Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя

8501Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
8502Електрогенераторнi установки та обертовi електричнi перетворювачi:
8503 00Частини, призначенi виключно або переважно для машин товарної позицiї 8501 або 8502:
8504Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi:
8505Електромагнiти; магнiти постiйнi та вироби, призначенi для перетворення на постiйнi магнiти пiсля намагнiчування; електромагнiтнi або з постiйними магнiтами затискнi патрони, затискачi та аналогiчнi пристрої для фiксацiї; електромагнiтнi зчеплення, муфти та гальма; електромагнiтнi пiднiмальнi головки:
8506Первиннi елементи та первиннi батареї:
8507Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми:
8508Пилососи:
8509Машини електромеханiчнi побутовi з умонтованим електродвигуном, крiм пилососiв товарної позицiї 8508:
8510Електробритви, машинки для пiдстригання волосся та епiляцiйнi апарати з умонтованим електродвигуном:
8511Електроустаткування для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням або iз запалюванням вiд стиснення (наприклад магнето, магнето-генератори (магдино), котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад постiйного та змiнного струму) та автоматичнi переривники (англ. cut-outs), що використовуються разом з такими двигунами:
8512Обладнання електроосвiтлювальне або сигналiзацiйне (крiм виробiв товарної позицiї 8539), склоочисники, пристрої, що запобiгають обмерзанню та запотiванню, якi використовуються на велосипедах або моторних транспортних засобах:
8513Лiхтарi електричнi портативнi, що дiють за допомогою власного джерела енергiї (наприклад на сухих батарейках, акумуляторах, магнето), крiм освiтлювальних приладiв товарної позицiї 8512:
8514Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне:
8515Машини та апарати для паяння або зварювання з можливiстю рiзання або без неї, електричнi (включаючи з електричним нагрiвом газу), лазернi або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання, ультразвуковi, електронно-променевi, магнiтно-iмпульснi або плазмодуговi; електричнi машини та апарати для гарячого напилення металiв або металокерамiки:
8516Електричнi водонагрiвачi акумулювальнi або безiнерцiйнi та електричнi нагрiвачi зануренi; прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, ґрунту; електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад сушарки для волосся, бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричнi; iншi побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм включених до товарної позицiї 8545:
8517Телефоннi апарати, включаючи смартфони та iншi апарати телефоннi для стiльникових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку; iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв'язку (наприклад в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), крiм передавальної або приймальної апаратури товарних позицiй 8443, 8525, 8527 або 8528:
8518Мiкрофони та пiдставки для них; гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус; навушники та телефони головнi, об'єднанi чи не об'єднанi з мiкрофоном, та комплекти, якi складаються з мiкрофона та одного гучномовця чи бiльше; пiдсилювачi звукових частот електричнi; електричнi звукопiдсилювальнi комплекти:
8519Звукозаписувальна або звуковiдтворювальна апаратура:
8521Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього:
8522Частини та приладдя, призначенi винятково або переважно для апаратури товарної позицiї 8519 або 8521:
8523Диски, стрiчки, твердотiльнi енергонезалежнi пристрої для зберiгання iнформацiї, "smart-картки" та iншi носiї для запису звуку або iнших явищ, записанi або незаписанi, включаючи матрицi та форми для виготовлення дискiв, крiм виробiв групи 37:
8524Плоскi дисплейнi модулi, незалежно вiд того, мають вони сенсорнi екрани чи нi:
8525Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери, цифровi камери та записувальнi вiдеокамери:
8526Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування:
8527Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою або з годинником:
8528Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення:
8529Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8524 - 8528:
8530Електричне устаткування сигналiзацiйне, для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залiзницях, трамвайних колiях, автомобiльних дорогах або внутрiшнiх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах чи аеродромах (крiм обладнання товарної позицiї 8608):
8531Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530:
8532Конденсатори електричнi постiйнi, змiннi або пiдстроювальнi:
8533Резистори електричнi (включаючи реостати та потенцiометри), крiм нагрiвальних елементiв:
8534 00Схеми друкованi:
8535Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад вимикачi, перемикачi, роз'єднувачi, запобiжники плавкi, блискавковiдводи, обмежувачi напруги, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки та iншi з'єднувальнi пристрої, коробки з'єднання), для напруги понад 1 000 В:
8536Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувальнi пристрої, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1 000 В; з'єднувальнi пристрої для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв:
8537Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517:
8538Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8535, 8536 або 8537:
8539Електричнi лампи розжарення або газорозряднi, включаючи лампи герметичнi спрямованого свiтла, ультрафiолетовi або iнфрачервонi лампи; дуговi лампи; свiтлодiоднi (LED) джерела свiтла:
8540Лампи, трубки електроннi з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (наприклад лампи, трубки вакуумнi, паро- чи газонаповненi, ртутнi дуговi випрямнi лампи та трубки, електронно-променевi трубки, телевiзiйнi передавальнi трубки):
8541Напiвпровiдниковi прилади (наприклад дiоди, транзистори, напiвпровiдниковi перетворювачi); фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi (сонячнi) елементи, зiбранi або не зiбранi у модулi, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди (LED), незалежно вiд того, зiбранi чи нi з iншими свiтловипромiнювальними дiодами (LED); п'єзоелектричнi кристали, зiбранi:
8542Електроннi iнтегрованi схеми:
8543Машини та апаратура електричнi, що мають iндивiдуальнi функцiї, в iншому мiсцi цiєї групи не описанi або не зазначенi:
8544Проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними пристроями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями:
8545Електроди вугiльнi, щiтки вугiльнi, вугiлля для ламп або гальванiчних елементiв та iншi вироби з графiту чи iнших видiв вуглецю з металом або без нього, що використовуються в електротехнiцi:
8546Iзолятори електричнi з будь-яких матерiалiв:
8547Арматура iзолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повнiстю зроблена з iзоляцiйних матерiалiв або така, що мiстить простi металевi компоненти (наприклад рiзьбовi патрони), вмонтованi пiд час формування лише з метою складання, крiм iзоляторiв товарної позицiї 8546; iзоляцiйнi трубки та їх з'єднувальнi деталi для них з недорогоцiнних металiв, облицьованих iзоляцiйним матерiалом:
8548 00Електричнi частини апаратури та обладнання, в iншому мiсцi даної групи не описанi або не зазначенi:
8549Електричнi та електроннi вiдходи та брухт:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.