Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини

8401Реактори ядернi; неопромiненi паливнi елементи (твели) для ядерних реакторiв; обладнання та пристрої для роздiлення iзотопiв:
8402Котли паровi або iншi парогенеруючi котли (крiм водяних котлiв для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрiтої води:
8403Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402:
8404Допомiжне обладнання для використання з котлами товарної позицiї 8402 або 8403 (наприклад, економайзери, пароперегрiвники, сажовибiрники, рекуператори газiв); конденсатори для пароводяних або iнших паросилових установок:
8405Газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленовi та аналогiчнi газогенератори з очисними установками або без них:
8406Турбiни на водянiй парi та iншi паровi турбiни:
8407Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, iз зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня (роторнi двигуни):
8408Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi):
8409Частини, призначенi виключно або переважно для двигунiв товарної позицiї 8407 або 8408:
8410Турбiни гiдравлiчнi, колеса водянi та регулятори для них:
8411Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
8412Iншi двигуни та силовi установки:
8413Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
8414Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтрами або без них; газонепроникнi бокси (шафи) бiологiчної безпеки, з фiльтрами або без них:
8415Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо:
8416Пальники топковi для рiдкого палива, пальники розпиленого твердого палива або газу; топки механiчнi, включаючи їх механiчнi колосниковi решiтки, механiчнi пристрої для видалення золи та аналогiчнi пристрої:
8417Печi та горна промисловi або лабораторнi, включаючи смiттєспалювачi, неелектричнi:
8418Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415:
8419Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi акумулювальнi або безiнерцiйнi:
8420Каландри або iншi валковi машини, крiм тих, що призначенi для обробки металiв чи скла, та валки для цих машин:
8421Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв:
8422Машини посудомийнi; обладнання для миття або сушiння пляшок або iнших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящикiв, мiшкiв або iнших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизацiї пляшок, банок, тюбикiв та аналогiчних ємкостей; iнше обладнання для фасування та загортання товарiв (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матерiалу); обладнання для газування напоїв:
8423Обладнання для зважування (крiм терезiв чутливiстю 0,05 г або вище), включаючи лiчильнi або контролювальнi машини, якi приводяться в дiю силою ваги вантажу; гирi для будь-яких ваг або терезiв:
8424Механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин; вогнегасники, зарядженi або незарядженi; пульверизатори та аналогiчнi пристрої; пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчнi метальнi пристрої:
8425Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки та кабестани; домкрати:
8426Судновi дерик-крани; пiдiймальнi крани рiзних типiв, включаючи кабельнi крани; ферми пiдiймальнi пересувнi, портальнi навантажувачi та вiзки з пiдiймальним краном:
8427Автонавантажувачi з вилковим захватом; iншi навантажувачi та вiзки, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням:
8428Iншi машини та пристрої для пiдiймання, перемiщення, навантажування або розвантажування (наприклад, лiфти, ескалатори, конвеєри, канатнi дороги):
8429Самохiднi бульдозери з неповоротним та поворотним вiдвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механiчнi лопати, екскаватори, однокiвшовi навантажувачi, машини трамбувальнi та дорожнi котки:
8430Iншi машини та механiзми для перемiщування, планування, профiлювання, розроблення, вирiвнювання, трамбування, ущiльнення, виймання або бурiння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне:
8431Частини, призначенi виключно або переважно для обладнання товарних позицiй 8425 - 8430:
8432Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту; котки для газонiв або спортивних майданчикiв:
8433Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сiна; газонокосарки та сiнокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподарських продуктiв, крiм машин, зазначених у товарнiй позицiї 8437:
8434Установки i апарати доїльнi та обладнання для обробки та переробки молока:
8435Преси, дробарки та аналогiчнi машини для виробництва вина, сидру, фруктових сокiв або аналогiчних напоїв:
8436Iнше обладнання для сiльського господарства, садiвництва, лiсового господарства, птахiвництва або бджiльництва, включаючи обладнання для пророщування насiння з механiчним або нагрiвальним обладнанням; iнкубатори та брудери для птахiвництва:
8437Машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловостi або iнше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крiм машин, що використовуються на сiльськогосподарських фермах:
8438Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв чи напоїв, не включене до iнших угруповань, крiм обладнання для екстрагування або виробництва тваринних, нелетких рослинних або мiкробних жирiв або олiй:
8439Обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв або для виробництва чи обробки паперу або картону:
8440Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальнi машини:
8441Iнше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу:
8442Машини, апаратура та оснащення (крiм обладнання товарних позицiй 8456 - 8465) для пiдготовки або виготовлення пластин, цилiндрiв та iнших друкарських елементiв; пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи; пластини, цилiндри та лiтографськi каменi, пiдготовленi до друкування (наприклад, обточенi, шлiфованi або полiрованi):
8443Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи товарної позицiї 8442; iншi принтери, копiювальнi апарати, факсимiльнi апарати, об'єднанi або нi; частини та аксесуари до них:
8444 00Машини для екструдування, витягування, текстурування або рiзання штучних та синтетичних текстильних матерiалiв:
8445Машини для пiдготовки текстильного волокна; машини прядильнi, тростильнi або крутильнi та iнше обладнання для виробництва текстильної пряжi; машини кокономотальнi або мотальнi (включаючи утоковомотальнi) та машини для пiдготовки текстильної пряжi для її подальшого використання на машинах товарної позицiї 8446 або 8447:
8446Верстати ткацькi:
8447Машини трикотажнi, в'язально-прошивнi для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення тасьми або сiток i тафтинговi машини:
8448Обладнання допомiжне для використання з машинами товарних позицiй 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, ремiзопiдiймальнi каретки, жакардовi машини, механiзми зупинення утокової та основної ниток, механiзми замiни човникiв); частини та обладнання, якi застосовуються лише та переважно для машин цiєї товарної позицiї або товарних позицiй 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, веретена, рогульки, голкова гарнiтура, гребенi, фiльєри, човники, ремiзки та ремiзнi рамки, трикотажнi голки):
8449 00 00 00Обладнання для виробництва або обробки фетру та повстi або нетканих матерiалiв у шматку або за формою, включаючи машини та обладнання для виробництва фетрових капелюхiв; болванки для виготовлення капелюхiв
8450Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини з вiджимним пристроєм:
8451Обладнання (крiм машин товарної позицiї 8450) для промивання, чищення, вiджимання, сушiння, прасування, пресування (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв), вибiлювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжi, тканин або виробiв з текстильних матерiалiв та машини для нанесення пасти на текстильну або iншу основу, призначенi для виробництва покриття пiдлог типу лiнолеуму; машини для намотування, розмотування, складання, розрiзання або проколювання тканин:
8452Машини швейнi, крiм машин для оправлення, брошурування товарної позицiї 8440; меблi, основи та кришки, спецiально призначенi для швейних машин; голки для швейних машин:
8453Обладнання для пiдготовки, дублення та оброблення шкiри або шкури або для виробництва чи ремонту шкiряного взуття або iнших виробiв iз шкури чи шкiри, крiм швейних машин:
8454Конвертери, ливарнi ковшi i виливницi та ливарнi машини, призначенi для використання в металургiї або ливарному виробництвi:
8455Стани прокатнi та валки до них:
8456Верстати для обробки рiзних матерiалiв шляхом видалення матерiалу за допомогою лазерного або iншого свiтлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохiмiчних, електронно-променевих, iонно-променевих або плазменно-дугових процесiв; водоструминнi рiзальнi машини:
8457Центри оброблювальнi, верстати агрегатнi однопозицiйнi та багатопозицiйнi, для обробки металу:
8458Верстати токарнi (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) металорiзальнi:
8459Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати лiнiйної побудови) для свердлiння, розточування, фрезерування, нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення металу, крiм токарних верстатiв (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) товарної позицiї 8458:
8460Верстати обдирно-шлiфувальнi, заточувальнi, шлiфувальнi, хонiнгувальнi, притиральнi, полiрувальнi або для виконання iнших операцiй з остаточної обробки металiв або металокерамiки з використанням точильних каменiв, абразивiв або полiрувальних засобiв, крiм верстатiв зуборiзних, зубошлiфувальних або зубообробних товарної позицiї 8461:
8461Верстати поздовжньо-стругальнi, поперечно-стругальнi, довбальнi, протяжнi, зуборiзнi, зубошлiфувальнi або зубообробнi, пиляльнi, вiдрiзнi та iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки шляхом видалення матерiалу рiзальним iнструментом, в iншому мiсцi не зазначенi:
8462Машини (включаючи преси) для обробки металiв куванням, включаючи кування молотом та штампувальну ковку; (крiм прокатних станiв); машини для обробки металiв (включаючи преси, лiнiї повздовжньої та поперечної рiзки) шляхом вигинання, вiдбортування, вирiвнювання, рiзання, висiкання, рубання або вiдкушування (крiм волочильних станкiв); преси для обробки металiв або карбiдiв металiв, не зазначенi вище:
8463Iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки без видалення матерiалу:
8464Верстати для обробки каменю, керамiки, бетону, азбестоцементу або аналогiчних мiнеральних матерiалiв чи для холодної обробки скла:
8465Верстати (включаючи верстати для забивання цвяхiв, скрiпок, склеювання та iнших видiв складання) для обробки дерева, пробки, кiстки, ебонiту, твердих пластмас або аналогiчних твердих матерiалiв:
8466Частини та приладдя, призначенi винятково або переважно для обладнання товарних позицiй 8456-8465, включаючи пристрої для крiплення iнструментiв або деталей, рiзенарiзнi саморозкривнi головки, дiлильнi головки та iншi спецiальнi пристрої для обладнання; крiплення для iнструментiв будь-якого типу, призначених для ручних робiт:
8467Iнструменти ручнi пневматичнi, гiдравлiчнi або з вмонтованим електричним або неелектричним двигуном:
8468Обладнання та апаратура для паяння м'якими та твердими припоями або зварювання, придатнi чи непридатнi для рiзання, крiм тих, що включенi до товарної позицiї 8515; машини та апарати для поверхневої термообробки, якi працюють на газу:
8470Калькулятори та кишеньковi машинки для записування, вiдтворювання i вiзуального представлення даних з обчислювальними функцiями; бухгалтерськi машини, поштовi маркувальнi машини, апарати для видавання квиткiв та аналогiчнi машини з лiчильними пристроями; апарати касовi:
8471Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi:
8472Iнше обладнання конторське (наприклад гектографiчнi або трафаретнi розмножувальнi апарати, машини для друкування адрес, пристрої для автоматичного видавання банкнот, машини для сортування, рахування або пакування монет, машини для гострiння олiвцiв, машини для перфорацiї або машини для скрiплення скобами (степлери):
8473Частини та приладдя (крiм футлярiв, чохлiв та аналогiчних виробiв), призначенi винятково або переважно для машин товарних позицiй 8470 - 8472:
8474Обладнання для сортування, просiювання, сепарацiї, промивання, подрiбнення, розмелювання, змiшування або перемiшування ґрунту, камiння, руд чи iнших мiнеральних копалин у твердому (включаючи порошкоподiбний та пастоподiбний) станi; обладнання для агломерацiї, формування або вiдливання твердого мiнерального палива, керамiчних паст, незатвердiлого цементу, гiпсових матерiалiв або iнших мiнеральних речовин у виглядi порошку або пасти; машини формувальнi для виробництва пiщаних ливарних форм:
8475Машини для складання електричних або електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах; машини для виробництва або гарячої обробки скла або скляних виробiв:
8476Автомати торговельнi (наприклад, для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарiв або напоїв), включаючи автомати для розмiну банкнот та монет:
8477Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробiв з цих матерiалiв, в iншому мiсцi не зазначенi:
8478Обладнання для пiдготовки або обробки тютюну, в iншому мiсцi не зазначене:
8479Машини та механiчнi пристрої, якi мають iндивiдуальнi функцiї, в iншому мiсцi не зазначенi:
8480Опоки для металоливарного виробництва; пiддони ливарнi; моделi ливарнi; форми (крiм виливниць) для лиття металiв, карбiдiв металiв, скла, мiнеральних матерiалiв, гуми або пластмас:
8481Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi:
8482Пiдшипники кульковi або роликовi:
8483Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для валiв; зубчастi передачi та шестернi; кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори; маховики та шкiви, включаючи полiспасти; муфти та пристрої для з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi шарнiри):
8484Прокладки та аналогiчнi ущiльнювачi з листового металу в поєднаннi з iншим матерiалом або складенi з двох чи бiльше шарiв металу; набори чи комплекти прокладок та аналогiчних з'єднувальних елементiв рiзних за складом, упакованi в пакети, конверти або аналогiчну упаковку; механiчнi ущiльнювачi:
8485Машини для пошарового нарощування:
8486Машини та апаратура, якi використовуються виключно або переважно у виробництвi напiвпровiдникових булiв або пластин, напiвпровiдникових приладiв, електронних iнтегральних схем або плоских дисплейних панелей; машини та апаратура, зазначенi у примiтцi 11 (С) до цiєї групи; частини та приладдя:
8487Частини обладнання, в iншому мiсцi не зазначенi, що не мають електричних з'єднань, iзоляторiв, контактiв, котушок або iнших електричних елементiв:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.