Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8426Судновi дерик-крани; пiдiймальнi крани рiзних типiв, включаючи кабельнi крани; ферми пiдiймальнi пересувнi, портальнi навантажувачi та вiзки з пiдiймальним краном:

- [8426 1]крани мостовi, козловi, портальнi, ферми пiдiймальнi пересувнi та портальнi навантажувачi:
- - 8426 11 00 00крани мостовi на стацiонарних опорах
- - 8426 12 00 00ферми пiдiймальнi пересувнi на колiсному ходу та портальнi навантажувачi
- - 8426 19 00 00iншi
- 8426 20 00 00крани баштовi
- 8426 30 00 00крани портальнi або на опорi стрiловi
- [8426 4]iншi машини та механiзми самохiднi:
- - 8426 41 00 00на колiсному ходу
- - 8426 49 00 00iншi
- [8426 9]iнше механiчне обладнання:
- - 8426 91призначене для монтажу на дорожнiх автотранспортних засобах:
- - - 8426 91 10 00крани гiдравлiчнi для навантажування та розвантажування транспортних засобiв
- - - 8426 91 90 00iншi
- - 8426 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.