Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8418Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415:

- 8418 10комбiнованi холодильники-морозильники, оснащенi окремими зовнiшнiми дверцятами або шухлядами, або їх комбiнацiєю:
- - 8418 10 20мiсткiстю понад 340 л:
- - - 8418 10 20 10побутовi
- - - [8418 10 20 9]iншi:
- - - - 8418 10 20 91для цивiльної авiацiї
- - - - 8418 10 20 98iншi
- - 8418 10 80iншi:
- - - 8418 10 80 10побутовi
- - - [8418 10 80 9]iншi:
- - - - 8418 10 80 91для цивiльної авiацiї
- - - - 8418 10 80 98iншi
- [8418 2]холодильники побутовi:
- - 8418 21компресiйнi:
- - - 8418 21 10 00мiсткiстю понад 340 л
- - - [8418 21 5]iншi:
- - - - 8418 21 51 00модель у формi стола
- - - - 8418 21 59 00що вмонтовуються
- - - - [8418 21 9]iншi мiсткiстю:
- - - - - 8418 21 91 00не бiльш як 250 л
- - - - - 8418 21 99 00понад 250 л, але не бiльш як 340 л
- - 8418 29 00 00iншi
- 8418 30морозильники типу "скриня" мiсткiстю не бiльш як 800 л:
- - 8418 30 20мiсткiстю не бiльш як 400 л:
- - - 8418 30 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 8418 30 20 90iншi
- - 8418 30 80мiсткiстю понад 400 л, але не бiльш як 800 л:
- - - 8418 30 80 10для цивiльної авiацiї
- - - 8418 30 80 90iншi
- 8418 40морозильники типу "шафа" мiсткiстю не бiльш як 900 л:
- - 8418 40 20 00мiсткiстю не бiльш як 250 л
- - 8418 40 80 00мiсткiстю понад 250 л, але не бiльш як 900 л
- 8418 50iншi меблi (камери, шафи, вiтрини, прилавки та аналогiчнi меблi) для зберiгання та демонстрацiї з вмонтованим холодильним або морозильним обладнанням:
- - [8418 50 1]холодильнi прилавки та вiтрини (з холодильним агрегатом або випаровувачем):
- - - 8418 50 11 00для зберiгання заморожених харчових продуктiв
- - - 8418 50 19 00iншi
- - 8418 50 90 00iншi меблi з вмонтованим холодильним обладнанням
- [8418 6]iнше обладнання холодильне та морозильне; тепловi насоси:
- - 8418 61 00 00тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415
- - 8418 69 00iншi:
- - - 8418 69 00 10для цивiльної авiацiї
- - - 8418 69 00 90iншi
- [8418 9]частини:
- - 8418 91 00 00меблi, призначенi для розмiщення холодильно-морозильного обладнання
- - 8418 99iншi:
- - - 8418 99 10 00випаровувачi та конденсатори, крiм тих, що використовуються у побутових холодильниках
- - - 8418 99 90iншi:
- - - - 8418 99 90 10частини холодильного та морозильного обладнання для побутових холодильникiв i морозильникiв
- - - - 8418 99 90 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.