Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя

3801Графiт штучний; графiт колоїдний або напiвколоїдний; вироби на основi графiту або iнших форм вуглецю у виглядi паст, блокiв, пластин або iнших напiвфабрикатiв:
3802Вугiлля активоване; продукцiя мiнеральна природна активована; вугiлля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугiлля:
3803 00Олiя талова, рафiнована або нерафiнована:
3804 00 00 00Луг, що залишається вiд виробництва деревної целюлози, концентрований або неконцентрований, з вилученими або невилученими цукрами, пiдданий чи не пiдданий хiмiчнiй обробцi, включаючи сульфонати лiгнiну, крiм талової олiї товарної позицiї 3803
3805Скипидар живичний, деревний або сульфатний i олiї терпеновi iншi, одержанi шляхом перегонки або iз застосуванням iншого виду обробки деревини хвойних порiд; дипентен неочищений; скипидар сульфiтний i n-цимол неочищений iнший; соснова олiя з вмiстом альфа-терпiнеолу як головного компонента:
3806Канiфоль та смолянi кислоти, їх похiднi; спирт канiфольний та канiфольнi олiї; переплавленi смоли:
3807 00Дьоготь деревний; масла з деревного дьогтю; креозот деревний; нафта деревна; пек рослинний; пек пивоварний та аналогiчнi продукти на основi канiфолi, смоляних кислот або рослинного пеку:
3808Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах чи упаковках для роздрiбної торгiвлi або представленi як готовi препарати або у виглядi готових виробiв (наприклад стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух):
3809Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти i готовi препарати (наприклад препарати та засоби для обробки та протрави) видiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, якi в iнших товарних позицiях не зазначенi:
3810Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та iншi допомiжнi засоби для паяння або зварювання металiв; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металiв та iнших матерiалiв; матерiали, якi використовують як осердя або покриття для зварювальних електродiв, стрижнiв та пруткiв:
3811Антидетонатори, антиоксиданти, iнгiбiтори смолоутворення, загусники, антикорозiйнi препарати та iншi готовi присадки, добавки для нафтопродуктiв (включаючи бензин) або для iнших рiдин, якi використовують з тiєю самою метою, що i нафтопродукти:
3812Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi; багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмаси, в iнших товарних позицiях не зазначенi; антиоксиданти та iншi стабiлiзатори для каучуку або пластмаси:
3813 00 00 00Сумiшi, препарати та заряди для вогнегасникiв; зарядженi вогнегаснi гранати
3814 00Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв:
3815Iнiцiатори реакцiй, прискорювачi реакцiй та каталiзатори, в iнших товарних позицiях не зазначенi:
3816 00Вогнетривкi цементи, розчини будiвельнi, бетони та аналогiчнi сумiшi, включаючи доломiтову набивну сумiш, крiм продукцiї товарної позицiї 3801:
3817 00Алкiлбензоли змiшанi та алкiлнафталiни змiшанi, крiм продуктiв товарної позицiї 2707 або 2902:
3818 00Елементи хiмiчнi легованi, призначенi для використання в електронiцi, у виглядi дискiв, пластин тощо; хiмiчнi сполуки легованi, призначенi для використання в електронiцi:
3819 00 00Гальмiвнi рiдини гiдравлiчнi та iншi готовi рiдкi сумiшi для гiдравлiчних трансмiсiй, без вмiсту нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв, або iз вмiстом нафти чи нафтопродуктiв менш як 70 мас.%:
3820 00 00Антифризнi препарати та готовi рiдкi протиоблiднювальнi сумiшi:
3821 00 00Середовища культуральнi, готовi для вирощування чи пiдтримання життєдiяльностi мiкроорганiзмiв (включаючи вiруси та їм подiбнi) або рослинних, людських чи тваринних клiтин:
3822Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на пiдкладцi i приготовленi (готовi) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на пiдкладцi або без неї, розфасованi або не розфасованi у виглядi наборiв, крiм зазначених у товарнiй позицiї 3006; сертифiкованi еталоннi матерiали:
3823Промисловi монокарбоновi жирнi кислоти; кислотнi олiї пiсля рафiнування; промисловi жирнi спирти:
3824Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi:
3825Залишкова продукцiя хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi, в iнших товарних позицiях не зазначена та не включена; вiдходи мiського господарства; шлам стiчних вод; iншi вiдходи, що зазначенi в примiтцi 6 до цiєї групи:
3826 00Бiодизель та його сумiшi, що не мiстять або мiстять менш як 70 мас.% нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд:
3827Сумiшi з вмiстом галогенованих похiдних метану, етану або пропану, в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.