Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3808Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах чи упаковках для роздрiбної торгiвлi або представленi як готовi препарати або у виглядi готових виробiв (наприклад стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух):

- [3808 5]товари, що зазначенi у примiтцi 1 до товарних пiдпозицiй цiєї групи:
- - 3808 52 00 00ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), в упаковках з нетто-масою не бiльше 300 г
- - 3808 59 00 00iншi
- [3808 6]товари, що зазначенi у примiтцi 2 до товарних пiдпозицiй цiєї групи:
- - 3808 61 00в упаковках з нетто-масою не бiльше 300 г:
- - - 3808 61 00 10на основi пiретроїдiв
- - - 3808 61 00 90iншi
- - 3808 62 00в упаковках з нетто-масою бiльше 300 г, проте не бiльше 7,5 кг:
- - - 3808 62 00 10на основi пiретроїдiв
- - - 3808 62 00 90iншi
- - 3808 69 00iншi:
- - - 3808 69 00 10на основi пiретроїдiв
- - - 3808 69 00 90iншi
- [3808 9]iншi:
- - 3808 91iнсектициди:
- - - 3808 91 10 00на основi пiретроїдiв
- - - 3808 91 20 00на основi хлорованих вуглеводнiв
- - - 3808 91 30 00на основi карбаматiв
- - - 3808 91 40на основi фосфорорганiчних сполук:
- - - - 3808 91 40 10на основi диметоату
- - - - 3808 91 40 90iншi
- - - 3808 91 90 00iншi
- - 3808 92фунгiциди:
- - - [3808 92 1]неорганiчнi:
- - - - 3808 92 10 00препарати на основi сполук мiдi
- - - - 3808 92 20 00iншi
- - - [3808 92 3]iншi:
- - - - 3808 92 30на основi дитiокарбаматiв:
- - - - - 3808 92 30 10на основi тiураму
- - - - - 3808 92 30 90iншi
- - - - 3808 92 40на основi бензiмiдазолiв:
- - - - - 3808 92 40 10на основi карбендазиму
- - - - - 3808 92 40 90iншi
- - - - 3808 92 50на основi дiазолiв або триазолiв:
- - - - - 3808 92 50 10на основi пропiконазолу
- - - - - 3808 92 50 90iншi
- - - - 3808 92 60 00на основi дiазинiв або морфолiнiв
- - - - 3808 92 90 00iншi
- - 3808 93гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин:
- - - [3808 93 1]гербiциди:
- - - - 3808 93 11на основi феноксифiтогормонiв:
- - - - - 3808 93 11 10на основi 2,4-Д кислоти, її солей або ефiрiв
- - - - - 3808 93 11 90iншi
- - - - 3808 93 13 00на основi триазинiв
- - - - 3808 93 15на основi амiдiв:
- - - - - 3808 93 15 10на основi ацетохлору
- - - - - 3808 93 15 90iншi
- - - - 3808 93 17 00на основi карбаматiв
- - - - 3808 93 21 00на основi похiдних динiтроанiлiну
- - - - 3808 93 23 00на основi похiдних сечовини, урацилу або сульфонiлсечовини
- - - - 3808 93 27iншi:
- - - - - 3808 93 27 10на основi дикамби, її солей або ефiрiв
- - - - - 3808 93 27 20на основi глiфосату, його солей або ефiрiв
- - - - - 3808 93 27 90iншi
- - - 3808 93 30 00засоби, що запобiгають проростанню паросткiв
- - - 3808 93 90 00регулятори росту рослин
- - 3808 94дезiнфекцiйнi засоби:
- - - 3808 94 10 00на основi четвертинних амонiєвих солей
- - - 3808 94 20 00на основi галогенованих сполук
- - - 3808 94 90 00iншi
- - 3808 99iншi:
- - - 3808 99 10 00родентициди
- - - 3808 99 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.