Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки

[29A]ВУГЛЕВОДНI ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
[29B]СПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
[29C]ФЕНОЛИ, ФЕНОЛОСПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
[29D]ПРОСТI ЕФIРИ (ЕТЕРИ), ПЕРОКСИДИ СПИРТIВ, ПЕРОКСИДИ ПРОСТИХ ЕФIРIВ, ПЕРОКСИДИ АЦЕТАЛЕЙ ТА НАПIВАЦЕТАЛЕЙ, ПЕРОКСИДИ КЕТОНIВ, ЕПОКСИДИ З ТРИЧЛЕННИМ ЦИКЛОМ, АЦЕТАЛI I НАПIВАЦЕТАЛI ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
[29E]СПОЛУКИ З АЛЬДЕГIДНОЮ ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ
[29F]СПОЛУКИ З КЕТОННОЮ ТА ХIНОННОЮ ФУНКЦIОНАЛЬНИМИ ГРУПАМИ
[29G]КИСЛОТИ КАРБОНОВI ТА ЇХ АНГIДРИДИ, ГАЛОГЕНАНГIДРИДИ, ПЕРОКСИДИ, ПЕРОКСИКИСЛОТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
[29H]СКЛАДНI ЕФIРИ (ЕСТЕРИ) НЕОРГАНIЧНИХ КИСЛОТ НЕМЕТАЛIВ, ЇХ СОЛI ТА ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
[29I]СПОЛУКИ З ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ IЗ ВМIСТОМ АЗОТУ
[29J]ОРГАНO-НЕОРГАНIЧНI СПОЛУКИ, ГЕТЕРОЦИКЛIЧНI СПОЛУКИ, НУКЛЕЇНОВI КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛI ТА СУЛЬФОНАМIДИ
[29K]ПРОВIТАМIНИ, ВIТАМIНИ ТА ГОРМОНИ
[29L]ГЛIКОЗИДИ ТА АЛКАЛОЇДИ, ПРИРОДНI АБО СИНТЕЗОВАНI, ТА ЇХ СОЛI, ПРОСТI I СКЛАДНI ЕФIРИ ТА IНШI ПОХIДНI
[29M]IНШI ОРГАНIЧНI СПОЛУКИ

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.