Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29D]ПРОСТI ЕФIРИ (ЕТЕРИ), ПЕРОКСИДИ СПИРТIВ, ПЕРОКСИДИ ПРОСТИХ ЕФIРIВ, ПЕРОКСИДИ АЦЕТАЛЕЙ ТА НАПIВАЦЕТАЛЕЙ, ПЕРОКСИДИ КЕТОНIВ, ЕПОКСИДИ З ТРИЧЛЕННИМ ЦИКЛОМ, АЦЕТАЛI I НАПIВАЦЕТАЛI ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI

- 2909Ефiри простi, ефiроспирти, ефiрофеноли, ефiроспиртофеноли, пероксиди спиртiв, пероксиди простих ефiрiв, пероксиди ацеталей та напiвацеталей, пероксиди кетонiв (визначеного або невизначеного хiмiчного складу) та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:
- 2910Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефiри, що мiстять в структурi тричленний цикл, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:
- 2911 00 00 00Ацеталi i напiвацеталi, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.