Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 25Сiль; сiрка; землi та камiння; штукатурнi матерiали, вапно та цемент

2501 00Сiль (включаючи столову i денатуровану) та хлорид натрiю чистий, розчиненi або не розчиненi у водi, або тi, що мiстять або не мiстять домiшки речовин, якi запобiгають злежуванню чи забезпечують сипкiсть; вода морська:
2502 00 00 00Пiрит невипалений
2503 00Сiрка всiх видiв, крiм сiрки сублiмованої, осадженої та колоїдної:
2504Графiт природний:
2505Пiски природнi всiх видiв, забарвленi або незабарвленi, крiм металоносних пiскiв групи 26:
2506Кварц (крiм природних пiскiв); кварцит, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:
2507 00Каолiн та iншi глини каолiновi, кальцинованi або некальцинованi:
2508Iншi глини (крiм спучених глин товарної позицiї 6806), андалузит, кiанiт i силiманiт, кальцинованi або некальцинованi; мулiт; землi шамотнi або динасовi:
2509 00 00 00Крейда
2510Фосфати кальцiю природнi, фосфати алюмiнiєво-кальцiєвi природнi та крейда фосфатна:
2511Сульфат барiю природний (барит); карбонат барiю природний (вiтерит), кальцинований або некальцинований, крiм оксиду барiю товарної позицiї 2816:
2512 00 00 00Землi iнфузорнi (гiрське борошно) кременистi (наприклад, кiзельгур, трепел та дiатомiт) та аналогiчнi кременистi землi, кальцинованi або некальцинованi, з уявною вiдносною густиною 1 або менше
2513Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та iншi природнi абразивнi матерiали, термiчно обробленi або необробленi:
2514 00 00 00Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми
2515Мармур, травертин, або вапняковий туф, екаусин та iншi вапняки для монументiв чи будiвництва з уявною вiдносною густиною 2,5 або бiльше, та алебастр, начорно обробленi або необробленi, розпилянi або нерозпилянi чи роздiленi iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:
2516Гранiт, порфiр, базальт, пiсковик та iншi каменi для монументiв чи будiвництва, начорно обробленi або необробленi, розпилянi або нерозпилянi чи роздiленi iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:
2517Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостiння шосейних дорiг i залiзничних колiй, або як iншi види баласту, галька та кремiнь, термiчно обробленi або необробленi; макадам (дорожнє покриття) iз шлаку, окалини або аналогiчних промислових вiдходiв, iз вмiстом або без вмiсту матерiалiв, зазначених у першiй частинi цiєї товарної позицiї; гудронований макадам, гранули, дрiбняк i порошок з каменю товарної позицiї 2515 або 2516, термiчно обробленi або необробленi:
2518Доломiт, кальцинований або некальцинований, спечений або неспечений, включаючи доломiт грубо роздроблений, чи лише розпиляний або роздiлений iншим способом, на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:
2519Карбонат магнiю природний (магнезит); магнезiя плавлена; магнезiя випалена (спечена) iз вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi iнших оксидiв, доданих перед спiканням; iншi оксиди магнiю, з домiшками або без домiшок:
2520Гiпс; ангiдрит; гiпсовi в'яжучi (у виглядi кальцинованого гiпсу або сульфату кальцiю), забарвленi чи незабарвленi, iз вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi прискорювачiв чи уповiльнювачiв:
2521 00 00 00Флюс вапняковий; вапняк та iнший вапняковий камiнь, що використовують для виготовлення вапна або цементу
2522Вапно негашене, гашене та гiдравлiчне, крiм оксиду i гiдроксиду кальцiю, зазначених у товарнiй позицiї 2825:
2523Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, суперсульфатний цемент i подiбнi гiдравлiчнi цементи, забарвленi або незабарвленi, готовi чи у виглядi клiнкерiв:
2524Азбест:
2525Слюда, включаючи розщеплену на пластини чи луски неправильної форми; вiдходи слюди:
2526Стеатит природний, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; тальк:
2528 00 00 00Борати природнi та їх концентрати (кальцинованi або некальцинованi), крiм боратiв, видiлених з природних розсолiв; борна кислота природна iз вмiстом не бiльш як 85 мас.% Н3ВО3 у перерахунку на суху речовину
2529Польовий шпат; лейцит; нефелiн i сiєнiт нефелiновий; флюорит (плавиковий шпат):
2530Мiнеральнi речовини, в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.