ДОГОВIР

про зону вiльної торгiвлi

     Офiцiйний переклад.

     Держави - учасницi Спiвдружностi Незалежних Держав (далi - Сторони),

     ураховуючи необхiднiсть належного та ефективного функцiонування зони вiльної торгiвлi,

     з метою формування умов для вiльного руху товарiв,

     розумiючи необхiднiсть iнтеграцiї у свiтову економiку i мiжнародну торговельну систему,

     керуючись прагненням до постiйного пiдвищення рiвня життя населення своїх держав,

     виходячи з того, що положення цього Договору застосовуються до торгiвлi товарами мiж Сторонами,

     визнаючи загальноприйнятi норми мiжнародного права та орiєнтуючись на норми угод СОТ, зокрема ГАТТ 1994, у тому числi Статтю XXIV ГАТТ 1994,

     домовилися про таке:

Стаття 1
Визначення

     1. Поняття, що використовуються в цьому Договорi, означають таке:

     СОТ - Свiтова органiзацiя торгiвлi, створена вiдповiдно до Угоди про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi, пiдписаної в м. Марракеш 15 квiтня 1994 року;

     ГАТТ 1994 - Генеральна угода про тарифи й торгiвлю 1994 року, що мiститься в Додатку 1А до Угоди про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi вiд 15 квiтня 1994 року;

     платежi, еквiвалентнi миту - платежi, що справляються при iмпортi або експортi товару, а також в iнших випадках, установлених нацiональним законодавством Сторони, аналогiчнi за метою i економiчним ефектом миту, i якi не є митом, компенсацiєю вартостi наданих послуг у зв'язку iз здiйсненням процедур увезення або вивезення i не пов'язанi iз застосуванням спецiальних захисних, антидемпiнгових, компенсацiйних заходiв у взаємнiй торгiвлi;

     iмпорт товару - увезення товару на митну територiю Сторони без зобов'язання щодо зворотного вивезення;

     експорт товару - вивезення товару з митної територiї Сторони без зобов'язання щодо зворотного ввезення;

     реекспорт - вивезення товару, який походить з митної територiї однiєї iз Сторiн, з митної територiї iншої Сторони в третi країни;

     санкцiонований реекспорт - реекспорт товару, стосовно якого Сторона, що є країною походження цього товару, встановлює або зберiгає мито щодо експорту до третiх країн, здiйснений за наявностi належно оформленого письмового дозволу, який виданий уповноваженим органом країни походження товарiв;

     несанкцiонований реекспорт - реекспорт товару, стосовно якого Сторона, що є країною походження цього товару, встановлює або зберiгає мито щодо експорту до третiх країн, здiйснений без належно оформленого письмового дозволу уповноваженого органу країни походження товарiв.

     2. При використаннi в цьому Договорi посилань на положення ГАТТ 1994 або iншi мiжнароднi договори, укладенi в рамках СОТ, термiни "договiрна сторона/договiрнi сторони" або "член/члени", що мiстяться в них, означають вiдповiдно Сторона/Сторони, як вони визначенi у преамбулi цього Договору.

Стаття 2
Застосування мита i платежiв, еквiвалентних миту

     1. Сторона не застосовує мита та iнших платежiв, еквiвалентних миту, стосовно експорту товару, призначеного для митної територiї iншої Сторони, та/або iмпорту товару, що походить з митної територiї iншої Сторони, за винятком випадкiв, передбачених в додатку 1, що є невiд'ємною частиною цього Договору.

     2. Сторони не пiдвищують рiвня ставок мита у взаємнiй торгiвлi стосовно товарiв, зазначених у додатку 1 до цього Договору.

     3. Якщо Сторона, що застосовує експортне мито згiдно з додатком 1 до цього Договору, скасувала його або знизила його рiвень стосовно третьої країни, то ця змiна застосовується по вiдношенню до Сторiн. Це правило застосовується без шкоди для положень статтi 18 цього Договору.

     4. Якщо iнше не передбачено цим Договором, мито не застосовується таким чином, який мiг призвести до посилення дискримiнацiї мiж Сторонами i третiми країнами.

     5. Якщо стосовно товарiв, зазначених у додатку 1 до цього Договору, передбачається механiзм змiни ставок мита залежно вiд змiни економiчних, статистичних або iнших показникiв, за винятком митної вартостi товару, то Сторони не змiнюють такого механiзму таким чином, який може призвести до пiдвищення рiвня тарифного захисту.

     6. Держава, яка приєдналася до цього Договору, не застосовує мита щодо експорту або iмпорту товару, який походить з митних територiй iнших Сторiн i призначений для митних територiй цих iнших Сторiн, таким чином, щоб це призвело до збiльшення ставки мита порiвняно з тiєю, яка застосовувалася цiєю державою, що приєдналася, по вiдношенню до iнших Сторiн на дату набрання чинностi цим Договором, якщо iнше не випливає з порядку встановлення мита, який використовується на дату набрання чинностi цим Договором.

     7. Нiщо в цiй статтi не перешкоджає будь-якiй Сторонi справляти стосовно iмпорту товару:

     обов'язковий платiж, еквiвалентний вiдповiдно до положень статтi 5 цього Договору внутрiшньому податку, який справляє по вiдношенню до цього товару, якщо вiн вироблений на територiї цiєї Сторони, або товару, з якого iмпортований товар був повнiстю або частково виготовлений чи вироблений, або платiж, пов'язаний iз застосуванням внутрiшнiх податкiв стосовно iмпортованого товару вiдповiдно до положень статтi 5 цього Договору;

     мито, що застосовується вiдповiдно до положень статей 8 i 9 цього Договору.

     8. Нiщо в цiй статтi не перешкоджає Сторонi справляти стосовно iмпорту або експорту товару збори, якi ґрунтуються на вартостi наданих послуг i застосовуються вiдповiдно до положень пункту 1 Статтi VIII ГАТТ 1994.

     9. Сторона не змiнює способiв i порядку встановлення i застосування зборiв, передбачених пунктом 7 цiєї статтi, таким чином, щоб це призвело до збiльшення розмiру збору порiвняно з розмiром збору, що застосовується цiєю Стороною на дату набрання чинностi цим Договором, без збiльшення вартостi наданих послуг, якщо тiльки така змiна не спрямована на бiльш повне вiдображення рiвня вартостi наданих послуг.

     10. Протягом 30 днiв з дати набрання чинностi цим Договором Сторони повiдомляють одна одну про збори, передбаченi пунктом 8 цiєї статтi.

     11. У разi коли Сторона застосовує нульовi або зниженi ставки експортних мит при експортi на митнi територiї iнших Сторiн порiвняно iз ставками мит, якi застосовуються щодо експорту товарiв, призначених для митних територiй третiх країн, то такi iншi Сторони забороняють несанкцiонований реекспорт таких товарiв. У разi коли така заборона не встановлена або фактично не застосовується, Сторона, що застосовує нульовi або зниженi ставки експортних мит при експортi на митнi територiї iнших Сторiн, має право збiльшити їх до рiвня, що застосовується при експортi на митнi територiї третiх країн.

     12. Сторони в рамках двостороннiх домовленостей можуть домовитися про iншi способи врегулювання вiдносин, передбачених пунктом 11 цiєї статтi, що не передбачають уведення заборони на реекспорт.

     13. Протягом 30 днiв з дати набрання чинностi цим Договором кожна iз Сторiн письмово повiдомляє iншi Сторони про товари, стосовно експорту яких до третiх країн справляється мито, а також про розмiри ставок (i, коли це можливо щодо механiзму розрахунку ставок) такого мита.

     14. Будь-якi змiни списку товарiв, зазначених у пунктi 13 цiєї статтi, а також будь-якi змiни розмiрiв ставок або механiзму розрахунку ставок мита, згаданих у пунктi 13 цiєї статтi, письмово доводяться кожною Стороною до вiдома iнших Сторiн не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати набрання чинностi такими змiнами.

     15. Сторони домовилися проводити переговори щодо зниження i поетапного скасування експортних мит, що зазначенi в додатку 1 до цього Договору. Перший раунд таких переговорiв вiдбудеться не пiзнiше нiж через 6 мiсяцiв пiсля набрання чинностi цим Договором.

     Результати таких переговорiв оформляються Протоколами.

Стаття 3
Скасування кiлькiсних обмежень у взаємнiй торгiвлi

     1. Жодна iз Сторiн не встановлює та/або не зберiгає на ввезення будь-якого товару з територiї iншої Сторони або на вивезення будь-якого товару, призначеного для територiї iншої Сторони, нiяких заборон або обмежень крiм тих, якi дозволяються Статтею XI ГАТТ 1994, у тому числi Пояснювальними зауваженнями до цiєї статтi, а також статтями 8 i 9 цього Договору.

     2. Заборони i обмеження, що пiдлягають скасуванню вiдповiдно до пункту 1 цiєї статтi, якi дiють на момент набрання чинностi цим Договором, скасовуються згiдно з графiком, передбаченим додатком 2 до цього Договору, що є його невiд'ємною частиною.

     3. Сторона, що встановлює кiлькiснi обмеження, якi допускаються вiдповiдно до пункту 1 цiєї статтi, завчасно iнформує iншi Сторони про причини встановлення, форми i можливi термiни застосування згаданих обмежень, що стосуються iнтересiв Сторiн, з обґрунтуванням такої дiї.

     4. Сторони вирiшують всi питання, що виникають у зв'язку iз застосуванням допустимих кiлькiсних обмежень, шляхом консультацiй.

     5. При виборi заходiв вiдповiдно до цiєї статтi Сторони вiддають перевагу тим з них, якi найменш негативно впливають на досягнення цiлей цього Договору.

     6. У разi застосування кiлькiсних обмежень Сторони дотримуються положень, передбачених Статтею XIII ГАТТ 1994.

Стаття 4
Визначення країни походження товарiв

     1. Для визначення країни походження товарiв, що походять iз Сторiн i знаходяться в торговельному оборотi мiж ними, Сторони керуються Правилами визначення країни походження товарiв, що є невiд'ємною частиною Угоди про Правила визначення країни походження товарiв у Спiвдружностi Незалежних Держав вiд 20 листопада 2009 року.

     2. Порядок визначення країни походження товарiв, що походять i ввозяться на митнi територiї Сторiн з третiх країн, i вивозяться з митних територiй Сторiн у третi країни, регламентується нацiональним законодавством Сторiн i мiжнародними договорами, учасниками яких вони є.

Стаття 5
Нацiональний режим

     Сторони надають одна однiй нацiональний режим вiдповiдно до Статтi III ГАТТ 1994.

Стаття 6
Державнi закупiвлi

     1. Стосовно всiх законiв, нормативних актiв, процедур i практики, що стосуються державних закупiвель у розумiннi пункту 8(а) Статтi III ГАТТ 1994, на якi поширюються положення пункту 3 цiєї статтi, кожна iз Сторiн надає стосовно товарiв та їх постачальникiв, що походять з територiї будь-якої iншої Сторони, режим не менш сприятливий нiж той, який надається:

     1) вiтчизняним товарам i постачальникам;

     2) товарам, що походять з територiї будь-якої iншої Сторони, i їх постачальникам.

     2. Положення пункту 1 цiєї статтi не застосовуються щодо мита та iнших платежiв, еквiвалентних миту, що справляються при iмпортi.

     3. Положення пункту 1 цiєї статтi застосовуються на дво- або багатостороннiй основi мiж заiнтересованими Сторонами.

     4. Протягом трьох мiсяцiв пiсля набрання чинностi цим Договором заiнтересованi Сторони розпочнуть переговори щодо розроблення Протоколу до цього Договору, який визначатиме зобов'язання Сторiн стосовно правил i процедур регулювання сфери державних закупiвель, з метою їх завершення в трирiчний термiн.

Стаття 7
Свобода транзиту

     1. Регулювання транзиту товарiв i транспортних засобiв у рамках цього Договору здiйснюється Сторонами вiдповiдно до положень Статтi V ГАТТ 1994.

     2. До транзиту товарiв i транспортних засобiв застосовуються такi умови:

     1) товари, що перемiщуються транзитом через територiю Сторiн, повиннi одночасно:

     а) залишатися в незмiнному станi, крiм змiн унаслiдок природного зносу або втрат за нормальних умов транспортування та зберiгання;

     б) не використовуватися в будь-яких iнших цiлях, крiм транзиту;

     в) доставлятися в митний орган призначення в термiни, встановленi митним органом вiдправлення, виходячи з можливостей транспортного засобу, що перевозить товар, намiченого маршруту та iнших умов перевезення;

     2) у разi коли це не суперечить умовам цього Договору, Сторона може вiдповiдно до свого законодавства встановлювати перелiки окремих видiв товарiв, транзит яких заборонений, а також перелiки окремих видiв товарiв, для транзиту яких потрiбне отримання спецiальних дозволiв уповноважених органiв Сторiн. Сторони повiдомляють одна одну про свої перелiки;

     3) у разi переривання транзиту внаслiдок аварiї або настання обставин непереборної сили перевiзник керується нормами, встановленими нацiональним законодавством Сторони, на територiї якої вiдбулося переривання транзиту;

     4) митнi органи Сторiн взаємно визнають нацiональнi засоби iдентифiкацiї, iншi засоби митного забезпечення, а також документи, необхiднi для контролю товарiв i транспортних засобiв, що їх перевозять, вiдповiдно до мiжнародних конвенцiй, учасниками яких є Сторони, та/або досягнутими мiж ними домовленостями;

     5) кожна iз Сторiн надає товарам, якi знаходяться в режимi транзиту через територiю будь-якої iншої Сторони, режим не менш сприятливий, нiж той режим, який був би наданий таким товарам, якби вони транспортувалися з мiсця походження до мiсця призначення без перемiщення через територiю такої iншої Сторони.

     3. Положення цiєї статтi не поширюються на трубопровiдний транспорт.

     4. Заiнтересованi Сторони розпочнуть переговори з розробки угоди щодо транзиту трубопровiдним транспортом i завершать такi переговори протягом 6 мiсяцiв пiсля набрання чинностi цим Договором.

Стаття 8
Застосування спецiальних захисних заходiв у взаємнiй торгiвлi

     1. Нiщо в цьому Договорi не обмежує права Сторони (митного союзу1) застосовувати спецiальнi захиснi заходи. Такi заходи щодо промислових i сiльськогосподарських товарiв повиннi застосовуватися тiльки вiдповiдно до Статтi XIX ГАТТ 1994 Угоди СОТ iз захисних заходiв та цього Договору.

____________
     1 Для цiлей статтi 8, 9 цього Договору пiд митним союзом розумiють об'єднання Сторiн, в рамках якого передбачено застосування єдиних спецiальних захисних, антидемпiнгових i компенсацiйних заходiв.

     2. При застосуваннi спецiальних захисних заходiв Сторона (митний союз) виключає з-пiд дiї цих заходiв товар, що походить з територiї iншої Сторони, за умови, що iмпорт даного товару здiйснювався в таких кiлькостях i на таких умовах, якi не завдали шкоди та/або не створили загрози завдання шкоди нацiональнiй промисловостi цiєї Сторони (митного союзу).

     Iмпорт товару, що походить з територiї iншої Сторони, розглядається як такий що не завдає шкоди та/або не загрожує завдати шкоду нацiональнiй промисловостi Сторони (митного союзу), якщо iнша Сторона не входить до п'яти основних постачальникiв товару, що iмпортується, за останнi три роки i дотримуються одночасно такi умови:

     за останнi три роки обсяги iмпорту з iншої Сторони скорочувалися або зростали в менших обсягах (в абсолютних i вiдносних показниках) порiвняно з iмпортом з iнших країн;

     рiвень цiн iмпорту товарiв з iншої Сторони дорiвнює або вищий за рiвень цiн нацiонального товаровиробника аналогiчних або безпосередньо конкуруючих товарiв на внутрiшньому ринку Сторони (митного союзу), що iмпортує.

     3. У разi намiру однiєї iз Сторiн (митного союзу) застосувати спецiальнi захиснi заходи ця Сторона (митний союз) не пiзнiше нiж за 30 днiв до завершення розслiдування iнформує про такий намiр iншi Сторони, яких може торкнутися застосування заходу. Зацiкавленi Сторони проводять консультацiї з метою знаходження взаємоприйнятного рiшення.

     4. При виборi виду спецiальних захисних заходiв Сторони (митний союз) вiддають перевагу тим заходам, якi завдадуть найменшої шкоди досягненню цiлей цього Договору.

Стаття 9
Застосування антидемпiнгових i компенсацiйних заходiв у взаємнiй торгiвлi

     1. Нiщо в цьому Договорi не перешкоджає Сторонi (митному союзу) застосовувати щодо iмпорту товару, який походить з iншої Сторони, антидемпiнговi або компенсацiйнi заходи. Такi заходи щодо промислових i сiльськогосподарських товарiв повиннi застосовуватися тiльки вiдповiдно до Статей VI, XVI ГАТТ 1994, Угоди СОТ iз застосування Статтi VI ГАТТ 1994, Угоди СОТ iз субсидiй i компенсацiйних заходiв та цим Договором.

     2. У разi намiру однiєї iз Сторiн (митного союзу) застосувати антидемпiнговi або компенсацiйнi заходи ця Сторона (митний союз) надає до застосування заходiв iншим заiнтересованим Сторонам вiдповiдну iнформацiю щодо основних фактiв i висновкiв, якi є пiдставою для застосування заходiв. Таке розкриття повинно здiйснюватись завчасно, для того щоб Сторони змогли захистити свої iнтереси, але не пiзнiше нiж за 30 днiв до завершення розслiдування.

     3. Сторона (митний союз), яка має намiр застосувати або продовжити дiю антидемпiнгових або компенсацiйних заходiв, повинна надати заiнтересованим Сторонам адекватну можливiсть для проведення попереднiх консультацiй до завершення розслiдування.

     4. При виборi виду антидемпiнгових або компенсацiйних заходiв Сторони (митний союз) вiддають перевагу тим заходам, якi завдадуть найменшої шкоди досягненню цiлей цього Договору.

Стаття 10
Надання субсидiй

     1. Сторони надають субсидiї вiдповiдно до положень Статей VI, XVI ГАТТ 1994 та Угоди СОТ iз субсидiй i компенсацiйних заходiв.

     2. Сторони не зберiгають i не надають заборонених субсидiй у тлумаченнi статтi 3 Угоди СОТ iз субсидiй i компенсацiйних заходiв, за винятком заходiв, передбачених додатком 3 до цього Договору, який є його невiд'ємною частиною.

     3. Сторони утримуються вiд надання специфiчних субсидiй у тлумаченнi статтi 2 Угоди СОТ iз субсидiй i компенсацiйних заходiв, якi можуть призвести до серйозного утиску iнтересiв iнших Сторiн i спричинити негативнi наслiдки, передбаченi статтею 6 Угоди СОТ iз субсидiй i компенсацiйних заходiв.

     4. Кожна Сторона забезпечує прозорiсть надання державної допомоги пiдприємствам шляхом щорiчного iнформування iнших Сторiн про загальну суму i розподiл допомоги, що надається державою, i надання, на вимогу iншої Сторони iнформацiї про надання державної допомоги в конкретних випадках i схеми надання такої допомоги.

Стаття 11
Технiчнi бар'єри в торгiвлi

     Сторони у взаємнiй торгiвлi застосовують технiчнi заходи, включаючи технiчнi регламенти, стандарти i процедури оцiнювання вiдповiдностi, керуючись правилами i принципами Угоди СОТ щодо технiчних бар'єрiв у торгiвлi.

     Сторони здiйснюють спiвпрацю у сферi стандартизацiї, метрологiї, оцiнювання (пiдтвердження) вiдповiдностi, акредитацiї, державного контролю (нагляду) в рамках Мiждержавної Ради iз стандартизацiї, метрологiї i сертифiкацiї на основi Угоди про проведення узгодженої полiтики у сферi стандартизацiї, метрологiї i сертифiкацiї вiд 13 березня 1992 року.

Стаття 12
Санiтарнi i фiтосанiтарнi заходи

     Сторони керуються у взаємнiй торгiвлi правилами i принципами Угоди COT iз застосування санiтарних i фiтосанiтарних заходiв, а також мiжнародними договорами у вiдповiдних галузях, учасниками яких вони є.

Стаття 13
Платежi

     1. Сторони не зберiгають i не встановлюють нових обмежень на мiжнароднi перекази i платежi за постачання товарiв у рамках здiйснення взаємної торгiвлi товарами, за винятком обставин, передбачених статтею 14 цього Договору.

     2. Нiщо в цьому Договорi не зачiпає права i зобов'язання Сторiн як членiв Мiжнародного валютного фонду вiдповiдно до Статей Угоди про Мiжнародний валютний фонд або вiдповiдно до положень спецiальної валютної угоди, що укладається Сторонами вiдповiдно до пункту 3 цiєї статтi.

     3. Якщо держава, що приєднується до цього Договору, не є учасником статей Угоди про Мiжнародний валютний фонд, то з такою державою Сторони укладають спецiальну валютну угоду, яка встановлює порядок здiйснення платежiв у зв'язку iз здiйсненням взаємної торгiвлi товарами.

     Якщо яка-небудь Сторона виходить iз Мiжнародного валютного фонду вiдкликає чи яким-небудь iншим чином припиняє свої зобов'язання згiдно iз Статтею VIII Угоди про Мiжнародний валютний фонд, то така Сторона з якнайкоротший термiн укладає таку спецiальну валютну угоду з iншими Сторонами.

Стаття 14
Обмеження з метою забезпечення платiжного балансу

     1. Будь-яка Сторона в разi суттєвих порушень рiвноваги її платiжного балансу i серйозних погiршень зовнiшнього фiнансового становища може встановлювати або зберiгати обмеження, що не суперечать нормам Статтi XII ГАТТ 1994 i Тлумачення стосовно положень про платiжний баланс ГАТТ 1994, на торгiвлю товарами з iншими Сторонами шляхом застосування заходiв, що передбаченi її законодавством, якi призводять до обмеження кiлькостi або вартостi товару, дозволеного для iмпорту, зокрема вводити обмеження на платежi i перекази у зв'язку iз здiйсненням торгiвлi товарами зi Сторонами.

     Заходи з обмеження взаємної торгiвлi товарами, включаючи обмеження стосовно платежiв i переказiв, з метою, що згадана у цьому пунктi, можуть застосовуватися, якщо тiльки платежi за постачання товарiв, що iмпортуються Стороною, якi здiйснюються в рамках взаємної торгiвлi, здiйснюються у валютах, в яких формуються згаданi в пунктi 2 цiєї статтi валютнi резерви Сторони, що застосовує такi обмеження взаємної торгiвлi товарами.

     2. Обмеження стосовно iмпорту, включаючи платежi i перекази, що встановлюються, зберiгаються або посилюються Стороною вiдповiдно до цiєї статтi, не повиннi бути бiльш значними, нiж це необхiдно для запобiгання неминучiй загрозi серйозного скорочення валютних резервiв такої Сторони, або вiдновлення розумного темпу зростання валютних резервiв такої Сторони.

     3. Будь-яка Сторона, що зазнає труднощiв iз станом платiжного балансу або зовнiшнiм фiнансовим станом, насамперед, використовує для виправлення стану можливостi, якi дозволяють не зачiпати торгiвлю товарами, а саме можливiсть залучення зовнiшнiх кредитiв та iнших ресурсiв, i забезпечує належне використання таких кредитiв або ресурсiв.

     4. Сторони, що застосовують обмеження згiдно iз цiєю статтею:

     дотримуються Статей Угоди про Мiжнародний валютний фонд або зобов'язань, передбачених у спецiальнiй валютнiй угодi;

     не завдають надмiрної шкоди комерцiйним, економiчним i фiнансовим iнтересам будь-якої iншої Сторони;

     не застосовують заходiв, що виходять за межi необхiдного у зв'язку iз станом платiжного балансу;

     не створюють дискримiнацiї мiж Сторонами, якщо тiльки заходи обмеження торгiвлi товарами не спрямованi на вирiвнювання балансу мiж валютами. У такому разi заходи не повиннi виходити за межi необхiдного дискримiнацiйного пiдходу;

     поступово припиняють заходи, уведенi вiдповiдно до цiєї статтi, - у мiру пом'якшення обставин, що спричинили введення таких заходiв;

     не перешкоджають без пiдстав при введеннi заходiв вiдповiдно до цiєї статтi ввезенню будь-яких товарiв у мiнiмальних комерцiйних кiлькостях, виключення яких з торговельного обороту порушило б звичайнi канали торгiвлi;

     не застосовують обмежень, якi перешкодили б увезенню комерцiйних зразкiв або дотриманню положень про патенти, товарнi знаки, авторське право або аналогiчних процедур.

     5. До заходiв, застосування яких допускається вiдповiдно до цiєї статтi, не належать такi заходи, як уведення або збереження мит, лiцензування i квотування, якщо тiльки через критичний стан платiжного балансу iншi заходи не зможуть зупинити рiзкого погiршення стану щодо зовнiшнiх розрахункiв.

     6. Уводячи заходи, якi обмежують здiйснення платежiв i переказiв, що є поточними операцiями, будь-яка Сторона, яка застосовує такi заходи, негайно iнформує Мiжнародний валютний фонд про обмеження свободи поточних операцiй вiдповiдно до положень Статтi VIII Угоди про Мiжнародний валютний фонд i проводить консультацiї з Мiжнародним валютним фондом для виправлення стану щодо платiжного балансу або зовнiшнього фiнансового стану такої Сторони, виявлення економiчних проблем, якi могли призвести до погiршення стану платiжного балансу Сторони, i визначення оптимальностi заходiв, що застосовуються.

     7. Будь-якi обмеження, уведенi або збереженi Стороною вiдповiдно до цiєї статтi, або будь-якi змiни в них є предметом невiдкладного повiдомлення iнших Сторiн.

     8. Якщо дозволяють обставини, жодна iз Сторiн не вводить обмежень вiдповiдно до цiєї Статтi до проведення консультацiй з iншими Сторонами, чиїх iнтересiв це стосується. Якщо обмеження введенi до проведення консультацiй, консультацiї проводяться в можливо короткi термiни.

     Консультацiї проводяться з метою:

     оцiнки характеру i масштабiв ускладнень щодо платiжного балансу i зовнiшнього фiнансового становища Сторони, що вводить заходи обмеження торгiвлi товарами вiдповiдно до цiєї статтi;

     оцiнки зовнiшньоекономiчних i торговельних умов, у яких опинилася така Сторона;

     виявлення можливих альтернативних корегуючих заходiв, якi можуть бути використанi.

Стаття 15
Загальнi винятки

     Нiщо в цьому Договорi не повинно тлумачитися як таке, що перешкоджає застосуванню будь-якою Стороною заходiв, якi належать до Загальних виняткiв вiдповiдно до Статтi XX ГАТТ 1994, з дотриманням умов, викладених у вказанiй статтi ГАТТ 1994.

Стаття 16
Винятки з мiркувань безпеки

     Щодо заходiв, спрямованих на забезпечення нацiональної безпеки, Сторони застосовують норми Статтi XXI ГАТТ 1994.

Стаття 17
Питання адмiнiстрування

     Справляння зборiв, здiйснення формальностей, пов'язаних з iмпортом та експортом, застосування правил торгiвлi здiйснюються вiдповiдно до Статей VIII i X ГАТТ 1994.

Стаття 18
Угоди про митнi союзи, вiльну торгiвлю, прикордонну торгiвлю

     1. Цей Договiр не перешкоджає Сторонам брати участь в угодах про митний союз, вiльну торгiвлю та/або прикордонну торгiвлю вiдповiдно до правил СОТ, i, зокрема, статтi XXIV ГАТТ 1994.

     2. Положення цього Договору застосовуються у вiдносинах мiж учасниками Митного союзу i Єдиного економiчного простору в тiй частинi, в якiй вони не суперечать:

     мiжнародним договорам, що укладенi ними в рамках Митного союзу i Єдиного економiчного простору, а також ухваленим на їх пiдставi рiшенням органiв Митного союзу;

     двостороннiм договорам, що укладенi мiж учасниками Митного союзу i Єдиного економiчного простору.

     3. Участь Сторiн у мiжнародних договорах, зазначених у пунктах 1 i 2 цiєї статтi, не обмежує їх права i не звiльняє вiд зобов'язань за цим Договором перед iншими Сторонами, що не є учасниками таких договорiв (додаток 6).

     4. В разi якщо участь однiєї iз Сторiн в угодi, передбаченої пунктом 1 цiєї статтi, суттєво негативно впливає на взаємну торгiвлю учасникiв цього Договору, за пропозицiєю будь-якої зацiкавленої Сторони, Сторони проводять консультацiї з метою вироблення i прийняття заходiв, направлених на вiдновлення взаємної торгiвлi.

Стаття 19
Спiрнi питання

     1. Сторони вживуть усiх необхiдних заходiв для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

     2. У разi, коли одна iз Сторiн вважатиме, що iнша Сторона не виконує своїх зобов'язань за цим Договором i таке невиконання зобов'язань завдає або загрожує завдати шкоди економiчним iнтересам першої Сторони, обидвi Сторони проводять консультацiї з метою взаємоприйнятного вирiшення розбiжностей, що виникли.

     У разi недосягнення згоди спiр може, на вибiр першої Сторони, бути переданий на вирiшення Економiчного Суду СНД, якщо обидвi Сторони є учасницями Угоди про статус Економiчного Суду Спiвдружностi Незалежних Держав вiд 6 липня 1992 року, або комiсiї експертiв вiдповiдно до процедури вирiшення спорiв, передбаченої додатком 4 до цього Договору, що є його невiд'ємною частиною.

     3. Спiр мiж Сторонами, що є членами COT, щодо питань, якi в цьому Договорi регулюються шляхом посилання на положення Угод COT, вирiшуються у порядку, передбаченому вiдповiдними Угодами COT. Положення цього пункту не перешкоджають Сторонам, що є членами COT, врегулювати спори вiдповiдно до пункту 2 цiєї статтi.

Стаття 20
Змiни i доповнення

     За взаємною згодою Сторiн до цього Договору можуть бути внесенi змiни i доповнення, що є його невiд'ємною частиною, якi оформляються вiдповiдним протоколами.

     Протоколи набирають чинностi в порядку, передбаченому для набрання чинностi цим Договором за виключенням протоколiв, передбачених в пунктi 15 статтi 2 цього Договору.

Стаття 21
Застереження

     Застереження до цього Договору не допускаються.

Стаття 22
Набрання чинностi

     1. Цей Договiр набирає чинностi пiсля закiнчення 30 днiв з дати отримання депозитарiєм третього повiдомлення про виконання Сторонами, що його пiдписали, внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набрання ним чинностi.

     2, У вiдносинах мiж Сторонами, якi виконали внутрiшньодержавнi процедури пiзнiше, цей Договiр набирає чинностi пiсля закiнчення 30 днiв з дати отримання депозитарiєм вiдповiдних документiв.

Стаття 23
Спiввiдношення з iншими мiжнародними зобов'язаннями

     1. Для Сторiн, для яких цей Договiр набрав чинностi, у вiдносинах мiж ними застосовуються його положення i припиняють дiяти мiжнароднi договори згiдно з перелiком (Додаток 5 до цього Договору, який є його невiд'ємною частиною).

     2. Сторони домовилися про те, що з дати набрання чинностi для них цим Договором, вживуть заходiв для припинення двостороннiх мiжнародних договорiв про вiльну торгiвлю, що дiють мiж ними, в порядку i термiни, передбаченi такими договорами, якщо Сторони не домовились про iнше.

Стаття 24
Приєднання

     Цей Договiр пiсля набрання ним чинностi вiдкритий для приєднання будь-якої держави шляхом передачi депозитарiю документа про приєднання.

     Для держави - учасницi СНД цей Договiр набирає чинностi пiсля закiнчення 30 днiв з дати отримання депозитарiєм документа про приєднання.

     Для держави, яка не є учасницею СНД, цей Договiр набирає чинностi пiсля закiнчення 30 днiв з дати отримання депозитарiєм документу про приєднання, а також узгоджених Сторонами умов приєднання до цього Договору.

Стаття 25
Термiн дiї, припинення дiї, вихiд

     1. Цей Договiр укладається на невизначений термiн.

     Кожна iз Сторiн має право вийти з цього Договору, направивши депозитарiю письмове повiдомлення про свiй намiр не пiзнiше нiж за 12 мiсяцiв до виходу i врегулювавши фiнансовi та iншi зобов'язання, що виникли за час дiї цього Договору.

     2. Для цiлей вирiшення можливих спорiв i претензiй, зокрема матерiального характеру, положення цього Договору продовжують дiяти стосовно Сторони, що припинила участь, аж до повного врегулювання всiх зобов'язань.

     Учинено у м. Санкт-Петербург 18 жовтня 2011 року в одному оригiнальному примiрнику росiйською мовою. Оригiнальний примiрник зберiгається у Виконавчому комiтетi Спiвдружностi Незалежних Держав, який надiшле кожнiй державi, що пiдписала цей Договiр, його засвiдчену копiю.

За Азербайджанську Республiку За Росiйську Федерацiю
____________ (Пiдпис)
За Республiку Вiрменiя За Республiку Таджикистан
(Пiдпис) (Пiдпис)
За Республiку Бiлорусь За Туркменiстан
(Пiдпис) ____________
За Республiку Казахстан За Республiку Узбекистан
(Пiдпис) ____________
За Киргизьку Республiку За Україну
(Пiдпис) (Пiдпис)
За Республiку Молдова
(Пiдпис)

 

Додаток 1
до Договору про зону вiльної торгiвлi
18 жовтня 2011 року

I. Мито, що застосовується стосовно iмпорту товарiв вiдповiдно до статтi 2 Договору про зону вiльної торгiвлi

Сторона Код ТН ЗЕД
Найменування позицiй
Ставка мита Термiн дiї мита (дата скасування)
Республiка Вiрменiя
Залишає за собою право застосовувати iмпортне мито стосовно Сторiн, якi застосовують стосовно Республiки Вiрменiя iмпортнi мита крiм тих, якi вказанi в частинi 1 додатку 1. Про введення вказаних заходiв республiка Вiрменiя завчасно повiдомить Сторони
Всi Сторони 2402 20 900
Цигарки
2011 рiк - 1500 драмiв за 1000 шт.
2012 рiк - 1250 драм за 1000 шт.
2013 рiк - 1000 драмiв за 1000 шт.
1 сiчня 2014 року
Цигарки без фiльтра 2011 - 2013 роки - 1300 драмiв за 1000 шт.  
Республiка Бiлорусь
Україна 1701 99 100
Цукор бiлий
340 дол. за 1 т Термiн буде визначений по взаємнiй домовленостi
Республiка Казахстан
Україна 1701 99 100
Цукор бiлий
340 дол. за 1000 Термiн буде визначений по взаємнiй домовленостi
2208 60 Горiлка 2 євро за 1 л 1 сiчня 2015 року
Киргизька Республiка

Не застосовує

Республiка Молдова
Україна 1701
цукор з цукрової тростини або цукрового буряку i хiмiчночиста сахароза, в твердому станi
75 % 1 сiчня 2015 року (пiсля закiнчення термiну - в об'ємах узгоджених безмитних квот)
1702
Iншi види цукру, включаючи хiмiчно чисту лактозу, мальтозу, глюкозу i фруктозу (левулезу) в твердому станi; сиропи цукровi без додавання смакоароматичних або фарбувальних речовин; штучний мед, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелевий кулер, за винятком позицiї 1702 30 990 - iншi
75 % 1 сiчня 2015 року (пiсля закiнчення термiну - в об'ємах узгоджених безмитних квот)
2207
Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту не менше 80 про. %, етиловий спирт i iншi спирти, денатурованi, будь-якої концентрацiї
0,5 євро за 1 л 1 сiчня 2013 року
Росiйська Федерацiя
Україна 1701 99 100
Цукор бiлий
340 дол. за 1 т Термiн буде визначений по взаємнiй домовленостi
Республiка Таджикистан
Не застосовує
Україна
Республiка Бiлорусь 1701 99 10 00
Цукор бiлий
50 % Термiн буде визначений по взаємнiй домовленостi
Республiка Казахстан 1701 99 10 00
Цукор бiлий
50 % Термiн буде визначений по взаємнiй домовленостi
Республiка Молдова 1209 10 00 00
Насiння цукрового буряка
5 % 1 сiчня 2013 року
1701
Цукор з цукрової тростини або цукрового буряку i хiмiчно чиста сахароза, в твердому станi
50 % 1 сiчня 2015 року (по закiнченню термiну - в об'ємах узгоджених безмитних квот)
1702
Лактоза i сироп лактози: iншi (окрiм патоки крохмальної)
5 %
Росiйська Федерацiя 1701 99 10 00
Цукор бiлий
50 % Термiн буде визначений по взаємнiй домовленостi

 

II. Мито, яке застосовують вiдносно експорту товарiв в державах - учасницях СНД вiдповiдно до статтi 2 Договору про зону вiльної торгiвлi

Код ТН ЗЕД
Найменування позицiй
Ставка митного збору
Республiка Вiрменiя

Не застосовує

Республiка Бiлорусь
(стосовно товарiв, що вивозяться з територiї Республiки Бiлорусь за межi митних територiй держав - членiв ЄврАзЕС)
Стосовно нафтопродуктiв застосовується мито по вiдношенню до держав - учасниць СНД, якi не є членами Митного союзу)

В разi введення Республiкою Таджикистан стосовно товарiв, що постачаються з Республiки Бiлорусь, експортних мит Республiки Бiлорусь залишає за собою право застосовувати аналогiчнi заходи.

Про введення вказаних заходiв Республiка Бiлорусь завчасно повiдомить Сторони.

1205
Насiння рiпаку, або кользи, роздробленi або нероздробленi
100 євро за 1000 кг
2709 00, 2710 11 - 2710 19 490 0, 2710 19 510 - 2710 99 000 0, 2711 12 - 2711 19 000 0, 2712, 2713, 2902 20 000 0 - 2902 43 000 0
Нафта сира i нафтопродукти
Спецiальна формула, iдентична тiй, що використовується Росiйською Федерацiєю

Застосовується при вивезеннi з територiї Республiки Бiлорусь за межi митної територiї Митного союзу.

3104
Калiйнi добрива
75 євро за 1000 кг
4101, 4103
Шкури необробленi
500 євро за 1000 кг
4104, 4106
Дублена шкiра або шкiряний краст
10 %, але не менше 90 євро за 1000 кг
4401 10 000 9
Деревина паливна
100 євро за 1 куб. м
4403 10 000 1, 4403 10 000 2, 4403 91 100 0, 4403 91 900 0, 4403 92 100 0, 4403 92 900 0
Лiсоматерiали необробленi
100 євро за 1 куб. м
4404 20 000 0
Деревина листяних порiд
100 євро за 1 куб. м
4407 91 150 0, 4407 91 310 0, 4407 91 390 0, 4407 91 900 0, 4407 92 000 0, 4407 93 100 0, 4407 93 500 0, 4407 93 900 0
Лiсоматерiалiв обробленi
100 євро за 1 куб. м

Республiка Казахстан
(стосовно товарiв, що вивозяться з територiї Республiки Казахстан за межi митної територiї Митного союзу)

Стосовно товарiв, що вивозяться з Республiки Казахстан в Киргизьку Республiку i Республiку Таджикистан, питання застосування мита можуть регулюватися iншим багатостороннiми i/або двостороннiми домовленостями

Про введення вказаних заходiв Республiка Казахстан завчасно повiдомить Сторони.

1201 00
Соєвi боби, роздробленi або нероздробленi
20 %, але не менше 35 євро за 1000 кг
1205
Насiння рiпаку, або кользи, роздробленi або нероздробленi
15 %, але не менше 30 євро за 1000 кг
1206 00
Насiння соняшнику, роздробленi або нероздробленi
20 %, але не менше 30 євро за 1000 кг
2709 00 900 2, 2709 00 900 8
Нафта сира
Спецiальна формула
2710 11 110 0 - 2710 11 900 9
Легкi дистиляти i продукти
Розмiр ставки мита обчислюється по наступнiй формулi: СВМ = До х (Ц-138,6)

де СВМ - ставка вивiзного мита;

До - 50 % середньоарифметичного значення коефiцiєнтiв 0,35 i 0,4, використовуваних у формулi розрахунку умовної ставки i помножених на поправочний коефiцiєнт, згiдно таблицi, представленiй нижче

Ц - середня ринкова цiна сирої нафти, що склалася за перiод монiторингу

2710 19 110 0 - 2710 19 290 0
Середнi дистиляти: для специфiчних процесiв переробки, для хiмiчних перетворень в процесах, окрiм вказаних в субпозицiї 2710 19 110; для iнших цiлей
2710 19 410 0 - 2710 19 490 0
Важкi дистиляти: газойлi
2710 19 510 1, 2710 19 510 9,
окрiм важкого дистилятного рiдкого палива, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9
Важкi дистиляти: рiдкi палива
2710 19 550 9
Важкi дистиляти: палива рiдкi
2710 19 610 1 - 2710 19 690 9
Важкi дистиляти: палива рiдкi
2713 20 000 0 - 2713 90 900 0
Бiтум нафтовий
2710 19 310 0 - 2710 19 350 0
Важкi дистиляти: газойлi
Затвердженi ставки вивiзних митних зборiв на товари, виробленi з нафти, щокварталу коректуються на основi даних середньої ринкової цiни з урахуванням щомiсячного монiторингу цiн на свiтових ринках нафтової сировини
2711 21 000 0
Газ природний
30 %
2711 29 000 0
Газ iнший
5 %
2705 00 000 0
Газ камiнновугiльний, водяний, генераторний i аналогiчнi гази
5 %
4101
Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, двоєнi або недвоєнi
20 %, але не менше 200 євро за 1000 кг
4102
Необробленi шкури овець або шкiрки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, двоєнi або недоєнi,крiм зазначених у примiтцi їв до даної групи
20 %, але не менше 200 євро за 1000 кг
4103
Iншi необробленi шкури (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, двоєнi або недоєнi, окрiм виключених примiткою 1б або 1в до даної групи
20 %, але не менше 200 євро за 1000 кг
5101
Вовна, не пiддана кардо- або гребнечесанню
10 %, але не менше 50 євро за 1000 кг
5102
Волосся тварин, тонкий або грубий, не пiдданий кардо- або гребенечесанню
10 %, але не менше 50 євро за 1000 кг
5103
Вiдходи вовни або тонкого або грубого волосся тварин, включаючи прядильнi вiдходи, але виключаючи розщипану сировину
10 %, але не менше 50 євро за 1000 кг
5104 00 000 0
Розщипана сировина з шерстi або тонкого або грубого волоса тварин
10 %, але не менше 50 євро за 1000 кг
7204
Вiдходи i брухт чорних металiв; злитки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки)
15 %, але не менше 20 євро за 1000 кг
7302
Вироби з чорних металiв, якi використовуються для залiзничних або трамвайних колiй: рейки, контррейки i зубчатi рейки, перекладнi рейки, хрестовини глухого перетину, перекладнi штанги i iншi поперечнi з'єднання, шпали, стиковi накладки i пiдкладки, клини, опорнi плити, рейковi болти крюкiв, подушки i розтяжки, станини, поперечина i iншi деталi, призначенi для з'єднання або крiплення рейок.
20 %, але не менше 20 євро за 1000 кг
7404 00
Вiдходи i брухт мiдi
30 %, але не менше 330 євро за 1000 кг
7601
Алюмiнiй необроблений, окрiм алюмо-берилливої лiгатури, що класифiкується кодом ТН ЗЕД з 7601 10 000 0
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7602 00
Вiдходи i брухт алюмiнiєвi
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7603
Порошки i ошурки алюмiнiєвi
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7604 10 100 0
Прутки з алюмiнiю нелегованого
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7604 29100 0
Прутки iншi з алюмiнiєвих сплавiв
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7605
Дрiт алюмiнiєвий
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7606
Плити, листи, смуги або стрiчки алюмiнiєвi товщиною бiльше 0,2 мм
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7607
Фольга алюмiнiєва (без основи або на основi з паперу, картону, пластмаси або аналогiчних матерiалiв) товщиною (не рахуючи основи) не бiльше 0,2 мм
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7608
Труби i трубки алюмiнiєвi
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7609 00 000 0
Фiтинги для труб або трубок алюмiнiєвих (наприклад, муфти, колiна, фланцi)
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7610
Металоконструкцiї алюмiнiєвi (крiм збiрних будiвельних металоконструкцiй товарної позицiї 9406) i їх частини (наприклад, мости i їх секцiї, башти, решiтчастi щогли, перекриття для дахiв, будiвельнi ферми, дверi, вiкна i їх рами, двернi пороги, балюстради, опори i колони); листи, прутки, профiлi, труби i аналогiчнi вироби алюмiнiєвi, призначенi для використання в металоконструкцiях
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7611 00 000 0
Резервуари, цистерни, баки i аналогiчнi алюмiнiєвi ємкостi для будь-яких речовин (окрiм стисненого або зрiдженого газу) мiсткiстю бiльше 300 л, з облицюванням або з термоiзоляцiєю або без них, але без механiчного або теплотехнiчного обладнання
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7612
Бочки, барабани, банки, ящики i аналогiчнi ємкостi (включаючи жорсткi або такi, що деформуються трубчастi ємкостi) алюмiнiєвi для будь-яких речовин (окрiм стисненого або зрiдженого газу) мiсткiстю не бiльше 300 л, з облицюванням або з термоiзоляцiєю або без них, але без механiчного або теплотехнiчного устаткування
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7613 00 000 0
Ємкостi для стисненого або зрiдженого газу алюмiнiєвi
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7614
Скручений дрiт, троси, плетенi шнури i аналогiчнi вироби з алюмiнiю без електричної iзоляцiї
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7615
Вироби для їдальнi, кухоннi або iншi для побутових потреб i їх частини з алюмiнiю; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички i аналогiчнi вироби з алюмiнiю; обладнання санiтарно-технiчне i його частини з алюмiнiю
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7616
Iншi вироби з алюмiнiю
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
8607
Частини залiзничних локомотивiв або моторних вагонiв трамвая або рухомого складу
20 %, але не менше 15 євро за 1000 кг

 

Таблиця з коригуючими коефiцiєнтами

Класифiкацiя товару по ТН ЗЕД Коригуючий коефiцiєнт До
2710 11 110 0 - 2710 11 900 9 1,2 0,5 х (0,35 + 0,4) / 2 х 1,2 = 0,225
2710 19 110 0 - 2710 19 290 0
2710 19 410 0 - 2710 19 490 0
2710 19 510 1 - 2710 19 550 9
2710 19 610 1 - 2710 19 690 9 0,8 0,5 х (0,35 + 0,4) /2 х 0,8 = 0,15
2710 193100 - 2710 19 350 0 0,8 0,5 х (0,3 5 +0,4) /2 х 0,8 = 0,15
2713200000 - 2713 90 900 0 0,8 0,5 х (0,3 5 +0,4) /2 х 0,8 = 0,15
Республiка Казахстан стосовно окремих видiв товарiв застосовує рентний податок на експорт вiдповiдно до Податкового кодексу Республiки Казахстан.
Код ТН ЗЕД
Найменування позицiй
Ставка мита

Киргизька Республiка

У разi введення Республiкою Таджикистан стосовно товарiв, що постачаються в Киргизьку Республiку, експортного мита Киргизька Республiка залишає за собою право застосовувати аналогiчнi заходи.

Стосовно товарiв, що вивозяться з Киргизької Республiки в Республiку Казахстан, питання застосування мита можуть регулюватися iншими багатостороннiми i/або двостороннiми угодами.

Стосовно товарiв, що вивозяться з Киргизької Республiки в Росiйську Федерацiю, питання застосування мита можуть регулюватися iншими багатостороннiми (в тому числi Договором про приєднання Киргизької Республiки до угод про Митний союз вiд 29 березня 1996 року) i/або двостороннiми угодами.

Про введення вказаних заходiв Киргизька Республiка завчасно повiдомить Сторони.

0401
Молоко i вершки незгущенi i без додавання цукру або iнших пiдсолоджувачiв
 
0401 10 900 0
Iншi
11 сом за кг
0401 20 190 0
Iншi
11 сом за кг
0401 20 990 0
Iншi
11 сом за кг
0401 30 190 0
Iншi
11 сом за кг
0401 30 390 0
Iншi
11 сом/кг
0401 30 990 0
Iншi
11 сом за кг
4707
Регенерований папiр i картон (макулатура i вiдходи)
10 сом за 1 кг

Республiка Молдова

Не застосовує

У разi невиконання Сторонами домовленостей вiдносно Республiки Молдова згiдно пункту 15 статi 2, Молдавська Сторона резервує за собою право на застосування адекватних заходiв по вiдношенню до тих Сторiн, якi застосовують вилучення в торгових вiдносинах з Республiкою Молдова.

Про введення вказаних заходiв Республiкою Молдова завчасно повiдомить Сторони.

Росiйська Федерацiя
(вiдносно товарiв, що вивозяться з територiї Росiйської Федерацiї за межi митної територiї Митного союзу)

Стосовно товарiв, що вивозяться з Росiйської Федерацiї в Киргизьку Республiку i Республiку Таджикистан, питання застосування можуть бути врегульованi iншими багатостороннiми (в тому числi Договором про приєднання Киргизької Республiки до угод про Митний союз вiд 29 березня 1996 року Договором про приєднання Республiки Таджикистан до угод про Митний союз вiд 26 лютого 1999 року) i/або двостороннiми угодами.

Про введення вказаних заходiв Росiйська Федерацiя завчасно повiдомить Сторони.

0302359000
Тунець синiй або звичайний
5 %
0303
Риба морожена, за винятком рибного фiле i м'яса риби товарної позицiї 0304
5 %
0306
Ракоподiбнi в панцирi або без панцира, живi, свiжi, охолодженi, замороженi, сушенi, солонi або в розсолi
10 %
1201 00
Соєвi боби дробленi або недробленi
20 євро, але не менше 35 євро за 1000 кг
1205
Насiння рiпаку або кользи, дроблене або недроблене
20 євро, але не менше 35 євро за 1000 кг
120600
Насiння соняшнику дроблене або недроблене
20 %, але не менше 30 євро за 1000 кг
1207 50
Насiння гiрчицi
10 %, але не менше 25 євро за 1000 кг
1605
Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi воднi безхребетнi
5 %
2207, 2208
Спирт етиловий
6,5 %
2503 00
Сiрка всiх видiв, крiм сiрки сублiмованої, осадженої i колоiдної
6,5 %
2510
Фосфати кальцiю природнi, фосфати алюмiнiєвокальцевi природнi i крейда фосфатна
6,5 %
2519
Карбонат магнiю природний (магнезiт); магнезiя плавлена; магнезiя перепалена (анломерована), що мiстить невелику кiлькiсть iнших оксидiв, що добавляються перед агломерацiєю; iншi оксиди магнiю
6,5 %
2523
Портландцемент, цемент глиноземистий, цемент шлаковий, цемент суперсульфатний i аналогiчнi гiдравлiчнi цементи, нефарбованi або фарбованi, готовi або у формi клинкерiв
6,5 %
2524
Азбест
3 %
2601
Руди i концентрати залiзнi, включаючи опалений пiрит
6,5 %
2613
Руди i концентрати молiбденовi
6,5 %
2615
Руди i концентрати цирконiєвi
6,5 %
2620 19
Iншi вiдходи виробництва чорних металiв
6,5 %
2704 00
Кокс i напiвкокс з кам'яного вугiлля, лiгнiту або торфу, вугiлля ретортне
6,5 %
2705 00 000 0
Газ кам'яновугiльний, водяний, генераторний i аналогiчнi гази крiм нафтових газiв i iнших газоподiбних вуглеводнiв
5 %
2706 00 000 0
Смоли кам'яновугiльнi, буровугiльнi, торф'янi та iншi мiнеральнi смоли, зневодненi або не зневодненi частково ректифiкованi або не ректифiкованi, включно "вiдновленi" смоли
5 %
2707
Масла та iншi продукти високотемпературної перегонки кам'яновугiльної смоли; аналогiчнi продукти, в яких маса ароматичних складових часток перевищує масу неароматичних
5 %
2707 10
Бензол
Особлива формула
2707 20
Толуол
Особлива формула
2707 30
Ксилол
Особлива формула
2708
Пек i кокс пекований, отриманi з кам'яновугiльної смоли або iнших мiнеральних смол
5 %
2709 00
Нафта сира i нафтопродукти сирi, отриманi iз бiтумiнозних порiд
По спецiальнiй формулi залежно вiд цiни нафти на свiтовому ринку
2710 11
Легкi дистиляти i продукти
Особлива формула
2710 19
Середнi дистиляти
Особлива формула
2710 91, 2710 99
Вiдпрацьованi нафтопродукти
Особлива формула
2711 11
Газ природний скраплений
40 євр за 1000 кг
2711 12
Пропан
Особлива формула
2711 13
Бутан
Особлива формула
2711 14 000 0
Етилен, пропиляний, бутилен i бутадiєн
Особлива формула
2711 19 000 0
Iнше
Особлива формула
2711 21 000 0
Газ природний в газоподiбному станi
30 % (для України застосовується по спецiальнiй формулi)
2711 29 000 0
Гази iншi в газоподiбному станi
5 %
2712 10
Вазелiн нафтовий
Особлива формула
2712 20
Парафiн iз змiстом масел менше 0,75 мас. %:
Особлива формула
2712 90 310 0
Для специфiчних процесiв переробки
Особлива формула
2712 90 330 0
Для хiмiчних перетворень в процесах, окрiм вказаних в пiд субпозицiї 2712 90 310 0
Особлива формула
2712 90 390 0
Для iнших цiлей
Особлива формула
Iнше:  
2712 90 910 0
Сумiш 1-алкенiв, що мiстить 80 мас. % або бiльш 1-алкенiв з довжиною вуглецевого ланцюга в 24 атоми вуглецю i бiльш, але не бiльше 28 атомiв вуглецю
Особлива формула
2712 90 990 0
Iнше
Особлива формула
2713 11 000 0
Кокс нафтовий некальцинований
Особлива формула
2713 20 000 0
Бiтум нафтовий
Особлива формула
2713 90
Iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктiв, отриманих з бiтумiнозних порiд
Особлива формула
2714 90 000 0
Бiтум i асфальт природнi, асфальтiти i асфальтовi породи
5 %
2715 00 000 0
Сумiшi бiтумнi на основi природного асфальту, природного бiтуму, нафтового бiтуму, мiнеральних смол або пеку мiнеральних смол (наприклад, бiтумнi мастики, асфальтовi сумiщу для шляхового покриття)
5 %
2825
Гiдразин i гiдроксил амiн i їх неорганiчнi солi; неорганiчнi основи iншi; оксиди, гiдроксиди i пероксиди металiв iншi:
6,5 %
2902 20
Бензол:
Особлива формула
2902 30
Толуол
Особлива формула
2902 41 000 0
o-ксилол
Особлива формула
2902 42 000 0
м-ксилол
Особлива формула
2902 43 000 0
n-ксилол
Особлива формула
2905 13 000 0
Бутан - 1 - ол (спирт н-бутиловий)
6,5 %
3104, 3105
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi
5 %
3901, 3902
Полiмери етилену, припилену або iнших олефiнiв в первинних формах
6,5 %
4101, 4102, 4103
Необробленi шкури
500 євро за 1000 кг
4104, 4105, 4107
Дублена шкiра або шкiряний краст з шкурки великої рогатої худоби, з шкурки овець або шкiрок ягнят, шкiра додатково оброблена або у виглядi шкiряного красту
10 %, але не менше 90 євро за 1000 кг
4401
Деревина паливна у виглядi колод, полiн, сучкiв, в'язанок хмизу або в аналогiчних видах; щепа або стружка деревинна; тирса i деревиннi вiдходи i скрап, неагломерованi або агломерованi у виглядi колод, брикетiв, гранул або в аналогiчних видах
У вiдповiдностi до законодавства Росiйської Федерацiї
4403
Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або не видаленою корою або заболонью або грубо брусованi або небрусованi
У вiдповiдностi до законодавства Росiйської Федерацiї
4406
Шпали дерев'янi для залiзничних або трамвайних колiй
У вiдповiдностi до законодавства Росiйської Федерацiї
4407
Лiсоматерiали розпилянi або розщепленi уздовж, розшарованi або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або не шлiфованi, що мають або не мають торцевих з'єднань, завтовшки бiльше 6 мм:
У вiдповiдностi до законодавства Росiйської Федерацiї
4408 90
Листи для облицювання (включаючи виробленi роздiленням багатошарової деревини) для клеєної фанери або для аналогiчної слоїстої деревини i iншi лiсоматерiали, що розпиленi вздовж, роздiленi на прошарки або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або не шлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання, завтовшки не бiльше 6 мм з деревини iнших видiв (iнших нiж хвойних або тропiчних порiд)
У вiдповiдностi до законодавства Росiйської Федерацiї
4409, 4410, 4412, 4413, 4418, 4421
Пиломатерiали у виглядi профiльованого погонажа, плити дерево тирсовi, деревоволокнистi, фанера клеєна, деревина пресована у виглядi блокiв, плит, брусiв або профiльованих форм, виробiв столярних i плотницьких, дерев'яних, будiвельнi, вироби дерев'янi iншi
У вiдповiдностi до законодавства Росiйської Федерацiї
4701
Дерев'яна маса
10 %
4703
Целюлоза деревинна, натронна або сульфатна, крiм розчинних сортiв
10 %
4703 21
Напiвпобiлена або бiлена з хвойних порiд
10 %, але не менше 40 євро за 1000 кг
4704
Целюлоза деревинна, сульфiтна, крiм розчинних сортiв
10 %
4704 21
Напiвпобiлена або бiлена з хвойних порiд
5 %, але не менше 15 євро за 1000 кг
4706, 4707
Маса волокниста, виготовлена iз регенеруючого паперу або картону (макулатура i вiдходи) або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; регенерований папiр або картон (макулатура i вiдходи)
10 %
4801
Папiр газетний в рулонах або листах
5 %
4802, 4804, 4805, 4808, 4811, 4814, 4817, 4818, 4819, 4820, 4823
Папiр i картон, вироби з паперової маси, папiр або картон
10 %
7102, 7103, 7104, 7105, 7107, 7109, 7110, 7111, 7112
Коштовнi або напiвкоштовнi каменi, дорогоцiннi метали, метали плакованi дорогоцiнними металами, вироби з них
6,5 %
7204, 7302 10 900 0
Вiдходiв I брухт чорних металiв, злитки чорних металiв для переплавки (шихтовi злитки); використанi рейки
15 %, але не менше 15 євро за 1000 кг
7401, 7402, 7403
Штейн мiдний, мiдь цементацiйна (мiдь осаджена), мiдь нерафiнована; мiднi аноди для електролiтичного рафiнування, мiдь рафiнована i сплави мiднi необробленi
10 %
7404
Вiдходи i брухт мiднi
50 %, але не менше 420 євро за 1000 кг
7405
Лiгатури на основi мiдi
10 %
7501, 7502
Штейн нiкелевий, агломерати оксидiв нiкелю i iншi промiжнi продукти металургiї нiкелю; нiкель необроблений
У вiдповiдностi до законодавства Росiйської Федерацiї
7503
Вiдходи i брухт нiкелевi
30 %, але не менше 720 євро за 1000 кг
7601
Алюмiнiй необроблений
5 %
7602
Вiдходи i брухт алюмiнiєвi
50 %, але не менше 380 євро за 1000 кг
7802
Вiдходи i брухт свинцевi
30 %, але не менше 105 євро за 1000 кг
7901
Цинк необроблений
5 %
7902
Вiдходи i брухт цинковi
30 %, але не менше 180 євро за 1000 кг
8001, 8002
Олово необроблене, вiдходи i лом олов'янi
6,5 %
8101 94, 8101 97, 8102 94, 8102 97, 8103 20, 8103 30
Вольфрам необроблений, вiдходи i лом вольфраму; молiбден необроблений, вiдходи i лом молiбденовий, тантал необроблений, вiдходи i лом танталу
6,5 %
8105 30
Вiдходи i брухт кобальту
30 %, але не менше 1200 євро за 1000 кг
8106, 8107
Вiсмут i вироби з нього, включаючи вiдходи i лом; кадмiй i вироби з нього, включаючи вiдходи i лом
6,5 %
8108 20
Титан необроблений, порошки
6,5 %
8108 30
Вiдходи i лом титановий
30 %, але не менше 225 євро за 1000 кг
8109 30, 8110 20, 8111 00, 8112 13, 8112 21, 8112 22, 8112 29, 8112 92 200 1, 8112 92 200 9, 8112 52
Вiдходiв i брухт цирконiєвi; сурм'янистi; марганець i вироби з нього, включаючи вiдходи i лом; вiдходи i лом берилiєвi, хромовi, германiєвi, вiдходи i лом ванадiю, вiдходи i лом талiєвi, вiдходи i лом нiобiю (Колумбiю), ренiю, галiю, iндiю
6,5 %
8607 19
Частини залiзничних локомотивiв або моторних вагонiв трамваїв або рухомого складу: вiсi, колеса i їх частини
15 %, але не менше 15 євро за 1000 кг

Республiка Таджикистан

Залишає за собою право застосування експортних митних зборiв по вiдношенню до Сторiн Договори, якi застосовують у взаємнiй торгiвлi з Республiкою Таджикистан експортнi мита, за наступною номенклатурою.

0102, 0104
Живi тварини
10 %
0201
М'ясо охолоджене
10 %
0701 - 0713
Овочi i коренеплоди
7 %
0802, 0804 - 0814
Фрукти i горiхи
7 %
1301
Смола ферули
50 %, але не менше 500 євро за 1000 кг
2001 - 2009
Продуктiв переробки овочiв, фруктiв
5 %
2711
Гази нафтовi i вуглеводнi газоподiбнi
30 %
2716
Електроенергiя
10 євро за 1000 кВт/час
4101 - 4103
Шкурки i шкiряна сировина
300 євро за 1000 кг
5001 - 5006
Кокони i шовк
20 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
5101 - 5110
Вовна
20 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
5201 - 5212
Бавовна - волокно
10 %
7101 - 7116
Коштовнi i напiвкоштовнi каменi
30 %
7204
Вiдходи i брухтi чорних металiв
30 %, але не менше 200 євро за 1000 кг
7404, 7503, 7602, 7802, 7902, 8002
Вiдходи i брухт кольорових металiв
30 %, але не менше 300 євро за 1000 кг
7601, 7601 - 7616
Алюмiнiй i вироби з нього
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
Про введення вказаних заходiв Республiка Таджикистан завчасно повiдомить Сторону.
Україна
Республiка Вiрменiя, Республiка Бiлорусь, Республiка Казахстан, Киргизька Республiка, Республiка Молдова, Росiйська Федерацiя, Республiка Таджикистан
1206 00 99 00
Насiння соняшника, дробленi або недробленi
3 1 сiчня 2007 року ставка мита (16 %) щорiчно зменшується на 1 процентний пункт до значення 10 %
7202 99 80 00
Ферохромнiкель i iншi феросплави
Ставка вивiзного (експортною) мита у вiдсотках митної вартостi вiдповiдно до року членства України у СОТ

перший - 30 %,
другий - 27 %,
третiй - 24 %,
четвертий - 24 %,
п'ятий - 21 %,
шостий - 18 %,
сьомий - 15 %
(2010 i 2011 роки - 24 %)

7204 21 Вiдходи i брухт легованої сталi, неiржавiючої сталi
7204 29 00 00 Вiдходи i брухт легованої сталi iншi
7204 50 00 00
Вiдходи в злитках (шихтовi злитки) для переплавлення, з легованої сталi
7218 10 00 00 Сталь неiржавiюча у виглядi злиткiв i iнших первинних формах
7401 00 00 00
Штейн мiдний; мiдь цементацiйна (осаджена)
7402 00 00 00
Мiдь нерафiнована; мiднi аноди для електролiтичного рафiнування
7403 12 00 00
Литi заготовки для виробництва дроту (ваербарси) з рафiнованої мiдi
7403 13 00 00
Квитки з рафiнованої мiдi
7403 19 00 00
Мiдь рафiнована iнша
7403 21 00 00
Сплави на основi мiдi i цинку (латунь)
7403 22 00 00
Сплави на основi мiдi i олова (бронза)
7403 29 00 00
Iншi сплавiв з мiдi (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405)
7404 00 Вiдходи i брухт мiдi
7405 00 00 00
Лiгатури на основi мiдi
7406
Порошки та луска з мiднi
7415 29 00 00
Iншi вироби з мiдi без рiзьби, крiм шайб (включаючи шайби пружинячi)
7415 39 00 00
Iншi вироби з мiдi з рiзьбою (крiм шурупiв для дерева, iнших гвинтiв, болтiв i гайок)
7418 19 90 00
Господарськi вироби з мiдi i їх частини iншi
7419
Iншi вироби з мiдi
7419 99 10 00 тканина (включаючи нескiнченну стрiчку), решiтки i сiтки з мiдного дроту з розмiром поперечного перетину, що не перевищує 6 мм; витяжний для просiчення лист мiдний Решiтки i сiтки з мiдного дроту
7503 00 Вiдходи i брухт нiкелю
7602 00
Вiдходiв i брухт алюмiнiєвi
7802 00 00 00
Вiдходiв i брухт свинцю
7902 00 00 00
Вiдходiв i брухт цинку
8002 00 00 00
Вiдходи i брухт олова
810197 00 00
Вiдходiв i брухт вольфраму
8105 30 00 00
Штейн кобальтовий i iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи i брухт: штейн кобальтовий i iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт необроблений; вiдходи i брухт; порошки: вiдходи i брухт
8108 30 00 00 Вiдходи i брухт титану
8113 00 40 00
Металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи i брухт: вiдходи i брухт
Республiка Казахстан, Росiйська Федерацiя
Велика рогата худоба свiйських видiв, окрiм чистопорiдних (чистокровних) племiнних тварин: Починаючи з 1 сiчня року, що наступає пiсля вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi, ставка вивiзного (експортною) мита на товари по кодах щорiчно зменшується на 5 процентних пунктiв до значення 10 % (ставка на момент вступу України у СОТ складала 50 %)

2011 рiк - 35 %

0102 90 05 00
Свiйськi види масою не бiльше 80 кг
0102 90 2100
Свiйськi види масою бiльше 80 кг, але не бiльше 160 кг для забою
0102 90 29 00
Свiйськi види масою бiльше 80 кг, але не бiльше 160 кг не для забою
0102 90 41 00
Свiйськi види масою бiльше 160 кг, але не бiльше 300 кг для забою
0102 90 49 00
Домашнiх видiв масою бiльше 160 кг, але не бiльше 300 кг не для забою
0102 90 51 00
Нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг для забою
0102 90 59 00
Нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг не для забою
0102 90 61 00
Корови масою понад 300 кг для забою
0102 90 69 00
Корови масою понад 300 кг не для забою
0102 90 71 00
Свiйських видiв, крiм нетелей i корiв масою понад 300 кг для забою
0102 90 79 00
Свiйських видiв, крiм нетелей i корiв масою понад 300 кг не для забою
0102 90 90 00
Не свiйськi види великої рогатої худоби живi
Вiвцi живi:
0104 10 10 00
Вiвцi чистопороднi (чистокровнi)
Племiннi тварини:
0104 10 30 00
Ягнята (вiком до одного року)
0104 10 80 00
Iншi живi вiвцi, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин i ягнят (у вiцi до одного року)
4101
Шкури необробленi великої рогатої худоби або тварин родини кiнських (свiжi або солонi, сушенi, обробленi вапном, протравленi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок
4102
Необробленi шкури овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, обробленi вапном, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених в примiтцi 1в до групи 41 згiдно з УКТЗЕД
4103 30 00 00, 4103 90 00 00
Шкури необробленi (шкiрсировина) (свiжi або солонi, сушенi, обробленi вапном, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених в примiтках 1б або 1в до групи 41 згiдно з УКТЗЕД, крiм кiз або козенят i рептилiй.
Республiка Молдова
4101
Шкури необробленi великої рогатої худоби або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, обробленi вапном, протравленi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок
Починаючи з 1 сiчня року, що настає пiсля вступу України до СОТ, ставка вивiзного (експортного) мита щорiчно зменшується на 1 процентний пункт до значення 20 % (ставка на момент вступу України до СОТ становила 30 %)

2011 рiк - 27 %

4102
Необроблених шкури овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, обробленi вапном, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, окрiм вказаних в примiтцi 1в до групи 41 згiдно УКТЗЕД
4103 30 00 00, 4103 90 90 00
Шкури необробленi (шкiрсировина) (свiжi або солонi, сушенi, обробленi-вапном, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1б або 1в до групи 41 згiдно УКТЗЕД, крiм кiз або козенят i рептилiй
7204 10 00 00
Вiдходи та брухт ливарного чавуну
Ставки мита, євро за 1 тонну, за роки членства України у СОТ:

перший - 25 євро за 1000 кг,
другий - 18 євро за 1000 кг,
третiй - 16,4 євро за 1000 кг,
четвертий - 14,8 євро за 1000 кг,
п'ятий - 13,2 євро за 1000 кг,
шостий - 11,6 євро за 1000 кг,
сьомий - 10 євро за 1000 кг,
У роках, що настають за сьомим роком пiсля вступу України до СОТ, ставки вивiзного мита дiють на рiвнi сьомого року

2011 рiк - 14,8 євро за 1000 кг,

7204 30 00 00
Вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi
7204 411 0 00
Токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металiв
7204 41 91 00
Вiдходи обрiзання або штампування, пакетованi з чорних металiв
7204 41 99 00
Вiдходи обрiзання або штампування, непакетованi з чорних металiв
7204 49 10 00
Вiдходи та брухт чорних металiв, подрiбненi (рiзанi)
7204 49 30 00
Вiдходiв та брухт чорних металiв, пакетованi
7204 49 90 00
Вiдходи та брухт чорних металiв, несортованi
7204 49 90 00
Вiдходи та брухт чорних металiв, сортованi
7204 50 00 00
Вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавлення з чорних металiв, крiм сталi легованої

Росiйська Федерацiя

1204 00 90 00
Насiння льону, подрiблене або неподрiблене
3 1 сiчня 2007 ставка мита (16 %) щорiчно зменшується на 1 процентний пункт до значення 10 %
1206 00 91 00, 1206 00 99 00
Насiння соняшнику, подрiблене або неподрiблене
1207 99 97 00
Тiльки насiння рижiю
7204 10 00 00
Вiдходи та брухт ливарного чавуну
Ставки мита за роки членства України у СОТ:

перший - 25 євро за 1000 кг,
другий - 18 євро за 1000 кг,
третiй - 16,4 євро за 1000 кг,
четвертий - 14,8 євро за 1000 кг,
п'ятий - 13,2 євро за 1000 кг,
шостий - 11,6 євро за 1000 кг,
сьомий - 10 євро за 1000 кг

В роках, що наступають за сьомим роком пiсля вступу України у СОТ, ставки вивiзного мита дiють на рiвнi сьомого року.

2011 рiк - 14,8 євро за 1000 кг

7204 30 00 00
Вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi
7204 41 10 00
Токарна стружка, обрiзання, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металiв
7204 41 91 00
Вiдходiв обрiзання або штампування, пакетованi з чорних металiв
7204 41 99 00
Вiдходи обрiзання або штампування, непакетованi з чорних металiв
7204 49 10 00
Вiдходи та брухт чорних металiв, подрiбненi (рiзанi)
720449 30 00
Вiдходи та брухт чорних металiв, пакетованi
7204 49 90 00
Вiдходи та брухт чорних металiв, несортованi
7204 49 90 00
Вiдходи та брухт чорних металiв, сортованi
7204 50 00 00
Вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавлення з чорних металiв, крiм сталi легованої

 

Додаток 2
до Договору про зону вiльної торгiвлi
вiд 18 жовтня 2011 року

Заборони i кiлькiснi обмеження, що пiдлягають вiдмiнi вiдповiдно до пункту 1 статтi 3

Республiка Вiрменiя
Немає заборон i кiлькiсних обмежень, що пiдлягають вiдмiнi вiдповiдно до пункту 1 статтi 3
Республiка Бiлорусь
Немає заборон i кiлькiсних обмежень, що пiдлягають вiдмiнi вiдповiдно до пункту 1 статтi 3
Республiка Казахстан
Немає заборон i кiлькiсних обмежень, що пiдлягають вiдмiнi вiдповiдно до пункту 1 статтi 3
Республiка Киргизiя
Квотування i заборони iмпорту/експорту
Алкогольна продукцiя: горiлка i горiлка особлива, лiкеро-горiлчанi вироби, матерiали для виробництва вина, вина, iгристi вина, шампанське, виннi напої, коньяк, брендi, кальвадос, пиво, iншi мiцнi алкогольнi напої, iншi слабоалкогольнi напої (коди ТН ЗЕД 2203 - 2208) Квотування iмпорту алкогольної продукцiї, включаючи пиво, за винятком iмпорту коньячного спирту i матерiалiв для виробництва вина, призначених для виробництва коньяку i шампанського. Закон Киргизької Республiки вiд 9 липня 2007 року N 98 "Про державне регулювання виробництва i обiгу етилового спирту алкогольної i продукцiї, що мiстить спирт".
Розповсюджується на iмпорт алкогольної продукцiї з країн, що не є членами СОТ.
Об'єми квот i порядок квотування встановленi постановою Уряду Киргизької Республiки вiд 5 квiтня 2004 року N 227 "Про затвердження Положення про порядок квотування ввезення до Киргизької Республiки алкогольної продукцiї i визначення iмпортної квоти"

Дата вiдмiни 1 сiчня 2015 року

Республiка Молдова
Немає заборон i кiлькiсних обмежень, що пiдлягають вiдмiнi вiдповiдно до пункту 1 статтi 3
Росiйська Федерацiя
Немає заборон i кiлькiсних обмежень, що пiдлягають вiдмiнi вiдповiдно до пункту 1 статтi 3
Республiка Таджикистан
Немає заборон i кiлькiсних обмежень, що пiдлягають вiдмiнi вiдповiдно до пункту 1 статтi 3
Україна
Немає заборон i кiлькiсних обмежень, що пiдлягають вiдмiнi вiдповiдно до пункту 1 статтi 3

 

Додаток 3
до Договору про зону вiльної торгiвлi
вiд 18 жовтня 2011 року

Вилучення на перехiдний перiод в частинi статей 5 "Нацiональний режим" i 10 "Надання субсидiй"

Опис заходiв Термiн дiї заходiв
Республiка Казахстан
У частинi статтi 5
Положення Договору не перешкоджають Республiцi Казахстан застосовувати вимоги до обов'язкових закупiвель товарiв вiтчизняного виробництва при здiйсненнi iнвестицiйних проектiв i контрактiв на використання надр в рамках законодавства Республiки Казахстан, включаючи Закон Республiки Казахстан "Про надра i використання надр", i надавати пiльги вiтчизняним виробникам при здiйсненнi закупiвель компанiями, якi прямо або опосередковано належать державi (частка держави в яких складає 50 % i бiльше)
До моменту набуття чинностi вiдповiдних зобов'язань Республiки Казахстан в рамках СОТ
У частинi пункту 2 статтi 10
1. Умовне зниження цiни вiтчизняним виробникам при здiйсненнi закупiвель надрокористувачами та компанiями, якi прямо або опосередковано належать державi (частка держави в яких складає 50 % i бiльше)
До моменту набуття чинностi вiдповiдних зобов'язань Республiки Казахстан в рамках СОТ
2. Субсидування процентної ставки по кредитах банкiв експортно-орiєнтованих виробництв вiдповiдно до постанови Уряду Республiки Казахстан вiд 13 квiтня 2010 року N 301 "Про затвердження Програми "Дорожня карта бiзнесу 2020" До 1 липня 2016 року по кредитах, виданих кредитними органiзацiями до 1 липня 2011 року
3. Звiльнення товарiв, визнаних казахськими вiдповiдно до критерiїв достатньої переробки вiд мита i податкiв при вивозi з митного режиму "Вiльний склад" на митну територiю Митного союзу вiдповiдно до Кодексу Республiки Казахстан вiд 30 червня 2010 року "Про митну справу в Республiцi Казахстан", Закону Республiки Казахстан вiд 10 грудня 2008 року N 99-1 "Про податки i обов'язковi платежi до бюджету" (Податковий кодекс), постанови Уряду Республiки Казахстан вiд 22 жовтня 2009 року N 1647 "Про затвердження Правил про визначення країни походження товару, складання i видачу акту експертизи про походження товару i оформлення, посвiдчення i видачу сертифiкату про походження товару", Угоди мiж Урядом Республiки Бiлорусь, Уряду Республiки Казахстан i Уряду Росiйської Федерацiї про вiльнi склади i митну процедуру вiльного складу вiд 18 червня 2010 року До 1 сiчня 2017 року
4. Преференцiя, якi надаються в рамках угод про промислове складання моторних транспортних засобiв, якi укладенi вiдповiдно до законодавства Республiки Казахстан До 31 грудня 2020 року
Росiйська Федерацiя
У частинi пункту 2 статтi 10
1. Заходи вiдносно iнвестицiйних угод, якi включають положення, що встановлюються Указом Президента Росiйської Федерацiї вiд 5 лютого 1998 року N 135 "Про додатковi заходи по залученню iнвестицiй для розвитку вiтчизняної автомобiльної промисловостi", постановами Уряду Росiйської Федерацiї вiд 23 квiтня 1998 року N 413 "Про додатковi заходи по залученню iнвестицiй для розвитку вiтчизняної автомобiльної промисловостi", вiд 29 березня 2005 N 166 "Про внесення змiн до Митного тарифу Росiйської Федерацiї стосовно автомобiльних комплектуючих, якi ввозяться для промислової збiрки або акти, що прийнятi на їх змiну"
До 31 грудня 2020 року
2. Заходи, якi використовуються вiдповiдно до Федерального закону вiд 22 сiчня 1996 року N 13-Ф3 "Про особливу економiчну зону в Калiнiнградськiй областi" До 1 квiтня 2016 року
3. Заходи, якi використовуються вiдповiдно до Федерального закону вiд 31 травня 1999 року N 104-ФЗ "Про особливу економiчну зону в Магаданськiй областi" До 1 сiчня 2015 року

 

Додаток 4
до Договору про зону вiльної торгiвлi
вiд 18 жовтня 2011 року

Правила вирiшення спорiв

     1. Якщо протягом 60 днiв пiсля отримання прохання про консультацiї, згаданi в пунктi 2 статтi 19 Договору, Сторони не вирiшили свiй спiр або не дiйшли згоди про його вирiшення шляхом примирення, посередництва або iншого методу, Сторона, яка вважає, що iнша Сторона не виконує своїх зобов'язань за Договором, i таке невиконання зобов'язань завдає або загрожує завдати шкоди економiчним iнтересам першої Сторони, може повiдомити другу Сторону спору та iншi Сторони про своє рiшення передати спiр на вирiшення комiсiї експертiв.

     2. У своєму повiдомленнi Сторона викладає суть спору, указує, якi положення Договору, на її думку, належать до спору, а також призначає члена комiсiї експертiв i пропонує до трьох кандидатур на посаду голови комiсiї експертiв.

     3. Друга Сторона, що бере участь у спорi, протягом 15 днiв з моменту отримання повiдомлення, вказаного в пунктi 1 цих Правил, призначає члена комiсiї експертiв i пропонує до трьох кандидатур на посаду голови комiсiї експертiв, про що повiдомляє першу Сторону та iншi Сторони.

     4. Обидвi Сторони прагнуть досягти згоди щодо голови комiсiї експертiв протягом 15 днiв пiсля призначення члена комiсiї експертiв згiдно з пунктами 2 i З цих Правил. У разi досягнення згоди Сторони повiдомляють про це iншi Сторони.

     5. Якщо член комiсiї експертiв не призначається Стороною згiдно з пунктами 2 i 3 цих Правил, або якщо Сторони не досягають згоди щодо голови комiсiї експертiв згiдно з пунктом 4 цих Правил, такий член комiсiї експертiв i її голова визначаються Головою Економiчного Суду СНД протягом 15 днiв пiсля закiнчення термiну, вказаного в пунктi 4 цих Правил.

     6. У разi смертi або вiдмови члена або голови комiсiї експертiв вiд участi в роботi замiсть нього призначається (обирається) iнша особа протягом 15 днiв вiдповiдно до процедури, яка застосовувалася при його призначеннi (обраннi). У цьому випадку термiн роботи, встановлений для комiсiї експертiв, припиняється на перiод, що починається в день смертi або вiдмови особи i закiнчується в день призначення (обрання) замiсть неї iншої особи.

     7. Призначення (обрання) членiв i голови комiсiї експертiв вiдповiдно до цих Правил здiйснюються з числа осiб, включених до списку, складеного депозитарiєм Договору вiдповiдно до пропозицiй Сторiн. На протязi 90 днiв пiсля набуття чинностi Договором Сторони повиннi направити такi пропозицiї Депозитарiю Договору.

     Кожна Сторона може призначити трьох фiзичних осiб, що мають бажання i здатнi виконувати обов'язки членiв комiсiї експертiв. Прiзвища всiх призначених таким чином осiб утворюють список осiб, що запрошуються до вирiшення спорiв.

     Такi особи призначаються виключно, виходячи з їх здатностi бути об'єктивними, чесними, розумно мислити, i вони повиннi володiти найширшими знаннями i досвiдом у сферi права, мiжнародної торгiвлi або з iнших питань, регульованих Договором. При виконаннi будь-яких обов'язкiв вiдповiдно до цих Правил такi призначенi особи не повиннi мати зв'язкiв з будь-якою Стороною або отримувати вiд неї вказiвки.

     Цi особи призначаються строком на п'ять рокiв, який може поновлюватися, i виконують свої обов'язки доти, доки не призначаються їх наступники. Призначена особа, термiн повноважень якої закiнчується, продовжує виконувати будь-якi обов'язки, для яких ця особа була обрана згiдно з цими Правилами.

     8. Крiм випадкiв, коли Сторони, що беруть участь у спорi, домовляться про iнше, голова комiсiї експертiв не повинен бути громадянами Сторiн, що є сторонами в спорi.

     9. При вирiшеннi спору враховуються iнтереси iнших Сторiн. Будь-яка iнша Сторона, яка iстотно зацiкавлена у справi, має право бути заслуханою комiсiєю експертiв i надсилати їй письмовi подання за умови, що як Сторони, якi беруть участь у спорi, так i iншi Сторони отримали письмове повiдомлення про її зацiкавленiсть не пiзнiше дати утворення комiсiї експертiв.

     10. Комiсiя експертiв уважається утвореною з дня повiдомлення згiдно з пунктом 4 або пункту 5 цих Правил.

     11. Комiсiя експертiв у своїй роботi керується Типовими правилами процедури вирiшення спорiв, викладеними в Доповненнi до цих Правил. Комiсiя експертiв також має право приймати додатковi правила процедури, що не суперечать Типовим правилам процедури вирiшення спорiв.

     12. Пiд час розгляду справи в комiсiї експертiв кожна Сторона, що бере участь у спорi, i будь-яка iнша Сторона, що повiдомила про свою зацiкавленiсть вiдповiдно до пункту 9 цих Правил, мають право, щонайменше, на одне заслуховування в комiсiї експертiв i на подання письмової заяви. Сторони, що беруть участь у спорi, також мають право на надання письмових контраргументiв.

     Комiсiй експертiв може позитивно розглядати прохання будь-якої iншої Сторони, що повiдомила про свою зацiкавленiсть вiдповiдно до пункту 9 цих Правил, про доступ до будь-якого письмового подання до комiсiї експертiв з вiдома Сторони, що зробила це подання.

     13. Розглянувши зустрiчнi вимоги, комiсiя експертiв представляє на розгляд Сторiн, що беруть участь у спорi, описовi роздiли проекту своєї письмової доповiдi, включаючи констатацiю фактiв i короткий виклад доводiв, висунутих Сторонами, що беруть участь у спорi. Сторонам, що беруть участь у спорi, надається можливiсть надати письмовi зауваження до описових роздiлiв у встановлений комiсiєю експертiв термiн.

     14. Пiсля дати, встановленої для надання зауважень Сторонами, комiсiя експертiв представляє на розгляд Сторiн, що беруть участь у спорi, попередню письмову доповiдь, що мiстить як описовi роздiли, так i запропонованi висновки та рiшення комiсiї експертiв.

     Протягом установленого комiсiєю експертiв термiну Сторона, що бере участь у спорi, може звернутися до комiсiї експертiв з письмовим проханням про перегляд комiсiєю експертiв певних аспектiв попередньої доповiдi до видання остаточної доповiдi.

     До видання остаточної доповiдi комiсiя експертiв може, на свiй розсуд, зустрiтися iз Сторонами, що беруть участь у спорi, для розгляду питань, порушених у такому проханнi.

     15. Остаточна доповiдь мiстить описовi роздiли (включаючи виклад фактiв i резюме доводiв, висунутих Сторонами, що беруть участь у спорi), пiдсумки i висновки комiсiї експертiв, а також обговорення доводiв, висунутих щодо конкретних аспектiв попередньої доповiдi на стадiї її перегляду. В остаточнiй доповiдi розглядається кожне iстотне питання, поставлене перед комiсiєю експертiв i необхiдне для вирiшення суперечки, та обґрунтовуються прийнятi комiсiєю експертiв рiшення.

     16. Комiсiя видає свою остаточну доповiдь, надаючи її негайно Сторонам, що беруть участь у спорi, а також розповсюджує остаточну доповiдь серед iнших Сторiн.

     17. Розгляд у комiсiї експертiв має конфiденцiйний характер. Комiсiя експертiв об'єктивно вивчає представленi на її розгляд питання, включаючи обставини спору i вiдповiднiсть заходiв положенням Договору.

     18. При здiйсненнi своїх обов'язкiв комiсiя експертiв консультується iз Сторонами, що беруть участь у спорi, i забезпечує їм належну можливiсть дiйти взаємоприйнятного рiшення. Якщо Сторони, що беруть участь у спорi, не домовляться про iнше, комiсiя експертiв засновує своє рiшення на доказах i поданнях Сторiн, що беруть участь у спорi.

     19. Якщо Сторони, що беруть участь у спорi, не домовляться про iнше, всi використовуванi комiсiєю експертiв процедури, включаючи випуск її остаточної доповiдi, повиннi бути завершенi протягом 180 днiв з дати утворення комiсiї експертiв.

     У разi справ особливої термiновостi, включаючи спори, пов'язанi з товарами, якi швидко псуються, комiсiя експертiв робить усе можливе, щоб завершити випуск остаточної доповiдi протягом 90 днiв з дня її утворення. Нi за яких обставин цей термiн не повинен перевищувати 120 днiв.

     Комiсiя експертiв може зробити попереднiй висновок щодо того, чи є вiдповiдна справа термiновою.

     20. Комiсiя експертiв сама визначає власну юрисдикцiю; таке рiшення є остаточним i обов'язковим.

     Будь-яке заперечення Сторони, що бере участь у спорi, яка вважає, що та або iнша суперечка належить до компетенцiї комiсiї експертiв, розглядається комiсiєю, яка вирiшує, чи розглядати таке заперечення як попереднє питання або залучити його до обставин спору.

     Усi рiшення комiсiї експертiв, зокрема про ухвалення остаточної доповiдi i винесення будь-якого попереднього висновку, ухвалюються бiльшiстю голосiв.

     21. Якщо комiсiя експертiв дiйде висновку, що захiд, запроваджений або збережений Стороною, проти якої подано скаргу, не вiдповiдає положенням Договору, комiсiя рекомендує привести цей захiд iз вiдповiднiсть з Договором. На додаток до своїх рекомендацiй комiсiя експертiв може запропонувати способи виконання рекомендацiї.

     Сторона, проти якої подано скаргу, протягом 30 днiв з дня випуску остаточної доповiдi комiсiї експертiв iнформує iншу Сторону в спорi i також iншi Сторони про тi заходи, якi вона має намiр зробити з метою виконання рiшення та/або рекомендацiї комiсiї експертiв, i, у вiдповiдних випадках, про той прийнятний термiн, який, на її думку, необхiдний для вжиття заходiв.

     22. Якщо Сторона не виконує протягом прийнятного термiну рiшення та/або рекомендацiї комiсiї експертiв, що мiстяться в остаточнiй доповiдi, то Сторона, яка бере участь у спорi i зазнала збиткiв в результатi такого невиконання, може передати Сторонi, що не виконує рiшення, письмове прохання про те, щоб Сторона, яка не виконує рiшення, вступила в переговори з метою узгодження взаємоприйнятної компенсацiї. У разi отримання такого прохання Сторона, що не виконує рiшення, негайно розпочинає такi переговори.

     23. Якщо протягом 30 днiв з моменту надання прохання про взаємоприйнятну компенсацiю не вдається досягти угоди, Сторона, що зазнала збиткiв, має право припинити по вiдношенню до Сторони, що не виконує рiшення комiсiї експертiв, дiю поступок або iнших зобов'язань за Договором, розмiр та/або дiя яких еквiвалентнi анульованим або скороченим вигодам у результатi застосування заходу, що порушує Договiр.

     Якщо припинення дiї поступок або iнших зобов'язань за Договором в тому ж секторi або секторах, якi пiдпали пiд вплив заходу, що визнаний, як такий, що суперечить Договору, неможливо або неефективно, то Сторона, що зазнала збиткiв, може припинити дiю поступок або iнших зобов'язань стосовно Договору в iнших секторах.

     24. До припинення дiї поступок або iнших зобов'язань Сторона, що зазнала збиткiв, iнформує Сторону, що не виконує рiшення, про характер i обсяг намiченого нею припинення.

     Якщо Сторона, що не виконує рiшення, передає Сторонi, що зазнала збиткiв, письмове заперечення проти запропонованого останньою обсягу поступок або iнших зобов'язань, якi припиняються, то таке заперечення передається в арбiтраж, як це передбачено нижче. Запропоноване припинення дiї поступок або iнших зобов'язань вiдкладається до завершення арбiтражу i до того моменту, коли вирiшення арбiтражної комiсiї стане остаточним i обов'язковим.

     25. Арбiтражною комiсiєю є та сама комiсiя експертiв, яка ухвалила рiшення або рекомендацiю щодо порушення Договору, i яка працює за її процедурними правилами.

     26. Арбiтражна комiсiя визначає, чи вiдповiдає рiвень поступок або iнших зобов'язань, запропонованих до припинення Стороною, що зазнала збиткiв, рiвню скорочення або анулювання вигод, а також можливiсть запровадження такого припинення. Вона не розглядає характеру поступок, що припиняються, або зобов'язань, за винятком випадкiв, коли вони невiд'ємнi вiд визначення обсягу поступок або зобов'язань, що припиняються.

     27. Арбiтражна комiсiя надсилає своє письмове визначення Сторонi, що зазнала збиткiв, i Сторонi, що не виконує рiшення, та iншим Сторонам протягом 60 днiв пiсля утворення комiсiї або протягом такого iншого термiну, який може бути узгоджений мiж Стороною, що зазнала збиткiв, i Стороною, що не виконує рiшення. Визначення арбiтражної комiсiї стає остаточним i обов'язковим через 30 днiв з дати його винесення.

     28. Припинення дiї пiльг має тимчасовий характер i застосовується Стороною, що зазнала збиткiв, до того моменту, поки захiд, визнаний невiдповiдним положенням Договору, не буде скасований або змiнений з метою приведення у вiдповiднiсть iз положеннями Договору або поки Сторони не досягнуть iншого взаємоприйнятного рiшення.

     29. Будь-який термiн, згаданий у цих Правилах, може бути продовжений за взаємною згодою Сторiн.

 

Доповнення до Додатка 4
(Правила вирiшення спорiв)
до Договору про зону вiльної торгiвлi
вiд 18 жовтня 2011 року

Типовi правила процедури вирiшення спорiв

Визначення

     1. У цих Типових правилах:

     "радник" означає особу, що наймається Стороною для консультування або надання їй допомоги у зв'язку з розглядом спору в рамках комiсiї експертiв;

     "Сторона-позивач" означає будь-яку Сторону, що звертається з проханням створити комiсiю експертiв вiдповiдно до цих Типових правил;

     "представник Сторони" означає працiвника державної установи або будь-якого iншого державного органу Сторони.

     2. Якщо Сторони не домовилися про iнше, вони збираються з комiсiєю експертiв в 15-денний термiн з моменту її створення з метою вирiшити такi питання:

     розмiр винагороди членiв i голови комiсiї експертiв i розмiр вiдшкодованих ним витрат, якi зазвичай вiдповiдають нормам СОТ, порядок i термiни виплати винагороди i вiдшкодування витрат;

     мiсце проведення та органiзацiя розгляду;

     деякi iншi питання, якi, на думку Сторiн, належить вирiшити.

     Виплачуванi винагороди i витрати розподiляються мiж Сторонами у спорi порiвну.

Повноваження

     3. Якщо Сторони не домовилися про iнше в 20-денний термiн з моменту звертання з проханням про створення комiсiї експертiв, її повноваження є такими:

     розглянути з урахуванням вiдповiдних положень Договору питання, викладенi в повiдомленнi, поданому згiдно з пунктом 2 цих Типових правил, i надати висновок про вiдповiднiсть спiрних заходiв Договору.

     4. Сторони негайно доводять всi узгодженi повноваження до вiдома комiсiї експертiв.

Письмовi подання та iншi документи

     5. Сторона або комiсiя експертiв направляє будь-яке прохання, письмове подання або iнший документ вiдповiдно до угоди, досягнутої згiдно пункту 2 цих Типових правил в частинi органiзацiї вирiшення спорiв.

     6. Сторона, по можливостi, надає копiю документа на магнiтному носiї.

     7. Якщо iнше не обумовлене вiдповiдно до пункту 2 цих Типових правил, Сторона надсилає копiю кожного свого письмового подання iншiй Сторонi i кожному з членiв комiсiї експертiв.

     8. Сторона-позивач надсилає своє первинне письмове подання не пiзнiше нiж через 25 днiв з моменту створення комiсiї експертiв.

     Сторона-вiдповiдач надсилає своє письмове зустрiчне подання не пiзнiше нiж через 20 днiв з моменту отримання первинного письмового подання.

     Якщо iнше не обумовлене вiдповiдно до пункту 2 цих Типових правил стосовно будь-якого прохання, повiдомлення або iншого документа, яке пов'язане з роботою комiсiї експертiв i охоплюється положеннями пунктiв 6 або 7 цих Типових правил, одна Сторона надає iншiй Сторонi i кожному з членiв комiсiї експертiв копiю документа факсимiльним зв'язком або за допомогою iншого засобу електронної передачi даних.

     9. Несуттєвi помилки канцелярського характеру в будь-якому проханнi, повiдомленнi, письмовому поданнi або iншому документi, пов'язаному з роботою комiсiї експертiв, можуть бути виправленi шляхом надання нового документа з чiткою вказiвкою внесених змiн.

     10. Якщо останнiй день доставки документа припадає на офiцiйний вихiдний день або будь-який iнший день, в який установи не працюють за рiшенням уряду або внаслiдок форс-мажорних обставин, документ може бути доставлений на наступний робочий день.

Органiзацiя роботи комiсiй експертiв

     11. Усi засiдання комiсiї експертiв веде її голова. Комiсiя експертiв може делегувати головi повноваження ухвалювати рiшення з адмiнiстративних i процедурних питань.

     12. За винятком випадкiв, коли цими Типовими правилами передбачене iнше, комiсiя експертiв може проводити свою роботу будь-якими методами, зокрема, шляхом телефонного, факсимiльного або комп'ютерного зв'язку.

     13. В обговореннях на засiданнях комiсiї експертiв можуть брати участь тiльки представники Сторiн, але комiсiя експертiв може дозволити помiчникам, адмiнiстративному персоналу, усним або письмовим перекладачам бути присутнiми пiд час будь-якого такого обговорення.

     Будь-яка особа, присутня при такому обговореннi, дотримує конфiденцiйностi в тiй мiрi, яка потрiбна для виконання даного завдання при виконаннi ним своїх функцiй або пiсля їх закiнчення.

     14. Якщо виникає процедурне питання, що не охоплюється цими Типовими правилами, комiсiя експертiв може прийняти вiдповiдну процедуру, яка не повинна суперечити правилам вирiшення спорiв.

     15. Якщо комiсiя експертiв вважає, що є необхiднiсть змiнити будь-якi термiни роботи або внести будь-якi iншi процедурнi або адмiнiстративнi корективи у роботи, вона iнформує Сторони у письмовiй формi про причини такої змiни з вказiвкою необхiдних термiнiв або корегування.

Слухання

     16. Голова встановлює дату i час проведення слухання, в консультуючись iз Сторонами та iншими членами комiсiї експертiв вiдповiдно до угоди, досягнутої в рамках пункту 2 цих Типових правил.

     Сторони повiдомляються у письмовiй формi про дату, час i мiсце проведення слухання вiдповiдно до угоди, досягнутої в рамках пункту 2 цих Типових правил.

     17. Якщо Сторони не домовилися про iнше, слухання проводиться в Санкт-Петербурзi.

     18. Комiсiя експертiв може скликати додатковi слухання, якщо Сторони з цим згоднi.

     19. На слуханнях можуть бути присутнiми такi особи:

     представники Сторiн;

     радники Сторiн за умови, що вони не звертаються до комiсiї експертiв i що нi вони, нi їх наймачi, дiловi партнери або члени сiм'ї не мають нi фiнансової, нi особистої зацiкавленостi в розглядi;

     адмiнiстративний персонал, уснi i письмовi перекладачi;

     помiчники представникiв Сторiн.

     20. Не пiзнiше нiж за п'ять днiв до дати слухання кожна Сторона надає список тих, хто виступатиме або наводитиме факти на слуханнi вiд iменi цiєї Сторони, та iнших представникiв або радникiв, якi будуть присутнiми на слуханнi.

     21. Слухання проводиться комiсiєю експертiв таким чином, за умови, що Сторонi-позивачевi i Сторонi-вiдповiдачевi буде надано однаковий час.

Аргументацiя

     22. Аргументи Сторони-позивача.

     23. Виступ у вiдповiдь Сторони-вiдповiдача.

Спростування

     24. Вiдповiдь Сторони-позивача.

     25. Вiдповiдь Сторони-вiдповiдача.

     26. Пiд час слухань члени комiсiї експертiв можуть ставити питання будь-якiй iз Сторiн, що домовляються, у будь-який час.

     27. Протокол кожного слухання складається вiдповiдно до домовленостi, досягнутої згiдно з пунктом 2 цих Типових правил, i в найкоротшi термiни пiсля його складання подається Сторонам i комiсiї експертiв.

     28. У ходi роботи комiсiя експертiв може у будь-який час письмово ставити питання однiй або обом Сторонам.

     29. Сторона, якiй комiсiя експертiв надсилає письмовi питання, надає екземпляр будь-якої письмової вiдповiдi.

     Кожнiй Сторонi надається можливiсть давати письмовi коментарi щодо вiдповiдi протягом п'яти днiв пiсля її надання.

     30. Протягом 10 днiв пiсля дати слухання кожна Сторона може надiслати додаткове письмове подання з будь-якого питання, що виникло в ходi слухання.

Правила тлумачення i тягар доведення

     31. Комiсiя тлумачить положення Договору вiдповiдно до норм мiжнародного публiчного права.

     32. Сторона, яка стверджує, що захiд iншої Сторони не вiдповiдає положенням Договору, несе тягар доведення такої невiдповiдностi.

     33. Сторона, яка стверджує, що захiд пiдпадає пiд виняток згiдно з Договором, несе тягар доведення того, що такий виняток застосований.

Конфiденцiйнiсть

     34. Сторони, всi експерти, що беруть участь у пiдготовцi i проведеннi розгляду, та всi учасники слухань зберiгають конфiденцiйнiсть слухань в комiсiї експертiв, її роботи i первинної доповiдi, а також усiх письмових подань i повiдомлень до комiсiї експертiв.

     35. Комiсiя експертiв може запитати iнформацiю. При цьому в жодної iз Сторiн не вимагається надавати iнформацiю, якщо розкриття цiєї iнформацiї перед органом, що запитує, заборонене нацiональним законодавством Сторони, якiй належить iнформацiя, або буде не сумiсне з найважливiшими iнтересами цiєї Сторони.

     36. Конфiденцiйна iнформацiя, розповсюдження якої не забороняється, але юридично обмежено або яка у разi розповсюдження може торкнутися iнтересiв Сторони, надається тiльки з письмової згоди джерела такої iнформацiї.

     37. Комiсiя експертiв зберiгає i забезпечує конфiденцiйнiсть будь-якої iнформацiї, наданої їй у довiрчiй формi Стороною в ходi розгляду, i вiдхиляє будь-яке клопотання третьої сторони про розкриття такої iнформацiї, яка не має повноважень вiд Сторони, що надала iнформацiю.

Контакти без участi однiєї iз Сторiн

     38. Комiсiя експертiв не зустрiчається з якою-небудь iз Сторiн i не має контактiв з нею у вiдсутнiсть iншої Сторони.

Роль експертiв

     39. На прохання однiєї iз Сторiн або за її власною iнiцiативою комiсiя експертiв може запитувати у будь-якої особи або органу iнформацiю або технiчнi рекомендацiї, якi вона визнає необхiдними, за умови, що Сторони згоднi з цим, i вiдповiдно до таких умов, з якими можуть погодитися Сторони.

     40. Якщо вiдповiдно до пункту 39 цих Типових правил надходить прохання надати письмову доповiдь експерта, будь-який термiн, що застосовується до розгляду в комiсiї експертiв, припиняється на час, що починається з дати надання прохання i закiнчується в день надання доповiдi в комiсiю експертiв.

Доповiдi комiсiї експертiв

     41. Якщо Сторони не домовилися про iнше, комiсiя експертiв ґрунтує свою доповiдь на поданнях i аргументах Сторiн i на будь-якiй iнформацiї, наданiй їй вiдповiдно до пункту 39 цих Типових правил.

     42. Пiсля розгляду письмових зауважень Сторiн щодо первинної доповiдi комiсiя експертiв за власною iнiцiативою або на прохання однiєї iз Сторiн може:

     запитати думку iншої Сторони;

     переглянути свою доповiдь;

     провести будь-яке iнше дослiдження, яке вона визнає необхiдним.

Випадки особливої термiновостi

     43. У випадках особливої термiновостi комiсiя експертiв вiдповiдним чином корегує термiни надання первинної доповiдi i зауважень Сторiн щодо такої доповiдi.

Письмовий i усний переклад

     44. Сторона повiдомляє у письмовiй формi про мову, якою робитимуться письмовi та уснi подання, не пiзнiше нiж на зустрiчi, передбаченiй пунктом 2 цих Типових правил.

     Кожна Сторона органiзовує i несе витрати на переклад своїх письмових подань росiйською мовою. На прохання Сторони, що надала подання, комiсiя експертiв може припинити розгляд на час, необхiдний для того, щоб ця Сторона завершила переклад.

     Доповiдi комiсiї експертiв складаються росiйською мовою.

Розрахунок часу

     45. Там, де необхiдно зробити що-небудь вiдповiдно до Правил вирiшення спорiв або цих Типових правил, або коли комiсiя експертiв вимагає що-небудь зробити протягом ряду днiв пiсля, до або в конкретний день або пiд час конкретного заходу, вказана дата або дата, коли вiдбувається вказаний захiд, не враховується при розрахунку цiєї кiлькостi днiв.

     46. Коли внаслiдок дiї пункту 10 цих Типових правил Сторона отримує документ у день, вiдмiнний вiд того, коли той самий документ був отриманий iншою Стороною, будь-який термiн, розрахунок якого залежить вiд такого отримання, розраховується з дати отримання останнього такого документа.

 

Додаток 5
до Договору про зону вiльної торгiвлi
вiд 18 жовтня 2011 року

ПЕРЕЛIК
мiжнародних документiв, дiя яких припиняється пiсля набрання чинностi цим Договором про зону вiльної торгiвлi

N/N Найменування документа Примiтка
1 Угода про створення зони вiльної торгiвлi
(15.04.94, м. Москва, Рада глав держав СНД)
 
2 Протокол про внесення змiн та доповнень до Угоди про створення зони вiльної торгiвлi вiд 15 квiтня 1994 року
(02.04.99, м. Москва, Рада глав держав СНД)
 
3 Протокол про правила процедури проведення консультацiй про поетапне скасування вилучень з режиму вiльної торгiвлi держав - учасниць Угоди про створення зони вiльної торгiвлi
(24.12.99, м. Москва, Економiчна рада СНД за дорученням Рада глав урядiв СНД)
 
4 Протокол про правила лiцензування iмпорту державами - учасницями Угоди про створення зони вiльної торгiвлi
(30.11.2000, м. Мiнськ, Рада глав урядiв СНД)
 
5 Протокол про поетапне скасування обмежень у взаємнiй торгiвлi держав - учасниць СНД
(03.06.2005, м. Тбiлiсi, Рада глав урядiв СНД)
 

 

Додаток 6
до Договору про зону вiльної торгiвлi
вiд 18 жовтня 2011 року

Застосування пункту 1 статтi 18 Договору про зону вiльної торгiвлi державами - учасницями митного союзу

     У випадку якщо участь однiєї iз Сторiн в угодi, передбаченiй пунктом 1 статтi 18, веде до зростання iмпорту з такої Сторони в таких обсягах, якi завдають шкоди або загрожують завдати шкоди промисловостi Митного союзу, держави - учасницi Митного союзу без шкоди для застосування статей 8 i 9 цього Договору пiсля проведення вiдповiдних консультацiй Сторонами залишають за собою право ввести мита стосовно iмпорту вiдповiдних товарiв з такої першої Сторони у розмiрi ставки режиму найбiльшого сприяння.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.