УГОДА

про Правила визначення країни походження товарiв у Спiвдружностi Незалежних Держав

     Офiцiйний переклад.

     Уряди держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав (далi - Сторони), керуючись Угодою про створення зони вiльної торгiвлi вiд 15 квiтня 1994 року та Угодою про єдину Товарну номенклатуру зовнiшньоекономiчної дiяльностi Спiвдружностi Незалежних Держав вiд 3 листопада 1995 року,

     ураховуючи необхiднiсть належного та ефективного функцiонування зони вiльної торгiвлi,

     для цiлей формування умов для вiльного руху товарiв,

     прагнучи встановити єдиний порядок визначення країни походження товарiв,

     домовилися про таке:

Стаття 1

     Для цiлей застосування заходiв тарифного й нетарифного регулювання Сторони приймають Правила визначення країни походження товарiв, якi є невiд'ємною частиною цiєї Угоди.

Стаття 2

     За взаємною згодою Сторiн до цiєї Угоди можуть бути внесенi змiни та доповнення, що є її невiд'ємною частиною, якi оформляються протоколами, що набирають чинностi вiдповiдно до статтi 4 цiєї Угоди.

Стаття 3

     Спiрнi питання мiж Сторонами, якi виникають пiд час застосування й тлумачення положень цiєї Угоди, вирiшуються шляхом консультацiй та переговорiв Сторiн.

Стаття 4

     Ця Угода набирає чинностi пiсля закiнчення 30 днiв з дати отримання депозитарiєм третього повiдомлення про виконання Сторонами, якi пiдписали її, внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набрання нею чинностi.

     Для Сторiн, якi виконали внутрiшньодержавнi процедури пiзнiше, ця Угода набирає чинностi пiсля закiнчення 30 днiв з дати отримання депозитарiєм вiдповiдних документiв.

     Ця Угода укладається на невизначений строк. Кожна зi Сторiн може вийти iз цiєї Угоди, надiславши письмове повiдомлення про це депозитарiєвi. У такому разi ця Угода припиняє свою дiю стосовно цiєї Сторони через 6 мiсяцiв з дати отримання депозитарiєм такого повiдомлення.

Стаття 5

     Ця Угода пiсля набрання нею чинностi вiдкрита для приєднання будь-якої держави - учасницi Спiвдружностi Незалежних Держав шляхом передачi депозитарiєвi документа про приєднання.

     Для держави, яка приєднується, ця Угода набирає чинностi пiсля закiнчення 30 днiв з дати отримання депозитарiєм документа про приєднання.

     Учинено в мiстi Ялта 20 листопада 2009 року в одному оригiнальному примiрнику росiйською мовою. оригiнальний примiрник зберiгається у Виконавчому комiтетi Спiвдружностi Незалежних Держав, який надiшле кожнiй державi, що пiдписала цю Угоду, її засвiдчену копiю.

За Уряд Азербайджанської Республiки За Уряд Росiйської Федерацiї
(Пiдпис) (Пiдпис)
За Уряд Республiки Бiлорусь За Уряд Республiки Таджикистан
(Пiдпис) (Пiдпис)
За Уряд Республiки Вiрменiя За Уряд Туркменiстану
(Пiдпис) -
За Уряд Республiки Казахстан За Уряд Республiки Узбекистан
(Пiдпис iз застереженням) -
За Уряд Киргизької Республiки За Уряд України
(Пiдпис iз застереженням) (Пiдпис iз застереженням)
За Уряд Республiки Молдова
(Пiдпис)

 

ПРАВИЛА
визначення країни походження товарiв

     Цi Правила визначення країни походження товарiв (далi - Правила) дiють стосовно товарiв, що походять з держав - учасниць Угоди про Правила визначення країни походження товарiв у Спiвдружностi Незалежних Держав вiд 20 листопада 2009 року (далi - держави - учасницi Угоди) i знаходяться в торговельному обiгу мiж цими державами, до яких застосовується торговельний режим, передбачений Угодою про створення зони вiльної торгiвлi вiд 15 квiтня 1994 року.

     Порядок визначення країни походження товарiв, що ввозяться на митнi територiї держав - учасниць Угоди з третiх країн i вивозяться в третi країни iз цих держав, регламентується нацiональним законодавством держав - учасниць Угоди та мiжнародними договорами.

Роздiл 1
Термiни та поняття

     Для цiлей цих Правил використовуються такi термiни i поняття:

     "країна походження товару" - країна, у якiй товар було цiлком вироблено чи пiддано достатнiй обробцi (переробцi) вiдповiдно до цих Правил;

     "критерiй достатньої обробки (переробки)" - один iз критерiїв визначення країни походження товарiв, вiдповiдно до якого товар, якщо в його виробництвi беруть участь двi країни чи бiльше, уважається таким, що походить з тiєї країни, на територiї якої його було пiддано останнiй iстотнiй обробцi (переробцi), достатнiй для надання товаровi його характерних властивостей;

     "кумулятивний принцип" - принцип визначення країни походження товарiв, вiдповiдно до якого походження товару в результатi послiдовної обробки (переробки) товару в державах - учасницях Угоди визначається за країною виготовлення кiнцевого товару;

     "виготовлення (виробництво)" - виконання будь-яких видiв виробничих або технологiчних операцiй, у тому числi складання або якi-небудь особливi операцiї, метою яких є отримання продукту;

     "матерiал" - будь-який iнгредiєнт, сировина, компонент або деталь i т. п., що використовується для виробництва продукту;

     "матерiал iноземного походження" - матерiал, що не походить з територiй держав - учасниць Угоди, або матерiал, походження якого не встановлено;

     "продукт (продукцiя)" - виготовлений (вироблений) продукт, навiть якщо вiн призначений для подальшого використання в iншiй виробничiй операцiї;

     "набiр продуктiв" - група елементiв (продуктiв), що класифiкуються як набiр вiдповiдно до 3-го Основного правила iнтерпретацiї ТН ЗЕД;

     "товар" - будь-яке майно, як матерiал, так i продукт, у тому числi теплова, електрична, iншi види енергiї й транспортнi засоби, якi перемiщуються через митний кордон (за винятком транспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення пасажирiв i товарiв);

     "партiя товару" - товари, якi поставляються одночасно за одним або кiлькома товаротранспортними документами на адресу одного вантажоодержувача вiд одного вантажовiдправника, а також товари, що пересилаються за однiєю поштовою накладною або перемiщуються як багаж однiєю особою, що перетинає кордон;

     "товарна номенклатура зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ТН ЗЕД)" - товарна номенклатура зовнiшньоекономiчної дiяльностi Спiвдружностi Незалежних Держав, яка застосовується згiдно з Угодою про єдину Товарну номенклатуру зовнiшньоекономiчної дiяльностi Спiвдружностi Незалежних Держав вiд 3 листопада 1995 року;

     "цiна на умовах франко-завод" - цiна товару, що пiдлягає сплатi виробнику, на пiдприємствi якого виконувалась остання обробка (переробка), на умовах франко-завод;

     "резидент" - будь-якi фiзичнi та юридичнi особи, пiдприємства або органiзацiї, що не мають статусу юридичної особи, якi за законодавством держави - учасницi Угоди пiдлягають оподаткуванню в нiй на основi мiсця проживання, постiйного мiсцеперебування, мiсця управлiння, реєстрацiї та створення чи будь-якої iншої аналогiчної характеристики.

     Однак до зазначеного поняття не включаються особи, якi пiдлягають оподаткуванню в державi - учасницi Угоди тiльки стосовно доходу, отриманого вiд операцiй, не пов'язаних з виробництвом та (або) реалiзацiєю товарiв;

     "вантажовiдправник (вантажоодержувач)" - особа, зазначена в товаротранспортних документах, яка вiдповiдно до взятих на себе зобов'язань передала (прийняла) або має намiр передати (прийняти) товари перевiзнику (вiд перевiзника);

     "експортер" - резидент однiєї з держав - учасниць Угоди, що є стороною зовнiшньоторговельного договору (угоди), який поставляє товар резиденту iншої держави - учасницi Угоди;

     "iмпортер" - резидент однiєї з держав - учасниць Угоди, що є стороною зовнiшньоторговельного договору (угоди), який отримує товар у державi - учасницi Угоди, що поставляється резидентом iншої держави - учасницi Угоди;

     "заявник (декларант)" - особа, що звернулася до вповноваженого органу (органiзацiї) країни вивезення стосовно отриманням сертифiката про походження товару, що пiдтверджує й несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей про товари, зазначенi в сертифiкатi про походження товару.

     Заявниками (декларантами) можуть бути експортери, вантажовiдправники товару або особи, якi представляють їхнi iнтереси вiдповiдно до нацiонального законодавства країни вивезення (на пiдставi довiреностi, договору доручення та iнших документiв).

     До зазначеного поняття можуть уключатися також iмпортер, вантажоодержувач товару або особи, якi представляють їхнi iнтереси вiдповiдно до нацiонального законодавства країни вивезення (на пiдставi довiреностi, договору доручення та iнших документiв);

     "сертифiкат про походження товару" - документ, що свiдчить про країну походження товару та виданий органом (органiзацiєю), уповноваженим державою - учасницею Угоди вiдповiдно до її нацiонального законодавства;

     "декларацiя про походження товару" - заява про країну походження товару, зроблена виробником, продавцем чи особою, що перемiшує товари, на комерцiйному рахунку або iншому документi, що має стосунок до товару.

Роздiл 2
Визначення країни походження товарiв

     2.1. Країною походження товару вважається держава - учасниця Угоди, на територiї якої товар було цiлком вироблено чи пiддано достатнiй обробцi (переробцi) вiдповiдно до цих Правил.

     2.2. Товарами, цiлком виробленими в державi - учасницi Угоди, уважаються:

     а) природнi ресурси (кориснi копалини та мiнеральнi продукти, воднi, земельнi ресурси, ресурси атмосферного повiтря), видобутi з надр цiєї країни, на її територiї або в її територiальному морi (iншому водоймищi країни) чи з його дна, або з атмосферного повiтря на територiї цiєї країни;

     б) продукцiя рослинного походження, вирощена та (або) зiбрана в цiй країнi;

     в) живi тварини, якi народилися та яких вирощено в цiй країнi;

     г) продукцiя, отримана в цiй країнi вiд вирощених у нiй тварин;

     д) продукцiя, отримана в результатi мисливського та риболовецького промислу в цiй країнi;

     е) продукцiя морського риболовецького промислу та iнша продукцiя морського промислу, отримана судном цiєї країни або орендованим (зафрахтованим) нею;

     ж) продукцiя, отримана на борту переробного судна цiєї країни виключно з продукцiї, зазначеної в пiдпунктi "е";

     з) продукцiя, отримана з морського дна або з морських надр за межами територiального моря цiєї країни, за умови, що ця країна має виключнi права на розробку цього морського дна чи цих морських надр;

     й) вiдходи та брухт (вторинна сировина), отриманi в результатi виробничих або iнших операцiй з переробки, а також вироби, що були у використаннi, зiбранi в цiй країнi й придатнi тiльки для переробки на сировину;

     к) продукцiя високих технологiй, отримана у вiдкритому космосi на космiчних суднах, що належать цiй країнi або орендованих (зафрахтованих) нею;

     л) товари, виготовленi в цiй країнi з продукцiї, зазначеної в пiдпунктах "а" - "к" цього пункту.

     2.3. Для цiлей визначення країни походження товару, виготовленого в державi - учасницi Угоди, може застосовуватися кумулятивний принцип, який визначає походження того чи того товару пiд час його послiдовної обробки (переробки).

     Якщо у виробництвi кiнцевого товару в однiй з держав - учасниць Угоди використовуються матерiали, що походять з iншої або iнших держав - учасниць Угоди, якi пiдтвердженi сертифiкатом (сертифiкатами) про походження товару форми СТ-1 (далi - сертифiкат форми СТ-1, або сертифiкат) та пiддаються поетапнiй подальшiй обробцi (переробцi) в iншiй або iнших державах - учасницях Угоди, то країною походження такого товару вважається країна, на територiї якої вiн востаннє був пiдданий обробцi (переробцi).

     За вiдсутностi сертифiката (сертифiкатiв) форми СТ-1 про походження матерiалiв з iнших держав - учасниць Угоди визначення країни походження кiнцевого товару здiйснюється на пiдставi критерiю достатньої обробки (переробки) (пiдпункти "а", "б", "в" пункту 2.4 цих Правил).

     2.4. У разi участi у виробництвi товару третiх країн, крiм держав - учасниць Угоди, країна походження товару визначається вiдповiдно до критерiю достатньої обробки (переробки) товару.

     Критерiй достатньої обробки (переробки) може виражатися виконанням таких умов:

     а) змiна товарної позицiї за ТН ЗЕД на рiвнi принаймнi одного з перших чотирьох знакiв, що сталася в результатi обробки (переробки);

     б) виконання необхiдних умов, виробничих i технологiчних операцiй, пiд час виконання яких товар уважається таким, що походить з тiєї країни, на територiї якої цi операцiї мали мiсце;

     в) правило адвалорної частки, коли вартiсть використовуваних матерiалiв iноземного походження досягає фiксованої процентної частки в цiнi кiнцевої продукцiї.

     Основною умовою критерiю достатньої обробки (переробки) є змiна товарної позицiї за ТН ЗЕД на рiвнi принаймнi одного з перших чотирьох знакiв. Ця умова застосовується до всiх товарiв, за винятком товарiв, уключених до Перелiку умов, виробничих i технологiчних операцiй, пiд час виконання яких товар уважається таким, що походить з тiєї країни, у якiй вони мали мiсце (далi - Перелiк) (додаток 1, який є невiд'ємною частиною цих Правил).

     До цього перелiку Перелiк як одна з умов може бути включено правило адвалорної частки як самостiйно, так i в поєднаннi з виконанням iнших необхiдних умов, виробничих i технологiчних операцiй, викладених у пiдпунктi "б" цього пункту.

     У разi якщо застосовується правило адвалорної частки, вартiснi показники розраховуються:

     для матерiалiв iноземного походження - за митною вартiстю таких матерiалiв пiд час їхнього ввезення до країни, на територiї якої здiйснюється виробництво кiнцевого товару, або за документально пiдтвердженою цiною їхнього першого продажу на територiї країни, у якiй здiйснюється виробництво кiнцевого товару;

     для кiнцевого товару - за цiною на умовах франко-завод.

     2.5. Для цiлей визначення країни походження товарiв вiдповiдно до критерiю достатньої обробки (переробки) матерiали, що походять з держав - учасниць Угоди вiдповiдно до цих Правил, не розглядаються як матерiали iноземного походження та прирiвнюються до тих, що походять iз країни, у якiй вироблено кiнцевий товар.

     2.6. Пiд час визначення країни походження товарiв вiдповiдно до критерiю достатньої обробки (переробки) допускається використання матерiалiв iноземного походження, що мають товарну позицiю (на рiвнi перших чотирьох знакiв), однакову з кiнцевим товаром, за умови, що їхня вартiсть не перевищує 5 % цiни кiнцевого товару на умовах франко-завод i такi матерiали є необхiдним компонентом пiд час виробництва кiнцевого товару (за винятком тих товарiв, для яких у Перелiку зазначено iншi умови) при обов'язковому пiдтвердженнi виконання цих умов у висновку про походження товару або актi експертизи, виданому вповноваженим органом або iншими органiзацiями вiдповiдно до нацiонального законодавства держави - учасницi Угоди.

     2.7. Якщо продукт, походження якого вiдповiдає умовам цих Правил, використовується у виробництвi iншого товару, то вимоги до походження, що застосовуються до матерiалiв, використаних для виробництва цього продукту, не враховуються пiд час визначення країни походження товару.

Роздiл 3
Операцiї, що не вiдповiдають критерiю достатньої обробки (переробки) товару

     3.1. Такими, що не вiдповiдають критерiю достатньої обробки (переробки) товару, уважаються:

     а) операцiї iз забезпечення схоронностi товару пiд час зберiгання або транспортування;

     б) операцiї з пiдготовки товару до продажу й транспортування (дроблення партiй, формування вiдправлень, сортування, перепакування), операцiї з розбирання та збирання упаковки;

     в) миття, чищення, видалення пилу, покриття окисом, маслом або iншими речовинами;

     г) прасування або пресування текстилю (будь-якi види волокон i пряжi, тканi матерiали з будь-яких видiв волокон i пряжi та вироби з них);

     д) операцiї з фарбування або полiрування;

     е) лущення, часткове або цiлковите вiдбiлювання, шлiфування та полiрування зернових i рису;

     ж) операцiї з фарбування цукру або формування грудкового цукру;

     з) зняття шкiрки, виймання насiння та обробка фруктiв, овочiв та горiхiв;

     и) загострювання, розмелювання або рiзання, якi не призводять до iстотної вiдмiнностi отриманих компонентiв вiд початкового товару;

     к) просiювання крiзь сито або решето, сортування, класифiкування, вiдбирання, пiдбирання (у тому числi складання наборiв виробiв);

     л) розливання, фасування в банки, флакони, мiшки, ящики, коробки та iншi простi операцiї з пакування;

     м) простi складальнi операцiї або розбирання товарiв по частинах;

     н) подiл продукту на компоненти, який не призводить до iстотної вiдмiнностi отриманих компонентiв вiд початкового продукту;

     о) змiшування продуктiв (компонентiв), яке не призводить до iстотної вiдмiнностi отриманої продукцiї вiд початкових складових;

     п) забiй тварин, оброблення (сортування) м'яса;

     р) комбiнацiя двох чи бiльше зазначених вище операцiй.

     3.2. Якщо стосовно того чи того товару досягається виконання критерiю достатньої обробки (переробки) (пункт 2.4 цих Правил) виключно за рахунок проведення операцiй, перерахованих у пунктi 3.1, цей товар не вважатиметься таким, що походить з тiєї країни, де цi операцiї мали мiсце.

Роздiл 4
Особливостi визначення країни походження товарiв

     4.1. Об'єктом застосування критерiю достатньої обробки (переробки) є той чи той продукт, що визначається як самостiйний об'єкт класифiкацiї вiдповiдно до правил класифiкацiї товарiв за ТН ЗЕД. У разi визначення походження наборiв продуктiв об'єктом застосування критерiю достатньої обробки (переробки) розглядається кожний окремий елемент, що входить до складу набору.

     Вiдповiдно:

     продукт, що складається з групи елементiв чи зiбраний з ряду частин i класифiкується вiдповiдно до положень ТН ЗЕД як єдиний товар, у цiлому розглядається як об'єкт застосування критерiю достатньої обробки (переробки);

     якщо партiя товарiв складається з iдентичних продуктiв, що класифiкуються в однiй i тiй самiй товарнiй позицiї ТН ЗЕД, то кожний продукт повинен розглядатись окремо для цiлей застосування критерiю достатньої обробки (переробки);

     якщо на пiдставi 5-го Основного правила iнтерпретацiї ТН ЗЕД упаковка класифiкується разом продуктами, що знаходяться в нiй, то упаковка повинна розглядатись як складова частина товару пiд час визначення походження цього товару.

     4.2. Пiд час визначення країни походження товари в розiбраному чи незiбраному виглядi (що поставляються кiлькома партiями, якщо за виробничими або транспортними умовами неможливе їхнє вiдвантаження однiєю партiєю, а також якщо партiю товару розбито на кiлька партiй у результатi помилки чи неправильної адресацiї) можуть розглядатися за бажанням декларанта як єдиний товар.

     Умовами застосування цього правила є:

     попереднє повiдомлення митному органовi країни ввозу про розбивку розiбраного чи незiбраного товару на кiлька партiй iз зазначенням причин такої розбивки, додаванням докладної специфiкацiї кожної партiї iз зазначенням кодiв товарiв згiдно з ТН ЗЕД, вартостi й країни походження товарiв, що входять до кожної партiї, а також повiдомлення про розбивку товару на кiлька партiй у результатi помилки чи неправильної адресацiї - при документальному пiдтвердженнi помилковостi розбивки товару;

     поставка всiх партiй з однiєї країни одним експортером; увезення та оформлення всiх партiй товару через одну й ту саму митницю;

     поставка всiх партiй товару в строк, що не перевищує шести мiсяцiв з дати прийняття митної декларацiї.

     4.3. Для визначення країни походження товару походження теплової та електричної енергiї, що використовується для його виробництва, машин, обладнання та iнструментiв, а також продуктiв, якi не входять i не призначенi для включення до складу кiнцевого товару, не враховується.

     4.4. Пристрої, приладдя, запаснi частини та iнструменти, призначенi для використання з машинами, обладнанням, апаратами або транспортними засобами, уважаються такими, що походять з тiєї самої країни, що й машини, устаткування, апарати або транспортнi засоби, якщо цi пристрої, приладдя, запаснi частини та iнструменти ввозяться та продаються в комплектi iз зазначеними вище машинами, устаткуванням, апаратами або транспортними засобами й у кiлькостi, що зазвичай поставляється iз цими пристроями.

     4.5. Упаковка, у якiй товар ввозиться на митну територiю, уважається такою, що походить з тiєї самої країни, що й сам товар, за винятком випадкiв, коли упаковка пiдлягає декларуванню окремо вiд товару. У цьому разi країна походження упаковки визначається окремо.

     Якщо упаковка, у якiй товар ввозиться на митну територiю, уважається такою, що походить з тiєї самої країни, що й сам товар, то для цiлей визначення країни походження товару враховується лише та упаковка, у якiй товар зазвичай реалiзовується в роздрiбнiй торгiвлi, у тому числi пiд час застосування правила адвалорної частки вiдповiдно до пiдпункту "в" пункту 2.4 цих Правил.

     4.6. Пiд час визначення країни походження набору продуктiв допускається використання елементiв або продуктiв, з яких складається набiр, що не походять з держав - учасниць Угоди, за умови, що їхня вартiсть не перевищує 15 % цiни набору продуктiв на умовах франко-завод.

Роздiл 5
Надання режиму вiльної торгiвлi

     5.1. Товар користується режимом вiльної торгiвлi на митних територiях держав - учасниць Угоди, якщо вiн вiдповiдає критерiям походження, установленим цими Правилами, а також якщо товар:

     а) вивозиться на пiдставi договору (контракту) мiж резидентом однiєї з держав - учасниць Угоди й резидентом iншої держави - учасницi Угоди з митної територiї однiєї держави - учасницi Угоди та ввозиться на митну територiю iншої держави - учасницi Угоди. У випадках, зазначених у пунктах 8.5 i 8.6 цих Правил, такий договiр може бути укладений пiсля вивезення товару;

     б) вивозиться (ввозиться) фiзичною особою - резидентом держави - учасницi Угоди з митної територiї однiєї держави - учасницi Угоди на митну територiю iншої держави - учасницi Угоди;

     в) не залишає територiй держав - учасниць Угоди, за винятком випадкiв, коли товар знаходиться або перемiщується територiями третiх країн пiд митним контролем, документально пiдтвердженим митними органами країн, через територiї яких здiйснюється доставка товару. При цьому товар повинен бути в незмiнному станi й над ним не повиннi проводитися будь-якi операцiї, за винятком операцiй iз забезпечення схоронностi й перевантаження товару.

     5.2. Режим вiльної торгiвлi не надається в разi, якщо право власностi на товар вiдповiдно до зовнiшньоторговельного договору (угоди), а також в iнших випадках, передбачених нацiональним законодавством держав - учасниць Угоди, належить особi, яка не є резидентом держави - учасницi Угоди.

     У цьому разi, а також якщо принаймнi одна з умов, передбачених пунктом 5.1 цих Правил, не виконується, уповноваженим органом (органiзацiєю) на прохання заявника (декларанта) видаються сертифiкати про походження товарiв загальної форми (без абревiатури СТ-1) вiдповiдно до нацiонального законодавства країни вивезення.

     5.3. Товари, походження яких не встановлено або походження яких установлено, але при цьому стосовно їх не може бути застосований режим вiльної торгiвлi через вiдсутнiсть необхiдних для цих цiлей документiв, пропускаються до країни ввезення вiдповiдно до вимог тарифного й нетарифного регулювання країни ввезення.

     5.4. Стосовно товарiв, зазначених у пунктi 5.3 цих Правил, може застосовуватися (вiдновлюватися) режим вiльної торгiвлi на митних територiях держав - учасниць Угоди за умови одержання належного посвiдчення про їхнє походження (надання сертифiката форми СТ-1 та за необхiдностi iнших документiв, що пiдтверджують країну походження товарiв) до закiнчення 12 мiсяцiв з дня реєстрацiї митної декларацiї в країнi ввезення (крiм випадкiв фальсифiкацiї сертифiката форми СТ-1).

Роздiл 6
Пiдтвердження країни походження товарiв

     6.1. Для пiдтвердження країни походження товару в конкретнiй державi - учасницi Угоди для цiлей надання режиму вiльної торгiвлi необхiдне надання митним органам країни ввезення оригiналу сертифiката форми СТ-1 (бланк сертифiката наведено в додатку 2, який є невiд'ємною частиною цих Правил) чи декларацiї про походження товару.

     6.2. Випадки, коли як документ, що пiдтверджує країну походження товару, може бути надана декларацiя про походження товару, а також коли надання документiв про походження товару не обов'язкове, визначаються вiдповiдно до нацiонального законодавства країни ввезення.

     6.3. Пiд час вивезення товарiв з держав - учасниць Угоди сертифiкат про походження товару форми СТ-1 видається органом (органiзацiєю), уповноваженим державою вивезення вiдповiдно до її нацiонального законодавства (далi - уповноважений орган).

     6.4. Сертифiкат форми СТ-1 оформлюється та видається на одну партiю товарiв.

     Строк застосування сертифiката форми СТ-1 для цiлей надання режиму вiльної торгiвлi обмежений 12 мiсяцями з дати його видачi.

     6.5. Держави - учасницi Угоди обмiнюються зразками бланкiв сертифiкатiв форми СТ-1, зразками пiдписiв осiб, якi мають право засвiдчувати сертифiкати, вiдбитками печаток уповноважених органiв, а також iнформацiєю про найменування та адреси вповноважених органiв. Без надання зазначених вiдомостей сертифiкати не визнаються митними органами країни ввезення для цiлей надання режиму вiльної торгiвлi.

     6.6. У разi надання сертифiката, що мiстить у графi 9 вiдомостi про товарну позицiю, у якiй класифiкується кiнцевий товар, вiдмiннi вiд вiдомостей, що мiстяться в митнiй декларацiї, питання про можливiсть надання режиму вiльної торгiвлi вирiшується митним органом країни ввезення пiсля надання iмпортером (вантажоодержувачем) висновку про походження товару або акта експертизи, який виданий уповноваженим органом або iншими органiзацiями вiдповiдно до нацiонального законодавства держави - учасницi Угоди та який однозначно свiдчить про те, що товар пiддавався достатнiй обробцi (переробцi) в державi - учасницi Угоди.

     6.7. У разi виникнення сумнiвiв стосовно бездоганностi сертифiката форми СТ-1 або вiдомостей, якi в ньому мiстяться, митний орган країни ввезення товару може звернутися до вповноваженого органу, що засвiдчив сертифiкат форми СТ-1, або до компетентних органiв країни походження товару з мотивованим проханням повiдомити додатковi або уточнювальнi вiдомостi, у тому числi прохання, пов'язанi з простими вибiрковими перевiрками сертифiкатiв форми СТ-1, вiдповiдь на яке повинна бути надана протягом 6 мiсяцiв з дати звернення.

     6.8. Iнструктивний документ про видачу сертифiкатiв форми СТ-1 розробляється та затверджується вповноваженим органом або в iншому порядку, передбаченому нацiональним законодавством держави - учасницi Угоди.

Роздiл 7
Вимоги та порядок заповнення сертифiката про походження товару форми СТ-1

     7.1. Сертифiкат форми СТ-1 оформлюється в друкованому виглядi росiйською мовою на спецiальному захищеному бланку формату А4 (210 х 297 мм) щiльнiстю не менше 25 г/м2, виготовленому друкарським способом.

     7.2. Копiя сертифiката форми СТ-1, а також будь-якi пов'язанi з ним документи, що пiдтверджують походження товарiв, зберiгаються в уповноваженому органi, що видав сертифiкат, не менше 3 рокiв.

     7.3. У сертифiкатi не допускається використання факсимiле пiдписiв осiб, наявнiсть пiдчисток, а також виправлень та (або) доповнень, не засвiдчених у встановленому порядку.

     Виправлення та (або) доповнення до сертифiката вносяться шляхом закреслення помилкової iнформацiї i наддрукування або внесення вiд руки скорегованих вiдомостей, якi засвiдчуються пiдписом уповноваженої особи та печаткою вповноваженого органу, що видав сертифiкат форми СТ-1.

     7.4. Заповнення сертифiката форми СТ-1 повинно вiдповiдати таким вимогам:

     графа 11 - "Вантажовiдправник (експортер) (найменування та адреса)". Пiд час заповнення графи допускається зазначати найменування вантажовiдправника (експортера) згiдно зi свiдоцтвом про його державну реєстрацiю або документом, що пiдтверджує фактичне мiсце знаходження вантажовiдправника (експортера).

     У разi якщо вантажовiдправник й експортер є рiзними юридичними особами, слiд зазначати, що вантажовiдправник (найменування та адреса) дiє "за дорученням" експортера (найменування та адреса);

     графа 21 - "Вантажоодержувач (iмпортер) (найменування та адреса)". Пiд час заповнення графи допускається зазначати найменування вантажоодержувача (iмпортера) згiдно зi свiдоцтвом про його державну реєстрацiю або документом, що пiдтверджує фактичне мiсце знаходження вантажоодержувача (iмпортера).

____________
     1 У графах 1 та 2 сертифiката форми СТ-1 зазначаються такi самi найменування та адреси вантажовiдправника (експортера) та вантажоодержувача (iмпортера) вiдповiдно, якi мiстяться в iнших товаросупровiдних документах, пов'язаних з вiдвантаженням товару (зовнiшньоторговельний договiр (угода), рахунок-фактура, митна декларацiя тощо).

     У разi якщо вантажоодержувач та iмпортер є рiзними юридичними особами, слiд зазначати, що вантажоодержувач (найменування та адреса) дiє "за дорученням" iмпортера (найменування та адреса);

     графа 3 - "Засоби транспорту й маршрут проходження (наскiльки це вiдомо)". Зазначаються засоби транспорту й маршрут проходження, наскiльки це вiдомо;

     графа 4 - зазначаються реєстрацiйний номер сертифiката, країна, що видала сертифiкат, i країна, для якої цей сертифiкат призначений.

     Допускається внесення реєстрацiйного номера вiд руки або проставлення штампом;

     графа 5 - "Для службових позначок". Удруковуються, уносяться вiд руки або проставляються штампом службовi позначки державних контрольних органiв країн вивезення, транзиту та (або) отримання товару, а також за необхiдностi такi записи: "Дублiкат", "Видано замiсть сертифiката", "Видано згодом", а також iншi записи, передбаченi цими Правилами.

     Записи, що вносяться до зазначеної графи вiд руки, засвiдчуються в порядку, передбаченому абзацом другим пункту 7.3 цих Правил;

     графа 6 - "Номер". Зазначається порядковий номер товару;

     графа 7 - "Кiлькiсть мiсць i вид упаковки". Зазначається кiлькiсть мiсць i вид упаковки;

     графа 8 - "Опис товару". Зазначається комерцiйне найменування товару та iншi вiдомостi, що дозволяють провести однозначну iдентифiкацiю товару стосовно заявленого для цiлей митного оформлення.

     У разi недостатностi мiсця для заповнення графи 8 допускається застосування додаткового аркуша (аркушiв) про походження товару (бланк додаткового аркуша наведено в додатку 3, який є невiд'ємною частиною цих Правил), який заповнюється в установленому порядку (який засвiдчено пiдписом, печаткою та має той самий реєстрацiйний номер, який зазначено в графi 4 сертифiката).

     У разi перемiщення партiї товарiв зi значним номенклатурним перелiком найменувань за умови, що всi товари класифiкуються в однiй товарнiй позицiї та мають однаковий критерiй походження, допускається замiсть оформлення додаткового аркуша (аркушiв) сертифiката використовувати товаросупровiдний документ (рахунок-фактура, рахунок-проформа, транспортна накладна (коносамент) або iнший документ, що вiдображає кiлькiснi характеристики товару), у якому наведено повний перелiк товарiв. Цей товаросупровiдний документ, на першому аркушi якого проставляються реєстрацiйний номер та дата видачi вiдповiдного сертифiката, надається митним органам країни ввезення одночасно iз сертифiкатом. Вiдомостi про походження товарiв у товаросупровiдному документi засвiдчуються тим самим уповноваженим органом, який видав сертифiкат. При цьому в графi 8 сертифiката робиться посилання на вiдповiдний товаросупровiдний документ iз зазначенням його реквiзитiв i кiлькостi аркушiв, з яких вiн складається;

     графа 9 - "Критерiй походження". Зазначаються такi критерiї походження товарiв:

     "П" - товар, цiлком вироблений в державi - учасницi Угоди;

     "Д1905" - товар, пiдданий достатнiй обробцi (переробцi), iз зазначенням перших чотирьох цифр коду товарної позицiї за ТН ЗЕД кiнцевої продукцiї, наприклад - 1905;

     "К" - товар, країна походження якого визначена на основi кумулятивного принципу.

     Якщо в сертифiкатi заявлено товари, що класифiкуються в рiзних товарних позицiях за ТН ЗЕД та мають рiзнi критерiї походження, то в графi 9 зазначаються критерiї походження диференцiйовано для всiх заявлених товарiв;

     графа 10 - "Кiлькiсть товару". Зазначаються маса брутто (нетто) (кг) та (або) iншi кiлькiснi характеристики товару згiдно з ТН ЗЕД. Фактична кiлькiсть поставленого товару не повинна перевищувати кiлькостi, зазначеної в сертифiкатi, бiльш нiж на 5 %.

     Маса нетто зазначається з урахуванням первинної упаковки, невiддiльної вiд товару при роздрiбнiй торгiвлi.

     У разi видачi сертифiката на перiодичнi видання за довгостроковими зовнiшньоторговельними договорами (угодами), коли вантаж надходить вiд одного й того самого вантажовiдправника одному й тому самому одержувачу вантажу, заповнення графи не обов'язкове. При цьому режим вiльної торгiвлi надається за фактичною кiлькiстю ввезених перiодичних видань;

     графа 11 - "Номер i дата рахунка-фактури". Зазначаються вiдомостi про рахунок-фактуру або рахунок-проформу, або iнший документ, що вiдображає фiнансовi та (або) кiлькiснi параметри товару (пiд час здiйснення довгострокових зовнiшньоторговельних договорiв (угод), коли вантаж надходить вiд одного й того самого вантажовiдправника одному й тому самому одержувачу вантажу, заповнення графи не обов'язкове);

     графа 12 - "Засвiдчення". Заповнюється вповноваженим органом i мiстить його найменування, адресу, печатку та дату видачi сертифiката, а також пiдпис, прiзвище та iнiцiали особи, уповноваженої засвiдчувати сертифiкат.

     Допускається внесення дати, а також прiзвища та iнiцiалiв уповноваженої особи вiд руки або проставлення штампом;

     графа 13 - "Декларацiя заявника". Зазначається країна, у якiй товар був цiлком виготовлений або пiдданий достатнiй обробцi (переробцi), дата декларування вiдомостей про країну походження товару, а також проставляються печатка заявника, пiдпис, прiзвище та iнiцiали вповноваженої особи заявника.

     Допускається внесення дати, а також прiзвища та iнiцiалiв уповноваженої особи вiд руки або проставлення штампом.

     У тому разi, коли товар вивозиться (увозиться) фiзичною особою - резидентом однiєї з держав - учасниць Угоди, сертифiкат форми СТ-1 заповнюється з урахуванням таких особливостей:

     графа 1 - зазначаються прiзвище, iнiцiали вантажовiдправника та його адреса;

     графа 2 - зазначаються за наявностi даних прiзвище, iнiцiали вантажоодержувача, його адреса, а також робиться позначка "Для вiльного обiгу".

     Допускається, що вантажовiдправником i вантажоодержувачем може бути одна й та сама фiзична особа;

     графи 5 й 11 за вiдсутностi даних можуть залишатися незаповненими;

     графа 13 засвiдчується пiдписом вантажовiдправника iз зазначенням дати декларування вiдомостей про країну походження товару, а також прiзвища та iнiцiалiв вантажовiдправника.

     7.5. Заповнення сертифiката на зворотному боцi бланка не допускається.

Роздiл 8
Додатковi випадки видачi сертифiката

     8.1. Сертифiкат форми СТ-1 може бути виданий пiсля вивезення товару на пiдставi письмового звернення заявника (декларанта). При цьому заявник (декларант) додатково надає до вповноваженого органу митну декларацiю з вiдповiдною позначкою митного органу, що пiдтверджує фактичне ввезення товару2. У цьому разi в графi 5 сертифiката зазначається: "Видано згодом".

____________
     2 При цьому позначка митного органу повинна бути датована бiльш раннiм числом, нiж дата видачi сертифiката.

     8.2. У разi втрати або пошкодження сертифiката форми СТ-1 видається його дублiкат. Пiд час видачi дублiката в графi 12 "Засвiдчення" зазначається дата видачi дублiката, а в графi 5 "Для службових позначок" зазначається слово "Дублiкат", номер та дата втраченого або пошкодженого оригiналу сертифiката форми СТ-1. Дублiкат сертифiката набирає чинностi з дати видачi оригiналу. Строк застосування дублiката сертифiката для цiлей надання режиму вiльної торгiвлi не може перевищувати 12 мiсяцiв з дати видачi оригiналу сертифiката.

     8.3. Замiсть анульованого з яких-небудь причин сертифiката форми СТ-1 або в разi необхiдностi переоформлення ранiше виданого сертифiката на пiдставi письмового обґрунтування заявника (декларанта) може бути видано новий сертифiкат форми СТ-1. При цьому в графi 5 робиться запис: "Видано замiсть сертифiката форми СТ-1" iз зазначенням номера й дати анульованого (переоформленого) сертифiката. Сертифiкату, виданому замiсть iншого сертифiката форми СТ-1, присвоюється новий реєстрацiйний номер.

     8.4. У разi реекспорту товарiв у рамках держав - учасниць Угоди, якi не були пiдданi обробцi (переробцi), за винятком операцiй iз забезпечення схоронностi товару та його упаковки, а також пiдготовцi до продажу i транспортування, можлива видача сертифiкатiв форми СТ-1, що замiнюють.

     Видача одного або кiлькох сертифiкатiв форми СТ-1, що замiнюють, можлива також у разi ввезення товарiв на територiю держави - учасницi Угоди з розмiщенням їх пiд митний контроль i подальшим випуском у вiльний обiг партiї або її частини в країнi ввезення.

     Сертифiкати, що замiнюють, видаються вповноваженим органом (органiзацiєю) країни ввезення на пiдставi сертифiката (сертифiкатiв) форми СТ-1 країни вивезення.

     При цьому в графi 5 сертифiката, що замiнює, робиться запис: "Сертифiкат видано на пiдставi сертифiката форми СТ-1" (iз зазначенням реєстрацiйного номера, дати та вповноваженого органу, який видав сертифiкат), а в графi 9 сертифiката СТ-1, що замiнює, зазначається той самий критерiй походження, що й у сертифiкатi форми СТ-1, на пiдставi якого вiн видається.

     У разi якщо сертифiкат, що замiнює, видається на пiдставi сертифiката форми СТ-1, оформленого на бланку старого зразка без зазначення критерiю походження, у графi 9 ставиться прочерк.

     8.5. У разi вивезення товару на виставки (ярмарки), що проводяться в державах - учасницях Угоди, допускається видача сертифiката форми СТ-1. При цьому в графi 2 сертифiката зазначається особа, вiдповiдальна за органiзацiю виставки (ярмарку), або та, що дiє за її дорученням, а в графi 5 - найменування виставки (ярмарку). Для цих товарiв режим вiльної торгiвлi надається пiсля укладення договору про їхню реалiзацiю або передачi мiж резидентами держав - учасниць Угоди вiдповiдно до положень пункту 5.1 цих Правил, якщо нацiональне законодавство держав - учасниць Угоди не передбачає iншого.

     8.6. Пiд час перемiщення товарiв з територiї однiєї держави - учасницi Угоди на територiю iншої держави - учасницi Угоди для цiлей їхньої подальшої реалiзацiї можлива видача сертифiката форми СТ-1, у якому як вантажоодержувач (iмпортер) (графа 2 сертифiката) зазначається вантажовiдправник, що вивозить товари. При цьому в графi 2 сертифiката додатково робиться запис: "Для подальшої реалiзацiї". Для цих товарiв режим вiльної торгiвлi надається пiсля укладення договору про їхню реалiзацiю мiж резидентами держав - учасниць Угоди вiдповiдно до положень пункту 5.1 цих Правил, якщо нацiональне законодавство держав - учасниць Угоди не передбачає iншого.

     8.7. Пiд час перемiщення товарiв у рамках держав - учасниць Угоди, виготовлених на їхнiх територiях i ввезених (розмiщених) на митнi територiї держав - учасниць Угоди до набрання чинностi Правилами визначення країни походження товарiв вiд 24 вересня 1993 року, можлива видача сертифiката форми СТ-1 з унесенням до графи 5 запису: "Товар виготовлено у... (зазначається сучасна назва країни, найменування виробника та рiк виготовлення)". При цьому в графi 9 сертифiката ставиться прочерк, а в графi 13 зазначається сучасна назва країни, на територiї якої було вироблено товар. Видача сертифiката можлива в будь-якiй з держав - учасниць Угоди за умови надання пiдтверджувальних документiв про виробника товару (його назва, адреса, а також рiк виготовлення товару).

Роздiл 9
Пiдстави для невизнання сертифiката форми СТ-1

     9.1. Сертифiкат може бути не визнаний митними органами країни ввезення для цiлей надання товарам режиму вiльної торгiвлi в разi, якщо:

     у наданому документi є пiдчистки, помарки або не засвiдченi вiдповiдно до цих Правил виправлення або вiдсутнi необхiднi пiдписи та (або) печатки;

     проставленi в сертифiкатi вiдбитки печаток та (або) пiдписи осiб, а також зазначенi адреси органiв, уповноважених засвiдчувати й видавати сертифiкати форми СТ-1, не вiдповiдають iнформацiї, наявнiй у митної служби країни ввезення;

     вiдомостi, зазначенi в сертифiкатi, не вiдповiдають декларованим або не дозволяють провести однозначної iдентифiкацiї товару стосовно декларованого;

     бланк наданого сертифiката не вiдповiдає зразкам бланкiв, наявним у митної служби країни ввезення;

     у наданому сертифiкатi пiдпис особи, уповноваженої засвiдчувати сертифiкати, виконано у виглядi факсимiле;

     товар, зазначений у сертифiкатi, не вiдповiдає умовам, передбаченим пунктом 5.1 цих Правил;

     товар, зазначений у сертифiкатi, пiдпадає пiд випадок, передбачений пунктом 5.2 цих Правил.

     9.2. Сертифiкат форми СТ-1, не визнаний митними органами країни ввезення, може бути згодом визнаний ними на пiдставi вiдповiдного листа вповноваженого органу, що видав сертифiкат форми СТ-1, з уточненням вiдомостей, зазначених у сертифiкатi.

     У разi необхiдностi замiсть сертифiката, не визнаного митними органами країни ввезення, може бути виданий новий сертифiкат у порядку, установленому цими Правилами.

     9.3. Сертифiкат може бути не визнаний дiйсним митними органами країни ввезення в разi, якщо:

     протягом сумарного строку 6 мiсяцiв (3 мiсяцi з дати первинного запиту й 3 мiсяцi з дати повторного запиту) митними органами країни ввезення не отримана вiдповiдь стосовно запитуваного сертифiката вiд компетентних органiв країни вивезення або країни походження товару;

     у митних органiв країни ввезення є пiдтвердженi вiдомостi вiд компетентних органiв країни вивезення про те, що сертифiкат не видавався (фальсифiкований) або виданий на пiдставi недiйсних документiв та (або) недостовiрних вiдомостей;

     за результатами дослiджень, здiйснених митними органами країни ввезення, i на основi iнформацiї, отриманої за запитами, надiсланими до компетентних органiв країни вивезення або країни походження товару, митними органами країни ввезення виявлено, що сертифiкат форми СТ-1 видано з порушеннями вимог, установлених цими Правилами.

Роздiл 10
Прикiнцевi положення

     10.1. Неподання правильно оформленого сертифiката походження товару чи вiдомостей про походження товару не є пiдставою для затримання товару митними органами, за винятком випадкiв, передбачених нацiональним законодавством держав - учасниць Угоди.

     10.2. Митним органом держави - учасницi Угоди може бути вiдмовлено в пропуску товару лише за наявностi достатнiх пiдстав уважати, що товар походить з країни, товари якої не пiдлягають пропуску до країни ввезення вiдповiдно до мiжнародних договорiв, якi є чинними для цiєї держави, або її нацiонального законодавства.

Додаток 1
до Правил визначення країни походження товарiв

ПЕРЕЛIК
умов, виробничих i технологiчних операцiй, пiд час виконання яких товар уважається таким, що походить з тiєї країни, у якiй вони мали мiсце3

____________
     3 Примiтки 1, 2 застосовуються лише стосовно товарiв, якi включено до Перелiку.

     Примiтка 1

     1.1. У перших двох графах цього Перелiку зазначаються данi про продукт, отриманий в результатi обробки (переробки) матерiалiв. У графi першiй Перелiку наводиться код продукту за ТН ЗЕД, у другiй - опис продукту вiдповiдно до коду, зазначеного в графi першiй. Для кожного конкретного продукту, описаного в перших двох графах, умови, виробничi або технологiчнi операцiї, що визначають його походження (далi - умови й операцiї), зазначено в графi третiй.

     Товари в цьому Перелiку визначаються виключно кодом товару за ТН ЗЕД; найменування товару наведено тiльки для зручностi користування.

     У разi якщо кодовi товару за ТН ЗЕД передує прийменник "iз", це свiдчить про те, що умови й операцiї в графi третiй застосовуються лише до товарiв, якi класифiкуються в цiй товарнiй позицiї та зазначенi в графi другiй. У цьому разi слiд керуватися також найменуванням товару.

     1.2. У разi якщо в графi першiй наводяться номери кiлькох товарних позицiй або номер групи й одночасно iз цим у графi другiй є узагальнений опис продуктiв, то вiдповiднi умови й операцiї, зазначенi в графi третiй, застосовуються до всiх продуктiв, що класифiкуються вiдповiдно до ТН ЗЕД у товарних позицiях, зазначених у графi першiй, або до будь-якої з товарних позицiй, зазначених у графi першiй.

     1.3. У разi якщо стосовно частини товарiв, що класифiкуються в однiй i тiй самiй товарнiй позицiї, застосовуються однi умови й операцiї, а стосовно iншої (iнших) частини (частин) застосовуються iншi умови й операцiї, то в графi другiй є вiдповiдна кiлькiсть абзацiв, у яких наводиться конкретний опис товарiв, i вiдповiдно в графi третiй зазначаються умови й операцiї, що стосуються товарiв, опис яких наведено в тому чи тому абзацi графи другої.

     Примiтка 2

     2.1. Умови й операцiї, зазначенi в графi третiй цього Перелiку, повиннi здiйснюватися лише стосовно використовуваних для виготовлення продукту матерiалiв iноземного походження. Обмеження, визначенi умовами й операцiями в графi третiй, також поширюються лише стосовно використовуваних для виготовлення продукту матерiалiв iноземного походження.

     2.2. У разi якщо умовами й операцiями встановлено, що у виробництвi продукту можуть бути використанi матерiали будь-яких товарних позицiй, це означає, що матерiали, якi класифiкуються в тiй самiй товарнiй позицiї, що й продукт, також можуть бути використанi за умови дотримання особливих обмежень, якi можуть бути визначенi умовами й операцiями.

     2.3. У разi якщо продукт, виготовлений з матерiалiв iноземного походження, набуває статусу такого, що походить з держави - учасницi Угоди, де здiйснюється його переробка на пiдставi змiни товарної позицiї або на пiдставi особливої умови, що стосується його, або операцiї вiдповiдно до Перелiку, i потiм використовується як матерiал для виробництва iншого продукту, то умови й операцiї, що застосовуються до продукту, пiд час виготовлення якого вiн використовується, до нього не застосовуються.

     2.4. Продукт, що складається з групи елементiв чи зiбраний з ряду частин i класифiкується вiдповiдно до правил класифiкацiї товарiв за ТН ЗЕД як єдиний товар, повинен розглядатись як такий, що вiдповiдає умовам й операцiям, якщо всi його складовi вiдповiдають таким умовам й операцiям.

     Якщо частина складових цього продукту вiдповiдає, а частина не вiдповiдає умовам й операцiям або має товарну позицiю, однакову з кiнцевим продуктом, то цей продукт уважатиметься таким, що вiдповiдає умовам й операцiям у разi, якщо вартiсть складових, якi не вiдповiдають умовам й операцiям або з товарною позицiєю, однаковою з кiнцевим продуктом, не перевищує 15 % цiни франко-заводу кiнцевого продукту.

     Це правило може застосовуватись у всiх випадках, за винятком тих товарiв, для яких у цьому Перелiку зазначено iншу умову.

     2.5. Умови й операцiї, наведенi в графi третiй цього Перелiку, установлюють мiнiмальний обсяг виконання виробничих або технологiчних операцiй. Виконання встановлених виробничих або технологiчних операцiй у меншому обсязi не визначає походження продукту.

     2.6. У разi якщо умовами й операцiями, якi наведено в цьому Перелiку, установлено, що продукт може бути виготовлений з бiльш нiж одного матерiалу, це означає, що може бути використаний один матерiал чи бiльше. При цьому не обов'язково, щоб використовувалися всi матерiали.

     Однак, якщо в рамках однiєї умови чи операцiї є яке-небудь обмеження, установлене стосовно одного матерiалу, й одночасно iз цим є iншi обмеження, установленi стосовно iнших матерiалiв, то цi обмеження застосовуються лише стосовно тих матерiалiв, якi реально були використанi пiд час виготовлення продукту.

     2.7. У разi якщо умовами й операцiями, наведеними в списку, установлено, що продукт повинен бути виготовлений з певного матерiалу, це означає, що ця умова не є перешкодою для використання iнших матерiалiв, якi завдяки своїй природi не зможуть порушити положень цiєї умови чи операцiї. (Наприклад: якщо умовами й операцiями особливо обумовлюється використання хлiбних злакiв чи їхнiх похiдних, це не перешкоджає використанню мiнеральних солей, хiмiчних та iнших добавок, якi не виробляються з хлiбних злакiв.)

Код ТН ЗЕД Найменування товару Умови, виробничi й технологiчнi операцiї, необхiднi для надання товару статусу походження пiд час використання у виробництвi товару третiх країн
1 2 3
0201 М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене Виготовлення з товарiв групи 01
0202 М'ясо великої рогатої худоби, заморожене Виготовлення з товарiв групи 01
0206 Харчовi субпродукти великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, ослiв, мулiв або лошакiв, свiжi, охолодженi або замороженi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, крiм позицiї 0206 i кiстякiв позицiй 0201 - 0205 00
0207 М'ясо й харчовi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або замороженi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, крiм 0207
0209 Свинячий жир, вiдокремлений вiд пiсного м'яса, i жир свiйської птицi, не витопленi або не добутi в iнший спосiб, свiжi, охолодженi, замороженi, солонi, у розсолi, сушенi або копченi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй пiд час виконання технологiчних операцiй, за винятком операцiй iз солiння, обробки коптильною рiдиною, нарiзання, змiшування зi спецiями (прянощами) та (або) рослинними бiлками
0210 М'ясо та харчовi м'яснi субпродукти, солонi, у розсолi, сушенi або копченi; харчова мука тонкого та грубого помелу з м'яса або м'ясних субпродуктiв Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, крiм м'яса та харчових м'ясних субпродуктiв позицiй 0201 - 0206 i 0208 або печiнки птахiв позицiї 0207 пiд час виконання технологiчних операцiй, за винятком операцiй з обвалювання, жилування, нарiзання, змiшування зi спецiями (прянощами) та (або) рослинними бiлками та (або) сiллю, солiння м'яса методом шприцювання, з розбирання необваленого м'яса на частини, виготовлення м'яса свiйської птицi механiчного обвалювання, а також обробки коптильною рiдиною
0402 Молоко й вершки, згущенi або з додаванням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв тiєї самої позицiї, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 40 % цiни кiнцевої продукцiї
0408 Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, зваренi на парi або в киплячiй водi, формованi, замороженi або консервованi в iнший спосiб, з додаванням чи без додавання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, за винятком яєць птицi позицiї 0407 00
0506 Кiстки та роговий стрижень, необробленi, знежиренi, пiдданi первиннiй обробцi (без надання форми), обробленi кислотою або дежелатинизованi; порошок i вiдходи цих продуктiв Виготовлення, пiд час якого використовуються матерiали групи 02
0710 40 000 Цукрова кукурудза (сира або зварена у водi або на парi), заморожена Виготовлення iз цукрової кукурудзи, свiжої або охолодженої
0711 90 300 Кукурудза цукрова консервована для короткочасного зберiгання, але в такому виглядi непридатна для безпосереднього споживання в їжу Виготовлення iз цукрової кукурудзи, свiжої або охолодженої
з 0901 Кава смажена з кофеїном чи без кофеїну; замiнники кави, що мiстять каву в будь-якiй пропорцiї Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй за умови виконання технологiчних операцiй зi складання рецептури та обсмажування
0902 Чай зi смакоароматичними добавками чи без них Виготовлення з матерiалiв позицiї 0902 за умови виконання технологiчних операцiй зi складання рецептури та купажної сумiшi, проте вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
1106 10 000 Мука тонкого та грубого помелу й порошок iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713 Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
1301 Шелак природний неочищений; природнi камедi, смоли, гуммiсмоли та живиця (наприклад, бальзами) Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, пiд час якого вартiсть використовуваних матерiалiв позицiї 1301 не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 1501 00 Кiстковий жир або жир, отриманий з вiдходiв Виготовлення з матерiалiв будь-якої позицiї, за винятком матерiалiв позицiй 0203, 0206 чи 0207, або 0506; виготовлення з м'яса або субпродуктiв свиней позицiї 0203 або 0206, або м'яса чи субпродуктiв птицi позицiї 0207
з 1502 00 Кiстковий жир або жир, отриманий з вiдходiв Виготовлення з матерiалiв будь-якої позицiї, за винятком матерiалiв позицiй 0201, 0202, 0204 чи 0206, або 0506
1504 - 1506 00 000 Жири, масла та їхнi фракцiї, з риби або морських ссавцiв, нерафiнованi або рафiнованi, але без змiни хiмiчного складу; жиропiт i жировi речовини, що отримуються з нього (у тому числi ланолiн); iншi твариннi жири, масла та їхнi фракцiї, нерафiнованi або рафiнованi, але без змiни хiмiчного складу Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй за умови виконання таких технологiчних операцiй:
- витоплення;
- випаровування;
- очищення
з 1507 - 1515 Олiї рослиннi рафiнованi, фракцiї рослинних олiй нерафiнованих або рафiнованих, але без змiни хiмiчного складу Операцiї з рафiнацiї та (або) фракцiонування в умовах спецiалiзованого виробництва, при цьому окрема операцiя гiдратацiї не є достатньою для надання товару статусу походження
1602 Готовi або консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi iншi Виготовлення з матерiалiв групи 02 пiд час виконання технологiчних операцiй, за винятком операцiй iз розбирання, обвалювання, жилування, нарiзання, змiшуванню, зокрема м'яса свiйської птицi механiчного обвалювання, зi спецiями (прянощами) та (або) рослинними бiлками, та (або) сiллю, засолення м'яса методом шприцювання, операцiй з розбирання необваленого м'яса на частини, а також операцiй з виготовлення м'яса свiйської птицi механiчного обвалювання
1701 Цукор тростинний або буряковий i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй за умови виконання технологiчних операцiй з клерування (для цукру тростинного), сатурацiї, сульфiтацiї, фiльтрацiї та iнших подальших операцiй (для цукру тростинного та бурякового)
1702 50 000,
1702 90 100
Фруктоза хiмiчно чиста; мальтоза хiмiчно чиста Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, зокрема з iнших матерiалiв позицiї 1702
1806 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти, що мiстять какао Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв тiєї самої позицiї, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
1905 Хлiб, борошнянi кондитерськi вироби, тiстечка, печиво та iншi хлiбобулочнi й борошнянi кондитерськi вироби, що мiстять або не мiстять какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання для фармацевтичних цiлей, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр й аналогiчнi продукти Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
2009 Соки фруктовi (у тому числi виноградне сусло) i соки овочевi, незбродженi й такi, що не мiстять добавок спирту, з додаванням чи без додавання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв тiєї самої позицiї, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї i пiд час виконання, крiм вiдновлення, таких технологiчних операцiй, як купажування (для багатокомпонентних сокiв), гомогенiзацiя (для сокiв тих, що мiстять м'якоть), деаерацiя, термообробка (пастеризацiя, стерилiзацiя) та iн.
з 2101 11 Кава розчинна Виготовлення з матерiалiв позицiй 0901 i 2101 11 за умови виконання комплексу основних технологiчних операцiй: обжарювання, подрiбнення, екстрагування та концентрацiя (або сушка).
При цьому вартiсть використовуваних матерiалiв тiєї самої позицiї, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
2101 12 Готовi продукти на основi екстрактiв, есенцiй або концентратiв кави або на основi кави Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв тiєї самої позицiї, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
2101 30 910 Екстракти, есенцiї та концентрати обсмаженого цикорiю Виготовлення за умови виконання основних технологiчних операцiй: подрiбнення, екстрагування або концентрування
2103 30 900 Гiрчиця готова Виготовлення з гiрчичного порошку
з 2106 Цукровi сиропи з смакоароматичними або фарбувальними добавками Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
2106 90 200 Складенi спиртовi напiвфабрикати, крiм продуктiв на основi запашних речовин, використовуванi пiд час виробництва напоїв Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 2202 90 100 Нектари Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї та пiд час виконання, крiм вiдновлення, таких технологiчних операцiй, як купажування (для багатокомпонентних нектарiв), гомогенiзацiя (для нектарiв, що мiстять м'якоть), деаерацiя, термообробка (пастеризацiя, стерилiзацiя) та iн.
2204 Вина винограднi натуральнi, у тому числi крiпленi; сусло виноградне, крiм зазначеного в товарнiй позицiї 2009 Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй за умови виконання технологiчних операцiй з купажування, фiльтрацiї та iнших подальших операцiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв позицiї 2204 не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
2205 Вермути й винограднi натуральнi вина iншi з додаванням рослинних або ароматичних речовин Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй за умови виконання технологiчних операцiй з купажування, фiльтрацiї та iнших подальших операцiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв тiєї самої позицiї, що й продукт, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
2206 00 Напої iншi збродженi (наприклад, сидр, перрi або сидр грушевий, напiй медовий); сумiшi зi зброджених напоїв i сумiшi зброджених напоїв i безалкогольних напоїв, в iншому мiсцi не пойменованi або не включенi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй за умови виконання технологiчних операцiй з купажування, фiльтрацiї та iнших подальших операцiй
з 2208 Винограднi дистиляти; лiкери та iншi спиртнi напої, що мiстять винограднi дистиляти; коньяк Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй за умови виконання технологiчних операцiй з купажування, фiльтрацiї та iнших подальших операцiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв тiєї самої позицiї, що й продукт, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
2309 Продукти, використовуванi для годування тварин Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
2403 10 Курильний тютюн, що мiстить або не мiстить замiнникiв тютюну в будь-якiй пропорцiї Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв позицiї 2403 не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з групи 25 Сiль, сiрка, землi та камiнь, штукатурнi матерiали, вапно й цемент, крiм продуктiв позицiй 2504, 2515 12 500, 2516, 2518, з 2519, 2524, 2525, для яких застосовуванi правила викладено далi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй в умовах спецiалiзованого виробництва вiдповiдно до технологiї обробки (переробки); збагачення вугiллям, очищення, помел твердих кристалiв, обрiзання, кальцинування
2504 Графiть природний Збагачення вмiсту вуглецю, очищення та подрiбнення сировини
2515 12 500 Мармур i травертин або вапняний туф, розпилянi або роздiленi в iнший спосiб на блоки або плити прямокутної (у тому числi квадратної) форми, завтовшки бiльше 4 см, але не бiльше 25 см Пиляння або роздiлення в iнший спосiб кам'яних блокiв завтовшки бiльше 25 см
2516 Гранiт, порфiр, базальт, пiсковик та камiнь для пам'ятникiв чи будiвництва iнший, грубо роздробленi або нероздробленi, розпилянi або нерозпилянi, або роздiленi в iнший спосiб на блоки або плити прямокутної (у тому числi квадратної) форми Пиляння або роздiлення в iнший спосiб кам'яних блокiв
2518 Доломiт, кальцинований або некальцинований, такий, що спiкся або не спiкся, у тому числi доломiт грубо роздроблений чи розпиляний або роздiлений в iнший спосiб на блоки або плити прямокутної (у тому числi квадратної) форми; доломiтова набивальна сумiш Дроблення, розпилювання, подрiбнення; для некальцинованого доломiту - кальцинування
з 2519 Карбонат магнiю природний (магнезит), дроблений i помiщений в герметично закупоренi ємностi; оксид магнiю, крiм магнезiї електроплавленої та магнезiї обпаленою до спiкання (агломерованої) Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi речовини повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту, крiм натурального карбонату магнiю (магнезит)
2524 Азбест Виготовлення з азбестового мiнералу азбесту (0-6)
2525 Слюда, зокрема розшарована; слюдянi вiдходи Розщеплювання, обрiзання, подрiбнення
2707 50 100 Сумiшi ароматичних вуглеводнiв iншi, 65 об. % яких чи бiльше (у тому числi втрати) переганяється при температурi 250° C за методом ASTM D 86, для використання як паливо Операцiї з рафiнування та (або) одна чи кiлька певних обробок. Iншi операцiї, при яких усi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте може використовуватися матерiал тiєї самої позицiї, що й один продукт за умови, що його вартiсть не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї
2709 00 Нафта сира та нафтопродукти сирi, отриманi з бiтумiнозних порiд Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй за умови виконання технологiчних операцiй з пiрогенної перегонки бiтумiнозних матерiалiв i деструктивної перегонки бiтумiнозних мiнералiв
з 2710 Нафта та нафтопродукти, отриманi з бiтумiнозних порiд, крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не пойменованi або не включенi, такi, що мiстять 70 мас. % чи бiльше нафти або нафтопродуктiв, отриманих з бiтумiнозних порiд, причому цi нафтопродукти є основними складовими продуктiв Операцiї з рафiнування та (або) одна або кiлька певних обробок. Iншi операцiї, при яких усi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали тiєї самої позицiї, що й вирiб, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї
2711 Гази нафтовi та вуглеводнi газоподiбнi iншi Операцiї з рафiнування та (або) одна або кiлька певних обробок. Iншi операцiї, при яких усi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали тiєї самої позицiї, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї
2712 Вазелiн нафтовий; парафiн, вiск нафтовий мiкрокристалiчний, гач парафiновий, озокерит, вiск буровугiльний, вiск торф'яний, iнший мiнеральний вiск й аналогiчнi продукти, отриманi в результатi синтезу або iнших процесiв, забарвленi або незабарвленi Операцiї з рафiнування та (або) одна або кiлька певних обробок. Iншi операцiї, при яких усi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали тiєї самої позицiї, що й вирiб, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї
2713 Кокс нафтовий, бiтум нафтовий та iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктiв, отриманi з бiтумiнозних порiд Операцiї з рафiнування та (або) одна або кiлька певних обробок. Iншi операцiї, при яких усi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали тiєї самої позицiї, що й вирiб, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї
2714 Бiтум й асфальт, природнi; сланцi бiтумiнознi або нафтоноснi та пiсковики бiтумiнознi; асфальтiти й асфальтовi породи Операцiї з рафiнування та (або) одна або кiлька певних обробок. Iншi операцiї, при яких усi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали тiєї самої позицiї, що й вирiб, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї
2715 00 000 Сумiшi бiтумнi на основi природного асфальту, природного бiтуму, нафтового бiтуму, мiнеральних смол або пеку мiнеральних смол (наприклад, бiтумнi мастики, асфальтовi сумiшi для дорожнiх покриттiв) Операцiї з рафiнування та (або) одна або кiлька певних обробок. Iншi операцiї, при яких усi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали тiєї самої позицiї, що й вирiб, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з групи 28 Продукти неорганiчної хiмiї; сполуки неорганiчнi або органiчнi дорогоцiнних металiв, рiдкоземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв, крiм товарiв пiдсубпозицiй з 2811 29 100, 2818 20 000, 2821 20 000, 2833 22 000, для яких застосовуванi правила викладено далi Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали однiєї й тiєї самої позицiї можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 20 % цiни кiнцевої продукцiї
з 2811 29 100 Оксид сiрки (VI) (сiрчаний ангiдрид) Виготовлення з двоокису сiрки
2818 20 000 Оксид алюмiнiю, вiдмiнний вiд штучного корунду Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй в умовах спецiалiзованого виробництва вiдповiдно до технологiї обробки (переробки)
2821 20 000 Фарбники мiнеральнi Випалювання або перемелювання земляних фарб
2833 22 000 Сульфат алюмiнiю Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
2844 10 Уран природний i його сполуки Виготовлення (збагачення за iзотопом уран-235) з матерiалу (уран, збiднений ураном-235, i його сполуки) в умовах спецiалiзованого виробництва вiдповiдно до технологiї переробки
з 2844 20 Уран, збагачений ураном-235, i його сполуки Виготовлення (збагачення за iзотопом уран-235) з матерiалу (уран природний, уран, збiднений ураном-235, та їхня сполуки) позицiй 2844 10 i 2844 30 в умовах спецiалiзованого виробництва вiдповiдно до технологiї переробки
з групи 29 Органiчнi хiмiчнi сполуки, крiм сполук позицiй з 2901, з 2902, з 2905 19 000, 2915, 2932 99 700, з 2932 99 850, 2933, 2934, для яких застосовуванi правила викладено далi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, при якому всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали тiєї самої позицiї, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 2901 Вуглеводнi ациклiчнi, для використання як паливо або пальне Операцiї з рафiнування та (або) одна або кiлька певних обробок. Iншi операцiї, при яких усi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте речовини тiєї самої позицiї, що й матерiал, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 2902 Циклани та циклени (крiм азулену), бензол, толуол, ксилоли, призначенi для використання як пальне або паливо Операцiї з рафiнування та (або) одна або кiлька певних обробок. Iншi операцiї, при яких усi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте речовини тiєї самої позицiї, що й матерiал, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 2905 19 000 Алкоголяти металiв Виготовлення з матерiалiв будь-якої позицiї, зокрема з iнших матерiалiв позицiї 2905. Проте алкоголяти металiв цiєї позицiї можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї
2915 Кислоти ациклiчнi монокарбоновi насиченi та їхнi ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди та пероксикислоти; їхнi галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв позицiй 2915 або 2916 не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
2932 99 700 Iншi циклiчнi ацетали та внутрiшнi гемiацетали, що мiстять або не мiстять iншої кисневмiсної функцiональної групи, та їхнi галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, зокрема з iнших матерiалiв позицiї 2932
з 2932 99 850 Внутрiшнi ефiри простi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв позицiї 2909 не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
2933 Сполуки гетероциклiчнi, такi  що мiстять лише гетероатом(-и) азоту Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв позицiй 2932 або 2933 не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
2934 Нуклеїновi кислоти i їхнi солi, певного або невизначеного хiмiчного складу; гетероциклiчнi сполуки iншi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв позицiй 2932, 2933 або 2934 не повинна перевищувати 20 % цiни кiнцевої продукцiї
з групи 30 Фармацевтична продукцiя, крiм товарiв позицiй 3002, 3003, 3005 та 3006 60, для яких застосовуванi правила викладено далi Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали тiєї самої позицiї, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї
3002 Кров людська; кров тварин, приготована для використання для терапевтичних, профiлактичних або дiагностичних цiлей; сироватки iмуннi та фракцiї кровi iншi й модифiкованi iмунологiчнi продукти, зокрема отриманi методами бiотехнологiї; вакцини, токсини, культури мiкроорганiзмiв (крiм дрiжджiв) й аналогiчнi продукти Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, зокрема з iнших матерiалiв позицiї 3002. Проте матерiали позицiї 3002 можуть використовуватися лише за умови, що їхня вартiсть не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї
3003 Лiкарськi засоби (крiм товарiв товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються iз сумiшi двох чи бiльше компонентiв, для використання для терапевтичних або профiлактичних цiлей, але не розфасованi у виглядi дозованих лiкарських форм або у форми чи упаковки для роздрiбного продажу Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв позицiї 3003 не повинна перевищувати 20 % цiни кiнцевої продукцiї
3005 Вата, марля, бинти й аналогiчнi вироби (наприклад, перев'язувальний матерiал, лейкопластири, припарки), просоченi або покритi фармацевтичними речовинами або розфасованi у форми чи упаковки для роздрiбного продажу, призначенi для використання в медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, за винятком фармацевтичних речовин. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв позицiї 3005 не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
3006 60 Засоби хiмiчнi контрацептивнi на основi гормонiв, iнших сполук товарної позицiї 2937 або спермiцидiв Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
Група 31 Добрива Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, при якому використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали тiєї самої позицiї, що й продукти, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з групи 32 Екстракти дубильнi або фарбувальнi; танiни та їхнi похiднi; фарбники, пiгменти й iншi фарбувальнi речовини; фарби й лаки; шпаклiвки та iншi мастики; полiграфiчна фарба, чорнила, туш, крiм товарiв позицiй з 3201, 3205 00 000, для яких застосовуванi правила викладено далi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, при якому всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали тiєї самої позицiї, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 20 % цiни кiнцевої продукцiї
з 3201 Танiни та їхнi солi, ефiри простi й складнi та iншi похiднi Виготовлення з екстрактiв дубильних речовин рослинного походження
3205 00 000 Кольоровi лаки; препарати на основi кольорових лакiв, зазначенi в примiтцi 3 до цiєї групи Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, за винятком матерiалiв позицiй 3203 00 та 3204 за умови, що вартiсть усiх матерiалiв, що належать до позицiї 3205 00 000, не перевищує 20 % цiни кiнцевої продукцiї
з групи 33 Ефiрнi масла та резиноїди; парфумернi, косметичнi або туалетнi засоби, крiм продуктiв позицiї 3301, для яких застосовуване правило викладено далi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв тiєї самої позицiї, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 40 % цiни кiнцевої продукцiї
3301 Масла ефiрнi (що мiстять або не мiстять терпенiв), у тому числi конкрети й абсолюти; резиноїди; екстрагованi ефiрнi масла; концентрати ефiрних масел у жирах, нелетких маслах, воску або аналогiчних продуктах, отримуванi методом анфлеражу або мацерацiєю; терпеновi побiчнi продукти детерпенiзацiї ефiрних масел; воднi дистиляти й воднi розчини ефiрних масел Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, зокрема з iнших матерiалiв тiєї самої позицiї, iз застосуванням очищення спецiальним способом у виробничих умовах вiдповiдно до технологiї обробки (переробки). Проте вартiсть використовуваних матерiалiв позицiї 3301 не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з групи 34 Мило, поверхнево-активнi органiчнi речовини, мийнi засоби, мастильнi матерiали, штучний i готовий вiск, сумiшi для чищення або полiрування, свiчки й аналогiчнi вироби, пасти для лiплення, пластилiн, "зуболiкарський вiск" i зуболiкарськi сумiшi на основi гiпсу, крiм товарiв позицiй 3403 та з 3404, для яких застосовуванi правила викладено далi Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї готової продукцiї. Проте матерiали тiєї самої позицiї можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї.
Для мила:
виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй за умови виконання технологiчних операцiй:
- жирового набору за рецептурою;
- варки мила;
- милозбiрнику;
- охолодження та сушiння;
- механiчної обробки;
- змiшування з добавками;
- механiчної обробки;
- рiзання;
- штампування;
- упакування
3403 Матерiали мастильнi (у тому числi мастильно-охолоджувальнi емульсiї для рiзальних iнструментiв, засоби для полегшення вигвинчування болтiв або гайок, засоби для видалення iржi або антикорозiйнi засоби та препарати для полегшення виймання виробiв з форм, виготовленi на основi мастил) та засоби, використовуванi для масляної або жирової обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра або iнших матерiалiв, крiм засобiв, що мiстять як основнi компоненти 70 мас. % чи бiльше нафти або нафтопродуктiв, отриманих з бiтумiнозних порiд Виготовлення з матерiалiв тiєї самої позицiї за умови, що їхня вартiсть не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 3404 Вiск штучний i готовий на основi парафiнiв, нафтового воску або воску з бiтумiнозних порiд або парафiнових залишкiв Операцiї з рафiнування та (або) одна або кiлька певних обробок. Iншi операцiї, у яких всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали тiєї самої позицiї, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з групи 35 Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти, крiм продуктiв позицiй 3505 10 500; 3505 10 900, з 3507, для яких застосовуванi правила викладено далi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, при якому всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали тiєї самої позицiї, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 20 % цiни кiнцевої продукцiї
3505 10 500 Крохмалi, перетворенi на складний або простiй ефiр Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, зокрема з iнших матерiалiв позицiї 3505
3505 10 900 Модифiкованi крохмалi iншi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, крiм матерiалiв позицiї 1108
з 3507 Ферментнi препарати, в iншому мiсцi не поiменованi або не включенi Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
Група 36 Вибуховi речовини; пiротехнiчнi вироби; сiрники; пiрофорнi сплави; деякi горючi речовини Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, при якому всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали тiєї самої позицiї, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 20 % цiни кiнцевої продукцiї
з групи 37 Фото- й кiнотовари, крiм товарiв позицiй 3701, 3702, 3704 00, для яких використовуванi правила викладено далi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, при якому всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали тiєї самої позицiї, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 20 % цiни кiнцевої продукцiї
3701 Фотопластинки й фотоплiвки плоскi, сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або текстильних; плiвки плоскi для моментальної фотографiї, сенсибiлiзованi, неекспонованi, в упаковцi чи без упаковки Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiй 3701 i 3702
3702 Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або текстильних; плiвка для моментальної фотографiї в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiй 3701 i 3702
3704 00 Фотографiчнi пластинки, плiвка, папiр, картон i текстильнi матерiали, експонованi, але не проявленi Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiй 3701 - 3704 00
з групи 38 Iншi хiмiчнi продукти, крiм позицiй 3801 20 100, 3801 30 000, з 3803 00, з 3805, з 3806, 3806 30 000, з 3807 00, 3811 21 000, 3823 70 000, з 3824, для яких застосовуванi правила викладено далi Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали тiєї самої позицiї, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 20 % цiни кiнцевої продукцiї
3801 20 100 Графiт колоїдний у виглядi суспензiї в маслi; графiт напiвколоїдний Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
3801 30 000 Пасти вуглецевi для електродiв й аналогiчнi пасти для футерування печей Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, пiд час якого вартiсть використовуваних матерiалiв позицiї 3403 не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 3803 00 Масло талове, рафiноване Рафiнування неочищеного масла
з 3805 Масло скипидарне сульфатне, очищене Очищення шляхом дистиляцiї або рафiнування неочищеного масла скипидарного сульфатного
з 3806 Складнi ефiри смоляних кислот Виготовлення з кислот, що мiстять смоли
3806 30 000 Смоли складноефiрнi Виготовлення iз кислот, що мiстять смоли
з 3807 00 Дьоготь чорний (вар або смола з рослинного гудрону) Перегонка деревного дьогтю
3811 21 000 Присадки до мастильних масел, що мiстять нафту або нафтопродукти, отриманi з бiтумiнозних порiд Виготовлення, пiд час якого вартiсть використовуваних матерiалiв позицiї 3811 не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
3823 70 000 Промисловi жирнi спирти Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй, зокрема з жирних кислот
з 3824 Рiзнi продукти хiмiчної промисловостi:
- готовi зв'язувальнi речовини для виробництва ливарних форм або ливарних стрижнiв, на основi природних смол;
- кислоти нафтеновi, їхнi солi, не розчиннi у водi, та їхнi складнi ефiри;
- сорбiт, крiм сорбiту субпозицiї 2905 44;
- сульфонати нафтовi, крiм сульфонатiв лужних металiв, амонiю або етаноламiнiв; тiофенованi сульфокислоти масел, отриманих з бiтумiнозних порiд, та їхнi солi;
- iонiти;
- сумiшi абсорбувальнi для завершення вакууму в електронних лампах або електричних вентилях;
- оксиди залiза алкалiзованi для очищення газу;
- амiачна вода, що отримується в результатi очищення освiтлювального газу;
- кислоти сульфонафтеновi та їхнi солi, не розчиннi у водi, та їхнi складнi ефiри;
- масла сивушнi та масло Джеппеля [кiсткове];
- сумiшi солей з рiзними анiонами;
- пасти копiювальнi на основi желатину, зокрема на пiдкладках з паперу або текстильних матерiалiв
Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали тiєї самої позицiї, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 3901 - 39154 Полiмери в первинних формах, вiдходи, обрiзки та скрап пластмас:
- продукти полiприєднання
Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї. Проте вартiсть усiх використовуваних матерiалiв групи 39 не повинна перевищувати 20 % цiни кiнцевої продукцiї
з 3916 - 3919 Напiвфабрикати або вироби з пластмас:
- вироби плоскi, обробленi iнакше, нiж по поверхнi, або розкроєнi iнакше, нiж у виглядi квадрата або прямокутника;
- напiвфабрикати, обробленi iнакше, нiж по поверхнi
Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї. Проте вартiсть усiх використовуваних матерiалiв групи 39 не повинна перевищувати 20 % цiни кiнцевої продукцiї
з 3920 10 270 Плiвка та смуги або стрiчки завтовшки не бiльше 0,125 мм з полiетилену з питомою вагою менше 0,94, з надрукованим малюнком i текстом, у рулонах Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв тiєї самої позицiї, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї.
з 3920 10 280 Плiвка та смуги або стрiчки завтовшки не бiльше 0,125 мм з полiетилену з питомою вагою 0,94 чи бiльше, з надрукованим малюнком або текстом, у рулонах Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв тiєї самої позицiї, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
3920 10 890 Плити, листи, плiвка та смуги або стрiчки iншi, з полiмерiв етилену завтовшки бiльше 0,125 мм, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не сполученi в аналогiчний спосiб з iншими матерiалами Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть матерiалiв групи 39 "полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них" не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 3920 20 210 Плiвка та смуги або стрiчки з полiмерiв пропилену, завтовшки не бiльше 0,10 мм, бiаксеально орiєнтованi, у рулонах Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв тiєї самої позицiї, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
3921 90 600 Плити, листи, плiвка та смуги або стрiчки з продуктiв полiприєднання, iншi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть матерiалiв групи 39 "полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них" не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
3926 Вироби iншi з пластмас i вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901 - 3914 Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
4001 Каучук натуральний, балата, гутаперча, гваюла, чiкл й аналогiчнi природнi смоли, у первинних формах або у виглядi пластин, листiв або смуг, або стрiчок Розшарування листiв натурального каучуку
4005 Невулканiзована гумова сумiш, у первинних формах або у виглядi пластин, листiв або смуг, або стрiчок Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
4012 Шини та покришки пневматичнi гумовi, вiдновленi або вживанi; шини та покришки масивнi або напiвпневматичнi, шиннi протектори й обiднi стрiчки, гумовi, крiм товарiв пiдсубпозицiй 4012 11 000 - 4012 19 000, для яких застосовуванi правила викладено далi Виготовлення, пiд час якого вартiсть використовуваної сировини, що має однакову товарну позицiю з готовим продуктом, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
4012 11 000 - 4012 19 000 Шини та покришки вiдновленi Вiдновлення використаних шин
4017 00 Гума тверда (наприклад, ебонiт) у всiх формах, у тому числi вiдходи та скрап; вироби з твердої гуми Виготовлення з твердої гуми
з 4101 - 4103 Необробленi шкури рiзних тварин без волосяного або шерстного покриву, крiм виключених примiткою 1б) або 1в) до цiєї групи Переробка шкур тварин шляхом видалення волосяного покриву
4104 - 4106 Дублена шкiра або шкiряний краст зi шкур рiзних тварин без шерстного або волосяного покриву, двоєнi або недвоєнi, але без подальшої обробки Виготовлення шкiри зi шкур тварин, що пройшла операцiю необоротного дублення
4107,
4112 00 000,
4113
Шкiра, додатково оброблена пiсля дублення, зi шкур рiзних тварин без шерстного або волосяного покриву, двоєна або недвоєна, крiм шкiри товарної позицiї 4114 Виготовлення шкiри зi шкур тварин, що пройшла операцiю дублення та додатково оброблена пiсля дублення
з 4302 Дубленi або вичиненi хутрянi шкурки зiбранi (без додавання iнших матерiалiв), крiм зазначених у товарнiй позицiї 4303 Виготовлення з дублених або вичинених хутряних шкурок незiбраних
4403 Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню або грубо брусованi або небрусованi Виготовлення з необроблених лiсоматерiалiв, iз знятою корою або просто обiдраною
4407 Лiсоматерiали розпилянi або розколенi вздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, такi, що мають або не мають торцевих з'єднань, завтовшки бiльше 6 мм Розпилювання, стругання, шлiфування, з'єднання в чiп
4408 Листи для облицювання (у тому числi отриманi роздiленням шаруватої деревини), для клеєної фанери або для аналогiчної шаруватої деревини та iншi лiсоматерiали, розпилянi вздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, такi, що мають або не мають торцевих з'єднань, завтовшки не бiльше 6 мм З'єднання (склеювання), стругання, шлiфування
4409 Пиломатерiали (у тому числi планки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, зi стесаними краями, зi з'єднанням у виглядi напiвкруглої калiвки, фасоннi, закругленi або аналогiчнi) по будь-якiй з кромок, торцiв або площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, такi, що мають або не мають торцевих з'єднань Фрезерування або профiлiзацiя, шлiфування або з'єднання в чiп, розпилювання
4414 00 Рами дерев'янi для картин, фотографiй, дзеркал або аналогiчних предметiв Профiлювання, фрезерування, збiрка
4416 00 000 Бочки, бочонки, чани, дiжки та iншi бондарнi вироби та їхнi частини, з деревини, у тому числi клепки Виготовлення з клепки, навiть обпиляної по двох основних площинах, але не обробленої iнакше
з 4418 Вироби столярнi й теслярськi, дерев'янi, будiвельнi Виготовлення з лiсоматерiалiв, причому використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте можуть використовуватися комiрчастi панелi з дерева, ґонт, дранка
з 4421 Сiрникова соломка, дерев'янi цвяхи для взуття Виготовлення з дерева будь-якої позицiї, крiм хольцдрату позицiї 4409
з 4802 55 Папiр офсетний некрейдований, що використовується для писання, друкування або iнших графiчних цiлей, з масою 1 м2 40 г чи бiльше, але не бiльше 150 г, у рулонах Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть матерiалiв тiєї самої позицiї, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 4802 58 100 Папiр офсетний некрейдований, що використовується для писання, друкування або iнших графiчних цiлей, з масою 1 м2 бiльше 150 г, у рулонах Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть матерiалiв тiєї самої позицiї, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
4811 59 000 Папiр i картон з покриттям, просоченням або ламiнованi пластмасою (за винятком клеїв), iншi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть матерiалiв тiєї самої позицiї, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
4817 Конверти, картки для листiв, поштовi листiвки без малюнкiв i картки для листування, з паперу або картону; коробки, сумки, футляри та компендiуми, з паперу або картону, що мiстять набори паперового канцелярського приладдя Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 4819 Коробки, мiшки, пакети й iнша пакувальна тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна iз целюлозних волокон Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї товару. Проте вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 5402 Нитки комбiнованi пневмоз'єднанi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв тiєї самої позицiї, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
5701 Вузликовi килими та iншi текстильнi пiдлоговi покриття, готовi або неготовi Ткацтво, стрижка полотна, апретування, обшивка країв виробiв. При цьому використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiй 5702, 5703, 5704, 5705 00
5702 Тканi килими та iншi текстильнi пiдлоговi покриття, нетафтiнговi або нефлокованi, готовi або неготовi, у тому числi "килим", "сумах", "керманi" й аналогiчнi килими ручної роботи Ткацтво, стрижка полотна, апретування, обшивка країв виробiв. При цьому використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiй 5701, 5703, 5704, 5705 00
5705 00 Килими й текстильнi пiдлоговi покриття iншi, готовi або неготовi Ткацтво, стрижка полотна, апретування, обшивка країв виробiв. При цьому використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiй 5701, 5702, 5703, 5704
6802 Камiнь оброблений (крiм сланцю) для пам'ятникiв або будiвництва, та вироби з нього, крiм товарiв товарної позицiї 6801; кубики для мозаїки й аналогiчнi вироби з природного каменю (у тому числi сланцю) на основi чи без основи; гранули, кришка та порошок з природного каменю (у тому числi сланцю), штучно забарвленi Пиляння або роздiлення в iнший спосiб
з 6803 00 Вироби з натурального або агломерованого сланцю Виготовлення з обробленого сланцю
з 6804,
з 6805
Вироби зi штучних абразивiв на основi карбiду кремнiю Виготовлення з матерiалiв будь-якої позицiї, за винятком матерiалiв позицiй 6804 i 6805 i карбiдiв кремнiю позицiї 2849
з 6812 Вироби з азбесту або iз сумiшей на основi азбесту, або iз сумiшей на основi азбесту й карбонату магнiю Виготовлення з оброблених волокон азбесту або iз сумiшей на основi азбесту, або з сумiшей на основi азбесту й карбонату магнiю
з 6814 Вироби зi слюди, у тому числi агломерованої або регенерованої слюди, на паперовiй, картоннiй або iншiй основi Виготовлення з обробленої слюди (у тому числi агломерованої або вiдновленої слюди)
7006 00 Скло товарної позицiї 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравiроване, свердлене, емальоване або оброблене в iнший спосiб, але не вставлене в раму або не комбiноване з iншими матерiалами Виготовлення з матерiалiв тiєї самої позицiї за умови виконання спецiальних технологiчних операцiй, що забезпечують готовому продуктовi характеристики, вiдмiннi вiд використаної сировини
7009 Дзеркала склянi, у рамах чи без рам, у тому числi дзеркала заднього огляду Виготовлення, з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть матерiалiв тiєї самої позицiї, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї.
з 7102,
з 7103,
з 7104
Каменi дорогоцiннi або напiвдорогоцiннi та каменi штучнi або реконструйованi, обробленi Виготовлення з дорогоцiнних або напiвдорогоцiнних каменiв (натуральних або реконструйованих), необроблених
з 7106,
з 7108,
з 7110
Метали дорогоцiннi, напiвобробленi або у виглядi порошку Виготовлення з дорогоцiнних металiв, необроблених
7107 00 000,
з 7109 00 000
Метали недорогоцiннi або срiбло, плакованi дорогоцiнними металами, напiвобробленi Виготовлення з плакованих металiв, необроблених
7111 00 000 Метали недорогоцiннi, срiбло або золото, плакованi платиною, необробленi або напiвобробленi Електролiтичне, хiмiчне, термiчне збагачення, сплавлення металiв
7116 Вироби з природних або культивованих перлiв, коштовних або напiвкоштовних каменiв (природних, штучних або реконструйованих) Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 7117 Бiжутерiя з недорогоцiнних металiв, що мають або не мають гальванiчного покриття з дорогоцiнних металiв Виготовлення iз частин недорогоцiнних металiв, непозолочених, непосрiблених, неплатинованих за умови, що вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 7218,
7219,
7220,
7221 00,
7222
Напiвфабрикати, прокат плоский, прутки, кутики та профiлi з корозiйностiйкої [неiржавiючою] сталi Виготовлення з неiржавiючої сталi в злитках або iнших первинних формах позицiї 7218
з 7224,
7225,
7226,
7227
Напiвфабрикати, прокат плоский, прутки гарячекатанi, у вiльно змотаних бухтах з iнших легованих сталей Виготовлення з iнших легованих сталей у злитках або iнших первинних формах позицiї 7224
з 7322 Радiатори для центрального опалення з неелектричним нагрiвом та їхнi частини, iз чорних металiв Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали тiєї самої позицiї, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує суми в межах 5 % цiни кiнцевої продукцiї
з групи 74 Мiдь i вироби з неї, крiм продуктiв позицiй 7401 00 000 - 7405 00 000 Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 7403 Сплави мiднi необробленi Виготовлення з рафiнованої мiдi, необробленої або з вiдходiв i лому
з групи 75 Нiкель i вироби з нього, крiм продуктiв позицiй 7501 - 7503 00 Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з групи 76 Алюмiнiй i вироби з нього, крiм продуктiв позицiй 7601 - 7603, iз 7607 Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 7607 Фольга алюмiнiєва кеширована з друкарським малюнком i текстом для упакування харчових продуктiв, у рулонах Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть матерiалiв тiєї самої позицiї, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з групи 78 Свинець i вироби з нього, крiм продуктiв позицiї 7802 00 000 Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з групи 79 Цинк або вироби з нього, крiм продуктiв позицiї 7902 00 000 Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з групи 80 Олово та вироби з нього, крiм продуктiв позицiї 8002 00 000 Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з групи 81 Iншi недорогоцiннi метали необробленi та вироби з них Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв, що класифiкуються в тiй самiй позицiї, що й продукт, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8202 10 000,
8202 20 000,
8202 31 000,
8202 39 000
Пили ручнi, полотна для стрiчкових пил, полотна для циркулярних пил (у тому числi полотна для пил поздовжнього рiзання або для прорiзання пазiв) Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв тiєї самої позицiї, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8208 Ножi та рiзальнi леза для машин або механiчних пристосувань Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв тiєї самої позицiї, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з групи 84 Реактори ядернi, котли, устаткування та механiчнi пристрої; їхнi частини, крiм продуктiв, що належать до позицiй 8403, 8404, 8406 - 8408, 8412, з 8414, 8415, 8418, 8425 - 8431, 8444 00 - 8447, з 8448, 8452, 8456 - 8466, 8469 00 - 8470, 8472, 8480, 8484, 8487, для яких застосовуванi правила викладено далi Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї. У згаданих вище межах матерiали, що класифiкуються в тiй самiй позицiї, що й продукт, можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % цiни кiнцевої продукцiї
8403 Котли центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402 Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8404 Допомiжне устаткування для використання з котлами товарної позицiї 8402 або 8403 (наприклад, економайзери, пароперегрiвачi, сажовибiрники, газовi рекуператори), конденсатори для пароводяних або iнших парових силових установок Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8406 Турбiни на водянiй парi й турбiни паровi iншi Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8407 Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, з обертовим або зворотно-поступальним рухом поршня Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8408 Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi iз займанням вiд стиснення (дизелi або напiвдизелi) Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8412 Двигуни та силовi установки iншi Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 8414 Повiтрянi компресори Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8415 Установки для кондицiювання повiтря, обладнанi вентилятором з двигуном i приладами для змiни температури та вологостi повiтря, у тому числi кондицiонери, у яких вологiсть не може регулюватись окремо Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй за умови виконання таких технологiчних операцiй:
- виготовлення корпуса, виготовлення елементiв електропроводки;
- складання та монтажу блокiв;
- заправки хладоагенту;
- регулювання та контролю параметрiв
8418 Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне устаткування електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiювання повiтря товарної позицiї 8415 Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї. У зазначених вище межах матерiали, що класифiкуються в тiй самiй позицiї, що й продукт, можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % цiни кiнцевої продукцiї
8425 - 8428 Машини, устаткування та пристрої пiдйомнi, навантажувальнi або розвантажувальнi Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8429 Бульдозери з неповоротним i поворотним вiдвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механiчнi лопати, екскаватори, одноковшевi навантажувачi, трамбувальнi машини та дорожнi катки, самохiднi Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї. У зазначених вище межах матерiали позицiї 8431 можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % цiни кiнцевої продукцiї
8430 Машини та механiзми iншi для перемiщення, планування, профiлювання, розроблення, трамбування, ущiльнення, виймання або бурiння ґрунту, корисних копалини або руд; устаткування для забивання та витягання паль; снiгоочисники плуговi та роторнi Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї. У зазначених вище межах матерiали позицiї 8431 можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % цiни кiнцевої продукцiї
8431 Частини, призначенi виключно або в основному для устаткування товарних позицiй 8425 - 8430 Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8444 00 - 8447 Машини для текстильної промисловостi Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 8448 Допомiжне устаткування для машин позицiй 8444 00 - 8447 Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8452 Машини швацькi, крiм машин для зшивання книжкових блокiв товарної позицiї 8440; меблi, основи та футляри, призначенi спецiально для швацьких машин; голки для швацьких машин Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8456 - 8466 Машини й устаткування позицiй 8456 - 8466; частини та приладдя, призначенi виключно або в основному для машин й устаткування позицiй 8456 - 8465 Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8469 00 - 8470 Машини й апарати позицiй 8469 00 - 8470 (друкарськi машинки, калькулятори тощо) Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8472 Устаткування конторське (наприклад, гектографiчнi або трафаретнi розмножувальнi апарати, машини адресувальнi, автоматичнi пристрої для видачi банкнотiв, машини для сортування, пiдрахування або упакування монет, машинки для заточування олiвцiв, перфорацiйнi машини або машини для скрiплення скобами) Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8480 Опоки для металоливарного виробництва; ливарнi пiддони; моделi ливарнi; форми для виливання металiв (крiм виливниць), карбiдiв металiв, скла, мiнеральних матерiалiв, гуми або пластмас Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8484 Прокладки й аналогiчнi сполучнi елементи з листового металу в поєднаннi з iншим матерiалом або такi, що складаються з двох чи бiльше шарiв металу; набори або комплекти прокладок й аналогiчних сполучних елементiв, рiзних за складом, упакованi в пакети, конверти або аналогiчну упаковку; механiчнi ущiльнення Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8487 Частини устаткування, що не мають електричних з'єднань, iзоляторiв, контактiв, котушок або iнших електричних деталей, в iншому мiсцi цiєї групи не поiменованi або не включенi Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з групи 85 Електричнi машини й устаткування, їхнi частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису та вiдтворення телевiзiйного зображення й звуку, їхнi частини та приладдя, крiм товарiв, що належать до позицiй 8501, 8502, 8507, 8508, 8516 50 000, з 8517, з 8518, 8519, 8521, з 8523, 8525 - 8528, 8535 - 8537, 8542, 8544, 8545, для яких застосовуванi правила викладено далi Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї. У зазначених вище межах матерiали, що класифiкуються в тiй самiй позицiї, що й продукт, можуть використовуватися лише до суми в межах 10 % цiни кiнцевої продукцiї
8501 Двигуни й генератори електричнi (крiм електрогенераторних установок) Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї. У зазначених вище межах матерiали позицiї 8503 00 можуть використовуватися лише до суми в межах 10 % цiни кiнцевої продукцiї
8502 Електрогенераторнi установки й електричнi обертальнi перетворювачi Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї. У зазначених вище межах матерiали позицiй 8501 або 8503 00 можуть використовуватися за умови, що їхня сукупна вартiсть не перевищує 10 % цiни кiнцевої продукцiї
8507 Акумулятори електричнi, у тому числi сепаратори для них, прямокутної (зокрема квадратної) або iншої форми Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй. Проте вартiсть використовуваних матерiалiв тiєї самої позицiї, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8508 Пилососи Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй за умови виконання таких технологiчних операцiй:
- виготовлення корпуса, виготовлення елементiв електропроводки;
- складання та монтажу блокiв;
- регулювання та контролю параметрiв
8516 50 000 Печi мiкрохвильовi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй за умови виконання таких технологiчних операцiй:
- виготовлення корпуса, виготовлення елементiв електропроводки;
- складання та монтажу блокiв;
- регулювання та контролю параметрiв
з 8517 Апаратура передавальна або приймальна для радiотелефонного, радiотелеграфного зв'язку Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 8518 Мiкрофони та пiдставки для них; гучномовцi, змонтованi або не змонтованi в корпусах; електричнi пiдсилювачi звукової частоти; електричнi звукопiдсилювальнi комплекти Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї. У зазначених вище межах матерiали, що класифiкуються в тiй самiй позицiї, що й продукт, можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % цiни продукту
8519 Апаратура звукозаписувальна або звуковiдтворювальна Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8521 Апаратура вiдеозаписувальна або вiдеовiдтворювальна, сумiщена або не сумiщена з вiдеотюнером, крiм товарiв позицiї 8521 90 000, для якої застосовуванi правила викладено далi Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 8521 90 000 DVD-програвачi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй за умови виконання таких технологiчних операцiй:
- виготовлення корпуса, виготовлення елементiв електропроводки;
- складання та монтажу блокiв;
- регулювання та контролю параметрiв
з 8523 Диски, стрiчки, твердотiльнi енергонезалежнi пристрої зберiгання даних, "iнтелектуальнi картки" та iншi носiї, для запису звуку або iнших явищ, незаписанi, крiм виробiв групи 37 Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 8523 Диски, стрiчки, твердотiльнi енергонезалежнi пристрої зберiгання даних, "iнтелектуальнi картки" та iншi носiї для запису звуку або iнших явищ, записанi, у тому числi матрицi й майстер-диски для виготовлення дискiв, крiм виробiв групи 37 Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї. У зазначених вище межах незаписанi матерiали позицiї 8523 можуть використовуватися лише в розмiрi, що не перевищує 10 % цiни кiнцевої продукцiї
8525 Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, до складу якої входить або не входить приймальна, звукозаписувальна або звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифровi камери та записувальнi вiдеокамери Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8526 Апаратура радiолокацiйна, радiонавiгацiйна та радiоапаратура дистанцiйного керування Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8527 Апаратура приймальня для радiомовлення, сумiщена або не сумiщена в одному корпусi зi звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою або годинником Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї. У зазначених вище межах матерiали позицiї 8529 можуть використовуватися лише в розмiрi, що не перевищує 10 % цiни кiнцевої продукцiї
8528 Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура; апаратура приймальна для телевiзiйного зв'язку, до складу якої входить або не входить широкомовний радiоприймач або апаратура, що записує або вiдтворює звук чи зображення Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй за умови виконання таких технологiчних операцiй:
- виготовлення шасi (заготовки радiоелементiв, SMD-монтажу, установки всiх радiоелементiв на друкованi плати, паяння, дiагностики, регулювання, контролю);
- виготовлення корпусних деталей (виливання пiд тиском, фарбування й армування корпусних деталей телевiзора);
- фiнiшного складання та регулювання (складання, монтажу, регулювання, контролю, комплексу випробувань (регламентiв) кiнцевої продукцiї)
з 8528 Монiтори рiдкокристалiчнi Виготовлення з матерiалiв будь-яких позицiй за умови виконання таких технологiчних операцiй:
- виготовлення корпуса, виготовлення елементiв електропроводки;
- складання та монтажу блокiв;
- регулювання та контролю параметрiв
8535, 8536 Апаратура електрична для комутацiї або захисту електричних ланцюгiв або для пiд'єднання до електричних ланцюгiв або в електричних ланцюгах Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї. У зазначених вище межах матерiали позицiї 8538 можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % цiни кiнцевої продукцiї
8537 Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити й основа для електричної апаратури iншi, обладнанi двома чи бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536 для управлiння або розподiлу електричного струму, зокрема тi, що включають прилади або пристрої групи 90 та цифровi апарати управлiння, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517 Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї. У зазначених вище межах матерiали позицiї 8538 можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % цiни кiнцевої продукцiї
8542 Схеми електроннi iнтегральнi Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї. У зазначених вище межах матерiали позицiй 8541 або 8542 можуть використовуватися за умови, що сумарна вартiсть не перевищує 5 % цiни кiнцевої продукцiї
8544 Проводи iзольованi (у тому числi емальованi або анодованi), кабелi (у тому числi коаксiальнi кабелi) та iншi iзольованi електричнi провiдники зi з'єднувальними пристроями чи без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, знаходяться вони чи нi в зборi з електропровiдниками або з'єднувальними пристроями Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8545 Електроди вугiльнi, вугiльнi щiтки, вугiлля для ламп або батарейок i вироби з графiту або iнших видiв вуглецю з металом чи без металу, iншi, що застосовуються в електротехнiцi Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8601 - 8607 Залiзничнi локомотиви, залiзничнi й трамвайнi вагони та iнший рухомий склад i його частини Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8608 00 Шляхове обладнання та пристрої для залiзничних i трамвайних колiй; механiчне (у тому числi електромеханiчне) сигнальне устаткування, пристрої забезпечення безпеки або управлiння рухом на залiзницях, трамвайних колiях, автомобiльних дорогах, внутрiшнiх водних шляхах, паркувальних спорудах, портах або аеродромах; частини згаданих пристроїв та устаткування Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї. У зазначених вище межах матерiали, що класифiкуються в тiй самiй позицiї, що й продукт, можуть використовуватися до суми в межах 5 % цiни кiнцевої продукцiї
8609 00 Контейнери (у тому числi ємностi для перевезення рiдин або газiв), спецiально призначенi й обладнанi для перевезення одним або кiлькома видами транспорту Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з групи 87 Засоби наземного транспорту крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їхнi частини та приладдя, крiм товарiв позицiй 8702 - 8704, для яких застосовуванi правила викладено далi Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
8702 - 8704 Автомобiлi легковi та моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення людей, у тому числi вантажопасажирськi автомобiлi-фургони i перегоновi автомобiлi; моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв Виготовлення, пiд час якого вартiсть використовуваних вузлiв i деталей не повинна перевищувати 50 % цiни готової продукцiї, а також за умови виконання технологiчних операцiй:
- виготовлення та фарбування кузова (кабiни);
- установлення та закрiплення двигуна, пiдключення до двигуна механiзмiв управлiння;
- установлення радiаторiв i пiдключення систем охолодження;
- крiплення амортизаторiв, пiдключення трансмiсiї;
- установлення передньої пiдвiски та пiвосей, установлення задньої пiдвiски;
- з'єднання рульового управлiння з маточинами переднiх колiс;
- установлення колiс i регулювання затягування пiдшипникiв передньої маточини, установлення котушки запалювання;
- заправлення та прокачування гiдросистеми рульового управлiння, гальмiвної системи, гiдрозчеплення;
- установлення та пiдключення фар, переднiх i заднiх сигнальних лiхтарiв;
- установлення глушника та секцiй вихлопного трубопроводу;
- установлення паливного бака та пiдключення паливоводу;
- установлення генератора та регулювання натягнення приводного паса;
- установлення та пiдключення акумулятора з перевiркою роботи бортових електричних ланцюгiв;
- дiагностування та регулювання двигуна;
- перевiрки ефективностi гальмiвної системи;
- консервацiї мiсць, якi швидко пошкоджуються;
- усунення дефектiв пiсля складання;
- нанесення iдентифiкацiйного номера на табличку й автомобiль;
- обкатки автомобiля.
У зазначених вище технологiчних i виробничих операцiях для товарiв позицiї 8704 замiсть виготовлення та фарбування кузова (кабiни) допускається виконання операцiй з виготовлення рами з пiдвiскою та мостами
8803 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802 Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв позицiї 8803 не повинна перевищувати 5 % цiни кiнцевої продукцiї
8804 00 000 Парашути (у тому числi керованi парашути й параплани) i ротошути; їхнi частини та приладдя:  
- ротошути; Виготовлення з матерiалiв будь-якої позицiї, зокрема з iнших матерiалiв позицiї 8804 00 000.
- iншi Виготовлення, пiд час якого вартiсть використовуваних матерiалiв позицiї 8804 00 000 не повинна перевищувати 5 % цiни кiнцевої продукцiї
8805 Стартове устаткування для лiтальних апаратiв; палубнi гальмiвнi або аналогiчнi пристрої; наземнi тренажери для льотного складу; їхнi частини Виготовлення, пiд час якого вартiсть використовуваних матерiалiв позицiї 8805 не повинна перевищувати 5 % цiни кiнцевої продукцiї
Група 89 Судна, човни та плавучi конструкцiї Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте корпуси суден позицiї 8906 00 використовуватися не можуть
Група 90 Iнструменти й апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, вимiрювальнi, контрольнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; їхнi частини та приладдя Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
Група 91 Годинники всiх видiв та їхнi частини Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
Група 92 Iнструменти музичнi; їхнi частини та приладдя Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
Група 93 Зброя та боєприпаси; їхнi частини та приладдя Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
9401 Меблi для сидiння (крiм зазначених у товарнiй позицiї 9402), що трансформуються або не трансформуються в лiжка, та їхнi частинi Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
9403 Меблi iншi та їхнi частини Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
9405 Лампи й освiтлювальне устаткування, у тому числi прожектори, лампи вузькоспрямованого свiтла, фари та їхнi частини, в iншому мiсцi не поiменованi або не включенi; свiтловi вивiски, свiтловi таблички з iм'ям або назвою, або адресою й аналогiчнi вироби, що мають вбудоване джерело свiтла, та їхнi частини, в iншому мiсцi не поiменованi або не включенi Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
9406 00 Збiрнi будiвельнi конструкцiї Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 9503 00 Iграшки iншi; моделi в зменшеному розмiрi ("у масштабi") й аналогiчнi моделi для розваг, дiючi або недiючi; головоломки всiх видiв Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту, вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
з 9601,
з 9602 00 000
Вироби з матерiалiв для рiзьблення тваринного, рослинного або мiнерального походження Виготовлення з оброблених матерiалiв для рiзьблення тих самих позицiй
з 9603 Щiтки (за винятком щiток для пiдлоги та мiтел зi зв'язаних пучкiв, насадженi або не насадженi на рукоятку); щiтки ручнi механiчнi без двигунiв для прибирання пiдлоги; подушечки та валики малярнi для фарби Виготовлення, пiд час якого вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
9605 00 000 Набори дорожнi, використовуванi для особистої гiгiєни, шиття або для чищення одягу чи взуття Кожний вирiб, що входить в набiр, повинен задовольняти вимогу, яка застосовувалася б до нього, якби вiн не входив у комплект. Проте вироби без походження можуть входити до складу набору за умови, що їхня загальна вартiсть не перевищує 15 % цiни кiнцевої продукцiї
9606 Ґудзики, кнопки, застiбки-клямки, форми для ґудзикiв та iншi частини цих виробiв; заготовки для ґудзикiв Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватися в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни кiнцевої продукцiї
9608 Ручки кульковi; ручки та маркери з наконечником з фетру або iнших пористих матерiалiв; авторучки чорнильнi, стилографи та ручки iншi; пера копiювальнi; олiвцi з виштовхуваним або ковзним стрижнем; тримачi для пер; тримачi для олiвцiв й аналогiчнi тримачi; частини (у тому числi ковпачки та затискачi) виробiв, перерахованих вище, крiм виробiв товарної позицiї 9609 Виготовлення з матерiалiв, що належать до позицiї, вiдмiнної вiд позицiї виробу. Проте пера та наконечники для пер можуть використовуватись, як й iншi матерiали тiєї самої позицiї, що й продукт, який може використовуватися у свою чергу тiльки за умови, що його вартiсть не перевищує 5 % цiни кiнцевої продукцiї
з 9614 00 900 Люльки курильнi та чашоподiбнi частини Виготовлення з грубих заготовок люльок

____________
     4 У разi якщо продукт виготовлено з матерiалiв, якi належать одночасно до позицiй 3901 - 3906 та 3907 - 3911, це положення застосовується лише до тiєї категорiї продуктiв, яка переважає з погляду ваги у виготовленому товарi.

 

Додаток 2
до Правил визначення країни походження товарiв

Форма СТ-1

1. Вантажовiдправник (експортер) (найменування й адреса) 4. N _______

Сертифiкат
про походження товару
форма СТ-1
  

2. Вантажоодержувач (iмпортер) (найменування й адреса)
Виданий у
 
(найменування країни)
Для надання в
 
(найменування країни)
3. Засоби транспорту й маршрут проходження (наскiльки це вiдомо)
  
5. Для службових позначок
6. N 7. Кiлькiсть мiсць i вид упаковки 8. Опис товару 9. Критерiй походження 10. Кiлькiсть товару 11. Номер i дата рахунка-фактури
           
12. Засвiдчення

Цим засвiдчується, що декларацiя заявника вiдповiдає дiйсностi

 

 

 

........................................................................

Пiдпис Дата Печатка
13. Декларацiя заявника
Той, що пiдписався нижче, заявляє, що наведенi вище вiдомостi вiдповiдають дiйсностi: що всi товари цiлком вироблено або пiддано достатнiй переробцi в
 
(найменування країни)
i що вони вiдповiдають вимогам походження,
установленим стосовно таких товарiв

.................................................................................

Пiдпис Дата Печатка

 

Додаток 3
до Правил визначення країни походження товарiв

 

ДОДАТКОВИЙ ЛИСТ СЕРТИФIКАТА N ________
про походження товару форма СТ-1
6. N 7. Кiлькiсть мiсць i вид упаковки 8. Опис товару 9. Критерiй походження 10. Кiлькiсть товару 11. Номер i дата рахунка-фактури
           
12. Засвiдчення

Цим засвiдчується, що декларацiя заявника вiдповiдає дiйсностi

 

 

 

........................................................................

Пiдпис Дата Печатка
13. Декларацiя заявника
Той, що пiдписався нижче, заявляє, що наведенi
вище вiдомостi вiдповiдають дiйсностi: що всi
товари цiлком вироблено або пiддано достатнiй
переробцi в
 
(найменування країни)
i що вони вiдповiдають вимогам походження, установленим стосовно таких товарiв

.................................................................................

Пiдпис Дата Печатка
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.