Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 49Друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти та плани

4901Друкованi книги, книжки, брошури, листiвки та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi або у виглядi окремих аркушiв:
4902Газети, журнали та iншi перiодичнi видання, iлюстрованi або неiлюстрованi, з вмiстом або без вмiсту рекламних матерiалiв:
4903 00 00 00Книжки-малюнки, книги для малювання або розфарбовування, дитячi
4904 00 00 00Ноти, друкованi або рукописнi, оправленi або неоправленi, iлюстрованi або неiлюстрованi
4905Карти географiчнi та гiдрографiчнi або аналогiчнi карти всiх видiв, включаючи атласи, настiннi карти, топографiчнi плани та глобуси, надрукованi:
4906 00 00 00Плани та креслення для архiтектурних, iнженерних, промислових, комерцiйних, топографiчних або аналогiчних цiлей, якi є оригiналами, виконаними вiд руки; тексти рукописнi; фоторепродукцiї на сенсибiлiзованому паперi та копiї, виконанi за допомогою копiювального паперу, вищезазначених товарiв
4907 00Поштовi марки, гербовi марки або аналогiчнi марки, непогашенi, поточного або нового випуску в державi, в якiй вони мають або будуть мати визначену номiнальну вартiсть; гербовий папiр; банкноти; чековi книжки; акцiї, облiгацiї та аналогiчнi види цiнних паперiв:
4908Малюнки перебивнi (декалькоманiї):
4909 00 00 00Поштовi листiвки (поштовi картки) друкованi або iлюстрованi; друкованi листiвки з надрукованими вiтаннями, оголошеннями або повiдомленнями, iлюстрованi або неiлюстрованi, з конвертами або без конвертiв, з прикрасами або без прикрас
4910 00 00 00Друкованi календарi рiзноманiтнi, включаючи вiдривнi
4911Iнша друкована продукцiя, включаючи друкованi репродукцiї та фотографiї:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.