Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 37Фотографiчнi або кiнематографiчнi товари
3701Фотопластинки та фотоплiвка, плоскi, сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або текстилю; плiвка плоска для моментальної фотографiї, сенсибiлiзована, неекспонована, в упаковках або без них:

- 3701 10 00 00рентгенiвськi
- 3701 20 00 00для моментальної фотографiї
- 3701 30 00 00iншi платiвки та плiвка, довжина будь-якої iз сторiн яких бiльш як 255 мм
- [3701 9]iншi:
- - 3701 91 00 00для кольорової фотографiї (полiхромнi)
- - 3701 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.