Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 31Добрива
3102Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi:

- 3102 10сечовина (карбамiд), у тому числi у водному розчинi:
- - 3102 10 10 00сечовина iз вмiстом бiльш як 45 мас.% азоту у перерахунку на сухий безводний продукт
- - 3102 10 90 00iншi
- [3102 2]сульфат амонiю; подвiйнi солi i сумiшi сульфату амонiю та нiтрату амонiю:
- - 3102 21 00 00сульфат амонiю
- - 3102 29 00 00iншi
- 3102 30нiтрат амонiю, у тому числi у водному розчинi:
- - 3102 30 10 00у водному розчинi
- - 3102 30 90 00iнший
- 3102 40сумiшi нiтрату амонiю з карбонатом кальцiю або iншими неорганiчними речовинами, що не є добривами:
- - 3102 40 10 00iз вмiстом азоту не бiльш як 28 мас.%
- - 3102 40 90 00iз вмiстом азоту бiльш як 28 мас.%
- 3102 50 00нiтрат натрiю:
- - 3102 50 00 10нiтрат натрiю природний
- - 3102 50 00 90iнший
- 3102 60 00 00подвiйнi солi та сумiшi нiтрату кальцiю i нiтрату амонiю
- 3102 80 00 00сумiшi сечовини та нiтрату амонiю у водному або амiачному розчинi
- 3102 90 00 00добрива iншi, включаючи сумiшi, не включенi до зазначених вище товарних позицiй

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.