Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1518 00Жири, масла i олiї та їх фракцiї тваринного, рослинного або мiкробного походження, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi чи в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, крiм продуктiв товарної позицiї 1516; нехарчовi сумiшi або продукти з тваринних, рослинних або мiкробного походження жирiв, масел та олiй або фракцiй рiзних жирiв, масел чи олiй цiєї групи, в iншому мiсцi не зазначенi:

- 1518 00 10 00лiноксин
- [1518 00 3]олiя нелетка, рiдка, змiшана, для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування:
- - 1518 00 31 00сира
- - 1518 00 39 00iнша
- [1518 00 9]iншi:
- - 1518 00 91 00твариннi, рослиннi або мiкробного походження жири, масла i олiї та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi або в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, за винятком включених до товарної позицiї 1516
- - [1518 00 95]iншi:
- - - 1518 00 95 00нехарчовi сумiшi та продукти з тваринних, рослинних або мiкробного походження жирiв, масел i олiй та їх фракцiй
- - - 1518 00 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.