ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

08.11.2012 N 16/1-16.1/2472-ЕП

 

Керiвникам митних органiв


     Повiдомляємо, що Верховною Радою України 16.10.2012 прийнятий Закон України N 5445-VI "Про ратифiкацiю Угоди про вiльну торгiвлю мiж Урядом України та Урядом Чорногорiї".

     Вiдповiдно до статтi 60 Угода про вiльну торгiвлю мiж Урядом України та Урядом Чорногорiї (далi - Угода) набирає чинностi у перший день другого мiсяця з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повiдомлення про виконання Сторонами всiх внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набрання цiєю Угодою чинностi.

     Структура Угоди складається iз наступних роздiлiв: загальнi положення, торгiвля товарами, торгiвля послугами, iнституцiйнi положення, вирiшення спорiв, прикiнцевi положення.

     Статтею 7 Угоди встановлено, що з набранням чинностi цiєю Угодою Сторони повиннi скасувати всi мита на iмпорт товарiв походженням з Чорногорiї або України, зазначенi у Статтi 6 цiєї Угоди, за винятком випадкiв, передбачених у Додатку I до цiєї Угоди.

     Статтею 17 роздiлу V "Пiдтвердження походження" передбачена процедура оформлення сертифiкату походження EUR.1 митними органами країни експорту. Статтею 18 оформлення сертифiкату походження EUR.1, оформленого пiсля перевезення.

     Додатком II до Угоди визначено перелiк товарiв та операцiй з обробки та переробки, якi надають статус походження з територiї сторiн Угоди.

     Згiдно зi статтею 17 додатку II до Угоди "Правила визначення походження та методи адмiнiстративного спiвробiтництва" сертифiкат походження товару EUR.1 оформлюється митними органами країни експорту за заявкою, що подається експортером у письмовiй формi, або, пiд вiдповiдальнiсть експортера, його уповноваженим представником.

     Вiдповiдно до статтi 46 Митного кодексу України, у разi вивезення товарiв з митної територiї України сертифiкат про походження товару з України в тих випадках, коли вiн необхiдний i це вiдображено у нацiональних правилах країни ввезення чи передбачено мiжнародними договорами України, укладеними у встановленому законом порядку, видається органом або органiзацiєю, уповноваженими на це вiдповiдно до закону.

     Таким чином, товари походженням з України, що експортуються до Чорногорiї можуть отримати переваги визначенi зазначеною Угодою, лише за умови подання митним органам Чорногорiї сертифiката походження товару EUR.1, виданого митними органами України.

     Враховуючи вищезазначене, до моменту набуття чинностi Угоди, забезпечити:

     - вивчення положень Угоди особовим складом митниць;

     - проаналiзувати номенклатуру та обсяги товарiв, що експортуються до Республiки Чорногорiя в зонi дiяльностi митницi та територiальне розташування експортерiв (виробникiв) товарiв;

     - визначити посадових осiб зi складу пiдроздiлiв митних платежiв, якi будуть здiйснювати видачу преференцiйних сертифiкатiв та надати їх списки до Департаменту класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД за формою, що додається.

     Iнформацiю про результати навчання, можливi проблемнi питання щодо застосування положень Угоди та посадових осiб, якi будуть здiйснювати видачу сертифiкатiв, надати до Управлiння митно-тарифного регулювання (до 20.11.2012) на поштову скриньку DMS UMTR.

     Додаток: зазначене на 163 арк.

Директор Департаменту А.Є.Гутник
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.