УГОДА

про вiльну торгiвлю мiж Урядом України та Урядом Чорногорiї

ПРЕАМБУЛА

     Уряд України та Уряд Чорногорiї (далi - Сторони або Україна та Чорногорiя в залежностi вiд контексту),

     ПРАГНУЧИ розвивати та посилювати дружнi стосунки, особливо у сферах економiчного спiвробiтництва i торгiвлi з метою здiйснення внеску в прогрес економiчного спiвробiтництва та збiльшення обсягу двосторонньої торгiвлi,

     ПIДТВЕРДЖУЮЧИ свiй намiр брати активну участь у розширеннi взаємних торговельно-економiчних вiдносин i сприяти такому розширенню;

     УРАХОВУЮЧИ досвiд, здобутий шляхом спiвробiтництва мiж Сторонами цiєї Угоди, а також мiж ними та їхнiми головними торговельними партнерами,

     ПРОГОЛОШУЮЧИ готовнiсть вживати заходи для забезпечення гармонiйного розвитку торгiвлi, а також для розширення та диверсифiкацiї їхнього спiвробiтництва в галузях, якi становлять взаємний iнтерес, включаючи сфери, не охопленi цiєю Угодою про вiльну торгiвлю (далi - ця Угода), щоб тим самим створити фундамент та сприятливе середовище на основi рiвноправностi, балансу прав та обов'язкiв i вiдсутностi дискримiнацiї,

     ПОСИЛАЮЧИСЬ на взаємну зацiкавленiсть у постiйному змiцненнi багатосторонньої торговельної системи i враховуючи, що право Свiтової органiзацiї торгiвлi (далi - СОТ) є основою для їхньої зовнiшньоторговельної полiтики,

     ПРИЙНЯЛИ РIШЕННЯ викласти, з метою досягнення цих цiлей, положення, спрямованi на поступове скасування перешкод для взаємної торгiвлi вiдповiдно до права СОТ, зокрема тих, що стосуються утворення зон вiльної торгiвлi

     та домовились про таке:

РОЗДIЛ I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1
Цiлi

     1. Сторони цим створюють зону вiльної торгiвлi згiдно з положеннями цiєї Угоди й вiдповiдно до правил СОТ.

     2. Цiлi цiєї Угоди полягають у тому, щоб:

     а) розвивати та розширювати економiчне спiвробiтництво, а також пiдвищувати рiвень життя народiв обох країн;

     б) усувати перешкоди та обмеження в торгiвлi товарами та лiбералiзувати торгiвлю послугами;

     в) сприяти через розвиток взаємної торгiвлi гармонiйному розвитку економiчних вiдносин мiж Сторонами;

     г) сприяти гармонiйному розвитковi та розширенню свiтової торгiвлi шляхом подолання бар'єрiв у торгiвлi;

     д) сприяти торгiвлi та спiвпрацi мiж Сторонами на ринках третiх країн.

Стаття 2
Визначення

     Для цiлей цiєї Угоди, якщо далi не зазначено iнакше, застосовуються визначення СОТ.

Стаття 3
Прозорiсть

     1. Сторони опублiковують або iнакше оприлюднюють свої закони, правила, судовi рiшення, адмiнiстративнi постанови загального застосування та їхнi вiдповiднi мiжнароднi угоди, що можуть впливати на дiю цiєї Угоди.

     2. Сторони негайно вiдповiдають на конкретнi запитання i надають на запит iнформацiю одна однiй з питань, зазначених у пунктi 1 цiєї Статтi. Вони не зобов'язанi розкривати конфiденцiйну iнформацiю.

Стаття 4
Митнi союзи, зони вiльної торгiвлi та угоди про прикордонну торгiвлю

     1. Ця Угода не виключає збереження у силi або створення митних союзiв, зон вiльної торгiвлi, домовленостей щодо прикордонної торгiвлi та iнших преференцiйних угод у тiй мiрi, у якiй вони не призводять до змiни торговельних домовленостей, обумовлених цiєю Угодою.

     2. Коли Сторона стає учасницею митного союзу або угоди про вiльну торгiвлю з третьою стороною, вона повинна, на запит iншої Сторони, провести консультацiї зi Стороною, яка зробила запит.

Стаття 5
Вiдношення до iнших мiжнародних зобов'язань

     1. Ця Угода жодним чином не обмежує зобов'язань Сторiн, що випливають з їхньої участi в регiональних i субрегiональних союзах i органiзацiях, багатостороннiх договорах, а також у мiжнародних органiзацiях.

     2. Положення цiєї Угоди не впливають на права i зобов'язання, що випливають з угод, укладених мiж Сторонами до або пiсля набрання чинностi цiєю Угодою, за винятком того, що їхнi положення є сумiсними з положеннями цiєї Угоди.

РОЗДIЛ II
ТОРГIВЛЯ ТОВАРАМИ

Стаття 6
Сфера застосування

     Положення цiєї Угоди повиннi застосовуватись до товарiв походженням iз територiї Сторiн, що охоплюються Роздiлами з 1 по 97 Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв (ГС 2007).

Стаття 7
Митнi збори на iмпорт

     1. З набранням чинностi цiєю Угодою Сторони повиннi скасувати всi мита на iмпорт товарiв походженням з Чорногорiї або України, зазначенi у Статтi 6 цiєї Угоди, за винятком випадкiв, передбачених у Додатку I до цiєї Угоди. Не запроваджуються жоднi новi мита та еквiвалентнi миту податки i збори на iмпорт.

     2. Мито включає будь-яке мито або збори, що справляються у зв'язку з iмпортом або експортом товарiв, включаючи будь-якi форми додаткових податкiв або додаткових зборiв, пов'язаних з таким iмпортуванням або експортуванням, але не включає будь-якi збори, що справляються вiдповiдно до Статей III i VIII ГАТТ 1994 року.

Стаття 8
Iншi податки та збори з еквiвалентним ефектом

     1. Податок на додану вартiсть та акцизнi збори, що справляються у зв'язку з митним оформленням iмпортованих товарiв, не охоплюються податками (зборами), що мають ефект, еквiвалентний митним зборам.

     2. У торгiвлi мiж Сторонами не запроваджуються жоднi новi митнi збори на iмпорт або будь-якi податки та iншi збори, що мають еквiвалентний ефект.

Стаття 9
Митнi збори на експорт

     1. З набранням чинностi цiєю Угодою кожна Сторона може застосовувати мита на експорт товарiв походженням з України або Чорногорiї, зазначенi у Статтi 6 цiєї Угоди вiдповiдно до Статтi XI ГАТТ 1994 року.

     2. Сторони домовляються, що вiдповiдно до цiєї Угоди Україна зберiгає свої зобов'язання у рамках СОТ стосовно експортного мита, яке застосовується до насiння олiйних культур, живої худоби i шкур тварин вiдповiдно до графiка поетапного зниження ставки експортного мита.

Стаття 10
Базовi мита

     У торгiвлi мiж Сторонами, яка регулюється цiєю Угодою, Сторони застосовують свої вiдповiднi митнi тарифи за класифiкацiєю товарiв при iмпортуваннi на їхню територiю.

Стаття 11
Iмпортнi та експортнi обмеження

     Без обмеження положень Статтi 7 цiєї Угоди, права та зобов'язання Сторiн стосовно експортних та iмпортних обмежень регулюються Статтею XI ГАТТ 1994 року, яка цим вводиться до змiсту i становить частину цiєї Угоди.

Стаття 12
Внутрiшнє оподаткування i нормативнi акти

     Сторони застосовують будь-якi внутрiшнi податки та iншi збори i нормативнi акти вiдповiдно до Статтi III ГАТТ 1994 року та iнших вiдповiдних Угод СОТ.

Стаття 13
Загальнi винятки i винятки з мiркувань безпеки

     Для цiлей цiєї Угоди, Статтi XX i XXI ГАТТ 1994 року та їхнi тлумачнi примiтки вводяться до змiсту i становлять частину цiєї Угоди, з вiдповiдними змiнами.

Стаття 14
Технiчнi регламенти

     1. Права i зобов'язання Сторiн по вiдношенню до технiчних регламентiв, стандартiв i оцiнки вiдповiдностi регулюються Угодою СОТ про технiчнi бар'єри у торгiвлi (далi - Угода ТБТ).

     2. З урахуванням пункту 1 цiєї Статтi, Сторони домовляються проводити консультацiї, якщо Сторона вважає, що iнша Сторона вжила заходи, якi не вiдповiдають Угодi ТБТ i якi можуть створити або створили перешкоду для торгiвлi, з метою вироблення вiдповiдного рiшення згiдно з Угодою ТБТ.

Стаття 15
Санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи

     1. Права та зобов'язання Сторiн по вiдношенню до санiтарних та фiтосанiтарних заходiв регулюються Угодою СОТ про застосування санiтарних та фiтосанiтарних заходiв (далi - Угода СФС).

     2. Сторони обмiнюються назвами i контактними адресами з санiтарної та фiтосанiтарної експертизи з метою полегшення спiлкування та обмiну iнформацiєю.

Стаття 16
Правила походження

     Положення цiєї Угоди застосовуються до всiх товарiв, на якi поширюється ця Угода, за умови, що вони вiдповiдають Правилам походження, викладеним у Додатку II до цiєї Угоди, який становить невiд'ємну частину цiєї Угоди.

Стаття 17
Митна оцiнка

     Сторони визначають митну вартiсть товарiв, що є предметом торгiвлi мiж ними, вiдповiдно до положень Статтi VII ГАТТ 1994 року i Угоди СОТ про застосування Статтi VII ГАТТ 1994 року.

Стаття 18
Транзит товарiв

     Сторони забезпечують вiльний транзит товарiв, що походять з територiї однiєї Сторони i транспортуються через територiю iншої Сторони вiдповiдно до нацiонального законодавства Сторiн.

Стаття 19
Двостороннi захиснi заходи

     1. Якщо, у результатi зниження або скасування мита вiдповiдно до цiєї Угоди, будь-який товар, що походить з територiї однiєї Сторони, iмпортується на територiю держави iншої Сторони у такiй збiльшенiй кiлькостi, в абсолютному вираженнi чи вiдносно нацiонального виробництва, i за таких умов, що це є суттєвою причиною серйозної шкоди або загрози такої шкоди для нацiонального товаровиробника подiбної або безпосередньо конкуруючої продукцiї на територiї держави Сторони-iмпортеру, Сторона-iмпортер може вжити двостороннi захиснi заходи у мiнiмальнiй мiрi, необхiднiй для усунення шкоди або запобiгання шкодi з урахуванням положень пунктiв 2 - 10 цiєї Статтi.

     2. Двостороннi захиснi заходи вживаються лише за наявностi чiтких доказiв того, що збiльшенi обсяги iмпорту завдали або загрожують завдати серйозної шкоди, пiсля проведення розслiдування вiдповiдно до процедур, викладених у Статтях 3 i 4 Угоди СОТ про захиснi заходи.

     3. Сторона, яка має намiр вжити двостороннiй захисний захiд вiдповiдно до цiєї Статтi, негайно, але в будь-якому випадку перш нiж вживати такий захiд, надає повiдомлення iншiй Сторонi. У повiдомленнi має мiститися вся доречна iнформацiя, яка включає докази серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди, спричиненої збiльшеними обсягами iмпорту, точний опис продукцiї, про яку йдеться, i запропонований захiд, а також запропоновану дату запровадження, очiкувану тривалiсть i графiк поступового скасування заходу.

     4. Якщо умови, викладенi у пунктi 1 цiєї Статтi, задоволено, Сторона iмпорту може вживати заходи, що представляють собою пiдвищення ставки мита до рiвня, який не перевищує менше з двох значень:

     (а) ставки мита РНС, яка застосовується на момент запровадження заходу або

     (б) ставки мита РНС, яка застосовується в день, що безпосередньо передує датi набрання чинностi цiєю Угодою.

     5. Двостороннi захиснi заходи запроваджуються на перiод, який не перевищує двох рокiв. За виняткових обставин, пiсля перегляду Спiльним Комiтетом з питань вiльної торгiвлi, зазначеним у Статтi 55 цiєї Угоди, заходи можуть вживатися на загальний максимальний перiод у три роки. Жоднi двостороннi захиснi заходи не застосовуються до iмпорту продукцiї, яка ранiше пiдлягала такому заходу.

     6. Протягом 30 днiв з дати повiдомлення Комiтет розглядає iнформацiю, надану вiдповiдно до пункту 3 цiєї Статтi, з метою вироблення взаємоприйнятного рiшення цього питання. За вiдсутностi такого рiшення, Сторона iмпорту може запровадити захiд вiдповiдно до пункту 4 цiєї Статтi задля вирiшення проблеми, а за вiдсутностi взаємно погодженої компенсацiї Сторона, по вiдношенню до продукцiї якої вжито захiд, може застосувати компенсацiйну дiю. У виборi двостороннього захисного заходу та компенсацiйної дiї прiоритет повинен надаватися заходу, який найменшим чином заважає функцiонуванню цiєї Угоди. Компенсацiйна дiя, як правило, складається з призупинення поступок, якi за своєю суттю мають еквiвалентнi наслiдки для торгiвлi, або поступок, якi є суттєво еквiвалентними вартостi додаткового мита, що очiкується у результатi двостороннього захисного заходу. Сторона, яка застосовує компенсацiйну дiю, застосовує таку дiю лише на мiнiмальний перiод, необхiдний для досягнення суттєво еквiвалентного впливу на торгiвлю i, у будь-якому випадку, лише якщо застосовуються двостороннiй захисний захiд вiдповiдно до пункту 4 цiєї Статтi.

     7. Пiсля припинення дiї двостороннього захисного заходу, ставка мита є ставкою, яка б дiяла до дати застосування таких заходiв.

     8. За критичних обставин, якщо затримка iз впровадженням двостороннього захисного заходу вiдповiдно до цiєї Статтi призведе до заподiяння шкоди, яку буде важко виправити, Сторона може вжити тимчасовий захисний захiд вiдповiдно до попереднього визначення, що є чiткi докази того, що збiльшенi обсяги iмпорту є суттєвою причиною серйозної шкоди або загрози такої шкоди для нацiонального товаровиробника. Сторона, яка має намiр вжити такий захiд, негайно надає повiдомлення iншiй Сторонi. Упродовж 30 днiв пiсля дати повiдомлення повиннi бути розпочатi процедури, викладенi у пунктах 2 - 6 цiєї Статтi, включаючи компенсацiйну дiю. Будь-яка компенсацiя повинна ґрунтуватися на загальному перiодi застосування тимчасового захисного заходу i двостороннього захисного заходу.

     9. Дiя будь-яких тимчасових двостороннiх захисних заходiв не може перевищувати 200 днiв. Перiод застосування будь-якого тимчасового двостороннього захисного заходу зараховується як частина тривалостi двостороннього захисного заходу, зазначеного у пунктi 5 цiєї Статтi та будь-якого його подовження. Будь-якi пiдвищення тарифу мають бути негайно вiдшкодованi, якщо розслiдування, описане в пунктi 2 цiєї Статтi, не дiйшло висновку, що умови пункту 1 цiєї Статтi задоволенi.

     10. Через п'ять рокiв пiсля дати набрання чинностi цiєю Угодою Сторони розглядають у Комiтетi питання, чи є необхiднiсть зберiгати можливiсть вживати двостороннi захиснi заходи мiж ними. Якщо пiсля першого розгляду Сторони вирiшать зберегти таку можливiсть, з цього часу вони повиннi кожнi два роки проводити розгляд цього питання в Комiтетi.

Стаття 20
Глобальнi захиснi заходи

     1. Якщо товар iмпортується незалежно вiд його походження у такiй збiльшенiй кiлькостi, в абсолютному еквiвалентi чи вiдносно нацiонального виробництва, i за таких умов, що це завдає або загрожує завдати серйозну шкоду для нацiональної галузi, яка виробляє подiбний або безпосередньо конкуруючий товар, кожна Сторона має право застосовувати захиснi заходи до такої продукцiї вiдповiдно до Статтi XIX ГАТТ 1994 року i Угоди СОТ про захиснi заходи.

     2. До iмпорту товарiв, що походять з територiї однiєї з Сторiн, на територiю iншої Сторони, який не завдає або не загрожує завдати серйозну шкоду для нацiонального товаровиробника, який виробляє подiбнi або безпосередньо конкуруючi товари Сторони iмпорту, захиснi заходи по вiдношенню до iмпорту таких товарiв не застосовуються.

     3. На запит iншої Сторони та/або за умови, що вона має суттєвий iнтерес, Сторона, яка має намiр вжити захиснi заходи, негайно надає спецiальне письмове повiдомлення, що мiстить усю доречну iнформацiю про порушення розслiдування у зв'язку iз застосуванням спецiальних заходiв, попереднi висновки та остаточнi висновки розслiдування.

     4. Для цiлей цiєї Статтi вважається, що Сторона має суттєвий iнтерес, якщо вона входить в п'ятiрку найбiльших постачальникiв iмпортованих товарiв протягом останнього трирiчного перiоду з точки зору абсолютного обсягу чи вартостi.

     5. У процесi вибору заходiв, пов'язаних з цiєю Статтею, Сторони вiддають прiоритет тим заходам, якi завдають мiнiмальну економiчну шкоду i не створюють серйозних перешкод для впровадження цiєї Угоди.

Стаття 21
Антидемпiнговi та компенсацiйнi заходи

     1. Обидвi Сторони погоджуються, що антидемпiнговi та компенсацiйнi заходи повиннi застосовуватися у повнiй вiдповiдностi зi Статтею VI ГАТТ 1994 року, Угодою СОТ про застосування Статтi VI ГАТТ 1994 року i Угодою СОТ про субсидiї i компенсацiйнi заходи та повиннi ґрунтуватися на справедливiй i прозорiй системi.

     2. Вiдразу пiсля впровадження тимчасових заходiв i до того, як буде ухвалене остаточне рiшення, Сторони забезпечують повне i конструктивне розкриття iнформацiї про всi суттєвi факти i мiркування, якi слугують основою для рiшення про застосування цих заходiв. Розкриття iнформацiї здiйснюється у письмовiй формi i повинне залишити зацiкавленим сторонам достатнiй час для того, щоб надати коментарi. Кожна зацiкавлена Сторона має одержати можливiсть висловити свою точку зору пiд час антидемпiнгового розслiдування.

     3. Якщо Сторона вирiшить запровадити антидемпiнгове мито, розмiр такого мита не повинен перевищувати демпiнгову маржу та повинен бути нижче маржi, якщо таке нижче мито є достатнiм для усунення шкоди для нацiонального товаровиробника.

     4. Сторона, яка пiдлягає антидемпiнговим заходам, запровадженим iншою Стороною, має право запитувати консультацiї з метою обговорення наслiдкiв антидемпiнгових заходiв для двосторонньої торгiвлi i проведення перегляду нацiонального антидемпiнгового законодавства.

Стаття 22
Порядок проведення консультацiй та застосування заходiв

     1. До застосування заходiв, передбачених Статтями 19 та/або 21 цiєї Угоди, Сторони повиннi намагатися врегулювати розбiжностi шляхом проведення консультацiй у рамках Комiтету, зазначеного у Статтi 55 цiєї Угоди.

     2. Якщо цей Комiтет неспроможний досягти взаємоприйнятного рiшення протягом 30 днiв з дати початку консультацiй, Сторона, яка iнiцiювала цю процедуру з метою впровадження заходiв, передбачених Статтями 19 та/або 21 цiєї Угоди, має право вжити такi заходи задля усунення серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди i повинна заздалегiдь повiдомити про це iншу Сторону. Обсяг i перiод застосування заходiв повиннi бути обмеженi тiєю мiрою, яка необхiдна для усунення шкоди.

     3. У виняткових випадках, коли затримка з впровадженням заходiв, передбачених статтями 19 та/або 21 цiєї Угоди, може призвести до шкоди, яку буде важко виправити, Сторона iнформує Комiтет перед застосуванням тимчасових заходiв без попереднiх консультацiй. Такi консультацiї iнiцiюються вiдразу пiсля застосування такого заходу.

Стаття 23
Платiжний баланс

     1. Сторони намагаються уникати запровадження обмежувальних заходiв для цiлей пiдтримки платiжного балансу.

     2. Сторона, яка має серйознi труднощi з платiжним балансом або перебуває пiд безпосередньою загрозою таких труднощiв, може, вiдповiдно до умов, передбачених ГАТТ 1994 року та Домовленiстю СОТ щодо положень ГАТТ 1994 року стосовно платiжного балансу, вживати заходи з обмеження торгiвлi, якi повиннi мати обмежену тривалiсть i бути недискримiнацiйними, i не може виходити за рамки того, що необхiдно для виправлення ситуацiї з платiжним балансом.

     3. Сторона, яка вживає заходи згiдно з цiєю Статтею, повинна негайно повiдомити про це iншу Сторону.

Стаття 24
Державнi торговельнi пiдприємства

     Права та зобов'язання Сторiн по вiдношенню до державних торговельних пiдприємств регулюються Статтею XVII ГАТТ 1994 року та Домовленiстю про тлумачення Статтi XVII ГАТТ 1994 року, якi цим вводяться до змiсту i становлять частину цiєї Угоди.

РОЗДIЛ III
ТОРГIВЛЯ ПОСЛУГАМИ

Стаття 25
Сфера застосування

     1. Цей роздiл стосується заходiв, що вживаються Сторонами у сферi торгiвлi послугами. Цей роздiл застосовується до всiх сфер торгiвлi послугами.

     2. Що стосується авiатранспортних послуг, цей Роздiл не повинен застосовуватися до заходiв, що впливають на права перевезень або заходiв, що впливають на послуги, безпосередньо пов'язанi з виконанням прав перевезень, за винятком поданих у параграфi 3 Додатку Генеральної угоди про торгiвлю послугами (ГАТС) з Авiатранспортних послуг. Визначення з параграфу 6 Додатку до ГАТС з Авiатранспортних послуг цим вводяться до змiсту i є частиною цього Роздiлу.

     3. Статтi 28, 29 i 30 цiєї Угоди не повиннi застосовуватися до законiв, норм або вимог, що регулюють придбання державними органами послуг для державних цiлей, без намiру комерцiйного перепродажу чи намiру надання послуг для комерцiйного продажу.

Стаття 26
Впровадження положень з ГАТС

     Там, де положення цього Роздiлу передбачають, що положення ГАТС вводяться до змiсту i є частиною цього Роздiлу, значення термiнiв, використовуваних в положеннях ГАТС повиннi розумiтися наступним чином:

     (a) "Член" означає Сторона;

     (b) "Графiк" означає Графiк, зазначений у статтi 41 цiєї Угоди i той, що мiститься в Додатку III до цiєї Угоди, а також

     (c) "Специфiчне зобов'язання" означає специфiчне зобов'язання у Графiку, зазначеному у статтi 41 цiєї Угоди.

Стаття 27
Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

     (a) наступнi визначення зi статтi I ҐАТС цим введенi до змiсту та є частиною цiєї Угоди:

     (i) "торгiвля послугами";

     (ii) "послуги" та

     (iii) "послуга, надана для виконання владних повноважень";

     (b) "заходи Сторони" означають заходи, вжитi Сторонами, як вони визначенi у пiдпунктах (a) (i) та (ii) пункту 3 статтi I ГАТС;

     (c) "постачальник послуги" означає будь-яку особу, що постачає або хоче постачати послугу;1

     (d) "фiзична особа iншої Сторони" означає фiзичну особу, яка згiдно iз законодавством Сторони є:

     (i) громадянином цiєї Сторони, котрий проживає на територiї будь-якого з членiв СОТ або

     (ii) резидентом цiєї Сторони, котрий постiйно проживає на територiї держави будь-якої Сторони, якщо ця iнша Сторона застосовує по сутi таке ж ставлення до резидентiв, як до своїх громадян у питаннях заходiв при торгiвлi послугами. Для надання послуги через присутнiсть фiзичних осiб (Спосiб 4), це визначення стосується резидентiв цiєї iншої Сторони, якi проживають на територiї будь-якої Сторони або на територiї будь-якого члена СОТ;

     (e) "юридична особа iншої Сторони" означає юридичну особу, яка:

     (i) заснована або iншим чином органiзована за законами цiєї iншої Сторони i бере участь у основних господарських операцiях на територiї:

     (aa) будь-якої Сторони або

     (bb) будь-якого члену СОТ i перебуває у власностi або контролюється фiзичними особами цiєї iншої Сторони або юридичними особами, якi вiдповiдають умовам пiдпункту (i) (aa)

     або

     (ii) у випадку постачання послуги через комерцiйну присутнiсть, якщо вона перебуває у власностi або контролюється:

     (aa) фiзичними особами цiєї iншої Сторони або

     (bb) юридичними особами цiєї iншої Сторони, визначеними у пiдпунктi (e) (i);

     (f) наступнi визначення Статтi XXVIII ГАТС цим введенi до змiсту та є частиною цiєї Угоди:

     (i) "захiд";

     (ii) "надання послуги";

     (iii) "заходи Членiв, що здiйснюють торгiвлю послугами";

     (iv) "комерцiйна присутнiсть";

     (v) "сектор послуги";

     (vi) "послуга iншого Члена";

     (vii) "монопольний постачальник послуги";

     (viii) "споживач послуги";

     (ix) "особа";

     (x) "юридична особа";

     (xi) "перебувати у власностi", "контролюватися" i "бути фiлiалом" та

     (xii) "прямi податки".

____________
     1 Якщо послуга не надана або її хотiли надати безпосередньо через юридичну особу, але через iншi форми комерцiйної присутностi, нiж вiддiлення чи представницький офiс, постачальник послуги (тобто, юридична особа) повинен через таку комерцiйну присутнiсть погодити режим, наданий для постачальникiв послуги згiдно з цим Роздiлом. Такий режим повинен поширюватися на комерцiйну присутнiсть, через яку була надана послуга або її хотiли надати i може не поширюватися на будь-якi iншi частини постачальника послуг, що знаходиться за межами територiї, де була надана послуга, чи її хотiли надати.

Стаття 28
Режим найбiльшого сприяння

     1. Без обмеження заходiв, якi вживаються у вiдповiдностi зi Статтею VII ГАТС та за винятком Списку вилучень з режиму найбiльшого сприяння, що мiстяться у Додатку III до цiєї Угоди, Сторона повинна негайно i беззастережно надати по вiдношенню до всiх заходiв, якi стосуються надання послуг, самих послуг або постачальникiв послуг iншої Сторони, режим не менш сприятливий, нiж той, що вона надає для подiбних послуг i постачальникiв послуг будь-якої третьої сторони.

     2. Пункт 1 цiєї Статтi не застосовується до режиму, що надається згiдно з iншими iснуючими або майбутнiми договорами, укладеними однiєю зi Сторiн i нотифiкованими згiдно зi Статтею V або Статтею V bis ГАТС.

     3. Якщо Сторона укладає або змiнює договiр, зазначений у пунктi 2, вона повинна негайно повiдомити про це iншi Сторони i має прагнути надати iншим Сторонам режим, не менш сприятливий, нiж той, що надається вiдповiдно до такого договору. Вищезгадана Сторона повинна, за запитом будь-якої iншої Сторони, обговорити введення до змiсту цiєї Угоди режиму, не менш сприятливого, нiж той, що надається згiдно вищезгаданого договору.

     4. Права та обов'язки Сторiн щодо переваг, наданих сусiднiм державам, повиннi регулюватися параграфом 3 Статтi II ГАТС, який вводиться до змiсту та є частиною цього Роздiлу.

Стаття 29
Доступ до ринку

     Зобов'язання з доступу до ринку повиннi регулюватися Статтею XVI ГАТС, яка цим вводиться до змiсту та є частиною цього Роздiлу.

Стаття 30
Нацiональний режим

     Зобов'язання щодо нацiонального режиму повиннi регулюватися Статтею XVII ГАТС, яка цим вводиться до змiсту та є частиною цього Роздiлу.

Стаття 31
Додатковi зобов'язання

     Додатковi зобов'язання повиннi регулюватися Статтею XVIII ГАТС, яка цим вводиться до змiсту та є частиною цього Роздiлу.

Стаття 32
Внутрiшнє регулювання

     1. Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб усi заходи загального застосування, що впливають на торгiвлю послугами, здiйснювалися розумно, об'єктивно i неупереджено.

     2. Кожна Сторона повинна мати або створити так швидко, як це практично можливо, судовi, арбiтражнi або адмiнiстративнi органи чи процедури, якi забезпечать на запит постачальника послуг, iнтереси якого порушенi, негайний розгляд адмiнiстративних рiшень, що впливають на торгiвлю послугами, i, якщо це обґрунтовано, застосування заходiв, якi усувають вiдповiднi адмiнiстративнi рiшення, що впливають на торгiвлю послугами. У тих випадках, коли зазначенi процедури не є незалежними вiд структур, уповноважених приймати адмiнiстративнi рiшення, про якi йде мова, Сторона повинна гарантувати, що процедури дiйсно забезпечують об'єктивний i неупереджений розгляд.

     3. У випадках коли необхiдно мати дозвiл Сторони на поставку послуг, компетентнi органи влади цiєї Сторони повиннi протягом розумного промiжку часу пiсля подання заявки, оформленої згiдно з нацiональним законодавством, iнформувати заявника про рiшення, прийняте щодо заявки. На запит заявника компетентнi органи влади Сторони повиннi надати без зайвої затримки iнформацiю про стан розгляду заявки.

     4. Кожна Сторона повинна забезпечити адекватнi процедури для перевiрки компетентностi фахiвцiв будь-якої iншої Сторони.

Стаття 33
Визнання

     1. З метою виконання своїх вiдповiдних стандартiв або критерiїв для погодження, лiцензування або сертифiкацiї постачальникiв послуг, кожна Сторона повинна належним чином розглянути будь-якi запити iншої Сторони для того, щоб визнати отриманi освiту або досвiд, вiдповiднiсть вимогам, наданi лiцензiї або сертифiкати у цiй iншiй Сторонi. Таке визнання може здiйснюватися на основi угоди або домовленостi з цiєю iншою Стороною, або надаватися незалежно.

     2. Коли Сторона на пiдставi угоди або домовленостi визнає отриману освiту або досвiд, вiдповiднiсть вимогам або отриманi лiцензiї та сертифiкати на територiї третьої сторони, Сторона повинна надати iншiй Сторонi вiдповiдну можливiсть обговорити її вхiд до такої угоди або домовленостi, iснуючої або майбутньої, або обговорити рiвнозначну угоду або домовленiсть з нею. Коли Сторона надає визнання незалежно, вона повинна надати вiдповiдну можливiсть iншiй Сторонi, щоб показати, що отриманi освiта i досвiд, вiдповiднiсть вимогам, отриманi лiцензiї i сертифiкати на територiї тiєї iншої Сторони також повиннi визнаватися.

     3. Будь-яка така угода чи домовленiсть або незалежне визнання повиннi вiдповiдати положенням угоди СОТ, зокрема, параграфу 3 Статтi VII ГАТС.

Стаття 34
Перемiщення фiзичних осiб

     1. Ця Стаття застосовується до заходiв вiдносно фiзичних осiб, якi є постачальниками послуг Сторони, i фiзичних осiб Сторони, якi найнятi постачальником послуги Сторони з метою надання послуги.

     2. Цей Роздiл не повинен застосовуватися до заходiв щодо фiзичних осiб, якi намагаються отримати доступ на ринок працi Сторони, а також не повинен застосовуватися до заходiв щодо громадянства, мiсця проживання чи працевлаштування на постiйнiй основi.

     3. Фiзичним особам, яких охоплює специфiчне зобов'язання, повинно бути дозволено надання послуги у вiдповiдностi з умовами цього зобов'язання.

     4. Цей Роздiл не повинен перешкоджати Сторонi застосовувати заходи для того, щоб регулювати в'їзд фiзичних осiб iншої Сторони, або їх тимчасове перебування на її територiї, включаючи такi заходи, якi необхiднi для захисту недоторканностi кордонiв, забезпечення упорядкованого руху фiзичних осiб через її кордони, за умови, що такi заходи не застосовуються у такий спосiб, щоб звести до нуля чи зменшити переваги, якi отримуються будь-якою Стороною за умовами конкретного зобов'язання2.

____________
     2 Сам факт вимоги отримання вiзи для фiзичної особи не повинен вважатись таким, що скасовує або зменшує переваги згiдно iз специфiчним зобов'язанням.

Стаття 35
Прозорiсть

     Права та обов'язки Сторiн щодо прозоростi регулюються пунктами 1 i 2 Статтi III i Статтею III bis ГАТС, якi цим вводяться до змiсту та є частиною цього Роздiлу.

Стаття 36
Монополiї i виключнi постачальники послуг

     Права та обов'язки Сторiн щодо монополiй i виключних постачальникiв послуг повиннi регулюватися пунктами 1, 2 i 5 Статтi VIII ГАТС, якi цим вводяться до змiсту та є частиною цього Роздiлу.

Стаття 37
Практика дiлових стосункiв

     Права та обов'язки Сторiн щодо практики дiлових стосункiв повиннi регулюватися Статтею IX ГАТС, яка цим вводиться до змiсту та є частиною цього Роздiлу.

Стаття 38
Платежi i перекази

     1. За винятком обставин, передбачених у статтi 39, Сторона не повинна застосовувати обмежень щодо мiжнародних переказiв i платежiв для поточних розрахункiв з iншою Стороною.

     2. Нiщо у цьому Роздiлi не повинно стосуватись прав та обов'язкiв Сторiн згiдно зi Статтями угоди Мiжнародного валютного фонду (надалi iменується МВФ), включаючи використання заходiв обмiну валюти, якi проводяться вiдповiдно до статей угоди МВФ, за умови, що Сторона не повинна накладати обмежень на капiтальнi операцiї, що суперечить її конкретними зобов'язаннями щодо таких операцiй, за винятком згiдно зi Статтею 39 або на вимогу МВФ.

Стаття 39
Обмеження для захисту платiжного балансу

     1. Сторони повиннi намагатися уникати введення обмежень для захисту платiжного балансу.

     2. Будь-яке обмеження для захисту платiжного балансу, прийняте або пiдтримуване Стороною згiдно та у вiдповiдностi зi Статтею XII ГАТС, повинне застосовуватися згiдно з цим Роздiлом.

Стаття 40
Винятки

     Права та обов'язки Сторiн щодо загальних виняткiв i виняткiв безпеки повиннi регулюватися Статтею XIV i параграфом 1 Статтi XIV bis ГАТС, якi цим вводяться до змiсту та є частиною цього Роздiлу.

Стаття 41
Графiки специфiчних зобов'язань

     1. Кожна Сторона повинна встановити у Графiку специфiчнi зобов'язання, якi вона бере на себе згiдно зi Статтями 29, 30 i 31 цiєї Угоди. Що стосується секторiв, де такi зобов'язання взятi, кожен Графiк повинен вказувати:

     (a) строки, обмеження i умови доступу до ринку;

     (b) умови i застереження щодо нацiонального режиму;

     (c) зобов'язання, що стосуються додаткових зобов'язань, перелiченi у статтi 31 цiєї Угоди; i

     (d) де це властиве, часовi рамки для впровадження таких зобов'язань i дату набуття чинностi такими зобов'язаннями.

     2. Заходи, несумiснi зi статтями 29 i 30 цiєї Угоди, повиннi вживатися, як вказано у параграфi 2 статтi XX ГАТС.

     3. Графiки специфiчних зобов'язань Сторiн мiстяться у Додатку III.

Стаття 42
Змiна Графiкiв специфiчних зобов'язань

     Сторони повиннi, вiдповiдно до письмового запиту Сторони, проводити консультацiї, щоб обговорити будь-якi змiни або вiдкликання конкретного зобов'язання з Графiку специфiчних зобов'язань Сторони, що зробила такий запит. Консультацiї повиннi бути проведенi протягом трьох мiсяцiв пiсля того, як Сторона зробила свiй запит. У консультацiях Сторони повиннi прагнути забезпечити, щоб загальний рiвень взаємовигiдних зобов'язань був не менш сприятливим для торгiвлi, нiж той, що був вiдображений у Графiку специфiчних зобов'язань перед проведенням консультацiй. Змiни Графiкiв специфiчних зобов'язань є предметом процедур, встановлених у Статтях 55 i 58 цiєї Угоди.

Стаття 43
Перегляд

     З метою подальшої лiбералiзацiї торгiвлi послугами мiж собою, а особливо усунення практично всiєї залишкової дискримiнацiї у десятирiчний перiод, Сторони повиннi переглядати свої Графiки специфiчних зобов'язань i свої списки вилучень з режиму найбiльшого сприяння щонайменше раз у два роки, або частiше, якщо це погоджено, особливо беручи до уваги будь яку самостiйну лiбералiзацiю i роботу, яка проводиться за сприяння СОТ. Перший такий перегляд повинен вiдбутися не пiзнiше, як через три роки пiсля набуття чинностi цiєю Угодою.

Стаття 44
Додатки

     Наступнi додатки створюють невiд'ємну частину цього Роздiлу:

     - Додаток III (Графiки специфiчних зобов'язань та Списки вилучень з режиму найбiльшого сприяння);

     - Додаток IV (Фiнансовi послуги); та

     - Додаток V (Телекомунiкацiйнi послуги).

РОЗДIЛ IV
ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

Стаття 45
Сфера застосування

     1. Положення цього Роздiлу застосовуються по вiдношенню до вирiшення будь-яких спорiв стосовно тлумачення або застосування цiєї Угоди за винятком випадкiв, коли цiєю Угодою передбачено iнше.

     2. Спори стосовно одного i того самого питання, що виникають як згiдно з цiєю Угодою, так i згiдно з Угодою СОТ, можуть бути врегульованi на будь-якому з двох форумiв на розсуд Сторони, що подала скаргу. Обраний таким чином форум використовується при виключеннi iншого форуму.

     3. Для цiлей пункту 2 цiєї Статтi вважається, що процедури вирiшення спорiв згiдно з Угодою СОТ iнiцiюються на запит Сторони щодо створення групи експертiв вiдповiдно до Статтi 6 Домовленостi СОТ про правила i процедури вирiшення спорiв, тодi як процедури врегулювання спорiв згiдно з цiєю Угодою iнiцiюються на запит щодо проведення арбiтражу вiдповiдно до пункту 1 Статтi 48.

     4. До того, як Сторона iнiцiює процедуру вирiшення спорiв згiдно з Угодою СОТ проти iншої Сторони, ця Сторона повiдомляє iншу Сторону про свiй намiр.

Стаття 46
Посередництво, примирення або медiацiя

     1. Посередництво, примирення та медiацiя є процедурами, якi проводяться добровiльно за згодою Сторiн. Вони можуть починатися та закiнчуватися у будь-який час. Вони можуть продовжуватися у той час, коли тривають процедури арбiтражної комiсiї, створеної вiдповiдно до цього Роздiлу.

     2. Процедури з використанням посередництва, примирення та медiацiї є конфiденцiйними з урахуванням прав Сторiн на будь-яких iнших процесах.

Стаття 47
Консультацiї

     1. Сторони у будь-який час прагнуть досягти згоди щодо тлумачення i застосування цiєї Угоди та докладають усiх зусиль шляхом спiвпрацi та проведення консультацiй задля досягнення взаємоприйнятного рiшення з будь-якого питання, поставленого вiдповiдно до цiєї Статтi.

     2. Сторона може зробити письмовий запит щодо проведення консультацiй з iншою Стороною, якщо вона вважає, що захiд або iнше питання є несумiсними з цiєю Угодою. Сторона, яка робить запит щодо проведення консультацiй, у той самий час надає письмове повiдомлення про це iншiй Сторонi. Сторона, якiй адресовано запит, надає вiдповiдь на цей запит протягом 10 днiв пiсля дати його одержання. Консультацiї вiдбуваються у Комiтетi за винятком випадкiв, коли Сторона, яка зробила запит, i Сторона, яка одержала запит, домовляться про iнше.

     3. Консультацiї починаються впродовж 30 днiв пiсля дати одержання запиту щодо проведення консультацiй. Консультацiї з термiнових питань, у тому числi стосовно товарiв, що швидко псуються, починаються впродовж 15 днiв пiсля дати одержання запиту щодо проведення консультацiй. Якщо Сторона, якiй адресовано запит, не вiдповiдає протягом 10 днiв або не вступає в процес консультацiй протягом 30 днiв пiсля дати одержання запиту щодо проведення консультацiй, або протягом 15 днiв у разi термiнових питань, Сторона, яка робить запит, має право вимагати створення арбiтражної комiсiї вiдповiдно до пункту 4 Статтi 48 цiєї Угоди.

     4. Сторони спору надають достатню iнформацiю, яка дозволяє провести повний розгляд того, яким чином захiд або iнше питання є несумiсним з цiєю Угодою, i ставляться до будь-якої конфiденцiйної або службової iнформацiї, якою вони обмiнюються в ходi консультацiй, так само, як i Сторона, що надає iнформацiю.

     5. Консультацiї є конфiденцiйними з урахуванням прав Сторiн на будь-яких подальших процесах.

Стаття 48
Створення арбiтражної комiсiї

     1. Якщо у результатi консультацiй, зазначених у Статтi 47 цiєї Угоди, не вдається досягти вирiшення спору протягом 60 днiв у випадку термiнових питань, у тому числi стосовно швидкопсувних товарiв, пiсля дати одержання запиту щодо проведення консультацiй Стороною, проти якої подано скаргу, спiр може бути переданий до арбiтражної комiсiї шляхом надання письмового запиту Стороною, що скаржиться, Сторонi, проти якої подано скаргу.

     2. У запитi щодо проведення арбiтражу зазначається конкретний захiд або iнше питання та надається стислий опис правових пiдстав для скарги.

     3. Арбiтражна комiсiя складається з трьох членiв, якi призначаються згiдно з Факультативними правилами арбiтражного розгляду спорiв мiж двома державами Постiйної палати третейського суду, що набрали чинностi 20 жовтня 1992 року (далi - Факультативнi правила). Датою створення арбiтражної комiсiї є дата, коли призначено її Голову.

     4. За винятком випадкiв, коли сторони спору протягом 20 днiв з дати одержання запиту про створення арбiтражної комiсiї домовляться про iнше, завданням арбiтражної комiсiї є:

     "Вивчати у свiтлi вiдповiдних положень цiєї Угоди питання, зазначене у запитi про створення арбiтражної комiсiї вiдповiдно до Статтi 48 цiєї Угоди, i робити висновки стосовно права i фактiв разом з причинами, а також надавати рекомендацiї, якщо є, з метою вирiшення спору i виконання постанови".

Стаття 49
Процедури арбiтражної комiсiї

     1. За винятком випадкiв, коли iнше передбачено цiєю Угодою або домовленiстю, досягнутою мiж сторонами спору, процедури арбiтражної комiсiї регулюються Факультативними правилами.

     2. Арбiтражна комiсiя розглядає питання, передане їй у запитi про створення арбiтражної комiсiї у свiтлi вiдповiдних положень цiєї Угоди, що тлумачиться вiдповiдно до правил тлумачення мiжнародного публiчного права.

     3. За винятком випадкiв, коли сторони спору домовляться про iнше, слухання арбiтражної комiсiї проходять у Женевi. Мовою будь-якого процесу є англiйська мова. Слухання арбiтражної комiсiї є вiдкритими для публiки за винятком випадкiв, коли сторони спору домовляться про iнше.

     4. До арбiтражної комiсiї не надаються повiдомлення ex parte стосовно питань, якi розглядаються.

     5. Письмовi подання Сторони, письмовi версiї усних заяв i вiдповiдi на запитання, поставленi до арбiтражної комiсiї, повиннi, у той самий час, коли вони подаються до арбiтражної комiсiї, передаватися цiєю Стороною iншiй сторонi спору.

     6. Сторони повиннi вважати конфiденцiйною iнформацiю, представлену iншою Стороною арбiтражнiй комiсiї, якщо ця Сторона визначила її як конфiденцiйну.

     7. Рiшення арбiтражної комiсiї ухвалюються бiльшiстю голосiв її членiв. Будь-який член комiсiї може висловлювати окремi думки з питань, щодо яких не було досягнуто одностайної згоди. Арбiтражна комiсiя не повинна розкривати iнформацiю про те, якi члени комiсiї пiдтримали думку бiльшостi або думку меншостi.

Стаття 50
Звiти арбiтражної комiсiї

     1. Як загальне правило, арбiтражна комiсiя надає початковий звiт, що мiстить її висновки i постанови, сторонам спору не пiзнiше 90 днiв з дати створення арбiтражної комiсiї. Нi в якому разi вона не повинна робити це пiзнiше, нiж через п'ять мiсяцiв пiсля цiєї дати. Сторона спору може подавати письмовi коментарi до арбiтражної комiсiї щодо її початкового звiту протягом 14 днiв пiсля одержання звiту. Арбiтражна комiсiя надає сторонам спору остаточний звiт протягом 30 днiв пiсля одержання ними початкового звiту.

     2. Остаточний звiт, а також будь-якi постанови вiдповiдно до Статей 52 i 53 цiєї Угоди, надаються Сторонам. Звiти оприлюднюються за винятком випадкiв, коли сторони спору вирiшать iнакше.

     3. Будь-яка постанова арбiтражної комiсiї згiдно з будь-яким положенням цього Роздiлу є остаточною й обов'язковою для сторiн спору.

Стаття 51
Призупинення або припинення розгляду арбiтражної комiсiї

     1. За згодою сторiн спору арбiтражна комiсiя може призупинити свою роботу в будь-який час на перiод, що не перевищує 12 мiсяцiв. Якщо робота арбiтражної комiсiї була призупинена на термiн понад 12 мiсяцiв, повноваження арбiтражної комiсiї з розгляду спору втрачають силу, якщо сторони спору не домовляться про iнше.

     2. Сторона, що скаржиться, може вiдкликати свою скаргу в будь-який час до видання остаточного звiту. Таке вiдкликання здiйснюється з урахуванням її права пiзнiше подати нову скаргу стосовно того самого питання.

     3. Сторони спору можуть домовитися у будь-який час про припинення розгляду арбiтражної комiсiї, створеної згiдно з цiєю Угодою способом надання спiльного повiдомлення Головi цiєї арбiтражної комiсiї.

     4. Арбiтражна комiсiя може на будь-якiй стадiї розгляду до видання остаточного звiту запропонувати сторонам врегулювати спiр мирним шляхом.

Стаття 52
Виконання остаточного звiту

     1. Вiдповiдна Сторона невiдкладно виконує постанову арбiтражної комiсiї. Якщо на практицi не представляється можливим зробити це негайно, сторони спору докладають зусиль для досягнення домовленостi щодо розумного перiоду часу для цього. За вiдсутностi такої домовленостi протягом 30 днiв з дати видання остаточного звiту, кожна сторона спору може звернутися до початкової арбiтражної комiсiї за визначенням тривалостi розумного перiоду часу в свiтлi конкретних обставин справи. Постанова арбiтражної комiсiї виноситься протягом 30 днiв з моменту такого звернення.

     2. Вiдповiдна сторона спору надає повiдомлення iншiй сторонi спору про захiд, вжитий з метою виконання постанови арбiтражної комiсiї, а також надає детальний опис того, яким чином цей захiд забезпечує виконання, достатнiй, щоб iнша сторона могла оцiнити цей захiд.

     3. У разi виникнення розбiжностей щодо iснування заходу з виконання постанови арбiтражної комiсiї або вiдповiдностi цього заходу постановi арбiтражної комiсiї, такий спiр вирiшується тiєю самою арбiтражною комiсiю до звернення за компенсацiєю або призупинення пiльг вiдповiдно до Статтi 53. Постанова арбiтражної комiсiї, як правило, виноситься протягом 90 днiв.

Стаття 53
Компенсацiя i призупинення пiльг

     1. Якщо вiдповiдна Сторона належним чином не виконує постанову в остаточному звiтi протягом розумного перiоду часу, як передбачено у пунктi 1 Статтi 52, ця Сторона, на запит Сторони, що скаржиться, приступає до консультацiй з метою досягнення згоди щодо взаємоприйнятної компенсацiї. Якщо така згода не була досягнута протягом 20 днiв пiсля запиту, Сторона, що скаржиться, має право призупинити застосування пiльг, що надаються за цiєю Угодою, але лише у тiй мiрi, яка є еквiвалентною шкодi, завданiй заходом або питанням, що згiдно з висновком арбiтражної комiсiї є несумiсними з цiєю Угодою.

     2. При розглядi питання, якi пiльги слiд призупинити, Сторона, що скаржиться, повинна спочатку розглянути призупинення пiльг у тому самому секторi чи секторах, яким завдана шкода внаслiдок заходу або питання, що згiдно з висновком арбiтражної комiсiї є несумiсними з цiєю Угодою. Сторона, що скаржиться, яка вважає, що на практицi не представляється можливим або ефективним призупинити пiльги у тому самому секторi чи секторах, може призупинити пiльги в iнших секторах.

     3. Сторона, що скаржиться, надає повiдомлення iншiй сторонi спору про пiльги, якi вона має намiр призупинити, пiдстави для такого призупинення i час, коли почнеться призупинення, не пiзнiше, нiж за 30 днiв до дати, в яку призупинення повинне вступити в силу. Протягом 15 днiв пiсля цього повiдомлення Сторона, проти якої подано скаргу, може звернутися до початкової арбiтражної комiсiї за постановою стосовно того, чи є пiльги, якi Сторона, що скаржиться, пропонує призупинити, еквiвалентними тим, що зазнали шкоди вiд заходу, який згiдно з висновком арбiтражної комiсiї є несумiсними з цiєю Угодою, i чи таке запропоноване призупинення вiдповiдає пунктам 1 i 2 цiєї Статтi. Постанова арбiтражної комiсiї виноситься протягом 45 днiв з дати звернення. Пiльги не призупиняються до винесення постанови арбiтражною комiсiєю.

     4. Компенсацiя i призупинення пiльг є тимчасовими заходами, якi застосовуються Стороною, що скаржиться, лише до того часу, коли захiд або питання, що згiдно з висновком арбiтражної комiсiї є несумiсними з цiєю Угодою, будуть анульованi або змiненi таким чином, щоб привести їх у вiдповiднiсть до цiєї Угоди, або до того часу, коли сторони спору вирiшать спiр iншим чином.

     5. На запит сторони спору, початкова арбiтражна комiсiя виносить постанову щодо вiдповiдностi до її остаточного звiту будь-яких заходiв з впровадження, прийнятих пiсля призупинення пiльг i, у свiтлi такої постанови, чи призупинення пiльг слiд припинити або змiнити. Постанова арбiтражної комiсiї виноситься протягом 30 днiв з дати такого запиту.

Стаття 54
Iншi умови

     1. Якщо можливо, арбiтражна комiсiя, зазначена у Статтях 52 i 53 цiєї Угоди, складається з тих самих членiв, якi склали остаточний звiт. Якщо член початкової арбiтражної комiсiї вiдсутнiй, призначення нового члена арбiтражної комiсiї здiйснюється вiдповiдно до процедури вiдбору початкового члена арбiтражної комiсiї.

     2. Будь-який перiод часу, зазначений у цьому Роздiлi, може бути змiнений за взаємною згодою Сторiн.

РОЗДIЛ V
IНСТИТУЦIОНАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 55
Комiтет з питань вiльної торгiвлi

     1. Цим Сторони створюють українсько-чорногорський Комiтет з питань вiльної торгiвлi (далi - Комiтет) з метою забезпечення повного й ефективного впровадження положень цiєї Угоди.

     2. Завданнями Комiтету є:

     (а) наглядати та перевiряти стан виконання цiєї Угоди inter alia шляхом всеохоплюючого огляду застосування положень цiєї Угоди з належною увагою до будь-яких специфiчних оглядiв, що мiстяться у цiй Угодi;

     (б) вiдстежувати можливiсть подальшого усунення бар'єрiв для торгiвлi та iнших обмежувальних заходiв, що стосуються торгiвлi мiж Сторонами;

     (в) наглядати за подальшим розвитком цiєї Угоди;

     (г) намагатись вирiшувати спори, що можуть виникнути стосовно тлумачення або застосування цiєї Угоди; та

     (д) розглядати будь-якi iншi питання, що можуть мати вплив на дiю цiєї Угоди.

     3. Комiтет проводить засiдання в мiру необхiдностi на запит однiєї зi Сторiн в столицях обох держав по черзi, в узгоджену дату.

РОЗДIЛ VI
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 56
Виконання зобов'язань

     Сторони вживають усi заходи, необхiднi для забезпечення досягнення цiлей цiєї Угоди та виконання своїх зобов'язань за цiєю Угодою.

Стаття 57
Додатки

     Додатки до цiєї Угоди є її невiд'ємною частиною. Комiтет з питань вiльної торгiвлi може рекомендувати внесення змiн до Додаткiв вiдповiдно до нацiонального законодавства Сторiн.

Стаття 58
Змiни

     Змiни та доповнення до цiєї Угоди, а також до Додаткiв до неї оформлюватимуться окремими протоколами, якi становитимуть невiд'ємну частину цiєї Угоди та набиратимуть чинностi у порядку, передбаченому Статтею 60 цiєї Угоди.

Стаття 59
Чиннiсть i вихiд з Угоди

     1. Ця Угода укладається на невизначений строк.

     2. Кожна Сторона цiєї Угоди може припинити дiю цiєї Угоди шляхом надання письмового повiдомлення iншiй Сторонi. Угода припиняє дiю в перший день сьомого мiсяця пiсля дати, в яку було отримане повiдомлення вiд iншої Сторони.

     3. З урахуванням Статтi 4 цiєї Угоди, з дати вступу будь-якої iз Сторiн цiєї Угоди до Європейського Союзу, ця Угода втрачає чиннiсть.

     4. Протягом шести мiсяцiв пiсля припинення дiї цiєї Угоди її положення застосовуватимуться до всiх договорiв, що укладаються пiд час строку дiї цiєї Угоди та у вiдповiдностi з нею з метою забезпечення повного виконання зобов'язань, що випливають з них.

Стаття 60
Набрання чинностi

     Ця Угода набирає чинностi у перший день другого мiсяця з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повiдомлення про виконання Сторонами всiх внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набрання цiєю Угодою чинностi.

     НА ЗАСВIДЧЕННЯ ЧОГО нижче зазначенi уповноваженi представники Сторiн пiдписали цю Угоду.

     УКЛАДЕНО у м.              "    "                  року у двох примiрниках, кожний українською, чорногорською та англiйською мовами, при цьому всi тексти є автентичними. У разi розбiжностей у тлумаченнi положень цiєї Угоди, текст англiйською мовою має переважну силу.

Вiд Уряду України Вiд Уряду Чорногорiї

 

ДОДАТОК I

IМПОРТНI МИТА

УКРАЇНА - ПЕРЕЛIК ВИЛУЧЕНЬ, ЩО ЗГАДУЮТЬСЯ У СТАТТI 7

Код Назва
0203 Свинина, свiжа,охолоджена або морожена
0206 41 00 00 Печiнка свиней, морожена
0206 49 20 00 Iншi їстiвнi субпродукти свиней, мороженi
0207 14 Частини тушок i їстiвнi субпродукти курей, мороженi
0209 00 11 00 Сало свiже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолi
1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi.

 

ДОДАТОК II

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АДМIНIСТРАТИВНОГО СПIВРОБIТНИЦТВА

РОЗДIЛ I
Загальнi положення

Стаття 1
Визначення термiнiв

     Для цiлей цього Додатку:

     (a) "виробництво" означає обробку або переробку будь-якого характеру, включаючи збирання або специфiчнi операцiї;

     (b) "матерiал" означає будь-який iнгредiєнт, сировину, компонент або частину тощо, використаний при виробництвi продукту;

     (c) "продукт " означає продукт, що знаходиться в процесi виробництва, навiть якщо вiн призначений для подальшого використання в iншiй виробничiй операцiї;

     (d) "товари" означає як матерiали, так i продукти;

     (e) "митна вартiсть" означає вартiсть, що визначається згiдно з Угодою про застосування Статтi VII Генеральної угоди щодо Тарифiв i Торгiвлi 1994 року (Угода СОТ про оцiнку товарiв для митних цiлей);

     (f) "цiна франко-завод" означає цiну, сплачену на умовах "франко-завод" виробниковi в Чорногорiї або в Українi, на чиєму пiдприємствi було здiйснено останнi операцiї з обробки та переробки продукцiї, яка включає вартiсть усiх використаних матерiалiв, виключаючи будь-якi внутрiшнi податки, якi будуть чи можуть бути поверненi при експортi отриманої продукцiї;

     (g) "вартiсть матерiалiв" означає митну вартiсть на момент ввезення використовуваних матерiалiв, що не походять з територiй держав Сторiн, або, в разi неможливостi її встановлення або пiдтвердження, першу пiдтверджену цiну, що сплачена за матерiали у Чорногорiї або в Українi;

     (h) "вартiсть матерiалiв, що походять з держави Сторони" означає вартiсть таких матерiалiв, як визначено в пунктi (g), застосовану з вiдповiдними змiнами (mutatis mutandis);

     (i) "додана вартiсть" визначається як цiна франко-завод мiнус митна вартiсть кожного з включених до складу матерiалiв, якi походять з iнших країн, зазначених у статтях 3 i 4, або, якщо митна вартiсть є невiдомою або не може бути пiдтверджена, то приймається як перша пiдтверджена цiна, що сплачена за матерiали в Чорногорiї або в Українi;

     (j) "групи" та "позицiї" означає групи та позицiї (на рiвнi 4-х знакiв) вiдповiдно до Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв, зазначенiй у цьому Додатку як "Гармонiзована система" або ГС;

     (k) "класифiкований" стосується класифiкацiї продукту або матерiалу за вiдповiдною групою;

     (l) "партiя товарiв" означає продукти, якi або одночасно надсилаються одним експортером одному одержувачу, або за одним транспортним документом на їхнє транспортування вiд одного експортера до одержувача, або, за вiдсутностi такого документа, за одним рахунком-фактурою;

     (m) "територiї" включає територiальнi води.

РОЗДIЛ II
Визначення концепцiї "Продукцiя походженням з територiй держав Сторiн"

Стаття 2
Загальнi вимоги

     1. Для цiлей застосування цiєї Угоди, нижченаведенi продукти вважаються такими, що походять iз Чорногорiї:

     (a) продукти, повнiстю отриманi в Чорногорiї, в межах значення статтi 5;

     (b) продукти, отриманi в Чорногорiї, що включають до свого складу матерiали, якi не повнiстю отриманi в Чорногорiї, за умови, що такi матерiали були пiдданi достатньому виготовленню або обробцi у Чорногорiї в межах значення статтi 6;

     2. Для цiлей застосування цiєї Угоди, нижченаведенi продукти вважаються такими, що походять з України:

     (a) продукти, повнiстю отриманi в України, в межах значення статтi 5;

     (b) продукти, отриманi в Українi, що включають до свого складу матерiали, якi не повнiстю отриманi в Українi, за умови що такi матерiали були пiдданi достатньому виготовленню або обробцi в Українi в межах значення статтi 6.

Стаття 3
Кумуляцiя в Чорногорiї

     Без обмеження положень пункту 1 статтi 2, продукти вважаються такими, що походять iз Чорногорiї, якщо такi продукти там отриманi, включають до свого складу матерiали, що походять з України, за умови, що обробка або переробка, здiйсненi у Чорногорiї, виходять за межi операцiй, зазначених у статтi 7. Такi продукти необов'язково мають пiддаватися достатнiй обробцi або переробцi.

Стаття 4
Кумуляцiя в Українi

     Без обмеження положень пункту 2 статтi 2, продукти вважаються такими, що походять з України, якщо такi продукти там отриманi, включають до свого складу матерiали, що походять iз Чорногорiї, за умови, що обробка або переробка, здiйсненi в Українi, виходять за межi операцiй, зазначених у статтi 7. Такi продукти необов'язково мають пiддаватися достатнiй обробцi або переробцi.

Стаття 5
Продукти, повнiстю отриманi у державах Сторiн

     1. Нижченаведенi продукти вважаються повнiстю отриманими у Чорногорiї або в Українi:

     (a) мiнеральнi продукти, видобутi з їх надр чи морського дна;

     (b) продукти рослинного походження, зiбранi там;

     (c) живi тваринi, народженi й вирощенi там;

     (d) продукти, отриманi вiд вирощених там живих тварин;

     (e) продукти полювання та рибальства, отриманi там;

     (f) продукти рибальства та iншi морськi продукти, отриманi поза територiальних вод Чорногорiї або України їхнiми суднами;

     (g) продукти, виготовленi на борту їхнiх плавучих рибопереробних пiдприємств з продуктiв, зазначених у пiдпунктi (f);

     (h) використанi предмети, зiбранi там та придатнi виключно для вiдновлення сировинних матерiалiв, включаючи використанi автомобiльнi покришки, придатнi виключно для їхнього вiдновлення або використання в якостi вiдходiв;

     (i) вiдходи та смiття, що отримуються в результатi виробничих процесiв, що здiйснюються там;

     (j) продукти, видобутi з морського дна чи з шельфу за межами територiальних вод, за умови, що країна, яка їх видобуває, має виключнi права на розробку та експлуатацiю цiєї дiлянки морського дна або шельфу;

     (k) товари, виробленi виключно з продуктiв, зазначених у пiдпунктах з (a) до (j).

     2. Термiни "їхнi судна" та "їхнi плавучi рибопереробнi пiдприємства" у пунктi 1 (f) та (g) застосовуються виключно до суден та плавучих рибопереробних пiдприємств:

     (a) якi зареєстрованi або приписанi в Чорногорiї або в Українi;

     (b) якi ходять пiд прапором Чорногорiї або України;

     (c) якi, принаймнi, на 50 % є власнiстю громадян Чорногорiї або України, або компанiї, що має головний офiс в однiй з цих держав, при цьому менеджер або менеджери, Голова Ради Директорiв або Наглядової Ради, а також бiльшiсть членiв таких рад є громадянами Чорногорiї або України, i, додатково для компанiй з обмеженою вiдповiдальнiстю або простих товариств, принаймнi 50 % капiталу яких належить таким державам або державним органам або громадянам вказаних держав;

     (d) капiтан та офiцери яких є громадянами Чорногорiї або України;

     та

     (e) принаймнi 75 % команди яких є громадянами Чорногорiї або України.

Стаття 6
Продукти з достатнiм рiвнем обробки або переробки

     1. З метою виконання положень Статтi 2, продукти, якi не є повнiстю отриманими, вважаються пiдданими достатньому рiвню обробки або переробки при виконаннi умов, викладених у перелiку Доповнення II.

     Вищезгаданi умови визначають для усiх продуктiв, на якi поширюється дiя цiєї Угоди, процедури з обробки або переробки, яким повиннi бути пiдданi матерiали, що не походять з держав Сторiн, якi використовуються у виробництвi, та застосовуються виключно для таких матерiалiв. Таким чином якщо продукт, що набув статусу походження з держав Сторiн шляхом виконання умов вказаних у перелiку, використовується для виготовлення iншого продукту, то умови, що застосовуються до продукту, до складу якого вiн входить, не застосовуються для нього при цьому матерiали, що не походять з держав Сторiн, якi можуть бути використанi у його виробництвi, не приймаються до уваги.

     2. Не приймаючи до уваги пункт 1, матерiали, що не походять з держав Сторiн, якi, вiдповiдно до умов, викладених у перелiку, не можуть бути використанi при виробництвi продукту, можуть все ж таки бути використанi, за умови якщо:

     (a) їхня загальна вартiсть не перевищує 10 вiдсоткiв цiни франко-завод продукту;

     (b) будь-якi граничнi максимальнi значення вiдсоткiв, наведенi у перелiку для матерiалiв, що не походять з держав Сторiн, не перевищуються пiд час застосування цього пункту.

     Цей пункт не застосовується до продуктiв, на якi поширюється дiя Груп з 50 до 63 Гармонiзованої Системи.

     3. Пункти 1 та 2 не застосовуються за умов виконання Статтi 7.

Стаття 7
Недостатнiй рiвень обробки або переробки

     1. Без обмеження положень статтi 2, нижченаведенi операцiї вважаються такими, що не надають достатнього рiвня обробки або переробки для пiдтвердження статусу продукту як такого, що вироблений на територiї держави Сторони, не приймаючи до уваги виконання вимог статтi 6:

     (a) операцiї для забезпечення збереження продуктiв у справному станi пiд час транспортування та зберiгання;

     (b) розкриття та збирання упаковки;

     (c) миття, очищення; видалення пилу, окису, олiї, фарби або iншого покриття;

     (d) прасування або вiджимання текстилю;

     (e) простi операцiї з фарбування та полiрування;

     (f) вилущування, часткове або повне вiдбiлювання, полiрування та лущення круп та рису;

     (g) операцiї з фарбування цукру або формування рафiнаду; часткове або повне подрiбнення кристалiчного цукру;

     (h) лущення, виймання кiсточок та вiдлущування фруктiв, горiхiв та овочiв;

     (i) загострювання, просте шлiфування або просте розрiзання;

     (j) просiювання, вiдсiювання, сортування, класифiкацiя, градацiя, доведення до вiдповiдного стану (включаючи збирання наборiв предметiв);

     (k) простi операцiї з помiщення у пляшки, банки, ємкостi, сумки, ящики, коробки, прикрiплювання етикеток, фiксування на листах картону або на дошках, та усi iншi простi операцiї з пакування;

     (l) прикрiплення або друкування маркувальних знакiв, етикеток, логотипiв та iнших подiбних розпiзнавальних знакiв на продуктах або їх упаковцi;

     (m) просте змiшування продуктiв, незважаючи на характер таких продуктiв, включаючи змiшування цукру з будь-якими iншими матерiалами;

     (n) простi операцiї зi збирання частин предметiв для отримання цiлiсного предмету або розбирання продукту на частини;

     (o) поєднання двох або бiльше операцiй, зазначених у пунктах з (a) до (n);

     (p) забiй худоби.

     2. Усi операцiї, здiйсненi у Чорногорiї або Українi з даним продуктом, мають враховуватись разом при визначеннi того, чи здiйснена обробка або переробка для даного продукту повинна вважатись недостатньою вiдповiдно до положень параграфу 1 цiєї статтi.

Стаття 8
Одиниця квалiфiкацiї

     1. Одиницею квалiфiкацiї для застосування положень цього Додатку є окремий продукт, який при визначеннi класифiкацiї з використанням номенклатури Гармонiзованої системи розглядається як базова одиниця.

     З цього випливає, що:

     (a) коли продукт, що складається з групи предметiв або отримується шляхом збирання предметiв, класифiкується згiдно з положеннями Гармонiзованої Системи як єдина товарна група, то вiн в цiлому становить одиницю квалiфiкацiї;

     (b) якщо партiя складається з декiлькох iдентичних продуктiв, що класифiкуються пiд однiєю товарною групою Гармонiзованої системи для застосування положень цiєї статтi, кожен з продуктiв має розглядатись iндивiдуально при застосуваннi положень цього Додатку.

     2. Коли, згiдно з Загальним Правилом 5 Гармонiзованої Системи, для цiлей класифiкацiї пакування є невiд'ємною частиною продукту, для цiлей визначення походження воно також розглядається як невiд'ємна частина продукту.

Стаття 9
Комплектуючi, запаснi частини та iнструменти

     Комплектуючi, запаснi частини та iнструменти, що поставляються разом з одиницею обладнання, машини, апарату або транспортного засобу, якi є частиною звичайного обладнання та включенi до їхньої цiни або зазначенi в одному й тому ж рахунку-фактурi, розглядаються як одна одиниця такого обладнання, машини, апарату або транспортного засобу.

Стаття 10
Набори

     Набори, як встановлено Загальним Правилом 3 Гармонiзованої системи, розглядаються як такi, що походять з держав Сторiн якщо всi продукти, що є складовими частинами, походять з держав Сторiн. При цьому, якщо набiр складений з продуктiв, що походять з держав Сторiн, та продуктiв, що не походять з держав Сторiн, цiлiсний набiр розглядається як такий, що походить з держав Сторiн за умови, якщо вартiсть продуктiв, що не походять з держав Сторiн, не перевищує 15 вiдсоткiв цiни набору франко-завод.

Стаття 11
Нейтральнi елементи

     Для визначення того, чи походить продукт з держав Сторiн, визначення походження нижченаведених продуктiв, якi можуть бути використанi при виробництвi, не є необхiдним:

     (a) енергiя та паливо;

     (b) промислове устаткування та обладнання;

     (c) машини та iнструменти;

     (d) товари, якi не входять або не передбачається, що вони входять, до складу кiнцевого продукту.

РОЗДIЛ III
Територiальнi вимоги

Стаття 12
Принцип територiальностi

     1. За виключенням випадкiв, зазначених у Статтях 3 та 4 та пунктi 3 цiєї статтi, умови для отримання статусу походження з держав Сторiн, викладенi у Роздiлi II, повиннi задовольнятися без перешкод в Українi або у Чорногорiї.

     2. За виключенням випадкiв, зазначених у Статтях 3 та 4, якщо товари походженням з держав Сторiн, експортованi iз Чорногорiї або з України до iншої країни, повернуто, вони повиннi розглядатися як такi, що не походять з держав Сторiн, якщо митним органам не буде переконливо доведено, що:

     (a) товари, якi повернуто, є тими товарами, якi були експортованi;

     та

     (b) вони не пiддавалися будь-яким операцiям, окрiм операцiй, необхiдних для пiдтримання їх у справному станi пiд час перебування у такiй країнi або пiд час експорту.

     3. При вивезеннi матерiалiв зi Чорногорiї або з України та подальшому їхньому реiмпорту в Чорногорiю або в Україну, на отримання статусу вказаних матерiалiв як таких, що походять з держав Сторiн вiдповiдно до умов, викладених у Роздiлi II, не впливають процедури з обробки або переробки, проведенi за межами Чорногорiї або України, за умов, якщо:

     (a) вказанi матерiали повнiстю отриманi у Чорногорiї або в Українi або перед їхнiм вивезенням були пiдданi операцiям з обробки або переробки, якi виходять за межi операцiй, зазначених у Статтi 7;

     та

     (b) митним органам переконливо доведено, що:

     i) реiмпортованi товари отриманi шляхом операцiй з обробки або переробки експортованих матерiалiв;

     та

     ii) загальна додана вартiсть, отримана поза меж Чорногорiї або України шляхом застосування положень цiєї статтi не перевищує 10 вiдсоткiв цiни франко-завод загального кiнцевого продукту, щодо якого вимагається отримання статусу продукту походженням з держави Сторони.

     4. З метою виконання пункту 3, умови отримання статусу походження з держави Сторони, викладенi у Роздiлi II, на застосовуються до операцiй з обробки або переробки, проведених за межами України або Чорногорiї. Але коли правило, яке мiститься у перелiку Доповнення II, що встановлює максимальну вартiсть всiх матерiалiв, що не походять з України або Чорногорiї, якi включаються до складу, застосовується при визначеннi статусу походження кiнцевого продукту, то загальна вартiсть матерiалiв, що не походять з України або зi Чорногорiї, включених до складу продукту на територiї заiнтересованої сторони, що збiльшена на загальну додану вартiсть, отриману поза меж України або Чорногорiї шляхом застосування положень цiєї статтi, не перевищує встановленого вiдсотка.

     5. З метою застосування положень пунктiв 3 та 4, термiн "загальна додана вартiсть" означає всi витрати, що виникають за межами України або Чорногорiї, включаючи вартiсть матерiалiв, включених до складу за межами України або Чорногорiї.

     6. Положення пунктiв 3 та 4 не застосовуються до продуктiв, якi не вiдповiдають вимогам, викладеним у перелiку Доповнення II, або якi можуть розглядатися як такi, що мають достатнiй рiвень обробки або переробки тiльки за умови застосування положень пункту 2 статтi 6.

     7. Положення пунктiв 3 та 4 не застосовуються до продуктiв, класифiкованих у Групах Гармонiзованої Системи з 50 до 63.

     8. Операцiї з обробки або переробки будь-якого характеру, на якi поширюється дiя положень цiєї статтi, та якi проведенi за межами Чорногорiї або України, проводяться згiдно з режимом переробки за межами митної територiї або подiбним режимом.

Стаття 13
Пряме транспортування

     1. Преференцiйний режим, передбачений Угодою, застосовується виключно до продуктiв, якi задовольняють вимогам цього Додатку, що транспортуються безпосередньо мiж Чорногорiєю та Україною. В той же час, продукти, що складають одну цiлiсну товарну партiю, можуть транспортуватися через iншi територiї, з використанням, за необхiдностi, перевантаження або iз застосуванням тимчасового складування на таких територiях, за умови, що у країнi транзиту або складування вони залишаються пiд наглядом митних органiв та не пiддаються iншим операцiям, окрiм вивантаження, перевантаження або операцiям, покликаним зберегти їх у справному станi.

     Продукти, що походять з України або iз Чорногорiї, можуть транспортуватися трубопровiдним транспортом по територiї iншiй, анiж територiя України або Чорногорiї.

     2. Свiдчення виконання умов, встановлених у пунктi 1, надаються митним органам країни iмпорту шляхом представлення:

     (a) єдиного транспортного документа, який поширюється на проїзд з територiї країни експорту через країну транзиту; або

     (b) сертифiкату, виданого митними органами країни транзиту:

     (i) який мiстить детальний опис продуктiв;

     (ii) який вказує дати вивантаження та перевантаження продуктiв, та, за необхiдностi, назви суден або iнших використаних видiв транспорту;

     та

     (iii) який засвiдчує умови, за яких продукти перебували на територiї країни транзиту; або

     (c) за неспроможностi надати вищенаведене, будь-якi пiдтверджуючi документи.

Стаття 14
Виставки

     1. На продукти походженням з України або Чорногорiї, вiдiсланi на виставку у країну iншу, анiж Україна або Чорногорiя, та проданi там пiсля виставки, при їхньому ввезеннi в Україну або Чорногорiю поширюються положення Угоди, за умови, що для задовольняння митних органiв доведено, що:

     (a) експортер вiдправив такi продукти iз Чорногорiї або з України до країни проведення виставки та демонстрував їх на виставцi;

     (b) продукти були проданi експортером, або експортер розпорядився ними iншим чином на користь особи в Українi або у Чорногорiї;

     (c) пiд час виставки або безпосередньо пiсля виставки продукти було вiдправлено у тому станi, у якому їх було вiдiслано на виставку;

     та

     (d) з часу вiдвантаження продуктiв на виставку, їх не було використано з жодною iншою метою, окрiм демонстрацiя на виставцi.

     2. Вiдповiдно до положень Роздiлу V, має бути видане або оформлене пiдтвердження походження, та подане митним органам країни iмпорту звичайним способом. Таке пiдтвердження має мiстити назву та адресу проведення виставки. За необхiдностi, можуть вимагатися додатковi документальнi свiдчення умов, за яких продукти було розмiщено на виставцi.

     3. Пункт 1 застосовується до будь-яких торговельних, промислових, сiльсько-господарських або професiйних виставок, ярмарок та подiбних вiдкритих заходiв або показiв, якi органiзовано не для приватних цiлей в магазинах або офiсах з метою продажу iноземних продуктiв, та протягом яких продукти залишаються пiд митним контролем.

РОЗДIЛ IV
Зменшення або звiльнення вiд сплати мит

Стаття 15
Заборона зменшення або звiльнення вiд сплати мит

     1. Матерiали, що не походять з України або iз Чорногорiї, використанi у виробництвi продуктiв, що походять з України або iз Чорногорiї, щодо яких видано або оформлено пiдтвердження походження вiдповiдно до положень Роздiлу V, не пiдлягають в Українi та у Чорногорiї будь-якому зменшенню або звiльненню вiд сплати мит.

     2. Заборона, що мiститься у пунктi 1, застосовується до будь-яких правил щодо вiдшкодування сплачених сум або звiльнень вiд сплати мит та iнших платежiв, якi мають еквiвалентний ефект, частково або повнiстю, що стягуються в Українi або у Чорногорiї з матерiалiв, використаних у виробництвi, якщо таке вiдшкодування або звiльнення вiд сплати застосовуються безпосередньо або за своєю дiєю при експортi продуктiв, отриманих з вказаних матерiалiв, коли вони не утримуються для внутрiшнього використання в Українi або в Чорногорiї.

     3. Експортер продукту, на який поширюється дiя пiдтвердження походження, готовий у будь-який час на запит митних органiв надати всi вiдповiднi документи, що свiдчать про вiдсутнiсть отримання повернення мит, сплачених з матерiалiв, що не походять з Українi або Чорногорiї, використаних при виробництвi вказаних продуктiв, та про те, що всi мита та платежi, що мають еквiвалентний ефект, якi стягуються з таких матерiалiв, сплачено.

     4. Положення пунктiв з 1 до 3 також застосовуються до пакування в межах значення пункту 2 статтi 8, до комплектуючих, запасних частин та iнструментiв в межах значення статтi 9 та до продуктiв в наборi в межах значення статтi 10, якщо такi предмети не походять з України або iз Чорногорiї.

     5. Положення пунктiв з 1 до 4 застосовуються виключно до матерiалiв того ж характеру, як i тi, на якi поширюється дiя Угоди. Бiльше того, вони не виключають застосування системи експортного вiдшкодування на сiльськогосподарськi продукти, що застосовується при експортi вiдповiдно до положень Угоди.

РОЗДIЛ V
Пiдтвердження походження

Стаття 16
Загальнi вимоги

     1. На продукти, що походять iз Чорногорiї, при їх iмпортi до України, та продукти, що походять з України, при їх iмпортi до Чорногорiї, поширюються положення цiєї Угоди, при наданнi:

     (a) сертифiкату походження EUR.1, зразок якого наведено у Доповненнi III;

     або

     (b) у випадку, зазначеному у пунктi 1 статтi 22, декларацiї, надалi названої "декларацiєю про походження", яка наводиться експортером у рахунку-фактурi, оповiщеннi про поставку або iншого комерцiйного документа, який описує такi товари настiльки детально, наскiльки це є необхiдно для їхньої iдентифiкацiї; текст декларацiї про походження наведений у Доповненнi IV.

     2. Незважаючи на положення пункту 1, для поширення дiї Угоди на продукти, що походять з держав Сторiн в межах значення цього Додатку, у випадках, зазначених у статтi 27, не є необхiдним подання будь-яких вищезазначених документiв.

Стаття 17
Процедура оформлення сертифiкату походження EUR.1

     1. Сертифiкат походження EUR.1 оформлюється митними органами країни експорту за заявкою, що подається експортером у письмовiй формi, або, пiд вiдповiдальнiсть експортера, його уповноваженим представником.

     2. З цiєю метою експортер або його уповноважений представник заповнюють сертифiкат походження EUR.1 та форму заявки, зразок якої наведено у Доповненнi III. Такi форми заповнюються однiєю iз тих мов, якою оформлено Угоду або англiйською та у вiдповiдностi з положеннями нацiонального законодавства країни експорту. Якщо цi форми заповнюються вiд руки, вони повиннi бути заповненi ручкою друкованими лiтерами. Опис продукту надається у графi, зарезервованiй з цiєю метою, без залишення вiльних рядкiв. Якщо графа не заповнена повнiстю, пiд останнiм рядком опису проставляється горизонтальна лiнiя, вiльне мiсце перекреслюється.

     3. Експортер, що подає заяву про оформлення сертифiкату походження EUR.1, готовий у будь-який час за запитом митних органiв країни експорту, в якiй видано сертифiкат походження EUR.1, надати всi вiдповiднi документи, що засвiдчують походження вiдповiдних продуктiв з держав Сторiн, а також виконання iнших вимог цього Додатку.

     4. Сертифiкат походження EUR.1 оформлюється митними органами Чорногорiї або України, якщо вiдповiднi продукти можуть розглядатися як продукти походженням iз Чорногорiї або з України та задовольняють iншим вимогам цього Додатку.

     5. Митнi органи повиннi вживати усiх заходiв, необхiдних для пiдтвердження походження продуктiв та виконання iнших вимог цього Додатку. З цiєю метою вони мають право вимагати будь-яких доказiв та проводити будь-якi iнспекцiї за рахунок експортера або будь-якi iншi перевiрки, якi вважатимуться доцiльними. Вони також забезпечують належне заповнення форм, зазначених у пунктi 2. Зокрема, вони перевiряють, що мiсце, зарезервоване для опису продуктiв, заповнене у такий спосiб, який виключає будь-якi можливостi для внесення неправомiрних доповнень.

     6. Дата оформлення сертифiкату походження EUR.1 зазначається у графi 11 сертифiкату.

     7. Сертифiкат походження EUR.1 оформлюється митними органами та видається експортеровi як тiльки вiдбувається або забезпечується фактичне вивезення.

Стаття 18
Сертифiкат походження EUR.1, оформлений пiсля перевезення

     1. Незважаючи на положення пункту 7 статтi 17, сертифiкат походження EUR.1 може бути оформлений виключно пiсля вивезення продуктiв, до яких вiн вiдноситься, за таких умов:

     (a) вiн не був оформлений пiд час вивезення з причин допущення помилок або ненавмисних похибок або особливих обставин;

     або

     (b) для задовольняння митних органiв продемонстровано, що сертифiкат походження EUR.1 був оформлений, але не був прийнятий з технiчних причин.

     2. З метою iмплементацiї пункту 1, в своїй заявi експортер повинен вказати мiсце та дату вивезення продуктiв, до яких вiдноситься сертифiкат походження EUR.1, та вказати причини для такого запиту.

     3. Митнi органи можуть оформити сертифiкат походження EUR.1 пiсля здiйснення перевезення виключно пiсля перевiрки вiдповiдностi iнформацiї, наданої експортером у своїй заявi, iнформацiї, що мiститься у вiдповiднiй справi.

     4. Сертифiкат походження EUR.1, оформлений пiсля перевезення, має супроводжуватися нижченаведеним написом, виконаним англiйською мовою:

     'ISSUED RETROSPECTIVELY'

     5. Напис, зазначений у пунктi 4, наводиться у графi "Remarks" ("Примiтки") сертифiкату походження EUR.1.

Стаття 19
Оформлення копiї сертифiкату походження EUR.1

     1. У випадку крадiжки, втрати або знищення сертифiкату походження EUR.1, експортер може звернутися до митних органiв, якi оформили такий сертифiкат, з проханням про оформлення його дублiкату на основi експортних документiв, що знаходяться в їхньому розпорядженнi.

     2. Дублiкат, виданий таким шляхом, має супроводжуватися нижченаведеним написом, виконаним англiйською мовою:

     'DUPLICATE'

     3. Напис, зазначений у пунктi 2, наводиться у графi "Remarks" ("Примiтки") сертифiкату походження EUR.1.

     4. Дублiкат. Який має мiстити дату оформлення оригiнального сертифiкату походження EUR.1, набуває чинностi з такої дати.

Стаття 20
Оформлення сертифiкату походження EUR.1 на основi попередньо оформленого або виписаного пiдтвердження походження

     Коли продукти, що походять з держав Сторiн, розмiщуються пiд контролем митних органiв в Українi або у Чорногорiї, з метою перемiщення усiх або деяких з таких продуктiв в рамках Чорногорiї або України, можливою є замiна оригiнального пiдтвердження походження на один або бiльше сертифiкатiв походження EUR.1. Сертификат(и) походження EUR.1, що оформлюються для замiни, оформлюються митним органом, пiд контроль яких розмiщено продукти.

Стаття 21
Вiдокремлення для облiку

     1. Якщо виникають значнi витрати або матерiальнi складнощi з утримання окремих запасiв матерiалiв, що походять з держав Сторiн, та матерiалiв, що не походять з держав Сторiн, якi є iдентичними та взаємозамiнними, митнi органи у вiдповiдь на письмове прохання зацiкавлених сторiн можуть дозволити використати метод так званого "вiдокремлення для облiку" для управлiння такими запасами.

     2. Використання цього методу повинно забезпечити, що протягом певного звiтного перiоду кiлькiсть отриманих продуктiв, якi можуть розглядатися такими, що походять з держав Сторiн, є такою ж самою, як i кiлькiсть, яка може бути отримана у разi фiзичного вiдокремлення запасiв.

     3. Митнi органи можуть надати такий дозвiл при виконаннi умов, якi вони вважають прийнятними.

     4. Облiк за таким методом та його застосування вiдбувається на основi загальних принципiв бухгалтерського облiку, застосованих у країнi виробництва продукту.

     5. Особа, яка користується таким полегшенням процедури, може, у разi необхiдностi, видати або звернутись за свiдоцтвом про походження для такої кiлькостi продуктiв, яка може вважатись як така, що має походження з держав Сторiн. На запит митних органiв така особа має надати пiдтвердження того, як поводились з цiєю кiлькiстю продуктiв.

     6. Митнi органи повиннi здiйснювати нагляд над використанням повноважень та можуть вiдкликати їх у будь-який час, коли особа, яка користується полегшенням процедури, не використовувала б неналежним чином цi повноваження або не спромоглась би виконати будь-яку iншу умову, викладену у цьому Додатку.

Стаття 22
Умови для оформлення декларацiї про походження

     1. Декларацiя про походження, зазначена у пiдпунктi (b) пункту 1 статтi 16, може оформлюватися:

     (a) схваленим експортером вiдповiдно до значення, наведеного у статтi 23,

     або

     (b) будь-яким експортером на будь-яку партiю товарiв, що складається з одного або бiльше одиниць упаковки, що мiстять продукти походженням з держав Сторiн, загальна вартiсть яких не перевищує 6000 євро.

     2. Декларацiя про походження може оформлюватись якщо вiдповiднi продукти можуть розглядатися як продукти походженням з України або зi Чорногорiї та задовольняють iншi вимоги цього Додатку.

     3. Експортер, що оформлює декларацiю про походження, готовий у будь-який час за запитом митних органiв країни експорту надати усi вiдповiднi документи, що засвiдчують статус вiдповiдних продуктiв як таких, що походять з держав Сторiн, а також виконання iнших вимог цього Додатку.

     4. Декларацiя про походження оформлюється експортером шляхом внесення тексту, проставлення вiдбитку штампу або друкування на рахунку-фактурi, оповiщеннi про доставку або iнших комерцiйних документах, декларацiї, текст якої наведено у Доповненнi IV, використовуючи одну з мовних версiй, наведених у цьому Доповненнi та вiдповiдно до положень нацiонального законодавства країни експорту. Якщо декларацiю оформлено рукописним текстом, вона має бути оформлена ручкою та друкованими лiтерами.

     5. Декларацiя про походження мiстить оригiнальний пiдпис експортера, проставлений вручну. В той же час, вiд схваленого експортера в межах значення статтi 23 не вимагається пiдписувати такi декларацiї за умови, що вiн надає митним органам країни експорту письмове зобов'язання про те, що вiн приймає на себе повну вiдповiдальнiсть за будь-яку декларацiю про походження, яка iдентифiкує його таким же чином, якби її було пiдписано ним вiд руки.

     6. Декларацiя про походження може бути оформлена експортером коли продукти, яких вона стосується, експортованi, або пiсля вивезення, за умови, що її збережено у країнi iмпорту у перiод не довше двох рокiв пiсля ввезення продуктiв, яких вона стосується.

Стаття 23
Схвалений експортер

     1. Митнi органи країни експорту можуть уповноважити будь-якого експортера, надалi названого "схваленим експортером", який здiйснює частi вiдвантаження продуктiв за цiєю Угодою, оформлювати декларацiю про походження безвiдносно до вартостi продуктiв, яких вона стосується. Експортер, що бажає бути таким чином уповноваженим, має запропонувати для задовольняння митних органiв будь-якi гарантiї, необхiднi для пiдтвердження походження продуктiв з держав Сторiн, а також для виконання iнших вимог цього Додатку.

     2. Митнi органи можуть надати статус схваленого експортера при виконаннi певних умов, яких вони вважають доцiльними.

     3. Митнi органи надають схваленому експортеровi номер митного уповноваження, який зазначається на декларацiї про походження.

     4. Митнi органи проводять монiторинг використання уповноваження схваленим експортером.

     5. Митнi органи можуть в будь-який час вiдкликати уповноваження. Уповноваження може бути вiдкликане тодi, коли схвалений експортер бiльше неспроможний запропонувати гарантiї, зазначенi у пунктi 1, бiльше не виконує умов, зазначених у пунктi 2, або iншим чином неналежно використовує наданий йому дозвiл.

Стаття 24
Термiн дiї пiдтвердження походження

     1. Термiн дiї пiдтвердження походження становить шiсть мiсяцiв з дати оформлення у країнi експорту; протягом зазначеного перiоду воно має бути подане митним органам країни iмпорту.

     2. Пiдтвердження походження, поданi митним органам країни iмпорту пiсля кiнцевої дати представлення, зазначеної у пунктi 1, можуть бути прийнятi з метою застосування преференцiйного режиму, у разi, якщо неспроможнiсть подати такi документи до кiнцевої дати була викликана винятковими обставинами.

     3. В iнших випадках простроченого представлення, митнi органи країни iмпорту можуть прийняти пiдтвердження походження тодi, коли продукти було представлено до вказаної кiнцевої дати.

Стаття 25
Подання пiдтвердження походження

     Пiдтвердження походження подається митним органам країни iмпорту у вiдповiдностi з процедурами, що застосовуються у такiй країнi. Вказанi органи можуть вимагати здiйснення перекладу пiдтвердження походження; вони можуть також вимагати, щоб до iмпортної декларацiї додавалося твердження iмпортера про те, що з цiєю метою продукти вiдповiдають умовам, необхiдним для iмплементацiї Угоди.

Стаття 26
Iмпорт партiями

     Якщо, на прохання iмпортера та при виконаннi умов, встановлених митними органами країни-iмпортера, розiбранi або незiбранi товари, якi у межах значень Загального правила 2 (а) Гармонiзованої системи входять до Роздiлiв XVI та XVII або товарних груп 7308 та 9406 Гармонiзованої системи, iмпортуються партiями, митним органам має бути подане єдине пiдтвердження походження при iмпортi першої партiї.

Стаття 27
Звiльнення вiд пiдтвердження походження

     1. Продукти, надiсланi у формi невеликих пакункiв вiд одних приватних осiб iншим приватним особам, або такi, що формують частину особистого багажу подорожуючої особи, вважаються такими, що походять з держав Сторiн без необхiдностi подання пiдтвердження походження, за умови, що такi продукти не iмпортуються в ходi торгiвлi та про них заявлено, що вони вiдповiдають вимогам цього Додатку i якщо достовiрнiсть такої заяви не викликає сумнiвiв. У випадку пересилання продуктiв поштою, таку декларацiю може бути оформлено на бланку митної декларацiї CN22/CN23 або на аркушi паперу, доданого до цього документа.

     2. Ввезення продуктiв, яке не є регулярним та складається виключно з продуктiв для особистого споживання отримувача або подорожуючої особи або їхнiх родин, не розглядається як iмпорт в ходi торгiвлi якщо з характеру та кiлькостi продуктiв очевидно, що таке ввезення не має комерцiйних цiлей.

     3. Бiльше того, загальна вартiсть таких продуктiв не перевищує 500 євро для невеликих пакункiв або 1200 євро для продуктiв, що складають частину багажу подорожуючої особи.

Стаття 28
Пiдтверджуючi документи

     Документи, зазначенi у пунктi 3 статтi 17 та пунктi 3 статтi 22, використовуванi для пiдтвердження того, що продукти, на якi поширюється сертифiкат походження EUR.1 або декларацiя про походження, можуть розглядатися як продукти походженням iз Чорногорiї або з України та задовольняють iншi вимоги цього Додатку, можуть, серед iншого, включати такi документи:

     (a) прямi свiдчення процесiв, виконуваних експортером або постачальником для отримання певних товарiв, що мiстяться, наприклад, в його рахунках або внутрiшньому облiку;

     (b) документи, якi пiдтверджують походження використаних матерiалiв з держав Сторiн, видано або оформлено у Чорногорiї або в Українi, де такi документи використовуються у вiдповiдностi з нацiональним законодавством;

     (c) документи, що засвiдчують обробку або переробку матерiалiв у Чорногорiї або в Українi, видано або оформлено у Чорногорiї або в Українi, де такi документи використовуються у вiдповiдностi з нацiональним законодавством;

     (d) сертифiкат походження EUR.1 або декларацiя про походження, що пiдтверджують походження використовуваних матерiалiв з України або зi Чорногорiї, видано або оформлено у Чорногорiї або в Українi вiдповiдно до цього Додатку, вiдповiдно до правил походження, iдентичних правилам цього Додатку;

     (e) вiдповiдне свiдчення щодо обробки або переробки, що мали мiсце поза територiєю Чорногорiї або України вiдповiдно до положень статтi 12, за умови пiдтвердження задоволення вимог цiєї Статтi.

Стаття 29
Зберiгання пiдтвердження походження та пiдтверджуючих документiв

     1. Експортер, який подає заявку на отримання сертифiкату походження EUR.1, зберiгає принаймнi протягом трьох рокiв документи, зазначенi у пунктi 3 статтi 17.

     2. Експортер, який складає декларацiю про походження, зберiгає принаймнi протягом трьох рокiв її копiю, а також документи, зазначенi у пунктi 3 статтi 22.

     3. Митнi органи країни експорту, якi видають сертифiкат походження EUR.1 зберiгають принаймнi протягом трьох рокiв заявку, зазначену у пунктi 2 статтi 17.

     4. Митнi органи країни iмпорту зберiгають принаймнi протягом трьох рокiв сертифiкати походження EUR.1 та декларацiї про походження, якi їм подаються.

Стаття 30
Розбiжностi та формальнi помилки

     1. Виявлення незначних розбiжностей мiж вiдомостями, зазначеними у пiдтвердженнi походження, та тими, що мiстяться у документах, поданих до митницi з метою проведення формальностей для здiйснення iмпорту продукцiї ipso facto не спричинять анулювання пiдтвердження походження, у разi, якщо належним чином встановлено, що цей документ вiдповiдає представленiй продукцiї.

     2. Очевиднi формальнi помилки, такi як друкарськi помилки, допущенi в пiдтвердженнi походження, не спричиняють вiдхилення цього документа, у разi, якщо цi помилки не є такими, що викликають пiдозри щодо правдивостi вiдомостей, наведених у цьому документi.

Стаття 31
Суми, вираженi у євро

     1. З метою застосування положень пiдпункту (b) пункту 1 статтi 22 та пункту 3 статтi 27 у випадках, коли рахунок-фактуру на продукцiю виставлено в iншiй валютi, анiж євро, суми в нацiональнiй валютi Чорногорiї та України, що дорiвнюють сумi, вираженiй в євро, щороку фiксуватимуться кожною iз заiнтересованих країн.

     2. На товарнi партiї поширюється дiя пiдпункту (b) пункту 1 статтi 22 або пункту 3 статтi 27 шляхом посилання на валюту, в якiй виписано рахунок-фактуру, вiдповiдно суми, зафiксованої Сторонами.

     3. Суми, що використовуватимуться в окремiй нацiональнiй валютi, дорiвнюють сумi, вираженiй в євро станом на перший робочий день жовтня. Суми повiдомляються Сторонами одна однiй до 15 жовтня та використовуються з 1 сiчня наступного року. Комiсiя Європейських Спiвтовариств повiдомляє усi заiнтересованi країни про вiдповiднi суми.

     4. Країна може округлити в сторону збiльшення або зменшення суму, отриману в результатi конвертацiї суми, вираженої в євро, в свою нацiональну валюту. Округлена сума не може вiдрiзнятися вiд суми, яка утворилася при конвертацiї, бiльше нiж на 5 вiдсоткiв. Країна може залишити без змiн еквiвалент суми в євро, виражений у своїй нацiональнiй валютi, у разi, якщо на момент рiчного перегляду, про який йдеться у пунктi 3, конвертацiя цiєї суми до будь-якого округлення призводить до збiльшення нацiонального еквiваленту менше нiж на 15 вiдсоткiв. Еквiвалент в нацiональнiй валютi може залишитися незмiнним, якщо конвертацiя призведе до зниження вартостi еквiвалента.

     5. Суми, що вираженi в євро, переглядаються Комiтетом з вiльної торгiвлi на запит Чорногорiї або України. При здiйсненнi цього перегляду Комiтет з вiльної торгiвлi визначатиме доцiльнiсть збереження дiї обмежень в незмiнних цiнах, про якi йдеться. З цiєю метою вiн може вирiшити модифiкувати суми, вираженi в євро.

РОЗДIЛ VI
Заходи адмiнiстративного спiвробiтництва

Стаття 32
Взаємна допомога

     1. Митнi органи Чорногорiї та України надають одне одному разом iз зразками вiдбиткiв печаток, якi використовують їхнi уповноваженi органи для видачi сертифiкатiв походження EUR.1, адреси митних органiв, вiдповiдальних за перевiрку таких сертифiкатiв та декларацiй про походження.

     2. З метою забезпечення належного виконання цього Додатку, Чорногорiя та Україна надають допомогу одне одному через вiдповiдальнi митнi органи у перевiрцi автентичностi сертифiкатiв походження EUR.1 або декларацiй про походження та щодо правдивостi iнформацiї, яка наведена у цих документах.

Стаття 33
Перевiрка пiдтвердження походження

     1. Перевiрки пiсля митного оформлення для пiдтвердження походження здiйснюється на випадковiй основi або у випадках, коли митнi органи країни iмпорту мають ґрунтовнi сумнiви щодо автентичностi таких документiв, щодо походження продукцiї, про яку йдеться, або щодо виконання iнших вимог цього Додатку.

     2. З метою iмплементацiї положень пункту 1 митнi органи країни iмпорту повертають сертифiкат походження EUR.1 та рахунок-фактуру, у разi, якщо його було надано, декларацiю про походження, або копiї цих документiв митним органам країни експорту iз наданням, у разi необхiдностi, причин запиту. Будь-якi отриманi документи та iнформацiя, яка припускає, що надана iнформацiя про пiдтвердження походження є неправдивою, направляється разом iз запитом на перевiрку.

     3. Перевiрка здiйснюється митними органами країни експорту. З цiєю метою вони мають право направити запит на отримання будь-яких доказiв та здiйснити будь-якi перевiрки рахункiв експортера або будь-якi iншi перевiрки, що вважаються необхiдними.

     4. Якщо митнi органи країни iмпорту вирiшують призупинити надання преференцiйного режиму певнiй продукцiї пiд час очiкування результатiв перевiрки, випуск продуктiв для вiльного використання пропонується iмпортерам за умов застосування будь-яких застережних заходiв, якi вважатимуться необхiдними.

     5. Митнi органи, якi вимагали перевiрки, iнформуються про результати перевiрки у якомога стислi термiни. Цi результати мають чiтко визначати чи документи є автентичними та чи продукцiя, про яку йдеться, може вважатися такою, що походить iз Чорногорiї або України та задовольняє iншим вимогам цього Додатку.

     6. У випадках ґрунтовних сумнiвiв, якщо протягом десяти мiсяцiв з дня запиту на перевiрку не було надано вiдповiдi або вона не мiстить достатньої iнформацiї для визначення автентичностi документiв, про якi йдеться, або дiйсного походження товару, митнi органи, що направляли запит, окрiм виняткових обставин, вiдмовляють у наданнi преференцiй.

Стаття 34
Врегулювання суперечок

     1. При виникненнi суперечок щодо процедур перевiрки, вказаних у Статтi 33, якi не можуть бути вирiшенi мiж митними органами, якi направляють запит щодо перевiрки, та митними органами, вiдповiдальними за здiйснення перевiрки, або у разi порушення питання щодо трактування цього Додатку, вони направляються до Комiтету з вiльної торгiвлi.

     2. У всiх випадках врегулювання суперечок мiж iмпортером та митними органами країни iмпорту здiйснюється вiдповiдно до законодавства цiєї країни.

Стаття 35
Санкцiї

     Санкцiї накладаються на будь-яку особу, що оформлює документ, або вiддає розпорядження щодо оформлення документа, який мiстить неправдиву iнформацiю з метою отримання преференцiйного режиму для продукцiї.

Стаття 36
Вiльнi зони

     Продукти, що iмпортуються iз вiльних зон кожної iз Сторiн, виключаються з преференцiйного режиму згiдно з українсько-чорногорською Угодою про вiльну торгiвлю.

РОЗДIЛ VII
Прикiнцевi положення

Стаття 37
Внесення змiн

     Сторони можуть прийняти рiшення про внесення змiн до цього Додатку шляхом взаємної згоди. Будь-якi змiни до цього Додатку набувають чинностi вiдповiдно до положень Статтi 29 Угоди про вiльну торгiвлю мiж Сторонами та складають невiд'ємну частину Додатку.

 

Додаток III

     Доповнення I - Чорногорiя - Графiк специфiчних зобов'язань i список вилучень з режиму найбiльшого сприяння, що мають вiдношення до статей 41 та 44

     Доповнення II - Україна - Графiк специфiчних зобов'язань i список вилучень з режиму найбiльшого сприяння, що мають вiдношення до статей 41 та 441

____________
     1 Сторони домовились, що згiдно цiєї Угоди, у Додатку III, Україна зберiгає свої зобов'язання в СОТ

     Способи постачання: 1). Постачання через кордон 2). Споживання за кордоном 3). Комерцiйна присутнiсть 4). Присутнiсть фiзичних осiб

 

Сектор або пiдсектор Обмеження щодо доступу до ринку Обмеження щодо нацiонального режиму Додатковi зобов'язання
I. ГОРИЗОНТАЛЬНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Комунальнi послуги (3) Комунальними вважаються тi послуги, якi на нацiональному або мiсцевому рiвнях надаються державними монополiями або приватними операторами, яким надано ексклюзивнi права2.    
____________
2 Пояснювальна примiтка: комунальнi послуги надаються у таких секторах, як послуги, пов'язанi з науковим i технiчним консультуванням; послуги з дослiджень i розробок у сферi соцiальних i гуманiтарних наук, послуги з технiчних випробувань та проведення аналiзу, послуги з охорони довкiлля, послуги у сферi медицини, транспортнi послуги та допомiжнi послуги для всiх видiв транспорту. Виключнi права на такi послуги часто надаються приватним операторам, наприклад операторiв з поступками з боку державних органiв, вiдповiдно до специфiчних зобов'язань у сферi послуг. Враховуючи, що комунальнi послуги надаються часто також i на субцентральному рiвнi, докладний i вичерпний перелiк конкретних секторiв на практицi не застосовуються. Це обмеження не поширюється на телекомунiкацiйнi i комп'ютернi та пов'язанi з ними послуги.
Юридичнi особи
Обмеження щодо фiлiй, агентств та представництв
  (3) Режим, який надається дочiрнiм пiдприємствам, що мають свiй зареєстрований офiс, центральну адмiнiстрацiю або основне мiсце дiяльностi в Чорногорiї може не застосовуватися до фiлiй або агентств, створених в Чорногорiї. Режим менш сприятливий може бути надано дочiрнiм пiдприємствам, що мають зареєстрований офiс в Чорногорiї, та якi не можуть показати ефективний i постiйний зв'язок з економiкою Чорногорiї.  
Субсидiї   (3) Право на отримання субсидiй може бути обмежене юридичними особами, утвореними на територiї Чорногорiї або їх конкретним географiчним пiдроздiлом.
Не зв'язанi щодо субсидiй на дослiдження i розробки. Надання послуг, або їх субсидування у рамках державного сектору не порушує це зобов'язання.
(4) У тiй мiрi, у якiй будь-якi субсидiї надаються фiзичним особам, доступ до них може надаватися лише громадянам Чорногорiї.
 
Тимчасовий в'їзд i перебування фiзичних осiб (4) Не зв'язанi, за винятком зазначеного нижче стосовно тимчасового в'їзду та перебування в Чорногорiї таких категорiй фiзичних осiб, якi надають послуги:
(i) Внутрiшньокорпоративних цесiонарiїв
В'їзд i перебування максимально протягом 3-х рокiв надається особам, якi прагнуть тимчасового перебування та працюють у корпорацiї та її дочiрнiх компанiях та фiлiях, та якi:
- були найнятi юридичною особою, утвореною в iншiй країнi-членi СОТ, принаймнi протягом одного року, що безпосередньо передував датi прийому;
- тимчасово перебуває у контекстi надання послуг у Чорногорiї у дочiрньому пiдприємствi або фiлiї, яка надає послуги в Чорногорiї, а також
- є менеджерами, керiвним персонам i спецiалiстами.
Менеджери: це фiзичнi особи, якi працюють на керiвнiй посадi та здiйснюють управлiння в органiзацiї, у тому числi (a) керiвництво установою або департаментом або пiдроздiлом установи; (б) нагляд i контроль за дiяльнiстю iншого наглядового, професiйного чи адмiнiстративного персоналу, а також (c) якi мають повноваження особисто наймати i звiльняти або давати рекомендацiї до найму, звiльнення або з iнших кадрових питань (наприклад, заохочення або вiдмiна повноважень), а також здiйснювати особистi повноваження стосовно щоденних операцiй. Категорiя не включає наглядовий персонал першого рiвня, якщо спiвробiтники, якi пiдпадають пiд контроль, є професiоналами, а також не включає спiвробiтникiв, якi в першу чергу виконують завдання, необхiднi для надання послуг. Тести економiчної необхiдностi не вимагаються.
Керiвний персонал: фiзичнi особи в органiзацiї, якi головним чином здiйснюють безпосереднє управлiння органiзацiєю (юридичною особою), встановлюють цiлi та визначають полiтику юридичної особи, мають широкi повноваження щодо прийняття рiшень i пiдлягають лише загальному нагляду або керiвництву з боку вищих керiвникiв, ради директорiв або акцiонерiв цiєї юридичної особи. Керiвники безпосередньо не виконують завдання, пов'язанi з фактичним наданням послуги чи послуг. Тести економiчної необхiдностi не вимагаються.
Спецiалiсти: особи в органiзацiї, якi володiють спецiальними знаннями на високому експертному рiвнi, необхiдному для обслуговування органiзацiї, дослiдницького обладнання, технiки або управлiння. При оцiнцi таких знань враховуються не тiльки знання, характернi для роботи в органiзацiї, а також те, що особа має високий рiвень квалiфiкацiї, що вiдповiдає типу роботи або торгiвлi, що вимагають спецiальних технiчних знань, включаючи членство в акредитованiй професiйнiй органiзацiї. Тести економiчної необхiдностi не вимагаються.
(ii) Бiзнес-вiдвiдувачi
В'їзд i тимчасове перебування наступних категорiй дозволяється без застосування тесту економiчної необхiдностi для перiоду до 90 днiв протягом дванадцяти мiсяцiв:
(a) Продавцi послуг - фiзичнi особи, якi не проживають в Чорногорiї, якi є представниками постачальника послуг i прагнуть тимчасового в'їзду з метою переговорiв i укладення договорiв продажу послуг, але не займаються прямим продажем для широкого загалу або постачанням самих послуг, а також
(b) Особи, вiдповiдальнi за заснування комерцiйної присутностi - менеджери, якi вiдповiдають за створення в Чорногорiї комерцiйної присутностi постачальника послуг iншого члена СОТ, та якi не беруть участi у прямому продажi або у постачаннi послуг, коли постачальник послуг не має iншої комерцiйної присутностi в Чорногорiї.
(iii) Контрактнi постачальники послуг
Доступ буде надано фiзичним особам, що займаються постачанням послуг на тимчасовiй основi в якостi найманих працiвникiв юридичної особи без комерцiйної присутностi в Чорногорiї, при дотриманнi наступних умов:
- юридична особа отримала контракт на надання послуг, на строк, що не перевищує 12 мiсяцiв вiд фiнального споживача в Чорногорiї, вiдповiдно до процедури, яка гарантує сумлiнне виконання контракту;
- контракт на надання послуг вiдповiдає законам Чорногорiї;
- фiзична особа, що прагне отримати доступ, має пропонувати такi послуги, як спiвробiтник юридичної особи, що надає послугу щонайменше рiк, що безпосередньо передує такому в'їзду;
- тимчасовий в'їзд та перебування повиннi бути загальною тривалiстю не бiльше 3 мiсяцiв протягом 12 мiсяцiв або протягом усього термiну договору, то, що є меншим;
- фiзична особа повинна мати (a) вищу освiту або технiчну квалiфiкацiю, демонструвати знання на еквiвалентному рiвнi3, (б) професiйну квалiфiкацiю, де це потрiбно для здiйснення дiяльностi у вiдповiднiй галузi вiдповiдно до законiв, правил чи вимог Чорногорiї; i (c) професiйний досвiд у секторi не менше трьох рокiв;
- зобов'язання стосується тiльки постачання послуг, що є предметом договору, не дає право застосовувати професiйний титул в Чорногорiї;
- число осiб, якi покриваються пiд договiр на надання послуг, не повинно бути бiльше, нiж необхiдно для виконання договору;
- тест економiчної необхiдностi не вимагається, а також
- контракт на надання послуг повинен стосуватися одного з видiв дiяльностi, згаданих нижче:
- юридичнi послуги;
- послуги в сферах складання актiв ревiзiї та бухгалтерського облiку;
- послуги у сферi архiтектури, мiстобудування та садово-паркової архiтектури;
- iнженернi послуги, комплекснi iнженернi послуги;
- комп'ютернi i пов'язанi з ними послуги;
- послуги у сферi реклама;
- консультативнi послуги з питань управлiння;
- послуги, пов'язанi з консалтингом у сферi управлiння;
- послуги з технiчних випробувань та проведення аналiзу;
- послуги, пов'язанi з науковим i технiчним консультуванням;
- послуги з перекладу;
- послуги з охорони довкiлля, та
- послуги з встановлення i технiчного обслуговування машин i устаткування.
(4) Не зв'язанi, за винятком заходiв стосовно категорiй фiзичних осiб, згаданих у колонцi щодо доступу до ринку.  
____________
3 У тому випадку, коли ступiнь або квалiфiкацiю було отримано не в Чорногорiї, їх можна оцiнити стосовно того чи є вони еквiвалентними унiверситетському ступеню, отриманому в Чорногорiї.
II. СПЕЦИФIЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО СЕКТОРАХ
1. КОМЕРЦIЙНI ПОСЛУГИ
A. Професiйнi послуги:
(a) Правовi послуги
- надання консультацiйних послуг з питань зовнiшнього, мiжнародного та внутрiшнього законодавства (частина CPC 861)
(1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(b) Послуги в сферах складання актiв ревiзiї та бухгалтерського облiку та аудиторськi послуги (CPC 862) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(c) Послуги в сферi оподаткування4 (CPC 863) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
____________
4 Юридичнi консультацiї та юридичне представництво в податкових питання не включено, оскiльки пiдпадають пiд юридичнi послуги (частина CPC 861).
(d) Послуги в сферi архiтектури (CPC 8671) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(e) Iнженернi послуги (CPC 8672) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(f) Комплекснi iнженернi послуги (CPC 8673) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(g) Послуги з планування мiст та в сферi ландшафтної архiтектури (CPC 8674) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(h) Послуги в сферi медицини та стоматологiї (CPC 9312) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(i) Ветеринарнi послуги (CPC 932) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(j) Послуги, що надаються акушерами, медсестрами, фiзiотерапевтами та допомiжним медичним персоналом (CPC 93191) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
B. Комп'ютернi та пов'язанi з ними послуги
- Комп'ютернi та пов'язанi з ними послуги (CPC 84)
Чорногорiя приєднується до Домовленостi про сферу охоплення комп'ютерних послуг (CPC 84), що додається в Додатку I
(1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
C. Послуги в сферi дослiджень та розробок
(a) Послуги з дослiджень та розробок у сферi природничих наук (CPC 851)
(b) Послуги з дослiджень та розробок у сферi соцiальних та гуманiтарних наук (CPC 852)
(c) Послуги з дослiджень та розробок у мiждисциплiнарних сферах (CPC 853)
(1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
D. Послуги, пов'язанi з нерухомiстю
(a) Послуги, пов'язанi з нерухомiстю, включаючи особисте або орендоване майно (CPC 821)
(b) Послуги, пов'язанi з нерухомiстю, що надаються за винагороду або на договiрнiй основi (CPC 822)
(1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
E. Послуги з лiзингу та оренди машин без операторiв
(a) Послуги з лiзингу та оренди суден (CPC 83103) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(b) Послуги з лiзингу та оренди лiтакiв (CPC 83104) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(c) Послуги з лiзингу та оренди iншого транспортного обладнання (CPC 83101, 83102, 83105) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(d) Послуги з лiзингу та оренди iнших машин та обладнання (CPC 83106 - 83109) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(e) Iншi:
- Послуги з оренди попередньо записаних вiдео касет та оптичних дискiв для використання у домашньому обладнаннi (CPC 83102)
(1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
F. Iншi комерцiйнi послуги
(a) Послуги в сферi реклами (CPC 871) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(b) Послуги з дослiджень ринку та вивчення громадської думки (CPC 864) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(c) Консультативнi послуги з питань управлiння (CPC 865) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(d) Послуги, пов'язанi з консультацiями з питань управлiння (CPC 866) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(e) Послуги з технiчних випробувань та проведення аналiзiв (CPC 8676) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(f) Консультативнi та консалтинговi послуги пов'язанi з сiльським господарством, полюванням та лiсовим господарством (частина CPC 881) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(g) Консультативнi та консалтинговi послуги, пов'язанi з рибальством (частина CPC 882) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(h) Послуги, пов'язанi з гiрничодобувною промисловiстю (CPC 883, 5115) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(j) Послуги, пов'язанi з розподiлом енергiї (CPC 887) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(k) Послуги з розмiщення та забезпечення наявностi персоналу (CPC 872) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(l) Послуги з проведення розслiдувань та забезпечення безпеки (CPC 873) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(m) Послуги, пов'язанi з науковим i технiчним консультуванням (CPC 8675) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(n) Послуги з технiчного обслуговування та ремонту обладнання (за виключенням морських суден, лiтакiв або iншого транспортного обладнання) (CPC 633, 8861 - 8866) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(o) Послуги з прибирання будiвель (CPC 874) (1) Не зв'язанi (1) Не зв'язанi  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(p) Послуги в сферi фотографiї (CPC 875) (1) Не зв'язанi (1) Не зв'язанi  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(q) Послуги з пакування (CPC 876) (1) Не зв'язанi (1) Не зв'язанi  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(r) Друкарська та видавницька справа (CPC 88442) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(s) Iншi комерцiйнi послуги (частина CPC 87909) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(t) Iншi
- Послуги з письмового та усного перекладу (CPC 87905)
(1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
2. ПОСЛУГИ ЗВ'ЯЗКУ
А. Поштовi послуги5 (CPC 7511)
Б. Кур'єрськi послуги (CPC 7512)
Послуги, що стосуються обробки6 об'єктiв7 згiдно iз поданим далi списком пiдсекторiв, як внутрiшнього, так i закордонного призначення.
     
____________
5 Хоча дискусiї по класифiкацiї в цьому секторi все ще тривають, зобов'язання перерахованi вiдповiдно до запропонованої класифiкацiї, про що повiдомлено в СОТ ЄС i його державами-членами 23 березня 2001 (документ СОТ S/CSS/W/61) i керiвними принципами стосовно графiкiв пошти/кур'єрства в спiвавторствi з ЄС 17 лютого 2005 року (документ СОТ TN/S/W/30), без шкоди для результатiв обговорення за класифiкацiєю поштових та кур'єрських послуг.

6 Пiд "обробкою" мається на увазi оплата зборiв, сортування, транспортування i доставка.

7 Пiд "обробкою" мається на увазi оплата зборiв, сортування, транспортування i доставка.

(a) Обробка адресної письмової кореспонденцiї на будь-якому видi фiзичного носiя8, в тому числi:
гiбридного поштового зв'язку
прямого поштового зв'язку
(b) Обробка адресних посилок та бандеролей9
(c) Обробка адресних друкованих матерiалiв10
(d) Обробка об'єктiв, про якi йдеться вище в пунктах (a) - (c), як таких, що надсилаються рекомендованою поштою або з оголошеною цiннiстю поштових вiдправлень
(1) (2) (3) Системи лiцензування можуть бути запровадженi для пiдсекторiв вiд (a) до (d), щодо яких iснують загальнi Унiверсальнi зобов'язання у сферi послуг. На цi лiцензiї може поширюватися дiя конкретних унiверсальних зобов'язань у сферi послуг та/або щодо фiнансових внескiв у компенсацiйний фонд. Це не стосується пiдсекторiв вiд (e) до (g). (1) (2) (3) Немає Чорногорiя бере зобов'язання, позначенi в Довiдковому документi щодо поштових та кур'єрських послуг в Додатку 2. Режим надання послуг експрес-доставки для приватних операторiв не може бути менш сприятливим нiж для Нацiонального поштового вiддiлення Чорногорiї
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
____________
8 Наприклад, листи, листiвки

9 Книги та каталоги включенi до цього пiдсектору.

10 Журнали, газети та перiодичнi видання.

(v) Послуги експрес-доставки11 стосовно об'єктiв, про якi йдеться в пунктах (a) - (c)
(vi) Обробка об'єктiв без адресата
(vii) Обмiн документами12
Пiдсектори (a) (d) (e) виключаються коли вони потрапляють в сферу послуг, якi можуть бути зарезервованi, а саме: для одиниць кореспонденцiї цiна яких складає менш нiж п'ятикратний базовий тариф за умови, що вони важать менш 350 грам13, а також зареєстрованi поштовим зв'язком, який використовується в ходi судових або адмiнiстративних процедур
     
____________
11 Послуги експрес-доставки визначаються як збирання, транспортування i доставка документiв, друкованих матерiалiв, бандеролей, товарiв чи iнших об'єктiв на прискоренiй основi, з одночасним безперервним вiдстежуванням i контролем за пересуванням цих об'єктiв у процесi надання послуги. Це зобов'язання не включає морськi транспортнi послуги або послуги, позначенi в додатку про авiатранспортнi послуги.

12 Надання засобiв, в тому числi надання спецiальних примiщень, а також транспортування третьою стороною, що забезпечують можливiсть доставки власними силами поштових об'єктiв шляхом взаємообмiну мiж користувачами, якi користуються цiєю послугою. Пiд поштовими об'єктами розумiються об'єкти, з якими мають справу комерцiйнi оператори будь-якого типу, як державнi, так i приватнi.

13 "Продукт кореспонденцiї": засiб iнформацiї в письмовiй формi на будь-якому матерiальному носiї повинен бути переданий за адресою, вказаною вiдправником на самому продуктi або на його упаковцi. Книги, каталоги, газети i перiодичнi видання не вважаються продуктом кореспонденцiї.

C. Телекомунiкацiйнi послуги
Всi послуги, якi складаються з передачi або прийому сигналiв будь-яким електромагнiтним засобом14, виключи мовлення15
Телекомунiкацiйнi послуги не поширюються на економiчну дiяльнiсть, що має надання контенту, який вимагає телекомунiкацiйних послуг для їх перевезення
Цi послуги можуть надаватися на основi засобiв або без них i охоплюють мiсцевi, мiжмiськi чи мiжнароднi послуги, для державного або недержавного використання, i можуть бути наданi з використанням будь-яких засобiв технологiї
     
____________
14 Пiдсектори з 2.C.h) до 2.C.m) Класифiкацiї секторiв послуг, якi мiстяться в MTN,GNS/W/120 (послуги з доданою вартiстю) а також пiдсектори з 2.C.a) до 2.C.g) цього списку включенi. Пiдсектор 2.C.o) цього списку також включено. Для цiлей цього графiку пiдсектор 2.C.n) цього списку ('он-лайн iнформацiя та/або обробка даних (включаючи обробку транзакцiй)') це комп'ютернi та пов'язанi з цим послуги, якi вiдображенi у графiку зобов'язань пiд 1.B.

15 Мовлення визначається як безперервний ланцюг передачi, необхiдний для розподiлу сигналiв телебачення i радiопрограм для широкого загалу, але не поширюється для забезпечення зв'язкiв мiж операторами

3. ПОСЛУГИ З БУДIВНИЦТВА ТА СУМIЖНI IНЖЕНЕРНI ПОСЛУГИ
A. Загальнi будiвельнi роботи зi спорудження будiвель (CPC 512)
B. Загальнi будiвельнi роботи у сферi цивiльного будiвництва (CPC 513)
C. Збiр та монтаж будiвель та обладнання з готових конструкцiй (CPC 514, 516)
D. Завершення будiвництва та оздоблювальнi роботи (CPC 517)
E. Iншi (CPC 511, 515, 518)
(1) Не зв'язанi, через технiчну неможливiсть (1) Не зв'язанi  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
4. ПОСЛУГИ ДИСТРИБ'ЮТОРIВ
Пiдсектори виключають торгiвлю зброєю, боєприпасами, вiйськовою технiкою та iншим вiйськовим майном
A. Послуги комiсiйних агентiв (CPC 621, 6111, 6113, 6121)
B. Послуги з оптової торгiвлi (CPC 622, 61111, 6113, 6121)
C. Послуги з роздрiбної торгiвлi (CPC 631, 632, 61112, 6113, 6121, 6122, 613)
D. Послуги франчайзингу (CPC 8929)
(1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
V. ПОСЛУГИ У СФЕРI ОСВIТИ (тiльки приватнi джерела послуг)
(a) Послуги у сферi початкової освiти (CPC 921) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Тiльки нацiональна фiзична та юридична особа може бути засновником початкової школи
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(b) Послуги у сферi середньої освiти (CPC 922) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(c) Послуги у сферi вищої освiти (CPC 923) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(d) Послуги в сферi освiти для дорослих (CPC 924) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(e) Iншi послуги у сферi освiти (CPC 929)
Послуги з навчання (наприклад, мовна пiдготовка, навчання водiїв, пiдготовка управлiнських кадрiв, навчання з iнформацiйних технологiй) та освiтнi послуги з тестування
(1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
6. ПОСЛУГИ З ОХОРОНИ ДОВКIЛЛЯ
A. Управлiння стiчними водами, що вiдноситься до послуг каналiзацiї (CPC 9401)
B. Управлiння твердими/небезпечними вiдходами
- послуги з прибирання вiдходiв (CPC 9402)
- послуги з санiтарної обробки (CPC 9403)
C. Охорона повiтря та клiмату
- послуги з очищення вихлопних газiв (CPC 9404)
D. Рекультивацiя та очищення грунту та води
- дослiдження забруднених грунтiв та води (частина CPC 9406)
Вiдповiдає частинi сфери послуг з охорони природи та ландшафтiв
E. Послуги з послаблення шуму (CPC 9405)
F. Збереження бiорозмаїття та ландшафтiв
- послуги iз захисту природи та ландшафтiв (частина CPC 9406 не пiдпадає D)
D. Iншi послуги з охорони довкiлля (CPC 9409)
(1) Не зв'язанi, крiм консультативних, для яких немає (1) Не зв'язанi, крiм консультативних, для яких немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
VII. ФIНАНСОВI ПОСЛУГИ
- Як правило та на недискримiнацiйнiй основi, фiнансовi iнституцiї, зареєстрованi в Чорногорiї, повиннi бути конкретних правових форм16.

- Допуск на ринок нових фiнансових продуктiв залежить вiд iснування, а також вiдповiдностi нормативно-правовiй базi, спрямованiй на досягнення цiлей, зазначених у статтi 2 (a) Додатку щодо фiнансових послуг.

____________
16 - Iноземнi страховi компанiї зобов'язанi заснувати дочiрнi компанiї, якi повиннi бути зареєстрованi в якостi акцiонерних товариств. Вiдкриття фiлiй дозволяється з сiчня 2012 року;

- Компанiя зi страхового посередництва та агентства з надання iнших послуг можуть бути зареєстрованi як акцiонернi або товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю;

- Iноземнi банки можуть створювати дочiрнi пiдприємства, фiлiї або представництва на територiї Чорногорiї. Представництва iноземних банкiв можуть надавати тiльки послуги щодо пiдготовчих заходiв, таких як вивчення ринку i не можуть надавати банкiвськi послуги;

- Брокерськi та дилерськi компанiї, кредитнi гарантiйнi фонди, iнвестицiйнi фонди i фондовi бiржi повиннi бути заснованi в якостi акцiонерних товариств;

- Мiкрофiнансовi органiзацiї та юридичнi особи з надання консультацiйних послуг щодо iнвестування повиннi бути заснованi як товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю або акцiонернi товариства. Iнвестицiйнi компанiї з управлiння фондами повиннi бути заснованi в якостi акцiонерного або товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, в той час як компанiя з управлiння активами, якi здiйснюють дiяльнiсть з управлiння та органiзацiї добровiльних пенсiйних фондiв, повиннi бути створенi як не публiчнi акцiонернi товариства.

A. Послуги зi страхування та пов'язанi з ними послуги

- Страховi компанiї не можуть пропонувати одночасно послуги страхування життя та iншого страхування, крiм страхування життя. Виключно страховi компанiї, що надають послуги зi страхування життя, можуть забезпечити iнше страхування, крiм страхування життя, такi як страхування вiд нещасних випадкiв, а також добровiльного медичного страхування для своїх клiєнтiв до рiвня витрат на лiкування.

- Обов'язкове страхування може бути забезпечено тiльки в страхових компанiях (у тому числi iноземними постачальниками послуг страхування), яким надано лiцензiї в Чорногорiї i державних фондах. Обов'язкове страхування передбачає обов'язкове страхування пасажирiв у громадському транспортi вiд нещасних випадкiв та страхування власникiв транспортних засобiв, лiтальних апаратiв i морських суден щодо цивiльно-правової вiдповiдальностi i колективного страхування працiвникiв вiд нещасних випадкiв. Державнi фонди забезпечують обов'язкове пенсiйне та медичне страхування. Через десять рокiв пiсля дати вступу обов'язкове страхування власникiв або користувачiв морських суден щодо вiдповiдальностi перед третiми особами також можуть надаватися страховими компанiями, що не мають лiцензiй в Чорногорiї на тих же умовах, що стосується страхових компанiй, яким виданi лiцензiї в Чорногорiї.

(i) Пряме страхування (в тому числi сумiсне страхування):
(a) Послуги зi страхування життя (1) Не зв'язанi, крiм надання послуг зi страхування життя для iноземних громадян, де немає. (1) Немає.  
(2) Немає. (2) Немає.
(3) Немає, вiдкриття фiлiй дозволяється з сiчня 2012 року на недискримiнацiйнiй основi. (3) Немає, вiдкриття фiлiй дозволяється з сiчня 2012 року на недискримiнацiйнiй основi.
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi. (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi.
(b) Послуги зi страхування, крiм страхування життя (1) Не зв'язанi, за винятком того, що немає для:
страхування ризикiв, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерцiйною авiацiєю, запуском космiчних ракет i фрахтом (в тому числi супутники), причому така страховка покриває будь-що або усе з такого: товари, що транспортуються, транспортний засiб, яким транспортуються товари, та будь-яка вiдповiдальнiсть, що виникає в цьому зв'язку.
(1) Немає.  
(2) Немає (2) Немає.
(3) Немає, вiдкриття фiлiй дозволяється з сiчня 2012 року на недискримiнацiйнiй основi. (3) Немає, вiдкриття фiлiй дозволяється з сiчня 2012 року на недискримiнацiйнiй основi.
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi. (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi.
(c) Послуги перестрахування та ретроцесiї (1) Немає. (1) Немає.  
(2) Немає. (2) Немає.
(3) Немає, вiдкриття фiлiй дозволяється з сiчня 2012 року на недискримiнацiйнiй основi. (3) Немає, вiдкриття фiлiй дозволяється з сiчня 2012 року на недискримiнацiйнiй основi.
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi. (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi.
Страхове посередництво, таке як послуги брокерiв та агентств (1) Не зв'язанi, за винятком того, що немає для:
страхування ризикiв, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерцiйною авiацiєю, запуском космiчних ракет i фрахтом (в тому числi супутники), причому така страховка покриває будь-що або усе з такого: товари, що транспортуються, транспортний засiб, яким транспортуються товари, та будь-яка вiдповiдальнiсть, що виникає в цьому зв'язку.
(1) Немає.  
(2) Немає. (2) Немає.
(3) Немає, вiдкриття фiлiй дозволяється з сiчня 2012 року на недискримiнацiйнiй основi. (3) Немає, вiдкриття фiлiй дозволяється з сiчня 2012 року на недискримiнацiйнiй основi.
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi. (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi.
(d) Допомiжнi послуги зi страхування, такi як консультування, актуарнi послуги, послуги з оцiнки ризикiв та послуги з врегулювання претензiй) (1) Не зв'язанi, за винятком того, що немає для:
страхування ризикiв, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерцiйною авiацiєю, запуском космiчних ракет i фрахтом (в тому числi супутники), причому така страховка покриває будь-що або усе з такого: товари, що транспортуються, транспортний засiб, яким транспортуються товари, та будь-яка вiдповiдальнiсть, що виникає в цьому зв'язку.
(1) Немає.  
(2) Немає (2) Немає.
(3) Немає, вiдкриття фiлiй дозволяється з сiчня 2012 року на недискримiнацiйнiй основi. (3) Немає, вiдкриття фiлiй дозволяється з сiчня 2012 року на недискримiнацiйнiй основi.
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi. (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi.
B. Банкiвськi та iншi фiнансовi послуги (крiм страхування)
Один з п'яти членiв правлiння банку, а також не менше двох виконавчих директорiв повиннi володiти офiцiйною мовою Чорногорiї i бути резидентом Чорногорiї протягом усього термiну роботи.
(a) Послуги з прийняття внескiв та iнших коштiв, що пiдлягають поверненню, вiд населення (1) Немає. (1) Немає.  
(2) Немає. (2) Немає.
(3) Немає. (3) Немає.
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi. (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi.
(b) Послуги з кредитування всiх видiв, в тому числi споживчий кредит, кредит пiд заставу, факторинг та фiнансування комерцiйних операцiй
(c) Послуги з фiнансового лiзингу
(d) Усi послуги зi здiйснення виплат та грошових переказiв, в тому числi кредитнi, платiжнi та дебiтовi картки, дорожнi чеки та банкiвськi чеки
(e) Послуги надання гарантiй та поручительств
(1) Немає. (1) Немає.  
(2) Немає. (2) Немає.
(3) Немає. (3) Немає.
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi. (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi.
(f) Послуги зi здiйснення торгiвлi за власний рахунок або за рахунок покупцiв, чи то на бiржi, на позабiржовому ринку, або iншим чином, таким
- iнструментами грошового ринку (в тому числi чеки, рахунки, депозитнi сертифiкати)
- iноземною валютою
- похiдними продуктами, в тому числi (але не обмежуючись) ф'ючерси та опцiони
- iнструментами грошового ринку, пов'язаними з курсами валют та процентними ставками, в тому числi такi продукти, як своп, форварднi угоди
- лiквiдними цiнними паперами
- iншими обiговими iнструментами, в тому числi злитками дорогоцiнних металiв
     
(g) Участь у випуску всiх видiв цiнних паперiв, в тому числi пiдписку та розмiщення як посередникiв (публiчно чи приватно) та надання послуг щодо такого випуску
(h) Посередницькi послуги на грошовому ринку
(1) Немає. (1) Немає.  
(2) Немає. (2) Немає.
(3) Немає. (3) Немає.
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi. (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi.
(i) Послуги з управлiння майном, такi як готiвкове або безготiвкове управлiння, всi форми колективного управлiння iнвестицiями, управлiння пенсiйним фондом, послуги з довiрчого зберiгання та трастового обслуговування (1) Створення спецiалiзованої компанiї з управлiння є необхiдним для виконання дiяльностi з управлiння пайових iнвестицiйних фондiв та iнвестицiйних компанiй. Тiльки фiрми, що мають свiй зареєстрований офiс в Чорногорiї, можуть виступати в якостi депозитарiїв активiв iнвестицiйних фондiв. (1) Немає.  
(2) Немає. (2) Немає.
(3) Створення спецiалiзованої компанiї з управлiння є необхiдним для виконання дiяльностi з управлiння пайових iнвестицiйних фондiв та iнвестицiйних компанiй. Тiльки фiрми, що мають свiй зареєстрований офiс в Чорногорiї, можуть виступати в якостi депозитарiїв активiв iнвестицiйних фондiв. (3) Немає.
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi. (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi.
(j) Послуги з клiрингу та фiнансового управлiння майном, в тому числi забезпечення, похiднi iнструменти та iншi обiговi iнструменти (1) Не зв'язанi. (1) Немає.  
(2) Немає. (2) Немає.
(3) Цей вид послуг може бути надано тiльки Центральним депозитарiєм цiнних паперiв. (3) Немає.
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi. (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi.
(л) Надання i передача фiнансових даних, програмного забезпечення для обробки фiнансових даних i пов'язаних операцiй постачальниками iнших фiнансових послуг (1) Немає. (1) Немає.  
(2) Немає. (2) Немає.
(3) Немає. (3) Немає.
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi. (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi.
(l) Консультативнi, посередницькi та iншi допомiжнi фiнансовi послуги з усiх видiв дiяльностi, перелiчених у пунктах (a) - (k), в тому числi довiдки про кредитоспроможнiсть i аналiз кредиту, дослiдження та поради з питань iнвестицiй i портфеля цiнних паперiв, поради з питань придбання та корпоративної реструктуризацiї i стратегiї (1) Немає. (1) Немає.  
(2) Немає. (2) Немає.
(3) Немає. (3) Немає.
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi. (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi.
8. ПОСЛУГИ В СФЕРI ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА В СОЦIАЛЬНIЙ СФЕРI (тiльки приватнi джерела послуг)
A. Послуги лiкарень (CPC 9311)
B. Iншi послуги стосовно здоров'я людини (CPC 9319)
(1) Не зв'язанi (1) Не зв'язанi  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi.
9. ПОСЛУГИ, ЩО ПОВ'ЯЗАНI З ТУРИЗМОМ
A. Послуги готелiв та ресторанiв (в тому числi громадське харчування), виключаючи громадське харчування в транспортному секторi (CPC 641 - 643) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
B. Послуги бюро подорожей та туристичних агентiв (CPC 7471) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
C. Послуги екскурсiйних бюро (CPC 7472) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
10. ПОСЛУГИ З ОРГАНIЗАЦIЇ ВIДПОЧИНКУ, КУЛЬТУРНИХ ТА СПОРТИВНИХ ЗАХОДIВ
A. Послуги дiяльностi кiнотеатрiв (CPC 96199**) (1) Не зв'язанi (1) Не зв'язанi  
(2) Немає (2) Не зв'язанi
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
B. Послуги iнформацiйних агентств (CPC 962) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
D. Послуги з органiзацiї занять спортом та iнших видiв вiдпочинку, за винятком азартних iгор та парi (частина CPC 964) 1) Не зв'язанi 1) Не зв'язанi  
2) Немає 2) Не зв'язанi
3) Немає 3) Не зв'язанi
4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi 4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
11. ТРАНСПОРТНI ПОСЛУГИ  
A. Послуги морського транспорту  
(a) Пасажирськi перевезення (CPC 7211)
(b) Вантажнi перевезення (CPC 7212), за винятком каботажу17
1) Немає (1) Немає Постачальникам послуг морського транспорту в портах надається доступ до таких послуг на обґрунтованих та недискримiнацiйних умовах
1. Лоцманство
2. Допомога у буксируваннi
3. Забезпечення продовольством, паливом та водою
4. Збiр смiття та утилiзацiя баластної води
5. Послуги капiтана порту
6. Навiгацiйна пiдтримка
7. Береговi операцiйнi послуги, необхiднi для експлуатацiї судна, у т. ч. зв'язок, водо- та електропостачання
2) Немає (2) Немає
3) (a) створення зареєстрованої компанiї з метою експлуатацiї флоту пiд прапором Чорногорiї заснування: Не зв'язанi (3) (a) Не зв'язанi
____________
17 Без шкоди для обсягу заходiв, якi можна розглядати як "каботаж" згiдно з вимогами нацiонального законодавства, до цього графiку не включено "морськi каботажнi послуги ", якi вважаються такими, що включають перевезення пасажирiв чи вантажiв мiж портом на територiї Чорногорiї та iншим портом, що знаходиться на територiї Чорногорiї та рух, що вiдправною точкою та точкою призначення якого є той самий порт, що знаходиться на територiї Чорногорiї, за умови, що цей рух не виходить за межi територiальних вод Чорногорiї, а також а також перевезення пасажирiв i вантажiв мiж портом, що знаходиться в Чорногорiї, та установками i спорудами, розташованими на континентальному шельфi Чорногорiї.
  (b) iншi форми комерцiйної присутностi для надання послуг мiжнародного морського транспорту: немає18. (б) Немає 8. Аварiйний ремонт
9. Якiрна стоянка, постановка на якiр та пов'язанi з цим послуги
4) (a) Судновi команди: незв'язанi
(б) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
4) (a) Не зв'язанi
(b) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
____________
18 "Iншi форми комерцiйної присутностi для надання послуг мiжнародного морського транспорту" - означає спроможнiсть постачальникiв послуг мiжнародного морського транспорту з iнших країн-членiв здiйснювати на мiсцевому рiвнi всi види дiяльностi, що є необхiдним для забезпечення їх клiєнтiв частково чи повнiстю iнтегрованими транспортними послугами, в структурi яких iстотним елементом є морський транспорт. (Однак, це зобов'язання не повинно тлумачитись як таке, що обмежує в будь-який спосiб зобов'язання, взятi на себе у зв'язку з цим режимом поставки через кордон).

Цi види дiяльностi включають з-помiж iншого таке:

- маркетинг або продаж послуг морського транспорту та сумiжних послуг через прямi контакти з клiєнтам та споживачами, вiд визначення цiни до виставлення рахунку, причому цi послуги є такими, що надаються чи пропонуються самим постачальником послуг чи постачальником послуг, з яким продавець послуг має постiйних комерцiйнi стосунки;

- придбання, чи то вiд власного iменi чи вiд iменi будь-якого з клiєнтiв чи споживачiв (а також перепродаж iншим клiєнтам чи споживачам) будь-яких транспортних чи сумiжних послуг, у тому числi послуги внутрiшнього транспорту будь-якого виду, зокрема: перевезення внутрiшнiми водами, залiзницею чи автошляхами, якi є необхiдними для надання iнтегрованих послуг;

- пiдготовка документацiї стосовно транспортних супровiдних документiв, митних документiв, а також iнших документiв, пов'язаних з походженням та характером товарiв, що перевозяться;

- надання комерцiйної iнформацiї будь-яким способом, у тому числi через комп'ютеризованi iнформацiйнi системи та системи електронного обмiну даними (згiдно з вимогами та умовами додатку про засоби телекомунiкацiї;

- встановлення будь-яких комерцiйних стосункiв (у тому числi участь в акцiонерному капiталi компанiї) та призначення персоналу, найнятого на мiсцi (або, у випадку персоналу iноземного походження - у вiдповiдностi до горизонтальних зобов'язань щодо перемiщення персоналу) з будь-яким судновим агентством, заснованим на мiсцевому рiвнi; та

- дiяльнiсть вiд iменi компанiй, органiзацiя заходiв суден до портiв або перебирання вантажу за необхiдностi.

(c). Послуги з оренди суден з командою (CPC 7213) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(d). Послуги з технiчного обслуговування та ремонту суден (CPC 8868**) (1) Не зв'язанi (1) Не зв'язанi  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(e). Послуги з буксирування (CPC 7224), за винятком каботажу (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
- Морськi завантажувально-розвантажувальнi послуги19 (1) Не зв'язанi, крiм нiяких обмежень на перевалку (з борта на борт або через набережну), або на використання бортового обладнання для обробки вантажiв. (1) Не зв'язанi, крiм нiяких обмежень на перевалку (з борта на борт або через набережну), або на використання бортового обладнання для обробки вантажiв.  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає20. (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
____________
19 "Послуги iз завантаження/розвантаження морського вантажу" - означає види дiяльностi, здiйснюванi стивiдорними компанiями, у тому числi операторами термiналiв, але не в тому числi безпосереднi дiї вантажникiв, коли їхню роботу органiзовано незалежно вiд стивiдорних компанiй чи компанiй-операторiв термiналiв. Види дiяльностi, що охоплюються даним термiном, включають органiзацiю та контроль за такими операцiями: (a) завантаження вантажу на судно / розвантаження вантажу з судна; (b) закрiплення/розкрiплення вантажу; (c) приймання/доставка та забезпечення схоронностi вантажу перед вiдправленням чи пiсля розвантаження.

20 У випадку розмiщення на територiях у громадськiй власностi можуть застосовуватися процедури отримання комунальної концесiї або лiцензiї.

- Послуги зi зберiгання та складування вантажу (CPC 742)
- Послуги з митного оформлення для морського транспорту21
- Контейнернi станцiї та складськi послуги22
(1) Не зв'язанi (1) Не зв'язанi  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає23 (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
____________
21 "Послуги з митного оформлення" - означає види дiяльностi, що полягають у виконаннi, вiд iменi iншої сторони, митних формальностей у зв'язку з ввезенням, вивезенням або транзитним перевезенням вантажу, незалежно вiд того, чи є цей вид дiяльностi основним для виконавця, чи додатковим до його основного профiлю.

22 "Послуги контейнерних станцiй та складських примiщень" - означає види дiяльностi, що полягають у зберiганнi контейнерiв, незалежно вiд того, чи зберiгаються вони на територiї порту, чи на позапортових площах сушi, з метою їх завантаження чи розвантаження, ремонту та забезпечення їх придатностi та готовностi до вiдвантаження.

23 У випадку розмiщення на територiях у громадськiй власностi можуть застосовуватися процедури отримання комунальної концесiї або лiцензiї.

- Морськi агентськi послуги24
- (Морськi) експедицiйнi послуги25
(1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
____________
24 "Агентськi послуги морського транспорту" - означає види дiяльностi, що полягають у виконаннi функцiй агента та представництвi на територiї певної географiчної мiсцевостi економiчних iнтересiв однiєї чи бiльше лiнiй корабельних сполучень або корабельних компанiй для таких цiлей: (a) маркетинг та продаж маркетинг або продаж послуг морського транспорту та сумiжних послуг, вiд визначення цiни до виставлення рахунку, та оформлення накладних вiд iменi компанiй, придбання та перепродаж необхiдних сумiжних послуг, пiдготовка документацiї та надання комерцiйної iнформацiї; (b) дiяльнiсть вiд iменi компанiй, що органiзують заходи до портiв та перебирання вантажу за необхiдностi.

25 "Послуги з експедицiї вантажiв" - означає (дiяльнiсть, що полягає в органiзацiї та контролi за вiдвантаженнями вiд iменi вiдправника, через придбання транспорту та сумiжних послуг, пiдготовцi документацiї та наданнi комерцiйної iнформацiї).

C. Послуги повiтряного транспорту
(d) Ремонтне та технiчне обслуговування лiтакiв (CPC 8868**) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(e) Допомiжнi послуги для повiтряного транспорту
- Продаж та маркетинг авiатранспортних послуг
- Комп'ютерна система резервування (CRS)
(1) Немає. (1) Немає, за винятком розповсюдження через комп'ютерну систему резервування (CRS) авiатранспортних послуг, що надаються головною компанiєю (CRS). Не зв'язанi.  
(2) Немає. (2) Немає.
(3) Немає. (3) Немає, за винятком розповсюдження через комп'ютерну систему резервування (CRS) авiатранспортних послуг, що надаються головною компанiєю (CRS). Не зв'язанi.
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
E. Послуги залiзничного транспорту
(b) Вантажнi перевезення (CPC 7112) (1) Не зв'язанi (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Не зв'язанi (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(d) Технiчне обслуговування та ремонт залiзничного обладнання (CPC 8868**) (1) Не зв'язанi (1) Не зв'язанi  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(e). Допомiжнi послуги для залiзничного транспорту (CPC 7430) (1) Не зв'язанi (1) Не зв'язанi  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
F. Послуги наземного транспорту.
(a). Пасажирськi перевезення (CPC 7121, 7122) (1) Не зв'язанi (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(b) Перевезення вантажiв (CPC 7123) (1) Не зв'язанi (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(c) Послуги з оренди комерцiйних транспортних засобiв з водiями (CPC 7124)
(d) Послуги з ремонту автомобiлiв, причепiв та напiвпричепiв (CPC 8867)
(1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(e) Допомiжнi послуги у сферi послуг наземного транспорту (CPC744) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(f) Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв (CPC 6112) (1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
G. Трубопровiдний транспорт
(a). Транспортування нафти i газу (CPC 7131) (1) Немає (1) Немає Чорногорiя бере на себе зобов'язання щодо забезпечення повної прозоростi у формулюваннi, адаптацiї та застосуваннi заходiв, якi впливають на доступ до ринку та торгiвлю послугами у галузi трубопровiдного транспорту.
Чорногорiя бере на себе зобов'язання забезпечити дотримання принципiв режиму недискримiнацiї при доступi до та використаннi мережi трубопроводiв пiд власною юрисдикцiєю, в межах наявних технiчних можливостей цiєї мережi, в тому що стосується походження, напрямку транспортування або прав власностi на продукцiю, що транспортується, без накладання будь-яких безпричинних затримок, заборон або звинувачень, а також забезпечення недискримiнацiйної цiнової полiтики, яка заснована на диверсифiкацiї походження, напрямкiв транспортування або прав власностi на продукцiю.
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(b). Транспортування iнших продуктiв (CPC 7139) (1) Немає (1) Немає
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
H. Допомiжнi послуги для всiх видiв транспорту
(a) Послуги з обробки вантажiв (CPC 741)
(b). Послуги зi зберiгання у складах та пакгаузах (CPC 742)
(1) Не зв'язанi (1) Не зв'язанi  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi
(c). Послуги транспортних агентств з вантажних перевезень
(d). Iншi супутнi i допомiжнi транспортнi послуги (CPC 749)
(1) Немає (1) Немає  
(2) Немає (2) Немає
(3) Немає (3) Немає
(4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi (4) Не зв'язанi, крiм зазначених у горизонтальному роздiлi

 

Додаток I

Розумiння сфери охоплення КОП 84 - Комп'ютернi та пов'язанi послуги

     1. КОП 84 охоплює всi комп'ютернi та пов'язанi послуги

     2. Розвиток технологiй привiв до збiльшення пропозицiй таких послуг, як набору або пакет супутнiх послуг, якi можуть включати всi або деякi з основних функцiй, перелiчених у пунктi 3. Наприклад, такi послуги, як веб або домен хостинг, послуг пошуку даних та розподiлених обчислень кожне з яких складається з комбiнацiї базових комп'ютерних функцiй послуг.

     3. Комп'ютернi та пов'язанi послуги, незалежно вiд того, чи поставляються через мережу, в тому числi Iнтернет, включають в себе всi послуги, якi забезпечують будь-яку з наступних чи будь-яку їх комбiнацiю:

     - Консалтинг, адаптацiя, стратегiя, аналiз, планування, технiчнi характеристики, дизайн, розробка, установка, впровадження, iнтеграцiя, тестування, налагодження, оновлення, пiдтримка, технiчна допомога, або управлiння або комп'ютерами або комп'ютерними системами;

     - Консалтинг, стратегiя, аналiз, планування, технiчнi характеристики, дизайн, розробка, установка, впровадження, iнтеграцiя, тестування, налагодження, вiдновлення, адаптацiя, обслуговування, пiдтримку, технiчну допомогу, управлiння або використання програмного забезпечення26;

     - Обробка даних, зберiгання даних, хостинг даних або сервiс бази даних;

     - Технiчне обслуговування та послуги з ремонту офiсних машин та устаткування, включаючи комп'ютери, а також

     - Послуги з навчання персоналу клiєнтiв, пов'язанi з програмним забезпеченням, комп'ютерiв чи комп'ютерних систем, i нiде не класифiкованi.

____________
     26 Термiн "програмне забезпечення" може визначатися як сукупнiсть iнформацiї, необхiдної для того, щоб комп'ютери працювали та обмiнювались iнформацiєю. Може розроблятися ряд рiзних програм для застосування у специфiчних цiлях (прикладне програмне забезпечення), i клiєнт може мати вибiр у використанi готових програм (пакети програмного забезпечення), розробки специфiчних програм для певних потреб (замовлене програмне забезпечення) або використання у комбiнацiї цих двох видiв програмного забезпечення.

     4. У багатьох випадках, комп'ютернi та пов'язанi послуги дають можливiсть надавати iншi послуги27, як електронними так i iншими засоби. Однак у таких випадках iснує важлива вiдмiннiсть мiж комп'ютерними та пов'язаним з ними послугами (наприклад, веб-хостинг або хостинг програм) i iншими послугами дозволеними комп'ютерними та пов'язаними з ними послуги. Iншi послуги, незалежно вiд того, дозволенi вони комп'ютерними та пов'язаними з ними послугами, не поширюються на КОП 84.

____________
     27 Наприклад, W/120.1.A.b. (Бухгалтерськi, аудиторськi та бухгалтерськi послуги), W/120.1.Ad (Архiтектурнi послуги), W/120.1.A.h. (Медичнi та стоматологiчнi послуги), W/120.2.D (аудiовiзуальнi послуги), W/120.5. (Освiтнi послуги).

Додаток до взаєморозумiння сфери охоплення КОП 84
Комп'ютернi та пов'язанi послуги

КОП роздiл 84 - Комп'ютернi та пов'язанi послуги

841 Консультативнi послуги у зв'язку з установкою комп'ютерного апаратного обладнання.
8410 84100 Консультативнi послуги у зв'язку з установкою комп'ютерного апаратного обладнання:
Допомiжнi послуги клiєнтам з установки комп'ютерного апаратного обладнання (тобто фiзичного обладнання) та комп'ютерних систем.
842 Послуги з реалiзацiї програмного забезпечення:
Усi послуги, включаючи консультативне обслуговування з розробки та реалiзацiї програмного забезпечення. Термiн "програмне забезпечення" може визначатися як сукупнiсть iнформацiї, необхiдної для того, щоб комп'ютери працювали та обмiнювались iнформацiєю. Може розроблятися ряд рiзних програм для застосування у специфiчних цiлях (прикладне програмне забезпечення), i клiєнт може мати вибiр у використанi готових програм (пакети програмного забезпечення), розробки специфiчних програм для певних потреб (замовлене програмне забезпечення) або використання у комбiнацiї цих двох видiв програмного забезпечення.
8421 84210 Консультативнi послуги з питань систем i програмного забезпечення:
Послуги загального характеру, що надаються до розробки систем та їх застосування для обробки даних. Цi послуги могли б надаватися з питань управлiння, планування проектiв i т. п.
8422 84220 Послуги з системного аналiзу:
Послуги з аналiзу включають аналiз потреб клiєнтiв, визначення функцiональних характеристик та створення групи. Цi послуги також пов'язанi з питаннями керiвництва проектами, технiчної координацiї та об'єднання i визначення архiтектури систем.
8423 84230 Послуги з проектування систем:
Послуги з проектування включають технiчнi рiшення щодо методологiї, забезпечення якостi, вибору обладнання для пакетiв програмного забезпечення або нових технологiй i т. п.
8424 84240 Послуги iз програмування:
Послуги iз програмування включають фазу реалiзацiї, тобто запис i виправлення помилок програм, проведення перевiрок та редагування документацiї.
8425 84250 Послуги з технiчного обслуговування систем:
Послуги з технiчного обслуговування включають консультативнi послуги та послуги технiчної допомоги по використовуванiй продукцiї програмного забезпечення, перезапису або змiни iснуючих програм або систем i забезпечення сучасної документацiї та настанов з програмного забезпечення. Сюди також включається робота фахiвцiв, тобто по перетворенню систем.
843 Послуги з обробки даних.
8431 84310 Послуги з пiдготовки даних, що вводяться:
Послуги по запису даних, такi як ключова перфорацiя, оптична розгортка i iншi методи введення даних.
8432 84320 Послуги з обробки даних та складання таблиць:
Послуги, такi як послуги з обробки даних та складання таблиць, послуги з комп'ютерних обчислень i послуги з оренди комп'ютерного часу.
8433 84330 Послуг з спiльного використання часу:
Мабуть, це послуги такого ж виду, як послуги, вiднесенi до пiдкласу 84320. Комп'ютерний час тiльки купується; якщо вiн купується, виходячи з передумов споживача; телекомунiкацiйнi послуги також можуть купуватися. Послуги з обробки даних та складання таблиць можуть купуватися у бюро обслуговування. В обох випадках послугами могли б бути послуги по спiльному використанню часу для обробки даних. Таким чином, мiж послугами, включеними в пiдкласи 84320 i 84330, чiткi розбiжностi вiдсутнi.
8439 84390 Iншi послуги з обробки даних:
Послуги, якi забезпечують повнi операцiї апаратури споживача вiдповiдно до контракту: послуги з контролю якостi навколишнiх умов у примiщеннях для комп'ютерiв; послуги з управлiння комбiнацiями встановленого комп'ютерного обладнання та послуги з управлiння процесом роботи комп'ютерiв та її розподiлом.
844 Послуги по створенню бази даних.
8440 84400 Послуги зi створення баз даних:
Всi послуги, що надаються початково маючи структурну визначенiсть базами даних через мережу електрозв'язку.
Винятки: Послуги з передачi даних i повiдомлень (наприклад, послуги з доданої вартостi мереж) класифiкованi у класi 7523 (Послуги з передачi даних i повiдомлень).
Послуги з документацiї, що складаються з отримання iнформацiї з бази даних, класифiкованi у пiдкласi 96311 (Послуги бiблiотек)
845 Послуги з технiчного обслуговування i ремонту конторських машин i обладнання, у тому числi комп'ютерiв.
8450 84500 Послуги з технiчного обслуговування i ремонту офiсних машин i устаткування, у тому числi комп'ютерiв:
Послуги з ремонту й технiчного обслуговування офiсних машин, комп'ютерiв i пов'язаного з ним устаткування.
849 Iншi послуги, пов'язанi з комп'ютерами.
8491 84910 Послуги з пiдготовки даних:
Послуги з пiдготовки даних для споживачiв без послуг з розробки даних
8499 84990 Iншi пов'язанi з комп'ютерами послуги, не включенi в iншi категорiї:
Iншi послуги, пов'язанi з комп'ютерами, не включенi в iншi категорiї, наприклад, послуги з пiдготовки кадрiв для споживачiв та iншi послуги фахiвцiв з комп'ютерної технiки.

 

Додаток II

Довiдковий документ по сектору поштових та кур'єрських послуг

     Сфера

     Нижче наведенi визначення та принципи системи регулювання для всiх поштових та кур'єрських послуг.

     Визначення

     "Iндивiдуальна лiцензiя" - дозвiл, що надається регулюючим органом окремим постачальникам, який вимагається перед постачанням даної послуги.

     "Унiверсальна послуга" - постiйна умова щодо забезпечення поштового зв'язку певної якостi у всiх точках територiї країни-члена за доступними цiнами для всiх користувачiв.

     1. Попередження антиконкурентної практики в поштовому та кур'єрському секторi

     Вiдповiднi заходи будуть пiдтриманi або введенi з метою запобiгання постачальникам, якi окремо або разом, мають можливiсть зробити iстотний вплив на умови участi (з урахуванням цiни та пропозицiї) на вiдповiдних ринках для поштових та кур'єрських послуг за рахунок використовування своєї позицiї на ринку, вiд продовження або залучення до антиконкурентної практики.

     2. Унiверсальна послуга

     Будь-яка країна-член має право визначати вид зобов'язання щодо унiверсальної послуги яку вона хоче пiдтримувати. Такi зобов'язання не будуть розглядатися як антиконкурентнi по сутi, якщо вони здiйснюються в прозорий, недискримiнацiйний i нейтрально конкурентоспроможний спосiб i не є бiльш обтяжливими, нiж необхiдно для цього виду унiверсальної послуги, визначеної країною-членом.

     3. Iндивiдуальнi лiцензiї

     Iндивiдуальна лiцензiя може вимагатися для послуг, якi знаходяться у межах унiверсальних послуг.

     Де iндивiдуальнi лiцензiї вимагаються, наступне має бути здiйснено публiчно:

     (а) усi критерiї лiцензування та перiод часу зазвичай необхiдний для прийняття рiшення щодо заявки на отримання лiцензiї, i

     (б) термiни та умови для iндивiдуальних лiцензiй.

     Причини вiдмови в iндивiдуальнiй лiцензiї буде повiдомлена заявнику на його запит i процедура оскарження через незалежний орган буде здiйснена. Така процедура має бути прозорою, недискримiнацiйною i на основi об'єктивних критерiїв.

     4. Незалежнiсть регулюючого органу

     Регулюючий орган є юридично окремим органом, i не є пiдзвiтним будь-яким постачальникам поштових та кур'єрських послуг. Рiшення та процедури, якi застосовуються регулюючим органом бути неупередженим щодо всiх учасникiв ринку.

Довiдковий документ

     Сфера.

     Нижче наведенi визначення та принципи системи регулювання основних телекомунiкацiйних послуг.

     Визначення.

     Користувачi - означає споживачiв та постачальникiв послуг.

     Основнi потужностi - означає потужностi телекомунiкацiйних мереж або послуг передачi даних загального використання, якi:

     (а) постачаються цiлком або у переважнiй бiльшостi єдиним або обмеженою кiлькiстю постачальникiв; та

     (б) не можуть бути економiчно або технiчно замiненi для надання певної послуги.

     Великий постачальник - означає постачальника, який має можливiсть значно впливати на умови участi (маючи на увазi цiну та пропозицiю) у вiдповiдному ринку основних телекомунiкацiйних послуг в результатi:

     (а) контролю над основними потужностями; або

     (б) використання своєї позицiї на ринку.

     1. Захист конкуренцiї.

     1.1 Упередження анти-конкурентних дiй у галузi телекомунiкацiй.

     Вiдповiднi заходи повиннi бути застосованi з метою упередження постачальникiв, якi самi або разом є великими постачальниками, вiд включення або продовження застосування анти-конкурентних дiй.

     1.2 Захиснi заходи.

     До зазначених вище анти-конкурентних заходiв вiдносяться:

     (а) участь у анти-конкурентному перехресному фiнансуваннi;

     (б) використання iнформацiї, отриманої вiд конкурентiв, в анти-конкурентних цiлях; та

     (в) не надання iншим постачальникам послуг на постiйнiй основi технiчної iнформацiї щодо основних потужностей та iншої комерцiйно важливої iнформацiї, що є необхiдною для них для участi у наданнi послуг.

     2. Взаємозв'язок.

     2.1 Цей роздiл стосується зв'язку з постачальниками, що надають телекомунiкацiйнi мережi або послуги передачi даних загального використання для того, щоб дозволити користувачам одного постачальника зв'язуватися з користувачами iншого постачальника та використовувати послуги, що надаються iншим постачальником, у випадку коли стосовно цього iснують окремi домовленостi.

     2.2 Який взаємозв'язок гарантується.

     Взаємозв'язок з великими постачальниками гарантується у будь-якiй точцi мережi, в якiй це технiчно можливо. Такий взаємозв'язок надається:

     (а) на недискримiнацiйних умовах (включаючи технiчнi стандарти та характеристики) та за показниками якостi не гiршими нiж у власних аналогiчних послуг або аналогiчних послуг постачальникiв, що не є дочiрнiми пiдприємствами, або що є дочiрнiми пiдприємствами або iншими фiлiалами;

     (б) регулярно, на умовах (включаючи технiчнi стандарти та характеристики) та за показниками вартостi, якi є "прозорими", розумними, економiчно ефективними, та в достатнiй мiрi вiдокремленi, тобто користувач не повинен платити за компоненти та потужностi мережi, якi не є необхiдними для отримання певної послуги; та

     (в) на замовлення, у додаткових точках до термiналiв, що пропонуються для бiльшостi користувачiв, за плату, що вiдображає вартiсть спорудження необхiдних додаткових потужностей.

     2.3 Загальний доступ до процедур обговорення взаємозв'язку.

     Процедура, що застосовується для зв'язку з великим постачальником являє собою вiдкриту iнформацiю.

     2.4 "Прозорiсть" домовленостей про взаємозв'язок.

     Гарантується, що великий постачальник вiдкриває для загального доступу iнформацiю про свої домовленостi з взаємозв'язку або довiдкову пропозицiю щодо взаємозв'язку.

     2.5 Взаємозв'язок: врегулювання суперечок.

     Постачальник послуг, що замовляє взаємозв'язок з великим постачальником, право звертатися:

     (а) або в будь-який момент;

     (б) або пiсля розумного перiоду часу, про який було вiдкрито повiдомлено

     до незалежного нацiонального агентства, яке може бути регулюючим органом, як зазначено у параграфi 5 нижче, з метою вирiшення суперечок згiдно з вiдповiдними умовами та показниками зв'язку протягом розумного перiоду часу, за умови, що вони не були встановленi ранiше.

     3. Унiверсальнi послуги.

     Кожний Член має право визначити той тип зобов'язань щодо унiверсальних послуг, яким вiн бажає скористатись. Такi зобов'язання не будуть вважатися анти-конкурентними самi по собi, за умов, що вони застосовуються "прозоро", недискримiнацiйно та абсолютно нейтрально i вони не є важчими нiж необхiдно по вiдношенню до унiверсальних послуг, визначених Членом.

     4. Загальна доступнiсть вимог щодо лiцензування.

     У випадку, коли необхiдне отримання лiцензiї, наступнi вiдомостi мають бути загально доступними:

     а). всi вимоги щодо лiцензування та промiжок часу, необхiдний для прийняття рiшення стосовно заяви на отримання лiцензiї, та

     б). умови iндивiдуальних лiцензiй.

     На прохання заявника до його вiдома доводяться пiдстави вiдмови в видачi лiцензiї.

     5. Незалежнi регулюючi органи.

     Регулюючi органи є незалежними вiд будь-якого постачальника основних телекомунiкацiйних послуг, та не пiдзвiтнi йому. Рiшення, що приймаються регулюючими органами та процедури їх прийняття повиннi бути рiвноцiнними по вiдношенню до всiх учасникiв ринку.

     6. Розподiл та використання обмежених ресурсiв.

     Всi процедури розподiлу та використання обмежених ресурсiв, включаючи радiочастоти, коди та права, будуть проводитися об'єктивно, вчасно, "прозоро" та недискримiнацiйно. Iснуючий стан розподiлу радiочастот буде загально доступним, але детальна iнформацiя щодо частот, видiлених для особливих державних потреб не повинна надаватися.

Перелiк вилучень з режиму найбiльшого сприяння (РНС) Чорногорiї, вiдповiдно до Статтi 2 ГАТС

Сектор або пiдсектор Опис мiри iз зазначенням того, чому вона не вiдповiдає Статтi II ГАТС Країни, до яких застосовуються ця мiра. Термiн дiї що передбачається Умови, що викликають необхiднiсть виключення
Правовi послуги Крiм консультацiйних послуг, iнших юридичних послуг, що надаються адвокатами, тобто адвокати, якi є членами чорногорської асоцiацiї адвокатiв та зареєстрованi в системi ведення реєстру Асоцiацiї може бути надана за умови взаємностi. Всi країни Необмежений. Взаємне узгодження юридичної професiї в рамках загального регiонального розвитку судових i адмiнiстративних установ.
Аудiовiзуальнi послуги
- Виробництво та розповсюдження аудiовiзуальних робiт через трансляцiю або iншi форми передачi на аудиторiю
Заходи, якi дають визначенням робiт європейського походження таким чином, щоб надати нацiональний режим аудiовiзуальним роботам, якi вiдповiдають певним лiнгвiстичним критерiям i критерiям походження, стосовно доступу до трансляцiї або подiбних форм передачi. Сторони Конвенцiї Ради Європи про транскордонне телебачення або iнших європейських країн, з якими договiр може бути укладений. Необмежений.
Необхiднi виключення, для деяких країн, тiльки до укладення або завершення економiчної iнтеграцiйної угоди.
Умови спрямованi в межах сектору на поширення культурних цiнностей в Європi, а також на досягнення цiлей лiнгвiстичної полiтики.
- Виробництво та розповсюдження кiнематографiчних робiт i телевiзiйних програм Заходи ґрунтуються на укладених мiж урядами рамкових угодах про спiльне виробництво аудiовiзуальних робiт, якi надають нацiональний режим аудiовiзуальним роботам, що охоплюються цими угодами, зокрема по вiдношенню до розповсюдження та доступу до фiнансування. Всi країни, з якими спiвробiтництво в галузi культури може бути бажаним (угоди якi вже iснують, або у процесi узгодження з наступними країнами: Алжир, Ангола, Аргентина, Австралiя, Бразилiя, Буркiна-Фасо, Канада, Кабо-Верде, Чилi, Кот-д'Iвуар, Колумбiя, Куба, Єгипет, Гвiнея-Бiсау, Iндiя, Iзраїль, Малi, Мексики, Марокко, Мозамбiк, Нова Зеландiя, Сан-Томе i Принсiпi, Сенегал, держави в Центральнiй, Схiднiй та Пiвденно-Схiднiй Європi, Швейцарiя, Тунiс, Туреччина, Венесуела). Необмежений. Мета таких угод полягає у сприяннi культурним зв'язкам мiж вiдповiдними країнами.
- Виробництво та розповсюдження телевiзiйних програм i кiнематографiчних робiт Заходи надають пiльги будь-яких програм пiдтримки (таких як План дiй щодо передових телевiзiйних послуг, MEDIA або Європейський фонд пiдтримки спiв-виробництва кiнематографiчних робiт (EURIMAGES) аудiовiзуальним роботам, а також постачальникам таких робiт, якi вiдповiдають певним європейським критерiям походження. Європейськi країни Необмежений.
Необхiднi виключення, для деяких країн, тiльки до укладення або завершення економiчної iнтеграцiйної угоди.
Цi програми направленi на збереження та пiдтримку регiональних особливостей європейських країн, якi мають давнi культурнi зв'язки.
Послуги наземного транспорту Наземно-транспортнi лiцензiї видаються на умовах взаємностi. Всi країни Необмежений Мiжнародна практика
- Пасажирськi та вантажнi Заходи, взятi в рамках iснуючих або майбутнiх угод, якi резервують i/або обмежують надання послуг наземного транспорту i зазначенням термiнiв i умов цього положення, у тому числi транзитних дозволiв та/або пiльгових дорожнiх податкiв, на територiї Чорногорiї або через кордони Чорногорiї. Усi країни, з якими договори знаходяться або будуть знаходитися в силi. Необмежений Необхiднiсть звiльнення пов'язана з регiональними характеристиками послуг наземного транспорту, а також необхiднiстю регулювання правил руху на всiй територiї Чорногорiї, а також мiж Чорногорiєю i зацiкавленими країнами.
Продаж маркетингових та комп'ютерних систем бронювання послуг повiтряного транспорту Зобов'язання постачальникiв чорногорської системи резервування квиткiв (КРС) або чорногорської головної компанiї та авiаперевiзникiв, якi беруть участь, не застосовуються, вiдповiдно, вiдносно iноземних перевiзникiв або КРС, контрольованi iноземними авiаперевiзниками в тiй мiрi, що їх КРС за межами Чорногорiї не надає нацiональний режим чорногорським авiаперевiзникам, або чорногорськiй головнiй компанiї та авiаперевiзникам, якi беруть участь. Всi країни де постачальники КРС або головнi авiаперевiзники розташованi. Необмежений. Необхiднiсть звiльнення виходить з недостатнього розвитку погоджених на багатосторонньому рiвнi правил роботи КРС.
Всi сектори Заходи, якi випливають з двостороннiх угод, укладених Чорногорiєю з метою забезпечення перемiщення всiх категорiй фiзичних осiб, якi надають послуги. Регiональнi країни i Україна Необмежений. Угоди вiдображають процес прогресивної торговельної лiбералiзацiї мiж Чорногорiєю та її регiональними торговельними партнерами.

 

ДОДАТОК IV

ВIДНОСИТЬСЯ ДО СТАТТI 44
ФIНАНСОВI ПОСЛУГИ

Стаття 1
Сфера застосування та визначення

     1. Цей Додаток стосується заходiв Сторiн, що впливають на торгiвлю фiнансовими послугами1.

____________
     1 "Торгiвля фiнансовими послугами" повинна тлумачитись у вiдповiдностi з визначенням, яке мiститься в пiдпараграфi (a)(i)] Статтi 27 цiєї Угоди.

     2. Для цiлей цього Додатку:

     (a) "фiнансовою послугою" є будь-яка послуга фiнансового характеру, яку пропонує постачальник фiнансових послуг Сторони. Фiнансовi послуги включають всi страховi послуги, а також послуги, пов'язанi зi страхуванням, всi банкiвськi та iншi фiнансовi послуги (крiм страхових). Фiнансовi послуги включають такi види послуг:

Страховi послуги та тi, що пов'язанi зi страхуванням

     (i) пряме страхування (в тому числi спiльне страхування):

     (A) життя;

     (B) не пов'язане iз страхуванням життя;

     (ii) перестрахування i передача частини операцiй;

     (iii) страхове посередництво, таке як брокерське та агентське;

     (iv) допомiжнi послуги щодо страхування, такi як консультацiйнi, актуарнi, оцiнка ризику та послуги щодо врегулювання претензiй.

Банкiвськi та iншi фiнансовi послуги (за винятком страхування)

     (v) прийом вiд населення депозитiв та iнших грошових коштiв, що належать до сплати;

     (vi) видача позик всiх видiв, у тому числi споживчих позик, позик пiд заставу, факторинг та фiнансування комерцiйних операцiй;

     (vii) фiнансовий лiзинг;

     (viii) усi види послуг щодо платежiв та грошових переказiв, у тому числi кредитування, платiжнi та дебетовi картки, дорожнi чеки та банкiвськi векселi;

     (ix) гарантiї та зобов'язання;

     (x) торгiвля за власний рахунок чи за рахунок клiєнтiв, або на валютнiй бiржi чи на позабiржовому ринку, або iншим наступним чином:

     (aa) iнструментами грошового ринку (в тому числi чеками, перевiдними векселями, депозитними сертифiкатами);

     (bb) iноземною валютою;

     (cc) вторинними документами, в тому числi, але не виключно, ф'ючерсами та опцiонами;

     (dd) цiнними паперами, що мають вiдношення до валютних курсiв та вiдсоткових ставок, в тому числi такi як своп, угоди про строковi курси;

     (ee) цiнними паперами, що вiльно продаються i купуються;

     (ff)iншими обiговими цiнними паперами та фiнансовими активами, в тому числi злитками дорогоцiнних металiв;

     (xi) участь в емiсiях усiх видiв цiнних паперiв, в тому числi гарантування та розмiщення у ролi агента (державного або приватного), та надання послуг, що вiдносяться до таких емiсiй;

     (xii) брокерськi операцiї на грошовому ринку;

     (xiii) управлiння активами, такими як готiвка або цiннi папери, всi види управлiння колективними iнвестицiями, управлiння пенсiйним фондом, опiкунство, депозитарнi та трастовi послуги;

     (xiv) лiквiдацiйнi та клiринговi послуги щодо фiнансових активiв, у тому числi цiннi папери, вториннi документи та iншi обiговi цiннi папери;

     (xv) забезпечення i передача постачальникам iнших фiнансових послуг фiнансової iнформацiї та програмного забезпечення для обробки фiнансових даних та iншого вiдповiдного програмного забезпечення;

     (xvi) консультативнi, посередницькi та iншi допомiжнi фiнансовi послуги з усiх видiв дiяльностi, перелiчених у пiдпараграфах (v) - (xv), включаючи вiдомостi про позичальникiв та аналiз з кредитних питань, дослiдження та рекомендацiї з питань iнвестицiй i портфеля цiнних паперiв, рекомендацiї з питань придбання, реорганiзацiї та стратегiї пiдприємств;

     (b) "постачальник фiнансових послуг" означає будь-яку фiзичну або юридичну особу Сторони, яка бажає постачати або постачає фiнансовi послуги, але поняття "постачальник фiнансових послуг" не включає державну структуру;

     (c) "державна структура" означає:

     (i) уряд, центральний банк, валютнi установи Сторони, або структуру, що належить Сторонi чи контролюється нею, яка в принципi займається виконанням урядових функцiй або дiяльнiстю в iнтересах уряду, не включаючи структуру, яка займається, головним чином, наданням фiнансових послуг на комерцiйних умовах; або

     (ii) приватну структуру, що здiйснює функцiї, якi, як правило, виконує центральний банк або валютна установа в перiод здiйснення цих функцiй.

     (d) для цiлей пiдпункту (a)(ii) Статтi 27 цiєї Угоди "послуги, що поставляються при здiйсненнi державних функцiй" означають наступне:

     (i) види дiяльностi, здiйснюванi центральним банком або валютно-фiнансовим органом чи iншою державною структурою при проведеннi грошової або валютно-курсової полiтики;

     (ii) види дiяльностi, якi є частиною встановленої законом системи соцiального забезпечення або державних пенсiйних програм;

     (iii) iншi види дiяльностi, здiйснюванi державною структурою за рахунок або при гарантiї чи використаннi державних фiнансових ресурсiв;

     (e) для цiлей пiдпараграфа (a)(ii) Статтi 27 цiєї Угоди, якщо Сторона дозволить будь-якi види дiяльностi, про якi йдеться у пiдпараграфах (d)(ii) або (d)(iii) цього параграфа, здiйснювати його постачальниками фiнансових послуг на умовах конкуренцiї з державною структурою або будь-яким постачальником фiнансової послуги, термiн "послуга" включає такi види дiяльностi;

     (f) пiдпараграф (a)(iii) Статтi 27 цiєї Угоди не застосовується до послуг, що охоплюються цим Додатком.

Стаття 2
Нацiональний режим

     1. Вiдповiдно до умов та визначень, якими встановлюється нацiональний режим, кожна Сторона надає постачальникам фiнансових послуг iншої Сторони, заснованим на її територiї, доступ до платiжних та клiрингових систем, якими оперують державнi установи, та офiцiйним засобам фiнансування та рефiнансування, якi є доступними пiд час нормального ведення звичайного бiзнесу. Цим параграфом не надається доступ до позичальника або надзвичайних засобiв Сторони.

     2. У разi, якщо

     (a) членство або участь в, або доступ до саморегулюючих органiв, бiрж або ринкiв цiнних паперiв чи ф'ючерсiв, клiрингових агентств, або будь-яких iнших органiзацiй чи асоцiацiй вимагається Стороною по вiдношенню до постачальникiв фiнансових послуг будь-якої iншої Сторони для надання фiнансових послуг так само як i по вiдношенню до постачальникiв фiнансових послуг Сторони; або

     (b) Сторона надає прямо або опосередковано таким особам привiлеї чи переваги пiд час постачання фiнансових послуг,

     Сторона має забезпечити, що такi особи вiдповiдають умовам нацiонального режиму по вiдношенню до постачальникiв фiнансових послуг будь-якої iншої Сторони, якi є резидентами на її територiї у секторах, зазначених у цьому Розкладi, та пiдлягають встановленим умовам та квалiфiкацiйним вимогам.

Стаття 3
Прозорiсть

     1. Кожна Сторона забезпечує регуляторну прозорiсть у сферi фiнансових послуг. Вiдповiдно, Сторони проводять консультацiї з метою впровадити об'єктивнi та прозорi регуляторнi процедури в кожнiй Сторонi, беручи до уваги наступне:

     (a) роботу, яка ведеться Сторонами в ГАТС та iнших об'єднаннях, пов'язаних з торгiвлею фiнансовими послугами; та

     (b) важливiсть регуляторної прозоростi, визначених цiлей полiтики, зрозумiлих та таких, що постiйно проводяться, регуляторних процесiв, якi повiдомляються або iншим доводяться до вiдома суспiльства.

     2. Компетентнi установи кожної Сторони надають доступ зацiкавленим особам до мiсцевих вимог та процедур для складання заяв, пов'язаних з постачанням фiнансових послуг.

     3. Якщо вимагається лiцензiя для надання фiнансових послуг, компетентнi установи Сторони мають надавати вiдкритий доступ до вимог щодо отримання такої лiцензiї. Перiод, який зазвичай вимагається для винесення рiшення щодо заяв на отримання лiцензiї, має бути або:

     (a) доступним заявнику у вiдповiдь на запит; або

     (b) загальнодоступним,

     або може iснувати комбiнацiя двох варiантiв.

Стаття 4
Невiдкладний розгляд заяв

     1. Компетентнi установи кожної Сторони оперативно розглядають заяви, пов'язанi з наданням фiнансових послуг, що подаються постачальниками послуг iнших Сторiн.

     2. Якщо компетентнi установи Сторони вимагають додаткову iнформацiю вiд заявника для подальшого опрацювання його заяви, вони повiдомляють про це заявниковi без зайвої затримки.

     3. За запитом заявника компетентнi установи Сторони без зайвої затримки надають йому iнформацiю про стан опрацювання його заяви.

     4. Компетентнi установи кожної Сторони повiдомляють заявнику про результати розгляду його заяви одразу пiсля прийняття рiшення щодо такої заяви. У випадку, якщо приймається рiшення щодо вiдхилення заяви, причина вiдмови повинна повiдомлятись заявниковi.

     5. Якщо вимагається лiцензiя на надання фiнансових послуг, та якщо заявник виконує всi встановленi вимоги, компетентнi установи Сторони видають такому заявнику лiцензiю як правило упродовж шести мiсяцiв пiсля подання ним заяви, яка вважається завершеним згiдно з нацiональним законодавством Сторони.

Стаття 5
Внутрiшнє регулювання

     1. Незалежно вiд будь-яких iнших положень цього Роздiлу, Сторонi не забороняється приймати або продовжувати застосовувати обґрунтованi заходи з помiркованих причин, включаючи такi, що здiйснюються з метою:

     (a) захисту iнвесторiв, вкладникiв, власникiв страхових полiсiв, осiб, що заявляють права на страховий полiс, осiб, перед якими постачальник фiнансових послуг має фiдуцiарнi зобов'язання, або будь-яких подiбних учасникiв ринку фiнансових послуг; або

     (b) забезпечення цiлiсностi та стабiльностi фiнансової системи Сторони.

     Якщо такi заходи не вiдповiдають положенням цього Роздiлу, вони не можуть застосовуватись як засоби уникнення зобов'язань та обов'язкiв, якi встановлюються цим Роздiлом.

     2. Заходи, зазначенi в пунктi 1, не можуть встановлювати бiльш обтяжливi вимоги, нiж це передбачено метою, задля якої вони застосовуються, або встановлювати прихованi обмеження щодо торгiвлi послугами, та також не застосовуються з метою дискримiнувати фiнансову послугу або постачальникiв фiнансових послуг Сторони у порiвняннi з подiбними власними фiнансовими послугами або постачальниками фiнансових послуг.

     3. Кожна Сторона докладає найкращих зусиль з метою впровадження та застосування на її територiї "Основних Принципiв Ефективного Банкiвського Нагляду" Базельського Комiтету, стандартiв та принципiв Мiжнародної Органiзацiї Наглядових органiв iз Страхування, та "Цiлей та Принципiв Регулювання Ринкiв Цiнних Паперiв" Мiжнародної органiзацiї комiсiй з цiнних паперiв.

     4. Нiчого в цiй Статтi не перешкоджає вимагати вiд Сторони розкривати iнформацiю, пов'язану з дiяльнiстю та рахунками окремих споживачiв або будь-яку конфiденцiйну чи виробничу iнформацiю/iнформацiю про власнiсть, яка знаходиться у володiннi державних установ.

Стаття 6
Визнання пруденцiйних заходiв

     Якщо Сторона визнає шляхом укладання угоди або договору пруденцiйнi заходи не-сторони щодо визначення того, яким чином застосовуватимуться заходи Сторони, пов'язанi з фiнансовими послугами, ця Сторона надає можливiсть iншiй Сторонi проводити переговори щодо вступу до такої угоди чи договору, або проводити переговори щодо укладання подiбної угоди чи договору з нею, за обставин еквiвалентного регулювання, нагляду, впровадження такого регулювання, та якщо необхiдно, процедур, якi стосуються обмiну iнформацiєю мiж сторонами угоди або договору. Якщо Сторона встановлює таке визнання самостiйно, вiдповiдна можливiсть з метою демонстрацiї, що такi умови iснують, надається iншiй Сторонi.

Стаття 7
Передача та обробка iнформацiї

     Жодна Сторона не застосовує заходiв, якi перешкоджають передачi iнформацiї на або з територiї Сторони, або обробцi фiнансової iнформацiї, включаючи передачу даних електронними засобами, або, якщо це вiдповiдає правилам iмпорту згiдно з мiжнародними договорами, перешкоджати передачi обладнання, якщо така передача iнформацiї або передача обладнання є необхiдними для ведення звичайного бiзнесу постачальником фiнансових послуг iншої Сторони. Нiчого в цiй статтi не обмежує прав Сторони забезпечувати захист особистих даних, недоторканiсть приватного життя та конфiденцiйнiсть особистих записiв та рахункiв, доки таке право не використовується з метою невиконання положень цього Роздiлу.

 

ДОДАТОК V

ЯКИЙ ВIДНОСИТЬСЯ ДО СТАТТI 44
ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНI ПОСЛУГИ

ДОДАТОК X

ЯКИЙ ВIДНОСИТЬСЯ ДО СТАТТI 3.20
ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНI ПОСЛУГИ

Стаття 1
Сфера застосування та визначення

     1. Цей додаток застосовується до заходiв Сторiн, якi стосуються торгiвлi послугами в сферi телекомунiкацiй.1 Вiн не застосовується до заходiв Сторiн, що стосуються ефiрного мовлення або кабельного розповсюдження радiо- або телевiзiйних програм.2

____________
     1 Термiн "торгiвля у сферi телекомунiкацiйних послуг" слiд розумiти у вiдповiдностi з визначенням, що мiститься в пiдпунктi (a) (i) статтi 27 цiєї Угоди.

     2 Термiн "ефiрне мовлення" повинен бути визначений вiдповiдно до нацiонального законодавства кожної Сторони.

     2. Для цiлей цього Додатку:

     (a) "телекомунiкацiйнi послуги" означають передачу електромагнiтних сигналiв - звуку, зображення та їх будь-яких комбiнацiй. Сектор телекомунiкацiйних послуг не охоплює економiчну дiяльнiсть, що складається з постачання контенту, який потребує телекомунiкацiйних послуг для його передачi;

     (b) "регулюючий орган" означає орган або органи, якi уповноваженi виконувати будь-якi регулятивнi завдання, наданi у зв'язку з питаннями, згаданими в цьому Додатку;

     (c) "основнi потужностi" означає потужностi телекомунiкацiйних мереж або послуг передачi даних загального користування, якi:

     (i) постачаються виключно або у переважнiй бiльшостi єдиним чи обмеженою кiлькiстю постачальникiв, та

     (ii) не можуть бути економiчно або технiчно замiненi для надання певної послуги;

     (d) "основний постачальник" означає постачальника, який має можливiсть значно впливати на умови участi (маючи на увазi цiну i пропозицiю) на вiдповiдному ринку телекомунiкацiйних послуг у результатi:

     (i) контролю над основними потужностями; або

     (ii) використання своєї позицiї на ринку.

Стаття 2
Заходи iз захисту конкуренцiї

     1. 1. Кожна Сторона забезпечуватиме вiдповiднi заходи з метою запобiгання здiйсненню або продовженню анти-конкурентної практики постачальниками, якi, окремо або разом, є основними постачальниками.

     2. Анти-конкурентна практика, про яку йдеться у параграфi 1, повинна включати, зокрема:

     (a) здiйснення анти-конкурентного перехресного субсидування;

     (b) використання iнформацiї, отриманої вiд конкурентiв, в анти-конкурентних цiлях; та

     (c) не надання iншим постачальникам послуг на постiйнiй основi технiчної iнформацiї щодо основних потужностей та iншої комерцiйно важливої iнформацiї, що є необхiдною для них для участi у наданнi послуг.

Стаття 3
Взаємозв'язок

     1. Ця стаття стосується зв'язку з постачальниками, що надають телекомунiкацiйнi мережi або послуги передачi даних загального використання для того, щоб дозволити користувачам одного постачальника зв'язуватись з користувачами iншого постачальника та забезпечити доступ до послуг, що надаються iншим постачальником, у випадку коли стосовно цього iснують прийнятi зобов'язання.

     2. Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб основний постачальник надавав взаємозв'язок у будь-якiй точцi мережi, в якiй це технiчно можливо. Такий взаємозв'язок надається:

     (a) на недискримiнацiйнiй основi вiдносно термiнiв, умов (у тому числi технiчних стандартiв i специфiкацiй) i тарифiв та якостi не гiршою, нiж у власних аналогiчних послуг або аналогiчних послуг неаффiлiйованних постачальникiв послуг, або дочiрнiх компанiй або iнших фiлiй;

     (b) своєчасно, на умовах (у тому числi технiчних стандартiв i специфiкацiй) i за тарифами, що вiдповiдають вартостi витрат, та є прозорими, зрозумiлими, враховують економiчну доцiльнiсть, i достатньо тарифiкованими з тим, щоб постачальнику не потрiбно було платити за мережевi компоненти або обладнання, якi йому не потрiбнi для послуг, що постачаються; та

     (c) на замовлення, у точках, додаткових до термiналiв, що пропонуються бiльшостi користувачiв, за плату, якi вiдображають вартiсть спорудження необхiдних додаткових потужностей.

     3. Кожна Сторона повинна гарантувати наявнiсть вимоги до основного постачальника дозволяти iншим постачальникам послуг, якi мають взаємозв'язок з таким основним постачальником:

     (a) розмiщати їх обладнання, яке необхiдне для взаємозв'язку в будiвлях основного постачальника; або

     (b) встановлювати їх кабелi i лiнiї, якi необхiднi для взаємозв'язку в будiвлях, кабельних каналах або тунелях основного постачальника обладнання;

     де це фiзично можливо i де не iснує реальної альтернативи для нормального взаємозв'язку з основним обладнанням основного постачальника.

     4. Кожна Сторона повинна гарантувати, що процедури, якi застосовуються до переговорiв про взаємозв'язок з основним постачальником, є доступними для громадськостi.

     5. Кожна Сторона повинна гарантувати, що основнi постачальники забезпечують доступнiсть угоди про взаємозв'язок для постачальникiв послуг iншої Сторони, та/або заздалегiдь публiкують посилання на пропозицiї про взаємозв'язок, якщо вони вже не доступнi для громадськостi.

     6. Коли постачальники не можуть вирiшити суперечки, що стосуються переговорiв стосовно угоди про взаємозв'язок з основним постачальником протягом обумовленого термiну, кожна Сторона повинна забезпечити, щоб постачальники мали змогу звертатися за допомогою до незалежного нацiонального органу, який може бути регулюючим органом у контекстi статтi 6, для врегулювання суперечок вiдносно вiдповiдних термiнiв, умов i тарифiв стосовно взаємозв'язку в розумнi термiни. Цей орган повинен визначити умови для взаємозв'язок у вiдповiдностi до звичайних принципiв регулювання ринку i сектору, про якi йде мова, та вiдповiдно до принципiв, викладених у цьому Додатку. Ця допомога може включати в себе спецiальну погоджувальну процедуру.

Стаття 4
Унiверсальна послуга

     1. Кожна сторона має право визначити, якого роду зобов'язання щодо унiверсальної послуги вона хотiла б зберегти.

     2. Заходи, що приймаються Сторонами для регулювання унiверсальної послуги, повиннi бути прозорими, об'єктивними i недискримiнацiйними. Вони повиннi також бути нейтральними по вiдношенню до конкуренцiї i не повиннi бути бiльш обтяжливими, нiж це необхiдно.

Стаття 5
Процедура лiцензування

     1. У тих випадках, коли потрiбна лiцензiя на постачання телекомунiкацiйних послуг, Сторона повинна зробити загальнодоступним наступне:

     (a) термiни та умови для такої лiцензiї; i

     (b) перiод часу, який зазвичай потрiбен для прийняття рiшення щодо заявки на лiцензiю.

     2. За винятком лiцензiй, пов'язаних з використанням радiочастотного спектру, коли потрiбна лiцензiя на постачання телекомунiкацiйних послуг, i якщо будуть виконанi вiдповiднi умови, Сторона повинна надати заявниковi лiцензiю, як правило, протягом шести мiсяцiв пiсля подання ним заявки, яка вважається належно заповненою у вiдповiдностi до законiв i нормативних актiв такої Сторони.

     3. Сторона повинна повiдомити заявника про результати розгляду його заявки вiдразу ж пiсля прийняття рiшення. У випадку, якщо буде прийнято рiшення вiдмовити заявнику у наданнi лiцензiї, Сторона доводить до вiдома заявника, на його прохання, причину такої вiдмови.

Стаття 6
Регулюючий орган

     1. Регулюючий орган кожної Сторони у сферi телекомунiкацiйних послуг, повинен бути самостiйним та непiдзвiтним будь-якому постачальнику телекомунiкацiйних послуг.

     2. Кожна Сторона повинна гарантувати, що рiшення її регулюючого органу та процедури, якi вiн використовує, були неупередженими щодо всiх учасникiв ринку.

     3. Кожна Сторона повинна забезпечити можливiсть для постачальникiв iншої Сторони, на яких вплинули рiшення регулюючого органу Сторони, звернутися до незалежного адмiнiстративного органу та/або суду згiдно з законами та нормативними актами цiєї Сторони.

     4. Кожна Сторона повинна гарантувати, що завдання, якi виконують її регулюючi органи, є доступними для громадськостi. У тих випадках, коли виконання завдань визначенi для бiльш нiж одного органа, кожна Сторона повинна забезпечити, щоб вiдповiднi завдання кожного органу були загальнодоступними.

Стаття 7
Обмеженi ресурси

     Кожна сторона повинна гарантувати, що її процедури для розподiлу та використання обмежених ресурсiв, включаючи частоти, номери та права, проводяться у об'єктивний, своєчасний, прозорий та недискримiнацiйний спосiб. Кожна сторона повинна зробити загальнодоступної iнформацiю про поточний стан розподiлу частотного дiапазону.

 

ДОПОВНЕННЯ I

ВСТУПНI ПОЛОЖЕННЯ ДО ПЕРЕЛIКУ В ДОПОВНЕННI II

     Примiтка 1 - Загальнi вiдомостi

     У додатку II зазначається, якi товари вважаються такими, що походять з країни, до якої застосовуються преференцiї. Правила подiляються на чотири категорiї залежно вiд виду продукцiї:

     (a) правила про максимальний вмiст матерiалiв iноземного походження, якi можуть входити до складу товару в результатi його обробки або переробки;

     (b) правила про змiну коду в результатi обробки або переробки товару на рiвнi позицiї (4 знаки) або пiдпозицiї (6 знакiв) вiдповiдно до Гармонiзованої системи (ГС) (кiнцевий товар може бути вiднесений до iншої позицiї/пiдпозицiї, нiж використаний матерiал);

     (c) правила про те, що товар може зазнавати тiльки певних видiв операцiй з обробки або переробки;

     (d) правила про те, що обробки або переробки зазнали деякi одержанi матерiали.

     Примiтка 2 - Структура Перелiку

     2.1. Колонки 1 i 2 мiстять опис одержаного товару. У колонцi 1 зазначається номер групи, позицiї або пiдпозицiї вiдповiдно до ГС. У колонцi 2 зазначається опис товару, який використовується ГС для вiдповiдної позицiї. Для кожного товару, зазначеного в колонках 1 i 2, вiдповiдно до примiтки 2.4 в колонцi 3 зазначається одне або декiлька правил "допустимих операцiй". Цi допустимi операцiї стосуються лише матерiалiв iноземного походження. У разi коли запису в колонцi 1 передує частка "ex" (за винятком), це означає, що правило в колонцi 3 стосується лише частини групи або позицiї, зазначеної в колонцi 2.

     2.2. У разi коли в колонцi 1 наводиться кiлька позицiй або пiдпозицiй товару або тiльки номер групи, опис в колонцi 2 має загальний характер, а вiдповiдне правило, що мiститься у колонцi 3, поширюється на всi товари, якi вiдповiдно до ГС належать до позицiї цiєї групи або до будь-якої з позицiй або пiдпозицiй, об'єднаних у колонцi 1.

     2.3. У разi коли в Перелiку зазначено кiлька рiзних правил, що стосуються рiзних товарiв однiєї позицiї, опис кожної частини позицiї, до якої належить певне правило в колонцi 3, розмiщене точно навпроти такої частини, починається з нового рядка.

     2.4. Якщо в колонцi 3 вказанi два альтернативнi правила, роздiлених союзом "або", це означає, що експортер має право сам обрати, яке з них застосовувати.

     Примiтка 3 - Загальнi положення стосовно деяких сiльськогосподарських товарiв

     3.1. Сiльськогосподарськi товари, вiднесенi до груп 6, 7, 8, 9, 10, 12 i позицiї 2401, якi вирощуються або заготовлюються на територiї країни-бенефiцiара, вважаються походженням з цiєї країни, навiть якщо вони вирощуються з насiння, цибулин, кореневих пагонiв, вiдросткiв, за допомогою щеплень, з порослi, бруньок чи iнших плодоносних частин рослин, iмпортованих з iншої країни.

     3.2. У разi коли щодо вмiсту цукру iноземного походження в конкретному товарi дiють певнi обмеження, для розрахункiв, необхiдних з метою таких обмежень, враховується вага всiх видiв цукру позицiй 1701 (сахароза) та 1802 (фруктоза, глюкоза, лактоза, мальтоза, iзоглюкози (замiнник цукру) або iнвертований цукор), що використовуються у виробництвi кiнцевого товару та виробництвi товарiв iноземного походження, що входять до складу кiнцевого товару.

     Примiтка 4 - Термiнологiя, що використовується стосовно деякої текстильної продукцiї

     4.1. Термiн "натуральнi волокна" вживається в Перелiку для позначення волокон, якi не є анi штучними, анi синтетичними. Вiн також вiдноситься тiльки до стадiй, якi передують прядiнню, включаючи вiдходи виробництва, i, за вiдсутностi iнших вказiвок, крiм iншого, вiдноситься до волокон, якi зазнали будь-якої обробки, крiм прядiння, - кардування, чесання тощо.

     4.2. Пiд термiном "натуральнi волокна" слiд розумiти також кiнський волос позицiї 0503, шовк позицiй 5002 i 5003, а також вовнянi волокна i тонка та груба вовна тварин позицiй з 5101до 5105, бавовняне волокно позицiй 5201 - 5203, а також iншi рослиннi волокна позицiй з 5301 до 5305.

     4.3. Термiни "текстильна волокниста маса", "хiмiчнi матерiали" та "бумагоробнi матерiали" використовуються в Перелiку для позначення матерiалiв, що не класифiкованi у групах 50 - 63, якi можуть застосовуватися для виробництва штучних, синтетичних або паперових волокон i пряжi.

     4.4. Термiн "штучне штапельне волокно" використовується в Перелiку для позначення очосiв синтетичних або штучних ниток, штапельних волокон чи вiдходiв позицiй з 5501 до 5507.

     Примiтка 5 - Допустимi вiдхилення для продукцiї, виготовленої iз сумiшi текстильних матерiалiв

     5.1. У разi коли опис будь-якого товару в Перелiку мiстить посилання на цю Примiтку, умови, зазначенi у колонцi 3, не стосуються будь-яких базових текстильних матерiалiв, використаних у виробництвi такого товару, на якi в сукупностi припадає не бiльше як 10 % загальної маси всiх базових текстильних матерiалiв, що використовуються у його виробництвi. (Також див. примiтки 5.3. та 5.4.)

     5.2. Однак допустиме вiдхилення, зазначене у Примiтцi 6.1, застосовується лише до змiшаної продукцiї, зробленої з двох або бiльше базових текстильних матерiалiв.

     Текстильнi матерiали, що належать до базових:

     - шовк,

     - вовна,

     - грубий волос тварин,

     - тонкий волос тварин,

     - кiнський волос,

     - бавовна,

     - грубий волос тварин, що використовується для виробництва паперу, та папiр,

     - льон,

     - справжнi коноплi,

     - джгут та iншi текстильнi луб'янi волокна,

     - сизаль та iншi текстильнi волокна роду Agave,

     - кокосовi, абаковi волокна, волокна з китайської крапиви та iншi рослиннi текстильнi волокна,

     - синтетичнi штучнi нитки,

     - штучнi нитки,

     - струмопровiднi нитки,

     - синтетичнi штучнi штапельнi волокна полiпропiлену,

     - синтетичнi штучнi штапельнi волокна з полiефiрних волокон,

     - синтетичнi штучнi штапельнi волокна з полiамiду,

     - синтетичнi штучнi штапельнi волокна з полiакрiлонiтрiлу,

     - синтетичнi штучнi штапельнi волокна з полiiмiду,

     - синтетичнi штучнi штапельнi волокна з полiтетрафторетiлену,

     - синтетичнi штучнi штапельнi волокна з полiфенилену сульфiдного,

     - синтетичнi штучнi штапельнi волокна з полiвiнiлхлориду,

     - iншi синтетичнi штучнi штапельнi волокна,

     - штучнi штапелi волокон вiскози,

     - iншi штучнi штапелi волокон,

     - волокна, виготовленi з полiуретану, сегментованi гнучкими сегментами полiефiру, з каркасною ниткою або без неї,

     - волокна, виготовленi з полiуретану, сегментованi гнучкими сегментами полiестеру, з каркасною ниткою або без неї,

     - товари з товарної позицiї 5605 (металiзована пряжа), що включають смугу, основа якої складається з алюмiнiєвої фольги або пластикової плiвки, що покрита або не покрита алюмiнiєвим порошком, шириною не бiльше 5 мм, затиснутої з допомогою прозорого або кольорового клейкого матерiалу мiж двома шарами пластикової плiвки,

     - iншi товари з товарної позицiї 5605,

     - скловолокна,

     - металевi нитки.

     Приклад:

     Нитки з товарної позицiї 5205, що мiстять бавовнянi волокна товарної позицiї 5203 та синтетичнi штапелi волокон з товарної позицiї 5506, є змiшаною пряжею. Таким чином, синтетичнi волокна, що походять не з територiї Сторони та якi не вiдповiдають правилам визначення походження, можуть бути використанi, якщо їх вага не перевищує 10 % пряжi.

     Приклад:

     Вовняна тканина з товарної позицiї 5112, що мiстить пряжу з вовни товарної позицiї 5107 та синтетичну пряжу iз штапельних волокон товарної позицiї 5509, є змiшаною тканиною. Тому синтетичнi нитки, що не вiдповiдають правилам визначення походження або вовняна нитка, що не вiдповiдає правилам походження (якi вимагають виготовлення з натуральних волокон, що не вичесанi або м'ятi або пiдготовленi iншим чином для прядiння), або поєднання цих двох ниток може бути використане за умови, що їх загальна вага не перевищує 10 % ваги тканини.

     Приклад:

     Махрова тканина з товарної позицiї 5802, що виготовлена з трикотажної пряжi з товарної позицiї 5205 та бавовняної тканини з товарної позицiї 5210, є виключно змiшаним продуктом, якщо бавовняна тканина сама по собi є змiшаною тканиною, зробленою з ниток, вiднесених до двох окремих товарних позицiй, або якщо бавовняна нитка, що використовувалася, сама є змiшаним продуктом.

     Приклад:

     Якщо махрова тканина була виготовлена з трикотажної пряжi з товарної позицiї 5205 та синтетичної тканини з товарної позицiї 5407, а потiм, очевидно, що нитки, якi використовувалися є, двома окремими базовими текстильними матерiалами, а пухнаста тканина, вiдповiдно, змiшаним продуктом.

     5.3. Якщо продукти, що включають "пряжу, виготовлену з полiуретану, сегментовану гнучкими сегментами полiефiру, з каркасною ниткою або без неї, допустимий вмiст цiєї пряжi становить 20 %.

     5.4. Якщо товари, що включають "смугу, основа якої складається з алюмiнiєвої фольги або пластикової плiвки, що покрита або не покрита алюмiнiєвим порошком, шириною не бiльше 5 мм, затиснутої з допомогою прозорого або кольорового клейкого матерiалу мiж двома шарами пластикової плiвки", допустимий вмiст цiєї смуги становить 30 %.

     Примiтка 6 - Iншi допустимi вiдхилення для деякої текстильної продукцiї

     6.1. У разi коли опис будь-якого товару в Перелiку мiстить посилання на цю Примiтку, текстильнi матерiали, що не вiдповiдають правилу в колонцi 3 Перелiку для вiдповiдного товару, можуть використовуватися для виробництва такого товару, тiльки якщо вони належать не до тiєї ж позицiї, що i товар, i їх вартiсть не перевищує 8 % цiни "франко-завод" товару.

     6.2. Матерiали, що не класифiкованi у товарних групах з 50 по 63, можуть вiльно використовуватися у виробництвi текстильних виробiв незалежно вiд того, чи мiстять вони текстиль.

     Приклад:

     Якщо правило в Перелiку визначає, що для конкретного текстильного виробу (такого як штани) повинна використовуватися пряжа, це не перешкоджає використанню металевих складових, таких як ґудзики, оскiльки ґудзики не класифiкованi у товарних групах з 50 по 63 iз цiєї ж причини це не перешкоджає використанню застiбок-змiйок, навiть з огляду на те, що зазвичай вони мiстять текстильнi матерiали.

     6.3. У тих випадках, коли застосовується правило щодо вiдсоткiв, вартiсть матерiалiв, що не класифiкованi у товарних групах з 50 по 63, повинна враховуватися при розрахунку вартостi включених до готового виробу матерiалiв iншого походження.

     Примiтка 7 - Визначення специфiчних процесiв або простих операцiй, що застосовують до товарiв групи 27

     7.1. Для цiлей товарних позицiй ex 2707 та 2713 "специфiчними процесами" є такi:

     (a) вакуумна перегонка;

     (b) вторинна перегонка шляхом дуже ретельного фракцiонування;

     (c) крекiнг;

     (d) реформiнг;

     (e) видiлення шляхом селективного розчинення;

     (f) процес, що включає всi зазначенi операцiї: обробку концентрованою сiрчаною кислотою, олеумом або сiрчаним ангiдридом; нейтралiзацiю лужними агентами; деколонiзацiю та очищення з допомогою натурально активної землi, активованої землi, активованого вугiлля або бокситу;

     (g) полiмеризацiя;

     (h) алкiлування;

     (i) iзомеризацiя.

     7.2. Для цiлей товарних позицiй 2710, 2711 та 2712 "специфiчними процесами" є такi:

     (a) вакуумна перегонка;

     (b) вторинна перегонка шляхом дуже ретельного фракцiонування (1);

     (c) крекiнг;

     (d) реформiнг;

     (e) видiлення шляхом селективного розчинення;

     (f) процес, що включає всi наступнi операцiї: обробка з концентрованої сiрчаної кислоти, олеум або сiрчаної ангiдрид; нейтралiзацiї з лужними агентами; деколонiзацiя та очищення з допомогою натурально активної землi, активованої землi, активованого вугiлля або бокситу;

     (g) полiмеризацiя;

     (h) алкiлування;

     (i) iзомеризацiя;

     (j) стосовно важких мастил, що входять виключно до товарної позицiї ex 2710, десульфуризацiя з воднем, що призводить до скорочення принаймнi 85 % вмiсту сiрки в продуктах (метод ASTM D 1266-59 Т);

     (k) стосовно товарiв, що входять виключно до товарної позицiї 2710, депарафiнiзацiя шляхом процесу iншого, нiж фiльтрацiя;

     (l) стосовно важких мастил, що входять виключно до товарної позицiї 2710, обробка воднем при тиску понад 20 бар i температурi понад 250° C з використанням каталiзатора, крiм ефекту десульфуризацiї, коли водень є активним елементом в хiмiчнiй реакцiї. Подальша обробка воднем мастил, що входять виключно до товарної позицiї 2710 (наприклад, гiдроочищення або деколоризацiя), для полiпшення кольору або стабiльностi не повинна, однак, вважатися специфiчним процесом;

     (m) стосовно важкого рiдкого палива, мастил, що входять виключно до товарної позицiї ex 2710, атмосферної перегонки, за умови, що менш нiж 30 % цих продуктiв дiстилюються за обсягом, включаючи втрати, при 300° C за методом ASTM D 86;

     (n) стосовно важких мастил iнших, нiж легке дизельне пальне та важке рiдке паливо, що входять виключно до товарної позицiї ex 2710, обробка шляхом високочастотного електричного кiстевого заряду;

     (o) стосовно сирої продукцiї (крiм вазелiну, озокериту, воску лiгнiту або торфяного воску, парафiну, якi мiстять за вагою менше 0,75 % нафти), що входять виключно до товарної позицiї ex 2712, де-змазки шляхом фракцiйної кристалiзацiї.

     7.3. Для цiлей товарних позицiй ex 2707 та 2713 простi операцiї, такi як очистка, декантацiя, опрiснення, вiддiлення води, фiльтрацiя, забарвлення, маркування, отримання вмiсту сiрки в результатi змiшування продуктiв з рiзним вмiстом сiрки, будь-якi комбiнацiї цих або подiбних операцiй, не надають статусу походження.

 

ДОДАТОК II

ПЕРЕЛIК ТОВАРIВ ТА ОПЕРАЦIЙ З ОБРОБКИ ТА ПЕРЕРОБКИ, ЯКI НАДАЮТЬ СТАТУС ПОХОДЖЕННЯ З ТЕРИТОРIЇ СТОРIН УГОДИ

Код Гармонiзованої системи Опис товару Обробка або переробка, яка здiйснюється з матерiалами, що не походять iз Сторiн Угоди, у результатi якої надається статус походження
(1) (2) (3)
Група 1 Живi тварини Всi тварини, зазначенi у групi 1, повиннi бути одержанi повнiстю
Група 2 М'ясо та харчовi м'яснi субпродукти Виробництво, у якому всi матерiали груп 1 i 2, якi використовуються, одержанi повнiстю
ex Група 3 Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi воднi безхребетнi Виробництво, у якому всi матерiали групи 3, якi використовуються, одержанi повнiстю
0304 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене Виробництво, у якому всi матерiали групи 3, якi використовуються, одержанi повнiстю
ex 0306 Ракоподiбнi з панцирами або без панцирiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; ракоподiбнi в панцирах, варенi у водi або на парi, охолодженi або неохолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування Виробництво, у якому всi матерiали групи 3, якi використовуються, одержанi повнiстю
ex 0307 Молюски, вiддiленi або не вiддiленi вiд черепашок, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних та молюскiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з водяних безхребетних, крiм ракоподiбних, придатнi для харчування Виробництво, у якому всi матерiали групи 3, якi використовуються, одержанi повнiстю
Група 4 Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi Виробництво, у якому:
- всi матерiали групи 4, якi використовуються, одержанi повнiстю; та
- вага використаного цукру не перевищує 40 % ваги кiнцевого продукту
ex
Група 5
Iншi продукти тваринного походження, що не визначенi або не включенi в iншому мiсцi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй
051191 Не придатна для харчування рибна iкра Вся iкра одержана повнiстю
Група 6 Живi рослини та продукти квiтництва Виробництво, у якому всi матерiали групи 6, якi використовуються, одержанi повнiстю
Група 7 Овочi, рослини, коренi та харчовi коренеплоди Виробництво, у якому всi матерiали групи 7, якi використовуються, одержанi повнiстю
Група 8 Їстiвнi плоди та горiхи; цедра цитрусових або шкiрки динь Виробництво, у якому:
- всi фрукти, горiхи та цедра групи 8, якi використовуються, одержанi повнiстю; та
- вага використаного цукру не перевищує 40 % ваги кiнцевого продукту
Група 9 Кава, чай, мате [парагвайський чай] та прянощi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй
Група 10 Зерновi культури Виробництво, у якому всi матерiали групи 10, якi використовуються, одержанi повнiстю
ex
Група 11
Продукцiя борошномельно-круп'яної промисловостi; солод; крохмаль; iнулiн; пшенична клейковина; за винятком: Виробництво, у якому всi матерiали груп 10 та 11, товарних позицiй 0701 та 2303, та товарної пiдгрупи 071010, якi використовуються, одержанi повнiстю
ex 1106 Борошно, крупа та порошок з сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713 Сушiння i розмелення бобових овочiв товарної позицiї 0708
Група 12 Насiння i плоди олiйних рослин; насiння iнше, плоди i зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i корми Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт
Група 13 Шелак природний неочищений; камедi, смоли та iншi рослиннi соки i екстракти Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, де вага використаного цукру не перевищує 40 % ваги кiнцевого продукту
Група 14 Рослиннi матерiали для виготовлення плетених виробiв; iншi продукти рослинного походження, не включенi до iнших угруповань Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй
ex
Група 15
Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт
1501 - 1504 Жир свинячий, жир свiйської птицi, жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, жири i масла та їх фракцiї з риби або морських ссавцiв Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт
1505, 1506 та 1520 Вовняний жир (жиропiт) i жировi речовини, отримуванi з нього (включаючи ланолiн), iншi твариннi жири i масла та їх фракцiї, глiцерин сирий; глiцеринова вода та глiцериновий луг Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй
1509 та 1510 Олiя оливкова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу: Iншi олiї та їх фракцiї, виробленi виключно з маслин або оливок, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, i сумiшi цих олiй або їх фракцiй з олiями або їх фракцiями товарної позицiї 1509 Виробництво, у якому всi матерiали, якi використовуються, одержанi повнiстю
1516 та 1517 Жири i масла твариннi або рослиннi та їх фракцiї, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi. Маргарин, сумiшi або продукти з тваринних та рослинних жирiв, масел та олiї або фракцiй жирiв, масел чи олiї з цiєї групи, за винятком харчових жирiв i масел та їх фракцiй товарної позицiї 1516 Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. У виробництвi вага всiх використаних продуктiв групи 4 не перевищує 40 % ваги кiнцевого продукту
Група 16 Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком м'яса та харчових м'ясних субпродуктiв групи 2 та матерiалiв групи 16, одержаних з м'яса та харчових м'ясних субпродуктiв групи 2; та
- у якому всi матерiали групи 3 та групи 16, одержанi з риби i ракоподiбних, молюскiв та iнших водних безхребетних групи 3, одержанi повнiстю
ex
Група 17
Цукор i кондитерськi вироби з цукру; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт
ex 1702 Iншi види цукру, включаючи хiмiчно чистi лактозу та глюкозу у твердому станi; цукровi сиропи; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом, карамель Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Виробництво, у якому вага матерiалiв товарних позицiй з 1101 по 1108, з 1701 по 1703, що використовуються, не перевищує 30 % ваги кiнцевого продукту
ex 1702 Хiмiчно чистi мальтоза та фруктоза Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, у тому числi з iнших матерiалiв товарної позицiї 1702
1704 Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад) без вмiсту какао Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, у якому:
- iндивiдуальна вага цукру та використаних матерiалiв групи 4 не перевищує 40 % ваги кiнцевого продукту
- загальна сукупна вага цукру та використаних матерiалiв групи 4 не перевищує 60 % ваги кiнцевого продукту
Група 18 Какао та продукти з нього Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, у якому:
- iндивiдуальна вага цукру та використаних матерiалiв групи 4 не перевищує 40 % ваги кiнцевого продукту
- загальна сукупна вага цукру та використаних матерiалiв групи 4 не перевищує 60 % ваги кiнцевого продукту
Група 19 Готовi продукти iз зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошнянi кондитерськi вироби Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, у якому:
- вага використаних матерiалiв груп 2, 3 та 16 не перевищує 20 % ваги кiнцевого продукту, та
- вага використаних матерiалiв товарних позицiй 1006 та з 1101 по 1108 не перевищує 20 % ваги кiнцевого продукту, та
- iндивiдуальна вага цукру та використаних матерiалiв групи 4 не перевищує 40 % ваги кiнцевого продукту, та
- загальна сукупна вага цукру та використаних матерiалiв групи 4 не перевищує 60 % ваги кiнцевого продукту
ex
Група 20
Продукти переробки овочiв, плодiв або iнших частин рослин; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, де вага використаного цукру не перевищує 40 % ваги кiнцевого продукту
2002 та 2003 Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти. Гриби та трюфелi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти Виробництво, у якому всi матерiали груп 7 та 8, якi використовуються, одержанi повнiстю
ex Група 21 Рiзнi харчовi продукти; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, у якому:
- iндивiдуальна вага цукру та використаних матерiалiв групи 4 не перевищує 40 % ваги кiнцевого продукту, та
- загальна сукупна вага цукру та використаних матерiалiв групи 4 не перевищує 60 % ваги кiнцевого продукту
2103 Продукти для приготування соусiв та готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця:  
- Соуси i пiдготовки для них; змiшанi приправи Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак можуть бути використанi порошок гiрчицi, їстiвна або пiдготовлена гiрчиця
- Порошок гiрчицi, їстiвна або пiдготовлена гiрчиця Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй
Група 22 Алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та товарних позицiй 2207 та 2208, у якому:
- всi матерiали товарних пiдгруп 080610, 200961, 200969, що використовуються, одержано повнiстю, та
- iндивiдуальна вага цукру i використаних матерiалiв групи 4 не перевищує 40 % ваги кiнцевого продукту, та
- загальна сукупна вага цукру та використаних матерiалiв групи 4 не перевищує 60 % ваги кiнцевого продукту
ex
Група 23
Залишки i вiдходи харчової промисловостi; готовi корми для тварин; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт
ex 2303 Вiдходи виробництва крохмалю Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, де вага використаних матерiалiв групи 10 не перевищує 20 % ваги кiнцевого продукту
2309 Продукти, що використовуються для годiвлi тварин Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, у якому:
- всi матерiали товарних груп 2 i 3, що використовуються, одержано повнiстю, та
- вага використаних матерiалiв груп 10 i 11, товарних позицiй 2302 та 2303 не перевищує 20 % ваги кiнцевого продукту, та
- iндивiдуальна вага цукру та використаних матерiалiв групи 4 не перевищує 40 % ваги кiнцевого продукту, та
- загальна сукупна вага цукру та використаних матерiалiв групи 4 не перевищує 60 % ваги кiнцевого продукту
ex
Група 24
Тютюн та промисловi замiнники тютюну; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, де вага використаних матерiалiв групи 24 не перевищує 30 % загальної ваги матерiалiв групи 24, що використовуються
2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи Вся тютюнова сировина та тютюновi вiдходи групи 24 одержанi повнiстю
2402 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та товарної позицiї 2403, де вага використаних матерiалiв товарної позицiї 2401 не перевищує 50 % загальної ваги матерiалiв товарної позицiї 2401, що використовуються
ex
Група 25
Сiль; сiрка; землi та камiння; штукатурнi матерiали, вапно та цемент; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
ex 2519 Карбонат магнiю природний (магнезит); магнезiя плавлена; магнезiя перепалена (агломерована) з вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi iнших оксидiв, доданих перед агломерацiєю; iншi оксиди магнiю, з домiшками або без домiшок Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак може бути використаний карбонат магнiю природний (магнезит)
Група 26 Руди, шлаки та зола Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт
ex
Група 27
Енергетичнi матерiали; нафта та продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матералiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
2710 Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних мiнералiв, за винятком сирих; продукти, не включенi до iнших угруповань, з вмiстом 70 мас. % або бiльше мастил з нафти або нафтопродуктiв, отриманих з бiтумiнозних мiнералiв, причому цi продукти є основними складовими частинами Операцiї з переробки та/або один або декiлька конкретних процесiв (1)
або
Iншi операцiї, в яких усi матерiали, що використовуються, класифiкуються в товарнiй позицiї, iншiй нiж товарна позицiя продукту. Однак матерiали з тiєї ж товарної позицiї, до якої належить продукт, можуть бути використаними, за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
____________
(1) Стосовно особливих умов, пов'язаних з "конкретними процесами", див. примiтку 7.2 Додатку I
2711 Газ нафтовий та iншi вуглеводнi у газоподiбному станi Операцiї з переробки та/або один або декiлька конкретних процесiв (1)
або
Iншi операцiї, в яких усi матерiали, що використовуються, класифiкуються в товарнiй позицiї, яка вiдмiнна вiд товарної позицiї продукту. Однак матерiали з тiєї, ж товарної позицiї, до якої належить продукт, можуть бути використанi, за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
2712 Вазелiн нафтовий [петролатум]; парафiн, вiск нафтовий мiкрокристалiчний, м'який вiск, озокерит, вiск з бурого вугiлля, вiск торф'яний, iншi мiнеральнi воски та аналогiчнi продукти, одержанi в результатi синтезу або iнших процесiв, забарвленi або незабарвленi Операцiї з переробки та/або один або декiлька конкретних процесiв (2)
або
Iншi операцiї, в яких усi матерiали, що використовуються, класифiкуються в товарнiй позицiї, iншiй нiж товарна позицiя продукту. Однак матерiали з тiєї ж товарної позицiї, до якої належить продукт, можуть бути використанi, за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
____________
(2) Стосовно особливих умов, пов'язаних з "конкретними процесами", див. примiтку 7.2. Додатку I
2713 Кокс нафтовий, бiтум нафтовий та iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд Операцiї з переробки та/або один або декiлька конкретних процесiв (3)
або
Iншi операцiї, в яких усi матерiали, що використовуються, класифiкуються в товарнiй позицiї, яка вiдмiнна вiд товарної позицiї продукту. Однак матерiали з тiєї, ж товарної позицiї, до якої належить продукт, можуть бути використанi, за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
____________
(3) Стосовно особливих умов, пов'язаних з "конкретними процесами", див. примiтки 7.1 i 7.3 Додатку I
ex
Група 28
Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак матерiали з тiєї ж товарної позицiї, до якої належить продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матералiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
ex 2811 Триоксид сiрки Виробництво з дiоксиду сiрки,
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
ex 2840 Натрiю перборат Виготовлення з тетраборату динатрiю пентагiдрату,
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
2843 Метали дорогоцiннi у колоїдному станi; органiчнi або неорганiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, iз визначеним або невизначеним хiмiчним складом; амальгами дорогоцiнних металiв Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, у тому числi iнших матерiалiв позицiї 2843
ex 2852 З'єднання ртутi внутрiшнiх ефiрiв та їх галогенованих, сульфованих, нiтрованих або нiтрозованих похiдних Виробництво з матерiалiв будь-яких позицiй. Однак вартiсть усiх матерiалiв з товарної позицiї 2909, що використовуватися, не повинна перевищувати 20 % цiни франко-завод продукту,
або
Виробництво, при якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
  З'єднання ртутi нуклеїнових кислот та їх солей, хiмiчно визначенi або не визначенi; iншi гетероциклiчнi сполуки Виробництво з матерiалiв будь-яких позицiй. Однак вартiсть усiх матерiалiв з товарних позицiй 2852, 2932, 2933 i 2934, що використовуються, не повинна перевищувати 20 % цiни франко-завод продукту,
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 29
Органiчнi хiмiчнi сполуки; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак матерiали з тiєї ж товарної позицiї, до якої належить продукт, можуть використовуватися за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
ex 2905 Алкоголяти iз спиртiв цiєї товарної позицiї та з етанолу Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, у тому числi iнших матерiалiв з товарної позицiї 2905. Однак алкоголяти металiв, якi належать до цiєї товарної позицiї, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
2905 43; 2905 44; 2905 45 Манiтол (манiт); D-глюцитол (сорбiтол); глiцерин (1,2,3-триоксипропан) Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних пiдгруп, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак матерiали з тiєї ж товарної пiдгрупи, до якої належить продукт, можуть використовуватися за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
2915 Кислоти ациклiчнi монокарбоновi насиченi та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксокислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй. Однак вартiсть усiх матерiалiв, якi належать до товарних позицiй 2915 i 2916, що використовуються, не повинна перевищувати 20 % вiд цiни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
ex 2932 - Внутрiшнi ефiри та їх галогенованi, сульфованi, нiтратованi або нiтрозованi похiднi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй. Однак вартiсть усiх матерiалiв, якi належать до товарної позицiї 2909, що використовуються, не повинна перевищувати 20 % цiни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
- Циклiчнi ацеталi та напiвацеталi, до складу яких входять або не входять iншi кiсневмiснi функцiональнi групи, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
2933 Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) азоту Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй. Однак вартiсть усiх матерiалiв, якi належать до товарних позицiй 2932 i 2933, що використовуються, не повинна перевищувати 20 % вiд цiни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
2934 Нуклеїновi кислоти та їх солi, визначеного або невизначеного хiмiчного складу; iншi гетероциклiчнi сполуки Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй. Однак вартiсть усiх матерiалiв, якi належать до товарних позицiй 2932, 2933 i 2934, що використовуються, не повинна перевищувати 20 % цiни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
Група 30 Фармацевтична продукцiя Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй
Група 31 Добрива Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак матерiали тiєї ж позицiї, що i продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
Група 32 Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки; замазки та iншi мастики, чорнило, туш Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї ж товарної позицiї, що i продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 33
Ефiрнi олiї та резиноїди; парфумернi, косметичнi та туалетнi препарати; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї ж товарної позицiї, що i продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
3301 Олiї ефiрнi недетерпенiзованi (якi мiстять терпени) або детерпенiзованi (якi не мiстять терпенiв), включаючи конкрети та абсолюти (екстракти квiткових ефiрних олiй); резиноїди; екстрагованi ефiрнi олiї; концентрати ефiрних олiй у жирах, жирних олiях, восках або в iнших подiбних речовинах, одержанi способом анфлеражу або мацерацiї; терпеновi побiчнi продукти детерпенiзацiї ефiрних олiй; воднi дистиляти та воднi розчини ефiрних олiй Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї ж товарної позицiї, що i продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 34
Мило, поверхнево-активнi органiчнi речовини, мийнi засоби, мастильнi матерiали, штучнi та готовi воски, сумiшi для чищення або полiрування, свiчки та аналогiчнi вироби, пасти для лiплення, пластилiн, "стоматологiчний вiск" i сумiшi на основi гiпсу для стоматологiчних цiлей; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї ж товарної позицiї, що i продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
ex 3404 Воски штучнi та готовi:
- на основi парафiну, нафтового воску, воску, отриманого з бiтумiнозних мiнералiв, сирого воску або лускоподiбного воску
Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй
Група 35 Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї ж товарної групи, що i продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту.
Група 36 Порох та вибуховi речовини; пiротехнiчнi вироби; сiрники; пiрофорнi сплави; деякi горючi матерiали Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї ж товарної групи, що i продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
Група 37 Фотографiчнi або кiнематографiчнi товари Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї ж товарної групи, що i продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 38
Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї ж товарної групи, що i продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
ex 3803 Олiя талова, рафiнована Переробка сирої талової олiї,
або
Виробництво, при якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
ex 3805 Спирти сульфатного скипидару Очищення шляхом перегонки або переробки сирого скипидару сульфатного
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
ex 3806 Канiфоль та смолянi кислоти, їх похiднi Виготовлення iз смоляних кислот
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
ex 3807 Дьоготь деревний; масла з деревного дьогтю Перегонка деревної смоли
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
3809 10 Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти i готовi препарати (наприклад препарати та засоби для обробки та протрави), видiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, якi в iнших товарних позицiях не зазначенi, на основi крохмалистих речовин Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
3823 Промисловi монокарбоновi жирнi кислоти; кислотнi олiї пiсля рафiнування; промисловi жирнi спирти Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, у тому числi iнших матерiалiв з товарної позицiї 3823
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
3824 60 Сорбiтол, крiм сорбiтолу товарної пiдпозицiї 2905 44 Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та матерiалiв пiдпозицiї 2905 44. Однак матерiали, якi належать до тiєї ж товарної позицiї, що i продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 39
Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
ex 3907 - Спiвполiмер виготовлений з полiкарбонату та спiвполiмеру акрилонiтрил-бутадинстирольного (ABS) Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї ж товарної групи, що i продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
- Полiестер Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, до якої належить продукт,
або
Виробництво з полiкарбонату тетрабромо-дiспенолу А (polycarbonate of tetrabromo-bisphenol A)
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
ex 3920 Iономiрнi листи або плiвки Виробництво з термопластичний парцiальної солi, яка є кополiмером з етилену, i метакрилової кислоти, частково нейтралiзованої iонами металу, в основному цинку i натрiю,
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
ex 3921 Фольга пластикова, металiзована Виготовлення з вельми прозорої плiвки полiестеру товщиною менше 23 мiкрон (4),
або
Виробництво, при якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
____________
(4) Плiвки, що вважаються дуже прозорими: плiвки, оптичне затемнення яких, вимiряне приладом Гарднера ASTM D 1003-16 (Gardner Hazemeter або Hazefactor), становить менше 2 %.
ex
Група 40
Каучук, гума та вироби з неї, за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 70 % цiни франко-завод продукту
4012 Шини пневматичнi або напiвпневматичнi гумовi; вiдновленi або тi, що вже використовувалися; масивнi шини (литi шини) або еластик- шини (подушковi шини), шиннi протектори, ободовi стрiчки, гумовi:  
- вiдновленi пневматичнi, масивнi або напiвпневматичнi шини резиновi Вiдновлення використаних шин
- iншi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком товарних позицiй 4011 та 4012,
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 70 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 41
Шкури необробленi (за винятком натурального та штучного хутра) i шкiра вичинена Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт
4101 до 4103 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або не спилок. Шкури необробленi овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок. Iншi шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй
4104 до 4106 Дублена (чинена) шкiра чи шкiряний краст без вовняного чи волосяного покриву, без будь-якої подальшої обробки Вторинне дублення або попереднє дублення шкiр товарних пiдпозицiй 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 або 4106 91
або
Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт
4107, 4112 та 4113 Шкiра пiддана подальшiй обробцi пiсля дублення або вичинення Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт Однак матерiали пiдпозицiй 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 та 4106 92 можуть використовуватись, лише якщо здiйснюється вторинне дублення шкiр у сухому станi
Група 42 Вироби iз шкiри; шорно-сiдельнi вироби та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (за винятком кетгуту з натурального шовку) Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 70 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 43
Натуральне та штучне хутро; вироби з нього; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, при якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 70 % цiни франко-завод продукту
4301 Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та iншi обрiзки, придатнi для використання у виробництвi хутрових виробiв), крiм шкiрсировини та шкур товарних позицiй 4101, 4102 або 4103 Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй
ex 4302 Дубленi або вичиненi хутрянi шкурки, з'єднанi:  
- пластини, поперечники та подiбнi форми Знебарвлення або фарбування на доповнення до обрiзання та збирання незiбраних дублених та вичинених хутряних шкiр
- iншi Виробництво з незiбраних дублених та вичинених хутряних шкiр
4303 Одяг з хутра, речi для одягу з хутра та iншi вироби з натурального хутра Виробництво з незiбраних дублених та вичинених хутряних шкiр товарної групи 4302
ex
Група 44
Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 70 % цiни франко-завод продукту
ex 4407 Лiсоматерiали розпиленi або розколотi увдовж, лущенi, струганi, завтовшки бiльш як 6 мм., шлiфованi або мють торцевi з'єднання Очищення, шлiфування або торцевi з'єднання
ex 4408 Листи одношарової фанери та шпону для клеєної фанери, завтовшки не бiльш як 6 мм., склеєнi; мiцна деревина, розпиляна уздовж, склеєна або лущена, завтовшки не бiльш як 6 мм., полiрована, шлiфована або та, що має торцевi з'єднання Склеювання, шлiфування, полiрування, торцевi з'єднання
ex 4410 до ex 4413 Плити деревностружковi та подiбнi, аналогiчнi матерiали з шаруватої деревини, деревина пресована Профiлювання або формування
ex 4415 Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара з деревини Виробництво з дощок, не нарiзаних за розмiрами
ex 4418 - Вироби дерев'янi будiвельнi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак можуть використовуватися пористi дерев'янi панелi, дранка (тонкi дошки) та гонт.
- Профiлi та форми Профiлювання або формування
ex 4421 Трiска сiрникова; дерев'янi цвяхи або нагелi для взуття Виробництво з деревини будь-яких товарних позицiй, за винятком очищеної деревини товарної позицiї 4409
Група 45 Корок та вироби з нього Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 70 % цiни франко-завод продукту
Група 46 Вироби iз соломи, трави еспарто та iнших матерiалiв, якi використовуються для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 70 % цiни франко-завод продукту
Група 47 Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 70 % цiни франко-завод продукту
Група 48 Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 70 % цiни франко-завод продукту
Група 49 Друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти та плани Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 70 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 50
Шовк; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт
ex 5003 Вiдходи шовковi (включаючи кокони, не придатнi для розмотування, вiдходи коконних ниток та розпушенi вiдходи), пiдданi кардо- або гребенечесанню Кардо- або гребенечесання вiдходiв шовку
5004 до ex 5006 Нитки шовковi та пряжа з шовкових вiдходiв Прядiння з натуральних або екструзiя штучних волокон, що супроводжується прядiнням або звиванням
5007 Тканини з шовкових ниток або з шовкових вiдходiв: Прядiння з натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзiя пряжi з штучних ниток або звивання, що у кожному разi супроводжується ткацтвом,
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням, або
Фарбування пряжi, що супроводжується ткацтвом,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома пiдготовчими або кiнцевими операцiями (такими як очищення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсiдання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжi з вузликами), якщо вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 51
Вовна, тонкий або грубий волос тварин; пряжа i тканини з кiнського волосу; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт
5106 до 5110 Пряжа або вовна з тонкого або грубого волосу тварин або кiнського волосу Прядiння з натуральних волокон або екструзiя штучних волокон, що супроводжується прядiнням
5111 до 5113 Тканини з вовни, з тонкого або грубого волосу тварин або кiнського волосу Прядiння з натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзiя штучних ниток або звивання, що у кожному разi супроводжується ткацтвом,
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням,
або
Фарбування пряжi, що супроводжується ткацтвом,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома пiдготовчими або кiнцевими операцiями (такими як очищення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсiдання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжi з вузликами), якщо вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
ex Група 52 Бавовна; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт
5204 до 5207 Пряжа та нитки бавовнянi Прядiння з натуральних волокон або екструзiя штучних волокон, що супроводжується прядiнням
5208 до 5212 Тканини бавовнянi Прядiння з натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзiя штучних ниток або звивання, що у кожному разi супроводжується ткацтвом,
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням,
або
Фарбування пряжи, що супроводжується ткацтвом,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома пiдготовчими або кiнцевими операцiями (такими як очищення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсiдання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжi з вузликами), якщо вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 53
Iншi рослиннi текстильнi волокна; пряжа з паперу i тканини з паперової пряжi; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт
5306 до 5308 Iншi рослиннi текстильнi волокна; паперова пряжа Прядiння з натуральних волокон або екструзiя штучних волокон, що супроводжується прядiнням
5309 до 5311 Тканини з iнших рослинних текстильних волокон; тканини з паперової пряжi Прядiння з натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзiя штучних ниток або звивання, що у кожному разi супроводжується ткацтвом,
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням,
або
Фарбування пряжи, що супроводжується ткацтвом,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома пiдготовчими або кiнцевими операцiями (такими як очищення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсiдання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжi з вузликами), якщо вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
5401 до 5406 Пряжа, моноволокно i хiмiчнi волокна Екструзiя штучних волокон, що супроводжується звиванням, або звивання натуральних волокон
5407 та 5408 Тканини з синтетичних комплексних ниток Прядiння з натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзiя штучних ниток або звивання, що у кожному разi супроводжується ткацтвом,
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям,
або
Звивання або текстурування, що супроводжується ткацтвом, де вартiсть використаної незвитої/нетекстурованої пряжi не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома пiдготовчими або кiнцевими операцiями (такими як очищення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсiдання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжi з вузликами), якщо вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
5501 до 5507 Синтетичнi штапельнi волокна Екструзiя штучних волокон
5508 до 5511 Пряжа та нитки швейнi iз штучних штапельних волокон Прядiння з натуральних волокон або екструзiя штучних волокон, що супроводжується прядiнням
5512 до 5516 Тканини iз штучних штапельних волокон: Прядiння з натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзiя штучних ниток або звивання, що у кожному разi супроводжується ткацтвом,
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям,
або
Фарбування пряжi, що супроводжується ткацтвом,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома пiдготовчими або кiнцевими операцiями (такими як очищення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсiдання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжi з вузликами), якщо вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 56
Вата, повсть i нетканi матерiали; спецiальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати i вироби з них; за винятком: Екструзiя штучних волокон, що супроводжується звиванням або звивання натуральних волокон,
або
Нанесення ворсу, що супроводжується фарбуванням або друкуванням
5602 Фетр та повстянi матерiали, просоченi або не просоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або недубльованi  
- фетр, одержаний голкопробивним способом Екструзiя штучних волокон, що супроводжується формуванням тканини. Однак:
- полiпропiленовi нитки позицiї 5402,
- полiпропiленовi волокна позицiї 5503 або 5506, або
- полiпропiленовi жгутовi волокна позицiї 5501
можуть бути використанi, якщо у всiх випадках лiнiйна щiльнiсть однiєї нитки або волокна є менш як 9 децiтекс, якщо їх вартiсть не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту,
або
Саме формування тканини з фетру здiйснюється з натуральних волокон
-iншi Екструзiя штучних волокон, що супроводжується формуванням тканини,
або
Саме формування тканини з фетру здiйснюється з натуральних волокон
5603 Нетканi матерiали, просоченi або не просоченi, покритi або непокритi, ламiнованi або неламiнованi Екструзiя штучних волокон або використання натуральних волокон, що супроводжується неткацькими технiчними прийомами, включаючи голкопробивной спосiб
5604 Гумовi нитки та корд, з текстильним покриттям; текстильна пряжа, стрiчковi нитки та нитки подiбної форми товарної позицiї 5404 або 5405, просоченi, з покриттям або в оболонцi, з гуми чи пластмаси:  
- гумовi нитки та корд, з текстильним покриттям Виробництво з гумових ниток та корду, без текстильного покриття
- iншi Екструзiя штучних волокон, що супроводжується звиванням або звивання натуральних волокон
5605 Нитки металiзованi, позументнi або непозументнi, що є текстильними, стрiчковими нитками та нитками подiбної форми товарної позицiї 5404 або 5405, комбiнованi з металом у виглядi ниток, стрiчок, порошку, або покритi металом Екструзiя штучних волокон, що супроводжується звиванням або звивання натуральних та/або штучних штапельних волокон
5606 Нитки позументнi, стрiчковi нитки та нитки подiбної форми товарної позицiї 5404 або 5405, позументнi (за винятком товарної позицiї 5605 та за винятком позументних ниток з кiнського волосу); пряжа синель (включаючи пряжу синель з пуху); пряжа фасонна петляста Екструзiя штучних волокон, що супроводжується звиванням, або звивання натуральних та/або штучних штапельних волокон,
або
Звивання, що супроводжується нанесенням ворсу,
або
Нанесення ворсу, що супроводжується фарбуванням
Група 57 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги Звивання натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзiя штучних ниток, що у кожному разi супроводжується ткацтвом,
або
Виробництво з кокосових, сизалевих або джутових волокон,
або
Нанесення ворсу, що супроводжується фарбуванням або друкуванням,
або
Прошивка, що супроводжується фарбуванням або друкуванням
Екструзiя штучних волокон, що супроводжується неткацькими технiчними прийомами, включаючи голкопробивний спосiб. Однак полiпропiленовi нитки позицiї 5402, полiпропiленовi волокна позицiї 5503 або 5506, або полiпропiленовi жгутовi волокна позицiї 5501 можуть бути використанi, якщо у всiх випадках лiнiйна щiльнiсть однiєї нитки або волокна є менш як 9 децiтекс, якщо їх вартiсть не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту.
Джутова тканина може бути використана як основа.
ex
Група 58
Спецiальнi тканини; тафтинговi текстильнi матерiали; мережива; гобелени; оздоблювальнi матерiали; вишивка; за винятком: Прядiння натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзiя штучних ниток, що у кожному разi супроводжується ткацтвом,
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або друкуванням,
або
Нанесення ворсу, що супроводжується фарбуванням або друкуванням,
або
Фарбування пряжи, що супроводжується ткацтвом,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома пiдготовчими або кiнцевими операцiями (такими як очищення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсiдання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжi з вузликами), якщо вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
5805 Меблево-декоративнi тканини ручної роботи типу французьких, фламандських, об'юсонських, бовезьких гобеленiв та аналогiчних гобеленiв, гобелени вишитi (наприклад гладдю чи хрестом), обробленi чи необробленi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт
5810 Вишивка у куску, у виглядi стрiчок або окремих орнаментiв Виробництво, у якому вартiсть всiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
5901 Текстильнi матерiали, просмоленi або накрохмаленi, якi використовуються для виготовлення книжкових палiтурок або в аналогiчних цiлях; полотна для копiювання; заґрунтованi полотна для живопису; бортiвка та подiбнi жорсткi текстильнi матерiали, якi використовуються для виготовлення каркасiв головних уборiв Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або нанесенням ворсу або покриттям,
або
Нанесення ворсу, що супроводжується фарбуванням або друкуванням
5902 Матерiали корднi для шин з нейлонових або iнших полiамiдних, полiефiрних або вiскозних високомiцних ниток:  
- що мiстять не бiльше як 90 % ваги текстильних матерiалiв Ткацтво
- iншi Екструзiя штучних волокон, що супроводжується ткацтвом
5903 Текстильнi матерiали, просоченi, з покриттям або дубльованi пластмасами, за винятком матерiалiв товарної позицiї 5902 Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома пiдготовчими або кiнцевими операцiями (такими як очищення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсiдання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжi з вузликами), якщо вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
5904 Лiнолеум, розрiзаний або не розрiзаний за формою; матерiали для покриття пiдлоги, на текстильнiй основi, розрiзанi або не розрiзанi за формою Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покритттям
5905 Настiннi покриття з текстильних матерiалiв:  
- Покритi, просоченi гумою, пластмасою або iншими матерiалами Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям
- Iншi Прядiння натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзiя штучних ниток, що у кожному разi супроводжується ткацтвом,
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома пiдготовчими або кiнцевими операцiями (такими як очищення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсiдання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжi з вузликами), якщо вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
5906 Текстильнi матерiали прогумованi, за винятком тканин товарної позицiї 5902:  
- В'язанi вручну або машинною в'язкою Прядiння натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзiя штучних ниток, що у кожному разi супроводжується в'язанням,
або
В'язання, що супроводжується фарбуванням або друкуванням,
або
Фарбування натурального волокна, що супроводжується в'язанням
- iншi тканини, зробленi iз синтетичної пряжi, що мiстять бiльш як 90 % ваги текстильних матерiалiв; Екструзiя штучних волокон, що супроводжується прядiнням
- iншi Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям,
або
Фарбування натуральних волокон, що супроводжується ткацтвом
5907 Текстильнi матерiали, просоченi або покритi iншим способом; полотна, розписанi для театральних декорацiй, художнiх студiй чи аналогiчного використання Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або нанесенням ворсу,
або
Нанесення ворсу, що супроводжується фарбуванням або друкуванням,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома пiдготовчими або кiнцевими операцiями (такими як очищення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсiдання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжi з вузликами), якщо вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
5908 Гноти тканi, трикотажнi або плетенi з текстильних матерiалiв для ламп, нагрiвальних пристроїв, запальничок, свiчок тощо; газорозжарювальнi сiтки i трикотажне трубчасте полотно для газових пальникiв, просоченi або непросоченi:  
- газорозжарювальнi сiтки для газових пальникiв, просоченi Виробництво з трикотажного трубчастого полотна для газових пальникiв
- iншi Виробництво, де всi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт
5909 до 5911 Текстильнi вироби для використання в промислових цiлях:  
- полiрувальнi диски або круги, iншi, нiж iз фетру, вказанi у товарнiй позицiї 5911; Виробництво з пряжi
- тканi тканини, якi звичайно використовуються при виробництвi паперу або для iншого технiчного призначення, збитi в повсть або нi, просоченi або непросоченi, покритi i не покритi оболонкою; трубчастi або пласкотканi товарної позицiї 5911 Екструзiя штучних волокон або звивання натуральних та/або штучних штапельних волокон, що у кожному разi супроводжується прядiнням,
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям.
Лише наступнi волокна можуть бути використованi:
- кокосова пряжа;
- полiтетрафторетиленова пряжа (5);
- пряжа багатониткова, полiамiдна, просочена або покрита фенол каучуком;
- пряжа з синтетичних текстильних волокон з ароматичного полiамiду, покрита полiконденсатом з м-фенiлендiамiну та iзофталевою кислотою;
- мономолекулярна плiвка з полiтетрафтоетилену (6);
- пряжа з синтетичних ниток з поли (п-фенiлену терефталамiду);
- пряжа скловолокниста з покриттям фенол каучуком прошита акриловою пряжею;
- сополiефiрнi моноволокна з полiефiру та каучуку з терефталевої кислоти i 1,4 циклогексанедиетанолу та iзофталевої кислоти;
- iншi Прядiння натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзiя штучних ниток, що у кожному разi супроводжується ткацтвом,
або
В'язання, що супроводжується фарбуванням або друкуванням
____________
(5) Використання цього матерiалу обмежується виробництвом тканин такого типу, що вживається при виробництвi паперу.

(6) Використання цього матерiалу обмежується виробництвом тканин такого типу, що вживається при виробництвi паперу.

Група 60 Тканини машинного в'язання або ручного плетiння Звивання натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзiя штучних ниток, що у кожному разi супроводжується в'язанням,
або
В'язання, що супроводжується фарбуванням або нанесенням ворсу або друкуванням,
або
Нанесення ворсу, що супроводжується фарбуванням або друкуванням,
або
Фарбування пряжi з натуральних волокон, що супроводжується в'язанням,
або
Кручення або текстурування, що супроводжується в'язанням за умови, що вартiсть некрученої/нетекстурованої пряжi не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
Група 61 Одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi, машинного в'язання або ручного плетiння  
- отриманi в процесi зшивання разом або зборки деталей разом яким-небудь чином, двi або бiльше частини матерiї машинного в'язання або ручного плетiння, обрiзанi або викроєнi за формою; В'язання та придання форми (включаючи крiй)
- iншi Прядiння натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзiя штучних ниток, що у кожному разi супроводжується в'язанням (в'язання для придання форми продукту),
або
Фарбування пряжi з натуральних волокон, що супроводжується в'язанням (в'язання для придання форми продукту).
ex
Група 62
Одяг та додатковi речi до одягу,
текстильнi (за винятком трикотажних машинного в'язання або ручного плетiння), за винятком:
Ткацтво, що супроводжується приданням форми (включаючи крiй),
або
Придання форми, якому передує друкування, що супроводжується щонайменше двома пiдготовчими або кiнцевими операцiями (такими як очищення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсiдання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжi з вузликами), якщо вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 та ex 6211 Одяг та додатковi речi до одягу жiночi, для дiвчаток i для дiтей, вишитi Ткацтво, що супроводжується приданням форми (включаючи крiй),
або
Виробництво з невишитої тканини, якщо вартiсть невишитої тканини, яка використовується, не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex 6210 та ex 6216 Вогнетривке спорядження з тканини, покритої плiвкою алюмiнiзованого полiестеру Ткацтво, що супроводжується приданням форми (включаючи крiй),
або
Покриття, якщо вартiсть непокритої тканини, яка використовується, не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
6213 та 6214 Хусточки носовi, шалi, хустки, шарфи, кашне, мантильї, вуалi та подiбнi вироби  
- вишитi Ткацтво, що супроводжується приданням форми (включаючи крiй),
або
Виробництво з невишитої тканини, якщо вартiсть невишитої тканини, яка використовується, не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту,
або
Придання форми, якому передує друкування, що супроводжується щонайменше двома пiдготовчими або кiнцевими операцiями (такими як очищення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсiдання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжi з вузликами), якщо вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
- iншi Ткацтво, що супроводжується пiдшивкою (включаючи крiй),
або
Придання форми, якому передує друкування, що супроводжується щонайменше двома пiдготовчими або кiнцевими операцiями (такими як очищення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсiдання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжi з вузликами), якщо вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
6217 Iншi готовi додатковi речi до одягу; частини одягу або додаткових речей до одягу, за винятком виробiв товарної позицiї 6212:  
- вишитi Ткацтво, що супроводжується приданням форми (включаючи крiй),
або
Виробництво з невишитої тканини, якщо вартiсть невишитої тканини, яка використовується не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
- вогнетривке спорядження з тканини, покритої плiвкою алюмiнiзiрованного полiестеру Ткацтво, що супроводжується приданням форми (включаючи крiй),
або
Покриття за умови, що вартiсть непокритої тканини, яка використовується, що супроводжується приданням форми (включаючи крiй), не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
- внутрiшнi прокладення для комiрцiв i манжетiв, вирiзанi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та у якому
вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту.
- iншi Ткацтво, що супроводжується приданням форми (включаючи крiй)
ex Група 63 Iншi готовi текстильнi вироби; набори; одяг та текстильнi вироби, що використовувалися; ганчiр'я, за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт
6301 до 6304 Ковдри, дорожнi пледи, постiльна та iнша бiлизна, фiранки, гардини та внутрiшнi штори, iнше домашнє приладдя:  
- з фетру, нетканиннi Екструзiя штучних волокон або використання натуральних волокон, що у кожному разi супроводжується нетканими процесами, включаючи голкопробивний спосiб та придання форми (включаючи крiй)
- iншi:  
- вишитi Прядiння або ткацтво, що супроводжується приданням форми (включаючи крiй), або
виробництво з невишитої тканини (за винятком трикотажної машинної або ручної в'язки), якщо вартiсть невишитої тканини, яка використовується, не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
- iншi Ткацтво або в'язання, що супроводжується приданням форми (включаючи крiй)
6305 Мiшки та пакети пакувальнi: Екструзiя штучних волокон або звивання натуральних та/або штучних штапельних волокон, що супроводжується прядiнням або в'язанням та приданням форми (включаючи крiй)
6306 Брезенти, навiси i тенти; палатки; вiтрила для човнiв, серфiнгiв або сухопутних транспортних засобiв; спорядження для кемпiнгiв:  
- з нетканих матерiалiв; Екструзiя штучних волокон або штучних волокон, що у кожному разi супроводжується нетканою технiкою, включаючи голкопробивний спосiб
- iншi Прядiння, що супроводжується приданням форми (включаючи крiй),
або
Покриття, якщо вартiсть тканини без покриття, яка використовується та супроводжується приданням форми (включаючи крiй), не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
6307 Iншi готовi вироби, включаючи викрiйки одягу Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
6308 Набори, що складаються з кускiв тканини та ниток, з додатковими речами або без них, для виготовлення килимiв, гобеленiв, вишитих скатертин або серветок чи аналогiчних текстильних виробiв, упакованi для роздрiбної торгiвлi Кожен компонент з набору повинен вiдповiдати правилу, яке пред'являли б до нього, якби вiн не входив у набiр. Проте, вироби, що не походить iз Сторiн, можуть бути включенi в комплект, якщо їх загальна вартiсть не перевищує 15 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 64
Взуття, гетри та аналогiчнi вироби; їх частини, за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких позицiй, за винятком процесу прикрiплення верхньої частини взуття до внутрiшньої пiдошви або iнших компонентiв пiдошви позицiї 6406
6406 Частини взуття (включаючи верх взуття з прикрiпленою або неприкрiпленою внутрiшньою устiлкою); вкладнi устiлки, устiлки пiд п'ятку i подiбнi знiмнi деталi; гетри, гамашi та подiбнi вироби i їх частини Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт
Група 65 Головнi убори та їх частини Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт
Група 66 Парасольки, парасольки вiд сонця, палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти та їх частини Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
Група 67 Обробленi пiр'я та пух i вироби з них; штучнi квiти; вироби з волосся людини Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, нiж продукт
ex
Група 68
Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, де вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
ex 6803 Сланець оброблений та вироби iз сланцю або агломерованого сланцю Виробництво з обробленого сланцю
ex 6812 Волокно азбестове оброблене; сумiшi на основi азбесту або азбесту та карбонату магнiю; вироби з цих сумiшей або з азбесту Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї
ex 6814 Слюда оброблена та вироби з неї, включаючи агломеровану або регенеровану слюду на паперовiй, картоннiй чи iншiй основi або без неї Виробництво з обробленої слюди (включаючи агломеровану або регенеровану слюду)
Група 69 Керамiчнi вироби Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 70
Скло та вироби iз скла, за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
7006 Скло товарних позицiй 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравiроване, свердлене, емальоване або оброблене iншим способом, але не оправлене або не комбiноване з iншими матерiалами:  
- склянi основи, покритi дiелектричною тонкою плiвкою, що має напiвпровiдникову чистоту вiдповiдно до стандарту SEMII (7) Виробництво з непокритих матерiалiв товарної позицiї 7006;
- iнше Виробництво з матерiалiв товарної позицiї 7001
____________
(7) SEMII - Iнститут напiвпровiдникового устаткування i матерiалiв.
7010 Бутлi, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та iншi ємностi склянi для зберiгання i транспортування або упаковування товарiв; банки склянi для консервування; пробки, кришки та iншi засоби для закупорювання, склянi Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Нарiзка скляних виробiв, у якому вартiсть ненарiзаного скла не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
7013 Посуд столовий, кухонний, туалетнi речi, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогiчних цiлей, за винятком виробiв товарної позицiї 7010 або 7018 Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Нарiзка скляних виробiв, якщо вартiсть ненарiзаного скла не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту,
або
Ручна обробка (за винятком трафаретного друку) скляного виробу, якщо вартiсть скляного виробу ручної видувки не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
ex 7019 Вироби (за винятком пряжi) iз скловолокна Виробництво з:
- нефарбованої рiвницi, зламаної пряжi або ниток
або
- скловати
ex
Група 71
Перли природнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
7106, 7108 та 7110 Дорогоцiннi метали:  
- необробленi Виробництво з матерiалiв, що не класифiкуються в товарних позицiях 7106, 7108 або 7110,
або
Електролiтичне, термiчне або хiмiчне сепарацiя дорогоцiнних металiв товарних позицiй 7106, 7108 або 7110,
або
Сплавлення дорогоцiнних металiв, що класифiкуються у позицiї 7106, 7108 або 7110, один з одним або з основними металами
- напiвобробленi або у формi порошку Виробництво з необроблених дорогоцiнних металiв
ex 7107, ex 7109 та ex 7111 Метали недорогоцiннi, плакованi дорогоцiнними металами, напiвобробленi Виробництво з недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами, необроблених
7115 Iншi вироби з дорогоцiнних металiв або плакiрованi дорогоцiнними металами Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт
7117 Бiжутерiя: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво з частин недорогоцiнних металiв, не плакованих i не покритих дорогоцiнними металами, за умови, що вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 72
Чорнi метали, за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт
7207 Напiвфабрикати iз залiза i нелегованої сталi Виробництво з матерiалiв товарних позицiй 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 або 7206
7208 до 7216 Прокат плаский, прутки, стержнi, куточки, профiлi i секцiї iз залiза та нелегованої сталi Виробництво з брускiв або iнших первинних форм позицiї 7206 або 7207
7217 Дрiт iз залiза або нелегованої сталi Виробництво з напiвфабрикатiв позицiї 7207
721891 та 721899 Напiвфабрикати Виробництво з матерiалiв товарних позицiй 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 або пiдпозицiї 722410
7223 Дрiт з нержавiючої сталi Виробництво з напiвфабрикатiв товарної позицiї 7218
7225 до 7228 Напiвфабрикати, прокат плаский гарячекатаний, прутки i стержнi, у вiльно змотаних бухтах; куточки, профiлi i секцiї з iншої легованої сталi; прутки i стержнi порожнистi з легованої або нелегованої сталi Виробництво з брускiв або iнших первинних форм позицiї 7206, 7207, 7218 або 7224
7229 Дрiт з iншої легованої сталi Виробництво з напiвфабрикатiв позицiї 7224
ex
Група 73
Вироби iз залiза або сталi, за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт
ex 7301 Шпунтовi конструкцiї Виробництво з матерiалiв позицiй 7207
7302 Вироби з чорних металiв для залiзничних або трамвайних колiй: рейки, контррейки та зубчастi рейки, перекладнi рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладнi штанги та iншi елементи з'єднання та розведення рейок, шпали, накладки стиковi i пiдкладки опорнi, клини, опорнi плити, крюковi рейковi болти, рейковi подушки та розтяжки, основи рейок, розпiрнi бруски, пластини та iншi деталi, спецiально призначенi для з'єднання або закрiплення рейок: Виробництво з матерiалiв позицiй 7206
7304, 7305 та 7306 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва) або сталi Виробництво з матерiалiв позицiй 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 або 7224
ex 7307 Фiтинги для труб i трубок (наприклад муфти, колiна, втулки) з чорних металiв Токарна обробка, свердлiння, розгортання, нарiзка рiзьблення, видалення задирок та пiскоструминне очищення кованих заготiвель, якщо їх вартiсть не перевищує 35 % цiни франко-завод продукту
7308 Металоконструкцiї (за винятком збiрних будiвельних конструкцiй товарної позицiї 9406) та їх частини (наприклад мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти, решiтчастi щогли, покрiвлi, каркаси до покрiвлi, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металiв; листи, стержнi, кутики, фасоннi профiлi, труби та аналогiчнi вироби, з чорних металiв, призначенi для використання у металоконструкцiях Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт, проте не можуть використовуватися зварнi куточки, профiлi i секцiї товарної позицiї 7301
ex 7315 Ланцюги з чорних металiв Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв позицiї 7315 не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 74
Мiдь i вироби з неї, за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт
7403 Мiдь рафiнована i мiднi сплави необробленi: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї
Група 75 Нiкель i вироби з нього Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт
ex
Група 76
Алюмiнiй i вироби з нього, за виключенням: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт
7601 Алюмiнiй необроблений Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї
7607 Фольга алюмiнiєва (тиснена або нетиснена, на основi або без основи з паперу, картону, пластмаси або подiбних матерiалiв) завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мм: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та товарної позицiї 7606
Група 77 Зарезервована для можливого майбутнього використання в Гармонiзованiй системi (ГС)  
ex
Група 78
Свинець i вироби з нього, за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт
7801 Свинець необроблений:  
- рафiнований свинець Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї
- iнший Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Проте не можуть бути використанi вiдходи i лом позицiї 7802
Група 79 Цинк i вироби з нього Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт
Група 80 Олово i вироби з нього Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт
Група 81 Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї
ex Група 82 Iнструменти, ножовi вироби, ложки та виделки з недорогоцiнних металiв; їх частини з недорогоцiнних металiв, за винятком Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
8206 Iнструменти двох або бiльше товарних позицiй вiд 8202 до 8205, у наборах для роздрiбного продажу Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком 8202 - 8205. Проте iнструменти позицiй 8202 - 8205 можуть бути включенi в набiр, якщо їх вартiсть не перевищує 15 % цiни франко-завод набору.
8211 Ножi з рiзальним лезом, зубчастi або незубчастi (включаючи ножi для обрiзування дерев), за винятком ножiв товарної позицiї 8208, та леза для них Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Проте можуть бути використанi рiзальнi леза i рукоятки з недорогоцiнних металiв
8214 Iншi вироби ножовi (наприклад машинки для пiдстригання волосся, спецiальнi ножi для м'ясникiв, рiзаки, спецiальнi кухоннi ножi та сiкачi, ножi для паперу); манiкюрнi або педикюрнi iнструменти та набори (включаючи пилочки для нiгтiв) Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Проте можуть бути використанi рукоятки з недорогоцiнних металiв
8215 Ложки, виделки, ополоники, шумiвки, лопаточки для тортiв, спецiальнi ножi для риби, масла, щипчики для цукру та аналогiчнi посуд та прибори кухоннi або столовi: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Проте можуть бути використанi рукоятки з недорогоцiнних металiв
ex
Група 83
Iншi вироби з недорогоцiнних металiв, за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
ex 8302 Арматура крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби, що використовуються в будiвлях, та автоматичнi двернi механiзми Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Проте можуть використовуватися iншi матерiали товарної позицiї 8302, якщо їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту
ex 8306 Статуетки i iншi прикраси з недорогоцiнних металiв Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Проте, можуть використовуватися iншi матерiали товарної позицiї 8306, якщо їх вартiсть не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 84
Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини, за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
ex 8401 Реактори ядернi; неопромiненi паливнi елементи (твели) для ядерних реакторiв; обладнання та пристрої для роздiлення iзотопiв: Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
8407 Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, iз зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня Виробництво, при якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
8408 Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi): Виробництво, при якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
8427 Автонавантажувачi з вилковим захватом; iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
8482 Пiдшипники кульковi або роликовi Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 85
Електричнi машини та обладнання та їх частини;
апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна
апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя, за винятком:
Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
8501, 8502 Двигуни та генератори, електричнi (за винятком електрогенераторних установок), електрогенераторнi установки та обертовi електричнi перетворювачi Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
8513 Лiхтарi електричнi портативнi, що дiють за допомогою власного джерела енергiї (наприклад на сухих батарейках, акумуляторах, магнето), крiм освiтлювальних приладiв товарної позицiї 8512: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
8519 Звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та товарної позицiї 8522,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
8521 Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та товарної позицiї 8522,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
8523 Диски, стрiчки, твердотiльнi енергонезалежнi пристрої зберiгання даних, "смарт-карти" та iншi носiї для запису звуку або iнших явищ, чи записаних або нi, включаючи матрицi i форми для виготовлення дискiв, за винятком виробiв Групи 37 Виробництво, у якому вартiсть усiх матерiалiв не повинна перевищувати 50 % вiд цiни франко-завод продукту
8525 Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифровi камери та записувальнi вiдеокамери Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та товарної позицiї 8529,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
8526 Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та товарної позицiї 8529,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
8527 Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою звуку або з годинником Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та товарної позицiї 8529,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
8528 Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура, приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та товарної позицiї 8529,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
8535 до 8537 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл, пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi пристрої для контролю або розподiлу електричного струму Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та товарної позицiї 8538,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
854011 та 854012 Трубки електронно-променевi телевiзiйнi, включаючи електронно-променевi трубки для вiдеомонiторiв Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
854231 до 854233 та 854239 Схеми монолiтнi iнтегральнi Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту,
або
Операцiї дифузiї, за яких iнтегральнi схеми формуються на напiвпровiдниковiй пiдкладцi шляхом селективного введення вiдповiдної домiшки, або якi не були або не були зiбранi та/або протестованi незалежною органiзацiєю
8544 Проводи iзольованi, кабелi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями Виробництво, у якому вартiсть усiх матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
8545 Електроди вугiльнi, щiтки вугiльнi, вугiлля для ламп або гальванiчних елементiв та iншi вироби з графiту чи iнших видiв вуглецю з металом або без нього, що використовуються в електротехнiцi Виробництво, у якому вартiсть усiх матерiалiв не повинна перевищувати 70 % вiд цiни франко-завод продукту
8546 Iзолятори електричнi з будь-яких матерiалiв Виробництво, у якому вартiсть усiх матерiалiв не повинна перевищувати 50 % вiд цiни франко-завод продукту
8547 Арматура iзолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повнiстю зроблена з iзоляцiйних матерiалiв або iз застосуванням простих металевих з'єднувальних деталей (наприклад муфт з гвинтовою нарiзкою), вмонтованих пiд час формування лише з метою складання, за винятком iзоляторiв товарної позицiї 8546; iзоляцiйнi трубки та їх з'єднувальнi деталi з недорогоцiнних металiв, з внутрiшньою iзоляцiєю Виробництво, у якому вартiсть усiх матерiалiв не повинна перевищувати 50 % вiд цiни франко-завод продукту
8548 Залишки та лом первинних елементiв, первинних батарей та електричних акумуляторiв; використанi (виснаженi) первиннi елементи, використанi (виснаженi) первиннi батареї та використанi (виснаженi) електричнi акумулятори; електричнi частини апаратури та обладнання, в iншому мiсцi даної групи не описанi або не зазначенi Виробництво, у якому вартiсть усiх матерiалiв не повинна перевищувати 50 % вiд цiни франко-завод продукту
Група 86 Залiзничнi локомотиви або моторнi вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залiзниць або трамвайних колiй та їх частини; механiчне (у тому числi електромеханiчне) сигнальне обладнання всiх видiв Виробництво, у якому вартiсть усiх матерiалiв не повинна перевищувати 70 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 87
Засоби наземного транспорту, за винятком залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання, за винятком: Виробництво, у якому вартiсть усiх матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
8711 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 88
Лiтальнi апарати, космiчнi апарати та їх частини, за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
ex 8804 Ротошути Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт, включаючи iншi матерiали товарної позицiї 8529,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
Група 89 Судна, човни та iншi плавучi засоби Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 90
Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя, за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
9002 Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, оправленi, для iнструментiв або апаратури, за винятком таких елементiв з оптично необробленого скла Виробництво, у якому вартiсть усiх матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
9033 Частини та приладдя для машин, приладiв, iнструментiв або апаратури Групи 90, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi Виробництво, у якому вартiсть усiх матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
Група 91 Годинники всiх видiв та їх частини Виробництво, у якому вартiсть усiх матерiалiв не повинна перевищувати 70 % цiни франко-завод продукту
Група 92 Музичнi iнструменти; частини та приладдя до них Виробництво, у якому вартiсть усiх матерiалiв не повинна перевищувати 70 % цiни франко-завод продукту
Група 93 Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя Виробництво, у якому вартiсть усiх матерiалiв не повинна перевищувати 50 % вiд цiни франко-завод продукту
Група 94 Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальнi прилади, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
ex
Група 95
Iграшки, iгри та спортивний iнвентар; їх частини i приладдя, за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
ex 9506 Ключки для гольфу та iнший iнвентар для iгор у гольф Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак можуть використовуватися грубо нарiзанi бруски (колодки, болванки) для виготовлення голiвок для ключок для гольфу
ex
Група 96
Рiзнi готовi вироби, за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
9601 та 9602 Кiстка слонова оброблена, кiстка, панцир черепаховий, рiг, роги оленiв, корали, перламутр та iншi матерiали тваринного походження для рiзьблення та вироби з цих матерiалiв (включаючи вироби, що виготовленi формуванням); матерiали обробленi рослинного або мiнерального походження для рiзьблення та вироби з них; вироби формованi або рiзанi з воску, стеарину, натуральних смол або натурального каучуку або модельних паст та iншi формованi або рiзанi вироби, в iншому мiсцi не зазначенi; оброблений нествердiлий желатин (крiм желатину товарної позицiї 3503) i вироби з нествердiлого желатину Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї
ex 9603 Мiтли та щiтки (включаючи щiтки, що є частинами механiзмiв, приладiв або транспортних засобiв), щiтки ручнi механiчнi без двигуна для прибирання пiдлоги, швабри та вiнички з пiр'я для змахування пилу; вузли та пучки готовi для виготовлення мiтел або щiток; подушечки та валики для фарбування; шкребки з гумовою пластинкою (за винятком гумових валикiв): Виробництво, у якому вартiсть усiх матерiалiв не повинна перевищувати 70 % вiд цiни франко-завод продукту
9605 Набори дорожнi, що використовуються для особистої гiгiєни, шиття або чищення взуття чи одягу Кожен компонент набору повинен вiдповiдати вимогам, якi пред'являються до нього, якби вiн не входив у набiр. Однак, до набору можуть бути включенi вироби, що не походять з територiй Сторiн, якщо їхня загальна вартiсть не перевищує 15 % цiни франко-завод продукту
9606 Ґудзики, кнопки та застiбки, форми для ґудзикiв та iншi частини цих виробiв; заготовки для ґудзикiв Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
та
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
9608 Ручки кульковi; ручки i маркери з наконечником з повстi та iншого пористого матерiалу; авторучки чорнильнi, стилографи та iншi авторучки; пера копiювальнi; олiвцi механiчнi; тримачi для пiр'я, тримачi для ручок, тримачi для олiвцiв та подiбнi тримачi; частини цих виробiв (включаючи ковпачки та затискачi), за винятком виробiв товарної позицiї 9609 Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак можуть використовуватися пiр'я i наконечники, що належать до тiєї ж позицiї, що i продукт
9612 Стрiчки для друкарських машинок або подiбнi стрiчки, просоченi чорнилом або обробленi iншим способом, на бобiнах чи касетах або без них; подушечки штемпельнi, просоченi або непросоченi чорнилом, в коробках або без коробок Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт,
та
Виробництво, у якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 70 % цiни франко-завод продукту
ex
9613 20
Запальнички кишеньковi, газовi, якi пiдлягають перезарядженню Виробництво, в якому вартiсть всiх використаних матерiалiв, що належать до товарної позицiї 9613, не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
ex 9614 Люльки для курiння та чашечки для люльок Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй
Група 97 Твори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт

____________
     (1) Див. примiтку 4.2.

     (2) Для спецiальних умов пов'язаних iз "специфiчними процесами", див. примiтки 8.1 та 8.3.

     (3) Для спецiальних умов пов'язаних iз "специфiчними процесами", див. примiтку 8.2.

     (4) Пiд "групою" слiд розумiти будь-яку частину позицiї вiддiлену крапкою з комою.

     (5) У випадку, якщо до складу продукту входять матерiали, якi за класифiкацiєю вiдносяться до позицiй з 3901 до 3906, з одного боку, та до позицiй з 3907 до 3911, з iншого боку, це застереження вiдноситься лише до тих матерiалiв, якi домiнують за вартiстю у складi продукту.

     (6) Наступнi плiвки слiд вважати високо прозорими: плiвки, оптичне затемнення яких вiдповiдає стандарту ASTM-D 1003-16 за Gardner Hazemeter (Hazefactor), та становить менше нiж 2 %.

     (7) Для спецiальних умов пов'язаних з продуктами, виготовленими з декiлькох текстильних матерiалiв див. примiтку 6.

     (8) Використання цього матерiалу обмежується виробництвом тканин, якi використовуються у виробництвi паперу

     (9) Див. примiтку 7.

     (10) Для трикотажних або в'язанних виробiв не еластичних або прогумованих, отриманих шляхом зшивання або збирання частин вязаних або зшитих тканин (вирiзаних або зшитих безпосередньо по формi), див. примiтку 7.

     Включенi напiвпровiдникове устаткування та матерiали - SEMII (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated).

 

ДОПОВНЕННЯ III

ЗРАЗКИ СЕРТИФIКАТIВ ПОХОДЖЕННЯ EUR.1 ТА ЗАЯВКИ СЕРТИФIКАТУ ПОХОДЖЕННЯ EUR.1

Iнструкцiї для друку

     1. Розмiр кожної форми повинен становити 210 х 297 мм; допускається вiдхилення до мiнус 5 мм або плюс 8 мм по довжинi документу. Папiр, що використовується, має бути бiлим, розмiром, придатним для написання, без механiчних пошкоджень та вагою не менше 25 г/м2. Вiн повинен мати гiльйоширний фон, який не допускає механiчної або хiмiчної фальсифiкацiї, помiтної для очей.

     2. Компетентнi органи Сторiн можуть залишити за собою право друкувати форми самостiйно або доручити це затвердженим друкарням. В останньому випадку кожна така форма повинна мати посилання на таке затвердження. На кожнiй форми необхiдно вказати назву та адресу друкарнi або знак, за яким вона може бути iдентифiкована. Крiм того, форма повинна мiстити надрукований або вписаний серiйний номер, за яким її можна iдентифiкувати.

Сертифiкат походження товару

1. Експортер (Назва, повна адреса, країна)
EUR.1              No A 000.000
Перед заповненням форми ознайомтеся з примiтками на зворотнiй сторонi.
2. Сертифiкат, що використовується для
преференцiйної торгiвлi мiж
___________________________________
та
___________________________________
(Впишiть вiдповiдну країну, групу країн або територiй)
3. Вантажоодержувач (Назва, повна адреса, країна) (за бажанням)
4. Країна, група країн або територiй, якi вважаються країною походження товару
  
 
5. Країна, група країн або територiй призначення
6. Особливостi транспортування
(за бажанням)
7. Зауваження
8. Номер позицiї; позначки та номери; номер та тип упаковки(1); опис товарiв
9. Загальна маса (кг) або iншi одиницi вимiру (лiтри, м3., та iншi.)
10. Рахунки-фактури
(за бажанням)
11. ПIДТВЕРДЖЕННЯ МИТНИЦI
Засвiдчена декларацiя
Експортнi документи(2)
Форма _________________ N ________
вiд _______________________________
Вiддiленнi митницi ___________________
Країна або територiя, що видала ________    Печатка
__________________________________
__________________________________
Мiсце та дата ______________________
__________________________________
__________________________________
(пiдпис)
12. ДЕКЛАРАЦIЯ ЕКСПОРТЕРА
Я, що пiдписався нижче, заявляю, що
вищеописанi товари вiдповiдають умовам,
необхiдним для видачi цього сертифiкату.

 

Мiсце та дата __________________________

 

__________________________________
(пiдпис)
13. ЗАПИТ НА ПЕРЕВIРКУ, до

 

14. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВIРКИ
 Проведена перевiрка показує, що цей сертифiкат (1)

р виданий зазначеним вiддiлом митницi та мiстить точну iнформацiю.

р не вiдповiдає вимогам щодо достовiрностi та точностi (див. наведенi примiтки).

________________________________________
(мiсце та дата)
Печатка
___________________
(пiдпис)

____________
(1) Проставте X у вiдповiдний квадрат.

Є запит на перевiрку достовiрностi та точностi цього сертифiкату.
________________________________________
(мiсце та дата)
Печатка
___________________
(пiдпис)

____________
     (1) Якщо товари не упакованi, вкажiть кiлькiсть одиниць товару або їх стан ("насипом"), вiдповiдно до ситуацiї

     (2) Заповняйте тiльки якщо цього вимагають нормативнi акти країни експортера.

ПРИМIТКИ

     1. Сертифiкат не повинен мати пiдчисток або слiв, що написанi поверх iнших слiв. Всi виправлення здiйснюються шляхом видалення неправильних фрагментiв та додавання правильних. Всi виправлення здiйснюються особою, яка заповняє сертифiкат, та пiдтверджуються митною службою країни або територiї, що видала сертифiкат.

     2. Мiж позицiями у сертифiкатi не повинно бути пропускiв, кожна позицiя повинна починатися з номера позицiї. Безпосередньо пiд останньою позицiю проводиться горизонтальна лiнiя. Будь-який незаповнений промiжок у документа необхiдно позначити у спосiб, який унеможливлює зробити додатковi записи.

     3. Товари необхiдно описувати вiдповiдно до iснуючої комерцiйної практики та надавати достатньо детальної iнформацiї для їх однозначної iдентифiкацiї.

 

ЗАЯВА ДЛЯ ВИДАЧI СЕРТИФIКАТУ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

1. Експортер (Назва, повна адреса, країна)
EUR.1              No A 000.000

Перед заповненням форми ознайомтеся з примiтками на зворотнiй сторонi.

2. Заява на сертифiкат, що використовується для преференцiйної торгiвлi мiж
___________________________________
та
___________________________________
(Впишiть вiдповiдну країну, групу країн або територiй)
3. Вантажоодержувач (Назва, повна адреса, країна) (за бажанням)
4. Країна, група країн або територiй, якi вважаються країною походження товару
5. Країна, група країн або територiй призначення
6. Особливостi транспортування
(за бажанням)

 

7. Зауваження
8. Номер позицiї; позначки та номери; помер та тип упаковки(1); опис товарiв
9. Загальна маса (кг) або iншi одиницi вимiру (лiтри, м3., та iншi.)
10. Рахунки-фактури
(за бажанням)

____________
     (1) Якщо товари не упакованi, вкажiть кiлькiсть одиниць товару або їх стан ("насипом"), вiдповiдно до ситуацiї

ДЕКЛАРАЦIЯ ЕКСПОРТЕРА

     Я, що пiдписався нижче, експортер товарiв, описаних на зворотнiй сторiнцi,

ЗАЯВЛЯЮ, що товари вiдповiдають умовам, необхiдним для видачi сертифiкату, що додається;
ОБУМОВЛЮЮ наступнi обставини, якi дозволили цим товарам вiдповiдати вищенаведеним умовам:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ПОДАЮ наступнi супровiднi документи(1):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ЗОБОВ'ЯЗУЮСЯ подати, на запит вiдповiдної установи, всi необхiднi свiдчення, якi ця установа може запросити для видачi сертифiкату, що додається, а також зобов'язуюся при необхiдностi погодитися на будь-яку iнспекцiю за мiй рахунок та будь-яку перевiрку процесу виробництва вищезазначених товарiв, якi здiйснюватиме вищезазначена установа;
ПРОШУ видати на цi товари сертифiкат, що додається.
___________________________________
(Мiсце та дата)
___________________________________
(Пiдпис)

____________
     (1) Наприклад: документи на iмпорт, сертифiкати на перевезення товару, рахунки-фактури, декларацiї виробника та iншi, що вiдносяться до продуктiв, що використовуються для виробництва, або до товарiв для реекспорту у ту ж державу.

 

ДОПОВНЕННЯ IV

Текст декларацiї про походження

Українська версiя

     Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл N ...(1)), заявляє, що за винятком випадкiв, де це явно зазначено, цi товари є товарами ...(2) преференцiйного походження.

_______________________________(3)
(мiсце та дата)
_______________________________(4)
(Пiдпис експортера; крiм того iм'я людини,
що пiдписує декларацiю, має бути вказане
розбiрливо)

____________
     (1) Коли декларацiя iнвойс складається затвердженим експортером у розумiннi Статтi 24 Додатку I, номер дозволу затвердженого експортера має мiститись у зазначенiй графi. Якщо декларацiя iнвойс складається незатвердженим експортером, слова в дужках можна не вказувати, або залишити вiльне мiсце.

     (2) Вказати походження продуктiв. Може бути вказане посилання на вiдповiдну колонку iнвойсу, де вказано походження кожного продукту.

     (3) Цi данi можна не вказувати, якщо ця iнформацiя мiститься у самому документi.

     (4) Дивись статтю 5.7 Додатку I. У випадках, коли пiдпис експортера не є необхiдним, звiльнення вiд зобов'язання пiдпису також поширюється на iм'я особи, що пiдписує.

Montenegro version

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.