Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9027Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за в'язкiстю, пористiстю, розширенням, поверхневим натягом або подiбнi; прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за кiлькiстю тепла, звуку або свiтла (включаючи експонометри); мiкротоми:

- 9027 10газо- або димоаналiзатори:
- - 9027 10 10 00електроннi
- - 9027 10 90 00iншi
- 9027 20 00 00хроматографи та апаратура для електрофорезу
- 9027 30 00 00спектрометри, спектрофотометри та спектрографи, що використовують оптичне випромiнювання (ультрафiолетове, видиме, iнфрачервоне)
- 9027 50 00 00iншi прилади та апаратура, що використовують оптичне випромiнювання (ультрафiолетове, видиме, iнфрачервоне)
- [9027 8]iншi прилади та апаратура:
- - 9027 81 00 00мас-спектрометри
- - 9027 89iншi:
- - - 9027 89 10 00експонометри
- - - 9027 89 30 00pН-метри, rН-метри та iншi апарати для вимiрювання електропровiдностi
- - - 9027 89 90 00iншi
- 9027 90 00 00мiкротоми; частини i приладдя

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.