Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 35Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти
3502Альбумiни (бiлки) (включаючи концентрати з кiлькох сироваткових бiлкiв iз вмiстом бiльш як 80 мас.% сироваткових бiлкiв у перерахунку на суху речовину); альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв:

- [3502 1]альбумiн яєчний:
- - 3502 11висушений:
- - - 3502 11 10 00не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях, крiм харчових
- - - 3502 11 90 00iнший
- - 3502 19iнший:
- - - 3502 19 10 00не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях
- - - 3502 19 90 00iнший
- 3502 20альбумiн молочний, включаючи концентрати з двох або бiльше бiлкiв молочної сироватки:
- - 3502 20 10 00не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях
- - [3502 20 9]iнший:
- - - 3502 20 91 00висушений (наприклад, у пластинах, лусочках, пластiвцях, порошку)
- - - 3502 20 99 00iнший
- 3502 90iншi:
- - [3502 90 2]альбумiни, крiм яєчного та молочного (лактальбумiну):
- - - 3502 90 20 00не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях
- - - 3502 90 70 00iншi
- - 3502 90 90 00альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.