Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 34Мило, поверхнево-активнi органiчнi речовини, мийнi засоби, мастильнi матерiали, воски штучнi та готовi, сумiшi для чищення або полiрування, свiчки та аналогiчнi вироби, пасти для лiплення, пластилiн, "стоматологiчний вiск" i сумiшi на основi гiпсу для стоматологiї
3402Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення iз вмiстом або без вмiсту мила (крiм засобiв, включених до товарної позицiї 3401):

- [3402 3]анiоннi органiчнi поверхнево-активнi речовини, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:
- - 3402 31 00 00лiнiйнi алкiлбензолсульфоновi кислоти та їх солi
- - 3402 39iншi:
- - - 3402 39 10 00водний розчин алкiл[оксиди(бензол-сульфоната)] динатрiю концентрацiєю 30 мас.% або бiльше, але не бiльш як 50 мас.%
- - - 3402 39 90 00iншi
- [3402 4]iншi поверхнево-активнi речовини, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:
- - 3402 41 00катiоннi:
- - - 3402 41 00 10бензалконiю хлорид (benzalkonium chloride INN)
- - - 3402 41 00 90iншi
- - 3402 42 00 00неiоногеннi
- - 3402 49 00 00iншi
- 3402 50засоби, розфасованi для роздрiбної торгiвлi:
- - 3402 50 10 00поверхнево-активнi засоби
- - 3402 50 90 00мийнi засоби та засоби для чищення
- 3402 90iншi:
- - 3402 90 10 00поверхнево-активнi засоби
- - 3402 90 90 00мийнi засоби та засоби для чищення

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.