Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 32Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi речовини, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш
3208Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:

- 3208 10на основi складних полiефiрiв:
- - 3208 10 10розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:
- - - 3208 10 10 10лаки (емаль-лаки) полiефiрнi, полiефiрiмiднi електротехнiчнi для емаль-проводiв
- - - [3208 10 10 9]iншi:
- - - - 3208 10 10 91що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 3208 10 10 98iншi
- - 3208 10 90iншi:
- - - 3208 10 90 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3208 10 90 90iншi
- 3208 20на основi акрилових або вiнiлових полiмерiв:
- - 3208 20 10розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:
- - - 3208 20 10 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3208 20 10 90iншi
- - 3208 20 90iншi:
- - - 3208 20 90 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3208 20 90 90iншi
- 3208 90iншi:
- - [3208 90 1]розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:
- - - 3208 90 11 00полiуретан на основi 2,2'-(трет-бутилiмiно) дiетанолу та 4,4'-метилен-дициклогексил дiiзоцiанату у виглядi розчину в N,N-диметилацетамiдi iз вмiстом 48 мас.% або бiльше полiмеру
- - - 3208 90 13 00спiвполiмер п-крезолу та дивiнiлбензолу у виглядi розчину в N,N-диметилацетамiдi iз вмiстом 48 мас.% або бiльше полiмеру
- - - 3208 90 19iншi:
- - - - 3208 90 19 10лаки (емаль-лаки) полiуретановi, полiамiднi, полiамiдiмiднi електротехнiчнi для емаль-проводiв
- - - - [3208 90 19 9]iншi:
- - - - - 3208 90 19 91що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 3208 90 19 98iншi
- - [3208 90 9]iншi:
- - - 3208 90 91на основi синтетичних полiмерiв:
- - - - 3208 90 91 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 3208 90 91 90iншi
- - - 3208 90 99 00на основi хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.