Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 32Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi речовини, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш
3206Iншi фарбувальнi речовини; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, що вiдрiзняються вiд матерiалiв товарних позицiй 3203, 3204 або 3205; неорганiчнi продукти видiв, якi використовують як люмiнофори, з визначеним або невизначеним хiмiчним складом:

- [3206 1]пiгменти та препарати, виготовленi на основi дiоксиду титану:
- - 3206 11 00iз вмiстом не менш як 80 мас.% дiоксиду титану у перерахунку на суху речовину:
- - - 3206 11 00 10iз вмiстом не менш як 80 мас.%, але не бiльш як 93 мас.% дiоксиду титану у перерахунку на суху речовину
- - - 3206 11 00 90iншi
- - 3206 19 00 00iншi
- 3206 20 00 00пiгменти та препарати, виготовленi на основi сполук хрому
- [3206 4]iншi фарбувальнi речовини та iншi препарати:
- - 3206 41 00 00ультрамарин та препарати на його основi
- - 3206 42 00 00лiтопон та iншi пiгменти та препарати, виготовленi на основi сульфiду цинку
- - 3206 49iншi:
- - - 3206 49 10 00магнетит
- - - 3206 49 70iншi:
- - - - 3206 49 70 10пiгменти та препарати, виготовленi з гексацiанофератiв (фероцiанiдiв або ферицiанiдiв)
- - - - 3206 49 70 20пiгменти та препарати, виготовленi на основi сполук кадмiю
- - - - 3206 49 70 90iншi
- 3206 50 00 00неорганiчнi продукти видiв, якi використовують як люмiнофори

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.