Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 30Фармацевтична продукцiя
3004Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi:

- 3004 10 00 00що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або iз вмiстом стрептомiцинiв або їх похiдних
- 3004 20 00 00iншi, що мiстять антибiотики
- [3004 3]iншi, що мiстять гормони або iншi продукти товарної позицiї 2937:
- - 3004 31 00 00що мiстять iнсулiн
- - 3004 32 00 00що мiстять кортикостероїднi гормони, їх похiднi або структурнi аналоги
- - 3004 39 00 00iншi
- [3004 4]iншi, що мiстять алкалоїди або їх похiднi:
- - 3004 41 00 00що мiстять ефедрин або його солi
- - 3004 42 00 00що мiстять псевдоефедрин (INN) або його солi
- - 3004 43 00 00що мiстять норефедрин або його солi
- - 3004 49 00 00iншi
- 3004 50 00 00iншi, що мiстять вiтамiни або iншi продукти товарної позицiї 2936
- 3004 60 00 00iншi, що мiстять протималярiйнi активнi речовини, якi вказанi у примiтцi 2 до товарних пiдпозицiй цiєї групи
- 3004 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.