Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 30Фармацевтична продукцiя
3003Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються iз сумiшi двох або бiльше продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, але не у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:

- 3003 10 00 00що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або стрептомiцини або їх похiднi
- 3003 20 00 00iншi, що мiстять антибiотики
- [3003 3]iншi, що мiстять гормони або iншi продукти товарної позицiї 2937:
- - 3003 31 00 00що мiстять iнсулiн
- - 3003 39 00 00iншi
- [3003 4]iншi, що мiстять алкалоїди або їх похiднi:
- - 3003 41 00 00що мiстять ефедрин або його солi
- - 3003 42 00 00що мiстять псевдоефедрин (INN) або його солi
- - 3003 43 00 00що мiстять норефедрин або його солi
- - 3003 49 00 00iншi
- - 3003 60 00 00iншi, що мiстять протималярiйнi активнi речовини, якi вказанi у примiтцi 2 до товарних пiдпозицiй цiєї групи
- 3003 90 00iншi:
- - 3003 90 00 10фiтин (phytine)
- - 3003 90 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.