Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 30Фармацевтична продукцiя
3002Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного застосування; сироватки iмуннi, iншi фракцiї кровi та iмунологiчнi продукти, модифiкованi або немодифiкованi, у тому числi одержанi iз застосуванням бiотехнологiчних процесiв; вакцини, токсини, культури мiкроорганiзмiв (крiм дрiжджiв) та аналогiчнi продукти; клiтиннi культури, модифiкованi або немодифiкованi:

- [3002 1]сироватки iмуннi, iншi фракцiї кровi та iмунологiчнi продукти, модифiкованi або немодифiкованi, у тому числi одержанi iз застосуванням бiотехнологiчних процесiв:
- - 3002 12 00 00сироватки iмуннi та фракцiї кровi iншi
- - 3002 13 00 00iмунологiчнi продукти, незмiшанi, не розфасованi у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi
- - 3002 14 00 00iмунологiчнi продукти, змiшанi, не розфасованi у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi
- - 3002 15 00 00iмунологiчнi продукти, розфасованi у дозованому виглядi або розфасованi для роздрiбної торгiвлi
- [3002 4]вакцини, токсини,культури мiкроорганiзмiв (крiм дрiжджiв) та аналогiчнi продукти:
- - 3002 41вакцини для людей:
- - - 3002 41 10 00вакцини проти коронавiрусiв, що викликають тяжкий гострий респiраторний синдром (SARS-CoV види)
- - - 3002 41 90 00iншi
- - 3002 42 00 00вакцини ветеринарнi
- - 3002 49 00 00iншi
- [3002 5]клiтиннi культури, модифiкованi або немодифiкованi:
- - 3002 51 00 00клiтиннi культури для терапевтичних цiлей
- - 3002 59 00 00iншi
- 3002 90iншi:
- - 3002 90 10 00кров людей
- - 3002 90 30 00кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного застосування
- - 3002 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.