Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 28Продукти неорганiчної хiмiї; неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв
[28E]СОЛI ТА ПЕРОКСОСОЛI НЕОРГАНIЧНИХ КИСЛОТ I МЕТАЛIВ

- 2826Фториди; фторосилiкати, фтороалюмiнати та iншi комплекснi солi фтору:
- 2827Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гiдроксиди; бромiди та бромiд оксиди; йодиди та йодид оксиди:
- 2828Гiпохлорити; гiпохлорит кальцiю технiчний; хлорити; гiпобромiти:
- 2829Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати:
- 2830Сульфiди; полiсульфiди визначеного або невизначеного хiмiчного складу:
- 2831Дитiонiти та сульфоксилати:
- 2832Сульфiти; тiосульфати:
- 2833Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати):
- 2834Нiтрити; нiтрати:
- 2835Фосфiнати (гiпофосфiти), фосфонати (фосфiти) та фосфати; полiфосфати, визначеного або невизначеного хiмiчного складу:
- 2836Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонiю технiчний, що мiстить карбамат амонiю:
- 2837Цiанiди, оксиди цiанiдiв та комплекснi цiанiди:
- 2839Cилiкати; силiкати лужних металiв технiчнi:
- 2840Борати; пероксоборати (перборати):
- 2841Солi оксометалевих або пероксометалевих кислот:
- 2842Iншi солi неорганiчних кислот або пероксокислот (включаючи алюмосилiкати визначеного або невизначеного хiмiчного складу), крiм азидiв:

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.