УГОДА

про вiльну торгiвлю мiж Республiкою Македонiя та Україною

Преамбула

     Бажаючи розвивати та змiцнювати дружнi вiдносини, особливо в галузях торгiвлi та економiчної спiвпрацi, з метою сприяння економiчнiй спiвпрацi мiж двома країнами та збiльшення обсягiв взаємної торгiвлi,

     РЕСПУБЛIКА МАКЕДОНIЯ ТА УКРАЇНА (далi - "Договiрнi Сторони"),

     пiдтверджуючи свою вiдданiсть принципам ринкової економiки, якi становлять основу їхнiх вiдносин,

     беручи до уваги взаємне бажання активно брати участь у процесi мiжнародної економiчної iнтеграцiї,

     пiдтверджуючи свiй намiр брати активну участь в процесi економiчної iнтеграцiї в Європi,

     висловлюючи готовнiсть спiвпрацювати в пошуках засобiв i шляхiв змiцнення цього процесу,

     дотримуючись вищезазначеного та з метою якнайшвидше усунути перешкоди у взаємнiй торгiвлi згiдно з положеннями Генеральної угоди про тарифи та торгiвлю (ГАТТ, 1994) та Марракешської угоди про створення Свiтової органiзацiї торгiвлi (СОТ),

     висловлюючи готовнiсть впроваджувати заходи, якi сприятимуть гармонiйному розвитку торгiвлi мiж цими країнами, а також поширюватимуть та урiзноманiтнюватимуть взаємну спiвпрацю в галузях, що викликають взаємний iнтерес, у тому числi в галузях, на якi не поширюється ця Угода i, таким чином, створюючи основу спiвпрацi та сприятливе середовище, засноване на рiвностi, вiдсутностi дискримiнацiї та рiвновазi прав та обов'язкiв,

     сповненi впевненостi в тому, що ця Угода сприятиме змiцненню взаємно вигiдної торгiвлi мiж ними та процесу iнтеграцiї в Європi,

     вважаючи, що жодне з положень цiєї Угоди не може тлумачитись як таке, що звiльнює Договiрнi Сторони вiд зобов'язань згiдно з iншими мiжнародними договорами, особливо Генеральною угодою про тарифи та торгiвлю вiд 1994 року i Марракешською угодою про створення Свiтової органiзацiї торгiвлi,

     вирiшили на виконання цих цiлей укласти наступну Угоду (далi - "Угода").

Стаття 1
Цiлi

     1. Договiрнi Сторони будуть поступово створювати зону вiльної торгiвлi на час перехiдного перiоду, який триватиме не бiльше 10 рокiв, починаючи з моменту набуття цiєю Угодою чинностi, вiдповiдно до положень цiєї Угоди та згiдно з визначенням, викладеним в Статтi XXIV Генеральної угоди про тарифи та торгiвлю (ГАТТ) вiд 1994 року, та вiдповiдно до Марракешської угоди про створення Свiтової органiзацiї торгiвлi.

     2. Цiлями цiєї Угоди є:

     а) поглиблення економiчного спiвробiтництва мiж двома країнами та пiдняття життєвого рiвня населення цих країн,

     б) поступове усунення обмеження на торгiвлю товарами,

     в) забезпечення умов для чесної конкуренцiї у торгiвлi мiж Договiрними Сторонами,

     г) сприяння цьому процесу шляхом усунення перешкод у торгiвлi, таким чином сприяючи гармонiйному розвитку та поширенню свiтової торгiвлi,

     д) збiльшення обсягiв спiвробiтництва мiж Договiрними Сторонами,

     є) створення умов для подальшого сприяння iнвестицiям, особливо розвитку спiльних iнвестицiйних проектiв у Договiрних Сторонах,

     ж) сприяння торгiвлi та спiвпрацi Договiрних Сторiн на ринках третiх країн.

РОЗДIЛ I
ПРОМИСЛОВi ВИРОБИ

Стаття 2
Предмет

     Положення цього Роздiлу стосуються промислових виробiв, що походять з однiєї з Договiрних Сторiн. Для цiлей цiєї Угоди, термiн "промисловi вироби" означає вироби, якi пiдпадають пiд Роздiли 25 - 97 Гармонiзованої системи опису i кодування товарiв за винятком виробiв, перерахованих у Додатку I.

Стаття 3
Основнi обов'язки

     1. Для комерцiйних обмiнiв, що пiдпадають пiд цю Угоду, до класифiкацiї товарiв, якi iмпортуються до Республiки Македонiя, будуть застосовуватись митнi тарифи Республiки Македонiя. До товарiв, якi iмпортуються в Україну, застосовуватимуться митнi тарифи України.

     2. Для кожного виробу основне мито, до якого вiдповiдно до цiєї Угоди застосовуватимуться поступовi зниження ставки, буде митом режиму найбiльшого сприяння, яке застосовується в Договiрних Сторонах на 1 сiчня 2001 року.

     3. Якщо пiсля цiєї дати будь-яка знижена тарифна ставка застосовується erga omnes, зокрема знижена ставка, що є результатом тарифних угод, укладених вiдповiдно до Уругвайського Раунду ГАТТ 1994 року та Марракешської угоди про створення Свiтової органiзацiї торгiвлi, основне мито, визначене пунктом 2, замiнюється таким зменшеним митом з дати застосування зниженої тарифної ставки.

     4. Зменшенi мита, що обчислюються вiдповiдно до пункту 2, округлюються до першого знака пiсля коми.

     5. Договiрнi Сторони взаємно обмiнюються iнформацiєю щодо основного мита.

Стаття 4
Мито на iмпорт

     1. Жоднi новi мита на iмпорт або збори, що мають еквiвалентний характер, не вводитимуться у торгiвлю мiж Договiрними Сторонами.

     2. Договiрнi Сторони скасують з дати набуття цiєю Угодою чинностi всi мита на iмпорт та будь-якi збори, що мають еквiвалентний характер, на вироби походженням з України та Македонiї, за винятком визначених в Протоколi А.

Стаття 5
Збори, еквiвалентнi миту

     1. Жоднi новi збори, еквiвалентнi миту на iмпорт, не вводитимуться у торгiвлю мiж Договiрними Сторонами.

     2. Всi збори, еквiвалентнi миту на iмпорт, скасовуються з дати набуття цiєю Угодою чинностi вiдповiдно до Статтi 38.

Стаття 6
Фiскальне мито

     1. Положення Статтi 4 застосовуватимуться до мита фiскального характеру, за винятком зборiв за митне оформлення.

     2. Незважаючи на положення пункту 1 цiєї Статтi, Договiрнi Сторони застосовуватимуть своє нацiональне законодавство щодо податку на додану вартiсть та акцизного збору.

Стаття 7
Мито на експорт та еквiвалентнi збори

     1. Жоднi новi мита на експорт або збори, що мають еквiвалентний характер, не вводитимуться у торгiвлю мiж Договiрними Сторонами.

     2. На момент набуття цiєю Угодою чинностi згiдно зi Статтею 38 Договiрнi Сторони скасують мито на експорт та збори, що мають еквiвалентний характер, у вiдносинах мiж собою.

Стаття 8
Кiлькiснi обмеження iмпорту або експорту та еквiвалентнi заходи

     1. Жоднi новi кiлькiснi обмеження щодо iмпорту або експорту або заходи, що мають еквiвалентний характер, не вводитимуться в торговельних вiдносинах мiж Республiкою Македонiя та Україною.

     2. Всi кiлькiснi обмеження щодо iмпорту та експорту Договiрних Сторiн та заходи, що мають еквiвалентний характер, будуть скасованi на дату набуття цiєю Угодою чинностi згiдно з Статтею 38, за винятком тих, якi необхiднi для виконання зобов'язань вiдповiдно до мiжнародних договорiв обох Договiрних Сторiн.

Стаття 9
Технiчнi перешкоди у торгiвлi

     1. Договiрнi Сторони будуть спiвпрацювати та обмiнюватись iнформацiєю в галузi стандартизацiї, метрологiї, встановлення вiдповiдностi та акредитацiї з метою усунення технiчних перешкод у торгiвлi та унiфiкацiї внутрiшнiх процедур вiдповiдно до правил СОТ з питань технiчних перешкод при проведеннi торговельних операцiй.

     2. Кожна Договiрна Сторона на вимогу iншої Договiрної Сторони надає iнформацiю з певного окремого випадку, який стосується стандартiв, технiчних правил або подiбних заходiв.

     3. Договiрнi Сторони будуть, де можливо, проводити переговори з метою укладення угод про взаємне визнання оцiнки вiдповiдностi, вiдповiдно до рекомендацiй Угоди Свiтової органiзацiї торгiвлi з питання технiчних перешкод пiд час проведення торговельних операцiй.

РОЗДIЛ II
СIЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦIЯ ТА ТОВАРИ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI

Стаття 10
Предмет

     Положення цього Роздiлу застосовуються до сiльськогосподарських товарiв, країнами походження яких є Договiрнi Сторони. Термiн "сiльськогосподарськi товари" для цiлей цього Роздiлу означає товари, якi пiдпадають пiд Роздiли з 1 по 24 Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв, а також продукцiї, перерахованої в Додатку N 1 до цiєї Угоди.

Стаття 11
Обмiн поступками

     Договiрнi Сторони висловлюють свою готовнiсть розвивати торгiвлю сiльськогосподарськими товарами згiдно з положенням цього Роздiлу вiдповiдно до вимог Свiтової органiзацiї торгiвлi (СОТ).

Стаття 12
Поступки та сiльськогосподарська полiтика

     Договiрнi Сторони надають одна однiй поступки, перелiк яких наведений в Протоколi В, впроваджуючи заходи, якi сприяли б торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю, згiдно з положенням цього Роздiлу та положеннями, викладеними в цьому Протоколi.

Стаття 13
Особливi запобiжнi заходи

     Незалежно вiд iнших положень цiєї Угоди та, зокрема, Статтi 19, за умови iснування особливої чутливостi сiльськогосподарської продукцiї, у тих випадках, коли iмпорт продуктiв, якi походять вiд однiєї з Договiрних Сторiн та на якi вiдповiдно до цiєї Угоди поширюється дiя поступок, серйозно порушує функцiонування ринку iншої Сторони, перша Сторона повинна негайно провести консультацiї для вирiшення цiєї проблеми. До прийняття такого рiшення ця Сторона може вдаватися до заходiв, якi вона вважає необхiдними, вiдповiдно до нацiонального законодавства.

Стаття 14
Санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи

     1. Договiрнi Сторони застосовують нацiональнi ветеринарнi, санiтарнi та фiтосанiтарнi норми на недискримiнацiйнiй основi та не запроваджують будь-яких нових заходiв, якi спричиняють необгрунтованi перешкоди у торгiвлi.

     2. Ветеринарнi, санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи застосовуватимуться згiдно з мiжнародними конвенцiями, членами яких є Договiрнi Сторони.

РОЗДIЛ III
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 15
Внутрiшнє оподаткування

     1. Договiрнi Сторони будуть утримуватись вiд будь-яких заходiв або дiй, якi мають характер внутрiшнього фiскального оподаткування, якi можуть непрямим чи прямим шляхом спричинити дискримiнацiю продукцiї, яка походить iз Договiрних Сторiн.

     2. Продукцiя, що експортується до однiєї з Договiрних Сторiн, не матиме переваг вiд повернення внутрiшнiх податкiв у розмiрi, бiльшому, нiж розмiр прямих та непрямих податкiв, якими вона була обкладена.

Стаття 16
Митнi союзи, зони вiльної торгiвлi та прикордонна торгiвля

     1. Ця Угода не перешкоджатиме iснуванню та створенню митних союзiв, зон вiльної торгiвлi чи укладенню угод з прикордонної торгiвлi, за умови, що такi союзи не мають негативного впливу на торговельний режим Договiрних Сторiн, зокрема, не передбачено цiєю Угодою положення, якi стосуються походження продукцiї.

     2. Договiрнi Сторони невiдкладно надають одна однiй iнформацiю про укладення угоди, згiдно з якою утворюється митний союз або зона вiльної торгiвлi, а також про вступ до Європейського Союзу.

Стаття 17
Структурне врегулювання

     1. Надзвичайнi заходи обмеженого термiну дiї можуть застосовуватись будь-якою з Договiрних Сторiн у формi пiдвищеного обкладання митом.

     2. Цi заходи можуть стосуватись лише нових галузей промисловостi або певних галузей, що є в процесi реструктуризацiї або мають серйознi труднощi, особливо коли такi труднощi спричиняють значнi соцiальнi проблеми.

     3. Мито на iмпорт, яке застосовується Договiрною Стороною вiдносно продукцiї, що походить вiд iншої Сторони, встановлене згiдно з такими заходами, не повинно перевищувати 25 % вiд вартостi; при цьому для продукцiї, яка походить вiд iншої Сторони, зберiгаються певнi пiльги. Загальний обсяг iмпорту продукцiї, яка пiдпадає пiд дiю цих заходiв, не може перевищувати 15 % вiд загального обсягу iмпорту промислових виробiв iншої Договiрної Сторони, вiдповiдно до Статтi 4, протягом останнього року, за який iснують статистичнi данi.

     4. Цi заходи застосовуються протягом перiоду, який не перевищує 5 рокiв поспiль, якщо Спiльний Комiтет не встановить бiльш тривалого перiоду.

     5. Такi заходи не можуть впроваджуватись, якщо з моменту скасування мита та кiлькiсних обмежень, тарифiв чи еквiвалентних заходiв стосовно продукцiї минуло бiльше 3-х рокiв.

     6. Вiдповiдна Договiрна Сторона повинна iнформувати Спiльний Комiтет про свiй намiр застосовувати будь-якi надзвичайнi заходи; перед їх застосуванням у Спiльному Комiтетi, на вимогу iншої Сторони, проводитимуться консультацiї вiдносно таких заходiв та галузей, до яких вони мають вiдношення. Запроваджуючи такi заходи, вiдповiдна Сторона має надати Спiльному Комiтету розклад скасування мита, яке проводиться згiдно з цiєю Статтею. Такий розклад повинен мiстити iнформацiю про поступове скасування цього мита, починаючи не пiзнiше, нiж 2 роки з моменту його запровадження, з однаковими щорiчними показниками. Спiльний Комiтет може затвердити iнший розклад.

Стаття 18
Антидемпiнговi та компенсацiйнi заходи

     Жодне з положень цiєї Угоди не становитиме перешкод або iншим чином не впливатиме на запровадження обома Договiрними Сторонами антидемпiнгових або компенсацiйних заходiв вiдповiдно до Статтi VI Генеральної угоди про тарифи та торгiвлю (ГАТТ) 1994, Угоди про виконання Статтi VI Генеральної угоди про тарифи та торгiвлю (ГАТТ) 1994 та Угоди про субсидiї та компенсацiйнi заходи.

Стаття 19
Загальнi запобiжнi заходи

     У випадках, коли продукцiя iмпортується до будь-якої з Договiрних Сторiн в таких значних обсягах та за таких умов, що це спричиняє або може стати причиною:

     а) значних збиткiв нацiональному виробнику подiбної або такої ж продукцiї на територiї Сторони, що її iмпортує, або

     б) значних порушень у функцiонуваннi вiдповiдних секторiв економiки або складнощiв, якi можуть викликати серйозне погiршення економiчної ситуацiї в регiонi Договiрних Сторiн,

     вiдповiдна Договiрна Сторона може запроваджувати необхiднi заходи згiдно з умовами та процедурою, викладеними у Статтi 22.

Стаття 20
Реекспорт та значний дефiцит

     1. У випадках, коли дотримання положень Статтi 7 та 8 викликають:

     а) реекспорт у третю країну, вiдносно якої Договiрна Сторона, що експортує продукцiю, запроваджує кiлькiснi обмеження на цю продукцiю, експортнi мита чи еквiвалентнi заходи; або

     б) значний дефiцит чи можливiсть виникнення дефiциту продукцiї, необхiдної для Договiрної Сторони, що її експортує; та у випадках, коли така ситуацiя створює чи може створити значнi труднощi для Сторони-експортера,

     ця Договiрна Сторона може вживати вiдповiдних заходiв, згiдно з умовами та процедурою, наведеними у Статтi 22.

     2. Запровадження заходiв, вжитих як результат наведеної у пунктi 1 ситуацiї, має недискримiнацiйний характер i скасовується, якщо iснуючi умови цього вже не вимагають.

Стаття 21
Державнi монополiї

     1. Договiрнi Сторони проводять поступове регулювання будь-якої державної монополiї комерцiйного характеру таким чином, щоб усунути нерiвнiсть умов виготовлення та продажу продукцiї мiж громадянами Договiрних Сторiн.

     2. Iнформацiя щодо вжитих з цiєю метою заходiв надається Спiльному Комiтету.

Стаття 22
Процедура впровадження захисних заходiв

     1. Перед початком процедури впровадження захисних заходiв, викладеної у наступних пунктах цiєї Статтi, Договiрнi Сторони будуть намагатися вирiшити будь-якi спори мiж собою через Спiльний Комiтет.

     2. Якщо Договiрна Сторона пiддає iмпорт продукцiї, який може створити наведену у Статтi 19 ситуацiю адмiнiстративнiй процедурi, метою якої є швидке отримання iнформацiї стосовно динамiки торгiвлi, про це необхiдно сповiстити iншу Сторону.

     3. Незалежно вiд пункту 7 цiєї Статтi Договiрна Сторона, яка має намiр вжити запобiжних заходiв, повинна негайно сповiстити про це iншу Сторону та надати їй всю вiдповiдну iнформацiю. У Спiльному Комiтетi мiж Сторонами негайно будуть проведенi консультацiї з метою досягти взаємно прийнятного рiшення.

     4. (а) Вiдповiдно до Статей 18, 19 та 20 Спiльний Комiтет проаналiзує таку ситуацiю та може прийняти будь-яке рiшення, необхiдне для усунення труднощiв, про якi сповiстила вiдповiдна Сторона. Якщо протягом 30 днiв з моменту надання Спiльному Комiтету iнформацiї про ситуацiю такого рiшення прийнято не буде, вiдповiдна Договiрна Сторона може вживати необхiдних для покращання ситуацiї заходiв,

     (б) Згiдно зi Статтею 33 вiдповiдна Договiрна Сторона може вживати необхiдних заходiв пiсля завершення консультацiй або пiсля закiнчення 3-мiсячного перiоду з дати першого повiдомлення iншої Сторони,

     (в) Згiдно зi Статтею 26 вiдповiдна Договiрна Сторона надасть Спiльному Комiтету всю необхiдну для аналiзу ситуацiї допомогу та, за потреби, припинить дiяльнiсть, яка спричиняє таку ситуацiю. Якщо iнша Договiрна Сторона протягом встановленого Спiльним Комiтетом перiоду не припиняє таку дiяльнiсть, або якщо Спiльний Комiтет протягом 30 робочих днiв не прийме рiшення з цього питання, вiдповiдна Сторона може вживати заходи, необхiднi для подолання труднощiв, що виникли як результат дiяльностi, що розглядалася.

     5. Про вжитi запобiжнi заходи необхiдно негайно сповiстити Спiльний Комiтет. Перiод та сфера дiї цих заходiв будуть обмеженi до такого ступеня, який є достатнiм для покращання ситуацiї i, таким чином, щоб збитки вiд таких заходiв не перевищували збиткiв вiд дiй чи труднощiв, через якi цi заходи вживаються. Перевага надаватиметься таким заходам, що найменш перешкоджають дiї цiєї Угоди.

     6. У Спiльному Комiтетi необхiдно перiодично проводити консультацiї стосовно вжитих запобiжних заходiв з метою їх послаблення чи скасування тодi, коли їх подальше застосування не є виправданим.

     7. У випадках, коли надзвичайнi обставини, якi потребують невiдкладних дiй, роблять попереднiй аналiз неможливим, вiдповiдна Договiрна Сторона може згiдно з Статтями 18, 19 та 20 вживати тимчасових заходiв, необхiдних для покращання ситуацiї. Про такi заходи негайно сповiщається iнша Сторона, а консультацiї мiж Договiрними Сторонами якомога скорiше проводяться у Спiльному Комiтетi.

Стаття 23
Загальнi виключення

     Ця Угода не перешкоджатиме накладенню заборони чи обмежень на iмпорт, експорт чи транзитнi товари, якщо це виправдано засадами громадської моралi, громадської полiтики або громадської безпеки, з огляду на захист здоров'я чи життя людей, тварин та рослин; з огляду на захист нацiональних скарбiв, що мають художню, iсторичну чи археологiчну цiннiсть; з огляду на захист iнтелектуальної власностi або правил, якi стосуються золота або срiбла, а також зберiгання вичерпних природних родовищ, у випадках, коли цi заходи запроваджуються у поєднаннi з обмеженнями, накладеними на нацiонального виробника чи споживача. Проте такi заборони та обмеження не будуть засобами для створення нерiвних умов чи прихованих обмежень у торгiвлi мiж Договiрними Сторонами.

Стаття 24
Правила встановлення походження продукцiї, спiвпраця та митне управлiння

     1. Протокол С цiєї Угоди встановлює правила визначення країни походження товару та пов'язанi з цим методи адмiнiстративної спiвпрацi.

     2. Договiрнi Сторони будуть вживати вiдповiдних заходiв, включаючи регулярнi розгляди у Спiльному Комiтетi та домовленостi про адмiнiстративну спiвпрацю, щоб забезпечити ефективне та узгоджене впровадження положень Протоколу 2 та Статей 3 - 8, 12, 15 та 17 цiєї Угоди, зменшити, наскiльки це можливо, формальностi, пов'язанi з торгiвлею та досягти взаємно прийнятних рiшень з будь-яких спiрних питань, якi можуть виникнути в результатi застосування цих положень.

Стаття 25
Платежi

     Договiрнi Сторони вiдповiдно до свого законодавства дозволяють здiйснювати всi платежi у вiльно конвертованiй валютi на поточнi рахунки платiжного балансу, доки перерахунки, що вiдносяться до платежiв, впливатимуть на торгiвлю, якщо Сторони домовляться про це.

Стаття 26
Принципи конкуренцiї мiж пiдприємствами. Державна пiдтримка

     1. Наведенi нижче принципи є несумiсними з належним функцiонуванням цiєї Угоди, якщо вони можуть впливати на торгiвлю мiж Договiрними Сторонами:

     а) всi угоди мiж пiдприємствами, рiшення об'єднань пiдприємств та узгодженi дiї пiдприємств, якi мають за мету перешкоду, обмеження чи порушення конкуренцiї;

     б) зловживання одним чи декiлькома пiдприємствами домiнуючим положенням на всiй територiї Договiрних Сторiн чи на певнiй її частинi;

     в) будь-яка державна пiдтримка, що порушує чи може порушити конкуренцiю наданням бiльш сприятливих умов певним пiдприємствам чи виробництву товарiв.

     2. Якщо Договiрна Сторона вважає, що певна дiяльнiсть є несумiсною з принципами пунктiв 1(а), (б) цiєї Статтi, а також у випадку, коли така дiяльнiсть створює чи може створити значнi перешкоди iнтересам цiєї Сторони або спричинити матерiальнi збитки нацiональнiй промисловостi, ця Сторона може вживати вiдповiдних заходiв згiдно з умовами та вiдповiдно до описаної у Статтi 22 процедури.

     3. Положення пункту 1(в) не будуть застосовуватись до продукцiї, про яку йдеться у Роздiлi II.

     4. Спiльний Комiтет протягом 3-х рокiв з дати набуття цiєю Угодою чинностi, повинен розробити критерiї, на основi яких будуть встановлюватись види дiяльностi, що пiдпадають пiд визначення пункту 1(в), та правила їх втiлення.

     5. Договiрнi Сторони забезпечуватимуть прозорiсть державної допомоги пiдприємствам, мiж iншим, щорiчно доповiдаючи Спiльному Комiтету про загальну суму та розподiл допомоги, яка надається державою, та надаючи, на вимогу, iнформацiю про план надання державної допомоги у певних окремих випадках.

     6. Якщо Договiрна Сторона приходить до висновку, що певна дiяльнiсть:

     - не вiдповiдає визначенню пункту 1(в) i неадекватно вживається згiдно з правилами пункту 4, або

     - за вiдсутностi правил, про якi йдеться у пунктi 4, шкодить чи може серйозно зашкодити iнтересам Договiрної Сторони або завдати матерiальних збиткiв її нацiональнiй промисловостi, ця Договiрна Сторона може вдаватися до вiдповiдних заходiв згiдно з умовами та вiдповiдно до положень, викладених у Статтi 22.

     Такi заходи можуть вживатися лише у вiдповiдностi до положень та умов Генеральної угоди про тарифи та торгiвлю (ГАТТ, 1994) та Марракешської угоди про створення СОТ, або у вiдповiдностi до будь-яких iнших засобiв, угоди про якi прийнятi Сторонами пiд егiдою СОТ, якi застосовуються мiж Договiрними Сторонами.

Стаття 27
Труднощi, пов'язанi з здiйсненням платежiв

     У випадку, коли одна з Договiрних Сторiн стикається зi значними труднощами, пов'язаними з платiжними операцiями, або якщо неминуче виникає така загроза, вiдповiдна Сторона може, згiдно з умовами, визначеними Генеральною угодою про тарифи та торгiвлю (ГАТТ, 1994) та Статтею VIII Угоди про Мiжнародний валютний фонд, вдаватися до запобiжних заходiв, у тому числi стосовно iмпорту, з обмеженим перiодом дiї, який не перевищує перiод, необхiдний для покращання платiжних балансiв. З покращанням платiжних балансiв такi заходи будуть поступово послаблюватись та скасовуватись, коли умови вже не виправдовуватимуть їхнє iснування. Договiрна Сторона, яка впроваджує цi заходи, повинна попередньо повiдомити про це iншу Сторону, та, якщо можливо, про план їх скасування.

Стаття 28
Права на iнтелектуальну власнiсть

     1. Договiрнi Сторони пiдтверджують свiй намiр спiвпрацювати, з питань вiдносно прав на iнтелектуальну власнiсть, пов'язаних з торгiвлею, та застосовувати у разi потреби заходи, передбаченi у Додатку 1С до Марракешської угоди про створення СОТ, а також в iнших багатостороннiх угодах з питань захисту iнтелектуальної власностi, сторонами яких є Договiрнi Сторони; цей список наводиться в Додатку II.

     2. У цiй Угодi термiн "iнтелектуальна власнiсть" стосується всiх категорiй iнтелектуальної власностi, таких, як: авторське право, сумiжне право, торговельнi знаки, географiчнi знаки, топографiя iнтегральних мiкросхем, промислове конструювання, патенти, iнформацiя, що не розголошується, в тому числi ноу-хау.

     3. Виконуючи свої зобов'язання вiдповiдно до мiжнародних договорiв та законодавства в галузi права iнтелектуальної власностi, Договiрнi Сторони не будуть створювати громадянам iншої Сторони менш сприятливих умов, нiж громадянам будь-якої третьої країни, за виключенням таких вiдносин мiж громадянами країн СНД та України.

     4. Договiрнi Сторони будуть спiвпрацювати у питаннях iнтелектуальної власностi. За вимогою однiєї з Договiрних Сторiн вони будуть проводити консультацiї за участю експертiв, зокрема, з питань, пов'язаних з iснуючими чи майбутнiми мiжнародними договорами з узгодження, адмiнiстрацiї та захисту прав на iнтелектуальну власнiсть та дiяльнiсть у мiжнародних органiзацiях, таких як СОТ, Всесвiтня органiзацiя iнтелектуальної власностi, а також стосовно вiдносин Сторiн з третiми країнами у питаннях iнтелектуальної власностi.

     5. Виконання положень цiєї Статтi буде регулярно оцiнюватись Договiрними Сторонами. У разi виникнення ускладнень у торгiвлi через права на iнтелектуальну власнiсть, включаючи промислову власнiсть, будь-яка з Договiрних Сторiн може вимагати негайного проведення консультацiй для визначення взаємно прийнятного рiшення.

Стаття 29
Державнi закупiвлi

     1. Договiрнi Сторони вважають метою цiєї Угоди лiбералiзацiю державних закупiвельних ринкiв. Сторони намагатимуться зробити бiльш доступним укладення пiдрядних угод на основi принципiв взаємностi та рiвних умов.

     2. Договiрнi Сторони поступово будуть розвивати власнi правила, практику щодо державних закупiвель, а також нададуть постачальникам iншої Договiрної Сторони доступ до процедури укладення пiдрядних угод на своїх ринках, який буде не менш сприятливим, нiж для компанiй з третiх країн.

     3. Спiльний Комiтет буде розглядати розвиток завдань, визначених цiєю Статтею, та може давати практичнi поради вiдносно виконання положень пункту 2 цiєї Статтi, щоб забезпечити вiльний доступ, прозорiсть та повну рiвнiсть прав та обов'язкiв. Протягом аналiзу ситуацiї, про який йдеться у пунктi 2 цiєї Статтi, Спiльний Комiтет може розглянути, особливо беручи до уваги дiю у цiй зонi мiжнародних правил, можливiсть збiльшення висвiтлення та/або рiвень вiдкритостi ринкiв згiдно з пунктом 2 цiєї Статтi.

     4. Договiрнi Сторони намагатимуться приєднатися до вiдповiдних угод, якi розробляються в рамках Генеральної угоди про тарифи та торгiвлю (ГАТТ, 1994) та Марракешської угоди про створення СОТ.

Стаття 30
Спiльний Комiтет

     1. Згiдно з цiєю Угодою утворюється Спiльний Комiтет, в якому буде представлена кожна з Договiрних Сторiн.

     2. Спiльний Комiтет буде вiдповiдати та забезпечувати належне виконання цiєї Угоди.

     3. З метою належного виконання цiєї Угоди Договiрнi Сторони будуть обмiнюватись iнформацiєю та, на вимогу будь-якої Сторони, будуть проводити консультацiї у Спiльному Комiтетi. Комiтет буде тримати пiд контролем можливiсть подальшого усунення перешкод у торгiвлi мiж Договiрними Сторонами.

     4. Спiльний Комiтет може, згiдно з положеннями пункту 3 Статтi 31, приймати рiшення у випадках, обумовлених цiєю Угодою. З iнших питань Комiтет може надавати рекомендацiї.

Стаття 31
Правила i процедури Спiльного Комiтету

     1. З метою забезпечення належного виконання цiєї Угоди, Спiльний Комiтет буде при необхiдностi проводити зустрiчi, причому не рiдше, нiж 1 раз на рiк. Кожна Сторона може вимагати проведення такої зустрiчi.

     2. У випадку, коли представник однiєї з Договiрних Сторiн цiєї Угоди у Спiльному Комiтетi погодився з рiшенням, щодо якого необхiдне виконання внутрiшньодержавних процедур, таке рiшення набуває чинностi пiсля повiдомлення про прийняття вiдповiдного урядового рiшення iншої Договiрної Сторони, якщо в ньому не мiститься пiзнiша дата.

     3. Спiльний Комiтет встановлює власнi процедурнi правила, якi будуть мiстити, мiж iншим, положення про проведення засiдань, про обрання Голови, а також термiн дiї її/його повноважень.

     4. Спiльний Комiтет може вирiшити утворити пiдкомiтети та робочi групи, якщо це буде необхiдно йому для допомоги у виконаннi певних завдань.

Стаття 32
Виключення, пов'язанi з безпекою

     Жодне з положень цiєї Угоди не може перешкодити однiй з Сторiн вжити тих заходiв, якi вона вважає за потрiбне:

     а) щоб запобiгти розголошенню iнформацiї, що утворить загрозу її iнтересам безпеки;

     б) для захисту власних iнтересiв безпеки або для виконання мiжнародних зобов'язань чи здiйснення нацiональної полiтики:

     (I) стосовно торгiвлi зброєю, боєприпасами та вiйськовим приладдям, за умови, що такi заходи не завдають шкоди конкуренцiї стосовно продукцiї, спецiально непризначеної для вiйськових цiлей; це також стосується прямого чи непрямого продажу iнших товарiв, матерiалiв та послуг вiйськовому утворенню; або

     (II) стосовно непоширення бiологiчної чи хiмiчної зброї, ядерної зброї або iнших ядерних вибухових пристроїв; або

     (III) пiд час вiйни чи в iнших випадках загострення мiжнародної ситуацiї, що створюють загрозу вiйни.

Стаття 33
Виконання зобов'язань

     1. Договiрнi Сторони будуть вживати всiх необхiдних заходiв для забезпечення виконання завдань та зобов'язань згiдно з цiєю Угодою.

     2. Якщо одна з Договiрних Сторiн вважатиме, що iнша Сторона не виконала зобов'язання згiдно з цiєю Угодою, така Сторона може вжити необхiдних заходiв згiдно з встановленими у Статтi 22 процедурами та умовами.

Стаття 34
Застереження щодо еволюцiї торговельних вiдносин

     Якщо одна з Договiрних Сторiн вирiшить, що в iнтересах розвитку економiки Договiрних Сторiн буде корисно розвивати та поглиблювати стосунки, якi встановлюються цiєю Угодою, шляхом поширення їх на галузi, якi не передбаченi Угодою, така Договiрна Сторона повинна направити iншiй Сторонi обґрунтоване прохання. Договiрнi Сторони можуть доручити Спiльному Комiтету розглянути це прохання та, в разi необхiдностi, надати Сторонам рекомендацiї, зокрема, що стосуються започаткування переговорiв з цього питання.

Стаття 35
Змiни та доповнення

     Будь-якi змiни та доповнення до цiєї Угоди, за винятком тих, якi приймаються згiдно з пунктом 3 статтi 31, та ухвалених Спiльним Комiтетом, набувають чинностi з дати отримання останньої дипломатичної ноти, яка пiдтверджує виконання всiх процедур, необхiдних для набуття поправками чинностi згiдно з нацiональним законодавством кожної Договiрної Сторони.

Стаття 36
Протоколи та Додатки

     Додатки та Протоколи до цiєї Угоди становлять її невiд'ємну частину. Спiльний Комiтет може ухвалити рiшення щодо внесення змiн та доповнень до цих Додаткiв та Протоколiв за умови дотримання при цьому необхiдних внутрiшньодержавних процедур Договiрних Сторiн.

Стаття 37
Термiн дiї та припинення чинностi

     1. Угода укладається на невизначений термiн.

     2. Кожна Договiрна Сторона цiєї Угоди може вийти з неї шляхом направлення iншiй Договiрнiй Сторонi письмового повiдомлення про це. Ця Угода припинить свою дiю через 6 мiсяцiв з дати отримання зазначеного повiдомлення iншою Стороною.

     3. Договiрнi Сторони погоджуються, що у випадку, коли одна з Сторiн, якi пiдписали цю Угоду, вступає до Європейського Союзу, Угода припинить свою дiю в день перед датою вступу Договiрної Сторони до ЄС.

     4. Договiрнi Сторони вирiшуватимуть шляхом переговорiв всi питання стосовно вiдповiдних компенсацiйних виплат, що випливають з пункту 3 цiєї статтi.

Стаття 38
Набуття чинностi

     Ця Угода набуває чинностi через 30 днiв з дати отримання Договiрними Сторонами по дипломатичних каналах останнього письмового повiдомлення, що пiдтверджує виконання усiх внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття цiєю Угодою чинностi.

     На посвiдчення чого уповноваженi особи, що пiдписалися нижче, уклали цю Угоду.

     Вчинено у двох примiрниках в м. Скоп'є 18 сiчня 2001 року, кожен з яких македонською, українською та англiйською мовами, при цьому усi тексти є автентичними. У випадку виникнення розбiжностей щодо тлумачення та застосування положень цiєї Угоди, текст англiйською мовою матиме переважну силу.

За Республiку Македонiя За Україну

 

Додаток I
(вiдноситься до Статтi 2 та 10 Угоди)

 

Код Короткий опис продукту
2905 43 Маннi тол
2905 44 Д-глюцiтол (сорбiтол)
3302 10 29 Iншi сумiшi запашних речовин i сумiшей
3501 10 Казеїн
3501 10 10 Для виготовлення або погiршеного текстильного волокна
3501 10 50 Для промислового вжитку, окрiм виготовлення продуктiв харчування або фуражу
3501 90 90 Iнше
3501 90 Iнше
3501 10 90 Iнше
3502 Альбумiни (включаючи концентрати з двох i бiльше протеїнiв сироватки, що мiстить за масою понад 80 % протеїнiв, розрахованих на сухiй основi), альбумiнати та iншi альбумiновi похiднi
3505 Декстрiни та iншi модифiкованi крохмалi, клеї на основi крохмалю
3809 Засоби закрiплення, барвники для прискорення фарбування або закрiплення фарбування та iншi продукти i засоби
4501 Натуральний корок, сировина або в простому виглядi; використаний корок, розчавлений, гранульований або ґрунтовий корок
5201 00 Бавовна, нечесана i негребiнна
5301 Льон, сирий або оброблений, але непрядений; кудель з льону i вiдходи (включаючи вiдходи пряжi та розволоконену пряжу)
5302 Справжня конопля (cannabis sativa), сира або оброблена, але непрядена; кудель з коноплi та вiдходи (включаючи вiдходи пряжi та розволоконену пряжу)

 

Додаток II
Стосовно пункту 1 Статтi 28

Захист iнтелектуальної власностi

     Наступнi багатостороннi договори згадуються в п. 1 Статтi 28:

     1. Паризька конвенцiя вiд 20 березня 1883 року про захист промислової власностi (Стокгольмський Акт, 1967 р., iз змiнами 1979 р.);

     2. Бернська конвенцiя вiд 9 вересня 1886 року про захист лiтературних та художнiх творiв (Паризький Акт, 1971 р.);

     3. Мiжнародна конвенцiя вiд 26 жовтня 1961 року про захист виконавцiв, продюсерiв фонограм i теле-, радiоорганiзацiй (Римська конвенцiя);

     4. Мадридська угода про мiжнародну реєстрацiю (Стокгольмський Акт, 1967 р., iз змiнами 1979 р.);

     5. Будапештський договiр про мiжнародне визнання збереження мiкроорганiзмiв для цiлей патентної процедури (1977 р. iз змiнами 1980 р.);

     6. Угода про патентну спiвпрацю (Вашингтон, 1970 р. iз змiнами вiд 1979 р. i доповненнями вiд 1984 р.);

     7. Конвенцiя про заснування Всесвiтньої органiзацiї iнтелектуальної власностi (Стокгольмський Акт, 1967 р., iз змiнами 1979 р.);

     8. Мадридська угода про продавлення фальшивих або оманливих позначок джерел товарiв (1891 р., iз змiнами вiд 1967 р.);

     9. Конвенцiя про захист фонограм вiд несанкцiонованого розмноження (Женева 1971 р.);

     10. Гаазька угода про мiжнародне збереження промислової естетики (Гаага 1925, iз змiнами вiд 1960 р. та Стокгольм 1967 р.).

 

Протокол A
(посилання на нього мiстяться у пунктi 2 Статтi 4)
Мито на iмпорт та iншi збори рiвноцiнного характеру

Стаття 1

     Дiя Протоколу поширюється на продукцiю, визначену у Роздiлi I цiєї Угоди.

Стаття 2

     З дати набуття чинностi цiєю Угодою Македонiя скасовує мито на iмпорт продукцiї, що надходить з України, крiм видiв продукцiї, визначених у Додатку 1 до цього Протоколу.

Стаття 3

     З дати набуття чинностi цiєю Угодою Україна скасовує мито на iмпорт продукцiї, що надходить з Македонiї, крiм видiв продукцiї, визначених у Додатку 2 до цього Протоколу.

Стаття 4

     Україна та Македонiя можуть продовжувати використовувати власнi системи лiцензування продукцiї, що iмпортується та експортується, протягом перехiдного перiоду, що закiнчується не пiзнiше нiж через 4 роки пiсля набуття чинностi цiєю Угодою.

Стаття 5

     У разi змiни нацiонального законодавства щодо тарифних кодiв, якi мiстяться у Додатках 1 та 2 до цього Протоколу, Договiрнi Сторони негайно поiнформують одна одну про такi змiни.

 

Додаток 1

     1. Iз набуттям чинностi цiєю Угодою вiдповiдно до статтi 38 згiдно нижченаведеного розкладу поступово скасовується мито щодо видiв продукцiї, перелiчених у списку А:

     - перший рiк - до 90 % вiд суми основного мита

     - другий рiк - до 80 % вiд суми основного мита

     - третiй рiк - до 60 % вiд суми основного мита

     - четвертий рiк - до 50 % вiд суми основного мита

     - п'ятий рiк - до 40 % вiд суми основного мита

     - шостий рiк - до 20 % вiд суми основного мита

     - сьомий рiк - остаточне скасування.

     1. Iз набуттям чинностi цiєю Угодою вiдповiдно до статтi 38 згiдно нижченаведеного розкладу поступово скасовується мито щодо видiв продукцiї, перелiчених у списку В:

     - перший рiк - до 90 % вiд суми основного мита

     - другий рiк - до 80 % вiд суми основного мита

     - третiй рiк - до 70 % вiд суми основного мита

     - четвертий рiк - до 60 % вiд суми основного мита

     - п'ятий рiк - до 50 % вiд суми основного мита

     - шостий рiк - до 40 % вiд суми основного мита

     - сьомий рiк - до 30 % вiд суми основного мита

     - восьмий рiк - до 20 % вiд суми основного мита

     - дев'ятий рiк - до 10 % вiд суми основного мита

     - десятий рiк - остаточне скасування.

 

Додаток 2

     1. Iз набуттям чинностi цiєю Угодою вiдповiдно до статтi 38 згiдно нижченаведеного розкладу поступово скасовується мито щодо перелiчених вище видiв продукцiї, що мають позначку "1":

     - перший рiк - до 75 % вiд суми основного мита

     - другий рiк - до 50 % вiд суми основного мита

     - третiй рiк - до 25 % вiд суми основного мита

     - четвертий рiк - до 0 % вiд суми основного мита.

     1. Iз набуттям чинностi цiєю Угодою вiдповiдно до статтi 38 згiдно нижченаведеного розкладу поступово скасовується мито щодо перелiчених вище видiв продукцiї, що мають позначку "2":

     - перший рiк - до 80 % вiд суми основного мита

     - другий рiк - до 60 % вiд суми основного мита

     - третiй рiк - до 40 % вiд суми основного мита

     - четвертий рiк - до 20 % вiд суми основного мита

     - п'ятий рiк - до 0 % вiд суми основного мита.

 

Протокол B
(посилання мiстяться у статтi 11)
Взаємне надання пiльг у сферi сiльського господарства мiж Македонською Республiкою з однiєї сторони та Україною з iншої сторони

Стаття 1

     Дiя Протоколу поширюється на продукцiю, визначену у Роздiлi II цiєї Угоди.

Стаття 2

     Починаючи вiд дати вступу в дiю цiєї Угоди, мито на iмпорт, що застосовується у Македонськiй Республiцi стосовно продукцiї, яка надходить з України та види якої перелiченi у Додатку I до цього Протоколу, скасовується або зменшується в межах квот, визначених у цьому Додатку, до рiвня, встановленого у цьому Додатку.

Стаття 3

     Починаючи вiд дати вступу в дiю цiєї Угоди, мито на iмпорт, що застосовується в Українi стосовно продукцiї, яка надходить з Македонської Республiки та види якої перелiченi у Додатку II до цього Протоколу, скасовується або зменшується в межах квот, визначених у цьому Додатку, до рiвня, встановленого у цьому Додатку.

Стаття 4

     1. Основне мито, погоджене вiдповiдно до Додаткiв до цього Протоколу, - це митнi ставки, що користуються найбiльшою перевагою у країнi i застосовуються на момент набуття чинностi цiєю Угодою. Стосовно тих видiв продукцiї, що не включенi до Додаткiв до цього Протоколу, застосовуються митнi ставки, що користуються найбiльшою перевагою у країнi на момент фактичного iмпорту продукцiї. Митнi ставки, посилання на якi мiстяться у цьому Протоколi, включають ad valorem та особливi митнi ставки, а також особливi збори з продукцiї.

     2. З метою забезпечення належного застосування положень Протоколу A до цiєї Угоди та можливостей надання одна однiй подальших пiльг, Сторони регулярно проводитимуть консультацiї на взаємовигiднiй основi в рамках Спiльного комiтету.

     3. У разi змiни нацiонального законодавства про тарифнi коди, зазначенi у Додатках I та II до цього Протоколу, Договiрнi Сторони негайно поiнформують одна одну про такi змiни.

 

Додаток I

Iмпорт в Македонську Республiку продукцiї, що надходить з України та що пiдлягатиме наступним пiльгам

Тарифний код / Український митний тариф Тарифний код / Македонський митний тариф Тарифна квота
0201 0201 1000 т
0202 0202
0203 21 0203 21 300 т
0203 22 0203 22
0203 29 0203 29
0402 0402 400 т
1003 00 1003 00 00 30 5000 т
1005 90 000 1005 90 00 10 20000 т
1512 1512 11 00 00 10000000 л
1701 12 1701 12 00 00 15000 т
1704 1704 100 т
1806 1806 100 т
1905 30 000 1905 30 00 00 50 т
2007 2007 100 т
2201 2201 100000 л
2209 2209 100000 л

 

Додаток II

Iмпорт в Україну продукцiї, що надходить з Македонської Республiки та що пiдлягатиме наступним пiльгам

Тарифний код / Український митний тариф Тарифний код / Македонський митний тариф Тарифна квота
0204 0204 500 т
0709 60 0709 60 5000 т
0712 0712 500 т
0813 0813 200 т
0904 0904 500 т
1211 90 1211 90 500 т
1704 1704 500 т
1806 1806 500 т
1904 1904 500 т
1905 30 000 1905 30 00 00 100 т
2001 2001 6000 т
2002 2002 4000 т
2005 2005 3000 т
2007 2007 100 т
2008 2008 500 т
2009 2009 3000000 л
2103 2103 3000 т
2204 2204 40000000 л
2208 20 2208 20 00 00 100000 л
2208 90 2208 90 100000 л
2209 2209 100000 л
2401 10 2401 10 10000 т

 

Протокол C
Про визначення правил країни походження товарiв та методи адмiнiстративного спiвробiтництва

Роздiл I
Загальнi положення

Стаття 1
Визначення понять

     Для цiлей цього Протоколу:

     a) "виробництво" означає будь-який вид обробки чи переробки, включаючи збирання або конкретнi операцiї;

     b) "матерiал" означає будь-який iнгредiєнт, сировину, складову чи частину тощо, що використовується у виробництвi продукту;

     c) "продукт" означає продукт, що виробляється, навiть якщо в подальшому планується використати його для iншої виробничої операцiї;

     d) "товари" означає як матерiали, так i продукти;

     e) "митна вартiсть" означає вартiсть, що визначається у вiдповiдностi до Угоди 1994 року про iмплементацiю статтi VII Генеральної угоди про тарифи та торгiвлю (Угода СОТ про митну оцiнку);

     f) "цiна на умовах франко-завод" означає цiну, сплачену за продукт на умовах франко-завод виробнику в Сторонi, де проведено останню обробку чи переробку, за умови, що ця цiна включає вартiсть усiх використаних матерiалiв за обрахуванням будь-яких внутрiшнiх податкiв, що повиннi чи можуть вiдшкодовуватися пiд час експорту виробленого продукту;

     g) "вартiсть матерiалiв" означає митну вартiсть на момент iмпорту використаних матерiалiв, що походять з третiх країн, або, якщо така вартiсть невiдома i не може бути встановлена, - першу встановлену цiну, сплачену за матерiали в Сторонi;

     h) "вартiсть матерiалiв, що мають походження," означає вартiсть таких матерiалiв, яка визначена у пiдпараграфi (g), що застосована на умовах mutatis mutandis;

     i) "додана вартiсть" застосовується як цiна на умовах франко-завод за вирахуванням митної вартостi кожної включеної продукцiї, що походить з iншої Сторони, як визначено у статтi 3, або, якщо митна вартiсть невiдома або не може бути встановлена, - перша пiдтверджена цiна, сплачена за продукцiю в Сторонi;

     j) "групи та товарнi позицiї" означає групи та товарнi позицiї (чотирьохзнаковi коди), що використанi у номенклатурi, яка становить Гармонiзовану систему опису та кодування товарiв, далi у Протоколi "Гармонiзована Система" або "ГС";

     k) "класифiкований" стосується класифiкацiї будь-якої продукцiї чи матерiалiв у певнiй товарнiй позицiї;

     l) "партiя" означає товари, що або вiдправляються одночасно одним експортером одному отримувачу, або вiдправляється за єдиним транспортним документом, що передбачає їх доставку вiд експортера до отримувача, або, за вiдсутностi такого документа, - за єдиним рахунком-фактурою;

     m) "територiї" означає територiї держав, включаючи територiальнi води.

Роздiл II
Визначення поняття "продукцiя, що має походження"

Стаття 2
Загальнi вимоги

     1. З метою застосування цiєї Угоди, наступна продукцiя буде вважатися такою, що має походження зi Сторони:

     a) продукцiя, що повнiстю вироблена в цiй Сторонi, як визначено у статтi 4 цього Протоколу;

     b) продукцiя, що вироблена в цiй Сторонi, включаючи матерiали, що не були повнiстю виробленi в цiй Сторонi, за умови, що такi матерiали пройшли у цiй Сторонi достатню обробку чи переробку, як визначено у статтi 5 цього Протоколу.

Стаття 3
Двостороння кумуляцiя походження

     1. Матерiали, що походять з однiєї Сторони, будуть вважатися матерiалами, що походять з iншої Сторони, якщо вони включенi до складу продукцiї, виробленої в цiй останнiй Сторонi. Не є обов'язковим те, щоб такi матерiали проходили достатню обробку чи переробку, за умови, якщо вони пройшли обробку чи переробку iз перевищенням вимог, визначених у статтi 6(1) цього Протоколу.

Стаття 4
Повнiстю вироблена продукцiя

     1. Повнiстю виробленими в Сторонi вважатимуться:

     a) кориснi копалини, видобутi в межах її територiї або морського дна;

     b) рослинна продукцiя, вирощена на її грунтi;

     c) живi тварини, вирощенi в нiй;

     d) продукцiя, одержана в нiй вiд живих тварин;

     e) вироблена в нiй продукцiя мисливського чи рибальського промислу;

     f) продукцiя морського промислу та iнша продукцiя, отримана з моря за межами територiальних вод Сторони її суднами;

     g) продукцiя, виготовлена на борту її плавучих рибозаводiв виключно з продукцiї, зазначеної у пiдпараграфi (f);

     h) вжитi речi, зiбранi в нiй, що придатнi лише для отримання сировини, включаючи вжитi покришки, що придатнi лише для вiдновлення або для використання в якостi вiдходiв;

     i) вiдходи та залишки, що є результатом виробничих операцiй, здiйснених в нiй;

     j) продукцiя, видобута з морського грунту чи надр за межами її територiальних вод за умови, що вона має виключне право на розробку такого грунту чи надр;

     k) товари, виробленi в нiй виключно з продукцiї, зазначеної в пiдпараграфах (a) - (j).

     2. Поняття "її судна" та "її плавучi рибозаводи", використанi в пiдпараграфах 1(f) та (g), застосовуються лише до суден та плавучих рибозаводiв:

     a) якi зареєстрованi в Сторонi чи приписанi до неї;

     b) якi ходять пiд прапором цiєї Сторони;

     c) якi належать принаймнi на 50 вiдсоткiв громадянам цiєї Сторони або компанiї, основний орган якої розташований в однiй з Сторiн та керiвник чи керiвники якої, голова ради директорiв чи наглядової ради, а також бiльшiсть членiв таких рад є громадянами цiєї Сторони i, у разi утворення об'єднань або компанiй з обмеженою вiдповiдальнiстю, принаймнi половина капiталу належить цiй Сторонi чи громадським органам або громадянам цiєї Сторони;

     d) капiтан та офiцери яких є громадянами цiєї Сторони; та

     e) принаймнi 75 вiдсоткiв їх команди є громадянами цiєї Сторони.

Стаття 5
Достатньо оброблена та перероблена продукцiя

     1. Для цiлей статтi 2 продукцiя, що не повнiстю вироблена, вважається такою, що пройшла достатню обробку чи переробку, якщо дотримано умов, викладених у перелiку, що мiститься у Додатку II до цього Протоколу.

     Згаданi вище умови показують для всiєї продукцiї, на яку поширюється ця Угода, обробку та переробку, яку мають пройти матерiали, що не походять зi Сторiн, та використовуються у виробництвi; цi умови застосовуються лише вiдносно таких матерiалiв. Вiдповiдно, якщо продукцiя, яка набула статус походження зi Сторони шляхом виконання умов, викладених у перелiку, використовується для виробництва iншої продукцiї, умови якi застосовуються до продукцiї, до складу якої вона увiйшла, не вiдносяться до неї, не враховуючи матерiали, походженням з третiх країн, якi можливо були використанi для її виробництва.

     2. Незалежно вiд положень параграфа 1, матерiали, що походять з третiх країн, якi вiдповiдно до викладених у перелiку умов, не повиннi використовуватися для виробництва продукцiї, однак можуть використовуватися за умови, якщо:

     a) їх загальна вартiсть не перевищує 10 вiдсоткiв цiни продукцiї на умовах франко-завод;

     b) будь-який зазначений у перелiку вiдсотковий показник максимальної вартостi матерiалiв, що походять з третiх країн, не перевищується внаслiдок застосування цього пункту.

     Цей параграф не застосовується до продукцiї, що включена до груп 50 - 63 Гармонiзованої Системи.

     3. Параграфи 1 та 2 застосовуються за винятком випадкiв, передбачених статтею 6.

Стаття 6
Операцiї недостатньої обробки чи переробки

     1. Не зашкоджуючи положенням параграфа 2, наступнi операцiї повиннi вважатись недостатньою обробкою чи переробкою для пiдтвердження статусу продукцiї, що має походження, незалежно вiд того, чи дотриманi вимоги статтi 5:

     a) операцiї щодо забезпечення збереження продукцiї у належному станi пiд час транспортування чи зберiгання (вентиляцiя, розподiлення, висушування, охолодження, використання солi, сiркового ангiдриту чи iнших водних розчинiв, видалення пошкоджених частин i подiбнi операцiї);

     b) простi операцiї, що складаються з видалення бруду, просiювання чи вiдбору, сортування, класифiкацiї, пiдбору вiдповiдних частин (включаючи складання набору речей), миття, фарбування, пiдрiзання;

     c) (i) змiна упаковки та вiдкриття i збирання упаковки;

     (ii) просте розмiщення в пляшках, фляжках, сумках, ящиках, коробках, закрiплення на дошках тощо та усi iншi простi операцiї пакування;

     d) прикрiплення знакiв, ярликiв та iнших знакiв розпiзнавання на продукцiї чи її упаковцi;

     e) просте змiшування продукцiї одного чи декiлькох видiв, якщо одна чи декiлька зi складових сумiшiв не вiдповiдають вимогам, викладеним у цьому Протоколi, що є необхiдними для визнання їх продукцiєю, що походить з Сторони;

     f) просте збирання частин для отримання цiлiсної продукцiї;

     g) поєднання двох чи бiльше операцiй, визначених у пiдпараграфах (a) - (f);

     h) забiй худоби.

     2. Всi операцiї, що виконуються в Сторонах щодо певної продукцiї, повиннi розглядатися разом пiд час встановлення того, чи слiд вважати обробку чи переробку, що їй було пiддано продукцiю, недостатньою з огляду на положення параграфа 1.

Стаття 7
Одиниця квалiфiкацiї

     1. Одиницею квалiфiкацiї для застосування положень цього Протоколу вважається конкретна продукцiя, що розглядається як основна одиниця пiд час визначення класифiкацiї з використанням номенклатури Гармонiзованої Системи.

     Вiдповiдно, це буде:

     a) коли продукцiя, що складається зi згрупованих або зiбраних речей, класифiкується вiдповiдно до умов Гармонiзованої Системи у єдинiй товарнiй позицiї, одиницею квалiфiкацiї є цiлiсна продукцiя;

     b) коли партiя складається з декiлькох однакових продуктiв, класифiкованих у однiй товарнiй позицiї Гармонiзованої Системи, з метою застосування положень цього Протоколу, кожен продукт слiд розглядати окремо.

     2. Якщо, вiдповiдно до Загального Правила 5 Гармонiзованої Системи, упаковка включається до продукцiї з метою класифiкацiї, вона повинна включатись з метою встановлення походження.

Стаття 8
Комплектуючi, запаснi частини та iнструменти

     Комплектуючi, запаснi частини та iнструменти, якi вiдправленi з одиницею обладнання, машиною, апаратом чи транспортним засобом i становлять частину звичайного обладнання та включаються до їх цiни або на якi не виставляється окремий рахунок-фактура, розглядаються як єдине цiле з такою одиницею обладнання, машиною, апаратом чи транспортним засобом.

Стаття 9
Комплекти

     Комплекти, як встановлено Загальним Правилом 3 Гармонiзованої Системи, визнаються такими, що мають походження, коли всi складовi продукти мають походження. Незважаючи на це, коли комплект складається з продуктiв, що мають походження, i з продуктiв, якi його не мають, комплект у цiлому визнається таким, що має походження, якщо вартiсть продукцiї, що не має походження, не перевищує 15 вiдсоткiв цiни комплекту на умовах франко-завод.

Стаття 10
Нейтральнi елементи

     Для визначення того, чи має продукцiя походження, є необов'язковим визначення походження наступних елементiв, якi можуть бути використанi пiд час її виробництва:

     a) енергiя та паливо;

     b) промислове устаткування та обладнання;

     c) машини та iнструменти;

     d) товари, якi не входять i не мають входити до кiнцевого складу продукцiї.

Роздiл III
Територiальнi вимоги

Стаття 11
Принцип територiальностi

     1. Вимоги для набуття статусу походження, викладенi у роздiлi II, повиннi виконуватися кожною з Сторiн у будь-який момент.

     2. Якщо товари, що мають походження, експортованi з будь-якої з Сторiн до iншої країни, повертаються, вони повиннi вважатися такими, якi походять з третiх країн, до тих пiр, поки не буде доведено митним органам, що:

     a) товари, що повертаються, є саме тими, якi було експортовано; та

     b) пiд час перебування в цiй країнi чи пiд час експорту їх не було пiддано будь-якiй операцiї, крiм тих, якi є необхiдними для збереження їх належного стану.

     3. Набуттю статусу походження вiдповiдно до умов, викладених вище у роздiлi II, не перешкоджає обробка чи переробка, яка вiдбулася за межами Сторони, матерiалiв, експортованих з будь-якої з Сторiн та у подальшому реiмпортованих, за умови, якщо:

     a) матерiали були повнiстю виробленi в будь-якiй з Сторiн або були пiдданi обробцi чи переробцi, якi не пiдпадають пiд недостатнi операцiї, викладенi у статтi 6, до того, як вони були експортованi; та

     b) митним органам може бути доведено те, що:

     i) реiмпортованi товари були отриманi внаслiдок обробки чи переробки експортованих матерiалiв; та

     ii) загальна додана вартiсть, набута за межами Сторони, шляхом застосування положень цiєї статтi, не перевищує 10 вiдсоткiв цiни кiнцевої продукцiї на умовах франко-завод, якiй надається статус походження.

     4. Для цiлей параграфа 3 умови для набуття статусу походження, визначенi у роздiлi II, не застосовуються до обробки чи переробки, яка мала мiсце за межами Сторони. Але, якщо у перелiку, який мiститься у Додатку II, для визначення статусу походження кiнцевого продукту застосовується норма щодо максимальної вартостi усiх матерiалiв, що походять з третiх країн, включених до складу продукцiї, загальна вартiсть матерiалiв, що походять з третiх країн, включених на територiї вiдповiдної Сторони, разом iз загальною доданою вартiстю, набутої за межами Сторони шляхом застосування положень цiєї статтi, не може перевищувати встановленого вiдсотка.

     5. Для цiлей застосування положень параграфiв 3 та 4, "загальна додана вартiсть" повинна розумiтися, як усi витрати, якi виникли за межами Сторони, включаючи вартiсть матерiалiв, включених там.

     6. Положення параграфiв 3 та 4 не застосовуються до продукцiї, яка не вiдповiдає умовам, викладеним у перелiку, який мiститься у Додатку II, або яка може вважатись повнiстю обробленою чи переробленою тiльки за умов застосування загальної вартостi, що закрiплена у статтi 5(2).

     7. Положення параграфiв 3 та 4 не застосовуються до продукцiї, яка входить до груп 50 - 63 Гармонiзованої Системи.

     8. Будь-яка обробка чи переробка, яка пiдпадає пiд дiю положень цiєї статтi i виконана за межами Сторони, виконується у вiдповiдностi до зовнiшньоекономiчної домовленостi про переробку чи подiбних домовленостей.

Стаття 12
Пряме транспортування

     1. Преференцiйний режим, передбачений цiєю Угодою, застосовується лише до продукцiї, яка вiдповiдає вимогам цього Протоколу i яка перевозиться напряму мiж Сторонами. Разом з цим, продукти, якi складають єдину партiю, можуть бути перемiщенi iншими територiями з використанням у разi потреби транзитних чи тимчасових складiв на цих територiях за умови, що вони залишаються пiд контролем митних органiв в країнi транзиту чи зберiгаються на складi i не пiддаються iншим операцiям, крiм розвантаження та перевантаження чи будь-яких iнших операцiй, що мають на метi зберегти їх належний стан.

     Продукцiя, що має походження, може транспортуватися трубопроводом територiєю, що не є територiєю Сторiн.

     2. Докази того, що викладенi у параграфi 1 умови було виконано, подаються митним органам країни-iмпортера шляхом пред'явлення:

     a) єдиного транспортного документа, що передбачає просування вiд країни-експортера через країну транзиту; або

     b) виданий митними органами транзитної країни сертифiкат, що:

     (i) мiстить точний опис продукцiї;

     (ii) мiстить дати розвантаження та перевантаження продукцiї та у разi необхiдностi найменування суден чи iнших використаних транспортних засобiв; та

     (iii) мiстить умови, вiдповiдно до яких продукцiя залишалася в країнi транзиту; або

     c) за вiдсутностi цього будь-якi документи, що їх замiнюють.

Стаття 13
Виставки

     1. До продукцiї, яка походить зi Сторони, що вiдправлена на виставку в iншу країну, яка не є Стороною, i продана пiсля виставки для цiлей iмпорту до Сторони, пiд час iмпорту будуть застосовуватися положення Угоди за умови, що митним органам буде доведено, що:

     a) експортер поставив цю продукцiю зi Сторони до iншої країни, де проводилася виставка, i виставив їх там;

     b) продукцiю було продано чи iншим чином вiдчужено таким експортером на користь особи зi Сторони;

     c) продукцiю було поставлено пiд час виставки чи негайно пiсля її закiнчення у тому станi, у якому її було вiдправлено на виставку; та

     d) з моменту вiдправлення на виставку продукцiя не використовувалася для будь-якої iншої мети, окрiм демонстрацiї на виставцi.

     2. Пiдтвердження походження має бути видано або оформлено у вiдповiдностi до положень роздiлу V та представлено митним органам країни-iмпортера у звичайному порядку. Це пiдтвердження має мiстити найменування та адресу виставки. У разi необхiдностi можуть бути запитанi додатковi документальнi докази умов, за яких продукти було виставлено.

     3. Параграф 1 буде застосовуватися до будь-якої торговельної, промислової, сiльськогосподарської чи ремiсницької виставки, ярмарку чи подiбної публiчної демонстрацiї або показу, якi не органiзованi для приватних цiлей в магазинах чи у дiлових примiщеннях з намiром продажу iноземної продукцiї i протягом яких продукцiя залишається пiд митним контролем.

Роздiл IV
Повернення мита та звiльнення вiд сплати мита

Стаття 14
Заборона щодо повернення мита та звiльнення вiд сплати мита

     1. До матерiалiв, що походять з третiх країн, якi використанi у виробництвi продукцiї, що походить зi Сторони, на яку видається або оформлюється свiдоцтво про походження у вiдповiдностi до положень роздiлу V, не будуть застосовуватися в такiй Сторонi повернення мита чи звiльнення вiд сплати мита будь-якого виду.

     2. Встановлена параграфом 1 заборона буде застосовуватися до будь-якої домовленостi щодо вiдшкодування, звiльнення вiд сплати або щодо несплати повнiстю або частково мита або податкiв, що мають еквiвалентну силу, що застосовуються в Сторонi до матерiалiв, використаних у виробництвi, якщо таке вiдшкодування, звiльнення вiд сплати чи несплати застосовується дiйсно або таким чином, коли продукцiя, отримана з цих матерiалiв, експортується, i не у тому разi, коли вона залишається для внутрiшнього використання.

     3. Експортер продукцiї, яка має пiдтвердження походження, повинен за першою вимогою митних органiв надати усi вiдповiднi документи, що пiдтверджують незастосування повернення мита щодо матерiалiв, якi походять з третiх країн i використовуються у виробництвi вiдповiдної продукцiї, а також пiдтверджують факт сплати мита або податкiв, що мають еквiвалентну силу, щодо цих матерiалiв.

     4. Положення параграфiв 1 - 3 будуть застосовуватися також до упаковки, як визначено в статтi 7(2), аксесуарiв, запасних частин та iнструментiв, як визначено у статтi 8, та продукцiї, що йде у комплектi, як визначено у статтi 9, якщо така продукцiя походить з третiх країн.

     5. Положення параграфiв 1 - 4 будуть застосовуватися лише до матерiалiв того виду, до якого застосовується Угода. Бiльш того, цi положення не унеможливлюють застосування системи вiдшкодування податкiв при експортi щодо сiльськогосподарських товарiв, якi застосовуються вiдповiдно до положень Угоди.

     6. Незалежно вiд положень параграфа 1, Сторони можуть домовлятися про повернення мита чи звiльнення вiд сплати мита або податкiв, що мають еквiвалентну силу, стосовно матерiалiв, використаних у виробництвi продукцiї, яка походить зi Сторони, з урахуванням таких положень:

     a) щодо продукцiї, що включена до груп 25 - 49 та 64 - 97 Гармонiзованої Системи, утримуються 5 вiдсоткiв митних платежiв або менший вiдсоток, що дiє в Українi чи Республiцi Македонiї.

     b) щодо продукцiї, що включена до груп 50 - 63 Гармонiзованої Системи, утримуються 10 вiдсоткiв митних платежiв або менший вiдсоток, що дiє в Українi чи Республiцi Македонiї.

     Положення цього пункту застосовуються до 31 грудня 2002 року i можуть бути переглянутi за спiльною згодою.

Роздiл V
Свiдоцтво про походження

Стаття 15
Загальнi вимоги

     1. Положення цiєї Угоди застосовуються до продукцiї, що походить зi Сторони, пiд час iмпорту до iншої Сторони у разi пред'явлення сертифiката перемiщення EUR. 1, зразок якого наведено у додатку III.

     2. Незалежно вiд положень параграфа 1, до продукцiї, що походить зi Сторони, у розумiннi цього Протоколу, у випадках, зазначених у статтi 23, положення цiєї Угоди застосовуються без пред'явлення будь-яких документiв, зазначених вище.

Стаття 16
Порядок видачi сертифiката перемiщення EUR. 1

     1. Сертифiкат перемiщення EUR. 1 видається митними органами Республiки Македонiя та уповноваженими органами України (тут i далi: уповноваженi органи) на пiдставi заяви, що подається у письмовiй формi експортером або його уповноваженим представником пiд вiдповiдальнiсть експортера.

     2. Для цього експортер чи його уповноважений представник заповнюють сертифiкат перемiщення EUR. 1 та форму заяви, зразки яких наведено у додатках IIIa та IIIb. Сертифiкат перемiщення EUR. 1 має бути заповнений англiйською мовою. Iншi форми мають бути заповненi українською або македонською мовами у вiдповiдностi до положень нацiонального законодавства країни-експортера. У разi заповнення вiд руки слiд робити це чорнилами i друкованими лiтерами. Опис продукцiї має наводитися у спецiально призначенiй для цього графi, не залишаючи жодного пустого рядка. Якщо графа заповнена не повнiстю, слiд провести горизонтальну лiнiю пiд останнiм рядком опису, а пусте мiсце слiд прокреслити.

     3. Експортер, що подав заяву на видачу сертифiката перемiщення EUR. 1, повинен у будь-який момент на вимогу митних органiв країни-експортера, де видається сертифiкат перемiщення EUR. 1, надати усi вiдповiднi документи, що пiдтверджують статус походження вiдповiдної продукцiї, а також виконати iншi вимоги цього Протоколу.

     4. Сертифiкат перемiщення EUR. 1 видається уповноваженими органами Сторони у тому випадку, якщо вiдповiдна продукцiя може вважатися такою, що походить зi Сторони та вiдповiдає iншим вимогам цього Протоколу.

     5. Уповноваженi органи* зобов'язанi вжити усiх необхiдних заходiв щодо перевiрки статусу походження продукцiї зi Сторони та виконання iнших вимог Протоколу. Для цього вони мають право запитати про будь-який доказ та провести будь-яку перевiрку документiв експортера чи будь-яку iншу необхiдну перевiрку. Уповноваженi органи, що видають сертифiкат, зобов'язанi також переконатися, що передбаченi параграфом 2 форми заповненi належним чином. Зокрема, вони повиннi перевiрити, чи заповнено мiсце, вiдведене для опису продукцiї, таким чином, аби виключити будь-яку можливiсть шахрайського дописування.

____________
     * У зв'язку iз цим параграфом митнi органи України також можуть бути залученi.

     6. Дата видачi сертифiката перемiщення EUR. 1 зазначається в графi 11 сертифiката.

     7. Сертифiкат перемiщення EUR. 1 видається уповноваженими органами i надається експортеру, щойно фактичний експорт здiйснений або був забезпечений.

Стаття 17
Сертифiкат перемiщення EUR. 1, виданий згодом

     1. Незалежно вiд положень статтi 16(7), сертифiкат перемiщення EUR. 1 може у виняткових випадках бути виданий пiсля здiйснення експорту продукцiї, якої вiн стосується, якщо:

     a) на момент експорту вiн не був виданий внаслiдок помилки, або ненавмисної бездiяльностi, або з огляду на особливi обставини; або

     b) уповноваженим органам буде доведено, що сертифiкат перемiщення EUR. 1 був виданий, але з технiчних причин не був прийнятий на момент iмпорту.

     2. Для цiлей реалiзацiї положень параграфа 1 експортер повинен в своїй заявi зазначити про мiсце та дату експорту продукцiї, якої стосується сертифiкат перемiщення EUR. 1, а також навести причини свого запиту.

     3. Уповноваженi органи можуть видати сертифiкат перемiщення EUR. 1 згодом лише пiсля проведення перевiрки iнформацiї, наведеної у заявi експортера, на предмет вiдповiдностi iнформацiї, що мiститься у вiдповiдних документах.

     4. На сертифiкатi перемiщення EUR. 1, що виданий згодом, слiд зробити такий запис: "ISSUED RETROSPECTIVELY".

     5. Передбачений параграфом 4 запис слiд зробити в графi "Примiтки" сертифiката перемiщення EUR. 1.

Стаття 18
Видача дублiката сертифiката перемiщення EUR. 1

     1. В разi крадiжки, втрати чи знищення сертифiката перемiщення EUR. 1 експортер може подати до уповноважених органiв, що видали його, заяву про видачу дублiката на пiдставi експортних документiв, що є у їх розпорядженнi.

     2. На виданому таким чином дублiкатi слiд зробити такий запис: "DUPLICATE".

     3. Передбачений пунктом 2 запис слiд зробити в графi "Примiтки" дублiката сертифiката перемiщення EUR. 1.

     4. Дублiкат повинен мати дату видачi оригiналу сертифiката перемiщення EUR. 1 i набирає чинностi з цiєї дати.

Стаття 19
Видача сертифiкатiв перемiщення EUR. 1 на пiдставi виданого ранiше свiдоцтва про походження

     Якщо продукцiя, що походить зi Сторони, знаходиться пiд контролем митного органу Сторони, можлива замiна оригiналу свiдоцтва про походження одним чи декiлькома сертифiкатами перемiщення EUR. 1 для цiлей вiдправлення усiєї чи деякої з цiєї продукцiї до однiєї зi Сторiн. Замiнений сертифiкат(и) перемiщення EUR. 1 видається уповноваженими органами.

Стаття 20
Дiйснiсть свiдоцтва про походження

     1. Свiдоцтво про походження є дiйсним протягом чотирьох мiсяцiв з дати видачi в країнi-експортерi i має бути представлене протягом зазначеного перiоду митним органам країни-iмпортера.

     2. Свiдоцтво про походження, що подається до митних органiв країни-iмпортера пiсля закiнчення строку його пред'явлення, зазначеного в параграфi 1, може бути прийняте для цiлей надання преференцiйного режиму, якщо неподання цих документiв до закiнчення зазначеного строку спричинено виключними обставинами.

     3. В iнших випадках прострочення у пред'явленнi митнi органи країни-iмпортера можуть прийняти свiдоцтво про походження, якщо продукцiя була пред'явлена до закiнчення зазначеного строку.

Стаття 21
Подання свiдоцтва про походження

     Свiдоцтво про походження повинно бути пред'явлено митним органам країни-iмпортера у порядку, встановленому в цiй Сторонi. Зазначенi органи можуть вимагати перекладу свiдоцтва про походження, а також можуть вимагати, аби до iмпортної декларацiї було додано заяву iмпортера про те, що продукцiя вiдповiдає вимогам, встановленим для застосування Угоди.

Стаття 22
Iмпорт продукцiї окремими частинами

     Якщо за запитом iмпортера та з дотриманням умов, встановлених митними органами Сторони-iмпортера, розiбрана чи незiбрана продукцiя, як визначено в Загальному Правилi 2(a) Гармонiзованої Системи, яка класифiкується в роздiлах XVI та XVII або товарних позицiях 7308 та 9406 Гармонiзованої Системи, iмпортується окремими частинами, митним органам подається єдине свiдоцтво про походження такої продукцiї на момент iмпорту першої частини.

Стаття 23
Звiльнення вiд подання свiдоцтва про походження

     1. Продукцiя, що вiдправляється в малих пакунках вiд приватних осiб приватним особам чи становить частину особистого багажу пасажирiв, визнається продукцiєю, що походить зi Сторони, без подання доказу про походження за умови, що така продукцiя не iмпортується шляхом торговельної дiяльностi i була задекларована як така, що вiдповiдає вимогам цього Протоколу, та за умови, що немає сумнiвiв щодо достовiрностi такої декларацiї. У випадку вiдправлення продукцiї поштою цю декларацiю можна подати за формою декларацiї C2/CP3 або на аркушi паперу, що додається до такого документа.

     2. Разовий iмпорт, що складається виключно з товарiв особистого використання отримувачiв, мандрiвникiв чи їх родин, не вважається iмпортом шляхом здiйснення торговельної дiяльностi, якщо з природи та кiлькостi продукцiї очевидно, що комерцiйна мета вiдсутня.

     3. Бiльш того, загальна вартiсть цiєї продукцiї не може перевищувати 500 EUR для невеликих пакункiв та EUR 1200 для продукцiї, що становить частину особистого багажу мандрiвникiв.

Стаття 24
Супровiднi документи

     Передбаченi статтею 16(3) документи, використанi для цiлей доведення того, що продукцiя, на яку поширюється чиннiсть сертифiката перемiщення EUR. 1, може розглядатися як продукцiя, що походить зi Сторони i вiдповiдає iншим вимогам цього Протоколу, можуть, зокрема, включати:

     a) прямi докази операцiй з переробки, здiйснених експортером чи постачальником для виготовлення вiдповiдних товарiв, що включенi, наприклад, до його рахункiв чи внутрiшнього бухгалтерського облiку;

     b) документи, що пiдтверджують статус походження використаних матерiалiв, виданi або оформленi в Сторонi, де цi документи використовуються у вiдповiдностi до нацiонального законодавства;

     c) документи, що пiдтверджують операцiї обробки чи переробки матерiалiв в Сторонi, виданi або оформленi в Сторонi, де цi документи використовуються у вiдповiдностi до нацiонального законодавства;

     d) сертифiкат перемiщення EUR. 1, що пiдтверджує статус походження використаних матерiалiв зi Сторони, виданий або оформлений в Сторонi у вiдповiдностi до цього Протоколу.

Стаття 25
Зберiгання свiдоцтва про походження та супровiдних документiв

     1. Експортер, що подав заяву про видачу сертифiката перемiщення EUR. 1, зобов'язаний зберiгати передбаченi статтею 16(3) документи протягом не менш як трьох рокiв.

     2. Уповноваженi органи країни-експортера, що видали сертифiкат перемiщення EUR. 1, зобов'язанi зберiгати форму заяви, передбачену статтею 16(2) протягом не менш як трьох рокiв.

     3. Митнi органи країни-iмпортера зобов'язанi зберiгати пред'явлений їм сертифiкат перемiщення EUR. 1 протягом не менш як трьох рокiв.

Стаття 26
Розбiжностi та формальнi помилки

     1. Виявлення незначних розбiжностей мiж даними, наведеними в свiдоцтвi про походження, i даними, наведеними в документах, поданих до митної служби для цiлей виконання формальних вимог щодо iмпорту продукцiї, не може, як таке, робити свiдоцтво про походження недiйсним та таким, що не має юридичної сили, якщо належним чином встановлено, що цей документ вiдноситься до пред'явленої продукцiї.

     2. Очевиднi формальнi помилки, як-от, друкарськi помилки в свiдоцтвi про походження, не можуть служити пiдставою для вiдмови в прийняттi цього документа, якщо такi помилки не є пiдставами для виникнення сумнiвiв щодо точностi даних, наведених в такому документi.

Стаття 27
Суми, вираженi в EUR

     1. Суми в нацiональнiй валютi країни-експортера, що вiдповiдають сумам, вираженим в EUR, визначаються країною-експортером i передаються до країни-iмпортера.

     2. Якщо цi суми перевищують вiдповiднi суми, визначенi країною-iмпортером, остання повинна прийняти їх, якщо рахунок-фактуру на продукцiю виставлено в валютi країни-експортера.

     3. Суми, що мають використовуватися у будь-якiй заданiй нацiональнiй валютi, є еквiвалентом в цiй нацiональнiй валютi сум, виражених в EUR станом на перший робочий день жовтня року, що передує датi набуття чинностi цiєю Угодою.

     4. Суми, вираженi в EUR, та їх еквiваленти в нацiональних валютах Сторiн переглядаються спiльним комiтетом за запитом Сторони. Здiйснюючи такий перегляд, спiльний комiтет повинен забезпечити, аби не вiдбувалося зменшення сум, що використовуються в нацiональнiй валютi, а також повинен зважити на доцiльнiсть.

Роздiл VI
Домовленостi про адмiнiстративну спiвпрацю

Стаття 28
Взаємна допомога

     1. Митнi органи Сторiн повиннi надавати одне одному зразки вiдбиткiв печаток, що використовуються їхнiми уповноваженими органами для видачi сертифiкатiв перемiщення EUR. 1, а також надавати одне одному адреси митних органiв, що вiдповiдають за перевiрку цих сертифiкатiв.

     2. Для того, аби забезпечити належне застосування цього Протоколу, Сторони повиннi надавати одне одному через компетентнi митнi адмiнiстрацiї допомогу у перевiрцi вiрогiдностi сертифiкатiв перемiщення EUR. 1 та достовiрностi iнформацiї, наведеної у цих документах.

Стаття 29
Перевiрка свiдоцтва про походження

     1. Подальшi перевiрки свiдоцтв про походження проводяться випадково або у випадку, коли митнi органи країни-iмпортера мають обгрунтованi сумнiви щодо вiрогiдностi таких документiв, статусу походження товарiв зi Сторони або щодо виконання iнших вимог цього Протоколу.

     2. Для цiлей реалiзацiї положень пункту 1 митнi органи країни-iмпортера повиннi передати сертифiкат перемiщення EUR. 1 та рахунок-фактуру, якщо їх було представлено, або копiї цих документiв митним органам країни-експортера, зазначаючи де це доцiльно, про причини запиту. Будь-якi отриманi документи та iнформацiя, що можуть свiдчити про те, що iнформацiя в свiдоцтвi про походження є недостовiрною, передаються додатково до запиту про перевiрку.

     3. Перевiрка здiйснюється митними органами країни-експортера. Для цього вони мають право запитувати про будь-якi докази та проводити перевiрки рахункiв експортера та будь-якi iншi перевiрки, що, на їхню думку, є необхiдними.

     4. Якщо митнi органи країни-iмпортера вирiшать призупинити надання преференцiйного режиму вiдповiднiй продукцiї до отримання результатiв перевiрки, iмпортеру пропонується забрати продукцiю за умови виконання будь-яких запобiжних заходiв, що будуть визнанi необхiдними.

     5. Митнi органи, що запитали про проведення перевiрки, слiд поiнформувати про результати такої перевiрки якомога швидше. Цi результати повиннi чiтко визначати, чи є документи автентичними та чи можна вважати вiдповiдну продукцiю такою, що походить зi Сторони та вiдповiдає iншим вимогам цього Протоколу.

     6. Якщо в разi наявностi обгрунтованого сумнiву немає вiдповiдi протягом десяти мiсяцiв з дати запиту про перевiрку або якщо вiдповiдь не мiстить достатньої iнформацiї для визначення автентичностi розглядуваного документа чи реального походження продукцiї, митнi органи, що надiслали запит, повиннi, крiм виключних обставин, вiдмовити у наданнi преференцiйного режиму.

Стаття 30
Вирiшення спорiв

     У разi виникнення спорiв щодо порядку проведення перевiрки, встановленого статтею 29, i неможливостi вирiшити цi спори мiж митними органами, що надiслали запит про проведення перевiрки, та митними органами, що вiдповiдають за проведення такої перевiрки, або в разi порушення ними питання про тлумачення цього Протоколу, Договiрнi Сторони докладатимуть зусиль для вирiшення розбiжностей мiж ними шляхом проведення прямих консультацiй.

     Вирiшення спорiв мiж iмпортером та митними органами країни-iмпортера в будь-якому випадку вiдбувається за законодавством зазначеної Сторони.

Стаття 31
Штрафнi санкцiї

     До кожної особи, що складає або спричинює складання документа, що мiстить недостовiрну iнформацiю, для цiлей отримання преференцiйного режиму на продукцiю, застосовуються штрафнi санкцiї.

Стаття 32
Вiльнi зони

     1. Сторони зобов'язанi вживати усiх необхiдних заходiв щодо забезпечення того, аби продукцiя у торговельному оборотi, на яку видано свiдоцтво про походження та що при її перемiщеннi використовуються вiльнi зони, розташованi на територiї Сторiн, не замiнювалася iншою продукцiєю та не пiддавалася iншим операцiям, крiм звичайних операцiй, призначених для запобiгання її псуванню.

     2. У якостi звiльнення вiд положень, що мiстяться в параграфi 1, якщо продукцiя, що походить зi Сторони, iмпортується до вiльної зони на пiдставi свiдоцтва про походження та до неї вчиняються дiї чи здiйснюється її переробка, компетентнi органи за запитом експортера видають новий сертифiкат EUR. 1, якщо вчиненi дiї чи здiйснена переробка вiдповiдають положенням цього Протоколу.

Роздiл VII
Заключнi положення

Стаття 33
Пiдкомiтет з митних питань та питань походження

     Пiдкомiтет з митних питань та питань походження засновується при Спiльному комiтетi для цiлей надання комiтетовi допомоги у виконаннi його службових обов'язкiв та забезпечення безперервного обмiну iнформацiєю та консультацiй мiж експертами.

     Пiдкомiтет складається з представникiв обох Сторiн - експертiв з митних питань та питань походження.

Стаття 34
Поправки до Протоколу

     Спiльний комiтет може ухвалити рiшення про внесення поправок до положень цього Протоколу.

Стаття 35
Транзитнi товари та товари, що зберiгаються

     Положення цiєї Угоди можуть застосовуватися до товарiв, що вiдповiдають положенням цього Протоколу та що станом на дату набуття чинностi чи початку застосування перемiщуються транзитом, чи перебувають в Сторонi на тимчасовому зберiганнi на митному лiцензiйному складi чи у вiльнiй зонi, i повиннi бути переданi митним органам країни-iмпортера протягом чотирьох мiсяцiв з дати видачi компетентним органом країни-експортера сертифiката EUR. 1, виданого згодом, разом iз документами, що доводять пряме перевезення товарiв.

 

Додаток I
до Протоколу C

Вступнi примiтки до перелiку, наведеного в додатку II до Протоколу

     Примiтка 1:

     Перелiк встановлює вимоги до всiх продуктiв для вирiшення питання про те, чи можна цi продукти вважати такими, що пройшли достатню обробку чи переробку, як визначено в статтi 5 Протоколу.

     Примiтка 2:

     2.1. Першi двi графи перелiку мiстять опис отриманого продукту. Перша графа наводить номер товарної позицiї чи номер групи, використовуваний в Гармонiзованiй Системi, а друга графа мiстить опис товарiв, використовуваний в цiй системi для вiдповiдної товарної позицiї чи групи. Для кожного пункту перших двох граф в графi 3 або 4 встановлено правило. Якщо у деяких випадках пункту у першiй графi передує "ex", це означає, що правила, якi мiстяться у графах 3 або 4, застосовуються лише до частини вiдповiдної товарної позицiї, зазначеної в графi 2.

     2.2. Якщо в графi 1 наведено декiлька номерiв товарних позицiй або якщо в графi 2 наведено номер товарної позицiї, а опис продуктiв в графi 2 наведено узагальнено, то вiдповiдна норма в графi 3 або 4 застосовується до усiх продуктiв, що у вiдповiдностi до Гармонiзованої Системи класифiкованi в товарних позицiях цiєї групи або у будь-якiй з товарних позицiй, зазначених у графi 1.

     2.3. Якщо у перелiку є декiлька норм, що застосовуються до рiзних продуктiв однiєї товарної позицiї, то кожен абзац мiстить опис тiєї частини товарної позицiї, на яку поширюються вiдповiднi норми графи 3 або 4.

     2.4. Якщо для пунктiв перших двох граф норму наведено i в графi 3, i в графi 4, експортер може вибрати в якостi альтернативи, одну з цих норм - або норму графи 3, або норму графи 4. Якщо в графi 4 не наведено норму щодо походження, слiд застосовувати норму, наведену в графi 3.

     Примiтка 3:

     3.1. Положення статтi 5 Протоколу щодо продуктiв, що набули статусу походження з Країни i використовуються у виробництвi iнших продуктiв, застосовуються незалежно вiд того, чи було набуто цей статус в межах фабрики, де цi продукти використовуються, чи на iншiй фабрицi в Сторонах.

     Приклад:

     Двигун товарної позицiї N 8407, для якого норма встановлює, що вартiсть матерiалiв, якi походять з третiх країн, що можуть включатися до його складу, не повинна перевищувати 40 % цiни франко-завод, виготовляється з "iншої легованої сталi, начорно формованої куванням" товарної позицiї N з 7224.

     Якщо таке кування вiдбулося в Сторонi зi зливкiв, що походять з третiх країн, воно вже набуло статусу походження згiдно з нормою для товарної позицiї N з 7224 перелiку. Кування може потiм вважатися таким, що походить при пiдрахунку вартостi двигунiв, незалежно вiд того, чи було це кування здiйснено на тiй самiй фабрицi чи на iншiй фабрицi Сторони. Таким чином, вартiсть зливкiв, що походять з третiх країн, не береться до уваги пiд час додавання вартостi використаних матерiалiв, що походять з третiх країн.

     3.2. Норма перелiку являє собою мiнiмальну суму необхiдної обробки чи переробки, i виконання обробки чи переробки iз перевищенням цих вимог також надає статусу походження зi Сторони; навпаки, виконання обробки чи переробки в меншому обсязi не може надати статусу походження зi Сторони. Таким чином, якщо норма передбачає, що на певному рiвнi виробництва може бути використаний матерiал, що походить з третiх країн, дозволяється використання такого матерiалу на бiльш раннiй стадiї виробництва, а на пiзнiшiй стадiї - не дозволяється.

     3.3. Не зашкоджуючи положенням примiтки 3.2, якщо норма встановлює, що можуть бути використанi "матерiали будь-якої товарної позицiї", то можуть бути використанi також матерiали тiєї самої товарної позицiї, що i продукт, за винятком конкретних обмежень, що також можуть бути визначенi нормою. Однак, фраза "виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, включаючи iншi матерiали товарної позицiї N..." означає, що можуть бути використанi лише матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, що i продукт з iншим описом, анiж опис продукту, наведений в графi 2 перелiку.

     3.4. Якщо норма перелiку встановлює, що продукт може бути вироблено з бiльш нiж одного матерiалу, це означає, що можуть бути використанi будь-який чи будь-якi матерiали. Використання усiх матерiалiв не є обов'язковим.

     Приклад:

     Норма для тканин ГС 5208 - 5212 встановлює, що можуть бути використанi натуральнi тканини, а також, серед iнших матерiалiв, - хiмiчнi матерiали. Це не означає, що слiд використовувати обидва види матерiалiв; можна використовувати один вид, або iнший вид, або обидва.

     3.5. Якщо норма перелiку встановлює, що продукт має бути вироблений з конкретного матерiалу, ця умова вочевидь не забороняє використання iнших матерiалiв, що з огляду на їхню внутрiшню природу не вiдповiдають цiй нормi. (Див. також примiтку 6.2 нижче щодо текстильних матерiалiв).

     Приклад:

     Норма щодо готових харчових продуктiв товарної позицiї N 1904, що окремо виключає використання зернових та похiдних вiд них, не забороняє використання мiнеральних солей, хiмiчних речовин та iнших добавок, що не є продуктами з зернових.

     Однак, це правило не застосовується до продуктiв, що попри те, що вони не можуть бути виробленi з конкретного матерiалу, зазначеного в перелiку, можуть бути виготовленi з матерiалу того самого типу на бiльш раннiй стадiї виробництва.

     Приклад:

     У випадку з предметами одягу групи 62, виробленою з нетканих матерiалiв, якщо для цього виду одягу дозволяється використання лише пряжi, що походить з третiх країн, не можна починати з використання нетканого одягу, навiть якщо нетканий одяг зазвичай не може виготовлятися з пряжi. В таких випадках початковим матерiалом зазвичай вважається матерiал на стадiї до пряжi, тобто на стадiї волокон.

     3.6. Якщо норма перелiку наводить два вiдсотковi показники щодо максимальної вартостi використовуваних матерiалiв, що походять з третiх країн, цi показники не можна додавати одне до одного. Iншими словами, максимальна вартiсть усiх використаних матерiалiв, що походять з третiх країн, не може у будь-який момент перевищувати бiльшого iз наведених вiдсоткових показникiв. Бiльш того, не можна перевищувати окремi вiдсотковi показники щодо конкретних матерiалiв, щодо яких вони застосовуються.

     Примiтка 4:

     4.1. Поняття "натуральнi волокна" вживається в перелiку для iнших волокон, крiм штучних чи синтетичних волокон. Поняття обмежується стадiями, що передують прядiнню, включаючи вiдходи, i включає, якщо не зазначено про iнше, волокна, що були прочесанi чи iншим чином переробленi, але не спряденi.

     4.2. Поняття "натуральнi волокна" включає кiнський волос товарної позицiї N 0503, шовк товарних позицiй N 5002 та 5003, а також шерстянi волокна, тонкий чи грубий волос тварин товарних позицiй N 5101 - 5105, бавовнянi волокна товарних позицiй N 5201 - 5203 та iншi рослиннi волокна товарних позицiй N 5301 - 5305.

     4.3. Поняття "текстильна пульпа", "хiмiчнi матерiали" та "паперовi матерiали" використовуються в перелiку для вiдображення матерiалiв, що не класифiкованi в групах 50 - 63 i можуть використовуватися для виробництва штучних, синтетичних або паперових волокон чи пряжi.

     4.4. Поняття "штучнi штапелевi волокна" використовується в перелiку для вiдображення синтетичних або штучних джгуту, штапельних волокон чи вiдходiв товарних позицiй N 5501 - 5507.

     Примiтка 5:

     5.1. Якщо для певного продукту в перелiку є посилання на цю примiтку, то умови, викладенi в графi 3 не застосовуються до будь-яких основних текстильних матерiалiв, що використовуються у виробництвi цього продукту, якi усi разом становлять не бiльше 10 вiдсоткiв вiд загальної ваги усiх використаних основних текстильних матерiалiв. (Див. також примiтки 5.3 та 5.4 нижче).

     5.2. Однак, наведений у примiтцi 5.1 допуск застосовується лише до комплексних продуктiв, що були виготовленi iз двох або бiльше основних текстильних матерiалiв.

     Нижче наведено основнi текстильнi матерiали:

     - шовк;

     - шерсть;

     - грубий волос тварин;

     - тонкий волос тварин;

     - бавовна;

     - паперовi матерiали та папiр;

     - льон;

     - справжнє прядиво;

     - джут та iншi текстильнi луб'янi волокна;

     - сизаль та iншi текстильнi волокна роду агави;

     - кокосовий горiх, абака, рамi та iншi рослиннi текстильнi волокна;

     - синтетичнi штучнi нитки;

     - штучнi нитки;

     - синтетичнi штучнi штапельнi волокна полiпропiлену;

     - синтетичнi штучнi штапельнi волокна полiестеру;

     - синтетичнi штучнi штапельнi волокна полiамiду;

     - синтетичнi штучнi штапельнi волокна полiакрилонiтрилу;

     - синтетичнi штучнi штапельнi волокна полiамiду;

     - синтетичнi штучнi штапельнi волокна полiтетрафлюроетилену;

     - синтетичнi штучнi штапельнi волокна полiфенiленсульфiду;

     - синтетичнi штучнi штапельнi волокна полiвiнiлхлориду;

     - iншi синтетичнi штучнi штапельнi волокна;

     - штучнi штапельнi волокна вiскози;

     - iншi штучнi штапельнi волокна;

     - пряжа з полiуретану, сегментована гнучкими частинами полiестеру, з позументною пряжею чи без такої;

     - пряжа з полiуретану, сегментована гнучкими частинами полiестеру, з позументною пряжею чи без такої;

     - продукти товарної позицiї N 5605 (металiзована пряжа) з включеннями стрiчки, що складається з серцевини з алюмiнiєвої фольги чи пластикової стрiчки, з покриттям iз алюмiнiєвого порошку чи без такого, завширшки не бiльше 5 мм, з прошарками з прозорого чи кольорового адгезиву мiж двома шарами пластикової стрiчки;

     - iншi продукти товарної позицiї N 5605.

     Приклад:

     Пряжа товарної позицiї N 5205, виготовлена з бавовняних волокон товарної позицiї N 5203 та синтетичних штапельних волокон товарної позицiї N 5506, є комплексною пряжею.

     Тому синтетичнi штапельнi волокна, що походять з третiх країн i не вiдповiдають нормам щодо походження (що передбачають виробництво з хiмiчних матерiалiв чи текстильної пульпи), можуть використовуватися до межi у 10 вiдсоткiв вiд ваги пряжi.

     Приклад:

     Шерстянi волокна товарної позицiї N 5112, виготовленi з шерстяної пряжi товарної позицiї N 5107 та синтетичної пряжi зi штапельних волокон товарної позицiї N 5509, є комплексною тканиною. Тому може використовуватися синтетична пряжа, що не вiдповiдає вимогам норм про походження (що передбачають виробництво з хiмiчних матерiалiв чи текстильної пульпи), або шерстяна пряжа, що не вiдповiдає вимогам норм про походження (що передбачають виробництво з натуральних волокон, не прочесаної та не пiдготовленої у будь-який iнший спосiб до прядiння), або поєднання цих двох видiв за умови, що їх загальна вага не перевищує 10 вiдсоткiв ваги тканини.

     Приклад:

     Махрова текстильна тканина товарної позицiї N 5802, виготовлена з бавовняної пряжi товарної позицiї N 5205 та бавовняна тканина товарної позицiї N 5210, є комплексним продуктом лише в тому випадку, якщо власне бавовняна тканина є комплексною тканиною, що виготовляється з пряжi, класифiкованої у двох окремих товарних позицiях, або якщо використанi бавовнянi тканини є комплексними.

     Приклад:

     Якщо розглядувана ворсова текстильна тканина була виготовлена з бавовняної пряжi товарної позицiї N 5205 та синтетичної тканини товарної позицiї N 5407, то, вочевидь, використано два окремi види основних текстильних матерiалiв, а махрова текстильна тканина, вiдповiдно, є змiшаним продуктом.

     Приклад:

     Ворсовий килим, виготовлений як зi штучної пряжi, так i з бавовняної пряжi з джутовою основою, є комплексним продуктом, адже використано три основнi текстильнi матерiали. Тому будь-якi матерiали, що походять з третiх країн, можуть бути використанi на бiльш пiзнiших стадiях виробництва, анiж встановлено в нормi, за умови, що їх загальна вага не перевищує 10 вiдсоткiв вiд ваги текстильних матерiалiв килиму. Тому як джутову основу, так i/або штучну пряжу на цiй стадiї виробництва можна використовувати за умови, що виконуються вимоги щодо ваги.

     5.3. У випадку iз продуктами, що включають "пряжу з полiуретану, сегментовану гнучкими частинами полiестеру, з позументною пряжею чи без такої", такий допуск становить 20 вiдсоткiв для такої пряжi.

     5.4. У випадку iз продуктами, що включають "стрiчку, що складається з серцевини з алюмiнiєвої фольги чи з ядра пластикової стрiчки, з покриттям iз алюмiнiєвого порошку чи без такого, завширшки не бiльше 5 мм, з прошарками з прозорого чи кольорового адгезиву мiж двома стрiчками пластикової стрiчки", такий допуск становить 30 вiдсоткiв для такої стрiчки.

     Примiтка 6:

     6.1. У випадку iз тими текстильними продуктами, що помiченi в перелiку виноскою, що мiстить посилання на цю примiтку, можна використовувати текстильнi матерiали, крiм пiдкладок та додаткових пiдкладок, що не вiдповiдають нормi, викладенiй у перелiку в графi 3 для вiдповiдного готового продукту, за умови, що вони класифiкованi в iншiй товарнiй позицiї, анiж цей продукт, i що їх вартiсть не перевищує 8 вiдсоткiв вiд цiни продукту на умовах франко-завод.

     6.2. Не зашкоджуючи положенням примiтки 6.3, матерiали, що не класифiкованi в групах 50 - 63, можуть використовуватися у виробництвi текстильних продуктiв, незалежно вiд того, чи мiстять вони текстильнi матерiали.

     Приклад:

     Якщо норма перелiку встановлює, що для конкретної текстильної позицiї, як-от, брюки, слiд використовувати пряжу, це не унеможливлює використання металевих позицiй, як-от, гудзикiв, тому що гудзики не класифiкованi в групах 50 - 63. З тiєї самої причини це не унеможливлює використання застiбок "блискавка" попри те, що такi застiбки зазвичай мiстять текстильнi матерiали.

     6.3. В разi застосування норми про вiдсотковий показник слiд брати до ваги вартiсть матерiалiв, що не класифiкованi в групах 50 - 63, для обчислення вартостi включених до складу продукту матерiалiв, що походять з третiх країн.

     Примiтка 7:

     7.1. Для цiлей товарних позицiй N ex 2707, 2713 - 2715, ex 2901, ex 2902 та ex 3403 поняття "спецiальнi процеси" включає:

     a) перегонка пiд вакуумом;

     b) повторна перегонка у дуже ретельному процесi ректифiкацiї;

     c) крекiнг;

     d) риформiнг;

     e) екстракцiя виборчими розчинниками;

     f) процес, що передбачає усi такi операцiї: переробка концентрованою сiрковою кислотою, олеумом чи сiрковим ангiдридом; нейтралiзацiя лужними реагентами; знебарвлення та фришування природним активним грунтом, активованим грунтом, активованим вугiллям чи бокситом;

     g) полiмеризацiя;

     h) алкiлування;

     i) iзомеризацiя.

     7.2. Для цiлей товарних позицiй N 2710, 2711 та 2712 поняття "спецiальнi процеси" включає:

     a) перегонка пiд вакуумом;

     b) повторна перегонка у дуже ретельному процесi ректифiкацiї;

     c) крекiнг;

     d) риформiнг;

     e) екстракцiя виборчими розчинниками;

     f) процес, що передбачає усi такi операцiї: переробка концентрованою сiрковою кислотою, олеумом чи сiрковим ангiдридом; нейтралiзацiя лужними реагентами; знебарвлення та фришування природним активним грунтом, активованим грунтом, активованим вугiллям чи бокситом;

     g) полiмеризацiя;

     h) алкiлування;

     i) iзомеризацiя;

     j) щодо важких нафтопродуктiв, що входять лише до товарної позицiї N ex 2710, - десульфурацiя воднем, що призводить до зменшення приблизно 85 вiдсоткiв вмiсту сiрки у перероблених продуктах (метод ASTM 1266-59 T);

     k) щодо продуктiв, що входять лише до товарної позицiї N 2710, - депарафування в iнший спосiб, крiм фiльтрацiї;

     l) щодо важких нафтопродуктiв, що входять лише до товарної позицiї N ex 2710, - обробка воднем пiд тиском бiльш нiж 20 бар та температурою бiльш нiж 250 град. C з використанням каталiзатора, окрiм як для десульфурацiї, якщо водень є активним елементом хiмiчної реакцiї. Дальша обробка воднем змащувальних масел товарної позицiї N ex 2710 (наприклад, гiдрообробка чи знебарвлення) для того, аби, в першу чергу, покращити якiсть кольору чи стiйкiсть, не вважається спецiальним процесом;

     m) щодо натофпродуктiв, що входять лише до товарної позицiї N ex 2710 - атмосферна перегонка за умови, що менш нiж 30 вiдсоткiв цих продуктiв за обсягом, включаючи втрати, переганяється пiд температурою 300 град. C за методом ASTM D 86;

     n) щодо важких нафтопродуктiв, крiм газойлiв та нафтопалива, що входять лише до товарної позицiї N ex 2710, - обробка засобами високочастотного електричного щiткового розряду.

     7.3. Для цiлей товарних позицiй N ex 2707, 2713 - 2715, ex 2901, ex 2902 та ex 3403, простi операцiї, як-от, очищення, зцiдження, знесолення, вiддiлення води, фiльтрацiя, забарвлення, маркування, отримання сiркового вмiсту в результатi поєднання продуктiв з рiзним сiрковим вмiстом, будь-яке поєднання цих операцiй чи подiбних операцiй не призводить до набуття статусу походження.

 

Додаток II
до Протоколу C

Перелiк видiв обробки чи переробки, що її необхiдно виконати щодо матерiалiв, що походять з третiх країн, аби вироблений продукт мiг набути статусу походження

     Чиннiсть Угоди може поширюватися не на всi продукти, наведенi в перелiку. Тому необхiдно звернутися до iнших частин Угоди.

Товарна позицiя ГС N Опис продукту Обробка чи переробка, виконувана щодо матерiалiв, якi походять з третiх країн, що забезпечує надання статусу походження
(1) (2) (3) або (4)
Група 01 Живi тварини Усi використанi тварини, зазначенi в Групi 1, повиннi бути повнiстю вирощенi  
Група 02 М'ясо та харчовi нутрощi (субпродукти) Виробництво, в якому усi використанi матерiали, зазначенi в Групах 1 та 2, повиннi бути повнiстю виробленi  
Група 03 Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi воднi безхребетнi Виробництво, в якому усi використанi матерiали, зазначенi в Групi 3, повиннi бути повнiстю виробленi  
Ex Група 04 Молочнi продукти; яйця птицi; мед натуральний; харчовi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не пойменованi, крiм: Виробництво, в якому усi використанi матерiали, зазначенi в Групi 4, повиннi бути повнiстю виробленi  
0403 Маслянка, кисле молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi продукти з молока та вершкiв, пiдданi бродiнню або зкислi, згущенi або незгущенi, з додаванням або без додавання цукру або iнших ароматичних чи пiдсолоджувальних речовин, або з доданням горiхiв, какао або фруктiв Виробництво, в якому:
- усi використанi матерiали, зазначенi в Групi 4, повиннi бути повнiстю виробленi;
- будь-який використаний фруктовий сiк (крiм соку ананасу, лайма чи грейпфруту), зазначений в товарнiй позицiї N 2009, повинен вже походити;
- вартiсть будь-яких використаних матерiалiв, зазначених в Групi 17, не повинна перевищувати 30 % цiни франко-завод продукту
 
Ex Група 05 Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не пойменованi, крiм: Виробництво, в якому усi використанi матерiали, зазначенi в Групi 5, повиннi бути повнiстю виробленi  
Ex 0502 щетина та волос свинячий або кабанячий Очищення, дезiнфекцiя, сортування та випрямлення щетини та волосся  
Група 06 (Дерева живi та iншi рослини; бульби; корiння та iншi частини рослин; зрiзанi квiти i декоративна зелень Виробництво, в якому:
- усi використанi матерiали, зазначенi в Групi 6, повиннi бути повнiстю виробленi;
- вартiсть будь-яких використаних матерiалiв, не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
 
Група 07 Овочi, рослини, коренi та харчовi коренеплоди Виробництво, в якому усi використанi матерiали, зазначенi в Групi 7, повиннi бути повнiстю виробленi  
Група 08 Їстiвнi плоди i горiхи; цедра цитрусових або шкiрки баштанних культур Виробництво, в якому:
- усi використанi фрукти та горiхи повиннi бути повнiстю виробленi;
- вартiсть будь-яких зазначених в Групi 17 використаних матерiалiв не повинна перевищувати 30 % цiни франко-завод продукту
 
ex Група 09 Кава, чай, мате i прянощi, крiм: Виробництво, в якому усi використанi матерiали, зазначенi в Групi 9, повиннi бути повнiстю виробленi  
0901 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; шкаралупа i оболонки зерен кави; замiнники кави, з вмiстом її в будь-якiй пропорцiї Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї  
0902 Чай, ароматизований чи неароматизований Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї  
ex 0910 Сумiшi прянощiв Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї  
Група 10 Зерновi злаки Виробництво, в якому усi використанi матерiали, зазначенi в Групi 10, повиннi бути повнiстю виробленi  
Ex Група 11 Продукцiя борошномельної промисловостi; солод, крохмаль, iнулiн, пшенична клейковина, крiм: Виробництво, в якому усi використанi зерновi, їстiвнi овочi, бульби та бульбоплоди товарної позицiї N 0714 або фрукти повиннi бути повнiстю виробленi  
ex 1106 Борошно, крупа та порошок з сушених бобових овочiв (позицiя N 0713) Висушування та молотьба бобових товарної позицiї N 0708  
Група 12 Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди i зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж Виробництво, в якому усi використанi матерiали, зазначенi в Групi 12, повиннi бути повнiстю виробленi  
1301 Шелак; природнi гуми, смоли, гумiсмоли та маслянистi смоли (наприклад, бальзами) Виробництво, в якому вартiсть будь-яких використаних матерiалiв товарної позицiї N 1301 не може перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту  
1302 Соки i екстракти рослиннi; пектини, пектинати i пектати; агар-агар, клеї i iншi загусники, видозмiненi або невидозмiненi, рослинного походження    
  - Рослиннi клеї та загусники, видозмiненi Виробництво з невидозмiнених рослинних клеїв та згусникiв  
  - Iнше Виробництво, в якому вартiсть будь-яких використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
Група 14 Матерiали рослинного походження для виготовлення плетених виробiв; iншi продукти рослинного походження, в iншому мiсцi не пойменованi Виробництво, в якому усi використанi матерiали, зазначенi в Групi 14, повиннi бути повнiстю виробленi  
ex Група 15 Жири i масла тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження, крiм: Виробництво, в якому усi використанi матерiали, класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту  
1501 Жир свинячий (лярд включно) i жир свiйської птицi, крiм жиру позицiй N 0209 або 1503:    
  - Жири з кiсток або вiдходiв Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, крiм товарних позицiй N 0203, 0206 чи 0207 або кiсток товарної позицiї N 0506  
  - Iншi жири Виробництво з м'яса чи їстiвного потруху свинi товарної позицiї N 0203 чи 0206 або з м'яса та їстiвного потруху птицi товарної позицiї N 0207  
1502 Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм пойменованих в позицiї N 1503:    
  - Жир з кiсток або вiдходiв Виробництво з матерiалiв, будь-яких товарних позицiй, крiм товарних позицiй N 0201, 0202, 0204 чи 0206 або кiсток товарної позицiї N 0506  
  - Iнше Виробництво, в якому усi використанi матерiали, зазначенi в Групi 2, повиннi бути повнiстю виробленi  
1504 Жири, масла i їх фракцiї iз риб або морських ссавцiв, нерафiнованi або рафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу    
  - Твердi фракцiї Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, включаючи iншi матерiали товарної позицiї N 1504  
  - Iнше Виробництво, в якому усi використанi матерiали, зазначенi в Групах 2 i 3, повиннi бути повнiстю виробленi  
Ex 1505 Рафiнований ланолiн Виробництво з сирого овечого жиру товарної позицiї N 1505  
1506 Жири i масла iнших тварин i їх фракцiї, нерафiнованi або рафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:    
  - Твердi фракцiї Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, включаючи iншi матерiали товарної позицiї N 1506  
  - Iнше Виробництво, в якому усi використанi матерiали, зазначенi в Групах 2 i 3, повиннi бути повнiстю виробленi  
1507 - 1515 Олiя рослинного походження та її фракцiї:    
  - Олiя соєва, арахiсова, пальмова, копрова, пальмоядрова, бабасу, олiя тунгова та ойтикова, миртовий вiск та японський вiск, фракцiї олiї жожоба та олiї технiчної чи промислової, крiм виробництва продуктiв харчування, призначених для споживання людиною Виробництво, в якому усi використанi матерiали, класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту  
  - Твердi фракцiї, крiм фракцiй олiї жожоба Виробництво з iнших матерiалiв товарних позицiй N 1507 - 1515  
  - Iнша олiя Виробництво, в якому усi овочевi матерiали повиннi бути повнiстю виробленi  
1516 Жири i масла твариннi або рослиннi та їх фракцiї, повнiстю або частково гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаiдинiзованi, нерафiнованi або рафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi Виробництво, в якому:
- усi використанi матерiали, зазначенi в 1 Групi 2, повиннi бути повнiстю виробленi;
- усi використанi матерiали овочевого походження повиннi бути повнiстю виробленi. Однак, можуть використовуватися матерiали товарних позицiй N 1507, 1508, 1511 та 1513
 
1517 Маргарин; харчовi сумiшi тваринних або рослинних жирiв або масел (олiї) або фракцiй рiзноманiтних жирiв або масел (олiї), що класифiкуються в данiй групi, крiм харчових жирiв або масел (олiї) або їх фракцiй товарної позицiї N 1516 Виробництво, в якому:
- усi використанi матерiали, зазначенi в Групах 2 i 4, повиннi бути повнiстю виробленi;
- усi використанi матерiали овочевого походження повиннi бути повнiстю виробленi. Однак, можуть використовуватися матерiали товарних позицiй N 1507, 1508, 1511 та 1513
 
Група 16 Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водних безхребетних Виробництво з тварин, зазначених в Групi 1. Усi використанi матерiали, зазначенi в Групi 3, повиннi бути повнiстю виробленi  
Ex Група 17 Цукор i кондитерськi вироби з цукру, крiм: Виробництво, в якому усi використанi матерiали, класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту  
Ex 1701 Цукор тростинний або з цукрового буряку i хiмiчно чиста сахароза в твердому станi з доданням ароматичних речовин або барвникiв Виробництво, в якому вартiсть будь-яких зазначених в Групi 17 використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту  
1702 Iншi види цукру, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу i фруктозу в твердому станi; сиропи цукровi без додання ароматичних речовин або барвникiв; штучний мед, змiшаний або незмiшаний з натуральним, карамель:    
  - Хiмiчно чиста мальтоза та фруктоза Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, включаючи iншi матерiали товарної позицiї N 1702  
  - Iншi види цукру в твердому станi, з доданням ароматичних речовин або барвникiв Виробництво, в якому вартiсть будь-яких зазначених в Групi 17 використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту  
  - Iнше Виробництво, в якому усi використанi матерiали повиннi вже походити  
Ex 1703 Патока (меляса), отримана в результатi екстракцiї або рафiнування цукру, ароматизована або фарбована Виробництво, в якому вартiсть будь-яких зазначених в Групi 17 використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту  
1704 Кондитерськi вироби iз цукру, що не мiстять какао (бiлий шоколад включно) Виробництво, в якому:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту;
- вартiсть будь-яких зазначених в Групi 17 використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
Група 18 Какао i продукти з нього Виробництво, в якому:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту;
- вартiсть будь-яких зазначених в Групi 17 використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
1901 Екстракт солодовий; готовi харчовi продукти з борошна, крупи, крохмалю або солодового екстракту, без вмiсту або з вмiстом менше 40 мас. % какао, у перерахунку на цiлком знежирену основу, в iншому мiсцi не пойменованi; харчовi продукти iз сировини, вказаної в позицiях N 0401 - 0404, без вмiсту або з вмiстом менше 5 мас. % какао, у перерахунку на цiлком знежирену основу, в iншому мiсцi не пойменованi:    
  - Екстракт солодовий Виробництво з зернових Групи 10  
  - Iнше Виробництво, в якому:
- усi використанi матерiали класифiкованi в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту;
- вартiсть будь-яких зазначених в Групi 17 використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
1902 Вироби макароннi, пiдданi або не пiдданi тепловiй обробцi, з начинкою (з м'яса або iнших продуктiв) i без неї або приготовленi iншим способом, як-от, спагеттi, макарони, лапша, лазанья, ноккi, равiолi, каннелонi; кускус, готовий або не готовий до споживання:    
  - що мiстять до 20 мас. % м'яса, м'ясних субпродуктiв, риби, ракоподiбних чи молюскiв Виробництво, в якому усi використанi зерновi та їх похiднi (крiм твердої пшеницi та її похiдних) повиннi бути повнiстю виробленi  
  - що мiстять бiльш як 20 мас. % м'яса, м'ясних субпродуктiв, риби, ракоподiбних чи молюскiв Виробництво, в якому:
- усi використанi зерновi та їх похiднi (крiм твердої пшеницi та її похiдних) повиннi бути повнiстю виробленi;
- усi використанi матерiали Груп 2 i 3 повиннi бути повнiстю виробленi
 
1903 Тапiока та її замiнники, приготовленi з крохмалю в формi пластiвцiв, гранул, крупинок, висiвок або аналогiчних формах Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, крiм картопляного крохмалю товарної позицiї N 1108  
1904 Готовi харчовi продукти, отриманi шляхом вздуття або обжарювання зернових (наприклад, кукурудзянi пластiвцi); iншi зерновi, крiм кукурудзи у виглядi зерен або у виглядi пластiвцiв, або iншi обробленi зерна (крiм борошна та круп), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, не поiменованi в iнших позицiях Виробництво:
- з матерiалiв, що не класифiкованi в товарнiй позицiї N 1806;
- в якому усi використанi зерновi та борошно (крiм твердої пшеницi та її похiдних) повиннi бути повнiстю виробленi;
- в якому вартiсть будь-яких зазначених в Групi 17 використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
1905 Хлiбобулочнi вироби, тiстечка, печиво та iншi продукти хлiбопекарського виробництва без вмiсту або iз вмiстом какао; вафельнi диски, пустi капсули, придатнi для використання в фармацевтичних цiлях, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр i аналогiчнi продукти Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, крiм Групи 11  
Ex Група 20 Продукти переробки овочiв, фруктiв, горiхiв або iнших частин рослин, крiм: Виробництво, в якому усi використанi фрукти, горiхи та овочi повиннi бути повнiстю виробленi  
Ex 2001 Ямс, батат та подiбнi їстiвнi частини рослин, що мiстять не менше 5 мас. % крохмалю, приготовленi або консервованi в оцтi або оцтовiй кислотi Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту  
Ex 2004 та
ex 2005
Картопля у виглядi борошна, круп або пластiвцiв, приготовлена або консервована iншим чином, окрiм як в оцтi або оцтовiй кислотi Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту  
2006 Овочi, фрукти, горiхи, шкiрки фруктiв та iншi частини рослин, консервованi в цукрi (сушенi, зацукрованi або глазурованi) Виробництво, в якому вартiсть будь-яких використаних матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту  
2007 Джеми, желе плодово-ягiдне, мармелади, пюре та пасти плодово-ягiднi або горiховi, якi пройшли теплову обробку, з додаванням або без додавання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин Виробництво, в якому:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту;
- вартiсть будь-яких використаних матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
Ex 2008 Горiхи, що не мiстять додавань цукру чи спирту Виробництво, в якому вартiсть використаних горiхiв та олiйного насiння товарних позицiй N 0801, 0802 та 1202 - 1207, що походять, перевищує 60 % цiни франко-завод продукту  
  - Горiхове масло; сумiшi на зернових; серцевина пальмового горiху; маїс (кукурудза) Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту  
  - Iнше, крiм фруктiв та горiхiв, приготовлених iншим способом, окрiм як на парi або в окропi, без додавання цукру, заморожених Виробництво, в якому:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту;
- вартiсть будь-яких використаних матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
2009 Соки, фрукти (включаючи виноградне сусло), соки овочевi, незбродженi i без додавання спирту, з додаванням або без додавання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин Виробництво, в якому:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту;
- вартiсть будь-яких використаних матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
Ex Група 21 Рiзнi харчовi продукти, крiм: Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту  
2101 Екстракти, есенцiї, концентрати кави, чаю, мате, та готовi продукти на їх основi, або на основi кави, чаю, мате; цикорiй смажений та iншi смаженi замiнники кави та екстракти, есенцiї i концентрати Виробництво, в якому:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту;
- увесь використаний цикорiй повинен бути повнiстю вироблений
 
2103 Продукти для соусiв i соуси готовi; добавки i приправи змiшанi; гiрчичний порошок i мука i готова гiрчиця    
  - Соуси i продукти для них; сумiшi спецiй та приправ Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак, може використовуватися гiрчичний порошок чи мука або готова гiрчиця  
  - Гiрчичний порошок i мука та готова гiрчиця Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї  
Ex 2104 Супи i бульйони готовi i заготовки для їх приготування Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, крiм приготовлених чи консервованих овочiв товарних позицiй N 2002 - 2005  
2106 Харчовi продукти, в iншому мiсцi не пойменованi Виробництво, в якому:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту;
- вартiсть будь-яких використаних матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
Ex Група 22 Напої алкогольнi i безалкогольнi, оцет, крiм: Виробництво, в якому:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту;
- увесь використаний виноград чи будь-який матерiал, що походить вiд винограду, повинен бути повнiстю вироблений
 
2202 Води, включаючи мiнеральнi i газованi з додаванням цукру або iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин; безалкогольнi напої, iншi, за винятком фруктових або овочевих сокiв, що класифiкуються в товарнiй позицiї N 2009 Виробництво, в якому:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту;
- вартiсть будь-яких використаних матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту;
- будь-який використаний фруктовий сiк (крiм сокiв ананасу, лайма та грейпфруту) повинен вже походити
 
2207 Спирт етиловий не денатурований, з концентрацiєю алкоголю не менше 80 об. %; спирт етиловий та iншi спирти, денатурованi, будь-якої концентрацiї Виробництво:
- з матерiалiв, не класифiкованих в товарних позицiях N 2207 або 2208;
- де увесь використаний виноград та будь-якi його похiднi мають бути повнiстю виробленими, або, якщо всi iншi використанi матерiали вже походять, аррак може бути використаний з обмеженням 5 % за об'ємом
 
2208 Спирт етиловий не денатурований, з концентрацiєю спирту менше 80 об. %; мiцнi спиртнi напої, лiкери та iншi алкогольнi напої Виробництво:
- з матерiалiв, не класифiкованих в товарних позицiях N 2207 або 2208;
- в якому увесь використаний виноград та будь-якi його похiднi мають бути повнiстю виробленими, або, якщо всi iншi використанi матерiали вже походять, аррак може бути використаний з обмеженням 5 % за об'ємом
 
Ex Група 23 Залишки i вiдходи харчової промисловостi; готовi корми для тварин, крiм Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту  
Ex 2301 Китова мука; мука, мука грубого млива i гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водних безхребетних, що непридатнi для споживання людиною Виробництво, в якому усi використанi матерiали, зазначенi в Групах 2 i 3, повиннi бути повнiстю виробленi  
Ex 2303 Вiдходи виробництва крохмалю з маїсу i аналогiчнi вiдходи (крiм концентрованих настоїв), в якому вмiст протеїну в перерахунку на суху речовину бiльше 40 мас. % Виробництво, в якому увесь використаний маїс повинен бути повнiстю вироблений  
Ex 2306 Жмихи або iншi твердi вiдходи, отриманi в результатi екстракцiї маслинової олiї, що мiстять бiльш як 3 % маслинової олiї Виробництво, в якому усi використанi оливки повиннi бути повнiстю виробленi  
2309 Продукти, що використовуються для годiвлi тварин Виробництво, в якому:
- усi використанi зерновi, цукор, меляса, м'ясо чи молоко повиннi вже походити;
- усi використанi матерiали Групи 3 повиннi бути повнiстю виробленi
 
Ex Група 24 Тютюн та його промисловi замiнники, крiм: Виробництво, в якому усi використанi матерiали, зазначенi в Групi 24, повиннi бути повнiстю виробленi  
2402 Сигари, сигари з обрiзаними кiнцями, сигарили i цигарки з тютюну або його замiнникiв Виробництво, в якому принаймнi 70 мас. % використаного необробленого тютюну чи залишкiв тютюну товарної позицiї N 2401 повиннi вже походити  
Ex 2403 Тютюн для курiння Виробництво, в якому принаймнi 70 мас. % використаного необробленого тютюну чи залишкiв тютюну товарної позицiї N 2401 повиннi вже походити  
Ex Група 25 Сiль; сiрка; землi i камiнь; штукатурнi матерiали, вапно та цемент, крiм: Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту  
Ex 2504 Графiт природний кристалiчний, зi збагаченим вмiстом вуглецю, очищений та матовий Збагачення вмiсту вуглецю, очищення та розмелювання сирого кристалiчного графiту  
Ex 2515 Мармур, грубо розпилянi або нерозпилянi, або роздiленi iншим способом на блоки або плити прямокутної (включаючи квадратну) форми завтовшки не бiльше 25 см Розрiзання мармуру завтовшки бiльше 25 см шляхом розпилювання чи iншим способом (навiть вже розпиляного)  
Ex 2516 Гранiт, порфiр, базальт, пiщаник, iнший камiнь для монументiв i будiвництва, грубо розпиляний або нерозпиляний, або роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної (включаючи квадратну) форми завтовшки не бiльше 25 см Розрiзання каменю завтовшки бiльше 25 см шляхом розпилювання чи iншим способом (навiть вже розпиляного)  
Ex 2518 Доломiт кальцинований Кальцинування некальцинованого доломiту  
Ex 2519 Карбонат магнiю подрiбнений (магнезит) в герметично закритих мiсткостях, оксид магнiю, чистий або нечистий, крiм магнезiї плавленої або магнезiї перепаленої (агломерованої) Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак, може використовуватися карбонат магнiю природний (магнезит)  
Ex 2520 Гiпс, спецiально приготовлений для лiкування зубiв Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
Ex 2524 Волокна азбесту натуральнi Виробництво з азбестового концентрату  
Ex 2525 Слюди порошок Розмелювання слюди чи вiдходiв слюди  
Ex 2530 Природнi пiгменти, кальцинованi або перетертi Кальцинування або розмелювання природних пiгментiв  
Група 26 Руда, шлаки i попiл Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту  
Ex Група 27 Паливо мiнеральне, масла i продукти їх перегонки; бiтумiнознi матерiали; вiск мiнеральний, крiм: Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту  
Ex 2707 Масла, в яких маса ароматичних складових частин перевищує масу неароматичних, до того ж цi масла подiбнi до мiнеральної нафти, отриманої в результатi перегонки високотемпературної кам'яновугiльної смоли, з яких бiльш як 65 % за обсягом переганяються пiд температурою до 250 град. C (включаючи сумiшi нафтового спирту та бензолу) для використання як енергетичне або теплове паливо Операцiї рафiнування та/або один чи бiльше спецiальних процеси* або iншi операцiї, в яких усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
____________
* Щодо особливих умов вiдносно "спецiальних процесiв" див. вступнi примiтки 7.1 та 7.3.
Ex 2709 Нафта або нафтопродукти сирi, отриманi з бiтумiнозних мiнералiв Суха перегонка бiтумiнозних матерiалiв  
2710 Продукти переробки нафти та продукти, отриманi з бiтумiнозних мiнералiв, крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не пойменованi, iз вмiстом 70 i бiльше мас. % нафтопродуктiв, отриманих iз бiтумiнозних мiнералiв, до того ж цi продукти є їх основними складниками Операцiї рафiнування та/або один чи бiльше спецiальних процеси* або
iншi операцiї, в яких усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
____________
* Щодо особливих умов вiдносно "спецiальних процесiв" див. вступну примiтку 7.1.
2711 Гази нафтовi та iншi вуглеводнi у газоподiбному станi Операцiї рафiнування та/або один чи бiльше спецiальних процеси*
або
iншi операцiї, в яких усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
____________
* Щодо особливих умов вiдносно "спецiальних процесiв" див. вступну примiтку 7.1.
2712 Вазелiн нафтовий, вiск парафiновий, вiск нафтовий мiкрокристалiчний, озокерит, вiск лiгнiтовий, вiск торф'яний, iншi мiнеральнi воски i продукти, отриманi в результатi синтезу або iнших процесiв, фарбованi або нефарбованi Операцiї рафiнування та/або один чи бiльше спецiальних процеси*
або
iншi операцiї, в яких усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
____________
* Щодо особливих умов вiдносно "спецiальних процесiв" див. вступнi примiтки 7.1 та 7.3.
2713 Кокс нафтовий, бiтум нафтовий та iншi залишки вiд переробки нафти або отриманi з бiтумiнозних матерiалiв Операцiї рафiнування та/або один чи бiльше спецiальних процеси*
або
iншi операцiї, в яких усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
____________
* Щодо особливих умов вiдносно "спецiальних процесiв" див. вступнi примiтки 7.1 та 7.3.
2714 Бiтум i асфальт природнi; сланцi бiтумiнознi чи нафтоноснi та пiски бiтумiнознi; асфальтити i асфальтовi породи Операцiї рафiнування та/або один чи бiльше спецiальних процеси*
або
iншi операцiї, в яких усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
____________
* Щодо особливих умов вiдносно "спецiальних процесiв" див. вступнi примiтки 7.1 та 7.3.
2715 Сумiшi бiтумiнознi, основанi на природному асфальтi, природному бiтумi, нафтовому бiтумi, мiнеральних смолах або пеку мiнеральних смол Операцiї рафiнування та/або один чи бiльше спецiальних процеси*
або
iншi операцiї, в яких усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
____________
* Щодо особливих умов вiдносно "спецiальних процесiв" див. вступнi примiтки 7.1 та 7.3.
Ex Група 28 Продукти неорганiчної хiмiї; сполуки неорганiчнi i органiчнi дорогоцiнних, рiдкоземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв, крiм: Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex 2805 Метали лужнi i лужноземельнi Виробництво шляхом електролiтичної або температурної обробки, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
Ex 2811 Триоксид сiрки Виробництво з дiоксиду сiрки Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex 2833 Сульфат алюмiнiю Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
Ex 2840 Перборати натрiю Виробництво з тетраборат пентагiдрату динатрiю Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex Група 29 Органiчнi хiмiчнi сполуки, крiм: Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex 2901 Вуглеводнi ациклiчнi, що використовуються як енергетичне або теплове паливо Операцiї рафiнування та/або один чи бiльше спецiальних процеси*
або
iншi операцiї, в яких усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
____________
* Щодо особливих умов вiдносно "спецiальних процесiв" див. примiтки 7.1 та 7.3.
Ex 2902 Циклами та циклени (крiм азуленiв), бензоли, толуени, ксилени, що використовуються як енергетичне або теплове паливо Операцiї рафiнування та/або один чи бiльше спецiальних процеси*
або
iншi операцiї, в яких усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
____________
* Щодо особливих умов вiдносно "спецiальних процесiв" див. вступнi примiтки 7.1 та 7.3.
Ex 2905 Алкоголяти металевi алкоголiв цiєї товарної позицiї та етанолу Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, включаючи iншi матерiалi товарної позицiї N 2905. Однак алкоголяти металевi цiєї товарної позицiї можуть використовуватися за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
2915 Кислоти ациклiчнi монокарбоновi насиченi та їх ангiдриди; галiди, пероксиди i пероксикислоти; похiднi цих сполук, галогенованi, сульфованi, нiтрованi i нiтрозованi Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї. Однак вартiсть усiх використаних матерiалiв товарних позицiй N 2915 та 2916 не може перевищувати 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex 2932 - Внутрiшнi ефiри та їх похiднi, галогенованi, сульфованi, нiтрованi i нiтрозованi Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї. Однак вартiсть усiх використаних матерiалiв товарної позицiї N 2909 не може перевищувати 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
  - Ацеталi циклiчнi та внутрiшнi напiвацеталi, їх похiднi, галогенованi, сульфованi, нiтрованi i нiтрозованi Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
2933 Сполуки гетероциклiчнi iз вмiстом тiльки гетероатомiв азоту Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї. Однак вартiсть усiх використаних матерiалiв товарних позицiй N 2932 та 2933 не може перевищувати 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
2934 Кислоти нуклеїновi та їх солi; сполуки гетероциклiчнi, iншi Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї. Однак вартiсть усiх використаних матерiалiв товарних позицiй N 2932, 2933 та 2934 не може перевищувати 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex Група 30 Фармацевтична продукцiя, крiм: Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту  
3002 Кров людська; кров тварин, приготовлена для використання в терапевтичних, профiлактичних i дiагностичних цiлях; сиворотки iмуннi, iншi фракцiї кровi i модифiкованi iмунологiчнi продукти, отриманi в результатi бiотехнологiчного процесу або iншим способом; вакцини, токсини, культури мiкроорганiзмiв (крiм дрiжджiв) i аналогiчнi продукти:    
  - Продукти, що включають двi або бiльше складовi, що були змiшанi в терапевтичних чи профiлактичних цiлях, або незмiшанi продукти для цих цiлей, розфасованi у вимiряних дозах або у формi чи упаковцi для роздрiбного продажу Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, включаючи iншi матерiали товарної позицiї N 3002. Матерiали цього опису також можуть використовуватися, але за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту  
  - Iнше    
  - Кров людська Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, включаючи iншi матерiали товарної позицiї N 3002. Матерiали цього опису також можуть використовуватися, але за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту  
  - кров тварин, пiдготовлена для використання в терапевтичних або профiлактичних цiлях Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, включаючи iншi матерiали товарної позицiї N 3002. Матерiали цього опису також можуть використовуватися, але за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту  
  - фракцiї кровi, крiм сиворотки iмунної, гемоглобiну та сиворотки глобулiну Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, включаючи iншi матерiали товарної позицiї N 3002. Матерiали цього опису також можуть використовуватися, але за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту  
  - гемоглобiн, глобулiн кровi та сиворотка глобулiну Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, включаючи iншi матерiали товарної позицiї N 3002. Матерiали цього опису також можуть використовуватися, але за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту  
  - Iнше Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, включаючи iншi матерiали товарної позицiї N 3002. Матерiали цього опису також можуть використовуватися, але за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту  
3003 i 3004 Медикаменти (крiм вказаних в товарних позицiях N 3002, 3005, 3006)    
  - Отриманi з амiкацину, вказаного в товарнiй позицiї N 2941 Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту; Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в товарних позицiях N 3003 або 3004, за умови, що їх сукупна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту  
  - Iнше Виробництво, в якому:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в товарних позицiях N 3003 або 3004, за умови, що їх сукупна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
Ex Група 31 Добрива, крiм: Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту; Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex 3105 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, iз вмiстом двох або трьох поживних елементiв: азот, фосфор, калiй; добрива iншi; товари, вказанi в данiй групi, в таблетках, або iнших аналогiчних формах, або в пакунках; маса брутто яких не перевищує 10 кг, крiм:
- нiтрат натрiю
- вапняний азот
- сульфат калiю
- сульфат калiю магнiю
Виробництво, в якому:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex Група 32 Екстракти дубильнi i фарбувальнi; танiни та їх похiднi; пiгменти та iншi барвники; фарби i лаки; шпаклiвка i iншi мастики; чорнило, крiм: Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex 3201 Танини та їх солi, ефiри простi i складнi, похiднi, iншi Виробництво з танинних екстрактiв рослинного походження Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
3205 Лаки кольоровi; препарати, виготовленi на їх основi, вказанi в примiтцi 3 до цiєї групи* Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, крiм товарних позицiй N 3203, 3204 та 3205. Однак матерiали товарної позицiї N 3205 можуть використовуватися за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
____________
* У примiтцi 3 до Групи 32 йдеться про те, що цi препарати вiдносяться до типу, використовуваного для фарбування будь-якого матерiалу, або використовуються в якостi складових у виробництвi фарбувальних препаратiв за умови, що їх не класифiковано в iншiй товарнiй позицiї Групи 32.
Ex Група 33 Ефiрнi масла та есенцiї; парфумернi, косметичнi i туалетнi препарати, крiм: Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
3301 Олiї ефiрнi (детерпеновi чи нi), включаючи "конкрети" або "абсолюти" квiткових екстрактiв; есенцiї; концентрати ефiрних олiй в жирах, нелетких олiях, восках i аналогiчних речовинах, що отримуються методом анфлеражу, або мацерацiї; терпеновi побiчнi продукти детерпенiзацiї ефiрних олiй; дистиляти i розчини ефiрних масел воднi Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, включаючи товари iншого "групування"* в цiй товарнiй позицiї. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
____________
* "Групуванням" вважається будь-яка частина товарної позицiї, вiдокремлена вiд iнших крапкою з комою.
Ex Група 34 Мило, поверхнеактивнi органiчнi речовини, миючi i мастильнi засоби, штучнi i готовi воски, сумiшi для чищення i полiрування, свiчки i аналогiчнi вироби, пасти для лiплення, "зуболiкувальний вiск" i сумiшi на основi гiпсу для зуболiкувальних цiлей, крiм: Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex 3403 Матерiали змащувальнi, що мiстять нафтопродукти чи масла, отриманi з бiтумiнозних мiнералiв за умови, що вони становлять не менш як 70 мас. % Операцiї рафiнування та/або один чи бiльше спецiальних процеси*
або
iншi операцiї, в яких усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
____________
* Щодо особливих умов вiдносно "спецiальних процесiв" див. вступнi примiтки 7.1 та 7.3.
3404 Воски штучнi i готовi:
- На основi парафiну, нафтового воску, воскiв, отриманих з бiтумiнозних матерiалiв, гачу парафiнового або воскiв окалини
Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
  - Iнше Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, крiм:
- гiдрованих олiй, що мають властивостi воскiв товарної позицiї N 1516;
- маслянистих кислот, що не визначенi хiмiчно, або промислових жирних алкоголiв, що мають властивостi воскiв товарної позицiї N 3823;
- матерiалiв товарної позицiї N 3404

Однак цi матерiали можуть використовуватися за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту

Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex Група 35 Бiлковi речовини, модифiкованi крохмалi, клеї, ферменти, крiм: Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
3505 Декстрини i крохмалi модифiкованi, iншi (наприклад, крохмалi желатинованi та етерифiкованi); клеї, отриманi на основi крохмалiв, декстринiв та iнших модифiкованих крохмалiв:    
  - Простi та складнi ефiри крохмальнi Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, включаючи iншi матерiали товарної позицiї N 3505 Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
  - Iнше Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, крiм матерiалiв товарної позицiї N 1108 Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex 3507 Ферменти готовi, в iншому мiсцi не пойменованi Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
Група 36 Вибуховi речовини; пiротехнiчнi вироби; сiрники; пiрофорнi сплави; деякi види горючих речовин Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex Група 37 Фото i кiнотовари, крiм: Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
3701 Фотоплатiвки i плiвки плоскi сенсибiлiзованi неекспонованi, iз будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону i текстилю; плiвки плоскi для миттєвої фотографiї, сенсибiлiзованi, неекспонованi, в упаковцi або без упаковки:    
  - Плiвки для миттєвої кольорової фотографiї, в упаковцi Виробництво, в якому всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя N 3701 або 3702. Однак матерiали товарної позицiї N 3702 можуть використовуватися за умови, що їх вартiсть не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
  - Iнше Виробництво, в якому всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя N 3701 або 3702. Однак матерiали товарних позицiй N 3701 та 3702 можуть використовуватися за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
3702 Фотоплiвки фотографiчнi в рулонах сенсибiлiзованi, неекспонованi, iз будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону i текстилю; плiвки для миттєвої фотографiї; в рулонах, сенсибiлiзованi, неекспонованi Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарнi позицiї N 3701 або 3702 Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
3704 Фотоплатiвки, плiвки, папiр, картон i текстиль, експонованi, але не проявленi Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарнi позицiї 3701 - 3704 Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex Група 38 Iншi хiмiчнi продукти, крiм: Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex 3801 - Графiт колоїдний у виглядi суспензiї в олiї i напiвколоїдний; вуглецева паста для електродiв Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
  - Графiт у виглядi пасти, що являє собою сумiш з бiльш як 30 мас. % графiту з мiнеральними маслами Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв товарної позицiї N 3403 не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex 3803 Олiя таллова, рафiнована Рафiнування сирої таллової олiї Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex 3805 Спирти з сульфату скипидару, очищенi Очищення шляхом перегонки чи рафiнування сирих спиртiв з сульфату скипидару Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex 3806 Ефiрнi смоли Виробництво з смолистих кислот Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex 3807 Пек деревний (пек деревний смоляний) Перегонка смоли деревної Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
3808 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби проти пророщення i регулятори росту рослин, засоби дезiнфiкуючi i аналогiчнi їм, упакованi для продажу вроздрiб або представленi у виглядi препаратiв i виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, фiтилi, свiчки i папiр липкий вiд мух) Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
3809 Засоби оздоблювальнi, засоби для прискореного фарбування i фiксацiї барвникiв; продукти i препарати iншi (наприклад оздоблювальнi речовини i протрави), якi використовуються в текстильнiй, целюлозно-паперовiй, шкiрянiй промисловостi та аналогiчних виробництвах, в iншому мiсцi не пойменованi Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
3810 Препарати для травлення металевих поверхонь; флюси i препарати допомiжнi, iншi для паяння м'яким i твердим припоєм i для зварювання; порошки i пасти для паяння м'яким i твердим припоєм i зварювання, якi складаються з металу та iнших матерiалiв; препарати, якi використовуються у виглядi осердя або покриттiв для зварювальних електродiв або пруткiв Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
3811 Антидетонацiйнi сумiшi, iнгiбiтори окислення i смолотворення, загусники, засоби антикорозiйнi, присадки готовi iншi до нафтопродуктiв (бензин включно) та iнших рiдин, якi використовуються в тих самих цiлях, що i нафтопродукти:    
  - готовi присадки для змащувального масла, що мiстять мiнеральнi масла або масла, отриманi з бiтумiнозних матерiалiв Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв товарної позицiї N 3811 не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
  - Iнше Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
3812 Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi; сполуки пластифiкованi для каучуку або пластмаси, в iншому мiсцi не пойменованi; сумiшi антиокислюючi i стабiлiзатори iншi, для каучуку i пластмаси Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
3813 Сумiшi i заряди для вогнегасникiв; зарядженi вогнегаснi гранати Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
3814 Розчинники i розрiджувачi складнi органiчнi, в iншому мiсцi не пойменованi; сумiшi для виведення фарб i лакiв готовi Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
3818 Елементи хiмiчнi легованi, призначенi для використання в електронiцi, у формi дискiв, пластин i аналогiчних формах; сполуки хiмiчнi легованi, призначенi для використання в електронiцi Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
3819 Рiдини для гiдравлiчних гальм i рiдини готовi iншi для гiдравлiчних передач, без вмiсту або iз вмiстом не бiльше 170 мас. % нафти або нафтопродуктiв, отриманих з бiтумiнозних матерiалiв Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
3820 Сумiшi антифризнi i рiдини проти обледенiння Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
3822 Реагенти дiагностичнi або лабораторнi, на основi, та реагенти дiагностичнi або лабораторнi готовi, з основною або без основи (крiм вказаних в товарних позицiях N 3002 або 3006) Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
3823 Промисловi монокарбоксильнi жирнi кислоти; кислотнi олiї, отриманi в результатi рафiнування; промисловi жирнi спирти    
  - Промисловi монокарбоксильнi жирнi кислоти, кислоти, отриманi в результатi рафiнування Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту  
  - Промисловi жирнi спирти Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, включаючи iншi матерiали товарної позицiї N 3823  
3824 Речовини в'язкi готовi, якi використовуються у виглядi ливарних форм i стрижнiв; продукти i препарати хiмiчнi, виготовленi хiмiчною або сумiжними з нею галузями промисловостi (включаючи сумiшi природних речовин), в iншому мiсцi не пойменованi; продукти залишковi хiмiчної або сумiжних з нею галузей, в iншому мiсцi не пойменованi:    
  - З цiєї товарної позицiї:
- Речовини в'язкi готовi, якi використовуються у виглядi ливарних форм i стрижнiв на основi натуральних смолистих продуктiв
- Нафтеновi кислоти, їх солi, нерозчиннi у водi, та їх ефiри
- Сорбiтол, крiм вказаного в товарнiй позицiї N 2905
- Нафтовi сульфонати, за винятком нафтових сульфонатiв лужних металiв, амонiю та етаноламiнiв; тiофенованi сульфокислоти олiй, отриманих з бiтумiнозних мiнералiв, та їх солi
- Iонiти
- Геттери для вакуумних труб
- Оксиди лужного залiза для очищення газу
- Амiачна газова вода та виснажений оксид, отриманий в результатi очищення кам'яновугiльного газу
- Сульфонафтеновi кислоти, їх солi, не розчиннi у водi, та їх ефiри
- Сивушне масло та масло Dippel
- Сумiшi солей, що мають рiзнi анiони
- Копiювальнi пасти на основi желатину, з паперовою або текстильною основою або без такої
Виробництво, в якому усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, анiж товарна позицiя продукту. Однак можуть використовуватися матерiали, класифiкованi в тiй самiй товарнiй позицiї, за умови, що їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
  - Iншi Виробництво, в якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
3901 по 3915 Пластмаси в первинних формах, обрiзки, вiдходи вiд пластмас та скрап; за винятком позицiй N 3907 i 3912, для яких правила наведенi нижче:    
  Продукти адитивної гомополiмерiзацiї, де масова частка одиничного мономеру складає бiльше 99 % вiд маси усього складу полiмеру Виробництво, де:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту*
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
  - Iншi Виробництво, де вартiсть використаних матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту* Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
ex 3907 Сополiмер, зроблений iз полiкарбонату i сополiмеру акрилонiтрил-
бутадiєнстирольного (ABS)
Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт. Проте, можуть використовуватися матерiали тiєї ж позицiї, якщо їхня вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту*  
____________
* У випадку з продуктами, що складаються з матерiалiв, якi одночасно класифiкуються в позицiях 3901 - 3906, з одного боку, i в позицiях 3907 - 3911, з iншого боку, обмеження стосується тiльки груп тих матерiалiв, що переважають за вагою.
  - Полiефiри складнi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту i/або виробництво з полiкарбонату тетраброму (бiфенол A)  
3912 Целюлоза та її хiмiчнi похiднi, в iншому мiсцi не пойменованi, у первинних формах Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв тiєї ж позицiї, що i продукт, не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту  
3916 по 3921 Напiвфабрикати i вироби з пластмас; за винятком позицiй N ex 3916, ex 3917, ex 3920 та ex 3921, для яких правила встановленi нижче    
  Вироби плоскої форми, що зазнали обробки, крiм обробки поверхнi, або нарiзанi на форми вiдмiннi вiд прямокутної (квадрат включно); iншi вироби, що зазнали обробки, крiм обробки поверхнi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 39 не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
  Iншi:    
  - Продукти адитивної гомополiмерiзацiї, де масова частка одиничного мономеру складає бiльше 99 % вiд маси усього складу полiмеру Виробництво, де:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх матерiалiв Групи 39, що використовувалися, не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту*
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
  Iншi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту* Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
____________
* У випадку з продуктами, що складаються з матерiалiв, якi одночасно класифiкуються в позицiях 3901 - 3906, з одного боку, i в позицiях 3907 - 3911, з iншого боку, обмеження стосується тiльки групi тих матерiалiв, що переважають за вагою.
ex 3916 i
ex 3917
Фасоннi профiлi i труби Виробництво, де:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх матерiалiв, якi класифiкуються в тiй самiй позицiї, що i продукт, не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
ex 3920 Iономiрнi листи або плiвки Виробництво з термопластичної парцiальної (часткової) солi, яка є сополiмером iз етилену, i метакрилової кислоти, частково нейтралiзованої iонами металу, в основному цинку i натрiю Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
  Листи регенерованої целюлози, полiамiдної або полiетиленової Виробництво, де вартiсть усiх матерiалiв, що класифiкуються в тiй самiй позицiї, що i продукт, не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту  
ex 3921 Фольга пластикова, металiзована Виробництво з високо прозорої полiефiрної фольги товщиною менше, нiж 23 мiкрона* Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
____________
* Така фольга буде вважатися високо прозорою: фольга, оптичне затемнення якої розраховується згiдно з ASTM-D 1003-16, прибором Гарднера (показник затемнення) - менше нiж 2 %.
3922 по 3926 Вироби з пластмаси Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
ex Група 40 Каучук, гума i вироби з неї, за винятком: Виробництво при якому всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex 4001 Ламiнованi пластини крепу (натурального каучуку) для взуття Розшарування листiв натурального каучуку  
4005 Наповнена гума, не вулканiзована, у первинних формах або пластинах, листах або стрiчках Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв, крiм натурального каучуку, не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
4012 Шини пневматичнi або напiвпневматичнi гумовi, вiдновленi або тi, що використовувалися; суцiльнi шини, змiннi протектори шин i ободнi стрiчки, гумовi    
  Вiдновленi пневматичнi, суцiльнi або напiвпневматичнi шини гумовi Вiдновлення з використаних шин  
  - Iншi Виробництво з матерiалiв будь-яких позицiй, крiм матерiалiв позицiй N 4011 або 4012  
ex 4017 Вироби з твердої гуми Виробництво з твердої гуми  
ex Група 41 Недублена шкiра (сира) i шкiри (крiм хутряних), за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex 4102 Недубленi шкiри овець i ягнят без шерстi Видалення шерстi зi шкiр овець або ягнят  
4104 по 4107 Шкiра зi шкурок без волосяного покрову, крiм шкiри позицiй N 4108 або 4109 Дублення вже попередньо виробленої шкiри або виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
4109 Шкiра лакова i шкiра лакова багатошарова (ламiнована); шкiра металiзована Виробництво зi шкiри позицiй N 4104 - 4107, за умови, що її вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
Група 42 Вироби зi шкiри; шорно-сiдельнi вироби або упряж; дорожнi речi, жiночi сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгута з натурального шовку) Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex Група 43 Натуральне i штучне хутро; вироби з нього, за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex 4302 Дубленi i виробленi хутрянi шкiри, зiбранi в:    
  - Листи, хрести та подiбнi форми Знебарвлення або фарбування, додатково до обрiзання та складання непiдiбраних дублених i вироблених хутряних шкiр  
  - Iншi Виробництво з непiдiбраних, дублених або вироблених хутряних шкiр  
4303 Одяг з хутра, додатковi речi та iншi вироби з хутра Виробництво з непiдiбраних, дублених або вироблених хутряних шкiр позицiї N 4302  
ex Група 44 Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля, за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex 4403 Деревина начорно брусована Виробництво з кругляка, очищеного або неочищеного вiд кори або грубо нарiзаного  
ex 4407 Деревина розпиляна уздовж, розрiзана на частини або лущена, стругана, товщиною не бiльше 6 мм, шлiфована або з'єднана в шип Стругання, шлiфовка або з'єднання в шип  
ex 4408 Листи одношарової фанери та шпону для клеєної фанери, товщиною не бiльше 6 мм, клеєнi; iнша деревина, розпиляна уздовж, клеєна або лущена, товщиною не бiльше 6 мм, стругана, шлiфована або з'єднана в шип Склеювання, шлiфування, стругання, з'єднання в шип  
ex 4409 Пиломатерiали (планки) у видi профiльованого погонажу вздовж будь-яких країв чи площин, шлiфованi або нешлiфованi, струганi або з'єднанi в шип:    
  Шлiфованi або з'єднанi в шип;
- Вироби з заокругленими краями та фасоннi вироби
Шлiфування або з'єднання в шип;
Нарiзка крайок або формування
 
ex 4410 по 4413 Вироби з заокругленими краями та фасоннi вироби, фасоннi плiнтуси й iншi фасоннi дошки включно Нарiзка крайок або формування  
ex 4415 Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани й аналогiчна тара з деревини Виробництво з дощок, не нарiзаних за розмiрами  
ex 4416 Бочки, барила, чани, дiжки та iншi бондарнi вироби та їх частини з деревини Виробництво з розщеплених планок, якi не зазнали подальшої обробки, крiм розпилювання на двi складовi поверхнi  
ex 4418 - Вироби столярнi та теслярськi дерев'янi будiвельнi деталi Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт. Проте, можуть використовуватися пористi дерев'янi панелi, дранка (тонкi дошки) та гонт  
  - Вироби з закругленою крайкою i фасоннi вироби Нарiзка крайок або формування  
ex 4421 Трiски сiрниковi, дерев'янi цвяхи або нагелi для взуття Виробництво з деревини будь-якої позицiї, за винятком очищеної деревини позицiї N 4409  
ex Група 45 Пробка i вироби з неї, за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
4503 Вироби з натуральної пробки Виробництво з пробки позицiї N 4501  
Група 46 Вироби iз соломи, iз трави альфа (еспарто) або iнших волокнистих матерiалiв для плетива; корзиновi вироби i плетенi вироби Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
Група 47 Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон з вторинного перероблення вiдходiв та макулатури Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex Група 48 Папiр i картон, вироби з паперової маси, паперу або картону Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex 4811 Папiр i картон, тiльки розграфлений, розлiнований або в квадратах Виробництво з паперових матерiалiв Групи 47  
4816 Папiр копiювальний вуглецевий, самокопiювальний та iнший папiр для виготовлення копiй та вiдбиткiв (крiм паперу, зазначеного в позицiї N 4809), трафарети для копiювальних апаратiв та офсетнi пластини з паперу, упакованi або не упакованi у коробки Виробництво з паперових матерiалiв Групи 47  
4817 Конверти, поштовi листiвки, поштовi листiвки без малюнкiв, картки для листування з паперу або картону; коробки, сумки, гаманцi i записники з паперу або картону, що мiстять набори паперового канцелярського приладдя Виробництво, де:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
ex 4818 Туалетний папiр Виробництво з паперових матерiалiв Групи 47  
ex 4819 Коробки, ящики, мiшки й iнша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозного волокна Виробництво, де:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
ex 4820 Блокноти Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
ex 4823 Iнший папiр, картон, целюлозна вата i полотна з целюлозних волокон, розрiзанi у певнiй формi (або розмiрах) Виробництво з паперових матерiалiв Групи 47  
ex Група 49 Друкована продукцiя, перiодичнi або iншi вироби полiграфiчної промисловостi; рукописи, машинописнi тексти та плани, за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
4909 Листiвки поштовi друкованi або iлюстрованi; друкованi листiвки з побажаннями, запрошенням й аналогiчнi картки, iлюстрованi або неiлюстрованi, з конвертами або без, з прикрасами або без прикрас Виробництво з матерiалiв, якi не класифiкуються в позицiї N 4909 або 4911  
4910 Друкованi календарi рiзноманiтнi, вiдривнi включно:    
  Календарi "вiчного" типу або з замiнними частинами на iншiй основi, нiж папiр або картон Виробництво, де:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
  - Iншi Виробництво з матерiалiв, якi не класифiкуються в позицiї N 4909 або 4911  
ex Група 50 Шовк, за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex 5003 Вiдходи шовку (кокони, не придатнi для розмотування, вiдходи коконної нитки i розпушенi вiдходи, пiдданi кардо- i гребенечесанню включно) Кардо- або гребенечесання вiдходiв шовку  
5004 по
ex 5006
Пряжа шовкова i плетена з вiдходiв шовку Виробництво з*:
- коконiв шовкопряду або вiдходiв шовку, пiдданих кардо- або гребенечесанню або оброблених будь-яким iншим способом для прядiння;
- iнших натуральних волокон, не пiдданих кардо- i гребенечесанню i не пiдготовлених будь-яким iншим способом для прядiння;
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси, або паперових матерiалiв
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
5007 Тканини з натурального шовку або вiдходiв шовку:    
  якi мiстять прогумованi нитки; Виробництво з однонитковоi пряжi*  
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
  - Iншi Виробництво з*
- кокосової пряжi;
- натурального волокна;
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння;
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси;
- паперу
або
друк, що супроводжується, принаймнi двома пiдготовчими i кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вибiлення, гаряча обробка, лощiння, протиусадочна обробка, постiйна обробка, декатирування, просичення, очищення вiд вузлiв), де вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
ex Група 51 Вовна овеча, тонка або груба, волос тварин; пряжа i тканини з кiнського волоса, за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
5106 по 5110 Пряжа вовняна, iз тонкого або грубого волоса тварин або кiнського волоса Виробництво з*:
- коконiв шовкопряду або вiдходiв шовку, пiдданих кардо- або гребенечесанню або оброблених будь-яким iншим способом для прядiння;
- натуральних волокон, не пiдданих кардо- i гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння;
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси;
або
- паперових матерiалiв
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
5111 по 5113 Тканини iз вовни, тонкого або грубого волоса тварин або кiнського волоса:    
  - якi мiстять прогумованi нитки Виробництво з однониткової пряжi*  
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
  - Iншi Виробництво з*:
- кокосової пряжi;
- натуральних волокон;
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- i гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння;
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси;
- паперу
або
друк, що супроводжується, принаймнi, двома пiдготовчими i кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вибiлення, гаряча обробка, лощiння, протиусадочна обробка, постiйна обробка, декатирування, просичення, очищення вiд вузлiв), де вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
ex Група 52 Бавовняна, за винятком: Виробництво, де весь використаний матерiал класифiкується в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
5204 по 5207 Пряжа i нитки бавовнянi Виробництво з*:
- коконiв шовкопряду або вiдходiв шовку, пiдданих кардо- або гребенечесанню або оброблених будь-яким iншим способом для прядiння;
- натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим засобом для прядiння;
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси;
- паперових матерiалiв
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
5208 по 5212 Тканини бавовнянi:    
  якi мiстять прогумованi нитки Виробництво з однониткової пряжi*  
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
  - Iншi Виробництво з*:
- кокосової пряжi;
- натуральних волокон;
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння;
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси; або паперу
або
Друк, що супроводжується, принаймнi, двома пiдготовчими i кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вибiлення, гаряча обробка, лощiння, протиусадочна обробка, постiйна обробка, декатирування, просичення, очищення вiд вузлiв), де вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
ex Група 53 Волокна рослиннi текстильнi iншi; пряжа з паперу i тканини з паперової пряжi, за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
5306 по 5308 Пряжа з iнших текстильних волокон рослинного походження; паперова пряжа Виробництво з*:
- шовкової сировини або вiдходiв шовку, пiдданих кардо- або гребенечесанню або оброблених будь-яким iншим способом для прядiння;
- натуральних волокон, не пiдданих кардо- i гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння;
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси;
або
- паперових матерiалiв
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
5309 по 5311 Тканини з iнших текстильних волокон рослинного походження; тканини з паперових волокон:    
  - якi мiстять прогумованi нитки Виробництво з однониткової пряжi*  
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
  - Iншi Виробництво з*:
- кокосової пряжi;
- натуральних волокон;
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню, оброблених будь-яким iншим способом для прядiння;
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси;
- паперового волокна;
або
друк, що супроводжується, принаймнi, двома пiдготовчими i кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вибiлення, гаряча обробка, лощiння, протиусадочна обробка, постiйна обробка, декатирування, просичення, очищення вiд вузлiв), де вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
5401 по 5406 Пряжа, моноволокно i нитки синтетичнi або штучнi Виробництво з*:
- шовкової сировини або вiдходiв шовку, пiдданих кардо- або гребенечесанню або оброблених будь-яким iншим способом для прядiння;
- натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння;
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси;
або
- паперових матерiалiв
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
5407 по 5408 Тканини iз синтетичних комплексних ниток:    
  - якi мiстять прогумованi нитки, що включають Виробництво однонитковоi пряжi*  
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
  - Iншi Виробництво з*:
- кокосової пряжi;
- натуральних волокон;
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння;
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси;
- паперового волокна;
або
друк, що супроводжується, принаймнi, двома пiдготовчими i кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вибiлення, гаряча обробка, лощiння, протиусадочна обробка, постiйна обробка, декатирування, просичення, очищення вiд вузлiв), де вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
5501 по 5507 Хiмiчнi штапельнi волокна Виробництво з хiмiчних матерiалiв або текстильної маси  
5508 по 5511 Пряжа i нитки для гаптування, iз хiмiчних штапельних волокон Виробництво з*:
- коконiв шовкопряду i шовкових вiдходiв, не пiдданих кардо- або гребенечесанню, i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння;
- натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню, i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння;
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси;
або
- паперових матерiалiв
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
5512 по 5516 Тканини з хiмiчних штапельних волокон:    
  - якi мiстять прогумованi нитки Виробництво з однонитковоi пряжi*  
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
  - Iншi Виробництво з*:
- кокосової пряжi;
- натуральних волокон;
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- i чи гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння;
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси;
або
- паперових волокон;
або
друк, що супроводжується, принаймнi, двома пiдготовчими i кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вибiлення, гаряча обробка, лощiння, протиусадочна обробка, постiйна обробка, декатирування, просичення, очищення вiд вузлiв), де вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
ex Група 56 Вата, повсть i нетканi матерiали; спецiальна пряжа/мотузки, троси, мотузянi вироби за винятком: Виробництво з*:
- кокосової пряжi; натуральних волокон; хiмiчних матерiалiв або текстильної маси; або
- паперових матерiалiв
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
5602 Фетр i повсть, просичений або не просичений, з покриттям або без, дубльований або недубльований:    
  Фетр, отриманий голкопробивним способом Виробництво з*:
натуральних волокон; хiмiчних матерiалiв або текстильної маси;
Проте:
- полiпропiленовi нитки позицiї N 5402;
- полiпропiленове волокно позицiї N 5503 або 5506, або полiпропiленове джутове волокно позицiї N 5501, лiнiйна щiльнiсть якого в усiх випадках однониткового волокна або нитки становить менше 9 децитекс, можуть бути також використанi, якщо їхня вартiсть не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
  Iншi Виробництво з*:
- натуральних волокон;
- хiмiчних штапельних волокон, зроблених iз казеїну,
або
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
5604 Нитки гумовi та корд, з текстильним покриттям, текстильна пряжа, стрiчковi нитки та аналогiчнi нитки позицiї N 5404 або 5405, просиченi, з покриттям або в оболонцi з гуми чи пластмаси:    
  Нитки гумовi i корд, з текстильним покриттям Виробництво з гумових ниток i корда, без текстильного покриття  
  - Iншi Виробництво з*:
- натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння;
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси;
або
- паперових матерiалiв
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
5605 Нитка металiзована, позументна або непозументна, що складається з текстильної або стрiчкової нитки, або ниток аналогiчної форми товарної позицiї N 5404 або 5405, комбiнована з металом у виглядi ниток, стрiчок або порошку, або покрита металом Виробництво з*:
- натуральних волокон;
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню i не пiдданих обробцi будь-яким iншим способом для прядiння;
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси;
- паперових матерiалiв
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
5606 Нитка позументна i стрiчкова та нитки аналогiчної форми товарної позицiї N 5404 або 5405, позументнi (крiм товарної позицiї N 5605 i позументних ниток з кiнського волоса); пряжа синель (синель iз пуху включно); пряжа фасонна петлиста Виробництво з*:
- натуральних волокон,
або
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню, i не пiдданих обробцi будь-яким iншим способом для прядiння;
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси;
або
- паперових матерiалiв
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
Група 57 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги    
  - З фетру, отриманого голкопробивним способом; Виробництво з*:
- натуральних волокон, або хiмiчних матерiалiв або текстильної маси.
Проте:
- полiпропiленове волокно позицiї N 5402;
- полiпропiленовi нитки позицiй N 5503 або 5506,
або
- полiпропiленове волокнисте клоччя позицiї N 5501, у всiх випадках, коли лiнiйна щiльнiсть однониткової нитки або волокна становить менше 9 децитекс, можуть також бути використанi, якщо їхня вартiсть не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту; джутова тканина, що може бути використана як основа
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
  - З iншого фетру Виробництво з*:
- натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння; або хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
  - Iншi Виробництво з*:
- кокосової або джутової пряжi;
- синтетичної або штучної пряжi;
- натуральних ниток, або хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння.
Проте, джутова тканина може бути використана як основа
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
ex Група 58 Спецiальнi тканини; матерiали з прошивним ворсом; мереживо; гобелени; оздоблювальнi матерiали, вишивки, за винятком:    
  Комбiнованi з гумовою ниткою Виробництво з однониткової пряжi*  
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
  - Iншi Виробництво з*:
- натуральних волокон;
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння або
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
або
друк, що супроводжується, принаймнi, двома пiдготовчими i кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вибiлення, гаряча обробка, лощiння, протиусадочна обробка, постiйна обробка, декатирування, просичення, очищення вiд вузлiв), де вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
5805 Гобеленовi тканини ручної роботи (типу гобеленiв бельгiйських, об'юсонських, бов'эзьких й аналогiчних гобеленiв) i гобелени вишитi (наприклад, хрестом або гладдю), обробленi або необробленi Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
5810 Вишивка у куску, у виглядi стрiчок або окремих орнаментiв Виробництво, де:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
5901 Тканини, просиченi клеєм або крохмалистими речовинами, що використовуються в палiтурнiй, картонажнiй промисловостi та аналогiчних цiлях; калька; суворе, загрунтоване полотно для живопису, бортiвка i подiбнi жорсткi текстильнi тканини, якi використовуються для каркасiв головних уборiв Виробництво з пряжi  
5902 Тканина кордна з високомiцної пряжi з нейлону або з iнших полiамiдiв, полiефiрiв чи вiскози:    
  мiстить не бiльше 90 % за масою текстильних матерiалiв Виробництво з пряжi  
  - Iншi Виробництво з хiмiчних матерiалiв або текстильної маси  
5903 Тканини текстильнi просиченi, з покриттям або дубльованi пластмасовими матерiалами, крiм тканин товарної позицiї N 5902 Виробництво з пряжi
або
друк, що супроводжується, принаймнi, двома пiдготовчими i кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вибiлення, гаряча обробка, лощiння, протиусадочна обробка, постiйна обробка, декатирування, просичення, очищення вiд вузлiв), де вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
 
5904 Лiнолеум, розрiзаний або не розрiзаний за формою; покриття для пiдлоги на текстильнiй основi, розрiзане або не розрiзане за формою Виробництво з пряжi*  
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
5905 Шпалери з текстильних матерiалiв: Виробництво з пряжi  
  - покритi, прогумованi, просиченi пластмасою або iншими матерiалами;    
  - Iншi Виробництво з*:
- кокосової пряжi;
- натурального волокна;
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння, або
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси;
або
друк, що супроводжується, принаймнi, двома пiдготовчими i кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вибiлення, гаряча обробка, лощiння, протиусадочна обробка, постiйна обробка, декатирування, просичення, очищення вiд вузлiв), де вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
5906 Прогумованi текстильнi матерiали, крiм тканин товарної позицiї N 5902:    
  В'язанi вручну або на машинах Виробництво з*:
- натуральних ниток
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння, або хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
  - Iншi тканини, зробленi iз синтетичної пряжi, що мiстять бiльше 90 % за масою текстильних матерiалiв Виробництво з хiмiчних матерiалiв  
  - Iншi Виробництво з пряжi  
5907 Текстильнi матерiали, з покриттям або просиченi; полотна, розписанi для театральних декорацiй, художнiх студiй чи аналогiчного використання Виробництво з пряжi
або
друк, що супроводжується, принаймнi, двома пiдготовчими i кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вибiлення, гаряча обробка, лощiння, протиусадочна обробка, постiйна обробка, декатирування, просичення, очищення вiд вузлiв), де вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
 
5908 Гноти тканi, плетенi або трикотажнi з текстильних матерiалiв для ламп, гасниць, запальничок, свiчок i аналогiчних виробiв; ковпачки для ламп накалювання; трикотажне трубчате полотно для газових пальникiв, просичене або непросичене    
  - ковпачки для ламп накалювання, просиченi Виробництво з трикотажного трубчастого полотна для газових пальникiв  
  - Iншi Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
5909 по 5911 Текстильнi вироби для використання в промислових цiлях:    
  - полiрувальнi диски або круги, iншi, нiж iз фетру, зазначенi в позицiї N 5911 - Виробництво з пряжi або вiдходiв матерiї i шматкiв позицiї N 6310  
  Тканини, якi звичайно використовуються у виробництвi паперу або для технiчного призначення, збитi у повсть або нi; просиченi або не просиченi, покритi i не покритi оболонкою; iз трубчастою або багатошаровою основою i/або тканинною пiдкладкою позицiї N 5911 Виробництво з*:
- кокосової пряжi;
- таких матерiалiв:
- полiтетрафлюроетиленової пряжi**;
- пряжа, багатониткова, полiамiдна, просичена або покрита фенолкаучуком;
- пряжа iз синтетичних текстильних волокон з ароматного полiамiду, покрита полiконденсатом iз м-фенiл-енедиамiду i iзофталевої кислоти;
- мономолекулярної плiвки з полiтетрафлюроетилену**
- пряжа iз синтетичних ниток iз полi-п-фенилену терефталамiду;
- пряжi скловолокнистої, покритої фенолгумою й вплетеної в акрилову пряжу**;
- сополiефiрних моноволокон iз полiефiру i гуми з кислоти терефталька i 1,4 циклогексанедиетанола i iзофталевої кислоти;
- натуральних волокон;
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- i гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння, або
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.

** Використання цього матерiалу обмежено для виробництва тканих тканин типу тих, якi використовуються у машинах для виробництва паперу.

  - Iншi Виробництво з*:
- кокосової пряжi;
- натуральних ниток;
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння, або
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
Група 60 Трикотажнi полотна машинного або ручного в'язання Виробництво з*:
- натуральних волокон;
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння, або
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
Група 61 Одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi, машинного або ручного в'язання:    
  - отриманi в процесi зшивання разом або складання деталей разом будь-яким способом; двi або бiльше частини матерiї, зв'язанi вручну або машиною, обрiзанi або викроєнi за формою Виробництво з пряжi*,**  
____________
* Див. вступнi примiтки 5.

** Див. вступнi примiтки 6.

  - Iншi Виробництво з*:
- натуральних волокон;
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння, або
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
Група 62 Одяг та додатковi речi до одягу, текстильнi (крiм трикотажних машинного або ручного в'язання), за виключенням: Виробництво з пряжi*,**  
____________
* Див. вступнi примiтки 5.

** Див. вступнi примiтки 6.

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209 i
ex 6211
Одяг та додатковi речi до жiночого одягу, для дiвчаток i для дiтей, вишитi Виробництво з пряжi*
або
Виробництво з невишитої тканини, якщо вартiсть невишитої тканини, що використовується, не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту*
 
____________
* Див. вступнi примiтки 6.
ex 6210 i
ex 6216
Вогнестiйке спорядження з тканини, покритої плiвкою алюмiнiзованого полiестеру Виробництво з пряжi*
або
виробництво з непокритої тканини, якщо вартiсть непокритої тканини, що використовується, не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту*
 
____________
* Див. вступнi примiтки 6.
6213 i
6214
Носовички, хусточки, шалi, шарфи, кашне, мантильї, вуалi та аналогiчнi вироби:    
  Вишитi Виробництво з невибiленої однониткової пряжi*,**
або
виробництво з невишитої тканини, якщо вартiсть невишитої тканини, що використовується, не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту**
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.

** Див. вступнi примiтки 6.

  - Iншi Виробництво з невибiленої однониткової пряжi*,**
або
виготовлення, що супроводжується, принаймнi, двома пiдготовчими i кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вибiлення, гаряча обробка, лощiння, протиусадочна обробка, постiйна обробка, декатирування, просичення, очищення вiд вузлiв), де вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.

** Див. вступнi примiтки 6.

6217 Iншi додатковi речi до одягу промислового виробництва; частини одягу або додаткових речей до одягу; крiм виробiв товарної позицiї N 6212:    
  - Вишитi Виробництво з пряжi*
або
виробництво з невишитої тканини, якщо вартiсть невишитої тканини, що використовується, не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту*
 
____________
* Див. вступнi примiтки 6.
  - Вогнестiйке спорядження з тканини, покритої плiвкою алюмiнiзованого полiестеру Виробництво з пряжi*
або
виробництво з непокритої тканини, якщо вартiсть непокритої тканини, що використовується, не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту*
 
____________
* Див. вступнi примiтки 6.
  - Внутрiшнi прокладки для комiрцiв та манжетiв, вирiзанi Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт; вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту  
  - Iншi Виробництво з пряжi*  
____________
* Див. вступнi примiтки 6.
ex Група 63 Iншi готовi текстильнi вироби; комплекти; одяг i текстильнi вироби, що були у вжитку; мотлох, за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
6301 по 6304 Вовнянi ковдри, дорожнi пледи, постiльна бiлизна i т. п.; фiранки та iн.; iншi домашнi приналежностi:    
  - З фетру, нетканi Виробництво з*:
- натурального волокна, або хiмiчних матерiалiв, або текстильної маси
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
  - Iншi:
- Вишитi
Виробництво з невибiленої однониткової пряжi*,**
або
виробництво з невишитої тканини (крiм трикотажної машинної або ручної в'язки), якщо вартiсть невишитої тканини, що використовується, не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
 
____________
* Див. вступнi примiтки 6.

** Для трикотажних тканин машинної або ручної в'язки, нееластичних, непрогумованих, отриманих шляхом в'язки або складання в'язаних частин (викроєних або вирiзаних за формою) див. вступнi примiтки 6.

  - Iншi Виробництво з невибiленої однониткової пряжi*,**  
____________
* Див. вступнi примiтки 6.

** Для трикотажних тканин машинної або ручної в'язки, нееластичних, непрогумованих, отриманих шляхом в'язки або складання в'язаних частин (викроєних або вирiзаних за формою) див. вступнi примiтки 6.

6305 Мiшки i пакети, призначенi для пакування Виробництво з*:
- натурального волокна;
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню i не оброблених будь-яким iншим способом для прядiння, або
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.
6306 Брезент, штори вiд сонця, навiси; тенти; вiтрила для човнiв або яхт; спорядження для кемпiнгу:    
  - З нетканих матерiалiв Виробництво з*,**:
- натуральних волокон або хiмiчних матерiалiв, або текстильної маси
 
____________
* Див. вступнi примiтки 5.

** Див. вступнi примiтки 6.

  - Iншi Виробництво з невибiленої однониткової пряжi*,**  
____________
* Див. вступнi примiтки 5.

** Див. вступнi примiтки 6.

6307 Вироби готовi iншi, викройки одягу включно Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 140 % цiни франко-завод продукту  
6308 Набори, що складаються з шматкiв тканини та ниток, з додатковими речами i без них, для виготовлення килимiв, гобеленiв, вишитих скатертин або серветок чи аналогiчних текстильних виробiв, упакованi для роздрiбної торгiвлi Кожний компонент iз набору повинен задовольняти правилу, яке б пред'являли до нього, якби вiн не входив у набiр. Проте, вироби, що не походять, можуть бути включенi в комплект, якщо їхня загальна вартiсть не перевищує 15 % цiни франко-завод продукту  
ex Група 64 Взуття, гетри та аналогiчнi вироби, за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких позицiй, крiм процесу прикрiплення верхньої частини взуття до внутрiшньої пiдошви або iнших компонентiв пiдошви позицiї N 6406  
6406 Частини взуття (верх взуття з прикрiпленою або не прикрiпленою внутрiшньою пiдошвою включно); вкладнi устiлки, устiлки пiд п'ятку та аналогiчнi знiмнi деталi; гетри, гамашi та аналогiчнi вироби i їх частини Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex Група 65 Головнi убори i їх частини, за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
6503 Капелюхи та iншi головнi убори з фетру, з напiвфабрикатiв та плоских заготовок позицiї N 6501, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без Виробництво з пряжi або текстильних волокон*  
____________
* Див. вступнi примiтки 6.
6505 Капелюхи та iншi головнi убори, трикотажнi, машинного або ручного в'язання, з мережива, фетру або iншого текстильного матерiалу, з одного полотнища (але не зi смужок), з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без; сiтки для волосся з будь-яких матерiалiв, з пiдкладкою або без, з оздобленням або без Виробництво з пряжi або текстильних волокон*  
____________
* Див. вступнi примiтки 6.
ex Група 66 Парасольки, парасольки вiд сонця, палицi, палицi-сидiння, хлисти, батоги для верхової їзди та їх частини, за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
6601 Парасольки, парасольки вiд сонця, парасольки-палицi, садовi парасолi i аналогiчнi вироби Виробництво, де вартiсть всiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
Група 67 Обробленi пiр'я та пух i вироби з них; штучнi квiти; вироби з людського волосся Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex Група 68 Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв, за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex 6803 Вироби зi сланцю або агломерованого сланцю Виробництво з обробленого сланцю  
ex 6812 Вироби з азбесту; вироби iз сумiшей на основi азбесту або iз сумiшей на основi азбесту i карбонату магнiю Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї  
ex 6814 Вироби зi слюди, включаючи агломеровану або регенеровану слюду на паперовiй, картоннiй або iншiй основi Виробництво з обробленої слюди (включаючи агломеровану або регенеровану слюду)  
Група 69 Керамiчнi вироби Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex Група 70 Скло i вироби зi скла, за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex 7003
ex 7004 та
ex 7005
Скло з невiдбивальним шаром Виробництво з матерiалiв позицiї N 7001  
7006 Скло, що класифiкується в позицiї N 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравiроване, свердлене, емальоване або оброблене iншим способом, не оправлене або не комбiноване з iншими матерiалами    
  - Субстрати листового скла, покритi дiелектричною тонкою плiвкою i напiвпровiдниковим рiвнем у вiдповiдностi зi стандартом SEMII* Виробництво з не покритих субстратiв листового скла позицiї N 7006;  
____________
* Iнститут напiвпровiдникового устаткування i матерiалiв.
  - Iншi Виробництво з матерiалiв позицiї N 7001  
7007 Безпечне скло, скло змiцнене (загартоване) або багатошарове включно Виробництво з матерiалiв позицiї N 7001  
7008 Багатошаровi iзоляцiйнi вироби склянi Виробництво з матерiалiв позицiї N 7001  
7009 Дзеркала склянi, у рамах або без рам, дзеркала заднього огляду включно Виробництво з матерiалiв позицiї N 7001  
7010 Сулiї, пляшки, флакони, глечики, горщики, банки, ампули та iншi ємностi для зберiгання, транспортування або пакування товарiв; банки склянi консервнi; запобiжник пробковий зi скла, кришки та iншi засоби для закупорювання, склянi Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт або нарiзка виробiв, якщо вартiсть ненарiзаного скла не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
7013 Посуд столовий, кухонний, предмети туалету, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогiчнi вироби зi скла (крiм товарної позицiї N 7010 або 7018) Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт або
нарiзка скляних виробiв, якщо вартiсть ненарiзаного скла не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
або
ручна обробка (за винятком м'якого друку) скляного виробу, якщо вартiсть скляного виробу з ручним друком не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
ex 7019 Вироби (крiм пряжi) iз скловолокна Виробництво з:
- нефарбованих пасом, пропущених задирок або вiдламаних пучкiв, або
- скляної шерстi
 
ex Група 71 Природнi або культивованi перли, дорогоцiннi або напiвдорогоцiннi каменi, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, а також вироби з них; бiжутерiя, монети, за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex 7101 Природнi або культивованi перли, пiдiбранi i тимчасово нанизанi для зручностi транспортування Виробництво, де вартiсть всiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
ex 7102,
ex 7103 i
7104
Обробленi дорогоцiннi i напiвдорогоцiннi каменi (природнi, синтетичнi або регенерованi) Виробництво з необроблених дорогоцiнних або напiвдорогоцiнних каменiв  
7106,
7108 i
7110
Дорогоцiннi метали:    
  - Необробленi Виробництво з матерiалiв, що не класифiкуються в товарних позицiях N 7106, 7108
або
7110 або електролiтичне, термiчне або хiмiчне збагачення дорогоцiнних металiв позицiй N 7106, 7108 або 17110, або
сплав дорогоцiнних металiв, що класифiкуються в позицiї N 7106, 7108 або 7110, один з одним, або з недорогоцiнними металами
 
  - Напiвобробленi або у формi порошку Виробництво з необроблених дорогоцiнних металiв  
ex 7107,
ex 7109 i
ex 7111
Метали не дорогоцiннi, плакованi дорогоцiнними металами, напiвобробленi Виробництво з недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами, неопрацьованих  
7116 Вироби з природних або культивованих перлiв, дорогоцiнних або напiвдорогоцiнних каменiв (природних, синтетичних або регенерованих) Виробництво, де вартiсть всiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
7117 Бiжутерiя Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт
або
виробництво з частин недорогоцiнних металiв, не плакованих i не покритих дорогоцiнними металами, з огляду на те, що вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
ex Група 72 Залiзо i сталь, за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
7207 Напiвфабрикати з залiза i вуглецевої (нелегованої) сталi Виробництво з матерiалiв позицiй N 7201, 7202, 7203, 7204 або 7205  
7208 по
7216
Прокат плоский, прутки, стрижнi, кутки, профiлi i секцiї з залiза або вуглецевої (нелегованої) сталi Виробництво з брускiв або iнших первинних форм позицiї N 7206  
7217 Дрiт iз залiза або вуглецевої сталi (нелегованої) сталi Виробництво з напiвфабрикатiв позицiї N 7207  
ex 7218,
219 по
7222
Напiвфабрикати, прокат плоский, прутки, стрижнi, кутки, профiлi i секцiї з нержавiючої сталi Виробництво з брускiв або iнших первинних форм позицiї N 7218  
7223 Дрiт iз нержавiючої сталi Виробництво з напiвфабрикатiв позицiї N 7218  
ex 7224,
7225 по
7228
Напiвфабрикати прокату плоского гарячекатаного, прутки i стрижнi, у вiльно змотаних бухтах; кутки, профiлi i секцiї з iншої легованої сталi; прутки i стрижнi пустотiлi з легованої або нелегованої сталi Виробництво з брускiв або iнших первинних форм позицiї N 7206, 7218 або 7224  
7229 Дрiт з iншої легованої сталi Виробництво з напiвфабрикатiв позицiї N 7224 .
ex Група 73 Вироби з залiза або сталi, за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex 7301 Шпунтовi конструкцiї Виробництво з матерiалiв позицiй N 7206  
7302 Вироби з чорних металiв, якi використовуються для залiзничних або трамвайних колiй: рейки, контррейки i зубчастi рейки, стрiлки, хрестовини глухого перетинання, перекладнi штанги та iншi поперечнi з'єднання, шпали, стиковi накладки i пiдкладки, клинця, опорнi плити, крюковi колiйнi болти, подушки i розтяжки, станини, поперечини й iншi деталi, призначенi для з'єднання або крiплення рейок Виробництво з матерiалiв позицiй N 7206  
7304, 7305 i 7306 Труби, трубки i профiлi пустотiлi з чорних металiв (крiм чавунного лиття) i сталi Виробництво з матерiалiв позицiй N 7206, 7207, 7218 або 7224  
ex 7307 фiтинги для труб або трубок, iз нержавiючої сталi (ISO N XSCrNiMo 1712), що складаються з декiлькох частин Токарська обробка, свердлення, розгортання, нарiзування, рiзьблення, видалення заусенцiв i пiскоструминне очищення кованих заготiвель, якщо їхня вартiсть не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту  
7308 Металоконструкцiї з чорних металiв (крiм збiрних будiвельних конструкцiй позицiї N 9406), а також частини конструкцiй (наприклад: мости i секцiї для мостiв, ворота шлюзiв, башти, гратчастi щогли, перекриття для стрiхи, будiвельнi конструкцiї, дверi та вiкна i їх рами, двернi пороги, жалюзi, балюстради, опори i колони); листи, прутки, кутки фасоннi, профiлi, секцiї, труби й аналогiчнi вироби, призначенi для використання у металоконструкцiях Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт. Проте, зварнi кутки, профiлi i секцiї позицiї N 7301 можуть також використовуватися  
ex 7315 Ланцюги шарнiрнi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв позицiї N 7315 не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
ex Група 74 Мiдь i вироби з мiдi, за винятком: Виробництво, де:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
7401 Штейн мiдний; цементацiйна мiдь (осаджена) Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
7402 Рафiнована мiдь; мiднi аноди для електролiтичного рафiнування Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
7403 Рафiнована мiдь i мiднi сплави, необробленi:    
  - рафiнована мiдь Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
7404 - мiднi сплави i рафiнована мiдь, що мiстить iншi елементи Виробництво з рафiнованої мiдi, необробленої або з вiдходiв i брухту мiдного  
  Вiдходи i брухт мiдний Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
7405 Лiгатури на основi мiдi Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
Ex Група 75 Нiкель i вироби з нього, за винятком: Виробництво, де:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
7501 по 7503 Штейни з нiкелю, агломерати оксидiв нiкелю й iншi промiжнi продукти металургiї нiкелю; необроблений нiкель; вiдходи i брухт нiкелю Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
Ex Група 76 Алюмiнiй i вироби з нього, за винятком: Виробництво, де:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
7601 Необроблений алюмiнiй Виробництво, де:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
або
виробництво термiчною або електролiтичною обробкою нелегованого алюмiнiю або вiдходiв i брухту алюмiнiю
 
7602 Вiдходи i брухт алюмiнiю Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex 7616 Вироби з алюмiнiю, крiм тонкого металевого дроту, сiток, грат, полотна, огороджень, огорож, армованих виробiв i подiбних виробiв (стрiчки у видi ланцюга включно) з алюмiнiєвого дроту, а також розвальцьованого металу алюмiнiю Виробництво, де:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт; проте, тонкий металевий дрiт, сiтка, грати, огорожi, армованi вироби та подiбнi вироби (стрiчки у виглядi ланцюга включно) з алюмiнiєвого дроту, а також розвальцьованого металу алюмiнiю також можуть використовуватися;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
Група 77 Резерв для можливих товарiв, пойменованих у ГС    
ex Група 78 Свинець i вироби з нього, за винятком: Виробництво, де:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
7801 Необроблений свинець: рафiнований свинець Виробництво з "зливкового" або "робочого" свинцю  
  - Iнший Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.
Проте, не можуть бути використанi вiдходи i брухт позицiї N 7802
 
7802 Вiдходи i брухт свинцевi - Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
Ex Група 79 Цинк i вироби з нього, за винятком: Виробництво, де:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
7901 Необроблений цинк Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.
Проте, не можуть бути використанi вiдходи i брухт позицiї N 7902
 
7902 Вiдходи i брухт цинковi Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
Ex Група 80 Олово i вироби з нього, за винятком: Виробництво, де:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту.
Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.
Проте, вiдходи i брухт позицiї N 8002 не можуть бути використанi
 
8001 Необроблене олово Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
8002 i 8007 Вiдходи i брухт з олова; вироби з олова iншi    
Група 81 Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них:    
  - iншi недорогоцiннi метали, обробленi; вироби з них Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв, що класифiкуються в тiй самiй товарнiй позицiї, що i продукт, не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
  - iншi Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
Ex Група 82 Iнструменти, ножовi вироби, столовi прибори з недорогоцiнних металiв; частини цих виробiв з недорогоцiнних металiв, за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
8206 Iнструменти з двох або бiльше назв товарних позицiй вiд N 8202 до 8205, у наборах, призначених для роздрiбної торгiвлi Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iнших товарних позицiях, нiж N 8202 - 8205. Проте, iнструменти позицiй N 8202 - 8205 можуть бути включенi в набiр, якщо їхня вартiсть не перевищує 15 % цiни франко-завод набору  
8207 Iнструменти змiннi для ручних знарядь, з механiчним приводом або без нього, або для верстатiв (наприклад, для пресування, штампування, нарiзування рiзьби, свердлiння, розточування, прошивання, фрезерування, токарної обробки або загвинчування), iнструменти для волочiння або пересування металу, iнструмент для бурiння скельних порiд або грунтiв включно Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт; вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8208 Ножi i леза для машин або механiчних пристроїв Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
 
ex 8211 Ножi з рiзальним або зубчастим лезом (складнi ножi-секатори включно), крiм ножiв, що класифiкуються в товарнiй позицiї N 8208 Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.
Проте, рiзальнi леза i ручки з недорогоцiнних металiв можуть бути використанi
 
8214 Iншi ножовi вироби (наприклад, машинки для пiдстригання волосся, спецiальнi ножi для м'ясникiв, кухоннi ножi i сiкачi; ножi для паперу); манiкюрнi або педикюрнi набори та iнструменти (пилочки для нiгтiв включно) Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.
Проте, ручки з недорогоцiнних металiв можуть бути використанi
 
8215 Ложки, виделки, розливнi ложки, шумiвки, лопаточки для кондитерських виробiв, ножi для риби, масла, щипчики для цукру й аналогiчнi кухоннi або столовi прибори Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.
Проте, ручки з недорогоцiнних металiв можуть бути використанi
 
Ex Група 83 Iншi вироби з недорогоцiнних металiв, за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.  
ex 8302 Iнша крiпильна арматура й аналогiчнi вироби, якi використовуються в будинках, а також замикальнi пристрої для автоматичних дверей Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.
Проте, можуть використовуватися iншi матерiали, що класифiкуються в позицiї N 8302, якщо їхня вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту
 
ex 8306 Статуетки й iншi прикраси з недорогоцiнних металiв Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.
Проте, можуть використовуватися iншi матерiали позицiї N 8306, якщо їхня вартiсть не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
Ex Група 84 Реактори ядернi, котли, устаткування i механiчнi пристрої; їх частини, за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт; вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
ex 8401 Елементи, що тепловидiляють, (твели) Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт* Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
____________
* Цi умови дiють до 31.12.2005.
8402 Котли паровi або рiзновиди парових котлiв (крiм котлiв, призначених для центрального опалення, спроможних також виробляти пари низького тиску); водянi котли з парогенератором Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
8403 та
ex 8404
Котли центрального опалення, крiм котлiв позицiї N 8402, та допомiжне устаткування для котлiв центрального опалення Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
8406 Водопаровi турбiни та iншi рiзновиди парових турбiн Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8407 Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запаленням з обертовим зворотно-поступальним рухом поршня Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8408 Двигуни внутрiшнього згоряння з компресiйним запаленням (дизелi або напiвдизелi) Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8409 Частини, призначенi винятково або головним чином для двигунiв товарних позицiй N 8407 або 8408 Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8411 Двигуни турбореактивнi i турбогвинтовi та iншi газовi турбiни Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
8412 Силовi установки, iншi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
ex 8413 Ротацiйнi насоси Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт; вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
ex 8414 Промисловi вентилятори, воздуходувки та аналогiчнi вироби Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт; вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
8415 Установки для кондицiонування повiтря, обладнанi вентилятором, електродвигуном i приладами для вимiру температури i вологостi повiтря; кондицiонери, у яких вологiсть не регулюється окремо, включно Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8418 Холодильники, морозильники й iнше холодильне i морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря, що класифiкуються в позицiї N 8415 Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт; вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту; вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартiсть використаних матерiалiв, що походять Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
ex 8419 Устаткування для деревообробної, паперової i картонної промисловостi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту; у межах вищевказаного обмеження, матерiали, що класифiкуються в тiй самiй позицiї, що i продукт, використовуються тiльки в обсязi до 25 % цiни франко-завод продукту Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8420 Каландри та iншi валковi (роликовi) машини (прокатнi стани), крiм машин для обробки металiв або скла, вали для них Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту; у межах вищевказаного обмеження матерiали, що класифiкуються в тiй самiй позицiї, що i продукт, використовуються тiльки в обсязi до 25 % цiни франко-завод продукту Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8423 Устаткування для зважування товарiв (крiм терез чутливiстю вiд 0,05 г i вище); ваги i терези, для перевiрки маси товарiв, гирi для будь-яких терезiв включно Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8425 по
8428
Пiдiймачi, навантажувальнi механiзми, завантажувальнi i розвантажувальнi механiзми Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту; у межах вищевказаного обмеження матерiали позицiї N 8431, використовуються тiльки в обсязi до 10 % цiни франко-завод продукту Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8429 Бульдозери самохiднi, автогрейдери i грейдери, планувальники, скрепери, механiчнi лопати, екскаватори, однокiвшевi навантажувачi, трамбувальнi машини i ковзанки дорожнi:    
  Котки дорожнi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
  - Iншi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту; у межах вищевказаного обмеження матерiали, що класифiкуються в позицiї N 8431, використовуються тiльки в обсязi до 10 % цiни франко-завод продукту Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8430 Iншi машини та устаткування для перемiщення, планування, профiлювання, розроблення, трамбування, ущiльнення, виймання або бурiння грунту, корисних копалин або руд; устаткування для забивання i витягування паль; снiгоприбиральнi роторнi машини Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту; у межах вищевказаного обмеження матерiали позицiї N 8431 використовуються тiльки в обсязi до 10 % цiни франко-завод продукту Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
Ex 8431 Частини, призначенi винятково або головним чином для дорожних коткiв Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8439 Устаткування для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв або для вироблення або обробки паперу або картону Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту; у межах вищевказаного обмеження матерiали, що класифiкуються в тiй самiй позицiї, що i продукт, використовуються тiльки в обсязi до 25 % цiни франко-завод продукту Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8441 Устаткування для виробництва товарiв iз паперової маси, паперу або картону; рiзальнi машини будь-якого типу включно Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту; у межах вищевказаного обмеження матерiали, що класифiкуються в тiй самiй позицiї, що i продукт, використовуються тiльки в обсязi до 25 % цiни франко-завод продукту Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
8444 по
8447
Машини цих товарних позицiй призначенi для використання в текстильнiй промисловостi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
ex 8448 Устаткування допомiжне для машин, що класифiкуються в товарних позицiях N 8444 i 8445 Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8452 Машини швейнi, крiм брошурувальних позицiї N 8440; меблi, пiдставки i покриття, призначене спецiально для швейних машин; голки для швейних машин:    
  Швейнi машини (тiльки з закритим стiжком) з головкою, маса яких не бiльш 16 кг без двигуна або 17 кг iз двигуном Виробництво, де:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх матерiалiв, що не походять, разом iз головкою (без двигуна), не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять;
- використанi механiзми натягу, гачка i зигзага повиннi бути такими, що походять
 
  Iншi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8456 по
8466
Верстати i механiзми, а також їх частини i приладдя позицiй N 8456 - 8466 Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8469 по
8472
Офiснi машинки (наприклад, машинописнi, рахунковi, процесорнi механiзми бази даних, копiювальнi машини, швидкозшивачi) Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8480 Опоки та виливницi; ливарнi пiддони; ливарнi моделi; форми (крiм виливниць) для лиття металiв, металевих карбiдiв, скла, мiнеральних матерiалiв, гуми або пластмас Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
8482 Шариковi або роликовi пiдшипники Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
8484 Прокладки й аналогiчнi ущiльнення з листового металу в комбiнацiї з iншим матерiалом або складенi з двох або бiльше шарiв металу; набори або комплекти прокладок i аналогiчних зчленувань, рiзних за складом у пакуваннi; механiчнi ущiльнення Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8485 Частини устаткування, що не мають електричних з'єднань, iзоляторiв, котушок, контактiв, проводiв або iнших електричних елементiв, в iншому мiсцi не пойменованi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
Ex Група 85 Електричнi машини й устаткування, їх частини; звукозаписна й апаратура для звукозапису або вiдтворення по телебаченню зображення i звука, їх частини i приладдя, крiм: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8501 Електричнi двигуни i генератори (крiм агрегатiв електроживлення) Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту; у межах вищевказаного обмеження матерiали, що класифiкуються в позицiї N 8503, можуть використовуватися тiльки в обсязi до 10 % цiни франко-завод продукту Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8502 Блоки електроживлення й електричнi обертовi перетворювачi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту; у межах вищевказаного обмеження матерiали, що класифiкуються в позицiї класифiкуються в позицiї N 8501 або 8503, узятi разом, можуть використовуватися тiльки в обсязi до 10 % цiни франко-завод продукту Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
ex 8504 Блоки живлення, якi використовуються в машинах для автоматичного опрацювання даних Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
Ex 8518 Мiкрофони та штативи для них; гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус; електричнi пiдсилювачi звукових частот Виробництво, де:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
8519 Електропрогравачi (деки), програвачi грамплатiвок, касетнi плеєри й iнша звуковiдтворююча апаратура без пристроїв для звукозапису Виробництво, де:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8520 Магнiтофони та iнша звукозаписна апаратура, яка обладнана чи нi звуковiдтворюючими пристроями Виробництво, де:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8521 Апаратура для вiдеозапису або вiдтворення вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього Виробництво, де:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8522 Частини i приладдя, призначенi винятково або переважно для використання з апаратами товарних позицiй N 8519 - 8521 Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8523 Носiї для запису звуку або аналогiчного запису iнших явищ, крiм виробiв Групи 37 Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8524 Платiвки, стрiчки й iншi носiї для запису звука або аналогiчних записiв, записанi (матрицi i форми для виготовлення грамплатiвок включно), крiм виробiв Групи 37:    
  - Матрицi i форми для виготовлення грамплатiвок Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
  - Iншi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту; у межах вищевказаного обмеження матерiали, що класифiкуються в позицiї N 8523, можуть використовуватися тiльки в обсязi до 10 % цiни франко-завод продукту  
8525 Передавачi для радiотелефонного, радiотелеграфного зв'язку радiомовлення або телебачення, до складу яких входить або нi приймальна, звукозаписувальна або звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери, вiдеокамери, тiльки вiдеокамери, що записують, вiдтворюють, зображення та iншi Виробництво, де:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8526 Апаратура радiолокацiйна, радiонавiгацiйна i радiоапаратура дистанцiйного керування Виробництво, де:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
8527 Апаратура приймальна для радiотелефонного, радiотелеграфного зв'язку або радiомовлення, об'єднана або не об'єднана в одному корпусi зi звукозаписною або звуковiдтворюючою апаратурою або годинником Виробництво, де:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
8528 Апаратура приймальна для телевiзiйного зв'язку, об'єднана або не об'єднана з радiомовним приймачем або апаратурою, що записує або вiдтворює звук або зображення; вiдеомонiтори i вiдеопроектори Виробництво, де:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
8529 Частини, призначенi головним чином для апаратури, що класифiкується в позицiях N 8525 - 8528:    
  - Призначенi головним чином для апаратури вiдеозапису або вiдтворення Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
  - Iншi Виробництво, де:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
8535 i 8536 Електроапаратура для комутацiї або захисту електричних ланцюгiв, або для пiдiмкнення до електричних ланцюгiв або в електричних ланцюгах Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту; у межах вищевказаного обмеження матерiали, що класифiкуються в позицiї N 8538, можуть використовуватися тiльки в обсязi до 10 % цiни франко-завод продукту Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8537 Панелi, пульти, консолi, столи, щити розподiльнi i пiдстави для електричної апаратури iншi, оснащенi двома i бiльш пристроями, що класифiкуються в позицiях N 8535 або 8536, для керування або розподiлу електричного струму, у тому числi прилади, що мiстять пристрої, що класифiкуються в Групi 90, i цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї N 8517 Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту; у межах вищевказаного обмеження матерiали, що класифiкуються в позицiї N 8538, можуть використовуватися тiльки в обсязi до 10 % цiни франко-завод продукту Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
Ex 8541 Дiоди, транзистори й аналогiчнi напiвпровiдниковi устрої, за винятком пластин, ще не розрiзаних на кристали Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт; вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
8542 Iнтегрованi електроннi схеми i мiкроскладання Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту; у межах вищевказаного обмеження матерiали, що класифiкуються в позицiї N 8541 або 8542, узятi разом, можуть використовуватися тiльки в обсязi до 10 % цiни франко-завод продукту Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
8544 Проводи iзольованi (включаючи лакованi або анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) i iншi iзольованi електричнi провiдники, зi з'єднувальними деталями або без них; волоконно-оптичнi кабелi, зробленi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незважаючи на те, знаходяться вони або нi в зборi з електропровiдниками або з'єднувальними елементами Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8545 Вугiльнi електроди, вугiльнi щiтки, вугiлля для ламп або батарейок i iншi вироби з графiту й iнших видiв вуглецю, з використанням металу або без, iншi, якi використовуються в електротехнiцi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8546 Електричнi iзолятори з будь-яких матерiалiв Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8547 Обладнання iзоляцiйне для електричних машин, пристосувань або устаткування, виготовлене цiлком з iзоляцiйних матерiалiв, не рахуючи деяких компонентiв iз металу (наприклад, муфт з гвинтовою нарiзкою), якi використовуються з метою складання, крiм iзоляторiв позицiї N 8546; трубки електроiзоляцiйнi i з'єднувальнi деталi з недорогоцiнних металiв, облицьованi iзоляцiйними матерiалами Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8548 Вiдходи i брухт первинних елементiв, первинних батарей i електричних акумуляторiв; первиннi елементи, первиннi батареї i електричнi акумулятори поза термiном дiї; електричнi частини устаткування або апаратури, в iншому мiсцi не пойменованi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
Ex Група 86 Залiзничнi або трамвайнi локомотиви, рухомi склади i їх частини; колiйне устаткування й устрої для залiзничної або трамвайної мережi i їх частини; механiчне (включаючи електромеханiчне) сигнальне устаткування всiх видiв, за винятком: Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8608 Колiйне устаткування й устрої для залiзничних i трамвайних колiй; механiчне (включаючи електромеханiчне) сигнальне устаткування, устрої для забезпечення безпеки або контролю за прямуванням для залiзниць, трамвайних колiй, паркувальних споруд; портових споруд або аеродромiв; частини згаданих пристроїв i устаткування Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
Ex Група 87 Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частин й устаткування; за винятком: Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8709 Транспортнi засоби вантажнi, самохiднi, не обладнанi пiдйомними або навантажувальними пристроями, якi використовуються на заводах, складах, у портах або аеропортах для перевезення вантажiв на короткi вiдстанi; тягачi, якi використовуються на залiзничних платформах; частини вищезгаданих транспортних засобiв Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8710 Танки й iншi бойовi самохiднi бронемашини, з озброєнням або без i їх частини Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8711 Мотоцикли (мопеди включно) i велосипеди з установленим допомiжним мотором, iз колясками або без них; коляски:    
  - з двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом двигуна:    
  - Не бiльше, нiж 50 куб. см Виробництво, де:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту
  - Бiльше, нiж 50 куб. см Виробництво, де:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
  - Iншi Виробництво, де:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
Ex 8712 Велосипеди без шарикопiдшипникiв Виробництво з матерiалiв, якi не класифiкуються в позицiї N 8714 Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8715 Дитячi коляски та їх частини Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8716 Причепи i напiвпричепи; iншi транспортнi засоби, несамохiднi; їх частини Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
Ex Група 88 Лiтальнi апарати, космiчнi апарати, i їх частини; за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex 8804 Ротошути Виробництво матерiалiв будь-якої позицiї, iншi матерiали позицiї N 8804 включно Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
8805 Стартове устаткування для лiтальних апаратiв; палубнi гальмувальнi або аналогiчнi пристрої; наземнi тренажери для льотного складу i їх частини Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
Група 89 Судна, човни й iншi плавучi засоби Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт. Проте, корпуси позицiї 8906 не можуть бути використанi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex Група 90 Оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, вимiрювальнi, контрольнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi iнструменти й апарати; їх частини i приладдя; за винятком: Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт; вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
9001 Оптичне волокно i волокнооптичнi джути; волокнооптичнi кабелi, iншi, крiм зазначених у позицiї N 8544; листи i пластини з поляризацiйного матерiалу; лiнзи (включаючи контактнi), призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи, iз будь-якого матерiалу, неоправленi, крiм таких елементiв з оптично необробленого скла Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
9002 Лiнзи, призми, дзеркала й iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, оправленi, для iнструментiв i апаратури або пристосування для них, крiм виготовлених з оптично необробленого скла Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
9004 Окуляри, захиснi окуляри коригувальнi або iншi оптичнi вироби Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
Ex 9005 Бiноклi, моноклi, iншi оптичнi труби i їх арматура; за винятком астрономiчних рефракцiйних телескопiв i опор для них Виробництво, де:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
Ex 9006 Фотокамери, крiм кiнокамер; лампи та трубки для створення фотографiчних спалахiв, крiм газорозрядних ламп Виробництво, де:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
9007 Кiнокамери i кiнопроектори, що мiстять або нi, звукозаписнi або звуковiдтворюючi пристрої Виробництво, де:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
9011 Мiкроскопи оптичнi складнi, мiкроскопи для мiкрофотозйомок, мiкрокiнозйомок або мiкропроектування включно Виробництво, де:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
Ex 9014 Iншi навiгацiйнi прилади й iнструменти Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
9015 Прилади й iнструменти топографiчнi (включаючи фотограмметричнi) гiдрографiчнi, океанографiчнi, гiдрологiчнi, метеорологiчнi або геофiзичнi, крiм компасiв; далекомiри Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
9016 Терези чутливiстю 0,05 г або бiльше з важками або без них Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
9017 Iнструменти для креслення, розмiтки i математичних розрахункiв (наприклад, креслярськi машини, пантографи, транспортири, креслярськi набори, логарифмiчнi лiнiйки, дисковi калькулятори); iнструменти для вимiру лiнiйних розмiрiв, ручнi (наприклад, вимiрювальнi стрижнi i рулетки, мiкрометри, кронциркулi), в iншому мiсцi не пойменованi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
9018 Iнструменти i прилади, якi використовуються в медицинi, хiрургiї, стоматологiї, ветеринарiї, (сцинтографiчнi апарати включно), iнша електромедична апаратура i прилади для дослiдження зору:    
  Стоматологiчне крiсло, обладнане стоматологiчними приладами i плювальницями Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, включаючи iншi матерiали, що класифiкуються в позицiї N 9018 Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
  - Iншi Виробництво, де:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
9019 Апарати для механотерапiї; масажнi апарати; апарати для психологiчних тестiв на фахову придатнiсть; апаратура для озонової, кисневої, аерозольної терапiї, штучного дихання або iнша апаратура для дихальної терапiї Виробництво, де:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
9020 Iншi апарати дихальнi i газовi маски, крiм захисних масок, без механiчних деталей i змiнних фiльтрiв Виробництво, де:
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
9024 Машини та апарати для випробування мiцностi, сили стискання, пружностi або iнших механiчних властивостей матерiалiв (наприклад, металiв, деревини, текстильних матерiалiв, паперу, пластмас) Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
9025 Ареометри й аналогiчнi прилади, що дiють при зануреннi в рiдину, термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри i психрометри, з записувальними пристроями або без, будь-якi комбiнацiї цих приладiв Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
9026 Прилади й апаратура для вимiрювання або контролю витрат, рiвня, тиску чи iнших змiнних характеристик рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, лiчильники теплоти), за винятком приладiв i апаратури позицiй N 9014, 9015, 9028 або 9032 Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
9027 Прилади й апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, аналiзатори газу або диму); прилади й апаратура для вимiру або контролю в'язкостi, пористостi, розтягу, поверхневого тиску i т. п.; прилади й апарати для вимiру або контролю кiлькостi тепла, звука або свiтла (включаючи експонометри); мiкротоми Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
9028 Лiчильники газовi, лiчильники рiдин або лiчильники електроенергiї, включаючи тi, що використовуються для стандартизацiї цих величин:    
  - Частини i приладдя - Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
  - Iншi Виробництво, де:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
9029 Лiчильники числа обертiв i кiлькостi продукцiї, таксометри, мiлеометри, шагомiри й аналогiчнi прилади, спiдометри, тахометри, крiм тих, що класифiкуються в товарних позицiях N 9014 або 9015; стробоскопи Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
9030 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади й апарати для вимiрювання або контролю електричних величин, крiм вимiрювальних приладiв, що класифiкуються в товарнiй позицiї N 9028; прилади й апаратура для виявлення альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного або iншого iонiзуючих випромiнювань Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
9031 Контрольно-вимiрювальнi прилади, апаратура та пристрої, не пойменованi в iншому мiсцi; проектори профiльнi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
9032 Прилади й апаратура для автоматичного регулювання або контролю Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
9033 Частини i приладдя (в iншому мiсцi цiєї групи не пойменованi) до машин, приладiв, iнструментiв або апаратури, що класифiкується в групi 90 Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
Ex Група 91 Годинники усiх видiв i їх частини, за винятком: Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
9105 Iншi годинники... Виробництво, де:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
9109 Механiзми для годинникiв, не призначених для носiння на собi або iз собою, укомплектованi або зiбранi Виробництво, де:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартостi використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
9110 Укомплектованi механiзми годинниковi, незiбранi або частково зiбранi (комплекти годинникових механiзмiв); неукомплектованi механiзми годинниковi, зiбранi; заготовки годинникових механiзмiв Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту; у межах вищевказаного обмеження матерiали, що класифiкуються в позицiї N 9114, використовуються тiльки в обсязi до 10 % цiни франко-завод продукту Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
9111 Корпуси для годинникiв, призначених для носiння iз собою або на собi, i їх частини Виробництво, де
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
9112 Корпуси для годинникiв, не призначених для носiння iз собою або на собi, i аналогiчнi корпуси для iнших товарiв цiєї групи, i їх частини Виробництво, де
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
9113 Ремiнцi, стрiчки i браслети для годинникiв, призначенi для носiння на собi або iз собою, їх частини:    
  З недорогоцiнних металiв, позолоченi або посрiбленi гальванiчним способом або нi, або з металу, плакованого дорогоцiнними металами Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
  - Iншi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
Група 92 Музичнi iнструменти; їх частини i приладдя до них Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
Група 93 Зброя i боєприпаси; їх частини та приладдя Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
Ex Група 94 Меблi; постiльнi речi; матраци, матрацнi основи, подушки диваннi й аналогiчне набивне приладдя до меблiв; лампи й освiтлювальнi прилади, в iншому мiсцi не пойменованi; свiтловi покажчики, табло й аналогiчнi вироби; конструкцiї будiвельнi збiрнi, за винятком: Виробництво, де усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Ex 9401 та
ex 9403
Меблi металевi, що мають ненабивне бавовняне покриття вагою 300 г/кв. м або менше Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї нiж продукт
або
виробництво з бавовняного покриття, уже зробленого у формi, готовiй для використання, позицiї N 9401 або 9403, з огляду на, що:
- його вартiсть не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту; всi iншi використанi матерiали повиннi бути такими, що походять, i класифiкуватися в iнших товарних позицiях, нiж N 9401 або 9403
Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
9405 Лампи й освiтлювальнi прилади; прожектори, лампи вузькоспрямованого свiтла, фари, i їх частини включно, в iншому мiсцi не пойменованi; свiтловi покажчики, табло i т. п., що мають вмонтоване джерело свiтла, i їх частини, в iншому мiсцi не пойменованi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
9406 Конструкцiї будiвельнi збiрнi Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
Ex Група 95 Iграшки, iгри та предмети для розваг або спорту; їх частини i приладдя, за винятком: Виробництво, де усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
9503 Iншi iграшки; моделi в зменшеному розмiрi ("у масштабi"), i аналогiчнi моделi, дiючi або недiючi; головоломки усiх видiв Виробництво, де
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
Ex 9506 Ключки для гольфа та їх частини Виробництво, де усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.
Проте, можуть використовуватися грубо нарiзанi бруски (болванки) для виготовлення голiвок для ключок для гольфа
 
Ex Група 96 Рiзнi готовi вироби, за винятком: Виробництво, де усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
Ex 9601 та
ex 9602
Вироби з матерiалiв тваринного, рослинного або мiнерального походження Виробництво з "оброблених" матерiалiв цiєї ж позицiї  
Ex 9603 Мiтли i щiтки (крiм вiникiв i т. п. i щiток, зроблених iз хутра куницi або бiлки), пристрої ручнi механiчнi без двигуна для прибирання пiдлоги, подушечки i валики малярськi для фарби, пристрої вiджимнi гумовi i швабри Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
9605 Набори дорожнi для особистого туалету, шиття або чищення взуття чи одягу Кожен компонент набору повинен вiдповiдати вимогам, якi застосовувалися б до нього, якби вiн не входив у набiр. Проте, вироби, що не походять, можуть бути включенi, якщо їхня загальна вартiсть не перевищує 15 % цiни франко-завод продукту  
9606 Гудзики, кнопки, запонки, форми (каркаси) для ґудзикiв i iншi частини цих виробiв; заготовки для ґудзикiв Виробництво, де
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
9608 Ручки кульковi; ручки i маркери з наконечником iз фетру й iнших пористих матерiалiв; авторучки чорнильнi, стилографи i ручки iншi; ручки копiювальнi; олiвцi механiчнi; тримачi для ручок, тримачi для олiвцiв та аналогiчнi вироби; частини (ковпачки та крiплення включно) виробiв, перерахованi вище, крiм виробiв позицiї 9609 Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй позицiї, нiж продукт.
Проте, може використовуватися пiр'я, що класифiкується в тiй самiй позицiї
 
9612 Стрiчки для друкарських машинок i аналогiчнi стрiчки, просиченi фарбою або обробленi iншим способом, призначенi для одержання вiдбиткiв, на бобiнах, касетах або без них; подушечки штемпельнi, просиченi або не просиченi фарбою, у футлярах або без футлярiв Виробництво, де
- усi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
Ex 9613 Запальнички з п'єзозапалюванням Виробництво, де вартiсть усiх використаних матерiалiв, що класифiкуються в позицiї N 9613, не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту  
Ex 9614 Люльки для палiння, чашечки для люльок включно Виробництво з грубооброблених заготiвок  
Група 97 Твори мистецтва, предмети колекцiонування й антикварiат Виробництво, де всi використанi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  

 

Додаток III
до Протоколу C

Сертифiкат
перемiщення EUR.1 та заява про видачу сертифiката перемiщення EUR.1

Вказiвки щодо друку

     1. Кожна форма має розмiри 210 х 297 мм; припустимим є допуск до мiнус 5 мм або плюс 8 мм за довжиною. Слiд використовувати бiлий папiр, розмiром для писання, що не мiстить механiчних волокон, i вагою не менше 25 г/кв. м. Папiр повинен мати друковану зелену гильошну основу, що робить будь-яку фальсифiкацiю механiчними чи хiмiчними засобами такою, що вiдрiзняється неозброєним оком.

     2. Компетентнi органи Сторони можуть залишати за собою право друкувати сертифiкати самостiйно або можуть друкувати їх через уповноважених осiб. В останньому випадку кожна форма повинна мiстити посилання на таке уповноваження. Кожна форма повинна мiстити найменування та адресу особи, що її надрукувала, або знак, що за його допомогою можна визначити таку особу. Форма повинна також мати серiйний номер, друкований чи недрукований, що за його допомогою форму можна iдентифiкувати.

Сертифiкат перемiщення EUR.1

1. Експортер (Назва, повна адреса, країна) EUR.1 N А ООО.ООО
Див. примiтки на зворотi, перш нiж заповнювати цю форму
2. Сертифiкат, що використовується в преференцiйнiй торгiвлi
мiж ________________________________
та
____________________________________
2. Отримувач (Назва, повна адреса, країна)
(Зазначити вiдповiднi країни, групи країн чи територiї)
4. Країна, група країн чи територiя, де продукти вважаються такими, що походять звiдти 5. Країна, група країн чи територiя призначення
6. Iнформацiя про перевезення (не обов'язкове) 7. Примiтки
8. Порядковий номер; знаки та номери; кiлькiсть та тип упаковки (1); опис товарiв 9. Вага брутто (кг) чи iншi вимiри (л, куб. м тощо) 10. Рахунки-фактури (не обов'язкове)
11. A) ЗАСВIДЧЕННЯ

________________
________________
Торгово-промислова палата при цьому засвiдчує, на основi проведеної перевiрки, що декларацiя експортера є вiрною

Дата ___________
________________

(Пiдпис)

Печатка

11. B) ЗАПИСИ МИТНИЦI

Декларацiю засвiдчено Експортний документ (2) Форма _________
N ______________
Вiд ____________

Митна служба ___

Країна чи територiя видачi
________________
________________

Дата ___________

(Пiдпис)

Печатка

12. ДЕКЛАРАЦIЯ ЕКСПОРТЕРА

Я, нижчепiдписаний, стверджую, що описанi вище товари вiдповiдають умовам, встановленим для видачi цього сертифiката.

Дата i мiсце:

_______________________________

_______________________________

(Пiдпис)

13. ЗАПИТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВIРКИ ДО 14. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВIРКИ
Перевiркою встановлено, що цей сертифiкат*

_____________
_____________

було видано зазначеною митною службою i що наведена у ньому iнформацiя є достовiрною.

_____________
_____________

не вiдповiдає вимогам щодо автентичностi i достовiрностi (див. Примiтки, що додаються).

_________________________________

(Мiсце i дата)

Печатка

_________________________________

(Пiдпис)

____________
* Вiдмiтити позначкою Х вiдповiдний пункт

Про проведення перевiрки автентичностi i достовiрностi цього сертифiката запитано

_____________________________

(Мiсце i дата)

Печатка

_____________________________

(Пiдпис)

____________
     (1) Якщо товари не упаковано, зазначити кiлькiсть одиниць або зазначити "навалом", в залежностi вiд обставин.

     (2) Заповнювати лише в тому разi, якщо це встановлено нормативними актами країни-експортера чи територiї.

     Примiтки

     1. Сертифiкати не повиннi мiстити пiдчисток чи слiв, що написанi одне на одному. Будь-якi змiни слiд робити шляхом видалення неправильних вiдомостей i додавання будь-який необхiдних виправлень. Будь-якi такi змiни мають бути засвiдченi особою, яка заповнила сертифiкат, та схваленi митними органами країни чи територiї, що видала сертифiкат.

     2. Не повинно залишитися мiсця мiж пунктами, внесеними до сертифiката, i перед кожним пунктом слiд проставити його порядковий номер. Безпосередньо пiсля останнього пункту слiд провести горизонтальну лiнiю. Невикористане мiсце слiд прокреслити таким чином, аби унеможливити будь-якi пiзнiшi додавання.

     3. Товари слiд описувати згiдно з торгiвельною практикою i в достатнiх подробицях, аби їх можна було iдентифiкувати.

Заява на видачу сертифiката перемiщення EUR.1

1. Експортер (Назва, повна адреса, країна) EUR.1 N А ООО.ООО
Див. примiтки на зворотi, перш нiж заповнювати цю форму
2. Сертифiкат, що використовується в преференцiйнiй торгiвлi
мiж ______________________________
та
__________________________________
(Зазначити вiдповiднi країни, групи країн чи територiї)
2. Отримувач (Назва, повна адреса, країна) 4. Країна, група країн чи територiя, де продукти вважаються такими, що походять звiдти 5. Країна, група країн чи територiя призначення
6. Iнформацiя про перевезення (не обов'язкове) 7. Примiтки
8. Порядковий номер продукту; знаки та номери; кiлькiсть та тип упаковки (1) опис товарiв 9. Вага брутто (кг) чи iншi вимiри (л, куб. м тощо) 10. Рахунки-фактури (не обов'язково)

____________
     (1) Якщо товари не упаковано, зазначити кiлькiсть одиниць або зазначити "навалом", в залежностi вiд обставин.

Декларацiя експортера

     Я, нижчепiдписаний, експортер товарiв, що описанi на зворотi,

СТВЕРДЖУЮ, що товари вiдповiдають умовам, встановленим для видачi сертифiката, що додається;
НАВОЖУ такi обставини, що обумовлюють вiдповiднiсть цих товарiв зазначеним вище умовам:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
ПОДАЮ такi супровiднi документи (1):
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
ЗОБОВ'ЯЗУЮСЯ подати за запитом вiдповiдних органiв будь-якi пiдтверджуючi докази, про якi цi органи можуть запитати для цiлей видачi сертифiката, що додається, та зобов'язуюся в разi потреби погодитися на будь-яку перевiрку моїх звiтiв та будь-яку перевiрку процесiв виробництва наведених вище товарiв, що може бути проведена зазначеними органами;
ПРОШУ видати сертифiкат, що додається, на цi товари

________________________________________________

(Мiсце i дата)

_____________________
(Пiдпис)

____________
     (1) Наприклад, документи на iмпорт, сертифiкати перемiщення, рахунки-фактури, декларацiї виробника тощо, що стосуються продукцiї, використаної у виробництвi, чи товарiв, що реекспортуються у тому самому станi.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.