ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 13 вересня 2001 року N 2681-III,
вiд 24 жовтня 2002 року N 191-IV,
вiд 21 жовтня 2004 року N 2116-IV,
вiд 18 листопада 2004 року N 2189-IV,
вiд 8 вересня 2005 року N 2863-IV
(Законом України вiд 6 вересня 2005 року N 2809-IV,
який набрав чинностi 26 жовтня 2005 року,
цей Закон викладено в новiй редакцiї)
вiд 31 травня 2007 року N 1104-V,
вiд 22 жовтня 2009 року N 1665-VI,
вiд 17 грудня 2009 року N 1778-VI,
вiд 6 липня 2010 року N 2436-VI,
вiд 3 лютого 2011 року N 2973-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5316-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 22 липня 2014 року N 1602-VII
(Законом України вiд 22 липня 2014 року N 1602-VII
цей Закон викладено у новiй редакцiї),
вiд 28 грудня 2014 року N 67-VIII,
вiд 8 грудня 2015 року N 867-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1983-VIII,
вiд 18 травня 2017 року N 2042-VIII,
вiд 21 грудня 2017 року N 2264-VIII,
вiд 6 грудня 2018 року N 2639-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 20 грудня 2019 року N 421-IX

(Цей Закон, в редакцiї Закону України вiд 22 липня 2014 року N 1602-VII, набирає чинностi з 20 вересня 2015 року, крiм пункту 2 частини другої статтi 20, статтi 21, пункту 4 частини першої статтi 64 цього Закону, якi набирають чинностi для: потужностей, якi провадять дiяльнiсть з харчовими продуктами, у складi яких є необробленi iнгредiєнти тваринного походження (крiм малих потужностей), - з 20 вересня 2017 року; потужностей, якi провадять дiяльнiсть з харчовими продуктами, у складi яких вiдсутнi необробленi iнгредiєнти тваринного походження (крiм малих потужностей), - з 20 вересня 2018 року; малих потужностей - з 20 вересня 2019 року; роздiлу VII цього Закону, який набирає чинностi з 20 вересня 2016 року; частини першої статтi 36 цього Закону, яка набирає чинностi з 20 вересня 2019 року)

     Цей Закон регулює вiдносини мiж органами виконавчої влади, операторами ринку харчових продуктiв та споживачами харчових продуктiв i визначає порядок забезпечення безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, що виробляються, перебувають в обiгу, ввозяться (пересилаються) на митну територiю України та/або вивозяться (пересилаються) з неї.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Термiни та їх визначення

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) агропродовольчий ринок - суб'єкт господарювання, що створює належнi умови для реалiзацiї (оптової реалiзацiї) сiльськогосподарської продукцiї, в тому числi харчових продуктiв, на спецiально оснащених та вiдведених мiсцях вiдповiдно до закону;

     2) пункт 2 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     3) аналiз ризику - процес, що складається з трьох взаємопов'язаних компонентiв: оцiнка ризику, управлiння ризиком та повiдомлення про ризик;

     4) пункт 4 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     5) ароматизатори - продукти, за винятком тих, що мають виключно солодкий, кислий чи солоний смак, якi не вживаються окремо та додаються до харчових продуктiв з метою надання їм аромату та/або смаку, або модифiкацiї аромату та/або смаку i можуть мiстити харчовi продукти та/або ароматизатори, та/або харчовi добавки. До ароматизаторiв належать ароматичнi речовини, ароматичнi препарати, термiчно обробленi ароматизатори, ароматизатори коптильнi, попередники аромату, а також iншi ароматизатори та їх сумiшi, що не пiдпадають пiд зазначенi категорiї;

     6) пункт 6 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     7) безпечний харчовий продукт - харчовий продукт, який не справляє шкiдливого впливу на здоров'я людини та є придатним для споживання;

     8) пункт 8 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     9) вилучення харчового продукту - заходи, спрямованi на запобiгання розповсюдженню, демонстрацiї чи пропонуванню небезпечного харчового продукту споживачам;

     10) виробництво - дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом об'єктiв санiтарних заходiв, у тому числi всi стадiї технологiчного процесу, а саме первинне виробництво, пiдготовка, змiшування та пов'язанi з цим процедури, обробка, наповнення, пакування, переробка, вiдновлення та iншi змiни стану об'єкта;

     11) вiдкликання харчового продукту - заходи, спрямованi на повернення небезпечного харчового продукту, який продано або передано споживачу, або який є доступним споживачу;

     12) вiдповiднi мiжнароднi органiзацiї - Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я (ВООЗ), Комiсiя з Кодексу Алiментарiус, Мiжнародне епiзоотичне бюро (МЕБ) та iншi мiжнароднi органiзацiї, якими розробляються рекомендацiї, iнструкцiї, стандарти, iншi документи, що стосуються захисту здоров'я та життя людей вiд ризикiв, пов'язаних iз вживанням харчових продуктiв, а також iнших окремих показникiв якостi харчових продуктiв;

     13) вода морська чиста - природна, штучна або очищена морська вода, яка не мiстить забруднюючих мiкроорганiзмiв або токсичного морського планктону в кiлькостях, здатних прямо або опосередковано вплинути на придатнiсть харчових продуктiв;

     14) вода питна - харчовий продукт, придатний для споживання людиною;

     15) вода чиста - вода морська чиста або вода прiсна, яка вiдповiдає показникам безпечностi води морської чистої;

     16) гiгiєнiчнi вимоги - заходи та умови, що необхiднi для управлiння небезпечними факторами i забезпечення придатностi харчових продуктiв для споживання людиною з урахуванням їх використання згiдно з призначенням;

     17) пункт 17 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     18) пункт 18 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     19) пункт 19 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Одним з основних завдань державного монiторингу є збiр даних про загальнонацiональний стан справ щодо вмiсту забруднюючих речовин, залишкiв пестицидiв та ветеринарних препаратiв в об'єктах санiтарних заходiв для прийняття на їх основi рiшень та вжиття заходiв з метою пiдвищення рiвня захисту здоров'я споживачiв. Державний монiторинг може мати на метi перевiрку виконання вимог законодавства про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв операторами ринку;

     20) дiєтична добавка - харчовий продукт, що споживається у невеликих визначених кiлькостях додатково до звичайного харчового рацiону, який є концентрованим джерелом поживних речовин, у тому числi бiлкiв, жирiв, вуглеводiв, вiтамiнiв, мiнеральних речовин (цей перелiк не є виключним), i виготовлений у виглядi таблеток, капсул, драже, порошкiв, рiдин або iнших формах;

     21) допомiжний матерiал для переробки - будь-який матерiал, за винятком матерiалiв, з яких виготовлено обладнання та iнвентар, якi не споживаються у їжу самi по собi, а використовуються пiд час виробництва або переробки харчового продукту або його складових для досягнення певної виробничої мети, результатом чого є присутнiсть залишкiв або формування похiдних речовин у кiнцевому харчовому продуктi;

     22) експлуатацiйний дозвiл - документ дозвiльного характеру, що видається територiальним органом компетентного органу операторовi ринку за результатами iнспектування його потужностi та посвiдчує право оператора ринку здiйснювати визначену цим Законом дiяльнiсть з виробництва та/або зберiгання харчових продуктiв тваринного походження;

(пункт 22 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 21.12.2017р. N 2264-VIII)

     23) пункт 23 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     24) забруднення - наявнiсть або поява небезпечного фактора в харчовому продуктi;

     25) забруднююча речовина - будь-яка бiологiчна речовина, в тому числi органiзми, мiкроорганiзми та їх частини, або хiмiчна речовина, стороння домiшка чи iнша речовина, що ненавмисно потрапила до харчового продукту i становить загрозу безпечностi харчового продукту;

     26) заiнтересований торговий партнер - держава та iнший суб'єкт мiжнародного права, що є учасником багатостороннiх та/або двостороннiх угод, учасником яких є також Україна, якi регулюють застосування санiтарних заходiв, а також член вiдповiдних мiжнародних органiзацiй, до яких входить Україна;

     27) заклад громадського харчування - ресторан, бар, кафе, їдальня, закусочна, пiцерiя, кулiнарiя, кiоск чи iнший заклад незалежно вiд територiальних ознак (мiсця) провадження господарської дiяльностi з громадського харчування та ступеня доступностi харчування будь-яким особам;

(пункт 27 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     28) пункт 28 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     29) пункт 29 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     30) кiнцевий споживач - споживач, який використовує харчовий продукт виключно для власного споживання;

     31) компетентний орган - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв;

     32) компонент - сукупнiсть iнгредiєнта (iнгредiєнтiв) та речовини (речовин);

     33) коригувальна дiя - дiя, що визначається та здiйснюється з метою усунення причини виявленої невiдповiдностi;

(пункт 33 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     34) корекцiя - дiя, яка визначається та здiйснюється з метою усунення виявленої невiдповiдностi, у тому числi поводження з небезпечними харчовими продуктами, спрямоване на недопущення їх споживання людиною;

(пункт 34 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     35) максимальна межа залишкiв (максимально допустимий рiвень залишкiв) - максимально допустимий вмiст у харчових продуктах певної речовини, включаючи пестициди, ветеринарнi препарати, кормовi добавки, залишки допомiжного матерiалу для переробки та iншу хiмiчну чи бiологiчну речовину, яка свiдомо застосовується та/або вимагається технологiєю вирощування, зберiгання, транспортування, виробництва харчових продуктiв i їх залишки, включаючи похiднi такої речовини, такi як продукти конверсiї, обмiну речовин, реакцiї, що мають токсикологiчне значення i є небезпечними для органiзму людини у разi перевищення їх максимально допустимого вмiсту в харчових продуктах, що споживаються людьми;

     36) максимально допустимий рiвень - максимальний допустимий вмiст (концентрацiя) забруднюючої речовини у харчовому продуктi, який є допустимим для такого продукту;

     37) малi потужностi - потужностi, якi постачають харчовi продукти кiнцевому споживачу, мають не бiльше нiж десять осiб робочого персоналу, займають площу не бiльше нiж 400 кв. м, або потужностi, якi не постачають харчовi продукти кiнцевому споживачу та мають не бiльше нiж п'ять осiб робочого персоналу;

     38) пункт 38 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     39) методичнi настанови - настанови щодо виконання загальних гiгiєнiчних вимог, а також iнших вимог, що визначенi законодавством про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв, розробленi об'єднаннями операторiв ринку та затвердженi вiдповiдним органом державної влади;

     40) пункт 40 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     41) мiжнароднi стандарти, iнструкцiї та рекомендацiї - стандарти, iнструкцiї, рекомендацiї та документи iншого типу у сферi санiтарних та фiтосанiтарних заходiв, що розробленi та затвердженi вiдповiдними мiжнародними органiзацiями;

(пункт 41 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     42) належний рiвень захисту здоров'я людей - рiвень захисту, що вважається достатнiм пiд час здiйснення санiтарних заходiв для захисту здоров'я та життя людей вiд шкiдливого впливу, щодо якого розробляються такi санiтарнi заходи, зокрема прийнятний рiвень ризику вiд настання шкiдливого впливу;

     43) небезпечний фактор у харчовому продуктi - будь-який хiмiчний, фiзичний, бiологiчний чинник харчового продукту або його стан, що може спричинити шкiдливий вплив на здоров'я людини;

     44) небезпечний харчовий продукт - харчовий продукт, що є шкiдливим для здоров'я та/або непридатним для споживання.

     Пiд час встановлення небезпечностi харчового продукту враховуються:

     звичайнi умови використання харчового продукту споживачем, кожна стадiя його виробництва, переробки та обiгу;

     iнформацiя про харчовий продукт, надана споживачевi, зокрема шляхом зазначення у маркуваннi, та iнша загальнодоступна споживачевi iнформацiя про уникнення негативних для здоров'я наслiдкiв, пов'язаних з харчовим продуктом чи категорiєю харчових продуктiв.

(абзац четвертий пункту 44 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     Пiд час встановлення шкiдливостi харчового продукту для здоров'я враховуються:

     можливий короткостроковий чи довгостроковий вплив харчового продукту на здоров'я людини, яка його споживає, та на майбутнi поколiння;

     можливий накопичувальний ефект токсичностi;

     особлива чутливiсть органiзму окремої категорiї споживачiв, якщо харчовий продукт призначений для цiєї категорiї споживачiв;

     45) пункт 45 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     46) неперероблений харчовий продукт - харчовий продукт, який не пiддавався переробцi, крiм подiлу на частини, розрiзання, видiлення кiсток, рублення, ламання, зняття шкiри, чищення, тримiнгу, зняття шкарлупи або iншої оболонки, охолодження, замороження та розмороження;

     47) неправильно маркований харчовий продукт - харчовий продукт, маркування якого не вiдповiдає вимогам законодавства;

(пункт 47 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     48) непридатний харчовий продукт - харчовий продукт, який мiстить стороннi речовини та/або предмети, пошкоджений в iнший спосiб та/або зiпсований у результатi механiчних, та/або хiмiчних, та/або мiкробних факторiв.

     Непридатний продукт, у разi споживання за призначенням за звичайних умов такого споживання, не має шкiдливого впливу на здоров'я людини;

     49) новiтнiй харчовий продукт чи iнгредiєнт - харчовий продукт чи iнгредiєнт, який суттєво вiдрiзняється вiд звичайних харчових продуктiв або iнгредiєнтiв, що присутнi на ринку, який повинен бути оцiнений з точки зору його впливу на здоров'я споживача;

     50) об'єкти санiтарних заходiв - харчовi продукти, допомiжнi матерiали для переробки, предмети та матерiали, що контактують з харчовими продуктами;

(пункт 50 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     51) обiг - реалiзацiя та/або зберiгання харчових продуктiв для цiлей реалiзацiї, включаючи пропонування до реалiзацiї та/або iншої форми передачi, реалiзацiї, розповсюдження або будь-яку iншу форму передачi незалежно вiд її здiйснення на платнiй чи безоплатнiй основi. Дiї, пов'язанi з направленням на переробку (змiну призначеного використання), вилучення та/або вiдкликання, та/або утилiзацiю харчових продуктiв, не вважаються обiгом;

     52) обладнання та iнвентар - устаткування, машини, кухоннi прилади, кухонна технiка, столовi прилади, iнструменти та iншi засоби, поверхнi яких безпосередньо контактують з харчовим продуктом пiд час його виробництва та обiгу;

     53) одиниця упаковки - будь-яка упаковка, включаючи обгортку, незалежно вiд матерiалу i форми, яка частково або повнiстю покриває харчовий продукт, для його постачання як окремої одиницi (контейнер може мiстити кiлька упаковок). Одиницею упаковки не вважається одиниця (частина) продукту, iзольована вiд iншої частини пакувальним матерiалом з технологiчною метою (запобiгання злипанню, заморожуванню, перемiшуванню частин продукцiї мiж собою), а також пакування, яке є елементом сервiрування у закладах громадського харчування;

     54) окремi показники якостi харчового продукту - показники та/або властивостi харчового продукту, що застосовуються для виконання одного або кiлькох завдань:

     вiдокремлення традицiйного харчового продукту вiд iнших харчових продуктiв;

     встановлення вимог до продуктiв для дитячого харчування, для харчових продуктiв для спецiальних медичних цiлей, а також для харчових продуктiв, якi є повною замiною звичайних харчових продуктiв для контролю ваги;

     iнформування споживачiв про властивостi харчового продукту, в тому числi шляхом його маркування;

     55) оператор ринку харчових продуктiв (далi - оператор ринку) - суб'єкт господарювання, який провадить дiяльнiсть з метою або без мети отримання прибутку та в управлiннi якого перебувають потужностi, на яких здiйснюється первинне виробництво, виробництво, реалiзацiя та/або обiг харчових продуктiв та/або iнших об'єктiв санiтарних заходiв (крiм матерiалiв, що контактують з харчовими продуктами), i який вiдповiдає за виконання вимог цього Закону та законодавства про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв. До операторiв ринку належать фiзичнi особи, якщо вони провадять дiяльнiсть з метою або без мети отримання прибутку та займаються виробництвом та/або обiгом харчових продуктiв або iнших об'єктiв санiтарних заходiв. Оператором ринку також вважається агропродовольчий ринок;

     56) оцiнка ризику - науково обґрунтований процес, який включає iдентифiкацiю небезпечного фактора, характеристику небезпечного фактора, оцiнку його впливу, характеристику ризику;

     57) пакування - помiщення одного або кiлькох первинно запакованих харчових продуктiв в iншу упаковку (контейнер);

     58) параметри безпечностi - науково обґрунтованi та затвердженi центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я, параметри, включаючи максимальнi межi залишкiв, максимальнi рiвнi, допустимi добовi дози, рiвнi включень, недотримання яких у харчових продуктах може призвести до шкiдливого впливу на здоров'я людини;

     59) партiя - будь-яка визначена оператором ринку кiлькiсть харчового продукту з однаковою назвою та властивостями, який вироблений за визначений цим оператором перiод часу за однакових умов виробництва на однiй i тiй самiй потужностi;

     60) партiя вантажна - вантаж, прийнятий до перевезення вiд одного вiдправника на адресу одного або декiлькох отримувачiв по однiй або декiлькох накладних;

     61) пункт 61 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     62) первинна продукцiя - продукцiя первинного виробництва, яка включає продукти рослинного походження, продукцiю тваринництва, рибальства, мисливства;

     63) первинне виробництво - виробництво та вирощування продукцiї, у тому числi збiр врожаю, доїння, розведення тварин до моменту забою, полювання на тварин, рибальство та збiр врожаю диких рослин;

     64) первинне пакування - пакування харчових продуктiв у будь-яку обгортку або упаковку (контейнер), що безпосередньо контактує з харчовим продуктом;

     65) повiдомлення про ризик - обмiн iнформацiєю i висновками протягом усього процесу аналiзу ризику щодо небезпечних факторiв i ризикiв, факторiв, пов'язаних з ризиком i усвiдомленням ризику, мiж спецiалiстами з оцiнки ризику, особами, що здiйснюють управлiння ризиком, споживачами, операторами ринку та iншими заiнтересованими сторонами;

     66) пункт 66 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     67) пункт 67 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     68) пункт 68 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     69) потужностi - споруди або комплекс споруд, примiщення, будiвлi, обладнання та iншi засоби, включаючи транспортнi засоби, а також територiя, що використовуються у виробництвi та/або обiгу об'єктiв санiтарних заходiв;

     70) матерiали, що контактують з харчовими продуктами, - предмети та матерiали, якi контактують з харчовими продуктами i таким чином можуть впливати на їх безпечнiсть та iншi характеристики продуктiв;

     71) пункт 71 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     72) програма-передумова - основнi умови та види дiяльностi, якi є необхiдними для пiдтримання гiгiєнiчних умов на всiх етапах ланцюга виготовлення харчових продуктiв;

     73) продукти рослинного походження - гриби, ягоди, овочi, фрукти та iншi харчовi продукти рослинного походження, призначенi для споживання людиною;

     74) простежуванiсть - можливiсть iдентифiкувати оператора ринку, час, мiсце, предмет та iншi умови поставки (продажу або передачi), достатнi для встановлення походження харчових продуктiв, тварин, призначених для виготовлення харчових продуктiв, матерiалiв, що контактують з харчовими продуктами, або речовин, що призначенi для включення, або очiкується, що вони будуть включенi в харчовi продукти, на всiх стадiях виробництва, переробки та обiгу;

     75) реалiзацiя - передача, обмiн, поставка за договором та вiдчуження iншим шляхом харчового продукту вiд однiєї особи до iншої безвiдносно вiд того, чи вiдбулася реалiзацiя платно та/або в iншiй формi;

     76) пункт 76 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     77) ризик - можливiсть виникнення шкiдливого впливу на здоров'я людини та ступiнь цього впливу, що походить з небезпечного (небезпечних) фактора (факторiв) у харчовому продуктi;

     78) рiвень включень - максимально допустима кiлькiсть (вмiст) речовини або iнгредiєнта, яка може бути в харчовому продуктi або додаватися до нього;

     79) рухомi та/або тимчасовi потужностi - тимчасовi споруди, рухомi транспортнi засоби, призначенi для торгiвлi;

     80) санiтарний або фiтосанiтарний захiд - будь-який захiд, що проводиться з метою:

     захисту життя або здоров'я тварин чи рослин вiд ризикiв, що виникають внаслiдок проникнення, укорiнення чи поширення шкiдливих органiзмiв, хвороб, органiзмiв, якi є носiями хвороб, а також хвороботворних органiзмiв;

     захисту життя або здоров'я людей та/або тварин вiд ризикiв, що виникають вiд добавок, забруднюючих речовин, токсинiв або хвороботворних органiзмiв, якi мiстяться у харчових продуктах або кормах;

     захисту життя або здоров'я людини вiд ризикiв, що виникають внаслiдок хвороб, якi переносяться тваринами, рослинами або продукцiєю, що виробляється з них, або внаслiдок проникнення, укорiнення чи поширення шкiдливих органiзмiв;

     уникнення або обмеження iншої шкоди, що заподiюється внаслiдок проникнення, укорiнення чи поширення шкiдливих органiзмiв.

     Санiтарнi або фiтосанiтарнi заходи, зокрема, включають усi нормативно-правовi акти, якi стосуються питань забезпечення безпечностi харчових продуктiв, здоров'я тварин i карантину рослин; виробничi процеси та способи виробництва; процедури випробувань, iнспекцiї та ухвалення; карантиннi режими, включаючи вiдповiднi вимоги щодо перевезення тварин чи рослин або щодо матерiалiв, необхiдних для їх виживання пiд час перевезення; положення щодо вiдповiдних статистичних методiв, процедур вiдбору зразкiв та методiв аналiзу ризику; вимоги щодо пакування та маркування, якi безпосередньо стосуються безпечностi харчових продуктiв;

     81) система аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках (НАССР) - система, яка iдентифiкує, оцiнює i контролює небезпечнi фактори, що є визначальними для безпечностi харчових продуктiв;

     82) стадiї виробництва та обiгу харчових продуктiв - будь-якi стадiї, у тому числi виробництво, зберiгання, транспортування, реалiзацiя або постачання харчових продуктiв кiнцевому споживачу;

     83) пункт 83 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     84) технiчний регламент - нормативно-правовий акт, затверджений рiшенням Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, спiльними або окремими рiшеннями європейських законодавчих органiв - Європейської Комiсiї, Європейської Ради, Європейського Парламенту, у якому визначено характеристики продукцiї або пов'язанi з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи вiдповiднi положення, дотримання яких є обов'язковим. Технiчний регламент може також мiстити вимоги до термiнологiї, позначок, пакування, маркування чи етикетування, якi застосовуються до певної продукцiї, процесу чи способу виробництва. Технiчний регламент не мiстить санiтарнi заходи. У разi вiдсутностi технiчного регламенту щодо певного об'єкта регулювання, затвердженого рiшенням Верховної Ради України або Кабiнету Мiнiстрiв України, застосовується, за наявностi, технiчний регламент Європейського Союзу;

     85) пункт 85 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     86) традицiйний харчовий продукт - харчовий продукт з особливими характеристиками, що чiтко вiдрiзняють його вiд iнших продуктiв цього ж виду у результатi використання традицiйних iнгредiєнтiв та/або внаслiдок традицiйного складу, та/або використання традицiйної технологiї виробництва/переробки. Традицiйним харчовим продуктом є той, що використовується в практицi та/або вiдповiдає специфiкацiям, що iснували останнi 30 рокiв до моменту визначення того, чи пiдпадає харчовий продукт пiд категорiю традицiйних. Змiни у пакуваннi та маркуваннi, якi не змiнюють особливi характеристики традицiйного продукту, не впливають на його визначення як традицiйного;

     87) пункт 87 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     88) управлiння ризиком - процес вибору альтернативних рiшень на пiдставi результатiв оцiнки ризику та у разi необхiдностi вибору i впровадження вiдповiдних засобiв управлiння (контролю), включаючи коригувальнi заходи;

     89) пункт 89 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     90) пункт 90 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     91) харчова добавка - речовина, яка зазвичай не вважається харчовим продуктом або його складником, але додається до харчового продукту з технологiчною метою в процесi виробництва та у результатi стає невiд'ємною частиною продукту (термiн не включає забруднюючi речовини, пестициди або речовини, доданi до харчових продуктiв для полiпшення їх поживних властивостей);

     92) харчовий продукт - речовина або продукт (неперероблений, частково перероблений або перероблений), призначенi для споживання людиною. До харчових продуктiв належать напої (в тому числi вода питна), жувальна гумка та будь-яка iнша речовина, що спецiально включена до харчового продукту пiд час виробництва, пiдготовки або обробки.

     Термiн "харчовий продукт" не включає:

     корми;

     тварин, якi не призначенi для споживання людиною живими;

(абзац четвертий пункту 92 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     рослини (до збору врожаю);

     лiкарськi засоби;

     косметичнi продукти;

     тютюн i тютюновi вироби;

     наркотичнi i психотропнi речовини у межах визначень Єдиної Конвенцiї ООН про наркотики 1961 року i Конвенцiї ООН про психотропнi речовини 1971 року;

     залишки та забруднюючi речовини;

     93) харчовий продукт для спецiальних медичних цiлей - спецiально розроблений та виготовлений продукт, який споживається пiд наглядом лiкаря. Цей продукт призначений для часткової або повної замiни звичайного рацiону харчування пацiєнтiв з обмеженою, ослабленою або порушеною здатнiстю приймати, перетравлювати, засвоювати звичайнi харчовi продукти або певнi поживнi речовини, що мiстяться в них, або їх метаболiти. Харчовi продукти для спецiальних медичних цiлей також можуть призначатися для повного або часткового годування пацiєнтiв з iншими визначеними лiкарями потребами, якi неможливо задовольнити шляхом модифiкацiї звичайного рацiону харчування;

     94) харчовий продукт для контролю ваги - спецiально розроблений та виготовлений харчовий продукт, призначений для вживання пiд час дотримання низькокалорiйного рацiону харчування для зменшення ваги, який при вживаннi згiдно з iнструкцiєю оператора ринку замiняє щоденний рацiон харчування;

     95) харчовий продукт тваринного походження - молоко, м'ясо, риба, молюски i ракоподiбнi, у тому числi свiжi, охолодженi або замороженi, яйця, мед, їх похiднi та iншi продукти, виготовленi з частин тварин, окремих їх органiв та/або тканин, призначенi для споживання людиною;

     96) харчовий ензим - продукт, отриманий з рослин, тварин або мiкроорганiзмiв, або продуктiв з них, включаючи продукт, отриманий у процесi ферментацiї з використанням мiкроорганiзмiв, що має у складi один або кiлька ензимiв, здатних каталiзувати характернi бiохiмiчнi реакцiї, та доданий до харчового продукту для технологiчного призначення на будь-якому етапi виробництва, переробки, приготування, обробки, пакування, транспортування або зберiгання харчових продуктiв.

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 96 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     2. Iншi термiни вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин". Термiни "етикетка", "iнгредiєнт" та "маркування" вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про iнформацiю для споживачiв щодо харчових продуктiв".

(статтю 1 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII, частина друга статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     Стаття 2. Законодавство про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв

     1. Законодавство про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв складається з Конституцiї України, цього Закону, законiв України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", "Про iнформацiю для споживачiв щодо харчових продуктiв" та iнших актiв, виданих вiдповiдно до зазначених нормативно-правових актiв.

(частина перша статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     2. Законодавство про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв повинне вiдповiдати положенням цього Закону. У разi невiдповiдностi законодавства про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв положенням цього Закону застосовуються положення цього Закону.

     3. Методики дослiджень (випробувань) та порядок вiдбору зразкiв є обов'язковими для виконання лише у разi, коли це передбачено законом.

(частина третя статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     4. Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, застосовуються правила мiжнародного договору.

     Стаття 3. Сфера дiї Закону

     1. Дiя цього Закону поширюється на:

     санiтарнi заходи, об'єкти санiтарних заходiв;

     вимоги до окремих показникiв якостi харчових продуктiв;

(абзац третiй частини першої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     операторiв ринку та потужностi.

     абзац п'ятий частини першої статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     2. Дiя цього Закону не поширюється на харчовi продукти, призначенi (виробленi) для особистого споживання, та на допомiжнi матерiали для переробки та матерiали, що контактують з харчовими продуктами, якщо iнше прямо не встановлено в цьому Законi.

     Стаття 4. Державне регулювання у сферi безпечностi харчових продуктiв

     1. Державне регулювання у сферi безпечностi харчових продуктiв здiйснюється з метою захисту життя, здоров'я та iнтересiв споживачiв.

     2. Держава здiйснює регулювання безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв шляхом:

     встановлення санiтарних заходiв;

     встановлення вимог до окремих показникiв якостi харчових продуктiв;

     державної реєстрацiї визначених цим Законом об'єктiв санiтарних заходiв;

     видачi, припинення, анулювання та поновлення експлуатацiйного дозволу;

     iнформування та пiдвищення обiзнаностi операторiв ринку i споживачiв щодо безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв;

     встановлення вимог щодо стану здоров'я персоналу потужностей;

     участi у роботi вiдповiдних мiжнародних органiзацiй;

     здiйснення державного контролю;

     притягнення операторiв ринку, їх посадових осiб до вiдповiдальностi у разi порушення законодавства про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв.

Роздiл II
ПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНIВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРI БЕЗПЕЧНОСТI ТА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКIВ ЯКОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ, ЛАБОРАТОРНI ДОСЛIДЖЕННЯ

     Стаття 5. Центральнi органи виконавчої влади у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв

     1. До системи органiв виконавчої влади у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв належать:

     Кабiнет Мiнiстрiв України;

     центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я;

     центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв (компетентний орган).

     абзац шостий частини першої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     2. Iншi органи виконавчої влади та установи не мають права встановлювати чи будь-яким iншим чином здiйснювати регулювання та/або державний контроль, включаючи iнформацiю про харчовi продукти, якщо це не передбачено цим Законом.

     Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я

     1. Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я:

     встановлює належний рiвень захисту здоров'я людей;

     встановлює порядок повiдомлення про харчовi отруєння;

     здiйснює державну реєстрацiю та веде державнi реєстри новiтнiх харчових продуктiв, харчових добавок, ароматизаторiв, ензимiв, вод питних мiнеральних вiдповiдно до встановлених критерiїв.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я, затверджує:

     показники безпечностi харчових продуктiв та iнших об'єктiв санiтарних заходiв;

(абзац другий частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     критерiї вiднесення води питної до категорiї "вода питна мiнеральна";

     абзац четвертий частини другої статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     абзац п'ятий частини другої статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.12.2019р. N 421-IX)

     методичнi настанови та розмiщує їх на своєму офiцiйному сайтi наступного дня пiсля затвердження.

     Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Законом.

     Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв

     1. Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, затверджує:

     гiгiєнiчнi вимоги до виробництва та обiгу харчових продуктiв;

     порядок затвердження експортних потужностей, ведення їх реєстру та внесення змiн до нього;

     правила забою тварин;

     методичнi настанови та розмiщує їх на своєму офiцiйному сайтi наступного дня пiсля затвердження.

(частину першу статтi 7 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 20.12.2019р. N 421-IX, у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим)

     Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Законом.

(стаття 7 у редакцiї Закону України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Стаття 8. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Стаття 9. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Стаття 10. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Стаття 11. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

Роздiл III
ЗАСАДИ ТА ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

     Стаття 12. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Стаття 13. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Стаття 14. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

Роздiл IV
САНIТАРНI ЗАХОДИ ТА ОКРЕМI ПОКАЗНИКИ ЯКОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ

     Стаття 15. Розроблення, перегляд, затвердження та застосування санiтарних заходiв

     1. Вiдповiднi санiтарнi заходи розробляються, переглядаються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я, або центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, у межах їх повноважень та вiдповiдно до таких вимог:

     1) усi санiтарнi заходи ґрунтуються на наукових принципах та iснуючих наукових обґрунтуваннях, за винятком випадкiв, зазначених у пунктi 4 цiєї частини;

     2) у разi якщо iснують мiжнароднi стандарти, iнструкцiї чи рекомендацiї, санiтарнi заходи розробляються на їх основi, крiм випадкiв, якщо цi мiжнароднi стандарти, iнструкцiї чи рекомендацiї недостатнi для забезпечення належного рiвня захисту здоров'я людини;

     3) у разi вiдсутностi або недостатностi мiжнародних стандартiв, iнструкцiй чи рекомендацiй для забезпечення належного рiвня захисту здоров'я людини санiтарнi заходи розробляються виходячи з оцiнки ризику, з урахуванням методiв оцiнки ризику згiдно з нормами, встановленими вiдповiдними мiжнародними органiзацiями;

     4) у разi недостатностi наукових обґрунтувань, необхiдних для здiйснення оцiнки ризику, або у разi виникнення надзвичайних обставин, що можуть спричинити або загрожувати виникненням проблем для здоров'я людини, санiтарнi заходи розробляються на пiдставi iснуючої вiдповiдної iнформацiї, отриманої вiд вiдповiдних мiжнародних органiзацiй, або санiтарних заходiв, що застосовуються заiнтересованими торговими партнерами.

     2. Усi санiтарнi заходи, включаючи заходи, прийнятi за надзвичайних обставин, пiдлягають перегляду та оновленню з метою забезпечення умов, за яких такi заходи застосовувалися б лише в межах, необхiдних для захисту здоров'я людини, якщо:

     1) надходить нова наукова iнформацiя;

     2) надходять суттєвi коментарi вiд зацiкавлених торгових партнерiв.

     3. Санiтарнi заходи не повиннi обмежувати торгiвлю бiльше, нiж це є необхiдним для досягнення належного рiвня захисту здоров'я людини, враховуючи технiчну та економiчну доцiльнiсть.

     4. Огляд запропонованих санiтарних заходiв та порядок отримання iнформацiї щодо них, а також коментарi щодо їх застосування пiдлягають опублiкуванню у засобах масової iнформацiї та на офiцiйному сайтi органу виконавчої влади, який розробив вiдповiднi санiтарнi заходи.

     5. Усi запропонованi санiтарнi заходи, якi не узгоджуються з мiжнародними стандартами або для яких не iснує мiжнародних стандартiв i щодо яких очiкується, що вони можуть значно вплинути на експортнi можливостi заiнтересованих торгових партнерiв, пiдлягають повiдомленню через центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого вiднесено виконання функцiй центру обробки запитiв, передбаченого Угодою СОТ про застосування санiтарних та фiтосанiтарних заходiв, не менш як за 60 днiв до пiдготовки остаточного проекту санiтарного заходу згiдно з положеннями вiдповiдних мiжнародних угод.

     6. Коментарi, отриманi в результатi повiдомлення та публiкацiї запропонованих нових або змiнених санiтарних заходiв, беруться до уваги на недискримiнацiйнiй основi до прийняття таких заходiв. За письмовим запитом осiб або заiнтересованих торгових партнерiв центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого вiднесено виконання функцiй центру обробки запитiв, передбаченого Угодою СОТ про застосування санiтарних та фiтосанiтарних заходiв, надає текст запропонованого санiтарного заходу iз зазначенням, якщо це можливо, положень, що суттєво вiдрiзняються вiд мiжнародних стандартiв, iнструкцiй та рекомендацiй.

     7. У разi виникнення надзвичайних обставин санiтарнi заходи можуть прийматися до повiдомлення за умови, що таке повiдомлення здiйснюється негайно та невiдкладно.

     8. Усi новi та змiненi санiтарнi заходи негайно публiкуються пiсля їх прийняття у вiдповiдному офiцiйному друкованому виданнi та на офiцiйному сайтi органу виконавчої влади, який розробив вiдповiднi санiтарнi заходи, i набирають чинностi не ранiше нiж через шiсть мiсяцiв пiсля дати вiдповiдної публiкацiї.

     9. За надзвичайних обставин, а також у разi вжиття заходiв, що зменшують обмеження щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України, санiтарний захiд може набирати сили з дати прийняття, за умови наступного опублiкування у вiдповiдному офiцiйному друкованому виданнi.

     10. Усi санiтарнi заходи застосовуються лише в обсязi, необхiдному для захисту здоров'я людини i без необґрунтованої дискримiнацiї мiж вiтчизняними та iмпортними харчовими продуктами або мiж рiзними постачальниками харчових продуктiв.

     Стаття 16. Визначення та перегляд вимог щодо окремих показникiв якостi харчових продуктiв

     1. Визначення та перегляд вимог щодо окремих показникiв якостi харчових продуктiв здiйснюються з урахуванням:

     1) мiжнародних стандартiв, iнструкцiй чи рекомендацiй щодо окремих показникiв якостi харчових продуктiв;

     2) вимог законодавства Європейського Союзу щодо окремих показникiв якостi харчових продуктiв у разi вiдсутностi мiжнародних стандартiв, iнструкцiй чи рекомендацiй.

     2. Вимоги щодо окремих показникiв якостi харчових продуктiв не повиннi обмежувати торгiвлю бiльше, нiж це необхiдно для досягнення належного рiвня захисту iнтересiв споживачiв, ураховуючи технiчну та економiчну доцiльнiсть.

     3. Змiни до вимог щодо окремих показникiв якостi харчових продуктiв негайно пiсля їх прийняття публiкуються у вiдповiдному офiцiйному друкованому виданнi i набирають чинностi не ранiше нiж через дев'ять мiсяцiв з дня їх публiкацiї.

     4. Пiд час розроблення, перегляду, внесення змiн, прийняття та застосування вимог щодо окремих показникiв якостi харчових продуктiв вiдповiднi вимоги, якi застосовуються в iншiй державi, вважаються еквiвалентними заходам, якi застосовуються та здiйснюються в Українi, якщо така держава об'єктивно доведе, що цi заходи досягають такого або вищого рiвня захисту iнтересiв людини порiвняно з тим, що установлюється Україною.

     5. Вимоги щодо окремих показникiв якостi харчових продуктiв застосовуються лише в обсязi, необхiдному для захисту iнтересiв людини, i з урахуванням неприпустимостi без необґрунтованої дискримiнацiї мiж вiтчизняними та iмпортними харчовими продуктами або мiж рiзними постачальниками харчових продуктiв.

     Стаття 17. Належний рiвень захисту здоров'я людей

     1. Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я, визначає належний рiвень захисту здоров'я людини вiд ризикiв, пов'язаних з харчовими продуктами.

     2. Належний рiвень захисту здоров'я людини визначається на пiдставi:

     1) загального стану здоров'я населення та ризикiв, якi є властивими для середовища життєдiяльностi людини;

     2) стандартiв, iнструкцiй та рекомендацiй вiдповiдних мiжнародних органiзацiй;

     3) мiнiмiзацiї негативного впливу на мiжнародну та внутрiшню торгiвлю при застосуваннi санiтарних заходiв.

     Стаття 18. Надання iнформацiї про вiдповiднi санiтарнi заходи

     1. Центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого вiднесено виконання функцiй центру обробки запитiв, передбаченого Угодою СОТ про застосування санiтарних та фiтосанiтарних заходiв, на запит будь-якої особи України або будь-якої особи iншої держави надає будь-яку iнформацiю про санiтарнi заходи.

     Ця iнформацiя включає:

     1) наукове обґрунтування санiтарних заходiв, якi вживаються до iмпортних та вiтчизняних харчових продуктiв;

     2) процедури i засоби оцiнки ризикiв для здоров'я людини, пов'язаних з харчовими продуктами, та данi звiтiв щодо оцiнки таких ризикiв;

     3) процедури та засоби контролю харчових продуктiв в Українi;

     4) чиннi iнструкцiї, вимоги та процедури iнспектування та контролю харчових продуктiв;

     5) вiдомостi щодо членства та участi України у вiдповiдних мiжнародних органiзацiях або мiжнародних угодах щодо санiтарних заходiв та тексти таких угод;

     6) будь-яку iншу вiдповiдну iнформацiю.

     2. Положення про центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого вiднесено виконання функцiй центру обробки запитiв, передбаченого Угодою СОТ про застосування санiтарних та фiтосанiтарних заходiв, затверджується вiдповiдно до законодавства, а порядок надання iнформацiї та оплати витрат на проведення зазначених робiт i надання послуг встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 19. Права операторiв ринку

     1. Оператори ринку мають право:

     1) одержувати в установленому порядку вiд компетентного органу:

     належним чином оформленi документи, що є результатом здiйснення державного контролю потужностей та об'єктiв санiтарних заходiв, якi перебувають в управлiннi оператора ринку, включаючи акти перевiрок, приписи, розпорядження, протоколи, документи, на пiдставi яких оператор ринку або його посадовi особи притягаються до вiдповiдальностi;

     iншу iнформацiю, пов'язану iз здiйсненням державного контролю потужностей та об'єктiв санiтарних заходiв, що перебувають в управлiннi оператора ринку;

     2) не допускати до здiйснення державного контролю державного iнспектора, який не пред'явив перед початком проведення цього контролю посвiдчення (направлення) на проведення заходу контролю, оформленого згiдно з вимогами закону, та документ, що засвiдчує особу державного iнспектора.

     У посвiдченнi (направленнi) на проведення заходу зазначаються:

     найменування компетентного органу;

     найменування оператора ринку, а для фiзичної особи - пiдприємця - прiзвище, iм'я та по батьковi, щодо дiяльностi яких здiйснюється захiд;

     мiсцезнаходження оператора ринку, мiсце проживання фiзичної особи - пiдприємця, щодо дiяльностi яких здiйснюється захiд;

     номер i дата наказу, на виконання якого здiйснюється захiд;

     перелiк посадових осiб, якi беруть участь у здiйсненнi заходу, iз зазначенням їх посади, прiзвища, iм'я та по батьковi;

     дата початку та дата закiнчення заходу;

     тип заходу (плановий або позаплановий);

     пiдстави для здiйснення заходу;

     предмет здiйснення заходу;

     iнформацiя про здiйснення попереднього заходу (тип заходу i строк його здiйснення). Посвiдчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здiйснення заходу.

     Перед початком здiйснення заходу посадовi особи компетентного органу зобов'язанi пред'явити оператору ринку посвiдчення (направлення) та службове посвiдчення, що засвiдчує посадову особу компетентного органу, i надати оператору копiю посвiдчення (направлення).

     Посадова особа компетентного органу без посвiдчення (направлення) на здiйснення заходу та службового посвiдчення не має права здiйснювати державний контроль оператора ринку;

     3) вимагати, в тому числi вiд державних iнспекторiв, зберiгання та нерозголошення конфiденцiйної iнформацiї, за винятком випадкiв, передбачених законом;

     4) оскаржувати результати лабораторних дослiджень (випробувань), у тому числi арбiтражних;

     5) замовляти та використовувати як докази результати арбiтражних дослiджень (випробувань);

     6) оскаржувати рiшення державних iнспекторiв;

     7) звертатися за захистом своїх прав до суду;

     8) вимагати вiдшкодування збиткiв, завданих внаслiдок постачання їм непридатних до споживання, неправильно маркованих або небезпечних об'єктiв санiтарних заходiв за умови їх використання та зберiгання вiдповiдно до iнструкцiй, наданих постачальником цих об'єктiв санiтарних заходiв, або нормативно-правових актiв;

     9) бути звiльненими за рiшенням суду вiд вiдшкодування збиткiв, пов'язаних iз непридатнiстю до споживання та/або небезпечнiстю об'єкта санiтарних заходiв, завданих внаслiдок порушення iншими особами, в тому числi споживачами, вимог законодавства про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв;

     10) на вiдшкодування збиткiв, завданих неправомiрними дiями державних iнспекторiв;

     11) застосовувати затвердженi методичнi настанови;

     12) на безкоштовний доступ до законодавства про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв, зокрема на офiцiйних сайтах державних органiв, що їх прийняли/затвердили;

     13) у разi вiдсутностi в нормативно-правових актах України вимог щодо безпечностi харчових продуктiв, якi планується виробляти, застосовувати параметри безпечностi, що визначенi в документах вiдповiдних мiжнародних органiзацiй, у разi вiдсутностi таких параметрiв у документах вiдповiдних мiжнародних органiзацiй - застосовувати параметри безпечностi, що встановленi законодавством Європейського Союзу. Вiдповiднiсть зазначеним у цьому роздiлi параметрам безпечностi означає виконання вимог законодавства про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв. Положення цього пункту не поширюються на об'єкти, що пiдлягають державнiй реєстрацiї, згiдно з вимогами цього Закону.

     Стаття 20. Обов'язки операторiв ринку

     1. Оператори ринку вiдповiдають за виконання вимог законодавства про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв у межах дiяльностi, яку вони здiйснюють.

     2. Оператори ринку зобов'язанi:

     1) забезпечувати дотримання вимог цього Закону щодо гiгiєнiчних вимог до харчових продуктiв на всiх стадiях їх виробництва та обiгу;

     2) розробляти, вводити в дiю та застосовувати постiйно дiючi процедури, що заснованi на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках, а також забезпечувати належну пiдготовку з питань застосування постiйно дiючих процедур, що базуються на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках, осiб, якi є вiдповiдальними за цi процедури, пiд час виробництва та обiгу харчових продуктiв;

     3) надсилати компетентному органу повiдомлення у випадках, передбачених частинами третьою - п'ятою цiєї статтi, i отримувати експлуатацiйний дозвiл у випадках, передбачених цим Законом;

     4) реєструвати потужностi у випадках, передбачених цим Законом;

     5) забезпечувати виконання вимог законодавства про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв щодо окремих показникiв якостi;

     6) забезпечувати простежуванiсть та надавати iнформацiю, передбачену статтею 22 цього Закону;

     7) вилучати та/або вiдкликати у встановлених законом випадках харчовi продукти, якi перебувають в обiгу, якщо встановлено, що цi продукти можуть спричинити шкiдливий вплив для здоров'я людини;

     8) забезпечувати безперешкодний доступ державних iнспекторiв, якi здiйснюють державний контроль, до потужностей пiд час роботи цих потужностей та дозволяти вiдбiр зразкiв об'єктiв санiтарних заходiв на зазначених потужностях, а також надавати на вимогу державного iнспектора документи, необхiднi для здiйснення державного контролю;

     9) компенсувати вiдповiдно до закону шкоду, заподiяну споживачам внаслiдок споживання харчового продукту, якщо судом буде доведено причинно-наслiдковий зв'язок мiж цiєю шкодою i дiяльнiстю та/або бездiяльнiстю оператора ринку, крiм випадкiв, установлених законом.

     3. Якщо оператор ринку вважає або має пiдстави вважати, що харчовi продукти, якi вiн ввiз (переслав) на митну територiю України, виробив, переробив або обiг яких здiйснює, не вiдповiдають вимогам безпечностi, вiн негайно розпочинає процедуру вилучення цих харчових продуктiв з обiгу та у строк не бiльше двох робочих днiв письмово iнформує про виявлену невiдповiднiсть компетентний орган. Якщо такi харчовi продукти могли потенцiйно потрапити до споживача, оператор ринку iнформує споживачiв про причини їх вилучення та у разi потреби вiдкликає харчовi продукти, якщо застосування iнших заходiв є недостатнiм для досягнення прийнятного рiвня захисту здоров'я споживачiв.

     4. Оператор ринку, що здiйснює роздрiбну торгiвлю або розповсюдження харчових продуктiв i не здiйснює при цьому пакування або маркування або iншим чином не впливає на безпечнiсть та цiлiснiсть харчових продуктiв, у межах своєї дiяльностi iнiцiює процедури вилучення з обiгу продуктiв, що не вiдповiдають параметрам безпечностi. Такий оператор ринку повинен сприяти забезпеченню безпечностi харчових продуктiв, передавати iнформацiю, необхiдну для забезпечення простежуваностi харчових продуктiв та будь-яких речовин, що використовуються для виробництва харчових продуктiв, на вимогу вiдповiдних осiб, а також спiвпрацювати з операторами ринку та/або компетентним органом.

     5. Якщо оператор ринку має пiдстави вважати, що харчовi продукти, якi вiн ввiв в обiг, можуть бути шкiдливими для здоров'я людей, вiн у строк не бiльше одного робочого дня письмово iнформує про це компетентний орган, а також про вжитi заходи для запобiгання виникненню ризикiв для споживача.

     6. Оператор ринку взаємодiє з компетентним органом для здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню або зменшенню ризикiв, що становлять харчовi продукти, якi вiн ввiв або вводить в обiг.

     7. У разi надходження iнформацiї про невiдповiднiсть потужностей та об'єктiв санiтарних заходiв установленим законодавством вимогам, виявлену пiд час здiйснення державного контролю, оператор ринку зобов'язаний вжити необхiдних заходiв для усунення такої невiдповiдностi.

     8. Операторам ринку забороняється здiйснювати обiг харчових продуктiв, отриманих з потужностей, що не пройшли державної реєстрацiї або не отримали експлуатацiйного дозволу вiдповiдно до цього Закону, та/або використовувати такi харчовi продукти у виробництвi iнших харчових продуктiв.

(статтю 20 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     Стаття 21. Вимоги щодо застосування постiйно дiючих процедур, заснованих на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках

     1. Оператори ринку розробляють, запроваджують та використовують постiйно дiючi процедури, якi базуються на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках.

     2. Вимоги частини першої цiєї статтi не поширюються на операторiв ринку, що здiйснюють первинне виробництво, а також провадять пов'язану з первинним виробництвом дiяльнiсть, зокрема транспортування, зберiгання та обробку первинної продукцiї в мiсцi первинного виробництва, за умови, що при цьому не змiнюється суттєво стан таких продуктiв, а також на транспортування живих тварин, призначених для споживання людиною, транспортування з мiсця первинного виробництва до потужностi продуктiв рослинного походження, продуктiв рибальства, а також продуктiв полювання.

     3. До принципiв системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, належать:

     1) iдентифiкацiя небезпечних факторiв, яким необхiдно запобiгти або якi необхiдно усунути або зменшити до прийнятного рiвня;

     2) визначення критичних контрольних точок на етапах, на яких контроль управлiння є визначальним для запобiгання виникненню небезпечних факторiв, їх усунення або зменшення до прийнятного рiвня;

     3) установлення критичних меж у критичних контрольних точках, якi дають змогу вiдрiзнити прийнятнiсть харчового продукту вiд неприйнятностi з точки зору його безпечностi;

     4) проведення процедур монiторингу в критичних контрольних точках, якi забезпечують отримання даних для оперативного управлiння небезпечними факторами;

     5) запровадження коригувальних дiй, якi повиннi проводитися, якщо результати монiторингу свiдчать про те, що певна критична контрольна точка вийшла з-пiд контролю;

     6) розроблення процедур, якi повиннi застосовуватися на постiйнiй основi, з метою перевiрки результативностi заходiв, зазначених у пунктах 1 - 5 частини третьої цiєї статтi;

     7) розроблення документiв та ведення записiв вiдповiдно до виду дiяльностi та обсягiв виробництва для пiдтвердження результативного застосування заходiв, якi зазначенi у пунктах 1 - 6 частини третьої цiєї статтi.

     4. Вимоги щодо розроблення, запровадження та використання постiйно дiючих процедур, якi базуються на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках, допускають застосування спрощеного пiдходу, за умови якщо такий пiдхiд забезпечує однаковий рiвень захисту здоров'я споживачiв, що i в разi запровадження принципiв системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках, як це описано у частинi третiй цiєї статтi. При цьому застосування спрощеного пiдходу може, в тому числi, передбачати:

     1) у разi якщо за результатами проведеного аналiзу небезпечних факторiв визначено вiдсутнiсть критичних контрольних точок, дотримання загальних гiгiєнiчних вимог щодо поводження з харчовими продуктами, зазначених у цьому Законi, є достатнiм, i запровадження системи постiйно дiючих процедур, якi базуються на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках, не вимагається. Зазначене поширюється на потужностi, якi не обробляють харчовi продукти, а саме на заклади роздрiбної торгiвлi, у тому числi на палатки, кiоски, прилавки, на рухомi транспортнi засоби для торгiвлi, а також на заклади громадського харчування, якi здiйснюють торгiвлю виключно напоями;

     2) можливiсть запровадження принципiв системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках, зазначених у частинi третiй цiєї статтi, не в повному обсязi. Зазначене поширюється на заклади громадського харчування, за винятком тих, якi зазначенi в пунктi 1 цiєї частини, пекарнi, кондитерськi;

     3) можливiсть застосування типових планiв системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках, якi мiстяться в методичних настановах та якi включають iнформацiю про небезпечнi фактори, програми-передумови, процедури в критичних контрольних точках та процедури ведення записiв. При цьому використання типового плану системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках є можливим виключно у разi, якщо потужнiсть вiдповiдає тому опису, який мiститься у методичних настановах. Зазначене поширюється на бiйнi, потужностi з виробництва рибної та молочної продукцiї, потужностi, що здiйснюють консервування, пастеризацiю, замороження харчових продуктiв;

     4) у разi застосування процедур вiзуального монiторингу ведення записiв тiльки у випадках, коли виявлена невiдповiднiсть установленим вимогам. Такi записи повиннi включати, в тому числi, опис корекцiй та корегувальних дiй.

     Перелiки потужностей, зазначених у пунктах 1 - 3 цiєї частини, не є виключними та можуть бути розширенi у методичних настановах.

     5. Оператори ринку у разi змiн у кiлькiсному та якiсному складi iнгредiєнтiв харчового продукту, а також на будь-якiй стадiї виробництва та обiгу, якi можуть вплинути на безпечнiсть харчового продукту, мають переглядати та оновлювати процедури, що заснованi на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках, з метою внесення необхiдних змiн.

     6. З метою виконання процедур, якi заснованi на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках, оператори ринку:

     1) надають компетентному органу пiд час здiйснення державного контролю докази вiдповiдностi їх дiяльностi вимогам частини четвертої цiєї статтi з урахуванням сфери дiяльностi та обсягу виробництва, а також спрощеним вимогам для невеликих потужностей та потужностей, дiяльнiсть яких має незначний ступiнь ризику для здоров'я споживачiв;

     2) гарантують, що документи, у яких наводиться опис процедур, розроблених вiдповiдно до вимог цiєї статтi, мiстять достовiрну iнформацiю;

     3) забезпечують зберiгання документiв i записiв щодо виконання принципiв системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках протягом трьох мiсяцiв пiсля закiнчення кiнцевої дати продажу харчового продукту, нанесеної на маркуваннi, якщо iнше не передбачено рекомендацiями об'єднань виробникiв, якi затвердженi центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв.

     7. Сертифiкацiя постiйно дiючих процедур, заснованих на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках, не є обов'язковою.

     Стаття 22. Вимоги до операторiв ринку стосовно забезпечення простежуваностi

     1. Оператори ринку повиннi бути здатнi встановити iнших операторiв ринку, якi постачають їм харчовi продукти та iншi об'єкти санiтарних заходiв за принципом "крок назад".

     2. Оператори ринку повиннi бути здатнi встановити iнших операторiв ринку, яким вони постачають харчовi продукти та iншi об'єкти санiтарних заходiв за принципом "крок вперед".

     3. Вимоги до операторiв ринку стосовно забезпечення простежуваностi не передбачають встановлення ними зв'язку (так званої внутрiшньої простежуваностi) мiж об'єктами санiтарних заходiв, якi використовуються пiд час виробництва, та об'єктами санiтарних заходiв, отриманих в результатi такого виробництва.

     4. З метою виконання вимог частин першої та другої цiєї статтi оператори ринку повиннi застосовувати системи та процедури, що забезпечують доступнiсть такої iнформацiї компетентному органу за його запитами. Iнформацiя повинна зберiгатися протягом шести мiсяцiв пiсля закiнчення кiнцевої дати продажу харчового продукту, нанесеної на маркуваннi.

     Стаття 221. Позначення, що iдентифiкує партiю, до якої належить харчовий продукт

     1. Харчовий продукт може бути введений в обiг та перебувати в обiгу лише за наявностi на його маркуваннi позначення, що iдентифiкує партiю, до якої належить такий харчовий продукт, крiм випадкiв, передбачених частинами другою i восьмою цiєї статтi.

     2. Вимога, встановлена частиною першою цiєї статтi, не застосовується:

     1) до харчових продуктiв, якi пiсля виходу з виробничої зони пiдлягають продажу або постачаються на склади тимчасового зберiгання, пiдготовки чи пакування, або транспортуються до потужностей з їх обробки чи переробки, або гуртуються для негайної обробки чи переробки;

     2) якщо нефасований харчовий продукт вмiщується в упаковку в мiсцях продажу кiнцевому споживачевi, у тому числi на прохання споживача;

     3) до упаковки або тари, найбiльша поверхня якої має площу менше 10 квадратних сантиметрiв;

     4) до iндивiдуальних порцiй морозива. Позначення, що iдентифiкує партiю морозива, наноситься на групову упаковку.

     3. У кожному випадку партiя визначається оператором ринку, який є виробником, обробником або пакувальником вiдповiдного харчового продукту, чи оператором ринку, яким харчовий продукт введено в обiг.

     4. Позначенню, передбаченому частиною першою цiєї статтi, має передувати велика лiтера "L" латинської абетки, крiм випадкiв, коли таке позначення чiтко вiдрiзняється вiд iнших позначень у маркуваннi.

     5. Для фасованих харчових продуктiв позначення, передбачене частиною першою цiєї статтi, та, за потреби, велика лiтера "L" латинської абетки наносяться на упаковку або на етикетку, прикрiплену до неї.

     6. Для нефасованих харчових продуктiв позначення, передбачене частиною першою цiєї статтi, та, за потреби, велика лiтера "L" латинської абетки наносяться на упаковку або контейнер або, за їх вiдсутностi, зазначаються в документах, що супроводжують харчовий продукт.

     7. Позначення, передбачене частиною першою цiєї статтi, має бути нанесене чiтко, розбiрливо та без можливостi його видалення.

     8. Якщо маркування харчового продукту мiстить мiнiмальний термiн його придатностi або дату "вжити до...", що складається з дня i мiсяця у вiдповiдному порядку та у незакодованiй формi, позначення, що iдентифiкує партiю, не зазначається.

(Закон доповнено статтею 221 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     Стаття 23. Експлуатацiйний дозвiл

     1. Експлуатацiйний дозвiл отримують оператори ринку, що провадять дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та/або зберiганням харчових продуктiв тваринного походження.

     2. Обов'язок отримання експлуатацiйного дозволу не поширюється в частинi вiдповiдної дiяльностi на операторiв ринку, якi здiйснюють:

     первинне виробництво харчових продуктiв тваринного походження, а також пов'язану з ним дiяльнiсть, зокрема зберiгання та поводження з первинною продукцiєю в мiсцi первинного виробництва, за умови що при цьому iстотно не змiнюється стан такої продукцiї;

     транспортування харчових продуктiв тваринного походження, у тому числi тих, якi потребують дотримання температурного режиму та не можуть зберiгатися при температурi вище 10° C, залишаючись придатними для споживання людиною;

     зберiгання харчових продуктiв тваринного походження, якi не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберiгатися при температурi вище 10° C, залишаючись придатними для споживання людиною;

     виробництво та/або зберiгання харчових продуктiв, iнгредiєнтами яких є виключно продукти рослинного походження та/або переробленi продукти тваринного походження;

     експлуатацiю закладiв громадського харчування та закладiв роздрiбної торгiвлi, що вiдповiдають вимогам, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України. До моменту встановлення таких вимог цей виняток поширюється на всi заклади громадського харчування та заклади роздрiбної торгiвлi.

(частина друга статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     3. Особи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, зобов'язанi отримати експлуатацiйний дозвiл на кожну окрему потужнiсть до початку її експлуатацiї.

     Експлуатацiйний дозвiл видається на потужностi, що розташованi за однiєю адресою (з деталiзацiєю на рiвнi виробничої лiнiї та/або харчових продуктiв залежно вiд виду дiяльностi оператора ринку) i визначенi оператором ринку.

     4. Експлуатацiйний дозвiл видається територiальним органом компетентного органу.

     5. Для отримання експлуатацiйного дозволу оператор ринку подає заяву, в якiй зазначаються найменування, iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, мiсцезнаходження або прiзвище, iм'я, по батьковi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв чи серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi), мiсце проживання оператора ринку, назва (опис) потужностi, її адреса, запланованi види дiяльностi та перелiк харчових продуктiв, якi планується виробляти або зберiгати, вид оператора ринку за класифiкацiєю суб'єктiв господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб'єкт мiкро-, малого, середнього або великого пiдприємництва). Заява про видачу експлуатацiйного дозволу пiдписується оператором ринку або уповноваженою ним особою.

     6. Не пiзнiше 15 календарних днiв з дня отримання територiальним органом компетентного органу заяви про видачу експлуатацiйного дозволу здiйснюється iнспектування потужностi, за результатами якого визначається її вiдповiднiсть вимогам законодавства.

     7. Пiдставою для вiдмови у видачi експлуатацiйного дозволу є:

     1) вiдсутнiсть у заявi про видачу експлуатацiйного дозволу iнформацiї, що вимагається згiдно iз законом;

     2) виявлення у заявi про видачу експлуатацiйного дозволу недостовiрних вiдомостей;

     3) встановлення за результатами iнспектування потужностi її невiдповiдностi вимогам законодавства;

     4) за заявою агропродовольчого ринку - незабезпечення агропродовольчим ринком належних умов для роботи лабораторiї, зокрема, ненадання у користування службових примiщень, облаштованих опаленням, електрикою, вентиляцiєю, водопроводом з гарячою i холодною водою, каналiзацiєю.

     8. Вiдмова у видачi експлуатацiйного дозволу з пiдстав, не передбачених цим Законом, забороняється. У рiшеннi про вiдмову у видачi експлуатацiйного дозволу обов'язково зазначаються пiдстава для вiдмови та фактичнi обставини, що пiдтверджують наявнiсть такої пiдстави.

     9. Рiшення про видачу або про вiдмову у видачi експлуатацiйного дозволу приймається не пiзнiше 30 календарних днiв з дня отримання територiальним органом компетентного органу вiдповiдної заяви вiд оператора ринку.

     10. Копiя рiшення про видачу або про вiдмову у видачi експлуатацiйного дозволу надається (надсилається) оператору ринку протягом трьох робочих днiв з дня його прийняття.

     11. Рiшення про вiдмову у видачi експлуатацiйного дозволу може бути оскаржене до компетентного органу або суду.

     12. Пiсля усунення причин, що стали пiдставою для вiдмови у видачi експлуатацiйного дозволу, оператор ринку має право повторно звернутися iз заявою про видачу експлуатацiйного дозволу.

     13. Потужностям, щодо яких прийнято рiшення про видачу експлуатацiйного дозволу, присвоюється реєстрацiйний номер.

     14. За видачу експлуатацiйного дозволу, поновлення його дiї справляється плата (адмiнiстративний збiр), що зараховується до державного бюджету та становить 0,17 розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня календарного року, в якому подано заяву про видачу або поновлення дiї експлуатацiйного дозволу. Переоформлення, видача дублiката експлуатацiйного дозволу здiйснюються безоплатно.

     15. Видача експлуатацiйного дозволу, поновлення його дiї здiйснюються протягом двох робочих днiв пiсля отримання територiальним органом компетентного органу пiдтвердження внесення вiдповiдної плати (адмiнiстративного збору).

     16. Експлуатацiйний дозвiл має необмежений строк дiї.

     17. Порядок видачi та форма експлуатацiйного дозволу затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     18. Анулювання експлуатацiйного дозволу, його переоформлення, видача дублiката здiйснюються з пiдстав, у порядку та строки, встановленi законодавством про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi.

     19. У разi реконструкцiї потужностi, на яку видано експлуатацiйний дозвiл, що має наслiдком iстотну змiну характеристик виробничих примiщень та технологiчних процесiв або видiв дiяльностi, зазначених в експлуатацiйному дозволi, оператор ринку повинен не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до вiдновлення експлуатацiї потужностi звернутися до територiального органу компетентного органу iз заявою про проведення позапланового iнспектування потужностi. Iнспектування такої потужностi проводиться протягом 15 календарних днiв з дня отримання вiдповiдної заяви вiд оператора ринку. Оператор ринку має право вiдновити експлуатацiю потужностi пiсля проведення вiдповiдної реконструкцiї, якщо за результатами iнспектування встановлено вiдповiднiсть потужностi вимогам законодавства.

     20. Iнформацiя, що мiститься в експлуатацiйному дозволi, вноситься до реєстру операторiв ринку та потужностей, на якi видано експлуатацiйний дозвiл, що ведеться компетентним органом у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв.

     21. Компетентний орган забезпечує вiдкритий та безоплатний доступ до реєстру операторiв ринку та потужностей, на якi видано експлуатацiйний дозвiл, шляхом його розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi.

(частини четверту - двадцять четверту статтi 23 замiнено вiсiмнадцятьма частинами згiдно iз Законом України вiд 21.12.2017р. N 2264-VIII)

     Стаття 24. Тимчасове припинення та поновлення дiї експлуатацiйного дозволу

     1. Якщо оператор ринку не виконує у технiчно можливий термiн вимоги розпорядження або iншого розпорядчого документа про тимчасове припинення функцiонування потужностi або частини потужностi та/або тимчасову заборону обiгу об'єктiв санiтарних заходiв, що пов'язанi з такими порушеннями, головний державний iнспектор виносить постанову про тимчасове припинення дiї експлуатацiйного дозволу (з деталiзацiєю на рiвнi виробничої лiнiї та/або харчових продуктiв залежно вiд виду дiяльностi оператора ринку).

     2. У разi тимчасового припинення дiї експлуатацiйного дозволу iнформацiя про це вноситься до вiдповiдного реєстру та оприлюднюється компетентним органом на його офiцiйному веб-сайтi протягом трьох робочих днiв.

     3. Оператор ринку, дiю експлуатацiйного дозволу якого тимчасово припинено, не має права здiйснювати виробництво, реалiзацiю та/або обiг харчових продуктiв на таких потужностях.

     4. Оператор ринку, дiю експлуатацiйного дозволу на потужностi якого тимчасово припинено, може подати заяву компетентному органу на поновлення дiї експлуатацiйного дозволу пiсля усунення причин, що стали пiдставою для такого припинення.

     5. Поновлення дiї експлуатацiйного дозволу здiйснюється в порядку та строки, встановленi статтею 23 цього Закону.

     6. Рiшення про тимчасове припинення дiї експлуатацiйного дозволу може бути оскаржене до компетентного органу або суду.

     Стаття 25. Державна реєстрацiя потужностей

     1. Державнiй реєстрацiї пiдлягають потужностi з виробництва та/або обiгу харчових продуктiв, на якi не вимагається отримання експлуатацiйного дозволу.

     Не пiдлягає державнiй реєстрацiї як окрема потужнiсть транспортний засiб, що використовується оператором ринку у зв'язку з експлуатацiєю iншої належної йому зареєстрованої потужностi або потужностi, на яку видано експлуатацiйний дозвiл. Транспортнi засоби, що використовуються оператором ринку виключно для перевезення харчових продуктiв, яке не пов'язане з експлуатацiєю належної йому зареєстрованої потужностi або потужностi, на яку видано експлуатацiйний дозвiл, пiдлягають кумулятивнiй державнiй реєстрацiї, для якої подається одна заява (незалежно вiд кiлькостi вiдповiдних транспортних засобiв) та за результатами якої присвоюється один особистий реєстрацiйний номер. Транспортний засiб, що використовується як потужнiсть з реалiзацiї харчових продуктiв кiнцевим споживачам, пiдлягає державнiй реєстрацiї як окрема потужнiсть.

(частина перша статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     2. Державна реєстрацiя потужностей здiйснюється компетентним органом шляхом внесення вiдповiдної iнформацiї до реєстру на безоплатнiй основi. Потужностям у реєстрi присвоюється особистий реєстрацiйний номер. Змiна найменування оператора потужностi у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство не є пiдставою для звернення оператора до компетентного органу iз заявою про внесення змiн до реєстру потужностей у частинi найменування такого оператора та не є пiдставою для внесення таких змiн до реєстру. У разi звернення оператора, найменування якого було змiнено, до компетентного органу з письмовою заявою про внесення змiн до реєстру в частинi нового найменування такого оператора компетентний орган безоплатно вносить такi змiни до реєстру, про що письмово повiдомляє оператора.

(частина друга статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII)

     3. Не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до початку роботи потужностi оператор ринку зобов'язаний подати (надiслати) до територiального органу компетентного органу заяву про державну реєстрацiю потужностi, в якiй зазначаються найменування, iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, мiсцезнаходження або прiзвище, iм'я, по батьковi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв чи серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi), мiсце проживання оператора ринку, назва (опис) потужностi, її адреса, запланованi види дiяльностi та перелiк харчових продуктiв, виробництво та/або обiг яких планується здiйснювати, вид оператора ринку за класифiкацiєю суб'єктiв господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб'єкт мiкро-, малого, середнього або великого пiдприємництва).

     4. Заява про державну реєстрацiю потужностi засвiдчується пiдписом оператора ринку або уповноваженої ним особи та реєструється територiальним органом компетентного органу в день її надходження.

     5. Пiдставою для вiдмови у державнiй реєстрацiї потужностi є невiдповiднiсть заяви встановленiй формi, надання в нiй неповної iнформацiї або наявнiсть ранiше прийнятого рiшення про державну реєстрацiю цiєї потужностi. Вiдмова у державнiй реєстрацiї потужностей з iнших пiдстав не дозволяється. У рiшеннi про вiдмову в державнiй реєстрацiї потужностi обов'язково зазначаються пiдстава для вiдмови та фактичнi обставини, що пiдтверджують наявнiсть такої пiдстави.

     6. Рiшення про державну реєстрацiю потужностi або про вiдмову у такiй реєстрацiї приймається протягом 10 календарних днiв пiсля отримання вiдповiдної заяви оператора ринку. Копiя рiшення про державну реєстрацiю потужностi або про вiдмову у такiй реєстрацiї надається (надсилається) оператору ринку протягом трьох робочих днiв з дня його прийняття.

     7. Оператор ринку має право розпочати експлуатацiю потужностi за принципом мовчазної згоди, якщо протягом 15 робочих днiв пiсля подання ним заяви про державну реєстрацiю потужностi територiальний орган компетентного органу не прийняв рiшення про вiдмову у державнiй реєстрацiї потужностi або не надав копiї такого рiшення оператору ринку.

     8. Оператор ринку зобов'язаний протягом 10 робочих днiв повiдомляти територiальний орган компетентного органу про змiни у своїй дiяльностi, що зумовлюють необхiднiсть внесення змiн до вiдомостей державного реєстру потужностей операторiв ринку, а також про припинення використання потужностi.

     9. Якщо за результатами здiйснення заходу державного контролю виявлено незареєстровану потужнiсть, обов'язковiсть державної реєстрацiї якої встановлено цим Законом, та отримано iнформацiю, достатню для її державної реєстрацiї, територiальний орган компетентного органу здiйснює державну реєстрацiю такої потужностi з власної iнiцiативи, про що повiдомляє оператора ринку.

     10. Компетентний орган забезпечує вiдкритий та безоплатний доступ до державного реєстру потужностей операторiв ринку шляхом його розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     11. Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, затверджує порядок проведення державної реєстрацiї потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторiв ринку та надання iнформацiї з нього заiнтересованим суб'єктам.

(частини третю - дев'яту статтi 25 замiнено дев'ятьма частинами згiдно iз Законом України вiд 21.12.2017р. N 2264-VIII)

     Стаття 26. Затвердженi експортнi потужностi

     1. Потужностi з виробництва харчових продуктiв, призначених для експорту з України (далi - експортнi потужностi), затверджуються компетентним органом, якщо це вимагається країною призначення.

(частина перша статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     2. Компетентний орган здiйснює iнспектування експортної потужностi на вiдповiднiсть вимогам країни призначення виключно за запитом оператора ринку, який має намiр експортувати харчовi продукти до країни призначення, що вимагає затвердження експортної потужностi компетентним органом. Компетентний орган затверджує експортну потужнiсть, якщо за результатами iнспектування пiдтверджено її вiдповiднiсть вимогам країни призначення.

(частина друга статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     3. Компетентний орган веде реєстр затверджених експортних потужностей (об'єктiв) iз зазначенням країни призначення та кожного виду харчового продукту, для якого перевiрено виконання встановлених вимог. Реєстр розмiщується на офiцiйному веб-сайтi компетентного органу i оновлюється не пiзнiше 15 числа поточного мiсяця.

     Стаття 27. Внесення змiн до реєстру затверджених експортних потужностей

     1. Якщо у процесi перевiрки встановлено, що затвердженi експортнi потужностi не вiдповiдають заявленим вимогам, головний державний iнспектор негайно iнформує про це компетентний орган.

     2. Якщо пiд час перевiрки буде виявлено невiдповiдностi заявленим вимогам, якi не створюють безпосередню загрозу здоров'ю споживачу, державний iнспектор обмежується винесенням попередження оператору ринку про необхiднiсть усунення таких порушень у технiчно можливий термiн, про що робить вiдповiдний запис у актi державного контролю. У разi неусунення оператором ринку виявлених порушень, як це зазначено в актi державного контролю, компетентний орган приймає рiшення про виключення потужностей, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, або певних видiв харчових продуктiв, вироблених на таких потужностях, з реєстру затверджених експортних потужностей.

     3. Оператор ринку може оскаржити до суду рiшення про виключення потужностей, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, або певного виду харчових продуктiв, вироблених на таких потужностях, з реєстру затверджених експортних потужностей.

     4. У разi прийняття рiшення про тимчасове припинення або виключення затверджених експортних потужностей чи певного виду харчових продуктiв, вироблених на таких потужностях, з реєстру затверджених експортних потужностей компетентний орган України повинен невiдкладно повiдомити про це компетентному органу країни призначення.

     5. Компетентний орган країни призначення, для якої компетентним органом України проведено перевiрку виконання встановлених вимог, повинен мати безперешкодний доступ до затверджених експортних потужностей з метою iнспектування таких потужностей для проведення перевiрки виконання встановлених вимог. Компетентний орган країни призначення зобов'язаний повiдомити компетентному органу України про зазначене iнспектування за 48 годин.

     6. Якщо в результатi iнспектування затверджених експортних потужностей для проведення перевiрки виконання встановлених вимог компетентний орган країни призначення надасть висновок, що такi потужностi не вiдповiдають встановленим вимогам, компетентний орган України приймає рiшення про тимчасове припинення функцiонування потужностей або їх виключення з реєстру. Згiдно з даним висновком зазначене рiшення компетентного органу України не пiдлягає оскарженню.

     Стаття 28. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

Роздiл V
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦIЯ ОБ'ЄКТIВ САНIТАРНИХ ЗАХОДIВ

     Стаття 29. Державна реєстрацiя об'єктiв санiтарних заходiв

     1. Забороняється реалiзацiя об'єктiв санiтарних заходiв, якi не зареєстрованi вiдповiдно до вимог цього Закону.

     2. Державнiй реєстрацiї пiдлягають:

     1) новiтнi харчовi продукти;

     2) харчовi добавки;

     3) ароматизатори, за виключенням окремої групи ароматизаторiв, визначених центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я;

     4) ензими;

     5) допомiжнi матерiали для переробки, та матерiали, що контактують з харчовими продуктами, якi вперше вводяться в обiг та/або вперше використовуються на територiї України;

     6) вода питна, яку планується вiднести до категорiї "вода природна мiнеральна".

     3. Забороняється вимагати реєстрацiю iнших об'єктiв санiтарних заходiв, не зазначених у частинi другiй цiєї статтi.

     4. Для проведення державної реєстрацiї об'єктiв санiтарних заходiв оператором ринку або його уповноваженим представником до центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я, подається заява в довiльнiй формi, яка має супроводжуватися документацiєю вiдповiдно до вимог цього Закону.

     5. Пiдставами для вiдмови в державнiй реєстрацiї об'єктiв санiтарних заходiв є наявнiсть доказiв їх невiдповiдностi законодавству про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв.

     6. Порядок, методи та обсяг необхiдних дослiджень (випробувань) для державної реєстрацiї повиннi враховувати ступiнь ризику об'єктiв цiєї реєстрацiї для здоров'я людини, а також факт затвердження зазначених об'єктiв санiтарних заходiв вiдповiдними мiжнародними органiзацiями або Європейським Союзом.

     7. Державна реєстрацiя зазначених об'єктiв санiтарних заходiв здiйснюється безкоштовно.

     8. Державна реєстрацiя об'єктiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, за винятком новiтнiх харчових продуктiв та харчових добавок, проводиться протягом 30 робочих днiв пiсля отримання заяви про таку реєстрацiю.

     Державна реєстрацiя новiтнiх харчових продуктiв проводиться протягом 180 робочих днiв пiсля отримання заяви.

     Державна реєстрацiя харчових добавок проводиться протягом 120 робочих днiв пiсля отримання заяви.

     9. Якщо державна реєстрацiя не закiнчена протягом строку, визначеного у частинi восьмiй цiєї статтi, замовнику надається письмове обґрунтування причин продовження строку проведення реєстрацiї, який не може бути продовжений бiльше нiж на 30 робочих днiв.

     10. Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я, затверджує процедури проведення державної реєстрацiї, ведення реєстрiв та надання iнформацiї з реєстрiв заiнтересованим суб'єктам.

     11. Зазначенi в цiй статтi державнi реєстри оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я, який оновлює їх по мiрi надходження iнформацiї, але не пiзнiше 10 робочих днiв з дня реєстрацiї об'єкта санiтарних заходiв.

     Стаття 30. Державна реєстрацiя харчових добавок

     1. У виробництвi харчових продуктiв та харчових продуктах, якi перебувають в обiгу, дозволяється використання лише тих харчових добавок, що включенi до Державного реєстру харчових добавок, дозволених до використання в харчових продуктах.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я, здiйснює їх державну реєстрацiю та веде Державний реєстр харчових добавок. У Державному реєстрi харчових добавок, зокрема, зазначаються їх максимально допустимi рiвнi у випадках, коли їх невизначення ставить пiд загрозу здоров'я споживачiв. У Державному реєстрi харчових добавок також зазначаються харчовi продукти, в яких вони використовуються.

     Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я, вносить змiни до Державного реєстру харчових добавок:

     1) за власною iнiцiативою у випадках:

     створення початкового Державного реєстру харчових добавок;

     виключення харчової добавки з Державного реєстру харчових добавок за наявностi доказiв її невiдповiдностi вимогам, встановленим законодавством;

     2) за зверненнями операторiв ринку або їх об'єднань пiсля державної реєстрацiї.

     Частиною Державного реєстру харчових добавок є харчовi добавки, якi визнанi Європейським Союзом такими, що є безпечними для споживання людиною. Включення зазначених харчових добавок до Державного реєстру харчових добавок не залежить вiд затвердження чи будь-яких iнших дiй стосовно створення та/або ведення центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я, Державного реєстру харчових добавок.

     3. Пiд час державної реєстрацiї харчової добавки необхiдно:

     1) визначати харчовi продукти, до яких ця добавка може додаватися, та у разi потреби умови, за яких вона може додаватися;

     2) обмежувати харчову добавку до найнижчого рiвня використання, який є необхiдним для досягнення бажаного ефекту;

     3) враховувати будь-яке допустиме щоденне споживання або обсяг споживання харчової добавки та її вiрогiдне щоденне споживання вiд усiх джерел, включаючи можливе щоденне споживання харчової добавки спецiальними групами споживачiв.

     4. Харчова добавка може бути зареєстрована тiльки, якщо:

     1) iснує обґрунтована технологiчна необхiднiсть у харчовiй добавцi;

     2) використання харчової добавки не вводить споживача в оману;

     3) харчова добавка згiдно з наявними науковими даними не спричинить шкiдливого впливу на здоров'я людини в тому об'ємi, в якому її планується застосовувати.

     5. Будь-який оператор ринку або об'єднання операторiв ринку може звернутися iз запитом про державну реєстрацiю харчової добавки шляхом подання до центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я, заяви в довiльнiй формi про державну реєстрацiю харчової добавки, що супроводжується вiдповiдною документацiєю, яка свiдчить про те, що харчова добавка вiдповiдає положенням частини четвертої цiєї статтi.

     Якщо харчова добавка дозволена до використання вiдповiдними мiжнародними органiзацiями, iнформацiя, що це пiдтверджує, додається до заяви про реєстрацiю. Рiшення щодо реєстрацiї або вiдмови в реєстрацiї харчової добавки для виробництва харчових продуктiв в Українi чи обiгу харчових продуктiв, якi мiстять таку харчову добавку, приймається протягом 120 робочих днiв пiсля одержання заяви.

     6. Харчова добавка, стосовно реєстрацiї якої подано звернення i яка дозволена до використання вiдповiдними мiжнародними органiзацiями, пiдлягає експрес-реєстрацiї.

     7. Експрес-реєстрацiя включає огляд звiту вiдповiдних мiжнародних органiзацiй, якi обґрунтовують можливiсть використання харчової добавки. Цей огляд повинен враховувати обставини та умови, специфiчнi для населення України (якщо такi iснують), а також технiчнi та економiчнi можливостi визначення присутностi та/або рiвнi використання харчових добавок у харчових продуктах вiдносно рiвнiв включень, що затвердженi вiдповiдними мiжнародними органiзацiями.

     8. Згiдно з процедурою експрес-реєстрацiї рiшення щодо реєстрацiї або вiдмови в реєстрацiї харчової добавки для виробництва харчових продуктiв в Українi чи обiгу харчових продуктiв, якi мiстять таку харчову добавку, приймається протягом 30 робочих днiв пiсля одержання заяви та документiв i повiдомляється заявнику.

     Стаття 31. Державна реєстрацiя допомiжних матерiалiв для переробки та матерiалiв, що контактують з харчовими продуктами, i води питної

     1. Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я, здiйснює державну реєстрацiю допомiжних матерiалiв для переробки та матерiалiв, що контактують з харчовими продуктами, i води питної, яку планується вiднести до категорiї "вода природна мiнеральна".

     2. Пiдставами для проведення державної реєстрацiї є:

     1) для допомiжних матерiалiв для переробки та матерiалiв, що контактують з харчовими продуктами, - заява вiд оператора ринку або його уповноваженого представника в довiльнiй формi та досьє на допомiжний матерiал для переробки та/або матерiал, що контактує з харчовими продуктами, за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я;

     2) для води питної, яку планується вiднести до категорiї "вода природна мiнеральна", - заява вiд оператора ринку або його уповноваженого представника в довiльнiй формi та документацiя щодо результатiв дослiджень (випробувань) води i опис джерела, з якого вона видобувається, за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я.

     3. Допомiжнi матерiали для переробки та матерiалiв, що контактують з харчовими продуктами, обiг яких здiйснюється в Українi, не повиннi спричиняти присутнiсть небезпечних факторiв у харчових продуктах у кiлькостi, що перевищує максимальнi межi залишкiв.

     4. Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я, визначає умови використання, максимальнi межi залишкiв у харчових продуктах допомiжних матерiалiв для переробки та матерiалiв, що контактують з харчовими продуктами.

     5. У державнiй реєстрацiї може бути вiдмовлено з таких пiдстав:

     1) для допомiжних матерiалiв для переробки та матерiалiв, що контактують з харчовими продуктами, - у разi наявностi доказiв невiдповiдностi цих об'єктiв вимогам законодавчих актiв щодо їх безпечностi;

(пункт 1 частини п'ятої статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     2) для води питної, яку планується вiднести до категорiї "вода природна мiнеральна", - у разi наявностi доказiв її небезпечностi та/або невiдповiдностi вимогам законодавства щодо вод природних мiнеральних.

Роздiл VI
ВИРОБНИЦТВО ТА ОБIГ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ

     Стаття 32. Вимоги до харчових продуктiв

     1. Харчовi продукти, якi знаходяться в обiгу на територiї України, повиннi вiдповiдати вимогам законодавства про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв.

     У випадку надходження доказiв щодо шкiдливостi харчового продукту, незважаючи на його вiдповiднiсть законодавству про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв, виробництво та обiг такого харчового продукту має бути зупинено та заборонено.

     2. Сертифiкацiя харчових продуктiв необов'язкова. Зазначене не стосується процедури видачi мiжнародного сертифiката, передбаченого цим Законом.

     3. Частину третю статтi 32 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     4. Пiд час виробництва харчових продуктiв в Українi забороняється:

     1) використання харчових добавок, якi не зареєстрованi в Українi вiдповiдно до вимог цього Закону;

     2) використання ароматизаторiв, не зареєстрованих вiдповiдно до вимог цього Закону;

     3) використання допомiжних матерiалiв для переробки та матерiалiв, що контактують з харчовими продуктами, якщо вони не зареєстрованi вiдповiдно до вимог цього Закону.

     5. Харчовi продукти, якi експортуються з України, повиннi вiдповiдати вимогам законодавства України про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв, за винятком випадкiв, коли:

     1) такi вимоги до харчових продуктiв встановленi країною, до якої експортуються харчовi продукти; або

     2) такi вимоги до харчових продуктiв встановленi у двостороннiх угодах України з країною, до якої експортуються харчовi продукти.

     6. Пiдприємствам, включеним до реєстру експортерiв, заборонено використовувати сировину, отриману шляхом забою тварин не на потужностях, що мають експлуатацiйний дозвiл.

     Стаття 33. Розробка, затвердження та застосування методичних настанов

     1. Оператори ринку можуть застосовувати при виробництвi харчових продуктiв методичнi настанови.

     2. Виконання методичних настанов свiдчить про виконання вимог, що визначенi законодавством.

     3. Методичнi настанови розробляються об'єднаннями операторiв ринку i затверджуються вiдповiдно до вимог цього Закону.

     4. Повiдомлення про початок розробки методичних настанов та розмiщення тексту проекту здiйснюються на офiцiйному веб-сайтi органу державної влади, яким їх буде затверджено. Оприлюднення проекту методичних настанов в мережi Iнтернет здiйснюється протягом 10 робочих днiв з дати подання проекту об'єднанням операторiв ринку, яке його розробило.

     5. У текстi повiдомлення має бути наведена така iнформацiя:

     1) найменування та контактнi данi (телефон, поштова та електронна адреси) об'єднання операторiв ринку - розробника методичних настанов;

     2) мета розробки;

     3) положення нормативно-правового акту, щодо якого надається роз'яснення.

     6. Розробник методичних настанов зобов'язаний опрацювати проект з урахуванням зауважень та пропозицiй зацiкавлених осiб, наданих у письмовiй формi, та оприлюднити їх перелiк iз скороченим викладенням змiсту та своїх висновкiв на офiцiйному веб-сайтi органу державної влади, яким буде затверджено методичнi настанови.

     7. Розробник методичних настанов надає доопрацьований проект i перелiк зауважень та пропозицiй органу державної влади, яким буде затверджено методичнi настанови, який повинен провести його аналiз впродовж 30 робочих днiв з метою:

     1) встановлення вiдповiдностi методичних настанов положенням дiючого законодавства про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв, а у разi їх вiдсутностi - положенням документiв вiдповiдних мiжнародних органiзацiй;

     2) оцiнки можливостi застосування положень методичних настанов на практицi.

     8. У разi невiдповiдностi проекту вимогам частин п'ятої та сьомої цiєї статтi проект методичних настанов протягом 10 робочих днiв повертається розробнику iз детальним поясненням щодо неможливостi його затвердження.

     9. Розробник методичних настанов пiсля доопрацювання проекту методичних настанов з урахуванням зауважень може повторно подати його на затвердження до вiдповiдного органу державної влади вiдповiдно до частин п'ятої - восьмої цiєї статтi.

     Стаття 34. Забiй тварин

     1. Забороняється забiй тварин, якi не супроводжуються ветеринарним документом, що засвiдчує здоров'я тварин.

     2. Забороняється здiйснювати забiй свiйських копитних тварин, диких ссавцiв, вирощених на фермi, вiдмiнних вiд зайцеподiбних, а також забiй свiйської птицi та кролiв не на бiйнi, що має експлуатацiйний дозвiл. Ця норма не стосується забою зазначених тварин в обсязi, що не перевищує трьох голiв свiйських парнокопитних тварин або iнших копитних тварин на тиждень, за умови проведення передзабiйного та пiслязабiйного огляду державним ветеринарним iнспектором або уповноваженим ветеринаром у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв та у сферi ветеринарної медицини, а також п'яти голiв свiйської птицi, кролiв на день.

(абзац перший частини другої статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Iз 1 сiчня 2025 року продукти, отриманi в результатi забою не на бойнi, що має експлуатацiйний дозвiл, можуть використовуватися виключно для власного споживання або реалiзацiї на агропромисловому ринку кiнцевому споживачу в межах 50 кiлометрiв вiд мiсця забою або в областi, в якiй вiн здiйснений.

     3. Частину третю статтi 34 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     4. Частину четверту статтi 34 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     5. Частину п'яту статтi 34 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     6. Частину шосту статтi 34 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     7. Частину сьому статтi 34 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     8. Частину восьму статтi 34 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     9. Частину дев'яту статтi 34 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     10. Частину десяту статтi 34 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     11. Частину одинадцяту статтi 34 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Стаття 35. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Стаття 36. Обiг харчових продуктiв на агропродовольчих ринках

     1. Цiлi тушi або частини туш парнокопитних та iнших копитних тварин, тушi свiйської птицi, кроликiв та малих диких тварин, риба, мед, яйця, молоко необроблене, сир домашнього виробництва i продукти рослинного походження можуть продаватися на агропродовольчих ринках за умови пiдтвердження їхньої придатностi за результатами випробувань (дослiджень) акредитованої лабораторiї, яка знаходиться на агропродовольчому ринку, державним iнспектором, який знаходиться на цьому ж ринку. Не пiдлягають зазначеним випробуванням харчовi продукти недомашнього виробництва, якi супроводжуються документами, що забезпечують простежуванiсть продукцiї.

(частина перша статтi 36 набирає чинностi з 20.09.2019р. згiдно iз Законом України вiд 22.07.2014р. N 1602-VII)

     2. Позначка придатностi ставиться державним iнспектором, який знаходиться на агропродовольчому ринку, на цiлi тушi або частини туш парнокопитних та iнших копитних тварин, на кожну тушу малих диких тварин та свiйської птицi, кролiв, щодо яких пiдтверджено придатнiсть для споживання людиною, за результатами випробувань (дослiджень) акредитованої лабораторiї, яка знаходиться на агропродовольчому ринку. Придатнiсть для споживання людиною продуктiв рослинного походження, а також необробленого молока та сиру домашнього виробництва пiдтверджується державним iнспектором за результатами випробувань (дослiджень) акредитованої лабораторiї.

     3. На тушах, непридатних для споживання людиною, якi на пiдставi результатiв лабораторних дослiджень (випробувань) не можуть використовуватися для споживання людиною, наносяться насiчки на поверхнi усiєї тушi, що вказують на непридатнiсть продукту для споживання людиною.

     4. Харчовий продукт, який є непридатним для споживання людиною, але не становить безпосередньої загрози (низький ризик) для здоров'я людини, не допускається до реалiзацiї та утилiзується власником. Харчовий продукт, який є непридатним для споживання людиною, але становить безпосередню загрозу (високий ризик) для здоров'я людини, пiдлягає негайному вилученню власником та утилiзацiї або знищенню пiд контролем державного iнспектора вiдповiдно до законодавства.

     5. Забороняється функцiонування агропродовольчого ринку за вiдсутностi акредитованої лабораторiї.

     Стаття 37. Вимоги до обiгу об'єктiв санiтарних заходiв

     1. Забороняється:

     1) обiг харчових продуктiв на потужностях, що не вiдповiдають вимогам санiтарних заходiв;

     2) продаж харчових продуктiв власного домашнього виробництва не на агропродовольчих ринках;

     3) обiг неперероблених туш парнокопитних та/або однокопитних тварин, на яких безпосередньо або на упаковцi вiдсутня позначка придатностi;

     4) обiг харчових продуктiв, вироблених на потужностях, щодо яких не отримано експлуатацiйного дозволу, передбаченого цим Законом, або дiя якого тимчасово припинена;

     5) обiг харчових продуктiв, вироблених на потужностях, повiдомлення про реєстрацiю яких не було зроблено оператором ринку до вимог цього Закону;

     6) обiг харчових продуктiв, якi мiстять генетично модифiкованi органiзми або отриманi з їх використанням, до проведення їх державної реєстрацiї;

     7) обiг неперероблених харчових продуктiв iз свинини для споживання людиною без вiдповiдних ветеринарних документiв у разi пiдтвердження спалаху хвороб, що є небезпечними для здоров'я людей або тварин, за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв.

(частину першу статтi 37 доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     2. Забороняється також обiг об'єктiв санiтарних заходiв, якщо цi об'єкти:

     1) небезпечнi;

     2) непридатнi до споживання;

     3) неправильно маркованi;

     4) незареєстрованi вiдповiдно до вимог цього Закону;

     5) ввезенi (пересланi) на територiю України контрабандно.

     Харчовi продукти, зазначенi у пунктах 2 i 3 цiєї частини, пiдлягають вилученню з обiгу та/або вiдкликанню вiдповiдно до вимог цього Закону.

     3. Об'єкти санiтарних заходiв, що вилученi з обiгу у зв'язку з порушенням пунктiв 3 i 4 частини другої цiєї статтi, можуть бути повернутi в обiг за умови забезпечення виправлення маркування або проведення державної реєстрацiї в порядку, встановленому цим Законом.

     4. Вилученi об'єкти санiтарних заходiв, якi неможливо повернути в обiг, використовуються для iнших, нiж споживання населенням, цiлей або пiдлягають знищенню у порядку, встановленому законом.

     5. Знищення об'єктiв санiтарних заходiв, повернення їх в обiг для споживання людиною або для iнших цiлей здiйснюються оператором ринку за його рахунок. Порядок знищення об'єктiв санiтарних заходiв або умови, якi повиннi виконуватися оператором ринку для повернення їх в обiг для споживання людиною або для iнших цiлей, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв.

     6. У разi якщо будь-якi небезпечнi харчовi продукти є частиною партiї або вантажу харчових продуктiв одного найменування, вважається, що всi харчовi продукти цього найменування в данiй партiї або вантажi також є небезпечними i їх подальший обiг забороняється, якщо тiльки пiсля проведення подальшої детальної оцiнки не буде доведено, що решта партiї або вантажу є безпечною.

     7. Якщо iнше не передбачене законом, єдиним документом, яким мають супроводжуватися об'єкти санiтарних заходiв пiд час їх перевезення (пересилання), не пов'язаного iз здiйсненням експортних або iмпортних операцiй, є товарно-транспортна накладна.

(частина сьома статтi 37 у редакцiї Закону України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Стаття 38. Виробництво та обiг новiтнього харчового продукту чи iнгредiєнта

     1. Новiтнiй харчовий продукт чи iнгредiєнт повинен бути таким, що:

     1) не становить загрозу для здоров'я людини;

     2) його характеристики не вводять споживача в оману;

     3) якщо новiтнiй харчовий продукт розроблений на замiну звичайного, кiлькiсть поживних та iнших речовин, енергiї, що отримуватиме споживач за нормальних умов його споживання, не вiдрiзнятиметься бiльше значень природних варiацiй вiд тих, що отримуються вiд звичайного харчового продукту.

     2. Забороняється обiг новiтнього харчового продукту чи iнгредiєнта за вiдсутностi державної реєстрацiї, проведеної центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я.

     3. Критерiями, що вiдрiзняють новiтнiй харчовий продукт чи iнгредiєнт вiд звичайних, є такi:

     1) харчовий продукт чи iнгредiєнт не має iсторiї безпечного споживання в Українi i має значну змiну та/або вплив внаслiдок:

     застосування процесу вирощування тварин та/або рослин, що ранiше не застосовувався для цих цiлей;

     вироблення шляхом застосування виробничого процесу, який ранiше не використовувався для цього виду продукту чи iнгредiєнта;

     2) харчовий продукт чи iнгредiєнт не має iсторiї безпечного споживання в Українi, але має iсторiю безпечного споживання в iншiй країнi/країнах i значну змiну та/або вплив.

     4. Пiд термiном "iсторiя безпечного споживання" розумiють данi про споживання харчового продукту чи iнгредiєнта як елементу звичайного рацiону населення країни або частини країни, що не мiстить даних про негативний вплив такого продукту або iнгредiєнта на здоров'я людей. Такi данi можуть, зокрема, включати результати наукових дослiджень, статистичних спостережень.

     5. Пiд термiном "значна змiна та/або вплив харчового продукту чи iнгредiєнта" розумiють змiну та/або вплив харчового продукту чи iнгредiєнта, якi за досвiдом оператора ринку та/або вiдповiдно до наукових даних перевищують бiльш як на 100 вiдсоткiв значення звичайних (тобто тих, що зустрiчалися ранiше) варiацiй у звичайних харчових продуктах чи iнгредiєнтах або тих варiацiй, що мали мiсце у вже зареєстрованих новiтнiх харчових продуктах чи iнгредiєнтах, таких параметрiв:

     1) склад, структура, поживна цiннiсть харчового продукту чи iнгредiєнта, його фiзiологiчний ефект;

     2) спосiб, у який харчовий продукт чи iнгредiєнт метаболiзується в органiзмi людини;

     3) безпечнiсть харчового продукту чи iнгредiєнта.

     6. До новiтнiх харчових продуктiв не належать необробленi харчовi продукти, що не мають iсторiї безпечного споживання в Українi, але мають iсторiю безпечного споживання в iнших країнах або їх частинах.

     7. До новiтнiх харчових продуктiв не належить вода питна будь-якого походження у будь-яких ємностях.

     8. Оператор ринку, який збирається вводити новiтнiй харчовий продукт в обiг на територiї України, подає заяву на проведення державної реєстрацiї до центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я. До заяви додається документацiя, яка мiстить iнформацiю про те, що новiтнiй харчовий продукт вiдповiдає положенням частини першої цiєї статтi.

     9. Державна реєстрацiя здiйснюється протягом строку, зазначеного у статтi 29 цього Закону.

     10. Виключною пiдставою для вiдмови в державнiй реєстрацiї новiтнiх харчових продуктiв є невiдповiднiсть вимогам цього Закону.

     11. Пiсля державної реєстрацiї та внесення новiтнього харчового продукту чи iнгредiєнта до Реєстру новiтнiх харчових продуктiв чи iнгредiєнтiв будь-який оператор ринку має право виробляти та вводити в обiг такий харчовий продукт чи iнгредiєнт з урахуванням положень законодавства про захист прав iнтелектуальної власностi.

     12. Положення цiєї статтi не поширюються на виробництво та/або обiг новiтнього харчового продукту, який вмiщує, складається або виробляється з генетично модифiкованих органiзмiв, а також на харчовi добавки, ароматизатори та ензими.

     Стаття 39. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

Роздiл VII
ЗАГАЛЬНI ГIГIЄНIЧНI ВИМОГИ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ

     Стаття 40. Загальнi вимоги до операторiв ринку, якi здiйснюють первинне виробництво та ведення записiв щодо забезпечення безпечностi харчових продуктiв

     1. З метою забезпечення безпечностi первинної продукцiї пiд час здiйснення первинного виробництва, перевезення, зберiгання та iншого поводження з первинною продукцiєю в мiсцi її виробництва та перевезення живих тварин, а також захисту здоров'я людей оператори ринку здiйснюють заходи щодо:

     1) управлiння небезпечними факторами;

     2) забезпечення здорового стану рослин та тварин, якi мають вплив на здоров'я людини, включаючи виконання планiв державного монiторингу та контролю зоонозiв та їх збудникiв.

     2. Оператори ринку, якi займаються розведенням тварин, полюванням або первинним виробництвом продуктiв тваринного походження:

     1) пiдтримують потужностi для виробництва та/або обiгу первинної продукцiї та супутнiх дiй, включаючи потужностi для зберiгання та приготування кормiв у чистотi шляхом чищення, миття та дезiнфекцiї;

     2) пiдтримують обладнання, iнвентар та транспортнi засоби у чистотi шляхом чищення, миття та дезiнфекцiї;

     3) забезпечують належний рiвень чистоти тварин, якi пiдлягають забою, та у разi необхiдностi чистоту тварин, якi використовуються для виробництва харчових продуктiв;

     4) використовують на потужностях воду питну або воду чисту для запобiгання забрудненню;

     5) забезпечують допуск до виробництва та/або здiйснення обiгу харчових продуктiв персоналу, стан здоров'я якого не становить загрози безпечностi харчових продуктiв та який пройшов обов'язковий медичний огляд i навчання (пiдготовку), що має бути документально пiдтверджено;

     6) здiйснюють ефективнi заходи щодо боротьби iз шкiдниками;

     7) зберiгають та вивозять вiдходи та небезпечнi речовини у максимально безпечний спосiб з метою запобiгання забрудненню;

     8) повiдомляють з метою запобiгання проникненню та поширенню хвороб, що передаються людинi через харчовий продукт, компетентному органу про пiдозрiлi спалахи хвороб, пов'язаних з появою нових тварин;

     9) використовують результати дослiджень (випробувань) зразкiв;

     10) використовують ветеринарнi препарати та кормовi добавки вiдповiдно до вимог законодавства.

     3. Оператори ринку, якi займаються збором врожаю або виробництвом продуктiв рослинного походження, зобов'язанi здiйснювати дiї, зазначенi в частинi другiй цiєї статтi, крiм дiй, зазначених у пунктах 3, 8 та 10, а також використовувати засоби захисту рослин вiдповiдно до вимог законодавства.

     4. У разi отримання iнформацiї про невiдповiдностi потужностей вимогам Закону, виявленi пiд час здiйснення державного контролю, оператор ринку вживає всiх необхiдних заходiв для усунення таких невiдповiдностей.

     5. З метою забезпечення високого рiвня безпечностi харчових продуктiв та швидкого реагування у разi виявлення випадкiв, що можуть спричинити шкiдливий вплив на здоров'я людини, оператори ринку зобов'язанi:

     1) вести записи про заходи, якi вживаються для управлiння небезпечними факторами, та зберiгати їх протягом трьох мiсяцiв пiсля закiнчення кiнцевої дати продажу харчового продукту, нанесеної на маркуваннi;

     2) надавати на запит компетентного органу або операторiв ринку, якi отримують первинну продукцiю, iнформацiю, передбачену цiєю статтею.

     6. Оператори ринку, якi займаються розведенням тварин, полюванням або первинним виробництвом харчових продуктiв тваринного походження, ведуть записи щодо:

     1) виду та походження кормiв;

     2) ветеринарних препаратiв для тварин, дати їх застосування, часу очiкування, пiсля якого дозволяється використання тварини та/або харчових продуктiв тваринного походження;

     3) наявностi хвороб тварин, якi можуть вплинути на безпечнiсть харчових продуктiв;

     4) результатiв дослiджень (випробувань) зразкiв, отриманих вiд тварин, або iнших зразкiв, вiдiбраних з дiагностичною метою;

     5) даних стосовно проведення перевiрок тварин та/або харчових продуктiв.

     7. Оператори ринку, якi займаються збором врожаю або виробництвом продуктiв рослинного походження, ведуть записи щодо:

     1) використання засобiв захисту рослин;

     2) наявностi шкiдливих органiзмiв чи хвороб, що можуть вплинути на безпечнiсть харчових продуктiв рослинного походження;

     3) результатiв вiдповiдних дослiджень (випробувань) зразкiв рослин або iнших зразкiв.

     Стаття 41. Гiгiєнiчнi вимоги до потужностей

     1. Потужностi, на яких здiйснюється виробництво та/або обiг харчових продуктiв, повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     1) пiдтримуватися в чистому та робочому станi;

     2) бути спланованими, сконструйованими та розмiщеними для належного утримання, чищення та/або дезiнфекцiї, запобiгання або мiнiмiзацiї будь-якого забруднення, а також здiйснення заходiв, необхiдних для забезпечення гiгiєнiчних вимог, у тому числi заходiв з боротьби iз шкiдниками, запобiгання накопиченню бруду, контакту з токсичними речовинами та матерiалами, забрудненню харчових продуктiв, пiдтримання необхiдних температурних режимiв;

     3) мати належну природну або механiчну вентиляцiю. Система вентиляцiї має бути сконструйована таким чином, щоб механiчний потiк повiтря iз забрудненої зони не потрапляв до чистої зони, був забезпечений безперешкодний доступ до фiльтрiв та iнших частин, якi необхiдно чистити або замiнювати;

     4) забезпечуватися належним природним та/або штучним освiтленням примiщення, необхiдним для виробництва та/або зберiгання харчових продуктiв;

     5) пiдлога повинна мати достатню дренажну систему, конструкцiя якої запобiгатиме ризику забруднення. При вiдкритих та/або частково вiдкритих дренажних каналах рух вiдходiв має бути з чистої до забрудненої зони.

     2. Положення цiєї статтi не поширюються на операторiв ринку, зазначених у статтях 40, 43 i 44 цього Закону.

     Стаття 42. Гiгiєнiчнi вимоги до примiщень, де обробляються або переробляються харчовi продукти

     1. Конструкцiя та планування примiщень повиннi забезпечувати можливiсть дотримання належного рiвня гiгiєнiчних вимог до харчових продуктiв, включаючи захист вiд забруднення, пiд час операцiй iз харчовими продуктами та мiж такими операцiями.

     З цiєю метою примiщення, в яких харчовi продукти обробляються та/або переробляються, повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     1) для стiн та пiдлоги примiщень використовуються непроникаючi, непоглинаючi, нетоксичнi та придатнi до миття матерiали, або iншi матерiали, якi забезпечують можливiсть дотримання належного рiвня гiгiєнiчних вимог до харчових продуктiв, включаючи захист вiд забруднення, пiд час операцiй iз харчовими продуктами та мiж такими операцiями;

     2) стеля (або у разi її вiдсутностi внутрiшня поверхня даху) та верхнi крiплення побудованi таким чином, щоб запобiгати накопиченню бруду, утворенню небажаної плiсняви i вiдпаданню часток конструкцiї, зменшувати конденсат. Поверхня стелi, висота якої є належною для здiйснення операцiй, має бути гладкою;

     3) вiкна та iншi отвори побудованi таким чином, щоб це запобiгало накопиченню бруду. Вiкна, що вiдкриваються назовнi, у разi потреби повиннi бути обладнанi сiткою вiд комах, що легко знiмається для чищення. Вiкна, вiдкриття яких може призвести до забруднення, пiд час виробництва повиннi бути зачиненi;

     4) поверхня дверей гладка та зроблена з непоглинаючих вологу матерiалiв. Дверi легко чистяться та у разi потреби дезiнфiкуються;

     5) всi поверхнi (включаючи поверхню обладнань), що контактують з харчовими продуктами, утримуються у непошкодженому станi, легко чистяться, у разi потреби дезiнфiкуються та зробленi з гладких, нержавiючих, нетоксичних, придатних до миття матерiалiв;

     6) залежно вiд типу, розмiру та виду дiяльностi на потужностях наявнi примiщення для чищення, дезiнфекцiї i зберiгання робочих iнструментiв та обладнання, якi виготовленi з нержавiючих матерiалiв, легко чистяться, мають гарячу та холодну воду.

     2. У разi якщо харчовi продукти знаходяться в примiщеннях для набуття ними притаманних їм традицiйних характеристик (для традицiйних харчових продуктiв), стелi, стiни та пiдлога таких примiщень можуть не вiдповiдати вимогам частини першої цiєї статтi стосовно властивостей матерiалiв, з яких вони мають бути зробленi (непроникнення та непоглинання).

     3. Положення цiєї статтi не поширюються на операторiв ринку, зазначених у статтях 43 i 44 цього Закону.

     Стаття 43. Гiгiєнiчнi вимоги до рухомих та/або тимчасових потужностей

     1. Рухомi та/або тимчасовi потужностi (палатки, кiоски, прилавки, рухомi транспортнi засоби для торгiвлi) повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     1) утримуватися в чистотi та належному станi;

     2) забезпечувати захист вiд будь-якого ризику забруднення, зокрема вiд шкiдникiв та гризунiв;

     3) бути обладнанi засобами для пiдтримання належної особистої гiгiєни;

     4) поверхнi (включаючи поверхню обладнань), що контактують з харчовими продуктами, утримуються у непошкодженому станi, легко чистяться та дезiнфiкуються, зробленi з гладких, нержавiючих, нетоксичних, придатних до миття матерiалiв;

     5) бути забезпеченi гарячою та/або холодною питною водою у необхiднiй кiлькостi;

     6) мати належнi засоби для гiгiєнiчного зберiгання небезпечних та/або неїстiвних речовин та вiдходiв (рiдких або твердих), а також засоби для їх зберiгання та подальшого поводження та/або мати вiдповiдний договiр щодо їх утилiзацiї (знищення);

     7) мати належнi засоби для пiдтримання температури, необхiдної для зберiгання харчових продуктiв, та її контролю;

     8) забезпечувати розмiщення харчових продуктiв таким чином, щоб максимально знизити ризик їх забруднення.

     Стаття 44. Гiгiєнiчнi вимоги до транспортних засобiв

     1. Оператори ринку використовують лише транспортнi засоби, що вiдповiдають таким вимогам:

     1) транспортнi засоби та/або контейнери, що використовуються для перевезення харчових продуктiв, є чистими, утримуються у належному станi, що забезпечує захист харчових продуктiв вiд забруднення, та мають таку конструкцiю, що забезпечує результативне чищення та/або дезiнфекцiю;

     2) якщо використання транспортних засобiв та/або контейнерiв для перевезення нехарчових продуктiв може призвести до забруднення харчового продукту, для перевезення якого вони можуть потiм застосовуватися, вони використовуються тiльки для перевезення харчових продуктiв;

     3) у разi одночасного використання транспортних засобiв та/або контейнерiв для перевезення харчових та нехарчових продуктiв або у разi одночасного перевезення рiзних харчових продуктiв забезпечується таке роздiлення продуктiв, що унеможливлює їх забруднення. Для уникнення ризику забруднення забезпечується результативне очищення зазначених транспортних засобiв та/або контейнерiв перед кожним наступним завантаженням;

     4) перевезення рiдких, гранульованих, порошкових харчових продуктiв здiйснюється в ємностях та/або контейнерах/танкерах, передбачених для перевезення тiльки харчових продуктiв. Зазначенi ємностi та/або контейнери/танкери чiтко промаркованi державною мовою, що вказує на їх використання виключно для перевезення харчових продуктiв, або мають маркування "тiльки для харчових продуктiв";

     5) харчовi продукти розмiщуються у транспортних засобах та/або контейнерах таким чином, щоб мiнiмiзувати ризик їх забруднення.

     Стаття 45. Гiгiєнiчнi вимоги до обладнання та iнвентарю

     1. Оператори ринку можуть використовувати обладнання та iнвентар, з якими контактують харчовi продукти, що вiдповiдають таким вимогам:

     1) є чистими та у разi потреби продезiнфiкованими. Чищення та дезiнфекцiя здiйснюються таким чином, щоб забезпечити захист вiд появи ризику забруднення;

     2) виготовленi з матерiалiв та утримуються у належному станi та умовах, що зменшують ризик забруднення та дають змогу проводити їх чищення та дезiнфекцiю (крiм тари та упаковки, що не повертається оператору ринку);

     3) розмiщенi таким чином, що дозволяє чищення обладнання та навколишньої територiї.

     2. Обладнання має бути калiброваним вiдповiдно до законодавства.

     3. У разi використання хiмiчних засобiв з метою запобiгання корозiї обладнання та контейнерiв такi засоби використовуються вiдповiдно до належної виробничої практики.

     Стаття 46. Гiгiєнiчнi вимоги пiд час поводження з харчовими вiдходами

     1. Оператори ринку пiд час поводження з харчовими вiдходами (неїстiвнi субпродукти та iншi залишки) повиннi:

     1) якомога швидше видаляти харчовi вiдходи з примiщення, де є харчовi продукти;

     2) розмiщувати харчовi вiдходи у закритих контейнерах, сконструйованих таким чином, щоб забезпечити максимальний рiвень захисту та їх дезiнфекцiю;

     3) дотримуватися вiдповiдних положень законодавства щодо зберiгання i утилiзацiї (знищення) харчових та iнших вiдходiв та/або мати договори щодо їх утилiзацiї (знищення).

     2. Харчовi вiдходи знищуються вiдповiдно до законодавства.

     Стаття 47. Гiгiєнiчнi вимоги щодо постачання води

     1. Оператори ринку дотримуються таких вимог щодо постачання води:

     1) забезпечення постачання води питної на потужностях у кiлькостi, яка вiдповiдає розмiру та типу потужностi;

     2) вода чиста може використовуватися пiд час обробки продуктiв рибальства з незмiненою цiлiснiстю, а також для зовнiшнього миття. Вода морська чиста може використовуватися для обробки живих двостулкових молюскiв, голкошкiрих, оболонкових i морських черевоногих. У таких випадках потужнiсть має бути сконструйована та обладнана таким чином, щоб уможливити постачання такої води;

     3) циркуляцiя води непитної, що використовується у системах пожежогасiння, виробництва пари, заморожування та iнших цiлях, здiйснюється окремою чiтко iдентифiкованою водогiнною мережею. Забороняється будь-яке з'єднання водогону з водою непитною з водогоном, через який вiдбувається циркуляцiя води питної;

     4) вода, що використовується у виробництвi харчових продуктiв (у технологiчному процесi та/або є iнгредiєнтом), має вiдповiдати вимогам, установленим до води питної;

     5) лiд, який контактує з харчовими продуктами i може спричинити забруднення харчових продуктiв, виготовляється з води питної або, якщо вiн використовується для охолодження продуктiв рибальства, щодо яких не змiнюється цiлiснiсть, - з води чистої. Лiд виготовляється, утримується i зберiгається в умовах, якi захищають його вiд забруднення;

     6) пара, яка прямо контактує з харчовими продуктами, повинна бути без жодних речовин, що є небезпечними для здоров'я людини або можуть спричинити забруднення харчових продуктiв;

     7) у разi термiчної обробки харчових продуктiв у герметичних ємностях оператор ринку забезпечує умови, за яких вода, що використовується для охолодження цих ємностей, не є джерелом забруднення цих продуктiв.

     Стаття 48. Вимоги до гiгiєни персоналу потужностей, який працює у зонi поводження з харчовими продуктами

     1. Оператори ринку дотримуються таких вимог щодо гiгiєни персоналу потужностей, який працює у зонi поводження з харчовими продуктами:

     1) на потужностi допускається персонал, який не має протипоказань щодо поводження з харчовими продуктами та пройшов у цього оператора ринку навчання з питань гiгiєни персоналу, що пiдтверджено вiдповiдними записами цього оператора ринку;

     2) персонал потужностей перiодично проходить навчання щодо гiгiєнiчних вимог до виробництва та обiгу харчових продуктiв у цього оператора ринку. Перiодичнiсть такого навчання встановлюється самим оператором ринку.

     Стаття 49. Гiгiєнiчнi вимоги до харчових продуктiв

     1. Оператори ринку дотримуються таких вимог:

     1) забороняється прийняття об'єктiв санiтарних заходiв (крiм живих тварин), що використовуються для виробництва харчових продуктiв, пiсля переробки яких отриманий харчовий продукт є непридатним для споживання людиною;

     2) первинна продукцiя та всi iнгредiєнти, якi зберiгаються на потужностях, утримуються в умовах, що запобiгають їх псуванню та забезпечують захист вiд забруднення;

     3) харчовi продукти повиннi бути захищеними вiд будь-якого забруднення на всiх стадiях виробництва, переробки та/або обiгу;

     4) ведеться результативна боротьба iз шкiдниками i гризунами;

     5) дотримується температурний режим, який унеможливлює розмноження мiкроорганiзмiв, формування токсинiв. Такий режим не повинен перериватися. Виключення щодо дотримання температурного режиму, який унеможливлює розмноження мiкроорганiзмiв, формування токсинiв, можливе протягом обмеженого перiоду часу в процесi пiдготовки харчового продукту до перевезення, зберiгання, продажу, сервiрування харчових продуктiв за умови, якщо це не спричиняє ризик здоров'ю споживачiв;

     6) потужностi з виробництва, обробки, транспортування, зберiгання, первинного пакування перероблених харчових продуктiв повиннi мати належнi примiщення для окремого зберiгання перероблених харчових продуктiв вiд неперероблених, у тому числi морозильнi камери достатнього розмiру;

     7) якщо харчовi продукти мають зберiгатися або пропонуватися до споживання при низьких температурах, вони повиннi бути якнайшвидше охолодженi пiсля стадiї термiчної обробки або останньої стадiї виробництва до температури, яка не спричинить ризик здоров'ю споживачiв;

     8) розморожування харчових продуктiв здiйснюється таким чином, щоб мiнiмiзувати ризик розмноження патогенних мiкроорганiзмiв або формування токсинiв у харчових продуктах. Пiд час розморожування харчовi продукти утримуються при температурi, яка не спричиняє ризик здоров'ю споживача. Якщо рiдина, яка виникає внаслiдок розморожування, може спричинити ризик здоров'ю, вона зливається у безпечний спосiб. Пiсля розморожування харчовi продукти утримуються у спосiб, що мiнiмiзує ризик розмноження патогенних мiкроорганiзмiв або формування токсинiв;

     9) небезпечнi та/або неїстiвнi речовини, включаючи корми для тварин, чiтко маркуються та зберiгаються в окремих безпечних контейнерах.

     Стаття 50. Гiгiєнiчнi вимоги до пакування харчових продуктiв, включаючи первинне пакування

     1. Оператори ринку пiд час здiйснення пакування харчових продуктiв, включаючи первинне пакування, зобов'язанi забезпечити дотримання таких вимог:

     1) матерiали, якi використовуються для пакування, включаючи первинне пакування, не повиннi бути джерелом забруднення;

     2) матерiали для первинного пакування зберiгаються у спосiб, який унеможливлює їх забруднення;

     3) пакування, включаючи первинне пакування, здiйснюється у спосiб, що унеможливлює забруднення продуктiв та цiлiснiсть упаковки.

     2. Матерiали, якi використовуються для пакування, включаючи для первинного пакування, що використовуються повторно, повиннi легко чиститися i в разi необхiдностi дезiнфiкуватися.

     Стаття 51. Гiгiєнiчнi вимоги пiд час термiчної обробки

     1. Вимоги цiєї статтi поширюються на харчовi продукти, якi вводяться в обiг у герметичних упаковках (контейнерах).

     2. Будь-який процес термiчної обробки, що використовується для переробки необробленого харчового продукту або для подальшої переробки обробленого харчового продукту, повинен:

     1) включати нагрiвання кожної частини харчового продукту, що обробляється, до визначеної температури протягом визначеного перiоду часу;

     2) запобiгати забрудненню харчового продукту пiд час переробки.

     3. Оператори ринку забезпечують вiдповiднiсть процесiв термiчної обробки, якi вони застосовують, визначеним результатам шляхом регулярних перевiрок встановлених основних параметрiв (температура, тиск, цiлiснiсть пакування, мiкробiологiчнi показники).

Роздiл VIII
МIЖНАРОДНА ТОРГIВЛЯ

     Стаття 52. Ввезення харчових продуктiв для власного споживання в Україну

     1. Забороняється ввезення на територiю України громадянами України, iноземцями та особами без громадянства для власного споживання харчових продуктiв тваринного походження без упаковки виробника.

     Стаття 53. Виключена

(стаття 53 у редакцiї Закону України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)
(виключена згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Стаття 54. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Стаття 55. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Стаття 56. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Стаття 57. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Стаття 58. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Стаття 59. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Стаття 60. Умови, якi застосовуються до вантажiв з харчовими продуктами, що експортуються

     1. Якщо цього вимагає країна-iмпортер, вантажi з експортованими харчовими продуктами повиннi супроводжуватися оригiналами мiжнародних сертифiкатiв або iнших документiв, якi вимагаються законодавством країни призначення, виданих компетентним органом.

     2. Мiжнароднi сертифiкати видаються виключно за зверненням оператора ринку i заповнюються українською мовою та/або англiйською мовою або мовою країни призначення. Мiжнароднi сертифiкати на вантажi з окремими видами харчових продуктiв нетваринного походження видаються за формою, погодженою компетентним органом України та компетентним органом країни призначення, або за формою, встановленою країною призначення. Компетентний орган розробляє, затверджує та оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi методичнi рекомендацiї щодо здiйснення експорту вантажiв з окремими видами харчових продуктiв нетваринного походження та порядку оформлення (заповнення) вiдповiдних мiжнародних сертифiкатiв.

(статтю 60 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     3. Якщо iнше не встановлено законом, розмiр плати, яка стягується з оператора ринку на користь компетентного органу за видачу мiжнародного сертифiката на вантаж з харчовими продуктами нетваринного походження, становить 0,05 мiсячного розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на дату вiдповiдного звернення оператора ринку.

(статтю 60 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     4. Якщо iнше не встановлено законом, мiжнародний сертифiкат на вантаж з харчовими продуктами нетваринного походження видається державним iнспектором не пiзнiше одного робочого дня з дати звернення оператора ринку до територiального органу компетентного органу (без урахування часу, необхiдного для проведення лабораторних дослiджень (випробувань), якщо такi вимагаються країною призначення), за умови що в результатi перевiрки вантажу встановлено його вiдповiднiсть вимогам країни призначення.

(статтю 60 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

Роздiл IX
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

     Стаття 61. Мiжнародне спiвробiтництво України у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв

     1. Мiжнародне спiвробiтництво України у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв здiйснюється шляхом:

     1) участi в роботi вiдповiдних мiжнародних органiзацiй;

     2) укладання мiжнародних угод, включаючи двостороннi угоди про взаємне визнання санiтарних заходiв;

     3) гармонiзацiї законодавства України про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв з документами вiдповiдних мiжнародних органiзацiй;

     4) адаптацiї законодавства України про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв з вiдповiдним законодавством Європейського Союзу.

Роздiл X
АДМIНIСТРАТИВНI ПОСЛУГИ

(назва роздiлу X у редакцiї Закону України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Стаття 62. Перелiк адмiнiстративних послуг та розмiр плати за їх надання

(назва статтi 62 у редакцiї Закону України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     1. Частину першу статтi 62 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     2. Адмiнiстративними послугами у сферi безпечностi харчових продуктiв є:

     1) державна реєстрацiя:

     новiтнiх харчових продуктiв;

     харчових добавок;

     ароматизаторiв, за виключенням окремої групи ароматизаторiв, визначених центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я;

     ензимiв;

     допомiжних матерiалiв для переробки та матерiалiв, що контактують з харчовими продуктами, якi вперше вводяться в обiг та/або вперше використовуються на територiї України;

     вод природних мiнеральних;

     2) видача експлуатацiйного дозволу.

     3) пункт 3 частини другої статтi 62 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     4) пункт 4 частини другої статтi 62 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     3. Встановлення нових або скасування iснуючих адмiнiстративних послуг у сферi дiї цього Закону здiйснюється тiльки шляхом внесення змiн до нього.

     4. Розмiр плати за надання адмiнiстративної послуги i порядок її справляння визначаються законом з урахуванням її соцiального та економiчного значення та не повиннi перевищувати фактичної вартостi наданих послуг.

     Стаття 63. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

Роздiл XI
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ

     Стаття 64. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Стаття 65. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     Стаття 66. Вiдшкодування шкоди (збиткiв)

     1. Вiдшкодування операторами ринку заподiяної шкоди (завданих збиткiв) здiйснюється в порядку, встановленому Цивiльним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про вiдповiдальнiсть за шкоду, завдану внаслiдок дефекту в продукцiї", iншими законодавчими актами.

     2. Частину другу статтi 66 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)
 
Президент України
Л. КУЧМА

м. Київ
23 грудня 1997 року
N 771/97-ВР

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.