УГОДА ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ

мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Держави Iзраїль

ПРЕАМБУЛА

     Кабiнет Мiнiстрiв України ("Україна") та Уряд Держави Iзраїль ("Iзраїль") (у подальшому "Сторони"),

     БАЖАЮЧИ розвивати та змiцнювати дружнi вiдносини, особливо в сферах економiчного спiвробiтництва та торгiвлi, з метою подальшого розвитку та зростання обсягу взаємної торгiвлi;

     БЕРУЧИ до уваги досвiд, досягнутий в результатi iснуючої спiвпрацi мiж Сторонами, а також мiж ними та їх основними торговими партнерами;

     ДЕКЛАРУЮЧИ свою готовнiсть здiйснювати дiяльнiсть з метою сприяння гармонiйному розвитку їх торгiвлi та iнвестицiй, а також розширення та диверсифiкацiї їх взаємного спiвробiтництва в сферах, що становлять спiльний iнтерес, в тому числi в сферах, неохоплених цiєю Угодою про вiльну торгiвлю (далi - ця Угода");

     ПРАГНУЧИ створити розширений та надiйний ринок для своїх товарiв та встановити чiткi та взаємовигiднi правила, враховуючи справедливi умови конкуренцiї, з метою сприяння передбачуваному середовищу для їх торгiвлi;

     ПIДТВЕРДЖУЮЧИ своє членство в Свiтовiй Органiзацiї Торгiвлi та зобов'язання дотримуватись вiдповiдних прав та обов'язкiв згiдно з Марракеською Угодою про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi вiд 15 квiтня 1994 року та iнших угод, сторонами яких вони є;

     БАЖАЮЧИ СПРИЯТИ гармонiйному розвитку та розширенню свiтової торгiвлi шляхом усунення перешкод в торгiвлi через заснування зони вiльної торгiвлi та уникненню створення нових бар'єрiв у торгiвлi та забезпеченню передбачуваного комерцiйного середовища для бiзнес-планування та iнвестицiй;

     Домовились про наступне:

РОЗДIЛ ОДИН
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1.1 Цiлi

     Сторони цiєї Угоди створюють зону вiльної торгiвлi вiдповiдно до Статтi XXIV ГАТТ 1994 року. Цiлями цiєї Угоди, якi бiльш детально викладено в її положеннях, є:

     (a) збiльшення i посилення економiчного спiвробiтництва мiж Сторонами шляхом розширення взаємної торгiвлi з метою пiдвищення рiвня життя населення двох країн;

     (b) усунення бар'єрiв у торгiвлi товарами та сприяння руху товарiв мiж Сторонами;

     (c) поширення умов добросовiсної конкуренцiї у економiчних вiдносинах мiж Сторонами;

     (d) сприяння гармонiйному розвитку та розширенню свiтової торгiвлi шляхом усунення бар'єрiв у торгiвлi.

     Стаття 1.2 Визначення

     Для цiлей цiєї Угоди, якщо не передбачено iнше:

     (a) Угода про сiльське господарство означає Угоду про сiльське господарство, що мiститься в Додатку 1A до Угоди СОТ;

     (b) Антидемпiнгова Угода означає Угоду про застосування статтi VI Генеральної угоди про тарифи i торгiвлю 1994 року та Пояснювальних примiток до неї, що мiстяться в Додатку 1A до Угоди СОТ;

     (c) Координатори Угоди означають Координаторiв Угоди, визначених вiдповiдно до статтi 9.5 (Координатори Угоди);

     (d) митнi органи означають: в Українi Державну фiскальну службу України, в Державi Iзраїль Митне управлiння Податкового управлiння Iзраїлю Мiнiстерства фiнансiв;

     (e) мито означає будь-який митний або iмпортний збiр або платiж будь-якого виду, що стягується у зв'язку з iмпортом товарiв, включаючи будь-який додатковий податок або збiр, пов'язаний з iмпортом такого товару, однак не включає:

     (i) збiр, еквiвалентний внутрiшньому податку, що стягується вiдповiдно до статтi III.2 ГАТТ 1994 по вiдношенню до аналогiчних, безпосередньо конкуруючих або взаємозамiнних товарiв Сторони або по вiдношенню до товарiв, з яких iмпортований товар був вироблений цiлком або частково;

     (ii) антидемпiнговi, компенсацiйнi, захиснi мита, що застосовуються вiдповiдно до статтi VI ГАТТ 1994, Антидемпiнгової Угоди, Угоди про субсидiї, Угоди про захиснi заходи;

     (iii) плату або iнший збiр, пов'язаний з iмпортом, що вiдповiдає вартостi наданих послуг;

     (f) Угода про митну оцiнку означає Угоду про застосування статтi VII ГАТТ 1994, яка мiститься в Додатку 1A до Угоди СОТ;

     (g) днi означають календарнi днi;

     (h) ГАТТ 1994 означає Генеральну угоду про тарифи й торгiвлю 1994, яка мiститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;

     (i) товар або товари Сторони означають вiтчизнянi товари в розумiннi ГАТТ 1994 або такi товари, якi Сторони можуть узгодити i включають товари походженням зi Сторони;

     (j) Гармонiзована система (ГС) означає Гармонiзовану систему опису та кодування товарiв, включаючи її Основнi правила iнтерпретацiї, примiтки до роздiлу та примiтки до групи та її подальшi поправки, прийнятi та впровадженi Сторонами у вiдповiдних тарифних законах;

     (k) товарна позицiя означає чотиризначне число, або першi чотири знаки числа, що використовуються в номенклатурi Гармонiзованої системи;

     (l) Спiльний комiтет означає Спiльний комiтет, створений вiдповiдно до статтi 9.1 (Створення Спiльного комiтету);

     (m) юридична особа означає будь-який суб'єкт господарювання, заснований або утворений вiдповiдно до чинного законодавства, незалежно вiд того чи його метою є отримання прибутку чи нi, перебуває у приватнiй власностi чи державнiй, або пiд її контролем, включаючи будь-яку корпорацiю, траст, партнерство, iндивiдуальну пiдприємницьку дiяльнiсть, спiльне пiдприємство, асоцiацiю чи подiбну органiзацiю;

     (n) захiд охоплює будь-який захiд у формi закону, регламенту, правил, процедури, рiшення, адмiнiстративної дiї, практики чи будь-якої iншої форми;

     (o) походження означає вiдповiднiсть правилам походження, визначеним у статтi 2.13 (Правила походження);

     (p) особа означає фiзичну або юридичну особу;

     (q) Угода про захиснi заходи означає Угоду про захиснi заходи, яка мiститься в Додатку 1A до Угоди СОТ;

     (r) санiтарний чи фiтосанiтарний захiд означає будь-який захiд, зазначений у параграфi 1 Додатка А Угоди СФЗ;

     (s) Угода СФЗ означає Угоду про застосування санiтарних i фiтосанiтарних заходiв, що мiститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;

     (t) товарна пiдпозицiя означає шестизначне число або першi шiсть знакiв числа, що використовується в номенклатурi Гармонiзованої системи;

     (u) Угода про субсидiї означає Угоду про субсидiї та компенсацiйнi заходи, що мiстяться в Додатку 1A до Угоди СОТ;

     (v) тарифна класифiкацiя означає класифiкацiю товару або сировини вiдповiдно до глави, товарної позицiї або товарної пiдпозицiї Гармонiзованої системи;

     (w) територiя означає:

     (i) для України, наземну територiю, внутрiшнi та територiальнi води України та повiтряний простiр над ними та виключну (морську) економiчну зону та континентальний шельф, над якою Україна здiйснює сувереннi права та юрисдикцiю вiдповiдно до чинного нацiонального законодавства та мiжнародного права;

     (ii) для Iзраїлю, для цiлей торгiвлi товарами, територiю, де застосовується її митне законодавство;

     (x) СОТ означає Свiтову органiзацiю торгiвлi; та

     (y) Угода СОТ означає Марракеську угоду про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi, укладену 15 квiтня 1994 року.

     Стаття 1.3 Митнi союзи, зони вiльної торгiвлi та прикордоннi торговельнi угоди

     1. Ця Угода не повинна перешкоджати пiдтриманню або створенню митних союзiв, зон вiльної торгiвлi, домовленостей про прикордонну торгiвлю, якщо вони вiдповiдають положенням статтi XXIV ГАТТ 1994 та Домовленостi про тлумачення статтi XXIV ГАТТ 1994.

     2. На запит будь-якої iз Сторiн консультацiї мiж Сторонами повиннi проводитись в рамках Спiльного комiтету для того, щоб Сторони iнформували одна одну та обговорювали угоди, якi встановлюють митнi союзи або зони вiльної торгiвлi.

     Стаття 1.4 Зв'язок з iншими мiжнародними зобов'язаннями

     1. Сторони пiдтверджують свої iснуючi права та зобов'язання одна однiй згiдно з Угодою СОТ та iншими мiжнародними угодами, сторонами яких вони є.

     2. У випадку будь-якої невiдповiдностi мiж цiєю Угодою та угодами, зазначеними в пунктi 1, ця Угода має переважну силу, якщо iнше не передбачено цiєю Угодою.

     Стаття 1.5 Переговори щодо послуг

     Визнаючи важливiсть торгiвлi послугами як засобу розширення та поглиблення торговельно-економiчних вiдносин, Сторони погоджуються розпочати переговори щодо подальшої лiбералiзацiї торгiвлi послугами протягом двох рокiв пiсля набрання чинностi цiєю Угодою.

     Стаття 1.6 Посилання на iншi угоди

     У разi, якщо ця Угода посилається або мiстить посилання на iншi угоди або юридичнi iнструменти, повнiстю або частково, цi посилання включають вiдповiднi виноски, коментарi та пояснювальнi примiтки, якi є обов'язковими для обох Сторiн.

     Стаття 1.7 Обсяг зобов'язань

     Кожна Сторона повинна забезпечувати вжиття необхiдних заходiв для приведення в дiю положень цiєї Угоди, включаючи їх дотримання регiональними та мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування на її територiї.

РОЗДIЛ ДВА
ТОРГIВЛЯ ТОВАРАМИ

     Стаття 2.1 Сфера застосування

     Положення цього Роздiлу застосовуються до торгiвлi товарами, походженням iз Сторiн, як зазначено у статтi 2.13 (Правила походження), якi класифiкуються у групах з 1 по 97 Гармонiзованої системи (ГС).

     Стаття 2.2 Мита на iмпорт

     1. З набранням чинностi цiєю Угодою Сторони повиннi скасувати всi мита на iмпорт товарiв, якi класифiкуються в групах 1 - 97 Гармонiзованої системи (ГС) походженням iз Сторiн, якщо iнше не передбачено в їх Тарифних графiках Додатка 2-C (Скасування тарифiв).

     2. За винятком випадкiв, передбачених цiєю Угодою, жодна Сторона не може збiльшити будь-яке iснуюче мито або запровадити будь-якi новi мита або iншi мита, що мають еквiвалентну дiю, на товари, походженням з iншої Сторони.

     3. Для бiльшої впевненостi Сторона може:

     (a) змiнювати поза рамками цiєї Угоди свої тарифи на товари, щодо яких не встановлюються тарифнi пiльги згiдно з цiєю Угодою;

     (b) пiдвищувати мито до рiвня, встановленого у її Тарифному графiку Додатка 2-C (Скасування тарифiв), пiсля зниження в односторонньому порядку; та

     (c) зберiгати або пiдвищувати мито, як це дозволяється Органом з врегулювання суперечок СОТ або будь-якою угодою в рамках Угоди СОТ.

     Стаття 2.3 Базовi мита

     1. Для кожного товару базове мито, щодо якого цiєю Угодою встановлюються послiдовнi скорочення, про що зазначено у Тарифних графiках Додатка 2-C (Скасування тарифiв), яке застосовується до товарiв, якi iмпортуються мiж Сторонами, повинно нараховуватися за ставкою мита режиму найбiльшого сприяння (РНС), яка дiяла станом на 1 сiчня 2015 року.

     2. У процесi скасування тарифiв кожна Сторона повинна застосовувати до товарiв, що походять з iншої Сторони, якими торгують мiж собою Сторони, нижчу ставку мита, яка визначається шляхом порiвняння ставки, встановленої вiдповiдно до Тарифних графiкiв Додатка 2-C (Скасування тарифiв) та дiючої ставки режиму найбiльшого сприяння (РНС).

     3. Зменшенi мита, якi розрахованi вiдповiдно до пункту 1 цiєї статтi, повиннi застосовуватися в округленому виглядi до першого десяткового знаку або, в разi специфiчних ставок мита, до другого десяткового знаку.

     4. За запитом Сторони повиннi повiдомляти одна однiй свої вiдповiднi базовi мита.

     Стаття 2.4 Мита на експорт

     Якщо iнше не передбачено в Додатку 2-B, кожна Сторона може застосовувати мита, податки або збори, що мають еквiвалентний ефект, на експорт вiдповiдно до своїх прав та зобов'язань згiдно СОТ.

     Стаття 2.5 Класифiкацiя i оцiнка товарiв

     1. Класифiкацiя товарiв у торгiвлi мiж Сторонами повинна бути такою, як вiдображено у вiдповiднiй тарифнiй номенклатурi кожної Сторони вiдповiдно до Гармонiзованої системи (ГС).

     2. Сторона може ввести нову деталiзацiю тарифних лiнiй, за умови, що до нових тарифних лiнiй застосовуватимуться не меншi преференцiї, нiж тi, що застосовувались на початку.

     3. Для визначення митної вартостi товарiв, якими торгують мiж собою Сторони, застосовуються положення статтi VII ГАТТ 1994 року, Пояснювальнi примiтки щодо її тлумачення i Угода про застосування статтi VII (Угода про митну оцiнку) ГАТТ 1994 року mutatis mutandis.

     Стаття 2.6 Обмеження iмпорту та експорту

     1. Якщо iнше не передбачено в цiй Угодi, жодна iз Сторiн не запроваджує або не зберiгає в силi будь-якi заборони чи обмеження на iмпорт будь-якого товару iншої Сторони або на експорт чи продаж на експорт будь-якого товару, призначеного для територiї iншої Сторони, за винятком випадкiв, передбачених статтею XI ГАТТ 1994 та Пояснювальними примiтками щодо її тлумачення, та з цiєю метою стаття XI ГАТТ 1994 та Пояснювальнi примiтки щодо її тлумачення включенi до цiєї Угоди та є її частиною mutatis mutandis.

     2. Пункт 1 не застосовується до заходiв, зазначених у Додатку 2-A.

     3. Сторони усвiдомлюють, що права та зобов'язання ГАТТ 1994, як зазначено у пунктi 1, забороняють за будь-яких обставин, коли будь-яка iнша форма обмеження заборонена, Сторонi застосовувати, запроваджувати або зберiгати:

     (a) вимоги до цiн на експорт та iмпорт, за винятком того, як дозволяється при виконаннi наказiв та рiшень щодо компенсацiйних та антидемпiнгових мит; або

     (b) лiцензування iмпорту, зумовлене виконанням вiдповiдних вимог.

     4. Для цiлей цiєї статтi вiдповiднi вимоги означають вимоги щодо:

     (a) певного рiвня або вiдсотку експорту товарiв або послуг;

     (b) вiтчизняних товарiв або послуг Сторони, яким надається право звiльнення вiд мит або лiцензiї на iмпорт, для замiни на iмпортнi товари;

     (c) особи, яка користується звiльненням вiд мит або лiцензiї на iмпорт, купує iншi товари або послуги на територiї Сторони, яка надає вiдмову вiд мит та лiцензiї на iмпорт, або надає перевагу вiтчизняним товарам;

     (d) особи, яка користується звiльненням вiд мит або лiцензiї на iмпорт, виробляє товари або надає послуги на територiї Сторони, яка надає вiдмову вiд мит або лiцензiї на iмпорт, з певним рiвнем або вiдсотком вiтчизняного компоненту; або

     (e) спiввiдношення у будь-якому значеннi обсягiв або вартостi iмпорту до обсягiв або вартостi експорту або до суми притоку iноземної валюти;

     але не мiстить вимог стосовно того, що iмпортований товар буде:

     (f) у подальшому експортуватися;

     (g) використовуватися як матерiал для виготовлення iншого товару, який у подальшому експортується;

     (h) замiнений iдентичним або подiбним товаром, використаним як матерiал у виробництвi iншого товару, який у подальшому експортується;

     (i) замiнений iдентичним або подiбним товаром, який у подальшому експортується.

     5. У випадку, якщо Сторона вводить захiд, який встановлює заборону або обмеження, що є iншим чином обґрунтованим згiдно з вiдповiдними положеннями Угоди СОТ стосовно експорту товарiв iншої Сторони, Сторона, яка вводить цей захiд, повiдомляє iншу Сторону заздалегiдь про свiй намiр застосувати такий захiд. На прохання iншої Сторони вона повинна розпочати консультацiї з метою вирiшення будь-якої проблеми, яка може виникнути внаслiдок цього заходу.

     Стаття 2.7 Нацiональний режим

     1. Якщо iнше не передбачено в цiй Угодi, кожна Сторона повинна надавати нацiональний режим товарам iншої Сторони вiдповiдно до статтi III ГАТТ 1994, включаючи Пояснювальнi примiтки щодо її тлумачення. З цiєю метою статтю III ГАТТ 1994 та Пояснювальнi примiтки щодо її тлумачення включено до цiєї Угоди та є її частиною mutatis mutandis.

     2. Пункт 1 не застосовується до заходiв, зазначених у Додатку 2-A.

     Стаття 2.8 Державнi торговельнi пiдприємства

     Права та зобов'язання Сторiн щодо державних торговельних пiдприємств регулюються статтею XVII ГАТТ 1994 року та Домовленiстю про тлумачення статтi XVII ГАТТ 1994 року, якi включено до цiєї Угоди та є її частиною.

     Стаття 2.9 Тимчасове ввезення товарiв

     1. Кожна Сторона надає дозвiл на безмитне тимчасове ввезення для наступних товарiв незалежно вiд їх походження:

     (a) професiйне обладнання, включаючи обладнання для преси або телебачення, програмне забезпечення, обладнання для радiомовлення та кiнематографiї, необхiдне для здiйснення пiдприємницької дiяльностi, торгiвлi або професiйної дiяльностi особи, що вiдповiдає вимогам тимчасового ввезення згiдно з законодавством Сторони-iмпортера;

     (b) товари, призначенi для презентацiї або демонстрацiї; та

     (c) комерцiйнi зразки та рекламнi фiльми та записи.

     2. Кожна Сторона на запит зацiкавленої особи та за обставин, якi її митний орган визнає вагомими, повинна продовжити строки тимчасового ввезення пiсля закiнчення попередньо встановленого строку.

     3. Жодна iз Сторiн не може встановлювати iншi вимоги до звiльнення вiд сплати мита при тимчасовому ввезеннi товару, зазначеного у пунктi 1, за винятком вимог щодо його:

     (a) використання виключно пiд наглядом громадянина або резидента iншої Сторони пiд час здiйснення торгової, дiлової, професiйної або спортивної дiяльностi;

     (b) вiдчуження або надання в оренду на її територiї;

     (c) супроводження забезпеченням у сумi, яка не перевищує розмiру iмпортних мит та iнших зборiв, якi в iншому випадку застосовувалися б до ввезення або остаточного iмпорту, що видiляється на експорт товару;

     (d) придатностi для iдентифiкацiї при експортi;

     (e) експорту разом iз виїздом особи, зазначеної у пiдпунктi (a), або протягом iншого перiоду, встановленого Стороною, що вiдповiдає метi тимчасового ввезення, або протягом одного року, якщо термiн не продовжено;

     (f) допуску у кiлькостi не бiльшiй за необхiдну для використання за призначенням; та

     (g) допуску у iнший спосiб на територiю Сторони вiдповiдно до її законодавства.

     4. Якщо будь-яка з вимог, застосовних Стороною вiдповiдно до пункту 3, не виконується, Сторона може застосовувати мито або iншiй збiр, якими був би обкладений товар за звичайних умов разом iз iншими зборами або стягненнями, передбаченими її законодавством.

     5. Кожна Сторона встановлює та зберiгає в силi процедури, що передбачають оперативне митне оформлення товарiв, допущених вiдповiдно до цiєї статтi. Наскiльки це можливо, такi процедури повиннi передбачати, що, коли такi товари супроводжуються громадянином або резидентом iншої Сторони, який використовує режим тимчасового ввезення, митне оформлення товарiв повинно бути здiйснено одночасно з в'їздом такого громадянина або резидента.

     6. Кожна Сторона дозволяє вивезення товару, тимчасово ввезеного вiдповiдно до цiєї статтi, через пункт митного контролю iнший, нiж той, через який товар був ввезений.

     7. Кожна Сторона забезпечує, що iмпортер або iнша особа, вiдповiдальна за товар, ввезений вiдповiдно до цiєї статтi, не несе вiдповiдальностi за неможливiсть вивезення товару по пред'явленню задовiльного пiдтвердження Сторонi-iмпортеру того, що товар було знищено протягом встановленого термiну для тимчасового ввезення або будь-якого його законного продовження.

     8. Кожна Сторона дозволяє, щоб транспортний засiб або контейнер, що використовується у мiжнародних перевезеннях та ввозиться на її територiю з територiї iншої Сторони, залишив її територiю за будь-яким маршрутом, обґрунтованим економiчною та швидкiсною доцiльнiстю проходження такого транспортного засобу або контейнера.

     9. Жодна iз Сторiн не може вимагати будь-яких гарантiй або накладати будь-якi стягнення або збори виключно унаслiдок рiзницi мiж портом ввезення та портом вiдправлення транспортного засобу або контейнера.

     10. Жодна iз Сторiн не може обумовлювати звiльнення будь-якого зобов'язання, у тому числi будь-яких гарантiй, встановлених вiдносно ввезення транспортного засобу або контейнера на її територiю при їх вивезеннi через будь-який конкретний порт вiдправлення.

     11. Жодна iз Сторiн не може вимагати, щоб транспортний засiб або перевiзник, на якому було ввезено контейнер, з територiї iншої Сторони на її територiю був тим самим транспортним засобом або перевiзником, який переправляє контейнер на територiю iншої Сторони.

     12. Для цiлей пунктiв 8 - 11 транспортний засiб означає тягач, трактор-тягач, трактор, частину причепу або причiп, локомотив або залiзничний вагон або iншу залiзничну технiку.

     Стаття 2.10 Повторно ввезенi товари пiсля ремонту або вiдновлення

     1. Жодна iз Сторiн не застосовуватиме мита на товар, незалежно вiд його походження, повторно ввезений на її територiю пiсля того, як вiн був тимчасово вивезений з її територiї на територiю iншої Сторони для ремонту або вiдновлення, незалежно вiд наявностi гарантiї, незалежно вiд того, чи такий ремонт або вiдновлення можуть бути виконанi на територiї Сторони, з якої товар було експортовано для ремонту або вiдновлення.

     2. Жодна iз Сторiн не застосовуватиме мита на товар, незалежно вiд його походження, тимчасово iмпортований з територiї iншої Сторони для ремонту або вiдновлення.

     3. Для цiлей цiєї статтi, ремонт або вiдновлення не включає в себе операцiю або процес, який:

     (a) руйнує основнi характеристики товару або створює новий або комерцiйно iнший товар; або

     (b) призводить до змiни класифiкацiї товару на рiвнi шостого знаку Гармонiзованої системи.

     Стаття 2.11 Збори та iншi платежi

     1. Кожна Сторона забезпечує вiдповiдно до статтi VIII ГАТТ 1994 року та Пояснювальних примiток щодо її тлумачення, що всi збори та платежi будь-якого характеру (крiм мит та iнших податкiв i зборiв, якi не пiдпадають пiд визначення термiну мито), що справляються у разi iмпорту або експорту товарiв або у зв'язку з таким iмпортом або експортом, обмежуються приблизною вартiстю наданих послуг та не являють собою непрямий захист вiтчизняних товарiв або оподаткування iмпорту або експорту у фiскальних цiлях.

     2. Наскiльки це можливо, кожна Сторона надає i пiдтримує, переважно через Iнтернет, оновлену iнформацiю про всi збори та платежi, що стягуються у зв'язку iз iмпортом або експортом товарiв.

     Стаття 2.12 Процедури лiцензування iмпорту

     Жодна iз Сторiн не встановлює або не застосовує захiд, який не узгоджується iз Угодою СОТ про процедури лiцензування iмпорту (далi - "Угода про лiцензування iмпорту"), яку включено до цiєї Угоди та є її невiд'ємною частиною mutatis mutandis.

     Стаття 2.13 Правила походження

     1. Правила походження та методи адмiнiстративного спiвробiтництва, що застосовуються мiж Сторонами, викладенi в Доповненнi I, а також, де це доцiльно, в положеннях Доповнення II Регiональної конвенцiї про пан-євро-середземноморськi преференцiйнi правила походження (далi - Конвенцiя), за винятком пунктiв 2 i 3 нижче.

     2. Врегулювання спорiв:

     (a) У разi виникнення спорiв стосовно тлумачення, застосування чи невиконання положень Доповнення I або Доповнення II до Конвенцiї, якi не можуть бути врегульованi мiж митними органами Сторiн, це питання повинно бути передано Пiдкомiтету з митних питань, спрощення процедур торгiвлi та правил походження, утвореного Спiльним комiтетом вiдповiдно до Роздiлу 9 (Адмiнiстрування Угоди) цiєї Угоди. Якщо питання не врегульовано, то застосовується Роздiл 10 (Врегулювання спорiв) цiєї Угоди.

     (b) У всiх випадках врегулювання спорiв мiж iмпортером та митними органами Сторони-iмпортера повиннi врегулюватися вiдповiдно до законодавства останньої.

     3. Електронний Сертифiкат з перевезення товару EUR.1

     (a) З метою спрощення торгiвлi мiж Сторонами, Сторони погоджуються сприяти використанню електронного Сертифiкату з перевезення товару. З цiєю метою, положення Конвенцiї стосовно Сертифiкатiв з перевезення товару EUR.1 повиннi застосовуватися до електронних сертифiкатiв з перевезення товарiв mutatis mutandis.

     (b) Пiсля повiдомлення однiєю Стороною iншої Сторони про готовнiсть впроваджувати цю статтю, всi технiчнi питання, пов'язанi з таким впровадженням (видача, подання та верифiкацiя електронного Сертифiкату з перевезення товару), повиннi бути погодженi та виконуватися митними органами обох Сторiн якомога швидше.

     4. Сторона може письмово повiдомити депозитарiй Конвенцiї про свiй намiр вийти з Конвенцiї вiдповiдно до статтi 9 Конвенцiї. В такому випадку Сторони повиннi невiдкладно розпочати переговори щодо правил походження для цiлей реалiзацiї цiєї Угоди.

     5. До набрання чинностi новими взаємно узгодженими правилами походження, Сторони застосовують правила походження, що мiстяться в Доповненнi I та, де це доцiльно, вiдповiднi положення Доповнення II до Конвенцiї, iз застосуванням двосторонньої кумуляцiї виключно мiж Сторонами.

     Стаття 2.14 Впровадження та адмiнiстрування тарифних квот

     1. Кожна Сторона впроваджує i адмiнiструє тарифнi квоти, якi мiстяться в її Тарифному графiку Додатка 2-C (Скасування тарифiв) вiдповiдно до статтi XIII ГАТТ 1994, включаючи Пояснювальнi примiтки щодо її тлумачення та Угоди про процедури лiцензування iмпорту, яка мiститься в Додатку 1A до Угоди СОТ.

     2. На вимогу Сторони-експортера Сторона-iмпортер надаватиме iнформацiю стосовно адмiнiстрування своїх тарифних квот Сторонi-експортеру.

     Стаття 2.15 Пiдкомiтет з торгiвлi товарами

     1. Сторони цим створюють Пiдкомiтет з торгiвлi товарами (далi - Пiдкомiтет), до складу якого входять представники кожної Сторони.

     2. Пiдкомiтет збирається на вимогу Сторони чи Спiльного комiтету для розгляду будь-яких питань, що виникають у зв'язку з цим Роздiлом, Роздiлом 4 (Захиснi заходи) i Роздiлом 5 (Санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи).

     3. Функцiї Пiдкомiтету, зокрема, включають:

     (a) монiторинг виконання та адмiнiстрування цього Роздiлу;

     (b) сприяння торгiвлi товарами мiж Сторонами, в тому числi шляхом проведення консультацiй щодо прискорення зменшення або скасування мит вiдповiдно до цiєї Угоди та за необхiдностi iнших питань;

     (c) вирiшення питання бар'єрiв у торгiвлi товарами мiж Сторонами, особливо тих, що стосуються застосування нетарифних заходiв, i, якщо необхiдно, виносити такi питання на розгляд Спiльного комiтету;

     (d) створення форуму для обговорення або обмiну iнформацiєю з питань, що стосуються пiдпунктiв (a) - (d), якi можуть прямо чи опосередковано впливати на торгiвлю мiж Сторонами з метою усунення їх негативного впливу на торгiвлю та пошуку взаємно прийнятних альтернативних рiшень.

 

Додаток 2-A
Винятки до статей 2.6 (Обмеження iмпорту i експорту) та 2.7 (Нацiональний режим)

     Заходи Iзраїлю

     Статтi 2.6 (Обмеження iмпорту i експорту) i 2.7 (Нацiональний режим) не застосовуються до:

     (a) заходу, в тому числi його продовження, своєчасного оновлення або внесення правок, щодо:

     (i) правил контролю та зборiв, встановлених Iзраїлем на експорт металевих вiдходiв та брухту; або

     (ii) iмпорту некошерного м'яса вiдповiдно до законодавства Iзраїлю; та

     (b) дiї, дозволеної Органом врегулювання суперечок СОТ у суперечцi мiж Сторонами за Угодою СОТ.

 

Додаток 2-B
Винятки до статтi 2.4 (Експортнi мита)

     Україна не повинна застосовувати мито на експорт:

Код згiдно з ГС 2012 Опис Кiлькiсть
1001 99 00 00 Пшениця та меслин:
- iншi:
- - iншi
до 900 тис. тонн
7213 91 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi:
- iншi:
- - круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 14 мм
до 150 тис. тонн
7214 20 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
- що мають вм'ятини, ребра, борозни або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування, або тi, що зазнали кручення пiсля прокатування
до 12 тис. тонн
7208 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття до 125 тис. тонн

 

Додаток 2-C
Скасування тарифiв

     1. Якщо iнше не передбачено в Тарифному графiку України та в Тарифному графiку Iзраїлю (далi - Графiк Сторони) до цього Додатка, наступнi категорiї застосовуються для зменшення або скасування мит кожною Стороною згiдно iз статтею 2.3.2:

     (a) Категорiя 0 - мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в категорiї "0" у Графiку Сторони, повиннi бути повнiстю скасованi, i такi товари повиннi бути звiльненi вiд сплати мита з моменту набрання чинностi цiєю Угодою;

     (b) Категорiя 3 - мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в категорiї "3" у Графiку Сторони, повиннi бути скасованi в 3 (три) рiвнi етапи, перший етап починається з дати набрання чинностi цiєю Угодою, а iншi два з 1 сiчня кожного наступного року;

     (c) Категорiя 5 - мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в категорiї "5" у Графiку Сторони, повиннi бути скасованi в 5 (п'ять) рiвних етапiв, перший етап починається з дати набрання чинностi цiєю Угодою, а iншi чотири з 1 сiчня кожного наступного року;

     (d) Категорiя 7 - мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в категорiї "7" у Графiку Сторони, повиннi бути скасованi в 7 (сiм) рiвних етапiв, перший етап починається з дати набрання чинностi цiєю Угодою, а iншi шiсть з 1 сiчня кожного наступного року;

     (e) Категорiя РНС-15 % - мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в категорiї "РНС-15 %" у Графiку Сторони, повиннi бути зниженi на п'ятнадцять вiдсоткiв, i такi товари повиннi оподатковуватися на рiвнi 85 % вiд базової ставки, починаючи з дати набрання чинностi цiєю Угодою;

     (f) Категорiя РНС-20 % - мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в категорiї "РНС-20 %" у Графiку Сторони, повиннi бути зниженi на двадцять вiдсоткiв, i такi товари повиннi оподатковуватися на рiвнi 80 % вiд базової ставки, починаючи з дати набрання чинностi цiєю Угодою;

     (g) Категорiя РНС-25 % - мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в категорiї "РНС-25 %" у Графiку Сторони, повиннi бути зниженi на двадцять п'ять вiдсоткiв, i такi товари повиннi оподатковуватися на рiвнi 75 % вiд базової ставки, починаючи з дати набрання чинностi цiєю Угодою;

     (h) Категорiя РНС-50 % - мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в категорiї "РНС-50 %" у Графiку Сторони, повиннi бути зниженi на п'ятдесят вiдсоткiв, i такi товари повиннi оподатковуватися на рiвнi 50 % вiд базової ставки, починаючи з дати набрання чинностi цiєю Угодою;

     (i) Категорiя РНС-50 % за 2 роки - мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в категорiї "РНС-50 % за 2 роки" у Графiку Сторони, повиннi бути зниженi на п'ятдесят вiдсоткiв в два рiвнi рiчнi етапи, перший етап починається з дати набрання чинностi цiєю Угодою, а другий з 1 сiчня наступного року;

     (j) Категорiя РНС-50 % за 3 роки - мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в категорiї "РНС-50 % за 3 роки" у Графiку Сторони, повиннi бути зниженi на п'ятдесят вiдсоткiв в три рiвнi рiчнi етапи, перший етап починається з дати набрання чинностi цiєю Угодою, а iншi два з 1 сiчня кожного наступного року;

     (k) Категорiя РНС-50 % за 5 рокiв - мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в категорiї "РНС-50 % за 5 рокiв" у Графiку Сторони, повиннi бути зниженi на п'ятдесят вiдсоткiв в п'ять рiвних рiчних етапiв, перший етап починається з дати набрання чинностi цiєю Угодою, а iншi чотири з 1 сiчня кожного наступного року;

     (l) Категорiя РНС-50 % за 7 рокiв - мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в категорiї "РНС-50 % за 7 рокiв" у Графiку Сторони, повиннi бути зниженi на п'ятдесят вiдсоткiв в сiм рiвних рiчних етапiв, перший етап починається з дати набрання чинностi цiєю Угодою, а iншi шiсть з 1 сiчня кожного наступного року;

     (m) Категорiя РНС-10 % за 5 рокiв - мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в категорiї РНС-10 % за 5 рокiв" у Графiку Сторони, повиннi бути зниженi на десять вiдсоткiв в п'ять рiвних рiчних етапiв, перший етап починається з дати набрання чинностi цiєю Угодою, а iншi чотири з 1 сiчня кожного наступного року;

     (n) Категорiя РНС-20 % за 5 рокiв - мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в категорiї "РНС-20 % за 5 рокiв" у Графiку Сторони, повиннi бути зниженi на двадцять вiдсоткiв в п'ять рiвних рiчних етапiв, перший етап починається з дати набрання чинностi цiєю Угодою, а iншi чотири з 1 сiчня кожного наступного року;

     (o) Категорiя Binding (Зв'язування) - мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в категорiї Binding (Зв'язування) у Графiку Сторони, повиннi бути встановленi на рiвнi базової ставки, включеної до Графiку Сторони;

     (p) Категорiя TRQ (Тарифна квота) - мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в категорiї TRQ (Тарифна квота) у Графiку Сторони, повиннi користуватися пiльгами в рамках Тарифної квоти, як зазначено для кожної тарифної лiнiї в Доповненнi до цього Додатка, починаючи з дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     (q) Категорiя РНС - жоднi зобов'язання стосовно мит на товари у цiй Угодi не повиннi застосовуватись до тарифних лiнiй в категорiї РНС.

     2. Базова ставка мита та категорiя для визначення перехiдної ставки мита на кожному з етапiв її зменшення зазначається в Графiку кожної Сторони.

     3. Незалежно вiд викладеного вище, для цiлей цього Додатка та Графiку Сторони, якщо ця Угода набирає чинностi в останньому кварталi календарного року, скасування або зменшення тарифiв, як зазначено в пунктi 1, повинно починатися з 1 сiчня наступного року пiсля вступу в силу. Наступнi зменшення тарифiв, якщо такi є, повиннi набирати чинностi з 1 сiчня кожного наступного року.

Тарифний графiк Iзраїлю

(Тарифний графiк)

Тарифний графiк України

(Тарифний графiк)

 

ДОПОВНЕННЯ до Додатка 2-C

     У цьому Доповненнi узагальнено сукупну кiлькiсть тарифних квот (TRQ) для iмпорту в Iзраїль, як це зазначено в Тарифному графiку Iзраїлю, де вони застосовуються.

     1. Iндикативна сукупнiсть тарифних квот для iмпорту в Iзраїль

ГС код Опис Поза квотою В межах квоти Не менш нiж (шекель) Од. вимiру Кiлькiсть
Ставка (%) Ставка за одиницю (шекель) Не бiльш нiж (%) Не менше нiж (шекель) Ставка (%) Ставка за одиницю (шекель)
02041010 Свiжi 0 7 30 0 0 0 0 об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02041090 Iншi 0 7 30 0 0 0 0 об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02042100 Тушi та половини туш 0 7 30 0 0 0 0 об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02042200 Iншi вiдруби, необваленi 0 7 30 0 0 0 0 об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02042300 Обваленi 0 7 30 0 0 0 0 об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02043000 Тушi та половини туш ягняти, замороженi 0 7 30 0 0 0 0 об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02044100 Тушi та половини туш 0 7 30 0 0 0 0 об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02044200 Iншi вiдруби, необваленi 0 7 30 0 0 0 0 об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02044300 Обваленi 0 7 30 0 0 0 0 об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02045000 Козлятина 0 7 30 0 0 0 0 об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02071100 Не розрiзанi на частини, свiжi або охолодженi 0 3.75 170 0 0 0 0 об'єднана TRQ 50 тонн для 02071100 та 02071300
02071200 Не розрiзанi на частини, свiжi або замороженi 7.5 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 135 тонн + MFN = 7.5 % для r 02071200 та 02071400
02071300 Частини тушок i субпродукти, свiжi або охолодженi: 0 6.75 111 0 0 0 0 об'єднана TRQ 50 тонн для 02071100 та 02071300
02071400 Частини тушок i субпродукти, мороженi 7.5 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 135 тонн + MFN = 7.5 % для 02071200 та 02071400
04021020 Затверджено Генеральним Директором Мiнiстерства економiки як призначеним для виробництва шоколаду, цукерок, тваринної їжi або харчових продуктiв товарної позицiї 1901 162 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 500 тонн для 04021020 та 04022120
04021090 Iншi 162 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 50 тонн для 04021090 та 04022190
04022120 Затверджено Генеральним Директором Мiнiстерства економiки як призначеним для виробництва шоколаду, цукерок, тваринної їжi або харчових продуктiв товарної позицiї 1901 212 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 500 тонн для 04021020 та 04022120
04022190 Iншi 212 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 50 тонн для 04021090 та 04022190
04031090 Iншi 0 6 60 0 0 0 0 об'єднана TRQ 50 тонн для 04031090 та 04039090
04039090 Iншi 0 6 60 0 0 0 0 об'єднана TRQ 50 тонн для 04031090 та 04039090
04051039 Iншi 160 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 50 тонн для: 04051039, 04051099, 04052000, 04059090
04051099 Iншi 140 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 50 тонн для: 04051039, 04051099, 04052000, 04059090
04052000 Молочнi пасти 140 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 50 тонн для: 04051039, 04051099, 04052000, 04059090
04059090 Iншi 140 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 50 тонн для: 04051039, 04051099, 04052000, 04059090
04061090 Iншi 0 8.39 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 40 тонн для 04061090 та 04069090 + Binding
04069090 Iншi 0 8.39 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 40 тонн для 04061090 та 04069090 + Binding
04072100 З курей свiйських (Gallus domesticus) 0 0.3 170 0 0 0 0 штука TRQ 5.5 мiльйони штук: 3 мiльйони для iнших цiлей та 2.5 мiльйони тiльки для промисловостi
04081100 сушене 14 8 100 0 0 0 0 об'єднана TRQ 10 тонн для: 04081100 and 04081900 + Binding
04081900 Iншi 14 3.25 100 0 0 0 0 об'єднана TRQ 10 тонн для: 04081100 and 04081900 + Binding
04090020 Iншi в упаковках масою, що бiльше як 1,5 кг i не бiльш як 50 кг 0 11.71 255 0 0 0 0 TRQ 25 тонн + binding
04090030 В упаковках масою, що перевищує 50 кг 0 11.24 255 0 0 0 0 TRQ 100 тонн + binding
04090090 Iншi 0 17.32 255 0 0 0 0 TRQ 25 тонн + binding
07019011 В упаковках масою бiльше як 750 кг 0 1.9 230 0 0 0 0 об'єднана TRQ 500 тонн для 070190
07019021 В упаковках масою бiльше як 750 кг 0 1.64 234 0 0 0 0 об'єднана TRQ 500 тонн для 070190
07020090 Якi продаються протягом листопада - травня 0 0.95 272 0 0 0 0 об'єднана TRQ 300 тонн для 0702
07031090 Iншi 0 1.16 298 0 0 0 0 об'єднана TRQ 75 тонн для 070310
07101000 Картопля 12 0 0 2.57 0 0 2.57 об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07102100 Горох (Pisum sativum) 12 0 0 1.27 0 0 1.27 об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07102200 Квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 12 0 0 1.27 0 0 1.27 об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07102920 Боби кормовi (VICIA FABA VAR. MAJOR) 8 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07102990 Iншi 20 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07103000 Шпинат, шпинат новозеландський i лобода GARDEN SPINACH) 20 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07104000 Цукрова кукурудза (EU 5) 12 0 0 1.71 0 0 1.71 об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07108010 Морква, цвiтна капуста, капуста броколi, капуста головчаста, перець, селера (EU 5) 20 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07108020 Гриби 8 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07108030 Цибуля-порей, окра або артишоки 8 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07108040 Морква 12 0 0 1.02 0 0 1.02 об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07108090 Iншi 30 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07109000 Овочевi сумiшi 12 0 0 1.6 0 0 1.6 об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07132000 Турецький горох (нут) (garbanzos) 0 1.12 140 0 0 0 0 TRQ 175 тонн
08071100 Кавуни 0 0.46 102 0 0 0 0 TRQ 300 тонн
08081000 Яблука 0 1.97 553 0 0 0 0 TRQ 180 тонн
08112090 Iншi 8 0 0 0 0 0 0 TRQ 100 тонн
09042100 Сушенi, неподрiбненi i немеленi: 12 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 50 тонн для 09042100 та 09042200
09042200 Подрiбнений чи мелений 12 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 50 тонн для 09042100 та 09042200
10011900 Iншi 50 0 0 0 0 0 0 TRQ 8,000 тонн
10019910 Затверджено Генеральним директором Мiнiстерства сiльського господарства як товари, якi призначенi для годiвлi тварин 50 0 0 0 0 0 0 TRQ 200 тонн
10019990 Iншi 50 0 0 0 0 0 0 TRQ 450K тонн
15121111 Олiя соняшникова 7 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 2600 тонн для 15121111, 15121190, 15121921, 15121990
15121190 Iншi 8 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 2600 тонн для 15121111, 15121190, 15121921, 15121990
15121921 Олiя соняшникова 7 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 2600 тонн для 15121111, 15121190, 15121921, 15121990
15121990 Iншi 8 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 2600 тонн для 15121111, 15121190, 15121921, 15121990
16010010 З вмiстом курячого м'яса 12 2.9 22 0 0 0 0 TRQ 50 тонн
16023190 Iншi 12 2.9 22 0 0 0 0 об'єднана TRQ 80 тонн для 16023190, 16023290, 16023990
16023290 Iншi 12 2.9 22 0 0 0 0 об'єднана TRQ 80 тонн для 16023190, 16023290, 16023990
16023990 Iншi 12 2.9 22 0 0 0 0 об'єднана TRQ 80 тонн для 16023190, 16023290, 16023990
19054030 Мiстить добавки меду, або яєць, або молочних продуктiв, або фруктiв або какао 0 0.32 112 0 0 0 0 об'єднана TRQ 50 тонн для 19054030, 19054090
19054090 Iншi 0 0.32 112 0 0 0 0 об'єднана t TRQ 50 тонн для 19054030, 19054090
19059091 Мiстить яйця 10 мас. %, але не менше 1,5 % молочних жирiв та не менше 2,5 % молочних бiлкiв 0 0.32 112 0 0 0 0 об'єднана TRQ 100 тонн для 19059091, 19059092, 19059099
19059092 Мiстить яйця 10 мас. %, але не менше 1,5 % молочних жирiв та не менше 2,5 % молочних бiлкiв 0 0.32 112 0 0 0 0 об'єднана TRQ 100 тонн для 19059091, 19059092, 19059099
19059099 Iншi 0 0.32 112 0 0 0 0 об'єднана TRQ 100 тонн для 19059091, 19059092, 19059099
20011000 Огiрки та корнiшони 12 0 0 0.64 0 0 0.64 TRQ 50 тонн
20019090 Iншi 12 0 0 0 0 0 0 TRQ 200 тонн
20029013 Виробництво, торгiвля та праця, яких нацiлена на виробництво кетчупа (умовно) 12 0 0 1.01 0 0 1.01 TRQ 120 тонн
20029020 У формi порошку 8 0 0 0 0 0 0 TRQ 275 тонн
20049099 Iншi (EU 5) 12 0 0 1.28 0 0 1.28 TRQ 30 тонн
20052090 Iншi 12 0 0 2.57 0 0 2.57 TRQ 50 тонн
20054090 Iнше 12 0 0 1.22 0 0 1.22 TRQ 20 тонн + Binding
20055100 Квасоля лущена 12 0 0 0 0 0 0 TRQ 50 тонн
20055990 Iншi 12 0 0 1.22 0 0 1.22 TRQ 10 тонн + Binding
20059940 Турецький горох (нут) 12 0 0 1.06 0 0 1.06 TRQ 75 тонн
20085090 Iншi 8 0 0 0 0 0 0 TRQ 50 тонн
20086000 Вишнi 8 0 0 0 0 0 0 TRQ 50 тонн
20088040 В упаковках масою бiльше 4.5 кг 12 0 0 1.6 0 0 1.6 TRQ 50 тонн
20089710 Фрукти визначенi в Правилi 2 додаткових правил для Роздiлу 20 8 0 0 0 0 0 0 TRQ 50 тонн
20089919 Iншi 8 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 100 тонн для 20089919 та 20089990
20089990 Iншi 8 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 100 тонн для 20089919 та 20089990
20096100 З числом Брiкса не бiльше 30 12 0 0 1.6 0 0 1.6 TRQ 50 тонн
20096920 З числом Брiкса не бiльше 67 30 0 0 1.6 0 0 1.6 TRQ 25 тонн для 20096920 та 20096990 + Binding
20096990 Iншi 30 0 0 1.6 0 0 1.6 TRQ 25 тонн для 20096920 та 20096990 + Binding
20097110 В упаковках масою 100 кг або бiльше 12 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 80 тонн для 20097110 та 20097190
20097190 Iншi 12 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 80 тонн для 20097110 та 20097190
20097939 Iншi 12 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 100 тонн для 20097939 та 20097990
20097990 Iншi 12 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 100 тонн для 20097939 та 20097990
20098919 Iншi 12 0 0 0 0 0 0 TRQ 50 тонн
20098930 Концентрованi соки з числом Брiкса понад 67 12 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 200 тонн для 20098930 та 20098990
20098990 Iншi 12 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 200 тонн для 20098930 та 20098990
20099030 Мiстить понад 50 % цитрусового, томатного або яблучного соку (з числом Брiкса не бiльш як 20) 12 0 0 0 0 0 0 TRQ 100 тонн
20099090 Iншi 12 0 0 0 0 0 0 TRQ 30 тонн + Binding
21050011 З вмiстом молочних жирiв менш як 3 % 4 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 400 тонн для 21050011, 21050012 та 21050013
21050012 З вмiстом молочних жирiв 3 % i бiльше але менше як 7 % 4 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 400 тонн для 21050011, 21050012 та 21050013
21050013 З вмiстом молочних жирiв 7 % i бiльше 4 0 0 0 0 0 0 об'єднана TRQ 400 тонн для 21050011, 21050012 та 21050013
22041000 Солодовий екстракт шипучих вин 12 0 0 3.74 0 0 3.74 Лiтр TRQ 45,000 лiтрiв для 22041000, 22042100, 22042900, 22051000 + Binding
22042100 В контейнерах, що мiстять 2 л або менше 12 1.48 0 5.21 0 0 5.21 Лiтр TRQ 45,000 лiтрiв для 22041000, 22042100, 22042900, 22051000 + Binding
22042900 Iншi 12 1.48 0 5.21 0 0 5.21 Лiтр TRQ 45,000 лiтрiв для 22041000, 22042100, 22042900, 22051000 + Binding
22051000 В контейнерах, що мiстять 2 л або менше 12 0 0 2.15 0 0 2.15 Лiтр TRQ 45,000 лiтрiв для 22041000, 22042100, 22042900, 22051000 + Binding
23091020 з вмiстом не менш як 15 мас. % i не бiльш як 35 % бiлкових речовин i не менш як 4 % жирних речовин 3 0 0 0 0 0 0 TRQ 60 тонн + binding
35021100 Сушенi 0 5 50 0 0 0 0 TRQ 20 тонн для 35021100 та 35021900 + Binding
35021900 Iншi 10 3.25 50 0 0 0 0 TRQ 20 тонн для 35021100 та 35021900 + Binding

     У разi виникнення розбiжностей мiж положенням цього Доповнення та положенням Тарифного графiку Iзраїлю, положення останнього мають переважну силу в мiру розбiжностей.

РОЗДIЛ ТРИ
МИТНI ПРОЦЕДУРИ

     Стаття 3.1 Митне спiвробiтництво

     Сторони спiвпрацюють з метою забезпечення:

     (a) Належної реалiзацiї та функцiонування положень цiєї Угоди, що стосуються:

     (i) iмпорту або експорту товарiв у рамках цiєї Угоди;

     (ii) преференцiйного режиму та процедур оскарження;

     (iii) процедур верифiкацiї;

     (iv) митної оцiнки та тарифної класифiкацiї товарiв, i;

     (v) обмежень або заборон на iмпорт i/або експорт товарiв;

     (b) Кожна Сторона призначає офiцiйнi контактнi пункти i надає детальну iнформацiю про них iншiй Сторонi з метою сприяння ефективному виконанню цього Роздiлу та статтi 2.13 (Правила походження). Якщо питання не може бути вирiшено за допомогою контактних пунктiв, то воно має бути передано на розгляд Пiдкомiтету з митних справ, сприяння торгiвлi та правил походження, як зазначено у цьому Роздiлi.

     Стаття 3.2 Сприяння торгiвлi

     1. Сторони застосовують своє вiдповiдне митне законодавство i процедури у прозорий, послiдовний, справедливий та передбачуваний спосiб з метою сприяння вiльному обiгу торгiвлi вiдповiдно до цiєї Угоди.

     2. Вiдповiдно до пункту 1, Сторони:

     (a) спрощують свої митнi процедури максимально можливою мiрою;

     (b) використовують iнформацiйнi та комунiкацiйнi технологiї у своїх митних процедурах; i

     (c) наскiльки це можливо забезпечують попереднє електронне подання та обробку iнформацiї до фактичного прибуття товарiв для забезпечення їх випуску пiсля прибуття.

     3. Сторони прагнуть удосконалити сприяння торгiвлi шляхом взаємних консультацiй та обмiну iнформацiєю мiж їх вiдповiдними митними органами.

     Стаття 3.3 Випуск товарiв

     Кожна Сторона забезпечує, що її митний орган приймав або дотримувався процедур, якi:

     (a) забезпечують випуск товарiв протягом перiоду, не бiльшого нiж необхiдний для забезпечення дотримання митного законодавства;

     (b) забезпечують попереднє електронне подання та обробку iнформацiї до фактичного прибуття товарiв для забезпечення їх випуску пiсля прибуття; та

     (c) дозволяють випустити товар у мiсцi прибуття без тимчасового їх перемiщення на склади або iншi об'єкти.

     Стаття 3.4 Управлiння ризиками

     Сторони обмiнюються iнформацiєю про свої методи управлiння ризиками, що використовуються при застосуваннi їх митних процедур та прагнуть до їх удосконалення у рамках спiвпрацi мiж вiдповiдними митними органами. При адмiнiструваннi митних процедур кожен митний орган, наскiльки це можливо, повинен зосередити ресурси на поставках товарiв з високим ступенем ризику та спрощеннi процедур митного оформлення, включаючи випуск товарiв з низьким рiвнем ризику.

     Стаття 3.5 Прозорiсть

     1. Сторони докладають зусиль, щоб своєчасно публiкувати або будь-яким iншим чином iнформувати громадськiсть, в тому числi в мережi Iнтернет, про закони, нормативнi акти, адмiнiстративнi процедури та адмiнiстративнi рiшення загального застосування з митних питань, якi стосуються чи впливають на функцiонування цiєї Угоди таким чином, щоб надати можливiсть заiнтересованим особам та не-сторонам ознайомитися з ними.

     2. Закони, нормативнi акти, адмiнiстративнi процедури та адмiнiстративнi рiшення, згаданi в пунктi 1, включають в себе, зокрема, тi, якi стосуються спецiальних митних процедур.

     Стаття 3.6 Безпаперовi митнi процедури

     Сторони визнають, що електронна форма подання документiв i передача iнформацiї, пов'язаної з торгiвлею, та електроннi версiї документiв є альтернативою паперовiй системi, що дозволить значно пiдвищити ефективнiсть торгiвлi за рахунок скорочення витрат i часу. Тому, Сторони спiвпрацюють з метою впровадження i поширення безпаперових митних процедур.

     Стаття 3.7 Попереднi рiшення

     1. Вiдповiдно до свого внутрiшнього законодавства, кожна Сторона докладає зусиль через свої митнi органи, щоб забезпечити швидкий випуск письмових попереднiх рiшень про:

     (a) попереднi рiшення щодо класифiкацiї товарiв, що видаються митними органами Сторони, що iмпортує;

     (b) попереднi рiшення щодо дотримання статтi 2.13 (Правила походження), а також про вiдповiднiсть такого товару преференцiйному режиму в рамках цiєї Угоди, що видаються митними органами Сторони, що експортує.

     2. Кожна Сторона приймає або дотримується процедури видачi таких попереднiх рiшень, у тому числi деталей iнформацiї, необхiдної для розгляду заяви про прийняття рiшення.

     3. Сторона може вiдмовити у видачi попереднього рiшення, якщо факти та обставини, що складають основу попереднього рiшення є предметом розслiдування або адмiнiстративного чи судового перегляду. Сторона, яка вiдмовляється видати попереднє рiшення, негайно повiдомляє про це заявника у письмовiй формi з викладенням вiдповiдних фактiв i пiдстав для вiдмови у видачi попереднього рiшення.

     4. Кожна Сторона передбачає, щоб попереднi рiшення набирали чинностi з дати їх видачi, або iншої дати, вказаної в рiшеннi. У вiдповiдностi з положеннями цiєї статтi, попереднє рiшення зберiгає свою силу, за умови, що факти або обставини, на яких ґрунтується рiшення, залишаються незмiнними, чи протягом строку, вказаного в законах, нормативних актах або в адмiнiстративних рiшеннях.

     Стаття 3.8 Унiфiкованi процедури

     Спiльний комiтет погоджує унiфiкованi процедури, якi можуть бути необхiдними для адмiнiстрування, застосування та тлумачення цiєї Угоди з митних питань та сумiжних тем.

     Стаття 3.9 Уповноваженi економiчнi оператори

     1. Сторони сприяють впровадженню Уповноваженого економiчного оператора (далi "УЕО") у вiдповiдностi до концепцiї Всесвiтньої митної органiзацiї (Рамковi Стандарти).

     2. Кожна Сторона сприяє наданню статусу УЕО для її економiчних суб'єктiв з метою досягнення переваг у сприяннi торгiвлi.

     3. Сторони сприяють угодi про взаємне визнання Уповноважених економiчних операторiв (УЕО).

     Стаття 3.10 Розгляд та оскарження

     Вiдповiдно до своїх рiшень щодо митних питань, кожна Сторона повинна надати доступ до:

     (a) щонайменше одного етапу адмiнiстративного розгляду, в рамках однiєї установи, незалежно вiд посадової особи або органу, вiдповiдального за рiшення за розглядом; та

     (b) судового перегляду рiшення або висновку, прийнятого на заключному етапi адмiнiстративного розгляду.

     Стаття 3.11 Конфiденцiйнiсть

     1. Сторона забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї, наданої iншою Стороною вiдповiдно до цього Роздiлу i статтi 2.13 (Правила походження), захист її вiд розголошення, що може завдати шкоди конкурентоспроможностi особи, яка надала iнформацiю. Будь-яке порушення конфiденцiйностi повинно розглядатися вiдповiдно до внутрiшнього законодавства кожної Сторони.

     2. Зазначена вище iнформацiя не повинна розголошуватись без спецiального дозволу Сторони, яка надає таку iнформацiю, за винятком випадкiв, коли може вимагатись розголошення такої iнформацiї у правоохоронних цiлях або у ходi судового розгляду.

     Стаття 3.12 Пiдкомiтет з митних питань, сприяння торгiвлi та правил походження

     1. Сторони цим створюють Пiдкомiтет з митних питань, сприяння торгiвлi та правил походження (далi - Пiдкомiтет) для вирiшення будь-яких, пов'язаних з митними органами питань, якi стосуються:

     (a) однакового тлумачення, застосування та адмiнiстрування цього Роздiлу i статтi 2.13 (Правила походження);

     (b) вирiшення питань тарифної класифiкацiї, митної оцiнки та визначення походження товарiв для цiлей цiєї Угоди;

     (c) перегляду правил походження;

     (d) у тому числi у двосторонньому дiалозi регулярних оновлень та змiни їх вiдповiдного законодавства; та

     (e) розгляду будь-яких iнших пов'язаних з митними, питань, переданих йому митними органами Сторiн, Сторонами або Спiльним комiтетом.

     2. Зустрiч Пiдкомiтету буде проведено протягом одного року з дня набрання чинностi цiєю Угодою та пiсля цього Пiдкомiтет збиратиметься за згодою Сторiн почергово в Iзраїлi або в Українi.

     3. Пiдкомiтет складається з представникiв митних органiв та, в разi необхiдностi, iнших компетентних органiв вiд кожної Сторони, а також затверджує свiй регламент на першому засiданнi.

     4. Пiдкомiтет може формулювати резолюцiї, рекомендацiї або висновки, якi вiн вважає за потрiбне та звiтувати Сторонам або Спiльному комiтету.

     5. Пiдкомiтет може розробити єдинi процедури, якi вiн вважатиме як необхiднi, i якi повиннi бути представленi на розгляд Спiльному комiтету для їх схвалення.

РОЗДIЛ ЧОТИРИ
ЗАХИСНI ЗАХОДИ

Секцiя A: Двостороннi захиснi заходи

     Стаття 4.1 Визначення

     1. Для цiлей цього Роздiлу:

     a) компетентний орган розслiдування означає:

     (i) для України - Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України, або його правонаступник; та

     (ii) для Iзраїлю - Комiсарiат торгiвельних зборiв Мiнiстерства економiки i промисловостi або вiдповiдний пiдроздiл в Мiнiстерствi сiльського господарства i розвитку сiльських районiв, або його правонаступник.

     b) нацiональна промисловiсть означає сукупнiсть всiх виробникiв аналогiчних або безпосередньо конкуруючих товарiв Сторони, або тих виробникiв, сукупний обсяг виробництва аналогiчних або безпосередньо конкуруючих товарiв яких складає основну частку загального нацiонального виробництва цих товарiв.;

     c) серйозна шкода означає значне загальне погiршення положення у галузi нацiонального виробництва;

     d) загроза серйозної шкоди означає серйозну шкоду, що є явно неминучою на пiдставi фактiв, а не на голослiвних твердженнях, припущеннях або маловiрогiднiй можливостi;

     e) перехiдний перiод означає дворiчний перiод, що починається з моменту набрання чинностi цiєю Угодою, крiм випадкiв, коли скасування тарифiв на товар, щодо якого застосовується захiд, вiдбувається протягом бiльш тривалого перiоду часу, i у такому випадку перехiдним перiодом є перiод поетапного скасування тарифу на цей товар;

     f) сезоннi товари це товари, iмпортування яких протягом репрезентативного перiоду вiдбувається не протягом усього року, а зосереджено протягом певного перiоду року внаслiдок сезонних чинникiв.

     Стаття 4.2 Застосування двостороннiх захисних заходiв

     1. Згiдно з умовами, що викладенi в статтi 4.7.2, Сторони можуть ухвалити двостороннi захиснi заходи:

     (a) лише пiд час перехiдного перiоду, вiдповiдно до пункту 1 статтi 4.3; та

     (b) якщо в результатi зменшення або скасування мита вiдповiдно до цiєї Угоди товар, що походить з iншої Сторони iмпортується на територiю Сторони у такiй збiльшенiй кiлькостi (у абсолютному або вiдносному виразi до нацiонального виробництва) i на таких умовах, що iмпорт товарiв, походженням саме з цiєї Сторони завдає або загрожує завданням серйозної шкоди галузi нацiональної промисловостi.

     2. Якщо виконуються умови, викладенi в пунктi 1, Сторона може в мiнiмальному обсязi, необхiдному для запобiгання або усунення серйозної шкоди або її загрози:

     (a) призупинити подальше зменшення розмiру ставки мита, передбаченого цiєю Угодою, щодо товару; або

     (b) збiльшити розмiр ставки мита на товар до рiвня, що не перевищуватиме меншу з таких ставок:

     (i) ставку мита, що застосовується в режимi найбiльшого сприяння (РНС) та дiє на момент застосування заходу; або

     (ii) базову ставку мита, передбаченої у Тарифних графiках Сторони Додатка 2-C (Скасування тарифiв).

     3. Сторона, яка застосовує захиснi заходи, може встановити iмпортну тарифну квоту на вiдповiдний товар за узгодженими поступками, встановленими цiєю Угодою. Iмпорт в рамках тарифної квоти не повинен бути нижче рiвня за останнiй перiод, який визначається як середнiй показник iмпорту за останнi три репрезентативнi роки, для яких доступнi статистичнi данi.

     4. Для цiлей цього Роздiлу iмпортна тарифна квота означає визначений обсяг товару, який дозволено iмпортувати за пiльговою ставкою мита, передбаченою цiєю Угодою. Обсяг товару, що перевищує тарифну квоту може бути iмпортований за ставкою мита, встановленою у пунктi 2 (b) цiєї статтi.

     Стаття 4.3 Обмеження до застосування двостороннiх захисних заходiв

     1. Двостороннi захиснi заходи не повиннi застосовуватись в перший рiк пiсля набрання чинностi цiєю Угодою.

     2. Двостороннi захиснi заходи не повиннi застосовуватись iнакше нiж тою мiрою i на такий перiод, коли це необхiдно для запобiгання або усунення серйозної шкоди, а також для сприяння процесу адаптацiї промисловостi до умов конкуренцiї, а також не повиннi застосовуватись протягом перiоду, що перевищує два роки.

     Однак, цей перiод може бути продовжено додатково до двох рокiв, якщо компетентнi органи Сторони-iмпортера визначать у вiдповiдностi до процедур, зазначених у статтi 4.4, що продовжує iснувати потреба у захисному заходi для запобiгання або усунення серйозної шкоди i для сприяння пристосуванню промисловостi до умов конкуренцiї, а також, що iснують докази того, що у цiй галузi виробництва проходить процес адаптацiї за умови, що загальний перiод застосування захисних заходiв, включаючи перiод початкового застосування заходiв та будь-якого їх продовження, не повинен перевищувати чотирьох рокiв. Сторона, що продовжує застосовувати захiд бiльше, нiж два роки, повинна поступово лiбералiзувати його через рiчнi iнтервали протягом перiоду застосування.

     3. Жодна зi Сторiн не повинна застосовувати двостороннi захиснi заходи бiльше, нiж один раз до одного i того ж товару.

     4. Для сезонних товарiв заходи не можуть застосовуватись бiльше нiж чотири рази протягом перших двох рокiв або протягом загального перiоду, що перевищує чотири роки, передбачених у пунктi 2 вище.

     5. Пiсля припинення застосування двостороннього захисного заходу, ставка мита або квоти, що застосована у якостi захисного заходу, повиннi бути на рiвнi, який був би чинним у разi якщо б такий захiд не застосовувався.

     6. Двостороннi захиснi заходи не можуть бути застосованi або залишатись чинними пiсля перехiдного перiоду. Пiсля завершення перехiдного перiоду на вимогу однiєї зi Сторiн Спiльний комiтет повинен провести оцiнку доцiльностi продовження застосування механiзму двостороннiх захисних заходiв, включених у цей Роздiл.

     Стаття 4.4 Процедури розслiдування

     1. Сторона може застосовувати двостороннiй захисний захiд лише пiсля проведення компетентним органом Сторони розслiдування, згiдно з її внутрiшнiм законодавством i статтями 3 i 4.2 (c) Угоди про захиснi заходи; i таким чином, статтi 3 i 4.2 (c) Угоди про захиснi заходи включаються до цiєї Угоди та є її частиною, mutatis mutandis.

     2. При проведеннi розслiдування, зазначеному в пунктi 1, Сторона повинна дотримуватись вимог статей 4.2 (a) та 4.2 (b) Угоди про захиснi заходи; i з цiєю метою, статтi 4.2 (a), (b) Угоди про захиснi заходи включаються до цiєї Угоди i є її частиною, mutatis mutandis.

     Стаття 4.5 Попереднi двостороннi захиснi заходи

     1. За критичних обставин, коли затримка завдала б збиткiв, якi важко було б вiдшкодувати, Сторона може застосувати попереднi захиснi заходи при наявностi попереднiх висновкiв компетентного органу щодо iснування прямих доказiв того, що iмпорт походженням з iншої Сторони збiльшився внаслiдок зменшення або скасування мита згiдно з цiєю Угодою, i такий iмпорт є суттєвою причиною заподiяння серйозної шкоди або її загрози для нацiональної промисловостi.

     2. Перед застосуванням попереднiх двостороннiх захисних заходiв Сторона повинна повiдомити iншу Сторону. Таке повiдомлення повинно мiстити всю вiдповiдну iнформацiю, включаючи попереднi докази наявностi серйозної шкоди або її загрози, що спричиненi зростанням iмпорту, точний опис товару та запропонованого заходу, а також пропоновану дату початку їх застосування, очiкувану тривалiсть. Сторона не повинна застосовувати попереднi заходи, доки не пройшло принаймнi 45 днiв з дати початку розслiдування її компетентними органами, для того, щоб дати можливiсть зацiкавленим сторонам надати докази та висловити точку зору щодо застосування попереднiх заходiв.

     3. Тривалiсть будь-яких попереднiх заходiв не повинна перевищувати 200 днiв, протягом яких Сторона повинна виконувати вимоги статтi 4.4.

     Стаття 4.6 Повiдомлення та консультацiї

     1. Сторона повинна негайно повiдомити iншу Сторону в письмовiй формi про:

     (a) порушення двостороннього захисного розслiдування згiдно з цим Роздiлом;

     (b) виявлення серйозної шкоди або її загрози, спричиненої зростанням iмпорту вiдповiдно до статтi 4.2; i

     (c) прийняття рiшення про застосування або продовження попереднiх або остаточних двостороннiх захисних заходiв.

     2. Сторона повинна надати iншiй Сторонi копiю неконфiденцiйної версiї звiту компетентного органу, що проводить розслiдування, згiдно зi статтею 4.4.1.

     3. Якщо Сторона, чий товар є предметом двостороннього захисного розслiдування згiдно з цим Роздiлом, звертається iз запитом щодо проведення консультацiй протягом 10 днiв з моменту отримання повiдомлення згiдно з пунктом 1 (b), Сторона, що проводить це розслiдування, повинна вступити в консультацiї з метою пошуку вiдповiдного та взаємоприйнятного рiшення. Якщо Сторони не можуть дiйти взаємоприйнятного рiшення протягом 30 днiв з моменту повiдомлення, Сторона може застосувати вiдповiднi попереднi або остаточнi заходи.

Секцiя B - Глобальнi захиснi заходи

     Стаття 4.7 Застосування глобальних захисних заходiв

     1. Кожна сторона зберiгає свої права i обов'язки вiдповiдно до статтi XIX ГАТТ 1994 року i Угоди про захиснi заходи.

     2. Сторона не може одночасно застосовувати по вiдношенню до одного i того ж товару:

     (a) двостороннi захиснi заходи; та

     (b) заходи вiдповiдно до статтi XIX ГАТТ 1994 року та Угоди про захиснi заходи.

     3. Якщо iмпорт товарiв, що походять з територiї однiєї iз Сторiн на територiю iншої Сторони, не є iстотною причиною заподiяння серйозної шкоди або її загрози для нацiональної промисловостi, що виробляє подiбнi або безпосередньо конкуруючi товари Сторони-iмпортера, захиснi заходи щодо iмпорту таких товарiв не застосовуються.

     4. При визначеннi того, чи є iмпорт з боку iншої Сторони iстотною причиною заподiяння серйозної шкоди або її загрози, компетентний орган, що проводить розслiдування, повинен враховувати такi фактори, як змiна частки iмпорту iншої Сторони, обсяги i змiна обсягiв iмпорту з боку iншої Сторони. У зв'язку з цим, iмпорт з iншої Сторони, як правило, не вважається iстотною причиною заподiяння серйозної шкоди або її загрози, якщо темпи зростання iмпорту з боку цiєї Сторони протягом перiоду, в якому вiдбувалося зростання iмпорту, що завдає або загрожує завдати шкоди, є суттєво нижчими, нiж темп зростання обсягу загального iмпорту з усiх джерел за той же перiод.

     5. Наступнi умови та обмеження повиннi застосовуватися пiд час проведення розслiдування, яке може привести до застосовування глобальних захисних заходiв вiдповiдно до цiєї статтi:

     (a) Сторона, яка порушує захисне розслiдування, повинна повiдомити про це iншу Сторону шляхом надсилання повiдомлення iншiй Сторонi, якщо остання має суттєвий економiчний iнтерес;

     (b) для цiлей цiєї статтi, Сторона повинна розглядатися як така, що має суттєвий економiчний iнтерес у разi, якщо входить у п'ятiрку найбiльших постачальникiв iмпортованої продукцiї протягом останнього трирiчного перiоду, що визначається у абсолютних показниках, обсягах або вартостi;

     (c) перед застосуванням попереднiх заходiв i перед застосування остаточних заходiв на запит iншої Сторони, Сторона, яка iнiцiює застосування захисних заходiв, повинна негайно надiслати письмове повiдомлення з усiєю вiдповiдною iнформацiєю, що призвела до намiру застосувати захиснi заходи, у тому числi, вiдповiдно до ситуацiї, стосовно попереднiх висновкiв та остаточних висновкiв розслiдування, а також запропонувати iншiй Сторонi можливiсть для консультацiй; та

     (d) якщо, в результатi глобального захисного заходу застосовується захисне мито, преференцiйна маржа, у вiдповiдностi з цiєю Угодою, повинна бути збережена.

Секцiя C - Антидемпiнговi i компенсацiйнi заходи

     Стаття 4.8 Антидемпiнговi та компенсацiйнi заходи

     1. Сторони погоджуються, що антидемпiнговi та компенсацiйнi заходи повиннi застосовуватися у повнiй вiдповiдностi зi статтею VI ГАТТ 1994 року, Антидемпiнгової Угоди та Угоди про субсидiї.

     2. Процедури повиннi базуватись на справедливiй та прозорiй системi. З метою сприяння цьому, як тiльки це стане практично можливим пiсля будь-якого застосування попереднiх заходiв i до прийняття остаточного рiшення, Сторони повиннi забезпечувати повне i суттєве розкриття iнформацiї про всi iстотнi факти i результати розгляду, якi формують основу для рiшення про застосування остаточних заходiв без упередження до статтi 6.5 Антидемпiнгової Угоди СОТ або статтi 12.4 Угоди про субсидiї, вiдповiдно. Розкриття iнформацiї повинно бути здiйснено в письмовiй формi i дозволяти зацiкавленим сторонам щонайменше протягом 10 днiв надавати коментарi.

     3. Усiм зацiкавленим сторонам повинно надаватись право бути почутими для того, щоб вони висловили свою точку зору ходi пiд час антидемпiнгових i антисубсидицiйних розслiдувань вiдповiдно до положень внутрiшнього законодавства кожної зi Сторiн.

     4. До застосування остаточних заходiв, Сторона-експортер протягом 10 днiв з моменту отримання документу про розкриття iнформацiї, зазначеної в пунктi 2, може вимагати проведення консультацiй з метою пошуку рiшення, прийнятного для Сторiн. Якщо Сторони не можуть досягти взаємоприйнятного рiшення протягом 25 днiв пiсля вiдправки документу про розкриття iнформацiї, Сторона-iмпортер може застосувати вiдповiднi остаточнi заходи.

     5. Якщо одна iз Сторiн приймає рiшення застосувати попереднє або остаточне антидемпiнгове або компенсацiйне мито, рiвень такого мита не повинен перевищувати маржу демпiнгу або загальну суму нелегiтимної субсидiї, але має бути меншим, нiж маржа, якщо такий розмiр ставки мита є достатнiм для запобiгання шкодi, заподiянiй нацiональнiй промисловостi.

     6. Сторона, чиї товари є предметом антидемпiнгових або компенсацiйних заходiв, застосованих iншою Стороною, має право вимагати проведення консультацiй з метою обговорення впливу цих заходiв на двосторонню торгiвлю.

     7. Антидемпiнговi або компенсацiйнi заходи можуть не бути застосованi Стороною у випадках, коли на пiдставi iнформацiї, яка була отримана в ходi розслiдування, можна чiтко зробити висновок, що застосування таких заходiв не вiдповiдатиме нацiональним iнтересам. Висновок щодо вiдповiдностi нацiональним iнтересам необхiдно робити з урахуванням оцiнки усiх рiзних iнтересiв в цiлому, включаючи iнтереси нацiональної промисловостi, користувачiв, споживачiв та iмпортерiв у тому обсязi, в якому вони забезпечили надання вiдповiдної iнформацiї компетентним органам.

Секцiя D - Iншi положення

     Сторони, у виборi заходiв, вiдповiдно до цього Роздiлу, надають прiоритет тим заходам, якi завдають мiнiмальну економiчну шкоду i не створюють серйозних перешкод для реалiзацiї цiєї Угоди.

РОЗДIЛ П'ЯТЬ
САНIТАРНI ТА ФIТОСАНIТАРНI ЗАХОДИ

     Стаття 5.1 Цiлi

     Цiлями цього Роздiлу є захист життя чи здоров'я людини, тварин чи рослин на територiї кожної iз Сторiн при сприяннi торгiвлi та забезпечення того, щоб санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи Сторiн (далi - СФЗ) не створювали необґрунтованих бар'єрiв у торгiвлi.

     Стаття 5.2 Сфера застосування

     Цей Роздiл застосовується до всiх санiтарних та фiтосанiтарних заходiв, якi можуть безпосередньо або опосередковано впливати на торгiвлю мiж Сторонами.

     Стаття 5.3 Загальнi положення

     Сторони пiдтверджують свої права та зобов'язання згiдно з Угодою СФЗ i включають її до цiєї Угоди.

     Стаття 5.4 Контактнi пункти СФЗ

     1. З метою сприяння взаємодiї з питань санiтарних та фiтосанiтарних заходiв, Сторони погоджуються визначити наступнi контактнi пункти:

     (a) для України - Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України або його правонаступник; та

     (b) для Iзраїлю - Мiнiстерство економiки та промисловостi, Адмiнiстрацiя мiжнародної торгiвлi або їх правонаступник.

     2. З метою виконання положень цiєї Угоди Сторони погоджуються обмiнюватись iнформацiєю, стосовно перелiчених в Додатку 5-A, компетентних органiв кожної Сторони, вiдповiдальних за застосування санiтарних та фiтосанiтарних заходiв.

     Стаття 5.5 Спiвробiтництво

     Сторони прагнуть поглибити вiдносини мiж компетентними органами Сторiн, вiдповiдальними за застосування санiтарних та фiтосанiтарних заходiв. З цiєю метою компетентнi органи:

     (a) взаємодiють з питань СФЗ для посилення регулятивного спiвробiтництва;

     (b) сприяють спiвробiтництву з питань виконання Угоди СФЗ, а також у вiдповiдних мiжнародних органiзацiях з встановлення стандартiв, таких, як Комiсiя з Кодексу Алiментарiус, Мiжнародна Конвенцiя про захист рослин (МКЗР), Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я тварин (МЕБ), за необхiдностi.

     Стаття 5.6 Обмiн iнформацiєю

     1. Сторони обмiнюються iнформацiєю щодо запропонованих або чинних СФЗ, якi впливають або, ймовiрно, можуть впливати на торгiвлю мiж ними, та стосуються регуляторної системи у сферi СФЗ кожної Сторони, включаючи науковi дослiдження та оцiнку ризикiв для заходiв СФЗ, а також щодо полiтики та процедур для визначення еквiвалентностi.

     2. Сторони обмiнюються iнформацiєю:

     (a) за результатами перевiрок iмпорту у випадку вiдмови в оформленнi вантажiв або їх невiдповiдностi включаючи надання висновкiв за результатами епiдемiологiчної експертизи, наукових дослiджень та оцiнки ризикiв, на яких базуються такi вiдмови; та

     (b) на запит за результатами аудитiв та процедур перевiрок на мiсцi, якщо це стосуються торгiвлi мiж Сторонами.

     Стаття 5.7 Технiчнi консультацiї

     1. Сторони оперативно опрацьовують будь-яке конкретне пов'язане з торгiвлею питання у сферi СФЗ, зобов'язуються проводити необхiднi технiчнi обговорення для вирiшення такого питання.

     2. У будь-який час Сторона може порушити конкретне питання у сферi СФЗ перед iншою Стороною через компетентнi органи, зазначенi у Додатку 5-A до цього Роздiлу, i зробити запит на отримання додаткової iнформацiї, пов'язаної з цим питанням. Сторона, що вiдповiдає, своєчасно надає вiдповiдь на запит Сторони-експортера.

     3. Якщо питання не вирiшується шляхом обмiну iнформацiєю вiдповiдно до статтi 5.6 або пункту 2 цiєї статтi, на запит будь-якої iз Сторiн через її контактний пункт, Сторони проводять зустрiчi у найкоротший строк для обговорення конкретних питань у сферi СФЗ, з метою уникнення дестабiлiзацiї торгiвлi та/або досягнення взаємоприйнятного рiшення. Сторони проводять зустрiчi як персонально, так i з використанням доступних технологiчних засобiв. Якщо необхiдна виїзна зустрiч, Сторона, яка наполягла на зустрiчi, дiстається до територiї iншої Сторони для обговорення конкретних питань у сферi СФЗ, якщо Сторони не домовляться про iнше.

     Стаття 5.8 Надзвичайнi заходи

     1. Надзвичайнi заходи, запровадженi Стороною-iмпортером, повiдомляються iншiй Сторонi протягом 24 годин пiсля прийняття рiшення про їх вжиття, та, на запит iншої Сторони, консультацiї мiж компетентними органами проводяться протягом 10 днiв з моменту повiдомлення. Сторони розглядають будь-яку iнформацiю, надану в рамках таких консультацiй.

     2. Сторона-iмпортер, оперативно розглядає iнформацiю, надану Стороною-експортером, при прийняттi рiшень стосовно вантажiв, якi на момент запровадження надзвичайних заходiв перемiщуються мiж Сторонами.

     Стаття 5.9 Наглядовий орган

     Пiсля докладання всiх зусиль для вирiшення питання у сферi СФЗ вiдповiдно до статтi 5.7, будь-яка Сторона, за необхiдностi, може подати питання стосовно застосування СФЗ на розгляд Пiдкомiтету з торгiвлi товарами, створеного вiдповiдно до статтi 2.15 (Пiдкомiтет з торгiвлi товарами).

 

Додаток 5-A
Компетентнi Органи

     Для цiлей цього Роздiлу, Компетентний орган означає:

     (a) для України:

     Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв - Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України, або їх правонаступник; та

     (b) для Держави Iзраїль:

     (i) Служба захисту та iнспекцiї рослин ("PPIS"), Мiнiстерство сiльського господарства i розвитку сiльських районiв або їх правонаступник;

     (ii) Ветеринарна служба i служба здоров'я тварин ("IVSAH"), Мiнiстерство сiльського господарства i розвитку сiльських територiй або їх правонаступник;

     (iii) Нацiональна продовольча служба - Мiнiстерство охорони здоров'я або їх правонаступник;

     (iv) Iнститут контролю та стандартiв лiкарських засобiв Мiнiстерства охорони здоров'я - Мiнiстерство охорони здоров'я або їх правонаступник.

РОЗДIЛ ШIСТЬ
ТЕХНIЧНI БАР'ЄРИ В ТОРГIВЛI

     Стаття 6.1 Цiлi

     1. Цiлями цього Роздiлу є:

     (a) збiльшення та сприяння торгiвлi мiж Сторонами;

     (b) забезпечення того, щоб стандарти, технiчнi регламенти, процедури оцiнки вiдповiдностi та їх застосування не створювали зайвих перешкод для торгiвлi; та

     (c) посилення двостороннього спiвробiтництва мiж Сторонами.

     Стаття 6.2 Загальнi положення

     Сторони пiдтверджують свої iснуючi права та зобов'язання вiдносно одна одної згiдно з Угодою ТБТ, та, з цiєю метою, Угода ТБТ включена до цiєї Угоди та є її частиною, mutatis mutandis.

     Стаття 6.3 Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу застосовуються визначення, що мiстяться у Додатку 1 до Угоди ТБТ.

     Стаття 6.4 Сфера застосування

     1. Цей Роздiл стосується пiдготовки, прийняття та застосування технiчних регламентiв, стандартiв та процедур оцiнки вiдповiдностi, включаючи будь-яку поправку чи доповнення до них, що можуть впливати на торгiвлю товарами мiж Сторонами.

     2. Окрiм зазначеного в пунктi 1, цей Роздiл не застосовується до:

     (a) специфiкацiї закупiвлi, пiдготовленої урядовим органом для потреб виробництва чи споживання урядового органу; або

     (b) санiтарного чи фiтосанiтарного заходу, як визначено у Додатку A до Угоди СФЗ.

     Стаття 6.5 Пiдкомiтет з технiчних бар'єрiв у торгiвлi

     1. Сторони цим засновують Пiдкомiтет з технiчних бар'єрiв у торгiвлi (далi - Пiдкомiтет), до складу якого входять представники кожної iз Сторiн. Пiдкомiтет може збиратися персональним складом, через телеконференцiї, вiдеоконференцiї або будь-яким iншим способом, узгодженим Сторонами.

     2. Функцiї Пiдкомiтету включають:

     (a) монiторинг виконання та адмiнiстрування цього Роздiлу;

     (b) розширення спiвробiтництва щодо розробки та вдосконалення стандартiв, технiчних регламентiв та процедур оцiнки вiдповiдностi;

     (c) забезпечення оперативного вжиття вiдповiдних заходiв для вирiшення будь-яких питань, якi Сторона може порушити, пов'язаних з розробкою, прийняттям, застосуванням або виконанням технiчних регламентiв або процедур оцiнки вiдповiдностi;

     (d) розгляд будь-якої секторальної пропозицiї, внесеної Стороною стосовно подальшого спiвробiтництва мiж регуляторними органами, органами з акредитацiї або органами з оцiнки вiдповiдностi, у тому числi, у вiдповiдних випадках, мiж урядовими та неурядовими органами з оцiнки вiдповiдностi, розташованими на територiї кожної Сторони;

     (e) розгляд запиту про те, що Сторона визнає результати процедур оцiнки вiдповiдностi, проведених органами на територiї iншої Сторони, включаючи запит про переговори щодо укладення угоди у секторi, запропонованому iншою Стороною;

     (f) обмiн iнформацiєю про процеси на неурядових, регiональних та багатостороннiх форумах, що займаються дiяльнiстю, пов'язаною зi стандартами, технiчними регламентами та процедурами оцiнки вiдповiдностi;

     (g) на запит Сторони, оперативне сприяння технiчним обговоренням з будь-якого питання, що виникає у зв'язку з цим Роздiлом, якi не обмежують права та зобов'язання Сторiн згiдно з Роздiлом 10 (Врегулювання спорiв);

     (h) вжиття будь-яких iнших заходiв, якi, на думку Сторiн сприятимуть виконанню ними Угоди ТБТ та сприятимуть торгiвлi товарами мiж ними;

     (i) перегляд цього Роздiлу з урахуванням процесiв, що вiдбуваються в рамках Угоди ТБТ, i розробка рекомендацiй щодо внесення змiн до Роздiлу з урахуванням цих напрацювань; i

     (j) створення робочих груп для виконання конкретних завдань, передбачених цим Роздiлом.

     3. Пiдкомiтет збирається протягом одного року пiсля набрання чинностi цiєю Угодою або у строки взаємно узгодженнi Сторонами.

     Стаття 6.6 Спiвробiтництво та сприяння торгiвлi

     1. Сторони змiцнюють спiвробiтництво у сферах стандартизацiї, технiчного регулювання, процедур оцiнки вiдповiдностi та метрологiї з метою поглиблення взаємного розумiння їх вiдповiдних систем та полегшення доступу до їх вiдповiдних ринкiв.

     2. На додаток до пункту 1 Сторони прагнуть визначати, розробляти та просувати двостороннi iнiцiативи щодо спiвробiтництва та сприяти торгiвлi стосовно стандартiв, технiчних регламентiв, процедур оцiнки вiдповiдностi та метрологiї, що є прийнятними для певних питань або секторiв, беручи до уваги, inter alia, досвiд Сторiн у регiональних двостороннiх та багатостороннiх угодах чи домовленостях.

     3. Такi iнiцiативи включають:

     (a) спiвробiтництво з регуляторних питань, таких як прозорiсть, просування i впровадження належних регуляторних практик, гармонiзацiю згiдно з мiжнародними стандартами та використання акредитацiї для визначення органiв оцiнки вiдповiдностi;

     (b) технiчну допомогу та спiвробiтництво у сферi метрологiї;

     (c) iнiцiативи з формування спiльного бачення щодо належних регуляторних практик, таких як прозорiсть та застосування еквiвалентностi та оцiнки регуляторного впливу; та

     (d) використання механiзмiв для полегшення визнання результатiв процедур оцiнки вiдповiдностi, проведених на територiї iншої Сторони

     4. Пiдкомiтет може визначити прiоритетнi сектори для спiвробiтництва.

     5. Сторони повиннi встановлюють ефективну взаємодiю мiж вiдповiдними регуляторними органами та мiж вiдповiдними нацiональними органами стандартизацiї.

     6. Якщо Сторона затримує в порту ввезення товар, що походить з територiї iншої Сторони через невiдповiднiсть цього товару технiчному регламенту, Сторона негайно повiдомляє iмпортера про причини затримки.

     Стаття 6.7 Мiжнароднi стандарти

     1. Сторони:

     (a) застосовують Рiшення Комiтету щодо принципiв розробки мiжнародних стандартiв, iнструкцiй та рекомендацiй стосовно статей 2, 5 та Додатка 3 до Угоди, прийнятої1 Комiтетом СОТ з питань технiчних бар'єрiв у торгiвлi (далi - Комiтет ТБТ), при визначеннi того, чи iснує мiжнародний стандарт, iнструкцiя або рекомендацiя iснує у значеннi статей 2 та 5 та сфери застосування Додатка 3 Угоди ТБТ, прийнятої Комiтетом ТБТ;

____________
     1 G/TBT/1/Rev.10, 9 червня 2011 р. Додаток 2 до частини I (оригiнальне рiшення, сiчня 1st, 1995) або його документ про правонаступництво, прийнятий Комiтетом ТБТ

     (b) використовують вiдповiднi мiжнароднi стандарти, iнструкцiї та рекомендацiї, як передбачено в пунктах 2.4 та 5.4 статей 2 та 5 Угоди ТБТ, як основу для своїх технiчних регламентiв та процедур оцiнки вiдповiдностi.

     2. Сторони:

     (a) заохочують нацiональнi органи стандартизацiї до спiвробiтництва з вiдповiдними органами стандартизацiї iншої Сторони в мiжнародних заходах iз стандартизацiї;

     (b) здiйснюють обмiн iнформацiєю про процеси стандартизацiї, а також ступенiв використання мiжнародних, регiональних або субрегiональних стандартiв як основи для розробки нацiональних стандартiв;

     (c) здiйснюють обмiн загальною iнформацiєю стосовно угод про спiвробiтництво, укладених з питань стандартизацiї, з третьою стороною.

     Стаття 6.8 Технiчнi регламенти

     1. Сторони використовують мiжнароднi стандарти як основу для розробки своїх технiчних регламентiв, окрiм випадкiв коли такi мiжнароднi стандарти є неефективними або неналежними для досягнення поставлених законних завдань. Сторона, на запит iншої Сторони, пояснює причину не використання мiжнародних стандартiв як основи для розробки своїх технiчних регламентiв.

     2. Вiдповiдно до запиту iншої Сторони, заiнтересованої в розробцi аналогiчного технiчного регламенту та з метою мiнiмiзацiї дублювання витрат, Сторона, на скiльки це практично можливо, надає iншiй Сторонi, що запитує, будь-яку iнформацiю, технiчнi дослiдження, оцiнку ризикiв чи iншу наявну вiдповiдну документацiю, на яку ця Сторона посилалася при розробцi технiчного регламенту, за винятком конфiденцiйної iнформацiї.

     Стаття 6.9 Оцiнка вiдповiдностi та акредитацiя

     1. Сторони визнають можливiсть застосування широкого перелiку механiзмiв для полегшення прийняття результатiв процедур проведеної оцiнки вiдповiдностi iншої Сторони.

     Вiдповiдно, Сторони погоджуються:

     (a) визнавати декларацiї вiдповiдностi постачальникiв;

     (b) визнавати результати процедури проведення оцiнки вiдповiдностi iншої Сторони, включаючи визнання тих, що стосуються конкретних технiчних регламентiв iншої Сторони;

     (c) що орган з оцiнки вiдповiдностi, розташований на територiї Сторони, може укладати добровiльнi угоди про визнання з органом з оцiнки вiдповiдностi, розташованим на територiї iншої Сторони; та

     (d) визнавати призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi, розташованих на територiї iншої Сторони, результати оцiнки вiдповiдностi яких приймаються Стороною.

     2. З цiєю метою, Сторони, inter alia:

     (a) обмiнюються iнформацiєю щодо перелiку визнаних та використовуваних ними механiзмiв процедур оцiнки вiдповiдностi;

     (b) розглядають можливiсть iнiцiювання переговорiв щодо укладення угод для сприяння та визнання на їхнiх територiях результатiв процедур оцiнки вiдповiдностi, проведених органами, розташованими на територiї iншої Сторони, якщо це вiдповiдає iнтересам Сторiн та економiчно виправдано; та

     (c) заохочують свої органи з оцiнки вiдповiдностi брати участь в угодах з органами з оцiнки вiдповiдностi iншої Сторони для визнання результатiв оцiнки вiдповiдностi.

     3. Сторони позитивно розглядають запити iншої Сторони щодо проведення переговорiв стосовно укладення угод про взаємне визнання результатiв їх вiдповiдних процедур з оцiнки вiдповiдностi, за необхiдностi.

     4. Якщо Сторона не погоджується вступити в переговори з iншою Стороною, як зазначено в пунктi 3, вона на запит iншої Сторони письмово пояснює причини свого рiшення.

     5. З метою посилення впевненостi у надiйностi кожного з результатiв оцiнки вiдповiдностi, до укладення угоди, зазначеної в пунктi 3, Сторони можуть проводити консультацiї та обмiнюватися iнформацiєю з таких питань, як технiчна компетентнiсть залучених органiв з оцiнки вiдповiдностi.

     Стаття 6.10 Прозорiсть

     1. На запит iншої Сторони, Сторона надає англiйською мовою короткий опис технiчного регламенту або процедури оцiнки вiдповiдностi, якi можуть впливати на торгiвлю товарами мiж Сторонами.

     2. Кожна Сторона у встановленому порядку розглядає коментарi отриманi вiд iншої Сторони, якщо запропонований технiчний регламент виноситься на консультацiї з громадськiстю та на запит iншої Сторони надає письмову вiдповiдь на наданi нею коментарi.

     3. Кожна Сторона в електронному виглядi повiдомляє пункт з обробки запитiв з питань ТБТ Сторони про направлення повiдомлення до Центрального реєстру нотифiкацiй СОТ згiдно з Угодою ТБТ.

     4. Кожна Сторона забезпечує загальнодоступнiсть усiх прийнятих технiчних регламентiв та процедур оцiнки вiдповiдностi.

     Стаття 6.11 Обмiн iнформацiєю

     1. Будь-яка iнформацiя чи пояснення, що Сторона надає на запит iншої Сторони вiдповiдно до цього Роздiлу, надається в письмовiй формi або електронному виглядi протягом розумного перiоду часу. Сторона докладає зусиль для надання вiдповiдi на такий запит упродовж 60 днiв.

     2. Контактнi пункти несуть вiдповiдальнiсть за сприяння обмiну iнформацiєю мiж Сторонами щодо будь-якого питання, яке охоплюється цим Роздiлом, включаючи iнформацiю, що надається згiдно з цим Роздiлом, як зазначено у статтi 6.10. На запит iншої Сторони, контактний пункт визначає орган чи уповноваженого представника вiдповiдального за це питання, i за надання допомоги, за необхiдностi, для полегшення взаємодiї з Стороною, що надає запит.

     Стаття 6.12 Прикордонний контроль та ринковий нагляд

     1. Сторони:

     (a) обмiнюються iнформацiєю та досвiдом стосовно дiяльностi з прикордонного контролю та ринкового нагляду, окрiм випадкiв коли iнформацiя є конфiденцiйною; та

     (b) забезпечують щоб дiяльнiсть з прикордонного контролю та ринкового нагляду здiйснювалась компетентними органами, якi можуть залучати акредитованi, призначенi або уповноваженi органи, з метою уникнення конфлiкту iнтересiв мiж цими органами та суб'єктами господарювання, що пiдлягають контролю або нагляду.

     Стаття 6.13 Контактнi пункти

     1. Для цiлей цього Роздiлу контактними пунктами є:

     (a) для Iзраїлю - Адмiнiстрацiя мiжнародної торгiвлi, Мiнiстерство економiки та промисловостi, або їх правонаступник; та

     (b) для України - Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi, або його правонаступник.

РОЗДIЛ СIМ
ТОРГIВЛЯ ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

     Стаття 7.1 Контекст

     1. Сторони визнають, що кожна Сторона має сувереннi права на збереження та захист свого навколишнього середовища та пiдтверджує свої зобов'язання щодо охорони навколишнього середовища, передбаченi нацiональним законодавством кожної з них, а також свої мiжнароднi зобов'язання згiдно з багатостороннiми угодами охорони навколишнього середовища, учасниками яких вони є.

     2. Сторони визнають взаємну пiдтримку мiж торговою та екологiчною полiтиками i необхiднiсть реалiзацiї цiєї Угоди у спосiб, який забезпечує збереження та захист навколишнього середовища.

     3. Кожна Сторона визнає за неприйнятне встановлення або використання свого законодавства про охорону навколишнього середовища або iнших заходiв у спосiб, що може стати прихованим обмеженням торгiвлi мiж Сторонами.

     Стаття 7.2 Визначення

     1. Для цiлей цього Роздiлу:

     законодавство про охорону навколишнього середовища означає будь-який закон або нормативний акт Сторони чи положення, або iнший юридичний обов'язковий захiд Сторони, основною метою яких є захист навколишнього середовища або недопущення шкоди життю чи здоров'ю населення шляхом:

     (a) запобiгання, зменшення чи контролю над поширенням, викидами або випромiнюванням токсичних або забруднюючих довкiлля речовин;

     (b) контролю за хiмiчними речовинами та вiдходами та поширення iнформацiї про них; або

     (c) збереження та захисту дикої флори або дикої фауни, у тому числi видiв, якi перебувають пiд загрозою зникнення, природного середовища та природних територiй, що пiдлягають охоронi;

     але не включає будь-який захiд, що безпосередньо пов'язаний з охороною здоров'я та безпеки працiвникiв, так i не включає захiд, основною метою яких є контроль за збиранням/заготiвлею на комерцiйнiй основi чи використанням природних ресурсiв;

     Комiсiя з перегляду означає комiсiю з перегляду, створену вiдповiдно до пункту 8 статтi 7.19.

     2. Для цiлей цього Роздiлу не вважається, що Сторона не змогла "ефективно виконувати своє законодавство про охорону навколишнього середовища" у певному випадку, якщо дiя або бездiяльнiсть, про якi йдеться, з боку установи або посадової особи такої Сторони:

     (a) свiдчить про обґрунтоване використання ними на власний розсуд розслiдувань, прокурорських перевiрок, дiй контролюючого характеру або заходiв iз забезпечення нормативно-правової вiдповiдностi; або

     (b) виникли на пiдставi добросовiсного (bona fide) рiшення направити ресурси на виконання законодавства з iнших питань охорони навколишнього середовища, визначених як бiльш прiоритетнi.

     Стаття 7.3 Рiвнi захисту

     Визнаючи право кожної Сторони на визначення власних екологiчних прiоритетiв, встановлення власних рiвнiв захисту навколишнього середовища та прийняття чи внесення змiн до своїх законiв та полiтик, кожна Сторона прагне забезпечити, щоб цi закони i полiтики забезпечували та заохочували високий рiвень захисту навколишнього середовища, та повиннi прагнути продовжувати вдосконалювати їх та передбаченi ними рiвнi захисту.

     Стаття 7.4 Дотримання та забезпечення виконання законодавства про охорону навколишнього середовища

     1. Сторона не суперечить ефективному виконанню свого законодавства про охорону навколишнього середовища через систематичне або перiодичне здiйснення дiй чи утримання вiд здiйснення дiй у спосiб, що впливає на торгiвлю мiж Сторонами або здiйснення ними iнвестицiй.

     2. Кожна Сторона визнає за неприйнятне стимулювати торгiвлю або iнвестицiї шляхом послаблення або зниження рiвнiв захисту, передбачених нацiональним законодавством про охорону навколишнього середовища. Вiдповiдно, Сторона не повинна вiдмовлятися або iншим чином вiдступати чи пропонувати вiдмовитися або iншим чином вiдступити вiд свого законодавства про охорону навколишнього середовища у спосiб, який послаблює чи зменшує захист, передбачений цим законодавством, для стимулювання торгiвлi чи iнвестицiй.

     3. Кожна Сторона забезпечує можливiсть усунення порушення її законодавства про охорону навколишнього середовища або встановлення санкцiй за нього у судовому, квазi-судовому чи адмiнiстративному порядку.

     Стаття 7.5 Приватний доступ до засобiв правового захисту

     1. Кожна Сторона забезпечує, щоб зацiкавленi особи могли звертатися до компетентних органiв Сторони з вимогою провести розслiдування ймовiрних порушень її законодавства про охорону навколишнього середовища, та зобов'язана належним чином реагувати на такi вимоги вiдповiдно до свого законодавства.

     2. Кожна Сторона забезпечує особi, що має визнаний законом iнтерес з певного питання, можливiсть використання належних адмiнiстративних, квазi-судових або судових проваджень для забезпечення виконання законодавства Сторони про охорону навколишнього середовища, та одержання засобiв правового захисту у разi порушення такого законодавства.

     Стаття 7.6 Процесуальнi гарантiї

     1. Кожна Сторона гарантує, що її адмiнiстративнi, квазi-судовi та судовi провадження, зазначенi у статтi 7.5.2 є справедливими, неупередженими та прозорими, i з цiєю метою повинна забезпечити, щоб цi провадження:

     (a) здiйснювались неупередженою та незалежною фiзичною особою, яка не зацiкавлена у результатах розгляду справи;

     (b) були вiдкритими для громадськостi, крiм випадкiв, коли законодавством чи в iнтересах чинення правосуддя вимагається iнше;

     (c) надавали учасникам провадження можливiсть обґрунтовувати або вiдстоювати свої позицiї та надавати iнформацiю чи докази; та

     (d) не були, в рамках своєї правової системи, занадто ускладненими i не призводили до необґрунтованих витрат або обмежень строкiв чи невиправданих затримок.

     2. Кожна Сторона забезпечує, щоб остаточнi рiшення по сутi таких проваджень:

     (a) оформлювалися письмово та, за можливостi, зазначались причини, на яких ґрунтується таке рiшення;

     (b) надавалися протягом рацiонального перiоду часу учасникам провадження та, вiдповiдно до нацiонального законодавства, громадськостi; та

     (c) ґрунтувалися на iнформацiї чи доказах, наданих сторонами провадження.

     3. Кожна Сторона також забезпечує, щоб сторони провадження мали право, вiдповiдно до нацiонального законодавства, вимагати перегляду та, коли це виправдано, виправлення остаточного рiшення або винесення замiсть нього нового рiшення.

     4. Кожна Сторона забезпечує, щоб суд, який здiйснює провадження або перегляд справи, був неупереджений та незалежний та не мав будь-якого iстотного iнтересу до результатiв справи.

     Стаття 7.7 Прозорiсть

     Кожна Сторона сприяє iнформуванню громадськостi про своє законодавство з охорони навколишнього середовища шляхом забезпечення доступностi вiдповiдної iнформацiї для громадськостi щодо законодавства з охорони навколишнього середовища i процедур забезпечення виконання та дотримання законодавства.

     Стаття 7.8 Соцiальна вiдповiдальнiсть компанiй

     Визнаючи суттєвi переваги, якi дає мiжнародна торгiвля та iнвестицiї, кожна Сторона повинна заохочувати добровiльне застосування найкращих практик соцiальної вiдповiдальностi пiдприємств, що дiють на її територiї або пiдпадають пiд її юрисдикцiю, для посилення узгодженого зв'язку мiж економiчними та екологiчними цiлями.

     Стаття 7.9 Засоби пiдвищення екологiчних показникiв

     1. Сторони визнають, що гнучкi, добровiльнi та стимулюючi механiзми можуть сприяти досягненню та збереженню високого рiвня захисту навколишнього середовища, доповнюючи заходи регулювання, передбаченi законодавством про охорону навколишнього середовища. Вiдповiдно до свого законодавства та полiтики, кожна Сторона повинна сприяти розробцi та застосуванню таких заходiв.

     2. Вiдповiдно до свого законодавства та полiтики, кожна Сторона повинна сприяти розробцi, створенню, дотриманню чи покращенню цiлей досягнення i стандартiв, використовуваних при оцiнцi екологiчної результативностi.

     Стаття 7.10 Нацiональний контактний пункт

     Кожна Сторона призначає посадову особу вiдповiдного мiнiстерства своїм Нацiональним контактним пунктом:

     (a) для України - Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України або його правонаступник; та

     (b) для Iзраїлю - Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища або його правонаступник.

     Стаття 7.11 Публiчна iнформацiя

     1. Зацiкавлена особа, яка проживає чи створена на територiї будь-якої iз Сторiн, може надiслати письмовий запит будь-якiй iз Сторiн через свiй Нацiональний контактний пункт, зазначивши, що цей запит надається вiдповiдно до цiєї статтi щодо зобов'язань Сторони, передбачених цим Роздiлом.

     2. Сторона, яка отримує запит, повинна письмово пiдтвердити його отримання, передати його до вiдповiдного органу влади та надати вчасну вiдповiдь на нього.

     3. Якщо зацiкавлена особа подає Сторонi запит, що стосується зобов'язань iншої Сторони, Сторона, яка одержала цей запит, повинна вчасно надати iншiй Сторонi копiю запиту та своїх вiдповiдей на нього направляючи питання iншiй Сторонi.

     4. Кожна Сторона зобов'язана вчасно доводити до вiдома громадськостi всi отриманi запити та наданi на них вiдповiдi.

     Стаття 7.12 Обмiн iнформацiєю мiж Сторонами

     Сторона може повiдомити iншу Сторону та надати їй будь-яку достовiрну iнформацiю про можливi порушення чи незабезпечення ефективного виконання законодавства про охорону навколишнього середовища. Така iнформацiя має бути конкретною та достатньою для того, щоб iнша Сторона мала можливiсть з'ясувати питання. Сторона, якiй надано повiдомлення, повинна вжити вiдповiдних заходiв для з'ясування цього питання вiдповiдно до свого законодавства та надати вiдповiдь iншiй Сторонi.

     Стаття 7.13 спiвробiтництво

     1. Сторони визнають, що спiвробiтництво є ефективним шляхом досягнення цiлей та виконання зобов'язань, передбачених цим Роздiлом. Вiдповiдно, та за наявностi ресурсiв, Сторони можуть розробити програму спiвробiтництва, ґрунтуючись на прiоритетах кожної з них.

     2. Сторони прагнуть змiцнювати спiвробiтництво з питань охорони навколишнього середовища в рамках iнших двостороннiх, регiональних i багатостороннiх форумiв, в яких вони беруть участь.

     3. Кожна Сторона може залучати громадськiсть, зацiкавлених осiб та будь-якi iншi пiдприємства, визначенi за рiшенням Сторiн, до здiйснення дiяльностi вiдповiдно до цiєї статтi.

     Стаття 7.14 Пiдкомiтет з Торгiвлi та охорони навколишнього середовища

     1. Цим Сторони створюють Пiдкомiтет з Торгiвлi та охорони навколишнього середовища (далi - Пiдкомiтет) з вiдповiдальних представникiв кожної зi Сторiн. Пiдкомiтет:

     (a) здiйснює нагляд та контроль за реалiзацiєю положень цього Роздiлу, у тому числi за спiвробiтництвом, здiйснюваними Сторонами;

     (b) обговорює будь-якi питання, що становлять спiльний iнтерес; i

     (c) виконує будь-якi iншi функцiї, визначенi Сторонами.

     2. Пiдкомiтет повинен провести своє перше засiдання не пiзнiше, нiж через один рiк пiсля набрання чинностi цiєю Угодою, а надалi за взаємною домовленiстю.

     3. Пiдкомiтет повинен готувати стислi звiти про кожне своє засiдання, якщо Пiдкомiтетом не буде вирiшено iнше.

     4. Пiдкомiтет може готувати звiти та рекомендацiї щодо дiяльностi або дiй, пов'язаних iз застосуванням цього Роздiлу. Копiї таких звiтiв та рекомендацiй повиннi бути представленi на розгляд Спiльного комiтету.

     5. Стислi звiти, а також звiти та рекомендацiї засiдань Пiдкомiтету повиннi бути доведенi до вiдома громадськостi за вiдсутностi iншої домовленостi мiж Сторонами.

     Стаття 7.15 Перегляд

     1. Пiдкомiтет розглядає можливiсть проведення перегляду реалiзацiї положень цього Роздiлу з метою покращення роботи та ефективностi впродовж п'яти рокiв з дати набуття чинностi цiєю Угодою i перiодично пiсля цього, як буде визначено Сторонами.

     2. Пiдкомiтет може передбачити участь громадськостi та незалежних експертiв в такому переглядi.

     3. Сторони повиннi доводити результати такого перегляду до вiдома громадськостi.

     Стаття 7.16 Залучення громадськостi

     1. Кожна Сторона iнформує громадськiсть про дiяльнiсть, у тому числi про зустрiчi Сторiн та спiльну дiяльнiсть, здiйснювану для впровадження цього Роздiлу.

     2. Кожна Сторона прагне залучати громадськiсть до дiяльностi з реалiзацiї цього Роздiлу.

     Стаття 7.17 Зв'язок з iншими угодами про захист навколишнього середовища

     Цей Роздiл не впливає на iснуючi права та зобов'язання будь-якої iз Сторiн за мiжнародними угодами з питань навколишнього середовища.

     Стаття 7.18 Захист конфiденцiйної iнформацiї

     Кожна Сторона забезпечує захист iнформацiї, визначеної будь-якою iз Сторiн як конфiденцiйної, зокрема персональних даних та комерцiйної iнформацiї.

     Стаття 7.19 Врегулювання спорiв

     1. Сторони завжди прагнуть узгоджувати питання тлумачення та застосування цього Роздiлу та докладати всiх зусиль для вирiшення будь-якого питання, яке може вплинути на реалiзацiю положень цього Роздiлу, через проведення консультацiй, обмiн iнформацiєю, та за необхiдностi через спiвпрацю.

     2. Сторона може вимагати проведення консультацiй з iншою Стороною через Пiдкомiтет з будь-якого питання, що виникає за цим Роздiлом, подавши письмову вимогу до Нацiонального контактного пункту iншої Сторони, з копiєю Координатору Угоди iншої Сторони. Вимога повинна чiтко визначати проблему, висвiтлювати вiдповiднi питання та мiстити стислий опис будь-якої скарги, вiдповiдно до цього Роздiлу. Консультацiї повиннi бути розпочатi невiдкладно пiсля подання Стороною вимоги про їх проведення Нацiональному контактному пункту iншої Сторони.

     3. В ходi консультацiй, кожна Сторона надає iншiй наявну у неї iнформацiю у достатньому обсязi, що дозволяє повнiстю вивчити порушенi питання.

     4. Консультацiї, в тому числi документи, пiдготовленi спецiально для проведення цих консультацiй, є конфiденцiйними i без упереджень правам будь-якої Сторони в будь-яких процесуальних дiях.

     5. Консультацiї можуть проводитися персонально або будь-якими iншими способом, про який домовляться Сторони. Якщо консультацiї проводяться персонально, вони повиннi проходити на територiї Сторони, яка отримала запит, якщо Сторони не домовляться про iнше.

     6. Для бiльшої впевненостi, якщо це доречно, Сторона може вимагати iнформацiю або бачення будь-якої особи, органiзацiї або органу, що може сприяти розгляду цього питання.

     7. Якщо Сторони не врегулюють питання вiдповiдно до пункту 2, Сторона, що надала вимогу, вправi вимагати проведення консультацiй з iншою Стороною на рiвнi Мiнiстрiв з будь-якого питання, передбаченого цим Роздiлом, подавши вiдповiдну письмову вимогу до Нацiонального контактного пункту iншої Сторони. Сторона, що отримала таку вимогу, повинна невiдкладно вiдреагувати на неї. Консультацiї на рiвнi Мiнiстрiв, в тому числi документи, пiдготовленi спецiально для цiлей проведення цих консультацiй, є конфiденцiйними i без упереджень правам сторiн в будь-яких процесуальних дiях. Консультацiї на рiвнi Мiнiстрiв повиннi бути проведенi упродовж 120 днiв з моменту отримання вимоги, якщо Сторонами не буде узгоджено iнше.

     8. Пiсля завершення консультацiй на рiвнi Мiнiстрiв Сторона, що подавала вимогу про проведення консультацiї, може вимагати скликання Комiсiї з перегляду для вивчення питання, якщо вона вважає, що консультацiї належним чином не вирiшили питання, надавши письмову вимогу до Нацiонального контактного пункту iншої Сторони. Сторона, яка подала вимогу також має надати копiю запиту Координатору Угоди iншої Сторони.

     9. Комiсiя з перегляду створюється пiсля одержання запиту, зазначеного у пунктi 8, Нацiональним контактним пунктом. Якщо Сторони не домовились про iнше, технiчним завданням Комiсiї з перегляду має бути: "Вивчити у свiтлi вiдповiдних положень Роздiлу 7 ("Торгiвля та Навколишнє середовище") Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Державою Iзраїль питання, зазначене у запитi про створення Комiсiї з перегляду, та пiдготувати звiт з рекомендацiями щодо розв'язання зазначеної проблеми".

     10. З урахуванням положень цiєї статтi, Сторони повиннi застосовувати, mutatis mutandis, Додаток 10-A ("Правила процедури ") та Додаток 10-B (Кодекс поведiнки), у разi якщо Сторони не домовились про iнше. У разi будь-якої невiдповiдностi мiж зазначеними Додатками та цим Роздiлом перевагу матимуть положення цього Роздiлу.

     11. Комiсiя з перегляду складається з двох учасникiв i Голови.

     12. Для обрання учасникiв комiсiї з перегляду використовується така процедура:

     (a) упродовж 30 днiв пiсля отримання вiд будь-якої зi Сторiн вимоги про створення Комiсiї з перегляду кожна Сторона обирає одного учасника; та

     (b) якщо одна зi Сторiн не обрала учасника комiсiї з перегляду упродовж часу, зазначеного у пiдпунктi (a), iнша Сторона повинна його обрати з квалiфiкованих кандидатiв, якi є громадянами тiєї Сторони, якiй не вдалось обрати учасника комiсiї.

     13. Для визначення Голови Комiсiї з перегляду застосовується така процедура:

     (a) Сторона, якої стосується запит, надає Сторонi, що подала такий запит, перелiк iз зазначенням iмен трьох квалiфiкованих кандидатiв, якi не є громадянами жодної зi Сторiн. Цей перелiк має бути наданий упродовж 30 днiв з моменту отримання запиту про створення Комiсiї з перегляду;

     (b) Сторона, яка подала запит, може обрати одного iз трьох запропонованих кандидатiв, зазначених у пiдпунктi (a), головою або, якщо iмена кандидатiв не були наданi чи жоден з них не є прийнятним, надати Сторонi, якої стосується запит, перелiк з iменами трьох кандидатiв, що вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам на посаду голови, i якi не є громадянами жодної зi Сторiн. Цей перелiк має бути наданий не пiзнiше нiж через сiм днiв з моменту отримання перелiку з iменами кандидатiв вiдповiдно до пiдпункту (a) або через 37 днiв з моменту отримання запиту про створення Комiсiї з перегляду згаданих у пунктi 8, залежно вiд того, що станеться ранiше; та

     (c) Сторона, якої стосується запит, може обрати одного з трьох запропонованих кандидатiв на посаду голови упродовж семи днiв з моменту отримання перелiку з iменами кандидатiв вiдповiдно до пiдпункту (b), а у разi необрання голови у такий спосiб, його шляхом жеребкування обирає Сторона, яка подала вимогу, з шести кандидатiв, запропонованих Сторонами вiдповiдно до пiдпунктiв (a) та (b), упродовж наступних семи днiв.

     14. Комiсiя з перегляду повинна складатися з спецiалiстiв, що володiють спецiалiзованими знаннями або мають досвiд у сферi законодавства про охорону навколишнього середовища, питань, що розглядаються в цьому Роздiлi, i, наскiльки це можливо, врегулювання спорiв, що виникають в рамках мiжнародних угод. Члени Комiсiї з перегляду повиннi бути незалежними, виконувати повноваження в рамках власних можливостей, не повиннi отримувати iнструкцiї вiд будь-якої органiзацiї або уряду щодо тем, пов'язаних з питаннями для розгляду i не повиннi бути пов'язанi з будь-яким урядом будь-якої Сторони. Комiсiя з перегляду складається з осiб, якi є громадянами держави, яка має дипломатичнi вiдносини з обома Сторонами.

     15. Якщо Сторони не приймуть iншого рiшення, Комiсiя з перегляду виконує свої функцiї вiдповiдно до Додатка 10-A ("Правила процедури ") та Додатка 10-B (Кодекс поведiнки), iз змiнами якi можуть бути необхiдними i повинна забезпечити щоб:

     (a) кожна Сторона мала можливiсть надавати письмовi та уснi заяви Комiсiї з перегляду; та

     (b) на запит будь-якої зi Сторiн або за власною iнiцiативою, Комiсiя з перегляду може звернутися, в разi необхiдностi, за iнформацiєю та технiчними консультацiями вiд будь-якої особи або органу з вiдповiдним досвiдом. Сторони мають можливiсть висловити свої коментарi до будь-якої iнформацiї або поради, отриманої таким чином.

     16. Комiсiя з перегляду надає Сторонам попереднiй та остаточний звiти, в кожному з яких повиннi бути викладенi встановленi факти, висновки комiсiї з перегляду щодо того, чи Сторона-вiдповiдач виконала свої зобов'язання, передбаченi цим Роздiлом, та обґрунтування винесених комiсiєю висновкiв, рiшень та рекомендацiй.

     17. Комiсiя з перегляду повинна надати Сторонам попереднiй звiт упродовж 120 днiв з дати обрання останнього учасника Комiсiї з перегляду або в iнший строк, визначений Сторонами. Сторони можуть надавати Комiсiї з перегляду коментарi до попереднього звiту упродовж 45 днiв з дати його представлення. Пiсля розгляду таких коментарiв Комiсiя з перегляду може переглянути свiй звiт або провести додаткову перевiрку, яку вона визнає за необхiдне.

     18. Комiсiя з перегляду надає Сторонам остаточний звiт упродовж 60 днiв з моменту представлення попереднього звiту. Якщо Сторони не домовляться про iнше остаточний звiт Комiсiї з перегляду може бути оприлюднений будь-якою iз Сторiн через 30 днiв з дати його надання Сторонам.

     19. Якщо в остаточному звiтi Комiсiї з перегляду встановлено, що Сторона не виконала своїх зобов'язань, передбачених цим Роздiлом, Сторони повиннi упродовж трьох мiсяцiв з дати надання остаточного звiту та з його урахуванням узгодити взаємно прийнятний план заходiв щодо вирiшення проблеми. Будь-який план заходiв, розроблений Сторонами повинен бути доведений до вiдома громадськостi протягом 30 днiв з моменту його розробки, якщо Сторони не домовляться про iнше. Сторона, що виконує план дiй повинна надати копiю Координатору Угоди iншої Сторони.

     20. Якщо Сторони досягли взаємно узгодженого рiшення щодо питання у будь-який момент пiсля створення Комiсiї з перегляду, вони мають повiдомити Комiсiю з перегляду про своє рiшення. Пiсля одержання Комiсiєю з перегляду такого повiдомлення робота панелi припиняється.

     21. Сторони можуть у будь-який момент скористатися альтернативними засобами врегулювання спору, такими як звернення до посередникiв, примирення або медiацiя.

     22. Провадження за участю посередникiв, примирення або медiацiя, в тому числi документи, пiдготовленi спецiально для цiлей розгляду цього провадження, є конфiденцiйними i без упереджень правам Сторiн в будь-яких процесуальних дiях.

     23. Якщо Сторони не домовляться про iнше, витрати Комiсiї з перегляду, включаючи компенсацiї учасникiв, мають бути роздiленi в рiвних частках мiж Сторонами, згiдно з Додатком 10-A ("Правила процедури ").

     Стаття 7.20 Обсяг зобов'язань

     Для Iзраїлю цей Роздiл поширюється на Державу Iзраїль, i при використаннi в географiчному значеннi включає територiальне море, а також виключну економiчну зону та континентальний шельф, над якими Держава Iзраїль, вiдповiдно до мiжнародного права та законiв Держави Iзраїль, здiйснює свої сувереннi права чи юрисдикцiю.

РОЗДIЛ ВIСIМ
ПРОЗОРIСТЬ

     Стаття 8.1 Публiкацiї

     Сторони публiкують або iншим чином роблять доступними громадськостi свої закони, нормативно-правовi акти, судовi рiшення, адмiнiстративнi рiшення загального застосування та свої вiдповiднi мiжнароднi угоди, якi можуть впливати на реалiзацiю цiєї Угоди.

     Стаття 8.2 надання повiдомлень i iнформацiї

     1. Сторони невiдкладно надають вiдповiдi на конкретнi питання i, на запит iншої Сторони надають iнформацiю стосовно заходiв, визначених у статтi 8.1.

     2. Наскiльки це можливо Сторона повiдомляє iншу Сторону про запропонований захiд або про поправку до чинного заходу, який за висновком цiєї Сторони може iстотно вплинути на реалiзацiю цiєї Угоди або суттєво вплинути на iнтереси iншої Сторони за цiєю Угодою.

     3. На запит iншої Сторони, Сторона невiдкладно надає iнформацiю та, наскiльки це можливо, вiдповiдi на питання, що стосуються чинного) або запропонованого заходу, навiть якщо попередньо Сторону вже було поiнформовано про такий захiд.

     4. Будь-яке повiдомлення, запит або iнформацiя, що надаються вiдповiдно до цiєї статтi, надаються iншiй Сторонi через Координаторiв Угоди.

     5. Повiдомлення або iнформацiя наданi вiдповiдно до цiєї статтi, повиннi бути неупередженими щодо вiдповiдностi заходу цiй Угодi.

     Стаття 8.3 Адмiнiстративнi провадження

     З метою забезпечення послiдовного, неупередженого та виправданого використання заходiв загального застосування, що впливають на питання, якi охоплюються цiєю Угодою, Сторона забезпечує, щоб в адмiнiстративних провадженнях, що стосуються конкретної справи, коли заходи, зазначенi у статтi 8.1, застосовуються до конкретної особи або товару iншої Сторони:

     (a) наскiльки це можливо особi iншої Сторони, на яку безпосередньо впливає таке провадження, заздалегiдь, у порядку, встановленому нацiональним законодавством, надається повiдомлення про порушення провадження, iз зазначенням характеру провадження, викладенням правових пiдстав для його порушення та загальним описом питань, що будуть розглядатися;

     (b) особi, зазначенiй у пiдпунктi (a), надається обґрунтована можливiсть надати (надати) факти та аргументи на пiдтримку своєї позицiї до застосування остаточного адмiнiстративного заходу, коли це дозволяє час, характер провадження та суспiльнi iнтереси; та

     (c) адмiнiстративнi процедури вiдповiдали законодавству тiєї Сторони.

РОЗДIЛ ДЕВ'ЯТЬ
АДМIНIСТРУВАННЯ УГОДИ

     Стаття 9.1 Створення Спiльного комiтету

     1. Цим Сторони створюють Спiльний комiтет, що складається з представникiв кожної iз Сторiн.

     2. Спiвголовами Спiльного комiтету повиннi бути Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi вiд України та Мiнiстр економiки та промисловостi вiд Iзраїлю, або їх правонаступники чи делегованi особи.

     Стаття 9.2 Процедури Спiльного комiтету

     1. Спiльний комiтет скликається за необхiдностi за письмовим запитом будь-якої iз Сторiн.

     2. Спiльний комiтет скликається по черзi в Києвi та Єрусалимi, якщо Сторони не домовляться про iнше.

     3. Всi рiшення Спiльного комiтету приймаються за взаємною згодою.

     4. Спiльний комiтет встановлює свiй регламент, а також графiк зустрiчей та порядок денний своїх засiдань.

     Стаття 9.3 Функцiї Спiльного комiтету

     1. Спiльний комiтет:

     (a) вiдповiдає за адмiнiстрування цiєї Угоди та розглядати всi питання, пов'язанi з торгiвлею;

     (b) забезпечує належне виконання, сприяння та функцiонування цiєї Угоди та застосування її положень, а також розглядати iншi способи досягнення її загальних цiлей;

     (c) оцiнює результати застосування цiєї Угоди, зокрема, розвиток торговельно-економiчних вiдносин мiж Сторонами;

     (d) контролює роботу всiх пiдкомiтетiв, робочих груп та iнших органiв, створених вiдповiдно до цiєї Угоди, i рекомендує будь-якi необхiднi заходи;

     (e) оцiнює та приймає рiшення, передбаченi цiєю Угодою, щодо будь-якого питання, яке вноситься будь-яким пiдкомiтетом, робочою групою та iншим органом, створеним вiдповiдно до цiєї Угоди;

     (f) здiйснює нагляд за подальшим розвитком цiєї Угоди;

     (g) розглядає можливiсть подальшого усунення бар'єрiв у торгiвлi мiж Сторонами;

     (h) без обмеження положень роздiлу 10 (Врегулювання спорiв) та iнших положень цiєї Угоди, вивчає найбiльш прийнятний спосiб для запобiгання або усуватиме будь-якi перешкоди, якi можуть виникнути у зв'язку з питаннями, що охоплюються цiєю Угодою; та

     (i) розглядає будь-якi iншi питання, що представляють iнтерес вiдповiдно до цiєї Угоди.

     2. Спiльний комiтет може:

     (a) погодити iнiцiювання переговорiв з метою поглиблення iснуючого рiвня лiбералiзацiї у сферах, охоплених цiєю Угодою;

     (b) рекомендувати Сторонам прийняти будь-якi поправки та змiни до положень цiєї Угоди. Будь-якi поправки такого характеру повиннi набирати чинностi вiдповiдно до процедури, зазначеної у статтi 12.2 (Внесення поправок);

     (c) рiшенням Спiльного комiтету внести правки до:

     (i) Тарифних графiкiв Додатка 2-C (Скасування тарифiв), з метою внесення одного чи бiльше товарiв, вилучених з Тарифного графiку Сторони;

     (ii) перiодiв поетапного зниження, встановлених у Тарифних графiках Додатка 2-C (Скасування тарифiв);

     (iii) будь-якого положення статтi 2.13 (Правила визначення походження); та

     (iv) Правил процедури, встановлених у Додатку 10-A та Кодексу поведiнки, встановленого у Додатку 10-B.

     Кожна Сторона впроваджує, за умови дотримання вiдповiдних внутрiшнiх юридичних процедур та пiсля повiдомлення, будь-якi правки, зазначенi в цьому пiдпунктi, протягом узгодженого мiж Сторонами перiоду;

     (d) затверджувати тлумачення положень цiєї Угоди. Такi тлумачення повиннi враховуватися Арбiтражною групою, утвореною вiдповiдно до роздiлу 10 (Врегулювання спорiв). Однак тлумачення, прийнятi Спiльним комiтетом, не повиннi бути поправками або змiнами положень цiєї Угоди; та

     (e) вживати для здiйснення своїх функцiй такi iншi заходи, про якi домовляться Сторони.

     3. Для цiлей цiєї статтi Сторони обмiнюються iнформацiєю та на запит будь-якої iз Сторiн проводять консультацiї в рамках Спiльного комiтету.

     Стаття 9.4 Створення пiдкомiтетiв, робочих груп, та iнших органiв

     1. Сторони створюють такi пiдкомiтети:

     (a) Пiдкомiтет з торгiвлi товарами;

     (b) Пiдкомiтет з митних питань, сприяння торгiвлi та правил походження;

     (c) Пiдкомiтет з технiчних бар'єрiв у торгiвлi; та

     (d) Пiдкомiтет з торгiвлi та охорони навколишнього середовища.

     2. Спiльний комiтет може створювати та делегувати повноваження iншим пiдкомiтетам, робочим групам або будь-яким iншим органам, що складаються з представникiв обох Сторiн, з метою сприяння виконання покладених на нього завдань. З цiєю метою Спiльний комiтет повинен визначити склад, обов'язки та регламент таких пiдкомiтетiв, робочих груп або iнших органiв.

     3. Пiдкомiтети, робочi групи та iншi органи повиннi заздалегiдь iнформувати Спiльний комiтет про розклад та порядок денний своїх засiдань. Пiдкомiтети, робочi групи та iншi органи повиннi подавати звiти своїх засiдань Спiльному комiтету.

     Стаття 9.5 Координатори Угоди

     1. Кожна Сторона призначає координатора Угоди:

     (a) вiд України - Департамент доступу до ринкiв та взаємодiї з СОТ, Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України або його правонаступник; та

     (b) вiд Iзраїлю - Департамент двостороннiх угод, Адмiнiстрацiя зовнiшньої торгiвлi, Мiнiстерство економiки та промисловостi, або його правонаступник.

     2. Координатори Угоди:

     (a) спiльно розробляють порядок денний;

     (b) проводять пiдготовку до засiдань Спiльного комiтету;

     (c) приймають рiшення щодо виконання вiдповiдних рiшень Спiльного комiтету;

     (d) дiють в якостi контактних пунктiв для спрощення зв'язку мiж Сторонами з будь-якого питання, що охоплюється цiєю Угодою, якщо iнше не передбачено цiєю Угодою;

     (e) отримують та вiдповiдають на будь-якi повiдомлення, запити та iнформацiю, наданi вiдповiдно до цiєї Угоди, якщо iнше не передбачено в цiй Угодi; та

     (f) допомагають Спiльному комiтету щодо будь-якого iншого питання, порушеного перед ними Спiльним комiтетом.

     3. Координатори Угоди можуть проводити зустрiчi коли це необхiдно, у тому числi через будь-якi наявнi технiчнi засоби.

РОЗДIЛ ДЕСЯТЬ
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРIВ

     Стаття 10.1 Цiлi

     1. Цiллю цього Роздiлу є забезпечення ефективного та дiєвого процесу врегулювання спорiв мiж Сторонами щодо їх прав та обов'язкiв за цiєю Угодою.

     2. Сторони докладатимуть зусиль для узгодження тлумачення та застосування цiєї Угоди та намагатимуться шляхом спiвпрацi, консультацiй або iнших засобiв досягти взаємоприйнятного рiшення щодо будь-якого питання, що може впливати на виконання Угоди.

     3. Перевага безумовно повинна надаватися рiшенню, яке є взаємоприйнятним для Сторiн та вiдповiдає цiй Угодi. За вiдсутностi взаємоприйнятного рiшення, головною метою цього Роздiлу є забезпечення скасуванню вiдповiдних заходiв, якщо буде встановлено, що вони не вiдповiдають положенням цiєї Угоди.

     Стаття 10.2 Сфера дiї та застосування

     1. За винятком питань, якi регулюються Роздiлом 7 (Торгiвля та навколишнє середовище), та за винятком випадкiв, якщо цiєю Угодою передбачено iнше, положення цього Роздiлу застосовуються до будь-якого спору щодо тлумачення, застосування, виконання або невиконання положень цiєї Угоди.

     2. Якщо будь-яка Сторона вважає, що будь-яка перевага, на отримання якої вона обґрунтовано могла б розраховувати вiдповiдно до положень цiєї Угоди, нiвелюється або зменшується в результатi застосування iншою Стороною заходу, який не вiдповiдає цiй Угодi, Сторона має право скористатися процедурою врегулювання спорiв вiдповiдно до цього Роздiлу.

     Стаття 10.3 Вибiр форуму врегулювання спорiв

     Спiр з будь-якого питання, що виникає за цiєю Угодою та Угодою СОТ або будь-якою iншою угодою про вiльну торгiвлю, учасниками якої є обидвi Сторони, може бути врегульований в рамках форуму, що обирається Стороною-скаржником. Пiсля того, як процедури врегулювання спорiв будуть розпочатi вiдповiдно до статтi 10.10 цiєї Угоди або згiдно зi статтею 6 (Створення груп експертiв) Домовленостi про правила i процедури врегулювання суперечок, що мiстяться в Додатку 2 до Угоди СОТ або будь-якої iншої угоди про вiльну торгiвлю, учасниками якої є обидвi Сторони, використовується виключно обраний форум.

     Стаття 10.4 Взаємоприйнятне рiшення

     Сторони можуть в будь-який час досягти взаємоприйнятного рiшення у спорi вiдповiдно до цього Роздiлу. Про будь-яке таке рiшення Сторони спiльно повiдомляють Спiльний комiтет. Пiсля повiдомлення про взаємоприйнятне рiшення будь-яка процедура врегулювання спорiв вiдповiдно до цього Роздiлу припиняється.

     Стаття 10.5 Консультацiї

     1. Будь-який спiр щодо будь-якого питання, зазначеного у статтi 10.2, повинен, наскiльки це можливо, бути врегульований шляхом проведення консультацiй мiж Сторонами.

     2. Будь-який запит про проведення консультацiй повинен надаватися у письмовiй формi та мiстити пiдстави для подання запиту, включаючи зазначення спiрних заходiв та юридичнi пiдстави для запиту, в тому числi положення Угоди, що застосовуються.

     3. Якщо запит про консультацiї зроблено вiдповiдно до пункту 2, Сторона, до якої направлено запит, повинна надати вiдповiдь на такий запит протягом 15 днiв з дати його отримання та вступити в консультацiї протягом термiну, що не перевищує 30 днiв пiсля дати отримання запиту з метою досягнення взаємоприйнятного рiшення.

     4. Консультацiї з питань, що потребують негайного вирiшення, включаючи ситуацiї, коли йдеться про швидкопсувнi або сезоннi товари, проводяться протягом 15 днiв з дати направлення запиту, i вважаються завершеними через 25 днiв з дати направлення запиту.

     5. Консультацiї проводяться на територiї Сторони-вiдповiдача, якщо Сторони не домовляться про iнше або шляхом використання будь-яких наявних технологiчних засобiв, погоджених Сторонами.

     6. Сторони докладають всiх зусиль, щоб досягти взаємоприйнятного вирiшення будь-якого питання шляхом консультацiй. З цiєю метою Сторони:

     (a) надають достатню iнформацiю, яка може бути цiлком доступною на стадiї консультацiй для повного вивчення заходу, який ймовiрно впливає на виконання Угоди; та

     (б) вважають конфiденцiйною будь-яку iнформацiю, якою обмiнюються пiд час консультацiй.

     Стаття 10.6 Примирення та добрi послуги

     1. Сторони можуть на будь-якому етапi будь-якої процедури врегулювання спорiв згiдно з цим Роздiлом розпочати процедури примирення чи добрих послуг. Примирення або добрi послуги можуть починатися, бути призупиненнi або припиненнi будь-якою Стороною в будь-який час.

     2. Всi обговорення у ходi розгляду справи та будь-якi документи, наданi вiдповiдно до цiєї Статтi, повиннi бути конфiденцiйними та не повиннi обмежувати права будь-якої iз Сторiн у будь-яких подальших процедурах за цим Роздiлом.

     Стаття 10.7 Медiацiя

     1. Якщо в ходi консультацiй не вдається досягти взаємоприйнятного рiшення, Сторони можуть за взаємною згодою звернутися за допомогою медiатора, який призначається Спiльним комiтетом. Будь-який запит про медiацiю має бути зроблений у письмовiй формi та визначати захiд, що є предметом розгляду в рамках консультацiй, а також узгодженi умови процедури медiацiї.

     2. Пiд час процедури медiацiї Сторони не повиннi розпочинати арбiтражнi процедури, передбаченi цим Роздiлом, якщо Сторони не домовляться про iнше.

     3. Спiльний комiтет упродовж 10 днiв пiсля отримання запиту призначає медiатора, вiдiбраного шляхом жеребкування серед осiб, включених до списку вiдповiдно до статтi 10.8, якi не є громадянами жодної iз Сторiн. Медiатор повинен скликати засiдання за участi Сторiн не пiзнiше, нiж через 30 днiв пiсля призначення. Медiатор повинен отримати заяви вiд обох Сторiн не пiзнiше нiж за 15 днiв до початку засiдання та винести своє рiшення не пiзнiше, нiж через 45 днiв пiсля призначення. Рiшення медiатора може мiстити рекомендацiю щодо шляхiв врегулювання спору, якi узгоджуються з цiєю Угодою. Рiшення медiатора не є обов'язковим для виконання.

     4. Хiд обговорення та вся iнформацiя, включаючи документи, наданi медiатору є конфiденцiйними та не пiдлягають внесенню на розгляд Арбiтражної групи вiдповiдно до цього Роздiлу, якщо Сторони не домовляться про iнше.

     5. Якщо цього вимагають обставини, строки, визначенi у пунктi 3, можуть бути змiненi за взаємною згодою Сторiн. Будь-якi змiни повiдомляються медiатору у письмовiй формi.

     6. У випадку, якщо результатом медiацiї є взаємоприйнятне рiшення, обидвi Сторони направляють медiатору повiдомлення у письмовiй формi.

     Стаття 10.8 Список арбiтрiв

     1. Протягом шести мiсяцiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою кожна Сторона повинна сформувати та пiдтримувати орiєнтовний список осiб, якi мають бажання i можуть виступати у якостi арбiтрiв, i якi є її громадянами або мають постiйне мiсце проживання на її територiї. Кожен список має складатись з п'яти осiб i залишається чинним до тих пiр, поки Сторона не складе новий список.

     2. Для призначення голови Арбiтражної групи, протягом шести мiсяцiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою Сторони повиннi скласти та пiдтримувати список iз п'яти осiб, якi не є громадянами жодної iз Сторiн та не мають постiйного мiсця проживання на територiї жодної iз Сторiн, i якi мають бажання i можуть виступати у якостi голови Арбiтражної групи. Цей список затверджується шляхом консенсусу.

     3. Сторони можуть використовувати списки, навiть якщо вони є неповними.

     4. Пiсля формування список, зазначений у пунктi 2, залишається чинним до тих пiр, поки Сторони не сформують новий список. Сторони можуть замiнити особу iз списку, якщо остання бiльше не може виконувати свої функцiї.

     Стаття 10.9 Квалiфiкацiйнi вимоги до арбiтрiв

     Кожен арбiтр повинен:

     (a) володiти спецiальними знаннями або досвiдом в сферi права, мiжнародної торгiвлi або з iнших питань, охоплених цiєю Угодою, або в галузi врегулювання спорiв, якi виникають в рамках угод про мiжнародну торгiвлю;

     (b) бути обраним виключно на основi об'єктивностi, неупередженостi, надiйностi та рацiонального судження;

     (c) бути незалежним вiд Сторiн, та не бути пов'язаним i не отримувати iнструкцiй вiд будь-якої iз Сторiн;

     (d) бути громадянином держави, що має дипломатичнi вiдносини з обома Сторонами; та

     (e) дотримуватися Кодексу поведiнки, що мiститься у Додатку 10-B до цiєї Угоди.

     Стаття 10.10 Запит про створення Арбiтражної групи

     1. Сторона-скаржник може направити запит про створення Арбiтражної групи якщо:

     (a) Сторона-вiдповiдач не вiдповiдає на запит про консультацiї вiдповiдно до строкiв, передбачених цим Роздiлом;

     (b) консультацiї не проводяться протягом 60 днiв пiсля дати отримання запиту про консультацiї;

     (c) Сторонам не вдалося врегулювати спiр шляхом консультацiй протягом 60 днiв пiсля дати отримання запиту про консультацiї; або

     (d) Сторони використали процедуру медiацiї i взаємоприйнятне рiшення не було досягнуто протягом 15 днiв пiсля рiшення медiатора.

     2. Запити про створення Арбiтражної групи подаються у письмовiй формi Сторонi-вiдповiдачу та Спiльному комiтету. Сторона-скаржник має вказати у запитi конкретний спiрний захiд i пояснити, яким чином цей захiд порушує положення цiєї Угоди у такий спосiб, що чiтко визначає юридичнi пiдстави скарги, у тому числi вказавши вiдповiднi положення цiєї Угоди.

     3. Сторона не повинна направляти запит на створення Арбiтражної групи для перегляду запропонованого заходу.

     4. Запит про створення Арбiтражної групи вiдповiдно до цiєї статтi визначає повноваження Арбiтражної групи, якщо Сторони не домовились про iнше.

     Стаття 10.11 Склад Арбiтражної групи

     1. Сторони мають застосовувати наступнi процедури при створеннi Арбiтражної групи:

     (a) Арбiтражна група складається з трьох арбiтрiв;

     (b) протягом 15 днiв пiсля повiдомлення про запит на створення Арбiтражної групи, кожна Сторона повинна призначити одного арбiтра, не обов'язково з орiєнтовного списку, передбаченого пунктом 1 статтi 10.8. Якщо Сторона-скаржник або Сторона-вiдповiдач не спроможна призначити арбiтра протягом зазначеного строку, арбiтр призначається шляхом жеребкування з орiєнтовного списку Сторони, передбаченого статтею 10.8, протягом 3 днiв пiсля закiнчення зазначеного строку;

     (c) Сторони повиннi домовитись щодо третього арбiтра, який виконуватиме функцiї голови, протягом 15 днiв з моменту призначення другого арбiтра. Якщо Сторони не можуть домовитись щодо голови, останнiй призначається шляхом жеребкування iз списку, передбаченого статтею 10.8 протягом 3 днiв пiсля закiнчення зазначеного строку; та

     (d) кожна Сторона спору, має докласти зусиль щоб призначити арбiтрiв, якi володiють спецiальними знаннями або досвiдом, вiдповiдно до предмету спору.

     2. У випадку, якщо Сторона винесе вмотивоване заперечення проти арбiтра стосовно дотримання ним Кодексу поведiнки, наведеному у Додатку 10-B, або вiдповiдностi квалiфiкацiйним вимогам, що передбаченi статтею 10.9, Сторони повиннi дотримуватись процедур, передбачених правилами 15 та 16 Додатка 10-A.

     3. Якщо арбiтр не може брати участь у процедурi розгляду справи, виключається або виходить з її складу, новий арбiтр обирається вiдповiдно до Додатка 10-A.

     4. Датою створення Арбiтражної групи є дата призначення голови.

     Стаття 10.12 Функцiї Арбiтражних груп

     1. Функцiя Арбiтражної групи полягає в тому, щоб зробити об'єктивну оцiнку справи вiдповiдно до запиту про створення Арбiтражної групи, включаючи оцiнку фактiв справи та їх застосовностi та вiдповiдностi цiй Угодi. Якщо Арбiтражна група робить висновок, що захiд не вiдповiдає положенню цiєї Угоди, вона рекомендує Сторонi-вiдповiдачу привести захiд у вiдповiднiсть з цим положенням.

     2. Арбiтражна група у своїх звiтах спирається на вiдповiднi положення цiєї Угоди та на iнформацiю, надану пiд час процедури врегулювання спору, включаючи матерiали, докази та аргументи, наведенi пiд час слухань.

     3. Арбiтражна група, створена вiдповiдно до цього Роздiлу, повинна тлумачити положення цiєї Угоди вiдповiдно до застосовуваних правил тлумачення договорiв, включаючи тi, що викладенi у Вiденськiй конвенцiї про право мiжнародних договорiв, укладенiй у Вiднi 23 травня 1969 року2. Арбiтражна група не може розширювати або обмежувати права та обов'язки, передбаченi цiєю Угодою.

____________
     2 Для бiльшої впевненостi, Арбiтражною групою повиннi враховуватися тлумачення Спiльного комiтету вiдповiдно до статтi 9.3.2 (d) (Функцiї Спiльного комiтету).

     Стаття 10.13 Розгляд справи Арбiтражною групою

     1. Якщо Сторони не домовляться про iнше, Арбiтражна група повинна застосовувати Правила процедури, викладенi у Додатку 10-A, якi повиннi забезпечити:

     (a) конфiденцiйнiсть розгляду справи, всiх письмових заяв та комунiкацiй з Арбiтражною групою;

     b) проведення всiх обговорень, слухань, засiдань та зустрiчей Арбiтражної групи шляхом закритих сесiй;

     (c) право на не менш, нiж одне слухання Арбiтражної групи;

     (d) можливiсть кожної Сторонi надавати первиннi заяви та спростування;

     (e) право Арбiтражної групи звертатися за iнформацiєю, технiчними порадами або експертними думками; та

     (f) захист конфiденцiйної iнформацiї.

     2. Арбiтражна група приймає свої рiшення на основi консенсусу. У разi, якщо Арбiтражна група не може досягти консенсусу, рiшення приймається бiльшiстю голосiв. Арбiтражна група не повинна оприлюднювати iнформацiю про те, хто з членiв пiдтримав позицiю бiльшостi або меншостi.

     3. Мiсце розгляду справи Арбiтражною групою вирiшується за взаємною згодою Сторiн. Якщо Сторони не можуть досягти згоди, мiсцем розгляду справи має бути Київ, якщо Стороною-скаржником є Iзраїль та Єрусалим, якщо Стороною-скаржником є Україна.

     4. Зв'язок ex parte з Арбiтражною групою щодо питань, якi розглядаються, є недопустимими.

     Стаття 10.14 Звiти Арбiтражної групи

     1. Арбiтражна група повинна надавати звiти вiдповiдно до положень цього Роздiлу.

     2. Арбiтражна група повинна надати Сторонам попереднiй звiт у справi протягом 90 днiв пiсля дати її створення.

     3. Якщо Арбiтражна група вважає, що вона не зможе надати попереднiй звiт протягом 90 днiв, вона повинна письмово повiдомити Сторони про причини затримки та зазначити орiєнтовний строк, протягом якого вона наддасть попереднiй звiт. У жодному разi попереднiй звiт не може бути наданий пiзнiше, нiж через 120 днiв пiсля дати створення Арбiтражної групи.

     4. Звiти мають мiстити:

     (a) висновки про факти та пiдстави, на яких цi висновки базувалися;

     (b) висновки та обґрунтування щодо того, чи виконувала Сторона-вiдповiдач свої зобов'язання за цiєю Угодою, а також будь-якi iншi факти або висновки, запитуванi в рамках процедури;

     (c) у випадку, якщо Арбiтражна група визнає, що захiд суперечить положенню цiєї Угоди, рекомендацiю щодо приведення заходу у вiдповiднiсть до цього положення; та

     (d) рекомендацiю щодо врегулювання спору, якщо цього вимагають обидвi Сторони.

     5. Звiти повиннi виключати виплату грошової компенсацiї.

     6. Звiти повиннi бути конфiденцiйними.

     7. У випадках наявностi питань, що потребують негайного вирiшення, включаючи ситуацiї, коли йдеться про швидкопсувнi або сезоннi товари, Арбiтражна група має докласти всiх зусиль щоб надати попереднiй звiт протягом 45 днiв з дати її створення. За будь-яких обставин попереднiй звiт не може бути наданий пiзнiше, нiж через 75 днiв пiсля дати створення Арбiтражної групи. Арбiтражна група надає попереднiй звiт протягом 10 днiв з моменту її створення, якщо вважає питання термiновим.

     8. Будь-яка Сторона може подати письмовi зауваження Арбiтражнiй групi стосовно попереднього звiту протягом 30 днiв пiсля надання звiту або будь-якого iншого строку, якщо Сторони домовились про iнше. Такi коментарi повиннi бути наданi iншiй Сторонi.

     9. У такому випадку, пiсля розгляду письмових зауважень, Арбiтражна група може за власною iнiцiативою або на запит будь-якої Сторони:

     (a) запросити Сторону надати додатковi коментарi;

     (b) переглянути свiй звiт; або

     (c) провести додаткове дослiдження, яке вона вважає доречним.

     10. Арбiтражна група повинна надати Сторонам остаточний звiт, включаючи будь-якi окремi думки з питань, щодо яких не було одностайного рiшення, протягом 45 днiв пiсля надання попереднього звiту.

     11. Якщо Сторони не домовились про iнше, остаточний звiт Арбiтражної групи повинен бути оприлюднений протягом 10 днiв пiсля того, як вiн був наданий Сторонам за умови захисту конфiденцiйної iнформацiї.

     Стаття 10.15 Зупинення та припинення процедури

     1. За згодою Сторiн, Арбiтражна група може зупинити свою роботу у будь-який час на термiн, який не перевищує 12 мiсяцiв з дати такої домовленостi. Якщо роботу Арбiтражної групи зупинено бiльше нiж на 12 мiсяцiв, повноваження щодо створення групи припиняються, якщо Сторони не домовляться про iнше.

     2. У разi досягнення взаємоприйнятного врегулювання спору, Сторони можуть домовитися про припинення роботи Арбiтражної групи, вiдповiдно до цього Роздiлу.

     3. Зупинення або припинення процедури не впливає на право Сторiн вимагати створення Арбiтражної групи з того ж самого питання згодом.

     4. Перед тим, як надати остаточний звiт Арбiтражна група може на будь-якому етапi розгляду справи закликати Сторони до мирного врегулювання спору.

     Стаття 10.16 Виконання остаточного звiту

     1. Зацiкавлена Сторона повинна негайно виконати рiшення або рекомендацiї, що мiстяться в остаточному звiтi Арбiтражної групи. У разi, якщо це неможливо зробити, Сторони повиннi прагнути домовитись про прийнятний для виконання перiод часу. У разi вiдсутностi протягом 30 днiв з дати надання остаточного звiту згоди щодо прийнятного перiоду часу, будь-яка Сторона може звернутися до Арбiтражної групи iз запитом визначити тривалiсть обґрунтованого перiоду часу з урахуванням конкретних обставин справи. Арбiтражна група повинна керуватися принципом, що прийнятний для виконання рiшення або рекомендацiй перiод часу не повинен перевищувати 15 мiсяцiв з дати, коли було надано остаточний звiт. Арбiтражна група повинна надати рiшення щодо прийнятного перiоду часу протягом 30 днiв з дати вiдповiдного запиту.

     2. У випадку незгоди щодо наявностi заходу, що не суперечить рiшенню або рекомендацiям в остаточному звiтi, або щодо вiдповiдностi заходу рiшенням або рекомендацiям Арбiтражної групи, такий спiр вирiшується тiєю ж Арбiтражною групою до того як будуть застосованi компенсацiя або припинення переваг, вiдповiдно до статтi 10.17. У випадку, якщо така Арбiтражна група або її члени є недоступними, застосовуються процедури, встановленi статтею 10.11.

     Рiшення Арбiтражної групи, як правило, повинне бути надане протягом 90 днiв.

     Стаття 10.17 Компенсацiя та припинення переваг

     1. Якщо зацiкавлена Сторона не може належним чином виконати рiшення або рекомендацiю, що мiстяться в остаточному звiтi, протягом обґрунтованого перiоду часу, як це передбачено пунктом 1 статтi 10.16, така Сторона, якщо цього вимагає Сторона-скаржник, повинна вступити у переговори з метою узгодження взаємоприйнятної компенсацiї. Якщо Сторонами не досягнуто згоди протягом 20 днiв з моменту подання запиту, Сторона-скаржник має право припинити застосування переваг наданих за цiєю Угодою, але лише еквiвалентних до тих, на якi поширюється захiд або дiя та якi Арбiтражна група визнала такими, що не вiдповiдають цiй Угодi.

     2. При визначеннi переваг для припинення, Сторона-скаржник в першу чергу має розглянути припинення переваг у тiй самiй галузi, яка зазнала впливу вiд застосування заходу або дiї, якi Арбiтражна група визнала такими, що не вiдповiдають цiй Угодi. Сторона-скаржник, яка вважає за неможливе або неефективним припинення перевагу тiй же галузi або галузях, може припинити надання переваг в iнших галузях.

     3. Сторона-скаржник, має поiнформувати iншу Сторону спору про переваги, якi вона має намiр припинити, пiдстави для такого припинення та коли припинення почнеться, не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати, коли припинення має набрати чинностi. Протягом 15 днiв з дня повiдомлення Сторона-вiдповiдач, може звернутися до Арбiтражної групи, яка розглядала спiр, iз запитом визначити, чи переваги, якi Сторона-скаржник має намiр припинити, є еквiвалентними тому заходу, що визнаний таким, що не вiдповiдає цiй Угодi, i чи запропоноване припинення здiйснюється вiдповiдно до пунктiв 1 i 2. У випадку, якщо початкова Арбiтражна група або будь-який з його членiв є недоступними, застосовуються процедури, встановленi статтею 10.11.

     Рiшення Арбiтражної групи повинно бути надане протягом 45 днiв з дати подання запиту.

     Переваги не будуть припиненi до тих пiр, поки Арбiтражна група не винесе рiшення.

     4. Компенсацiя та припинення переваг є тимчасовими заходами, i застосовуються тiльки Стороною-скаржником до тих пiр, поки заходи або питання, якi визнанi такими, що не вiдповiдають цiй Угодi, будуть скасованi або змiненi з метою приведенням їх у вiдповiднiсть до цiєї Угоди або до тих пiр, поки Сторони не врегулюють спiр у iнший спосiб.

     5. На запит будь-якої Сторони, початкова Арбiтражна група повинна встановити вiдповiднiсть рiшенню або рекомендацiям будь-яких заходiв, прийнятих пiсля припинення переваги, i, залежно вiд цього, прийняти рiшення про те, чи припинення переваги має бути завершено або змiнено. У випадку, якщо первинна Арбiтражна група або будь-який з її членiв є недоступними, застосовуються процедури, встановленi статтею 10.11.

     Рiшення Арбiтражної групи повинно бути надано протягом 30 днiв з дати подання запиту.

     Стаття 10.18 Строки

     Всi строки, передбаченi у цьому Роздiлi, можуть бути зменшенi, скасованi або подовженi за взаємною згодою Сторiн.

     Стаття 10.19 Вiдшкодування та витрати

     Вiдшкодування та витрати Арбiтражної групи покриваються Сторонами порiвну вiдповiдно до Додатка 10-A. Усi iншi витрати, не зазначенi у Додатку 10-A, покладаються на Сторону, яка зазнала цих витрат.

     Стаття 10.20 Запит щодо роз'яснення звiту

     1. Протягом 10 днiв пiсля надання звiту будь-яка Сторона може подати письмовий запит до Арбiтражної групи щодо роз'яснення будь-яких рiшень або рекомендацiй, що мiстяться у звiтi, якi Сторона вважає неоднозначними. Арбiтражна група повинна надати вiдповiдь на запит протягом 10 днiв пiсля подання такого запиту.

     2. Подання запиту згiдно з пунктом 1 не має вплинути на строки, визначенi у статтях 10.16 та 10.17, якщо Арбiтражна група не прийме iнше рiшення.

 

ДОДАТОК 10-A
ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ АРБIТРАЖНОЮ ГРУПОЮ

     ЗАСТОСУВАННЯ

     1. Цi Правила процедури встановлюються вiдповiдно до статтi 10.13 та застосовуються до процесу розгляду справи Арбiтражною групою згiдно з цим Роздiлом, якщо Сторони не домовляться про iнше.

     ВИЗНАЧЕННЯ

     2. Для цiлей цього Додатка:

     (a) радник означає особу, яка найнята Стороною для надання консультацiй або допомоги Сторонi у зв'язку з арбiтражним провадженням;

     (b) Арбiтражна група означає Арбiтражну групу, створену вiдповiдно до статтi 10.10;

     (c) арбiтр означає члена Арбiтражної групи, створеної вiдповiдно до статтi 10.10;

     (d) помiчник означає особу, яка за умовами призначення арбiтра проводить дослiдження або надає iншу професiйну або адмiнiстративну пiдтримку будь-якому арбiтру;

     (e) Роздiл означає Роздiл 10 (Врегулювання спорiв) цiєї Угоди;

     (f) Сторона-скаржник означає Сторону, яка вимагає створення Арбiтражної групи;

     (g) день означає календарний день;

     (h) експерт означає особу, яка надає iнформацiю, технiчнi консультацiї чи експертнi висновки, якi надходять Арбiтражнiй групi;

     (i) вихiдний день означає кожну п'ятницю, суботу та недiлю та будь-який iнший день, визначений Стороною як офiцiйний вихiдний день;

     (j) Сторона-вiдповiдач означає Сторону, яка одержує запит про створення Арбiтражної групи;

     (k) розгляд справи означає розгляд справи Арбiтражною групою;

     (l) представник Сторони означає працiвника або будь-яку особу, призначену державним департаментом або агентством, або будь-яким iншим державним органом Сторони; i

     (m) персонал означає осiб пiд керiвництвом та контролем арбiтра або Арбiтражної групи, крiм помiчникiв.

     СКЛАД АРБIТРАЖНОЇ ГРУПИ

     3. Пiсля призначення кандидата на посаду арбiтра, Сторона-скаржник, оперативно iнформує кандидата про його/її призначення як арбiтра. Кандидат заповнює та подає Сторонам Форму зобов'язання, яка мiститься в Доповненнi до Додатка 10-B, разом з письмовою згодою на призначення на посаду до Арбiтражної групи протягом двох днiв пiсля того, як кандидата було поiнформовано про його/її призначення. Датою призначення арбiтра вважається дата подання Сторонам електронному виглядi Форми зобов'язання та письмової згоди. Якщо кандидат не повiдомив про свою згоду на призначення протягом зазначеного перiоду Сторонам, цей кандидат вважається таким, що не надав згоду на призначення.

     4. За обставин, викладених у статтi 10.11.3, новий арбiтр призначається якнайшвидше вiдповiдно до процедури, передбаченої статтею 10.11.1. Будь-який строки, що застосовується до розгляду справи, призупиняється до дати призначення нового арбiтра.

     ПИСЬМОВI ПОДАННЯ ТА IНШI ДОКУМЕНТИ

     5. Сторони та Арбiтражна група повиннi надiслати будь-яке письмове подання, запит, повiдомлення або iнший документ шляхом вручення пiд розписку, рекомендованим листом кур'єром, передачею факсимiльним зв'язком, електронною поштою або будь-якими iншими засобами телекомунiкацiй, що забезпечують запис про його вiдправлення. Якщо Сторона або Арбiтражна група надсилають фiзичнi копiї письмових подань або будь-яких iнших документiв, пов'язаних iз розглядом справи, водночас надсилається електронна версiя таких подань або документiв.

     6. Сторони одночасно надсилають копiю своїх письмових подань та будь-який iнший документ iншiй Сторонi та кожному з арбiтрiв.

     7. У будь-який час Сторона може виправити незначнi помилки канцелярського характеру в будь-якому письмовому поданнi, запитi, повiдомленнi або iншому документi, пов'язаному з розглядом справи, шляхом надсилання нового документа, що чiтко вказує на змiни.

     8. Письмовi подання, запити, повiдомлення або iншi документи всiх видiв мають надсилатися електронними засобами, коли це можливо, i вважаються отриманими в день отримання їх електронної версiї.

     9. Граничнi строки обчислюють з дня, наступного за датою отримання такого подання або документiв.

     10. Коли строк, зазначений у цьому Роздiлi або в цьому Додатку, починається або закiнчується у вихiдний день Сторони чи у будь-який iнший день, коли державнi установи цiєї Сторони не працюють за наказом уряду або через форс-мажорнi обставини, початком або закiнченням такого строку вважається наступний робочий день. Сторони щорiчно обмiнюються перелiками дат їхнiх офiцiйних вихiдних днiв на наступний рiк у перший понедiлок грудня.

     ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКIВ

     11. Якщо, унаслiдок застосування положень правила 10, дата отримання кожною Стороною документа може бути рiзною, будь-який строк, що обчислюється з дня отримання цього документа, обчислюється з пiзнiшої дати отримання документа.

     ОБОВ'ЯЗОК ДОКАЗУВАННЯ

     12. На Сторону, яка стверджує, що захiд, iншої Сторони не узгоджується з положеннями цiєї Угоди, або що iнша Сторона не виконує свої зобов'язання за цiєю Угодою, або що вигода, отримання якої Сторона могла обґрунтовано очiкувати за цiєю Угодою, нiвелюється чи зводиться нанiвець, покладається обов'язок надання доказiв на пiдтвердження своїх тверджень.

     13. На Сторону, яка стверджує, що на захiд поширюється дiя винятку за цiєю Угодою, покладається обов'язок надання доказiв про поширення дiї винятку.

     ПОЧАТОК АРБIТРАЖУ

     14. Якщо Сторони не домовились про iнше, Арбiтражна група протягом семи днiв з дати її створення звертається до Сторiн з метою вирiшення процедурних питань, якi Сторони або Арбiтражна група вважатимуть доречними.

     УМОТИВОВАНЕ ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ АРБIТРА

     15. Якщо Сторона має вмотивоване заперечення проти арбiтра або голови стосовно дотримання ним або нею Кодексу поведiнки, вона надсилає письмове повiдомлення iншiй Сторонi з наданням своїх аргументiв, що ґрунтуються на очевидних доказах стосовно порушення Кодексу поведiнки.

     16. Сторони проводять консультацiї з цього питання та зробити висновки протягом семи днiв з дати отримання такого повiдомлення доходять висновку:

     (a) якщо Сторони не дiйшли згоди, щодо iснування доказiв порушення Кодексу поведiнки, вони усувають цього арбiтра або голову та обирають замiну вiдповiдно до статтi 10.11.1; або

     (b) якщо Сторони не дiйшли згоди, щодо iснування доказiв порушення Кодексу поведiнки арбiтром, будь-яка iз Сторiн може звернутися до голови Арбiтражної групи з проханням розглянути та вирiшити це питання. Якщо вiдвiд заявляється головi Арбiтражної групи, питання розглядається iншими двома арбiтрами. Якщо два арбiтри не дiйшли згоди, голова усувається. Рiшення, ухвалене вiдповiдно до цього правила, є остаточним. Вiдбiр нового арбiтра або голови здiйснюється вiдповiдно до статтi 10.11.

     ПОЧАТКОВI ТА ЗУСТРIЧНI ПОДАННЯ

     17. Сторона-скаржник надсилає своє початкове письмове подання Сторонi-вiдповiдачу i кожному арбiтру, не пiзнiше нiж через 15 днiв з дати створення Арбiтражної групи.

     18. Початкове письмове подання повинно мiстити наступне:

     (a) iм'я призначеного уповноваженого представника;

     (b) службову адресу, телефоннi i факсимiльнi номери та адреси електронної пошти, на якi надсилаються повiдомлення, що створюються пiд час розгляду справи;

     (c) виклад вiдповiдних фактiв та обставин;

     (d) чiтко сформульовану вимогу Сторони, включно iз зазначенням заходiв, що є предметом спору, вiдповiдних положень цiєї Угоди, правових пiдстав для скарги та проханням пiдготувати звiт Арбiтражної групи;

     (e) пiдтверднi докази, включно з iнформацiєю, технiчними чи експертними висновками, та опис iнших доказiв, якi не можуть бути наданi на момент подання, але будуть представленi Арбiтражнiй групi до або пiд час першого слухання; i

     (f) дату та пiдпис.

     19. Сторона-вiдповiдач надсилає своє письмове зустрiчне подання Сторонi-скаржнику, i кожному арбiтру не пiзнiше нiж через 30 днiв з дати отримання початкового письмового подання.

     20. Зустрiчне-подання повинно мiстити наступне:

     (a) iм'я призначеного уповноваженого представника;

     (b) службову адресу, телефоннi i факсимiльнi номери та адреси електронної пошти, на якi надсилаються повiдомлення, що створюються пiд час розгляду справи;

     (c) факти та аргументи, на яких ґрунтується її захист;

     (d) пiдтверднi докази, включно з iнформацiю, технiчними чи експертними висновками, та опис iнших доказiв, якi не можуть бути наданi на момент подання, але будуть представленi до арбiтражної групи до або пiд час першого слухання; i

     (e) дату та пiдпис.

     ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ АРБIТРАЖНОЇ ГРУПИ

     21. Голова Арбiтражної групи головує на всiх його засiданнях. Арбiтражна група може делегувати головi повноваження ухвалювати адмiнiстративнi та процедурнi рiшення.

     22. Якщо цi Правила процедури не передбачають iнше, Арбiтражна група може здiйснювати свою дiяльнiсть за допомогою будь-яких належних засобiв, зокрема технiчних засобiв, таких як телефоннi пiдключення до комп'ютера або вiдеоконференцiї, за умови збереження права Сторони на ефективну участь у розглядi справи.

     23. Арбiтражна група веде протоколи засiдань, що проводяться пiд час кожного розгляду справи, якi зберiгається у матерiалах спору.

     24. Тiльки арбiтри можуть брати участь в нарадах Арбiтражного групи. Пiсля консультацiй iз Сторонами Арбiтражна група може, може за необхiдностi дозволити помiчникам, усним та письмовим перекладачам або стенографам бути присутнiми на його нарадах.

     25. Арбiтри та особи, найнятi Арбiтражною групою, зберiгають конфiденцiйнiсть процесу розгляду справи Арбiтражною групою, включно з його нарадами, та будь-якою iнформацiєю, захищеною згiдно iз статтею 10.13.1 (a) та (d), пунктом 23 Додатка 10-B та правилами цього Додатка.

     26. Пiсля консультацiй iз Сторонами Арбiтражна група, може найняти:

     (a) помiчника, усного, письмового перекладача та стенографа, як це вимагається для виконання його функцiй; i

     (б) за згодою Сторiн, додаткову обґрунтовану кiлькiсть таких осiб, яку вiн вважає необхiдною для розгляду справи.

     27. У разi виникнення процедурного питання з розгляду, не охопленого цими Правилами процедури, пiсля консультацiй iз Сторонами Арбiтражна група може ухвалити вiдповiдну процедуру, яка узгоджується з цiєю Угодою та забезпечує рiвне ставлення до Сторiн.

     28. За згодою Сторiн Арбiтражна група, може змiнити строк, який застосовується до розгляду справи, та вносити iншi процедурнi або адмiнiстративнi змiни, якi можуть знадобитися пiд час розгляду справи.

     IНФОРМАЦIЯ, ТЕХНIЧНI ТА ЕКСПЕРТНI ВИСНОВКИ

     29. За запитом Сторони або за власною iнiцiативою Арбiтражна група може звертатися до будь-якої особи за отриманням iнформацiї, технiчних або експертних висновкiв, як вважає за доцiльне, дотримуючись правил 29 - 36, i додаткових умов, якi Сторони можуть узгодити. Вимоги, викладенi у статтi 10.9, за необхiдностi поширюються на цих експертiв у вiдповiдних випадках.

     30. Перед зверненням Арбiтражної групи за отриманням iнформацiї, технiчних чи експертних висновкiв, вiдповiдно до правила 29, вiн повiдомляє Сторони про свiй намiр звернутися за отриманням iнформацiї, технiчних або експертних висновкiв, надає їм достатнiй строк для подання коментарiв та враховує цi коментарi.

     31. У повiдомленнi, зазначеному у правилi 30, Арбiтражна група надає належним чином обґрунтованi причини для отримання iнформацiї, технiчних чи експертних висновкiв та зазначає особу чи орган, до якого звертаються за отриманням iнформацiї, технiчного або експертного висновку.

     32. Арбiтражна група звертається лише за отриманням iнформацiї, технiчних або експертних висновкiв, що стосуються фактологiчних або юридичних питань, якi розглядаються ним.

     33. Арбiтражна група надає Сторонам копiю будь-якої iнформацiї, технiчних або експертних висновкiв, отриманих згiдно з правилом 29, i надає їм достатнiй строк для подання коментарiв.

     34. Коли Арбiтражна група враховує iнформацiю, технiчнi чи експертнi висновки, отриманi згiдно з правилом 29 для пiдготовки свого звiту, також повинна брати до уваги коментарi або зауваження, поданi Сторонами стосовно такої iнформацiї, технiчних або експертних висновкiв.

     35. Арбiтражна група встановлює розумний строк для подання iнформацiї, технiчних або експертних висновкiв, за отриманням яких звернулися згiдно з правилом 29, який не повинен перевищувати 45 днiв, якщо Сторони не домовились про iнше.

     36. У разi надходження запиту стосовно надсилання звернення щодо отримання iнформацiї, технiчних або експертних висновкiв вiдповiдно до правила 29, Арбiтражна група може призупинити будь-який строк, який застосовується до розгляду справи, до дати отримання Арбiтражною групою iнформацiю, технiчного чи експертного висновку.

     КОНФIДЕНЦIЙНIСТЬ

     37. Вся документацiя, рiшення та провадження, пов'язанi з процедурою, встановленою в цьому Роздiлi, а також засiдання, слухання, наради та зустрiчi Арбiтражної групи є конфiденцiйними, за винятком звiту Арбiтражної групи. Проте, звiт не повинен мiстити будь-яку iнформацiю, подану Сторонами Арбiтражнiй групi, яку будь-хто з них визначив як конфiденцiйну.

     38. Сторони вживають усiх необхiдних заходiв для забезпечення того, щоб їхнi представники, радники та будь-яка особа або орган, що мають доступ до розгляду справи вiд їхнього iменi, зберiгали конфiденцiйнiсть всiєї документацiї, рiшень та проваджень, пов'язаних iз процедурою, встановленою в цьому Роздiлi, а також зустрiчей, слухань та засiдань Арбiтражної групи, за винятком звiту Арбiтражної групи.

     39. Нiщо в цих Правилах процедури не перешкоджає Сторонi оприлюднювати свою власну позицiю.

     СЛУХАННЯ

     40. Кожна Сторона має право принаймнi на одне слухання Арбiтражною групою. Арбiтражна група може скликати додатковi слухання, за згодою Сторiн.

     41. Якщо Сторони не домовляться про iнше, слухання проводяться на територiї Сторони-вiдповiдача. Сторона, на територiї якої проводиться розгляд справи, вiдповiдає за матерiально-технiчне забезпечення процесом розгляду справи, зокрема мiсце проведення, необхiдну допомогу перекладачiв та iншого необхiдного персоналу, якщо Сторони не домовились про iнше.

     42. Голова призначає дату та час слухань пiсля консультацiй з Сторонами та iншими арбiтрами, а потiм письмово повiдомляє Сторони про цi дати та час не пiзнiше, нiж за 15 днiв до слухань.

     43. Усi арбiтри повиннi бути присутнiми протягом усього часу проведення усiх слухань.

     44. Слухання, наради, засiдання та зустрiчi Арбiтражної групи проводяться у закритому режимi. Тим не менш, у слуханнях можуть взяти участь:

     (a) представники;

     (b) радники;

     (c) персонал та перекладачi;

     (d) помiчники; та

     (e) стенографи суду.

     Тiльки представники i радники можуть звертатися до Арбiтражної групи.

     45. Не пiзнiше, нiж за п'ять днiв до дати слухання, кожна Сторона надсилає перелiк iмен тих осiб, якi будуть виступати на слуханнi вiд iменi цiєї Сторони, а також iнших представникiв чи радникiв, якi будуть присутнiми на слуханнi.

     46. Кожне слухання проводиться Арбiтражною групою таким чином, щоб забезпечити надання Сторонi-скаржнику та Сторонi-вiдповiдачу однакового обсягу часу для аргументiв, спростувань та зустрiчних спростувань.

     47. Арбiтражна група може ставити запитання будь-якiй iз Сторiн у будь-який час пiд час слухання.

     48. Арбiтражна група забезпечує пiдготовку стенограми кожного слухання та якомога швидше надсилає копiю кожнiй Сторонi.

     49. Кожна Сторона може надiслати додаткове письмове подання щодо будь-якого питання, яке виникло пiд час слухання, протягом 10 днiв з дати завершення слухання.

     ДОКАЗИ

     50. Сторони надають усi докази якомога швидше та, бажано, з початковим поданням та зустрiчним поданням, але не пiзнiше, нiж протягом першого слухання, за винятком доказiв, що стосуються спростування, вiдповiдей на запитання та коментарiв щодо вiдповiдей, наданих iншою Стороною. Винятки з цiєї процедури надаються у разi викладення суттєвої пiдстави. У таких випадках iншiй Сторонi надається час для коментарiв, якщо Арбiтражна група вважатиме це доречним, щодо заново поданих доказiв.

     51. Всi докази, представленi Сторонами, мають мiститися у матерiалах спору, якi зберiгаються головою Арбiтражної групи.

     52. Якщо вимагають Сторони, Арбiтражна група повинна заслухати свiдкiв чи експертiв у присутностi Сторiн пiд час слухань.

     ПИТАННЯ В ПИСЬМОВIЙ ФОРМI

     53. Арбiтражна група може в будь-який час пiд час розгляду справи звернутися з письмовими питаннями до однiєї або обох Сторiн та встановити термiн для подання вiдповiдей. Сторони повиннi отримати копiю будь-якого питання, поставленого Арбiтражною групою.

     54. Сторона повинна надати свою вiдповiдь Арбiтражнiй групi у письмовiй формi та копiю своєї вiдповiдi iншiй Сторонi. Сторонi має надаватись можливiсть подати письмовi коментарi щодо вiдповiдi iншої Сторони протягом 10 днiв з дати їх отримання.

     МАЙБУТНIЙ ХIД РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

     55. Кожного разу, коли Сторона невчасно подає своє перше письмове подання, вiдсутня на запланованому слуханнi або будь-яким iншим чином порушує процедури без належної та достатньої причини, Арбiтражна група пiсля оцiнки вищевказаних обставин повинна прийняти рiшення про їх вплив на майбутнiй хiд розгляду справи.

     ЗВIТИ АРБIТРАЖНОЇ ГРУПИ

     56. Звiти Арбiтражної групи повиннi включати такi реквiзити, на додаток до елементiв, передбачених у статтi 10.14.4, та будь-який iнший елемент, який Арбiтражна група може вважати доречним:

     (a) Сторони спору;

     (b) iм'я кожного арбiтра i дату створення Арбiтражної групи;

     (c) iмена представникiв Сторiн;

     (d) заходи, що пiдлягають розгляду;

     (e) iнформацiю про розробку арбiтражної процедури, включаючи перелiк аргументiв кожної iз Сторiн;

     (f) прийняте рiшення з зазначенням його фактичних та правових пiдстав;

     (g) дату та мiсце видачi; i

     (h) пiдпис усiх арбiтрiв.

     "EX PARTE" КОНТАКТИ

     57. Арбiтражна група не повинна зустрiчатися або контактувати iз Стороною за вiдсутностi iншої Сторони.

     58. Арбiтр не повинен обговорювати будь-який аспект предмета розгляду iз Стороною за вiдсутностi iншої Сторони.

     59. За винятком випадкiв, передбачених правилом 21, арбiтр може не обговорювати будь-який аспект предмета розгляду iз Сторонами за вiдсутностi iнших арбiтрiв.

     МОВА

     60. Всi слухання повиннi проводитися англiйською мовою.

     61. Будь-який документ, поданий для використання в будь-якому провадженнi, має бути англiйською мовою. Якщо будь-який початковий документ не на англiйськiй мовi, Сторона, яка подала такий документ, повинна надати переклад англiйською мовою.

     КОМПЕНСАЦIЯ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ ПЕРЕВАГ

     62. Цi Правила процедури мають застосовуватись до провадження, встановленого згiдно iз статтею 10.17, за винятком наступного:

     (a) Сторона, яка надала запит про створення Арбiтражної групи, протягом п'яти днiв пiсля дати утворення Арбiтражної групи своє перше письмове подання повинна передати iншiй Сторонi та кожному з арбiтрiв;

     (b) Сторона-вiдповiдач має подати своє письмове зустрiчне подання протягом 10 днiв пiсля дати надання початкового письмового подання;

     (c) Арбiтражна група повинна встановити перiод часу для надання будь-яких подальших письмових подань; i

     (d) якщо Сторони не погоджуються, Арбiтражна група може вирiшити не скликати слухання.

     ТЕРМIНОВI ВИПАДКИ

     63. Пiсля отримання запиту Сторони для прискорення термiнiв у випадках термiновостi вiдповiдно до статтi 10.14.7, Арбiтражна група повинна надати iншiй Сторонi можливiсть подати зауваження та повинна винести своє рiшення про те, чи прискорений термiн буде застосований протягом 10 днiв з моменту подання цього запиту.

     64. У випадках термiновостi, про якi йдеться у статтi 10.14.7, Арбiтражна група пiсля консультацiй iз Сторонами повинна змiнити термiни, зазначенi в цих правилах у вiдповiдних випадках, та поiнформувати Сторони про будь-якi такi коригування.

     ВИНАГОРОДА ТА ОПЛАТА ВИТРАТ

     65. Винагорода арбiтрiв, їх помiчникiв та експертiв визначається Спiльним комiтетом.

     66. Якщо Сторони не домовляться про iнше, винагорода та витрати арбiтрiв, помiчникiв та експертiв, включаючи їхнi витрати на проїзд та проживання, а також усi загальнi затрати, що звичайно трапляються пiд час звичайного функцiонування Арбiтражної групи, повиннi бути розподiленi на однаковi частини мiж Сторонами.

     67. Кожний арбiтр, помiчник i експерт повинен вести облiк та надавати Сторонам остаточний розрахунок свого часу та витрат, а голова Арбiтражної групи повинен вести протокол та надати Сторонам остаточний розрахунок усiх загальних витрат.

 

Додаток 10-B
КОДЕКС ПОВЕДIНКИ

     ВИЗНАЧЕННЯ

     1. Для цiлей цього Додатка:

     (a) радник означає особу, найняту Стороною для надання консультацiй або допомоги цiй Сторонi у зв'язку з розглядом справи Арбiтражною групою;

     (b) Арбiтражна група означає Арбiтражну групу створену вiдповiдно до статтi 10.10;

     (c) арбiтр означає члена Арбiтражної групи, створеного вiдповiдно до статтi 10.10;

     (d) помiчник означає особу, яка за умовами призначення арбiтра проводить дослiдження або надає iншу професiйну або адмiнiстративну допомогу та пiдтримку будь-якому з арбiтрiв;

     (e) кандидат означає:

     (i) особу, чиє iм'я мiститься у списку, створеному вiдповiдно до статтi 10.8; або

     (ii) особу, яка розглядається для призначення або обрання арбiтром, примирителем, посередником, експертом або помiчником;

     (f) роздiл означає роздiл 10 (Врегулювання спорiв);

     (g) примиритель i посередник означає особу, яка здiйснює примирення або посередництво вiдповiдно до статей 10.6 i 10.7;

     (h) експерт означає особу, яка надає Арбiтражнiй групi iнформацiю, технiчний або експертний висновок вiдповiдно до правил 29 - 36 Додатка 10-A;

     (i) члени сiм'ї означає:

     (i) подружжя арбiтра або кандидата;

     (ii) таких родичiв арбiтра або кандидата: батьки, баби, дiди, прабаби, прадiди, дiти, внуки, правнуки, брати, сестри, племiнники, племiнницi, дядьки, тiтки, двоюрiднi брати i сестри, двоюрiднi дiди та баби або подружжя цих осiб, та

     (iii) таких родичiв подружжя арбiтра або кандидата: батьки, баби i дiди, брати, сестри, дiти та внуки;

     (j) розгляд справи означає розгляд справи Арбiтражною групою вiдповiдно до цiєї Угоди; та

     (k) персонал означає осiб, якi знаходяться пiд керiвництвом i контролем арбiтра або Арбiтражної групи, крiм помiчникiв.

     ОБОВ'ЯЗКИ АРБIТРIВ I КАНДИДАТIВ

     2. Арбiтр дотримується етичних норм, не допускаючи прояву некоректної поведiнки, є незалежним i неупередженим, уникає прямих та непрямих конфлiктiв iнтересiв, дотримується високих стандартiв поведiнки для того, щоб гарантувати чеснiсть i неупередженiсть у вирiшеннi спорiв вiдповiдно до цiєї Угоди, та вживає вiдповiдних заходiв для забезпечення дотримання помiчниками та експертами цього Кодексу поведiнки. Колишнiй арбiтр дотримується обов'язкiв, встановлених у цьому Додатку, з урахуванням вiдповiдних змiн, mutatis mutandis.

     3. Кандидат надає згоду на призначення арбiтром, тiльки якщо кандидат цiлковито впевнений у своїй здатностi дотримуватися вимог цього Кодексу поведiнки.

     4. Арбiтр обирає або призначає експерта чи помiчника, тiльки якщо вiн/вона цiлковито впевнений(a) у здатностi цього експерта чи помiчника дотримуватися вимог цього Кодексу поведiнки. Такий експерт або помiчник надає згоду на обрання або призначення, тiльки якщо вони цiлковито впевненi у своїй здатностi дотримуватися цих вимог.

     ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПОВIДОМЛЕННЯ IНФОРМАЦIЇ

     5. До пiдтвердження призначення на посаду арбiтра за цiєю Угодою, кандидат повiдомляє про будь-якi iнтереси, зв'язки або питання, якi можуть впливати на його або її незалежнiсть чи неупередженiсть або можуть обґрунтовано створити враження порушення етичних норм або упередженостi пiд час розгляду справи. З цiєю метою кандидат докладає усiх розумних зусиль, аби з'ясувати будь-якi такi iнтереси, зв'язки та питання. Кандидат повiдомляє про такi iнтереси, зв'язки та питання, заповнивши та надавши Форму зобов'язання, яка мiститься у доповненнi до цього Додатку, до Спiльного комiтету для розгляду Сторонами.

     6. Не обмежуючи загальнi зобов'язання, що мiстяться в пунктi 5, кандидати повiдомляють про такi iнтереси, зв'язки та питання:

     (a) будь-якi прямi або непрямi фiнансовi, дiловi, майновi, професiйнi або особистi iнтереси кандидата, колишнi або теперiшнi:

     (i) у розглядi справи або у її результатах; та

     (ii) у адмiнiстративному, арбiтражному або судовому розглядi або в iншому розглядi справи трибуналом або комiтетом, що включає питання, яке може бути вирiшене пiд час розгляду справи, для якої розглядається цей кандидат;

     (b) будь-якi прямi або непрямi фiнансовi, дiловi, майновi, професiйнi або особистi iнтереси, роботодавця, партнера, дiлового партнера або члена сiм'ї кандидата, колишнi або теперiшнi:

     (i) у розглядi справи або у його результатах; та

     (ii) у адмiнiстративному, арбiтражному або судовому розглядi або в iншому розглядi справи трибуналом або комiтетом, що включає питання, яке може бути вирiшене пiд час розгляду справи, для якої розглядається цей кандидат;

     (c) будь-якi колишнi або теперiшнi фiнансовi, дiловi, професiйнi, сiмейнi або соцiальнi зв'язки, з фiзичною або юридичною особою, яка має iнтерес у розглядi справи, або адвокатом, представником чи радником Сторони, або будь-якi такi зв'язки за участю роботодавця, партнера, дiлового партнера або члена сiм'ї кандидата; та

     (d) громадська дiяльнiсть, зокрема висловлення особистих думок, або юридичне чи iнше представництво що стосується предмету спору пiд час розгляду справи або пов'язанi з однаковим видом товарiв, послуг, iнвестицiй чи державних закупiвель.

     7. Пiсля обрання, арбiтр продовжує докладати усiх розумних зусиль, щоб з'ясувати будь-якi iнтереси, зв'язки та питання, зазначенi у пунктах 5 i 6, та повiдомляє про їх наявнiсть шляхом письмового iнформування Спiльного комiтету для розгляду Сторонами. Зобов'язання щодо повiдомлення є постiйним обов'язком, який вимагає вiд арбiтра повiдомляти про будь-якi такi iнтереси, зв'язки та питання, що можуть виникнути на будь-якому етапi розгляду справи.

     8. Цей Додаток не визначає того, чи i за яких обставин Сторони не призначають кандидата на посаду або вiдсторонять арбiтра вiд виконання обов'язкiв члена Арбiтражної групи на пiдставi зробленого повiдомлення.

     ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКIВ АРБIТРАМИ

     9. На доповнення до цього Додатка, арбiтр дотримується положень Роздiлу та Додатка 10-A.

     10. Пiсля призначення арбiтр виконує свої обов'язки старанно та оперативно протягом усього процесу розгляду справи з належною добросовiснiстю i вiдповiдальнiстю.

     11. Арбiтр розглядає лише тi питання, що порушенi пiд час розгляду справи i є необхiдними для пiдготовки звiтiв i ухвалення рiшень i не має права делегувати свої обов'язки будь-якiй iншiй особi, за винятком випадкiв, передбачених у правилi 21 Правил процедури.

     12. Арбiтр вживає усiх належних заходiв, для забезпечення того, щоб його/її помiчники та персонал були ознайомленi з цим Додатком та дотримувалися його mutatis mutandis.

     13. Арбiтр не може вступати в контакти ex parte щодо питань, якi стосуються розгляду справи.

     14. Арбiтр повiдомляє про питання, що стосуються фактичних або потенцiйних порушень цього Додатка, тiльки якщо це повiдомлення адресовано обом Сторонам або ж є необхiдним для того, щоб з'ясувати у третьої сторони, чи цей арбiтр порушив або може порушити положення цього Додатка.

     НЕЗАЛЕЖНIСТЬ I НЕУПЕРЕДЖЕНIСТЬ АРБIТРIВ

     15. Арбiтр є незалежним i неупередженим. Арбiтр дiє справедливо i уникає дiй, якi можуть створити враження порушення етичних норм або упередженостi.

     16. Арбiтр не може дiяти пiд впливом власних iнтересiв, зовнiшнього тиску, полiтичних поглядiв, протестiв громадськостi i лояльностi до однiєї з Сторiн або страху критики.

     17. Арбiтр не може прямо або опосередковано брати на себе будь-якi зобов'язання або приймати заохочення, якi можуть будь-яким чином впливати, або створювати враження впливу на сумлiнне виконання його обов'язкiв.

     18. Арбiтр не може використовувати свою участь у розглядi справи на власну користь або у приватних iнтересах. Арбiтр уникає дiй, якi можуть створити враження, нiби iншi особи займають особливе становище i впливають на нього або неї.

     19. Арбiтр не може дозволити, щоб колишнi або теперiшнi фiнансовi, дiловi, професiйнi, сiмейнi або соцiальнi зв'язки чи обов'язки, якi були у минулому або продовжують iснувати, впливали на його або її дiї чи судження.

     20. Арбiтр уникає встановлення будь-яких вiдносини, зокрема фiнансових, дiлових, професiйних або приватних, якi можуть вплинути на його або її неупередженiсть чи можуть обґрунтовано створити враження порушення етичних норм або упередженостi.

     21. Арбiтр виконує свої обов'язки, не приймаючи i не запитуючи вказiвки вiд будь-якої мiжнародної, урядової або неурядової органiзацiї або будь-якого приватного джерела, i не може бути залученим до будь-якого попереднього етапу спору, розгляд якого доручено йому або їй, якщо Сторони не домовляться про iнше.

     22. Арбiтр або колишнiй арбiтр уникає дiй, якi можуть створити враження, що вiн або вона дiяли упереджено пiд час виконання своїх обов'язкiв або отримають вигоду вiд звiтiв чи рiшень Арбiтражної групи.

     ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФIДЕНЦIЙНОСТI

     23. Кандидат, арбiтр або колишнiй арбiтр не може в будь-який час:

     (a) оприлюднювати або використовувати iнформацiю, яка не є загальнодоступною i стосується розгляду справ або iнформацiю, отриману пiд час розгляду справ, крiм тих випадкiв, коли це здiйснюється в iнтересах розгляду справ або за винятком випадкiв, передбачених законодавством;

     (b) розголошувати звiти або рiшення Арбiтражної групи або їх частини до їх публiкування вiдповiдно до статтi 10.14.2011;

     (c) робити публiчнi заяви щодо розгляду справи; або

     (d) розголошувати суть спору, змiст нарад Арбiтражної групи або точки зору арбiтрiв.

     24. Якщо оприлюднення, згадане у пунктi 23 (a), передбачене законодавством, кандидат, арбiтр або колишнiй арбiтр заздалегiдь iнформують Сторони, а ступiнь розкриття iнформацiї не повинен перевищувати той, який є необхiдним для досягнення легiтимної мети оприлюднення. У будь-якому випадку, кандидат, арбiтр, колишнiй арбiтр не може оприлюднювати або використовувати будь-яку таку iнформацiю, яка не є загальнодоступною, для того, щоб отримати перевагу для себе чи для iнших або негативно вплинути на iнтереси iнших.

     ПОСЕРЕДНИКИ, ПРИМИРИТЕЛI, ПОМIЧНИКИ, ЕКСПЕРТИ ТА ПЕРСОНАЛ

     25. Положення цього Додатка, що застосовуються до арбiтрiв, поширюються, mutatis mutandis, на помiчникiв та експертiв.

     26. У разi застосування статей 10.6 та 10.7 Сторони визначать, якi положення цього Кодексу поведiнки поширюються на посередникiв i примирителiв.

     27. Положення, якi мiстяться у пунктах 11, 23 та 24 цього Додатка поширюються на персонал.

 

Доповнення до Додатка 10-B Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Держави Iзраїль

Зобов'язання
стосовно розгляду справи (назва)

     Я ознайомився з Кодексом поведiнки процедур врегулювання спорiв за Угодою про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Держави Iзраїль (далi - Кодекс поведiнки) i пiдтверджую, що я дотримуюсь стандартiв i зобов'язань, зазначених у цьому Кодексi поведiнки.

     Наскiльки менi вiдомо немає жодних причин, через якi я не мiг би надати згоду призначення/обрання на посаду арбiтра/посередника/примирителя/помiчника/ експерта у цьому розглядi справи.

     Нижченаведенi обставини можуть потенцiйно розглядатися як такi, що можуть вплинути на мою незалежнiсть чи неупередженiсть, або можуть створити враження, порушення етичних норм або викликати пiдозру в упередженостi пiд час розгляду справи.

     [Зазначаються вiдомостi про будь-якi iнтереси, охопленi пунктом 5, i зокрема, вся вiдповiдна iнформацiя, передбачена пунктом 6.]

     Я усвiдомлюю, що пiсля призначення/обрання, мiй тривалий обов'язок - дотримуватися усiх зобов'язань, зазначених у цьому Кодексi поведiнки, зокрема докладати усiх розумних зусиль для того, щоб з'ясувати будь-якi iнтереси, зв'язки та питання, зазначенi у цьому Кодексi поведiнки, якi можуть виникати на будь-якiй стадiї розгляду справ. Я буду повiдомляти Сторонам у письмовiй формi про будь-якi такi iнтереси, зв'язки та питання, як тiльки менi стане про них вiдомо.

     Пiдпис ____________________________

     Iм'я ____________________________

     Дата ____________________________

 

РОЗДIЛ ОДИНАДЦЯТЬ
ВИНЯТКИ

     Стаття 11.1 Загальнi винятки та винятки з питань безпеки

     1. Для цiлей цiєї Угоди стаття XX ГАТТ 1994 та Примiтки щодо її тлумачення включено до цiєї Угоди та становлять її частину mutatis mutandis.

     2. Нiщо в цiй Угодi, включаючи заходи, що впливають на реекспорт до країн, якi не є Сторонами, або реiмпорт з країн, якi не є Сторонами, не повинно тлумачитися таким чином, що:

     (a) вимагає вiд Сторони надання доступу або дозволу на доступ до будь-якої iнформацiї, розкриття якої суперечить суттєво важливим iнтересам безпеки Сторони; або

     (b) забороняє будь-якiй Сторонi застосовувати заходи, якi вона вважає необхiдними для виконання своїх зобов'язань за Статутом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй стосовно пiдтримання або вiдновлення мiжнародного миру або безпеки або для захисту власних основних iнтересiв безпеки; або для виконання зобов'язань, прийнятих з метою пiдтримання мiжнародної безпеки.

     Стаття 11.2 Оподаткування

     1. За винятком того, як зазначено у цiй статтi, ця Угода не поширюється на податковi заходи.

     2. Ця Угода не впливає на права та обов'язки Сторони за будь-якою податковою конвенцiєю. У разi невiдповiдностi мiж цiєю Угодою та податковою конвенцiєю прiоритет має конвенцiя.

     3. Якщо будь-яке положення цiєї Угоди, яке стосується податкового заходу, є iдентичним до певного положення податкової конвенцiї, компетентнi органи, визначенi у податковiй конвенцiї, застосовують процедурнi вiдповiдно до положень такої податкової конвенцiї для вирiшення будь-якого питання, яке виникає за цiєю Угодою.

     4. Незважаючи на пункти 2 та 3:

     (a) стаття 2.7 ("Нацiональний режим") та положення цiєї Угоди, якi необхiднi для виконання цiєї статтi, застосовуються до податкових заходiв у такому ж обсязi, що i стаття III ГАТТ 1994; та

     (b) стаття 2.4 ("Експортнi мита") застосовується до податкових заходiв.

     Стаття 11.3 Платiжний баланс

     1. Сторони повиннi прагнути уникати введення обмежувальних заходiв для цiлей платiжного балансу.

     2. Сторона, що має або якiй загрожують серйознi проблеми, пов'язанi iз платiжним балансом, може, вiдповiдно до умов, встановлених ГАТТ 1994 та Домовленiстю СОТ про положення ГАТТ 1994 щодо платiжного балансу, ухвалити заходи обмеження торгiвлi, якi повиннi встановлюватися на обмежений строк, мати недискримiнацiйний характер i не виходити за межi, необхiднi для виправлення ситуацiї з платiжним балансом.

     3. Сторона, яка застосовує захiд вiдповiдно до цiєї статтi, повинна невiдкладно поiнформувати про це iншу Сторону.

     Стаття 11.4 Розкриття iнформацiї

     Нiщо в цiй Угодi не повинно тлумачитися як таке, що вимагає вiд Сторони надавати або дозволяти доступ до конфiденцiйної iнформацiї, розкриття якої суперечить внутрiшнiй правовiй системi, перешкоджає правоохоронним органам, або iншим чином суперечить суспiльним iнтересам або, яка зашкодить законним комерцiйним iнтересам окремих осiб або окремих пiдприємств, державних чи приватних.

РОЗДIЛ ДВАНАДЦЯТЬ
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 12.1 Додатки

     1. Додатки, доповнення та виноски до цiєї Угоди є невiд'ємною складовою цiєї Угоди.

     Стаття 12.2 Внесення поправок

     1. В цю Угоду можуть бути внесенi поправки у письмовiй формi за взаємною згодою Сторiн.

     2. Поправки до цiєї Угоди набирають чинностi та стають невiд'ємною частиною цiєї Угоди у вiдповiдностi з процедурами, зазначеними у статтi 12.3.

     Стаття 12.3 Набрання чинностi

     Ця Угода набирає чинностi через 60 днiв пiсля дати останньої дипломатичної ноти, якою Сторони повiдомляють одна одну, що їх внутрiшнi юридичнi процедури, необхiднi для набрання чинностi Угодою виконанi.

     Стаття 12.4 Термiн дiї i припинення Угоди

     1. Ця Угода дiє протягом невизначеного термiну.

     2. Будь-яка Сторона може вийти з Угоди шляхом подання письмової дипломатичної ноти iншiй Сторонi. Такий вихiд набирає чинностi через шiсть мiсяцiв пiсля дати отримання вiдповiдного повiдомлення iншою Стороною.

     Стаття 12.5 Поправки до Угоди СОТ

     1. Сторони розумiють, що будь-яке положення Угоди СОТ включається до цiєї Угоди з будь-якими поправками, якi набрали чинностi для обох Сторiн на час застосування вiдповiдного положення.

     2. Якщо будь-яке положення Угоди СОТ, яке Сторони включили до цiєї Угоди, змiнюється, Сторони можуть провести консультацiї щодо необхiдностi внесення змiн до цiєї Угоди в свiтлi такої поправки до Угоди СОТ.

     Стаття 12.6 Положення про перегляд Угоди

     Без обмеження зобов'язань щодо перегляду специфiчних зобов'язань за цiєю Угодою, Сторони зобов'язуються здiйснювати перегляд цiєї Угоди протягом трьох рокiв з дня набрання нею чинностi та через кожнi п'ять рокiв пiсля цього, якщо Сторони не домовились про iнше, в свiтлi подальшого розвитку мiжнародних торговельних вiдносин, включаючи в рамках Угоди СОТ та iнших угод, учасниками яких є обидвi Сторони, з метою аналiзу подальшого розвитку та поглиблення спiвпрацi за цiєю Угодою, а також розширення її дiї на сфери, наразi нею не охопленi.

     НА ЗАСВIДЧЕННЯ ЧОГО особи, якi пiдписалися нижче належним чином уповноваженi їх вiдповiдними урядами, пiдписали цю Угоду.

     Укладено у м. Єрусалим, 21 сiчня 2019 року, що вiдповiдає 15 шевата 5779 року за єврейським календарем, у двох оригiнальних примiрниках, кожен українською i англiйською мовами та на iвритi, всi тексти мають однакову силу. У разi розбiжностей у тлумаченнi або будь-яких невiдповiдностей переважну силу має текст англiйською мовою.

Вiд iменi Кабiнету Мiнiстрiв України Вiд iменi Уряду Держави Iзраїль
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.