ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.11.2018 N 36394/7/99-99-18-03-01-17

 

Митницi ДФС


     Iнформуємо, що 17.11.2018 набрала чинностi постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 2018 року N 960 "Деякi питання проведення заходiв офiцiйного контролю товарiв, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту)", опублiкована в "Урядовому кур'єрi", 2018 р., N 217 (далi - постанова), якою затверджено:

     перелiк товарiв, якi в разi ввезення на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту) пiдлягають заходам офiцiйного контролю;

     перелiк документiв i вiдомостей, що пiддягають перевiрцi пiд час попереднього документального контролю (додаються).

     Крiм того, вiдповiдно до постанови визнано такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається, у тому числi постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 436 "Про затвердження перелiкiв товарiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України".

     У зв'язку з викладеним:

     1) повiдомляємо про вiдкликання листа Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення вiд 12.10.2018 N 2581/99-99-18-03-01-18, адресованого Департаменту iнформацiйних технологiй;

     2) направляємо для врахування в роботi перелiки товарiв, на перемiщення яких через митний кордон України у вiдповiдному напрямку встановлено заборони та обмеження (додаються), пiдготовленi ДФС на виконання вимог статей 196, 197 Митного кодексу України.

     Додатки: Перелiки, затвердженi постановою.doc;
     Перелiк заборон.doc;
     Перелiк обмежень.doc.

В.о. директора Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення А. СЕРБАЙЛО

 

Додаток 2

Перелiки товарiв (з кодами УКТ ЗЕД*), на перемiщення яких через митний кордон України у вiдповiдному напрямку встановлено заборону
(стаття 196 Митного кодексу України)

N Найменування товарiв Коди УКТ ЗЕД* Напрями перемiщення Законодавчi норми
1 Наркотичнi засоби, у тому числi рослини, i психотропнi речовини, включенi до спискiв N 1, N 2 та N 3 Таблицi I Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2000 року N 770, а також їх аналоги 1211
1301
1302
2707 20
2806
2807 00 00 00
2841
2902
2905
2909
2914
2915
2916
2921
2922
2925
2926
2932
2933
2934
2939
3208
3215
3304
3506
3814 00 00 00
3824
Ввезення, вивезення, транзит Статтi 2, 13 Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори"
2 Твори, зображення, iншi предмети порнографiчного характеру з метою збуту чи розповсюдження 0101 - 9706 00 00 00 Ввезення Стаття 6 Закону України "Про захист суспiльної моралi"
3 Товари, якi:
- забороненi законодавством у зв'язку з небезпекою для життя i здоров'я людей;
- можуть спричинити масовi iнфекцiйнi захворювання або отруєння людей
0101 - 9706 00 00 00 Ввезення Стаття 28 Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб"
4 Електроловильнi системи (електровудки), мононитковi (волосiннi) сiтки, мисливськi капкани та iншi засоби добування об'єктiв тваринного свiту 3604 90 00 00
3808 99 90 00
5608 11
7326 19 10 00
7326 19 90 90
7326 20 00 90
7326 90 92 00
7326 90 94 90
7326 90 98 90
8543 20 00 00
Ввезення Стаття 53 Закону України "Про тваринний свiт"
5 Культурнi цiнностi, занесенi до Державного реєстру нацiонального культурного надбання;
культурнi цiнностi, включенi до Нацiонального архiвного фонду;
культурнi цiнностi, включенi до Музейного фонду України.
9701
9702 00 00 00
9703 00 00 00
9704 00 00 00
9705 00 00 00
9706 00 00 00
Вивезення Стаття. 14 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей"
6 Культурнi цiнностi, щодо яких оголошено розшук 9701
9702 00 00 00
9703 00 00 00
9704 00 00 00
9705 00 00 00
9706 00 00 00
Ввезення Стаття 22 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей"
7 Лiсоматерiали та пиломатерiали цiнних та рiдкiсних порiд дерев (акацiя, берека, вишня, груша, горiх, каштан, тис ягiдний, черешня, явiр, ялiвець) 4401 10 00 00
4401 21 00 00
4401 22 00 00
4403
4404
4406
4407
Вивезення Стаття 2 Закону України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю та експортом лiсоматерiалiв"
8 Лiсоматерiали необробленi 4403 Вивезення Стаття 21 Закону України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю та експортом лiсоматерiалiв"
9 Клонованi ембрiони людини 3001 90 20 00 Ввезення, вивезення Стаття 3 Закону України "Про заборону репродуктивного клонування людини"
10 Металобрухт, який утворився у вiйськових частинах, вiйськових установах, вiйськових навчальних закладах Збройних Сил України та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України при розiбраннi списаної технiки та утилiзацiї боєприпасiв (постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 року N 1595);
списанi на металобрухт агрегати машин, кораблiв, плавзасобiв, вiйськової технiки, рухомого складу залiзничного транспорту в нерозiбраному станi
7204 10 00 00
7204 21
7204 29 00 00
7204 30 00 00
7204 41 10 00
7204 41 91 00
7204 41 99 00
7204 49 10 00
7204 49 30 00
7204 49 90 00
7204 50 00 00
7218 10 00 00
Вивезення Стаття 9 Закону України "Про металобрухт"
11 Етилований бензин та свинцевi добавки до бензину (крiм авiацiйного бензину за товарною позицiєю 2710 12 31 00 згiдно з УКТ ЗЕД) 2710 12 51
2710 12 59
3811 11
Ввезення Стаття 1 Закону України "Про заборону ввезення i реалiзацiї на територiї України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину"
12 Радiоелектроннi засоби та випромiнювальнi пристрої, зазначенi у Реєстрi заборонених до застосування та ввезення на територiю України 8517
8525
8526
8527
8528
8529
8531
Ввезення Стаття 291 Закону України "Про радiочастотний ресурс України"
13 Неiдентифiкованi тварини або тварини без вiдповiдних iдентифiкацiйних, ветеринарних та iнших супровiдних документiв 0101 - 0106 Ввезення, транзит Стаття 15 Закону України "Про ветеринарну медицину"
14 Живi патогеннi мiкроорганiзми (у тому числi бактерiї, вiруси, грибки, рикетсiї, мiкоплазми, iншi патогеннi мiкроби) та патологiчний матерiал, що мiстить збудникiв хвороб тварин 3002 90 50 00 Ввезення Стаття 82 Закону України "Про ветеринарну медицину"
15 Вантажi з тваринами у разi:
1) присутностi особливо небезпечної хвороби, занесеної до списку МЕБ, до якої цi тварини є сприйнятливими, пiдтверджено в країнi походження або в зонi, з якої походять тварини;
2) присутностi особливо небезпечної хвороби, занесеної до списку МЕБ, до якої цi тварини є сприйнятливими, пiдтверджено в однiй або бiльше країнах транзиту на територiї або на територiях, через якi перемiщувався вантаж з тваринами.
0101 - 0106 Ввезення, транзит Стаття 91 Закону України "Про ветеринарну медицину"
16 Об'єкти регулювання, що:
зараженi карантинними шкiдливими органiзмами;
можуть спричинити занесення карантинних органiзмiв на територiю України;
можуть збiльшити популяцiю мiсцевих регульованих шкiдливих органiзмiв до рiвня, який не вiдповiдає рiвню фiтосанiтарного захисту.
0601 - 5301 Ввезення Стаття 35 Закону України "Про карантин рослин"
17 Незареєстрованi пестициди i агрохiмiкати (крiм дослiдних партiй, що використовуються для державних випробувань та наукових дослiджень) 0601
3101 00 00 00
3102
3103
3104
3105
3808
Ввезення Стаття 4 Закону України "Про пестициди i агрохiмiкати"

     *Коди Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) наводяться у цьому Перелiку довiдково.

     Основною пiдставою для застосування до товарiв заборони щодо їх перемiщення через митний кордон України є вiдповiднiсть таких товарiв найменуванню та опису, наведеному у вiдповiдних нормативно-правових актах.

 

Додаток 3

Перелiки товарiв (з кодами УКТ ЗЕД*), на перемiщення яких через митний кордон України у вiдповiдному напрямку встановлено обмеження
(стаття 197 Митного кодексу України)

N Найменування товарiв Коди УКТ ЗЕД* Напрями перемiщення Документи та вiдомостi, що пiдтверджують встановленi обмеження Законодавча норма
1 Наркотичнi засоби, психотропнi речовини та прекурсори, перелiк яких визначено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2000 р. N 770 1211
1301
1302
2707 20
2806
2807 00 00 00
2841
2902
2905
2909
2914
2915
2916
2921
2922
2925
2926
2932
2933
2934
2939
3208
3215
3304
3506
3814 00 00 00
3824
Ввезення, вивезення, транзит Дозвiл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин Стаття 24 Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори"
Лiкарськi засоби, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори, якi визначено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2000 р. N 770 3003
3004
2 Товари, експорт (iмпорт) яких пiдлягає лiцензуванню, за перелiками, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до статтi 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" 0101 - 9706 00 00 00 Ввезення, вивезення Лiцензiя на експорт
або
Лiцензiя на iмпорт
Стаття 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"
3 Товари, що є об'єктом спецiальних заходiв 0101 - 9706 00 00 00 Ввезення Лiцензiя на iмпорт
або
Дозвiл на iмпорт в Україну товарiв, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регiонального нагляду
Статтi 15, 16 Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну";
статтi 27, 28 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту";
статтi 26, 27 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту"
4 Лiсоматерiали та виготовленi з них пиломатерiали (крiм цiнних i рiдкiсних порiд дерев) 4401 10 00 00
4401 21 00 00
4401 22 00 00
4403
4404
4406
4407
Вивезення Сертифiкат про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв Стаття 3 Закону України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю та експортом лiсоматерiалiв"
5 Культурнi цiнностi, що вивозяться, у тому числi тимчасово, за межi України 9701
9702 00 00 00
9703 00 00 00
9704 00 00 00
9705 00 00 00
9706 00 00 00
Вивезення Свiдоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей Стаття 13 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей"
6 Товари, зазначенi у додатку до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807 2710 12 31 00
2710 12 70 00
2710 19 21 00
2710 20
2801 10 00 00
2804 30 00 00
2801 30 10 00
2804 40 00 00
2804 50 10 00
2808 00 00 00
2811 19 20 00
2811 29 90 00
2812 10 94 00
2821 10 00 00
2825 10 00 00
2826 19 10 00
2828
2829 90 10 00
2834 21 00 00
2840 20 90 00
2841 90 85 00
2842 90 80 00
2844
2845
2849 90 10 00
2850 00 20 00
2850 00 60 00
2850 00 90 00
2853 00 50 00
2853 00 90 00
2902 19 00 00
2903 99 90 90
2904
2904 20 00 00
2904 90 40 00
2905 49 00 90
2905 59 98 00
2908 99 00 00
2909 19 90 90
2909 30 90 00
2910 90 00 00
2911 00 00 00
2912 19 00 90
2913 00 00 00
2914 70 00 00
2915 40 00 00
2915 70 40 00
2915 70 50 90
2915 90 30 00
2915 90 70 90
2916 12 00 00
2916 39
2917
2917 19 90 00
2918 15 00 90
2918 21 00 00
2918 23 00 00
2918 91 00 00
2918 99 90
2919
2920 90 85 00
2921
2921 19 99 90
2921 21 00 00
2921 29 00 00
2921 42 00 10
2921 44 00 00
2921 51 90 90
2921 59 90 00
2924 19 00 00
2924 21 00 00
2925
2926
2926 90 95 00
2928 00 90 90
2929 10 00 90
2929 90 00 00
2930
2930 90 99
2931
2931 90
2931 90 20 00
2931 90 90 30
2931 90 90 90
2932
2932 99 00 00
2933
2933 29 90 00
2933 39 99 00
2933 69 10 00
2933 69 80 00
2933 79 00 00
2933 91
2933 99 80 00
2934
2934 99 90 00
3002 90 50 00
3002 90 90 00
3505 10 50 00
3507 90 90 00
3601 00 00 00
3602 00 00 00
3603 00
3604 90 00 00
3606 90
3808
3815
3822 00 00 00
3824
3824 90 30 00
3824 90 97 90
3903 19 00 00
3904
3907 20 99 00
3907 30 00 00
3907 40 00 00
3908
3908 90 00 00
3909
3909 50 90 90
3911
3911 90 99 00
3912
3912 20 11 00
3926
4002 20 00 00
4009
4901
4906 00 00 00
5911
6203
6307
6211
6216 00 00 00
6217
6506
6507 00 00 00
6914
7201
7205 29 00 00
7206 - 7229
7304
7308
7308 10 00 00
7309 00
7310
7310 10 00 00
7320
7325
7326
7326 90 98 90
7411
7419
7601
7603 10 00 00
7603 20 00 00
7604
7606
7607
8104 30 00 00
8108
8109 20 00 00
8112 12 00 00
8112 19 00 00
8113 00
8201
8401
8408
8409
8411
8412
8413
8415
8419 60 00 00
8421
8421 39
8421 39
8424 81 99 00
8425
8426
8427
8429
8430
8431
8456
8471
8473
8477
8479
8482
8482 99 00 00
8483
8501
8502
8503 00
8504
8521
8522
8523
8525
8526
8526 10 00
8527
8528
8529
8537
8538 90 99 00
8540
8543
8544
8547
8548
8609 00
8702
8703
8704
8705
8705 90
8705 90 80 90
8706 00
8707
8709
8710 00 00 00
8716
8801 00
8802
8803
8804 00 00 00
8805
8901
8905
8906
8907
8908 00 00 00
8906
9001
9002
9004
9006
9007
9010
9013
9013 20 00 00
9013 80 90 00
9013 90 90 00
9014
9015
9020 00 00 00
9023 00
9025
9027
9030
9031
9032
9033 00 00 00
9301
9301 10 00 00
9302 00 00
9303
9303 20 10 10
9303 20 10 20
9303 20 10 40
9303 20 10 90
9303 20 95 10
9303 20 95 90
9304 00 00 00
9305
9305 91 00
9306
9306 90
9306 90 10 00
9401 10 00
9401 90 10 00
Ввезення, вивезення, транзит Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв
або
Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв
Стаття 21 Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання"
Товари, зазначенi у додатку до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86 2612101000
2612109000
2612201000
2612209000
2620999500
2707101000
2707109000
2707201000
2707209000
2707301000
2707309000
2707400000
2707 20
2707999900
2710122100
2710122500
2710123100
2710124901
2710124902
2710124909
2710124912
2710124913
2710124999
2710125910
2710125920
2710125990
2710127000
2710129000
2710192100
2710192500
2710192900
2710196200
2710196400
2710196810
2710196820
2710196890
2710203100
2710203500
2710203900
2711121100
2711129400
2711129700
2711139100
2711139700
2711140000
2711190000
2711290000
2712201000
2712209000
2712901900
2712909100
2712909900
2804291000
2804501000
2804509000
2805120000
2805199000
2810009000
2811110000
2811192000
2811293000
2812109400
2812101100
2812101500
2812101600
2812109100
2812109300
2812109500
2812109900
2812900000
2813901000
2818200000
2819909000
2821100000
2825100000
2825600000
2825902000
2825908500
2826191000
2826199000
2826908000
2827398590
2827499000
2827590000
2827600000
2828900000
2829901000
2829908000
2830100000
2830908500
2832200000
2833298000
2833300000
2833400000
2834100000
2834292000
2834298000
2835100000
2835299000
2835390000
2836991700
2837110000
2837190000
2839900000
2840209000
2840300000
2841908500
2842901000
2842908000
2844101000
2844103000
2844105000
2844109000
2844202500
2844203500
2844205100
2844205900
2844209900
2844301100
2844301900
2844305100
2844305500
2844306100
2844306900
2844309100
2844309900
2844401000
2844402000
2844403000
2844408000
2844500000
2845100000
2845901000
2845909000
2849200010
2849200090
2849901000
2849903000
2849909000
2850002000
2850009000
2853005000
2853009000
2902190000
2903399000
2903769000
2903899000
2903999010
2903999090
2904904000
2905190000
2905599800
2909309000
2909410000
2909430000
2909440020
2909440090
2914199000
2918195000
2918199810
2918199820
2918199890
2920110000
2920190000
2920902000
2920905000
2920903000
2920904000
2920908500
2921110000
2921196000
2921195000
2921199910
2921199920
2921199990
2921440000
2922131000
2922191000
2922192000
2922193000
2922139000
2922198500
2925290000
2928009010
2928009090
2929900000
2930906000
2930902000
2930909910
2930909990
2931100000
2931200000
2931901000
2931904000
2931902000
2931903000
2931909090
2931909010
2931909030
2931909040
2933399900
2933998000
2934999000
3002905000
3002909000
3206200000
3206497010
3206497020
3206497090
3214101090
3403990010
3403990090
3404200000
3404900010
3404900020
3404900090
3601000000
3602000000
3603001000
3603009000
3704001000
3705901000
3705909000
3707100000
3801100000
3801900000
3815110010
3815110098
3815120000
3815199010
3815199090
3815909090
3818001000
3818009000
3819000090
3822000000
3824903500
3824901500
3824905090
3824909790
3824909710
3824904000
3825690000
3826009000
3902901000
3902902000
3902909090
3903300000
3904610000
3904691000
3904692000
3904698000
3904900000
3905910000
3905991000
3905999000
3906901000
3906902000
3906903000
3906904000
3906905000
3906906000
3906909000
3907201100
3907202010
3907202090
3907209100
3907209900
3907911090
3910000010
3910000050
3910000090
3911100000
3911901300
3911901900
3911909900
3914000000
3916901090
3917219030
3917219090
3917229030
3917229090
3917290020
3917290090
3917330030
3917330090
3917400030
3917400090
3920940000
3920992100
3920992800
3920995200
3920995900
3921905590
3921906000
3921909000
3923900000
3926200000
3926909230
3926909290
3926909720
3926909730
3926909790
4002191000
4002192000
4002193000
4002200000
4002410000
4002490000
4002510000
4002590000
4002910000
4002991000
4002999000
4009210000
4009220000
4009410000
4009420000
4015190000
4015900000
4016100030
4016100090
4016930030
4016930090
4016999100
4016999710
4016999790
4017000010
4017000090
4901100000
4901990000
4906000000
4911990000
5402110000
5402190000
5402200000
5403100000
5407100000
5503110000
5503190000
5503200000
5503900000
5506100000
5506900010
5506900090
5509110000
5509120000
5604901000
5607501100
5607501900
5607503000
5607509000
5902109000
5902209000
5902909000
5903901000
5903909100
5903909900
6210109200
6210109800
6210400000
6210500000
6211339000
6211431000
6211439000
6216000000
6307909200
6307909800
6401921000
6401929000
6806100000
6812999030
6812999090
6815101000
6815109000
6815990000
6903100000
6903201000
6903209000
6903901000
6903909000
6909110000
6909120000
6909190000
6909900000
6914100000
6914900000
7002201000
7010902100
7010909100
7010909900
7014000000
7019110000
7019120000
7019191000
7019199000
7019311000
7019319000
7019321000
7019329000
7019390000
7019400000
7019510000
7019520000
7019590000
7019900000
7020000800
7020001010
7020001090
7020003000
7020008000
7104200000
7104900000
7106920000
7108131000
7108138010
7108138090
7110191000
7110198000
7110290000
7110390000
7110490000
7114110000
7114190000
7114200000
7115100000
7115900010
7115900090
7202800000
7202910000
7202998000
7218100000
7218911000
7218918000
7218991100
7218991900
7218992000
7218998000
7219110000
7219121000
7219131000
7219141000
7219211000
7219221000
7219230000
7219240000
7219310000
7219321000
7219331000
7219341000
7219349000
7219351000
7219902000
7219908000
7220110000
7220120000
7220202100
7220202900
7220204100
7220204900
7220208100
7220902000
7220908000
7222111100
7222111900
7222118100
7222118900
7222191000
7222199000
7222201100
7222201900
7222202100
7222202900
7222203100
7222203900
7222208100
7222208900
7222305100
7222309100
7222309700
7222401000
7222409000
7224900200
7224901800
7224903100
7224903800
7224909000
7225110000
7225191000
7225199000
7225301000
7225303000
7225309000
7225401200
7225401500
7225404000
7225406000
7225409000
7225502000
7225508000
7225910000
7225920000
7225990000
7226110000
7226200000
7226912000
7226919900
7226920000
7226997000
7228105000
7228109000
7228304900
7228306100
7228306900
7228307000
7228308900
7228401000
7228409000
7228502000
7228504000
7228506100
7228506900
7228508000
7228602000
7228608000
7228800000
7304410010
7304410090
7304491000
7304499300
7304499500
7304499910
7304499990
7304518100
7304518900
7304599210
7304599290
7304599310
7304599390
7304599910
7304599990
7304900000
7306301100
7306301900
7306307210
7306307290
7306307710
7306307790
7306308010
7306308090
7306402010
7306402090
7306408010
7306408090
7306502000
7306508010
7306508090
7306611000
7306619200
7306619900
7306691000
7306699000
7306900000
7309001000
7309003000
7309005100
7309005900
7309009000
7310100000
7310219100
7310219900
7310291000
7310299000
7326191000
7326199090
7326200010
7326200090
7326909200
7326909490
7326909600
7326909890
7410210000
7419910000
7419999000
7502200000
7503009000
7504000000
7505120000
7505220000
7506200000
7507110000
7507120000
7507200000
7508900000
7601201000
7601209900
7601209100
7602009000
7603100000
7603200000
7604291000
7604299000
7605290000
7606920000
7608208100
7608208900
7609000000
7611000000
7612100000
7612909000
7616991000
7616999000
7806008000
7907000000
8003000000
8007008000
8101100000
8101940000
8101960000
8101970000
8101991000
8101999000
8102100000
8102960000
8102990000
8103909000
8104110000
8104190000
8104300000
8104900000
8105900000
8106001000
8106009000
8107900000
8108200010
8108200020
8108200090
8108903000
8108905000
8108906000
8108909000
8109200000
8109300000
8109900000
8110900000
8111009000
8112120000
8112130000
8112190000
8112219000
8112590000
8112921000
8112922100
8112923100
8112992000
8112993000
8112997010
8112997090
8113002000
8113004000
8113009000
8207301010
8207301090
8207309000
8401100000
8401200000
8401300000
8401400000
8407100010
8407100090
8408101100
8408101900
8408102700
8408103100
8408103900
8408104100
8408104900
8408105100
8408105900
8408106900
8408107900
8408108900
8408109900
8409100000
8410110000
8410120000
8410130000
8410900000
8411110000
8411121000
8411123000
8411128000
8411210000
8411222000
8411228000
8411810000
8411822000
8411826000
8411828000
8411910000
8411990000
8412100010
8412100090
8412212000
8412218010
8412218090
8412292000
8412298100
8412298910
8412298990
8412310091
8412310098
8412390010
8412390090
8412801000
8412808010
8412808090
8412902010
8412902090
8412904000
8412908010
8412908090
8413504000
8413506900
8413603900
8413606100
8413606900
8413607000
8413608000
8413702100
8413702900
8413704500
8413705100
8413705900
8413706500
8413707500
8413708100
8413708900
8413810000
8413820000
8413910010
8413910090
8414102500
8414108100
8414108910
8414108990
8414308110
8414308190
8414401000
8414409000
8414598090
8414592091
8414592098
8414594010
8414594090
8414598010
8414600000
8414801110
8414801190
8414801910
8414801990
8414805900
8414807391
8414807398
8414807500
8414807800
8414808000
8414900000
8417100000
8417803000
8417805000
8417807000
8418610000
8418690010
8418690090
8418991000
8419390010
8419390090
8419400000
8419500000
8419891000
8419893000
8419899800
8419901500
8419908500
8421192000
8421197010
8421197090
8421210000
8421220000
8421290000
8421392000
8421396090
8421398010
8421398090
8421990000
8422300010
8422300091
8422300099
8424200090
8424309010
8424309020
8424309090
8424819900
8424813000
8424819100
8424890000
8426110000
8426190000
8426990000
8428399000
8428909000
8431492000
8431498000
8443312000
8443318000
8443321000
8443323000
8443329100
8443329300
8443329900
8443991000
8443999010
8443999090
8444001000
8444009000
8446100000
8446210000
8446290000
8446300000
8447110000
8447120000
8447202000
8447900000
8448200000
8448390000
8448420000
8448490000
8448590000
8454200000
8454309000
8454900010
8454900090
8456100000
8456200000
8456301900
8456908000
8456902000
8457101000
8457109000
8457200000
8457301000
8458112000
8458114100
8458114900
8458118000
8458912000
8458918000
8459100000
8459210000
8459310000
8459401000
8459510000
8459611000
8459619000
8460110000
8460909000
8460211500
8460211100
8460211900
8460219000
8460401010
8460401090
8460409000
8461200000
8461401100
8461401900
8461403100
8461403900
8461407100
8461407900
8461409000
8461900000
8462992000
8462998000
8463900000
8464201100
8464208000
8464900000
8465919000
8465920000
8465930000
8465940000
8465950010
8465950090
8465960000
8465990090
8465990010
8466102000
8466103800
8466202000
8466209800
8466300000
8466912000
8466919500
8466922000
8466928000
8466933000
8466937000
8466940000
8468800000
8468900000
8471300000
8471410000
8471490000
8471500000
8471606000
8471607000
8471702000
8471703000
8471705000
8471707000
8471708000
8471709800
8471800000
8471900000
8473302000
8473308000
8474200000
8475210000
8475900000
8477809900
8479500000
8479820000
8479899790
8479899710
8479899720
8479899730
8479899750
8479902000
8479908000
8480410000
8480490000
8481100500
8481101900
8481109900
8481201000
8481209000
8481309100
8481309900
8481401000
8481409000
8481801100
8481801900
8481803100
8481803900
8481804000
8481805100
8481805900
8481806100
8481806300
8481806900
8481807100
8481807300
8481807900
8481808100
8481808500
8481808700
8481809900
8481900000
8482101000
8482109000
8482300000
8482500000
8482800000
8482919000
8482990000
8483102510
8483102590
8483102910
8483102990
8483105010
8483105090
8483109510
8483109590
8483308010
8483308090
8483402100
8483402300
8483402500
8483402900
8483405100
8483405900
8484200000
8484900010
8484900090
8486100000
8486201000
8486209000
8486301000
8486303000
8486305000
8486309010
8486309090
8486400000
8486901000
8486902000
8486903000
8486904000
8486905000
8486906000
8486907000
8486909010
8486909090
8487101000
8487109000
8487904000
8487905100
8487905700
8487905900
8487909000
8501310010
8501310098
8501320010
8501320090
8501330010
8501330090
8501340010
8501340020
8501340090
8503009900
8504108010
8504108091
8504108099
8504408200
8504408400
8504408800
8504409000
8504509510
8504509590
8505110000
8505902010
8505902090
8505909000
8506501000
8506503000
8506509000
8506808000
8507500000
8507600000
8507800000
8508190000
8508600000
8508700000
8514108000
8514201000
8514208000
8514300090
8514300010
8514400000
8514900000
8515110000
8515190000
8515210000
8515290000
8515310000
8515391300
8515391800
8515399000
8515801000
8515809000
8515900000
8516808010
8516808030
8516808090
8517110000
8517120000
8517180000
8517610000
8517620000
8517691000
8517693100
8517693910
8517693990
8517699000
8517701100
8517701500
8517701910
8517701990
8517709000
8518408010
8518408090
8518900000
8519812100
8519812500
8519813500
8519814500
8519891500
8519891900
8519899010
8519899090
8521900000
8522904900
8522908010
8522908090
8523210010
8523210090
8523293100
8523293300
8523293900
8523299000
8523492500
8523493900
8523494500
8523495100
8523493100
8523495900
8523599100
8523499300
8523499900
8523519100
8523519300
8523519900
8523521000
8523529000
8523599300
8523599900
8523809100
8523809300
8523809900
8525500010
8525500090
8525600000
8525801100
8525801900
8525803000
8525809100
8525809900
8526100010
8526100090
8526912010
8526912090
8526918010
8526918090
8526920010
8526920090
8527131000
8527139100
8527139900
8527190000
8527212090
8527215200
8527215900
8527217000
8527219210
8527219290
8527219800
8527290000
8527911100
8527911900
8527913500
8527919100
8527919900
8527929000
8527990000
8528410000
8528491000
8528498010
8528498001
8528498009
8528510000
8528591000
8528594000
8528598000
8528610000
8528691000
8529101190
8529106910
8529106990
8529108010
8529108090
8529109510
8529109590
8529909790
8529902000
8529904100
8529904900
8529906500
8529909200
8529909710
8531802010
8531802090
8531809510
8531809590
8531902000
8531908500
8532250000
8532290000
8533210000
8535100000
8535210000
8535290000
8535301000
8535309000
8535400000
8535900000
8536101090
8536105090
8536109090
8536201000
8536209000
8536301090
8536303090
8536309000
8536411090
8536419090
8536490090
8536500300
8536500500
8536500700
8536501190
8536501590
8536501990
8536508000
8536611090
8536619000
8536691000
8536693000
8536699090
8536700000
8536900190
8536901000
8536902000
8536908500
8537101000
8537109100
8537109990
8537209100
8537209900
8538901100
8540201000
8540208000
8540790010
8540790090
8540890000
8540910000
8540990000
8541100010
8541100090
8541210010
8541210090
8541290010
8541290090
8541300010
8541300090
8541401000
8541409000
8541500010
8541500090
8541600000
8541900000
8542311000
8542319000
8542321000
8542323100
8542323900
8542324500
8542325500
8542326100
8542326900
8542327500
8542329000
8542330000
8542391000
8542399000
8543100000
8543200000
8543300000
8543709000
8543900010
8543900090
8544119010
8544119090
8544190010
8544190090
8544200010
8544200090
8544421000
8544499391
8544499393
8544499398
8544700010
8544700090
8545110000
8545190000
8545901000
8545909000
8548909000
8601100000
8601200000
8602100000
8602900000
8603100010
8603100090
8603900000
8604000000
8607110000
8607120000
8607191010
8607191090
8607199000
8607211000
8607219000
8607290000
8607300000
8607911000
8607919000
8607991000
8607998000
8609001000
8609009000
8704229100
8704229900
8704239100
8704239900
8704329100
8704329900
8705908010
8705908090
8801001010
8801001090
8802110000
8802120000
8802200000
8802300000
8802400000
8802601000
8802609000
8803100010
8803100090
8803200010
8803200090
8803300010
8803300090
8803901000
8803902000
8803903000
8803909010
8803909090
8805210000
8805290000
8901101000
8901201000
8901301000
8901901000
8902009000
8905901000
8905909000
8906901000
9001101000
9001109010
9001109090
9001900010
9001900090
9002900010
9002900090
9005100000
9005800000
9006300000
9006400000
9006510000
9006520000
9006538000
9006590000
9006910000
9006990000
9007100010
9007100090
9007910000
9013100000
9013200000
9013809000
9014100010
9014100090
9014202010
9014202090
9014208010
9014208090
9014800000
9014900010
9014900090
9015801100
9015809300
9015801900
9015809100
9015809900
9015900000
9017203900
9018509000
9018907500
9018908400
9020000000
9022120000
9022190000
9022290000
9022300000
9022900000
9023001000
9023008000
9024101100
9024109010
9024101300
9024109020
9024101900
9024109090
9024801100
9024801900
9024809000
9024900000
9025192010
9025192090
9025198010
9025198098
9026102100
9026102900
9026108100
9026108900
9026202000
9026204000
9026208000
9026802000
9026808000
9026900000
9027101000
9027109000
9027200000
9027300000
9027500000
9027801700
9027809900
9027905000
9027908000
9029203810
9029203890
9030100000
9030201000
9030203000
9030209100
9030209900
9030331000
9030339900
9030400000
9030820000
9030893000
9030902000
9030908500
9031100000
9031200000
9031410000
9031491000
9031499000
9031803200
9031803400
9031809100
9031803800
9031809800
9031902000
9031903000
9031908500
9303900000
9304000000
9305910011
9305910012
9305910013
9305910014
9305910015
9305910016
9305910017
9305910018
9305910090
9305990000
9306901000
9306909000
9405409900
9007920000
9005900000
9033000000
4421909800
8431390000
7309
7310
8419
8462
8464
8465
8474
8477
2850005000
3603009000
2808000000
2921440000
2924100000
2917199000
3601000000
2905501090
2826190000
2921210000
3602000000
2834210000
2905509900
3505109000
3912201900
2920908500
2847000000
2829
2908900000
2933909500
2904209000
2931009530
2931009590
360690
2909190090
2904201000
2812900000
2912190000
2850001000
2914709000
2851008000
2903699090
2931009590
2915908090
2912290000
2921198000
2915902000
2801100000
2904902000
2916390090
2932999000
2929909990
2939909000
2844
2845
8524
847170
9013809000
8518102000
8518108000
852510
852520
8527
8526109000
8526919000
8526929000
8543899500
8301700000
8471
8471
8543
8471
8543
8524
3705
4906000000
8524
7 Валюта 4907 00 30 00
7118 90 00 00
Ввезення, вивезення Спецiальний дозвiл Нацiонального банку України на ввезення уповноваженим банком в Україну валюти України
або
Спецiальний дозвiл Нацiонального банку України на вивезення уповноваженим банком за межi України валюти України
або
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй (для вивезення за межi України та ввезення в Україну готiвкової iноземної валюти)
Стаття 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю"
(до 7 лютого 2019 року)
Бланки дорожнiх чекiв, чеки 4907 00 90 00   Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй (на ввезення уповноваженими банками бланкiв дорожнiх чекiв мiжнародних платiжних систем та вивезення нереалiзованих бланкiв дорожнiх чекiв мiжнародних платiжних систем)
або
Дозвiл на ввезення в Україну уповноваженим банком бланкiв чекiв (окрiм дорожнiх чекiв мiжнародних платiжних систем) та вивезення їх у разi нереалiзацiї (на пiдставi окремого нормативно-правового акта Нацiонального банку України)
цiннi папери
(до 7 лютого 2019 року)
4907 00 90 00   Iндивiдуальна лiцензiя на вивезення (пересилання) за межi України цiнних паперiв
або
Iндивiдуальна лiцензiя на ввезення (пересилання) в Україну цiнних паперiв, виражених у гривнях
банкiвськi метали 7106 10 00 00
7106 91 10 00
7108 11 00 00
7108 20 00 00
7110 11 00 00
7110 21 00 00
7118 10 10 00
7118 10 90 00
7118 90 00 00
7108 12 00 00
7110 31 00 00
  Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй (для ввезення в Україну та вивезення за межi України банкiвських металiв)
8 Радiоактивнi матерiали: джерела iонiзуючого випромiнювання радiонуклiднi, ядернi матерiали, радiоактивнi вiдходи 2844
2845
Ввезення, вивезення, транзит Дозвiл на здiйснення мiжнародних перевезень радiоактивних матерiалiв Стаття 59 Закону України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку"
Радiоактивнi матерiали, що мiстяться у складi приладiв, апаратури, обладнання, пристроїв 9022
9026
9027
9030
9031
9033 00 00 00
9 Товари, зазначенi у додатку до Порядку видачi дозволу на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2015 р. N 184 8517
8525
8526
8527
8528
8529
8531
Ввезення Дозвiл на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення Статтi 29, 291 Закону України "Про радiочастотний ресурс України"
10 Видавнича продукцiя, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України для розповсюдження на територiї України 4901
4903 00 00 00
4905
Ввезення Дозвiл на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України Стаття 281 Закону України "Про видавничу справу"
11 Небезпечнi вiдходи, що включенi до роздiлу А Жовтого перелiку вiдходiв;
вiдходи, якi потребують окремого розгляду, що включенi до роздiлу Б Жовтого перелiку вiдходiв;
вiдходи, що включенi до Зеленого перелiку вiдходiв i є об'єктом транскордонного перевезення, у разi, коли вони мiстять матерiали в таких кiлькостях, що можуть виявляти небезпечнi властивостi, наведенi у перелiку небезпечних властивостей (затверджується Мiнприроди), а також якщо транскордоннi перевезення таких вiдходiв пiдпадають пiд державне регулювання у заiнтересованих державах
8110 20 00 00
2804 80 00 00
8112 13 00 00
8107 30 00 00
7802 00 00 00
2805 40 10 00
2805 40 90 00
2843 90 10 00
8112 99 70 90
8112 52 00 00
2620 91 00 00
2620 21 00 00
2620 29 00 00
2620 99 95 00
2804 90 00 00
3825 69 00 00
3825 50 00 00
3825 90 90 00
2620 11 00 00
2620 19 00 00
2620 30 00 00
7112 30 00 00
8548 10 10 00
8548 10 21 00
8548 10 91 00
8548 10 29 00
8548 10 99 00
7001 00 10 00
2524 90 00 00
2530 90 00 00
2621 90 00 00
2710 99 00 00
2713 90 90 00
2710 19 99 00
3825 61 00 00
3902 10 00 00
3902 30 00 00
3902 90 90 90
3915 90 11 00
3912 20 11 00
3912 20 19 00
3912 20 90 00
3915 90 80 00
2908 19 00 00
2908 99 00 00
3825 49 00 00
4115 20 00 00
4302 20 00 00
0505 90 00 00
3825 41 00 00
3825 30 00 00
3808 99 90 00
3602 00 00 00
3915 10 00 00
3915 20 00 00
3915 30 00 00
4401 39 90 00
4415 20 90 00
4707 10 00 00
4707 20 00 00
4707 90 10 00
4707 90 90 00
7204 49 90 00
2803 00 00 00
2621 10 00 00
3825 10 00 00
3825 20 00 00
4004 00 00 00
4012 20 00 30
4012 20 00 90
7112 91 00 00
7112 99 00 00
7112 92 00 00
7204 10 00 00
7204 21 10 00
7204 21 90 00
7204 29 00 00
7204 30 00 00
7204 41
7204 49
7204 50 00 00
7302 10 90 00
7404 00
7503 00
7602 00
7902 00 00 00
8002 00 00 00
8101 97 00 00
8102 97 00 00
8103 30 00 00
8104 20 00 00
8105 30 00 00
8106 00 10 00
8108 30 00 00
8109 30 00 00
8111 00 19 00
8112 22 00 00
8112 92 21 00
8112 92 10 00
2844 30
2805 30
8112 12 00 00
2804 50 90 00
2620 99 20 00
2620 99 60 00
7404 00 10 00
7404 00 91 00
7404 00 99 00
7503 00 10 00
7503 00 90 00
8113 00 40 00
7405 00 00 00
7406 10 00 00
7406 20 00 00
7903 10 00 00
7903 90 00 00
8548 10
2620
7112
2620 99 40 00
2620 40 00 00
2620 99 10 00
7602 00 11 00
7602 00 19 00
7602 00 90 00
7106 10 00 00
7108 11 00 00
7110 11 00 00
7110 21 00 00
7110 31 00 00
7110 41 00 00
2618 00 00 00
2619 00
2621
2620 30
2621 90
2504
2514 00 00 00
2525 30 00 00
2529 30 00 00
2529 10 00 00
2529 21 00 00
2529 22 00 00
2811 22
3825
8113 00
6806
2520
2503 00
2521 00 00
2501 00 31 00
2501 00 51 00
2501 00 99
2827 20 00 00
3824 50
3824 90
7001
3802 90 00
3915 90
3914 00 00 00
3904 69
3904 90 00 00
4707 30
4707
4823 90 85 00
5003 00 00 00
5103 10
5103 20 00 00
5103 30 00 00
5202 10 00 00
5202 91 00 00
5202 99 00 00
5301 30 00
5302 90 00 00
5303 90 00 00
5607 21 00 00
5607 29 00
5305 00 00 00
5505 10
5505 20
6309 00 00
6310 10 00 00
6310 90 00 00
4017 00 00
4005 99 00 00
4401 31 00 00
4401 39
4501 90 00 00
2307 00 11 00
2307 00 19 00
2308 00
1522 00
0506 10 00 00
0506 90 00 00
0511 91 10 00
1802 00 00 00
0502
0507 10 00 00
0507 90 00 00
0508 00 00 00
2302
2303
2304 00 00 00
2305 00 00 00
2306
2401 30 00 00
0501 00 00 00
1213 00 00 00
2309
3203 00
3907 10 00 00
3907 20 11 00
3907 20 91 00
3907 20 99 00
3907 30 00 00
3209 10 00 00
3209 90 00
3210 00
3213
3215
3825 69 00
3825 90
3501
3503 00
3506
3915
Ввезення, вивезення, транзит Письмова згода (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв Частина 5 статтi 341 Закону України "Про вiдходи";
Базельська конвенцiя про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх видаленням;
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням i Жовтого та Зеленого перелiкiв вiдходiв"
12 Живi рослини i тварини, що є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення (CITES);
зразки видiв дикої фауни i флори, включених до додаткiв I, II i III Конвенцiї CITES;
зразки, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї CITES;
зразки, якi є частиною цирку, пересувної виставки та є об'єктом регулювання Конвенцiї CITES
0106
0301
0306
0307
0507
0507 10 00 00
0507 90 00 00
0508 00 00 00
0508 00 00 00
0601
0602
0604 90
4103
4105 30 10 00
4115 20 00 00
4301
5103
9508
9705 00 00 00
Ввезення, вивезення Дозвiл на iмпорт чи експорт
або
Сертифiкат на реекспорт чи iнтродукцiю з моря
або
Сертифiкат на пересувну виставку для багаторазового перемiщення через митний кордон України
Стаття 32 Закону України "Про рослинний свiт";
стаття 53 Закону України "Про тваринний свiт";
Закон України "Про Червону книгу України";
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2007 р. N 953 "Про затвердження Порядку видачi дозволiв на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї";
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2000 р. N 1822 "Про заходи щодо забезпечення виконання мiжнародних зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення";
наказ Мiнприроди вiд 29.02.2012 N 107, зареєстрований у Мiн'юстi 18.06.2012 за N 990/21302
13 Воднi бiоресурси та продукцiя з них (iклачi) 0303 83 00 00
0304 85 00 00
Ввезення, вивезення Форма реєстрацiї уловiв (реекспорту) антарктичного та патагонського iклачiв Стаття 351 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв"
14 ГМО, а також продукцiя, вироблена iз застосуванням ГМО 0601 Ввезення, транзит Витяг або посвiдчення або реєстрацiйний номер з державного реєстру генетично модифiкованих органiзмiв або продукцiї, виробленої iз застосуванням ГМО
або
Дозвiл на ввезення продукцiї, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослiдних цiлей
або
Дозвiл на транзитне перемiщення незареєстрованих в Українi ГМО
Стаття 16 Закону України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв"
15 Пестициди i агрохiмiкати 0601
3101 00 00 00
3102
3103
3104
3105
3808
Ввезення Дозвiл на ввезення на митну територiю України незареєстрованних пестицидiв i агрохiмiкатiв, що використовуються для державних випробувань i наукових дослiджень, а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу
або
Вiдомостi про включення товарiв до Державного реєстру пестицидiв i агрохiмiкатiв
Стаття 4 Закону України "Про пестициди i агрохiмiкати"
16 Вантажi, визнанi гуманiтарною допомогою 0101 - 9706 00 00 00 Ввезення Рiшення про визнання товарiв (предметiв) гуманiтарною допомогою Стаття 8 Закону України "Про гуманiтарну допомогу"

     *Коди Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) наводяться у цьому Перелiку довiдково.

     Основною пiдставою для застосування до товарiв обмежень щодо їх перемiщення через митний кордон України є вiдповiднiсть таких товарiв найменуванню та опису, наведеному у вiдповiдних нормативно-правових актах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.