УГОДА

про сiльське господарство мiж Україною та Швейцарською Конфедерацiєю

Офiцiйний переклад.

Стаття 1
Сфера дiї

     1. Ця Угода, яка стосується торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю мiж Україною та Швейцарською Конфедерацiєю (далi - Швейцарiя) (далi - Сторони), укладається на додаток до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та державами ЄАВТ (далi - Угода про вiльну торгiвлю), яку пiдписано 24 червня 2010 року, i, зокрема, вiдповiдно до статтi 2.1 Угоди про вiльну торгiвлю. Ця Угода є частиною документiв, якими створюється зона вiльної торгiвлi мiж Україною та державами ЄАВТ.

     2. Ця Угода так само застосовується до Князiвства Лiхтенштейн доти, доки є чинним Договiр про митний союз вiд 29 березня 1923 року мiж Швейцарiєю та Князiвством Лiхтенштейн.

Стаття 2
Сфера застосування

     Ця Угода застосовується до заходiв, якi прийнятi або пiдтримуються Сторонами стосовно сiльськогосподарської продукцiї, що:

     a) класифiкується в главах 1 - 24 Гармонiзованої системи опису та кодування (далi - ГС) i не включається до додаткiв II або III до Угоди про вiльну торгiвлю, а також

     b) охоплюється додатком I до Угоди про вiльну торгiвлю.

Стаття 3
Тарифнi поступки

     Україна повинна надавати тарифнi поступки на сiльськогосподарську продукцiю, яка походить iз Швейцарiї та яку та яку зазначено в додатку I до цiєї Угоди. Швейцарiя повинна надавати тарифнi поступки на сiльськогосподарську продукцiю, яка походить з України та яку зазначено в додатку II до цiєї Угоди.

Стаття 4
Правила визначення походження товарiв та порядок митного проходження

     1. Правила визначення походження товарiв та положення про спiвробiтництво в митних справах, якi мiстяться в Протоколi про правила визначення походження до Угоди про вiльну торгiвлю, повиннi застосовуватися до цiєї Угоди, крiм випадкiв, передбачених у пунктi 2. Будь-якi посилання на "держави ЄАВТ" у цьому Протоколi повиннi розумiтись як такi, що стосуються Швейцарiї.

     2. Для цiлей цiєї Угоди застосовуються mutatis mutandis статтi 3 й 4 Протоколу про правила визначення походження до Угоди про вiльну торгiвлю з визнанням лише двосторонньої кумуляцiї мiж Сторонами.

Стаття 5
Переговори

     Сторони розглядають будь-якi труднощi, якi можуть виникнути в їхнiй торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю, а також докладають зусиль для пошуку вiдповiдних рiшень.

Стаття 6
Дальша лiбералiзацiя

     Сторони зобов'язуються продовжувати докладати зусиль для досягнення дальшої лiбералiзацiї їхньої торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю, беручи до уваги структуру такої торгiвлi мiж ними, особливу чутливiсть такої продукцiї та розвиток сiльськогосподарської полiтики з кожного боку. На вимогу кожної Сторони Сторони повиннi проводити консультацiї для досягнення цiєї цiлi, у тому числi через полiпшення доступу до ринку шляхом скорочення або скасування мита на сiльськогосподарську продукцiю й через розширення перелiку сiльськогосподарської продукцiї, яку охоплює ця Угода.

Стаття 7
Положення Угоди про вiльну торгiвлю

     Такi положення Угоди про вiльну торгiвлю повиннi застосовуватися мiж Сторонами Угоди: статтi 1.4 (Територiальне застосування), 1.5 (Центральнi, регiональнi й мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування), 1.6 (Прозорiсть), 2.6 (Обмеження iмпорту й експорту), 2.8 (Санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи), 2.9 (Технiчне регулювання), 2.12 (Державнi торгiвельнi пiдприємства), 2.16 (Двостороннi захиснi заходи), 2.17 (Загальнi винятки), 2.18 (Винятки безпеки), а також глава 9 (Вирiшення спорiв). Цим вони вводяться до змiсту та є частиною цiєї Угоди, mutatis mutandis.

Стаття 8
Захиснi заходи у сферi сiльського господарства

     1. Захиснi заходи стосовно сiльськогосподарської продукцiї, повиннi вживатися вiдповiдно до умов, викладених у пунктi 1 статтi 2.16 Угоди про вiльну торгiвлю.

     2. Захисний захiд не повинен уживатися на перiод, що перевищує один рiк, i може складатися з такого:

     a) збiльшення iмпортного мита на вiдповiдну продукцiю до рiвня, який не перевищує застосовної на момент ужиття захисного заходу ставки мита, що застосовується згiдно з режимом найбiльшого сприяння на таку продукцiю, або

     b) уведення тарифної квоти для преференцiйної торгiвлi, яка ґрунтується на iсторичних обсягах торгiвлi за п'ять попереднiх рокiв, за винятком значно збiльшених обсягiв iмпорту, якi спричинили введення захисного заходу.

     3. До вжиття захисного заходу Сторона повинна письмово повiдомити iншiй Сторонi про захисний захiд, який повинно бути вжито. У межах 60 днiв пiсля повiдомлення Сторона, яка повiдомила про захисний захiд, повинна надати всю необхiдну iнформацiю про такий захисний засiб. На вимогу така Сторона проводить консультацiї зi Стороною, яка пiдпадає пiд дiю такого заходу, стосовно умов застосування заходу.

Стаття 9
Набрання чинностi та зв'язок мiж цiєю Угодою та Угодою про вiльну торгiвлю

     1. Ця Угода набирає чинностi в той самий день, коли Угода про вiльну торгiвлю набирає чинностi мiж Україною та Швейцарiєю. Вона залишається чинною доти, доки Сторони залишаються Сторонами Угоди про вiльну торгiвлю.

     2. З iнформацiйною метою депозитарiй Угоди про вiльну торгiвлю повинен отримати копiю цiєї Угоди та ратифiкацiйну грамоту або документ про прийняття чи затвердження цiєї Угоди.

     На посвiдчення чого тi, що пiдписалися нижче, належним чином не те вповноваженi, пiдписали цю Угоду.

     Учинено в м. Рейк'явiк 24 червня 2010 року у двох оригiнальних примiрниках англiйською мовою.

За Україну За Швейцарську Конфедерацiю

 

Додаток I

Вiдповiдно до статтi 3
Тарифнi поступки України

     1. Мито на iмпорт в Україну товарiв, що походять зi Швейцарiї та позначенi в таблицi позначкою "0", повиннi бути скасованi з 1 сiчня 2012 року.

     2. Мито на iмпорт в Україну товарiв, що походять зi Швейцарiї та позначенi в таблицi позначкою "3", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiку:

     • з 1 сiчня 2012 року до 75 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2013 року до 50 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2014 року до 25 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2015 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.

     3. Мито на iмпорт в Україну товарiв, що походять зi Швейцарiї та позначенi в таблицi позначкою "5", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiку:

     • з 1 сiчня 2012 року до 83 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2013 року до 67 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2014 року до 50 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2015 року до 34 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2016 року до 17 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2017 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.

     4. Мито на iмпорт в Україну товарiв, що походять зi Швейцарiї та позначенi в таблицi позначкою "7", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiку:

     • з 1 сiчня 2012 року до 87 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2013 року до 75 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2014 року до 62 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2015 року до 50 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2016 року до 37 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2017 року до 25 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2018 року до 12 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2019 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.

HS 2007
KN 2002
Опис товарiв Iмпортнi мита, % або €/од. Перехiдний перiод
101901100 - - - для забою 5 5
101901900 - - - iншi 5 5
101903000 - - вiслюки 5 5
101909000 - - мули та лошаки 5 5
102900500 - - - масою не бiльше, нiж 80 кг 5 7
102902100 - - - - для забою 5 7
102902900 - - - - iншi 5 7
102904100 - - - - для забою 5 7
102904900 - - - - iншi 15 7
102905100 - - - - - для забою 5 7
102905900 - - - - - iншi 5 7
102906100 - - - - - для забою 5 7
102906900 - - - - - iншi 5 7
102907100 - - - - - для забою 5 7
102907900 - - - - - iншi 5 7
102909000 - - iншi 5 7
103911000 - - - свiйськi види 5 7
103919000 - - - iншi 5 7
103921100 - - - - свиноматки масою не менше 160 кг, що опоросилися принаймнi один раз 8 7
103921900 - - - - iншi 8 7
103929000 - - - iншi 8 7
104103000 - - - ягнята (вiком до одного року) 2 5
104108000 - - - iншi 2 5
104201000 - - чистопороднi племiннi тварини 2 5
104209000 - - iншi 2 5
105120000 - - iндики 2 5
105192000 - - - гуси 2 5
105199000 - - - качки та цесарки 2 5
105940090 - - - iншi 10 7
105991000 - - - качки 10 7
105992000 - - - гуси 10 7
105993000 - - - iндики 10 7
105995000 - - - цесарки 10 7
106110090 - - - iншi 10 5
106120090 - - - iншi 10 5
106191000 - - - кролi свiйськi 10 5
106199090 - - - - iншi 10 5
106200090 - - iншi 10 5
106310090 - - - iншi 10 5
106320090 - - - iншi 10 5
106391090 - - - - iншi 10 5
106399090 - - - - iншi 10 5
106900090 - - iншi 10 5
210191000 - - - - - беконнi половини або спенсери 10 7
210192000 - - - - - три четвертини бокiв або серединки 10 7
210193000 - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю 10 7
210194000 - - - - - корейка та її вiдруби 10 7
210196000 - - - - - переднiй край i вiдруби попереднього краю 10 7
210197000 - - - - - корейки та її вiдруби 10 7
210198100 - - - - - - без кiстки 10 7
210201000 - - з кiсткою 15 Зниження до 5 % через 5 рокiв
210209000 - - без кiстки 15 Зниження до 5 % через 5 рокiв
406201000 - - гларський сир з травами (вiдомий як шабцигер), вироблений зi збираного молока з доданням дрiбно розтертих запашних трав 10 5
406301000 - - пiд час виготовлення яких використовувалися тiльки сири ементальський, грюєр та апензель i якi можуть бути з доданням гларського сиру з травами (вiдомого як шабцигер); упакованi для роздрiбної торгiвлi, з умiстом жиру не бiльше, нiж 56 % за масою в перерахунку на суху речовину 10 Зниження до 5 % через 5 рокiв
406303100 - - - - не бiльше, нiж 48 % 10 Зниження до 5 % через 5 рокiв
406303900 - - - - понад 48 % 10 Зниження до 5 % через 5 рокiв
406309000 - - - з умiстом жирiв понад 36 % за масою 10 Зниження до 5 % через 5 рокiв
406900100 - - для виробництва 10 Зниження до 5 % через 5 рокiв
406901300 - - - ементальський 10 7
406901500 - - - грюєр, збринц 10 5
406901700 - - - бергкезе, апензель 10 Зниження до 5 % через 5 рокiв
406901800 - - - фрибурзький сир, вашерен мондор i тет де муан 10 Зниження до 5 % через 5 рокiв
406901900 - - - гларський сир з травами (вiдомий як шабцигер, виготовлений зi збираного молока з доданням дрiбно розтертих запашних трав 10 7
406902500 - - - тильзит 10 Зниження до 5 % через 5 рокiв
406902700 - - - бутеркезе 10 Зниження до 5 % через 5 рокiв
406905000 - - - - сири з молока вiвцi чи молока буйволицi в мiсткостях з розсолом чи в бурдюках зi шкури вiвцi чи кози 10 Зниження до 5 % через 5 рокiв
406906900 - - - - - - - iншi 10 Зниження до 5 % через 5 рокiв
406907600 - - - - - - - данбо, фонталь, фонтина, фiнбо, хавартi, марибо, самсое 10 Зниження до 5 % через 5 рокiв
406907900 - - - - - - - есром, iталiко, кернгем, сен-нектер, сен-полен, таледжiо 10 Зниження до 5 % через 5 рокiв
406909300 - - - - - - понад 72 % 10 Зниження до 5 % через 5 рокiв
406909910 - - - - - - сири з молока корiв, у мiсткостях з розсолом 10 Зниження до 5 % через 5 рокiв
406909990 - - - - - - iншi 10 Зниження до 5 % через 5 рокiв
504000000 Кишки, сечовi мiхури та шлунки тварин, цiлi та шматками, крiм риб'ячих, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або в розсолi, сушенi або копченi 5 7
506100000 - осеїн та кiстки, обробленi кислотою 20 7
506900000 - iншi 20 7
511991090 - - - - iншi 5 0
511993100 - - - - необробленi 5 5
511993900 - - - - iншi 5 5
601101000 - - гiацинти 5 5
601102000 - - нарциси 5 5
601103000 - - тюльпани 5 5
601104000 - - гладiолуси 5 5
601109000 - - iншi 5 5
601201000 - - саджанцi, рослини та коренi цикорiю 5 5
601203000 - - орхiдеї, гiацинти, нарциси та тюльпани 5 5
601209000 - - iншi 5 5
602101000 - - винограду 5 5
602109000 - - iншi 5 5
602201000 - - живцi винограду, щепленi чи укорiненi 5 5
602209000 - - iншi 5 5
602300000 - рододендрони та азалiї, щепленi чи нещепленi 20 5
602401000 - - нещепленi 5 5
602409000 - - щепленi 5 5
602901000 - - мiцелiй грибiв 10 5
602902000 - - рослини ананасу 10 5
602903000 - - рослини овочевих культур, суницi та полуницi 10 5
602904100 - - - - - дерева лiсовi 15 5
602904500 - - - - - - живцi укорiненi та молодi рослини 15 5
602904900 - - - - - - iншi 15 5
602905100 - - - - - багаторiчнi рослини 15 5
602905900 - - - - - iншi 15 5
602907000 - - - - живцi укорiненi та молодi рослини, за винятком кактусiв 15 5
602909100 - - - - - квiтковi рослини з пуп'янками чи квiтучi, за винятком кактусiв 15 5
602909900 - - - - - iншi 15 5
603110010 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5
603110090 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5
603120010 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5
603120090 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5
603130010 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5
603130090 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5
603140010 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5
603140090 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5
603191010 - - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5
603191090 - - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5
603199010 - - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5
603199090 - - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5
603900000 - iншi 5 5
604101000 - - ягель 10 5
604109000 - - iншi 10 5
604912000 - - - рiздвянi дерева 10 5
604914000 - - - гiлки хвойних дерев 10 5
604919000 - - - iншi 10 5
604991010 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня 5 5
604991090 - - - - з 1 травня до 31 жовтня 10 5
604999010 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня 5 5
604999090 - - - - з 1 травня до 31 жовтня 10 5
701100000 - насiннєва 2 5
701901000 - - для виробництва крохмалю 10 5
701905000 - - - молода, з 1 сiчня до 30 червня 10 5
701909000 - - - iнша 10 5
703101100 - - - насiннєва 10 5
703101900 - - - iнша 10 5
703109000 - - цибуля-шалот 10 5
703200000 - часник 10 5
703900000 - цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi 20 5
704100000 - капуста цвiтна та капуста броколi 10 5
704200000 - капуста брюссельська 20 5
704901000 - - капуста бiлоголова та червоноголова 20 5
704909000 - - iнша 20 5
705110000 - - головчастi сорти 20 5
705190000 - - iншi 20 5
705210000 - - цикорiй звичайний (Cichorium intybus var. foliosum) 20 5
705290000 - - iнший 20 5
706100000 - морква та рiпа 20 5
706901000 - - селера коренева 20 5
706903000 - - хрiн звичайний (Cochlearia armoracia) 20 5
706909000 - - iншi 20 5
707009000 - корнiшони 10 5
708100000 - горох (Pisum sativum) 20 5
708200000 - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 20 5
708900000 - iншi бобовi овочi 20 5
709200000 - спаржа 20 5
709300000 - баклажани (бадрiджани) 20 5
709400000 - iнша селера, крiм селери кореневої 20 5
709510000 - - гриби роду Agaricus, свiжi або охолодженi 20 5
709591000 - - - лисички 20 5
709593000 - - - бiлi гриби 20 5
709595000 - - - трюфелi 20 5
709599000 - - - iншi 10 5
709601000 - - солодкий перець 20 5
709609100 - - - роду Capsicum для виробництва капсицину чи олiйно-смолистих барвникiв 17 5
709609500 - - - для промислового виробництва ефiрних олiй чи резиноїдiв 20 5
709609900 - - - iнший 15 5
709700000 - шпинат, шпинат новозеландський i лобода 15 5
709901000 - - салатнi овочi, крiм салату-латука (Lactuca sativa) i цикорiю (Cichorium spp.) 10 5
709902000 - - буряк листовий та артишок iспанський 10 5
709903100 - - - призначенi для вживання, крiм виробництва олiї 10 5
709903900 - - - iншi 10 5
709904000 - - каперси 10 5
709905000 - - фенхель 20 5
709906000 - - цукрова кукурудза 20 5
709907000 - - кабачки 20 5
709908000 - - артишоки 20 5
709909000 - - iншi 20 5
710100000 - картопля 15 5
710210000 - - горох (Pisum sativum) 10 5
710220000 - - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 10 5
710290000 - - iншi 10 5
710300000 - шпинат, шпинат новозеландський i лобода 20 5
710801000 - - маслини, або оливки 10 5
710805100 - - - перець солодкий 15 5
710805900 - - - iнший 15 5
710806100 - - - роду Agaricus 15 5
710806900 - - - iншi 15 5
710807000 - - помiдори 15 5
710808000 - - артишоки 15 5
7108085,0000 - - спаржа 7 5
710809500 - - iншi 15 5
710900000 - овочевi сумiшi 10 5
711201000 - - призначенi для вживання, крiм виробництва олiї 5 5
711209000 - - iншi 5 5
711400000 - огiрки, корнiшони 20 5
711590000 - - iншi 20 5
711901000 - - - перець роду Capsicum або роду Pimenta, крiм солодкого перцю 20 5
711905000 - - - цибуля рiпчаста 20 5
711907000 - - - каперси 5 5
711908000 - - - iншi 20 5
711909000 - - овочевi сумiшi 20 5
712200000 - цибуля рiпчаста 15 5
712310000 - - гриби роду Agaricus 5 5
712320000 - - аурикулярiї (Auricularia spp.) 5 5
712330000 - - тремеловi гриби (Tremella spp.) 5 5
712390000 - - iншi 5 5
712900500 - - картопля, у тому числi нарiзана шматками чи скибками, але без будь-якої подальшої обробки 20 5
712901100 - - - гiбрид для сiвби 20 5
712901900 - - - iнша 10 5
712903000 - - помiдори 20 5
712905000 - - морква 20 5
712909000 - - iншi 20 5
713109000 - - iнший 5 5
713200000 - турецький горох (нут) 10 5
713310000 - - квасоля видiв Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczek: 15 5
713320000 - - квасоля дрiбна червона (адзукi) (Phaseolus або Vigna angularis) 20 5
713331000 - - - для сiвби 5 5
713339000 - - - iнша 5 5
713390000 - - iншi 10 5
713400000 - сочевиця 10 5
713500000 - боби кормовi, або кiнськi, великонасiннєвi (Vicia faba var. Major) i боби кормовi, або кiнськi, дрiбнонасiннєвi (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor) 20 5
713900000 - iншi 20 5
714201000 - - свiжа, цiла, призначена для їжi 20 5
714901100 - - - якi призначаються для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльше, нiж 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки, мороженi, порiзанi чи непорiзанi 20 5
714901900 - - - iншi 20 5
801210000 - - у шкаралупi 10 7
801220000 - - без шкаралупи 10 7
801310090 - - - iншi 10 7
801320090 - - - iншi 5 5
802111090 - - - - iнший 5 5
802119090 - - - - iнший 5 5
802121090 - - - - iнший 5 5
802129090 - - - - iнший 5 5
802210090 - - - iншi 5 5
802310000 - - у шкаралупi 10 7
802320000 - - без шкаралупи 10 7
802400000 - їстiвнi каштани (Castanea spp.) 5 5
802500000 - фiсташки 5 5
802600000 - горiхи макадамiї 15 7
802902000 - - горiхи ареки (бетель), горiхи коли та пекан 15 7
802905000 - - горiшки кедровi 15 7
8029085,0090 - - - iншi 15 7
804100000 - фiнiки 3 3
804201000 - - свiжий 3 3
804209000 - - сушений 3 3
804300000 - ананаси 3 3
804400000 - авокадо 3 3
806109000 - - iнший 10 7
807110090 - - - з 1 квiтня до 30 листопада 20 7
807190090 - - - з 1 квiтня до 30 листопада 20 7
808101000 - - для сидру, насипом, з 16 вересня до 15 грудня 10 7
808201000 - - - для грушевого сидру, насипом, з 1 серпня до 31 грудня 10 3
808205010 - - - - з 1 грудня до 31 березня 5 3
808205090 - - - - з 1 квiтня до 30 листопада 10 3
808209000 - - айва 10 3
809301000 - - нектарини 5 5
809309000 - - iншi 5 5
809400500 - - сливи 5 5
809409000 - - терен 5 5
810100000 - суницi та полуницi 17 7
810201000 - - малина 20 7
810209000 - - iншi 20 7
810401000 - - брусниця (плоди рослини виду Vaccinium vitis-idaea) 20 7
810403000 - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 20 7
810405000 - - плоди рослин видiв Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum 20 7
810409000 - - iншi 20 7
810600000 - дурiан 10 0
810903000 - - тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, та саподила 10 0
810904000 - - пасифлора, або страстоцвiт, карамбола та пiтая 10 0
810905000 - - - чорна смородина 20 7
810906000 - - - червона смородина (порiчки) 20 7
810907000 - - - iншi 20 7
810909500 - - iншi 10 5
811101100 - - - з вмiстом цукру понад 13 % за масою 10 5
811101900 - - - iншi 10 5
811109000 - - iншi 10 5
811201100 - - - з вмiстом цукру понад 13 % за масою 10 5
811201900 - - - iншi 10 5
811203100 - - - малина 10 5
811203900 - - - чорна смородина 10 5
811205100 - - - червона смородина (порiчки) 10 5
811205900 - - - ожина, плоди шовковицi 10 5
811209000 - - - iншi 10 5
811901100 - - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10 5
811901900 - - - - iншi 10 5
811903100 - - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10 5
811903900 - - - - iншi 10 5
811905000 - - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 10 5
811907000 - - - плоди рослин видiв Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium 10 5
811907500 - - - - вишня кисла (Prunus cerasus) 10 5
811908000 - - - - iншi 10 5
8119085,0000 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10 5
811909500 - - - iншi 10 5
812902000 - - апельсини 20 7
812903000 - - папая 20 7
812904000 - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 20 7
812907000 - - гуаява, манго, мангостан, тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола, пiтая й тропiчнi горiхи 20 7
812909800 - - iншi 20 7
813401000 - - персики, у тому числi нектарини 12 5
813403000 - - грушi 12 5
813405000 - - папая 12 5
813406000 - - тамаринд 12 5
813407000 - - анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола й пiтая 12 5
813409500 - - iншi 12 5
813501200 - - - - з папаї, тамаринду, анакардiї, личi, джекфрута, або плода хлiбного дерева, саподили, пасифлори, або страстоцвiту, карамболи та пiтаї 5 5
813501500 - - - - iншi 5 5
813501900 - - - з чорносливом 5 5
813503100 - - - з тропiчних горiхiв 5 5
813503900 - - - iншi 5 5
813509100 - - - без чорносливу та iнжиру 5 5
813509900 - - - iншi 5 5
814000000 Шкiрки цитрусових або динь (у тому числi шкiрки кавунiв), свiжi, мороженi, сушенi або консервованi для тимчасового зберiгання в розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю 20 5
903000000 Мате, або парагвайський чай 5 5
1001100090 - - iнша 10 5
1001901000 - - полба для сiвби 10 5
1001909900 - - - iншi 10 5
1002000000 Жито 20 5
1003001000 - насiннєвий 5 5
1003009000 - iнший 5 5
1004000000 Овес 5 5
1005900000 - iнша 10 5
1006101000 - - для сiвби 5 5
1006102100 - - - - короткозерний 5 5
1006102300 - - - - середньозерний 5 5
1006102500 - - - - - iз спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006102700 - - - - - iз спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006109200 - - - - короткозерний 5 5
1006109400 - - - - середньозерний 5 5
1006109600 - - - - - iз спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006109800 - - - - - iз спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006201100 - - - короткозерний 5 5
1006201300 - - - середньозерний 5 5
1006201500 - - - - iз спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006201700 - - - - iз спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006209200 - - - короткозерний 5 5
1006209400 - - - середньозерний 5 5
1006209600 - - - - iз спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006209800 - - - - iз спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006302100 - - - - короткозерний 5 5
1006302300 - - - - середньозерний 5 5
1006302500 - - - - - iз спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006302700 - - - - - iз спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006304200 - - - - короткозерний 5 5
1006304400 - - - - середньозерний 5 5
1006304600 - - - - - iз спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006304800 - - - - - iз спiввiдношенням довжини й ширини 3 або бiльше 5 5
1006306100 - - - - короткозерний 5 5
1006306300 - - - - середньозерний 5 5
1006306500 - - - - - iз спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006306700 - - - - - iз спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006309200 - - - - короткозерний 5 5
1006309400 - - - - середньозерний 5 5
1006309600 - - - - - iз спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006309800 - - - - - iз спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006400000 - рис битий 5 5
1007001000 - гiбрид для сiвби 2 3
1007009000 - iншi 2 3
1008100000 - гречка 20 7
1008200000 - просо 20 7
1008300000 - насiння канаркової трави 5 3
1008901000 - - тритикале 20 7
1008909010 - - - насiння цицанiї водяної (Zizania aquatica) для iжi 1 0
1008909090 - - - iншi 20 7
1101001100 - - з твердої пшеницi 15 7
1101001500 - - з м'якої пшеницi та полби 15 7
1101009000 - борошно з меслину 15 7
1102100000 - борошно житнє 20 7
1102201000 - - з вмiстом жиру не бiльше, нiж 1,5 % за масою 20 7
1102209000 - - iнше 20 7
1102901000 - - борошно ячмiнне 20 7
1102903000 - - борошно вiвсяне 20 7
1102905000 - - борошно рисове 20 7
1102909000 - - iнше 20 7
1103111000 - - - з твердої пшеницi 20 7
1103119000 - - - м'якої пшеницi та полби 20 7
1103131000 - - - з вмiстом жиру не бiльше, нiж 1,5 % за масою 20 7
1103139000 - - - iнша 20 7
1103191000 - - - жита 20 7
1103193000 - - - ячменю 20 7
1103194000 - - - вiвса 20 7
1103195000 - - - рису 20 7
1103199000 - - - iнших 20 7
1103201000 - - з жита 20 7
1103202000 - - з ячменю 20 7
1103203000 - - з вiвса 20 7
1103204000 - - з кукурудзи 20 7
1103205000 - - з рису 20 7
1103206000 - - з пшеницi 20 7
1103209000 - - з iнших зернових культур 20 7
1104121000 - - - плющене 20 7
1104129000 - - - у виглядi пластiвцiв 10 7
1104191000 - - - пшеницi 20 7
1104193000 - - - жита 20 7
1104195000 - - - кукурудзи 20 7
1104196100 - - - - плющене 20 7
1104196900 - - - - у виглядi пластiвцiв 20 7
1104199100 - - - - пластiвцi з рису 20 7
1104199900 - - - - iншi 10 7
1104222000 - - - лущене 20 7
1104223000 - - - лущене та рiзане або подрiбнене ("Grutze" або "grutten") 20 7
1104225000 - - - обрушене 20 7
1104229000 - - - тiльки подрiбнене 20 7
1104229800 - - - iнше 20 7
1104231000 - - лущене та рiзане або подрiбнене ("Grutze" або "grutten") 20 7
1104233000 - - - обрушене 20 7
1104239000 - - - тiльки подрiбнене 20 7
1104239900 - - - iнше 20 7
1104290100 - - - - лущене 20 7
1104290300 - - - - лущене та рiзане або подрiбнене ("Grutze" або "grutten") 20 7
1104290500 - - - - обрушене 20 7
1104290700 - - - - тiльки подрiбнене 20 7
1104290900 - - - - iнше 20 7
1104291100 - - - - - пшеницi 20 7
1104291800 - - - - - iнше 20 7
1104293000 - - - - обрушене 20 7
1104295100 - - - - - пшеницi 20 7
1104295500 - - - - - жита 20 7
1104295900 - - - - - iнше 20 7
1104298100 - - - - - пшеницi 20 7
11042985,0000 - - - - - жита 20 7
1104298900 - - - - - iнше 20 7
1104301000 - - пшеницi 20 7
1104309000 - - iнших зернових культур 20 7
1106100000 - iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 07.13 20 7
1106201000 - - денатурованi 20 7
1106209000 - - iншi 20 7
1106301000 - - з бананiв 10 5
1106309000 - - iншi 10 5
1107101100 - - - у виглядi борошна 10 5
1107101900 - - - iнший 10 5
1107109100 - - - у виглядi борошна 10 5
1107109900 - - - iнший 10 5
1107200000 - обсмажений 10 5
1108120000 - - кукурудзяний 10 5
1108199000 - - - iнший 15 5
1108200000 - iнулiн 20 5
1109000000 Клейковина пшенична, суха чи сира 15 5
1202101090 - - - iнший 5 3
1202109090 - - - iнший 5 3
1202200090 - - iнший 5 3
1203000000 Копра 5 3
1204009000 - iнше 5 5
1206009100 - - лущене; у лушпиннi сiрого кольору та з бiлими смугами 10 5
1207201000 - - для сiвби 5 3
1207209000 - - iнше 5 3
1207401000 - - для сiвби 5 3
1207409000 - - iнше 5 3
1207501000 - - для сiвби 5 3
1207509000 - - iнше 5 3
1207911000 - - - для сiвби 5 3
1207919000 - - - iнше 5 3
1207991500 - - - для сiвби 5 3
1207999100 - - - - насiння конопель 5 3
1207999700 - - - - iншi 5 3
1208900000 - iнше 5 5
1209100000 - насiння цукрових бурякiв 5 5
1210100000 - шишки хмелю, неподрiбненi, не розмеленi i не у виглядi гранул 20 7
1210201000 - - шишки хмелю подрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул, з високим умiстом лупулiну; лупулiн 20 7
1210209000 - - iншi 20 7
1212200000 - морськi та iншi водоростi 15 5
1212993000 - - - плоди рiжкового дерева 15 5
1212994100 - - - - нелущене, неподрiбнене або немелене 15 5
1212994900 - - - - iншi 15 5
1212997000 - - - iншi 15 5
1213000000 Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi, пресованi або у виглядi гранул 20 5
1214100000 - борошно та гранули з люцерни 5 5
1214901000 - - буряк кормовий (мангольд), бруква та iншi кормовi коренеплоди 5 5
1214909000 - - iншi 5 5
1501001900 - - iншi 20 7
1501009000 - жир свiйської птицi 20 7
1502001090 - - iншi 12 7
1502009000 - iншi 12 7
1503001100 - - для промислового використання 20 7
1503001900 - - iншi 20 7
1503003000 - масло тваринне, для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 7
1503009000 - iншi 20 7
1505001000 - вовняний жир (жиропiт), сирий 10 5
1505009000 - iншi 10 5
1506000000 Iншi твариннi жири i масла та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу 10 5
1508101000 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1508109000 - - iншi 10 5
1508901000 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1508909000 - - iншi 10 5
1509101000 - - очищена оливкова олiя першого (холодного) пресування 10 5
1509109000 - - iнша 10 5
1509900000 - iншi 10 5
1510001000 - олiї сирi 10 5
1510009000 - iншi 20 5
1512119100 - - - - соняшникова 20 7
1512119900 - - - - сафлорова 20 7
1512191000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 10 7
1512199010 - - - - соняшникова 30 7
1512199090 - - - - сафлорова 20 7
1512211000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 10 7
1512219000 - - - iншi 10 7
1512291000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 10 7
1512299000 - - - iншi 10 7
1514111000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1514119000 - - - iнша 5 5
1514191000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1514199000 - - - iншi 5 5
1514911000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1514919000 - - - iнша 5 5
1514991000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1514999000 - - - iншi 5 5
1515110000 - - олiя сира 20 7
1515191000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 7
1515199000 - - - iншi 20 7
1515211000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 7
1515219000 - - - iнша 20 7
1515291000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 7
1515299000 - - - iншi 15 7
1515501100 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1515501900 - - - iнша 10 5
1515509100 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1515509900 - - - iншi 5 5
1515901110 - - - олiя тунгова та її фракцiї 10 5
1515901190 - - - iншi 5 5
1515902100 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1515902900 - - - - iнша 5 5
1515903100 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1515903900 - - - - iншi 5 5
1515904000 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1515905100 - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 5
1515905900 - - - - - твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi 5 5
1515906000 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1515909100 - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 5
1515909900 - - - - - твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi 5 5
1516101090 - - - iншi 20 7
1516109090 - - - iншi 20 7
1516209110 - - - - олiя оливкова 10 7
1516209120 - - - - олiя пальмова 5 7
1516209131 - - - - - олiя пальмоядрова 5 7
1516209132 - - - - - олеїн пальмоядровий 5 7
1516209133 - - - - - стеарин пальмоядровий гiдрогенiзований 5 7
1516209190 - - - - iншi 20 7
1516209500 - - - - олiї iз свирiпи, рiпаку, льону, соняшнику, брасiї, сального дерева, макоре, стрункої макорекарапи або бабасу, для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 7
1516209611 - - - - - - - в упаковцi масою нетто не бiльше, нiж 20 кг 5 7
1516209615 - - - - - - - iнша 5 7
1516209690 - - - - - - iншi 20 7
1516209821 - - - - - - - олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована для технiчного та промислового використання 5 7
1516209822 - - - - - - - олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання 5 7
1516209823 - - - - - - - стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання 5 7
1516209890 - - - - - - iншi 10 7
1518003100 - - сира 10 5
1518003900 - - iнша 10 5
1518009100 - - жири, масла та олiї твариннi або рослиннi та їхнi фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi або в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, за винятком включених до товарної позицiї 15.16 10 5
1518009500 - - - нехарчовi сумiшi та продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел i олiй та їхнiх фракцiй 20 5
1518009900 - - - iншi 20 5
1702110000 - - з вмiстом лактози 99 % за масою чи бiльше, визначеної як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину 5 5
1702201000 - - кленовий цукор у твердому станi з доданням ароматичних добавок або барвникiв 5 5
1702209000 - - iншi 5 5
1702301000 - - iзоглюкоза 5 5
1702305100 - - - - у виглядi бiлого кристалiчного порошку, агломерованого або неагломерованого 5 5
1702309100 - - - - у виглядi бiлого кристалiчного порошку, агломерованого або неагломерованого 5 5
1702401000 - - iзоглюкоза 5 5
1702601000 - - iзоглюкоза 5 5
1702608000 - - сироп iнулiновий 5 5
1702903000 - - iзоглюкоза 5 5
1702905000 - - мальтодекстрин i мальтодекстриновий сироп 5 5
1702906000 - - мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом 5 5
1702907500 - - - - у виглядi порошку, агломерованого або неагломерованого 5 5
1702908000 - - сироп iнулiновий 5 5
1703100000 - патока (меляса) з тростини 10 5
1703900000 - iнша 10 5
1802000000 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи какао 5 5
1902203000 - - з вмiстом понад 20 % за масою ковбас i аналогiчних продуктiв iз м'яса та м'ясних субпродуктiв усiх видiв, у тому числi жири будь-якого виду або походження 20 7
2001100000 - огiрки, корнiшони 10 5
2001901000 - - мангове чутнi 17 5
2001902000 - - плоди роду Capsicum, крiм солодких стручкових або пахучих перцiв 17 5
2001905000 - - гриби 17 5
2001906500 - - маслини, або оливки 17 5
2001907000 - - перець солодкий стручковий 17 5
2001909100 - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 17 5
2001909300 - - цибуля рiпчаста 17 5
2001909900 - - iншi 17 5
2003103000 - - iншi 10 5
2003200000 - трюфелi 10 5
2003900000 - iншi 10 5
2004101010 - - - в упаковцi 1 кг або бiльше, не призначена для роздрiбної торгiвлi 5 5
2004101090 - - - iнша 15 5
2004109910 - - - в упаковцi 1 кг або бiльше, не призначена для роздрiбної торгiвлi 5 5
2004109990 - - - iнша 15 5
2004903000 - - капуста квашена, каперси та маслини, або оливки 15 5
2004905000 - - горох (Pisum sativum) i незрiла квасоля Phaseolus spp, у стручках 15 5
2004909100 - - - цибуля рiпчаста, пiддана лише тепловiй обробцi 15 5
2004909800 - - - iншi 15 5
2005100000 - овочi гомогенiзованi 15 5
2005202000 - - - нарiзана тонкими шматочками, обсмажена або пiдсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна для негайного споживання 12 5
2005208000 - - - iнша 12 5
2005400000 - горох (Pisum sativum) 12 5
2005510000 - - квасоля лущена 15 5
2005590000 - - iнша 15 5
2005600000 - спаржа 15 5
2005701000 - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльше, нiж 5 кг 10 5
2005709000 - - iншi 10 5
2005910000 - - бамбуковi паростки 10 5
2005991000 - - - плоди роду Capsicum, крiм солодких стручкових або пахучого перцiв 7 5
2005992000 - - - каперси 10 5
2005993000 - - - артишоки 7 5
2005994000 - - - морква 10 5
2005995000 - - - овочевi сумiшi 7 5
2005996000 - - - капуста квашена 10 5
2005999000 - - - iншi 10 5
2006001000 - iмбир 20 7
2006003100 - - - вишня та черешня 20 7
2006003500 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 20 7
2006009100 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 20 7
2008119400 - - - - - iншi 10 5
2008119600 - - - - - обсмаженi 10 5
2008119800 - - - - - iншi 10 5
2008191100 - - - - тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 % за масою чи бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв 10 5
2008199100 - - - - тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 % за масою чи бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв 10 5
2008199300 - - - - - - мигдаль i фiсташки 10 5
2008199500 - - - - - - iншi 10 5
2008199900 - - - - - iншi 10 5
2008201100 - - - - з вмiстом цукру понад 17 % за масою 10 5
2008201900 - - - - iншi 10 5
2008203100 - - - - з вмiстом цукру понад 19 % за масою 10 5
2008203900 - - - - iншi 10 5
2008205100 - - - - з вмiстом цукру понад 17 % за масою 10 5
2008205900 - - - - iншi 10 5
2008207100 - - - - з вмiстом цукру понад 19 % за масою 10 5
2008207900 - - - - iншi 10 5
2008209010 - - - - у первинних упаковках масою нетто 4,5 кг або бiльше 2 0
2008209090 - - - - iншi 10 5
2008301100 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85,00 % за масою 15 5
2008301900 - - - - iншi 15 5
2008303100 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85,00 % за масою 15 5
2008303900 - - - - iншi 15 5
2008305100 - - - - дольки грейпфрута 15 5
2008305500 - - - - мандарини, у тому числi танжерини та сатсуми, або уншiу; клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових 15 5
2008305900 - - - - iншi 15 5
2008307100 - - - - дольки грейпфрута 15 5
2008307500 - - - - мандарини, у тому числi танжерини та сатсуми, або уншiу; клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових 15 5
2008307900 - - - - iншi 15 5
2008309010 - - - - у первинних упаковках масою нетто 4,5 кг або бiльше 2 0
2008309090 - - - - iншi 15 5
2008401100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85,00 % за масою 15 5
2008401900 - - - - - iншi 15 5
2008402100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85,00 % за масою 15 5
2008402900 - - - - - iншi 15 5
2008403100 - - - - з вмiстом цукру понад 15 % за масою 15 5
2008403900 - - - - iншi 15 5
2008405100 - - - - з вмiстом цукру понад 13 % за масою 15 5
2008405900 - - - - iншi 15 5
2008407100 - - - - з вмiстом цукру понад 15 % за масою 15 5
2008407900 - - - - iншi 15 5
2008409000 - - - без додання цукру 15 5
20085,0001100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85,00 % за масою 15 5
20085,0001900 - - - - - iншi 15 5
20085,0003100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85,00 % за масою 15 5
20085,0003900 - - - - - iншi 15 5
20085,0005100 - - - - з вмiстом цукру понад 15 % за масою 15 5
20085,0005900 - - - - iншi 15 5
20085,0006100 - - - - з вмiстом цукру понад 13 % за масою 15 5
20085,0006900 - - - - iншi 15 5
20085,0007100 - - - - з вмiстом цукру понад 15 % за масою 15 5
20085,0007900 - - - - iншi 15 5
20085,0009200 - - - - 5 кг чи бiльше 15 5
20085,0009400 - - - - 4,5 кг чи бiльше, але менше, нiж 5 кг 15 5
20085,0009900 - - - - менше, нiж 4,5 кг 15 5
2008601100 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85,00 % за масою 10 5
2008601900 - - - - iншi 10 5
2008603100 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85,00 % за масою 10 5
2008605000 - - - - понад 1 кг 10 5
2008606000 - - - - не бiльше, нiж 1 кг 10 5
2008607000 - - - - 4,5 кг чи бiльше 10 5
2008609000 - - - - менше, нiж 4,5 кг 10 5
2008701100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85,00 % за масою 15 5
2008701900 - - - - - iншi 15 5
2008703100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85,00 % за масою 15 5
2008703900 - - - - - iншi 15 5
2008705100 - - - - з вмiстом цукру понад 15 % за масою 15 5
2008705900 - - - - iншi 15 5
2008706100 - - - - з вмiстом цукру понад 13 % за масою 15 5
2008706900 - - - - iншi 15 5
2008707100 - - - - з вмiстом цукру понад 15 % за масою 15 5
2008707900 - - - - iншi 15 5
2008709200 - - - - 5 кг чи бiльше 15 5
2008709800 - - - - менше, нiж 5 кг 15 5
2008801100 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85,00 % за масою 10 5
2008801900 - - - - iншi 10 5
2008803100 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85,00 % за масою 10 5
2008803900 - - - - iншi 10 5
2008805000 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 10 5
2008807000 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльше, нiж 1 кг 10 5
2008809000 - - - без додання цукру 10 5
2008921200 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % за масою чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008921400 - - - - - - iншi 15 5
2008921600 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % за масою чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008921800 - - - - - - iншi 15 5
2008923200 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % за масою чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008923400 - - - - - - iншi 15 5
2008923600 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % за масою чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008923800 - - - - - - iншi 15 5
2008925100 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % за масою чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008925900 - - - - - - iншi 15 5
2008927200 - - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % за масою чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008927400 - - - - - - - iншi 15 5
2008927600 - - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % за масою чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008927800 - - - - - - - iншi 15 5
2008929210 - - - - - - - пюре, концентроване пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 0
2008929290 - - - - - - - iншi 15 5
2008929300 - - - - - - iншi 15 5
2008929400 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % за масою чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008929600 - - - - - - iншi 15 5
2008929700 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % за масою чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008929800 - - - - - - iншi 15 5
2008991100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85,00 % за масою 15 5
2008991900 - - - - - iншi 15 5
2008992100 - - - - - з вмiстом цукру понад 13 % за масою 15 5
2008992300 - - - - - iншi 15 5
2008992400 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 5
2008992800 - - - - - - - iншi 15 5
2008993100 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 5
2008993400 - - - - - - - iншi 15 5
2008993600 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 5
2008993700 - - - - - - - iншi 15 5
2008993800 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 5
2008994000 - - - - - - - iншi 15 5
2008994100 - - - - - iмбир 15 5
2008994300 - - - - - виноград 15 5
2008994500 - - - - - сливи та чорнослив 15 5
2008994600 - - - - - плоди пасифлори, або страстоцвiту, гуаяви та тамаринду 15 5
2008994700 - - - - - плоди манго, мангостана, папаї, тамаринду, анакардiї, личi, джекфрута, або хлiбного дерева, плоди саподили, карамболи та пiтаї 15 5
2008994900 - - - - - iншi 15 5
2008995100 - - - - - iмбир 15 5
2008996100 - - - - - плоди пасифлори, або страстоцвiту, i гуаяви 15 5
2008996200 - - - - - плоди манго, мангостана, папаї, тамаринду, анакардiї, личi, джекфрута, або хлiбного дерева, плоди саподили, карамболи та пiтаї 15 5
2008996700 - - - - - iншi 15 5
2008997200 - - - - - - 5 кг чи бiльше 15 5
2008997800 - - - - - - менше, нiж 5 кг 15 5
2008999100 - - - - - ямс, батат, або солодка картопля, i аналогiчнi їстiвнi частини рослин з вмiстом крохмалю 5 % за масою чи бiльше 15 5
2008999910 - - - - - - пюре, концентроване пюре, з тропiчних плодiв, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 0
2008999920 - - - - - - пюре, концентроване пюре, з банана, кiвi, кактуса, ацероли, рамбутана, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 0
2008999990 - - - - - - iншi 15 5
2009111100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто 2 3
2009111900 - - - - iнший 2 3
2009119100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 % за масою 2 3
2009119910 - - - - - концентрований 2 3
2009119920 - - - - - натуральний (невiдновлений), без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 3
2009119990 - - - - - iнший 2 3
2009120010 - - - натуральний (невiдновлений), консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 3
2009120090 - - - iнший 2 3
2009191100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто 5 5
2009191900 - - - - iнший 2 3
2009199100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 % за масою 5 5
2009199810 - - - - - концентрований 2 3
2009199890 - - - - - iнший 5 5
2009210010 - - - натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 3
2009210090 - - - iнший 5 5
2009291100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто 5 5
2009291900 - - - - iнший 2 3
2009299100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 % за масою 5 5
2009299910 - - - - - концентрований 2 3
2009299990 - - - - - iнший 5 5
2009311100 - - - - якi мiстять доданий цукор 5 5
2009311910 - - - - - натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 3
2009311990 - - - - - iншi 5 5
2009315100 - - - - - який мiстить доданий цукор 5 5
2009315900 - - - - - який не мiстить доданого цукру 5 5
2009319100 - - - - - якi мiстять доданий цукор 5 5
2009319900 - - - - - якi не мiстять доданого цукру 5 5
2009391100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто 5 5
2009391900 - - - - iншi 2 3
2009393100 - - - - - якi мiстять доданий цукор 5 5
2009393910 - - - - - - концентрованi 2 3
2009393990 - - - - - - iншi 5 5
2009395100 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 % за масою 5 5
2009395500 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльше, нiж 30 % за масою 5 5
2009395900 - - - - - - якi не мiстять доданого цукру 5 5
2009399100 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 % за масою 5 5
2009399500 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльше, нiж 30 % за масою 5 5
2009399900 - - - - - - якi не мiстять доданого цукру 5 5
2009411000 - - - вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 5
2009419100 - - - - який мiстить доданий цукор 10 5
2009419910 - - - - - натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 3
2009419990 - - - - - iнший 10 5
2009491100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009491900 - - - - iнший 2 3
2009493000 - - - - вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 5
2009499100 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 % за масою 10 5
2009499300 - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльше, нiж 30 % за масою 10 5
2009499910 - - - - - - концентрований 2 3
2009499990 - - - - - - iнший 10 5
2009501000 - - який мiстить доданий цукор 10 5
2009509000 - - iнший 10 5
2009611000 - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009619000 - - - вартiстю не бiльше, нiж 18 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009691100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 22 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009691900 - - - - iнший 2 3
2009695100 - - - - - концентрований 2 3
2009695900 - - - - - iнший 10 5
2009697100 - - - - - - концентрований 2 3
2009697900 - - - - - - iнший 10 5
2009699000 - - - - - iнший 10 5
2009711000 - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 5
2009719100 - - - - який мiстить доданий цукор 10 5
2009719900 - - - - який не мiстить доданого цукру 10 5
2009791100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 22 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009791900 - - - - iнший 10 5
2009793000 - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 5
2009799100 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 % за масою 10 5
2009799300 - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльше, нiж 30 % за масою 10 5
2009799900 - - - - - який не мiстить доданого цукру 10 5
2009801100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 22 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009801900 - - - - iнший 10 5
2009803410 - - - - - - сiк плодiв пасифлори, або страстоцвiту 2 0
2009803490 - - - - - - iншi 8 5
2009803500 - - - - - iншi 2 0
2009803600 - - - - - соки з тропiчних плодiв 8 5
2009803800 - - - - - iншi 2 0
2009805000 - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 5
2009806100 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 % за масою 10 5
2009806300 - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльше, нiж 30 % за масою 10 5
2009806900 - - - - - який не мiстить доданого цукру 10 5
2009807100 - - - - - сiк з вишень або черешень 10 5
2009807300 - - - - - соки з тропiчних плодiв 10 5
2009807900 - - - - - iншi 10 5
20098085,0010 - - - - - - - сiк плодiв пасифлори, або страстоцвiту, i гуаяви 8 5
20098085,0090 - - - - - - - iншi 10 5
2009808600 - - - - - - iншi 10 5
2009808800 - - - - - - соки з тропiчних плодiв 10 5
2009808900 - - - - - - iншi 10 5
2009809510 - - - - - - - концентрований 2 0
2009809590 - - - - - - - iнший 10 5
2009809600 - - - - - - сiк з вишень або черешень 10 5
2009809710 - - - - - - - концентрованi 2 0
2009809720 - - - - - - - натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 0
2009809790 - - - - - - - iншi 10 5
2009809910 - - - - - - - концентрованi 2 0
2009809920 - - - - - - - сiк банановий, натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 0
2009809990 - - - - - - - iншi 10 5
2009901100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 22 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009901900 - - - - iншi 10 5
2009902100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009902900 - - - - iншi 2 3
2009903100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 18 євро за 100 кг маси нетто, з вмiстом доданого цукру понад 30 % за масою 10 5
2009903900 - - - - iншi 10 5
2009904100 - - - - - - якi мiстять доданий цукор 10 5
2009904910 - - - - - - - концентрованi 2 3
2009904920 - - - - - - - натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 3
2009904990 - - - - - - - iншi 10 5
2009905100 - - - - - - якi мiстять доданий цукор 10 5
2009905910 - - - - - - - концентрованi 2 3
2009905920 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв, натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 3
2009905930 - - - - - - - сумiшi сокiв з цитрусових, натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 3
2009905990 - - - - - - - iншi 10 5
2009907100 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 % за масою 10 5
2009907300 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльше, нiж 30 % за масою 10 5
2009907910 - - - - - - - концентрованi 2 3
2009907990 - - - - - - - iншi 10 5
2009909200 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв 10 5
2009909400 - - - - - - - iншi 10 5
2009909500 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв 10 5
2009909600 - - - - - - - iншi 10 5
2009909710 - - - - - - - - концентрованi 2 3
2009909790 - - - - - - - - iншi 10 5
2009909810 - - - - - - - - концентрованi 2 3
2009909890 - - - - - - - - iншi 10 5
2106903000 - - - сироп з iзоглюкози 5 7
2106905100 - - - - сироп з лактози 5 7
2106905500 - - - - сироп з глюкози або з мальтодекстрину 5 7
2204101100 - - - Champagne (шампанське) 1,5 €/лiтр 7
2204101900 - - - iншi 1,5 €/лiтр 7
2204109100 - - - Asti spumante (Асти спуманте) 1,5 €/лiтр 7
2204109900 - - - iншi 1,5 €/лiтр 7
2204211000 - - - вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менше, нiж 1 бар, але менше, нiж 3 бар при температурi 20° C, який обумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю 0,3 €/лiтр 7
2204211100 - - - - - - - ельзаське 0,3 €/лiтр 7
2204211200 - - - - - - - бордо 0,3 €/лiтр 7
2204211300 - - - - - - - бургундське 0,3 €/лiтр 7
2204211700 - - - - - - - долина Луари 0,3 €/лiтр 7
2204211800 - - - - - - - мозель-саар-рувер 0,3 €/лiтр 7
2204211900 - - - - - - - пфальц 0,3 €/лiтр 7
2204212200 - - - - - - - рейнхесен 0,3 €/лiтр 7
2204212300 - - - - - - - токайське 0,3 €/лiтр 7
2204212400 - - - - - - - лацiо 0,3 €/лiтр 7
2204212600 - - - - - - - тосканське 0,3 €/лiтр 7
2204212700 - - - - - - - трентiно, альто й фрiулi 0,3 €/лiтр 7
2204212800 - - - - - - - венето 0,3 €/лiтр 7
2204213200 - - - - - - - вино верде 0,3 €/лiтр 7
2204213400 - - - - - - - пенедес 0,3 €/лiтр 7
2204213600 - - - - - - - рiоя 0,3 €/лiтр 7
2204213700 - - - - - - - валенсiя 0,3 €/лiтр 7
2204213800 - - - - - - - iншi 0,3 €/лiтр 7
2204214200 - - - - - - - бордо 0,3 €/лiтр 7
2204214300 - - - - - - - бургундське 0,3 €/лiтр 7
2204214400 - - - - - - - божоле 0,3 €/лiтр 7
2204214600 - - - - - - - кот дю рон 0,3 €/лiтр 7
2204214700 - - - - - - - лангедок-русiльйон 0,3 €/лiтр 7
2204214800 - - - - - - - долина Луари 0,3 €/лiтр 7
2204216200 - - - - - - - П'ємонт 0,3 €/лiтр 7
2204216600 - - - - - - - тосканське 0,3 €/лiтр 7
2204216700 - - - - - - - трентiно й альто адiдже 0,3 €/лiтр 7
2204216800 - - - - - - - венето 0,3 €/лiтр 7
2204216900 - - - - - - - дао, берада й дуро 0,3 €/лiтр 7
2204217100 - - - - - - - Навара 0,3 €/лiтр 7
2204217400 - - - - - - - пенедес 0,3 €/лiтр 7
2204217600 - - - - - - - рiоя 0,3 €/лiтр 7
2204217700 - - - - - - - вальдепенiас 0,3 €/лiтр 7
2204217800 - - - - - - - iншi 0,3 €/лiтр 7
2204217900 - - - - - - бiлi 0,3 €/лiтр 7
2204218000 - - - - - - iншi 0,3 €/лiтр 7
2204218100 - - - - - - - токайське 0,3 €/лiтр 7
2204218200 - - - - - - - iншi 0,3 €/лiтр 7
2204218300 - - - - - - iншi 0,3 €/лiтр 7
2204218400 - - - - - - бiлi 0,3 €/лiтр 7
22042185,0000 - - - - - - iншi 0,3 €/лiтр 7
2204218700 - - - - - марсала 0,3 €/лiтр 7
2204218800 - - - - - самос i мускат лемнос 0,3 €/лiтр 7
2204218900 - - - - - портвейн 0,3 €/лiтр 7
2204219100 - - - - - мадера й мускатель сетюбаль 0,3 €/лiтр 7
2204219200 - - - - - херес 0,3 €/лiтр 7
2204219400 - - - - - iншi 0,3 €/лiтр 7
2204219500 - - - - - портвейн 0,3 €/лiтр 7
2204219600 - - - - - мадера, херес та мускатель сетюбаль 0,3 €/лiтр 7
2204219800 - - - - - iншi 0,3 €/лiтр 7
2204219900 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльше, нiж 22 % об. 0,3 €/лiтр 7
2204291000 - - - вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менше, нiж 1 бар, але менше, нiж 3 бар при температурi 20° C, який обумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю 0,4 €/лiтр 7
2204291100 - - - - - - - токайське 0,4 €/лiтр 7
2204291200 - - - - - - - бордо 0,4 €/лiтр 7
2204291300 - - - - - - - бургундське 0,4 €/лiтр 7
2204291700 - - - - - - - долина Луари 0,4 €/лiтр 7
2204291800 - - - - - - - iншi 0,4 €/лiтр 7
2204294200 - - - - - - - бордо 0,4 €/лiтр 7
2204294300 - - - - - - - бургундське 0,4 €/лiтр 7
2204294400 - - - - - - - божоле 0,4 €/лiтр 7
2204294600 - - - - - - - кот дю рон 0,4 €/лiтр 7
2204294700 - - - - - - - лангедок-русiльйон 0,4 €/лiтр 7
2204294800 - - - - - - - долина Луари 0,4 €/лiтр 7
2204295800 - - - - - - - iншi 0,4 €/лiтр 7
2204296200 - - - - - - - Сицилiя 0,4 €/лiтр 7
2204296400 - - - - - - - венето 0,4 €/лiтр 7
2204296500 - - - - - - - iншi 0,4 €/лiтр 7
2204297100 - - - - - - - пуглiя 0,4 €/лiтр 7
2204297200 - - - - - - - Сицилiя 0,4 €/лiтр 7
2204297500 - - - - - - - iншi 0,4 €/лiтр 7
2204297700 - - - - - - - токайське 0,4 €/лiтр 7
2204297800 - - - - - - - iншi 0,4 €/лiтр 7
2204298200 - - - - - - iншi 0,4 €/лiтр 7
2204298300 - - - - - - бiлi 0,4 €/лiтр 7
2204298400 - - - - - - iншi 0,4 €/лiтр 7
2204298700 - - - - - марсала 0,4 €/лiтр 7
2204298800 - - - - - самос i мускат лемнос 0,4 €/лiтр 7
2204298900 - - - - - портвейн 0,4 €/лiтр 7
2204299100 - - - - - мадера i мускатель сетюбаль 0,4 €/лiтр 7
2204299200 - - - - - херес 0,4 €/лiтр 7
2204299400 - - - - - iншi 0,4 €/лiтр 7
2204299500 - - - - - портвейн 0,4 €/лiтр 7
2204299600 - - - - - мадера, херес та мускатель сетюбаль 0,4 €/лiтр 7
2204299800 - - - - - iншi 0,4 €/лiтр 7
2204299900 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльше, нiж 22 % об. 0,4 €/лiтр 7
2204301000 - - в процесi бродiння або бродiння якого зупинено по-iншому, нiж доданням спирту 10 5
2204309200 - - - - концентроване 10 5
2204309400 - - - - iнше 10 5
2204309600 - - - - концентроване 10 5
2204309800 - - - - iнше 10 5
2206001000 - пiкет 0,1 €/лiтр 3
2206003100 - - - сидр i перрi 0,1 €/лiтр 3
2206003900 - - - iншi 0,1 €/лiтр 3
2206005100 - - - - сидр i перрi 0,1 €/лiтр 3
2206005900 - - - - iншi 0,1 €/лiтр 3
2206008100 - - - - сидр i перрi 0,1 €/лiтр 3
2206008900 - - - - iншi 0,1 €/лiтр 3
2207100010 - - для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi 10 0
2302101000 - - з вмiстом крохмалю не бiльше, нiж 35 % за масою 20 7
2302109000 - - iншi 20 7
2302301000 - - з вмiстом крохмалю не бiльше, нiж 28 % за масою i у яких частка продукту, що пройшов крiзь сито з дiаметром вiчка 0,2 мм, не перевищує 10 % за масою або у яких частка продукту, що пройшов крiзь сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 % за масою чи бiльше 20 7
2302309000 - - iншi 20 7
2302400200 - - - з вмiстом крохмалю не бiльше, нiж 35 % за масою 20 7
2302400800 - - - iншi 20 7
2302401000 - - - з вмiстом крохмалю не бiльше, нiж 28 % за масою i у яких частка продукту, що пройшов крiзь сито з дiаметром вiчка 0,2 мм, не превищує 10 % за масою або у яких частка продукту, що пройшов крiзь сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 % за масою чи бiльше 20 7
2302409000 - - - iншi 20 7
2302500000 - бобових 20 7
2303101100 - - - понад 40 % за масою 20 7
2303101900 - - - не бiльше, нiж 40 % за масою 20 7
2303109000 - - iншi 20 7
2303201000 - - буряковий жом 20 7
2303209000 - - iншi 20 7
2303300000 - барда та iншi вiдходи i залишки вiд пивоварiння та винокурiння 20 7
2306900500 - - iз зародкiв зерен кукурудзи (корну) 20 7
2306901100 - - - - з вмiстом 3 % за масою або менше оливкової олiї 20 7
2306901900 - - - - з вмiстом понад 3 % за масою оливкової олiї 20 7
2306909000 - - - iншi 20 7
2307001100 - - iз загальною концентрацiєю спирту - не бiльше, нiж 7,9 % за масою, з вмiстом сухої речовини не менше, нiж 25 % за масою 20 7
2307001900 - - iншi 20 7
2307009000 - винний камiнь 20 7
2308001100 - - iз загальною концентрацiєю спирту - не бiльше, нiж 4,3 % за масою, з вмiстом сухої речовини не менше, нiж 40 % за масою 20 7
2308001900 - - iншi 20 7
2308004000 - жолудi та кiнськi каштани; вичавки з яблук i вичавки з iнших плодiв, крiм виноградних 20 7
2308009000 - iншi 20 7
2309101100 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом молочних продуктiв менше, нiж 10 % за масою 5 5
2309101300 - - - - - з вмiстом 10 % за масою чи бiльше, але менше, нiж 50 % за масою молочних продуктiв 5 5
2309101500 - - - - - з вмiстом 50 % за масою чи бiльше, але менше, нiж 75 % за масою молочних продуктiв 5 5
2309101900 - - - - - з вмiстом 75 % за масою чи бiльше молочних продуктiв 5 5
2309103100 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менше, нiж 10 % за масою цих продуктiв 5 5
2309103300 - - - - - з вмiстом 10 % за масою чи бiльше, але менше, нiж 50 % за масою молочних продуктiв 5 5
2309103900 - - - - - з вмiстом 50 % за масою чи бiльше молочних продуктiв 5 5
2309105100 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менше, нiж 10 % за масою цих продуктiв 5 5
2309105300 - - - - - з вмiстом 10 % за масою чи бiльше, але менше, нiж 50 % за масою молочних продуктiв 5 5
2309105900 - - - - - з вмiстом 50 % за масою чи бiльше молочних продуктiв 5 5
2309107000 - - - без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв 5 5
2309109000 - - iншi 5 5
2309902000 - - продукти, зазначенi в додатковiй примiтцi 5 до цiєї групи 10 5
2309903100 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менше, нiж 10 % за масою цих продуктiв 10 5
2309903300 - - - - - - з вмiстом 10 % за масою чи бiльше, але менше, нiж 50 % за масою молочних продуктiв 10 5
2309903500 - - - - - - з вмiстом 50 % за масою чи бiльше, але менше, нiж 75 % за масою молочних продуктiв 10 5
2309903900 - - - - - - з вмiстом 75 % за масою чи бiльше молочних продуктiв 10 5
2309904100 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менше, нiж 10 % за масою цих продуктiв 10 5
2309904300 - - - - - - з вмiстом 10 % за масою чи бiльше, але менше, нiж 50 % за масою молочних продуктiв 10 5
2309904900 - - - - - - з вмiстом 50 % за масою чи бiльше молочних продуктiв 10 5
2309905100 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менше, нiж 10 % за масою цих продуктiв 10 5
2309905300 - - - - - - з вмiстом 10 % за масою чи бiльше, але менше, нiж 50 % за масою молочних продуктiв 10 5
2309905900 - - - - - - з вмiстом 50 % за масою чи бiльше молочних продуктiв 10 5
2309907000 - - - - без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв 10 5
2309909100 - - - - буряковий жом з добавкою меляси 10 5
2309909500 - - - - - з вмiстом 49 % за масою чи бiльше хлориду холiну на органiчнiй або неорганiчнiй основi 10 5
2309909910 - - - - - - попереднi сумiшi (премiкси) 2 5
2309909990 - - - - - - iншi 10 5
2401101000 - - - типу Вiрджинiя теплового сушiння 1 0
2401102000 - - - свiтлий типу Берлей (у тому числi гiбриди) тiньового сушiння 1 0
2401103000 - - - свiтлий типу Мериленд тiньового сушiння 1 0
2401104100 - - - - типу Кентуккi 1 0
2401104900 - - - - iнший 1 0
2401105000 - - - тютюн свiтлий тiньового сушiння 1 0
2401106000 - - - тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння 1 0
2401107000 - - - тютюн темний тiньового сушiння 1 0
2401108000 - - - тютюн теплового сушiння 1 0
2401109000 - - - iнший тютюн 1 0
2401201000 - - - типу Вiрджинiя теплового сушiння 1 0
2401202000 - - - свiтлий типу Берлей (у тому числi гiбриди) тiньового сушiння 1 0
2401203000 - - - свiтлий типу Мериленд тiньового сушiння 1 0
2401204100 - - - - типу Кентуккi 1 0
2401204900 - - - - iнший 1 0
2401205000 - - - тютюн свiтлий тiньового сушiння 1 0
2401206000 - - - тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння 1 0
2401207000 - - - тютюн темний тiньового сушiння 1 0
2401208000 - - - тютюн теплового сушiння 1 0
2401209000 - - - iнший тютюн 1 0
2401300000 - тютюновi вiдходи 1 0
2402100000 - сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями та сигарили, з вмiстом тютюну 10 7
2402201000 - - з вмiстом гвоздики 1,5 €/1000ps 7
2402209010 - - - сигарети без фiльтра, цигарки 1,5 €/1000ps 7
2402209020 - - - сигарети з фiльтром 1,5 €/1000ps 7
2402900000 - iншi 20 7
2403101000 - - у первинних упаковках масою нетто не бiльше, нiж 500 г 20 5
2403109000 - - iнший 20 5
2403910000 - - "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн 1,8 €/kg 5
2403991000 - - - жувальний i нюхальний тютюн 1,8 €/kg 5
2403999000 - - - iнший 1,8 €/kg 5
2905441100 - - - - iз вмiстом D-манiтолу 2 % за масою або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 5,5 5
2905441900 - - - - iнший 5,5 5
2905449900 - - - - iнший 5,5 5
2905450000 - - глiцерин (1,2,3-триоксипропан) 5,5 5
3301131000 - - - недетерпенiзована 6,5 7
3301139000 - - - детерпенiзована 6,5 7
3301192010 - - - - з лайму та бергамоту 6,5 7
3301198010 - - - - з лайму та бергамоту 6,5 7
3301241000 - - - недетерпенiзована 6,5 7
3301249000 - - - детерпенiзована 6,5 7
3301251000 - - - недетерпенiзованi 6,5 7
3301259000 - - - детерпенiзованi 6,5 7
3301291100 - - - - недетерпенiзованi 6,5 7
3301293100 - - - - детерпенiзованi 6,5 7
3301294100 - - - - недетерпенiзованi 6,5 7
3301297100 - - - - - геранi, ветиверiї, жасмiну 6,5 7
3301297900 - - - - - лаванди або лавандину 6,5 7
3301299100 - - - - - iншi 6,5 7
3301300000 - резиноїди 6,5 7
3301901000 - - терпеновi побiчнi продукти детерпенiзацiї ефiрних олiй 6,5 7
3301902100 - - - з локрицi та хмелю 6,5 7
3301903000 - - - iншi 6,5 7
3301909000 - - iншi 6,5 7
3302101000 - - - - iз вмiстом бiльше, нiж 0,5 % об. спирту 5 7
3302102100 - - - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози або крохмалю, або iз вмiстом менше, нiж 1,5 % за масою молочних жирiв, менше, нiж 5 % за масою цукрози або iзоглюкози, менше, нiж 5 % за масою глюкози або крохмалю 5 7
3302102900 - - - - - iншi 5 7
3302104000 - - - iншi 5 7
3501101000 - - для виробництва регенерованих текстильних волокон 5 5
3501105000 - - для промислових цiлей, крiм виробництва харчових продуктiв або корму для тварин 5 5
3501109000 - - iншi 5 5
3501901000 - - клеї казеїновi 5 5
3501909000 - - iншi 5 5
3502111000 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях, крiм харчових 2 3
3502119000 - - - iнший 2 3
3502191000 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях 5 5
3502199000 - - - iнший 5 5
3502201000 - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях 5 5
3502209100 - - - сушений (наприклад у пластинах, лусочках, пластiвцях, порошку) 5 5
3502209900 - - - iнший 5 5
3502902000 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях 5 5
3502907000 - - - iншi 5 5
3502909000 - - альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв 5 5
3503001000 - желатин та його похiднi 10 5
3503008010 - - клей кiстковий гранульований та лускоподiбний 6,5 5
3503008090 - - iншi 5 5
3504000000 Пептони та їхнi похiднi; iншi бiлковi речовини та їх похiднi, не включенi до iнших товарних позицiй; порошок iз шкiри, хромований або не хромований 5 0
3505101000 - - декстрини 5 5
3505105000 - - - крохмалi, перетворенi в складнi або простi ефiри (естерифiкованi або етерифiкованi) 5 5
3505109000 - - - iншi 5 5
3505201000 - - iз вмiстом менше, нiж 25 % за масою крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 5 5
3505203000 - - iз вмiстом 25 % за масою чи бiльше, але менше, нiж 55 % за масою крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 5 5
3505205000 - - iз вмiстом 55 % за масою чи бiльше, але менше, нiж 80 % за масою крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 5 5
3505209000 - - iз вмiстом 80 % за масою чи бiльше крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 5 5
3809101000 - - iз вмiстом цих речовин менше, нiж 55 % за масою 5 5
3809103000 - - iз вмiстом цих речовин 55 % за масою чи бiльше, але менше, нiж 70 % за масою 5 5
3809105000 - - iз вмiстом цих речовин 70 % за масою чи бiльше, але менше, нiж 83 % за масою 5 5
3809109000 - - iз вмiстом цих речовин 83 % за масою чи бiльше 5 5
3823110000 - - стеаринова кислота 1 0
3823120000 - - олеїнова кислота 1 0
3823130000 - - жирнi кислоти талової олiї 5 5
3823191000 - - - дистильованi жирнi кислоти 5 5
3823193000 - - - жирнокислотний дистилят 5 5
3823199000 - - - iншi 5 5
3823700000 - промисловi жирнi спирти 5 5
3824601100 - - - iз вмiстом 2 % за масою або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 5 7
3824601900 - - - iнший 5 7
3824609100 - - - iз вмiстом 2 % за масою або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 5 7
3824609900 - - - iнший 5 7
4103200000 - рептилiй 3 3
4103300000 - свиней 3 3
4103901000 - - кiз або козенят 3 3
4103909000 - - iншi 3 3
4301300000 - ягнята таких порiд: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогiчних порiд, а також iндiйської, китайської, монгольської або тибетської, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них 1 3
4301600000 - лисицi, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них 5 5
4301807010 - - - тюленi, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них 5 5
4301900000 - голови, хвости, лапи та iншi частини або обрiзки шкурок, придатнi для використання у виробництвi хутрових виробiв 5 5
5001000000 Кокони шовкопряда, придатнi для розмотування 2 0
5002000000 Шовк-сирець (некручений) 2 0
5003000000 Вiдходи шовковi (у тому числi кокони, не придатнi для розмотування, вiдходи коконних ниток та розпушенi вiдходи) 1 0
5202100000 - вiдходи вiд прядiння (у тому числi путанку) 1 0
5202990000 - - iншi 1 0
5203000000 Бавовна, пiддана кардо- чи гребенечесанню 5 7
5301210000 - - м'яте або тiпане 1 0
5301290000 - - iнше 1 0
5301301000 - - пачоси 1 0
5302100000 - волокно конопляне необроблене або вимочене 1 0
5302900000 - iнше 2 0

 

Додаток II

Вiдповiдно до статтi 3
Тарифнi поступки Швейцарiї

Тарифна позицiя Опис продукцiї Преференцiйне мито для України Спецiальнi положення
Митна ставка Митна ставка за РНС
у швейцарських франках в iншiй валютi
I Живi тварини; тваринна продукцiя      
02 М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти      
0201 М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене За 100 кг
у цiлому
За 100 кг
у цiлому
 
0201.10 - тушi та половини туш:      
  - - телятина:      
0201.1011 - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5) 85,00    
  - - iнше:      
0201.1091 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5)   9,00  
0201.20 - iншi вiдруби з кiсткою:      
  - - телятина:      
0201.2011 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5)   9,00  
  - - iнше:      
0201.2091 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5)   9,00  
0201.30 - без кiстки      
  - - iнше:      
0201.3091 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5)   9,00  
0202 М'ясо великої рогатої худоби, заморожене      
0202.10 - тушi та половини туш      
  - - - телятина:      
0202.1011 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5) 85,00    
  - - iнше      
0202.1091 - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5)   9,00  
0202.20 - iншi вiдруби з кiсткою:      
  - - телятина      
0202.2011 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5)   9,00  
  - - iнше:      
0202.2091 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5)   9,00  
0202.30 - без кiстки      
  - - iнше:      
0202.3091 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5)   9,00  
0204 М'ясо овець або кiз, свiже, охолоджене або заморожене      
0204.10 - тушi та половини туш ягнят, свiжi або охолодженi:      
0204.1010 - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5) 20,00    
  - iнше м'ясо овець, свiже або охолоджене:      
0204.21 - - тушi та половини туш:      
0204.2110 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5) 20,00    
0204.30 - тушi та половини туш ягнят, замороженi:      
0204.3010 - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5) 20,00    
  - iнше м'ясо овець, заморожене:      
0204.41 - - тушi та половини туш:      
0204.4110 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5) 20,00    
0204.42 - -- iншi вiдруби з кiсткою:      
0204.4210 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5) 20,00    
0204.43 - - без кiстки      
0204.4310 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5) 20,00    
0204,50 - м'ясо кiз:      
0204,5010 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5) 40,00    
0207 М'ясо та їстiвнi субпродукти, свiйської птицi тарифної позицiї 0105, свiже, охолоджене або заморожене      
  - свiйська птиця виду Gallus domesticus:      
0207.11 - - неподрiбнене на шматки, свiже або охолоджене:      
0207.1110 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 6)   6,00  
0207.12 - - неподрiбнене на шматки, заморожене:      
0207.1210 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 6)   22,00  
0207.14 - - вiдруби та субпродукти, замороженi      
  - - - грудинки:      
0207.1481 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 6)   22,00  
  - - -iнше:      
0207.1491 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 6)   22,00  
  - iндикiв:      
0207.24 - - неподрiбнене на шматки, свiже або охолоджене:      
0207.2410 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 6)   6,00  
0207.25 - -- неподрiбнене на шматки, заморожене:      
0207.2510 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 6)   6,00  
0207.27 - - вiдруби та субпродукти, замороженi:      
  - - - iнше:      
0207.2791 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 6)   15,00  
  - качок, гусей або цесарок      
0207.32 - - неподрiбнене на шматки, свiже або охолоджене:      
  - - - качки:      
0207.3211 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 6)   6,00  
  - - - iнше:      
0207.3291 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 6)   6,00  
0207.33 - -неподрiбнене на шматки, заморожене:      
  - - - качки:      
0207.3311 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 6)   22,00  
  - - - iнше      
0207.3391 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 6)   15,00  
0207.3400 - - жирна печiнка, свiжа або охолоджена 8,00    
0210 М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти, солоне, у розсолi, сушене або копчене; борошно харчове та м'яснi продукти або їстiвнi м'яснi субпродукти      
  - м'ясо свинини:      
0210.19 - - iнше:      
0210.1910 - - - дикого кабана вiльно    
0407 Пташинi яйця, у шкарлупi, свiжi, консервованi або пригтовленi      
0407,0010 - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 9) 47,00    
0408 Пташинi яйця, не в шкарлупi, та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, приготовленi на пару або шляхом кипятiння у водi, вилитi у форми, замороженi або приготовленi iнакше, з вмiстом цукру чи iнших пiдсолоджувачiв чи без;      
  - iнше:      
0408.91 - - сушенi:      
ex0408.9110 - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 10) 239,00   без вмiсту цукру чи iнших пiдсолоджувачiв
0408.99 - - iнше:      
ex0408.9910 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 11) 71,00   без вмiсту цукру чи iнших пiдсолоджувачiв
0409 Натуральний мед      
0409,0000 Натуральний мед 19,00    
05 Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi чи включенi      
0504 Кишки, мiхурi та шлунки тварин (iншi, нiж риб'ячi), цiлi та шматками, свiжi, охолодженi, замороженi, солонi або в розсолi, сушенi або копченi      
0504.0010 - сичужнi мiшки вiльно    
0504.0090 - iнше вiльно    
0506 Кiстки та серцевини рiжкiв, необробленi, знежиренi, просто приготовленi (але не порiзанi на частини), обробленi кислотою чи без желатину; порошок та вiдходи цих продуктiв      
0506.1000 - осеїн та кiстки, обробленi кислотою вiльно    
0506.9000 - iншi вiльно    
0511 Тваринна продукцiя, в iншому мiсцi не зазначена чи включена; тушi мертвих тварин глави 1 чи 3, непридатнi до вживання За одиницю За одиницю  
0511.10 - сiм'я бика:      
0511.1010 - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 12) вiльно    
  - iнше:      
0511.91 - - рибнi продукти чи продукти з ракоподiбних, молюскiв чи iнших водних тварин; мертвих тварин глави 3: За 100 кг
у цiлому
За 100 кг
у цiлому
 
0511.9190 - - - iнше вiльно    
0511.99 - - iнше:      
0511.9980 - - - iнше вiльно    
II Овощi      
06 Плодовi дерева та iншi рослини; цибулини, корiння тощо; зрiзанi квiти й декоративне листя      
0601 Цибулини, бульби, бульбоподiбне корiння, зерно, крони та кореневище, у станi завмирання, на стадiї росту чи цвiтiння; цикорiєвi рослини та корiння, iнше, нiж корiння тарифної позицiї 1212      
0601.10 - Цибулини, бульби, бульбоподiбне корiння, зерно, крони та кореневище, у станi завмирання:      
0601.1090 - - iнше вiльно    
0601.20 - Цибулини, бульби, бульбоподiбне корiння, зерно, крони та кореневище, на стадiї росту або цвiтiння; цикорiєвi рослини та корiння:      
  - - iнше:      
0601.2091 - - - в бруньках чи у квiтках вiльно    
0601.2099 - - - iнше вiльно    
0603 Зрiзанi квiти та квiти в бутонах, якi пiдходять для букетiв чи для оздоблення, свiжi, засушенi, пофарбованi, вибiленi, просоченi чи приготовленi iнакше      
  - свiжi:      
0603.11 - - троянди:      
  - - - з 1 травня до 25 жовтня:      
0603.1110 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 13) вiльно    
0603.12 - - червонi гвоздики      
  - - - з 1 травня до 25 жовтня:      
0603.1210 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 13) вiльно    
0603.13 - - орхiдеї:      
  - - -з 1 травня до 25 жовтня:      
0603.1310 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 13) 20,00    
0603.14 - - хризантеми:      
  - - - з 1 травня до 25 жовтня:      
0603.1410 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 13) 20,00    
0603.19 - - iнше:      
  - - - з 1 травня до 25 жовтня:      
  - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 13):      
0603.1911 - - - - - з деревних рослини 20,00    
0603.1919 - - - - -iнше 20,00    
0603.90 - iнше      
0603.9010 - - сушенi, природнi вiльно    
0603.9090 - - iншi (вибiленi, пофарбованi, просоченi тощо) вiльно    
0604 Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток чи бутонiв, i трава, мохи та лишайники, якi пiдходять для складання букетiв чи для оздоблення, свiжi, сушенi, пофарбованi, вибiленi, просоченi чи приготовленi iнакше      
  - iнше:      
0604.99 - -iнше:      
0604.9990 - - - iншi (вибiленi, пофарбованi, просоченi тощо) вiльно    
07 Їстiвнi овочi та корiння й бульби      
0702 Помiдори, свiжi або охолодженi      
  - вишнеподiбнi помiдори:      
0702.0010 - - з 21 жовтня до 30 квiтня вiльно    
  - помiдори "Переттi" (сливоподiбнi):      
0702.0020 - - - з 21 жовтня до 30 квiтня вiльно    
  - iншi помiдори, розмiром 80 мм чи бiльше (помiдори "биче серце"):      
0702.0030 - - - з 21 жовтня до 30 квiтня вiльно    
  - iнше:      
0702.0090 - - з 21 жовтня до 30 квiтня вiльно    
0703 Цибуля, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулеподiбнi рослини, свiжi або охолодженi      
0703.10 - цибуля та шалот:      
  - - пучки цибулi:      
0703.1011 - - - з 1 травня до 30 червня вiльно    
  - - - з 1 липня до 30 квiтня:      
0703.1013 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
  - -iнша цибуля та шалот:      
  - - - цибуля-батун (зелена):      
0703.1020 - - - - з 31 жовтня до 31 березня вiльно    
  - - - - з 1 квiтня до 30 жовтня:      
0703.1021 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
  - - - пласка бiла цибуля, дiаметр якої не перевищує 35 мм:      
0703.1030 - - - - з 31 жовтня до 31 березня вiльно    
  - - - - з 1 квiтня до 30 жовтня:      
0703.1031 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
  - - - дика цибуля:      
0703.1040 - - - - з 16 травня до 29 травня вiльно    
  - - - - з 30 травня до 15 травня:      
0703.1041 - - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
  - - - iнша цибуля, дiаметр якої 70 мм чи бiльше      
0703.1050 - - - - з 16 травня до 29 травня вiльно    
  - - - - з 30 травня до 15 травня:      
0703.1051 - - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
  - - - цибуля, дiаметр якої менше 70 мм, червона чи бiла, iнша, нiж з тарифної позицiї 0703.1030/1039:      
0703.1060 - - - - з 16 травня до 29 травня вiльно    
  - - - - з 30 травня до 15 травня:      
0703.1061 - - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
  - - - iнша цибуля:      
0703.1070 - - - - з 16 травня до 29 травня вiльно    
  - - - - з 30 травня до 15 травня:      
0703.1071 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
0703.1080 - - - цибуля-шалот вiльно    
0703.2000 - часник вiльно    
0703.90 - цибуля-порей та iншi цибулеподiбнi овочi:      
  - - цибуля-порей з довгими пагiнцями (максимум 1/6 зеленого пагiнця; якщо порiзана, лише бiле цибулиння), для пакування в маленькi коробки:      
0703.9010 - - - з 16 лютого до кiнця поточного мiсяця 5,00    
  - - - з 1 березня до 15 лютого:      
0703.9011 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
  - - iнша цибуля-порей:      
0703.9020 - - - з 16 лютого до кiнця поточного мiсяця 5,00    
  - - - з 1 березня до 15 лютого      
0703.9021 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
0704 капуста, цвiтна капуста, кольрабi, кормова капуста та iнша їстiвна капуста, свiжа або охолоджена      
0704.10 - цвiтна капуста та броколi      
  cimone:      
0704.1010 - - - з 1 грудня до 30 квiтня вiльно    
  - - - з 1 травня до 30 листопада:      
0704.1011 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
  - - romanesco:      
0704.1020 - - - з 1 грудня до 30 квiтня вiльно    
  - - - з 1 травня до 30 листопада:      
0704.1021 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
  - - iнше:      
0704.1090 - - з 1 грудня до 30 квiтня вiльно    
  - - - з 1 травня до 30 листопада:      
0704.1091 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
0704.20 брюссельська капуста:      
0704.2010 - - з 1 лютого до 31 серпня 5,00    
  - - з 1 вересня до 31 сiчня:      
0704.2011 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
0704.90 - iнше:      
  - - червона капуста:      
0704.9011 - - - з 16 травня до 29 травня вiльно    
  - - - з 30 травня до 15 травня:      
0704.9018 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
  - - бiла капуста:      
0704.9020 - - - з 2 травня до 14 травня вiльно    
  - - - з 15 травня до 1 травня:      
0704.9021 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
  - - зимова савойська капуста:      
0704.9030 - - - з 16 березня до 31 березня вiльно    
  - - - з 1 квiтня до 15 березня:      
0704.9031 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
  - - савойська капуста:      
0704.9040 - - - з 11 травня до 24 травня вiльно    
  - - - з 25 травня до 10 травня:      
0704.9041 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
  - - броколi:      
0704.9050 - - - з 1 грудня до 30 квiтня вiльно    
  - - - з 1 травня до 30 листопада:      
0704.9051 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
  - - китайська капуста:      
0704.9060 - - - з 2 березня до 9 квiтня 5,00    
  - - - з 10 квiтня до 1 березня:      
0704.9061 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
  - - пеуынська капуста:      
0704.9063 - - - з 2 березня до 9 квiтня 5,00    
  - - - з 10 квiтня до 1 березня:      
0704.9064 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
  - кольрабi:      
0704.9070 - - - з 16 грудня до 14 березня 5,00    
  - - - з 15 березня до 15 грудня:      
0704.9071 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
  - - кормова капуста:      
0704.9080 - - - з 11 травня до 24 травня 5,00    
  - - - з 25 травня до 10 травня:      
0704.9081 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
0704.9090 - - iнше 5,00    
0705 салат-латук (Lactuca sativa) та цикорiй (Cichorium spp.), свiжий чи охолоджений      
  - салат-латук:      
0705.11 - - капуста-латук (у головках):      
  - - - салат-латук качаноподiбний:      
0705.1111 - - - - з 1 сiчня до кiнця лютого 3,50    
  - - - - з 1 березня до 31 грудня:      
0705.1118 - - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 3,50    
  - - салат-латук "Батавiя" та iнший салат-латук:      
0705.1120 - - - з 1 сiчня до кiнця лютого 3,50    
  - - - - з 1 березня до 31 грудня:      
0705.1121 - - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 3,50    
  - - - iнше:      
0705.1191 - - - - з 11 грудня до кiнця лютого 5,00    
  - - - - з 1 березня до 10 грудня:      
0705.1198 - - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
0705.19 - - iнше:      
  - - - салат ромен:      
0705.1910 - - - - з 21 грудня до кiнця лютого 5,00    
  - - - - з 1 березня до 20 грудня:      
0705.1911 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
  - - кормова капуста:      
  - - - червоний салат-латук:      
0705.1920 - - - - - з 21 грудня до кiнця лютого 5,00    
  - - - - - з 1 березня до 20 грудня:      
0705.1921 - - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
  - - - iнший iталiйський салат-латук:      
0705.1930 - - - - - з 21 грудня до кiнця лютого 5,00    
  - - - - з 1 березня до 20 грудня:      
0705.1931 - - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
  - - - iнший iталiйський салат-латук:      
0705.1940 - - - - - з 21 грудня до кiнця лютого 5,00    
  - - - - - з 1 березня до 20 грудня:      
0705.1941 - - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
  - - - - iнше:      
0705.1950 - - - - - з 21 грудня до кiнця лютого 5,00    
  - - - - - з 1 березня до 20 грудня:      
0705.1951 - - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
  - - - iнше:      
0705.1990 - - - - з 21 грудня до 14 лютого 5,00    
  - - - - з 15 лютого до 20 грудня:      
0705.1991 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
  - цикорiй:      
0705.21 - - цикорiй звичайний (Cichorium intybus var. foliosum):      
0705.2110 - - - з 21 травня до 30 вересня 3,50    
  - - - з 1 жовтня до 20 травня:      
0705.2111 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 3,50    
0708 Бобовi овочi, у стручках або в зернах, свiжi або охолодженi      
0708.10 - горох (Pisum sativum):      
  - - солодкий горох:      
0708.1010 - - - з 16 серпня до 19 травня вiльно    
  - - - з 20 травня до 15 серпня:      
0708.1011 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
  - - iнше:      
0708.1020 - - - з 16 серпня до 19 травня вiльно    
  - - - з 20 травня до 15 серпня:      
0708.1021 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
0708.20 - боби (Vigna spp., Phaseolus spp.):      
0708.2010 - - неочищенi боби вiльно    
  - - горiхоподiбнi боби:      
0708.2021 - - - з 16 листопада до 14 червня вiльно    
  - - - з 15 червня до 15 листопада:      
0708.2028 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
  - - боби спаржевi або продовгуватi боби:      
0708.2031 - - - з 16 листопада до 14 червня вiльно    
  - - - з 15 червня до 15 листопада:      
0708.2038 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
  - - стручкова квасоля (дуже дрiбна, 500/кг):      
0708.2041 - - - з 16 листопада до 14 червня вiльно    
  - - - з 15 червня до 15 листопада:      
0708.2048 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
  - - iнше:      
0708.2091 - - - з 16 листопада до 14 червня вiльно    
  - - - з 15 червня до 15 листопада:      
0708.2098 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
0708.90 - iншi бобовi овочi:      
  - - iнше:      
  - - - для споживання людиною:      
0708.9080 - - - - з 1 листопада до 31 травня вiльно    
  - - - - з 1 червня до 31 жовтня:      
0708.9081 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
0708.9090 - - - iнше вiльно    
0709 Iншi овочi, свiжi або охолодженi      
0709.20 - спаржа:      
  - - зелена спаржа:      
0709.2010 - - - з 16 червня до 30 квiтня вiльно    
  - - - з 1 травня до 15 червня:      
0709.2011 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) вiльно    
0709.2090 - - iнше 2,50    
0709.30 - баклажани:      
0709.3010 - - з 16 жовтня до 31 травня вiльно    
  - - з 1 червня до 15 жовтня:      
0709.3011 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
0709.40 - селера вiдмiнна вiд селери (Apium):      
  - - зелена селера:      
0709.4010 - - - з 1 сiчня до 30 квiтня 5,00    
  - - - з 1 травня до 31 грудня:      
0709.4011 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
  - - знебарвлена селера:      
0709.4020 - - - з 1 сiчня до 30 квiтня 5,00    
  - - - з 1 травня до 31 грудня:      
0709.4021 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
  - - iнше:      
0709.4090 - - - з 1 сiчня до 14 сiчня 5,00    
  - - - з 15 сiчня до 31 грудня:      
0709.4091 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
  - гриби та трюфелi:      
0709.5100 - - гриби виду Agaricus вiльно    
0709.5900 - - iнше вiльно    
0709.60 - фрукти виду Capsicum чи виду Pimenta:      
  - - солодкий перець:      
0709.6011 - - - з 1 листопада до 31 березня вiльно    
0709.6012 - - - з 1 квiтня до 31 жовтня   8,60  
0709.6090 - - iнше вiльно    
0709.70 - шпинат, новозеландський шпинат i садовий шпинат:      
  - шпинат, новозеландський шпинат:      
0709.7010 - - - з 16 грудня до 14 лютого 5,00    
  - - - з 15 лютого до 15 грудня:      
0709.7011 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
0709.7090 - - iнше 3,50    
0709.90 - iнше:      
  - -петрушка:      
0709.9040 - - - з 1 сiчня до 14 березня 5,00    
  - - - з 15 березня до 31 грудня:      
0709.9041 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
  - - молодi кабачки (у тому числi кабачковий цвiт):      
0709.9050 - - - з 31 жовтня до 19 квiтня 5,00    
  - - - з 20 квiтня до 30 жовтня:      
0709.9051 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
0709.9080 - - водяний крес-салат та кульбаба 3,50    
  - - кулькоподiбний артишок:      
0709.9083 - - - з 1 листопада до 31 травня вiльно    
  - - - з 1 червня до 31 жовтня:      
0709.9084 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 15) 5,00    
  - - iнше:      
0709.9099 - - - iнше 3,50    
0711 Консервованi овочi (наприклад, за допомогою дiоксиду сульфуру, у розсолi, у сiрководневiй водi чи в iнших консервуючих розчинах), але непридатнi до негайного вживання в такому станi      
0711.2000 - маслини вiльно    
0711.4000 - огiрки та корнiшони вiльно    
  - гриби та трюфелi:      
0711.5100 - - гриби виду Agaricus вiльно    
0711.5900 - - iнше вiльно    
0711.90 - iншi овочi; овочеве асортi:      
0711.9020 - - каперси вiльно    
0712 Сухi овочi, цiлi, подрiбненi, нарiзанi шматочками, чи в пудрi, але недоведенi до повної готовностi      
0712.2000 - цибуля вiльно    
  - гриби, аурикулярiя вухоподiбна (Auricularia spp.), медузоподiбнi гриби (Tremella spp.) та трюфелi:      
0712.3100 - - гриби виду Agaricus вiльно    
0712.3900 - - iнше вiльно    
0713 Сухi бобовi овочi, у стручках, або очищеннi або неочищенi чи роздiленi      
0713.10 - горох (Pisum sativum):      
  - - цiлий, необроблений:      
0713.1019 - - - iнше вiльно    
  - - iнше:      
0713.1099 - - - iнше вiльно    
0713.20 - турецький горох:      
  - - цiлий, необроблений:      
0713.2019 - - - iнше вiльно    
  - - iнше:      
0713.2099 - - - iнше вiльно    
  - боби (Vigna spp., Phaseolus spp.):      
0713.31 - - боби виду Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczek:      
  - - - цiлi, необробленi:      
0713.3119 - - - - iнше вiльно    
  - - - iнше:      
0713.3192 - - - - для приготування пива   4,50  
0713.3199 - - - - iнше вiльно    
0713.32 - - маленькi червонi (Adzuki) боби (Phaseolus або Vigna angularis):      
  - - цiлi, необробленi:      
0713.3219 - - - - iнше вiльно    
  - - - iнше:      
0713.3299 - - - - iнше вiльно    
0713.33 - - квасоля звичайна, у тому числi бiла квасоля (Phaseolus vulgaris):      
  - - -цiла, необроблена:      
0713.3319 - - - - iнше вiльно    
  - - - iнше      
0713.3399 - - - - iнше вiльно    
0713.39 - - iнше:      
  - - - цiлi, необробленi:      
0713.3919 - - - - iнше вiльно    
  - - - iнше:      
0713.3999 - - - - iнше вiльно    
0713.40 - сочевиця:      
  - - цiла, необроблена:      
0713.4019 - - - iнше вiльно    
  - - iнше:      
0713.4099 - - - iнше вiльно    
0713,50 - стручковi боби (Vicia faba var. major) та кiнськi боби (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):      
  - - цiлi, необробленi:      
  - - - для посiву:      
0713,5015 - - - - кiнськi боби (Vicia faba var. minor) вiльно    
0713,5018 - - - - iнше вiльно    
0713,5019 - - - iнше вiльно    
  - - iнше:      
0713,5099 - - - iнше вiльно    
0713.90 - iнше:      
  - - цiлi, необробленi:      
0713.9019 - - - iнше вiльно    
  - - iнше:      
0713.9099 - - - iнше вiльно    
0714 Манiок, маранта, топiнамбур, солодка картопля та подiбне корiння та клубнi з високим вмiстом iнулiну, свiжi, охолодженi, замороженi або сушенi, порiзанi на частини чи у формi кульки; серцевина саго      
0714.10 - манiок:      
0714.1090 - - iнше вiльно    
0714.20 - солодка картопля:      
0714.2090 - - iнше вiльно    
0714.90 - iнше:      
0714.9090 - - iнше вiльно    
08 Їстiвнi фрукти й горiхи; шкiрка цитрусових чи динь      
0801 Кокоси, американськi горiхи та горiхи кешью, свiжi чи сушенi, очищеннi або неочищенi      
  - кокоси:      
0801.1100 - - сушенi вiльно    
  - горiхи кешью:      
0801.3200 - - неочищенi вiльно    
0802 Iншi горiхи, свiжi чи сушенi, очищеннi або неочищенi      
  - мигдаль:      
0802.1100 - - у шкарлупi вiльно    
0802.1200 - - неочищена вiльно    
  - волоськi горiхи:      
0802.31 - - у шкарлупi:      
0802.3190 - - - iнше вiльно    
0802.32 - - неочищенi:      
0802.3290 - - - iнше вiльно    
0802.4000 - каштани (Castanea spp.) вiльно    
0802,5000 - фiсташки вiльно    
0802.6000 - австралiйськi горiхи вiльно    
0802.90 - iнше:      
0802.9020 - - тропiчнi фрукти та тропiчнi горiхи вiльно    
0802.9090 - - iнше вiльно    
0804 Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, фейхоа, манго та мангустан, свiжi чи сухi      
0804.1000 - фiнiки вiльно    
0804.20 - iнжир:      
0804.2010 - - свiжий вiльно    
0804.2020 - - сушений вiльно    
0804.3000 - ананаси вiльно    
0804.4000 - авокадо вiльно    
0804,5000 - фейхоа, манго та мангустан вiльно    
0805 Цитрусовi, свiжi чи сушенi      
0805.4000 - грейпфрут вiльно    
0805,5000 - лимони (Citrus limon, Citrus limonum) та лайм (Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia) вiльно    
0805.9000 - iнше вiльно    
0806 виноград, свiжий або сушений      
0806.2000 - сушений вiльно    
0807 Динi (у тому числi кавуни та папайя), свiжi      
  - динi (у тому числi кавуни):      
0807.1100 - - кавуни вiльно    
0807.1900 - - iнше вiльно    
0807.2000 - папайя вiльно    
0808 Яблука, грушi та айва, свiжi      
0808.10 - яблука:      
  - - для приготування сидру чи для дистилювання:      
0808.1011 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 20) вiльно    
  - - iншi яблука:      
  - - - у вiдкритих ящиках:      
0808.1021 - - - - з 15 червня до 14 липня вiльно    
  - - - - з 15 липня до 14 червня:      
0808.1022 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 17) вiльно    
  - - - в iнших упаковках:      
0808.1031 - - - - з 15 червня до 14 липня вiльно    
  - - - - з 15 липня до 14 червня:      
0808.1032 - - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 17) вiльно    
0808.20 - грушi та айва:      
  - - для приготування сидру чи для дистилювання:      
0808.2011 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 20) вiльно    
  - - iншi грушi та айва:      
  - - - у вiдкритих ящиках:      
0808.2021 - - - - з 1 квiтня до 30 червня вiльно    
  - - - - з 1 липня до 31 березня:      
0808.2022 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 17) вiльно    
  - - в iнших упаковках:      
0808.2031 - - - - з 1 квiтня до 30 червня вiльно    
  - - - - з 1 липня до 31 березня:      
0808.2032 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 17) вiльно    
0809 Абрикоси, вишнi, персики (у тому числi гладенькi персики), сливи та терен, свiжi      
0809.10 - абрикоси:      
  - у вiдкритих ящиках:      
0809.1011 - - - з 1 вересня до 30 червня вiльно    
  - - - з 1 липня до 31 серпня:      
0809.1018 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 18) вiльно    
  - - в iнших упаковках:      
0809.1091 - - - з 1 вересня до 30 червня вiльно    
  - - - з 1 липня до 31 серпня:      
0809.1098 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 18) вiльно    
0809.20 -вишнi:      
0809.2010 - - з 1 вересня до 19 травня вiльно    
  - - з 20 травня до 31 серпня:      
0809.2011 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 18) вiльно    
0809.40 - сливи й терен:      
  - - у вiдкритих ящиках:      
  - - - сливи:      
0809.4012 - - - - з 1 жовтня до 30 червня вiльно    
  - - - - з 1 липня до 30 вересня:      
0809.4013 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 18) вiльно    
0809.4015 - - - терен вiльно    
  - - в iнших упаковках:      
  - - - сливи:      
0809.4092 - - - - з 1 жовтня до 30 червня вiльно    
  - - - - з 1 липня до 30 вересня:      
0809.4093 - - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 18) вiльно    
0809.4095 - - - терен вiльно    
0810 Iншi фрукти, свiжi      
0810.10 - полуницi:      
0810.1010 - - з 1 вересня до 14 травня вiльно    
  - - з 15 травня до 31 серпня:      
0810.1011 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 19) вiльно    
0810.20 - малина, ожина, шовковиця та логанова ягода:      
  - - малина:      
0810.2010 - - - з 15 вересня до 31 травня вiльно    
  - - - з 1 червня до 14 вересня:      
0810.2011 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 19) вiльно    
  - - ожина:      
0810.2020 - - - з 1 листопада до 30 липня вiльно    
  - - - з 1 липня до 31 жовтня:      
0810.2021 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 19) вiльно    
0810.2030 - - шовковиця та логанова ягода: вiльно    
0810.4000 -журавлина, чорниця та iншi фрукти виду Vaccinium вiльно    
0810.5000 - кiвi вiльно    
0810.6000 - дурiани вiльно    
0810.90 - iнше:      
0810.9092 - - тропiчнi фрукти й тропiчнi горiхи вiльно    
0811 Фрукти й горiхи, сирi або приготовленi на пару або шляхом кипятiння у водi, замороженi, з вмiстом цукру чи iнших пiдсолоджувачiв чи без      
0811.90 - iнше:      
  - - тропiчнi фрукти й тропiчнi горiхи:      
0811.9021 - - - карамболь вiльно    
0811.9029 - - - iнше вiльно    
0812 Фрукти й горiхи, попередньо консервованi (наприклад, за допомогою дiоксиду сульфуру, у розсолi, у сiрководневiй водi чи в iнших консервуючих розчинах), але непридатнi до негайного вживання в такому станi      
0812.90 - iншi:      
0812.9010 - - тропiчнi фрукти й тропiчнi горiхи вiльно    
0813 Фрукти, сухi, iншi, нiж тарифної позицiї 0801 - 0806 ; асортi горiхiв чи сухофруктiв цiєї глави      
0813.1000 - абрикоси вiльно    
0813.20 - чорнослив:      
0813.2010 - - цiлi вiльно    
0813.2090 - - iнше вiльно    
0813.3000 - яблука 29,00    
0813.40 - iншi фрукти:      
  - - грушi:      
0813.4011 - - - цiлi 7,60    
0813.4019 - - - iншi вiльно    
  - - iншi:      
  - - - iнша кiстянка, цiла:      
0813.4089 - - - - iнше вiльно    
0814 Шкiрка цитрусових або динi (у тому числi кавуни), свiжi, мороженi, сушенi або консервованi для тимчасового зберiгання в розсолi, у сiрководневiй водi чи в iнших консервуючих розчинах      
0814.0000 Шкiрка цитрусових або динi (у тому числi кавуни), свiжi, мороженi, сушенi або консервованi для тимчасового зберiгання в розсолi, у сiрководневiй водi чи в iнших консервуючих розчинах вiльно    
0903,0000 Мате вiльно    
0904 Перець виду Piper; сушений або мелений чи паприка виду Capsicum чи виду Pimenta      
  - перець:      
0904.1100 - - нi мелений, нi дроблений вiльно    
0904.1200 - - мелений чи дроблений вiльно    
0904.20 - фрукти виду Capsicum чи виду Pimenta, сушенi, меленi або подрiбненi:      
0904.2010 - - необроблений вiльно    
0904.2090 - - iнше вiльно    
0905 ванiль      
0905,0000 ванiль вiльно    
0906 кориця та квiтки корицi      
  - нi меленi, нi дробленi:      
0906.1100 - - кориця (Cinnamomum zeylanicum Blume) вiльно    
0906.1900 - - iнше вiльно    
0906.2000 - мелена, дроблена вiльно    
0907 гвоздики (плоди, квiтки та стовбури)      
0907,0000 гвоздики (плоди, квiтки та стовбури) вiльно    
0908 Мускатний горiх, аромаспецiї та кардамон      
0908.10 - мускатний горiх:      
0908.1010 - - необроблений вiльно    
0908.1090 - iнше вiльно    
0908.20 - аромаспецiї з мускатного горiха:      
0908.2010 - - необробленi вiльно    
0908.2090 - - iнше вiльно    
0908.30 - кардамон:      
0908.3010 - - необроблений вiльно    
0908.3090 - - iнше вiльно    
0909 Насiння анiсу, бадьяну, фенхелю, корiандру, кмину чи тмину; ягоди ялiвцю      
0909.1000 - насiння анiсу та бадьяну вiльно    
0909.2000 - насiння корiандру вiльно    
0909.3000 - насiння кмину вiльно    
0909.4000 - насiння тмину вiльно    
0909.5000 - насiння фенхелю; ягiд ялiвцю вiльно    
0910 Iмбир, шафран, куркума, чебрець, лавровi листки, приправа каррi та iншi спецiї      
0910.1000 - iмбир вiльно    
0910.2000 - шафран вiльно    
0910.3000 - куркума вiльно    
  - iншi спецiї:      
0910.9100 - - сумiшi зазначенi в примiтцi 1 b цього роздiлу вiльно    
0910.9900 - iнше вiльно    
10 Хлiбнi злаки      
1001 Пшениця та муслiн      
1001.90 - iнше:      
  - - iнше:      
1001.9080 - - - iнше вiльно    
1003 Ячмiнь      
  - iнше:      
1003,0090 - - iнше вiльно    
1004 Овес      
  - iнше:      
1004.0090 - - iнше вiльно    
1005 кукурудза      
  - - iнше:      
1005.9090 - - - iнше вiльно    
1007 Сорго звичайне      
  - iнше:      
1007,0090 - - iнше вiльно    
1008 Гречка, просо та пташиний корм; iншi злаки      
1008.10 - гречка:      
  - - iнше:      
1008.1090 - - - iнше вiльно    
1008.20 - просо:      
  - - iнше:      
1008.2090 - - iнше вiльно    
1008.30 - пташиний корм:      
  - - iнше:      
1008.3090 - - iнше вiльно    
1008.90 - iншi злаки:      
  - - трiтiкале:      
  - - - iнше:      
1008.9038 - - - - iнше вiльно    
  - - iнше:      
  - - - iнше:      
  - - - - для споживання людиною:      
  - - - - - iнше:      
1008.9052 - - - - - - канадський рис (Zizania aquatica) вiльно    
1008.9099 - - - - iнше вiльно    
11 Продукти млинарської промисловостi; солод; крохмаль; iнулiн; клейковина пшенична      
1101 Борошно з пшеницi чи меслiну      
1101.0090 - iнше вiльно    
1102 Борошно злакових, iнше, нiж з пшеницi чи меслiну      
1102.10 - житнє борошно:      
1102.1090 - iнше вiльно    
1102.20 - кукурудзяне борошно:      
1102.2090 - - iнше вiльно    
1102.90 - iнше:      
  - - борошно з трiтiкале:      
1102.9018 - - - iнше вiльно    
  - - iнше:      
1102.9069 - - - iнше вiльно    
1108 Крохмаль, iнулiн      
  - крохмаль:      
1108.1110 - - - для приготування пива   5,00  
1108.1190 - - - iнше вiльно    
1108.12 - - кукурудзяний крохмаль:      
1108.1210 - - - для приготування пива   5,00  
1108.1290 - - - iнше вiльно    
1108.13 - - картопляний крохмаль:      
1108.1310 - - - для приготування пива   3,00  
1108.1390 - - - iнше вiльно    
1108.20 - iнулiн:      
1108.2010 - - для приготування пива   5,00  
1108.2090 - - iнше вiльно    
12 Насiння для приготування олiї та олiїстi фрукти; змiшане зерно, насiння та фрукти; сировиннi та медичнi рослини; солома та фураж      
1202 Землянi горiхи, несмаженi та необробленi, у шкарлупi або очищенi чи розламанi      
1202.10 - у шкарлупi:      
  - - iнше:      
1202.1091 - - - для споживання людиною вiльно    
1202.1099 - - - iнше вiльно    
1202.20 - у шкарлупi, розламанi чи нi:      
  - - iнше:      
1202.2091 - - - для споживання людиною вiльно    
1202.2099 - - - iнше вiльно    
1209 Насiння, фрукти й спори для посiву      
1209.10 - насiння цукрового буряка:      
1209.1090 - - iнше вiльно    
  - насiння кормових рослин:      
1209.2100 - - насiння люцерни вiльно    
1209.2400 - - насiння кунтуккi мятлик (Poa pratensis L.) вiльно    
1209.2500 - - насiння рейграсу (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) вiльно    
1209.29 - - iнше:      
  - - - насiння горошку та люпину:      
1209.2919 - - - - iнше вiльно    
1209.2960 - - - насiння трави тимофiївки лугової вiльно    
1209.2980 - - - насiння грястицi, трищетинника лугового жовтоватого, райграсу високого, стоколоса тощо вiльно    
1209.2990 - - - iнше вiльно    
1209.3000 - насiння трав'янистих рослин, вирощуваних головним чином для їхнiх квiтiв вiльно    
  - iнше:      
1209.9100 - - насiння овочевих культур вiльно    
1209.99 - - iнше:      
  - - - iнше      
1209.9999 - - - - iнше вiльно    
1210 Шишки хмелю, свiжi або сушенi, перемеленi або цiлi, перемеленi в порошок або кулькоподiбнi; лупулiн      
1210.1000 - шишки хмелю, нi меленi, нi дрiбленi, нi у виглядi гранул вiльно    
1210.2000 - шишки хмелю, меленi, дрiбленi, у виглядi гранул; лупулiн вiльно    
1211 Рослини або частини рослин (у тому числi насiння та фрукти), якi використовуються в парфумерiї, у фармакологiї або для iнсектицидних, фунгiцидних або подiбних цiлей, свiжi чи сушенi, порiзанi або непорiзанi, перемеленi      
1211.2000 - корiння женьшеню вiльно    
1211.3000 - лист коки вiльно    
1211.4000 - макової соломи вiльно    
1211.9000 - iнше вiльно    
1212 Плоди рiжкового дерева, морська водорiсть й iнша водорiсть, цукровий буряк та цукрова тростина, свiжа, охолоджена, заморожена або сушена, перемелена або неперемелена; серцевина та кiсточки фруктiв та iнших овощiв (у тому числi несмаженi корiння цикорiю рiзновиду Cichorium intybus sativum), якi використовуються для споживання людиною, iншому мiсцi не зазначенi чи включенi      
1212.20 - морська водорiсть та iнша водорiсть:      
1212.2090 - - iнше вiльно    
  - iнше:      
1212.91 - - цукровий буряк:      
1212.9190 - - - iнше вiльно    
1212.99 - - iнше:      
  - - - сушене корiння цикорiю:      
1212.9919 - - - - iнше вiльно    
  - - - плоди рiжкового дерева, у тому числi насiння плодiв рiжкового дерева:      
1212.9921 - - - - насiння плодiв рiжкового дерева: вiльно    
  - - - - iнше:      
1212.9929 - - - - - iнше вiльно    
  - - - iнше:      
1212.9999 - - - - iнше вiльно    
1214 Бруква, мангольд, корнеплiд, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, кормова капуста, люпин, горошок та подiбнi кормовi продукти, кулько подiбної або iншої форми      
1214.10 - порошок та кульки люцерни:      
1214.1090 - - iнше вiльно    
1214.90 - iнше:      
1214.9090 - - iнше вiльно    
13 Природний лак; камедь, смола та iншi росдинна живиця та екстракти      
1301 природний лак; натуральна камедь, камедесмола та олеосмола (наприклад, бальзами)      
1301.90 - iнше:      
1301.9010 - - натуральнi бальзами вiльно    
1301.9080 - - iнше вiльно    
1302 Рослинна живиця та екстракти; пектиновi речовини, пектинати й пектати; агар-агар та iншi клейкi речовини та згущувачi, видозмiненi або невидозмiненi, якi походять з рослинних продуктiв      
  - рослинна живиця та екстракти:      
1302.1100 - - опiум вiльно    
III Твариннi або рослиннi жири та олiї, продукти їхнього розщеплення; приготовленi їстiвнi жири; тваринний або рослинний вiск      
1504 Жири та олiї та продукти їхнього розпаду, вiд риб та морських ссавцiв, очищенi або неочищенi, але хiмiчно не видозмiненi      
1504.10 - олiї рибної печiнки та її розпаду:      
  - - iнше:      
  - - - iнше:      
ex1504.1098 - - - - у цистернах або iнших металiчних баках вiльно   у технiчних цiлях
ex1504.1099 - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
1504.20 - жири та олiї, продукти розпаду риб, iншi, нiж печiнкова олiя:      
  - - iнше:      
ex1504.2091 - - - у цистернах або iнших металiчних баках вiльно   у технiчних цiлях
ex1504.2099 - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
1504.30 - жири та олiї, продукти розпаду морських ссавцiв:      
  - - iнше:      
ex1504.3091 - - - у цистернах або iнших металiчних баках вiльно   у технiчних цiлях
ex1504.3099 - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
1505 Шерстний жир та жировi речовини, якi походять з нього (у тому числi ланолiн)      
  - шерстний жир, необроблений:      
1505,0019 - - iнше вiльно    
  - iнше:      
1505,0099 - - iнше вiльно    
1506 Iншi твариннi жири та олiї та продукти їхнього розпаду, очищенi або неочищенi, але хiмiчно не модифiкованi      
  - iнше:      
ex1506,0091 - - у цистернах або iнших металiчних баках вiльно   у технiчних цiлях
ex1506,0099 - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
1509 оливкова олiя та продукти її розпаду, очищенi або неочищенi, але хiмiчно немодифiкованi      
1509.10 - невикористанi:      
  - - iнше:      
ex1509.1091 - - - у склянiй тарi, мiскiстю не бiльше 2 лiтрiв вiльно   у технiчних цiлях
ex1509.1099 - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
1509.90 - iнше:      
  - - iнше:      
ex1509.9091 - - - у склянiй тарi, мiскiстю не бiльше 2 лiтрiв вiльно   у технiчних цiлях
1510 Iншi олiї та продукти їхньої переробки, отриманi вiд оливок, очищенi або неочищенi, але хiмiчно немодифiкованi, у тому числi сумiшi цих олiй чи розклад олiй тарифної позицiї 1509      
  - iнше:      
ex1510,0091 - - необробленi вiльно   у технiчних цiлях
ex1510,0099 - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
1511 пальмова олiя та продукти її переробки, очищенi або неочищенi, але хiмiчно немодифiкованi      
1511.10 - сира олiя:      
ex1511.1090 - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
1511.90 - iнше:      
  - - продукти переробки, у яких точка плавлення вища, нiж у пальмової олiї:      
  - - - iнше:      
ex1511.9018 - - - - у цистернах або iнших металiчних баках вiльно   у технiчних цiлях
ex1511.9019 - - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
  - - iнше:      
  - - - iнше:      
ex1511.9098 - - - - у цистернах або iнших металiчних баках вiльно   у технiчних цiлях
ex1511.9099 - - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
1512 Соняшникова, сафлорова чи бавовняна олiя та продукти їхньої переробки, очищенi або неочищенi, але хiмiчно не модифiкованi      
  - Соняшникова, сафлорова олiя та продукти її переробки:      
1512.11 - - сира олiя:      
ex1512.1190 - - - iнше вiльно   для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 2103.9000
    вiльно   для харчування людини: рiчної квоти в 200 тонн в пляшках, не бiльше 2 лiтрiв, готовi для вживання
    вiльно   у технiчних цiлях
  - бавовняна олiя та продукти її переробки:      
1512.21 - - сира олiя, з токсичним гасиполом чи без:      
ex1512.2190 - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
1512.29 - - iнше:      
  - - - iнше:      
ex1512.2991 - - - - у цистернах або iнших металiчних баках вiльно   у технiчних цiлях
ex1512.2999 - - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
1513 Кокосова, пальмова або олiя бабассу та продукти її переробки, очищенi або неочищенi, але хiмiчно не модифiкованi      
  - кокосова олiя та продукти її переробки:      
1513.11 - - сира олiя:      
ex1513.1190 - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
1513.19 - - iнше:      
  - - - продукти переробки, у яких точка плавлення вища, нiж у кокосової олiї:      
  - - - - iнше:      
ex1513.1918 - - - - - у цистернах або iнших металiчних баках вiльно   у технiчних цiлях
ex1513.1919 - - - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
  - - - iнше:      
  - - - - iнше:      
ex1513.1998 - - - - - у цистернах або iнших металiчних баках вiльно   у технiчних цiлях
ex1513.1999 - - - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
  - пальмова олiя або олiя бабассу та продукти їхньоъ переробки:      
1513.21 - - сира олiя:      
ex1513.2190 - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
1513.29 - - iнше:      
  - - - продукти переробки, у яких точка плавлення вища, нiж у пальмової олiї та олiї бабассу:      
  - - - - iнше:      
ex1513.2918 - - - - - у цистернах або iнших металiчних баках вiльно   у технiчних цiлях
ex1513.2919 - - - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
  - - - iнше:      
  - - - - iнше:      
ex1513.2998 - - - - - у цистернах або iнших металiчних баках вiльно   у технiчних цiлях
ex1513.2999 - - - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
1515 Iншi рослиннi жири та олiї (у тому числi олiя жажоба) та продукти їхньої переробки, очищенi або неочищенi, але хiмiчно немодифiкованi      
  - кукурудзяна олiя та продукти її переробки:      
1515.29 - - iнше:      
  - - - iнше      
ex1515.2991 - - - - у цистернах або iнших металiчних баках вiльно   у технiчних цiлях
ex1515.2999 - - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
1515.30 - рицинова олiя та продукти її переробки:      
  - - iнше:      
ex1515.3091 - - - у цистернах або iнших металiчних баках вiльно   у технiчних цiлях
ex1515.3099 - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
1515,50 - кунжутна олiя та продукти її переробки:      
  - - сира олiя:      
ex1515,5019 - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
  - - iнше:      
  - - - iнше:      
ex1515,5091 - - - - у цистернах або iнших металiчних баках вiльно   у технiчних цiлях
ex1515,5099 - - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
1515.90 - iнше:      
  - - олiя з хлiбних злакiв:      
  - - - iнше:      
ex1515.9013 - - - - необроблена вiльно   у технiчних цiлях
  - - - - iнше:      
ex1515.9018 - - - - у цистернах або iнших металiчних баках вiльно   у технiчних цiлях
ex1515.9019 - - - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
  - - олiя жажоба та продукти її переробки:      
  - - - iнше:      
ex1515.9028 - - - - у цистернах або iнших металiчних баках вiльно   у технiчних цiлях
  - - тунгова олiя та продукти її переробки:      
  - - iнше:      
ex1515.9038 - - - - у цистернах або iнших металiчних баках вiльно   у технiчних цiлях
ex1515.9039 - - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
  - - iнше:      
  - - - iнше      
ex1515.9099 - - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
1516 Твариннi й рослиннi жири та олiя й продукти їхньої переробки, частково або цiлком гiдрованi, очищенi або неочищенi, але попередньо не приготовленi      
1516.20 - рослиннi жири та олiя й продукти їхньої переробки:      
  - - iнше:      
  - - - у цистернах або iнших металiчних баках:      
ex1516.2093 - - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
  - - - iнше:      
ex1516.2098 - - - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
1517 маргарин; їстiвнi сумiшi чи заготовки тваринних i рослинних жирiв та олiї чи продуктiв переробки рiзних жирiв чи олiй цiєї глави, iншi, нiж їстiвнi жири та олiї чи продуктiв їхньої переробки тарифної позицiї 1516      
1517.90 - iнше:      
1517.9020 - - сумiшi чи заготовки, якi використовуються як олiя для змазування форм чи загальної змазки вiльно    
1518 Твариннi й рослиннi жири та олiя та продукти їхньої переробки, проваренi, окисленi, зневодненi, просоченi сiркою, окисленi повiтрям, полiмеризованi теплом у вакуумi чи в iнертному газi чи хiмiчно модифiкованi, виключаючи тi, якi зазначенi в тарифнiй позицiї 1516; неїстiвнi сумiшi та заготовки тваринних i рослинних жирiв та олiй та продуктiв переробки рiзних жирiв та олiй цiєї глави, в iншому мiсцi не зазначенi чи включенi      
  - неїстiвнi сумiшi рослинних олiй:      
ex1518,0019 - - iнше вiльно   у технiчних цiлях
  - окислена соєва олiя:      
1518,0089 - - iнше вiльно    
IV Приготовленi продукти харчування; напої, спирт i оцет; тютюн та тютюновi замiнники      
16 Заготовки з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водних безхребетних      
1601 Ковбаси чи продукти ковбасного походження, м'яса, м'ясних субпродуктiв чи кровi; заготовки продуктiв такого походження      
  - iнше:      
  - - тварин тарифної квоти 0101 0104, за винятком диких кабанiв:      
1601.0021 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 6) 110,00    
  - - свiйської птицi тарифної позицiї 0105:      
1601.0031 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 6)   15,00  
1601.0049 - - iнше 110,00    
1602 Iнше приготлене або консервоване м'ясо, їстiвнi м'яснi субпродукти чи кров      
1602.10 - гомогенiзованi заготовки:      
1602.1010 - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5)   42,50  
1602.20 - з печiнки будь-якої тварини:      
1602.2010 - - з гусячої печiнки вiльно    
         
  - зi свiйської птицi тарифної позицiї 0105:      
1602.31 - - з iндички:      
1602.3110 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 6)   25,00  
1602.32 - - свiйської птицi виду Gallus domesticus:      
1602.3210 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 6))   25,00  
1602.39 - - iнше:      
1602.3910 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 6)   25,00  
  - зi свинi:      
1602.41 - - стегна та вiдруби:      
  - - - консервованi стегна:      
1602.4111 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 6)   52,00  
1602,50 - рогатої худоби:      
  - - солона яловичина, герметично запакована:      
1602,5011 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5) 90,00    
  - iнше:      
1602,5091 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 5)   40,00  
17 Цукри та цукровi вироби      
1702 Iншi цукри, у тому числi хiмiчно чиста лактоза, малатоза, глюкоза та фруктоза, пресованi; цукровi сиропи, якi не мiстять смакових забарвникiв та забарвникiв кольору; штучний мед, з додованням натурального меду чи без; карамель      
1702.20 - кленовий цукор та кленовий сироп:      
1702.2020 - - сироп вiльно    
18 Какао та заготовки какао      
1801 Какао-боби, цiлi або подрiбненi, сирi або смаженi      
1801.0000 Какао-боби, цiлi або подрiбненi, сирi або смаженi вiльно    
1802 Какао-шкарлупа, лушпина, шкiрка та iншi какао-вiдходи      
1802.0090 - iнше вiльно    
20 Заготовки з овочiв, фруктiв, горiхiв чи iнших рослин      
2001 Овочi, фрукти, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi чи консервованi за допомогою оцту чи оцтової кислоти      
2001.90 - iнше:      
  - - фрукти та горiхи:      
2001.9011 - - - тропiчнi вiльно    
2002 Приготовленi чи консервованi помiдори без оцту чи оцтової кислоти      
2002.10 - помiдори, цiлi або порiзанi:      
2002.1010 - - у контейнерах, мiсткiстю бiльше 5 кг 2,50    
2002.1020 - - у контейнерах, мiсткiстю бiльше 5 кг 4,50    
2003 Гриби та трюфелi, приготовленi чи консервованi без оцту чи оцтової кислоти      
2003.1000 - гриби виду Agaricus вiльно    
2003.2000 - трюфелi вiльно    
2003.9000 - iнше вiльно    
2004 Iншi овочi, приготовленi чи консервованi без оцту чи оцтової кислоти, мороженi, iншi, нiж продукти тарифної позицiї 2006      
2004.90 - iншi овочi та овочевi асортi:      
  - - у контейнерах, мiсткiстю бiльше 5 кг:      
2004.9012 - - - маслини вiльно    
2005 Iншi овочi, приготовленi чи консервованi без оцту чи оцтової кислоти, не мороженi, iншi, нiж продукти тарифної позицiї 2006      
2005.70 - маслини:      
2005.7010 - - у контейнерах, мiсткiстю бiльше 5 кг вiльно    
2005.7090 - - iнше вiльно    
2006 Овочi, фрукти, горiхи, фруктовi шкiрки та iншi частини рослин, консервованii з цукром (сушенi, зацукрованi або кристалiзованi)      
2006,0010 - тропiчнi фрукти, горiхи i кiрки тропiчних фруктiв вiльно    
2008 Фрукти, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi iнакше чи консервованi, з вмiстом цукру чи iнших пiдсолоджувачiв або спиртiв чи без      
  - горiхи, землянi горiхи та iнше насiння, змiшане або незмiшане:      
2008.11 - - землянi горiхи:      
2008.1190 - - - iнше вiльно    
2008.19 - - iншi, у тому числi сумiшi:      
2008.1910 - - - тропiчнi фрукти й тропiчнi горiхи вiльно    
2008.2000 - ананаси 8,00    
2008.30 - цитрусовi:      
2008.3010 - - м'якоть, без вмiсту цукру чи iнших пiдсолоджувачiв 5,50    
  - iнше, у тому числi сумiшi, iншi, нiж з тарифної позицiї 2008.19:      
2008.92 - - сумiшi:      
2008.9211 - - - тропiчних фруктiв i тропiчних горiхiв вiльно    
2008.99 - - iнше:      
  - - - м'якоть, без вмiсту цукру чи iнших пiдсолоджувачiв:      
2008.9911 - - - - тропiчних фруктiв вiльно    
  - - - iнше:      
  - - - - iншi фрукти:      
2008.9996 - - - - - тропiчнi фрукти та тропiчнi горiхи вiльно    
2009 Фруктовi соки (у тому числi виноградний) та овочевi соки, якi не пiддаються бродiнню та не мiстять спиртiв, з вмiстом цукру чи iнших пiдсолоджувачiв чи без      
  - апельсиновий сiк:      
2009.11 - - заморожений:      
ex2009.1110 - - - без вмiсту цукру чи iнших пiдсолоджувачiв вiльно   концентрований
ex2009.1120 - - - з вмiстом цукру чи iнших пiдсолоджувачiв 35,00   концентрований
2009.19 - - iнше:      
2009.1930 - - - без вмiсту цукру чи iнших пiдсолоджувачiв вiльно    
  - грейпфрутовий сiк (у тому числi помел):      
2009.29 - - iнше:      
2009.2910 - - - без вмiсту цукру чи iнших пiдсолоджувачiв вiльно    
  - сiк з iнших цитрусових фруктiв:      
2009.31 - - цiннiсть Брiкс, яка не перевищує 20:      
  - - - без вмiсту цукру чи iнших пiдсолоджувачiв:      
2009.3111 - - - - необроблений лимонний сiк вiльно    
2009.39 - - iнше:      
  - - - без вмiсту цукру чи iнших пiдсолоджувачiв:      
2009.3911 - - - - агро-котто вiльно    
2009.3919 - - - - iнше 6,00    
  - ананасовий сiк:      
2009.41 - - цiннiсть Брiкс, яка не перевищує 20:      
2009.4110 - - - без вмiсту цукру чи iнших пiдсолоджувачiв 3,00    
2009.4120 - - - з вмiстом цукру чи iнших пiдсолоджувачiв 7,00    
2009.49 - - iнше:      
2009.4910 - - - без вмiсту цукру чи iнших пiдсолоджувачiв 3,00    
2009.4920 - - - з вмiстом цукру чи iнших пiдсолоджувачiв 7,00    
2009.5000 - томатний сiк вiльно    
  - виноградний сiк:      
2009.69 - - iнше:      
2009.6910 - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 22) 50,00    
2009.80 - сок з iнших овочiв та фруктiв:      
2009.8010 - - овочевий сiк 10,00    
  - - iнше:      
  - - - без вмiсту цукру чи iнших пiдсолоджувачiв      
2009.8081 - - - - з тропiчних фруктiв вiльно    
2009.8089 - - - - iнше вiльно    
  - - - з вмiстом цукру чи iнших пiдсолоджувачiв:      
2009.8098 - - - - - з тропiчних фруктiв вiльно    
2009.90 - сумiш сокiв:      
  - - овочевий сок:      
  - - - з вмiстом сокiв iз сiм'ячкових фруктiв:      
2009.9011 - - - - у межах лiмiтiв тарифної квоти (Q. N 21) 16,00    
  - - iнше:      
  - - - iнше, без вмiсту цукру чи iнших пiдсолоджувачiв:      
  - - - - iнше:      
2009.9061 - - - - - сокiв з основою тропiчних фруктiв i тропiчних горiхiв вiльно    
  - - - iнше, з вмiстом цукру чи iнших пiдсолоджувачiв:      
  - - - - iнше:      
2009.9098 - - - - - соки з основою з тропiчних фруктiв вiльно    
22 Спиртнi напої, спирт i оцет      
2204 Вино зi свiжого винограду, у тому числi виннi пiдсилювачi смаку; виноградне сусло, iнше, нiж з тарифної позицiї 2009      
  - iнше вино; виноградне сусло з передбаченим бродiнням або призупиненим бродiнням з вмiстом алкоголю:      
2204.29 - - iнше:      
2204.2950 - - - солодке вино, делiкатеси та мiстель 10,00    
2207 неденатурований етиловий спирт 80 % об. чи бiльше; етиловий спирт або iншi спирти, денатурованi, рiзної мiцностi      
2207.1000 - неденатурований етиловий спирт 80 % об. чи бiльше вiльно    
23 Залишки вiд харчової промисловостi; готовий тваринний корм      
2306 макуха та iншi твердi залишки, перемеленi чи нi у формi кульок, отриманi вiд рослинних жирiв чи олiї, iншi, нiж з тарифної позицiї 2304 чи 2305      
2306.20 - з льняного сiм'я:      
2306.2090 - - iнше вiльно    
24 Тютюн i тютюновi замiнники      
2401 Необроблений тютюн; тютюновi залишки      
2401.10 - тютюн, не спресований:      
2401.1010 - - для промислового виробництва сигар, сигарет, курильний тютюн, жувальний тютюн, тютюн нюхальний та в рулонах вiльно    
2401.20 - тютюн, цiлком або частково спресований:      
2401.2010 - - - для промислового виробництва сигар, сигарет, курильний тютюн, жувальний тютюн, тютюн нюхальний та в рулонах вiльно    
2401.30 - тютюновi вiдходи:      
2401.3010 - - для промислового виробництва сигар, сигарет, курильний тютюн, жувальний тютюн, тютюн нюхальний та в рулонах вiльно    
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.