УГОДА

про вiльну торгiвлю мiж Україною та державами ЄАВТ

Офiцiйний переклад.

Преамбула

     Україна, з одного боку,

     та Республiка Iсландiя, Князiвство Лiхтенштейн, Королiвство Норвегiя, Швейцарська Конфедерацiя (далi - держави ЄАВТ), з другого боку,

     далi кожна окрема держава iменується Сторона або разом iменуються Сторони,

     визнаючи спiльне бажання посилювати зв'язки мiж державами ЄАВТ, з одного боку, та Україною, з другого боку, шляхом установлення тiсних i тривалих вiдносин;

     нагадуючи про свiй намiр брати активну участь в економiчнiй iнтеграцiї та висловлюючи свою готовнiсть до спiвробiтництва в пошуку шляхiв та засобiв посилення цього процесу;

     повторно пiдтверджуючи свою вiдданiсть демократiї, правам людини та основним полiтичним й економiчним свободам вiдповiдно до своїх зобов'язань згiдно з мiжнародним правом, у тому числi принципам i цiлям, що встановленi Статутом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Загальною декларацiєю прав людини;

     повторно пiдтверджуючи свою вiдданiсть економiчному та соцiальному розвитковi, охоронi здоров'я та безпецi, дотриманню основних прав працiвникiв, у тому числi принципiв, установлених вiдповiдними конвенцiями Мiжнародної органiзацiї працi (МОП);

     маючи на метi створити новi можливостi для працевлаштування та полiпшити стандарти охорони здоров'я та життя на своїх вiдповiдних територiях;

     бажаючи створити сприятливi умови для розвитку та диверсифiкацiї торгiвлi мiж собою та для сприяння комерцiйному та економiчному спiвробiтництву у сферах спiльного iнтересу на основi рiвностi, взаємної вигоди, недискримiнацiї та мiжнародного права;

     визнаючи важливiсть спрощення торгiвлi через стимулювання ефективних та прозорих процедур для зменшення витрат i забезпечення передбачуваностi для торговельних товариств Сторiн;

     будучи сповненими рiшучостi стимулювати й далi посилювати багатосторонню торговельну систему, будуючи її на своїх вiдповiдних правах та обов'язках згiдно з Марракеською угодою, якою засновано Свiтову органiзацiю торгiвлi (далi - СОТ), та згiдно з iншими викладеними нижче досягнутими домовленостями, таким чином сприяючи гармонiйному розвитковi i розширенню свiтової торгiвлi;

     вирiшивши виконувати цю Угоду для збереження та захисту навколишнього середовища та забезпечення використання природних ресурсiв вiдповiдно до цiлей стiйкого розвитку;

     пiдтверджуючи своє зобов'язання дотримуватися норм права для уникнення та боротьби з корупцiєю в мiжнароднiй торгiвлi та iнвестицiях, для стимулювання принципiв прозоростi i належного керiвництва;

     визнаючи значимiсть вiдповiдальної корпоративної поведiнки та її сприяння стiйкому економiчному розвитковi та пiдтверджуючи свою пiдтримку зусиль, спрямованих на стимулювання вiдповiдних мiжнародних стандартiв;

     будучи переконаними, що ця Угода полiпшить конкурентоспроможнiсть їхнiх компанiй на глобальних ринках та створить умови, що пiдтримуватимуть економiку, торгiвлю та iнвестицiйнi вiдносини мiж ними;

     вирiшили на продовження зазначеного вище укласти Угоду (далi - ця Угода) i домовилися про таке:

Роздiл 1
Загальнi положення

Стаття 1.1
Цiлi

     1. Сторони створюють зону вiльної торгiвлi шляхом укладення цiєї Угоди i додаткових Угод про сiльське господарство, укладених одночасно мiж Україною та кожною окремою державою ЄАВТ.

     2. Цiлями цiєї Угоди, що ґрунтується на торговельних вiдносинах мiж ринковими економiками, є:

     a) досягнути лiбералiзацiї торгiвлi товарами вiдповiдно до статтi XXIV Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року (далi - ГАТТ 1994);

     b) досягнути лiбералiзацiї торгiвлi послугами вiдповiдно до статтi V Генеральної угоди про торгiвлю послугами (далi - ГАТС);

     c) значно збiльшити iнвестицiйнi можливостi у зонi вiльної торгiвлi;

     d) на взаємнiй основi досягнути подальшої лiбералiзацiї ринкiв державних закупiвель Сторiн;

     e) сприяти конкуренцiї у своїх економiках, особливо коли це стосується економiчних вiдносин мiж Сторонами;

     f) забезпечувати достатнiй i ефективний захист прав iнтелектуальної власностi, а також

     g) сприяти гармонiйному розвитковi та розширенню свiтової торгiвлi шляхом усунення бар'єрiв у торгiвлi та iнвестуваннi.

Стаття 1.2
Торговельнi вiдносини, якi регулюються цiєю Угодою

     1. Ця Угода застосовується до торговельних вiдносин мiж державами ЄАВТ - з однiєї сторони i Україною - з iншої сторони, але не до торгових вiдносин мiж окремими державами ЄАВТ, якщо ця Угода не передбачає iншого.

     2. Як результат митного союзу, заснованого Договором вiд 29 березня 1923 року мiж Швейцарiєю та Князiвством Лiхтенштейн, Швейцарiя буде представляти Князiвство Лiхтенштейн з викладених у цiй Угодi питань.

Стаття 1.3
Зв'язок з iншими мiжнародними угодами

     1. Сторони пiдтверджують свої права й обов'язки згiдно з Марракеською угодою, якою засновано СОТ, та iншими угодами, якi зазначено нижче i сторонами яких вони є, та згiдно з будь-якими iншими мiжнародними угодами, сторонами яких вони є.

     2. Ця Угода не повинна перешкоджати збереженню або створенню митних союзiв, зон вiльної торгiвлi, домовленостей про прикордонну торгiвлю та iншим преференцiйним угодам, якщо вони не мають як наслiдок змiни домовленостей про торгiвлю, викладених у цiй Угодi.

     3. Коли Сторона входить до митного союзу або до угоди про вiльну торгiвлю з третьою стороною, вона повинна, за запитом будь-якої iншої Сторони, бути готовою розпочати консультацiї зi Стороною, що подала запит.

Стаття 1.4
Територiальне застосування

     1. Без обмеження положень Протоколу про правила визначення походження ця Угода застосовується:

     a) до територiї сушi, внутрiшнiх вод, територiальних вод Сторони, повiтряного простору над територiєю Сторони вiдповiдно до мiжнародного права, а також

     b) за межами територiальних вод стосовно заходiв, ужитих Стороною пiд час реалiзацiї нею суверенного права або юрисдикцiї, вiдповiдно до мiжнародного права.

     2. Ця Угода не застосовується до норвезької територiї Свальбард, за винятком торгiвлi товарами.

Стаття 1.5
Центральнi, регiональнi й мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування

     Кожна Сторона повинна забезпечувати дотримання на своїй територiї всiх обов'язкiв та зобов'язань, визначених цiєю Угодою, вiдповiдними центральними, регiональними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування i компетентними органами, а також неурядовими органами пiд час виконання владних повноважень, делегованих їм центральними, регiональними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування чи компетентними органами.

Стаття 1.6
Прозорiсть

     1. Сторони повиннi публiкувати або iншим чином робити доступними широкому загалу свої закони, нормативно-правовi акти, судовi рiшення, адмiнiстративнi заходи загального застосування та свої вiдповiднi мiжнароднi угоди, якi можуть впливати на дiю цiєї Угоди.

     2. Сторони повиннi швидко вiдповiдати на конкретнi запитання i за запитом надавати iнформацiю одна однiй з тем, визначених у пунктi 1 цiєї статтi. Сторони вживатимуть заходiв для захисту конфiденцiйної iнформацiї.

Роздiл 2
Торгiвля товарами

Стаття 2.1
Сфера застосування

     1. Цей роздiл застосовується до таких товарiв, якими торгують Сторони:

     a) всiх товарiв, що класифiкованi у роздiлах з 25 до 97 Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв (ГС), за винятком продукцiї, зазначеної в додатку I;

     b) перероблених сiльськогосподарських товарiв, зазначених у додатку II, враховуючи домовленостi, що викладенi у цьому додатку, а також

     c) риби та iнших морських продуктiв, зазначених у додатку III.

     2. Україна i кожна з держав ЄАВТ уклали угоди про сiльське господарство на двостороннiй основi. Цi угоди становлять частину юридичних документiв, якi є пiдставою для створення зони вiльної торгiвлi мiж державами ЄАВТ i Україною.

Стаття 2.2
Правила визначення походження та методи адмiнiстративного спiвробiтництва

     Протокол про правила визначення походження встановлює правила визначення походження та методи адмiнiстративного спiвробiтництва.

Стаття 2.3
Мито й еквiвалентнi миту податки та збори на iмпорт

     1. З набранням чинностi цiєю Угодою Сторони повиннi скасувати всi мита та еквiвалентнi миту податки i збори на iмпорт товарiв, якi походять з держав ЄАВТ або України i якi зазначено в пунктi 1 статтi 2.1, за винятком випадкiв, коли iнше зазначено в додатку IV. Жоднi новi мита та еквiвалентнi миту податки i збори на iмпорт не будуть запровадженi.

     2. Мито та еквiвалентнi миту податки i збори включають будь-якi мита та будь-якi збори, що стягуються з приводу iмпорту або експорту товарiв, у тому числi будь-якi форми додаткових податкiв або додаткових зборiв, пов'язаних з таким iмпортом або експортом, але не включають будь-яких зборiв, якi стягуються вiдповiдно до статей III i VIII ГАТТ 1994.

Стаття 2.4
Мито й еквiвалентнi миту податки та збори на експорт

     1. З набранням чинностi цiєю Угодою Сторони повиннi скоротити всi мита та еквiвалентнi миту податки i збори на експорт товарiв, що зазначенi у пунктi 1 статтi 2.1, застосованi до iнших Сторiн цiєї Угоди, за винятком випадкiв, коли iнше зазначено в пунктi 2 цiєї статтi. Жоднi новi мита та еквiвалентнi миту податки i збори на експорт не будуть запровадженi стосовно товарiв, що експортуються з митної територiї однiєї Сторони на митну територiю iншої Сторони.

     2. Мита та еквiвалентнi миту податки i збори на експорт до ЄАВТ продукцiї походженням з України повиннi бути поступово скороченi вiдповiдно до зобов'язань України в рамках СОТ.

     3. Якщо, пiсля набрання чинностi цiєю Угодою Україна знизить або скасує мита та еквiвалентнi миту податки та збори на експорт товарiв до Європейського Союзу, Україна надасть державам ЄАВТ не менш сприятливий режим.

     4. Мито та еквiвалентнi миту податки i збори на експорт товарiв включають будь-якi мита й будь-якi збори, якi стягуються з приводу експорту товарiв, у тому числi будь-якi форми додаткових податкiв або додаткових зборiв, пов'язаних з таким експортом, але не включають будь-яких зборiв, якi стягуються вiдповiдно до статтi VIII ГАТТ 1994.

Стаття 2.5
Базовi мита

     1. Базове мито, стосовно якого цiєю Угодою встановлюються наступнi зниження, застосовується до товарiв, що iмпортуються мiж Сторонами, i повинне нараховуватися за ставкою мита режиму найбiльшого сприяння (далi - РНС), яка застосовувалася станом на 1 сiчня 2009 року.

     2. Якщо перед, одночасно або пiсля набрання чинностi цiєю Угодою було запроваджене зниження тарифiв на основi erga omnes, такi зниженi мита повиннi змiнювати базовi мита, зазначенi в пунктi 1 цiєї статтi, з дати, коли такi зниження були запровадженi, або з дати набрання чинностi цiєю Угодою, якщо це сталося пiзнiше.

     3. Зниженi мита, що розраховуються вiдповiдно до пункту 1 цiєї статтi, повиннi застосовуватися округленими до першого десяткового розряду, або, в разi специфiчних ставок мита, до другого десяткового розряду.

Стаття 2.6
Обмеження iмпорту й експорту

     Права й обов'язки Сторiн стосовно обмежень експорту й iмпорту повиннi регулюватися статтею XI ГАТТ 1994, яка цим вводиться до змiсту i є частиною цiєї Угоди.

Стаття 2.7
Внутрiшнє оподаткування та нормативнi акти

     1. Сторони зобов'язуються застосовувати будь-якi внутрiшнi податки та iншi збори i нормативнi акти згiдно зi статтею III ГАТТ 1994 та iншими вiдповiдними угодами СОТ.

     2. Експортери не можуть отримувати вигоду вiд повернення внутрiшнiх податкiв понад суму опосередкованого оподаткування, нарахованого на товари, що експортуються на територiю однiєї зi Сторiн.

Стаття 2.8
Санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи

     1. Права й обов'язки Сторiн стосовно санiтарних та фiтосанiтарних заходiв повиннi регулюватися Угодою СОТ про застосування санiтарних та фiтосанiтарних заходiв.

     2. Сторони повиннi обмiнятися назвами та адресами контактних пунктiв, що мають досвiд у сферi застосування санiтарних i фiтосанiтарних заходiв, для полегшення спiлкування та обмiну iнформацiєю.

Стаття 2.9
Технiчне регулювання

     1. Права й обов'язки Сторiн з приводу технiчних норм, стандартiв i оцiнки вiдповiдностi повиннi регулюватися Угодою СОТ про технiчнi бар'єри у торгiвлi (далi - Угода ТБТ).

     2. Без шкоди для пункту 1 цiєї статтi Сторони погоджуються проводити консультацiї у випадках коли Сторона вважає, що iнша Сторона вжила заходiв, якi не вiдповiдають Угодi ТБТ i можуть створити або створили перешкоду у торгiвлi, для того щоб знайти вiдповiдне рiшення згiдно з Угодою ТБТ.

Стаття 2.10
Сприяння торгiвлi

     Для сприяння взаємнiй торгiвлi мiж державами ЄАВТ i Україною Сторони повиннi:

     a) спростити, наскiльки це можливо, процедури торгiвлi товарами i пов'язаними послугами;

     b) стимулювати багатостороннє спiвробiтництво Сторiн для того, щоб посилити їхню участь у розвитку i впровадженнi мiжнародних правил поведiнки та рекомендацiй стосовно сприяння торгiвлi, а також

     c) спiвробiтничати у сферi сприяння торгiвлi у межах Спiльного комiтету, згiдно з положеннями, викладеними в додатку V.

Стаття 2.11
Пiдкомiтет з правил визначення походження, митних процедур та сприяння торгiвлi

     1. Посилаючися на статтi 2.2 i 2.10, Сторони засновують Пiдкомiтет з правил визначення походження, митних процедур та сприяння торгiвлi Спiльного комiтету (далi - Пiдкомiтет).

     2. Мандат Пiдкомiтету визначено в додатку VI.

Стаття 2.12
Державнi торговельнi пiдприємства

     Права й обов'язки Сторiн стосовно державних торговельних пiдприємств повиннi регулюватися статтею XVII ГАТТ 1994 i Домовленiстю стосовно тлумачення статтi XVII ГАТТ 1994, якi цим вводяться до змiсту i є частиною цiєї Угоди.

Стаття 2.13
Субсидiї та компенсацiйнi заходи

     1. Права й обов'язки Сторiн стосовно субсидiй та компенсацiйних заходiв повиннi регулюватися статтями VI i XVI ГАТТ 1994 i Угодою СОТ iз субсидiй та компенсацiйних заходiв, за винятком тих, якi наведено в пунктi 2 цiєї статтi.

     2. Перед тим як держава ЄАВТ або Україна, залежно вiд обставин, розпочне розслiдування для визначення iснування, рiвня та ефекту будь-якої пiдозрiлої субсидiї в Українi або у державi ЄАВТ, як зазначено у статтi 11 Угоди СОТ про субсидiї та компенсацiйнi заходи, Сторона, що має намiр розпочати розслiдування, повинна письмово повiдомити Сторону, товари якої є предметом розслiдування, i надати 60-денний перiод для пошуку взаємно прийнятного рiшення. Якщо будь-яка Сторона цього вимагає, консультацiї повиннi проводитися в рамках Спiльного комiтету не пiзнiше як за 30 днiв з дати отримання повiдомлення.

Стаття 2.14
Антидемпiнг

     1. Жодна Сторона не повинна застосовувати антидемпiнгових заходiв, як це передбачено статтею VI ГАТТ 1994 та Угодою СОТ про застосування статтi VI ГАТТ 1994 до продукцiї, яка має походження з територiї iншої Сторони.

     2. Пiсля п'яти рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою Сторони можуть в рамках Спiльного комiтету здiйснювати огляд виконання положень пункту 1. Пiсля цього Сторони можуть здiйснювати такий огляд в рамках Спiльного комiтету через кожнi два роки.

Стаття 2.15
Глобальнi захиснi заходи

     Ця Угода не надає будь-яких додаткових прав або не накладає будь-яких додаткових зобов'язань на Сторони у зв'язку iз заходами, що застосовуються вiдповiдно до статтi XIX ГАТТ 1994 та Угоди СОТ про захиснi заходи, крiм того, що Сторона, яка застосовує захисний захiд вiдповiдно до статтi XIX ГАТТ 1994 i Угоди про захиснi заходи, повинна у межах, що вiдповiдають зобов'язанням за угодами СОТ, виключити з-пiд дiї такого заходу iмпорт товару, що походить з територiї iншої Сторони, якщо такий iмпорт не завдає шкоди або не спричиняє чи не загрожує спричинити серйозної шкоди.

Стаття 2.16
Двостороннi захиснi заходи

     1. Якщо в результатi зниження або скасування мита згiдно iз цiєю Угодою, iмпорт будь-якої продукцiї, що походить з територiї однiєї Сторони, на територiю iншої Сторони збiльшується у такiй кiлькостi, в абсолютному вираженнi або вiдносно внутрiшнього виробництва, i на таких умовах, що завдає або загрожує завданням серйозної шкоди галузi внутрiшнього виробництва аналогiчної продукцiї або продукцiї, що безпосередньо конкурує з iмпортованою на територiї Сторони-iмпортера, Сторона-iмпортер може вжити двостороннi захиснi заходи в обсязi, який мiнiмально необхiдний для усунення або попередження шкоди, вiдповiдно до пунктiв 2 - 10 цiєї статтi.

     2. Двостороннi захиснi заходи повиннi вживатися лише за наявностi прямих доказiв, що збiльшення iмпорту спричинило або загрожує спричинити серйозну шкоду, пiсля проведення розслiдування згiдно зi статтями 3 i 4 Угоди СОТ про захиснi заходи.

     3. Сторона, яка має намiр вжити двостороннi захиснi заходи згiдно iз цiєю статтею, повинна негайно i в будь-якому разi до вжиття таких заходiв повiдомити iншi Сторони. Повiдомлення повинно мiстити всю суттєву iнформацiю, яка, зокрема, повинна включати докази завдання серйозної шкоди або загрози завдання серйозної шкоди, спричиненої збiльшенням iмпорту; точний опис продукцiї, якої це стосується, запропонований захiд, а також запропоновану дату його впровадження, очiкуваний строк дiї i графiк для поступового скасування заходу. Сторонi, якої може стосуватися захiд, повинна бути запропонована компенсацiя у формi еквiвалентної по сутi лiбералiзацiї торгiвлi стосовно iмпорту з будь-якої такої Сторони.

     4. Якщо настають умови, зазначенi в пунктi 1, Сторона-iмпортер може вжити заходiв, що полягатимуть у:

     a) призупиненнi подальшого скорочення будь-якої ставки митного збору, передбаченого цiєю Угодою для певного виду продукцiї, або:

     b) пiдвищенi ставки мита на певний вид продукцiї до рiвня, що не перевищує найменшого з:

     i) ставки мита вiдповiдно до режиму найбiльшого сприяння, що застосовується пiд час вжиття заходу, або

     ii) ставки мита вiдповiдно до режиму найбiльшого сприяння, що застосовується на день, який безпосередньо передує датi набрання чинностi цiєю Угодою.

     5. Двостороннi захиснi заходи можуть вживатися на строк, що не перевищує одного року. За виняткових умов пiсля розгляду Спiльним комiтетом заходи можуть бути вжитi на максимальний загальний строк, який не перевищує три роки. Не повиннi вживатися двостороннi захиснi заходи стосовно iмпорту продукцiї, яка перед цим була предметом таких заходiв.

     6. Спiльний комiтет повинен протягом 30 днiв з дати повiдомлення перевiрити iнформацiю, подану згiдно з пунктом 3, для того щоб сприяти виробленню взаємно прийнятного рiшення стосовно справи. У разi вiдсутностi такого рiшення Сторона-iмпортер може вжити заходiв згiдно з пунктом 4, щоб усунути проблему, i в разi вiдсутностi взаємно погодженої компенсацiї Сторона, проти продукцiї якої було вжито заходiв, може вжити компенсацiйних заходiв. Про двостороннi захиснi i компенсацiйнi заходи необхiдно негайно повiдомити iншу Сторону. У виборi двостороннього захисного заходу i компенсацiйного заходу прiоритет повинен надаватися такому заходу, який найменше перешкоджає реалiзацiї цiєї Угоди. Компенсацiйний захiд зазвичай полягає у призупиненнi переваг, що мають по сутi однаковий торговельний ефект, або переваг, що по сутi рiвнозначнi за обсягом додатковим митам, запровадження яких очiкується в результатi вжиття двостороннього захисного заходу. Сторона, що вживає компенсацiйних заходiв, повинна їх уживати лише на мiнiмальний перiод, необхiдний для досягнення еквiвалентних по сутi торговельних ефектiв, i в будь-якому разi лише на час, коли вживається двостороннiй захисний захiд згiдно з пунктом 4 цiєї статтi.

     7. Пiсля закiнчення дiї двостороннього захисного заходу ставка мита повинна бути встановлена на рiвнi, що дiяв до початку застосування такого заходу.

     8. У критичних обставинах, коли затримка у введеннi двостороннього захисного заходу вiдповiдно до цiєї статтi спричинить шкоду, яку буде важко виправити, Сторона може вжити тимчасовий двостороннiй захисний захiд згiдно з попереднiм визначенням, що iснують явнi докази того, що збiльшення iмпорту становить основну причину серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди внутрiшньому виробництву. Сторона, що має намiр вжити таких заходiв, повинна негайно повiдомити про це iншi Сторони. Протягом 30 днiв з дати повiдомлення повиннi бути розпочатi процедури, зазначенi в пунктах 2 - 6 цiєї статтi, у тому числi компенсацiйнi заходи. Будь-яка компенсацiя повинна враховувати весь перiод застосування тимчасового двостороннього захисного заходу i двостороннього захисного заходу.

     9. Строк дiї будь-якого тимчасового двостороннього захисного заходу не повинен перевищувати 200-денний перiод. Строк застосування будь-якого такого тимчасового двостороннього захисного заходу повинен ураховуватися як частина строку застосування двостороннього захисного заходу, зазначеного в пунктi 5, та будь-яких його продовжень. Будь-якi збiльшення тарифiв повиннi бути негайно компенсованi, якщо розслiдування, описане в пунктi 2, не довело, що мали мiсце умови, зазначенi в пунктi 1.

     10. Через п'ять рокiв з дати набрання чинностi цiєю Угодою Сторони переглядатимуть в рамках Спiльного комiтету питання стосовно необхiдностi збереження можливостi застосування двостороннiх захисних заходiв у вiдносинах мiж ними. Якщо пiсля першого перегляду Сторони вирiшать зберегти таку можливiсть, пiсля цього вони повиннi через кожнi дворiчнi перiоди розглядати це питання в рамках Спiльного комiтету.

Стаття 2.17
Загальнi винятки

     Права й обов'язки Сторiн стосовно загальних виняткiв регулюються статтею XX ГАТТ 1994, яка цим вводиться до змiсту i є частиною цiєї Угоди.

Стаття 2.18
Винятки безпеки

     Права й обов'язки Сторiн стосовно виняткiв безпеки повиннi регулюватися статтею XXI ГАТТ 1994, яка цим вводиться до змiсту i є частиною цiєї Угоди.

Стаття 2.19
Платiжний баланс

     1. Сторони повиннi намагатися уникати введення заборонних заходiв для цiлей платiжного балансу.

     2. Сторона, що має серйознi труднощi з платiжним балансом, або неминучу загрозу таких труднощiв, може згiдно з умовами, установленими ГАТТ 1994 i Домовленiстю СОТ з приводу положень ГАТТ 1994 стосовно платiжного балансу, ужити обмежувальних торговельних заходiв, якi повиннi бути не дискримiнацiйними та мати обмежений строк дiї i якi не можуть виходити за межi, що необхiднi для виправлення ситуацiї з платiжним балансом.

     3. Сторона, яка вживає заходiв згiдно iз цiєю статтею, повинна негайно повiдомити про це iншi Сторони.

Роздiл 3
Торгiвля послугами

Стаття 3.1
Сфера застосування та рамки

     1. Цей роздiл стосується заходiв, що вживаються Сторонами у сферi торгiвлi послугами. Цей роздiл застосовується до всiх сфер торгiвлi послугами.

     2. Стосовно авiатранспортних послуг цей роздiл не повинен застосовуватися до заходiв, що впливають на права перевезень або заходiв, що впливають на послуги, безпосередньо пов'язанi з виконанням прав перевезень, за винятком викладених у пунктi 3 додатка ГАТС з Авiатранспортних послуг. Визначення з пункту 6 додатка ГАТС з Авiатранспортних послуг цим вводяться до змiсту i є частиною цього роздiлу.

     3. Статтi 3.4, 3.5 i 3.6 не повиннi застосовуватися до законiв, норм або вимог, що регулюють придбання державними органами послуг для державних цiлей, без намiру комерцiйного перепродажу чи намiру надання послуг для комерцiйного продажу.

Стаття 3.2
Упровадження положень ГАТС

     Там, де положення цього роздiлу передбачають, що положення ГАТС вводяться до змiсту i є частиною цього роздiлу, значення термiнiв, використовуваних в положеннях ГАТС, повиннi розумiтися таким чином:

     a) "член" означає "Сторона";

     b) "графiк" означає графiк, який зазначено в статтi 3.17 i який наведено в додатку VII, а також

     c) "специфiчне зобов'язання" означає специфiчне зобов'язання у графiку, зазначеному в статтi 3.17 цього роздiлу.

Стаття 3.3
Визначення

     Для цiлей цього роздiлу:

     a) наведенi нижче визначення зi статтi I ГАТС цим уведено до змiсту i є частиною цiєї Угоди:

     i) "торгiвля послугами";

     ii) "послуги", а також

     iii) "послуга, надана для виконання владних повноважень";

     b) "заходи Сторiн" означає заходи, яких уживають Сторони i якi визначено в пiдпунктах "a, i" та "a, ii" пункту 3 статтi I ГАТС;

     c) "постачальник послуги" означає будь-яку особу, що постачає або хоче постачати послугу1;

____________
     1 Якщо послуга не надана, або її хотiли надати безпосередньо через юридичну особу, але через iншi форми комерцiйної присутностi, нiж вiддiлення чи представницький офiс, постачальник послуги (тобто юридична особа) повинен, через таку комерцiйну присутнiсть погодити режим, наданий для постачальникiв послуги згiдно з цим Роздiлом. Такий режим повинен поширюватися на комерцiйну присутнiсть, через яку послуга була надана або її хотiли надати, i може не поширюватися на будь-якi iншi частини постачальника послуг, що знаходиться за межами територiї, де була надана послуга, чи її хотiли надати.

     d) "фiзична особа iншої Сторони" означає фiзичну особу, яка згiдно iз законодавством Сторони є:

     i) громадянином цiєї Сторони, який проживає на територiї будь-якого iз членiв СОТ; або

     ii) резидентом цiєї Сторони, який постiйно проживає на територiї будь-якої Сторони, якщо ця iнша Сторона застосовує по сутi таке саме ставлення до резидентiв, як до своїх громадян у питаннях заходiв пiд час торгiвлi послугами. Для надання послуги через присутнiсть фiзичних осiб (Спосiб 4) це визначення стосується резидентiв цiєї iншої Сторони, якi проживають на територiї будь-якої Сторони або на територiї будь-якого члена СОТ;

     e) "юридична особа iншої Сторони" означає юридичну особу, яка:

     i) заснована або iншим чином органiзована за законами цiєї iншої Сторони й бере участь в основних господарських операцiях на територiї:

     aa) будь-якої Сторони; або

     bb) будь-якого члена СОТ i перебуває у власностi або контролюється фiзичними особами цiєї iншої Сторони або юридичними особами, якi вiдповiдають умовам пiдпункту "i, aa";

     або

     ii) у разi постачання послуги через комерцiйну присутнiсть, якщо вона перебуває у власностi або контролюється:

     aa) фiзичними особами цiєї iншої Сторони; або

     bb) юридичними особами цiєї iншої Сторони, визначеними у пiдпунктi "e, i";

     f) наведенi нижче визначення статтi XXVIII ГАТС цим уведено до змiсту i є частиною цiєї Угоди:

     i) "захiд";

     ii) "надання послуги";

     iii) "заходи Членiв, що здiйснюють торгiвлю послугами";

     iv) "комерцiйна присутнiсть";

     v) "сектор" послуги;

     vi) "послуга iншого Члена";

     vii) "монопольний постачальник послуги";

     viii) "споживач послуги";

     ix) "особа";

     x) "юридична особа";

     xi) "перебувати у власностi", "контролюватися" i "бути фiлiалом", а також

     xii) "прямi податки".

Стаття 3.4
Режим найбiльшого сприяння

     1. Без обмеження заходiв, якi вживаються згiдно зi статтею VII ГАТС, i за винятком викладених у її Списку виняткiв з режиму найбiльшого сприяння, що мiстяться в додатку VIII, Сторона повинна негайно i беззастережно надати режим стосовно всiх заходiв, якi стосуються надання послуг, самих послуг, або постачальникiв послуг iншої Сторони, що був би не менш сприятливий, нiж режим, який вона надає для подiбних послуг i постачальникiв послуг будь-якої не-сторони.

     2. Пункт 1 цiєї статтi не застосовується до режиму, що надається згiдно з iншими iснуючими або майбутнiми договорами, укладеними однiєю зi Сторiн i нотифiкованими згiдно зi статтею V або статтею V-bis ГАТС.

     3. Якщо Сторона укладає або змiнює договiр, що зазначений у пунктi 2, вона повинна негайно повiдомити про це iншi Сторони i прагне надати iншим Сторонами режим, не менш сприятливий, нiж той, що надається вiдповiдно до такого договору. Зазначена вище Сторона повинна, за запитом будь-якої iншої Сторони, обговорити введення до змiсту цiєї Угоди режиму, не менш сприятливого, нiж той, що надається згiдно iз зазначеним вище договором.

     4. Права й обов'язки Сторiн стосовно переваг, наданих сусiднiм державам, повиннi регулюватися пунктом 3 статтi II ГАТС, який вводиться до змiсту i є частиною цiєї Угоди.

Стаття 3.5
Доступ до ринку

     Зобов'язання з доступу до ринку повиннi регулюватися статтею XVI ГАТС, яка цим вводиться до змiсту i є частиною цiєї Угоди.

Стаття 3.6
Нацiональний режим

     Зобов'язання стосовно нацiонального режиму повиннi регулюватися статтею XVII ГАТС, яка цим вводиться до змiсту i є частиною Угоди.

Стаття 3.7
Додатковi зобов'язання

     Додатковi зобов'язання повиннi регулюватися статтею XVIII ГАТС, яка цим вводиться до змiсту i є частиною цiєї Угоди.

Стаття 3.8
Внутрiшнє регулювання

     1. У секторах, де прийнятi конкретнi зобов'язання, кожна Сторона повинна забезпечити, щоб усi заходи загального застосування, що впливають на торгiвлю послугами, здiйснювалися розумно, об'єктивно i неупереджено.

     2. Кожна Сторона повинна мати або створити так швидко, як це практично можливо, судовi, арбiтражнi або адмiнiстративнi органи чи процедури, якi забезпечать на запит постачальника послуг, iнтереси якого порушенi, негайний розгляд адмiнiстративних рiшень, що впливають на торгiвлю послугами, i, якщо це обґрунтовано, застосування заходiв, якi усувають вiдповiднi адмiнiстративнi рiшення, що впливають на торгiвлю послугами. У випадках, коли зазначенi процедури не є незалежними вiд структур, уповноважених приймати адмiнiстративнi рiшення, про якi йдеться, Сторона повинна гарантувати, що процедури дiйсно забезпечують об'єктивний i неупереджений розгляд.

     3. У разi коли необхiдно мати дозвiл Сторони на поставку послуг, компетентнi органи влади цiєї Сторони повиннi протягом розумного промiжку часу пiсля подання заявки, оформленої згiдно з нацiональним законодавством, iнформувати заявника про рiшення, прийняте стосовно заявки. На запит заявника компетентнi органи влади Сторони повиннi надати без зайвої затримки iнформацiю про стан розгляду заявки.

     4. Кожна Сторона повинна забезпечити адекватнi процедури для перевiрки компетентностi фахiвцiв будь-якої iншої Сторони.

Стаття 3.9
Визнання

     1. Для виконання своїх вiдповiдних стандартiв або критерiїв для погодження, лiцензування або сертифiкацiї постачальникiв послуг, кожна Сторона повинна належним чином розглянути будь-якi запити iншої Сторони для того, щоб визнати отриманi освiту або досвiд, вiдповiднiсть вимогам, наданi лiцензiї або сертифiкати у цiй iншiй Сторонi. Таке визнання може здiйснюватися на пiдставi угоди або домовленостi з цiєю iншою Стороною, або надаватися незалежно.

     2. Коли Сторона на пiдставi угоди або домовленостi визнає отриману освiту або досвiд, вiдповiднiсть вимогам або отриманi лiцензiї та сертифiкати на територiї не-сторони, Сторона повинна надати iншiй Сторонi вiдповiдну можливiсть обговорити її вхiд до такої угоди або домовленостi, iснуючої або майбутньої, або обговорити рiвнозначну угоду або домовленiсть з нею. Коли Сторона надає визнання незалежно, вона повинна надати вiдповiдну можливiсть iншiй Сторонi, щоб показати, що отриманi освiта i досвiд, вiдповiднiсть вимогам, отриманi лiцензiї i сертифiкати на територiї тiєї iншої Сторони також повиннi визнаватися.

     3. Будь-яка така угода чи домовленiсть або незалежне визнання повиннi вiдповiдати положенням угоди СОТ, зокрема пункту 3 статтi VII ГАТС.

Стаття 3.10
Перемiщення фiзичних осiб

     1. Ця стаття застосовується до заходiв стосовно фiзичних осiб, якi є постачальниками послуг Сторони, i фiзичних осiб Сторони, якi найнятi постачальником послуги Сторони для надання послуги.

     2. Цей роздiл не повинен застосовуватися до заходiв стосовно фiзичних осiб, якi намагаються отримати доступ на ринок працi Сторони, а також не повинен застосовуватися до заходiв стосовно громадянства, мiсця проживання чи працевлаштування на постiйнiй основi.

     3. Фiзичним особам, яких охоплює конкретне зобов'язання, повинно бути дозволено надання послуги згiдно з умовами цього зобов'язання.

     4. Цей роздiл не повинен перешкоджати Сторонi застосовувати заходи для того, щоб регулювати в'їзд фiзичних осiб iншої Сторони, або їхнє тимчасове перебування на її територiї, у тому числi такi заходи, якi необхiднi для захисту недоторканностi кордонiв, забезпечення упорядкованого руху фiзичних осiб через її кордони, за умови, що такi заходи не застосовуються у такий спосiб, щоб звести до нуля чи зменшити переваги, якi отримуються будь-якою Стороною за умовами конкретного зобов'язання2.

____________
     2 Сам факт вимоги отримання вiзи для фiзичної особи не повинен уважатися таким, що скасовує або зменшує переваги згiдно зi специфiчним зобов'язанням.

Стаття 3.11
Прозорiсть

     Права й обов'язки Сторiн стосовно прозоростi регулюються пунктами 1 i 2 статтi III i статтею III-bis ГАТС, якi цим вводяться до змiсту i є частиною цiєї Угоди.

Стаття 3.12
Монополiї i виключнi постачальники послуг

     Права й обов'язки Сторiн стосовно монополiй i виключних постачальникiв послуг повиннi регулюватися пунктами 1, 2 i 5 статтi VIII ГАТС, якi цим вводяться до змiсту i є частиною цiєї Угоди.

Стаття 3.13
Практика дiлових вiдносин

     Права й обов'язки Сторiн стосовно практики дiлових вiдносин повиннi регулюватися статтею IX ГАТС, яка цим вводиться до змiсту i є частиною цiєї Угоди.

Стаття 3.14
Платежi та перекази

     1. За винятком обставин, передбачених у статтi 3.15, Сторона не повинна застосовувати обмежень стосовно мiжнародних переказiв i платежiв для поточних розрахункiв з iншою Стороною.

     2. Нiщо в цьому роздiлi не повинно торкатися прав та обов'язкiв Сторiн згiдно зi статтями угоди Мiжнародного валютного фонду (далi - МВФ), у тому числi використання заходiв обмiну валюти, якi проводяться вiдповiдно до статей угоди МВФ, за умови, що Сторона не повинна накладати обмежень на капiтальнi операцiї, що суперечать її конкретним зобов'язанням стосовно таких операцiй, за винятком згiдно зi статтею 3.15 або на вимогу МВФ.

Стаття 3.15
Обмеження для захисту платiжного балансу

     1. Сторони повиннi намагатися уникати введення обмежень для захисту платiжного балансу.

     2. Будь-яке обмеження для захисту платiжного балансу, прийняте або пiдтримуване Стороною згiдно зi статтею XII ГАТС, повинне застосовуватися вiдповiдно до цього роздiлу.

Стаття 3.16
Винятки

     Права й обов'язки Сторiн стосовно загальних виняткiв i виняткiв безпеки повиннi регулюватися статтею XIV i пунктом 1 статтi XIV-bis ГАТС, якi цим вводяться до змiсту i є частиною цiєї Угоди.

Стаття 3.17
Графiки специфiчних зобов'язань

     1. Кожна Сторона повинна встановити в графiку специфiчнi зобов'язання, якi вона бере на себе згiдно зi статтями 3.5, 3.6 i 3.7 цiєї Угоди. Стосовно секторiв, де такi зобов'язання взято, на кожному графiку повинно бути зазначено:

     a) строки, обмеження й умови доступу до ринку;

     b) умови та застереження стосовно нацiонального режиму;

     c) зобов'язання, що стосуються додаткових зобов'язань, перелiченi в статтi 3.7, а також

     d) у вiдповiдних випадках, часовi рамки для впровадження таких зобов'язань i дату набрання чинностi такими зобов'язаннями.

     2. Заходи, не сумiснi зi статтями 3.5 i 3.6 цiєї Угоди, повиннi вживатися, як зазначено у пунктi 2 статтi XX ГАТС.

     3. Графiки специфiчних зобов'язань Сторiн мiстяться в додатку VII.

Стаття 3.18
Змiна графiкiв специфiчних зобов'язань

     Сторони повиннi згiдно з письмовим запитом Сторони проводити консультацiї, щоб обговорити будь-якi змiни або вiдкликання конкретного зобов'язання з графiка специфiчних зобов'язань Сторони, що зробила такий запит. Консультацiї повиннi бути проведенi протягом трьох мiсяцiв пiсля того, як Сторона зробила свiй запит. У консультацiях Сторони повиннi прагнути забезпечити, щоб загальний рiвень взаємовигiдних зобов'язань був не менш сприятливим для торгiвлi, нiж той, що був вiдображений у графiку специфiчних зобов'язань перед проведенням консультацiй. Змiни графiкiв специфiчних зобов'язань є предметом процедур, установлених у статтях 8 i 10.5 цiєї Угоди.

Стаття 3.19
Перегляд

     Для подальшої лiбералiзацiї торгiвлi послугами мiж собою, а особливо усунення практично всiєї залишкової дискримiнацiї у десятирiчний перiод, Сторони повиннi переглядати свої графiки специфiчних зобов'язань i свої списки виняткiв з режиму найбiльшого сприяння принаймнi раз на два роки або частiше, якщо це погоджено, беручи до уваги особливо будь-яку самостiйну лiбералiзацiю та роботу, що ведеться за сприяння СОТ. Перший такий перегляд повинен вiдбутися не пiзнiше як через три роки пiсля набрання чинностi цiєю Угодою.

Стаття 3.20
Додатки

     Наведенi нижче додатки становлять невiд'ємну частину цього роздiлу:

     додаток VII - Графiки специфiчних зобов'язань;

     додаток VIII - Списки виняткiв з режиму найбiльшого сприяння;

     додаток IX - Фiнансовi послуги, а також

     додаток X - Телекомунiкацiйнi послуги.

Роздiл 4
Iнвестицiї

Стаття 4.1
Сфера застосування

     1. Цей роздiл застосовується до iнвестицiй на територiї однiєї Сторони, здiйснених iнвестором iншої Сторони, якi становлять або належать до прямих iнвестицiй. Вiн не стосується iнвестицiй у сектори послуг, якi розглядаються в роздiлi 33.

____________
     3 Для уникнення сумнiвiв Сторони пiдтверджують, що послуги, якi спецiально виключенi зi сфери застосування роздiлу 3 (права на повiтрянi перевезення) вважаються такими, що покриваються секторами послуг, i, таким чином, не належать до сфери застосування роздiлу Iнвестицiї.

     2. Цей роздiл застосовується до iнвестицiй незалежно вiд того, були вони здiйсненi до чи пiсля того, як Угода набрала чинностi. Вiн не застосовується, однак, до спорiв, якi виникли внаслiдок подiй, що вiдбулися до набрання чинностi Угодою.

     3. Положення цього роздiлу застосовуються без шкоди для тлумачення або застосування прав та обов'язкiв передбачених будь-яким iншим мiжнародним договором, який стосується iнвестицiй та оподаткування й Сторонами якого є Україна та одна чи кiлька країн - членiв ЄАВТ.

Стаття 4.2
Визначення

     Для цiлей цього роздiлу

     a) "прямi iнвестицiї" означають участь iнвестора в капiталi пiдприємства, яка становить не менше 10 вiдсоткiв прямого чи опосередкованого володiння обсягу корпоративних прав цього пiдприємства. "Непряме володiння" стосується обсягу корпоративних прав, який належить iнвестору згiдно з вiдповiдними уточненнями МВФ до визначення поняття "прямi iнвестицiї";

     b) "пiдприємство Сторони" означає будь-яку юридичну особу або iншу органiзацiю, засновану або iншим чином органiзовану згiдно з законодавством однiєї зi Сторiн, яка займається пiдприємницькою дiяльнiстю на територiї тiєї самої або iншої Сторони;

     c) "iнвестицiї" означають всi види активiв, у тому числi, але не обмежуючися ними: будь-яка акцiонерна або iнша участь у капiталi пiдприємства; право вимоги боргу та право вимоги виконання; права iнтелектуальної власностi; права, якi надаються вiдповiдно до закону або за договором, такi як концесiї, лiцензiї та дозволи, а також будь-якi права на рухоме й нерухоме майно;

     d) "iнвестицiйна дiяльнiсть" означає створення, придбання, розширення, управлiння, проведення, експлуатацiю, технiчне обслуговування, користування, володiння i продаж або iнше вiдчуження iнвестицiй;

     e) "iнвестицiї iнвестора Сторони" означають iнвестицiю, яка безпосередньо чи опосередковано знаходиться у власностi iнвестора цiєї Сторони або контролюються ним;

     f) "iнвестор Сторони" означає:

     i) фiзичну особу, яка має громадянство або дозвiл на постiйне проживання в Сторонi згiдно iз чинним законодавством;

     ii) юридичну особу або iншу органiзацiю, яка заснована або iншим чином органiзована згiдно iз законодавством Сторони i здiйснює значний обсяг дiлових операцiй на територiї будь-якої Сторони, незалежно вiд того, спрямована її дiяльнiсть на отримання прибутку чи нi, та незалежно вiд того, чи є вона приватною або державною iнституцiєю, яка здiйснює або здiйснила iнвестицiї на територiї iншої Сторони.

     g) "захiд" означає будь-який захiд, здiйснений Стороною, у формi закону, постанови, правила, порядку, рiшення, адмiнiстративної дiї тощо.

Стаття 4.3
Загальний режим

     Кожна Сторона надає iнвесторам iншої Сторони, їхнiм iнвестицiям, режим згiдно з мiжнародним правом, у тому числi справедливе та рiвноправне ставлення i повний захист та безпеку.

Стаття 4.4
Нацiональний режим

     Кожна Сторона з урахуванням виняткiв, установлених статтею 4.11, i застереженнями, викладеними в додатку XI, повинна надавати iнвесторам iншої Сторони та їхнiм iнвестицiям режим не менш сприятливий, нiж той, який у подiбних ситуацiях вона надає власним iнвесторам та їхнiм iнвестицiям, що стосуються iнвестицiйної дiяльностi на її територiї.

Стаття 4.5
Режим найбiльшого сприяння

     1. За винятком випадкiв, передбачених у додатку XII, кожна Сторона повинна надавати iнвесторам iншої Сторони та їхнiм iнвестицiям режим не менш сприятливий, нiж той, який вона надає у подiбних ситуацiях iнвесторам держав, якi не є стороною цiєї Угоди, та їхнiм iнвестицiям, що стосуються iнвестицiйної дiяльностi на її територiї.

     2. Якщо одна зi Сторiн надає преференцiйний режим для iнвестицiй iнвесторiв будь-якої держави, яка не є стороною цiєї Угоди, шляхом укладення угоди про вiльну торгiвлю, митний союз, спiльний ринок або iншого договору про економiчну iнтеграцiю, вона не зобов'язана застосовувати такий режим до iнвестицiй iнвесторiв iншої Сторони. Те саме застосовується до режиму, наданого Стороною шляхом укладення будь-якого договору про захист iнвестицiй або угоди про запобiгання подвiйному оподаткуванню.

     3. Якщо одна зi Сторiн пiсля того, як ця Угода набрала чинностi, шляхом укладення договору, зазначеного в пунктi 2 цiєї статтi, надала державi, що не є стороною цiєї Угоди, режим бiльш сприятливий нiж той, що надається цiєю Угодою, така Сторона повинна розглянути запит iншої Сторони стосовно включення в цю Угоду бiльш вигiдного режиму, наданого країнi, що не є стороною цiєї Угоди.

Стаття 4.6
Доступ до судових iнстанцiй

     Кожна Сторона на своїй територiї надаватиме iнвесторам iншої Сторони режим не менш сприятливий, нiж той, який вона надає власним iнвесторам або iнвесторам країни, яка не є стороною цiєї Угоди, стосовно юрисдикцiї її судiв, а також її адмiнiстративних трибуналiв та судових установ, як стосовно подання позовiв, так i для захисту прав iнвесторiв.

Стаття 4.7
Ключовий персонал

     1. Сторони вiдповiдно до свого законодавства стосовно в'їзду, проживання та працевлаштування фiзичних осiб, справедливо розглядатимуть запити iнвесторiв iншої Сторони та персоналу, який найняли цi iнвестори або пiдприємства з їхнiми iнвестицiями, стосовно в'їзду й тимчасового перебування на територiях Сторiн для здiйснення дiяльностi, пов'язаної з управлiнням, обслуговуванням, користуванням, володiнням, поширенням або розмiщенням вiдповiдних iнвестицiй, у тому числi надання консультацiй або основних технiчних послуг.

     2. Сторони вiдповiдно до свого законодавства дозволяють iнвесторам iншої Сторони, якi мають iнвестицiї на їхнiх територiях, та пiдприємствам з iнвестицiями таких iнвесторiв наймати будь-яку особу на вибiр iнвестора або пiдприємства з iнвестицiями такого iнвестора, незважаючи на її нацiональну належнiсть i громадянство, за умови, що ця особа має дозвiл на в'їзд, перебування та працевлаштування на територiї iншої Сторони i таке працевлаштування вiдповiдає умовам та строку дiї дозволу, що був наданий цiй особi.

     3. Сторони вiдповiдно до свого законодавства надаватимуть дозвiл на тимчасовий в'їзд та перебування, а також необхiдну пiдтверджувальну документацiю чоловiку або дружинi та неповнолiтнiм дiтям фiзичної особи, якiй надано дозвiл на тимчасовий в'їзд, перебування та працевлаштування згiдно з пунктами 1 та 2. Чоловiк або дружина та неповнолiтнi дiти отримують дозвiл на перебування на перiод, визначений для такої особи.

Стаття 4.8
Право на регулювання

     1. Нiщо в цьому роздiлi не повинно тлумачитись як перешкода Сторонi уживати, пiдтримувати або впроваджувати будь-який захiд вiдповiдно до цього роздiлу, який вiдповiдає державним iнтересам, зокрема, такi заходи, якi забезпечили б охорону здоров'я, безпеку та захист навколишнього середовища, а також обґрунтованi заходи для пруденцiйних цiлей.

     2. Будь-яка Сторона не повинна вiдмовлятися або iншим чином вiдходити чи пропонувати вiдмовлятися або iншим чином вiдходити вiд таких заходiв, як заохочення створення, придбання, розширення та утримання на своїй територiї iнвестицiй iнвесторiв Сторони або тих хто не є сторонами цiєї Угоди.

Стаття 4.9
Прозорiсть

     Закони, нормативно-правовi акти, судовi рiшення та адмiнiстративнi правила загального застосування, якi застосовуються будь-якою Стороною, а також чиннi мiж Сторонами угоди, якi стосуються питань, охоплених цим роздiлом, повиннi бути опублiкованi у найкоротшi строки або iншим чином розмiщенi для публiчного ознайомлення таким чином, щоб дозволити Сторонам та iнвесторам ознайомитися з ними. Положення цiєї статтi не вимагає вiд будь-якої Сторони розкриття iнформацiї, яка б перешкоджала виконанню законодавства або iншим чином суперечила державним iнтересам, або завдавала шкоди комерцiйним iнтересам будь-якого iнвестора.

Стаття 4.10
Iнвестицiйнi заходи, пов'язанi з торгiвлею

     Сторони пiдтверджують свої зобов'язання згiдно з Угодою СОТ про пов'язанi з торгiвлею iнвестицiйнi заходи (тут i далi - ТРIМС) i тим самим уключають положення ТРIМС як частину цiєї Угоди.

Стаття 4.11
Застереження

     1. Нацiональний режим, передбачений у статтi 4.4, не поширюється на:

     a) будь-якi застереження, якi включенi Стороною до додатка XI;

     b) змiни до застережень, що охоплюються пiдпунктом "a" настiльки, наскiльки такi змiни не зменшують вiдповiдностi застереження статтi 4.4;

     c) будь-яке нове застереження, прийняте Стороною та внесене до додатка XI, яке не впливає на загальний рiвень зобов'язань цiєї Сторони згiдно iз цiєю Угодою;

     настiльки, наскiльки такi застереження не суперечать статтi 4.4.

     2. У рамках оглядiв, передбачених статтею 4.15, Сторони зобов'язуються переглядати статус застережень, викладених у додатку XI, для їхнього скорочення або скасування.

     3. Будь-яка Сторона будь-коли може, або на прохання iншої Сторони, або односторонньо, скасувати цiлком або частково застереження, що викладенi в додатку XI, шляхом письмового повiдомлення про це iнших Сторiн.

     4. Будь-яка Сторона будь-коли може включити нове застереження до додатка XI вiдповiдно до пiдпункту "c" пункту 1 цiєї статтi, шляхом письмового повiдомлення iнших Сторiн. У разi отримання такого письмового повiдомлення iншi Сторони можуть надiслати запит про проведення консультацiй стосовно такого застереження. Пiсля отримання запиту про консультацiї Сторона, яка вносить нове застереження, повинна розпочати консультацiї з iншими Сторонами.

Стаття 4.12
Платежi та перекази

     1. За винятком обставин, передбачених у статтi 4.13, Сторона не запроваджує обмежень стосовно поточних платежiв та руху капiталу, пов'язаних з прямими iнвестицiями, охоплених цим роздiлом.

     2. Нiщо в цьому роздiлi не впливає на права й зобов'язання Сторiн вiдповiдно до статей Угоди МВФ, у тому числi використання валютних операцiй, якi вiдповiдають згаданим статтям, за умови, що Сторона не запроваджує обмеження на капiтальнi операцiї, що не вiдповiдають її зобов'язанням згiдно iз цим роздiлом.

Стаття 4.13
Обмеження для захисту платiжного балансу

     1. Сторони докладатимуть зусиль для уникнення запровадження обмежень для захисту платiжного балансу.

     2. Права i обов'язки Сторiн стосовно таких обмежень повиннi регулюватися пунктами 1 - 3 статтi XII ГАТС, якi цим включено до змiсту i є частиною цього роздiлу, mutatis mutandis.

     3. Сторона, що запроваджує або застосовує такi обмеження у найкоротший строк повинна поiнформувати Спiльний комiтет.

Стаття 4.14
Винятки

     Права й обов'язки Сторiн стосовно загальних виняткiв регулюються статтею XIV ГАТС, яка цим уключена до змiсту i є частиною цього роздiлу, mutatis mutandis.

Стаття 4.15
Умови перегляду

     Держави ЄАВТ та Україна пiдтверджують свої зобов'язання переглядати iнвестицiйний режим та рух iнвестицiй мiж своїми територiями, сумiсними з своїми обов'язками в рамках мiжнародних iнвестицiйних угод, не пiзнiше нiж через три роки пiсля набрання чинностi цiєю Угодою з регулярною перiодичнiстю.

Роздiл 5
Захист iнтелектуальної власностi

Стаття 5
Захист iнтелектуальної власностi

     1. Сторони повиннi надавати i забезпечувати вiдповiдний ефективний i недискримiнацiйний захист прав iнтелектуальної власностi, передбачати заходи для примусового забезпечення їхнього захисту вiд порушень, пiдробок та пiратства, згiдно з положеннями цiєї статтi, додатка XIII до цiєї Угоди i мiжнародних угод, на якi посилаються ця стаття та зазначений додаток.

     2. Сторони повиннi надавати громадянам iншої Сторони режим не менш сприятливий, нiж той, що вони надають своїм громадянам. Звiльнення вiд цього зобов'язання повинне здiйснюватися вiдповiдно до чинних положень статей 3 i 5 Угоди СОТ про торговельнi аспекти прав iнтелектуальної власностi вiд 15 квiтня 1994 року (далi - Угода ТРIПС)

     3. Сторони повиннi надавати громадянам iншої Сторони режим не менш сприятливий, нiж той, що вони надають громадянам будь-якої iншої держави. Звiльнення вiд цього зобов'язання повинне здiйснюватися вiдповiдно до чинних положень Угоди ТРIПС, а саме статей 4 i 5 цiєї Угоди.

     4. Сторони погоджуються на запит будь-якої iншої Сторони до Спiльного комiтету, переглянути положення стосовно захисту прав iнтелектуальної власностi, якi мiстяться в цiй статтi й у додатку XIII, з намiром подальшого полiпшення рiвня захисту i недопущення або усунення торговельних викривлень, спричинених iснуючими рiвнями захисту прав iнтелектуальної власностi.

Роздiл 6
Державнi закупiвлi

Стаття 6.1
Мета

     Сторони забезпечують взаємне та ефективне вiдкриття своїх ринкiв державних закупiвель вiдповiдно до положень цього роздiлу та його додаткiв з тим щоб максимально збiльшити конкурентнi можливостi для постачальникiв i зробити державнi витрати бiльш ефективними.

Стаття 6.2
Сфера застосування

     Цей роздiл застосовується до будь-якого заходу, що стосується охоплюваної закупiвлi. Для цiлей цього роздiлу "охоплювана закупiвля" означає закупiвлю для державних цiлей товарiв та послуг чи будь-якого поєднання зазначеного як визначено в статтi 1 додатка XIV чи будь-якої їхньої комбiнацiї, як зазначено в статтi 2 додатка XIV та в додатку XV.

Стаття 6.3
Системи закупiвель

     Сторони забезпечують вiдповiднiсть своїх систем закупiвель положенням, визначеним у додатку XIV та додатку XV, та дотримання своїми закупiвельними органiзацiями положень, визначених у цих додатках.

Стаття 6.4
Нацiональний режим та недискримiнацiя

     1. Стосовно будь-якого заходу стосовно охоплюваної закупiвлi кожна зi Сторiн повинна забезпечити, щоб її закупiвельнi органiзацiї без зволiкань та безумовно надавали стосовно товарiв i послуг будь-якої iншої Сторони та постачальникiв будь-якої iншої Сторони, яка пропонує товари або послуги, режим не менш сприятливий, нiж той, який надають вiтчизняним товарам, послугам та постачальникам.

     2. Стосовно будь-якого заходу стосовно охоплюваної закупiвлi кожна зi Сторiн повинна забезпечити, щоб її закупiвельнi органiзацiї:

     a) не створювали постачальнику, заснованому в цiй країнi, режиму, який є менш сприятливим, нiж той, що надається iншому постачальнику, заснованому в цiй країнi, на пiдставi ступеня iноземної приналежностi або власностi, а також

     b) не створювали дискримiнацiйного режиму мiсцевому постачальнику на пiдставi того, що вiн є постачальником товарiв або послуг iншої Сторони.

Стаття 6.5
Проведення закупiвлi

     Сторона повинна забезпечити, щоб її закупiвельнi органiзацiї проводили охоплювану закупiвлю прозоро та неупереджено:

     a) вiдповiдно до цього роздiлу, iз застосуванням методiв, таких як вiдкрита тендерна процедура, вибiркова тендерна процедура та обмежена тендерна процедура, як це визначено у статтях 11 - 13 додатка XIV;

     b) уникаючи конфлiкту iнтересiв, а також

     c) запобiгаючи корупцiйним дiям.

Стаття 6.6
Правила походження

     Для цiлей охоплюваної закупiвлi жодна Сторона не застосовує правил походження, якi вiдрiзняються вiд правил походження, що застосовуються Стороною в той самий час при звичайнiй торгiвлi.

Стаття 6.7
Взаємозалiки

     Стосовно охоплюваної закупiвлi Сторона повинна забезпечити, щоб її закупiвельнi органiзацiї не вимагали, не враховували, не встановлювали та не застосовували у примусовому порядку будь-якi взаємозалiки.

Стаття 6.8
Публiкацiя iнформацiї про закупiвлi

     1. Кожна Сторона без зволiкання публiкує iнформацiю про будь-який захiд загального застосування, що стосується державних закупiвель, та будь-якi змiни, унесенi до вiдповiдного заходу, в офiцiйно визначеному електронному або друкованому засобi iнформацiї, що широко розповсюджується та залишається легкодоступним для громадськостi.

     2. Кожна Сторона на запит iншої Сторони надає роз'яснення стосовно зазначеної iнформацiї.

Стаття 6.9
Iнформацiйнi технологiї

     1. Сторони, наскiльки це можливо, намагатимуться використовувати електроннi засоби комунiкацiї для здiйснення ефективного поширення iнформацiї стосовно державних закупiвель, зокрема iнформацiї стосовно тендерних можливостей, яка надається закупiвельними органiзацiями при цьому дотримуючися принципiв прозоростi й недискримiнацiї.

     2. Пiд час проведення охоплюваної закупiвлi електронними засобами закупiвельна органiзацiя:

     a) забезпечує, щоб закупiвля проводилася з використанням систем iнформацiйних технологiй та програмного забезпечення, у тому числi тих, що стосуються перевiрки прав доступу до iнформацiї та її криптографiчного захисту, що є загальнодоступними та можуть взаємодiяти з iншими загальнодоступними системами iнформацiйних технологiй та програмним забезпеченням, а також

     b) пiдтримувати механiзми, що забезпечують достовiрнiсть заявок про участь i тендерних пропозицiй, у тому числi час отримання та попередження несанкцiонованого доступу.

Стаття 6.10
Спiвробiтництво

     1. Сторони визнають важливiсть спiвробiтництва для полiпшення взаєморозумiння їхнiх вiдповiдних державних систем закупiвель та для полiпшення доступу на вiдповiднi ринки цих Сторiн, зокрема для постачальникiв малого бiзнесу.

     2. Сторони докладатимуть зусиль для спiвробiтництва у сферi державних закупiвель шляхом обмiну досвiдом та iнформацiю стосовно останнiх досягнень та нормативно-правової бази.

     3. Технiчна допомога буде надаватися за наявностi належним чином поданих запитiв.

Стаття 6.11
Загальнi винятки

     1. Нiщо в цьому роздiлi не тлумачиться таким чином, який завадить будь-якiй Сторонi вживати будь-яких заходiв або не розкривати будь-якої iнформацiї, якi вона вважає необхiдними для захисту її суттєвих iнтересiв безпеки, пов'язаних iз закупiвлею зброї, боєприпасiв або вiйськових матерiалiв, або закупiвлею, необхiдною для нацiональної безпеки або для цiлей нацiональної оборони.

     2. З урахуванням вимоги, що такi заходи не повиннi застосовуватися у спосiб, який стане засобом довiльної або невиправданої дискримiнацiї мiж країнами, де iснують подiбнi умови, або замаскованим обмеженням мiжнародної торгiвлi, нiщо в цьому роздiлi не тлумачиться таким чином, який завадить будь-якiй Сторонi встановлювати або виконувати заходи необхiднi для захисту громадської моралi, правопорядку чи безпеки, життя або здоров'я людей, тварин або рослин, iнтелектуальної власностi; або пов'язанi з продуктами чи послугами осiб з обмеженими можливостями або фiлантропiчних установ чи працею в'язнiв.

Стаття 6.12
Змiни та виправлення сфери охоплення

     1. Сторона може змiнити або виправити її сферу охоплення, визначену в додатку XIV або в додатку XV, за умови, що:

     a) така Сторона повiдомить iншу Сторону в письмовiй формi;

     b) така Сторона одночасно пропонує адекватнi компенсацiйнi корегування для збереження рiвня охоплення, який спiввiдноситься з рiвнем охоплення, що iснував до внесення змiн, за винятком випадкiв, передбачених у пунктi 2 цiєї статтi, та

     c) жодна зi Сторiн не висловила заперечення у письмовiй формi протягом 45 днiв з дати повiдомлення. Сторони можуть домовитися про продовження кiнцевого строку до завершення своїх внутрiшнiх процедур.

     2. Сторона не повинна забезпечувати компенсацiйнi коригування, коли Сторони погоджуються з тим, що запропонована змiна охоплює закупiвельну органiзацiю, над якою Сторона фактично скасувала свiй контроль чи вплив. Коли Сторона заперечує проти твердження, що такий державний контроль або вплив було фактично скасовано, така Сторона може запитати додаткову iнформацiю або проведення консультацiй для уточнення характеру будь-якого державного контролю або впливу i досягнення домовленостi про продовження охоплення закупiвельної органiзацiї.

     3. Поправки вiдповiдно до цiєї статтi набирають чинностi через 45 днiв пiсля дати розповсюдження повiдомлення або пiсля закiнчення погодженого часу для подання заперечень на таке повiдомлення. Сторона, яка звернулася з проханням про внесення змiни або виправлення, повинна повiдомити депозитарiю про таку змiну або виправлення.

Стаття 6.13
Подальшi переговори

     У разi коли в майбутньому одна зi Сторiн надасть третiй сторонi додатковi переваги у сферi доступу та обсягiв її вiдповiдних ринкiв державних закупiвель, якi погоджено в цьому роздiлi та додатках XIV та XV, така Сторона повинна погодитись, у разi вiдповiдного запиту будь-якої iншої зi Сторiн, вступити у переговори для розширення сфери охоплення на взаємних засадах.

Роздiл 7
Конкуренцiя

Стаття 7
Правила конкуренцiї, що стосуються компанiй

     1. Наведена нижче практика є не сумiсною з належним функцiонуванням цiєї Угоди, оскiльки вона може негативно впливати на торгiвлю мiж державами ЄАВТ та Україною:

     a) всi угоди мiж пiдприємствами, рiшення асоцiацiй пiдприємств та погодження практики мiж пiдприємствами, якi мають на метi або здiйснюють перешкоджання, обмеження або викривлення конкуренцiї;

     b) зловживання одним або кiлькома пiдприємствами домiнуючим положенням на територiях Сторiн у цiлому або на переважнiй частинi територiї.

     2. Положення пункту 1 цiєї статтi також поширюються на дiяльнiсть державних компанiй та компанiй, яким Сторони надають виключнi, або ексклюзивнi, права, якщо тiльки застосування цих положень не перешкоджає виконанню, згiдно iз законом або фактично вiдповiдно до державних завдань, покладених на них.

     3. Жодне положення пункту 2 цiєї статтi не повинно тлумачитися як таке, що перешкоджає будь-якiй Сторонi створювати або зберiгати державнi пiдприємства, надавати пiдприємствам виключнi, або ексклюзивнi, права або залишати чинними такi права.

     4. Положення пунктiв 1 i 2 цiєї статтi не повиннi тлумачитись як такi, що створюють будь-якi прямi зобов'язання для пiдприємств.

     5. Сторони визнають важливiсть спiвробiтництва та проведення консультацiй для припинення антиконкурентних практик, зазначених у пунктах 1 i 2 цiєї статтi, або усунення їхнього негативного впливу на торгiвлю. Сторони можуть здiйснювати таке спiвробiтництво та проводити консультацiї через свої компетентнi органи. Спiвробiтництво включатиме обмiн вiдповiдною iнформацiєю, доступною Сторонам. Жодна Сторона не повинна розкривати iнформацiю, яка є конфiденцiйною вiдповiдно до її законодавства.

     6. Для змiцнення взаєморозумiння мiж Сторонами або вирiшення будь-яких питань, що випливають з цього роздiлу, i без шкоди для самостiйностi кожної зi Сторiн у сферi розробки, пiдтримки i забезпечення своєї конкурентної полiтики та законодавства Сторона може вимагати проведення консультацiй у рамках Спiльного комiтету. Зазначена вимога повинна мiстити причини проведення консультацiй. Консультацiї згiдно зi статтею 9.3 повиннi проводитися оперативно для досягнення результату вiдповiдно до цiлей, викладених у цьому роздiлi. Заiнтересованi Сторони надають Спiльному комiтету всебiчну пiдтримку та необхiдну iнформацiю.

     7. За винятком права на консультацiї вiдповiдно до пункту 6, жодна зi Сторiн не може вдаватися до врегулювання спорiв у рамках цiєї Угоди з будь-якого питання, що виникає згiдно iз цiєю статтею.

Роздiл 8
Iнституцiйнi положення

Стаття 8
Спiльний комiтет

     1. Цим Сторони засновують Спiльний комiтет Україна - ЄАВТ. Вiн повинен складатися з представникiв Сторiн, якi повиннi очолюватися мiнiстрами або делегованими ними для цiєї мети старшими посадовими особами.

     2. Спiльний комiтет повинен:

     a) контролювати i здiйснювати нагляд за впровадженням цiєї Угоди, помiж iншого, за допомогою повного перегляду застосування положень цiєї Угоди, з вiдповiдним пiдходом до будь-яких конкретних переглядiв, що передбаченi цiєю Угодою;

     b) стежити за можливiстю подальшого усунення бар'єрiв в торгiвлi та iнших обмежувальних заходiв, що стосуються торгiвлi мiж Україною i державами ЄАВТ;

     c) стежити за подальшим розвитком цiєї Угоди;

     d) контролювати роботу всiх пiдкомiтетiв i робочих груп, створених вiдповiдно до цiєї Угоди;

     e) прагнути вирiшувати спори, якi можуть виникнути у зв'язку з тлумаченням або застосуванням цiєї Угоди, а також

     f) розглядати будь-якi iншi питання, що можуть стосуватися дiї цiєї Угоди.

     3. Спiльний комiтет може вирiшити створити такi пiдкомiтети i робочi групи, якi вiн вважатиме за необхiднi для допомоги у виконаннi своїх завдань. Якщо iнше не передбачене у цiй Угодi, пiдкомiтети i робочi групи повиннi працювати згiдно з мандатом, установленим Спiльним комiтетом.

     4. Спiльний комiтет приймає рiшення, як це передбачено в цiй Угодi, i може давати рекомендацiї, на основi консенсусу.

     5. Спiльний комiтет повинен збиратися через два роки пiсля набрання чинностi цiєю Угодою. Пiсля цього, вiн повинен збиратися за взаємною згодою, коли це необхiдно, але зазвичай кожних два роки. Його зiбраннями повиннi керувати спiльно Україна i одна з держав ЄАВТ. Спiльний комiтет повинен визначити регламент своєї дiяльностi.

     6. Кожна Сторона будь-коли може шляхом письмового повiдомлення зробити запит на проведення спецiального засiдання Спiльного комiтету. Таке засiдання повинно вiдбутися протягом 30 днiв з моменту отримання запиту, якщо Сторони не погодять iнше.

     7. Спiльний комiтет може приймати рiшення про внесення змiн i доповнень до додаткiв i протоколiв до цiєї Угоди. Такi змiни й доповнення набирають чинностi в порядку, визначеному у вiдповiдному рiшеннi прийнятому Спiльним комiтетом.

Роздiл 9
Вирiшення спорiв

Стаття 9.1
Сфера застосування та рамки

     1. Положення цього роздiлу повиннi застосовуватися до вирiшення будь-яких спорiв, що стосуються тлумачення або застосування цiєї Угоди за винятком випадкiв, передбачених цiєю Угодою.

     2. Спори з одного i того самого приводу, що виникають згiдно iз цiєю Угодою i Угодою СОТ, можуть врегульовуватися у будь-якому судi на розсуд Сторони, що подає скаргу4. Обраний суд повинен використовуватися для виключення iнших судiв.

____________
     4 У цьому роздiлi поняття "Сторона", "Сторона спору", "Сторона, що подає скаргу" i "Сторона, на яку подають скаргу" можуть охоплювати одну й бiльше Сторiн.

     3. Для цiлей пункту 2, вирiшення спорiв вiдповiдно до Угоди СОТ вважається iнiцiйованим у разi подання Стороною запита про створення групи експертiв згiдно зi статтею 6 Домовленостi СОТ стосовно вирiшення спорiв, тодi як вирiшення спорiв вiдповiдно до цiєї Угоди вважається iнiцiйованим у разi подання запиту про арбiтраж вiдповiдно до пункту 1 статтi 9.4 цього роздiлу.

     4. Перед тим, як Сторона iнiцiюватиме вирiшення спорiв згiдно з Угодою СОТ проти iншої Сторони, така Сторона повинна повiдомити всi iншi Сторони про свiй намiр.

Стаття 9.2
Добрi послуги, примирення або посередництво

     1. Добрi послуги, примирення i посередництво є процедурами, якi виконуються добровiльно, якщо Сторони про це домовляться. Вони можуть початися i бути завершенi будь-коли. Вони можуть тривати, поки, вiдповiдно до цього роздiлу, тривають процедури створення арбiтражної комiсiї.

     2. Процеси розгляду спорiв, якi передбачають добрi послуги, примирення i посередництва, повиннi бути конфiденцiйними i не обмежувати прав Сторiн у будь-яких iнших судових процесах.

Стаття 9.3
Консультацiї

     1. Сторони повиннi завжди намагатися домовитися про тлумачення i застосування цiєї Угоди, а також докладати всi зусилля шляхом спiвробiтництва i проведення консультацiй для досягнення взаємоприйнятного рiшення, яке би взаємно задовольняла Сторони з будь-якого питання, що виникає вiдповiдно до цiєї статтi.

     2. Сторона може вимагати у письмовiй формi проведення консультацiй з iншою Стороною, якщо вона вважає, що заходи або iншi питання суперечать цiй Угодi. Сторона, що вимагає консультацiй, повинна одночасно повiдомити про це iншi Сторони. Сторона, до якої надiслано запит, повинна вiдповiсти на нього протягом десяти днiв з дати його отримання. Консультацiї повиннi вiдбуватися в рамках Спiльного комiтету, якщо Сторони, що надсилають i отримують запит про проведення консультацiй, не домовляться про iнше.

     3. Консультацiї повиннi початися протягом тридцяти днiв з дати отримання запиту про проведення консультацiй. Консультацiї з невiдкладних питань, у тому числi стосовно продукцiї, що швидко псується, повиннi розпочатися протягом п'ятнадцяти днiв пiсля отримання запиту про проведення консультацiй. Сторона, що подала запит про проведення консультацiй, має право вимагати створення арбiтражної комiсiї згiдно зi статтею 9.4, якщо Сторона, якiй надiслано запит, не вiдповiдає протягом десяти днiв, або не вступає в консультацiї протягом тридцяти днiв з дати отримання запиту про проведення консультацiй, або протягом п'ятнадцяти днiв з приводу невiдкладних питань.

     4. Сторони спору повиннi надати достатню iнформацiю, щоб провести повну перевiрку, яким чином заходи чи iншi дiї не сумiснi з цiєю Угодою, та поводитися з будь-якою конфiденцiйною iнформацiєю або iнформацiєю, що є власнiстю компанiї, якою вони в ходi консультацiй обмiнялися з iншою Стороною, таким самим чином, як з такою iнформацiєю поводиться Сторона, що її надала.

     5. Консультацiї повиннi бути конфiденцiйними i не обмежувати прав Сторiн у будь-яких подальших процесах.

     6. Сторони спору повиннi iнформувати iншi Сторони про будь-яке взаємно погоджене вирiшення спiрного питання.

Стаття 9.4
Створення арбiтражної комiсiї

     1. Якщо консультацiї, зазначенi в статтi 9.3, не допомогли вирiшити спiр протягом 60 днiв, або 30 днiв з невiдкладних питань, у тому числi спiр з приводу товарiв, що швидко псуються, пiсля дати отримання запиту про консультацiї Стороною, на яку подали скаргу, можливе звернення до арбiтражної комiсiї шляхом подання письмового запиту вiд Сторони, що подала скаргу, на Сторону, на яку скаржаться. Копiя цього запиту повинна бути передана iншим Сторонам цiєї Угоди, щоб вони могли визначитись, чи брати їм участь у спорi.

     2. Запит до арбiтражу повинен описувати конкретнi заходи або iншi спiрнi питання i надавати коротке викладення правових пiдстав для скарги.

     3. Арбiтражна комiсiя повинна включати в себе трьох членiв, якi повиннi бути призначенi згiдно з "Факультативними нормами вирiшення в арбiтражному порядку спорiв мiж двома державами у постiйнiй палатi третейського суду" вiд 20 жовтня 1992 року (далi - Факультативнi норми). Датою скликання арбiтражної комiсiї є дата, коли призначено її голову.

     4. Якщо Сторони спору не погодили iншого, арбiтражнiй комiсiї протягом 20 днiв з дати отримання запиту про скликання такої комiсiї повиннi бути наданi такi повноваження:

     "У свiтлi вiдповiдних положень цiєї Угоди вивчити питання, зазначенi у запитi на створення арбiтражної комiсiї вiдповiдно до статтi 9.4, прийняти юридичнi i фактичнi рiшення, а також рекомендацiї, якщо такi є, для вирiшення спору i виконання рiшення суду".

     5. Якщо бiльш нiж одна Сторона вимагає скликання арбiтражної комiсiї з приводу одного й того самого питання, або якщо запит уключає бiльш нiж одну Сторону, що захищається, i якщо це можливо, то повинна бути створена єдина арбiтражна комiсiя для вивчення скарг з приводу одного i того самого питання.

     6. Сторона, яка не є стороною спору, має право пiсля отримання письмового повiдомлення Сторiн спору, робити до арбiтражної комiсiї письмовi подання, отримувати документи, у тому числi додатки вiд Сторiн спору, вiдвiдувати слухання й робити уснi заяви.

Стаття 9.5
Процедури арбiтражної комiсiї

     1. Якщо iнше не зазначено в цiй Угодi чи не погоджене Сторонами спору, процедури арбiтражної комiсiї повиннi регулюватися диспозитивними нормами.

     2. Арбiтражна комiсiя повинна вивчити питання, зазначенi у запитi про скликання арбiтражної комiсiї у свiтлi вiдповiдних положень цiєї Угоди, якi тлумачаться вiдповiдно до правил тлумачення мiжнародного публiчного права.

     3. Якщо Сторони спору не погодили iншого, слухання арбiтражної комiсiї повиннi вiдбуватися в Женевi. Мовою будь-якого розгляду спору повинна бути англiйська. Слухання арбiтражної комiсiї повиннi бути вiдкритими для громадськостi, якщо Сторони спору не погодили iншого.

     4. Не повинно бути спiлкування на користь однiєї сторони з арбiтражною комiсiєю стосовно питання, що розглядається.

     5. Письмовi подання Сторiн, письмовi версiї усних заяв i вiдповiдей на запитання, поставленi арбiтрами, повиннi одночасно з тим, як вони подаються до арбiтражної комiсiї, бути переданi цiєю Стороною iншiй Сторонi спору i будь-який iнший Сторонi, яка виступила з повiдомлення вiдповiдно до пункту 6 статтi 9.4.

     6. Сторони повиннi поводитися з iнформацiєю як з конфiденцiйною, якщо вона подана будь-якою iншою Стороною арбiтражнiй комiсiї як конфiденцiйна.

     7. Рiшення арбiтражної комiсiї повинне бути прийняте бiльшiстю її членiв. Будь-який член може висловлювати окремi думки з питань, що не погодженi одноголосно. Арбiтражна комiсiя не має права розголошувати, якi члени належать до бiльшостi, чи до меншостi стосовно рiшення.

Стаття 9.6
Звiт арбiтражної комiсiї

     1. Арбiтражна комiсiя повинна, як загальне правило, подати початковий звiт, що мiстить її висновки i рiшення стосовно сторiн спору не пiзнiше як за 90 днiв з дати створення арбiтражної комiсiї. У жодному разi це не може бути пiзнiше як п'ять мiсяцiв з цiєї дати. Сторона спору може подати письмовi зауваження стосовно початкового звiту арбiтражної комiсiї протягом 14 днiв з дня отримання звiту. Арбiтражна комiсiя повинна надати сторонам спору кiнцевий звiт протягом 30 днiв з дати отримання ними початкового звiту.

     2. Остаточний звiт, а також будь-яке рiшення згiдно зi статтями 9.8 i 9.9 цього роздiлу, повиннi надаватися Сторонам. Звiти повиннi бути доступними громадськостi, якщо сторони спору не домовилися про iнше.

     3. Будь-яке рiшення арбiтражної комiсiї згiдно з будь-яким положенням цього роздiлу повинно бути остаточним та обов'язковим для сторiн спору.

Стаття 9.7
Призупинення або закiнчення розгляду справи арбiтражною комiсiєю

     1. Якщо сторони спору погодяться, арбiтражна комiсiя може перервати свою роботу будь-коли на строк, що не перевищує 12 мiсяцiв. Якщо робота арбiтражної комiсiї була перервана бiльш нiж на 12 мiсяцiв, повноваження арбiтражної комiсiї стосовно розгляду спору закiнчуються, якщо Сторони не погодять iншого.

     2. Сторона, що подає скаргу, може будь-коли перед виданням остаточного звiту вiдкликати свою скаргу. Таке вiдкликання не позбавляє її права подати нову скаргу стосовно того самого питання пiзнiше.

     3. Сторони спору можуть будь-коли погодити закiнчення розгляду спору арбiтражною комiсiєю, створеною згiдно iз цiєю Угодою, спiльно повiдомивши про це голову цiєї арбiтражної комiсiї.

     4. Арбiтражна комiсiя може на будь-якому етапi судового розгляду перед виданням остаточного звiту запропонувати сторонам спору спробувати вирiшити спiр шляхом переговорiв.

Стаття 9.8
Виконання остаточного звiту арбiтражної комiсiї

     1. Заiнтересована Сторона повинна негайно виконати рiшення арбiтражної комiсiї. Якщо це неможливо здiйснити вiдразу, сторони спору повиннi намагатися погодити розумний перiод часу для здiйснення цього. У разi вiдсутностi такої домовленостi протягом 30 днiв з дати видачi остаточного звiту, сторона спору може подати запит до арбiтражної комiсiї, що розглядала спiр, для того, щоб вона визначила розумний перiод часу, зважаючи на обставини справи. Рiшення арбiтражної комiсiї повинне бути надане протягом 30 днiв пiсля запиту.

     2. Заiнтересована сторона спору повинна повiдомити iншу сторону спору про вжитий для виконання рiшення арбiтражної комiсiї захiд, а також надати детальний опис того, як такий захiд забезпечить вiдповiднiсть, достатню для того, щоб дозволити iншiй сторонi спору оцiнити масштаб заходу.

     3. У разi незгоди стосовно iснування заходу на виконання рiшення арбiтражної комiсiї або узгодженостi цього заходу з рiшенням арбiтражної комiсiї, такий спiр вирiшується тiєю самою арбiтражною комiсiєю перед тим, як може вимагатися компенсацiя або застосоване призупинення переваг згiдно зi статтею 9.9 цього роздiлу. Зазвичай рiшення арбiтражної комiсiї повинне бути видане протягом 90 днiв.

Стаття 9.9
Компенсацiя та призупинення переваг

     1. Якщо заiнтересована Сторона не може повною мiрою виконати рiшення згiдно з остаточним звiтом арбiтражної комiсiї у розумний перiод часу, як це зазначено в пунктi 1 статтi 9.8, ця Сторона повинна увiйти до консультацiй для погодження взаємоприйнятної компенсацiї, якщо так вимагає Сторона, що подала скаргу. Якщо такої домовленостi не було досягнуто протягом 20 днiв пiсля запиту, Сторона, яка подала скаргу, має право призупинити надання гарантованих цiєю Угодою переваг, але лише рiвнозначних за вартiстю тим здiйсненим заходам або справам, якi арбiтражна комiсiя визначила як такi, що не вiдповiдають цiй Угодi.

     2. Стосовно того, якi переваги призупиняти, Сторона, що подала скаргу, повинна спочатку намагатися призупинити дiю переваг у тому самому секторi чи секторах, якi зазнали впливу вiд заходу або дiї, якi визнанi арбiтражною комiсiєю таким, що не вiдповiдають цiй Угодi. Якщо Сторона, яка подала скаргу, вважає, що призупинення переваг неможливо або неефективно у тому самому секторi або секторах, якi зазнали впливу вiд заходу або дiї, якi визнанi арбiтражною комiсiєю таким, що не вiдповiдають цiй Угодi, то така Сторона може призупинити вигоди в iнших секторах.

     3. Сторона, що подала скаргу, повинна повiдомити iншiй сторонi спору про переваги, якi вона має намiр призупинити, пiдстави для такого призупинення та час, коли призупинення почнеться, не пiзнiше як за 30 днiв до дати, якої планується набрання чинностi призупиненням переваг. Протягом 15 днiв пiсля повiдомлення, Сторона, на яку подали скаргу, може попросити арбiтражну комiсiю, яка розглядала спiр, вирiшити, чи переваги, якi Сторона, що подала скаргу, має намiр призупинити, рiвнозначнi пов'язаним з невiдповiдним цiй Угодi заходом, а також вирiшити, чи запропоноване призупинення вiдповiдає пунктам 1 i 2 цiєї статтi. Рiшення арбiтражної комiсiї повинно бути надане протягом 45 днiв пiсля такого запиту. Переваги не повиннi призупинятися доти, доки арбiтражна комiсiя не надасть вiдповiдного рiшення.

     4. Компенсацiя i призупинення вiддавання переваг повиннi бути тимчасовими заходами i повиннi застосовуватися Стороною, що подає скаргу, лише доти, доки захiд або дiя, якi вважаються такими, що вiдповiдають цiй Угодi, не усунутi або змiненi, для того, щоб привести їх у вiдповiднiсть до цiєї Угоди, або доти, доки сторони спору не вирiшать спiр iншим чином.

     5. За запитом сторони спору арбiтражна комiсiя першого звернення повинна пiсля припинення вiддання переваг визначити вiдповiднiсть вживаних заходiв, i, пiсля такого визначення, вирiшити, чи обмеження надання послуг повинне бути закiнчене або змiнене. Рiшення арбiтражної комiсiї повинне бути надане протягом 30 днiв з дати такого запиту.

Стаття 9.10
Iншi положення

     1. Якщо це можливо, арбiтражна комiсiя, зазначена у статтях 9.8 i 9.9 повинна складатися з тих самих членiв, що й арбiтражна комiсiя, яка видавала остаточний звiт. Якщо член з початкового складу арбiтражної комiсiї недоступний, призначення або замiна у списку арбiтрiв повиннi проводитися вiдповiдно до процедури виборiв початкового складу арбiтражної комiсiї.

     2. Будь-який зазначений у цьому роздiлi строк може бути змiнений за обопiльною згодою заiнтересованих Сторiн спору.

Роздiл 10
Прикiнцевi положення

Стаття 10.1
Виконання обов'язкiв

     Сторони повиннi вживати будь-яких загальних або конкретних заходiв, що необхiднi для виконання їхнiх обов'язкiв згiдно iз цiєю Угодою.

Стаття 10.2
Додатки, протоколи та доповнення

     Додатки та протоколи до цiєї Угоди, у тому числi доповнення, є невiд'ємною частиною цiєї Угоди.

Стаття 10.3
Еволюцiйне положення

     Сторони переглядатимуть цю Угоду в рамках Спiльного комiтету через три роки пiсля набрання чинностi цiєю Угодою з урахуванням подальшого розвитку мiжнародних економiчних вiдносин, зокрема в рамках СОТ i вiльних торгiвельних вiдносин з третiми країнами, та розглядатимуть можливостi розвитку та поглиблення спiвробiтництва мiж ними в рамках цiєї Угоди. Пiсля першого перегляду вони переглядатимуть цю Угоду раз у два роки в рамках Спiльного комiтету, з урахуванням будь-яких особливих положень стосовно подальшої лiбералiзацiї або перегляду, що мiститься в цiй Угодi.

Стаття 10.4
Сталий розвиток

     Сторони переглядатимуть цю Угоду в рамках Спiльного комiтету через три роки пiсля набрання чинностi цiєю Угодою в контекстi змiн у сферi торгiвлi та сталого розвитку.

Стаття 10.5
Унесення змiн

     1. Сторони можуть погодити будь-яке внесення змiн до цiєї Угоди. Iншi змiни до цiєї Угоди, нiж тi, що зазначенi у пунктi 7 статтi 8 цiєї Угоди, повиннi, пiсля їхнього розгляду в рамках Спiльного комiтету, передаватися Сторонам для ратифiкацiї, прийняття або схвалення.

     2. Якщо Сторони не домовилися про iнше, змiни повиннi набрати чинностi з першого дня третього мiсяця, що слiдує за внесенням останнього документа про ратифiкацiю, прийняття або схвалення.

     3. Текст змiн, а також документи про ратифiкацiю, прийняття або схвалення повиннi подаватися депозитарiю.

Стаття 10.6
Приєднання

     1. Будь-яка держава, яка стане членом Європейської асоцiацiї вiльної торгiвлi, може приєднатися до цiєї Угоди, за умови, що Спiльний комiтет схвалить таке приєднання на умовах, погоджених Сторонами. Документ про приєднання повинен бути переданий на зберiгання депозитарiю.

     2. Стосовно держави, яка приєднується до цiєї Угоди, Угода повинна набрати чинностi з першого дня третього мiсяця пiсля внесення документа про приєднання або пiсля погодження умов приєднання iснуючими Сторонами, залежно вiд того, що настане пiзнiше.

Стаття 10.7
Вихiд i припинення дiї

     1. Кожна Сторона може вийти з цiєї Угоди шляхом письмового повiдомлення депозитарiю. Вихiд з Угоди набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дати отримання депозитарiєм вiдповiдного повiдомлення.

     2. Якщо Україна виходить з Угоди, строк її дiї закiнчується, коли цей вихiд набирає чинностi.

     3. Будь-яка держава ЄАВТ, яка виходить з Конвенцiї, що засновує Європейську асоцiацiю вiльної торгiвлi, повинна на пiдставi самого цього факту в той самий день, коли цей вихiд набирає чинностi, припинити бути Стороною цiєї Угоди.

Стаття 10.8
Набрання чинностi

     1. Ця Угода пiдлягає ратифiкацiї, прийняттю або схваленню вiдповiдно до нацiонального законодавства Сторiн. Документи про ратифiкацiю, прийняття або схвалення повиннi бути зданими на зберiгання депозитарiю.

     2. Ця Угода набирає чинностi з першого дня третього мiсяця, що слiдує за датою, коли Україна i принаймнi одна з держав ЄАВТ здали на зберiгання депозитарiю документи про ратифiкацiю, прийняття або схвалення Угоди.

     3. Стосовно держави ЄАВТ, яка вносить свої документи про ратифiкацiю, прийняття або погодження пiсля того, як ця Угода набрала чинностi, для неї Угода повинна набрати чинностi в перший день третього мiсяця пiсля внесення її документiв про ратифiкацiю, прийняття або схвалення.

     4. Ця Угода не набере чинностi мiж державами ЄАВТ i Україною, якщо одночасно з нею не наберуть чинностi додатковi угоди про сiльське господарство. Ця Угода залишається чинною, доки дiють додатковi угоди про сiльське господарство мiж цими Сторонами.

Стаття 10.9
Депозитарiй

     Як депозитарiй дiє Уряд Норвегiї.

     На пiдтвердження чого тi, що пiдписалися нижче, будучи належним чином уповноваженими на це, пiдписали цю Угоду.

     Учинено в Рейк'явiку 24 червня 2010 року в одному оригiнальному примiрнику. Депозитарiй надсилає її засвiдченi копiї всiм Сторонам.

За Україну За Республiку Iсландiя
За Князiвство Лiхтенштейн
За Королiвство Норвегiя
За Швейцарську Конфедерацiю

 

Додаток I
(про який iдеться в пiдпунктi "a" пункту 1 статтi 2.1)

ВИКЛЮЧЕНI ТОВАРИ

     Товари, зазначенi в таблицях 1 та 2, вилучаються зi сфери застосування пiдпункту "а" пункту 1 статтi 2.1 цiєї Угоди:

Таблиця 1 - для держав - членiв ЄАВТ

ГС код Опис товарiв Виключено, якщо iмпортується до
35.01 Казеїни, казеїнати та iншi похiднi продукти з казеїну; казеїновi клеї. Норвегiя
Лiхтенштейн/
Швейцарiя
35.02 Альбумiни (у тому числi концентрати двох чи бiльше бiлкiв сироватки, що мiстять за вагою бiльш нiж 80 % бiлкiв сироватки, обчислених на основi сухої речовини), альбумiнати та iншi продукти альбумiну.  
  - яєчний альбумiн:  
3502.11 - - сухi Норвегiя
Лiхтенштейн/
Швейцарiя
3502.19 - - iншi Норвегiя
Лiхтенштейн/
Швейцарiя
3502.20 - Лактоальбумiн, у тому числi концентрати двох чи бiльше бiлкiв сироватки Норвегiя
3502.90 - iншi Норвегiя
35.05 Декстрини та iншi модифiкованi крохмалi (наприклад, пептизованi чи естерифiкованi крохмалi); клеї на основi крохмалiв, декстринiв чи iнших модифiкованих крохмалiв.  
3505.10 - Декстрини та iншi модифiкованi крохмалi Норвегiя
Лiхтенштейн/
Швейцарiя
ex 3505.20 - Клеї, для тваринних кормiв Лiхтенштейн/
Швейцарiя
38.09 Аппрети, фарби для полiпшення фарбування чи визначення барвникiв та iнших продуктiв та сумiшей (наприклад, приправи та протрава), що використовуються у текстильних, паперових, шкiряних або подiбних промисловостях, за винятком визначених сфер.  
ex 3809.10 - На основi крохмальних речовин, для тваринних кормiв Лiхтенштейн/
Швейцарiя
38.23 Промисловi одноосновнi карбоновi жирнi кислоти; кисле масло, одержане вiд перегону; промисловi жирнi спирти.  
  - Промисловi одноосновнi карбоновi жирнi кислоти; кисле масло, одержане вiд перегону:  
ex 3823.11 - - Стеаринова кислота, для тваринних кормiв Норвегiя
Лiхтенштейн/
Швейцарiя
ex 3823.12 - - Олеїнова кислота, для тваринних кормiв Норвегiя
Лiхтенштейн/
Швейцарiя
ex 3823.13 - - Жирна кислота талового масла, для тваринних кормiв Норвегiя
ex 3823.19 - - Iнше, для тваринних кормiв Норвегiя
Лiхтенштейн/
Швейцарiя
ex 3823.70 - Промисловi жирнi спирти, для тваринних кормiв Норвегiя

Таблиця 2 - для України

Код ГС Опис товарiв
2905441100 - - - - iз вмiстом D-манiтолу 2 мас. % або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу
2905441900 - - - - Iнший
2905449900 - - - - Iнший
2905450000 - - Глiцерин (1,2,3-триоксипропан)
3301131000 - - - не детерпенiзованi
3301139000 - - - детерпенiзованi
3301192010 ефiрнi олiї цитрусових плодiв iз вмiстом терпенiв, у тому числi конкрети та абсолюти (за винятком їхнiх солодких та гiрких апельсинiв та лимонiв), з лимонiв та бергамотiв
3301198010 ефiрнi олiї цитрусових плодiв без вмiсту терпенiв, у тому числi конкрети та абсолюти (за винятком їхнiх солодких та гiрких апельсинiв та лимонiв), з лимонiв та бергамотiв
3301241000 - - - не детерпенiзованi
3301249000 - - - детерпенiзованi
3301251000 - - - не детерпенiзованi
3301259000 - - - детерпенiзованi
3301291100 - - - не детерпенiзованi
3301293100 - - - детерпенiзованi
3301294100 - - - - не детерпенiзованi
3301297100 - - - - - Геранi; ветиверiї (Vetiveria); Жасмiну
3301297900 - - - - - Лаванди
3301299100 - - - - - Iнших
3301300000 - Резiноїди
3301901000 - - терпеновi побiчнi продукти детерпенiзацiї ефiрних олiй
3301902100 - - - iз локрицi та хмелю
3301903000 - - - Iнше
3301909000 - - Iнше
3302101000 - - - - iз вмiстом бiльш нiж 0,5 об. % спирту
3302102100 - - - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози або крохмалю, або iз вмiстом менш нiж 1,5 мас. % молочних жирiв, менш нiж 5 мас. % цукрози або iзоглюкози, менш нiж 5 мас. % глюкози або крохмалю
3302102900 - - - - - Iншi
3302104000 - - - Iншi
3501101000 - - для виробництва регенерованих текстильних волокон
3501105000 - - для промислових цiлей, крiм виробництва харчових продуктiв i корму для тварин
3501109000 - - Iншi
3501901000 - - клеї казеїновi
3501909000 - - Iншi
3502111000 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях, крiм харчових
3502119000 - - - Iншi
3502191000 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях
3502199000 - - - Iншi
3502201000 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях
3502209100 - - - висушений (наприклад, у пластинах, лусочках, пластiвцях, порошку)
3502209900 - - - Iншi
3502902000 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях
3502907000 - - - Iншi
3502909000 - - альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв
3503001000 - желатин та його похiднi
3503008010 - - клей кiстковий гранульований та лускоподiбний
3503008090 - - Iншi
3504000000 Пептони та їхнi похiднi; iншi бiлковi речовини та їхнi похiднi, не включенi до iнших товарних позицiй; порошок iз шкiри, хромований або не хромований
3505101000 - - декстрини
3505105000 - - - крохмалi, перетворенi в складнi або простi ефiри (естерифiкованi або етерифiкованi)
3505109000 - - - Iншi
3505201000 - - iз вмiстом менш нiж 25 мас. % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв
3505203000 - - iз вмiстом 25 мас. % чи бiльше, але менш нiж 55 мас. % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв
3505205000 - - iз вмiстом 55 мас. % чи бiльше, але менш нiж 80 мас. % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв
3505209000 - - iз вмiстом 80 мас. % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв
3809101000 - - iз вмiстом менш нiж 55 мас. % такої речовини
3809103000 - - iз вмiстом такої речовини 55 % мас. %, чи бiльше, але менше як 70 %
3809105000 - - iз вмiстом такої речовини 70 мас. %, чи бiльше, але менше як 83 %
3809109000 - - iз вмiстом такої речовини 83 % чи бiльше
3823130000 - - жирнi кислоти талової олiї
3823191000 - - - дистильованi жирнi кислоти
3823193000 - - - жирнокислотний дистилят
3823199000 - - - Iншi
3823700000 - промисловi жирнi спирти
3824601100 - - - iз вмiстом 2 мас. % або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу
3824601900 - - - Iншi
3824609100 - - - iз вмiстом 2 мас. % або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу
3824609900 - - - Iншi
4103200000 - рептилiй
4103300000 - Свиней
4103901000 - - кiз або козенят:
4103909000 - - Iншi
4301300000 - ягнята таких порiд: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогiчних порiд, а також iндiйської, китайської, монгольської або тибетської, цiлi, з головою, хвостом, лапами чи без них
4301600000 - лисицi, цiлi, з головою, хвостом, лапами чи без них
4301807010 Сировина хутрова, цiла, з головою, хвостом, лапами чи без них (за винятком сировини хутрової з норки, ягнят таких порiд: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогiчних порiд, а також iндiйської, китайської, монгольської або тибетської, лисиць, бабака та диких тварин родини котячих): тюленi з головою, хвостом, лапами чи без них
4301900000 - голови, хвости, лапи та iншi частини або обрiзки шкурок, придатнi для використання у виробництвi хутрових виробiв
5203000000 Бавовна, пiддана кардо- чи гребенечесанню

 

Додаток II
(про який iдеться в пiдпунктi "b" пункту 1 статтi 2.1)

ПЕРЕРОБЛЕНА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦIЯ

Стаття 1
Заходи iз компенсацiї цiн

     1. Для того, щоб враховувати рiзницю у вартостi сiльськогосподарської сировини, включеної у продукцiю, яка стосується статтi 2, ця Угода не усуває:

     a) стягування мита з iмпорту;

     b) застосування заходiв, прийнятих стосовно експорту.

     2. Мито, що стягується державами - членами ЄАВТ з iмпорту, грунтується на рiзницi мiж цiною на внутрiшньому ринку та цiною на свiтовому ринку сiльськогосподарської сировини, включеної у продукцiю, про яку йдеться, але не перевищувати таку рiзницю цiн.

Стаття 2
Тарифнi поступки ЄАВТ

     Враховуючи положення, викладенi в статтi 1, країни ЄАВТ повиннi надавати продукцiї, що походить iз України, i зазначена в таблицi 1, режим, не менш сприятливий, нiж той, який надається Європейському Спiвтовариству.

Стаття 3
Тарифнi поступки України

     Для продукцiї, зазначеної в таблицi 2, яка походить iз країни ЄАВТ, Україна повинна надавати режим зазначений у цiй таблицi, але не менш сприятливий, нiж той, який вона надає Європейському Спiвтовариству.

Стаття 4
Сповiщення

     1. Країни ЄАВТ повиннi сповiстити Україну на будь-якому ранньому етапi, перед набранням чинностi, про всi заходи, якi застосовуються вiдповiдно до статтi 1.

     2. Україна та країни ЄАВТ повиннi взаємно iнформувати про всi змiни в режимi, погодженому з Європейським Спiвтовариством.

Стаття 5
Консультацiї

     Країни ЄАВТ i Україна перiодично переглядатимуть розвиток торгiвлi продукцiєю, яка охоплюється цим додатком. Зважаючи на цi перегляди i враховуючи домовленостi мiж Сторонами i Європейським Спiвтовариством або в рамках СОТ, країни ЄАВТ i Україна прийматимуть рiшення про можливi змiни перелiку товарiв, на якi поширюється дiя цього додатка, а також про можливий розвиток заходiв, якi застосовуються вiдповiдно до статтi 1.

Таблиця 1 до додатка II

ТАРИФНI ПОСТУПКИ ЄАВТ

Код ГС Опис товару Iсландiя Норвегiя Швейцарiя/
Лiхтенштейн
04.03 Маслянка, коагульованi молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi ферментованi або сквашенi молоко та вершки (бактерiальними заквасками), згущенi або незгущенi, або з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або ароматизованi чи неароматизованi, або з доданням фруктiв, горiхiв чи какао.      
ex 0403.10 - Йогурт:      
  - - ароматизований або з додаванням фруктiв, горiхiв або какао * * *
ex 0403.90 - iнший:      
  - - ароматизований або з додаванням фруктiв, горiхiв або какао * * *
05.01 Людське волосся необроблене, мите чи немите, або знежирене чи незнежирене; вiдходи волосся. Вiльно Вiльно Вiльно
05.02 Щетина свiйських або диких свиней; барсучий волос та iнший волос, використовуванi для виробництва щiток; вiдходи щетини або волосу. Вiльно Вiльно Вiльно
05.05 Шкурки та iншi частини птахiв, вкритi пiр'ям або пухом, пiр'я та частини пiр'я (обрiзанi чи необрiзанi) та пух, очищенi або неочищенi, дезiнфiкованi чи обробленi для їхнього збереження, але якi не проходили подальшої обробки; порошок та вiдходи пiр'я або частин пiр'я. Вiльно Вiльно Вiльно1)
05.07 Слонова кiстка, черепаховий панцир, вус китовий (у тому числi бахрома) або iнших морських ссавцiв, роги, роги оленя, копита, нiгтi, кiгтi й дзьоби, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми; порошок та вiдходи цих матерiалiв. Вiльно Вiльно Вiльно
05.08 Корали та аналогiчнi матерiали, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi; черепашки та панцирi молюскiв, ракоподiбних чи голкошкiрих, кiстки каракатиць, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми, їхнiй порошок та вiдходи. Вiльно Вiльно Вiльно1)
05.10 Амбра сiра, струмина боброва, цiвета та мускус; шпанськi мушки; жовч, у тому числi суха; залози та iншi продукти тваринного походження, використовуванi для виготовлення фармацевтичних засобiв, свiжi, охолодженi, мороженi або обробленi в iнший спосiб, консервованi. Вiльно Вiльно Вiльно
07.10 Овочi сирi або варенi у водi чи на парi, мороженi.      
0710.40 - цукрова кукурудза Вiльно Вiльно1) Вiльно
07.11 Овочi, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад, за допомогою сiрчаного газу або у солонiй водi, у водi з доданням сiрки або iнших речовин, що забезпечують їхню тимчасову консервацiю), але у такому виглядi не придатнi для вживання.      
ex 0711.90 - iншi овочi; овочевi сумiшi:      
  - - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) Вiльно Вiльно1) Вiльно
09.01 Кава смажена або несмажена, з кофеїном чи без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замiнники кави з вмiстом кави у будь-якiй пропорцiї. Вiльно Вiльно Вiльно1)
09.02 Чай, ароматизований чи неароматизований. Вiльно Вiльно Вiльно
13.02 Соки та екстракти рослинного походження; речовини з вмiстом пектину, пектинати та пектати; агар-агар та iншi клеї та загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi:      
  - соки та екстракти рослинного походження:      
1302.12 - - з солодки (локрицi) Вiльно Вiльно Вiльно
1302.13 - - з хмелю Вiльно Вiльно Вiльно
ex 1302.19 - - iншi:      
  - - - пiретрума або корiння рослин, що мiстять ротеноном Вiльно Вiльно Вiльно
  - - - змiшанi екстракти рослин для виробництва напоїв або харчових виробiв Вiльно Вiльно Вiльно
  - - - лiкарськi iншi нiж сумiшi сокiв та екстрактiв рослинного походження для виробництва напоїв або харчiв або ефiрного масла ванiлi Вiльно Вiльно Вiльно
1302.20 - речовини з вмiстом пектину, пектинати та пектати Вiльно Вiльно Вiльно
  - клеї та загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi:      
1302.31 - - агар-агар Вiльно Вiльно Вiльно
1302.32 - - загусники з насiння та плодiв рiжкового дерева або з насiння гуареї (циамопсиса), видозмiненi або невидозмiненi Вiльно Вiльно Вiльно
1302.39 - - iншi Вiльно Вiльно Вiльно
14.01 Матерiали рослинного походження, використовуванi здебiльшого для плетiння або виробництва матiв (наприклад, бамбук, iндiйська тростина, тростина, очерет, лоза, рафiя, очищена, вiдбiлена або пофарбована солома злакiв, липове лико). Вiльно Вiльно Вiльно
14.04 Матерiали рослинного походження, не включенi до iнших угруповань. Вiльно Вiльно Вiльно1)
15.16 Жири i масла твариннi або рослиннi та їхнi фракцiї, частково або цiлком гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi.      
ex 1516.20 - жири i олiя рослиннi та їхнi фракцiї:      
  - - олiя рицинова гiдрогенiзована (так званий "опаловий вiск") Вiльно Вiльно Вiльно
15.17 Маргарин; харчовi сумiшi або продукти з тваринних та рослинних жирiв, масел та олiї або фракцiй жирiв, масел чи олiї з цiєї групи, крiм харчових жирiв i масел та їхнi фракцiй товарної позицiї 1516.      
ex 1517.10 - маргарин, за винятком рiдкого маргарину:      
  - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас. %, але не бiльш нiж 15 мас. % * * *
ex 1517.90 - iншi:      
  - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас. %, але не бiльш нiж 15 мас. % * * *
  - - кулiнарнi сумiшi або вироби, що використовуються для змащування форм. Вiльно Вiльно Вiльно
15.18 Жири i олiя твариннi або рослиннi та їхнi фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, обробленi сiрчаною кислотою, окисленi струменем повiтря або хiмiчно модифiкованi, крiм продуктiв товарної позицiї 1516; нехарчовi сумiшi або продукти з тваринних або рослинних жирiв, масел та олiї або фракцiй рiзних жирiв, масел чи олiї з цiєї групи, не включенi до iнших угруповань.      
ex 1518.00 Лiноксин Вiльно Вiльно Вiльно
15.20 Глiцерин сирий; глiцеринова вода та глiцериновий луг. Вiльно Вiльно1) Вiльно
15.21 Воски рослиннi (крiм триглiцеридiв), вiск бджолиний та воски i спермацети iнших комах, рафiнованi чи нерафiнованi або пофарбованi чи непофарбованi. Вiльно Вiльно Вiльно
15.22 Дегра; залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження. Вiльно Вiльно1) Вiльно
17.02 Iншi види цукру, у тому числi хiмiчно чистi лактоза, мальтоза, глюкоза та фруктоза, у твердому станi; цукровi сиропи без додання ароматичних речовин або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор та патока.      
1702.50 - фруктоза хiмiчно чиста Вiльно Вiльно1) Вiльно
ex 1702.90 - фруктоза iнша та сироп фруктози з вмiстом у сухому станi понад 50 мас. % фруктози:      
  - - мальтоза хiмiчно чиста Вiльно Вiльно1) Вiльно1)
17.04 Кондитерськi вироби з цукру (у тому числi бiлий шоколад) без вмiсту какао Вiльно * *
18.03 Какао-паста, знежирена або незнежирена Вiльно Вiльно Вiльно
18.04 Какао-масло, какао-жир Вiльно Вiльно Вiльно
18.05 Какао-порошок, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин Вiльно Вiльно Вiльно
18.06 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао.      
1806.10 - какао-порошок, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин Вiльно Вiльно *
1806.20 - iншi готовi вироби у виглядi блокiв, плиток чи батонiв, масою понад 2 кг або в рiдкому станi, у виглядi пасти чи порошку, у гранулах або iншому аналогiчному виглядi, якi мiстяться в контейнерах або в первиннiй упаковцi, масою нетто понад 2 кг: * * *
  - iншi, у виглядi блокiв, плиток чи батонiв:      
1806.31 - - з начинкою * * *
1806.32 - - без начинки * * *
1806.90 - iншi * * *
19.01 Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупи, крохмалю або солодових екстрактiв, без вмiсту какао або з вмiстом менш нiж 40 мас. % какао у перерахунку на цiлком знежирену основу, не включенi до iнших угруповань; харчовi продукти iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404, без вмiсту або з вмiстом какао менш нiж 5 мас. % у перерахунку на цiлком знежирену основу, не включенi до iнших угруповань.      
1901.10 - продукти дитячого харчування, розфасованi для роздрiбної торгiвлi Вiльно * *
1901.20 - сумiшi та тiсто для виробництва хлiбобулочних та борошняних кондитерських виробiв товарної позицiї 19.05 * * *
1901.90 - iншi Вiльно * *
19.02 Вироби з тiста без дрiжджiв, пiдданi або не пiдданi тепловiй обробцi, з начинкою (з м'яса чи iнших продуктiв) чи без начинки, або виробленi в iнший спосiб, наприклад спагетi, макарони, локшина та iншi макароннi вироби; кускус, готовий або не готовий до споживання      
  - вироби з тiста без дрiжджiв, не пiдданi тепловiй обробцi, без начинки або не виготовленi в iнший спосiб:      
1902.11 - - з вмiстом яєць * * *
1902.19 - - iншi Вiльно * *
ex 1902.20 - вироби з дрiжджового тiста з начинкою (пiдданi або не пiдданi тепловiй обробцi або виготовленi в iнший спосiб):      
  - - з вмiстом понад 20 мас. % сосисок, ковбас й аналогiчних продуктiв, м'яса та м'ясних субпродуктiв усiх видiв, у тому числi жирiв будь-якого виду або походження * * *
1902.30 - iншi вироби з бездрiжджового тiста * * *
1902.40 - кускус * * *
19.03 Тапiока та її замiнники, виробленi з крохмалю, у формi пластiвцiв, гранул, кульок, крупинок, горошин та в iнших аналогiчних формах. Вiльно * Вiльно
19.04 Готовi харчовi вироби, одержанi iз зерна зернових культур за допомогою обробки здуванням або смаженням (наприклад, кукурудзянi пластiвцi); зерновi злаки (крiм кукурудзи) у виглядi пластiвцiв, гранул чи оброблених в iнший спосiб (за винятком борошна i крупки), попередньо проваренi або приготовленi в iнший спосiб, не включенi до iнших угруповань.      
1904.10 - готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур або зернових продуктiв Вiльно Вiльно1) *
1904.20 - готовi харчовi продукти, виготовленi з несмажених зернових пластiвцiв або iз сумiшей несмажених зернових пластiвцiв зi смаженими зерновими пластiвцями чи з обробленими шляхом здуття зернами зернових культур Вiльно * *
1904.30 - пшениця Bulgur * * *
1904.90 - iншi * * *
19.05 Хлiбобулочнi, кондитерськi вироби, з вмiстом чи без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, сушене тiсто з борошна та крохмалю у виглядi пластин тощо.      
1905.10 - хрусткi хлiбцi Вiльно * *
1905.20 - пряники * * *
  - печиво солодке сухе; вафлi та вафельнi облатки:      
1905.31 - - печиво солодке сухе * * *
1905.32 - - вафлi та вафельнi облатки * * *
1905.40 - сухарi, грiнки та аналогiчнi смаженi вироби * * *
1905.90 - iншi * * *1)
20.01 Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти.      
ex 2001.90 - iншi:      
  - - цукрова кукурудза (Zea mays var. Saccharata); пальмова серцевина; ямс, батат i аналогiчнi їстiвнi частини рослин з вмiстом крохмалю 5 мас. % чи бiльше Вiльно * Вiльно
20.02 Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти.      
2002.90 - iншi Вiльно Вiльно Вiльно
20.04 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 20.06.      
ex 2004.10 - картопля:      
  - - у виглядi борошна, круп або пластiвцiв Вiльно * *
ex 2004.90 - iншi овочi та овочевi сумiшi:      
  - - цукрова кукурудза (Zea mays var. Saccharata) Вiльно Вiльно1) Вiльно
20.05 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, немороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 20.06:      
ex 2005.20 - картопля:      
  - - у виглядi борошна, круп або пластiвцiв Вiльно * *
2005.80 - цукрова кукурудза (Zea mays var. Saccharata) Вiльно Вiльно1) Вiльно
20.06 Овочi, плоди, горiхи, шкiрки плодiв та iншi частини рослин, консервованi з доданням цукру (зацукрованi або просоченi цукровим сиропом).      
ex 2006.00 - цукрова кукурудза (Zea mays var. Saccharata) Вiльно * Вiльно
20.07 Варення, желе, мармелади, фруктовi пюре та пасти плодово-ягiднi, якi пройшли теплову обробку, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин.      
2007.10 - гомогенiзованi готовi продукти Вiльно * *
  - iншi:      
2007.91 - - цитрусовi фрукти Вiльно Вiльно *
2007.99 - - iншi Вiльно * *
20.08 Плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi в iнший спосiб, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, не включенi до iнших угруповань.      
  - горiхи, землянi горiхи (арахiс) та iнше насiння, змiшане або не змiшане мiж собою:      
ex 2008.11 - - арахiс:      
  - - - арахiсове масло Вiльно Вiльно *
  - - - арахiс, обсмажений Вiльно * Вiльно
  - iншi, у тому числi сумiшi iншi, нiж зазначенi у 2008.19:      
2008.91 - - пальмова серцевина Вiльно Вiльно1) Вiльно
ex 2008.99 - - iншi:      
  - - - цукрова кукурудза (Zea mays var. Saccharata) Вiльно * Вiльно
21.01 Екстракти, есенцiї та концентрати з кави, чаю або мате [парагвайський чай] та готовi продукти на їхнiй основi або на основi кави, чаю чи мате [парагвайського чаю]; смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави та екстракти, есенцiї i концентрати з них.      
  - екстракти, есенцiї та концентрати кави i готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв або на основi кави:      
2101.11 - - екстракти, есенцiї та концентрати Вiльно Вiльно Вiльно
2101.12 - - готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв або на основi кави Вiльно Вiльно *
2101.20 - екстракти, есенцiї та концентрати з чаю чи мате, або парагвайського чаю, i готовi продукти на їхнiй основi або на основi чаю чи мате, або парагвайського чаю Вiльно Вiльно *
2101.30 - смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави i екстракти, есенцiї та концентрати з них Вiльно Вiльно Вiльно
21.02 Дрiжджi (активнi чи неактивнi); iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми (крiм вакцин товарної позицiї 30.02); готовi пекарськi порошки.      
2102.10 - дрiжджi активнi Вiльно Вiльно Вiльно2)
2102.20 - дрiжджi неактивнi; iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми: Вiльно Вiльно1) Вiльно1)
2102.30 - порошки пекарськi готовi Вiльно Вiльно Вiльно
21.03 Продукти для приготування соусiв та готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця.      
2103.10 - соус соєвий Вiльно Вiльно Вiльно
2103.20 - кетчуп та iншi томатнi соуси Вiльно * Вiльно
2103.30 - порошок гiрчицi та готова гiрчиця Вiльно Вiльно Вiльно1)
2103.90 - iншi * * Вiльно
21.04 Супи чи бульйони готовi i заготовки для їхнього приготування; гомогенiзованi складенi харчовi продукти. * * *
21.05 Морозиво та iншi види харчового льоду, що мiстять або не мiстять какао. виключено * *
21.06 Харчовi продукти, не включенi до iнших угруповань.      
2106.10 - бiлковi концентрати та речовини з бiлковою структурою Вiльно * *
ex 2106.90 - iншi:      
  - - iншi нiж сиропи цукровi, ароматизованi або з доданням барвникiв виключено * *
22.01 Води, у тому числi природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лiд та снiг. Вiльно Вiльно Вiльно
22.02 Води, у тому числi мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин, та iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 20.09      
2202.10 - води, у тому числi мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин Вiльно Вiльно Вiльно
2202.90 - iншi * * *
22.03 Пиво iз солоду (солодове). Вiльно Вiльно Вiльно
22.05 Вермути та винограднi натуральнi вина, iншi, з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв. Вiльно Вiльно Вiльно
22.07 Спирт етиловий неденатурований, з концентрацiєю алкоголю не менш нiж 80 об. %; спирт етиловий та iншi спирти, денатурованi, будь-якої концентрацiї.      
2207.20 - спирт етиловий та iншi спирти денатурованiбудь-якої концентрацiї Вiльно Вiльно Вiльно
22.08 Спирт етиловий неденатурований, з концентрацiєю спирту менш нiж 80 об. %; спиртовi настоянки, лiкери та iншi спиртовi напої.      
2208.20 - спиртнi напої, одержанi перегонкою виноградного вина або вичавок винограду Вiльно Вiльно Вiльно
2208.30 - вiскi Вiльно Вiльно Вiльно
2208.40 - ром i тафiя Вiльно Вiльно Вiльно
2208.50 - джин та ялiвцева настоянка Вiльно Вiльно Вiльно
2208.60 - горiлка Вiльно Вiльно Вiльно
2208.70 - лiкери i солодкi наливки Вiльно Вiльно Вiльно
2208.90 - iншi Вiльно Вiльно *
22.09 Оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти. Вiльно Вiльно Вiльно

____________
     * = мито згiдно зi статтями 1 та 2 цього додатка.

     Вiльно = мито не стягується згiдно зi статтею 8 цiєї Угоди.

     * = також мiстить тарифнi лiнiї, стосовно яких застосовується режим "Вiльно".

     1) = продукцiя, призначена для кормових цiлей: Норвегiя: надає частковi поступки. Швейцарiя: не надає поступок.

     2) = Поступки, що не надаються хлiбопекарським дрiжжям та продукцiї, що призначена для кормових цiлей.

Таблицiя 2 до додатка II

ТАРИФНI ПОСТУПКИ УКРАЇНИ

     1. З 1 сiчня 2012 року Україна повинна скасувати всi мита на товари, що походять з держави ЄАВТ та позначенi в останнiй колонцi таблицi позначкою "0".

     2. Мита на iмпорт в Україну товарiв, що походять з держави ЄАВТ та позначенi в останнiй колонцi таблицi 2 позначкою "3", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiка:

     - з 1 сiчня 2012 року до 75 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2013 року до 50 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2014 року до 25 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2015 року мито, що залишилося пiсля зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цiлком.

     3. Мита на iмпорт в Україну товарiв, що походять з держави ЄАВТ та позначенi в останнiй колонцi таблицi 2 позначкою "5", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiка:

     - з 1 сiчня 2012 року до 83 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2013 року до 67 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2014 року до 50 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2015 року до 34 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2016 року до 17 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2017 року мито, що залишилося пiсля зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цiлком.

     4. Мита на iмпорт в Україну товарiв, що походять з держави ЄАВТ та позначенi в останнiй колонцi таблицi 2 позначкою "7", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiка:

     - з 1 сiчня 2012 року до 87 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2013 року до 75 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2014 року до 62 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2015 року до 50 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2016 року до 37 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2017 року до 25 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2018 року до 12 % розмiру базового мита

     - з 1 сiчня 2019 року мито, що залишилося пiсля зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цiлком.

     5. Мита на iмпорт товарiв в Україну, що походять з держави ЄАВТ та позначенi в останнiй колонцi таблицi позначкою "OT", переглядатиметься в рамках Спiльного комiтету вiдповiдно до статей 3 та 5 цього додатка.

Український код митного тарифу ГС 2007 Опис товарiв Зв'язаний рiвень мита Дiюче мито станом на 1 сiчня 2009 року Категорiя скорочення мит
0403105100 - - - не бiльш нiж 1,5 мас. % 10 10 7
0403105300 - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш нiж 27 мас. % 10 10 7
0403105900 - - - - понад 27 мас. % 10 10 7
0403109100 - - - - не бiльш нiж 3 мас. % 10 10 7
0403109300 - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш нiж 6 мас. % 10 10 7
0403109900 - - - - понад 6 мас. % 10 10 7
0403907100 - - - - не бiльш нiж 1,5 мас. % 10 10 7
0403907300 - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш нiж 27 мас. % 10 10 7
0403907900 - - - - понад 27 мас. % 10 10 7
0403909100 - - - - не бiльш нiж 3 мас. % 10 10 7
0403909300 - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш нiж 6 мас. % 10 10 7
0403909900 - - - - понад 6 мас. % 10 10 7
0501000000 Людське волосся, необроблене, мите чи немите, знежирене чи незнежирене; вiдходи волосся 20 20 7
0502100000 - щетина свiйських або диких свиней та вiдходи щетини 20 20 7
0502900000 - iншi 20 20 7
0505101000 - - необробленi 20 20 7
0505109000 - - iншi 20 20 7
0505900000 - iншi 20 20 7
0507100000 - слонова кiстка; порошок i вiдходи слонової кiстки 20 20 5
0507900000 - iншi 20 20 5
0508000000 Корали та аналогiчнi матерiали, не обробленi або пiдданi первиннiй обробцi; черепашки та панцирi молюскiв, ракоподiбних чи голкошкiрих, скелетнi пластини каракатиць, не обробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми, їхнiй порошок i вiдходи 20 20 5
0510000000 Амбра сiра, струмина боброва, цiвета i мускус; шпанськi мушки; жовч, у тому числi суха; залози та iншi продукти тваринного походження, використовуванi для виготовлення фармацевтичних засобiв, свiжi, охолодженi, мороженi або обробленi в iнший спосiб для тимчасового зберiгання 20 0 0
0710400000 - цукрова кукурудза 20 20 5
0711903000 - - - цукрова кукурудза 20 5 5
0901110010 - - - для промислового виробництва компонентiв кавових напоїв i кави натуральної, смаженої в зернах, меленої, розчинної 0 0 0
0901110090 - - - iншi 0 0 0
0901120000 - - без кофеїну 0 0 0
0901210000 - - з кофеїном 5 5 5
0901220000 - - без кофеїну 5 5 5
0901901000 - - шкаралупа та оболонки зерен кави 0 0 0
0901909000 - - замiнники кави, що мiстять каву 20 20 5
0902100010 - - у одноразових фiльтр-пакетах 10 10 5
0902100090 - - iнший 10 10 5
0902200010 - - у первинних упаковках масою нетто 10 кг i бiльше 0 0 0
0902200090 - - iнший 10 10 5
0902300010 - - у одноразових фiльтр-пакетах 10 10 5
0902300090 - - iнший 10 10 5
0902400010 - - у первинних упаковках масою нетто 10 кг i бiльше 0 0 0
0902400090 - - iншi 10 10 5
1302120000 - - iз солодки (локрицi) 20 0 0
1302130000 - - з хмелю 20 10 5
1302190500 - - - живиця ванiльна 20 0 0
1302198000 - - - - iншi 20 0 0
1302201000 - - сухi 0 0 0
1302209000 - - iншi 0 0 0
1302310000 - - агар-агар 20 0 0
1302321000 - - - з плодiв або насiння рiжкового дерева 20 0 0
1302329000 - - - з насiння циамопсиса, або гуара 20 0 0
1302390000 - - iншi 20 0 0
1401100000 - бамбук 20 2 0
1401200000 - iндiйська тростина, або ротанг 20 2 0
1401900000 - iншi 20 2 0
1404200000 - бавовняний линт 20 2 0
1404900000 - iншi 10 2 0
1516201000 - - олiя рицинова гiдрогенiзована (так званий "опаловий вiск") 20 20 7
1517101000 - - iз вмiстом молочних жирiв понад 10 мас. %, але не бiльш нiж 15 мас. % 10 10 OT
1517901000 - - iз вмiстом молочних жирiв понад 10 мас. %, але не бiльш нiж 15 мас. %   15 OT
1517909300 - - - харчовi сумiшi або продукти, що використовуються для змащування форм 15 15 OT
1518001000 - лiноксин 5 5 5
1520000000 Глiцерин сирий; глiцеринова вода та глiцериновий луг 0 0 0
1521100000 - воски рослиннi 0 0 0
1521901000 - - спермацет, рафiнований чи нерафiнований або забарвлений чи незабарвлений 20 15 5
1521909100 - - - неочищений 20 15 5
1521909900 - - - iнший 20 15 5
1522001000 - дегра 20 20 7
1522003100 - - - соапсток 20 20 7
1522003900 - - - iншi 20 20 7
1522009100 - - - олiйний фуз або жировi залишки, соапсток 20 20 OT
1522009900 - - - iншi 20 20 OT
1702500000 - фруктоза хiмiчно чиста 5 5 5
1702901000 - - мальтоза хiмiчно чиста 5 5 5
1704101100 - - - у виглядi стрiчки (смужки) 10 10 7
1704101900 - - - iншi 10 10 7
1704109100 - - - у виглядi стрiчки (смужки) 10 10 7
1704109900 - - - iншi 10 10 7
1704901000 - - екстракт солодки, або лакрицi, який мiстить понад 10 мас. % цукрози, але без додання iнших речовин 10 10 7
1704903000 - - бiлий шоколад 10 10 OT
1704905100 - - - пасти i маси, у тому числi марципан, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг чи бiльше 10 10 7
1704905500 - - - льодяники вiд болю у горлi i цукерки вiд кашлю 10 10 OT
1704906100 - - - драже та аналогiчнi їм солодощi, у виглядi драже 10 10 OT
1704906500 - - - - кондитерськi вироби у виглядi гумки або желе, у тому числi фруктова паста (мармелад) у виглядi кондитерських виробiв iз цукру 10 10 OT
1704907100 - - - - карамель, з вареного цукру без жирових добавок, з начинкою чи без начинки 10 10 OT
1704907500 - - - - iрис, цукерки та аналогiчнi солодощi, з вареного цукру з жировими добавками 10 10 OT
1704908100 - - - - - одержанi в результатi пресування (у виглядi таблеток) 10 10 OT
1704909900 - - - - - iншi 10 10 OT
1803100000 - незнежирена 0 0 0
1803200000 - повнiстю або частково знежирена 0 0 0
1804000000 Какао-масло, какао-жир 0 0 0
1805000010 - в упаковках, масою нетто 10 кг i бiльше 0 0 0
1805000090 - iнший 0 0 0
1806101500 - - без вмiсту цукрози або iз вмiстом менш нiж 5 мас. % цукрози (у тому числi iнвертного цукру, перерахованого на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 5 5 7
1806102000 - - iз вмiстом 5 мас. % чи бiльше, але менш нiж 65 мас. % цукрози (у тому числi iнвертного цукру, перерахованого на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 5 5 OT
1806103000 - - iз вмiстом 65 мас. % чи бiльше, але менш нiж 80 мас. % цукрози (у тому числi iнвертного цукру, перерахованого на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 5 5 OT
1806109000 - - iз вмiстом 80 мас. % чи бiльше цукрози (у тому числi iнвертного цукру, перерахованого на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 5 5 OT
1806201000 - - iз вмiстом 31 мас. % чи бiльше какао-масла чи iз вмiстом у сумi 31 мас. % чи бiльше какао-масла й молочного жиру 15 15 OT
1806203000 - - iз вмiстом у сумi 25 мас. % чи бiльше, але менше 31 мас. % какао-масла та молочного жиру 15 15 OT
1806205000 - - - iз вмiстом 18 мас. % чи бiльше какао-масла 15 15 OT
1806207000 - - - крихти молочного шоколаду 15 15 OT
1806208000 - - - шоколадна глазур 15 15 OT
1806209500 - - - iншi 15 15 OT
1806310000 - - з начинкою 10 10 OT
1806321000 - - - з доданням зерен зернових культур, горiхiв або плодiв 5 5 OT
1806329000 - - - iншi 5 5 OT
1806901100 - - - - якi мiстять алкоголь 10 10 OT
1806901900 - - - - iншi 10 10 OT
1806903100 - - - - з начинкою 10 10 OT
1806903910 - - - - - вироби з вмiстом неїстiвних iгор або сувенiрiв 10 10 7
1806903990 - - - - - iншi 10 10 7
1806905000 - - кондитерськi вироби з цукру та їхнi замiнники, виготовленi з цукрозамiнникiв, з вмiстом какао 10 10 OT
1806906000 - - пасти, що мiстять какао 10 10 7
1806907000 - - готовi вироби, що мiстять какао та використовуються для виробництва напоїв 10 10 7
1806909000 - - iншi 10 10 7
1901100000 - продукти дитячого харчування, розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0 0
1901200000 - сумiшi та тiсто для виробництва хлiбобулочних та борошняних кондитерських виробiв товарної позицiї 1905 10 10 5
1901901100 - - - iз вмiстом сухого екстракту 90 мас. % чи бiльше 10 10 5
1901901900 - - - iншi 10 10 5
1901909100 - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або iз вмiстом менш нiж 1,5 мас. % молочних жирiв, менш нiж 5 мас. % цукрози (у тому числi iнвертного цукру) чи iзоглюкози, менш нiж 5 мас. % глюкози або крохмалю, крiм харчових продуктiв у виглядi порошку iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404 10 10 5
1901909900 - - - iншi 10 10 5
1902110000 - - iз вмiстом яєць 20 20 7
1902191000 - - - без вмiсту борошна або крупки з м'якої пшеницi 15 15 7
1902199000 - - - iншi 15 15 7
1902209100 - - - пiдданi тепловiй обробцi 20 20 OT
1902209900 - - - iншi 20 20 OT
1902301000 - - висушенi 10 10 7
1902309000 - - iншi 10 10 7
1902401000 - - неприготовлений 20 20 7
1902409000 - - iнший 20 20 7
1903000000 Тапiока та її замiнники, приготовленi з крохмалю, у формi пластiвцiв, гранул, кульок, крупинок, горошин i в iнших аналогiчних формах 20 20 7
1904101000 - - виготовленi з кукурудзи 10 10 OT
1904103000 - - виготовленi з рису 10 10 OT
1904109000 - - iншi 10 10 OT
1904201000 - - вироби типу мюслi (Musli) на основi несмажених пластiвцiв iз зерна зернових культур 10 10 OT
1904209100 - - - виготовленi з кукурудзи 10 10 OT
1904209500 - - - виготовленi з рису 10 10 OT
1904209900 - - - iншi 10 10 OT
1904300000 - пшениця Bulgur 10 10 OT
1904901000 - - рис 10 10 OT
1904908000 - - iншi 10 10 OT
1905100000 - хрусткi хлiбцi 10 10 OT
1905201000 Пряники, з iз вмiстом менш нiж 30 мас. % цукрози (у тому числi iнвертного цукру, вираженого як цукроза) 10 10 OT
1905203000 - - з вмiстом чи без вмiсту какао, iз вмiстом 30 мас. % чи бiльше, але менш нiж 50 мас. % цукрози (у тому числi iнвертного цукру, вираженого як цукроза) 10 10 OT
1905209000 - - iз вмiстом 50 мас. % чи бiльше цукрози (у тому числi iнвертного цукру, вираженого як цукроза) 10 10 OT
1905311100 - Кози: 10 10 OT
1905311900 - - - - iншi 10 10 OT
1905313000 - - - - iз вмiстом 8 мас. % чи бiльше молочних жирiв 10 10 OT
1905319100 - - - - - печиво сухе з начинкою у виглядi сандвiчiв 10 10 OT
1905319900 - - - - - iншi 10 10 OT
1905320500 - - - з вмiстом води понад 10 мас. % 10 10 OT
1905321100 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш нiж 85 г 10 10 OT
1905321900 - - - - - iншi 10 10 OT
1905329100 - - - - - пiдсоленi, з начинкою чи без неї 10 10 5
1905329900 - - - - - iншi 10 10 5
1905401000 - - сухарi 12 12 5
1905409000 - - iншi 12 12 5
1905901000 - - прiсний хлiб (маца) 10 10 5
1905902000 - - вафельнi пластини, порожнi капсули для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр i аналогiчнi продукти 10 10 5
1905903000 - - - хлiбобулочнi вироби без додання меду, яєць, сиру або плодiв, iз вмiстом у сухому станi не бiльш нiж 5 мас. % цукру i не бiльш нiж 5 мас. % жиру 10 10 5
1905904500 - - - печиво сухе 10 10 5
1905905500 - - - продукти екструдованi або експадованi, прянi або пiдсоленi 10 10 5
1905906000 - - - - з доданням пiдсолоджувальних речовин 10 10 5
1905909000 - - - - iншi 10 10 5
2001903000 - - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 17 17 5
2001904000 - - ямс, батат, або солодка картопля, i аналогiчнi їстiвнi частини рослин iз вмiстом 5 мас. % чи бiльше крохмалю 17 17 5
2001906000 - - пальмова серцевина 17 17 5
2002901100 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 12 12 OT
2002901900 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш нiж 1 кг 12 12 OT
2002903100 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 12 12 5
2002903900 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш нiж 1 кг 12 12 5
2002909100 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 12 12 5
2002909900 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш нiж 1 кг 12 12 OT
2003102000 - - попередньо консервованi, повнiстю пiдданi глибокiй тепловiй обробцi 12 10 OT
2004109100 - - - у виглядi борошна, крупiв або пластiвцiв 15 10 5
2004901000 - - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 15 15 5
2005201000 - - у виглядi борошна, круп або пластiвцiв 12 12 5
2005800000 - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 10 10 5
2006003800 - - iншi 20 20 7
2006009900 - - - iншi 20 20 7
2007101000 - - з вмiстом цукру понад 13 мас. % 10 10 5
2007109100 - - - з тропiчних плодiв 10 10 5
2007109900 - - - iншi 10 10 5
2007911000 - - - iз вмiстом цукру понад 30 мас. % 15 15 5
2007913000 - - - iз вмiстом цукру понад 13 мас. %, але не бiльш нiж 30 мас. % 15 15 5
2007919000 - - - iншi 15 15 5
2007991000 - - - - пюре та пасти сливовi в первинних упаковках, масою нетто понад 100 кг, призначенi для промислового оброблення 10 10 5
2007992000 - - - - пюре та пасти з каштанiв 10 10 5
2007993100 - - - - - з вишень i черешень 10 10 5
2007993300 - - - - - з полуниць i суниць 10 10 5
2007993500 - - - - - з малини 10 10 5
2007993900 - - - - - iншi 10 10 5
2007995500 - - - - пюре та компоти з яблук 10 10 5
2007995710 - - - - з тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв 10 10 5
2007995720 - - - - - пюре з бананiв, без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, консервоване в асептичний спосiб, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 10 10 5
2007995790 - - - - - iншi 10 10 5
2007999100 - - - - пюре та компоти з яблук 10 10 5
2007999300 - - - - з тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв 10 2 0
2007999810 - - - - - пюре з бананiв, без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, консервоване в асептичний спосiб, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 10 10 5
2007999890 - - - - - iншi 10 10 5
2008111000 - - - арахiсове масло 10 10 5
2008119200 - - - - - обсмаженi 8 0 0
2008910000 - - серцевина пальми 5 5 5
2008998500 - - - - - кукурудза, крiм цукрової кукурудзи (Zea mays var. Saccharata) 15 15 5
2101111110 - - - - розчинна кава в первиннiй упаковцi, масою нетто не бiльш нiж 10 кг 10 5 7
2101111190 - - - - iншi 10 10 7
2101111900 - - - iншi 10 10 7
2101129200 - - готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв або на основi кави: 10 10 7
2101129800 - - - iншi 10 10 OT
2101202000 - - екстракти, есенцiї або концентрати 10 10 7
2101209200 - - - на основi екстрактiв, есенцiй або концентратiв з чаю чи мате, або парагвайського чаю 10 10 7
2101209800 - - - iншi 10 10 OT
2101301100 - - - смажений цикорiй 10 10 7
2101301900 - - - iншi 10 10 OT
2101309100 - - - смаженого цикорiю 10 10 7
2101309900 - - - iншi 10 10 OT
2102101000 - дрiжджi активнi: 15 15 7
2102103100 - - - сухi 20 20 7
2102103900 - - - iншi 20 20 7
2102109000 - - iншi 15 15 7
2102201100 - - - у виглядi таблеток, кубикiв чи аналогiчних форм або в первинних упаковках, масою нетто не бiльш нiж 1 кг 10 10 5
2102201900 - - - iншi 10 10 5
2102209000 - - iншi 10 10 5
2102300000 - порошки пекарськi готовi 10 10 5
2103100000 - соус соєвий 15 15 5
2103200000 - кетчуп та iншi томатнi соуси 15 15 5
2103301000 - - порошок гiрчицi 15 15 5
2103309000 - - готова гiрчиця 12 12 5
2103901000 - - мангове чутнi, рiдке 10 10 5
2103903000 - - настоянки гiркi ароматичнi iз вмiстом 44,2 - 49,2 об. % спирту й 1,5 - 6 мас. % тирличу (генцiану), прянощiв i рiзних iнгредiєнтiв iз вмiстом 4 - 10 % цукру, у посудинах мiсткiстю не бiльш нiж 0,5 л 10 10 5
2103909000 - - iншi 10 10 5
2104101000 - - сухi 10 10 5
2104109000 - - iншi 10 10 5
2104200000 - гомогенiзованi складенi харчовi продукти 10 10 5
2105001010 - - фруктове морозиво, виготовлене з сумiшей товарної пiдкатегорiї 2106 90 98 60 5 5 OT
2105001090 - - iншi 10 10 OT
2105009100 - - 3 мас. % чи бiльше, але менш нiж 7 мас. % 10 10 OT
2105009900 - - 7 мас. % чи бiльше 10 10 OT
2106102000 - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або iз вмiстом менш нiж 1,5 мас. % молочних жирiв, менш нiж 5 мас. % цукрози чи iзоглюкози, менш нiж 5 мас. % глюкози або крохмалю 4 4 7
2106108000 - - iншi 4 4 7
2106909200 - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або iз вмiстом менш нiж 1,5 мас. % молочних жирiв, менш нiж 5 мас. % цукрози чи iзоглюкози, менш нiж 5 мас. % глюкози або крохмалю 8 8 7
2106909860 - - - - сумiшi (основи) для виготовлення фруктового морозива, з вмiстом концентрованого фруктового соку чи безалкогольного напою, з вмiстом цукру не бiльш нiж 30 мас. % та без вмiсту молочних жирiв 5 5 7
2106909890 - - - - iншi 5 0 0
2201101100 - - - негазованi 10 10 5
2201101900 - - - iншi 10 10 5
2201109000 - - iншi 10 10 5
2201900000 - iншi 10 10 5
2202100000 - Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured 5 5 5
2202901000 - - без вмiсту продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404 або жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404 5 5 5
2202909100 - - - менш нiж 0,2 мас. % 5 5 5
2202909500 - - - 0,2 мас. % чи бiльше, але менш нiж 2 мас. % 5 5 5
2202909900 - - - 2 мас. % чи бiльше 5 5 5
2203000100 - - в пляшках 0.05 EURO/l 0,05 €/litre 7
2203000900 - - iншi 0.05 EURO/l 0,05 €/litre 7
2203001000 - у посудинах мiсткiстю бiльш нiж 10 л 0.05 EURO/l 0,05 €/litre 7
2205101000 - - з фактичною концентрацiєю спирту 18 об. % або менше 0 1 €/litre 3
2205109000 - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш нiж 18 об. % 0 1 €/litre 3
2205901000 - - з фактичною концентрацiєю спирту 18 об. % або менше 0 1 €/litre 3
2205909000 - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш нiж 18 об. % 0 1 €/litre 3
2207200000 - спирт етиловий та iншi спиртнi напої, денатурованi, будь-якої концентрацiї 0 10 OT
2208201200 - - - коньяк (Cognac) 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208201400 - - - арманьяк (Armagnac) 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208202600 - - - грапа (Grappa) 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208202700 - - - брендi де жерез (Brandy de Jerez) 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208202900 - - - iншi 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208204000 - - - дистиляти необробленi 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208206200 - - - - коньяк (Cognac) 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208206400 - - - - арманьяк (Armagnac) 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208208600 - - - - грапа (Grappa) 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208208700 - - - - брендi де жерез (Brandy de Jerez) 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208208900 - - - - iншi 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208301100 - - - 2 л або менше 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208301900 - - - бiльш нiж 2 л 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208303200 - - - - 2 л або менше 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208303800 - - - - бiльш нiж 2 л 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208305200 - - - - 2 л або менше 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208305800 - - - - бiльш нiж 2 л 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208307200 - - - - 2 л або менше 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208307800 - - - - бiльш нiж 2 л 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208308200 - - - 2 л або менше 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208308800 - - - бiльш нiж 2 л 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208401100 - - - ром, з вмiстом летких речовин, крiм етилового та метилового спиртiв, у концентрацiї 225 г чи бiльше на гектолiтр чистого спирту (з допустимим вiдхиленням 10 %) 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208403100 - - - - вартiстю бiльш нiж 7,9 євро за 1 л чистого спирту 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208403900 - - - - iншi 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208405100 - - - ром, з вмiстом летких речовин, крiм етилового та метилового спиртiв, у концентрацiї 225 г чи бiльше на гектолiтр чистого спирту (з допустимим вiдхиленням 10 %) 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208409100 - - - - вартiстю бiльш нiж 2 євро за 1 л чистого спирту 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208409900 - - - - iншi 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208501100 - - - 2 л або менше 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208501900 - - - More than 2 litres 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208509100 - - - 2 litres or less 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208509900 - - - бiльш нiж 2 л 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208601100 - - - 2 л або менше 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208601900 - - - бiльш нiж 2 л 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208609100 - - - 2 л або менше 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208609900 - - - бiльш нiж 2 л 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208701000 - - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208709000 - - у посудинах мiсткiстю бiльш нiж 2 л 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208901100 - - - 2 л або менше 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208901900 - - - бiльш нiж 2 л 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208903300 - - - 2 л або менше 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208903800 - - - бiльш нiж 2 л 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208904100 - - - - узо 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208904500 - - - - - - - кальвадос 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208904800 - - - - - - - iншi 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208905200 - - - - - - - корн (korn) 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208905400 - - - - - - - текiла (tequila) 0 3 3
2208905610 - - - - - - - - мескаль (mezcal) 0 3 3
2208905690 - - - - - - - - iншi 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208906900 - - - - iншi алкогольнi напої 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208907100 - - - - - перегнанi з плодiв 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208907500 - - - - - текiла (tequila) 0 3 3
2208907700 - - - - - iншi 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208907800 - - - - iншi алкогольнi напої 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208909110 - - - - для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208909190 - - - - iншi 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208909910 - - - - для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2208909990 - - - - iншi 0 3,5 €/litre of 100 % spirits 3
2209001100 - - 2 л або менше 10 10 5
2209001900 - - бiльш нiж 2 л 10 10 5
2209009100 - - 2 л або менше 10 10 5
2209009900 - - 2 л або менше 10 10 5

 

Додаток III
(про який iдеться в пiдпунктi "c" пункту 1 статтi 2.1)

РИБА ТА IНШI МОРСЬКI ПРОДУКТИ

Стаття 1

     Риба та iншi морськi продукти1, якi наведено в таблицi 1, охоплюються положеннями цiєї Угоди, крiм випадкiв, якщо в цьому додатку не зазначено iнше.

____________
     1 Експорт й iмпорт видiв риби та iнших морських продуктiв, якi є зразками Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення (CITES), вiдбувається вiдповiдно до вимог, установлених цiєю Конвенцiєю. На пiдставi Конвенцiї CITES Лiхтенштейном та Швейцарiєю застосовується заборона iмпорту продуктiв з китiв.

     Таблиця 1

Тарифна лiнiя N ГС код Опис товару
02.08   Iншi, м'ясо та харчовi субпродукти, свiжi, охолодженi або мороженi
  ex 0208.40 - Китiв, дельфiнiв i морських свиней (ссавцiв виду Caetacea), ламантинiв i дюгонь (ссавцi виду сирен):
    - - китiв
Група 3   Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
05.11   Продукти тваринного походження, не включенi до iнших угруповань; мертвi тварини групи 01 або 03, непридатнi для харчування:
    - Iншi:
  0511.91 - - продукти з риб або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних; мертвi тварини групи 03
15.04   Жири i масла та їхнi фракцiї з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їхнього хiмiчного складу.
15.16   Жири i масла твариннi або рослиннi та їхнi фракцiї, частково або цiлком гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi.
  ex 1516.10 - жири i масла твариннi та їхнi фракцiї:
    - - Отриманi цiлком з риби або морських ссавцiв
16.03   Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних.
  ex 1603.00 - Екстракти та соки з м'яса китiв, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водних безхребетних
16.04   Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та її замiнники, виготовленi з iкри iнших риб.
16.05   Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi.
23.01   Борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних, не придатнi для споживання; шкварки:
  ex 2301.10 - борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв; шкварки:
    - - китiв
  2301.20 - борошно, крупи та гранули з риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних
23.09   Продукти, що використовуються для годiвлi тварин.
  ex 2309.90 - Iншi:
    - - рибнi гiдролiзати

Стаття 2

     У день набрання чинностi цiєю Угодою країни ЄАВТ i Україна повиннi скасувати всi мита на iмпорт та еквiвалентнi миту збори, на товари, що зазначенi в таблицi 1, якi походять iз країни ЄАВТ або України, якщо iнше не зазначено у статтi 3 та 4.

Стаття 3

     Швейцарiя, включно iз територiєю Лiхтенштейну, може зберiгати мита на iмпорт товарiв, якi походять з України, i зазначенi в таблицi 2.

Таблиця 2

Тарифна лiнiя N Опис товару
ex 0511.91 Корми для виробництва тварин
ex 15.04 and ex 1516.10 Жири та олiї для споживання людиною
ex 2301.10 and ex 2301.20 Корми для виробництва тварин
ex 2309.90 Корми для виробництва тварин

Стаття 4

     1. З 1 сiчня 2012 року Україна повинна скасувати всi iмпортнi мита та еквiвалентнi миту податки та збори на iмпорт, за винятком випадкiв, зазначених у таблицi 3.

     2. Мита на iмпорт в Україну товарiв, що походять з держави ЄАВТ та позначенi в останнiй колонцi таблицi позначкою "5", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiка:

     - з 1 сiчня 2012 року до 83 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2013 року до 67 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2014 року до 50 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2015 року до 34 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2016 року до 17 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2017 року мито, що залишилося пiсля зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цiлком.

     3. Мита на iмпорт в Україну товарiв, що походять з держави ЄАВТ та позначенi в останнiй колонцi таблицi позначкою "7", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiка:

     - з 1 сiчня 2012 року до 87 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2013 року до 75 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2014 року до 62 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2015 року до 50 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2016 року до 37 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2017 року до 25 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2018 року до 12 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2019 року мито, що залишилося пiсля зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цiлком.

     4. Мита на iмпорт в Україну товарiв, що походять з держави ЄАВТ та позначенi в останнiй колонцi таблицi позначкою "10", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiка:

     - з 1 сiчня 2012 року до 91 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2013 року до 82 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2014 року до 73 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2015 року до 64 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2016 року до 55 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2017 року до 46 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2018 року до 37 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2019 року до 28 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2020 року до 19 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2021 року до 10 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2022 року мито, що залишилося пiсля зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цiлком.

     5. Скасування мит на iмпорт в Україну товарiв, що походять з держави ЄАВТ та та позначенi в останнiй колонцi таблицi позначкою "OT", переглядатиметься в рамках Спiльного комiтету не пiзнiше нiж через три роки пiсля набрання чинностi цiєю Угодою та згодом, у разi необхiдностi, один раз на два роки.

     Таблиця 3

Код ГС Опис продукту Дiюча ставка мита станом на 1 сiчня 2009 року Перехiдний перiод
208401000 - - м'ясо китiв 10 5
301101000 - - прiсноводна    
301109000 - - морська 5 OT
301911000 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 10 OT
301919000 - - - iншi 10 OT
301920000 - - вугорь (Anguilla spp.) 10 OT
301930000 - - короп 10 OT
301940000 - -тунець звичайний або синiй "Thunnus thynnus" 10 OT
301950000 - - тунець пiвденний синiй "Thunnus maccoyii" 10 OT
301991100 - - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) та лосось дунайський (Hucho hucho) 10 10
301991911 - - - - - - мальки (молодь) масою не бiльш нiж 100 г. 10 OT
301991912 - - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii) 10 OT
301991913 - - - - - - севрюга (Acipenser stellatus) 10 OT
301991914 - - - - - - белуга (Huso huso) 10 OT
301991919 - - - - - - iнша 10 OT
301991930 - - - - - судак (Stizostedion spp.) 10 OT
301991990 - - - - - iнша 10 OT
301998010 - - - - калкан (Psetta maxima) 10 OT
301998090 - - - - iнша 10 OT
302618000 - - - кiлька або шпроти (Sprattus sprattus) 5 OT
302652000 - - - колюча виду Squalus acanthias 10 OT
302691100 - - - - короп 10 OT
302695500 - - - - анчоуси (Engraulis spp.) 10 OT
303211000 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 5 OT
303212000 - - - видiв Oncorhynchus mykiss, з головами i зябрами, нутрощами, масою бiльш нiж 1,2 кг штука, або знеголовленi, без зябер i нутрощiв, масою бiльш нiж 1 кг штука 2 10
303218000 - - - iншi 2 OT
303393000 - - - риба роду Rhombosolea 5 OT
303718000 - - - кiлька або шпроти (Sprattus sprattus) 5 10
303743090 - - - - - скумбрiя японська або схiдна (Scomber japonicus 2 OT
303749000 - - - скумбрiя австралiйська (Scomber australasicus) 2 OT
303752000 - - - колюча Squalus acanthias 2 OT
303791100 - - - - короп 2 OT
303793500 - - - - - виду Sebastes marinus 2 10
303793700 - - - - - iншi 2 10
303796500 - - - - анчоуси (Engraulis spp.) 2 7
303799100 - - - - ставрида (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 5 10
303799300 - - - - конгрiо чорний (Genypterus blacodes) 2 OT
303799400 - - - - риба виду Pelotreis flavilatus та Peltorhamphus novaezealandiae 2 OT
303799890 - - - - - iнших 2 OT
304191910 - - - - - осетроподiбнiх (Acipenseriformes) 5 OT
304191920 - - - - - судака (Stizostedion spp.) 5 OT
304191990 - - - - - iнших 5 10
304199110 - - - - - осетроподiбних (Acipenseriformes) 5 OT
304199120 - - - - - судака (Stizostedion spp.) 5 OT
304199190 - - - - - iнших 5 OT
304291500 - - - - виду Oncorhynchus mykiss масою бiльш нiж 400 г штука 5 10
304291700 - - - - iнших 5 10
304291910 - - - - осетроподiбних (Acipenseriformes) 5 OT
304291920 - - - - судака (Stizostedion spp.) 5 OT
304291990 - - - - iнших 5 OT
304293900 - - - - iнших 5 10
304295100 - - - - скумбрiї австралiйської (Scomber australasicus) 5 OT
304295390 - - - - - iнших 5 10
304996100 - - - - ляща морського звичайного (Brama spp.) 5 OT
305301100 - - - трiски тихоокеанської (Gadus macrocephalus) 10 OT
305301900 - - - iнших 10 10
305303000 - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar), лосося дунайського (Hucho hucho), солоного або у розсолi 10 10
305305000 - - палтуса синьокорого або чорного (Reinhardtius hippoglossoides), солоного або у розсолi 10 10
305309010 - - - осетроподiбних (Acipenseriformes) 10 OT
305309090 - - - iнших 10 OT
305410000 - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) та лосось дунайський (Hucho hucho) 5 10
305420000 - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 5 10
305491000 - - -палтус синьокорий або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) 8 10
305492000 - - -палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus). 8 10
305493000 - - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 5 10
305494500 - - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 8 10
305495000 - - - вугорь (Anguilla spp.) 8 OT
305498010 - - - - осетроподiбнi (Acipenseriformes) 10 OT
305498090 - - - - iнша 10 10
305591100 - - - - сушена, несолона 10 10
305591900 - - - - сушена, солона 10 10
305593000 - - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 10
305595000 - - - анчоуси (Engraulis spp.) 10 OT
305597000 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 10 OT
305598010 - - - - осетроподiбнi (Acipenseriformes) 10 OT
305598090 - - - - iнша 10 10
305610000 - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 7.5 10
305620000 - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 5 10
305630000 - - анчоуси (Engraulis spp.) 10 OT
305693000 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 10 OT
305695000 - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) та лосось дунайський (Hucho hucho) 5 OT
305698010 - - - - осетроподiбнi (Acipenseriformes) 10 OT
305698090 - - - - iнша 10 OT
306199000 - - - iнша 10 10
307311000 - - - Mytilus spp. 5 OT
307319000 - - - Perna spp. 5 OT
307391000 - - - Mytilus spp. 5 OT
307399000 - - - Perna spp. 5 OT
307490100 - - - - - - каракатиця мала (Sepiola rondeleti) 5 OT
307491100 - - - - - - iншi 5 OT
307491800 - - - - - iншi 5 OT
307493100 - - - - - - Loligo vulgaris 2 OT
307493300 - - - - - - Loligo pealei 2 OT
307493500 - - - - - - Loligo patagonica 2 OT
307493800 - - - - - - iншi 2 OT
307495100 - - - - - Ommastrephes sagittatus 2 OT
307495900 - - - - - iншi 2 OT
307497100 - - - - каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 5 OT
307499100 - - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 5 OT
307499900 - - - - - iншi 5 OT
307600000 - равлики, крiм морських 10 OT
307991100 - - - - Illex spp. 5 10
307991300 - - - - смугастий венус та iншi види родини Veneridae 5 OT
307991500 - - - - медузи (Rhopilema spp.) 5 OT
307991800 - - - - iншi водянi безхребетнi 5 10
307999000 - - - iншi 5 10
1504101000 - - з вмiстом вiтамiну А не бiльш нiж 2500 МО/г 7 7
1504109100 - - - з палтуса 7 7
1504109900 - - - iншi 7 7
1504201000 - - твердої фракцiї 7 7
1504209000 - - iншi 7 7
1504301000 - - твердi фракцiї 7 7
1504309000 - - iншi 7 7
1516101010 - - - з морських ссавцiв 10 7
1516109010 - - - з морських ссавцiв 10 7
1604110000 - - лосось 5 10
1604121000 - - - фiле, сире, у тiстi або в сухарях, попередньо смажене або не смажене в олiї, морожене 5 OT
1604129100 - - - - у герметичнно закритих посудинах 5 10
1604129900 - - - - iншi 5 10
1604131100 - - - - в оливковiй олiї 10 OT
1604131900 - - - - iншi 10 OT
1604139010 - - - - шпроти в олiї 10 OT
1604139090 - - - - iншi 10 OT
1604141100 - - - - у рослиннiй олiї 7 OT
1604141600 - - - - - фiле або "балик" 7 OT
1604141800 - - - - - iншi 7 OT
1604149000 - - - пеламида (Sarda spp.) 7 OT
1604151110 - - - - - скумбрiї звичайної або європейської (Scomber scombrus) 5 OT
1604151120 - - - - - скумбрiї японської або схiдної (Scomber japonicus) 10 OT
1604151910 - - - - - скумбрiї звичайної або європейської (Scomber scombrus) 5 OT
1604151920 - - - - - скумбрiї японської або схiдної (Scomber japonicus) 10 OT
1604159000 - - - скумбрiя австралiйська (Scomber australasicus) 5 OT
1604160000 - - анчоуси 10 OT
1604191000 - - - лососевi, крiм лосося 8 OT
1604193100 - - - - фiле або балик 10 OT
1604193900 - - - - iншi 10 OT
1604195000 - - - однокольоровий бонiто (Orcynopsis unicolor) 10 OT
1604199110 - - - - - окуня морського золотистого (Sebasters marinus) 5 OT
1604199120 - - - - - червоного миня (Urophycis chuss) 5 OT
1604199130 - - - - - хека срiблястого (Merluccius bilinearis) 5 OT
1604199140 - - - - - мерлузи орегонської (Merluccius productus) 5 OT
1604199190 - - - - - iншi 5 OT
1604199200 - - - - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 5 OT
1604199300 - - - - - сайда (Pollachius virens) 5 OT
1604199410 - - - - - - мерлуза орегонська (Merluccius products) 5 OT
1604199420 - - - - - - хек срiблястий (Merluccius bilinearis) 5 OT
1604199430 - - - - - - червоний минь (Urophycis chuss) 5 OT
1604199490 - - - - - - iншi 5 OT
1604199500 - - - - - минтай (Theragra chalcogramma) та срiбляста сайда (Pollachius pollachius) 5 OT
1604199810 - - - - - - окунь морський золотистий (Sebasters marinus) 5 OT
1604199820 - - - - - - осетроподiбнi (Acipenseriformes) 5 OT
1604199830 - - - - - - судак (Stizostedion spp.) 5 OT
1604199890 - - - - - - iншi 5 OT
1604200500 - - готовi продукти iз сурiмi 5 OT
1604201000 - - - з лосося 5 OT
1604203010 - - - - з арктичного гольця (Salvelinus alpinus) 5 OT
1604203090 - - - - з iншiх 5 OT
1604204000 - - - з анчоусiв 10 OT
1604205010 - - - - зi скумбрiї звичайної або європейської (Scomber scombrus) 10 OT
1604205020 - - - - з однокольорового бонiто (Orcynopsis unicolor) 5 OT
1604205030 - - - - з пеламiди 5 OT
1604205090 - - - - з iншої риби 10 OT
1604207000 - - - з тунця, скiпджека, або тунця смугастого, та iнших риб роду Euthynnus 5 7
1604209010 - - - - з осетроподiбних (Acipenseriformes) 5 OT
1604209020 - - - - iз судака (Stizostedion spp.) 5 OT
1604209090 - - - - з iнших 5 OT
1604301000 - - iкра осетрова (чорна iкра) 10 10
1604309000 - - iкра iнших риб 10 10
1605400000 - iншi ракоподiбнi 20 OT
1605901100 - - - - у герметично закритих посудинах 5 OT
1605901900 - - - - iншi 5 OT
1605903000 - - - iншi 5 OT
1605909000 - - iншi водянi безхребетнi 10 10
1902201000 - - iз вмiстом понад 20 мас. % риби, ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних 20 7
2309901000 - - розчиннi рибнi продукти або продукти з морських ссавцiв 10 5

 

Додаток IV
(про який iдеться в пунктi 1 статтi 2.3)

IМПОРТНI МИТА

Iмпортнi мита

     1. З 1 сiчня 2012 року Україна повинна скасувати всi iмпортнi мита й еквiвалентнi миту податки та збори на iмпорт, за винятком випадкiв, зазначених у цьому додатку.

     2. Мита на iмпорт в Україну товарiв, що походять з держави ЄАВТ та позначенi в останнiй колонцi таблицi позначкою "2", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiка:

     - з 1 сiчня 2012 року до 67 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2013 року до 34 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2014 року мито, що залишилося пiсля зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цiлком.

     3. Мита на iмпорт в Україну товарiв, що походять з держави ЄАВТ та позначенi в останнiй колонцi таблицi позначкою "3", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiка:

     - з 1 сiчня 2012 року до 75 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2013 року до 50 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2014 року до 25 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2015 року мито, що залишилося пiсля зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цiлком.

     4. Мита на iмпорт в Україну товарiв, що походять з держави ЄАВТ та позначенi в останнiй колонцi таблицi позначкою "5", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiка:

     - з 1 сiчня 2012 року до 83 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2013 року до 67 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2014 року до 50 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2015 року до 34 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2016 року до 17 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2017 року мито, що залишилося пiсля зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цiлком.

     5. Мита на iмпорт в Україну товарiв, що походять з держави ЄАВТ та позначенi в останнiй колонцi таблицi позначкою "7", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiка:

     - з 1 сiчня 2012 року до 87 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2013 року до 75 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2014 року до 62 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2015 року до 50 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2016 року до 37 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2017 року до 25 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2018 року до 12 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2019 року мито, що залишилося пiсля зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цiлком.

     6. Мита на iмпорт в Україну товарiв, що походять з держави ЄАВТ та позначенi в останнiй колонцi таблицi позначкою "10", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiка:

     - з 1 сiчня 2012 року до 91 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2013 року до 82 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2014 року до 73 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2015 року до 64 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2016 року до 55 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2017 року до 46 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2018 року до 37 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2019 року до 28 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2020 року до 19 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2021 року до 10 % розмiру базового мита,

     - з 1 сiчня 2022 року мито, що залишилося пiсля зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цiлком.

     7. Скасування мит на iмпорт в Україну товарiв, що походять з держави ЄАВТ та та позначенi в останнiй колонцi таблицi позначкою "OT", переглядатиметься в рамках Спiльного комiтету не пiзнiше нiж через три роки пiсля набрання чинностi цiєю Угодою та згодом, у разi необхiдностi, один раз на два роки.

     8. Якщо Україна надасть Європейському Союзу бiльш сприятливий режим стосовно будь-якого товару, зазначеного в таблицi цього додатка, то Україна поширить такий режим на держави ЄАВТ.

Код ГС 2007 Опис товарiв Дiюча ставка мита станом на 1 сiчня 2009 року Категорiя скасуваннямита
2507002000 - Каолiн 10 3
2507008000 - iншi глини каолiновi 10 3
2508100000 - бентонiт 20 5
2508300000 - глина вогнетривка 20 5
2508400010 землi знебарвлювальнi та фулерова земля (знебарвлювальна глина типу флоридину) 20 5
2508400090 iншi 10 3
2508500000 - андалузит, кiанiт i силiманiт 20 5
2508600000 - мулiт 20 5
2508700000 - землi шамотнi або динасовi 20 5
2509000000 Крейда 10 3
2512000000 Землi iнфузорнi (гiрське борошно) кременистi (наприклад, кiзельгур, трепел та дiатомiт) та аналогiчнi кременистi землi, кальцинованi або некальцинованi, з питомою вагою 1 або менше 10 3
2516110000 - - необробленi або начорно обробленi 10 3
2516121000 - - - завтовшки не бiльш нiж 25 см 10 3
2516129000 - - - iнший 10 3
2516200010 - - необроблений або начорно оброблений 10 3
2516200090 - - iнший 20 5
2516900000 - iншi каменi для монументiв чи будiвництва 10 3
2521000000 Флюс вапняковий; вапняк та iнший вапняковий камiнь, що використовують для виготовлення вапна або цементу 10 3
2523210000 - - цемент бiлий, штучно забарвлений або незабарвлений 10 3
2523290000 - - iншi 10 3
2523901000 - - цемент iз доменних шлакiв 10 3
2523908000 - - iнший 10 3
2526100000 - неподрiбнений, нерозмелений 10 3
2710113100 - - - - - - бензини авiацiйнi 10 10
2710114111 - - - - - - - - - - iз вмiстом не менш нiж 5 мас. % високооктанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їхнi сумiшi 10 10
2710114119 - - - - - - - - - - iншi 5 10
2710114911 - - - - - - - - - iз вмiстом не менш нiж 5 мас. % високооктанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їхнi сумiшi 10 10
2710114999 - - - - - - - - - iншi 5 10
2710115900 - - - - - - - - з октановим числом 98 чи бiльше 5 10
2710117000 - - - - - пальне для реактивних двигунiв 10 3
2712903910 - - - - - гiдрофобний заповнювач на основi петролатуму 10 3
2715000010 - - антикорозiйнi 10 3
2804690000 - - iншi 5 3
2805110000 - - натрiй 5 3
2805120000 - - кальцiй 5 3
2805191000 - - стронцiй та барiй 5 3
2805199000 - - - iншi 5 3
2805301000 - - сумiшi або сплави 5 3
2805309000 - - iншi 5 3
2805401000 - - у флягах масою нетто 34,5 кг (стандартна маса) i вартiстю, визначеною на умовах ФОБ, за флягу не бiльш нiж 224 євро 5,5 3
2818200000 - оксид алюмiнiю, крiм штучного корунду 5 3
2818300000 - гiдроксид алюмiнiю 5 3
2836200000 - карбонат динатрiю 5,5 3
2844301900 - - - iншi 5 3
2845100000 - важка вода (оксид дейтерiю) 5 3
2845901000 - - дейтерiй та його сполуки; водень та його сполуки, збагаченi дейтерiєм; сумiшi та розчини, що мiстять цi продукти 5 3
2917110000 - - щавлева кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 3
2917121000 - - - адипiнова кислота та її солi 6,5 3
2917350000 - - фталевий ангiдрид 6,5 3
2917360000 - - терефталева кислота та її солi 6,5 3
2918140000 - - лимонна кислота 6,5 3
2918150010 - - - натрiй цитрат 2 3
2918150090 - - - iншi 6,5 3
2918180000 - - хлорбензилат (ISO) 6,5 3
2921191000 - - - триетиламiн та його солi 6,5 3
2921198090 - - - - iншi 6,5 3
2921220000 - - гексаметилендiамiн та його солi 2 3
2921309900 - - iншi 6,5 3
2921410000 - - анiлiн та його солi 2 3
2921421000 - - - галогенованi, сульфованi, нiтрованi, нiтрозованi похiднi та їхнi солi 6,5 3
2921430000 - - толуїдини та їхнi похiднi; солi цих речовин 6,5 3
2921440000 - - дифенiламiн та його похiднi; солi цих речовин 2 3
2921450000 - - 1-нафтиламiн (альфа-нафтиламiн), 2-нафтиламiн (бета-нафтиламiн) та їхнi похiднi; солi цих речовин 6,5 3
2921511900 - - - - iншi 6,5 3
2921519090 - - - - iншi 6,5 3
2921599000 - - - iншi 6,5 3
2922120000 - - дiетаноламiн та його солi 2 3
2922131000 - - - триетаноламiн 6,5 3
2922139000 - - - солi триетаноламiну 6,5 3
2922290010 анiзидини, дiанiзидини, фенетидини та їхнi солi 6,5 3
2922390000 - - iншi 6,5 3
2922410000 - - лiзин та його складнi ефiри; солi цих речовин 6,5 3
2922420000 - - глутамiнова кислота та її солi 6,5 3
2922430000 - - антранiлова кислота та її солi 6,5 3
2922500090 - - iншi 6,5 3
2931009530 - - триетилалюмiнiй 5 3
2932120000 - - 2-фуральдегiд (фурфурол) 6,5 3
2932130000 - - спирти фурфуриловий та тетрагiдрофуриловий 6,5 3
2940000000 Цукри хiмiчно чистi, за винятком цукрози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози; простi ефiри цукрiв, ацеталi цукрiв та складнi ефiри цукрiв, та їхнi солi, крiм речовин товарних позицiй 2937, 2938 або 2939 6,5 3
3102101000 - - сечовина iз вмiстом бiльш нiж 45 мас. % азоту у перерахунку на сухий безводний продукт 2 3
3102109000 - - iншi 2 3
3102210000 - - сульфат амонiю 5 3
3102290000 - - iншi 5 3
3102301000 - - у водному розчинi 5 3
3102309000 - - iншi 5 3
3102401000 - - iз вмiстом азоту не бiльш нiж 28 мас. % 5 3
3102409000 - - iз вмiстом азоту бiльш нiж 28 мас. % 5 3
3102509000 - - iншi 6,5 3
3102600000 - подвiйнi солi та сумiшi нiтрату кальцiю i нiтрату амонiю 5 3
3102800000 - сумiшi сечовини та нiтрату амонiю у водному або амiачному розчинi 5 3
3102900000 - добрива iншi, у тому числi сумiшi, не включенi до iнших товарних позицiй 5 3
3103101000 - - iз вмiстом бiльш нiж 35 мас. % пентаоксиду дифосфору (оксид фосфору V) 5 3
3103109000 - - iншi 5 3
3105100000 - товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш нiж 10 кг 5 3
3105201000 - - iз вмiстом азоту бiльш нiж 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 5 3
3105209000 - - iншi 5 3
3105300000 - гiдроортофосфат дiамонiю (фосфатдiамонiй) 5 3
3105400000 - дигiдроортофосфат амонiю (фосфат моноамонiй) та його сумiшi з гiдроортофосфатом дiамонiю (фосфатдiамонiй) 5 3
3105510000 - - iз вмiстом нiтратiв та фосфатiв 5 3
3105590000 - - iншi 5 3
3105909100 - - - iз вмiстом азоту бiльш нiж 10 % у перерахунку на сухий безводний продукт 5 3
3201200000 - екстракт австралiйської акацiї 5 3
3201902000 - - екстракт сумаха, екстракт валлонiя (iз чашечок жолудiв деяких видiв дуба), екстракт дуба або каштана 5 3
3201909000 - - iншi 5 3
3206110010 - - - iз вмiстом не менш нiж 80 мас. %, але не бiльш нiж 93 мас. % дiоксиду титану у перерахунку на суху речовину 6,5 3
3206200000 - пiгменти та препарати, виготовленi на основi сполук хрому 5 3
3206410000 - - ультрамарин та препарати на його основi 5 3
3206420000 - - лiтопон та iншi пiгменти та препарати, виготовленi на основi сульфiду цинку 5 3
3206493000 - - пiгменти та препарати, виготовленi на основi сполук кадмiю 5 3
3206498010 - - - - пiгменти та препарати, виготовленi з гексацiанофератiв (фероцiанiдiв або ферицiанiдiв) 5 3
3503001000 - желатин та його похiднi 10 3
3817008000 - iншi 5 3
3901909090 - - - iншi 5 3
3902200000 - полiiзобутилен 5 3
3902300090 - - iншi 5 3
3902909000 - - iншi 5 3
3903110000 - - призначенi для спучування або спiнювання 6,5 3
3904210000 - - непластифiкований 5 3
3907991910 - - - - - полiбутилентерефталат з питомою густиною не менш нiж 1,29 г/см3, але не бiльш нiж 1,33 г/см3 2 3
3907991990 - - - - - iншi 5 3
3920202100 - - - бiаксеально орiєнтованi 6,5 3
3920207100 - - - - стрiчка декоративна 5 3
3920207900 - - - - iншi 6,5 3
3920209090 - - - - iншi 5 3
3920300090 - - iншi 2 3
3920439090 - - - - iншi 5 3
3920491000 - - - завтовшки не бiльш нiж 1 мм 5 3
3920499000 - - - завтовшки бiльш нiж 1 мм 5 3
3920599000 - - - iншi 5 3
3920610000 - - з полiкарбонатiв 5 3
3920621910 - - - - - плiвка з полiетилентерефталату завтовшки не бiльш нiж 50 мкм 2 3
3920621990 - - - - - iншi 5 3
3920629000 - - - завтовшки бiльш нiж 0,35 мм 5 3
3920630000 - - з ненасичених складних полiефiрiв 5 3
3920690000 - - з iнших складних полiефiрiв 5 3
3920711000 - - - листи, плiвки, смуги або стрiчки, намотанi або ненамотанi, завтовшки менш нiж 0,75 мм 5 3
3920719000 - - - iншi 5 3
3920731000 - - - плiвки у рулонах, котушках або у виглядi стрiчок для кiнематографiї або фотозйомки 5 3
3920735000 - - - листи, плiвки, стрiчки або платiвки, намотанi або ненамотанi, завтовшки менш нiж 0,75 мм 5 3
3920739000 - - - iншi 5 3
3920799000 - - - iншi 5 3
3920910000 - - з полiвiнiлбутиралю 2 3
3920920000 - - з полiамiдiв 5 3
3920930000 - - з амiноальдегiдних смол 5 3
3920940000 - - з фенолоальдегiдних смол 5 3
3920992800 - - - - iншi 5 3
3920995900 - - - - iншi 5 3
3920999000 - - - iншi 5 3
3921901900 - - - - iншi 5 2
3923210000 - - з полiмерiв етилену 6,5 3
4002991000 - - - продукти, модифiкованi включенням пластмас 10 3
4011100000 - для легкових автомобiлiв (у тому числi вантажопасажирських автомобiлiв-фургонiв та гоночних автомобiлiв) 10 5
4011201000 - - з iндексом навантаження не бiльш нiж 121 7 5
4011209000 - - з iндексом навантаження бiльш нiж 121: 7 5
4011300090 - - iншi 10 3
4011402000 - - з посадочним дiаметром ободiв не бiльш нiж 33 см 10 3
4011408000 - - iншi 10 3
4011500000 - для велосипедiв 10 3
4011610000 - - для використання на сiльськогосподарських або лiсогосподарських транспортних засобах i машинах 10 3
4011620000 - - для використання на будiвельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний дiаметр обода не бiльш нiж 61 см 10 3
4011630000 - - для використання на будiвельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний дiаметр обода бiльш нiж 61 см 10 3
4011690000 - - iншi 7 3
4011920000 - - для використання на сiльськогосподарських або лiсогосподарських транспортних засобах i машинах 10 3
4011930000 - - для використання на будiвельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний дiаметр обода не бiльш нiж 61 см 10 3
4011940000 - - для використання на будiвельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний дiаметр обода бiльш нiж 61 см 10 3
4011990000 - - iншi 7 3
4012110000 - - для легкових автомобiлiв (у тому числi вантажопасажирських автомобiлiв-фургонiв та гоночних автомобiлiв) 10 3
4012120000 - - для автобусiв або вантажних автомобiлiв 10 3
4012130090 - - - iншi 10 3
4012190000 - - iншi 10 3
4012200090 - - iншi 10 3
4012902000 - - масивнi шини (литi шини) або еластик-шини (подушковi шини) 10 3
4012903000 - - протектори для шин та покришок 10 3
4012909000 - - стрiчки для ободiв 10 3
4013101000 - - для легкових автомобiлiв (у тому числi вантажопасажирських автомобiлiв-фургонiв та гоночних автомобiлiв) 10 5
4013900000 - iншi 10 5
4015900000 - iншi 10 3
4016100090 - - - iншi 13 3
4016930090 - - - - iншi 10 3
4016992000 - - - - розширнi втулки, муфти (expander sleeves) 10 3
4016995290 - - - - - - - iншi 10 3
4016995890 - - - - - - - iншi 10 3
4016999100 - - - - - - частини гумометалевi (металомiстких гум) 10 3
4016999910 - - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 6 3
4016999990 - - - - - - - iншi 10 3
4017009000 - iншi: 10 3
4104199000 - - - - iншi 3 3
4104415100 - - - - - шкiра iз цiлих шкур, площа поверхнi якої бiльш нiж 2,6 м2 (28 квадратних футiв) 3 3
4104415900 - - - - - iншi 3 3
4104495100 - - - - - шкiра iз цiлих шкур, площа поверхнi якої бiльш нiж 2,6 м2 (28 квадратних футiв) 3 3
4104495900 - - - - - iншi 3 3
4107111100 - - - - опойок бокс 3 3
4107111900 - - - - iншi 3 3
4107119000 - - - iншi 3 3
4107121100 - - - - опойок бокс 3 3
4107121900 - - - - iншi 3 3
4107129900 - - - - шкiра iз шкур родини конячих 3 3
4107191000 - - - шкiра iз шкур великої рогатої худоби (у тому числi буйволiв), площа поверхнi якої не бiльш нiж 2,6 м2 (28 квадратних футiв) 3 3
4107199000 - - - iншi 3 3
4107911000 - - - пiдошовна 3 3
4107919000 - - - iншi 3 3
4107929000 - - - - шкiра iз шкур родини конячих 3 3
4107991000 - - - - шкiра iз шкур великої рогатої худоби (у тому числi буйволiв) 3 3
4107999000 - - - - шкiра iз шкур родини конячих 3 3
4115100000 - шкiра композицiйна на основi натуральної шкiри або шкiряних волокон, у виглядi пластин, листiв або стрiчок, у рулонах або не в рулонах 10 3
4115200000 - обрiзки та iншi вiдходи натуральної шкiри або композицiйної шкiри, не придатнi для виробництва шкiряних виробiв; шкiряний пил, порошок i борошно 10 3
4201000000 Вироби шорно-сiдельнi та упряж для будь-яких тварин (у тому числi постромки, поводи, наколiнники, намордники, попони для сiдел, чепраки, сiдельнi кобури, попонки для собак тощо), виготовленi з будь-яких матерiалiв 10 3
4202111000 - - - кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi та подiбнi вироби 12,5 3
4202119000 - - - iншi 12,5 3
4202121100 - - - - кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi та подiбнi вироби 12,5 3
4202121900 - - - - iншi 12,5 3
4202125000 - - - з формованих пластмас 12,5 3
4202129100 - - - - кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi та подiбнi вироби 12,5 3
4202129900 - - - - iншi 12,5 3
4202191000 - - - з алюмiнiю 12,5 3
4202199000 - - - з iнших матерiалiв 12,5 3
4202210000 - - з лицьовою поверхнею з натуральної, композицiйної або лакової шкiри 12,5 3
4202221000 - - - з листiв пластмаси 12,5 3
4202229000 - - - з тканинних матерiалiв 12,5 3
4202290000 - - iншi 12,5 3
4202310000 - - з лицьовою поверхнею з натуральної, композицiйної або лакової шкiри 12,5 3
4202321000 - - - з листiв пластмаси 12,5 3
4202329000 - - - з текстильних матерiалiв 12,5 3
4202390000 - - iншi 12,5 3
4202911000 - - - сумки дорожнi, сумочки косметичнi, рюкзаки та сумки спортивнi 12,5 3
4202918000 - - - iншi 12,5 3
4202921100 - - - сумки дорожнi, сумочки косметичнi, рюкзаки та сумки спортивнi 12,5 3
4202921500 - - - - футляри для музичних iнструментiв 12,5 3
4202921900 - - - - iншi 12,5 3
4202929100 - - - сумки дорожнi, сумочки косметичнi, рюкзаки та сумки спортивнi 12,5 3
4202929800 - - - - iншi 12,5 3
4202990000 - - iншi 12,5 3
4203210000 - - спецiально призначенi для спортивних цiлей 5 3
4203291000 - - - захиснi для всiх професiй 5 3
4203299100 - - - - для чоловiкiв i хлопчикiв 10 3
4203299900 - - - - iншi 10 3
4203300000 - пояси, паски, портупеї i патронташi 10 3
4205001100 - - транспортернi стрiчки та приводнi паси, або бельтинг 25 5
4205001900 - - iншi 20 5
4205009000 - iншi 20 5
4206000010 Вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку), синюги, мiхурiв або сухожиль: кетгут 25 3
4206000090 - iншi 10 5
4303101000 - - бiлькiв гренландського тюленя або дитинчат чубача (Cystophora) 10 3
4303109010 - - - одяг хутровий з норки 10 3
4303109020 - - - одяг хутровий з нутрiї, песця або лисицi 10 3
4303109030 - - - одяг хутровий з кролика або зайця 10 3
4303109040 - - - одяг хутровий з овчини 10 3
4303109090 - - - iншi 10 3
4303900000 - iншi 10 3
4304000000 Хутро штучне та вироби з нього 10 3
6309000000 Одяг та iншi вироби, що використовувались 5,3 OT
6501000000 Капелюшнi форми, капелюшнi заготiвки та ковпаки, неформованi, без полiв; плоскi та цилiндричнi заготiвки (у тому числi поздовжнiй розрiз) з фетру 10 3
6502000000 Капелюшнi напiвфабрикати, плетенi або виготовленi сполученням смужок з рiзних матерiалiв, неформованi, без полiв, без пiдкладки та оздоблення 10 3
6504000000 Капелюхи та iншi головнi убори, плетенi або виготовленi сполученням смужок з рiзних матерiалiв, з пiдкладкою чи без пiдкладки, з оздобленням чи без оздоблення 10 3
6505100000 - сiтки для волосся 10 3
6505900500 - - з фетру хутряного або з фетру вовняного та хутряного, виготовленi з капелюшних заготiвок, ковпакiв або плоских заготiвок товарної позицiї 6501 10 3
6505901000 - - - берети, чепчики, тюбетейки, фески та подiбнi головнi убори 10 3
6505903000 - - - кашкети, кепки з козирками 10 3
6505908000 - - iншi 10 3
6506101000 - - з пластмаси 10 3
6506108000 - - з iнших матерiалiв 10 3
6506910000 - - з гуми або полiмерних матерiалiв 10 3
6506991000 - - - з фетру хутряного або з фетру вовняного та хутряного, виготовленi з капелюшних заготiвок, ковпакiв або плоских заготiвок товарної позицiї 6501 10 3
6506999000 - - - iншi 10 3
6507000000 Стрiчки, прокладки, пiдкладки, чохли, основи, каркаси для капелюхiв, козирки та зав'язки для головних уборiв 10 3
6601100000 - садовi парасольки та подiбнi парасольки 10 3
6601910000 - - зi складаним стрижнем 10 3
6601991100 - - - - iз синтетичних або штучних матерiалiв 10 3
6601991900 - - - - з iнших текстильних матерiалiв 10 3
6601999000 - - - iншi 10 3
6602000000 Палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти та подiбнi вироби 10 3
6603200000 - каркаси парасольковi, у тому числi каркаси на стрижнях (палицях) 10 3
6603901000 - - ручки та набалдашники 10 3
6603909000 - - iншi 10 3
6801000000 Брущатка, бордюрний камiнь та плити для брукування з природного каменю (крiм сланцю) 10 3
6804100000 - жорна, каменi шлiфувальнi для розмелювання, розтирання, шлiфування або подрiбнення 10 3
6804221200 - - - - - неармованi 10 3
6804221800 - - - - - армованi 10 3
6804223000 - - - - з керамiчних чи силiкатних матерiалiв 10 3
6804225000 - - - - з iнших матерiалiв 10 3
6804229000 - - - iншi 10 3
6805100010 - - для сухого шлiфування 10 3
6805100090 - - iншi 15 3
6805200090 - - iншi 10 3
6806201000 - - глини спученi 10 3
6806209000 - - iншi 10 3
6807101010 - - - на основi з картону 10 3
6807101021 - - - - покритi з обох бокiв шаром бiтумно-полiмерної маси 10 3
6807101029 - - - - iншi 10 3
6807101090 - - - iншi 10 3
6807109000 - - iншi 10 3
6807900090 - - iншi 10 3
6809110000 - - покритi або армованi папером або картоном 10 3
6811400010 - - гофрованi листи; труби, трубки або фiтинги до них 10 3
6811810000 - - гофрованi листи 10 3
6811830000 - - труби, трубки або фiтинги до них 10 3
6901000000 Цегла, блоки, плитки та iншi керамiчнi вироби з кремнеземистого кам'яного борошна (наприклад, з кiзельгуру, триполiту або дiатомiту) або з аналогiчних кремнеземистих порiд 10 3
6903100000 - iз вмiстом бiльш нiж 50 мас. % графiту або iнших форм вуглецю або сумiшей цих продуктiв 10 3
6903201000 - - з вмiстом менш нiж 45 мас. % глинозему (Al2O3) 10 3
6903209000 - - з вмiстом 45 мас. % чи бiльше глинозему (Al2O3) 10 3
6903901000 - - iз вмiстом бiльш нiж 25 мас. %, але не бiльш нiж 50 мас. % графiту або iнших форм вуглецю або їхнiх сумiшей 10 3
6903909000 - - iншi 10 3
6904100000 - цегла будiвельна 10 3
6904900000 - iншi 10 3
6905100000 - черепиця дахова 10 3
6905900000 - iншi 10 3
6906000000 Труби керамiчнi, трубопроводи iзоляцiйнi, водовiдводи i фiтинги труб 10 3
6908101000 - - з грубої керамiки 10 3
6908109000 - - iншi 10 3
6908905100 - - - - з поверхнею не бiльш нiж 90 см2 5 3
6909110000 - - з фарфору 10 3
6910100000 - -з фарфору 10 3
6911100000 - посуд та прибори столовi або кухоннi 10 5
6911900000 - iншi 10 5
6912005000 - з фаянсу або тонкої керамiки 5 3
6912009000 - iншi 5 3
6913901000 - - з грубої керамiки 10 3
6913909100 - - - з кам'яної керамiки 10 3
6913909300 - - - з фаянсу або тонкої керамiки 10 3
6913909900 - - - iншi 10 3
6914901000 - - з грубої керамiки 10 3
6914909000 - - iншi 10 3
7002100000 - кулi 10 3
7003121000 - - - з оптичного скла 10 3
7003129100 - - - - з невiдбивальним шаром 10 3
7003129900 - - - - iншi 10 3
7003191000 - - - з оптичного скла 10 3
7003199000 - - - iншi 10 3
7003200000 - листи армованi 10 3
7003300000 - профiлi 10 3
7004201000 - - скло оптичне 10 3
7004209100 - - - з невiдбивальним шаром 10 3
7004209900 - - - iншi 10 3
7004901000 - - скло оптичне 10 3
7004907000 - - скло оранжерейне листове 10 3
7004909200 - - - не бiльш нiж 2,5 мм 10 3
7004909800 - - - бiльш нiж 2,5 мм 10 3
7005100500 - - з невiдбивальним шаром 10 3
7005102500 - - - не бiльш нiж 3,5 мм 10 3
7005103000 - - - бiльш нiж 3,5 мм, але не бiльш нiж 4,5 мм 10 3
7005108000 - - - бiльш нiж 4,5 мм 10 3
7005212500 - - - завтовшки не бiльш нiж 3,5 мм 10 3
7005213000 - - - завтовшки бiльш нiж 3,5 мм, але не бiльш нiж 4,5 мм 10 3
7005218000 - - - завтовшки бiльш нiж 4,5 мм 10 3
7005292500 - - - завтовшки не бiльш нiж 3,5 мм 10 3
7005293500 - - - завтовшки бiльш нiж 3,5 мм, але не бiльш нiж 4,5 мм 10 3
7005298000 - - - завтовшки бiльш нiж 4,5 мм 10 3
7005300000 - армоване скло 10 3
7006001000 - скло оптичне 10 3
7006009000 - iншi 10 3
7007111090 - - - - iншi 8 3
7007192000 - - - забарвлене по всiй масi (тоноване), матове, плаковане або дубльоване чи таке, що має поглинальний або вiдбивальний шар 10 3
7007212090 - - - - - iншi 8 3
7009100090 - - iншi 10 3
7009910000 - - без рам 10 3
7009920000 - - у рамах 10 3
7010903190 - - - - - iншi 6,5 3
7010904300 - - - - - - - - бiльш нiж 0,33 л, але менш нiж 1 л 6,5 3
7010904500 - - - - - - - - 0,15 л чи бiльше, але не бiльш нiж 0,33 л 6,5 3
7010904700 - - - - - - - - менш нiж 0,15 л 6,5 3
7010905100 - - - - - - - - 1 л чи бiльше 6,5 3
7010905300 - - - - - - - - бiльш нiж 0,33 л, але менш нiж 1 л 6,5 3
7010905500 - - - - - - - - 0,15 л чи бiльш нiж, але не бiльш нiж 0,33 л 6,5 3
7010905700 - - - - - - - - менш нiж 0,15 л 6,5 3
7010906100 - - - - - - - 0,25 л чи бiльше 6,5 3
7010906700 - - - - - - - менш нiж 0,25 л 6,5 3
7010907110 - - - - - - - не бiльш нiж 0,15 л 5 3
7010907190 - - - - - - - iншi 6,5 3
7010907900 - - - - - - не бiльш нiж 0,055 л 5 3
7010909100 - - - - - - з безбарвного скла 6,5 3
7010909900 - - - - - - з кольорового скла 6,5 3
7011100000 - для електричного освiтлювального обладнання 10 3
7011200000 - для електронно-променевих трубок 10 3
7011900000 - iншi 10 3
7013100000 - зi склокерамiки 8 5
7013221000 - - - ручного виготовлення 8 5
7013229000 - - - механiчного виготовлення 8 5
7013281000 - - - ручного виготовлення 8 5
7013289000 - - - механiчного виготовлення 8 5
7013331100 - - - - огранованi або iнакше оздобленi 8 5
7013331900 - - - - - iншi 8 5
7013339100 - - - - огранованi або iнакше оздобленi 8 5
7013339900 - - - - - iншi 8 5
7013371000 - - - iз змiцненого скла 8 5
7013375100 - - - - - огранованi або iнакше оздобленi 8 5
7013375900 - - - - - iншi 8 5
7013379100 - - - - - огранованi або iнакше оздобленi 8 5
7013379900 - - - - - iншi 8 5
7013411000 - - - ручного виготовлення 10 5
7013419000 - - - механiчного виготовлення 10 5
7013420000 - - зi скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш нiж 5 · 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0° C до 300° C 10 5
7013491000 - - - iз змiцненого скла 10 5
7013499100 - - - - ручного виготовлення 10 5
7013499900 - - - - механiчного виготовлення 10 5
7013911000 - - - - ручного виготовлення 10 5
7013919000 - - - - механiчного виготовлення 10 5
7013990000 - - iншi 10 5
7014000000 Склянi вироби для сигналiзацiї та оптичнi елементи зi скла (крiм перелiчених у товарнiй позицiї 7015), оптично не обробленi 10 3
7015100000 - скло для окулярiв, що коригують зiр 10 3
7015900000 - iншi 10 3
7016100000 - кубики, квадратики та iншi невеликi склянi форми, на основi чи без неї, для мозаїк або аналогiчних оздоблень 10 3
7016901000 - - вiтражi та подiбнi вироби 10 3
7016908000 - - iншi 10 3
7017100000 - з плавленого кварцу або iнших плавлених оксидiв кремнiю 10 3
7017200000 - з iншого скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш нiж 5 · 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0° C до 300° C 10 3
7017900000 - iншi 10 3
7018101100 - - - огранованi та полiрованi механiчно 10 3
7018101900 - - - iншi 10 3
7018103000 - - вироби, що iмiтують перли 10 3
7018105100 - - - огранованi та полiрованi механiчно 10 3
7018105900 - - - iншi 10 3
7018109000 - - iншi 10 3
7018200000 - мiкросфери зi скла дiаметром не бiльш нiж 1 мм 10 3
7018901000 - - склянi очi; вироби у виглядi невеликих форм зi скла 10 3
7018909000 - - iншi 10 3
7019110000 - - скловолокно, завдовжки не бiльш нiж 50 мм 10 3
7019120000 - - рiвниця 10 3
7019191000 - - - з ниток 10 3
7019199000 - - - з волокон 10 3
7019310000 - - мати 8 3
7019400000 - тканини з рiвницi 10 3
7019510000 - - завширшки не бiльш нiж 30 см 10 3
7019520000 - - завширшки бiльш нiж 30 см, полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю менш нiж 250 г/м2, iз ниток лiнiйної щiльностi не бiльш нiж 136 тексiв на одиничну нитку 10 3
7019590000 7019 59 00 - - iншi 10 3
7019901000 - - нетекстильнi волокна навалом або в пучках 10 3
7019903000 - - прокладки та обмотки для iзоляцiї труб 10 3
7019909100 - - - з текстильних волокон 10 3
7019909900 - - - iншi 10 3
7020000700 - - не завершенi пiд час виробництва 10 3
7020000800 - - завершенi пiд час виробництва 10 3
7020001090 - - - iншi 10 3
7020003000 - - зi скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш нiж 5 · 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0° C до 300° C 10 3
7020008000 - - iншi 10 3
7102390010 - - - призначенi для переогранення 10 3
7102390090 - - - iншi 10 3
7113110000 - - зi срiбла, що має або не має покриття, плакованого або не плакованого iншими дорогоцiнними металами 10 3
7113190000 - - з iнших дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих або не плакованих дорогоцiнними металами 10 3
7113200000 - з недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами 10 3
7114110000 - - зi срiбла, що має чи не має покриття, плакованого або не плакованого iншими дорогоцiнними металами 10 3
7114190000 - - з iнших дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих чи не плакованих дорогоцiнними металами 10 3
7114200000 - з недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами 10 3
7115909000 - - з металiв, плакованих дорогоцiнними металами 10 3
7116100000 - з природних або культивованих перлiв 10 3
7116201100 - - - намисто, браслети та iншi вироби з природного, дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння, просто нанизаного, без застiбок або iнших пристосувань 10 3
7116201900 - - - iншi 10 3
7116209000 - - iншi 10 3
7202291000 - - - з масовою часткою магнiю 4 % чи бiльше, але не бiльш нiж 10 % 3 3
7202299000 - - - iншi 3 3
7202491000 - - - з масовою часткою вуглецю не бiльш нiж 0,05 % 3 3
7202499000 - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,5 %, але не бiльш нiж 4 % 3 3
8201100000 - лопати штиковi та совковi 10 3
8201200000 - вила 10 3
8201300000 - кирки, мотики, сапи та граблi 10 3
8201400000 - сокири, сiкачi та аналогiчнi iнструменти 10 3
8201500000 - секатори та аналогiчнi ножицi для роботи однiєю рукою (у тому числi ножицi для розбирання тушки птицi) 10 3
8201600000 - ножицi для пiдрiзання живоплоту, секатори та аналогiчнi ножицi для роботи двома руками 10 3
8201900000 - iншi ручнi iнструменти, використовуванi у сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi 10 3
8202100000 - пилки ручнi 10 3
8202200000 - полотна для стрiчкових пилок 10 3
8204110000 - - нерозвiднi 10 3
8204120090 - - - iншi 10 3
8204200000 - головки для гайкових ключiв з ручками чи без них 10 3
8205100000 - iнструменти для свердлiння, нарiзування, внутрiшньої або зовнiшньої рiзьби 10 3
8205200000 - молотки та кувалди 10 3
8205300000 - рубанки, зубила, долота, стамески та аналогiчнi рiзальнi iнструменти для оброблення дерева 10 3
8205400000 - викрутки 10 3
8205510000 - - iнструменти ручнi побутовi 10 3
8205591000 - - - iнструменти для каменярiв, формувальникiв, цементувальникiв, штукатурiв, бетонникiв i малярiв 8 3
8205593000 - - - iнструменти (патронного типу) для клепання, забивання дюбелiв тощо 8 3
8205599090 - - - - iншi 8 3
8205600000 - лампи паяльнi 10 3
8205700000 - лещата, затискачi та аналогiчнi iнструменти 10 3
8205800000 - ковадла; горни переноснi, шлiфувальнi круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом 10 3
8205900000 - набори виробiв з двох чи бiльше назв, зазначених у попереднiх товарних пiдпозицiях 10 3
8206000000 Iнструменти двох чи бiльше назв товарних позицiй 8202 - 8205 у наборах для роздрiбної торгiвлi 10 3
8210000000 Пристрої ручнi механiчнi, масою 10 кг або менше для приготування, оброблення або подавання харчових продуктiв чи напоїв 10 3
8211100000 - набори ножiв 10 3
8211913000 - - - ножi столовi з колодочкою та лезом з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 10 3
8211918000 - - - iншi 10 3
8211920000 - - iншi ножi з фiксованим лезом 10 3
8211930000 - - ножi з нефiксованим лезом 5 3
8211940000 - - леза 10 3
8211950000 - - рукоятки з недорогоцiнних металiв 10 3
8212101000 - - Safety razors with non-replaceable blades 8 3
8212109000 - - iншi 8 3
8212200000 - леза для безпечних бритв, у тому числi штабовi заготiвки для лез 8 3
8212900000 - iншi частини 10 3
8213000000 Ножицi звичайнi, кравецькi та аналогiчнi ножицi i леза для них 10 3
8214100000 - ножi для паперу, розкривання конвертiв, пiдчищання текстiв, пристрої для заточування олiвцiв та леза для них 10 3
8214200000 - набори та iнструменти манiкюрнi або педикюрнi (у тому числi пилочки для нiгтiв) 10 3
8214900000 - iншi 10 3
8215102000 - - якi мiстять лише вироби, покритi дорогоцiнним металом у гальванiчний спосiб 10 3
8215103000 - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 10 3
8215108000 - - - iншi 10 3
8215201000 - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 10 3
8215209000 - - iншi 10 3
8215910000 - - покритi дорогоцiнним металом у гальванiчний спосiб 10 3
8215991000 - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 10 3
8215999000 - - - iншi 10 3
8301100000 - замки висячi 10 3
8301200090 - - iншi 10 3
8301300000 - замки, використовуванi у меблях 10 3
8301401100 - - - цилiндровi 10 3
8301401900 - - - iншi 10 3
8301409000 - - iншi замки 10 3
8301500000 - засувки та рами iз засувками, об'єднанi iз замками 10 3
8301600090 - - iншi 10 3
8301700000 - ключi, поданi окремо 10 3
8302100090 - - iншi 10 3
8302200090 - - iншi 10 3
8302300090 - - iншi 10 3
8302410090 - - - iншi 10 3
8302420090 - - - iншi 10 3
8302490090 - - - iншi 10 3
8302500000 - полицi, вiшалки, у тому числi для капелюхiв, та аналогiчнi вироби 10 3
8302600090 - - iншi 10 3
8303001000 - броньованi або армованi сейфи та шухляди 10 3
8303003000 - броньованi або армованi дверi та секцiї для банкiвських сховищ 10 3
8303009000 - контейнери, призначенi виключно для зберiгання грошей i документiв, та аналогiчнi вироби 10 3
8304000000 Шафи для дiлових паперiв i картотек, коробки для зберiгання печаток, лотки i пiдставки для паперiв та аналогiчне конторське чи канцелярське обладнання з недорогоцiнних металiв, крiм конторських меблiв товарної позицiї 9403 10 3
8305100000 - фурнiтура для швидкозшивачiв чи папок 10 3
8305200000 - скоби у блоках 10 3
8305900000 - iншi, у тому числi частини 10 3
8306100000 - дзвони, гонги та аналогiчнi вироби 10 3
8306210000 - - покритi дорогоцiнними металами в гальванiчний спосiб 10 3
8306291000 - - - мiднi 10 3
8306299000 - - - з iнших недорогоцiнних металiв 10 3
8306300000 - рами для фотокарток, картин або аналогiчнi рами; дзеркала 10 3
8308100000 - гачки, петлi та вушка 10 3
8308200000 - заклепки трубчастi або роздвоєнi 10 3
8308900000 - iншi, у тому числi частини 10 3
8309100000 - пробки корончастi 10 3
8309909000 - - iншi: 15 3
8310000000 Таблички з назвами, найменуваннями, адресами та аналогiчнi таблички, цифри, лiтери та iншi символи з недорогоцiнних металiв, крiм виробiв товарної позицiї 9405 10 3
8311101090 - - - iншi 10 3
8311109000 - - iншi 10 3
8311200090 - - iншi 10 3
8311300000 - прутки з покриттям та дрiт електродний, використовуванi для паяння, у тому числi тугоплавким припоєм, або газового зварювання з недорогоцiнних металiв 10 3
8311900000 - iншi 10 3
8402120000 - - котли водотрубнi продуктивнiстю не бiльш нiж 45 т пари за годину 10 3
8403109010 - - - котли для центрального опалення потужнiстю понад 100 кВт, але менш нiж 10000 кВт 10 3
8403109020 - - - котли для центрального опалення потужнiстю не бiльш нiж 100 кВт 8 3
8404100010 - - для товарної пiдкатегорiї 8402 12 00 00 та товарної категорiї 8403 10 90 8 3
8407100090 - - iншi 3 3
8408203100 - - - - не бiльш нiж 50 кВт 5 5
8408203500 - - - - понад 50 кВт, але не бiльш нiж 100 кВт 5 5
8408203700 - - - - понад 100 кВт 5 5
8413910010 - - - верстатiв-качалок вантажопiдйомнiстю 3,2 - 12,5 т 10 3
8415810010 - - - кондицiонери промисловi автономнi зi споживчою потужнiстю понад 5 але не бiльш нiж 50 кВт 10 3
8415820010 - - - кондицiонери промисловi автономнi зi споживчою потужнiстю понад 5 кВт, але не бiльш нiж 50 кВт 10 3
8417201000 - - печi тунельнi 2 5
8417209000 - - iншi 2 5
8417900010 - - рекуператорiв петельних трубчатих продуктивнiстю повiтря 2800 - 19000 м3 на годину 10 3
8418211000 - - - мiсткiстю понад 340 л 10 3
8418219100 - - - - - не бiльш нiж 250 л 10 3
8418219900 - - - - - понад 250 л, але не бiльш нiж 340 л 7 3
8421110000 - - сепаратори молочнi 10 5
8422200000 - обладнання для миття або сушiння пляшок або iнших ємкостей 5 5
8422300010 - - обладнання для наповнення пляшок, їхнього закривання, закорковування або наклеювання на них етикеток, що використовується у харчовiй промисловостi, продуктивнiстю не бiльш нiж 12000 пляшок за годину 5 5
8422300091 - - - обладнання для закупорювання скляної тари металевими кришками, що загвинчуються, використовуване у харчовiй промисловостi, продуктивнiстю не бiльш нiж 9600 одиниць за годину 2 5
8422400010 - - обладнання для пакування пляшок (у тому числi обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матерiалу), що використовується у харчовiй промисловостi, продуктивнiстю не бiльш нiж 12000 пляшок за годину 5 5
8424309010 - - - - пристрiй для вдування вугiльного пилу в доменну пiч 10 3
8435100000 - машини та механiзми 5 5
8435900000 - частини 5 5
8436290010 - - - обладнання клiткове або пiдлогове для утримання i вирощування птицi 10 3
8438101000 - - обладнання для виробництва хлiбобулочних виробiв. 3 5
8438109000 - - обладнання для виробництва макаронiв, спагеттi або подiбних виробiв 3 5
8438300000 - обладнання для цукрового виробництва 10 5
8438500000 - обладнання для переробки м'яса або птицi 10 5
8438600000 - обладнання для переробки фруктiв, горiхiв або овочiв 5 5
8438809100 - - - для виробництва або приготування напоїв 5 5
8443329900 - - - iншi 10 3
8443393900 - - - - iншi 10 3
8443399010 - - - - машинки друкарськi автоматичнi 10 3
8450190000 - - iншi 10 3
8454100010 - - мiсткiстю 130 - 300 тонн 10 3
8455210000 - - стани гарячої прокатки або комбiнованi стани гарячої i холодної прокатки 10 3
8455220000 - - стани холодної прокатки 10 3
8455303110 - - - - для гарячої прокатки 10 3
8455309010 - - - пiльгервалки сталевi литi 10 3
8469009100 - - електричнi 10 3
8469009900 - - iншi 10 3
8472100000 - машини копiювально-розмножувальнi 10 3
8472300000 - машини для сортування або складання, або укладання у конверти, або перев'язування поштової кореспонденцiї, машини для розкривання, закривання або запечатування поштової кореспонденцiї i машини для наклеювання або гасiння поштових марок 10 3
8472901000 - - машини для сортування, рахування або пакування монет 10 3
8472907000 - - iншi 10 3
8482400000 - пiдшипники роликовi голчастi 10 3
8482500000 - iншi пiдшипники з цилiндричними роликами 10 3
8486309010 - - - апаратура для проецiювання або нанесення зображень на сенсибiлiзованi пiдкладки плоских дисплеїв 10 3
8501200090 - - iншi 5 3
8501310098 - - - - iншi 5 3
8501322090 - - - - iншi 5 3
8501328090 - - - - iншi 5 3
8501345000 - - - двигуни тяговi 10 3
8501349290 - - - - - iншi 5 3
8501349890 - - - - - iншi 5 3
8501402090 - - - iншi 5 3
8501408090 - - - iншi 5 3
8501510090 - - - iншi 5 3
8501620090 - - - iншi 5 3
8501630090 - - - iншi 5 3
8501640000 - - потужнiстю понад 750 кВ·А 5 3
8502112090 - - - - iншi 5 3
8502118090 - - - - iншi 5 3
8502120090 - - - iншi 5 3
8502132090 - - - - iншi 5 3
8502134090 - - - - iншi 5 3
8502138090 - - - - iншi 5 3
8502202090 - - - iншi 5 2
8502204090 - - - iншi 5 2
8502206090 - - - iншi 5 2
8502208090 - - - iншi 5 2
8502392090 - - - - iншi 5 3
8502398090 - - - - iншi 5 3
8502400090 - - iншi 5 3
8503001000 - кiльця фiксувальнi немагнiтнi 5 3
8503009100 - - з чавуну або сталi литi 5 3
8503009900 - - iншi 10 3
8504102091 - - - - дроселi 10 3
8504102098 - - - - iншi 5 3
8504108091 - - - - дроселi для розрядних ламп або трубок 10 3
8504108099 - - - - iншi 5 3
8504210000 - - потужнiстю не бiльш нiж 650 кВА 10 3
8504221000 - - - потужнiстю понад 650 кВ·А, але не бiльш нiж 1600 кВ·А 10 3
8504229000 - - - потужнiстю понад 1600 кВ·А, але не бiльш нiж 10000 кВ·А 10 3
8504230000 - - потужнiстю понад 10000 кВ·А 10 3
8504322090 - - - - iншi 5 3
8504328090 - - - - iншi 5 3
8504330090 - - - iншi 5 3
8504340000 - - потужнiстю понад 500 кВ·А 5 3
8504901100 - - - - осердя феритовi 5 3
8504901800 - - - - iншi 5 3
8504909900 - - - iншi 5 3
8505110000 - - металевi 5 3
8505191000 - - - магнiти постiйнi з агломерованого фериту 5 3
8505199000 - - - iншi 5 3
8505200000 - електромагнiтнi зчеплення, муфти та гальма 5 3
8505903000 - - електромагнiтнi або з постiйними магнiтами патрони, затискачi та аналогiчнi пристрої для фiксацiї 5 3
8505905000 - - електромагнiтнi пiднiмальнi головки 5 3
8505909000 - - частини 5 3
8506101100 - - - елементи цилiндричнi 5 3
8506101500 - - - елементи кнопковi 5 3
8506101900 - - - iншi 5 3
8506109100 - - елементи цилiндричнi 5 3
8506109500 - - елементи кнопковi 5 3
8506109900 - - iншi 5 3
8506301000 - - елементи цилiндричнi 5 3
8506303000 - - елементи кнопковi 5 3
8506309000 - - iншi 5 3
8506401000 - - елементи цилiндричнi 5 3
8506403000 - - елементи кнопковi 5 3
8506409000 - - iншi 5 3
8506501000 - - елементи цилiндричнi 5 3
8506503000 - - елементи кнопковi 5 3
8506509000 - - iншi 5 3
8506601000 - - батареї вугiльно-цинковi сухi з напругою 5,5 В чи бiльше, але не бiльш нiж 6,5 В 5 3
8506603000 - - - елементи цилiндричнi 5 3
8506609000 - - - елементи кнопковi 5 3
8506800500 - - - iншi 5 3
8506801100 - частини 5 3
8506801500 - - елементи цилiндричнi 5 3
8506809000 - - елементи кнопковi 5 3
8506900000 - - iншi 5 3
8507104190 - - - - iншi 10 3
8507104990 - - - - iншi 10 3
8507109290 - - - - iншi 10 3
8507109890 - - - - iншi 8 3
8507204990 - - - - iншi 8 3
8507209290 - - - - iншi 10 3
8507209890 - - - - iншi 8 3
8508110000 - - потужнiстю не бiльш нiж 1500 Вт та якi мають мiшок для збору пилу або iнший пилозбiрник об'ємом не бiльше 20 л 10 3
8508190000 - - iншi 10 3
8509400000 - подрiбнювачi харчових продуктiв та мiксери; соковижималки для фруктiв або овочiв 10 3
8509800000 - iншi апарати 10 3
8509900010 - - пилососiв та пiдлогонатирачiв 5 3
8509900090 - - iншi 10 3
8510100000 - електробритви 10 3
8510200000 - машинки для пiдстригання волосся 10 3
8510300000 - апарати епiляцiйнi 5 3
8511100098 - - - - iншi 4 3
8511200090 - - iншi 5 3
8511300098 - - - iншi 5 3
8511400098 - - - iншi 5 3
8511800098 - - - iншi 5 3
8511900090 - - iншi 5 3
8512100000 - прилади освiтлювальнi або вiзуальної сигналiзацiї, використовуванi на велосипедах 5 3
8512200090 - - iншi 8 3
8512301090 - - - iншi 10 3
8512309000 - - iншi 10 3
8512400030 - - пристрої, що запобiгають обмерзанню 10 3
8512400090 - - пристрої, що запобiгають запотiванню 10 3
8512901090 - - - iншi 10 3
8512909090 - - - iншi 10 3
8513100000 - лiхтарi 10 3
8513900000 - частини 10 3
8514101000 - - печi хлiбопекарськi та кондитерськi 5 3
8514108000 - - - iншi 5 3
8514201000 - - печi та камери iндукцiйнi 5 3
8514208000 - - печi та камери дiелектричнi 5 3
8514301900 - - печi з iнфрачервоним випромiнюванням 5 3
8514400000 - iнше iндукцiйне або дiелектричне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв 5 3
8514900000 - частини 5 3
8515110000 - - паяльники та пiстолети паяльнi для низькотемпературного паяння 5 3
8515190000 - - iншi 5 3
8515210000 - - цiлком або частково автоматичнi 5 3
8515291000 - - - для зварювання встик 5 3
8515299000 - - - iншi 5 3
8515310000 - - цiлком або частково автоматичнi 5 3
8515391300 - - - - з трансформаторами 5 3
8515391800 - - - - з генераторами або перетворювачами обертовими чи перетворювачами статичними, випрямлячами або випрямними пристроями 5 3
8515399000 - - - iншi 5 3
8515801100 - - - для зварювання 5 3
8515801900 - - - iншi 5 3
8515809100 - - - для зварювання пластмас опором 5 3
8515809900 - - - - iншi 5 3
8516101900 - - - iншi: 5 3
8516109000 - - - водонагрiвачi безiнерцiйнi 5 3
8516210000 - - - iншi 10 3
8516291000 - - електричнi нагрiвачi зануренi 10 3
8516295000 - - радiатори теплоакумулювальнi 10 3
8516299100 - - - радiатори з наповненою рiдиною 10 3
8516299900 - - - нагрiвачi конвекцiйнi 10 3
8516311000 - - - - з вмонтованими вентиляторами 10 3
8516330000 - - сушарки для рук 10 3
8516401000 - - з парою 10 3
8516409000 - - iншi 10 3
8516500000 - печi мiкрохвильовi 8 3
8516601000 - - електроплити кухоннi (якi мають принаймнi духову шафу та панель з електронагрiвальними елементами) 10 3
8516605100 - - - панелi з електронагрiвальними елементами для вмонтовування 10 3
8516605900 - - - iншi 10 3
8516607000 - - грилi та ростери 10 3
8516608000 - - електропечi для вмонтовування 10 3
8516609000 - - iншi 10 3
8516710000 - - для приготування кави або чаю 10 3
8516720000 - - тостери 10 3
8516792000 - - - глибокi маслянi жаровнi 10 3
8516797000 - - - iншi 10 3
8516802090 - - - iншi 10 3
8516808090 - - - iншi 10 3
8516900000 - частини 5 3
8517693990 - - - - - iншi 5 3
8517701500 - - - телескопiчнi та гнучкi штировi антени для портативних пристроїв та пристроїв, якi встановлюються в моторних транспортних засобах 10 3
8517701990 - - - - iншi 10 3
8518210090 - - - iншi 10 3
8518220090 - - - iншi 10 3
8518299590 - - - - iншi 10 3
8518309590 - - - iншi 10 3
8518403090 - - - iншi 10 3
8518408190 - - - - iншi 10 3
8518408990 - - - - iншi 10 3
8518900000 - частини 10 3
8519201000 - - програвачi грамплатiвок, якi дiють пiсля вкидання монети або жетона 10 3
8519209100 - - - з лазерною системою зчитування 10 5
8519209900 - - - iншi 10 3
8519300000 - електропрогравачi (деки) 10 3
8519811100 - - - - транскрайбери 10 3
8519811500 - - - - - кишеньковi касетнi програвачi 10 3
8519812100 - - - - - - з аналоговою або цифровою системою зчитування 8 5
8519812500 - - - - - - iнша 8 3
8519813100 - - - - - - - що використовується в моторних транспортних засобах з дисками дiаметром не бiльш нiж 6,5 см 10 5
8519813500 - - - - - - - iнша 10 5
8519814500 - - - - - - iнша 10 3
8519815100 - - - - диктофони, що не здатнi працювати без зовнiшнього джерела електроживлення 10 3
8519815500 - - - - - - - здатна працювати без зовнiшнього джерела електроживлення 10 3
8519816100 - - - - - - - iнша 10 3
8519816500 - - - - - - кишеньковi магнiтофони 10 3
8519817500 - - - - - - iнша 10 3
8519818100 - - - - - - що використовує магнiтнi стрiчки на бобiнах та надає можливiсть записувати або вiдтворювати звук при однiй швидкостi 19 см/с або при кiлькох швидкостях, якi не перевищують 19 см/с 10 3
8519819590 - - - - - iншi 10 3
8519891100 - - - - програвачi грамплатiвок, iншi нiж тi, що включаються до товарної пiд позицiї 8519 20 10 3
8519891500 - - - - транскрайбери 10 3
8519891900 - - - - iншi 10 3
8519899090 - - - - iншi 10 3
8521102090 - - - iншi 5 3
8521900000 - iншi 5 3
8522100000 - звукознiмачi 10 3
8522903000 - - голки звукознiмачiв; алмази, сапфiри та iнше дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння (природнi, штучнi чи реконструйованi) для голок звукознiмачiв, установленi або нi 10 3
8522907000 - - - окремi касетнi деки загальною завтовшки стрiчки не бiльш нiж 53 мм такого типу, що використовуються для виготовлення пристроїв для запису та вiдтворення звуку 5 3
8523293900 - - - - - iншi 10 3
8523299000 - - - iншi 5 3
8523403100 - - - - - дiаметром не бiльш нiж 6,5 см 5 3
8523403900 - - - - - дiаметром понад 6,5 см 5 3
8523405100 - - - - - - диски унiверсальнi цифровi (DVD) 10 3
8523405900 - - - - - - iншi 10 3
8523409900 - - - - iншi 5 3
8523519900 - - - - iншi 5 3
8523599900 - - - iншi 5 3
8523809900 - - - iншi 5 3
8525500090 - - iншi 3 3
8525801100 - - - з 3 чи бiльше передавальними (телевiзiйними) трубками 10 3
8525801900 - - - iншi 10 3
8526920090 - - - iншi 10 3
8527121000 - - - з аналоговою або цифровою системою зчитування 10 5
8527129000 - - - iншi 10 5
8527131000 - - - з лазерною системою зчитування 25 7
8527139100 - - - - касетна з аналоговою або цифровою системою зчитування 25 7
8527139900 - - - - iнша 25 5
8527190000 - - iншi 10 3
8527212010 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 6 3
8527212090 - - - - - iншi 10 5
8527215200 - - - - - касетнi з аналоговою або цифровою системою зчитування 10 5
8527215900 - - - - - iншi 10 5
8527217000 - - - - з лазерною системою зчитування 10 5
8527219210 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 6 3
8527219290 - - - - - - iншi 10 5
8527219800 - - - - - iншi 10 5
8527290000 - - iншi 10 5
8527911100 - - - - касетна iз системою аналогового та цифрового зчитування 10 5
8527911900 - - - - iнша 10 5
8527913500 - - - - з лазерною системою зчитування 10 5
8527919100 - - - - - касетна з аналоговою або цифровою системою зчитування 10 5
8527919900 - - - - - iнша 10 5
8527921000 - - - радiоприймачi-будильники 10 3
8527929000 - - - iнша 10 5
8527990000 - - iнша 10 5
8528491000 - - - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення 2 3
8528493500 - - - - що вiдтворює спiввiдношення завширшки/заввишки екрана менш нiж 1,5 10 5
8528499900 - - - - - у яких параметри розгортки понад 625 рядкiв 10 5
8528591000 - - - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення 2 3
8528599000 - - - кольоровi 10 5
8528699100 - - - - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення 10 3
8528699900 - - - - кольоровi 10 5
8528711300 - - - - апарати з приладами на основi мiкропроцесора, з вмонтованим модемом, для доступу в Iнтернет та з функцiєю iнтерактивного обмiну iнформацiєю, здатнi приймати телевiзiйнi сигнали ("цифровий декодер" з функцiєю зв'язку) 10 3
8528711900 - - - - iншi 10 5
8528719000 - - - iнша 10 5
8528721000 - - - телевiзiйне проекцiйне обладнання (телепректори) 10 5
8528722000 - - - апаратура, що мiстить пристрiй вiдеозапису або вiдтворення вiдеозображення 10 5
8528723110 - - - - - - - не бiльш нiж 37 см 10 5
8528723130 - - - - - - - понад 37 см, але не бiльш нiж 42 см 10 5
8528723300 - - - - - - понад 42 см, але не бiльш нiж 52 см 10 5
8528723510 - - - - - - - понад 52 см, але не бiльш нiж 62 см 10 5
8528723530 - - - - - - - понад 62 см, але не бiльш нiж 72 см 10 5
8528723900 - - - - - - понад 72 см 10 5
8528725110 - - - - - - - - не бiльш нiж 37 см 10 5
8528725130 - - - - - - - - понад 37 см, але не бiльш нiж 54 см 10 5
8528725150 - - - - - - - - понад 54 см, але не бiльш нiж 72 см 10 5
8528725170 - - - - - - - - понад 72 см 10 5
8528725900 - - - - - - - понад 75 см 10 5
8528727510 - - - - - - - з розмiром дiагоналi екрана не бiльш нiж 37 см 10 5
8528727530 - - - - - - - з розмiром дiагоналi екрана понад 37 см, але не бiльш нiж 54 см 10 5
8528727550 - - - - - - - з розмiром дiагоналi екрана понад 54 см 10 5
8528729100 - - - - - що вiдтворює спiввiдношення завширшки/заввишки екрана менш нiж 1,5 10 5
8528729900 - - - - - iнша 10 5
8528730000 - - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення 10 3
8529101100 - - - телескопiчнi та гнучкi штировi антени для портативних пристроїв та пристроїв, якi встановлюються в моторних транспортних засобах 10 3
8529103100 - - - - для приймання через супутник 10 3
8529103900 - - - - iншi 10 3
8529106500 - - - антени внутрiшнi для телевiзiйних або радiомовних приймачiв, у тому числi вмонтованi 10 3
8529106990 - - - - iншi 10 3
8529108090 - - - iншi 10 3
8529109590 - - - iншi 5 3
8529904100 - - - - дерев'янi 5 3
8529904900 - - - - з iнших матерiалiв 5 3
8529906500 - - - електроннi модулi 5 3
8529909200 - - - - для телевiзiйних камер товарної пiдкатегорiї 8525 80 11 00 та 8525 80 19 00 i апаратури товарних позицiй 8527 та 8528 5 3
8530100000 - обладнання для залiзниць або трамвайних колiй 10 3
8530800000 - iнше обладнання 10 3
8530900000 - частини 10 3
8531103000 - - що використовуються для споруд 10 3
8531109590 - - - iншi 10 3
8531809590 - - - iншi 10 3
8531908500 - - iншi 7 3
8535100000 - запобiжники плавкi 5 3
8535290000 - - iншi 5 3
8535400000 - блискавковiдводи, обмежувачi напруги та пристрої для гасiння стрибкiв напруги 5 3
8535900000 - iншi 5 3
8536101090 - - - iншi 5 3
8536105090 - - - iншi 5 3
8536109090 - - - iншi 5 3
8536201000 - - для сили струму не бiльш нiж 63 А 5 3
8536209000 - - для сили струму понад 63 А 5 3
8536301090 - - - iншi 5 3
8536303090 - - - iншi 5 3
8536309000 - - для сили струму понад 125 А 5 3
8536411090 - - - - iншi 5 3
8536419090 - - - - iншi 5 3
8536490090 - - - iншi 5 3
8536501190 - - - - - iншi 5 3
8536501590 - - - - - iншi 5 3
8536501990 - - - - - iншi 5 3
8536508000 - - - iншi 5 3
8536611090 - - - - iншi 5 3
8536619000 - - - iншi 5 3
8536699090 - - - - iншi 5 3
8537109990 - - - - iншi 5 3
8537209900 - - для напруги понад 72,5 кВ 5 3
8538901900 - - - iншi 4 3
8538909100 - - - електроннi модулi 4 3
8538909900 - - - iншi 4 3
8539100090 - - iншi 5 3
8539213090 - - - - iншi 3 3
8539219200 - - - - понад 100 В 3 3
8539219800 - - - - не бiльш нiж 100 В 3 3
8539221000 - - - лампи рефлекторнi 3 3
8539229010 - - - - лампи розжарення електричнi загального призначення потужнiстю не бiльш нiж 200 Вт та напругою понад 100 В 10 3
8539229090 - - - - iншi 3 3
8539293090 - - - - iншi 5 3
8539299200 - - - - понад 100 В 5 3
8539299800 - - - - не бiльш нiж 100 В 5 3
8539311000 - - - двоцокольнi 3 3
8539319000 - - - iншi 3 3
8539321000 - - - ртутнi 5 3
8539325000 - - - натрiєвi 5 3
8539329000 - - - металогалогеннi 5 3
8539390000 - - iншi 5 3
8539410000 - - дуговi лампи 5 3
8539491000 - - - лампи ультрафiолетовi 5 3
8539493000 - - - лампи iнфрачервонi 5 3
8539901000 - - цоколi для ламп 5 3
8539909000 - - iншi 5 3
8540120000 - - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення 5 3
8540201000 - - трубки телевiзiйнi передавальнi 5 3
8540208000 - - iншi 5 3
8540400000 - трубки дисплеїв для вiдображення даних/графiки, кольоровi, з вiдстанню мiж цятками люмiнофору на екранi менш нiж 0,4 мм 5 3
8540500000 - трубки дисплеїв для вiдображення даних/графiки, чорно-бiлi або iншi монохромнi 5 3
8540600000 - iншi трубки електронно-променевi 5 3
8540710000 - - магнетрони 5 3
8540790000 - - iншi 5 3
8540810000 - - лампи та трубки приймальнi або пiдсилювальнi 5 3
8540890000 - - iншi 5 3
8540910000 - - трубок електронно-променевих 5 3
8540990000 - - iншi 5 3
8543100000 - прискорювачi частинок 5 3
8543200000 - генератори сигналiв 5 3
8543300000 - машини та апаратура для гальванопокриття, електролiзу або електрофорезу 5 3
8543706000 - - електричнi охороннi генератори 5 3
8544111010 - - - - For industrial assembling motor carriers 10 3
8544111090 - - - - iншi 10 3
8544119010 - - - - з полiiмiдною та полiiмiдно-фторопластовою iзоляцiєю 10 3
8544191010 - - - - алюмiнiєвi 10 3
8544429098 - - - - - - iншi 10 3
8544499100 - - - - проводи та кабелi з дiаметром жили провiдника понад 0,51 мм 7 3
8544499391 - - - - - - - що мають iзоляцiю з фторопласту, кремнiйорганiчної гуми, скловолокна, керамiчного волокна 10 3
8544499393 - - - - - - - With mineral insulation 10 3
8544499398 - - - - - - - iншi 10 3
8544499500 - - - - - - - з мiнеральною iзоляцiєю 7 3
8544499900 - - - - - - - iншi 7 3
8544601010 - - - - - для напруги понад 80 В, але не бiльш нiж 1000 В 10 3
8544609010 - - - - - для напруги 1000 В 10 5
8546100000 - склянi 5 3
8546201000 - - без металевих частин 5 3
8546209100 - - - для повiтряних лiнiй електропередачi або для контактних мереж 5 3
8546209990 - - - - iншi 5 3
8546901000 - - пластмасовi 5 3
8546909000 - - iншi 5 3
8547101000 - - з масовою часткою оксидiв металiв 80 % чи бiльше 5 3
8547109000 - - iнша 5 3
8547200000 - арматура iзолювальна пластмасова 5 3
8547900000 - iншi 5 3
8548101000 - - використанi (виснаженi) первиннi елементи та використанi (виснаженi) первиннi батареї 5 3
8548102100 - - - акумулятори свинцево-кислотнi 5 3
8548102900 - - - iншi 5 3
8548109100 - - - iз вмiстом свинцю 5 3
8548109900 - - - iншi 5 3
8548902000 - - запам'ятовувальнi пристрої багатокомбiнацiйних форм, наприклад стековi динамiчнi операцiйнi запам'ятовувальнi пристрої та модулi 5 3
8548909000 - - iншi 5 3
8603100010 - - вагони трамвайнi для широкої колiї 10 3
8701100000 - трактори, що керуються водiєм, який iде поряд 10 5
8701209000 - - що використовувались 10 3
8701902010 - - - - - понад 18 кВт, але не бiльш нiж 25 кВт 10 5
8701902500 - - - - понад 37 кВт, але не бiльш нiж 59 кВт 10 5
8701903100 - - - - понад 59 кВт, але не бiльш нiж 75 кВт 10 5
8701905000 - - - що використовувались 10 5
8702101110 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш нiж 5000 см3 10 7
8702101130 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5000 см3 20 7
8702101910 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш нiж 5000 см3 10 7
8702101990 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5000 см3 20 7
8702109100 - - - новi 10 7
8702109900 - - - що використовувались 10 7
8702901100 - - - - новi 10 7
8702901900 - - - - що використовувались 10 7
8702903100 - - - - новi 10 7
8702903900 - - - - що використовувались 10 7
8702909010 - - - тролейбуси 15 7
8702909090 - - - iншi 10 7
8703101100 - - транспортнi засоби спецiального призначення для перемiщення по снiгу, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем), або з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням 12 7
8703101800 - - iншi 12 7
8703211000 - - - новi 10 7
8703219010 - - - - не бiльш нiж 5 рокiв 10 OT
8703219030 - - - - понад 5 рокiв 10 OT
8703221000 - - - новi 10 OT
8703229010 - - - - не бiльш нiж 5 рокiв 10 OT
8703229030 - - - - понад 5 рокiв 10 OT
8703231110 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш нiж 2200 см3 9 7
8703231130 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 см3, але не бiльш нiж 3000 см3 9 7
8703231910 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш нiж 2200 см3 10 OT
8703231930 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 см3, але не бiльш нiж 3000 см3 10 7
8703239011 - - - - - не бiльш нiж 5 рокiв 10 OT
8703239013 - - - - - понад 5 рокiв 10 OT
8703239031 - - - - - не бiльш нiж 5 рокiв 10 OT
8703239033 - - - - - понад 5 рокiв 10 OT
8703241000 - - - новi 9 7
8703249010 - - - - не бiльш нiж 5 рокiв 10 OT
8703249030 - - - - понад 5 рокiв 10 OT
8703311000 - - - новi 10 OT
8703319010 - - - - не бiльш нiж 5 рокiв 10 OT
8703319030 - - - - понад 5 рокiв 10 OT
8703321100 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 10 7
8703321900 - - - - iншi 10 OT
8703329010 - - - - не бiльш нiж 5 рокiв 10 OT
8703329030 - - - - понад 5 рокiв 10 OT
8703331100 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 10 7
8703331900 - - - - iншi 10 7
8703339010 - - - - не бiльш нiж 5 рокiв 10 OT
8703339030 - - - - понад 5 рокiв 10 OT
8703901000 - - транспортнi засоби, оснащенi електричними двигунами 10 7
8703909000 - - iншi 10 7
8704211000 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 7
8704213100 - - - - - новi 10 7
8704213900 - - - - - що використовувались 10 7
8704219100 - - - - - новi 10 7
8704219900 - - - - - що використовувались 10 7
8704221000 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 7
8704229100 - - - - новi 10 7
8704229900 - - - - що використовувались 10 7
8704231000 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 7
8704239100 - - - - новi 10 7
8704239900 - - - - що використовувались 10 7
8704311000 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 5 7
8704313100 - - - - - новi 5 7
8704313900 - - - - - що використовувались 5 7
8704319100 - - - - - новi 5 7
8704319900 - - - - - що використовувались 5 7
8704321000 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 7
8704329100 - - - - новi 10 7
8704329900 - - - - що використовувались 10 7
8704900000 - iншi 10 7
8705100000 - автокрани 10 7
8705200000 - автобуровi 10 7
8705300010 - - з пiдiймачем або драбиною 5 7
8705300090 - - iншi 10 7
8705400000 - автобетономiшалки 10 7
8705901000 - - машини технiчної допомоги 5 7
8705903000 - - машини, оснащенi бетононасосом 5 7
8705909010 - - - автомобiлi спецiального призначення для пересувних телевiзiйних i звукових станцiй 5 7
8705909090 - - - iншi 5 7
8707109010 - - - що використовувалися 5 рокiв або менше 10 3
8707109020 - - - що використовувалися понад 5 рокiв 10 3
8707109090 - - - iншi 10 3
8708309198 - - - - - - iншi 10 3
8708309998 - - - - - iншi 10 3
8708405098 - - - - iншi 10 3
8708923500 - - - - глушники та вихлопнi труби 10 3
8709111000 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 3
8709119000 - - - iншi 10 3
8709191000 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 3
8709199000 - - - iншi 10 3
8709900000 - частини 10 3
8711100000 - з двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш нiж 50 см3 10 3
8711201000 - - моторолери 10 5
8711209100 - - - понад 50 см3, але не бiльш нiж 80 см3 10 5
8711209300 - - - понад 80 см3, але не бiльш нiж 125 см3 10 5
8711209800 - - - понад 125 см3, але не бiльш нiж 250 см3 10 3
8711301000 - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 см3, але не бiльш нiж 380 см3 10 3
8711309000 - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 380 см3, але не бiльш нiж 500 см3 10 3
8711400000 - з двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 500 см3, але не бiльш нiж 800 см3 10 3
8711500000 - з двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 800 см3 10 3
8711900000 - iншi 10 3
8712001000 - без шарикопiдшипникiв 10 5
8712003000 - - велосипеди 10 5
8712008000 - - iншi 10 5
8714110000 - - сiдла 10 3
8714190000 - - iншi 10 3
8714911000 - - - рами 10 3
8714913000 - - - переднi вилки 10 3
8714919000 - - - частини 10 3
8714921000 - - - ободи 10 3
8714929000 - - - спицi 10 3
8714931000 - - - маточини або втулки 10 3
8714939000 - - - зiрочки колiс вiльного руху 10 3
8714941000 - - - втулки гальмовi 10 3
8714943000 - - - iншi гальма 10 3
8714949000 - - - частини 10 3
8714950000 - - сiдла 10 3
8714961000 - - - педалi 10 3
8714963000 - - - кривошипно-шатуннi механiзми 10 3
8714969000 - - - частини 10 3
8714991000 - - - керма, рукоятки 10 3
8714993000 - - - багажники 10 3
8714995000 - - - пристрої перемикачiв передач 10 3
8714999000 - - - iншi; частини 10 3
8716101000 - - що складаються 10 3
8716109100 - - - не бiльш нiж 750 кг 10 3
8716109400 - - - понад 750 кг, але не бiльш нiж 1600 кг 10 3
8716109600 - - - понад 1600 кг, але не бiльш нiж 3500 кг 10 3
8716109900 - - - понад 3500 кг 10 3
8716200000 - причепи та напiвпричепи з самозавантаженням або саморозвантаженням, для використання у сiльському господарствi 10 3
8716310000 - - причепи-цистерни та напiвпричепи-цистерни 10 3
8716391000 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 3
8716393090 - - - - - - iншi 10 5
8716395100 - - - - - - одноосьовi 10 3
8716395990 - - - - - - - iншi 10 3
8716398000 - - - - що використовувались 10 3
8716400090 - - iншi 10 3
8716800000 - iншi транспортнi засоби 10 3
8716901090 - - - iншi 10 3
8803901000 - - паперових змiїв 10 3
8803902000 - - космiчних апаратiв (у тому числi супутникiв) 10 3
8803903000 - - суборбiтальних та космiчних ракет-носiїв 10 3
8803909090 - - - iншi 10 3
8804000000 Парашути (у тому числi керованi парашути й параплани) i ротошути; їхнi частини та пристрої 10 3
8903101000 - - масою не бiльш нiж 100 кг кожний 10 3
8903109000 - - iншi 10 3
8903911000 - - - морськi 10 3
8903919200 - - - - завдовжки не бiльш нiж 7,5 м 10 3
8903919900 - - - - завдовжки понад 7,5 м 10 3
8903929100 - - - - завдовжки не бiльш нiж 7,5 м 10 3
8903929900 - - - - завдовжки понад 7,5 м 10 3
8903991000 - - - масою не бiльш нiж 100 кг кожний 10 3
8903999100 - - - - завдовжки не бiльш нiж 7,5 м 10 3
8903999900 - - - - завдовжки понад 7,5 м 10 3
8907100000 - плоти надувнi 10 3
8907900000 - iншi 10 3
8908000000 Судна та iншi плавучi засоби, призначенi на злам 10 3
9001101000 - - кабелi для передачi зображення 5 3
9001402000 - - що не коригують зiр 5 3
9001404100 - - - - однофокуснi 10 3
9001404900 - - - - iншi 10 3
9001408000 - - - iншi 10 3
9001900090 - - iншi 5 3
9002110000 - - для камер, проекторiв або фотозбiльшувачiв чи фотозменшувачiв 5 3
9002190000 - - iншi 5 3
9002200000 - фiльтри 5 3
9003110000 - - пластмасовi 10 3
9005100000 - бiноклi 10 3
9005800000 - iншi прилади 10 3
9005900000 - частини та приладдя (у тому числi опори) 10 3
9006100000 - фотокамери, що використовуються для пiдготовки пластин або цилiндрiв для друкування 5 3
9006300000 - фотокамери, спецiально призначеннi для пiдводного або повiтряного знiмання, для медичного чи хiрургiчного обстеження внутрiшнiх органiв; фотоапаратура, яка проводить звiрення для судових чи кримiналiстичних цiлей 5 3
9006400000 - фотокамери для миттєвого отримання готового знiмку 5 3
9006510000 - - дзеркальнi, для рулонних плiвок завширшки не бiльш нiж 35 мм 5 3
9006520000 - - iншi, для рулонних плiвок завширшки менш нiж 35 мм 5 3
9006531000 - - - портативнi фотокамери 5 3
9006538000 - - - iншi 5 3
9006590000 - - iншi 5 3
9006610000 - - фотоспалахи розряднi (електроннi) 5 3
9006690000 - - iншi 5 3
9006910000 - - для фотокамер 5 3
9006990000 - - iншi 5 3
9007110000 - - для плiвки завширшки менш нiж 16 мм або для плiвки 2 х 8 мм 10 3
9008100000 - проектори для слайдiв 5 3
9008200000 - апаратура для зчитування мiкрофiльмiв, мiкрофiшiв або iнших мiкроносiїв, здатнi або не здатнi виготовляти копiї 5 3
9008300000 - iншi проектори 5 3
9008400000 - фотоапаратура для збiльшення або зменшення зображеннь (крiм кiнематографiчної) 10 3
9008900000 - частини i приладдя 10 3
9010100000 - апаратура та обладнання для автоматичного проявлення фотоплiвок (у тому числi кiноплiвок) або рулонного фотопаперу чи для автоматичного друку проявлених плiвок на рулонний фотопапiр 5 3
9010500000 - iнша апаратура та обладнання для фото- i кiнолабораторiй; негатоскопи 10 3
9010600000 - екрани проекцiйнi 10 3
9010900000 - частини i приладдя 5 3
9011109000 - - iншi 10 5
9011209000 - - iншi 10 5
9011800000 - iншi мiкроскопи 10 5
9011909000 - - iншi 10 5
9012109000 - - iншi 10 3
9012909000 - - iншi 10 3
9013100000 - прицiли телескопiчнi для зброї; перископи; труби оптичнi, виготовленi як частини для машин, iнструментiв, приладiв або апаратiв цiєї групи або роздiлу XVI 10 3
9013200000 - лазери, крiм лазерних дiодiв 10 3
9013809000 - - iншi 10 3
9013909000 - - iншi 10 3
9014100090 - - iншi 10 3
9014800000 - iншi прилади та iнструменти 10 3
9015101000 - - електроннi 10 3
9015109000 - - iншi 10 3
9015301000 - - електроннi 10 3
9015309000 - - iншi 10 3
9015401000 - - електроннi 10 3
9015409000 - - iншi 10 3
9015801100 - - - iнструменти та прилади для метеорологiї, гiдрологiї та геофiзики 5 2
9015801900 - - - iншi 5 2
9015809100 - - - iнструменти та прилади, що використовуються в геодезiї, топографiї або нiвелюваннi; iнструменти гiдрографiчнi 5 2
9015809300 - - - iнструменти та прилади метеорологiчнi, гiдрологiчнi та геофiзичнi 5 2
9015809900 - - - iншi 5 2
9015900000 - частини i приладдя 10 3
9016001000 - терези 10 3
9016009000 - частини та приладдя 10 3
9017109000 - - iншi 10 3
9017201100 - - - набори креслярськi 10 3
9017201900 - - - iншi 10 3
9017203900 - - iнструменти для розмiчання 10 3
9017209000 - - iнструменти для математичних розрахункiв (логарифмiчнi лiнiйки, дисковi калькулятори тощо) 10 3
9017301000 - - мiкрометри та кронциркулi 10 3
9017309000 - - iншi (за винятком калiбрiв без пристроїв регулювання товарної позицiї 9031) 10 3
9017801000 - - вимiрювальнi стержнi та рулетки i лiнiйки з подiлками 10 3
9017809000 - - iншi 10 3
9017900000 - частини i приладдя 10 3
9024109100 - - - унiверсальнi або для випробування на розтягування 5 3
9024109300 - - - для випробування на твердiсть 5 3
9025192090 - - - iншi: 5 3
9025198010 - - - - перетворювачi термоелектричнi для вимiрювання температури рiдкого розплаву металiв 10 3
9025198098 - - - - - - iншi 5 3
9025802090 - - - iншi 5 3
9025804090 - - - - iншi 5 3
9025808010 - - - - гiгрометри, аерометри, аерометри з термометрами 6 3
9025808090 - - - - iншi 5 3
9025900010 - - оправи захиснi для технiчних термометрiв 10 3
9025900098 - - - iншi 5 3
9028301900 - - - багатофазнi 10 3
9028309000 - - iншi 5 3
9028901000 - - для лiчильникiв електроенергiї 10 3
9029100090 - - iншi 5 3
9029203890 - - - - iншi 5 3
9029209000 - - стробоскопи 5 3
9029900090 - - iншi 5 3
9101110000 - - лише з механiчною iндикацiєю 5 2
9101190000 - - iншi 10 3
9101210000 - - з автоматичним пiдзаведенням 5 2
9101290000 - - iншi 5 2
9101910000 - - електричнi 10 3
9101990000 - - iншi 10 3
9102110000 - - лише з механiчною iндикацiєю 5 2
9102120000 - - лише з оптико-електронною iндикацiєю 10 3
9102190000 - - iншi 10 3
9102210000 - - з автоматичним пiдзаведенням 5 2
9102290000 - - iншi 10 3
9102910000 - - електричнi 10 3
9102990000 - - iншi 10 3
9103100000 - електричнi 10 3
9103900000 - iншi 10 3
9104000090 - iншi 15 3
9105110000 - - електроннi 10 3
9105190000 - - iншi 10 3
9105210000 - - електричнi 10 3
9105290000 - - iншi 10 3
9105910000 - - електричнi 10 3
9105991000 - - - годинники настiльнi або камiннi 10 3
9105999000 - - - iншi 10 3
9106100000 - реєстратори часу; самописцi часу 5 3
9106901000 - - таймери технологiчного процесу, секундомiри, не призначенi для носiння на собi або iз собою та аналогiчна апаратура 5 3
9106908000 - - iншi 5 3
9107000000 Перемикачi, що дiють в установлений час, з годинниковим механiзмом будь-якого виду або iз синхронним двигуном 5 3
9108110000 - - лише з механiчним iндикатором або з пристроєм, який дає змогу приєднати механiчний iндикатор 10 3
9108120000 - - лише з оптико-електронним iндикатором 10 3
9108190000 - - iншi 10 3
9108200000 - з автоматичним пiдзаведенням 10 3
9108900000 - iншi 10 3
9109110000 - - для будильникiв 10 3
9109190090 - - - iншi 15 3
9109900090 - - iншi 15 3
9110111000 - - - з балансиром та волосковою пружиною 5 3
9110119000 - - - iншi 5 3
9110120000 - - механiзми годинниковi неукомплектованi, складенi 5 3
9110190000 - - заготовки годинникових механiзмiв 5 3
9110900000 - iншi 5 3
9111100000 - корпуси з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами 5 3
9111200000 - корпуси з недорогоцiнних металiв, у тому числi позолоченi або посрiбленi в гальванiчний спосiб 5 3
9111800000 - iншi корпуси 5 3
9111900000 - частини 5 3
9112200000 - корпуси 5 3
9112900000 - частини 5 3
9113101000 - - з дорогоцiнного металу 10 3
9113109000 - - з металу, плакованого дорогоцiнним металом 10 3
9113200000 - з недорогоцiнного металу, покритi або не покритi золотом чи срiблом у гальванiчний спосiб 10 3
9113901000 - - з натуральної або композицiйної шкiри 10 3
9113908000 - - iншi 10 3
9114100000 - пружини, у тому числi волосковi 5 3
9114200000 - каменi 5 3
9114300000 - циферблати 5 3
9114400000 - платини та мости 5 3
9114900000 - iншi 4 3
9201101000 - - новi 10 3
9202903000 - - гiтари 10 3
9205901000 - - акордеони та подiбнi iнструменти 10 3
9205903000 - - губнi гармонiї 10 3
9209300000 - струни музичних iнструментiв 10 3
9209910000 - - частини i приладдя для фортепiано 10 3
9303100000 - зброя вогнепальна, яка заряджається з дула 10 3
9303201010 - - - - помпової дiї 10 3
9303201020 - - - - напiвавтоматичнi 10 3
9303201040 - - - - iншi 10 3
9303201090 - - - iншi 10 3
9303209510 - - - рушницi та карабiни багатоствольнi, у тому числi комбiнованi рушницi 10 3
9303209590 - - - iншi 10 3
9303300010 - - однозарядна 10 3
9303300020 - - напiвавтоматична 10 3
9303300090 - - iншi 10 3
9303900000 - iншi 10 3
9304000000 Iнша зброя (наприклад, пружиннi, пневматичнi чи газовi рушницi та пiстолети, кийки), крiм включеної до товарної позицiї 9307 10 3
9305100010 - - спусковi та ударно-спусковi механiзми 5 3
9305100020 - - рами та ствольнi коробки 5 3
9305100030 - - стволи 5 3
9305100040 - - поршнi, фiксатори затвора та газовi трубки 5 3
9305100050 - - магазини та їхнi частини 5 3
9305100060 - - прилади безшумової стрiльби та їхнi частини 5 3
9305100070 - - приклади, рукоятки та накладки 5 3
9305100080 - - магазини (для пiстолетiв) та барабани (для револьверiв) 5 3
9305100090 - - iншi 5 3
9305210000 - - гладкi стволи для гладкоствольної зброї 5 3
9306210000 - - патрони 10 3
9306294000 - - - гiльзи 5 3
9306297000 - - - iншi 10 3
9306301000 - - до револьверiв та пiстолетiв товарної позицiї 9302 або до автоматiв (пiстолетнi патрони) товарної позицiї 9301 5 3
9306309100 - - - - патрони центрального бою 10 3
9306309300 - - - - патрони бокового бою 5 3
9306309710 - - - - - патрони до клепального та подiбного iнструменту або пiстолетiв для гуманного забою тварин та їхнi частини 5 3
9306309790 - - - - - iншi 10 3
9306909000 - - iншi 5 2
9307000000 Мечi, шпаги, шаблi, палашi, рапiри, багнети, списи та iнша холодна зброя, їхнi частини та футляри, пiхви до неї 10 3
9404100000 - основи матрацнi 10 3
9404211000 - - - з гуми 10 3
9404219000 - - - з полiмерних матерiалiв 10 3
9404291000 - - - пружиннi 10 3
9404299000 - - - iншi 10 3
9404300000 - мiшки спальнi 10 3
9404901000 - - пiр'янi або пуховi 10 3
9404909000 - - iншi 10 3
9405201100 - - - призначенi для використання з лампами розжарювання 10 3
9405201900 - - - iншi 10 3
9405203000 - - з керамiчного матерiалу 10 3
9405205000 - - зi скла 10 3
9405209100 - - - призначенi для використання з лампами розжарювання 10 3
9405209900 - - - iншi 10 3
9405300000 - набори освiтлювальних приладiв, що використовуються для прикрашання новорiчних ялинок 10 3
9405500000 - свiтильники неелектричнi та прилади неелектричнi освiтлювальнi 10 3
9405911100 - - - - вироби склянi гранованi, пластинки, кулi, грушоподiбнi краплi, квiточки, пiдвiски та подiбнi вироби для прикрашання люстр 10 3
9405911900 - - - - iншi (наприклад, свiтлорозсiювачi, плафони для стелi, сфери, чашi, абажури, ковпачки, тюльпани тощо) 10 3
9405919000 - - - iншi 10 3
9405920090 - - - iншi 10 3
9405990090 - - - iншi 10 3
9506111000 - - - лижi бiговi 10 3
9506112100 - - - - монолижi для сноуборду 10 3
9506112900 - - - - iншi 10 3
9506118000 - - - лижi iншi 10 3
9506120000 - - крiплення лижнi 10 3
9506190000 - - iншi 10 3
9506210000 - - дошки для вiндсерфiнгу 10 3
9506290000 - - iншi 10 3
9506320000 - - м'ячi 10 3
9506401000 - - ракетки, кульки та сiтки 10 3
9506409000 - - iншi 10 3
9506510000 - - ракетки для тенiсу, без струн або зi струнами 10 3
9506590000 - - iншi 20 5
9506610000 - - м'ячi для тенiсу 10 3
9506621000 - - - шкiрянi 20 5
9506629000 - - - iншi 20 5
9506691000 - - - м'ячi для крикету й поло 10 3
9506699000 - - - iншi 10 3
9506701000 - - ковзани для катання по льоду 10 3
9506703000 - - ковзани роликовi 10 3
9506709000 - - частини та приналежностi 10 3
9506911000 - - - тренажери iз змiнними механiзмами обтяження 10 3
9506919000 - - - iншi 10 3
9506991000 - - - iнвентар для крикету або поло, крiм м'ячiв 10 3
9506999000 - - - iншi 10 3
9507100000 - вудки риболовнi 10 3
9507201000 - - гачки не прикрiпленi до волосiнi 10 3
9507209000 - - iншi 10 3
9507300000 - котушки з волосiнню для рибної ловлi 10 3
9507900000 - iншi 10 3
9508100000 - пересувнi цирки та пересувнi звiринцi 10 3
9508900000 - iншi 10 3
9601100000 - кiстка слонова оброблена та вироби зi слонової кiстки 10 3
9601901000 - - корали обробленi (природнi або агломерованi) i вироби з них 10 3
9601909000 - - iншi 10 3
9602000000 Матерiали обробленi рослинного або мiнерального походження для рiзьблення та вироби з них; вироби формованi або рiзанi з воску, стеарину, натуральних смол або натурального каучуку або модельних паст та iншi формованi або рiзанi вироби, в iншому мiсцi не зазначенi; оброблений нествердiлий желатин (крiм желатину товарної позицiї 3503) i вироби з нествердiлого желатину 10 3
9603298010 - - - - помазки для голiння 10 3
9603401000 - - щiтки та пензлi для фарбування, лакування або подiбнi пензлi 10 3
9603500000 - iншi щiтки, що є частинами механiзмiв приладiв або транспортних засобiв 10 3
9604000000 Сита i решета ручнi 10 3
9605000000 Набори дорожнi, що використовуються для особистої гiгiєни, шиття або чищення взуття чи одягу 10 3
9606220000 - - з недорогоцiнних металiв, не покритi текстильними матерiалами 10 3
9606290000 - - iншi 10 3
9606300000 - форми для ґудзикiв та iншi їхнi частини; заготовки ґудзикiв 10 3
9607110000 - - iз зубчиками з недорогоцiнних металiв 10 3
9607190000 - - iншi 10 3
9607201000 - - з недорогоцiнних металiв (у тому числi стрiчки iз зубчиками з недорогоцiнних металiв) 10 3
9607209000 - - iншi 10 3
9608101000 - - з рiдким чорнилом 10 3
9608103000 - - - з корпусом або ковпачком з дорогоцiнних металiв чи катаного дорогоцiнного металу 10 3
9608109100 - - - - з одноразовими змiнними балончиками 10 3
9608109900 - - - - iншi 10 3
9608200000 - ручки i маркери з наконечником з повстi та iншого пористого матерiалу 10 3
9608310000 - - для креслення чи малювання тушшю 10 3
9608391000 - - - з корпусом або ковпачком з дорогоцiнних металiв чи катаного дорогоцiнного металу 10 3
9608399000 - - - iншi 10 3
9608400000 - олiвцi механiчнi 10 3
9608500000 - набори, до складу яких належать два чи бiльше виробiв, зазначених у попереднiх пiдпозицiях 10 3
9608601000 - - з рiдким чорнилом 10 3
9608609000 - - iншi 10 3
9608910000 - - пера для ручок та наконечники для писання 10 3
9608992000 - - - металевi 10 3
9608998000 - - - iншi 10 3
9609101000 - - з графiтовим стрижнем 10 3
9609109000 - - iншi 10 3
9609200000 - грифелi для олiвцiв чорнi чи кольоровi 10 3
9609901000 - - пастелi та олiвцi вугiльнi 10 3
9609909000 - - iншi 10 3
9610000000 Дошки грифельнi для писання чи малювання, у рамках чи без рамок 10 3
9611000000 Штемпелi для датування, опечатування або нумерацiї та подiбнi пристрої (у тому числi пристрої для друкування або тиснення етикеток), призначенi для ручної роботи; компостери ручнi, верстатки ручнi для складання та комплекти ручнi друкарськi, до яких належать такi верстатки 10 3
9612101000 - - з полiмерних матерiалiв 10 3
9612102000 - - iз синтетичних, або штучних, волокон, завширшки менш нiж 30 мм, постiйно встановленi у пластмасовi або металевi картриджi, що використовуються в автоматичних друкарських машинках, машинах для автоматичного оброблення iнформацiї та iнших машинах 10 3
9612108000 - - iншi 10 3
9612200000 - подушечки штемпельнi 10 3
9613201000 - - iз системою електричного запалювання 10 3
9613209000 - - з iншими системами запалювання 10 3
9613800010 - - запальнички настiльнi 10 3
9613800099 - - - iншi 10 3
9613900090 - - iншi 10 3
9614001000 - грубообробленi заготовки з дерева або корiння для виробництва трубок 10 3
9614009000 - iншi 10 3
9615110000 - - ебонiтовi чи пластмасовi 10 3
9615190000 - - iншi 10 3
9615900000 - iншi 10 3
9616101000 - - аерозолi ароматичнi та подiбнi гiгiєнiчнi розпилювачi 10 3
9616109000 - - насадки та головки 10 3
9616200000 - пушки i подушечки для пудрення або накладення косметичних чи туалетних препаратiв 10 3
9617001100 - - не бiльш нiж 0,75 л 10 3
9617001900 - - бiльш нiж 0,75 л 10 3
9617009000 - частини (за винятком скляних колб) 10 3
9618000000 Манекени для кравцiв та подiбнi вироби; манекени-автомати та iншi рухомi предмети для оформлення вiтрин 10 3

 

Додаток V
(про який iдеться в статтi 2.10)

СПРИЯННЯ ТОРГIВЛI

Стаття 1
Загальнi положення

     Для забезпечення iнтересiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi й створення торговельного середовища, яке дозволить таким суб'єктам скористатися перевагами та можливостями, створеними цiєю Угодою, Сторони погоджуються, що викладенi нижче принципи, зокрема, є основою для розвитку заходiв сприяння торгiвлi та управлiння ними компетентними органами влади:

     a) прозорiсть, ефективнiсть, спрощення, гармонiзацiя та погодженiсть процедур торгiвлi;

     b) просування мiжнародних стандартiв;

     c) погодженiсть з багатостороннiми засобами;

     d) найлiпший з можливих способiв використання iнформацiйних технологiй;

     e) високi стандарти державної служби;

     f) урядовий контроль, який грунтується на управлiннi ризиками;

     g) спiвробiтництво на територiї кожної Сторони мiж митними органами та iншими прикордонними службами, а також

     h) консультацiї мiж Сторонами та їхнiми вiдповiдними суб'єктами пiдприємницької дiяльностi.

Стаття 2
Прозорiсть

     1. Кожна Сторона повинна в найкоротший строк публiкувати або в iнший спосiб оприлюднювати нацiональною мовою та настiльки, наскiльки це можливо, розмiщувати в мережi Iнтернет англiйською мовою всi закони, нормативно-правовi акти й адмiнiстративнi рiшення загального застосування, що стосуються торгiвлi товарами та пов'язаними з нею послугами мiж Україною та країнами - членами ЄАВТ.

     2. Кожна Сторона повинна настiльки, наскiльки це можливо, заздалегiдь публiкувати, особливо розмiщувати в мережi Iнтернет, проекти законiв та нормативно-правових актiв, що стосуються мiжнародної торгiвлi товарами та пов'язаними з торгiвлею послугами, та якi така Сторона має на метi прийняти. Кожна Сторона повинна надати заiнтересованим особам можливiсть висловити свої зауваження до того, як такий проект закону або нормативно-правового акта буде прийнято.

     3. Кожна Сторона повинна обробляти запити з митних питань, якi отриманi через мережу Iнтернет англiйською мовою.

     4. Кожна Сторона повинна проводити консультацiї з власними субєктами пiдприємницької дiяльностi стосовно їхнiх потреб стосовно розвитку та iмплементацiї заходiв сприяння торгiвлi, враховуючи, що особлива увага повинна придiлятися iнтересам малих та середнiх пiдприємств.

     5. Кожна Сторона повинна тлумачити та застосовувати в однаковий, неупередженний та обгрунтований спосiб всi свої закони, нормативно-правовi акти та адмiнiстративнi рiшення, що стосуються мiжнародної торгiвлi товарами та пов'язаними з нею послугами.

Стаття 3
Спiвробiтництво у сферi сприяння торгiвлi

     1. Сторони можуть, у разi необхiдностi, визначити та подати на розгляд Спiльного комiтету подальшi заходи для цiлей сприяння торгiвлi мiж Сторонами.

     2. Сторони повиннi заохочувати мiжнародне спiвробiтництво в рамках вiдповiдних багатостороннiх форумiв, що розглядають питання у сферi сприяння торгiвлi. Сторони повиннi розглядати вiдповiднi мiжнароднi iнiцiативи у сферi сприяння торгiвлi для того, щоб визначити та подати на розгляд Спiльного комiтету додатковi сфери, у яких спiльна дiяльнiсть могла б сприяти досягненню спiльних цiлей.

Стаття 4
Попереднi рiшення

     1. Кожна Сторона повинна, вiдповiдно до її нацiонального законодавства, видати письмове попереднє рiшення на пiдставi письмового запиту, що мiстить всю необхiдну iнформацiю про iмпортера, виробника чи експортера на її власнiй територiї, або про експортера чи виробника на територiї iншої Сторони1 стосовно:

____________
     1 Для бiльшої впевненостi iмпортер, експортер чи виробник можуть подати запит щодо видачi попереднього рiшення через свого представника, уповноваженого належним чином.

     a) тарифної класифiкацiї товару, у тому числi ставки мита, що застосовується до такого товару, або, де це пiдходить, методу розрахунку такого мита;

     b) платежiв та зборiв, якi будуть стягуватися, або, де це пiдходить, iнформацiї про метод розрахунку таких платежiв та зборiв, а також

     c) таких iнших питань, стосовно яких Сторони досягнуть згоди.

     2. Сторони докладуть зусиль для розробки процедур, за допомогою яких кожна Сторона, на пiдставi письмового запиту й до здiйснення експорту товару на територiю iншої Сторони, повинна надати експортеру чи виробнику на своїй власнiй територiї письмове попереднє рiшення стосовно статусу походження такого товару.

     3. Сторона, що вiдмовляється видати попереднє рiшення, повинна без затримок повiдомити особу, яка зробила вiдповiдний запит, та викласти причини прийняття такого рiшення.

     4. Кожна Сторона повинна забезпечити набрання чинностi попереднiми рiшеннями з дати їхньої видачi, або з iншої дати, визначеної у таких рiшеннях, за умови, що факти або обставини, на основi яких видано попереднє рiшення, залишаються незмiнними.

     5. Кожна Сторона може обмежити строк дiї попереднiх рiшень перiодом, який визначений нацiональним законодавством.

     6. Кожна Сторона повинна докласти зусиль для забезпечення доступностi iнформацiї про попереднi рiшення, якi вважаються цiєю Стороною такими, що становлять значний iнтерес для iнших суб'єктiв торгiвлi. При цьому необхiдно брати до уваги необхiднiсть захисту конфiденцiйної iнформацiї.

Стаття 5
Спрощення мiжнародних процедур торгiвлi

     1. Сторони повиннi намагатися обмежити державний контроль та формальнi процедури у сферi торгiвлi товарами мiж Сторонами та пов'язаними з такою торгiвлею послугами до рiвня, необхiдного та достатнього для забезпечення вiдповiдностi правовим вимогам, унаслiдок чого вiдповiднi процедури будуть спрощеннi до максимально можливого рiвня.

     2. Сторони повиннi намагатися використовувати ефективнi процедури торгiвлi, що грунтуються, залежно вiд ситуацiї, на мiжнародних стандартах, та покликанi скоротити витрати й невиправданi затримки в торгiвлi мiж ними, особливо стандарти й практику, рекомендовану Всесвiтньою митною органiзацiєю (далi - ВМО), у тому числi принципи, викладенi в переглянутiй Мiжнароднiй конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур.

     3. Кожна Сторона повинна прийняти або залишити чинними спрощеннi митнi процедури для ефективного випуску в обiг товарiв, що задекларованi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi довели свою надiйнiсть.

     4. Кожна Сторона повинна прийняти або залишити чинними процедури, що:

     a) забезпечують можливiсть попереднього подання iнформацiї в електронному виглядi та її обробки до моменту фiзичного прибуття товарiв для прискорення розмитнення таких товарiв, а також

     b) дозволяють iмпортерам, вiдповiдно до нацiонального законодавства Сторiн, отримувати товари для випуску їх в обiг до завершення розмитнення таких товарiв та пiдтвердження їхньої вiдповiдностi всiм вимогам Сторони стосовно iмпорту, за умови надання iмпортером достатнiх гарантiй. Вiд Сторони не вимагається випускати в обiг товари, якщо законнi вимоги такої Сторони стосовно iмпорту не були виконанi.

Стаття 6
Управлiння ризиками

     1. Для посилення сприяння торгiвлi та, одночасно, збереження ефективного державного контролю за торгiвлею мiж Сторонами, Сторони повиннi визначити осiб, товари чи транспортнi засоби, що пiдлягають перевiрцi, а також обсяг перевiрки, що грунтується на управлiннi ризиками.

     2. Управлiння ризиками включає систематичну оцiнку ризикiв, що пов'язанi з порушенням митного та iншого законодавства, яке стосується мiжнародної торгiвлi товарами та пов'язаними з нею послугами. Сторони повиннi використовувати контроль вiдповiдностi для пiдтримки оцiнки ризикiв.

     3. Спираючися на докази, пiдстави, приводи або випадковим чином Сторони можуть здiйснювати контроль, що грунтується на аудитi, такий як контроль якостi й огляди вiдповiдностi, який може вимагати проведення бiльш широких перевiрок окремих суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi протягом обмеженого перiоду часу.

Стаття 7
Системи уповноважених суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi

     1. Сторона, яка вводить або розширює Систему уповноважених суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi або заходи безпеки, що негативно впливають на мiжнароднi торговельнi потоки, повинна надати iншим Сторонам можливiсть провести переговори про взаємне визнання таких схем для сприяння мiжнароднiй торгiвлi та, у той самий час, забезпечення ефективного митного контролю.

     2. Сторона, яка вводить або розширює Систему уповноважених суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi або заходи безпеки, що негативно впливають на мiжнароднi торговельнi потоки, повинна звертатися до мiжнародних стандартiв та практики, особливо до Основних стандартiв ВМО.

Стаття 8
Митнi брокери

     1. Жодна зi Сторiн не повинна вводити новi вимоги стосовно використання митних брокерiв.

     2. Кожна Сторона повинна докласти зусиль для розробки митних систем або процедур, якi надають можливiсть експортерам та iмпортерам подавати митнi декларацiї без зобов'язання звертатися до митних брокерiв.

Стаття 9
Платежi та збори

     1. Платежi та збори, якi стягуються у зв'язку з iмпортом або експортом митними органами чи будь-якими iншими державними органами Сторони, у тому числi у зв'язку iз завданнями, що виконуються вiд iменi таких органiв, не повиннi перевищувати приблизну вартiсть наданих послуг.

     2. Такi платежi та збори не повиннi розраховуватися на адвалернiй основi.

     3. Кожна Сторона повинна публiкувати iнформацiю про платежi та збори. Така iнформацiя повинна включати причини для стягнення платежу чи збору, а саме iнформацiю про надану послугу, вiдповiдальний орган влади, платежi та збори, що будуть застосовуватися, та метод їхнього розрахунку, а також iнформацiю про те, коли та як необхiдно здiйснити платiж. Iнформацiя повинна бути офiцiйно опублiкована та, наскiльки це можливо, розмiщена в мережi Iнтернет англiйською мовою.

     4. У вiдповiдь на запит митнi органи або iнша державна установа повинна надати iнформацiю про розмiри ставок мита, платежiв, зборiв та внутрiшнiх податкiв, що стягуються пiд час iмпорту товарiв, у тому числi iнформацiю про методи їхнiх розрахункiв.

     5. Кожна Сторона повинна перiодично переглядати платежi та збори, що стягуються нею, для забезпечення їхньої вiдповiдностi зобов'язанням Сторiн у рамках Свiтової органiзацiї торгiвлi, а також об'єднання таких платежiв та зборiв, скорочення їхньої кiлькостi й рiзноманiтностi.

Стаття 10
Консульськi операцiї

     Для пiдтвердження рахунка-фактури, сертифiката походження вантажної декларацiї, експортної декларацiї або iншого документа, необхiдного для проведення розмитнення в однiй зi Сторiн, не повинна вимагатися консульська або еквiвалентна операцiя.

Стаття 11
Оскарження

     Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб iмпортери, експортери та виробники згiдно з нацiональним законодавством мали право адмiнiстративного або судового оскарження принаймнi до однiєї апеляцiйної iнстанцiї.

Стаття 12
Конфiденцiйнiсть

     Вся iнформацiя, надана у зв'язку iз iмпортом, експортом, попереднiм рiшенням або транзитом товарiв повинна вважатися Сторонами конфiденцiйною, а також на її захист повинно поширюватися зобов'язання стосовно професiйної таємницi, згiдно з вiдповiдними нацiональними законами кожної зi Сторiн. Така iнформацiя не пiдлягає розкриттю органами влади Сторiн без згоди особи або органу влади, яка надала таку iнформацiю.

 

Додаток VI
(про який iдеться в пунктi 2 статтi 2.11)

ПОВНОВАЖЕННЯ ПIДКОМIТЕТУ З ПРАВИЛ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ, МИТНИХ ПРОЦЕДУР ТА СПРИЯННЯ ТОРГIВЛI

     1. До функцiй Пiдкомiтету повиннi належати обмiн iнформацiєю, аналiз розвитку, пiдготовка координацiї позицiй Сторiн, пiдготовка технiчних поправок та допомога Спiльному комiтету:

     a) з питань правил визначення походження та адмiнiстративного спiвробiтництва, як зазначено у статтi 2.2 Угоди про вiльну торгiвлю та Протоколу про правила визначення походження;

     b) з питань, зазначених у статтi 2.10 Угоди про вiльну торгiвлю та додатку V до цiєї Угоди;

     c) з питань, зазначених у статтях 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 та 2.6 Угоди про вiльну торгiвлю, а також

     d) з iнших питань, пов'язаних з торгiвлею товарами, що передаються Спiльним комiтетом до Пiдкомiтету.

     2. Пiдкомiтет повинен звiтувати Спiльному комiтету. Пiдкомiтет має право надавати рекомендацiї Спiльному комiтету стосовно питань, що належать до його функцiй.

     3. Кожна Сторона має право бути представленою в Пiдкомiтетi. Пiдкомiтет повинен дiяти на основi консенсусу.

     4. Пiдкомiтет повинен проводити засiдання за потребою. Скликання повиннi проводитися за iнiцiативою Спiльного комiтету, голови Пiдкомiтету або за вимогою однiєї зi Сторiн. Мiсцем проведення засiдань є територiя України або держав ЄАВТ.

     5. Попереднiй порядок денний до кожного засiдання готується головою Пiдкомiтету, пiсля консультацiї з усiма Сторонами, та надсилається Сторонам, як правило, не пiзнiше нiж за два тижнi до засiдання. На засiданнях Пiдкомiтету повинен головувати представник держав ЄАВТ або України на домовлений промiжок часу.

     6. Пiдкомiтетом повинен готувати звiт про результати кожного свого засiдання, а голова Пiдкомiтету в разi необхiдностi повинен звiтувати на засiданнi спiльного Комiтету.

 

Протокол
про правила визначення походження
(про який iдеться в статтi 2.2)

Роздiл I
Загальнi положення

Стаття 1
Визначення

     Для цiлей цього Протоколу:

     a) "виробництво" означає будь-який вид обробки чи переробки, у тому числi збирання або специфiчнi операцiї;

     b) "матерiал" означає будь-який iнгредiєнт, сировину, складову, або частину, тощо, що використовується пiд час виробництва продукту;

     c) "продукт" означає продукт, що виробляється, навiть якщо в подальшому планується використати його для iншої виробничої операцiї;

     d) "товари" означає як матерiали, так i продукти;

     e) "митна вартiсть" означає вартiсть як визначено в Угодi про застосування статтi VII Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року (далi - Угода СОТ про митну оцiнку);

     f) "цiна на умовах франко-завод" означає цiну, сплачену за продукт на умовах франко-завод виробнику у державi ЄАВТ або в Українi, де проведено останню обробку чи переробку, за умови, що ця цiна включає вартiсть усiх використаних матерiалiв за вiдрахуванням будь-яких внутрiшнiх податкiв, що повиннi чи можуть вiдшкодовуватися пiд час експорту виробленого продукту;

     g) "вартiсть матерiалiв" означає митну вартiсть на момент iмпорту використаних матерiалiв, що не походять з територiй держав Сторiн, або, якщо достойменно невiдомо та не може бути встановлено, перша пiдтверджена цiна, сплачена за матерiали у державi ЄАВТ або Українi;

     h) "вартiсть матерiалiв, що походять з держав Сторiн" означає вартiсть таких матерiалiв, як визначено у пiдпунктi "g", що застосовується з вiдповiдними змiнами;

     i) "додана вартiсть" застосовується як цiна на умовах франко-завод за вiдрахуванням митної вартостi кожного з включених матерiалiв, що походять з iнших країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу, з якими можлива кумуляцiя, або якщо митна вартiсть невiдома або не може бути встановлена, - перша пiдтверджена цiна, сплачена за продукцiю у державi ЄАВТ або Українi;

     j) "роздiли" та "групи" означає роздiли та групи (на рiвнi 4-х знакiв) вiдповiдно до Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв, зазначенiй у цьому Протоколi як "Гармонiзована система" або ГС;

     k) "класифiкований" стосується класифiкацiї продукту або матерiалу за вiдповiдною групою;

     l) "партiя" означає товари, надiсланi спiльно одним експортером одному одержувачу або покритi одним транспортним документом, який покриває перевезення таких товарiв вiд експортера одержувачу, або, за вiдсутностi такого документа, одним iнвойсом;

     m) "територiя" включає в себе сухопутну територiю, внутрiшнi води i територiальнi води Сторони;

     n) "EUR" означає євро - єдину валюту Європейського монетарного союзу;

     o) "держава ЄАВТ" означає будь-яку з держав: Iсландiю, Норвегiю або Швейцарiю (у тому числi Лiхтенштейн)1, залежно вiд обставин;

____________
     1 У зв'язку iз iснуванням митного союзу мiж Швейцарiєю i Лiхтенштейном товари походженням з Лiхтенштейну розглядаються як товари походженням зi Швейцарiї.

     p) "Сторона", у рамках цього Протоколу, означає Україну, Iсландiю, Норвегiю, Швейцарiю або Лiхтенштейн.

Роздiл II
Визначення концепцiї "продукцiя походженням з держав сторiн"

Стаття 2
Загальнi вимоги

     1. Для цiлей цiєї Угоди зазначенi нижче продукти вважаються такими, що походять з держави ЄАВТ:

     a) продукти, цiлком отриманi у державi ЄАВТ вiдповiдно до визначення статтi 6 цього Протоколу;

     b) продукти, отриманi у державi ЄАВТ, що мають у своєму складi матерiали, якi не були цiлком отриманi там, за умови, що такi матерiали були пiдданi достатнiй обробцi або переробцi вiдповiдно до визначення статтi 7 цього Протоколу;

     c) продукти, що походять з Європейського економiчного простору, вiдповiдно до визначення Протоколу 4 до Угоди про створення Європейського економiчного простору.

     2. Для цiлей цiєї Угоди зазначенi нижче продукти вважаються такими, що походять з України:

     a) продукти, цiлком отриманi в Українi вiдповiдно до визначення, наведеного в статтi 6 цього Протоколу;

     b) продукти, отриманi в Українi, що мають у своєму складi матерiали, якi не були цiлком отриманi там, за умови, що такi матерiали були пiдданi достатнiй обробцi або переробцi вiдповiдно до визначення, наведеного в статтi 7 цього Протоколу.

     3. Положення пiдпункту "c" пункту 1 повиннi застосовуватися лише за умови, що угода про вiльну торгiвлю мiж Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, з iншого боку, мiстить правила визначення походження, iдентичнi тим, що мiстяться в цьому Протоколi.

Стаття 3
Кумуляцiя у державi ЄАВТ

     1. Без обмеження положень пункту 1 статтi 2 цього Протоколу продукти вважаються такими, що походять з держави ЄАВТ, якщо такi продукти, отриманi там, мають у своєму складi матерiали, що походять з Iсландiї, Норвегiї, Швейцарiї (у тому числi Лiхтенштейну)2, Туреччини або Європейського Спiвтовариства, за умови, що процес обробки або переробки, здiйснений у державi ЄАВТ, перевищує операцiї, зазначенi в статтi 8 цього Протоколу. Такi матерiали не повиннi обов'язково пройти достатню обробку або переробку.

____________
     2 Князiвство Лiхтенштейн формує, вiдповiдно до Угоди вiд 29 березня 1923 року, митний союз з Швейцарiєю та виступає стороною Угоди про створення Європейського економiчного простору вiд 2 травня 1992 року.

     2. Без обмеження положень пункту 1 статтi 2 цього Протоколу продукти вважаються такими, що походять з держав ЄАВТ, якщо такi продукти отриманi там, у тому числi матерiали, що походять з України чи будь-якої iншої країни, яка бере участь у ходi стабiлiзацiї та приєднання до Європейського Союзу3, за умови, що процес обробки або переробки, здiйснений у державi ЄАВТ, перевищує операцiї, зазначенi в статтi 8 цього Протоколу. Такi матерiали не повиннi обов'язково пройти достатню обробку або переробку.

____________
     3 Вiдповiдно до висновкiв Ради з загальних справ у квiтнi 1997 року та Комiсiї вiд 19 травня 1999 року iз започаткування процесу стабiлiзацiї та приєднання Захiдно-балканських країн (Албанiя, Боснiя та Герцеговина, Хорватiя, Македонiя, Чорногорiя, Сербiя й тимчасова мiсiя ООН у Косово).

     3. Без обмеження положень пункту 1 статтi 2 цього Протоколу продукти вважаються такими, що походять з держав ЄАВТ, якщо такi продукти отриманi там, у тому числi матерiали, що походять з Фарерських островiв чи будь-якої iншої країни, яка бере участь у Європейсько-середземноморському партнерствi, яке грунтується на Барселонськiй декларацiї, прийнятiй на Європейсько-середземноморськiй конференцiї, проведенiй 27 та 28 листопада 1995 року4, крiм Туреччини, за умови, що процес обробки або переробки, здiйснений у державi ЄАВТ, перевищує операцiї, зазначенi в статтi 8 цього Протоколу. Такi матерiали не повиннi обов'язково пройти достатню обробку або переробку.

____________
     4 Перелiк країн - членiв Європейсько-середземноморського партнерства наведено в додатку V.

     4. У разi, коли обробка або переробка, здiйсненi у державi ЄАВТ, не перевищують операцiї, зазначенi в статтi 8 цього Протоколу, отриманий продукт повинен уважатися таким, що походить з держав ЄАВТ лише тодi, якщо додана в ЄАВТ вартiсть бiльша нiж вартiсть використаних матерiалiв, що походять з будь-якої iншої країни, зазначеної у пунктах 1 - 3 цiєї статтi. Якщо це не так, отриманий продукт повинен уважатися таким, що походить з країни, на яку припадає найбiльша вартiсть матерiалiв походженням з держав Сторiн, використаних для виробництва у вiдповiднiй державi ЄАВТ.

     5. Продукти, що походять з однiєї з держав, зазначених у пунктах 1 - 3 цiєї статтi, якi не пiдпадають пiд будь-яку обробку або переробку у вiдповiднiй державi ЄАВТ, зберiгають своє походження у разi експорту до однiєї з цих країн.

Стаття 4
Кумуляцiя в Українi

     1. Без обмеження положень пункту 2 статтi 2 цього Протоколу продукти вважаються такими, що походять з України, якщо такi продукти отриманi там, мають у своєму складi матерiали, що походять з Iсландiї, Норвегiї, Швейцарiї (у тому числi Лiхтенштейну)5, Туреччини або Європейської спiвтовариства, за умови, що процес обробки або переробки, здiйснений в Українi, перевищує операцiї, зазначенi в статтi 8 цього Протоколу. Такi матерiали не повиннi обов'язково пройти достатню обробку або переробку.

____________
     5 Князiвство Лiхтенштейн формує, вiдповiдно до Угоди вiд 29 березня 1923 року, митний союз зi Швейцарiєю та виступає стороною Угоди про створення Європейського економiчного простору вiд 2 травня 1992 року.

     2. Без обмеження положень пункту 2 статтi 2 цього Протоколу продукти вважаються такими, що походять з України, якщо такi продукти отриманi там, у тому числi матерiали, що походять з України чи будь-якої iншої країни, яка бере участь у ходi стабiлiзацiї та приєднання до Європейського Союзу6, за умови, що процес обробки або переробки, здiйснений в Українi, перевищує операцiї, зазначенi в статтi 8 цього Протоколу. Такi матерiали не повиннi обов'язково пройти достатню обробку або переробку.

____________
     6 Вiдповiдно до висновкiв Ради з загальних справ у квiтнi 1997 року та Комiсiї вiд 19 травня 1999 року iз започаткування процесу стабiлiзацiї та приєднання Захiдно-балканських країн (Албанiя, Боснiя та Герцеговина, Хорватiя, Македонiя, Чорногорiя, Сербiя й тимчасова мiсiя ООН у Косово).

     3. Без обмеження положень пункту 2 статтi 2 цього Протоколу продукти вважаються такими, що походять з України, якщо такi продукти отриманi там, у тому числi матерiали, що походять з Фарерських островiв чи будь-якої iншої країни, яка бере участь у Європейсько-середземноморському партнерствi, яке грунтується на Барселонськiй декларацiї, прийнятiй на Європейсько-середземноморськiй конференцiї, проведенiй 27 та 28 листопада 1995 року7, крiм Туреччини, за умови, що процес обробки або переробки, здiйснений в Українi, перевищує операцiї, зазначенi в статтi 8 цього Протоколу. Такi матерiали не повиннi обов'язково пройти достатню обробку або переробку.

____________
     7 Перелiк країн - членiв Європейсько-середземноморського партнерства наведено в додатку V.

     4. У разi, коли обробка або переробка, здiйсненi в Українi, не перевищують операцiї, зазначенi в статтi 8 цього Протоколу, отриманий продукт повинен уважатися таким, що походить з України лише тодi, якщо додана в Українi вартiсть бiльша нiж вартiсть використаних матерiалiв, що походять з будь-якої iншої країни, зазначеної у пунктах 1 - 3 цiєї статтi. Якщо це не так, отриманий продукт повиен уважатися таким, що походить з країни, на яку припадає найбiльша вартiсть матерiалiв, що походять з держав Сторiн, використаних для виробництва в Українi.

     5. Продукти, що походять з однiєї з країн, зазначених у пунктах 1 - 3 цiєї статтi, якi не пiдпадають пiд будь-яку обробку або переробку в Українi, зберiгають своє походження у разi експорту до однiєї з цих країн.

Стаття 5
Умови застосування кумуляцiї

     1. Кумуляцiя, зазначена у статтях 3 та 4 цього Протоколу, може застосовуватися лише за умов, якщо:

     a) преференцiйна торговельна угода вiдповiдно до статтi XXIV ГАТТ 1994 застосовується до сторiн, залучених до встановлення статусу походження та країни призначення;

     b) матерiали та продукти набувають статусу походження вiдповiдно до правил визначення походження iдентичних наведеним у цьому Протоколi, а також

     c) повiдомлення iз зазначенням виконання необхiдних для застосування кумуляцiї вимог опублiкованi у державах ЄАВТ та Українi.

     2. Кумуляцiя, зазначена у статтях 3 та 4 цього Протоколу повинна застосовуватися з дати, погодженої сторонами та зазначеної у повiдомленi, опублiкованому у офiцiйному виданнi.

     3. Сторони повиннi через Секретарiат ЄАВТ надати подробицi преференцiйних торговельних угод, зазначених у пiдпунктi "a" пункту 1 цiєї статтi, у тому числi дати набрання ними чинностi й вiдповiднi правила походження, якi застосовуються до iнших країн, наведених у пунктах 1 - 3 статтi 3 та статтi 4 цього Протоколу.

Стаття 6
Цiлком одержанi продукти

     1. Зазначенi нижче продукти повиннi вважатися цiлком одержаними в державi ЄАВТ або в Українi:

     a) мiнеральнi продукти, видобутi з їхнiх надр або морського дна;

     b) продукти рослинного походження, зiбранi там;

     c) живi тварини народженi та вирощенi там;

     d) продукти, одержанi з тварин, вирощених там;

     e) продукти полювання, рибальства та аквакультури одержанi там;

     f) продукти морської риболовлi та iншi морськi продукти, здобутi поза межами територiальних вод Сторiн їхнiми суднами;

     g) товари, виробленi на борту їхнього судна-фабрики, виключно з продуктiв, зазначених у пiдпунктi "f" цього пункту;

     h) використанi предмети, зiбранi там, та придатнi лише для вiдновлення сировинних матерiалiв, у тому числi використанi автомобiльнi покришки, придатнi виключно для їхнього вiдновлення або використання як вiдходи;

     i) вiдходи та смiття, одержанi в результатi виробництва, здiйсненого там;

     j) продукти, одержанi з морського дна чи з шельфу поза межами їхнiх територiальних вод, за умови, що вони мають права на проведення робiт з видобутку з морського дна або шельфу;

     k) товари, виробленi там виключно з продуктiв, зазначених у пiдпунктах "a" - "j" цього пункту.

     2. Термiни "їхнi судна" та "їхнi судна-фабрики" у пiдпунктах "f" та "g" пункту 1 цiєї статтi повиннi застосовуватися лише до суден та суден-фабрик:

     a) що зареєстрованi або приписанi у державi ЄАВТ або Українi;

     b) що ходять пiд прапором держави ЄАВТ або України;

     c) що якнайменше на 50 % належать громадянам держав ЄАВТ або України або компанiї, штаб-квартира якої знаходиться в однiй з цих держав та член або члени правлiння якої, голова правлiння або наглядова рада та бiльшiсть членiв ради якої є громадянами держав ЄАВТ або України та, додатково, у разi товариства або компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю, якнайменше половина капiталу належить цим державам або державним установам, або громадянам, зазначених держав;

     d) капiтан та офiцери яких є громадянами держав ЄАВТ або України, а також

     e) якнайменше 75 % команди яких є громадянами держав ЄАВТ або України.

Стаття 7
Достатньо обробленi або переробленi продукти

     1. Для цiлей статтi 2 продукти, якi є не цiлком отриманими, вважаються достатньо обробленими або переробленими, якщо виконанi умови, визначенi у додатку 2 до цього Протоколу.

     Зазначенi вище умови визначають для всiх продуктiв, на якi поширюється дiя цiєї Угоди, процедури обробки або переробки, яким повиннi бути пiдданi матерiали що не походять з держав Сторiн, якi використовуються пiд час виробництва, та застосовуватися лише до таких матерiалiв. Отже, якщо продукт, що набув статусу походження з держав Сторiн шляхом виконання умов, зазначених у перелiку, використовується для виготовлення iншого продукту, то умови, що застосовуються до продукту, до складу якого вiн входить, не застосовуються для нього, при цьому матерiали, що не походять з держав Сторiн, якi можуть бути використанi у його виробництвi, не беруться до уваги.

     2. Незважаючи на положення пункту 1 цiєї статтi, матерiали, що не походять з держав Сторiн, вiдповiдно до положень зазначених у додатку 2 до цього Протоколу, не можуть використовуватися пiд час виробництва продукту, все таки можуть бути використанi за умови, якщо:

     a) їхня загальна вартiсть не перевищує 10 % цiни франко-завод продукту;

     b) будь-якi граничнi максимальнi значення вiдсоткiв, зазначенi у додатку 2 до цього Протоколу, для матерiалiв, що не походять з держав Сторiн не виходять за рамки застосування цього пункту.

     Цей пункт не повинен застосовуватися до продуктiв, якi мiстяться в роздiлах 50 - 63 Гармонiзованої системи.

     3. Пункти 1 та 2 цiєї статтi повиннi застосовуватися виключно за умов виконання статтi 8 цього Протоколу.

Стаття 8
Недостатня обробка або переробка

     1. Без обмеження положень пункту 2 цiєї статтi, зазначенi нижче операцiї повиннi вважатися такими, що не надають достатнього рiвня обробки або переробки для пiдтвердження статусу походження товарiв, незалежно вiд того, чи задовольняються вимоги статтi 7 цього Протоколу:

     a) операцiї зi зберiгання, для забезпечення утримання продуктiв у належному станi пiд час транспортування та зберiгання;

     b) розбирання та збирання упаковки;

     c) миття, очищення; видалення пилу, окису, мастила, фарби або iншого покриття;

     d) прасування або пресування текстилю;

     e) простi операцiї з фарбування та полiрування;

     f) вилущування, часткове або повне вiдбiлювання, полiрування та глазурування зернових та рису;

     g) операцiї з фарбування цукру або формування рафiнаду;

     h) очистка вiд шкiрки, видалення кiсточок та лущiння фруктiв, горiхiв та овочiв;

     i) загострювання, просте шлiфування або просте розрiзання;

     j) просiювання, вiдсiювання, сортування, класифiкацiя, вiдбiр, приведення до вiдповiдного стану (у тому числi складання наборiв предметiв);

     k) простi операцiї з помiщення в пляшки, банки, ємкостi, сумки, ящики, коробки, фiксування на листах картону або на дошках та iншi простi операцiї з пакування;

     l) прикрiплення або друкування маркувальних знакiв, етикеток, логотипiв та iнших подiбних розпiзнавальних знакiв на продуктах або їхнiй упаковцi;

     m) просте змiшування продуктiв одного або рiзних видiв, у тому числi змiшування цукру з будь-якими iншими матерiалами;

     n) простi операцiї зi збирання частин предметiв для отримання цiлiсного предмета або розбирання продукту на частини;

     o) поєднання двох чи бiльше операцiй, зазначених у пiдпунктах "a" - "n" цього пункту; або

     p) забiй тварин.

     2. Усi операцiї, здiйсненi в державi ЄАВТ або Українi з певним продуктом, повиннi враховуватися разом пiд час визначення того, чи здiйснена обробка або переробка для цього продукту повинна вважатися недостатньою вiдповiдно до положень пункту 1 цiєї статтi.

Стаття 9
Одиниця квалiфiкацiї

     1. Одиницею квалiфiкацiї для застосування положень цього Протоколу є окремий продукт, який пiд час визначення класифiкацiї за номенклатурою Гармонiзованої системи розглядається як базова одиниця.

     З цього випливає, що:

     a) якщо продукт, що складається з групи або набору предметiв, класифiкується вiдповiдно до умов Гармонiзованої системи як єдина товарна група, то вiн в цiлому становить одиницю квалiфiкацiї.

     b) якщо партiя складається з кiлькох iдентичних продуктiв, що класифiкуються пiд однiєю товарною групою Гармонiзованої системи для застосування положень цiєї статтi, кожний з продуктiв повинен розглядатись iндивiдуально пiд час застосування положень цього Протоколу.

     2. Якщо, вiдповiдно до Загального правила 5 Гармонiзованої системи, пакування входить до складу продукту для цiлей класифiкацiї, воно повинно враховуватись i для цiлей визначення походження.

Стаття 10
Комплектуючi, запаснi частини та iнструменти

     Комплектуючi, запаснi частини та iнструменти, що поставляються разом з одиницею обладнання, машини, апарату або транспортного засобу, якi становлять частину звичайної комплектацiї та включенi до їхньої цiни або зазначенi в одному й тому самому рахунку-фактурi, розглядаються як одна одиниця такого обладнання, машини, апарату або транспортного засобу.

Стаття 11
Набори

     Набори, як встановлено Загальним Правилом 3 Гармонiзованої системи, розглядаються як такi, що походять з держав Сторiн якщо всi продукти, що є складовими частинами, походять з держав Сторiн. При цьому, якщо набiр складений з продуктiв, що походять з держав Сторiн, та продуктiв, що не походять з держав Сторiн, цiлiсний набiр розглядається як такий, що походить з держав Сторiн за умови, якщо вартiсть продуктiв, що не походять з держав Сторiн, не перевищує 15 вiдсоткiв цiни набору франко-завод.

Стаття 12
Нейтральнi елементи

     Для встановлення походження продукту є необов'язковим визначати походження зазначених нижче елементiв, якi можуть бути використанi пiд час його виробництва:

     a) енергiя та паливо;

     b) промислове устаткування та обладнання;

     c) машини та iнструменти;

     d) товари, що не входять та не повиннi входити до складу кiнцевого продукту.

Роздiл III
Територiальнi вимоги

Стаття 13
Принцип територiальностi

     1. За винятком випадкiв, зазначених у пiдпунктi "c" пункту 1 статтi 2, статтi 3 та 4 та пунктi 3 цiєї статтi, умови для отримання статусу походження з держав Сторiн, викладенi в роздiлi II, повиннi виконуватися без перешкод у державi ЄАВТ та в Українi.

     2. За винятком випадкiв, зазначених у статтях 3 та 4, якщо товари походженням з держав Сторiн, експортованi з держави ЄАВТ або України до iншої країни, повернуто, вони повиннi розглядатись як такi, що не походять з держав Сторiн, якщо митним органам не буде переконливо доведено, що:

     a) товари, якi повернуто, є тими товарами, якi були експортованi, а також

     b) вони не пiддавалися будь-яким операцiям, крiм операцiй, необхiдних для утримання їх у справному станi пiд час перебування в цiй країнi або пiд час експорту.

     3. Пiд час вивезення матерiалiв з держави ЄАВТ або України та подальшого їхнього реiмпорту до держави Сторiн, на отримання статусу зазначених матерiалiв, як таких що походять з держав Сторiн вiдповiдно до умов, що викладенi в роздiлi II, не впливає обробка або переробка, здiйсненi за межами держави ЄАВТ або України, за умов якщо:

     a) зазначенi матерiали цiлком отриманi у державi ЄАВТ або в Українi були пiдданi обробцi та переробцi, якi виходять за межi операцiй, зазначених у статтi 8 цього Протоколу, перед їхнiм вивезенням, та

     b) митним органам переконливо доводиться, що:

     i) реiмпортованi товари були отриманi шляхом обробки або переробки матерiалiв, що були експортованi, а також

     ii) загальна додана вартiсть, отримана поза межами держави ЄАВТ або України, вiдповiдно до положень цiєї статтi, не перевищує 10 вiдсоткiв цiни "франко-завод" кiнцевого продукту, стосовно якого вимагається отримання статусу продукту походженням з держав Сторiн.

     4. Для цiлей виконання пункту 3 цiєї статтi, умови отримання статусу походження з держав Сторiн, викладенi в роздiлi II, не застосовуються до процедур з обробки або переробки, здiйснених за межами держави ЄАВТ або України. Проте коли правило з додатка 2 до цього Протоколу, що встановлює максимальну вартiсть усiх матерiалiв, якi входять до складу продукту й не походять з України або держави ЄАВТ, застосовується пiд час визначення статусу походження кiнцевого продукту, тодi загальна вартiсть усiх матерiалiв, що не походять з держав Сторiн, уключених до складу продукту на територiї вiдповiдної Сторони, збiльшена на загальну додану вартiсть, отриману поза межами держави ЄАВТ або України, шляхом застосування положень цiєї статтi, не повинна перевищувати встановленого вiдсотка.

     5. Для цiлей застосування положень пунктiв 3 та 4 цiєї статтi, термiн "загальна додана вартiсть" означає всi витрати, що виникають поза межами держави ЄАВТ або України, у тому числi вартiсть матерiалiв, включених до складу поза межами України або держави ЄАВТ.

     6. Положення пунктiв 3 та 4 не застосовуються до продуктiв, якi не вiдповiдають вимогам, викладеним у додатку 2, або як такi, що мають достатнiй рiвень обробки або переробки тiльки за умов застосування загальних припущень, установлених у пунктi 2 статтi 7 цього Протоколу.

     7. Положення пунктiв 3 та 4 не застосовуються до продуктiв, класифiкованих у товарних групах з 50 до 63 Гармонiзованої системи.

     8. Операцiї з обробки або переробки будь-якого характеру, на якi поширюється дiя цiєї статтi, та якi проведенi за межами держав Сторiн, проводяться згiдно з режимом переробки за межами митної територiї або подiбним режимом.

Стаття 14
Пряме транспортування

     1. Преференцiйний режим, передбачений цiєю Угодою, застосовується виключно до продуктiв, що задовольняють вимогам цього Протоколу, якi транспортуються безпосередньо мiж Сторонами або через територiї iнших країн, згаданих у статтях 3 та 4, до яких доречно застосовувати правило кумуляцiї. Проте продукти, що складають одну цiлiсну товарну партiю, можуть транспортуватися через iншi територiї, за необхiдностi перевантаження або iз застосуванням тимчасового складування на таких територiях за умови, що у країнi транзиту або складування вони залишаються пiд наглядом митних органiв та не пiддаються iншим операцiям, крiм операцiй вивантаження, перевантаження, або iншим операцiям, необхiдним для збереження їх у справному станi.

     Продукти, що походять з держав Сторiн, можуть транспортуватися трубопровiдним транспортом територiєю, iншою, нiж територiя Сторiн.

     2. Свiдчення виконання умов, установлених у пунктi 1 цiєї статтi, надаються митним органам Сторони-iмпортера шляхом подання:

     a) єдиного транспортного документа на перевезення з Сторони-експортера через країну транзиту, або

     b) сертифiката, виданого митними органами країни транзиту:

     i) який мiстить детальний опис продуктiв;

     ii) у якому зазначаються дати вивантаження та перевантаження продуктiв i, за необхiдностi, назви суден або iнших використаних видiв транспорту, а також

     iii) який засвiдчує умови, за яких продукти перебували на територiї країни транзиту; або

     c) за неспроможностi надати зазначене вище, будь-якi пiдтверджуючi документи.

Стаття 15
Виставки

     1. На продукти, походженням з держав Сторiн, вiдправленi для участi у виставцi в країнi iншiй, нiж зазначенi у статтях 3 та 4 цього Протоколу, до яких застосовується правило кумуляцiї, та проданi там пiсля виставки пiд час їхнього ввезення до держави ЄАВТ або України поширюються положення цiєї Угоди за умови, що митним органам буде переконливо доведено, що:

     a) експортер вiдправив цi продукти iз держави ЄАВТ або України в країну, у який проводиться виставка, та демонстрував їх на виставцi;

     b) продукти були проданi експортером або експортер розпорядився ними iншим чином на користь особи у державi ЄАВТ або в Українi;

     c) пiд час виставки або негайно пiсля виставки продукти було вiдправлено до країни, у якiй їх було вiдiслано на виставку, а також

     d) продукти пiсля вiдправлення на виставку не використалися для будь-яких iнших цiлей, нiж демонстрацiя на виставцi.

     2. Пiдтвердження походження повинно бути видано або оформлено вiдповiдно до положень роздiлу V та подане митним органам країни-iмпортера в належний спосiб. У пiдтвердженнi повиннi бути зазначенi назва та адреса проведення виставки. За необхiдностi, можуть вимагатися додатковi документальнi свiдоцтва стосовно умов, за яких цi продукти було розмiщено на виставцi.

     3. Пункт 1 застосовується до будь-яких торговельних, промислових, сiльськогосподарських або професiйних виставок, ярмаркiв або подiбних заходiв, якi органiзуються не для приватних цiлей в магазинах або офiсах для продажу iноземних товарiв, i протягом яких продукти залишаються пiд митним контролем.

Роздiл IV
Вiдшкодування або звiльнення вiд сплати мит

Стаття 16
Заборона зменшення або звiльнення вiд сплати мит

     1. Матерiали, що не походять з держав Сторiн, використанi пiд час виробництва продуктiв, що походять iз держави ЄАВТ або з України або з будь-якої з iнших країн, що згадуються у статтях 3 та 4, для яких видано або оформлено пiдтвердження походження вiдповiдно до роздiлу V, не пiдлягають в Українi та у державi ЄАВТ будь-якому зменшенню або звiльненню вiд сплати мит.

     2. Пункт 1 цiєї статтi, застосовується до будь-яких правил стосовно вiдшкодування сплачених сум або звiльнень вiд сплати, часткової або повної, мит й iнших платежiв, якi мають еквiвалентний ефект, що стягуються у державi ЄАВТ або в Українi з матерiалiв, використаних пiд час виробництва, та з продуктiв, на якi поширюється таке вiдшкодування, звiльнення вiд сплати застосовуються безпосередньо або за своєю дiєю пiд час експорту продуктiв, отриманих iз зазначених матерiалiв, коли вони не утримуються для використання всерединi країни.

     3. Експортер продуктiв, якi вiдображенi у свiдоцтвi походження, повинен подати будь-коли на вимогу митних органiв всi вiдповiднi документи, якi свiдчать про вiдсутнiсть отримання повернення мит сплачених за матерiали, що не походять з України або держав ЄАВТ, якi використалися пiд час виробництва товарiв, та що всi мита або митнi платежi, що мають еквiвалентний ефект для таких матерiалiв, дiйсно сплаченi.

     4. Положення пунктiв 1 - 3 застосовуються до пакування у межах змiсту пункту 2 статтi 9 цього Протоколу, комплектуючих, запасних частин та iнструментiв у межах змiсту статтi 10 цього Протоколу та до товарiв у наборi у межах змiсту статтi 11 цього Протоколу, якщо такi товари не мають походження з України або держави ЄАВТ.

     5. Положення пунктiв 1 - 4 цiєї статтi застосовуються виключно до таких матерiалiв, яких стосується ця Угода.

Роздiл V
Пiдтвердження походження

Стаття 17
Загальнi вимоги

     1. Продукти, що походять з держави ЄАВТ, пiд час iмпорту до України та продукти, що походять з України, пiд час iмпорту до держави ЄАВТ повиннi отримати переваги вiд цiєї Угоди пiсля надання одного з таких пiдтверджень походження:

     a) сертифiкат з перевезення товару EUR.1, зразок якого наведено в додатку 3a;

     b) сертифiкат з перевезення товару EUR-MED, зразок якого наведено в додатку 3b;

     c) у випадках, визначених у пунктi 1 статтi 23 цього Протоколу, декларацiя (далi - декларацiя iнвойс або декларацiя iнвойс EUR-MED), видається експортером на iнвойс, накладну чи будь-який iнший комерцiйний документ, який описує вiдповiднi товари з достатньої для їхньої iдентифiкацiї деталiзацiєю; тексти декларацiй iнвойс наведено в додатках 4а та 4b;

     d) доки цей Протокол застосовується лише на двостороннiй основi мiж Україною та державами ЄАВТ, EUR.1 i декларацiя iнвойс повиннi використовуватись як виключнi пiдтвердження походження.

     2. Незважаючи на положення пункту 1 цiєї статтi, продукти, що походять з держав Сторiн, у межах значення цього Протоколу повиннi, у випадках, визначених у статтi 28 цього Протоколу, отримати переваги вiд цiєї Угоди без необхiдностi подання будь-яких документiв, зазначених у пунктi 1 цiєї статтi.

Стаття 18
Процедура видачi сертифiкатiв з перевезення товарiв EUR.1 та EUR-MED

     1. Сертифiкати з перевезення товарiв EUR.1 та EUR-MED повиннi видаватися митними органами8 країни-експортера у вiдповiдь на заявку, здiйснену у письмовому виглядi експортером або, пiд вiдповiдальнiсть експортера, його уповноваженим представником.

____________
     8 На перехiдний перiод, який триватиме не бiльше двох рокiв з дати набрання чинностi Угодою про вiльну торгiвлю, сертифiкати будуть видаватися Торгово-промисловою палатою України.

     2. Для цiлей пункту 1 цiєї статтi експортер або його уповноважений представник повиннi заповнити сертифiкат з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED та форму заявки, зразки яких наведено в додатках 3a та 3b. Цi форми повиннi бути заповненi однiєю з офiцiйних мов Сторони або англiйською вiдповiдно до положень внутрiшнього законодавства країни-експортера. Якщо форми заповнюються вiд руки, то вони повиннi заповнюватися чорнилами та друкованими лiтерами. Опис товарiв потрiбно вносити до графи, яка призначена для цього, не залишаючи пустих рядкiв. Якщо графа не заповнена цiлком, то пiд останнiм рядком потрiбно провести горизонтальну лiнiю, перекреслюючи пусте мiсце.

     3. Експортер, якiй звертається з проханням про видачу сертифiката з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED, повинен подати будь-коли на вимогу митних органiв країни-експортера, де видається сертифiкат з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED, всi необхiднi документи, якi пiдтверджують статус походження продуктiв з держав Сторiн, а також виконання iнших вимог цього Протоколу.

     4. Без обмеження положень пункту 5 цiєї статтi сертифiкат з перевезення товарiв EUR.1 повинен бути виданий митними органами держави ЄАВТ або України у таких випадках:

     a) коли вiдповiднi продукти можуть вважатися продуктами, що походять з держави ЄАВТ або з України без застосування кумуляцiї до матерiалiв, що походять з однiєї з країн, зазначених у статтях 3 та 4, та задоволенi iншi вимоги цього Протоколу;

     b) коли вiдповiднi продукти можуть вважатися продуктами, що походять з однiєї з iнших країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу, до яких застосовується правило кумуляцiї, без застосування кумуляцiї до матерiалiв, що походять з однiєї з країн, зазначених у статтях 3 та 4, та задоволенi iншi вимоги цього Протоколу, за умови, що у країнi, з якої походить продукт виданий сертифiкат EUR-MED або декларацiя iнвойс EUR-MED.

     5. Сертифiкат з перевезення EUR-MED повинен бути виданим митними органами держави ЄАВТ або України, якщо вiдповiднi продукти вважаються продуктами, що походять з держави ЄАВТ, з України або з однiєї з iнших країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу, до яких застосовується правило кумуляцiї, задоволенi вимоги цього Протоколу та:

     a) кумуляцiя застосовується до матерiалiв, що походять з однiєї з країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу, або

     b) продукти можуть використатись як матерiали для кумуляцiї для виробництва продуктiв для експорту до однiєї з країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу, або

     c) продукти можуть бути реекспортованi з країни призначення до однiєї з країн, зазначених у статях 3 та 4.

     6. Сертифiкат з перевезення товарiв EUR-MED повинен мiстити одне з таких тверджень англiйською в графi 7:

     a) якщо походження було отримано шляхом застосування кумуляцiї з однiєю чи бiльше країн, зазначених у статях 3 та 4 цього Протоколу:

     "CUMULATION APPLIED WITH ..." (назва країни/ країн)

     b) якщо походження було отримано без застосування кумуляцiї з однiєю чи бiльше країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу:

     "NO CUMULATION APPLIED"

     7. Митнi органи, якi видають сертифiкати з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED, повиннi вжити заходiв, необхiдних для перевiрки статусу походження з держав Сторiн продуктiв та виконання iнших вимог цього Протоколу. З цiєю метою вони мають право вимагати будь-якi свiдоцтва та проводити будь-яку iнспекцiю рахункiв експортера чи будь-яку iншу перевiрку, яка вважатиметься необхiдною. Вони також повиннi подбати про те, щоб форми, що згадуються у пунктi 2, були належним чином заповненi. Зокрема, вони повиннi перевiряти, чи заповнене мiсце, призначене для опису продуктiв, таким чином, що виключаються всi можливостi несправжнiх доповнень.

     8. Дата видачi сертифiката з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED повинна зазначатись у графi 11 сертифiката.

     9. Сертифiкат з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED повинен видаватися митними органами та бути доступними для експортера як тiльки фактичний експорт розпочався або був гарантований.

Стаття 19
Сертифiкати з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED, виданi згодом

     1. Незважаючи на положення пункту 9 статтi 18 цього Протоколу, сертифiкат з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED може бути виданий як виняток пiсля експорту товарiв, яких стосується сертифiкат, якщо:

     a) вiн не був виданий пiд час експорту через помилки, мимовiльний недогляд або особливi обставини; або

     b) митним органам переконливо доведено, що сертифiкат з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED був виданий, але не був прийнятий пiд час iмпорту через технiчнi причини.

     2. Незважаючи на положення пункту 9 статтi 18 цього Протоколу, сертифiкат з перевезення товарiв EUR-MED може бути виданий пiсля експорту товарiв, яких вiн стосується й для яких пiд час експорту був виданий сертифiкат EUR.1, за умови, що митним органам переконливо доведено, що умови, на якi є посилання у пунктi 5 статтi 18 цього Протоколу, виконанi.

     3. Для виконання пунктiв 1 та 2 експортер повинен зазначити в заявцi мiсце та дату експорту товарiв, яких стосується сертифiкат з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED, та зазначити пiдстави для прохання.

     4. Митнi органи можуть видати сертифiкат з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED згодом лише пiсля перевiрки того, що iнформацiя, надана у заявцi експортера, узгоджується з тiєю, що є у вiдповiднiй справi.

     5. Сертифiкати з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED, що видаються згодом шляхом застосування пункту 1 цiєї статтi, повиннi бути затвердженими такою фразою англiйською мовою:

     "ISSUED RETROSPECTIVELY"

     Сертифiкати з перевезення товарiв EUR-MED, що видаються згодом шляхом застосування пункту 2, повиннi бути затвердженими такою фразою англiйською мовою:

     "ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No... (дата та мiсце видачi)

     6. Затвердження, про яке йдеться у пунктi 5, уноситься до графи 7 сертифiката з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED.

Стаття 20
Видача дублiкатiв сертифiкатiв з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED

     1. У разi крадiжки, втрати або пошкодження сертифiката з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED експортер може звернутися до митних органiв, якi його видали, за дублiкатом, оформленим на пiдставi експортних документiв, що є в їхньому розпорядженнi.

     2. Дублiкат, що виданий вiдповiдно до пункту 1 цiєї статтi, повинен бути завiреним таким словом англiйською мовою:

     "DUPLICATE"

     3. Затвердження, про яке йдеться у пунктi 2 цiєї статтi, уноситься до графи 7 дублiката сертифiката з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED.

     4. Дублiкат, на якому повинна бути дата видачi оригiнального сертифiката з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED, повинен набрати чинностi iз цiєї дати.

Стаття 21
Видача сертифiкатiв з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED на пiдставi пiдтвердження походження, виданого або оформленого попередньо

     Коли товари походженням з держав Сторiн знаходяться пiд контролем митного органу в державi ЄАВТ або в Українi, повинна iснувати можливiсть замiнити оригiнальне пiдтвердження походження одним чи бiльшою кiлькiстю сертифiкатiв з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED для вiдправлення всiх або деяких з цих товарiв у будь-яке мiсце у межах держави ЄАВТ або України. Замiна сертифiкатами з перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED повинна здiйснюватися митним органом, пiд контролем якого знаходяться товари.

Стаття 22
Вiдокремлення для облiку

     1. Якщо виникають значнi витрати або матерiальнi складнощi з утримання окремих запасiв матерiалiв, що походять з держав Сторiн, та матерiалiв, що не походять з держав Сторiн, якi є iдентичними та взаємозамiнними, митнi органи у вiдповiдь на письмове прохання заiнтересованих сторiн можуть дозволити використати метод так званого "вiдокремлення для облiку" для управлiння такими запасами.

     2. Такий метод повинен гарантувати, що протягом певного звiтного перiоду кiлькiсть отриманих товарiв, якi можуть вважатися "товарами походженням з держав Сторiн", є такою ж, як кiлькiсть, яка могла б бути отриманою, якщо б вiдбулося фiзичне вiдокремлення запасiв.

     3. Митнi органи можуть надати такi повноваження залежно вiд умов, якi вони вважатимуть прийнятними.

     4. Цей метод повинен вiдображатися та застосовуватися на основi загальних бухгалтерських принципiв, прийнятних у країнi, де виробляється товар.

     5. Особа, яка користується таким полегшенням процедури, може, у разi необхiдностi, видати або звернутися по свiдоцтво про походження для такої кiлькостi товарiв, яка може вважатись як така, що має походження з держав Сторiн.

     6. Митнi органи повиннi здiйснювати нагляд над використанням повноважень та можуть вiдкликати їх будь-коли, коли особа, яка користується полегшенням процедури, не використовувала б неналежним чином цi повноваження або не спромоглася б виконати будь-яку iншу умову, викладену в цьому Протоколi.

Стаття 23
Умови оформлення декларацiї iнвойсу або декларацiї iнвойсу EUR-MED

     1. Декларацiя iнвойс або декларацiя iнвойс EUR-MED, що згадуються у пiдпунктi "c" пункту 1 статтi 17 цього Протоколу, можуть оформлюватись:

     a) уповноваженим експортером у межах визначення статтi 24 цього Протоколу; або

     b) будь-яким експортером для будь-якої партiї, що складається з однiєї чи бiльшої кiлькостi упаковок, що мiстять продукти походженням з держав Сторiн, повна вартiсть яких не перевищує 6000 євро.

     2. Без обмеження положень пункту 3 цiєї статтi декларацiя iнвойс може оформлюватись у таких випадках:

     a) якщо вiдповiднi товари можуть вважатися товарами походженням з держави ЄАВТ або з України, без застосування кумуляцiї до матерiалiв походженням з однiєї з країн, зазначених у статях 3 та 4 цього Протоколу, та виконанi iншi вимоги цього Протоколу; або

     b) якщо вiдповiднi товари можуть вважатися товарами походженням з однiєї з країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу, до яких доречно застосовувати правило кумуляцiї, без застосування кумуляцiї до матерiалiв походженням з однiєї з країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу, та виконанi iншi вимоги цього Протоколу, за умови, що в країнi походження видано сертифiкат EUR-MED або декларацiя iнвойс EUR-MED.

     3. Сертифiкат з перевезення товарiв EUR-MED повинен бути оформленим, якщо вiдповiднi товари можуть вважатися товарами походженням з держави ЄАВТ, з України або з однiєї з iнших країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу, до яких застосовується правило кумуляцiї, виконанi iншi вимоги цього Протоколу та:

     a) кумуляцiя застосовується до матерiалiв походженням з однiєї з країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу;

     b) продукти можуть використатись як матерiали в контекстi кумуляцiї для виробництва продуктiв для експорту до однiєї з країн, що згадуються у статтях 3 та 4 цього Протоколу; або

     c) продукти можуть бути реекспортованi з країни призначення до однiєї з країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу.

     4. Декларацiя iнвойс EUR-MED повинна мiстити одне з таких тверджень англiйською:

     a) якщо походження було отримано шляхом застосування кумуляцiї з однiєю чи бiльше країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу:

     "CUMULATION APPLIED WITH ..." (назва країни (країн))

     b) якщо походження було отримано без застосування кумуляцiї з однiєю чи бiльше країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу:

     "NO CUMULATION APPLIED"

     5. Експортер, який оформляє декларацiю iнвойс або декларацiю iнвойс EUR-MED, повинен бути готовим надати будь-коли на вимогу митних органiв країни-експортера всi необхiднi документи, що пiдтверджують статус походження товарiв, а також виконання iнших умов цього Протоколу.

     6. Декларацiя iнвойс або декларацiя iнвойс EUR-MED заповнюється експортером шляхом написання за допомогою друкарської машини, штемпелювання або друкування на iнвойсi, транспортнiй накладнiй або iншому комерцiйному документi декларацiї, текст якої наведено в додатках 4a та 4b, використовуючи один з лiнгвiстичних варiантiв, викладених у цих додатках, та вiдповiдно до положень внутрiшнього законодавства країни-експортера. Якщо декларацiя заповнюється вiд руки, вона повинна заповнюватися чорнилами та друкованими лiтерами.

     7. На декларацiї iнвойс або декларацiї iнвойс EUR-MED повинен бути оригiнальний власноручний пiдпис експортера. Проте уповноважений експортер у межах значення статтi 24 цього Протоколу не повинен пiдписувати таку декларацiю за умови, що вiн надає митним органам країни-експортера письмове зобов'язання, що вiн бере на себе повну вiдповiдальнiсть за будь-яку декларацiю iнвойс, що iдентифiкує його так, нiби вiн її власноручно пiдписав.

     8. Декларацiя iнвойс або декларацiя iнвойс EUR-MED може бути оформлена експортером, коли товари, яких вона стосується, експортуються або пiсля експорту за умови, що вона пред'являється у країнi-iмпортерi не пiзнiше двох рокiв пiсля ввезення товарiв, яких вона стосується.

Стаття 24
Уповноважений експортер

     1. Митнi органи країни-експортера можуть уповноважити будь-якого експортера (далi - уповноважений експортер), який здiйснює частi вiдправлення товарiв згiдно iз цiєю Угодою, оформлювати декларацiю iнвойс або декларацiю iнвойс EUR-MED, незалежно вiд вартостi вiдповiдних товарiв. Експортер, який бажає отримати такi повноваження, повинен надати митним органам всi переконливi гарантiї, якi необхiднi для пiдтвердження статусу походження товарiв, а також виконання iнших вимог цього Протоколу.

     2. Митнi органи можуть надати статус уповноваженого експортера залежно вiд будь-яких умов, якi вони вважатимуть доречними.

     3. Митнi органи повиннi надати уповноваженому експортеру митний номер авторизацiї, який повинен вiдображатися в декларацiї iнвойс або декларацiї iнвойс EUR-MED.

     4. Митнi органи повиннi здiйснювати нагляд за використанням повноважень уповноваженим експортером.

     5. Митнi органи можуть вiдкликати повноваження будь-коли. Вони повиннi зробити це, якщо уповноважений експортер бiльше не надає гарантiї, зазначенi у пунктi 1 цiєї статтi, бiльше не виконує умов, зазначених у пунктi 2 цiєї статтi, або iншим чином неправильно використовує повноваження.

Стаття 25
Строк дiї пiдтвердження походження

     1. Пiдтвердження походження повинно бути дiйсним протягом чотирьох мiсяцiв з дати видачi у країнi-експортерi та повинно бути надане в межах зазначеного перiоду митним органам країни-iмпортера.

     2. Пiдтвердження походження, наданi митним органам країни-iмпортера, зазначеної в пунктi 1, пiсля завершення перiоду їхнього надання, можуть бути прийнятими для застосування преференцiйного режиму, у разi якщо прострочення подачi цих документiв вiдбулося через виключнi обставини.

     3. В iнших випадках прострочення митнi органи країни-iмпортера можуть прийняти пiдтвердження походження, якщо товари були наданi до зазначеної останньої дати.

Стаття 26
Подача пiдтвердження походження

     Пiдтвердження походження повиннi бути поданi митним органам країни-iмпортера згiдно з процедурами, якi застосовуються у цiй країнi. Зазначенi органи можуть вимагати надати переклад пiдтвердження походження, а також того, щоб iмпортна декларацiя супроводжувалася заявою iмпортера про те, що товари вiдповiдають зазначеним у цiй Угодi умовам, необхiдним для iмплементацiї.

Стаття 27
Iмпорт партiями

     Якщо, на прохання iмпортера та згiдно з умовами, визначеними митними органами країни-iмпортера, розiбранi або незiбранi товари, якi у межах значень Загального правила 2 (a) Гармонiзованої системи належать до роздiлiв XVI та XVII або товарних груп 7308 та 9406 Гармонiзованої системи, iмпортуються партiями, митним органам подається єдине пiдтвердження походження пiд час увезення першої партiї.

Стаття 28
Звiльнення вiд пiдтвердження походження

     1. Товари, якi надсилаються як невеликi пакунки вiд приватної особи до приватної особи або складають персональний багаж мандрiвника, повиннi прийматись як товари походженням з держав Сторiн без вимоги подання пiдтвердження походження за умови, що такi товари не ввозяться шляхом торгiвлi та заявленi як такi, що вiдповiдають умовам цього Протоколу, та якщо немає сумнiвiв стосовно достовiрностi такої заяви. Якщо товари надсилаються поштою, така заява може бути зроблена на митнiй декларацiї CN22/CN23 або на аркушi паперу, доданiй до цього документа.

     2. Iмпорт, який є нерегулярним та складається лише з товарiв для персонального використання отримувача або мандрiвника або їхнiх родин, не повинен уважатися iмпортом шляхом торгiвлi, якщо, виходячи з характеру та кiлькостi товарiв, очевидно, що їхнє комерцiйне використання не передбачається.

     3. Крiм того, загальна вартiсть цих товарiв не має перевищувати 500 євро у разi невеликих пакункiв та 1200 євро у разi товарiв, що складають частину персонального багажу мандрiвника.

Стаття 29
Супровiднi документи

     Документи, зазначенi в пунктi 3 статтi 18 та пунктi 5 статтi 23 цього Протоколу, що використовуються для доведення того, що товари, якi покриваються сертифiкатом з перевезення товарiв EUR.1, сертифiкатом з перевезення товарiв EUR-MED, декларацiєю iнвойс або декларацiєю iнвойс EUR-MED, можуть уважатися товарами походженням з держав ЄАВТ, з України або з однiєї з iнших країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу, а також того, що iншi вимоги цього Протоколу виконанi, можуть складатись, мiж iншим, з такого:

     a) прямого свiдоцтва дiй, здiйснених експортером або постачальником для отримання вiдповiдних товарiв, яке мiститься, наприклад, в його рахунках або внутрiшнiх бухгалтерських записах;

     b) документiв, що пiдтверджують статус походження використаних матерiалiв, оформлених у державi ЄАВТ або в Українi, де цi документи використовуються згiдно з нацiональним законодавством;

     c) документiв, що пiдтверджують обробку або переробку матерiалiв у державi ЄАВТ або в Українi, виданих або оформлених у державi ЄАВТ або в Українi, де цi документи використовуються згiдно з нацiональним законодавством;

     d) сертифiката з перевезення товарiв EUR.1, сертифiката з перевезення товарiв EUR-MED, декларацiї iнвойс або декларацiї iнвойс EUR-MED, що пiдтверджують статус походження використаних матерiалiв, виданих або оформлених у державi ЄАВТ або в Українi вiдповiдно до цього Протоколу, або в однiєї з iнших країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу, згiдно з правилами походження, iдентичними правилам цього Протоколу; або

     e) вiдповiдного свiдоцтва стосовно обробки та переробки, здiйснених поза межами держави ЄАВТ, України або iнших країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу шляхом застосування статтi 13 цього Протоколу iз доведенням того, що вимоги цiєї статтi виконанi.

Стаття 30
Збереження пiдтвердження походження та супровiдних документiв

     1. Експортер, який звертається за видачею сертифiката перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED, повинен зберiгати принаймнi три роки документи, зазначенi у пунктi 3 статтi 18 цього Протоколу.

     2. Експортер, який оформлює декларацiю iнвойс або декларацiю iнвойс EUR-MED, повинен зберiгати принаймнi три роки копiю цiєї декларацiї iнвойс, а також документи, зазначенi у пунктi 5 статтi 23 цього Протоколу.

     3. Митнi органи країни-експортера, якi видають сертифiкат перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED, повиннi зберiгати принаймнi три роки форму заявки, зазначену у пунктi 2 статтi 18 цього Протоколу.

     4. Митнi органи країни-iмпортера повиннi зберiгати принаймнi три роки ними наданi сертифiкати перевезення товарiв EUR.1, сертифiкати перевезення товарiв EUR-MED, декларацiї iнвойс та декларацiї iнвойс EUR-MED.

Стаття 31
Невiдповiдностi й формальнi помилки

     1. Виявлення деяких невiдповiдностей мiж заявами про пiдтвердження походження та документами, що були поданi митними органам для виконання формальностей, необхiдних для ввезення товарiв, не повиннi за фактом анулювати пiдтвердження походження, якщо належним чином установлено, що цей документ вiдповiдає представленим товарам.

     2. Очевиднi формальнi помилки, такi як друкарськi помилки на пiдтвердженнi походження, не повиннi бути причиною вiдхилення цього документа, якщо цi помилки не є такими, що викликають сумнiви стосовно правильностi тверджень, зроблених у цьому документi.

Стаття 32
Суми, вираженi в євро

     1. Для застосування положень пiдпункту "b" пункту 1 статтi 23 та пункту 3 статтi 28 цього Протоколу у випадках, коли товари, заявленi в накладнiй у валютi, iншiй нiж євро, суми у нацiональних валютах країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу, еквiвалентнi сумам, вираженим в євро, повиннi щорiчно фiксуватися кожною заiнтересованою країною.

     2. Партiя товарiв повинна отримувати переваги вiд положень пiдпункту "b" пункту 1 статтi 23 та пункту 3 статтi 28 цього Протоколу шляхом посилання на валюту, у який складено накладну, згiдно iз сумою, яка була зафiксована заiнтересованою країною.

     3. Суми, якi передбачається використати у будь-який нацiональнiй валютi, повиннi бути еквiвалентними в цiй нацiональнiй валютi, сумам, вираженим у євро, станом на перший робочiй день жовтня, та повиннi застосовуватися з першого сiчня наступного року. Сторони повиннi бути повiдомленi стосовно вiдповiдних сум.

     4. Країна може округляти суму, яка з'являється в результатi конвертацiї в нацiональну валюту суми, вираженої в євро. Ця сума не може вiдрiзнятися вiд суми, отриманої в результатi конвертацiї, бiльш нiж на 5 вiдсоткiв.

     Країна може залишати незмiнною свiй нацiональний еквiвалент суми, вираженої в євро, якщо пiд час щорiчної корекцiї, передбаченої пунктом 3 цiєї статтi, що передує будь-якому округленню, її результатом є менш нiж 15-вiдсоткове зростання в еквiвалентi нацiональної валюти.

     5. Суми, вираженi в євро, повиннi переглядатися Спiльним комiтетом на запит будь-якої зi Сторiн. Пiд час перегляду Спiльний комiтет повинен узяти до уваги бажанiсть запобiгання ефектам лiмiтiв у реальному обчисленнi. Iз цiєю метою вiн може вирiшити модифiкувати суми, вираженi в євро.

Роздiл VI
Домовленостi стосовно адмiнiстративного спiвробiтництва

Стаття 33
Взаємна пiдтримка

     1. Митнi органи держави ЄАВТ та України9 повиннi забезпечувати один одного, через Секретарiат ЄАВТ, зразками печаток, якi використовуються їхнiми митними вiдомствами пiд час видачi сертифiкатiв перевезення товарiв EUR.1 та EUR-MED з адресами митних органiв, якi вiдповiдають за перевiрку цих сертифiкатiв, декларацiй iнвойс та декларацiй iнвойс EUR-MED.

____________
     9 На перехiдний перiод, який триватиме не бiльше двох рокiв з дати набрання чинностi Угодою про вiльну торгiвлю, сертифiкати будуть видаватися Торгово-промисловою палатою України.

     2. Для належного застосування цього Протоколу держави ЄАВТ та Україна повиннi допомагати один одному, через компетентнi митнi адмiнiстрацiї, у перевiрцi автентичностi сертифiкатiв перевезення товарiв EUR.1, сертифiкатiв перевезення товарiв EUR-MED, декларацiй iнвойс та декларацiй iнвойс EUR-MED, та коректностi iнформацiї, викладеної в цих документах.

Стаття 34
Перевiрка пiдтвердження походження

     1. Подальша перевiрка пiдтвердження походження повинна здiйснюватися довiльно чи будь-коли, коли митнi органи мають обґрунтованi сумнiви стосовно автентичностi таких документiв, статусу походження товарiв або виконання iнших вимог цього Протоколу.

     2. Для виконання положень пункту 1 цiєї статтi митнi органи країни-iмпортера повиннi повернути сертифiкат перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED та накладну, якщо вони були поданi, декларацiю iнвойс або декларацiю iнвойс EUR-MED або копiї цих документiв митним органам країни-експортера, надаючи, за необхiдностi, аргументи для запиту. Будь-якi документи або iнформацiя, отриманi як такi, що припускають, що пiдтвердження походження є некоректним, повиннi бути надiсланi для обґрунтування прохання про здiйснення перевiрки.

     3. Перевiрка повинна здiйснюватися митними органами країни-експортера. З цiєю метою вони повиннi мати право вимагати будь-яке свiдоцтво та здiйснювати будь-яку iнспекцiю рахункiв експортера чи будь-яку iншу перевiрку, яка вважатиметься доречною.

     4. Якщо митнi органи країни-iмпортера вирiшать призупинити надання преференцiйного режиму вiдповiдним товарам пiд час очiкування результатiв перевiрки, iмпортеру пропонується видача товарiв iз застосуванням попереджувальних заходiв, якi вважатимуться необхiдними.

     5. Митнi органи, якi вимагають перевiрки, повиннi бути повiдомленими про результати цiєї перевiрки якнайшвидше. Цi результати повиннi ясно визначати, чи є документи автентичними та чи можуть вiдповiднi товари вважатися товарами походженням з держави ЄАВТ, з України або з однiєї з iнших країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу, та чи виконанi iншi вимоги цього Протоколу.

     6. Якщо, у випадках наявностi обґрунтованих сумнiвiв, не надано вiдповiдi протягом десяти мiсяцiв з дати запиту про здiйснення перевiрки або вiдповiдь не мiстить задовiльної iнформацiї для визначення автентичностi вiдповiдного документа або реального походження товарiв, митнi органи, що зробили запит, можуть вiдмовити у наданнi преференцiй, за винятком виключних обставин.

Стаття 35
Вирiшення спорiв

     1. У випадках, коли виникають спори у зв'язку з процедурами перевiрки статтi 34 цього Протоколу, якi не можуть бути врегульованi мiж митними органами, що вимагають перевiрки, та митними органами, що вiдповiдають за здiйснення цiєї перевiрки, або якi викликають питання стосовно тлумачення цього Протоколу, вони повиннi передаватися на розгляд Спiльного комiтету Україна - ЄАВТ.

     2. У всiх випадках врегулювання спорiв мiж iмпортером та митними органами країни-iмпортера повиннi врегулюватися вiдповiдно до законодавства зазначеної країни.

Стаття 36
Санкцiї

     Сторони повиннi згiдно з нацiональним законодавством застосовувати санкцiї до будь-якої особи, яка складає або створює умови для складання документа, який мiстить неправильну iнформацiю для отримання преференцiйного режиму.

Стаття 37
Вiльнi зони

     1. Держави ЄАВТ та Україна повиннi вживати всiх необхiдних заходiв для забезпечення того, щоб товари, якi є предметом торгiвлi iз застосуванням пiдтвердження походження, та якi пiд час транспортування використовують вiльнi зони на їхнiй територiї, не були замiщенi iншими товарами та не пiддавалися манiпуляцiям, iншим, нiж нормальнi операцiї, призначенi для запобiгання їхньому пошкодженню.

     2. За допомогою винятку з положень пункту 1 цiєї статтi, коли товари походженням iз держави ЄАВТ або з України ввозяться до вiльної зони пiд прикриттям пiдтвердження походження та пiддаються обробцi або переробцi, вiдповiднi органи повиннi видати новий сертифiкат перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED на прохання експортера, якщо обробка або переробка здiйснювалися згiдно з положеннями цього Протоколу.

Роздiл VII
Прикiнцевi положення

Стаття 38
Перехiднii положення для товарiв, що перебувають у транзитi або на зберiганнi

     Положення цiєї Угоди та цього Протоколу можуть застосовуватися до товарiв, якi вiдповiдають положенням цього Протоколу, та якi на дату набрання чинностi цiєю Угодою перебувають у транзитi, знаходяться у державi ЄАВТ або в Українi на тимчасовому зберiганнi у митних складах або у вiльних зонах, за умови подання митним органам країни-iмпортера, протягом чотирьох мiсяцiв iз зазначеної дати, сертифiката перевезення товарiв EUR.1 або EUR-MED, якi були виданi згодом митними органами країни-експортера разом з документами, якi показують, що товари транспортувалися напряму вiдповiдно до положень статтi 14 цього Протоколу.

Стаття 39
Додатки

     Додатки до цього Протоколу складають його невiд'ємну частину.

 

Додаток 1
до Протоколу про правила визначення походження

ВСТУПНI ПОЯСНЕННЯ ДО ПЕРЕЛIКУ В ДОДАТКУ 2

     Пояснення 1

     Цей перелiк встановлює умови, що необхiднi для всiх товарiв, якi вважаються такими, що достатньо обробленнi або переробленi у розумiннi статтi 7 додатка "Правила визначення походження".

     Пояснення 2

     2.1. Першi двi колонки Перелiку описують отриманий товар. Перша колонка мiстить номер товарної позицiї або товарної групи, що використовується у Гармонiзованiй системi, а друга колонка мiстить опис товарiв, що використовується у цiй Гармонiзованiй системi для такої товарної позицiї або товарної групи. Для кожного запису у перших двох колонках правило визначається у колонках 3 або 4. Коли, в окремих випадках, перед записом у першiй колонцi мiститься зазначення 'ex', це означає, що правила у колонках 3 або 4 застосовуються лише до частини цiєї товарної позицiї, як описано у колонцi 2.

     2.2. Коли кiлька номерiв товарних позицiй згрупованi разом в колонцi 1 або зазначено номер товарної групи, а опис товарiв у колонцi 2, унаслiдок цього, надано у загальних термiнах, то правила, що визначенi поруч у колонках 3 або 4, застосовуються до всiх товарiв, якi згiдно з Гармонiзованою системою, вiднесенi до товарних позицiй товарної групи або до будь-яких товарних позицiй, що згрупованi разом у колонцi 1.

     2.3. Коли iснують рiзнi правила у Перелiку, що застосовуються до рiзних товарiв у рамках одного роздiлу, то кожний абзац мiстить опис такої частини товарної позицiї, яка регулюється правилами, що визначенi поруч у колонках 3 або 4.

     2.4. У випадках, коли для запису в перших двох колонках, правило, зазначено в колонках 3 i 4, експортер може вибрати як альтернативу або застосовувати правило, викладене в колонцi 3 чи те, яке викладене у колонцi 4. Якщо у колонцi 4 вiдсутнє правило походження, то повинно застосовуватися правило, викладене у колонцi 3.

     Пояснення 3

     3.1. Положення статтi 7 Протоколу про правила визначення походження, що стосуються товарiв, якi отримали статус походження, та якi використовуються пiд час виробництва iнших товарiв, застосовуються незалежно вiд того, чи був цей статус отриманий на мiсцi виробництва, де цi товари використовуються, або на iншому мiсцi виробництва на територiї Сторони.

     Приклад:

     Двигун з товарної позицiї 8407, зроблений з "iншої легованої сталi, якiй надано форму шляхом кування" з товарної позицiї ex 7224, та для якого правило визначає, що вартiсть матерiалiв, якi походять не з територiї Сторони, та якi можуть бути використанi пiд час виробництва цього двигуна, не може перевищувати 40 вiдсоткiв франко-завод цiни.

     Якщо таке кування було зроблено на територiї Сторони, про яку йде мова, iз матерiалу, що походить не з територiї цiєї Сторони, воно вже набуло статусу походження на пiдставi правила для товарної позицiї ex 7224 у Перелiку. Пiд час розрахунку вартостi двигуна таке кування може пiсля цього вважатися таким, що походить з територiї цiєї Сторони, незалежно вiд того, чи було воно зроблене на тому самому мiсцi виробництва або на iншому, що знаходиться на територiї цiєї Сторонi. Отже, вартiсть матерiалiв, якi походять не з територiї цiєї Сторони, не враховується пiд час додавання вартостi використаних матерiалiв, якi походять не з територiї цiєї Сторони.

     3.2. Це правило в перелiку є мiнiмальним обсягом обробки або необхiдної переробки та проведення додаткової обробки або переробки, унаслiдок яких товару також надається статус походження. I навпаки, проведення обробки або переробки менших за мiнiмальний обсяг не може бути пiдставою для надання статусу походження. Отже, якщо правило визначає, що на певному етапi виробництва можуть бути використанi матерiали, якi походять не з територiї Сторони, то використання таких матерiалiв на попереднiх етапах виробництва дозволяється, а на наступних етапах - нi.

     3.3. Без шкоди для положень примiтки 3.2, у випадках, коли правило дозволяє використання "матерiалiв з будь-якої товарної позицiї", також можуть бути використанi матерiали з тiєї самої товарної позицiї, до якої належить товар. Проте таке використання може бути обмежене будь-якою особливою вимогою, що також може мiститися у такому правилi. Однак вислiв "виробництво з матерiалiв з будь-якої товарної позицiї, у тому числi iнших матерiалiв iз цiєї самої товарної позицiї...". означає, що можуть використовуватися тiльки такi матерiали, що вiднесенi до тiєї самої товарної позицiї, що i товар, опис якого вiдрiзняється вiд опису товару, що мiститься у колонцi 2 Перелiку.

     3.4. Якщо правило в Перелiку визначає, що товар може бути виготовлений з бiльш нiж одного матерiалу, це означає, що будь-який один чи бiльше матерiалiв можуть використовуватися для виробництва такого товару. Це правило не вимагає, щоб всi матерiали використовувалися.

     Приклад:

     Правило для тканин з товарних позицiй з 5208 до 5212 передбачає, що серед iнших матерiалiв можуть використовуватися природнi волокна i хiмiчнi матерiали. Це не означає, що обидва матерiали повиннi бути використанi. Можливе використання або одного, або iншого, або обох матерiалiв.

     3.5. Якщо правило в Перелiку визначає, що продукт повинен бути виготовлений з конкретного матерiалу, така вимога, безумовно, не виключає можливостi використання iнших матерiалiв, якi, унаслiдок властивого їм характеру, не вiдповiдають такому правилу. (Див. також пояснення 6.2 стосовно текстильних виробiв.)

     Приклад:

     Правило стосовно готових харчових продуктiв з товарної позицiї 1904, яке прямо виключає використання зернових та їхнiх похiдних, не перешкоджає використанню мiнеральних солей, хiмiчних речовин та iнших добавок, якi не є продуктами iз зернових культур.

     Однак зазначене не поширюється на продукти, якi, хоча вони не можуть бути виготовленi з конкретного матерiалу, зазначеного в Перелiку, можуть бути виготовленi з такого самого матерiалу на раннiй стадiї виробництва.

     Приклад:

     У разi швейних виробiв з товарної групи "ex" 62 виготовлених з нетканих матерiалiв, якщо для цього класу швейних виробiв дозволено використання лише пряжi, що походить не з територiї Сторони, не можливо починати з нетканого матерiалу - навiть якщо нетканi полотна, як правило, не можуть бути виготовленi з пряжi. У таких випадках, початковий матерiал, як правило, буде у формi до пряжi - а саме у формi волокна.

     3.6. У випадках, коли згiдно з правилом у Перелiку передбачено, що максимальна вартiсть матерiалiв, що походять не з територiї Сторони та можуть використовуватися пiд час виробництва товару, становить два вiдсотки, тодi цi вiдсотки не можна додавати один до одного. Iншими словами, максимальна вартiсть усiх матерiалiв, що використовуються пiд час виробництва товару та походять не з територiї Сторони, нiколи не може перевищувати найбiльшого дозволеного процента. Крiм того, не можна перевищувати окремих вiдсоткiв, установлених стосовно конкретних матерiалiв, до яких вони застосовуються.

     Пояснення 4

     4.1. Термiн "природнi волокна" використовується у Перелiку стосовно позначення волокон, iнших нiж штучнi або синтетичнi волокна. Використання цього термiна обмежене тiльки для етапiв, до яких вiдбувається прядiння, у тому числi вiдходи, i, якщо не обумовлено iнше, мiстить волокна, якi були вичесанi, вим'ятi або iншим чином обробленi, але не скручувалися.

     4.2. Термiн "природнi волокна" включає кiнське волосся з товарної позицiї 0511, шовк з товарних позицiй 5002 i 5003, а також волокна вовни, тонке або грубе волосся тварин з товарних позицiй 5101 - 5105, бавовнянi волокна з товарних позицiй 5201 - 5203 та iншi рослиннi волокна з товарних позицiй 5301 - 5305.

     4.3. Термiни "Целюлоза для штучного волокна", "хiмiчнi матерiали" i "паперовi матерiали", що використовуються у Перелiку для опису матерiалiв, якi не мiстяться у товарних групах з 50 до 63 та можуть використовуватися для виробництва штучного, синтетичного або паперового волокна, або ниток.

     4.4. Термiн "штучнi штапельнi волокна" використовується у Перелiку для визначення синтетичних або штучних джгутових волокон, штапельних волокон або вiдходiв, якi зазначенi у товарних позицiях 5501 - 5507.

     Пояснення 5

     5.1. У випадках, коли для певного товару у Перелiку є посилання на цю примiтку, умови зазначенi у колонцi 3 не повиннi застосовуватися до будь-яких базових текстильних матерiалiв, що використовуються пiд час виготовлення такого продукту, якi, узятi разом, складають 10 вiдсоткiв або менше загальної складової всiх базових текстильних матерiалiв, що використовуються. (Див. також викладенi нижче пояснення 5.3 та 5.4.)

     5.2. Однак допустима величина, згадана в примiтцi 5.1 може застосовуватися лише до змiшаних продуктiв, якi були зробленi з двох чи бiльше основних текстильних матерiалiв.

     Основнi текстильнi матерiали, зазначенi в цьому поясненнi, такi:

     - шовк,

     - вовна,

     - грубе волосся тварин,

     - тонке волосся тварин,

     - кiнське волосся,

     - бавовна,

     - грубе волосся тварин, що використовується для виробництва паперу та папiр,

     - льон,

     - справжня конопля,

     - джут та iншi текстильнi луб'янi волокна,

     - сизаль та iншi текстильнi волокна роду Agave,

     - кокосовi, абаковi волокна, волокна з китайської крапиви та iншi рослиннi текстильнi волокна,

     - синтетичнi штучнi нитки,

     - штучнi нитки,

     - струмопровiднi нитки,

     - синтетичнi штучнi штапелi волокон полiпропiлену,

     - синтетичнi штучнi штапелi з полiефiрних волокон,

     - синтетичнi штучнi штапелi волокон з полiамiду,

     - синтетичнi штучнi штапелi волокон з полiакрiлонiтрiлу,

     - синтетичнi штучнi штапелi волокон з полiiмiду,

     - синтетичнi штучнi штапелi волокон з полiтетрафторетiлена,

     - синтетичнi штучнi штапелi волокон з полiфенилену сульфiдного,

     - синтетичнi штучнi штапелi волокон з полiвiнилхлориду,

     - iншi синтетичнi штучнi штапелi волокон,

     - штучнi штапелi волокон вiскози,

     - iншi штучнi штапелi волокон,

     - пряжа виготовлена з полiуретану сегментована гнучкими сегментами полiефiру з каркасною ниткою чи без неї,

     - пряжа виготовлена з полiуретану сегментована гнучкими сегментами полiестеру з каркасною ниткої чи без неї,

     - товари з товарної позицiї 5605 (металiзована пряжа), що включають смугу, основа якої складається з алюмiнiєвої фольги або пластикової плiвки, що покрита або не покрита алюмiнiєвим порошком, завширшки не бiльше п'яти мiлiметрiв, затиснутої за допомогою прозорого або кольорового клейкого матерiалу мiж двома шарами пластикової плiвки,

     - iншi товари з товарної позицiї 5605.

     Приклад:

     Нитки з товарної позицiї 5205, що мiстять бавовнянi волокна з товарної позицiї 5203 та синтетичнi штапелi волокон з товарної позицiї 5506 є змiшаною пряжею. Отже, синтетичнi волокна, якi походять не з територiї Сторони та якi не вiдповiдають правилам визначення походження (якi вимагають виготовлення з хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна), можуть бути використанi, якщо їхня вага не перевищує десяти вiдсоткiв пряжi.

     Приклад:

     Вовняна тканина з товарної позицiї 5112, що мiстить вовняну пряжу з товарної позицiї 5107 та синтетичну пряжу з штапелiв волокон з товарної позицiї 5509 є змiшаною тканиною. Тому синтетичнi нитки, що не вiдповiдають правилам визначення походження (якi вимагають виготовлення з хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна), або вовняна нитка, що не вiдповiдає правилам походження (якi вимагають виготовлення з натуральних волокон, що не вичесанi або м'ятi або пiдготовленi iншим чином для прядiння), або поєднання цих двох ниток може бути використане за умови, що їхня загальна вага не перевищує 10 вiдсоткiв ваги тканини.

     Приклад:

     Махрова тканина з товарної позицiї 5802, що виготовлена з трикотажної пряжi з товарної позицiї 5205 та бавовняної тканини з товарної позицiї 5210, є виключно змiшаним продуктом, якщо бавовняна тканина сама по собi є змiшаною тканиною, зробленою з ниток, вiднесених до двох окремих товарних позицiй, або якщо бавовняна нитка, що використовувалася, сама є змiшаним продуктом.

     Приклад:

     Якщо махрова тканина була виготовлена з трикотажної пряжi з товарної позицiї 5205 та синтетичної тканини з товарної позицiї 5407, а потiм, очевидно, що нитки, якi використовувалися є двома окремими базовими текстильними матерiалами, а пушиста тканина, вiдповiдно, змiшаним продуктом.

     5.3. У разi продуктiв, що включають "нитку виготовлену з полiуретану сегментовану гнучкими сегментами полiефiру з каркасною ниткою чи без неї" допустима величина становить 20 вiдсоткiв стосовно цiєї нитки.

     5.4. У разi товарiв, що включають "смугу, основа якої складається з алюмiнiєвої фольги або пластикової плiвки, що покрита або не покрита алюмiнiєвим порошком, завширшки не бiльше п'яти мiлiметрiв, затиснутої за допомогою прозорого або кольорового клейкого матерiалу мiж двома шарами пластикової плiвки", допустима величина становить 30 вiдсоткiв стосовно цiєї смуги.

     Пояснення 6

     6.1. У разi тих текстильних виробiв, якi вiдмiченi у Перелiку виносками, що посилаються на цю примiтку, текстильнi матерiали, за винятком накладок i прокладок, якi не вiдповiдають правилам, викладеним у графi 3 Перелiку для вiдповiдного готового виробу, можуть бути використаними за умови, що вони класифiкованi в товарної позицiї, вiдмiннiй вiд товарної позицiї продукту, i за умови, що їхня вартiсть не перевищує восьми вiдсоткiв франко-завод цiни такого готового виробу.

     6.2. Без шкоди для положень Пояснення 6.3 матерiали, що не класифiкованi у товарних групах 50 - 63, можуть вiльно використовуватися пiд час виробництва текстильних виробiв, незалежно вiд того, чи мiстять вони тканини.

     Приклад:

     Якщо правило у Перелiку визначає, що для конкретного текстильного виробу, такого як штани, повинна використовуватися пряжа, це не перешкоджає використанню металевих складових, таких як ґудзики, оскiльки ґудзики не класифiкованi у товарних групах 50 - 63. З цiєї самої причини це не перешкоджає використанню застiбок-змiйок, якi зазвичай мiстять текстильнi матерiали.

     6.3. У випадках, коли застосовується правило стосовно вiдсоткiв, вартiсть матерiалiв, що не класифiкованi у товарних групах 50 - 63, повинна враховуватися пiд час розрахунку вартостi включених до готового виробу матерiалiв iншого походження.

     Пояснення 7

     7.1. Для цiлей товарних позицiй ex 2707, 2713 - 2715, ex 2901, ex 2902 та ex 3403 "специфiчними процесами" є такi:

     a) вакуумна перегонка;

     b) вторинна перегонка шляхом дуже ретельного фракцiонування;

     c) крекiнг;

     d) реформiнг;

     e) видiлення шляхом селективного розчинення;

     f) процес, що включає всi такi операцiї: обробку концентрованою сiрчаною кислотою, олеумом або сiрчаним ангiдридом; нейтралiзацiю лужними агентами; деколонiзацiю та очищення за допомогою натурально активної землi, активованої землi, активованого вугiлля чи бокситу;

     g) полiмерiзацiя;

     h) алкiлiрування;

     i) iзомерiзацiя.

     7.2. Для цiлей товарних позицiй 2710, 2711 та 2712 "специфiчними процесами" є такi:

     a) вакуумна перегонка;

     b) вторинна перегонка шляхом дуже ретельного фракцiонування;

     c) крекiнг;

     d) реформiнг;

     e) видiлення шляхом селективного розчинення;

     f) процес, що включає всi такi операцiї: обробку з концентрованої сiрчаної кислоти, олеум або сiрчаної ангiдрид; нейтралiзацiю з лужними агентами; деколонiзацiю та очищення за допомогою натурально активної землi, активованої землi, активованого вугiлля або бокситу;

     g) полiмерiзацiя;

     h) алкiлiрування;

     i) iзомерiзацiя;

     j) стосовно важких мастил, що входять виключно до товарної позицiї ех 2710, десульфурiзацiя з воднем, що зумовлює скорочення принаймнi 85 вiдсоткiв вмiсту сiрки в продуктах (метод ASTM D 1266-59 Т);

     k) стосовно товарiв, що входять виключно до товарної позицiї 2710, депарафiннiнг шляхом процесу iншого, нiж фiльтрацiя;

     l) стосовно важких мастил, що входять виключно до товарної позицiї 2710, обробка воднем при тиску понад 20 бар i температурi понад 250° C з використанням каталiзатора, крiм ефекту десульфурiзацii, коли водень є активним елементом в хiмiчнiй реакцiї. Подальша обробка воднем мастил, що входять виключно до товарної позицiї 2710 (наприклад, гiдроочищення або деколоризацiя) у порядку, особливо, для полiпшення кольору або стабiльностi не повинно, однак, вважатися специфiчним процесом;

     m) стосовно важкого рiдкого палива, мастил, що входять виключно до товарної позицiї ех 2710, атмосферна перегонка за умови, що менш нiж 30 вiдсоткiв цих продуктiв дистилєются за обсягом, у тому числi втрати, при 300° C за методом ASTM D 86;

     n) стосовно важких мастил iнших нiж легке дизельне пальне та важке рiдке паливо, що входять виключно до товарної позицiї ех 2710, обробка шляхом високочастотного електричного кiстевого заряду;

     o) стосовно сирої продукцiї (крiм вазелiну, озокериту, воску лiгнiта або торфяного воску, парафiну, якi мiстять за вагою менше 0,75 % нафти), що входять виключно до товарної позицiї ех 2712, де-змазки шляхом фракцiонної кристалiзацiї.

     7.3. Для цiлей товарних позицiй ex 2707, 2713 - 2715, ех 2901, ех 2902 i ех 3403, простi операцiї, такi, як очистка, декантацiя, опрiснення, вiддiлення води, фiльтрацiя, забарвлення, маркування, отримання вмiсту сiрки в результатi змiшування продуктiв з рiзним вмiстом сiрки, будь-якi комбiнацiї цих операцiй або подiбних операцiй, не дають походження.

 

Додаток 2
до Протоколу про правила визначення походження

ПЕРЕЛIК ОПЕРАЦIЙ, ЯКИМ ПОВИННI БУТИ ПIДДАНI МАТЕРIАЛИ, ЩО НЕ ПОХОДЯТЬ З ТЕРИТОРIЙ ДЕРЖАВ СТОРIН УГОДИ, ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПРОДУКТ НАБУВ СТАТУСУ ПОХОДЖЕННЯ З ТЕРИТОРIЇ ДЕРЖАВИ

СТОРОНИ УГОДИ

     Не всi продукти, зазначенi у цьому перелiку, можуть бути охопленi цiєю Угодою. Тому необхiдно звертати увагу на iншi частини цiєї Угоди.

Код Гармонiзованої системи Опис товару Обробка або переробка, що здiйснюється з матерiалами, що не походять зi Сторiн Угоди, у результатi яких надається статус походження
1 2 3 або 4
Група 1 Живi тварини Всi тварини, зазначенi у Групi 1, повиннi бути одержанi цiлком  
Група 2 М'ясо та харчовi м'яснi субпродукти Виробництво, у якому всi матерiали Груп 1 i 2, якi використовуються, одержанi цiлком  
Група 3 Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi воднi безхребетнi Виробництво, у якому всi матерiали Групи 3, якi використовуються, одержанi цiлком  
ex Група 4 Молочнi продукти, яйця птицi, мед натуральний; харчовi продукти тваринного походження, що не визначенi або не включенi в iншому мiсцi, за винятком: Виробництво, у якому всi матерiали Групи 4, якi використовуються, одержанi цiлком  
0403 Маслянка, коагульованi молоко та вершки, йогурт, кефiр та iнше ферментованi або сквашенi молоко та вершки (бактерiальними заквасками), згущенi або незгущенi, або з доданням цукру чи, або не згущенi або з додаванням цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин або ароматизованi чи неароматизованi або з доданням фруктiв, горiхiв чи какао: Виробництво, у якому:
- всi матерiали Групи 4, якi використовуються, одержанi цiлком,
- всi фруктовi соки (крiм ананасу, лайма чи грейпфруту) товарної позицiї 2009, що використовуються, походять, та
- вартiсть усiх використаних матерiалiв з Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
ex Група 5 Iншi продукти тваринного походження, що не визначенi або не включенi в iншому мiсцi, за винятком: Виробництво, у якому всi матерiали Групи 5, якi використовуються, одержанi цiлком  
ex 0502 Щетина свiйських або диких свиней борсучий волос та iнший волос, використовуванi для виробництва щiток; вiдходи щетини або волосу: Очищення, дезiнфекцiя, сортування та випрямлення волосся i щетини  
Група 6 Живi рослини та продукти квiтництва Виробництво, у якому:
- всi матерiали Групи 6, якi використовуються, одержанi цiлком, та
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
Група 7 Овочi, рослини, коренi та харчовi коренеплоди Виробництво, у якому всi матерiали Групи 7, якi використовуються, одержанi цiлком  
Група 8 Їстiвнi плоди та горiхи; цедра цитрусових або шкiрки динь Виробництво, у якому:
- використовуються всi фрукти та горiхи, якi одержанi цiлком, та
- вартiсть усiх використаних матерiалiв з Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
ex Група 9 Кава, чай, мате [парагвайський чай] та прянощi; за винятком: Виробництво, у якому всi матерiали Групи 9, якi використовуються, одержанi цiлком  
0901 Кава смажена або не смажена, з кофеїном чи без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замiнники кави з вмiстом кави у будь-якiй пропорцiї Виготовлення з матерiалiв будь-яких товарних позицiй  
0902 Чай, ароматизований чи не ароматизований Виготовлення з матерiалiв будь-яких товарних позицiй  
ex 0910 Сумiшi прянощiв Виготовлення з матерiалiв будь-яких товарних позицiй  
Група 10 Зерновi культури Виробництво, у якому всi матерiали Групи 10, якi використовуються, одержанi цiлком  
ex Група 11 Продукцiя борошномельно-круп'яної промисловостi; солод; крохмаль; iнулiн; пшенична клейковина; за винятком: Виробництво, у якому всi зерновi культури, їстiвнi овочi, коренеплоди та бульби з товарної позицiї 0714, або фрукти, якi використовуються, одержанi цiлком  
ex 1106 Борошно, крупа та порошок з сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713 Сушiння i розмелення бобових овочiв товарної позицiї 0708  
Група 12 Насiння i плоди олiйних рослин; насiння iнше, плоди i зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i корми Виробництво, у якому всi матерiали Групи 12, якi використовуються, одержанi цiлком  
1301 Шелак; гумi (космедi), смоли, гумi-смоли та маслянистi смоли (наприклад, бальзами), природнi Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 13 не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
1302 Соки та екстракти рослинного походження; речовини з вмiстом пектину, пектинати та пектати; агар-агар та iншi клеї та загусники рослинного походження, видозмiненi або не видозмiненi:    
  - клеї та загусники рослинного походження, видозмiненi Виробництво з не видозмiнених клеїв та загусникiв  
  - iншi Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 13 не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
Група 14 Рослиннi матерiали для виготовлення плетених виробiв; iншi продукти рослинного походження, не включенi до iнших угруповань Виробництво, у якому всi матерiали Групи 14, якi використовуються, одержанi цiлком  
ex Група 15 Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їхнього розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
1501 Жир свинячий (у тому числi топлене сало) та жир свiйської птицi, крiм жиру товарної позицiї 0209 або1503:    
  - Жири з кiсток або вiдходiв Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, що належать до товарних позицiй 0203, 0206 або 0207 або кiсток з товарної позицiї 0506  
  - Iншi Виробництво з м'яса або їстiвних субпродуктiв свиней товарних позицiй 0203 або 0206, або з м'яса та субпродуктiв птицi товарної позицiї 0207  
1502 Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру товарної позицiї 1503:    
  - Жири з кiсток або вiдходiв Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, що належать до товарних позицiй 0201, 0202, 0204 або 0206 або кiсток з товарної позицiї 0506  
  - Iншi Виробництво, у якому всi матерiали Групи 2, якi використовуються, одержанi цiлком  
1504 Жири i масла та їхнi фракцiї з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їхнього хiмiчного складу:    
  - твердi фракцiї Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, у тому числi з iнших матерiалiв товарної позицiї 1504  
  - Iншi Виробництво, у якому всi матерiали Груп 2 та 3, якi використовуються, одержанi цiлком  
ex 1505 Жир з овечого випоту (жиропiт) та побiчнi жировi речовини, у тому числi ланолiн Виробництво з сирого жиру з овечого випоту (жиропiт), товарної позицiї 1505  
1506 Iншi твариннi жири i масла та їхнi фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їхнього хiмiчного складу:    
  - твердi фракцiї Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, у тому числi з iнших матерiалiв товарної позицiї 1506  
  - Iншi Виробництво, у якому всi матерiали Групи 2, якi використовуються, одержанi цiлком  
з 1507 до 1515 Рослиннi масла та їхнi фракцiї:    
  - Олiя з сої, земляного горiху, пальми, копри, кокосового горiху, бабассу, тунгу, миртилового воску японського воску, фракцiй олiї жожоба i масла для технiчного або промислового застосування, крiм тих, що використовуються пiд час виробництва продуктiв харчування для споживання людиною Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
  - Твердi фракцiї, за винятком твердих фракцiй олiї жожоба Виробництво з iнших матерiалiв товарних позицiй з 1507 до 1515  
  - Iншi Виробництво, у якому овочевi матерiали, якi використовуються, одержанi цiлком  
1516 Жири i масла твариннi або рослиннi та їхнi фракцiї, частково або цiлком гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi Виробництво, у якому:
- всi матерiали Групи 2, якi використовуються, одержанi цiлком, та
- всi овочевi матерiали. якi використовуються, одержанi цiлком. Проте можуть використовуватися матерiали з товарних позицiй 1507, 1508, 1511 та 1513
 
1517 Маргарин, сумiшi або продукти з тваринних та рослинних жирiв, масел та олiї або фракцiй жирiв, масел чи олiї з цiєї групи, крiм харчових жирiв i масел та їхнi фракцiй товарної позицiї 1516 Виробництво, у якому:
- всi матерiали Груп 2 та 4, якi використовуються, одержанi цiлком, та
- всi овочевi матерiали, якi використовуються, одержанi цiлком. Проте матерiали з товарних позицiй 1507, 1508, 1511 та 1513 можуть використовуватися
 
Група 16 Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних Виробництво:
- з тварин Групи 1, та (або)
- всi матерiали Групи 3, якi використовуються, одержанi цiлком
 
ex Група 17 Цукор i кондитерськi вироби з цукру; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
ex 1701 Цукор з цукрової тростини або цукрових бурякiв та хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi:
- цукор-сирець без додання ароматичних речовин або барвникiв
Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту  
1702 Iншi види цукру, у тому числi хiмiчно чиста лактоза, мальтоза, глюкоза та фруктоза у твердому станi; цукровi сиропи без додання ароматичних речовин або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор та патока:
- лактоза та сироп лактози:
   
  - Хiмiчно чистi мальтоза та фруктоза Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, у тому числi з iнших матерiалiв товарної позицiї 1702  
  - Iншi види цукру у твердiй формi, з додаванням смакових i барвникiв Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту  
  - Iншi Виробництво, у якому всi матерiали, що використовуються, походять з Сторони Угоди  
ex 1703 Патока [меляса], одержана внаслiдок екстракцiї або рафiнування цукру з додаванням смакових i барвникiв Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту  
1704 Кондитерськi вироби з цукру (у тому числi бiлий шоколад) без вмiсту какао Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та
- у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
Група 18 Какао та продукти з нього Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та
- у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
1901 Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупи, крохмалю або солодових екстрактiв, без вмiсту какао або з вмiстом менш нiж 40 мас. % какао у перерахунку на цiлком знежирену основу, не включенi до iнших угруповань; харчовi продукти iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404, без вмiсту або з вмiстом какао менш нiж 5 мас. % у перерахунку на цiлком знежирену основу, не включенi до iнших угруповань:    
  - Екстракт солоду Виробництво з зернових культур Групи 10  
  - Iншi Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та
- у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
1902 Вироби з тiста без дрiжджiв, пiдданi або не пiдданi тепловiй обробцi, з начинкою (з м'яса чи iнших продуктiв) чи без начинки, або виробленi в iнший спосiб, наприклад, спагетi, макарони, локшина та iншi макароннi вироби; кускус, готовий або не готовий до споживання:    
  - з вмiстом 20 % маси (або менше) м'яса, м'ясних субпродуктiв риби i ракоподiбних, молюскiв Виробництво, у якому всi зерновi культури та похiднi матерiали (за винятком твердої пшеницi та її похiдних), що використовуються, одержанi цiлком  
  - з вмiстом бiльше 20 % маси м'яса, м'ясних субпродуктiв риби i ракоподiбних, молюскiв Виробництво, у якому:
- всi зерновi культури та похiднi матерiали (за винятком твердої пшеницi та її похiдних), що використовуються, одержанi цiлком, та
- Виробництво, у якому всi матерiали Груп 2 i 3, що використовуються, одержанi цiлком
 
1903 Тапiока та її замiнники, виробленi з крохмалю, у формi пластiвцiв, гранул, кульок, крупинок, горошин та в iнших аналогiчних формах Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком картопляного крохмалю з товарної позицiї 1108  
1904 Готовi харчовi вироби, одержанi iз зерна зернових культур за допомогою обробки здуванням або смаженням (наприклад, кукурудзянi пластiвцi); зерновi злаки (крiм кукурудзи) у виглядi пластiвцiв, гранул чи оброблених в iнший спосiб (за винятком борошна i крупки), попередньо проваренi або приготовленi в iнший спосiб, не включенi до iнших угруповань Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком матерiалiв з товарної позицiї 1806,
- у якому всi крупи i борошна (крiм твердої пшеницi та кукурудзи Зiа iндурат (Zea indurate), i їхнi похiднi), що використовуються, одержанi цiлком, та
- у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
1905 Хлiбобулочнi, кондитерськi вироби, з вмiстом чи без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, сушене тiсто з борошна та крохмалю у виглядi пластин тощо Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком матерiалiв Групи 11  
ex Група 20 Продукти переробки овочiв, плодiв або iнших частин рослин; за винятком: Виробництво, у якому всi фрукти, горiхи та овочi, що використовуються, одержанi цiлком  
ex 2001 Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
ex 2004 та ex 2005 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
2006 Овочi, плоди, горiхи, шкiрки плодiв та iншi частини рослин, консервованi з доданням цукру (зацукрованi або просоченi цукровим сиропом) Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту  
2007 Варення, желе, мармелади, фруктовi пюре та пасти плодово-ягiднi, якi пройшли теплову обробку, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та
- у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
ex 2008 - Горiхи, що не мiстять добавок цукру або спирту Виробництво, у якому вартiсть усiх горiхiв i насiння олiйних рослин з товарних позицiй 0801, 0802 i з 1202 до 1207, що використовується, перевищує 60 % цiни франко-завод продукту  
  - Арахiсова олiя; сумiшi на основi зернових; серцевина пальми; маїс (кукурудза) Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
  - Iнше, за винятком консервованих фруктiв i горiхiв, приготованих не не парi або кип'ятiнням, а в iнший спосiб, якi не мiстять добавок цукру, заморожене Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та
- у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
2009 Соки фруктовi (у тому числi виноградне сусло) або соки овочевi незбродженi, без додання спирту, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та
- у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
ex Група 21 Рiзнi харчовi продукти; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
2101 Екстракти, есенцiї та концентрати з кави, чаю або мате [парагвайський чай] та готовi продукти на їхнiй основi або на основi кави, чаю чи мате [парагвайського чаю]; смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави та екстракти, есенцiї i концентрати з них Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та
- у якому весь цикорiй, що використовуються, одержано цiлком
 
2103 Продукти для приготування соусiв та готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця:    
  - Соуси i пiдготовки для них; змiшанi приправи Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак борошно гiрчицi, їстiвна або пiдготовлена гiрчиця може бути використана  
  - Борошно гiрчицi, їстiвна або пiдготовлена гiрчиця Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй  
ex 2104 Супи чи бульйони готовi i заготовки для їхнього приготування; гомогенiзованi складенi харчовi продукти Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за приготовлених або консервованих овочей з товарних позицiй з 2002 до 2005  
2106 Харчовi продукти, не включенi до iнших угруповань Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та
- у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
ex Група 22 Алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет; за винятком: Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та
- у якому весь виноград або матерiали, виготовленi з винограду, що використовуються, одержано цiлком
 
2202 Води, у тому числi мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин, та iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009 Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та
- у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту, та
- у якому всi фруктовi соки, що використовуються, за винятком сокiв з ананасу, лайму, або грейпфруту, походять
 
2207 Спирт етиловий неденатурований, з концентрацiєю алкоголю не менш нiж 80 об. %; спирт етиловий та iншi спирти, денатурованi, будь-якої концентрацiї Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком матерiалiв з товарних позицiй 2207 або 2208, та
- у якому весь виноград або матерiали, виготовленi з винограду, що використовуються, одержано цiлком або, якщо всi iншi матерiали, що використовуються уже походять, арак можуть бути використанi до межi 5 % за об'ємом
 
2208 Спирт етиловий неденатурований, з концентрацiєю спирту менш нiж 80 об. %; спиртовi настоянки, лiкери та iншi спиртовi напої Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком матерiалiв з товарних позицiй 2207 або 2208, та
- у якому весь виноград або матерiали, виготовленi з винограду, що використовуються, одержано цiлком або, якщо всi iншi матерiали, що використовуються уже походять, арак можуть бути використанi до межi 5 % за об'ємом
 
ex Група 23 Залишки i вiдходи харчової промисловостi; готовi корми для тварин; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
ex 2301 Китове борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних, не придатнi для споживання людиною Виробництво, у якому всi матерiали Груп 2 та 3, якi використовуються, одержанi цiлком  
ex 2303 Вiдходи виробництва крохмалю з кукурудзи (крiм концентрованої рiдини для замочування), з вмiстом бiлку у перерахунку на суху речовину бiльше за 40 мас. % Виробництво, у якому весь маiс (кукурудза), що використовується, є цiлком одержаним  
ex 2306 Макуха та iншi твердi вiдходи в результатi екстракцiї з оливкового масла, що мiстять бiльш нiж 3 % маслинової олiї Виробництво, у якому всi оливи, що використовується, одержанi цiлком  
2309 Продукти, що використовуються для годiвлi тварин Виробництво, у якому:
- всi злаковi, цукор або патока, м'ясо або молоко, що використовуються, одержанi цiлком, та
- всi матерiали Групи 3, що використовуються, одержанi цiлком
 
ex Група 24 Тютюн та промисловi замiнники тютюну; за винятком: Виробництво, у якому всi матерiали Групи 24, якi використовуються, одержанi цiлком  
2402 Сигари, у тому числi сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили [тонкi сигари] та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками Виробництво у якому принаймнi 70 % ваги необробленого тютюну чи тютюновi вiдходи товарної позицiї 2401, що використовується, походять  
ex 2403 Тютюн для палiння Виробництво у якому принаймнi 70 % ваги необробленого тютюну чи тютюновi вiдходи товарної позицiї 2401, що використовується, походять  
ex Група 25 Сiль; сiрка; землi та камiння; штукатурнi матерiали, вапно та цемент; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
ex 2504 Графiт природний, збагаченим вмiстом вуглецю, очищений i подроблений Збагачення вмiсту вуглецю, очищення i подрiбнення сирого кристалiчного графiту  
ex 2515 Мармур, розрiзаний шляхом розпилювання або роздiлений в iнший спосiб на блоки або плити прямокутної або квадратної форми, завтовшки не бiльше 25 см Розрiзання мармуру шляхом розпилювання або роздiлення в iнший спосiб (навiть якщо вiн уже розпиляний) завтовшки не бiльше 25 см  
ex 2516 Гранiт, порфiр, базальт, пiсковик та iншi каменi для монументiв або будiвництва, начорно обробленi або необробленi, розпилянi або нерозпилянi, або роздiленi iнакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми, завтовшки не бiльше 25 см Розрiзання камiння шляхом розпилювання або роздiлення в iнший спосiб (навiть якщо вiн уже розпиляний) завтовшки не бiльше 25 см  
ex 2518 Доломiт кальцинований Кальцинацiя не калькованого доломiту  
ex 2519 Карбонат магнiю природний (магнезит); магнезiя плавлена; магнезiя перепалена (агломерована) з вмiстом чи без вмiсту невеликої кiлькостi iнших оксидiв, доданих перед агломерацiєю; iншi оксиди магнiю, з домiшками чи без домiшок Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак карбонат магнiю природний (магнезит), можуть бути використанi  
ex 2520 Штукатурки, спецiально пiдготовленi для стоматологiї Виробництво у якому вартiсть усiх використаних не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
ex 2524 Природнi волокна азбесту Виробництво з азбестового концентрату  
ex 2525 Слюдяний порошок Шлiфування слюди або слюдяних вiдходiв  
ex 2530 Землянi барви, кальцинованi або порошкоподiбнi Кальцинацiя або подрiбнення землянистих барв  
Група 26 Руди, шлаки та зола Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт.  
ex Група 27 Енергетичнi матерiали; нафта та продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт.  
ex 2707 Мастила та iншi продукти високотемпературної перегонки кам'яновугiльних смол; аналогiчнi продукти, у яких ароматичнi складовi переважають за масою неароматичнi Операцiї з переробки та / або один або кiлька конкретний(-их) процес(-iв)1
____________
1 Стосовно особливих умов, пов'язаних з "конкретними процесами", див. Вступнi примiтки 7.1 i 7.3.
або
Iншi операцiї, у яких усi матерiали, що використовуються, класифiкуються в товарнiй позицiї, яка вiдмiнна вiд товарної позицiї продукту. Однак матерiали з тiєї самої товарної позицiї, до якої належить продукт, можуть бути використаними, за умови, що їхня загальна вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
ex 2709 Нафта або нафтопродукти сирi з бiтумiнозних мiнералiв Суха перегонка бiтумiнозних матерiалiв  
2710 Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних мiнералiв, крiм сирих; продукти, не включенi до iнших угруповань, з вмiстом 70 мас. % чи бiльше мастил з нафти або нафтопродуктiв, вироблених з бiтумiнозних мiнералiв, причому цi продукти є основними складовими частинами Операцiї з переробки та / або один або кiлька конкретний(-их) процес(-iв)2
____________
2 Стосовно особливих умов, пов'язаних з "конкретними процесами", див. Вступнi примiтки 7.2.
або
Iншi операцiї, у яких усi матерiали, що використовуються, класифiкуються в товарнiй позицiї, яка вiдмiнна вiд товарної позицiї продукту. Однак матерiали з тiєї самої товарної позицiї, до якої належить продукт, можуть бути використаними, за умови, що їхня загальна вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
2711 Газ нафтовий та iншi вуглеводнi у газоподiбному станi Операцiї з переробки та / або один або кiлька конкретний(-их) процес(-iв) (1)
або
Iншi операцiї, у яких усi матерiали, що використовуються, класифiкуються в товарнiй позицiї, яка вiдмiнна вiд товарної позицiї продукту. Однак матерiали з тiєї самої товарної позицiї, до якої належить продукт, можуть бути використаними, за умови, що їхня загальна вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
2712 Вазелiн нафтовий [петролатум]; парафiн, вiск нафтовий мiкрокристалiчний, м'який вiск, озокерит, вiск з бурого вугiлля, вiск торф'яний, iншi мiнеральнi воски та аналогiчнi продукти, одержанi в результатi синтезу або iнших процесiв, забарвленi або незабарвленi Операцiї з переробки та / або один або кiлька конкретний(-их) процес(-iв)3
____________
3 Стосовно особливих умов, пов'язаних з "конкретними процесами", див. Вступнi примiтки 7.2.
або
Iншi операцiї, у яких усi матерiали, що використовуються, класифiкуються в товарнiй позицiї, яка вiдмiнна вiд товарної позицiї продукту. Однак матерiали з тiєї самої товарної позицiї, до якої належить продукт, можуть бути використаними, за умови, що їхня загальна вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
2713 Кокс нафтовий, бiтум нафтовий та iншi залишки вiд переробки нафти або бiтумiнозних порiд Операцiї з переробки та / або один або кiлька конкретний(-их) процес(-iв)4
____________
4 Стосовно особливих умов, пов'язаних з "конкретними процесами", див. Вступнi примiтки 7.1 i 7.3.
або
Iншi операцiї, у яких усi матерiали, що використовуються, класифiкуються в товарнiй позицiї, яка вiдмiнна вiд товарної позицiї продукту. Однак матерiали з тiєї самої товарної позицiї, до якої належить продукт, можуть бути використаними, за умови, що їхня загальна вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
2714 Бiтум та асфальт, природнi; сланцi бiтумiнознi або нафтоноснi та пiсковики бiтумiнознi; асфальти та асфальтовi породи Операцiї з переробки та / або один або кiлька конкретний(-их) процес(-iв) (2)
або
Iншi операцiї, у яких усi матерiали, що використовуються, класифiкуються в товарнiй позицiї, яка вiдмiнна вiд товарної позицiї продукту. Однак матерiали з тiєї самої товарної позицiї, до якої належить продукт, можуть бути використаними, за умови, що їхня загальна вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
2715 Сумiшi бiтумiнознi на основi природного асфальту або природного бiтуму, нафтового бiтуму, мiнеральних смол або пеку мiнеральних смол (наприклад, бiтумiнознi мастики, асфальтовi дорожнi покриття) Операцiї з переробки та / або один або кiлька конкретний(-их) процес(-iв)5
____________
5 Стосовно особливих умов, пов'язаних з "конкретними процесами", див. Вступнi примiтки 7.1 i 7.3.
або
Iншi операцiї, у яких усi матерiали, що використовуються, класифiкуються в товарнiй позицiї, яка вiдмiнна вiд товарної позицiї продукту. Однак матерiали з тiєї самої товарної позицiї, до якої належить продукт, можуть бути використаними, за умови, що їхня загальна вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
ex Група 28 Продукти неорганiчної хiмiї: сполуки неорганiчнi або органiчнi дорогоцiнних металiв, рiдкоземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї до якої належить продукт. Однак матерiали з тiєї самої товарної позицiї, до якої належить продукт, можуть бути використаними, за умови, що їхня загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex 2805 "Мiшметал" Виробництво шляхом електролiтичної або термiчної обробки, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту  
ex 2811 Триоксид сiрки Виробництво з двоокису сiрки Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex 2833 Сульфат алюмiнiю Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту  
ex 2840 Натрiй перборат Виготовлення з тетраборат динатрiю пентагiдрат Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex 2852 Сполуки ртутi внутрiшнiх ефiрiв та їхнi галогенiзованi, сульфiрованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi Виробництво з матерiалiв будь-яких позицiй. Однак вартiсть усiх матерiалiв з товарної позицiї 2909, що використовуватися, не повинна перевищувати 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
  Сполуки ртутi нуклеїнових кислот та їхнiх солей, чи не визначеним хiмiчним; iншi гетероциклiчнi сполуки Виробництво з матерiалiв будь-яких позицiй. Однак вартiсть усiх матерiалiв з товарних позицiй 2852, 2932, 2933 i 2934, що використовуються, не повинна перевищувати 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex Група 29 Органiчнi хiмiчнi сполуки; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, до якої належить продукт. Однак матерiали з тiєї самої товарної позицiї, до якої належить продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex 2901 Ациклiчнi вуглеводнi для використання як енергоресурси або паливо Операцiї з переробки та / або один або кiлька конкретний(-их) процес(-iв)6
____________
6 Стосовно особливих умов, пов'язаних з "конкретними процесами", див. Вступнi примiтки 7.1 i 7.3.
або
 
    Iншi операцiї, у яких усi матерiали, що використовуються, класифiкуються в товарнiй позицiї, яка вiдмiнна вiд товарної позицiї продукту. Однак матерiали з тiєї самої товарної позицiї, до якої належить продукт, можуть бути використаними, за умови, що їхня загальна вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
ex 2902 Цiклани i цiклени (крiм азуленiв), бензол, толуол, ксилол, для використання як енергоресурси або паливо Операцiї з переробки та / або один або кiлька конкретний(-их) процес(-iв) (1)
або
Iншi операцiї, у яких усi матерiали, що використовуються, класифiкуються в товарнiй позицiї, яка вiдмiнна вiд товарної позицiї продукту. Однак матерiали з тiєї самої товарної позицiї, до якої належить продукт, можуть бути використаними, за умови, що їхня загальна вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
ex 2905 Спирти ациклiчнi та їхнi галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, у тому числi iнших матерiалiв з товарної позицiї 2905. Однак алкоголяти металiв, що належать до цiєї товарної позицiї, можуть бути використанi за умови, що їхня загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
2915 Кислоти ациклiчнi монокарбоновi насиченi та їхнi ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксокислоти; їхнi галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй. Однак вартiсть усiх матерiалiв, якi належать до товарних позицiй 2915 i 2916, що використовуються, не повинна перевищувати 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex 2932 - Внутрiшнi ефiри та їхнi галогенованi, сульфованi, нiтратованi або нiтрозованi похiднi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй. Однак вартiсть усiх матерiалiв, якi належать до товарної позицiї 2909, що використовуються, не повинна перевищувати 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
  - циклiчнi ацеталi та напiвацеталi, що мiстять або не мiстять iншi функцiональнi групи з вмiстом кисню, та їхнi галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй. Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
2933 Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом(ами) азоту Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй. Однак вартiсть усiх матерiалiв, якi належать до товарних позицiй 2932 i 2933, що використовуються, не повинна перевищувати 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
2934 Нуклеїновi кислоти та їхнi солi; iншi гетероциклiчнi сполуки Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй. Однак вартiсть усiх матерiалiв, якi належать до товарних позицiй 2932, 2933 i 2934, що використовуються, не повинна перевищувати 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex 2939 Концентрат з макової соломи, що мiстять не менш 50 % ваги алкалоїдiв Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту  
ex Група 30 Фармацевтична продукцiя; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, до якої належить продукт. Однак матерiали з тiєї самої товарної позицiї, до якої належить продукт, можуть використовуватися за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту  
3002 Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного застосування; сиро- ватки iмуннi (антисироватки), iншi фракцiї кровi та модифiкованi iмунологiчнi продукти, у тому числi одержанi бiотехнологiчними процесами; вакцини, токсини, культури мiкроорганiзмiв (за винятком дрiжджiв) та аналогiчна продукцiя:    
  - Продукти, що складаються з двох чи бiльше компонентiв, якi були змiшанi разом для терапевтичних чи профiлактичних цiлей або незмiшанi продукти для цих цiлей, покладенi у вимiряних дозах або у формi або упаковцi для роздрiбної торгiвлi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, у тому числi iнших матерiалiв, що належать до товарної позицiї 3002. Однак матерiали того самого опису, що й продукт, може бути використаний за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту  
  - Iншi    
  - - Кров людей Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, у тому числi iнших матерiалiв, що належать до товарної позицiї 3002. Однак матерiали того самого опису, що й продукт, може бути використаний за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту  
  - - Кров тварин, пiдготовлена для терапевтичних або профiлактичних цiлей Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, у тому числi iнших матерiалiв, що належать до товарної позицiї 3002. Однак матерiали того самого опису, що й продукт, може бути використаний за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту  
  - фракцiї кровi, iншi нiж фракцiї сироватки, гемоглобiн, глобулiни кровi та глобулiни сироватки Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, у тому числi iнших матерiалiв, що належать до товарної позицiї 3002. Однак матерiали того самого опису, що й продукт, може бути використаний за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту  
  -- гемоглобiн, глобулiни кровi та глобулiни сироватки Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, у тому числi iнших матерiалiв, що належать до товарної позицiї 3002. Однак матерiали того самого опису, що й продукт, може бути використаний за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту  
  - - Iншi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, у тому числi iнших матерiалiв, що належать до товарної позицiї 3002. Однак матерiали того самого опису, що й продукт, може бути використаний за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту  
3003 та 3004 Медикаменти (крiм товарiв товарної позицiї 3002, 3005 або 3006):    
  - отриманнi з амiкацину товарної позицiї 2941 Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, у тому числi iнших матерiалiв, що належать до товарної позицiї 3002. Однак матерiали того самого опису, що й продукт, може бути використаний за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту  
  - Iншi Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком продукту. Проте матерiали з товарних позицiй 3003 та 3004 можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту, та
- у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
 
ex 3006 - вiдходи фармацевтичних товарiв, зазначенi в примiтцi 4 (k) до цiєї Групи Походження продукту в його первiснiй класифiкацiї повинно бути збережено  
  - стерильнi кровоспиннi поглинальнi або не поглинальнi засоби (гемостатики), що використовуються у хiрургiї або стоматологiї:    
  - виготовленi з пластику Виробництво, при якому вартiсть усiх матерiалiв, що належать до групи 39, не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
  - виготовленi з тканини Виробництво з7:
____________
7 Для особливих умов, що стосуються виробiв з сумiшi текстильних матерiалiв, див. вступну примiтку 5.
- натуральних тканин
- штучного штапельного волокна
Вичесаних або iншим чином оброблених для прядiння,
або
- хiмiчнi матерiали або текстильна целюлоза
 
  - технiка, яку можна iдентифiкувати для стомiрованного використання Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту  
ex Група 31 Добрива; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, до якої належить продукт. Однак матерiали того самого опису, що й продукт, може бути використаний за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex 3105 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi з вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари з цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш нiж 10 кг, за винятком:
- нiтрат натрiю
- цiанамiду кальцiю
- сульфат калiю
- магнiю сульфат калiю
Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї самої товарної позицiї, що й продукт, може бути використаний за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту, та
- у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex Група 32 Екстракти дубильнi або фарбувальнi; танiни та їх похiднi, пiгменти та iншi барвники, фарби i лаки; мастики, чорнила; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї самої товарної групи, що й продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex 3201 Екстракти дубильнi рослинного походження; танiни та їх солi, ефiри простi й складнi та iншi похiднi Виготовлення з дубильних екстрактiв рослинного походження Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
3205 Лаки фарбувальнi кольоровi; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi з цих лакiв8
____________
8 У примiтцi 3 до роздiлу 32 сказано, що такими препаратами є тi, якi використовуються для фарбування будь-якої речовини як компоненти пiд час виробництва барвникiв, за умови, що вони не класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї роздiлу 32.
Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком матерiалiв, що належать до товарних позицiй 3203, 3204 та 3205. Однак матерiали товарної позицiї можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex Група 33 Ефiрнi олiї та резиноїди; парфумернi, туалетнi та косметичнi препарати; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї самої товарної групи, що й продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
3301 Олiї ефiрнi (детерпенiзованi чи недетерпенiзованi), у тому числi так званi "конкрети" та "абсолюти" (екстракти квiткових ефiрних олiй); резиноїди; екстракти ефiрних олiй зi смолистих речовини; концентрати розчини ефiрних олiй у жирах, жирних олiях, восках або в iнших подiбних речовинах, одержанi методом анфлеражу або мацерацiї; терпеновi побiчнi продукти детерпенiзацiї ефiрних олiй; воднi дистиляти та воднi розчини ефiрних олiй Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, у тому числi матерiалiв з рiзних "груп"9 у цiй товарнiй позицiї. Однак матерiали тiєї самої групи, до якої належить продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту
____________
9 "Групою" вважається будь-яка частина товарної позицiї, яка вiдокремлена вiд iншої частини крапкою з комою.
Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex Група 34 Мило, поверхнево-активнi органiчнi речовини, мийнi засоби, мастильнi матерiали, штучний вiск, готовий вiск, сумiшi для чищення або полiрування, свiчки та аналогiчнi вироби, пасти для лiплення, пластилiн, "зуболiкарський вiск" i сумiшi на основi гiпсу для стоматологiчних цiлей; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї самої товарної групи, що й продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту. Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex 3403 Засоби змащувальнi що мiстять менше нiж 70 % маси нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв Операцiї з переробки та / або один або кiлька конкретний(-их) процес(-iв)10
____________
10 Стосовно особливих умов, пов'язаних з "конкретними процесами", див. Вступнi примiтки 7.1 i 7.3.
або
Iншi операцiї, у яких усi матерiали, що використовуються, класифiкуються в товарнiй позицiї, яка вiдмiнна вiд товарної позицiї продукту. Однак матерiали з тiєї самої товарної позицiї, до якої належить продукт, можуть бути використаними, за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
3404 Воски штучнi та готовi воски:    
  - на основi парафiну, нафтового воску, воску, отриманого з бiтумiнозних мiнералiв, сирого воску або чешуйчатого воску Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї самої товарної групи, що й продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту.  
  - Iншi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком:
- гiдрогенiзованi олiї, що мають характер воску товарної позицiї 1516,
Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
    - жирнi кислоти, що хiмiчно не визначенi, або промисловi жирнi спирти, що мають характер воску товарної позицiї 3823, та  
    - матерiали з товарної позицiї 3404  
    Однак зазначенi матерiали можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту.  
ex Група 35 Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї самої товарної групи, що й продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту. Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
3505 Декстрини та iншi модифiкованi крохмалi (наприклад, попередньо желатинiзованi або естерифiкованi крохмалi); клеї на основi крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв:    
  - крохмалi, естерифiкованi та етерифiкованi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, у тому числi iнших матерiалiв товарної позицiї 3505 Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
  - Iншi Виготовлення з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, крiм зазначених у товарнiй позицiї 1108 Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex 3507 Ферменти; ферментнi препарати, невключенi до iнших угруповань Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не повинна перевищувати 50 % цiни франко-завод продукту  
Група 36 Порох i вибуховi речовини; пiротехнiчнi вироби; сiрники; пiрофорнi сплави; деякi речовини, що загоряються Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї самої товарної групи, що й продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту. Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex Група 37 Фотографiчнi або кiнематографiчнi товари; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї самої товарної групи, що й продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту. Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
3701 Фотоплатiвки та фотоплiвки плоскi, сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону чи тканини; плiвки плоскi для моментальної фотографiї, сенсибiлiзованi, неекспонованi, в упаковках чи без них:    
  - фотоплiвки для моментальної кольорової фотографiї, в упаковках Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, за винятком матерiалiв, що належать до товарних позицiй 3701 та 3702. Однак матерiали, якi належать до товарної групи 3702, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 30 % франко-завод цiни продукту. Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
  - Iншi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, за винятком матерiалiв, що належать до товарних позицiй 3701 та 3702. Однак матерiали, якi належать до товарних груп 3701 та 3702, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту. Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
3702 Фотоплiвки сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону чи тканини; плiвки для моментальної фотографiї у рулонах, сенсибiлiзованi, неекспонованi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, за винятком матерiалiв, що належать до товарних позицiй 3701 та 3702. Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
3704 Фотографiчнi платiвки, плiвки, папiр, картон i текстильнi матерiали, експонованi, але не проявленi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, за винятком матерiалiв, що належать до товарних позицiй з 3701 до 3704 Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex Група 38 Iншi продукти хiмiчної промисловостi; за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї самої товарної групи, що й продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту. Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex 3801 - графiт колоїдний у виглядi суспензiї в оливi; графiт напiвколоїдний; вуглецевi пасти для електродiв Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту  
  - графiт у формi пасти, у виглядi сумiшi бiльш нiж на 30 % за масою графiту з мiнеральними маслами Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв з товарної групи 3403 не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex 3803 Олiя талова, рафiнована Переробка сирої талової олiї Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex 3805 Скипидар живичний з деревини (осмолу) або сульфатний,очищений Очищення шляхом перегонки або переробки сирого скипидару живичного з деревини (осмолу) або сульфатного Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex 3806 Канiфоль та смолянi кислоти, їх похiднi Виготовлення з смоляних кислот Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
ex 3807 Дьоготь деревний; масло з деревного дьогтю Перегонка деревинної смоли Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
3808 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфiкуючi речовини та аналогiчнi речовини, в упаковках, призначенi для роздрiбної торгiвлi або у виглядi готових виробiв, наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, свiчки i папiр липкий вiд мух Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту  
3809 Апретуючи речовини (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi речовини та готовi препарати (наприклад, речовини та засоби для обробки i травлення), ґатункiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, не включенi до iнших груп Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту  
3810 Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та iншi допомiжнi засоби для паяння або зварювання металiв; пасти та порошки для паяння або зварювання з металiв та iнших матерiалiв; речовини, якi використовують як осердя або покриття для зварювальних електродiв, стрижнiв та пруткiв Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту  
3811 Антидетонатори, антиоксиданти, iнгiбiтори смолоутворення, загусники, антикорозiйнi речовини та iншi готовi присадки, добавки для нафтопродуктiв (у тому числi бензин) або для iнших рiдин, якi використовують з тiєю самою метою, що й нафтопродукти:    
  - Пiдготовленi присадки до мастил, що мiстять нафтовi масла або нафтопродукти, отриманi з бiтумiнозних мiнералiв Виробництво, при якому вартiсть усiх матерiалiв товарної позицiї 3811 не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
  - Iншi Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту  
3812 Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi; багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмаси, не включенi до iнших угруповань; антиоксиданти та iншi стабiлiзатори для каучуку або пластмаси Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту  
3813 Сумiшi, препарати та заряди для вогнегасникiв; готовi вогнегаснi гранати та бомби Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту  
3814 Розчинники та розрiджувачи складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту  
3818 Елементи хiмiчнi легованi, призначенi для використання в електронiцi, у формi дискiв, пластин тощо; хiмiчнi сполуки легованi, призначенi для використання в електронiцi Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту  
3819 Гальмiвнi рiдини гiдравлiчнi та iншi готовi рiдкi сумiшi для гiдравлiчних трансмiсiй, без вмiсту нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв, або iз вмiстом нафти чи нафтопродуктiв менш нiж 70 мас. % Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту  
3820 Антифризнi препарати та готовi рiдкi протиоблiднювальнi сумiшi Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту  
Ex 3821 Середовища культуральнi для вирощування мiкроорганiзмiв (у тому числi вiрусiв та подiбних) або з рослинних, людських або тваринних клiтин Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту  
3822 Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на пiдкладцi i приготовленi (готовi) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на пiдкладцi чи без неї, крiм зазначених у товарних позицiях 3002 або 3006; сертифiкованi еталоннi матерiали Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту  
3823 Промисловi монокарбоновi жирнi кислоти; кислотнi олiї пiсля рафiнування; промисловi жирнi спирти:    
  - Промисловi монокарбоновi жирнi кислоти; кислотнi олiї пiсля рафiнування Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
  - Промисловi жирнi спирти Виробництво з матерiалiв будь-якої товарної позицiї, у тому числi iнших матерiалiв з товарної позицiї 3823  
3824 Готовi сполучнi сумiшi, якi використовуються пiд час виробництва ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних iз нею галузей промисловостi (у тому числi препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi:    
  такi, що походять з цiєї Групи:
- - Готовi сполучнi сумiшi, якi використовуються пiд час виробництва ливарних форм або ливарних стрижнiв
- - Кислоти нафтеновi, їх солi, не розчиннi у водi, та їх складнi ефiри
- - Сорбiтол, крiм сорбiтолу позицiї 2905
Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї самої товарної групи, що й продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту. Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
  - - Сульфонати нафтовi, за винятком сульфонатiв лужних металiв, амонiю або етаноламiнiв; тiофенованi сульфокислоти масел, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв, та їх солi
- - Iонiти
- - Газопоглиначi для вакуумних приладiв
   
  - - Оксид залiза лужний для очищення газiв
-- Амiачна газова рiдина та отриманий оксид у результатi очищення вугiлля газом
- - Сульфонафтеневi кислоти їх нерозчиннi у водi солi, їх складнi ефiри
- - Сивушне масло та диппельне масло
- - Сумiшi солей, що мають рiзнi анiони
- - Копiювальнi пасти на основi желатину, на паперовiй або текстильнiй основi
   
  - Iншi Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту  
3901 до 3915 Полiмери етилену в первинних формах, обрiзки та вiдходи вiд полiмерiв етилену, крiм позицiй ex 3907 та 3912, для яких правила викладено нижче:    
  - Продукти адитивної гомополiмеризацiї, де одиничний мономерiв становить за вагою понад 99 % усього змiсту полiмеру Виробництво, у якому:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту, та
- в рамках наведеного лiмiту вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту11
____________
11 У разi, якщо товар складається з матерiалiв, якi обидва класифiкуються в товарних позицiях з 3901 до 3906, з одного боку, та в товарних позицiях позицiях з 3907 до 3911, з iншого боку, це обмеження застосовується лише до тих матерiалiв, якi є домiнуючими за вагою у складi продукту.
Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
  - Iншi Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту (1) Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
ex 3907 - Спiвполiмер виготовлений з полiкарбонату й спiвполiмеру акрилонiтрил-бутадинстирольного (ABS) Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, до якої належить продукт. Однак матерiали, якi належать до тiєї самої товарної групи, що й продукт, можуть бути використанi за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту. (1)  
  - Полiестер Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту й (або) виробництво з полiкарбонату тетрабромо-дiспенолу A (polycarbonate of tetrabromo- bisphenol A)  
3912 Целюлоза та її хiмiчнi похiднi, у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв з тiєї самої товарної позицiї, що й продукт не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту  
3916 до 3921 Напiвфабрикати та вироби з пластмас; крiм позицiй ex 3916, ex 3917, ex 3920 та ex 3921, для яких правила викладено нижче:    
  - Пласкi вироби, що пройшли обробку, крiм обробки поверхнi, або нарiзанi на форми, вiдмiннi вiд прямокутної (у тому числi квадратної); iншi продукти, що пройшли iншу обробку, крiм обробки поверхнi Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 39 не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
  - Iншi:    
  - - Продукти адитивної гомополiмеризацiї, де одиничний мономерiв становить за вагою понад 99 % усього змiсту полiмеру Виробництво, у якому:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту, та
- в рамках наведеного лiмiту вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту12
____________
12 У разi, якщо товар складається з матерiалiв, якi обидва класифiкуються в товарних позицiях з 3901 до 3906, з одного боку, та в товарних позицiях позицiях з 3907 до 3911, з iншого боку, це обмеження застосовується лише до тих матерiалiв, якi є домiнуючими за вагою у складi продукту.
Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
  - - Iншi Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту (1) Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
ex 3916 та ex 3917 Фасоннi профiлi i труби Виробництво, у якому:
- вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту, та
- в рамках наведеного лiмiту вартiсть усiх використаних матерiалiв однакової з продуктом позицiї не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту
Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
ex 3920 - Iономернi листи або плiвки Виробництво з термопластичний парцiальної солi, яка є кополiмером з етилену, i метакрилової кислоти, частково нейтралiзованої iонами металу, в основному цинку i натрiю Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
  - Листи регенерованої целюлози, полiамiди або полiетилени Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв з тiєї самої товарної позицiї, до якої належить продукт, не перевищує 20 % франко-завод цiни продукту  
ex 3921 Фольга пластикова, металiзована Виготовлення з вельми прозорої плiвки полiестеру завтовшки менше 23 мiкрон13 Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
3922 до 3926 Вироби з пластмаси Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту
____________
13 Зазначенi далi плiвки вважаються дуже прозорими: плiвки, оптичне затемнення яких, вимiряне приладом Гарднера ASTM D 1003-16 (Gardner Hazemeter або Hazefactor), становить менше 2 %.
 
ex Група 40 Каучук, гума та вироби з неї, крiм: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тих, до якої належить продукт.  
ex 4001 Ламiнованi пластини крепу (натурального каучуку) для взуття Розшарування листiв натурального каучуку  
4005 Невулканiзованi гумовi сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смуг або стрiчок Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв, за винятком натурального каучуку, не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту  
4012 Шини пневматичнi або напiвпневматичнi гумовi; вiдновленi або тi, що вже використовувалися; масивнi шини (литi шини) або еластик- шини (подушковi шини), шиннi протектори, ободнi стрiчки, гумовi:    
  - Вiдновленi пневматичнi, масивнi або напiвпневматичнi шини резиновi Вiдновлення з використаних шин  
  - Iншi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком товарних позицiй 4011 та 4012  
ex 4017 Вироби з твердої гуми Виробництво з твердої гуми  
ex Група 41 Шкiра необроблена та шкури (крiм хутряних) та за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт.  
ex 4102 Необроблена шкiра овець та ягнят без шерстi Видалення шерстi зi шкiр овець або ягнят  
4104 до 4106 Дубленi або вичиненi шкури та шкiри, без шерстi або волосся, роздiленi або нi, але не пiдданi подальшiй обробцi Оброблення первино обробленої шкiри
Або
Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт.
 
4107, 4112 та 4113 Шкiра пiддана подальшiй обробцi пiсля дублення або вичинення, у тому числi пергаментована шкiри, без шерстi або волосся, роздiленi або нi, крiм шкiри товарної позицiї 4114 Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком товарних позицiй з 4104 до 4113  
ex 4114 Лакована шкiра i шкiра лакова ламiнована; металiзована шкiра Виробництво з матерiалiв товарних позицiй з 4104 до 4106, 4107, 4112 або 4113, за умови, що їх загальна вартiсть не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту  
Група 42 Вироби iз шкiри; шорно-сiдельнi вироби та упряж; дорожнi речi, дамськi сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку) Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
ex Група 43 Натуральне та штучне хутро, вироби з нього, крiм: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
ex 4302 Дубленi або вичиненi хутрянi шкiри, складнi:    
  - Листи, поперечники та подiбнi форми Знебарвлення або фарбування на доповнення до обрiзання та збирання незiбраних дублених та вичинених хутряних шкiр  
  - Iншi Виробництво з незiбраних дублених та вичинених хутряних шкiр  
4303 Одяг з хутра, речi для одягу з хутра та iншi вироби з натурального хутра Виробництво з незiбраних дублених та вичинених хутряних шкiр товарної групи 4302  
ex Група 44 Деревина i вироби з деревини, деревне вугiлля, крiм: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
ex 4403 Деревина начорно брусована Виробництво з кругляку очищеного або неочищеного вiд кори або грубо нарiзаного  
ex 4407 Деревина розпиляна або поздовжньо колота, лущена, обтесана, завтовшки бiльше за 6 мм, вiдшлiфована або з'єднана у шип Очищення, шлiфування або з'єднання в шип  
ex 4408 Листи одношарової фанери та шпону для клеєної фанери, завтовшки не бiльше за 6 мм, склеєнi, мiцна деревина, розпиляна поздовжньо, склеєна або лущена, завтовшки не бiльше за 6 мм, полiрована, шлiфована або з'єднана у шип Склеювання, шлiфування, полiрування, з'єднання в шип  
ex 4409 Пилопродукцiя з деревини (у тому числi дощечки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу уздовж будь-яких країв чи площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання:    
  - Шлiфованi або такi, що мають торцевi з'єднання Шлiфування або з'єднання торцiв  
  - Вироби з закругленою крайкою i фасоннi вироби Нарiзка крайок або формування  
ex 4410 до ex 4413 Вироби iз закругленою крайкою i фасоннi вироби, у тому числi фасоннi плiнтуси та iншi фасоннi дошки Нарiзка крайок або формування  
ex 4415 Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара з деревини Виробництво з дощок, не нарiзаних за розмiрами  
ex 4416 Бочки, барила, чани, дiжки та iншi бондарнi вироби та їх частини з деревини Виробництво з розщеплених планок, якi не пройшли подальшу обробку, крiм розпилювання на двi складовi поверхнi  
ex 4418 - Вироби дерев'янi будiвельнi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт. Однак можуть використовуватися панелi з комiрчастої деревини, дранка (тонкi дошки) та гонт.  
  - Вироби з закругленою крайкою i фасоннi вироби Нарiзка крайок або формування  
ex 4421 Трiска сiрникова; дерев'янi цвяхи або нагелi для взуття Виробництво з деревини будь-яких товарних позицiй, за винятком очищеної деревини товарної позицiї 4409  
ex Група 45 Пробка та вироби з неї, крiм: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
4503 Вироби з натуральної пробки Виробництво з пробки товарної позицiї 4501  
Група 46 Вироби iз соломи, трави еспарто та iнших матерiалiв, якi використовуються для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
Група 47 Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
ex Група 48 Папiр i картон, вироби з паперової маси, паперу або картону, крiм: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
ex 4811 Папiр i картон розлiнований або у квадратах Виробництво з паперових матерiалiв Групи 47  
4816 Папiр копiювальний, самокопiювальний та iнший копiювальний або перебивний папiр (крiм паперу, включеного до товарної позицiї 4809), трафарети для копiювальних апаратiв та офсетнi пластини з паперу, упакованi або неупакованi у коробки Виробництво з паперових матерiалiв Групи 47  
4817 Конверти, листiвки, поштовi листiвки без малюнкiв з паперу або картону та поштовий папiр; коробки, сумки, пакувальнi конверти та аналогiчнi вироби для пакування з паперу або картону, що мiстять набори паперового канцелярського приладдя Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та
- у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту
 
ex 4818 Туалетний папiр Виробництво з паперових матерiалiв Групи 47  
ex 4819 Ящики, коробки, мiшки, пакувальнi конверти, пакунки та iнша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та
- у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту
 
ex 4820 Блокноти для листiв Виробництво, у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту  
ex 4823 Iншi папiр, картон, целюлозна вата i полотна з целюлозних волокон розрiзанi за певною формою або розмiрами Виробництво з паперових матерiалiв Групи 47  
ex Група 49 Друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти й плани: крiм: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
4909 Поштовi листiвки (поштовi картки) друкованi або iлюстрованi; друкованi листiвки з надрукованими вiтаннями, оголошеннями або повiдомленнями, iлюстрованi або неiлюстрованi, з конвертами чи без конвертiв, з прикрасами чи без прикрас Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком товарних позицiй 4909 та 4911  
4910 Друкованi календарi рiзноманiтнi, у тому числi вiдривнi:    
  - Календарi "вiчного" типу або з замiнними частинами на iншiй основi нiж папiр чи картон Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та
- у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту
 
  - Iншi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком товарних позицiй 4909 та 4911  
ex Група 50 Шовк; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
ex 5003 Вiдходи шовковi (у тому числi кокони, не придатнi для розмотування, вiдходи коконних ниток та розпушенi вiдходи) пiдданi кардо- або гребенечесанню Кардо- або гребенечесання вiдходiв шовку  
5004 до ex 5006 Нитки шовковi та пряжа з шовкових вiдходiв Виробництво з14:
____________
14 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
- коконiв шовкопряда або вiдходiв шовку, пiдданих кардо- або гребенечесанню або iнакше оброблених для прядiння,
- iнших натуральних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси, або
- матерiалiв для виробництва паперу
 
5007 Тканини з шовкових ниток або з шовкових вiдходiв:    
  - у тому числi прогумованi нитки Виробництво з однониттєвої пряжi (1)  
  - iншi Виробництво з (1):  
    - кокосової пряжi,
- натуральних волокон,
- хiмiчних штапельних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння,
або текстильної маси, або
- паперу
або
друкування, що супроводжується принаймнi двома пiдготовчими та кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вiдбiлювання, гаряча обробка, лощення, обробка проти зсiдання, постiйна оброблення, дебатування, просочування, очистка вiд вузлiв), де вартiсть використаної непечатної тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
 
ex Група 51 Вовна, тонкий чи грубий волос тварин; пряжа i тканини з кiнського волосу; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
5106 до 5110 Пряжа або вовна з тонкого або грубого волосу тварин або кiнського волосу Виробництво з15:
____________
15 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
- коконiв шовкопряда або вiдходiв шовку, пiдданих кардо- або гребенечесанню або iнакше оброблених для прядiння,
- натуральних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси, або
- матерiалiв для виробництва паперу
 
5111 до 5113 Тканини з вовни, з тонкого або грубого волосу тварин або кiнського волосу:    
  - Що мiстять прогумованi нитi Виробництво з однониттєвої пряжi (1)  
  - Iншi Виробництво з (1):  
    - кокосової пряжi,
- натуральних волокон,
- хiмiчних штапельних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння,
або текстильної маси, або
- паперу
або
 
    друкування, що супроводжується принаймнi двома пiдготовчими та кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вiдбiлювання, гаряча обробка, лощення, обробка проти зсiдання, постiйна оброблення, дебатування, просочування, очистка вiд вузлiв), де вартiсть використаної непечатної тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту  
ex Група 52 Бавовна; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
5204 до 5207 Пряжа та нитки бавовнянi Виробництво з16:
____________
16 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
- коконiв шовкопряда або вiдходiв шовку, пiдданих кардо- або гребенечесанню або iнакше оброблених для прядiння,
- натуральних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси, або
- матерiалiв для виробництва паперу
 
5208 до 5212 Бавовнянi тканини:    
  - Що мiстять прогумованi нитi Виробництво з однониттєвої пряжi (1)  
  - Iншi Виробництво з (1):  
    - кокосової пряжi,
- натуральних волокон,
- хiмiчних штапельних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння,
або текстильної маси, або
- паперу
або
 
    друкування, що супроводжується принаймнi двома пiдготовчими та кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вiдбiлювання, гаряча обробка, лощення, обробка проти зсiдання, постiйна оброблення, дебатування, просочування, очистка вiд вузлiв), де вартiсть використаної непечатної тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту  
ex Група 53 Iншi рослиннi текстильнi волокна; пряжа з паперу i тканини з паперової пряжi; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
5306 до 5308 Iншi рослиннi текстильнi волокна; пряжа з паперу Виробництво з17:
____________
17 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
- коконiв шовкопряда або вiдходiв шовку, пiдданих кардо- або гребенечесанню або iнакше оброблених для прядiння,
- натуральних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси, або
- матерiалiв для виробництва паперу
 
5309 до 5311 Тканини з iнших рослинних текстильних волокон; тканини з пряжi з паперу:    
  - Що мiстять прогумованi нитi Виробництво з однониттєвої пряжi (1)  
  - Iншi Виробництво з18:
____________
18 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
- кокосової пряжi,
- натуральних волокон,
- хiмiчних штапельних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння,
або текстильної маси, або
- паперу
або
 
    друкування, що супроводжується принаймнi двома пiдготовчими та кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вiдбiлювання, гаряча обробка, лощення, обробка проти зсiдання, постiйна оброблення, дебатування, просочування, очистка вiд вузлiв), де вартiсть використаної непечатної тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту  
5401 до 5406 Пряжа, моноволокно i хiмiчнi волокна Виробництво з19:
____________
19 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
- коконiв шовкопряда або вiдходiв шовку, пiдданих кардо- або гребенечесанню або iнакше оброблених для прядiння,
- натуральних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси, або
- матерiалiв для виробництва паперу
 
5407 та 5408 Тканини з синтетичних комплексних ниток:    
  - Що мiстять прогумованi нитi Виробництво з однониттєвої пряжi (1)  
  - Iншi Виробництво з (1):  
    - кокосової пряжi,
- натуральних волокон,
- хiмiчних штапельних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси, або
- паперу
або
 
    друкування, що супроводжується принаймнi двома пiдготовчими та кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вiдбiлювання, гаряча обробка, лощення, обробка проти зсiдання, постiйна оброблення, дебатування, просочування, очистка вiд вузлiв), де вартiсть використаної непечатної тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту  
5501 до 5507 Хiмiчнi штапельнi волокна Виробництво з хiмiчних матерiалiв або текстильної маси  
5508 до 5511 Пряжа та нитi для шиття, з хiмiчних штапельних волокон Виробництво з20:
____________
20 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
- коконiв шовкопряда або вiдходiв шовку, пiдданих кардо- або гребенечесанню або iнакше оброблених для прядiння,
- натуральних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси, або
- матерiалiв для виробництва паперу
 
5512 до 5516 Тканини з хiмiчних штапельних волокон:    
  - Що мiстять прогумованi нитi Виробництво з однониттєвої пряжi (1)  
  - Iншi Виробництво з21:
____________
21 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
- кокосової пряжi,
- натуральних волокон,
- хiмiчних штапельних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси, або
- паперу
або
 
    друкування, що супроводжується принаймнi двома пiдготовчими та кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вiдбiлювання, гаряча обробка, лощення, обробка проти зсiдання, постiйна оброблення, дебатування, просочування, очистка вiд вузлiв), де вартiсть використаної непечатної тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту  
ex Група 56 Вата, повсть i нетканi матерiали; спецiальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати i вироби з них; крiм: Виробництво з (1):
- кокосової пряжi,
- натуральних волокон,
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси, або
- матерiалiв для виробництва паперу
 
5602 Фетр та повстянi матерiали, просоченi або не просоченi, з покриттям чи без, дубльованi або недубльованi:    
  - Фетр, одержаний у голкопробивний спосiб Виробництво з21:
____________
21 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
- натуральних волокон,
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
Однак:
 
    - полiпропiленовi нитки позицiї 5402,
- полiпропiленовi волокна позицiї 5503 або 5506, або
- полiпропiленовi джгутовi волокна позицiї 5501,
лiнiйна щiльнiсть яких у всiх випадках однониткової або волокна нитки менше 9 децiтекс можуть бути також використанi, якщо їх вартiсть не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
 
  - Iншi Виробництво з (1):
- натуральних волокон,
- хiмiчних штапельних волокон, виготовлених з казеїну або
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
 
5604 Гумовi нитки та корд, з текстильним покриттям; текстильна пряжа, стрiчковi нитки та нитки подiбної форми товарної позицiї 5404 або 5405, просоченi, з покриттям або в оболонцi, з гуми чи пластмаси:    
  - Гумовi нитки та корд, з текстильним покриттям Виробництво з гумових ниток та корду, без текстильного покриття  
  - Iншi Виробництво з22:
____________
22 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
- натуральних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси, або
- матерiалiв для виробництва паперу
 
5605 Нитки металiзованi, позументнi або непозументнi, що є текстильними, стрiчковими нитками та нитками подiбної форми товарної позицiї 5404 або 5405, комбiнованi з металом у виглядi ниток, стрiчок, порошку, або покритi металом Виробництво з (1):
- натуральних волокон,
- хiмiчних штапельних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси, або
- матерiалiв для виробництва паперу
 
5606 Нитки позументнi, стрiчковi нитки та нитки подiбної форми товарної позицiї 5404 або 5405, позументнi (крiм товарної позицiї 5605 та крiм позументних ниток з кiнського волосу); пряжа синель (у тому числi пряжа синель з пуху); пряжа фасонна петляста Виробництво з23:
____________
23 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
- натуральних волокон,
- хiмiчних штапельних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси, або
- матерiалiв для виробництва паперу
 
Група 57 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги:    
  - з фетру, одержаного в голкопробивний спосiб Виробництво з (1):
- натуральних волокон,
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
Однак:
 
    - полiпропiленовi нитки позицiї 5402,
- полiпропiленовi волокна позицiї 5503 або 5506, або
- полiпропiленовi джгутовi волокна позицiї 5501,
лiнiйна щiльнiсть яких у всiх випадках однониткової або волокна нитки менше 9 децiтекс можуть бути також використанi, якщо їх вартiсть не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Джутова тканина, яка може бути використана як основа
 
  - З iншого фетру Виробництво з24:
____________
24 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
- натуральних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння,
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
 
  - Iншi Виробництво з (1):
- кокосової або джутової пряжi,
- синтетичної або штучної пряжi,
- натуральних волокон,
- хiмiчних штапельних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння
Джутова тканина, яка може бути використана як основа
 
ex Група 58 Спецiальнi тканини; тафтинговi текстильнi матерiали; мережива; гобелени; оздоблювальнi матерiали; вишивка; крiм:    
  - Комбiнованi з гумовою ниткою Виробництво з однониттєвої пряжi25
____________
25 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
 
  - Iншi Виробництво з26:
____________
26 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
 
    - натуральних волокон,
- хiмiчних штапельних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння або
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
або
 
    друкування, що супроводжується принаймнi двома пiдготовчими та кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вiдбiлювання, гаряча обробка, лощення, обробка проти зсiдання, постiйна оброблення, дебатування, просочування, очистка вiд вузлiв), де вартiсть використаної непечатної тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту  
5805 Меблево-декоративнi тканини ручної роботи типу французьких, фламандських, об'юсонських, бовезьких гобеленiв та аналогiчних гобеленiв, гобелени вишитi (наприклад, гладдю чи хрестом), обробленi чи необробленi Виробництво з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт  
5810 Вишивка у куску, у виглядi стрiчок або окремих орнаментiв Виробництво:
- з матерiалiв будь-яких товарних позицiй, за винятком тiєї, до якої належить продукт, та
- у якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % франко-завод цiни продукту
 
5901 Текстильнi матерiали, просмоленi або накрохмаленi, якi використовуються для виготовлення книжкових палiтурок або в аналогiчних цiлях; полотна для копiювання; заґрунтованi полотна для живопису; бортiвка та подiбнi жорсткi текстильнi матерiали, якi використовуються для виготовлення каркасiв головних уборiв Виробництво з пряжi  
5902 Матерiали корднi для шин з нейлонових або iнших полiамiдних, полiефiрних або вiскозних високомiцних ниток:    
  - Що мiстять не бiльше за 90 % за вагою текстильних матерiалiв Виробництво з пряжi  
  - Iншi Виробництво з хiмiчних матерiалiв або текстильної маси  
5903 Текстильнi матерiали, просоченi, з покриттям або дубльованi пластмасами, крiм матерiалiв товарної позицiї 5902 Виробництво з пряжi
або
друкування, що супроводжується принаймнi двома пiдготовчими та кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вiдбiлювання, гаряча обробка, лощення, обробка проти зсiдання, постiйна оброблення, дебатування, просочування, очистка вiд вузлiв), де вартiсть використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
 
5904 Лiнолеум, розрiзаний або не розрiзаний за формою; матерiали для покриття пiдлоги, на текстильнiй основi, розрiзанi або не розрiзанi за формою Виробництво з пряжi27
____________
27 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
 
5905 Настiннi покриття з текстильних матерiалiв:    
  - Покритi, просоченi гумою, пластмасою або iншими матерiалами Виробництво з пряжi  
  - Iншi Виробництво з28:
____________
28 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
 
    - кокосової пряжi,
- натуральних волокон,
- хiмiчних штапельних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння або
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
або
 
    друкування, що супроводжується принаймнi двома пiдготовчими та кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вiдбiлювання, гаряча обробка, лощення, обробка проти зсiдання, постiйна оброблення, дебатування, просочування, очистка вiд вузлiв), де вартiсть використаної непечатної тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту  
5906 Текстильнi матерiали прогумованi, крiм тканин товарної позицiї 5902:    
  - В'язанi вручну або машинною в'язкою Виробництво з29:
____________
29 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
- натуральних волокон,
- хiмiчних штапельних волокон, що не пiддавалися кардо- або гребенечесанню або не були iнакше оброблених для прядiння або
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
 
  - Iншi тканини, зробленi iз синтетичної пряжi, що мiстять бiльше 90 % за вагою текстильних матерiалiв; Виробництво з хiмiчних матерiалiв  
  - Iншi Виробництво з пряжi  
5907 Текстильнi матерiали, просоченi або покритi в iнший спосiб; полотна, розписанi для театральних декорацiй, художнiх студiй чи аналогiчного використання: Виробництво з пряжi
чи
друк, що супроводжується, принаймнi, двома пiдготовчими i кiнцевими операцiями (такими як промивання, очищення, вибiлювання, гаряча обробка, лощiння, протипосадочна обробка, постiйна обробка, декатирування,
просочення, очищення вiд вузлiв), де вартiсть
використовуваної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту
 
5908 Гноти тканi, трикотажнi або плетенi з текстильних матерiалiв для ламп, нагрiвальних пристроїв, запальничок, свiчок тощо; газорозжарювальнi сiтки i трикотажне трубчасте полотно для газових пальникiв, просоченi або непросоченi:    
  - Ковпачки для ламп розжарювання, просоченi Виробництво з трубчастого трикотажного полотна для газових пальникiв  
  - Iншi Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
5909 до 5911 Текстильнi вироби для використання в промислових цiлях:    
  - Полiрувальнi диски або круги, iншi, чим з фетру, зазначенi в товарнiй позицiї 5911; - Виробництво з пряжi або вiдходiв матерiї i клаптiв товарної позицiї 6310  
  Тканини, типу зазвичай вживаних при виробництвi паперу або iншому технiчному використаннi, збитих в повсть або нi; просоченi або не просоченi, покритi i не покритi оболонкою; з трубчастою або багатошаровою основою i тканинною пiдкладкою товарної позицiї 5911 Виробництво з30:
____________
30 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
- кокосової пряжi;
- таких матерiалiв:
- политетрафлоро-этиленовой пряжi31, пряжi, багатониткової, полiамiдної, просоченої або покритої фенол каучуком;
____________
31 Використання цього матерiалу обмежується виробництвом тканин такого типу, що використовуються пiд час виробництва паперу.
- пряжi з синтетичних текстильних волокон з ароматичного полiамiду, покритих полiконденсатом з м-фенiл-енедiамiду та iзофталевою кислотою;
 
    - - мономолекулярної плiвки з полiтетрафлюроетiлену32,
____________
32 Використання цього матерiалу обмежується виробництвом тканин такого типу, що використовуються пiд час виробництва паперу.
- пряжi з синтетичних ниток з полi-п-фенiлена терефталамiду;
- пряжi скловолокнистої, покритої фенол гумою i вплетеною в акрилову пряжу (1),
 
    - сополiефiрних моноволокон з полiефiру та гуми з кислоти терефталька i 1,4 циклогексанедiетанолу та iзофталевої кислоти;
- натуральних волокон;
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- i гребнечесанню i не оброблених у будь-який iнший спосiб для прядiння, або
хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
 
  - Iншi Виробництво з33:
____________
33 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
- кокосової пряжi;
- натуральних ниток;
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- чи гребнечесанню i не оброблених у будь-який iнший спосiб для прядiння, або
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
 
Група 60 - Трикотажне полотно машинного в'язання або ручного плетiння Виробництво з34:
____________
34 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
- натуральних волокон;
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- чи гребнечесанню, i не оброблених у будь-який iнший спосiб для прядiння, або
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
 
Група 61 Одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi, машинного в'язання або ручного плетiння    
  - Отриманi в ходi зшивання разом або зборки деталей разом яким-небудь чином, двi чи бiльше частин матерiї, пов'язанi машинним в'язанням або ручним плетiнням, обрiзанi або викроєнi за формою; Виробництво з пряжi (1)35
____________
35 Див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 6.
 
  - Iншi Виробництво з (1):
- натуральних волокон;
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- чи гребнечесанню i не оброблених у будь-який iнший спосiб для прядiння, або
хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
 
ex Група 62 Одяг та додатковi речi до одягу,
текстильнi (крiм трикотажних машинного в'язання або ручного плетiння), за винятком:
Виробництво з пряжi36 37
____________
36 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
37 Див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 6.
 
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 та ex 6211 Одяг та додатковi речi до одягу жiночi, для дiвчаток i для дiтей, вишитi Виробництво з пряжi (2)
або
Виробництво з не вишитої тканини, якщо вартiсть невишитої тканини, яка використовується, не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту (2)
 
ex 6210 та ex 6216 Вогнетривке спорядження з тканини, покритої плiвкою алюмiнiзiрованного полiестеру Виробництво з пряжi (2)
або
Виробництво з непокритої тканини, якщо вартiсть непокритої тканини, яка використовується, не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту (2)
 
6213 та 6214 Хустки носовi, шалi, шарфи, кашне, мантильї, вуалi i подiбнi вироби:    
  - Вишитi; Виробництво з невибiленої однониткової пряжi38 39
____________
38 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
39 Див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 6.
або
Виробництво з не вишитої тканини, якщо вартiсть не вишитої тканини, яка використовується, не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту (2)
 
  - Iншi Виробництво з невибiленої однониткової пряжi (1)(2)
або
 
    Виготовлення, що супроводжується друком, що складається з, принаймнi, двох пiдготовчих i кiнцевих операцiй (таких як промивання, очищення, вибiлювання, гаряча обробка, лощiння, протипосадочна обробка, постiйна обробка, декатирування, просочення, очищення вiд вузлiв), де вартiсть недрукованих виробiв позицiї 6213 i 6214, якi використовуються, не перевищує 47,5 % цiни франко-завод продукту  
6217 Iншi готовi додатковi речi до одягу; частини одягу або додаткових речей до одягу, крiм виробiв товарної позицiї 6212:    
  - Вишитi Виробництво з пряжi40
____________
40 Див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 6.
або
Виробництво з не вишитої тканини, якщо вартiсть не вишитої тканини, яка використовується не перевищує 40 % цiни франко-завод
продукту (1)
 
  - Вогнетривке спорядження з тканини, покритої плiвкою алюмiнiзiрованного полiестеру Виробництво з пряжi (1)
або
Виробництво з непокритої тканини, якщо вартiсть непокритої тканини, яка використовується не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту (1)
 
  - Внутрiшнi прокладення для комiрцiв i манжетiв, вирiзанi Виробництво, де:
- усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт;
- вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту.
 
  - Iншi Виробництво з пряжi (1)  
ex Група 63 Iншi готовi текстильнi вироби; набори; одяг та текстильнi вироби, що використовувались; ганчiр'я, за винятком: Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
6301 до 6304 Ковдри, дорожнi пледи, постiльна бiлизна i тому подiбне; фiранки i iн.; iнше домашнє приладдя:    
  - З фетру, нетканиннi Виробництво з41:
____________
41 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
- натурального волокна, або
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
 
  - Iншi:    
  - - Вишитi Виробництво з невибiленої однониткової пряжi42 43
____________
42 Див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 6.
43 Стосовно в'язаних або вишитих тамбуром статей, не еластичних або гумовних, отриманих шитвом або зборкою шматкiв в'язаних або вишитих тамбуром тканин (вирiзаних або зв'язанних безпосередньо до форми) див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 6.
або
виробництво з не вишитої тканини (крiм трикотажної машинної або ручної в'язки), якщо вартiсть не вишитої тканини, яка використовується не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
 
  - - Iншi Виробництво з невибiленої однониткової пряжi (2)(3)  
6305 Мiшки та пакети пакувальнi: Виробництво з44:
____________
44 Для спецiальних умов, що стосуються продукцiї з сумiшi текстильних матерiалiв, див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 5.
- натурального волокна;
- хiмiчних штапельних волокон, не пiдданих кардо- чи гребнечесанню, i не оброблених у будь-який iнший спосiб для прядiння, або
хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
 
6306 Брезенти, навiси i тенти; палатки; вiтрила для човнiв, серфiнгiв або сухопутних транспортних засобiв; спорядження для кемпiнгiв:    
  - З нетканих матерiалiв; Виробництво з45:
____________
45 Див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 6.
- натуральних волокон, або
- хiмiчних матерiалiв або текстильної маси.
 
  - Iншi Виробництво з невибiленої однониткової пряжi1 2  
6307 Iншi готовi вироби, у тому числi викройки одягу: Виробництво, де вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
6308 Набори, що складаються з кускiв тканини та ниток, з додатковими речами чи без них, для виготовлення килимiв, гобеленiв, вишитих скатертин або серветок чи аналогiчних текстильних виробiв, упакованi для роздрiбної торгiвлi Кожний компонент з набору повинен задовольняти правило, яке пред'являли б до нього, якби вiн не входив в набiр. Проте вироби, що не походять, можуть бути включенi до комплекту, якщо їхня загальна вартiсть не перевищує 15 % цiни франко-завод продукту  
ex Група 64 Взуття, гетри та аналогiчнi вироби; їх частини, за винятком: Виробництво з матерiалiв будь-яких позицiй, крiм прикрiплення верхньої частини взуття до внутрiшньої пiдошви або iнших компонентiв пiдошви позицiї 6406  
6406 Частини взуття (у тому числi верх взуття з прикрiпленою або неприкрiпленою внутрiшньою устiлкою); вкладнi устiлки, устiлки пiд п'ятку i подiбнi знiмнi деталi; гетри, гамашi та подiбнi вироби i їх частини: Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex Група 65 Головнi убори та їх частини, за винятком: Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
6505 Капелюхи та iншi головнi убори трикотажнi, або виготовленi з одного суцiльного полотнища (але не зi смужок) з мережива, фетру або iншого текстильного матерiалу, з пiдкладкою чи без пiдкладки, з оздобленням чи без оздоблення; сiтки для волосся з будь-яких матерiалiв, з пiдкладкою чи без пiдкладки, з оздобленням чи без оздоблення Виробництво з пряжi або текстильних волокон46
____________
46 Див. додаток 1 - "Вступнi пояснення", пояснення 6.
 
ex Група 66 Парасольки, парасольки вiд сонця, палицi, палицi-сидiння,
батоги, хлисти та їх частини, за винятком:
Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
6601 Парасольки та парасольки вiд сонця (у тому числi парасольки-палицi, садовi парасольки та подiбнi парасольки): Виробництво, де вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
Група 67 Обробленi пiр'я та пух i вироби з них; штучнi квiти;
вироби з волосся людини
Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex Група 68 Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди
або аналогiчних матерiалiв; за винятком:
Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex 6803 Сланець оброблений та вироби зi сланцю або агломерованого сланцю Виробництво з обробленого сланцю  
ex 6812 Волокно азбестове оброблене; сумiшi на основi азбесту або азбесту й карбонату магнiю; вироби з цих сумiшей або з азбесту Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї  
ex 6814 Слюда оброблена та вироби з неї, у тому числi агломерована чи регенерована слюда на паперовiй, картоннiй чи iншiй основi чи без неї Виробництво з обробленої слюди (у тому числi агломерованої або реконструйованої слюди)  
Група 69 Керамiчнi вироби Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex Група 70 Скло та вироби зi скла, за винятком Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex 7003, ex 7004 та ex 7005 Скло з невiдбивальним шаром Виробництво з матерiалiв позицiї 7001  
7006 Скло товарних позицiй 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравiроване, свердлене, емальоване або оброблене в iнший спосiб, але не оправлене або не комбiноване з iншими матерiалами:    
  - Товсте листове скло, покрите дiелектричною тонкою плiвкою i напiвпровiдниковим рiвнем вiдповiдно до стандарту SEMII47
____________
47 SEMII - Iнститут напiвпровiдникового устаткування та матерiалiв.
Виробництво з матерiалiв (субстратiв) позицiї 7006;  
  - Iншi Виробництво з матерiалiв позицiї 7001  
7007 Скло безпечне, у тому числi скло змiцнене (загартоване) чи багатошарове Виробництво з матерiалiв позицiї 7001  
7008 Багатошаровi iзоляцiйнi вироби склянi Виробництво з матерiалiв позицiї 7001  
7009 Дзеркала склянi, у рамах чи без рам, у тому числi дзеркала заднього огляду Виробництво з матерiалiв позицiї 7001  
7010 Бутлi, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та iншi ємностi, склянi для зберiгання i транспортування або упаковування товарiв; банки склянi для консервування; пробки, кришки та iншi засоби для закупорювання, склянi Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт або
Нарiзка скляних виробiв, якщо вартiсть ненарiзаного скла не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
7013 Посуд столовий, кухонний, туалетнi речi, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогiчних цiлей, крiм виробiв товарної позицiї 7010 або 7018 Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт або
чи
Нарiзка скляних виробiв, якщо вартiсть ненарiзаного скла не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
чи
Ручна обробка (за винятком м'якого друку) скляного виробу, якщо вартiсть скляного виробу ручної видувки не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
ex 7019 Вироби (крiм пряжi) зi скловолокна Виробництво з:
- нефарбованих пасм, пропущених задирок або вiдламаних пучкiв, або
- скляної шерстi
 
ex Група 71 Перли природнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети; за винятком: Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex 7101 Перли природнi чи культивованi, обробленi або необробленi, сортованi або несортованi, але ненанизанi, неоправленi i незакрiпленi; природнi чи культивованi перли, тимчасово нанизанi для зручностi транспортування Виробництво, де вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
ex 7102, ex 7103 та ex 7104 Обробленi коштовнi i напiвкоштовнi каменi (природнi, синтетичнi або регенерованi) Виробництво з необроблених коштовних або напiвкоштовних каменiв  
7106, 7108 та 7110 Дорогоцiннi метали:    
  - Необробленi Виробництво з матерiалiв, що не класифiкуються в товарних позицiях 7106, 7108 або 7110
чи
Електролiтичне, термiчне або хiмiчне збагачення дорогоцiнних металiв, що належать до позицiї 7106, 7108 або 7110,
чи
Сплавлення дорогоцiнних металiв, що класифiкуються у позицiї 7106, 7108 або 7110, один з одним, або з недорогоцiнними металами;
 
  - Напiвобробленi або у формi порошку Виробництво з необроблених дорогоцiнних металiв  
ex 7107, ex 7109 та ex 7111 Метали недорогоцiннi, плакiрованi дорогоцiнними металами, напiвобробленi Виробництво з недорогоцiнних металiв, плакiрованих дорогоцiнними металами, необроблених  
7116 Вироби з природних або культивованих перлiв, з дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння (природного, штучного чи реконструйованого): Виробництво, де вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
7117 Бiжутерiя: Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт або  
    Виробництво з частин недорогоцiнних металiв, не плакiрованих i не покритих дорогоцiнними металами, враховуючи, що вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
ex Група 72 Чорнi метали, за винятком: Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
7207 Напiвфабрикати iз залiза i нелегованої сталi Виробництво з матерiалiв позицiй 7201, 7202, 7203, 7204 або 7205  
7208 до 7216 Прокат плоский, прутки, стержнi, куточки, профiлi i секцiї iз залiза нелегованої сталi Виробництво з брускiв або iнших первинних форм позицiї 7206  
7217 Дрiт iз залiза або нелегованої сталi Виробництво з напiвфабрикатiв позицiї 7207  
ex 7218, 7219 до 7222 Напiвфабрикати, прокат плоский, прутки, стержнi, куточки, профiлi i секцiї з нержавiючої сталi Виробництво з брускiв або iнших первинних форм позицiї 7218  
7223 Дрiт з нержавiючої сталi Виробництво з напiвфабрикатiв позицiї 7218  
ex 7224, 7225 до 7228 Напiвфабрикати, прокату плоский гарячекатаний, прутки i стержнi, у вiльно змотаних бухтах; куточки, профiлi i секцiї з iншої легованої сталi; прутки i стержнi порожнистi з легованої або нелегованої сталi Виробництво з брускiв або iнших первинних форм позицiї 7206, 7218 або 7224  
7229 Дрiт з iншої легованої сталi Виробництво з напiвфабрикатiв позицiї 7224  
ex Група 73 Вироби iз залiза або сталi, за винятком: Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex 7301 Шпунтовi конструкцiї Виробництво з матерiалiв позицiй 7206.  
7302 Вироби з чорних металiв, використовуванi для залiзничних або трамвайних колiй, такi: рейки, контррейки i зубчастi рейки, перевiднi рейки, хрестовини глухого перетину, перевiднi штанги i iншi поперечнi з'єднання, шпали, стиковi накладки i пiдкладки, клини, опорнi плити, рейковi болти крюкiв, подушки i розтяжки, станини, поперечки та iншi деталi, призначенi для з'єднання або крiплення рейок Виробництво з матерiалiв позицiй 7206.  
7304, 7305 та 7306 Труби, трубки i профiлi порожнистi з чорних металiв (крiм чавунного литва) i сталi. Виробництво з матерiалiв позицiй 7206, 7207, 7218 або 7224  
ex 7307 Фiтинг для труб або трубок, з нержавiючої сталi (ISO N X5CrNiMo1712), що складаються з кiлькох частин Токарна обробка, свердлiння, розгортання, нарiзка рiзьблення, видалення задирок та пiскоструминне очищення кованих заготiвель, якщо їх вартiсть не перевищує 35 % цiни франко-завод продукту  
7308 Металоконструкцiї (за винятком збiрних будiвельних конструкцiй товарної позицiї 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти, решiтчастi щогли, покрiвлi, каркаси до покрiвлi, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металiв; листи, стержнi, кутики, фасоннi профiлi, труби та аналогiчнi вироби, з чорних металiв, призначенi для використання у металоконструкцiях: Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт. Проте зварнi куточки, профiлi i секцiї позицiї 7301 не можуть використовуватися  
ex 7315 Ланцюги шарнiрнi Виробництво, де вартiсть усiх використовуваних матерiалiв позицiї 7315 не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
ex Група 74 Мiдь i вироби з мiдi, за винятком: Виробництво:
- де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт, та
- де вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
7401 Штейн мiдний; мiдь (обложена мiдь) цементацiї Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
7402 Нерафiнована мiдь; мiднi аноди для електролiтичного рафiнування Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
7403 Рафiнована мiдь i мiднi сплави, необробленi:    
  - рафiнована мiдь; Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
  - мiднi сплави i рафiнована мiдь, що мiстять iншi елементи Виробництво з рафiнованої мiдi, необробленої або з вiдходiв та лому мiдного  
7404 Вiдходи i брухт мiднi Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
7405 Лiгатури на основi мiдi Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex Група 75 Нiкель i вироби з нього, за винятком: Виробництво:
- де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт, та
- де вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
7501 до 7503 Штейн нiкелевий, агломерати оксидiв нiкелю i iншi промiжнi продукти нiкелевої металургiї; необроблений нiкель; вiдходи i лом нiкелю Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex Група 76 Алюмiнiй i вироби з нього, за винятком: Виробництво,
- де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт, та
- де вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
7601 Необроблений алюмiнiй Виробництво,
- де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт, та
- де вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
та
Виробництво термiчною або електролiтичною обробкою з нелегованого алюмiнiю або вiдходiв та лому алюмiнiю
 
7602 Вiдходи i лом алюмiнiю Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт  
ex 7616 Вироби з алюмiнiю, крiм дротяної тканини, сiтки, грат, тканини, обгороджувань, огорож, армованих виробiв i подiбних виробiв (у тому числi стрiчок у виглядi ланцюга) з алюмiнiєвого дроту, а також развальцованного металу алюмiнiю Виробництво,
- де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт
- однак тонкий металевий дрiт, сiтка, грати, мережi, огорожа, армованi вироби i подiбнi вироби (у тому числi стрiчки у виглядi ланцюга) з алюмiнiєвого дроту, а також развальцованного металу алюмiнiю також можуть використовуватися, а також
- де вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
Група 77 Резерв для можливого подальшого використання в ГС    
ex Група 78 Свинець i вироби з нього, за винятком: Виробництво,
- де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт, та
- де вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
7801 Необроблений свинець:    
  - рафiнований свинець Виробництво з "слиткового" або "робочого" свинцю  
  - iншi Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.
Проте не можуть бути використанi вiдходи i лом позицiї 7802
 
7802 Вiдходи i лом свинцевi Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.  
ex Група 79 Цинк i вироби з нього, за винятком: Виробництво,
- де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт, та
- де вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
7901 Необроблений цинк Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.
Проте не можуть бути використанi вiдходи i лом позицiї 7902
 
7902 Вiдходи i лом цинковi Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.  
ex Група 80 Олово i вироби з нього, за винятком: Виробництво,
- де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт, та
- де вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту
 
8001 Необроблене олово; Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.
Проте не можуть бути використанi вiдходи i лом позицiї 8002
 
8002 та 8007 Вiдходи i лом олов'янi; вироби з олова iншi Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.  
Група 81 Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них:    
  - iншi недорогоцiннi метали, обробленi; вироби з них; Виробництво, де вартiсть усiх використовуваних матерiалiв, що класифiкуються в тiй самiй товарнiй позицiї, що i продукт, не перевищує 50 % цiни франко-завод продукту  
  - Iншi Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.  
ex Група 82 Iнструменти, ножовi вироби, ложки i вилки з базисних металiв; їх частини з недорогоцiнних металiв, за винятком: Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.  
8206 Iнструменти з двох чи бiльше товарних позицiй 8202 - 8205, в наборах призначених для роздрiбного продажу Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iнших товарних позицiях, чим 8202 - 8205. Проте iнструменти позицiй 8202 - 8205 можуть бути включенi до набору, якщо їхня вартiсть не перевищує 15 % цiни франко-завод набору.  
8207 Iнструмент змiний для ручних знарядь з механiчним приводом чи без нього, або для верстатiв (наприклад, для пресування, штампування, нарiзки рiзьблення, свердлiння, розточування, прошивки, фрезерування, токарної обробки або загвинчування), у тому числi iнструмент для волочiння або екструдування металу, iнструмент для бурiння скельних порiд або ґрунтiв Виробництво:
- де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт, та
- де вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
 
8208 Ножi та рiзальнi леза для машин або механiчних пристроїв: Виробництво:
- де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт, та
- де вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
 
ex 8211 Ножi з рiзальним лезом, зубчастi або незубчастi (у тому числi ножi для обрiзування дерев), крiм ножiв товарної позицiї 8208, та леза для них: Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.
Проте рiзальнi леза i рукiв'я з недорогоцiнних металiв можуть бути використанi
 
8214 Iншi вироби ножовi (наприклад, машинки для пiдстригання волосся, спецiальнi ножi для м'ясникiв, рiзаки, спецiальнi кухоннi ножi та сiкачi, ножi для паперу); манiкюрнi або педикюрнi iнструменти та набори (у тому числi пилочки для нiгтiв): Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.
Проте рукiв'я з недорогоцiнних металiв можуть бути використанi
 
8215 Ложки, виделки, ополоники, шумiвки, лопаточки для тортiв, спецiальнi ножi для риби, масла, щипчики для цукру та аналогiчний посуд та прибори кухоннi або столовi: Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.
Проте рукiв'я з недорогоцiнних металiв можуть бути використанi
 
ex Група 83 Iншi вироби з недорогоцiнних металiв, за винятком: Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.  
ex 8302 Iнша крiпильна арматура i аналогiчнi вироби, вживанi в будiвлях, а також автоматичнi двернi механiзми Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.
Проте можуть використовуватися iншi матерiали, що класифiкуються у позицiї 8302, якщо їх вартiсть не перевищує 20 % цiни франко-завод продукту
 
ex 8306 Статуетки i iншi прикраси з недорогоцiнних металiв Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт.
Проте можуть використовуватися iншi матерiали, що класифiкуються у позицiї 8306, якщо їх вартiсть не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
 
ex Група 84 Ядернi реактори, котли, устаткування i механiчнi пристрої; їх частини, за винятком: Виробництво:
- де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт, та
- де вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
ex 8401 Тепловидiляючi елементи (твели) Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт. Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8402 Паровi або рiзновиди парових котлiв (крiм водяних котлiв, призначених для центрального опалювання, здатних також виробляти пару низького тиску); водянi котли з пароперегрiвачем Виробництво:
- де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт, та
- де вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
8403 та ex 8404 Котли центрального опалювання, крiм котлiв позицiї N 8402 i допомiжне устаткування для котлiв центрального опалювання Виробництво, де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, чим 8403 або 8404 Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
8406 Турбiни на водянiй парi та iншi паровi турбiни: Виробництво, при якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8407 Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, iз зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня: Виробництво, при якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8408 Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi): Виробництво, при якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8409 Частини, призначенi виключно або здебiльшого для двигунiв товарної позицiї 8407 або 8408: Виробництво, при якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8411 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни: Виробництво:
- де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт, та
- при якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
8412 Iншi двигуни та силовi установки: Виробництво, при якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
ex 8413 Ротацiйнi насоси Виробництво:
- де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт, та
- при якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
ex 8414 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром чи без нього: Виробництво:
- де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт, та
- при якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
8415 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, у тому числi кондицiонери, у яких вологiсть не регулюється окремо: Виробництво, при якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
8418 Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря, товарної позицiї 8415: Виробництво:
- де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт
- при якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту, та
- вартiсть усiх використовуваних матерiалiв, що не походять, не перевищує вартiсть використаних матерiалiв, що походять
Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
ex 8419 Устаткування для деревообробної, паперової i картонної промисловостi Виробництво, при якому
- вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту, та
- в межах зазначеного вище обмеження, матерiали, що класифiкуються в тiй самiй позицiї, що й продукт, використовуються лише в обсязi до 25 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8420 Каландри або iншi валковi машини, крiм призначених для обробки металiв чи скла, та валки для цих машин: Виробництво, при якому
- вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту, та
- в межах зазначеного вище обмеження, матерiали, що класифiкуються в тiй самiй позицiї, що й продукт, використовуються лише в обсязi до 25 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8423 Обладнання для зважування (крiм терезiв чутливiстю 0,05 г або вище), у тому числi лiчильнi або контролювальнi машини, якi приводяться в дiю силою ваги вантажу; гирi для будь-яких ваг або терезiв: Виробництво:
- де усi використовуванi матерiали класифiкуються в iншiй товарнiй позицiї, нiж продукт, та
- при якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 25 % цiни франко-завод продукту
8425 до 8428 Пiдйомники, навантажувальнi механiзми, завантажувальнi i розвантажувальнi механiзми Виробництво, при якому
- вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту, та
- в межах зазначеного вище обмеження, матерiали, що класифiкуються у позицiї N 8431, використовуються лише в обсязi до 10 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8429 Самохiднi бульдозери, автогрейдери i грейдери, планувальники, скрепери, механiчнi лопати, екскаватори, одноковшовi навантажувачi, машини трамбiвок i катки дорожнi:    
  - Катки дорожнi; Виробництво, при якому вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту  
  - Iншi Виробництво, при якому
- вартiсть усiх використовуваних матерiалiв не перевищує 40 % цiни франко-завод продукту, та
- в межах зазначеного вище обмеження, матерiали, якi що класифiкуються у позицiї 8431, використовуються лише в обсязi до 10 % цiни франко-завод продукту
Виробництво, при якому вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 30 % цiни франко-завод продукту
8430 Iншi машини та механiзми для перемiщування, планування, профiлювання, розроблення, вирiвнювання, трамбування, ущiльнення, виймання або бурiння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витя