УГОДА

про сiльське господарство мiж Україною та Королiвством Норвегiя

Офiцiйний переклад.

Стаття 1
Сфера дiї

     Ця Угода, яка стосується торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю мiж Україною та Королiвством Норвегiя (далi - Норвегiя) (далi - Сторони), укладається на додаток до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та державами ЄАВТ (далi - Угода про вiльну торгiвлю), яку пiдписано 24 червня 2010 року i, зокрема, вiдповiдно до статтi 2.1 Угоди про вiльну торгiвлю. Ця Угода є частиною документiв, якими створюється зона вiльної торгiвлi мiж Україною та державами ЄАВТ.

Стаття 2
Сфера застосування

     Ця Угода застосовується до заходiв, якi прийнятi чи пiдтримуються Сторонами стосовно сiльськогосподарської продукцiї, що:

     a) класифiкується в главах 1 - 24 Гармонiзованої системи опису та кодування (далi - ГС) i не включається до додаткiв II або III до Угоди про вiльну торгiвлю, а також

     b) охоплюється додатком I до Угоди про вiльну торгiвлю.

Стаття 3
Тарифнi поступки

     Україна повинна надавати тарифнi поступки на сiльськогосподарську продукцiю, яка походить з Норвегiї та яку зазначено в додатку I до цiєї Угоди. Норвегiя повинна надавати тарифнi поступки на сiльськогосподарську продукцiю, яка походить з України та яку зазначено в додатку II до цiєї Угоди.

Стаття 4
Правила визначення походження товарiв та порядок митного проходження

     1. Правила визначення походження товарiв та положення про спiвробiтництво в митних справах, якi мiстяться в Протоколi про правила визначення походження до Угоди про вiльну торгiвлю, повиннi застосовуватися до цiєї Угоди, крiм випадкiв, передбачених у пунктi 2. Будь-якi посилання на "держави ЄАВТ" у цьому Протоколi повиннi розумiтись як такi, що стосуються Норвегiї.

     2. Для цiлей цiєї Угоди застосовуються mutatis mutandis статтi 3 й 4 Протоколу про правила визначення походження до Угоди про вiльну торгiвлю з визнанням лише двосторонньої кумуляцiї мiж Сторонами.

Стаття 5
Переговори

     Сторони розглядають будь-якi труднощi, якi можуть виникнути в їхнiй торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю, а також докладають зусиль для пошуку вiдповiдних рiшень.

Стаття 6
Дальша лiбералiзацiя

     Сторони зобов'язуються продовжувати докладати зусиль для досягнення дальшої лiбералiзацiї їхньої торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю, беручи до уваги структуру такої торгiвлi мiж ними, особливу чутливiсть такої продукцiї та розвиток сiльськогосподарської полiтики з кожного боку. Сторони на вимогу кожної Сторони повиннi проводити консультацiї для досягнення цiєї цiлi, у тому числi через полiпшення доступу до ринку шляхом скорочення або скасування мита на сiльськогосподарську продукцiю й через розширення перелiку сiльськогосподарської продукцiї, яку охоплює ця Угода.

Стаття 7
Положення Угоди про вiльну торгiвлю

     Такi положення Угоди про вiльну торгiвлю повиннi застосовуватися мiж Сторонами Угоди: статтi 1.4 (Територiальне застосування), 1.5 (Центральнi, регiональнi й мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування), 1.6 (Прозорiсть), 2.6 (Обмеження iмпорту й експорту), 2.8 (Санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи), 2.9 (Технiчне регулювання), 2.12 (Державнi торговельнi пiдприємства), 2.16 (Двостороннi захиснi заходи), 2.17 (Загальнi винятки), 2.18 (Винятки безпеки), а також глава 9 (Вирiшення спорiв). Цим вони вводяться до змiсту та є частиною цiєї Угоди, mutatis mutandis.

Стаття 8
Захиснi заходи у сферi сiльського господарства

     1. Захиснi заходи стосовно сiльськогосподарської продукцiї, повиннi вживатися вiдповiдно до умов, викладених у пунктi 1 статтi 2.16 Угоди про вiльну торгiвлю.

     2. Захисний захiд не повинен уживатися на перiод, що перевищує один рiк, i може складатися з такого:

     a) збiльшення iмпортного мита на вiдповiдну продукцiю до рiвня, який не перевищує застосовної на момент ужиття захисного заходу ставки мита, що застосовується згiдно з режимом найбiльшого сприяння на таку продукцiю, або

     b) уведення тарифної квоти для преференцiйної торгiвлi, яка ґрунтується на iсторичних обсягах торгiвлi за п'ять попереднiх рокiв, за винятком значно збiльшених обсягiв iмпорту, якi спричинили введення захисного заходу.

     3. До вжиття захисного заходу Сторона повинна письмово повiдомити iншiй Сторонi про захисний захiд, який повинно бути вжито. У межах 60 днiв пiсля повiдомлення Сторона, яка повiдомила про захисний захiд, повинна надати всю необхiдну iнформацiю про такий захисний засiб. На вимогу така Сторона проводить консультацiї зi Стороною, яка пiдпадає пiд дiю такого заходу, стосовно умов застосування заходу.

Стаття 9
Набрання чинностi та зв'язок мiж цiєю Угодою та Угодою про вiльну торгiвлю

     1. Ця Угода набирає чинностi в той самий день, коли Угода про вiльну торгiвлю набирає чинностi мiж Україною та Норвегiєю. Вона залишається чинною доти, доки Сторони залишаються Сторонами Угоди про вiльну торгiвлю.

     2. З iнформацiйною метою депозитарiй Угоди про вiльну торгiвлю повинен отримати копiю цiєї Угоди та ратифiкацiйну грамоту або документ про прийняття чи затвердження цiєї Угоди.

     На посвiдчення чого тi, що пiдписалися нижче, належним чином не те вповноваженi, пiдписали цю Угоду.

     Учинено в м. Рейк'явiк 24 червня 2010 року у двох оригiнальних примiрниках англiйською мовою.

За Україну За Королiвство Норвегiя

 

Додаток I

Вiдповiдно до статтi 3
Тарифнi поступки України

     1. Мито на iмпорт в Україну товарiв, що походять з Норвегiї та позначенi в таблицi позначкою "0", повиннi бути скасованi з 1 сiчня 2012 року.

     2. Мито на iмпорт в Україну товарiв, що походять з Норвегiї та позначенi в таблицi позначкою "3", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiку:

     • з 1 сiчня 2012 року до 75 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2013 року до 50 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2014 року до 25 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2015 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.

     3. Мито на iмпорт в Україну товарiв, що походять з Норвегiї та позначенi в таблицi позначкою "5", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiку:

     • з 1 сiчня 2012 року до 83 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2013 року до 67 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2014 року до 50 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2015 року до 34 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2016 року до 17 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2017 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.

     4. Мито на iмпорт в Україну товарiв, що походять з Норвегiї та позначенi в таблицi позначкою "7", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiку:

     • з 1 сiчня 2012 року до 87 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2013 року до 75 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2014 року до 62 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2015 року до 50 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2016 року до 37 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2017 року до 25 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2018 року до 12 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2019 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.

HS 2007
KN 2002
Опис товарiв Iмпортнi мита, %, або €/од. Перехiдний перiод
101101000 - - конi 0 0
101109000 - - iншi 0 0
101901100 - - - для забою 5 5
101901900 - - - iншi 5 5
101903000 - - вiслюки 5 5
101909000 - - мули та лошаки 5 5
102101000 - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) 0 0
102103000 - - корови 0 0
102109000 - - iншi 0 0
102900500 - - - масою не бiльше 80 кг 5 7
102902100 - - - - для забою 5 7
102902900 - - - - iншi 5 7
102904100 - - - - для забою 5 7
102904900 - - - - iншi 15 7
102905100 - - - - - для забою 5 7
102905900 - - - - - iншi 5 7
102906100 - - - - - для забою 5 7
102906900 - - - - - iншi 5 7
102907100 - - - - - для забою 5 7
102907900 - - - - - iншi 5 7
102909000 - - iншi 5 7
103100000 - чистопороднi племiннi тварини 0 0
103911000 - - - свiйськi види 5 7
103919000 - - - iншi 5 7
103921100 - - - - свиноматки масою не менше 160 кг, що опоросилися принаймнi один раз 8 7
103921900 - - - - iншi 8 7
103929000 - - - iншi 8 7
104101000 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0
104103000 - - - ягнята (вiком до одного року) 2 5
104108000 - - - iншi 2 5
104201000 - - чистопороднi племiннi тварини 2 5
104209000 - - iншi 2 5
105111100 - - - - яєчнi породи 0 0
105111900 - - - - iншi 0 0
105119100 - - - - яєчнi породи 0 0
105119900 - - - - iншi 0 0
105120000 - - iндики 2 5
105192000 - - - гуси 2 5
105199000 - - - качки та цесарки 2 5
105940010 - - - курчата племiннi 90 - 120-деннi 0 0
105940090 - - - iншi 10 7
105991000 - - - качки 10 7
105992000 - - - гуси 10 7
105993000 - - - iндики 10 7
105995000 - - - цесарки 10 7
106110010 - - - для зоопаркiв 0 0
106110090 - - - iншi 10 5
106120010 - - - для зоопаркiв 0 0
106120090 - - - iншi 10 5
106191000 - - - кролi свiйськi 10 5
106199010 - - - - для зоопаркiв 0 0
106199090 - - - - iншi 10 5
106200010 - - для зоопаркiв 0 0
106200090 - - iншi 10 5
106310010 - - - для зоопаркiв 0 0
106310090 - - - iншi 10 5
106320010 - - - для зоопаркiв 0 0
106320090 - - - iншi 10 5
106391010 - - - - для зоопаркiв 0 0
106391090 - - - - iншi 10 5
106399010 - - - - для зоопаркiв 0 0
106399090 - - - - iншi 10 5
106900010 - - для зоопаркiв 0 0
106900090 - - iншi 10 5
204100000 - тушi та половини туш ягнят, свiжi або охолодженi 10 7
204210000 - - тушi та половини туш 10 7
204221000 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 7
204223000 - - - хребтовi краї спинної частини та (або) нирковi частини 10 7
204225000 - - - ноги 10 7
204230000 - - безкiсткове 10 7
204300000 - тушi та половини туш ягнят, мороженi 10 7
204410000 - - тушi та половини туш 10 7
204421000 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 7
204423000 - - - хребтовi краї спинної частини та (або) нирковi частини 10 7
204425000 - - - ноги 10 7
204429000 - - - iншi 10 7
204431000 - - - ягнят 10 7
204439000 - - - iншi 10 7
204501100 - - - тушi та половини туш 10 7
204501300 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 7
204501500 - - - хребтовi краї спинної частини та (або) нирковi частини 10 7
204501900 - - - ноги та половинки нiг 10 7
204503100 - - - - вiдруби з кiсткою 10 7
204503900 - - - - вiдруби без кiстки 10 7
204505100 - - - тушi та половини туш 10 7
204505300 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 7
204505500 - - - хребтовi краї спинної частини та (або) нирковi частини 10 7
204505900 - - - ноги 10 7
204507100 - - - - вiдруби з кiсткою 10 7
204507900 - - - - вiдруби без кiстки 10 7
206101000 - - для виробництва фармацевтичної продукцiї 15 7
206109100 - - - печiнки 15 7
206210000 - - язики 12 7
206220000 - - печiнки 15 7
206291000 - - - для виробництва фармацевтичної продукцiї 12 7
206300000 - зi свинини, свiжої чи охолодженої 15 7
206410000 - - печiнки 10 7
206492000 - - - з домашньої свинини 10 7
206498000 - - - iншi 10 7
206801000 - - для виробництва фармацевтичної продукцiї 15 7
206901000 - - для виробництва фармацевтичної продукцiї 15 7
206909100 - - - з коней, вiслюкiв, мулiв та лошакiв 15 7
206909900 - - - з овець та кiз 15 7
207365100 - - - - - - гусей 15 7
207365300 - - - - - - качок i цесарок 15 7
207368100 - - - - - гусяча жирна печiнка 15 7
207368500 - - - - - качина жирна печiнка 15 7
504000000 Кишки, сечовi мiхурi та шлунки тварин (iншi, нiж риб'ячi), цiлi та шматками, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або в розсолi, сушенi або копченi 5 7
506100000 - осеїн та кiстки, обробленi кислотою 20 7
506900000 - iншi 20 7
511100000 - сперма бикiв 0 0
511991010 - - - - сухожилля та жили (для медичних цiлей) 0 0
511991090 - - - - iншi 5 0
511993100 - - - - необробленi 5 5
511993900 - - - - iншi 5 5
511998510 - - - - ембрiони великої рогатої худоби 0 0
511998590 - - - iншi 0 0
601101000 - - гiацинти 5 5
601102000 - - нарциси 5 5
601103000 - - тюльпани 5 5
601104000 - - гладiолуси 5 5
601109000 - - iншi 5 5
601201000 - - рослини та коренi цикорiю 5 5
601203000 - - орхiдеї, гiацинти, нарциси й тюльпани 5 5
601209000 - - iншi 5 5
602101000 - - винограду 5 5
602109000 - - iншi 5 5
602201000 - - живцi винограду, щепленi чи укорiненi 5 5
602209000 - - iншi 5 5
602300000 - рододендрони та азалiї, щепленi чи нещепленi 20 5
602401000 - - нещепленi 5 5
602409000 - - щепленi 5 5
602901000 - - мiцелiй грибiв 10 5
602902000 - - рослини ананасу 10 5
602903000 - - рослини овочевих культур, суницi та полуницi 10 5
602904100 - - - - - дерева лiсовi 15 5
602904500 - - - - - - живцi укорiненi та молодi рослини 15 5
602904900 - - - - - - iншi 15 5
602905100 - - - - - багаторiчнi рослини 15 5
602905900 - - - - - iншi 15 5
602907000 - - - - живцi укорiненi та молодi рослини, за винятком кактусiв 15 5
602909100 - - - - - квiтковi рослини з пуп'янками чи квiтучi, за винятком кактусiв 15 5
602909900 - - - - - iншi 15 5
603110010 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5
603110090 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5
603120010 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5
603120090 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5
603130010 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5
603130090 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5
603140010 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5
603140090 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5
603191010 - - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5
603191090 - - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5
603199010 - - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5
603199090 - - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5
603900000 - iншi 5 5
604101000 - - ягель 10 5
604109000 - - iншi 10 5
604912000 - - - рiздвянi дерева 10 5
604914000 - - - гiлки хвойних дерев 10 5
604919000 - - - iншi 10 5
604991010 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня 5 5
604991090 - - - - з 1 травня до 31 жовтня 10 5
604999010 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня 5 5
604999090 - - - - з 1 травня до 31 жовтня 10 5
701100000 - насiннєва 2 5
701901000 - - для виробництва крохмалю 10 5
701905000 - - - молода, з 1 сiчня до 30 червня 10 5
701909000 - - - iнша 10 5
703101100 - - - насiннєва 10 5
703101900 - - - iнша 10 5
703109000 - - цибуля-шалот 10 5
703200000 - часник 10 5
703900000 - цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi 20 5
704100000 - капуста цвiтна та капуста броколi 10 5
704200000 - капуста брюссельська 20 5
704901000 - - капуста бiлоголова та червоноголова 20 5
704909000 - - iнша 20 5
705110000 - - головчастi сорти 20 5
705190000 - - iншi 20 5
705210000 - - цикорiй звичайний (Cichorium intybus var. foliosum) 20 5
705290000 - - iнший 20 5
706100000 - морква та рiпа 20 5
706901000 - - селера коренева 20 5
706903000 - - хрiн звичайний (Cochlearia armoracia) 20 5
706909000 - - iншi 20 5
707009000 - корнiшони 10 5
708100000 - горох (Pisum sativum) 20 5
708200000 - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 20 5
708900000 - iншi бобовi овочi 20 5
709200000 - спаржа 20 5
709300000 - баклажани (бадрiджани) 20 5
709400000 - селера, iнша, нiж селера коренева 20 5
709510000 - - гриби роду Agaricus, свiжi чи охолодженi 20 5
709591000 - - - лисички 20 5
709593000 - - - бiлi гриби 20 5
709595000 - - - трюфелi 20 5
709599000 - - - iншi 10 5
709601000 - - солодкий перець 20 5
709609100 - - - роду Capsicum для виробництва капсицину чи олiйно-смолистих барвникiв 17 5
709609500 - - - для промислового виробництва ефiрних олiй чи резиноїдiв 20 5
709609900 - - - iнший 15 5
709700000 - шпинат, шпинат новозеландський i лобода 15 5
709901000 - - салатнi овочi, iншi, нiж салат-латук (Lactuca sativa) i цикорiй (Cichorium spp.) 10 5
709902000 - - буряк листовий i артишок iспанський 10 5
709903100 - - - призначенi для використання, iншого, нiж виробництво олiї 10 5
709903900 - - - iншi 10 5
709904000 - - каперси 10 5
709905000 - - фенхель 20 5
709906000 - - цукрова кукурудза 20 5
709907000 - - кабачки 20 5
709908000 - - артишоки 20 5
709909000 - - iншi 20 5
710100000 - картопля 15 5
710210000 - - горох (Pisum sativum) 10 5
710220000 - - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 10 5
710290000 - - iншi 10 5
710300000 - шпинат, шпинат новозеландський i лобода 20 5
710801000 - - маслини, або оливки 10 5
710805100 - - - перець солодкий 15 5
710805900 - - - iнший 15 5
710806100 - - - роду Agaricus 15 5
710806900 - - - iншi 15 5
710807000 - - помiдори 15 5
710808000 - - артишоки 15 5
710808500 - - спаржа 7 5
710809500 - - iншi 15 5
710900000 - овочевi сумiшi 10 5
711201000 - - призначенi для використання, iншого, нiж виробництво олiї 5 5
711209000 - - iншi 5 5
711400000 - огiрки, корнiшони 20 5
711590000 - - iншi 20 5
711901000 - - - перець роду Capsicum або роду Pimenta, крiм солодкого перцю 20 5
711905000 - - - цибуля рiпчаста 20 5
711907000 - - - каперси 5 5
711908000 - - - iншi 20 5
711909000 - - овочевi сумiшi 20 5
712200000 - цибуля рiпчаста 15 5
712310000 - - гриби роду Agaricus 5 5
712320000 - - аурикулярiї (Auricularia spp.) 5 5
712330000 - - тремеловi гриби (Tremella spp.) 5 5
712390000 - - iншi 5 5
712900500 - - картопля, у тому числi нарiзана шматками чи скибками, але без будь-якої дальшої обробки 20 5
712901100 - - - гiбрид для сiвби 20 5
712901900 - - - iнша 10 5
712903000 - - помiдори 20 5
712905000 - - морква 20 5
712909000 - - iншi 20 5
713101000 - - для сiвби 0 0
713109000 - - iнший 5 5
713200000 - турецький горох 10 5
713310000 - - квасоля видiв Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczek 15 5
713320000 - - квасоля дрiбна червона (адзукi) (Phaseolus або Vigna angularis) 20 5
713331000 - - - для сiвби 5 5
713339000 - - - iнша 5 5
713390000 - - iншi 10 5
713400000 - сочевиця 10 5
713500000 - боби кормовi, або кiнськi, великонасiннєвi (Vicia faba var. Major) i боби кормовi, або кiнськi, дрiбнонасiннєвi (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor) 20 5
713900000 - iншi 20 5
714101000 - - гранули з муки чи крупiв 0 0
714109100 - - - якi призначаються для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльше, нiж 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки й мороженi, порiзанi чи непорiзанi 0 0
714109900 - - - iншi 0 0
714201000 - - свiжа, цiла, призначена для їжi 20 5
714209000 - - iнша 0 0
714901100 - - - якi призначаються для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльше, нiж 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки мороженi, порiзанi чи непорiзанi 20 5
714901900 - - - iншi 20 5
714909000 - - iншi 0 0
801110000 - - висушенi 0 0
801190000 - - iншi 0 0
801210000 - - у шкаралупi 10 7
801220000 - - без шкаралупи 10 7
801310010 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
801310090 - - - iншi 10 7
801320010 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
801320090 - - - iншi 5 5
802111010 - - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
802111090 - - - - iнший 5 5
802119010 - - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
802119090 - - - - iнший 5 5
802121010 - - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
802121090 - - - - iнший 5 5
802129010 - - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
802129090 - - - - iнший 5 5
802210010 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
802210090 - - - iншi 5 5
802220010 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
802220090 - - - iншi 0 0
802310000 - - у шкаралупi 10 7
802320000 - - без шкаралупи 10 7
802400000 - їстiвнi каштани (Castanea spp.) 5 5
802500000 - фiсташки 5 5
802600000 - горiхи макадамiї 15 7
802902000 - - горiхи ареки (чи бетель), горiхи коли та пекан 15 7
802905000 - - горiшки кедровi 15 7
802908510 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
802908590 - - - iншi 15 7
803001100 - - плантайни 0 0
803001900 - - iншi 0 0
803009000 - сушенi 0 0
804100000 - фiнiки 3 3
804201000 - - свiжий 3 3
804209000 - - сушений 3 3
804300000 - ананаси 3 3
804400000 - авокадо 3 3
804500000 - гуаява, манго та мангостан 0 0
805102000 - - апельсини солодкi, свiжi 0 0
805108000 - - iншi 0 0
805201000 - - клементини 0 0
805203000 - - монреаль i сатсума 0 0
805205000 - - мандарини та вiлкiнги 0 0
805207000 - - танжерини 0 0
805209000 - - iншi 0 0
805400000 - грейпфрути, включаючи помело 0 0
805501000 - - лимони (Citrus limon, Citrus limonum) 0 0
805509000 - - лайми (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 0 0
805900000 - iншi 0 0
806109000 - - iнший 10 7
806201000 - - коринка 0 0
806203000 - - султана 0 0
806209000 - - iнший 0 0
807110010 - - - з 1 грудня до 31 березня 0 0
807110090 - - - з 1 квiтня до 30 листопада 20 7
807190010 - - - з 1 грудня до 31 березня 0 0
807190090 - - - з 1 квiтня до 30 листопада 20 7
807200000 - папая 0 0
808101000 - - яблука для сидру, насипом, з 16 вересня до 15 грудня 10 7
808108010 - - - з 1 грудня до 31 березня 0 0
808201000 - - - груши для сидру, насипом, з 1 серпня до 31 грудня 10 7
808205010 - - - - з 1 грудня до 31 березня 5 7
808205090 - - - - з 1 квiтня до 30 листопада 10 7
808209000 - - айва 10 5
809301000 - - нектарини 5 5
809309000 - - iншi 5 5
809400500 - - сливи 5 5
809409000 - - терен 5 5
810100000 - суницi та полуницi 17 7
810201000 - - малина 20 7
810209000 - - iншi 20 7
810401000 - - брусниця (плоди рослини виду Vaccinium vitis-idaea) 20 7
810403000 - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 20 7
810405000 - - плоди рослин видiв Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum 20 7
810409000 - - iншi 20 7
810500000 - кiвi 0 0
810600000 - дурiан 10 0
810903000 - - тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут та саподила 10 0
810904000 - - пасифлора карамбола та пiтая 10 0
810905000 - - - чорна смородина 20 7
810906000 - - - червона смородина 20 7
810907000 - - - iншi 20 7
810909500 - - iншi 10 5
811101100 - - - з вмiстом цукру понад 13 % 10 5
811101900 - - - iншi 10 5
811109000 - - iншi 10 5
811201100 - - - з вмiстом цукру понад 13 % 10 5
811201900 - - - iншi 10 5
811203100 - - - малина 10 5
811203900 - - - чорна смородина 10 5
811205100 - - - червона смородина 10 5
811205900 - - - шовковиця й ожина, логановi ягоди 10 5
811209000 - - - iншi 10 5
811901100 - - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10 5
811901900 - - - - iншi 10 5
811903100 - - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10 5
811903900 - - - - iншi 10 5
811905000 - - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 10 5
811907000 - - - плоди рослин видiв Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium 10 5
811907500 - - - - вишня кисла (Prunus cerasus) 10 5
811908000 - - - - iншi 10 5
811908500 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10 5
811909500 - - - iншi 10 5
812902000 - - апельсини 20 7
812903000 - - папая 20 7
812904000 - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 20 7
812907000 - - гуаява, манго, мангостан, тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, саподила, пасифлора, карамбола, пiтая та тропiчнi горiхи 20 7
812909800 - - iншi 20 7
813100000 - абрикоси 0 0
813200000 - чорнослив 0 0
813401000 - - персики, у тому числi нектарини 12 5
813403000 - - грушi 12 5
813405000 - - папая 12 5
813406000 - - тамаринд 12 5
813407000 - - анакардiя, личi, джекфрут, саподила, пасифлора карамбола та пiтая 12 5
813409500 - - iншi 12 5
813501200 - - - - з папаї, тамаринду, анакардiї, личi, джекфрута, саподили, пасифлори, карамболи та пiтаї 5 5
813501500 - - - - iншi 5 5
813501900 - - - з чорносливом 5 5
813503100 - - - з тропiчних горiхiв 5 5
813503900 - - - iншi 5 5
813509100 - - - без чорносливу та iнжиру 5 5
813509900 - - - iншi 5 5
814000000 Шкiрки цитрусових або динь (у тому числi кавунiв), свiжi, мороженi, сушенi або консервованi для тимчасового зберiгання в розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їхню тимчасову консервацiю 20 5
903000000 Мате 5 5
904110000 - - неподрiбнений i немелений 0 0
904120000 - - подрiбнений або мелений 0 0
904201000 - - - стручковий перець солодкий 0 0
904203000 - - - iнший 0 0
904209000 - - подрiбненi або меленi 0 0
905000000 Ванiль 0 0
906110000 - - кориця (Cinnamomum zeylanicum Blume) 0 0
906190000 - - iнше 0 0
906200000 - подрiбненi або меленi 0 0
907000000 Гвоздика (цiлi плоди, квiтки та квiтконiжки) 0 0
908100000 - горiх мускатний 0 0
908200000 - мацiс 0 0
908300000 - кардамон 0 0
909100000 - насiння анiсу чи бодяну 0 0
909200000 - насiння корiандру 0 0
909300000 - насiння кумiну 0 0
909400000 - насiння кмину 0 0
909500000 - насiння фенхелю; ягоди ялiвцю 0 0
910100000 - iмбир 0 0
910201000 - - неподрiбнений i немелений 0 0
910209000 - - подрiбнений або мелений 0 0
910300000 - турмерик (куркума) 0 0
910911000 - - - неподрiбненi та немеленi 0 0
910919000 - - - подрiбненi або меленi 0 0
910991000 - - - насiння гуньби сiнної 0 0
910993100 - - - - - чебрець повзучий (Thymus serpyllum) 0 0
910993300 - - - - - iншi 0 0
910993900 - - - - подрiбнений або мелений 0 0
910995000 - - - лаврове листя 0 0
910996000 - - - каррi 0 0
910999100 - - - - неподрiбненi та немеленi 0 0
910999900 - - - - подрiбненi або меленi 0 0
1001100010 - - насiннєва 0 0
1001100090 - - iнша 10 5
1001901000 - - полба для сiвби 10 5
1001909100 - - - насiннєвi пшениця м'яка та меслин 0 0
1001909900 - - - iншi 10 5
1002000000 Жито 20 5
1003001000 - насiннєвий 5 5
1003009000 - iнший 5 5
1004000000 Овес 5 5
1005101100 - - - гiбриди подвiйнi та гiбриди топ-крос 0 0
1005101300 - - - гiбриди потрiйнi 0 0
1005101500 - - - гiбриди простi 0 0
1005101900 - - - iншi 0 0
1005109000 - - iнша 0 0
1005900000 - iнша 10 5
1006101000 - - для сiвби 5 5
1006102100 - - - - короткозерний 5 5
1006102300 - - - - середньозерний 5 5
1006102500 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006102700 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006109200 - - - - короткозерний 5 5
1006109400 - - - - середньозерний 5 5
1006109600 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006109800 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006201100 - - - короткозерний 5 5
1006201300 - - - середньозерний 5 5
1006201500 - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006201700 - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006209200 - - - короткозерний 5 5
1006209400 - - - середньозерний 5 5
1006209600 - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006209800 - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006302100 - - - - короткозерний 5 5
1006302300 - - - - середньозерний 5 5
1006302500 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006302700 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006304200 - - - - короткозерний 5 5
1006304400 - - - - середньозерний 5 5
1006304600 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006304800 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006306100 - - - - короткозерний 5 5
1006306300 - - - - середньозерний 5 5
1006306500 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006306700 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006309200 - - - - короткозерний 5 5
1006309400 - - - - середньозерний 5 5
1006309600 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006309800 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006400000 - рис битий 5 5
1007001000 - гiбрид для сiвби 2 3
1007009000 - iншi 2 3
1008100000 - гречка 20 7
1008200000 - просо 20 7
1008300000 - насiння канаркової трави 5 3
1008901000 - - тритикале 20 7
1008909010 - - - нешлiфоване насiння цицанiї водяної (Zizania aquatica) для їжi 1 0
1008909090 - - - iншi 20 7
1101001100 - - з твердої пшеницi 15 7
1101001500 - - з м'якої пшеницi та полби 15 7
1101009000 - борошно з меслину 15 7
1102100000 - борошно житнє 20 7
1102201000 - - з вмiстом жиру не бiльше, нiж 1,5 % 20 7
1102209000 - - iнше 20 7
1102901000 - - борошно ячмiнне 20 7
1102903000 - - борошно вiвсяне 20 7
1102905000 - - борошно рисове 20 7
1102909000 - - iнше 20 7
1103111000 - - - з твердої пшеницi 20 7
1103119000 - - - м'якої пшеницi та полби 20 7
1103131000 - - - з вмiстом жиру не бiльше, нiж 1,5 % 20 7
1103139000 - - - iнша 20 7
1103191000 - - - жита 20 7
1103193000 - - - ячменю 20 7
1103194000 - - - вiвса 20 7
1103195000 - - - рису 20 7
1103199000 - - - iнших 20 7
1103201000 - - з жита 20 7
1103202000 - - з ячменю 20 7
1103203000 - - з вiвса 20 7
1103204000 - - з кукурудзи 20 7
1103205000 - - з рису 20 7
1103206000 - - з пшеницi 20 7
1103209000 - - з iнших зернових культур 20 7
1104121000 - - - плющене 20 7
1104129000 - - - у виглядi пластiвцiв 10 7
1104191000 - - - пшеницi 20 7
1104193000 - - - жита 20 7
1104195000 - - - кукурудзи 20 7
1104196100 - - - - плющене 20 7
1104196900 - - - - у виглядi пластiвцiв 20 7
1104199100 - - - - пластiвцi з рису 20 7
1104199900 - - - - iншi 10 7
1104222000 - - - лущене 20 7
1104223000 - - - лущене та рiзане або подрiбнене ("Grutze" або "grutten") 20 7
1104225000 - - - обрушене 20 7
1104229000 - - - тiльки подрiбнене 20 7
1104229800 - - - iнше 20 7
1104231000 - - - лущене, рiзане або нерiзане, подрiбнене чи неподрiбнене 20 7
1104233000 - - - обрушене 20 7
1104239000 - - - тiльки подрiбнене 20 7
1104239900 - - - iнше 20 7
1104290100 - - - - лущене 20 7
1104290300 - - - - лущене та рiзане або подрiбнене ("Grutze" або "grutten") 20 7
1104290500 - - - - обрушене 20 7
1104290700 - - - - тiльки подрiбнене 20 7
1104290900 - - - - iнше 20 7
1104291100 - - - - - пшеницi 20 7
1104291800 - - - - - iнше 20 7
1104293000 - - - - обрушене 20 7
1104295100 - - - - - пшеницi 20 7
1104295500 - - - - - жита 20 7
1104295900 - - - - - iнше 20 7
1104298100 - - - - - пшеницi 20 7
1104298500 - - - - - жита 20 7
1104298900 - - - - - iнше 20 7
1104301000 - - пшеницi 20 7
1104309000 - - iнших зернових культур 20 7
1106100000 - iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713 20 7
1106201000 - - денатурованi 20 7
1106209000 - - iншi 20 7
1106301000 - - з бананiв 10 5
1106309000 - - iншi 10 5
1107101100 - - - у виглядi борошна 10 5
1107101900 - - - iнший 10 5
1107109100 - - - у виглядi борошна 10 5
1107109900 - - - iнший 10 5
1107200000 - обсмажений 10 5
1108120000 - - кукурудзяний 10 5
1108199000 - - - iнший 15 5
1108200000 - iнулiн 20 5
1109000000 Клейковина пшенична, суха чи сира 15 5
1201001000 - для сiвби 0 0
1201009000 - iншi 0 0
1202101010 - - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше 0 0
1202101090 - - - iнший 5 3
1202109010 - - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше 0 0
1202109090 - - - iнший 5 3
1202200010 - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше 0 0
1202200090 - - iнший 5 3
1203000000 Копра 5 3
1204001000 - для сiвби 0 0
1204009000 - iнше 5 5
1205101000 - - для сiвби 0 0
1205109000 - - iнше 0 0
1205900010 - - для сiвби 0 0
1205900090 - - iнше 0 0
1206001000 - для сiвби 0 0
1206009100 - - лущене; у лушпиннi сiрого кольору та з бiлими смугами 10 5
1207201000 - - для сiвби 5 3
1207209000 - - iнше 5 3
1207401000 - - для сiвби 5 3
1207409000 - - iнше 5 3
1207501000 - - для сiвби 5 3
1207509000 - - iнше 5 3
1207911000 - - - для сiвби 5 3
1207919000 - - - iнше 5 3
1207991500 - - - для сiвби 5 3
1207999100 - - - - насiння конопель 5 3
1207999700 - - - - iншi 5 3
1208900000 - iнше 5 5
1209100000 - насiння цукрових бурякiв 5 5
1209210000 - - насiння люцерни 0 0
1209221000 - - - конюшини лучної (Trifolium pratense L.) 0 0
1209228000 - - - iнше 0 0
1209231100 - - - кострицi лучної (Festuca pratensis Hunds.) 0 0
1209231500 - - - кострицi червоної (Festuca rubra L.) 0 0
1209238000 - - - iншi 0 0
1209240000 - - насiння тонконогу лучного (Poa pratensis L.) 0 0
1209251000 - - - пажитницi багатоквiткової (Lolium multiflorum Lam.) 0 0
1209259000 - - пажитницi багаторiчної (Lolium perenne L.) 0 0
1209291000 - - - насiння вики; насiння рослин видiв (Poa palutris L., Poa trivialis L.); грястицi збiрної (Dactylis glomerata L.); мiтлицi (Agrostis) 0 0
1209293500 - - - насiння тимофiївки лучної 0 0
1209295000 - - - насiння люпину 0 0
1209296000 - - - насiння бурякiв кормових (Beta vulgaris var. alba) 0 0
1209298000 - - - iнше 0 0
1209300000 - насiння трав'яних рослин, якi вирощують переважно для одержання квiток 0 0
1209911000 - - - насiння кольрабi (Brassica oleracea, var. caulorapa i gongylodes L.) 0 0
1209913000 - - - насiння бурякiв столових (Beta vulgaris var. conditiva) 0 0
1209919000 - - - iншi 0 0
1209991000 - - - насiння лiсових дерев 0 0
1209999100 - - - - насiння рослин, якi вирощуються в основному для одержання квiток, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 1209300000 0 0
1209999900 - - - - iнше 0 0
1210100000 - шишки хмелю, неподрiбненi, не розмеленi i не у виглядi гранул 20 7
1210201000 - - шишки хмелю подрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул, з високим умiстом лупулiну; лупулiн 20 7
1210209000 - - iншi 20 7
1211200000 - коренi женьшеню 0 0
1211300000 - листя коки 0 0
1211400000 - макова соломка 0 0
1211903000 - - боби тонку 0 0
1211908500 - - iншi 0 0
1212200000 - морськi та iншi водоростi 15 5
1212993000 - - - плоди рiжкового дерева 15 5
1212994100 - - - - нелущене, неподрiбнене або немелене 15 5
1212994900 - - - - iншi 15 5
1212997000 - - - iншi 15 5
1213000000 Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi, пресованi або у виглядi гранул 20 5
1214100000 - борошно та гранули з люцерни 5 5
1214901000 - - буряк кормовий (мангольд), бруква та iншi кормовi коренеплоди 5 5
1214909000 - - iншi 5 5
1301200000 - гумiарабiк 0 0
1301900000 - iншi 0 0
1302110000 - - опiум 0 0
1501001900 - - iншi 20 7
1501009000 - жир свiйської птицi 20 7
1502001010 - - топленi, екстрагованi або пресованi для виробництва мила 0 0
1502001090 - - iншi 12 7
1502009000 - iншi 12 7
1503001100 - - для промислового використання 20 7
1503001900 - - iншi 20 7
1503003000 - масло тваринне, для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 7
1503009000 - iншi 20 7
1505001000 - вовняний жир (жиропiт), сирий 10 5
1505009000 - iншi 10 5
1506000000 Iншi твариннi жири й масла та їхнi фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їхнього хiмiчного складу 10 5
1508101000 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1508109000 - - iншi 10 5
1508901000 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1508909000 - - iншi 10 5
1509101000 - - очищена оливкова олiя першого (холодного) пресування 10 5
1509109000 - - iнша 10 5
1509900000 - iншi 10 5
1510001000 - олiї сирi 10 5
1510009000 - iншi 20 5
1511101000 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0
1511109000 - - iншi 0 0
1511901100 - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0
1511901900 - - - iншi 0 0
1511909100 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0
1511909900 - - - iншi 0 0
1512119100 - - - - соняшникова 20 7
1512119900 - - - - сафлорова 20 7
1512191000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 10 7
1512199010 - - - - соняшникова 30 7
1512199090 - - - - сафлорова 20 7
1512211000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 10 7
1512219000 - - - iншi 10 7
1512291000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 10 7
1512299000 - - - iншi 10 7
1513111000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0
1513119100 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0
1513119900 - - - - iншi 0 0
1513191100 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0
1513191900 - - - - iншi 0 0
1513193000 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0
1513199100 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0
1513199900 - - - - - iншi 0 0
1513211000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0
1513213000 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0
1513219000 - - - - iншi 0 0
1513291100 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0
1513291900 - - - - iншi 0 0
1513293000 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0
1513295000 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0
1513299000 - - - - - iншi 0 0
1514111000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1514119000 - - - iнша 5 5
1514191000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1514199000 - - - iншi 5 5
1514911000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1514919000 - - - iнша 5 5
1514991000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1514999000 - - - iншi 5 5
1515110000 - - олiя сира 20 7
1515191000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 7
1515199000 - - - iншi 20 7
1515211000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 7
1515219000 - - - iнша 20 7
1515291000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 7
1515299000 - - - iншi 15 7
1515301000 - - для виробництва амiноундеканової кислоти, яка використовується для виробництва синтетичних волокон або полiмерних матерiалiв 0 0
1515309000 - - iншi 0 0
1515501100 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1515501900 - - - iнша 10 5
1515509100 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1515509900 - - - iншi 5 5
1515901110 - - - олiя тунгова та її фракцiї 10 5
1515901190 - - - iншi 5 5
1515902100 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1515902900 - - - - iнша 5 5
1515903100 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1515903900 - - - - iншi 5 5
1515904000 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1515905100 - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 5
1515905900 - - - - - твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi 5 5
1515906000 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1515909100 - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 5
1515909900 - - - - - твердi, iншi; рiдкi 5 5
1516101090 - - - iншi 20 7
1516109090 - - - iншi 20 7
1516209110 - - - - олiя оливкова 10 7
1516209120 - - - - олiя пальмова 5 7
1516209131 - - - - - олiя пальмоядрова 5 7
1516209132 - - - - - олеїн пальмоядровий 5 7
1516209133 - - - - - стеарин пальмоядровий гiдрогенiзований 5 7
1516209190 - - - - iншi 20 7
1516209500 - - - - олiї iз свирiпи, рiпаку, льону, соняшнику, брасiї, сального дерева, макоре, стрункої макорекарапи або бабасу, для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 7
1516209611 - - - - - - - в упаковцi масою нетто не бiльше, нiж 20 кг 5 7
1516209615 - - - - - - - iнша 5 7
1516209690 - - - - - - iншi 20 7
1516209811 - - - - - - - олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована 0 0
1516209812 - - - - - - - олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований 0 0
1516209813 - - - - - - - стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований 0 0
1516209819 - - - - - - - iншi 0 0
1516209821 - - - - - - - олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована для технiчного та промислового використання 5 7
1516209822 - - - - - - - олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання 5 7
1516209823 - - - - - - - стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання 5 7
1516209890 - - - - - - iншi 10 7
1517909911 - - - - - для додання в тiсто (шортенiнги), замiнники какао-масла, еквiваленти какао-масла, аналоги какао-масла 0 0
1517909919 - - - - - iншi 0 0
1518003100 - - сира 10 5
1518003900 - - iнша 10 5
1518009100 - - жири, масла й олiї твариннi або рослиннi та їхнi фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi або в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, за винятком включених до товарної позицiї 1516 10 5
1518009500 - - - нехарчовi сумiшi та продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел й олiй та їхнiх фракцiй 20 5
1518009900 - - - iншi 20 5
1603001000 - у первинних упаковках, масою нетто не бiльше, нiж 1 кг 0 0
1603008000 - iншi 0 0
1702110000 - - з вмiстом лактози 99 % чи бiльше, визначеної як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину 5 5
1702201000 - - кленовий цукор у твердому станi з доданням ароматичних добавок або барвникiв 5 5
1702209000 - - iншi 5 5
1702301000 - - iзоглюкоза 5 5
1702305100 - - - - у виглядi бiлого кристалiчного порошку, агломерованого або неагломерованого 5 5
1702309100 - - - - у виглядi бiлого кристалiчного порошку, агломерованого або неагломерованого 5 5
1702401000 - - iзоглюкоза 5 5
1702601000 - - iзоглюкоза 5 5
1702608000 - - сироп iнулiновий 5 5
1702903000 - - iзоглюкоза 5 5
1702905000 - - мальтодекстрин i мальтодекстриновий сироп 5 5
1702906000 - - мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом 5 5
1702907500 - - - - у виглядi порошку, агломерованого або неагломерованого 5 5
1702908000 - - сироп iнулiновий 5 5
1703100000 - меляса з тростини 10 5
1703900000 - iнша 10 5
1801000000 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi 0 0
1802000000 Шкаралупи, шкiрки та iншi вiдходи какао 5 5
1902203000 - - з вмiстом понад 20 % ковбас i аналогiчних продуктiв з м'яса та м'ясних субпродуктiв усiх видiв, у тому числi жирiв будь-якого виду або походження 20 7
2001100000 - огiрки, корнiшони 10 5
2001901000 - - мангове чутнi 17 5
2001902000 - - плоди роду Capsicum, крiм солодких стручкових або пахучих перцiв 17 5
2001905000 - - гриби 17 5
2001906500 - - маслини, або оливки 17 5
2001907000 - - перець солодкий стручковий 17 5
2001909100 - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 17 5
2001909300 - - цибуля рiпчаста 17 5
2001909900 - - iншi 17 5
2003103000 - - iншi 10 5
2003200000 - трюфелi 10 5
2003900000 - iншi 10 5
2004101010 - - - в упаковцi 1 кг чи бiльше, не призначена для роздрiбної торгiвлi 5 5
2004101090 - - - iнша 15 5
2004109910 - - - в упаковцi 1 кг чи бiльше, не призначена для роздрiбної торгiвлi 5 5
2004109990 - - - iнша 15 5
2004903000 - - капуста квашена, каперси та маслини, або оливки 15 5
2004905000 - - горох Pisum sativum i незрiла квасоля Phaseolus spp., у стручках 15 5
2004909100 - - - цибуля рiпчаста, пiддана лише тепловiй обробцi 15 5
2004909800 - - - iншi 15 5
2005100000 - овочi гомогенiзованi 15 5
2005202000 - - - нарiзана тонкими шматочками, обсмажена або пiдсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживання 12 5
2005208000 - - - iнша 12 5
2005400000 - горох (Pisum sativum) 12 5
2005510000 - - квасоля лущена 15 5
2005590000 - - iнша 15 5
2005600000 - спаржа 15 5
2005701000 - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльше, нiж 5 кг 10 5
2005709000 - - iншi 10 5
2005910000 - - бамбуковi паростки 10 5
2005991000 - - - плоди роду Capsicum, крiм солодких стручкових або пахучого перцiв 7 5
2005992000 - - - каперси 10 5
2005993000 - - - артишоки 7 5
2005994000 - - - морква 10 5
2005995000 - - - овочевi сумiшi 7 5
2005996000 - - - капуста квашена 10 5
2005999000 - - - iншi 10 5
2006001000 - iмбир 20 7
2006003100 - - - вишня та черешня 20 7
2006003500 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 20 7
2006009100 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 20 7
2008119400 - - - - - iншi 10 5
2008119600 - - - - - обсмаженi 10 5
2008119800 - - - - - iншi 10 5
2008191100 - - - - тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв 10 5
2008191300 - - - - - мигдаль i фiсташки, обсмаженi 0 0
2008191900 - - - - - iншi 0 0
2008199100 - - - - тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв 10 5
2008199300 - - - - - - мигдаль i фiсташки 10 5
2008199500 - - - - - - iншi 10 5
2008199900 - - - - - iншi 10 5
2008201100 - - - - з вмiстом цукру понад 17 % 10 5
2008201900 - - - - iншi 10 5
2008203100 - - - - з вмiстом цукру понад 19 % 10 5
2008203900 - - - - iншi 10 5
2008205100 - - - - з вмiстом цукру понад 17 % 10 5
2008205900 - - - - iншi 10 5
2008207100 - - - - з вмiстом цукру понад 19 % 10 5
2008207900 - - - - iншi 10 5
2008209010 - - - - у первинних упаковках масою нетто 4,5 кг чи бiльше 2 0
2008209090 - - - - iншi 10 5
2008301100 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 15 5
2008301900 - - - - iншi 15 5
2008303100 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 15 5
2008303900 - - - - iншi 15 5
2008305100 - - - - дольки грейпфрута 15 5
2008305500 - - - - мандарини, у тому числi танжерини та сатсуми; клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових 15 5
2008305900 - - - - iншi 15 5
2008307100 - - - - дольки грейпфрута 15 5
2008307500 - - - - мандарини, у тому числi танжерини та сатсуми; клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових 15 5
2008307900 - - - - iншi 15 5
2008309010 - - - - у первинних упаковках масою нетто 4,5 кг чи бiльше 2 0
2008309090 - - - - iншi 15 5
2008401100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 15 5
2008401900 - - - - - iншi 15 5
2008402100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 15 5
2008402900 - - - - - iншi 15 5
2008403100 - - - - з вмiстом цукру понад 15 % 15 5
2008403900 - - - - iншi 15 5
2008405100 - - - - з вмiстом цукру понад 13 % 15 5
2008405900 - - - - iншi 15 5
2008407100 - - - - з вмiстом цукру понад 15 % 15 5
2008407900 - - - - iншi 15 5
2008409000 - - - без додання цукру 15 5
2008501100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 15 5
2008501900 - - - - - iншi 15 5
2008503100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 15 5
2008503900 - - - - - iншi 15 5
2008505100 - - - - з вмiстом цукру понад 15 % 15 5
2008505900 - - - - iншi 15 5
2008506100 - - - - з вмiстом цукру понад 13 % 15 5
2008506900 - - - - iншi 15 5
2008507100 - - - - з вмiстом цукру понад 15 % 15 5
2008507900 - - - - iншi 15 5
2008509200 - - - - 5 кг чи бiльше 15 5
2008509400 - - - - 4,5 кг чи бiльше, але менше, нiж 5 кг 15 5
2008509900 - - - - менше, нiж 4,5 кг 15 5
2008601100 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 10 5
2008601900 - - - - iншi 10 5
2008603100 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 10 5
2008603900 - - - - iншi 0 0
2008605000 - - - - понад 1 кг 10 5
2008606000 - - - - не бiльше 1 кг 10 5
2008607000 - - - - 4,5 кг чи бiльше 10 5
2008609000 - - - - менше, нiж 4,5 кг 10 5
2008701100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 15 5
2008701900 - - - - - iншi 15 5
2008703100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 15 5
2008703900 - - - - - iншi 15 5
2008705100 - - - - з вмiстом цукру понад 15 % 15 5
2008705900 - - - - iншi 15 5
2008706100 - - - - з вмiстом цукру понад 13 % 15 5
2008706900 - - - - iншi 15 5
2008707100 - - - - з вмiстом цукру понад 15 % 15 5
2008707900 - - - - iншi 15 5
2008709200 - - - - 5 кг чи бiльше 15 5
2008709800 - - - - менше, нiж 5 кг 15 5
2008801100 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 10 5
2008801900 - - - - iншi 10 5
2008803100 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 10 5
2008803900 - - - - iншi 10 5
2008805000 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 10 5
2008807000 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльше 1 кг 10 5
2008809000 - - - без додання цукру 10 5
2008921200 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008921400 - - - - - - iншi 15 5
2008921600 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008921800 - - - - - - iншi 15 5
2008923200 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008923400 - - - - - - iншi 15 5
2008923600 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008923800 - - - - - - iншi 15 5
2008925100 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008925900 - - - - - - iншi 15 5
2008927200 - - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008927400 - - - - - - - iншi 15 5
2008927600 - - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008927800 - - - - - - - iншi 15 5
2008929210 - - - - - - - пюре, концентроване пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 0
2008929290 - - - - - - - iншi 15 5
2008929300 - - - - - - iншi 15 5
2008929400 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008929600 - - - - - - iншi 15 5
2008929700 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008929800 - - - - - - iншi 15 5
2008991100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 15 5
2008991900 - - - - - iншi 15 5
2008992100 - - - - - з вмiстом цукру понад 13 % 15 5
2008992300 - - - - - iншi 15 5
2008992400 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 5
2008992800 - - - - - - - iншi 15 5
2008993100 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 5
2008993400 - - - - - - - iншi 15 5
2008993600 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 5
2008993700 - - - - - - - iншi 15 5
2008993800 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 5
2008994000 - - - - - - - iншi 15 5
2008994100 - - - - - iмбир 15 5
2008994300 - - - - - виноград 15 5
2008994500 - - - - - сливи та чорнослив 15 5
2008994600 - - - - - плоди пасифлори, або страстоцвiту, гуаяви та тамаринду 15 5
2008994700 - - - - - плоди манго, мангостана, папаї, тамаринду, анакардiї, личi, джекфрута, плоди саподили, карамболи та пiтаї 15 5
2008994900 - - - - - iншi 15 5
2008995100 - - - - - iмбир 15 5
2008996100 - - - - - плоди пасифлори й гуаяви 15 5
2008996200 - - - - - плоди манго, мангостана, папаї, тамаринду, анакардiї, личi, джекфрута, плоди саподили, карамболи та пiтаї 15 5
2008996700 - - - - - iншi 15 5
2008997200 - - - - - - 5 кг чи бiльше 15 5
2008997800 - - - - - - менше, нiж 5 кг 15 5
2008999100 - - - - - ямс, батат й аналогiчнi їстiвнi частини рослин з вмiстом крохмалю 5 % чи бiльше 15 5
2008999910 - - - - - - пюре, концентроване пюре, з тропiчних плодiв, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 0
2008999920 - - - - - - пюре, концентроване пюре, з банана, кiвi, кактуса, ацероли, рамбутана, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 0
2008999990 - - - - - - iншi 15 5
2009111100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто 2 3
2009111900 - - - - iнший 2 3
2009119100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 % 2 3
2009119910 - - - - - концентрований 2 3
2009119920 - - - - - натуральний (невiдновлений), без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 3
2009119990 - - - - - iнший 2 3
2009120010 - - - натуральний (невiдновлений), консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 3
2009120090 - - - iнший 2 3
2009191100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто 5 5
2009191900 - - - - iнший 2 3
2009199100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 % 5 5
2009199810 - - - - - концентрований 2 3
2009199890 - - - - - iнший 5 5
2009210010 - - - натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 3
2009210090 - - - iнший 5 5
2009291100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто 5 5
2009291900 - - - - iнший 2 3
2009299100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 % 5 5
2009299910 - - - - - концентрований 2 3
2009299990 - - - - - iнший 5 5
2009311100 - - - - якi мiстять доданий цукор 5 5
2009311910 - - - - - натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 3
2009311990 - - - - - iншi 5 5
2009315100 - - - - - який мiстить доданий цукор 5 5
2009315900 - - - - - який не мiстить доданого цукру 5 5
2009319100 - - - - - якi мiстять доданий цукор 5 5
2009319900 - - - - - якi не мiстять доданого цукру 5 5
2009391100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто 5 5
2009391900 - - - - iншi 2 3
2009393100 - - - - - якi мiстять доданий цукор 5 5
2009393910 - - - - - - концентрованi 2 3
2009393990 - - - - - - iншi 5 5
2009395100 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 % 5 5
2009395500 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльше 30 % 5 5
2009395900 - - - - - - якi не мiстять доданого цукру 5 5
2009399100 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 % 5 5
2009399500 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльше 30 % 5 5
2009399900 - - - - - - якi не мiстять доданого цукру 5 5
2009411000 - - - вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 5
2009419100 - - - - який мiстить доданий цукор 10 5
2009419910 - - - - - натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 3
2009419990 - - - - - iнший 10 5
2009491100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009491900 - - - - iнший 2 3
2009493000 - - - - вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 5
2009499100 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 % 10 5
2009499300 - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльше 30 % 10 5
2009499910 - - - - - - концентрований 2 3
2009499990 - - - - - - iнший 10 5
2009501000 - - який мiстить доданий цукор 10 5
2009509000 - - iнший 10 5
2009611000 - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009619000 - - - вартiстю не бiльше, нiж 18 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009691100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 22 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009691900 - - - - iнший 2 3
2009695100 - - - - - концентрований 2 3
2009695900 - - - - - iнший 10 5
2009697100 - - - - - - концентрований 2 3
2009697900 - - - - - - iнший 10 5
2009699000 - - - - - iнший 10 5
2009711000 - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 5
2009719100 - - - - який мiстить доданий цукор 10 5
2009719900 - - - - який не мiстить доданого цукру 10 5
2009791100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 22 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009791900 - - - - iнший 10 5
2009793000 - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 5
2009799100 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 % 10 5
2009799300 - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльше 30 % 10 5
2009799900 - - - - - який не мiстить доданого цукру 10 5
2009801100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 22 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009801900 - - - - iнший 10 5
2009803410 - - - - - - сiк плодiв пасифлори, або страстоцвiту 2 0
2009803420 - - - - - - сiк плодiв гуаяви та манго 0 0
2009803490 - - - - - - iншi 8 5
2009803500 - - - - - iншi 2 0
2009803600 - - - - - соки з тропiчних плодiв 8 5
2009803800 - - - - - iншi 2 0
2009805000 - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 5
2009806100 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 % 10 5
2009806300 - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльше 30 % 10 5
2009806900 - - - - - який не мiстить доданого цукру 10 5
2009807100 - - - - - сiк з вишень або черешень 10 5
2009807300 - - - - - соки з тропiчних плодiв 10 5
2009807900 - - - - - iншi 10 5
2009808510 - - - - - - - сiк плодiв пасифлори, або страстоцвiту, i гуаяви 8 5
2009808590 - - - - - - - iншi 10 5
2009808600 - - - - - - iншi 10 5
2009808800 - - - - - - соки з тропiчних плодiв 10 5
2009808900 - - - - - - iншi 10 5
2009809510 - - - - - - - концентрований 2 0
2009809590 - - - - - - - iнший 10 5
2009809600 - - - - - - сiк з вишень або черешень 10 5
2009809710 - - - - - - - концентрованi 2 0
2009809720 - - - - - - - натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 0
2009809790 - - - - - - - iншi 10 5
2009809910 - - - - - - - концентрованi 2 0
2009809920 - - - - - - - сiк банановий, натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 0
2009809990 - - - - - - - iншi 10 5
2009901100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 22 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009901900 - - - - iншi 10 5
2009902100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009902900 - - - - iншi 2 3
2009903100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 18 євро за 100 кг маси нетто, з вмiстом доданого цукру понад 30 % 10 5
2009903900 - - - - iншi 10 5
2009904100 - - - - - - якi мiстять доданий цукор 10 5
2009904910 - - - - - - - концентрованi 2 3
2009904920 - - - - - - - натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 3
2009904990 - - - - - - - iншi 10 5
2009905100 - - - - - - якi мiстять доданий цукор 10 5
2009905910 - - - - - - - концентрованi 2 3
2009905920 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв, натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 3
2009905930 - - - - - - - сумiшi сокiв iз цитрусових, натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 3
2009905990 - - - - - - - iншi 10 5
2009907100 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 % 10 5
2009907300 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльше 30 % 10 5
2009907910 - - - - - - - концентрованi 2 3
2009907990 - - - - - - - iншi 10 5
2009909200 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв 10 5
2009909400 - - - - - - - iншi 10 5
2009909500 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв 10 5
2009909600 - - - - - - - iншi 10 5
2009909710 - - - - - - - - концентрованi 2 3
2009909790 - - - - - - - - iншi 10 5
2009909810 - - - - - - - - концентрованi 2 3
2009909890 - - - - - - - - iншi 10 5
2106903000 - - - сироп з iзоглюкози 5 7
2106905100 - - - - сироп з лактози 5 7
2106905500 - - - - сироп з глюкози або з мальтодекстрину 5 7
2204101100 - - - шампанське 1,5 €/л 7
2204101900 - - - iншi 1,5 €/л 7
2204109100 - - - Asti spumante 1,5 €/л 7
2204109900 - - - iншi 1,5 €/л 7
2204211000 - - - вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менше, нiж 1 бар, але менше, нiж 3 бар, при температурi 20° C, який обумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю 0,3 €/л 7
2204211100 - - - - - - - ельзаське 0,3 €/л 7
2204211200 - - - - - - - бордо 0,3 €/л 7
2204211300 - - - - - - - бургундське 0,3 €/л 7
2204211700 - - - - - - - долина Луари 0,3 €/л 7
2204211800 - - - - - - - мозель-саар-рувер 0,3 €/л 7
2204211900 - - - - - - - пфальц 0,3 €/л 7
2204212200 - - - - - - - рейнхесен 0,3 €/л 7
2204212300 - - - - - - - токайське 0,3 €/л 7
2204212400 - - - - - - - лацiо 0,3 €/л 7
2204212600 - - - - - - - тосканське 0,3 €/л 7
2204212700 - - - - - - - трентiно, альто адiдже та фрiулi 0,3 €/л 7
2204212800 - - - - - - - венето 0,3 €/л 7
2204213200 - - - - - - - вино верде 0,3 €/л 7
2204213400 - - - - - - - пенедес 0,3 €/л 7
2204213600 - - - - - - - рiоя 0,3 €/л 7
2204213700 - - - - - - - валенсiя 0,3 €/л 7
2204213800 - - - - - - - iншi 0,3 €/л 7
2204214200 - - - - - - - бордо 0,3 €/л 7
2204214300 - - - - - - - бургундське 0,3 €/л 7
2204214400 - - - - - - - божоле 0,3 €/л 7
2204214600 - - - - - - - кот дю рон 0,3 €/л 7
2204214700 - - - - - - - лангедок-русiльйон 0,3 €/л 7
2204214800 - - - - - - - долина Луари 0,3 €/л 7
2204216200 - - - - - - - П'ємонт 0,3 €/л 7
2204216600 - - - - - - - тосканське 0,3 €/л 7
2204216700 - - - - - - - трентiно й альто адiдже 0,3 €/л 7
2204216800 - - - - - - - венето 0,3 €/л 7
2204216900 - - - - - - - дао, берада й дуро 0,3 €/л 7
2204217100 - - - - - - - Навара 0,3 €/л 7
2204217400 - - - - - - - пенедес 0,3 €/л 7
2204217600 - - - - - - - рiоя 0,3 €/л 7
2204217700 - - - - - - - вальдепенiас 0,3 €/л 7
2204217800 - - - - - - - iншi 0,3 €/л 7
2204217900 - - - - - - бiлi 0,3 €/л 7
2204218000 - - - - - - iншi 0,3 €/л 7
2204218100 - - - - - - - токайське 0,3 €/л 7
2204218200 - - - - - - - iншi 0,3 €/л 7
2204218300 - - - - - - iншi 0,3 €/л 7
2204218400 - - - - - - бiлi 0,3 €/л 7
2204218500 - - - - - - iншi 0,3 €/л 7
2204218700 - - - - - марсала 0,3 €/л 7
2204218800 - - - - - самос i мускат лемнос 0,3 €/л 7
2204218900 - - - - - портвейн 0,3 €/л 7
2204219100 - - - - - мадера й мускатель сетюбаль 0,3 €/л 7
2204219200 - - - - - херес 0,3 €/л 7
2204219400 - - - - - iншi 0,3 €/л 7
2204219500 - - - - - портвейн 0,3 €/л 7
2204219600 - - - - - мадера, херес та мускатель сетюбаль 0,3 €/л 7
2204219800 - - - - - iншi 0,3 €/л 7
2204219900 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльше, нiж 22 % об. 0,3 €/л 7
2204291000 - - - вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менше 1 бар, але менше, нiж 3 бар, при температурi 20° C, який обумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю 0,4 €/л 7
2204291100 - - - - - - - токайське 0,4 €/л 7
2204291200 - - - - - - - бордо 0,4 €/л 7
2204291300 - - - - - - - бургундське 0,4 €/л 7
2204291700 - - - - - - - долина Луари 0,4 €/л 7
2204291800 - - - - - - - iншi 0,4 €/л 7
2204294200 - - - - - - - бордо 0,4 €/л 7
2204294300 - - - - - - - бургундське 0,4 €/л 7
2204294400 - - - - - - - божоле 0,4 €/л 7
2204294600 - - - - - - - кот дю рон 0,4 €/л 7
2204294700 - - - - - - - лангедок-русiльйон 0,4 €/л 7
2204294800 - - - - - - - долина Луари 0,4 €/л 7
2204295800 - - - - - - - iншi 0,4 €/л 7
2204296200 - - - - - - - Сицилiя 0,4 €/л 7
2204296400 - - - - - - - венето 0,4 €/л 7
2204296500 - - - - - - - iншi 0,4 €/л 7
2204297100 - - - - - - - пуглiя 0,4 €/л 7
2204297200 - - - - - - - Сицилiя 0,4 €/л 7
2204297500 - - - - - - - iншi 0,4 €/л 7
2204297700 - - - - - - - токайське 0,4 €/л 7
2204297800 - - - - - - - iншi 0,4 €/л 7
2204298200 - - - - - - iншi 0,4 €/л 7
2204298300 - - - - - - бiлi 0,4 €/л 7
2204298400 - - - - - - iншi 0,4 €/л 7
2204298700 - - - - - марсала 0,4 €/л 7
2204298800 - - - - - самос i мускат лемнос 0,4 €/л 7
2204298900 - - - - - портвейн 0,4 €/л 7
2204299100 - - - - - мадера i мускатель сетюбаль 0,4 €/л 7
2204299200 - - - - - херес 0,4 €/л 7
2204299400 - - - - - iншi 0,4 €/л 7
2204299500 - - - - - портвейн 0,4 €/л 7
2204299600 - - - - - мадера, херес та мускатель сетюбаль 0,4 €/л 7
2204299800 - - - - - iншi 0,4 €/л 7
2204299900 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльше, нiж 22 % об. 0,4 €/л 7
2204301000 - - в процесi бродiння або бродiння якого зупинено по-iншому, нiж доданням спирту 10 5
2204309200 - - - - концентроване 10 5
2204309400 - - - - iнше 10 5
2204309600 - - - - концентроване 10 5
2204309800 - - - - iнше 10 5
2206001000 - пiкет 0,1 €/л 3
2206003100 - - - сидр i перрi 0,1 €/л 3
2206003900 - - - iншi 0,1 €/л 3
2206005100 - - - - сидр i перрi 0,1 €/л 3
2206005900 - - - - iншi 0,1 €/л 3
2206008100 - - - - сидр i перрi 0,1 €/л 3
2206008900 - - - - iншi 0,1 €/л 3
2301100000 - борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв; шкварки 0 0
2302101000 - - з вмiстом крохмалю не бiльше, нiж 35 % 20 7
2302109000 - - iншi 20 7
2302301000 - - з вмiстом крохмалю не бiльше, нiж 28 %, i в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито з дiаметром вiчка 0,2 мм, не перевищує 10 % або в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 % чи бiльше 20 7
2302309000 - - iншi 20 7
2302400200 - - - з вмiстом крохмалю не бiльше, нiж 35 % 20 7
2302400800 - - - iншi 20 7
2302401000 - - - з вмiстом крохмалю не бiльше, нiж 28 %, i в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито з дiаметром вiчка 0,2 мм, не превищує 10 % або в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 % чи бiльше 20 7
2302409000 - - - iншi 20 7
2302500000 - бобових 20 7
2303101100 - - - понад 40 % 20 7
2303101900 - - - не бiльше 40 % 20 7
2303109000 - - iншi 20 7
2303201000 - - буряковий жом 20 7
2303209000 - - iншi 20 7
2303300000 - барда та iншi вiдходи й залишки вiд пивоварiння та винокурiння 20 7
2304000000 Макуха та iншi твердi вiдходи й залишки, одержанi пiд час вилучення соєвої олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi 0 0
2306900500 - - iз зародкiв зерен кукурудзи (корну) 20 7
2306901100 - - - - з вмiстом 3 % або менше оливкової олiї 20 7
2306901900 - - - - з вмiстом понад 3 % оливкової олiї 20 7
2306909000 - - - iншi 20 7
2307001100 - - iз загальною концентрацiєю спирту не бiльше 7,9 %, з вмiстом сухої речовини не менше 25 % 20 7
2307001900 - - iншi 20 7
2307009000 - винний камiнь 20 7
2308001100 - - iз загальною концентрацiєю спирту не бiльше 4,3 %, з вмiстом сухої речовини не менше 40 % 20 7
2308001900 - - iншi 20 7
2308004000 - жолудi та кiнськi каштани; вичавки з яблук i вичавки з iнших плодiв, крiм виноградних 20 7
2308009000 - iншi 20 7
2309101100 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом молочних продуктiв менше, нiж 10 % 5 5
2309101300 - - - - - з вмiстом 10 % чи бiльше, але менше, нiж 50 % молочних продуктiв 5 5
2309101500 - - - - - з вмiстом 50 % чи бiльше, але менше, нiж 75 % молочних продуктiв 5 5
2309101900 - - - - - з вмiстом 75 % чи бiльше молочних продуктiв 5 5
2309103100 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менше, нiж 10 % цих продуктiв 5 5
2309103300 - - - - - з вмiстом 10 % чи бiльше, але менше, нiж 50 % молочних продуктiв 5 5
2309103900 - - - - - з вмiстом 50 % чи бiльше молочних продуктiв 5 5
2309105100 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менше, нiж 10 % цих продуктiв 5 5
2309105300 - - - - - з вмiстом 10 % чи бiльше, але менше, нiж 50 % молочних продуктiв 5 5
2309105900 - - - - - з вмiстом 50 % чи бiльше молочних продуктiв 5 5
2309107000 - - - без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв 5 5
2309109000 - - iншi 5 5
2309902000 - - продукти, зазначенi в Додатковiй примiтцi 5 до цiєї групи 10 5
2309903100 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менше, нiж 10 % цих продуктiв 10 5
2309903300 - - - - - - з вмiстом 10 % чи бiльше, але менше, нiж 50 % молочних продуктiв 10 5
2309903500 - - - - - - з вмiстом 50 % чи бiльше, але менше, нiж 75 % молочних продуктiв 10 5
2309903900 - - - - - - з вмiстом 75 % чи бiльше молочних продуктiв 10 5
2309904100 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менше, нiж 10 % цих продуктiв 10 5
2309904300 - - - - - - з вмiстом 10 % чи бiльше, але менше, нiж 50 % молочних продуктiв 10 5
2309904900 - - - - - - з вмiстом 50 % чи бiльше молочних продуктiв 10 5
2309905100 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менше, нiж 10 % цих продуктiв 10 5
2309905300 - - - - - - з вмiстом 10 % чи бiльше, але менше, нiж 50 % молочних продуктiв 10 5
2309905900 - - - - - - з вмiстом 50 % чи бiльше молочних продуктiв 10 5
2309907000 - - - - без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв 10 5
2309909100 - - - - буряковий жом з добавкою меляси 10 5
2309909500 - - - - - з вмiстом 49 % чи бiльше хлориду холiну на органiчнiй або неорганiчнiй основi 10 5
2309909910 - - - - - - попереднi сумiшi 2 5
2309909990 - - - - - - iншi 10 5
2401101000 - - - типу Вiрджинiя теплового сушiння 1 0
2401102000 - - - свiтлий типу Берлей (у тому числi гiбриди) тiньового сушiння 1 0
2401103000 - - - свiтлий типу Мериленд тiньового сушiння 1 0
2401104100 - - - - типу Кентуккi 1 0
2401104900 - - - - iнший 1 0
2401105000 - - - тютюн свiтлий тiньового сушiння 1 0
2401106000 - - - тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння 1 0
2401107000 - - - тютюн темний тiньового сушiння 1 0
2401108000 - - - тютюн теплового сушiння 1 0
2401109000 - - - iнший тютюн 1 0
2401201000 - - - типу Вiрджинiя теплового сушiння 1 0
2401202000 - - - свiтлий типу Берлей (у тому числi гiбриди) тiньового сушiння 1 0
2401203000 - - - свiтлий типу Мериленд тiньового сушiння 1 0
2401204100 - - - - типу Кентуккi 1 0
2401204900 - - - - iнший 1 0
2401205000 - - - тютюн свiтлий тiньового сушiння 1 0
2401206000 - - - тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння 1 0
2401207000 - - - тютюн темний тiньового сушiння 1 0
2401208000 - - - тютюн теплового сушiння 1 0
2401209000 - - - iнший тютюн 1 0
2401300000 - тютюновi вiдходи 1 0
2402100000 - сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями та сигарили, з вмiстом тютюну 10 7
2402201000 - - з вмiстом гвоздики 1,5 € / 1000 ps 7
2402209010 - - - сигарети без фiльтра, цигарки 1,5 € / 1000 ps 7
2402209020 - - - сигарети з фiльтром 1,5 € / 1000 ps 7
2402900000 - iншi 20 7
2403101000 - - у первинних упаковках масою нетто не бiльше 500 г 20 5
2403109000 - - iнший 20 5
2403910000 - - "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн 1,8 €/кг 5
2403991000 - - - жувальний i нюхальний тютюн 1,8 €/кг 5
2403999000 - - - iнший 1,8 €/кг 5
2905441100 - - - - з вмiстом D-манiтолу 2 % або менше в перерахунку на вмiст D-глюцитолу 5,5 5
2905441900 - - - - iнший 5,5 5
2905449900 - - - - iнший 5,5 5
2905450000 - - глiцерин (1,2,3-триоксипропан) 5,5 5
3301131000 - - - недетерпенiзована 6,5 7
3301139000 - - - детерпенiзована 6,5 7
3301192010 - - - - з лайму та бергамоту 6,5 7
3301198010 - - - - з лайму та бергамоту 6,5 7
3301241000 - - - недетерпенiзована 6,5 7
3301249000 - - - детерпенiзована 6,5 7
3301251000 - - - недетерпенiзованi 6,5 7
3301259000 - - - детерпенiзованi 6,5 7
3301291100 - - - - недетерпенiзованi 6,5 7
3301293100 - - - - детерпенiзованi 6,5 7
3301294100 - - - - недетерпенiзованi 6,5 7
3301297100 - - - - - геранi, ветиверiї, жасмiну 6,5 7
3301297900 - - - - - лаванди або лавандину 6,5 7
3301299100 - - - - - iншi 6,5 7
3301300000 - резиноїди 6,5 7
3301901000 - - терпеновi побiчнi продукти детерпенiзацiї ефiрних олiй 6,5 7
3301902100 - - - з локрицi та хмелю 6,5 7
3301903000 - - - iншi 6,5 7
3301909000 - - iншi 6,5 7
3302101000 - - - - з вмiстом бiльше, нiж 0,5 % об. спирту 5 7
3302102100 - - - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози або крохмалю, або з вмiстом менше, нiж 1,5 % молочних жирiв, менше, нiж 5 % цукрози або iзоглюкози, менше, нiж 5 % глюкози або крохмалю 5 7
3302102900 - - - - - iншi 5 7
3302104000 - - - iншi 5 7
3501101000 - - для виробництва регенерованих текстильних волокон 5 5
3501105000 - - для промислових цiлей, крiм виробництва харчових продуктiв або корму для тварин 5 5
3501109000 - - iншi 5 5
3501901000 - - клеї казеїновi 5 5
3501909000 - - iншi 5 5
3502111000 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки для iнших цiлей, крiм харчових 2 3
3502119000 - - - iнший 2 3
3502191000 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки для iнших цiлей 5 5
3502199000 - - - iнший 5 5
3502201000 - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки для iнших цiлей 5 5
3502209100 - - - висушений (наприклад у пластинах, лусочках, пластiвцях, порошку) 5 5
3502209900 - - - iнший 5 5
3502902000 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки для iнших цiлей 5 5
3502907000 - - - iншi 5 5
3502909000 - - альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв 5 5
3503001000 - желатин та його похiднi 10 5
3503008010 - - клей кiстковий гранульований та лускоподiбний 6,5 5
3503008090 - - iншi 5 5
3504000000 Пептони та їх похiднi; iншi бiлковi речовини та їх похiднi, не включенi до iнших товарних позицiй; порошок iз шкiри, хромований або не хромований 5 0
3505101000 - - декстрини 5 5
3505105000 - - - крохмалi, перетворенi в складнi або простi ефiри (естерифiкованi або етерифiкованi) 5 5
3505109000 - - - iншi 5 5
3505201000 - - з вмiстом менше, нiж 25 % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 5 5
3505203000 - - з вмiстом 25 % чи бiльше, але менше, нiж 55 % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 5 5
3505205000 - - з вмiстом 55 % чи бiльше, але менше, нiж 80 % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 5 5
3505209000 - - з вмiстом 80 % чи бiльше крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 5 5
3809101000 - - з вмiстом цих речовин менше, нiж 55 % 5 5
3809103000 - - з вмiстом цих речовин 55 % чи бiльше, але менше, нiж 70 % 5 5
3809105000 - - з вмiстом цих речовин 70 % чи бiльше, але менше, нiж 83 % 5 5
3809109000 - - з вмiстом цих речовин 83 % чи бiльше 5 5
3823110000 - - стеаринова кислота 1 0
3823120000 - - олеїнова кислота 1 0
3823130000 - - жирнi кислоти талової олiї 5 5
3823191000 - - - дистильованi жирнi кислоти 5 5
3823193000 - - - жирнокислотний дистилят 5 5
3823199000 - - - iншi 5 5
3823700000 - промисловi жирнi спирти 5 5
3824601100 - - - з вмiстом 2 % або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 5 7
3824601900 - - - iнший 5 7
3824609100 - - - з вмiстом 2 % або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 5 7
3824609900 - - - iнший 5 7
4103200000 - рептилiй 3 3
4103300000 - свиней 3 3
4103901000 - - кiз або козенят 3 3
4103909000 - - iншi 3 3
4301300000 - ягнята таких порiд: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогiчних порiд, а також iндiйської, китайської, монгольської або тибетської, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них 1 3
4301600000 - лисицi, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них 5 5
4301807010 - - - тюленi, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них 5 5
4301900000 - голови, хвости, лапи та iншi частини або обрiзки шкурок, придатнi для використання у виробництвi хутрових виробiв 5 5
5001000000 Кокони шовкопряда, придатнi для розмотування 2 0
5002000000 Шовк-сирець (некручений) 2 0
5003000000 Вiдходи шовковi (у тому числi кокони, не придатнi для розмотування, вiдходи коконних ниток та розпушенi вiдходи) 1 0
5202100000 - вiдходи вiд прядiння (у тому числi путанка) 1 0
5202990000 - - iншi 1 0
5203000000 Бавовна, пiддана кардо- чи гребенечесанню 5 7
5301210000 - - м'яте або тiпане 1 0
5301290000 - - iнше 1 0
5301301000 - - пачоси 1 0
5302100000 - волокно конопляне необроблене або вимочене 1 0
5302900000 - iнше 2 0

 

Додаток II

Вiдповiдно до статтi 3
Тарифнi поступки Норвегiї

Код ГС Опис продукцiї Зв'язана митна ставка, адвалерна Зв'язана митна ставка, специфiчна РНС - застосовна митна ставка Поступки Норвегiї Українi. Норвезька крона/кг, якщо не зазначено iншого
1 2 3 4 5 6
01.01.10 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
01.01.90 8 0 - - Вiслюки, мули та лошаки Вiльно   Вiльно Вiльно
01.06.11 0 0 - - Примати Вiльно   Вiльно Вiльно
01.06.12 0 0 - - Кити, дельфiни та бiлухи (ссавцi класу Cetacea); морськi корови та дюгонi (ссавцi класу Sirenia) Вiльно   Вiльно Вiльно
01.06.19 9 2 - - - - Хутровi тварини, якi нiде не зазначенi або не включенi до iнших груп Вiльно   Вiльно Вiльно
01.06.19 9 9 - - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
01.06.20 0 0 - Рептилiї (у тому числi змiї та морськi черепахи) Вiльно   Вiльно Вiльно
01.06.31 0 0 - - Хижi птахи Вiльно   Вiльно Вiльно
01.06.32 0 0 - - Папугоподiбнi (у тому числi папуги, довгохвостi папуги, ара та какаду) Вiльно   Вiльно Вiльно
01.06.39 1 0 - - - Фазани Вiльно 0,60 Вiльно Вiльно
01.06.39 9 1 - - - - Страус Вiльно   Вiльно Вiльно
01.06.39 9 9 - - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
01.06.90 0 0 - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
02.08.90 6 0 - - Жаб'ячi лапки 363,0 % 24,64 Вiльно Вiльно
04.09.00 0 0 Мед натуральний 356,0 % 24,47 24,47 21,00
05.01.00 0 0 Людське волосся, необроблене, мите чи немите, очищене чи неочищене; вiдходи людського волосся Вiльно   Вiльно Вiльно
05.02.10 0 0 - Щетина та волосся свиней, кабанiв i вепрiв та їхнi вiдходи Вiльно   Вiльно Вiльно
05.02.90 0 0 - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
05.04.00 0 0 Кишки, сечовi мiхурi та шлунки тварин (iншi, нiж риб'ячi), цiлi та шматками, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або в розсолi, сушенi або копченi Вiльно   Вiльно Вiльно
05.05.10 0 0 - Пiр'я типу, що використовується для начинення; пух Вiльно   Вiльно Вiльно
05.05.90 0 0 - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
05.06.10 0 0 - Осеїн та кiстки, обробленi кислотою Вiльно   Вiльно Вiльно
05.06.90 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
05.07.10 0 0 - Слонова кiстка; пил та вiдходи слонової кiстки Вiльно   Вiльно Вiльно
05.07.90 0 0 - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
05.08.00 0 0 Кораловi та схожi матерiали, необробленi або просто пiдготовленi, але не обробленi iншим чином; мушлi молюскiв, панцир ракоподiбних або голкошкiрих та "морська пiнка", необробленi або просто пiдготовленi, але не вирiзьбленi за формою, пил та вiдходи з них Вiльно   Вiльно Вiльно
05.10.00 0 0 Сiра амбра, кастореум, цивета та мускус; шпанськi мушки; жовч, висушена чи нi; залози та iншi твариннi продукти, що використовуються у виробництвi фармацевтичної продукцiї, свiжi, охолодженi, замороженi або iншим чином попередньо збереженi. Вiльно   Вiльно Вiльно
05.11.10 0 0 - Бичаче сiм'я Вiльно   Вiльно Вiльно
05.11.99 2 1 - - - - Iнше   0,36 Вiльно Вiльно
05.11.99 4 0 - - - - Iнше   0,36 Вiльно Вiльно
05.11.99 9 1 - - - - - Сiм'я овець чи козлiв Вiльно   Вiльно Вiльно
05.11.99 9 2 - - - - - Сiм'я, окрiм овець, козлiв та великої рогатої худоби Вiльно   Вiльно Вiльно
05.11.99 9 3 - - - - - Ембрiони великої рогатої худоби Вiльно   Вiльно Вiльно
05.11.99 9 4 - - - - - Ембрiони овець та кiз Вiльно   Вiльно Вiльно
05.11.99 9 5 - - - - - Ембрiони iнших тварин Вiльно   Вiльно Вiльно
05.11.99 9 8 - - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
06.01.10 0 1 - - Голiвки та бульби у садiвницьких цiлях 0,1 %   Вiльно Вiльно
06.01.10 0 2 - - Бульбовi коренеплоди, голiвки, верхiвки та ризоми у садiвницьких цiлях 0,1 %   Вiльно Вiльно
06.01.10 0 9 - - Iнше 0,1 %   Вiльно Вiльно
06.01.20 0 0 - Голiвки, бульби, бульбовi коренеплоди, голiвки, верхiвки та ризоми, паростки або квiтки; стеблi та корiння цикорiю 0,4 % 0,01 S Вiльно Вiльно
06.02.10 1 0 - - - зелених рослин з 15 грудня до 30 квiтня 0,5 %   Вiльно Вiльно
06.02.10 9 1 - - - Iншi неукорiненi пагiнцi 0,5 %   Вiльно Вiльно
06.02.10 9 2 - - - Паростки 0,5 %   Вiльно Вiльно
06.02.20 0 0 - Прищепленi або неприщепленi види дерев, чагарникiв та кущiв з їстiвними фруктами або горiхами   0,30 Вiльно Вiльно
06.02.30 9 0 - - Iнше   0,03 Вiльно Вiльно
06.02.90 2 0 - - Запаси 1,0 %   Вiльно Вiльно
06.02.90 3 0 - - - - Самшит, драцена, камелiя, араукарiя, падуб, лавр, кальмiя,магнолiя, пальма, гамамалiс, аукуба, бiлянка, пiраканта та странвезiя 1,0 %   Вiльно Вiльно
06.02.90 4 1 - - - - - Дерева та кущi, iншi, нiж зазначенi вище 1,0 %   Вiльно Вiльно
06.02.90 4 2 - - - - - Багаторiчнi рослини 1,0 %   Вiльно Вiльно
06.02.90 5 0 - - - - - Зеленi рослини у горщиках з 15 грудня до 30 квiтня, також коли вони iмпортуються як частина змiшаних груп рослин 1,0 %   Вiльно Вiльно
06.02.90 8 0 - - - Коренi без грудок або iншi культурнi засоби 1,0 %   Вiльно Вiльно
06.03.11 1 0 - - - з 1 листопада до 31 березня 0,60 0,60 0,60 Вiльно
06.03.12 1 0 - - - Гвоздика садова з 1 листопада до 15 травня   0,60 0,60 Вiльно
06.03.12 9 0 - - - Iнше 249,0 % 4,07 S 0,60 Вiльно
06.03.13 0 0 - - Орхiдеї   0,60 0,60 Вiльно
06.03.14 1 0 - - - З 15 грудня до 15 березня   0,60 0,60 Вiльно
06.03.1921 - - - - Анемон, дрiк, мiмоза, жовтець та бузок, також коли iмпортуються як частини комбiнованих букетiв тощо   0,60 0,60 Вiльно
06.03.19 2 2 - - - - Маргаритка та хризантема 1 листопада - 30 квiтня, фрезiя 1 грудня - 31 березня та тюльпан 1 травня - 31 травня, також коли iмпортуються як частини комбiнованих букетiв тощо   0,60 0,60 Вiльно
06.03.19 9 1 - - - - Приворотень, антурiум, астра, астильба, волошка, еригерон, гербера, гладiолус, чина, лiатрис, фiзостегiя, протея, скабiоза, очиток, золотарник, солiдастер, стралiцiя, трахелiум та цинiя, також коли iмпортуються як частини комбiнованих букетiв тощо 249,0 % 4,07 S 0,60 Вiльно
06.03.90 0 0 - Iнше   0,60 0,60 Вiльно
06.04.10 0 0 - Мхи та лишайники 1,2 %   Вiльно Вiльно
06.04.91 1 0 - - - Адiантум венерине волосся та спаржа з 1 червня до 31 жовтня 67,0 % 1,08 S 67,0 % Вiльно
06.04.91 9 1 - - - - Адiантум венерине волосся та спаржа з 1 листопада до 31 травня   0,12 Вiльно Вiльно
06.04.91 9 2 - - - - Ялинки   0,12 Вiльно Вiльно
06.04.91 9 9 - - - - Iнше   0,12 Вiльно Вiльно
06.04.99 0 0 - - Iнше 3,9 %   Вiльно Вiльно
07.02.00 1 1 - З 1 листопада до 9 травня Вiльно   Вiльно Вiльно
07.02.00 2 2 - - З 10 травня до 31 травня 142,0 % 12,21 12,21 11,00
07.02.00 2 3 - - З 1 червня до 10 липня 142,0 % 12,21 12,21 11,00
07.02.00 3 0 - З 11 липня до 14 жовтня 145,0 % 8,86 8,86 7,50
07.02.00 4 0 - З 15 жовтня до 31 жовтня   1,60 1,60 Вiльно
07.03.10 1 2 - - - - Червона рiпчаста цибуля 47,0 % 1,09 1,09 0,89
07.03.10 1 9 - - - - Iнше 47,0 % 1,09 1,09 0,89
07.03.10 2 2 - - - - Червона рiпчаста цибуля 85,0 % 2,14 2,14 1,94
07.03.10 2 9 - - - - Iнше 85,0 % 2,14 2,14 1,94
07.03.10 3 1 - - - З 1 вересня до 30 червня 81,0 % 9,02 1,09 0,79
07.03.10 3 2 - - - З 1 липня до 31 серпня 81,0 % 9,02 2,14 1,84
07.03.20 0 0 - Часник   0,03 Вiльно Вiльно
07.03.90 0 1 - - Цибуля-порей 102,0 % 6,66 6,66 5,86
07.03.90 0 2 - - Цибуля-батун 102,0 % 6,66 6,66 5,86
07.03.90 0 9 - - Iншi цибулевi овочi 102,0 % 6,66 6,66 5,86
07.04.10 3 1 - - - З 15 жовтня до 30 листопада   0,18 0,18 Вiльно
07.04.10 4 1 - - - З 1 грудня до 31 травня Вiльно   Вiльно Вiльно
07.04.10 5 0 - - Головчаста броколi   0,64 0,64 0,24
07.04.20 2 0 - - З 1 червня до 20 вересня   0,24 Вiльно Вiльно
07.04.90 3 0 - - - З 1 серпня до 30 вересня   0,05 Вiльно Вiльно
07.04.90 5 0 - - - З 1 серпня до 30 вересня   0,05 Вiльно Вiльно
07.04.90 6 0 - - Китайська капуста   0,64 0,64 Вiльно
07.04.90 9 3 - - - Савойська капуста з 1 грудня до 30 червня 219,0 % 9,16 9,16 Вiльно
07.04.90 9 9 - - - Iнша 219,0 % 9,16 0,80 Вiльно
07.05.11 1 2 - - - - - Цiла 226,0 % 16,31 16,31 14,68
07.05.11 1 9 - - - - - Iнша 226,0 % 16,31 16,31 14,68
07.05.11 2 2 - - - - - Цiла 147,0 % 10,95 10,95 9,86
07.05.11 2 9 - - - - - Iнша 147,0 % 10,95 10,95 9,86
07.05.11 3 0 - - - - З 1 грудня до 28/29 лютого Вiльно   Вiльно Вiльно
07.05.11 4 1 - - - - - Цiла 166,0 % 2,09 166,0 % 149,5 %
07.05.11 4 9 - - - - - Iнша 166,0 % 2,09 166,0 % 149,5 %
07.05.11 5 1 - - - - - Цiла 74,0 % 1,00 74,0 % 67,0 %
07.05.11 5 9 - - - - - Iнша 74,0 % 1,00 74,0 % 67,0 %
07.05.11 6 1 - - - - - Цiла 165,0 % 2,16 165,0 % 148,5 %
07.05.11 6 9 - - - - - Iнша 165,0 % 2,16 165,0 % 148,5 %
07.05.11 7 0 - - - - З 1 грудня до 28/29 лютого Вiльно   Вiльно Вiльно
07.05.21 1 0 - - - З 1 квiтня до 30 листопада   0,24 0,24 Вiльно
07.05.21 9 0 - - - З 1 грудня до 31 березня Вiльно   Вiльно Вiльно
07.05.29 1 1 - - - - Цикорний салат 147,0 % 10,95 10,95 9,86
07.05.29 1 9 - - - - Iнше 147,0 % 10,95 10,95 9,86
07.05.29 9 0 - - - З 1 грудня до 31 березня 242,0 % 17,40 Вiльно Вiльно
07.06.10 1 1 - - Морква з 1 травня до 31 серпня 76,0 % 2,61 2,61 2,35
07.06.10 2 1 - - Морква з 1 вересня до 30 квiтня 38,0 % 1,15 1,15 1,04
07.06.10 3 0 - - Рiпа 63,0 % 3,14 0,80 Вiльно
07.06.90 2 0 - - Редиска з 1 квiтня до 30 листопада 244,0 % 19,36 19,36 17,42
07.06.90 4 0 - - Салатний буряк 158,0 % 2,56 2,56 2,18
07.06.90 9 9 - - Iнше 230,0 % 7,93 0,80 Вiльно
07.07.00 1 0 - - З 10 березня до 31 жовтня 120,0 % 7,74 7,74 6,80
07.07.00 2 0 - - З 1 листопада до 30 листопада   0,60 0,60 Вiльно
07.07.00 3 0 - - З 1 грудня до 9 березня Вiльно   Вiльно Вiльно
07.07.00 9 0 - Iнше 251,0 % 11,49 11,49 10,00
07.08.10 0 0 - Горох (Pisum sativum) 141,0 % 9,29 9,29 8,36
07.08.20 0 1 - - Зелена квасоля, спаржевi боби, воскова квасоля та волокниста квасоля 50,0 % 5,31 5,31 4,81
07.08.20 0 9 - - Iнше 50,0 % 5,31 0,50 Вiльно
07.08.90 0 0 - Iншi стручковi овочi   0,12 0,12 Вiльно
07.09.20 1 0 - - З 1 травня до 14 листопада   0,08 0,08 Вiльно
07.09.20 9 0 - - З 15 листопада до 30 квiтня Вiльно   Вiльно Вiльно
07.09.30 0 0 - Баклажани   0,24 0,24 Вiльно
07.09.40 1 0 - - З 1 липня до 31 серпня 204,0 % 5,26 5,26 4,73
07.09.40 2 0 - - З 1 вересня до 30 червня 90,0 % 3,35 3,35 3,03
07.09.51 0 0 - - Гриби роду Пластинчастi   0,30 0,30 Вiльно
07.09.59 1 0 - - - Трюфелi   0,24 Вiльно Вiльно
07.09.59 9 0 - - - Iнше   0,30 0,30 Вiльно
07.09.60 1 0 - - - З 1 червня до 30 листопада   0,24 0,24 Вiльно
07.09.60 2 0 - - - З 1 грудня до 31 травня   0,12 0,12 Вiльно
07.09.60 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
07.09.70 2 0 - - З 1 жовтня до 30 квiтня   0,24 0,24 Вiльно
07.09.90 1 0 - - Оливки   0,09 0,09 Вiльно
07.09.90 2 0 - - Каперси   0,60 0,60 Вiльно
07.09.90 5 0 - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
07.09.90 6 0 - - - З 1 червня до 30 листопада   0,08 0,08 Вiльно
07.09.90 7 0 - - - З 1 грудня до 31 травня Вiльно   Вiльно Вiльно
07.09.90 9 1 - - - Цукiнi 203,0 % 19,28 0,80 Вiльно
07.09.90 9 9 - - - Iнше 203,0 % 19,28 0,80 Вiльно
07.10.21 0 0 - - Горох (Pisum sativum) 106,0 % 6,26 6,26 5,32
07.10.22 0 9 - - - Iнше 216,0 % 12,07 0,50 Вiльно
07.10.29 0 0 - - Iнше   0,24 0,24 Вiльно
07.10.30 0 0 - Шпинат, новозеландський шпинат та лебеда шпинатна (садовий шпинат): 139,0 % 13,94 0,80 Вiльно
07.10.40 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
07.10.80 1 0 - - Спаржа та артишок   0,15 0,15 Вiльно
07.10.80 2 0 - - Цвiтна капуста 182,0 % 13,00 13,00 11,05
07.10.80 3 0 - - Кудрява петрушка 106,0 % 6,26 6,26 5,01
07.10.80 4 0 - - Гриби   0,60 0,60 Вiльно
07.10.80 5 0 - - Цибуля 108,0 % 4,08 4,08 3,46
07.10.80 6 0 - - Селера 170,0 % 8,50 8,50 7,70
07.10.80 9 1 - - - Морква 219,0 % 8,23 8,23 7,41
07.10.80 9 4 - - - Головчаста броколi 219,0 % 8,23 0,80 Вiльно
07.10.80 9 5 - - - Солодкий перець 219,0 % 8,23 0,80 Вiльно
07.10.80 9 9 - - - Iнше 219,0 % 8,23 8,23 7,43
07.11.20 1 0 - - У розсолi   0,09 Вiльно Вiльно
07.11.20 9 0 - - Iнше   0,18 Вiльно Вiльно
07.11.40 0 0 - Огiрки та корнiшони 223,0 % 12,92 12,92 11,50
07.11.51 0 0 - - Гриби роду Пластинчастi 106,0 % 2,98 2,98 2,68
07.11.59 0 0 - - Iнше 106,0 % 2,98 2,98 2,68
07.11.90 2 0 - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
07.11.90 4 0 - - Каперси   0,06 Вiльно Вiльно
07.12.20 0 0 - Цибуля 209,0 % 12,38 Вiльно Вiльно
07.12.31 0 0 - - Гриби роду Пластинчастi   0,06 Вiльно Вiльно
07.12.32 0 0 - - Деревнi гриби муер   0,06 Вiльно Вiльно
07.12.33 0 0 - - Дрожалковi гриби   0,06 Вiльно Вiльно
07.12.39 0 1 - - - Трюфелi   0,06 Вiльно Вiльно
07.12.39 0 9 - - - Iнше   0,06 Вiльно Вiльно
07.12.90 1 1 - - - Подрiбненi або порiзанi чи нi, але без подальшого приготування 209,0 % 12,38 12,38 11,14
07.12.90 1 2 - - - Поламанi або у порошку 209,0 % 12,38 12,38 11,14
07.12.90 2 0 - - Часник   0,03 Вiльно Вiльно
07.12.90 4 0 - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
07.12.90 9 1 - - - Помiдори 209,0 % 12,38 Вiльно Вiльно
07.12.90 9 2 - - - Морква 209,0 % 12,38 Вiльно Вiльно
07.12.90 9 9 - - - Iнше, у тому числi сумiш овочiв 209,0 % 12,38 Вiльно Вiльно
07.13.10 0 9 - - Iнше 260,0 % 2,51 Вiльно Вiльно
07.13.20 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
07.13.31 0 0 - - Бобовi роду Vigna mungo (лат.), Heeper або Vigna radiata (лат.), Wilczek 260,0 % 2,51 Вiльно Вiльно
07.13.32 0 0 - - Маленька червона (Adzuki) квасоля (Phaseolus або Vigna angularis) 260,0 % 2,51 Вiльно Вiльно
07.13.33 0 0 - - Квасоля звичайна, у тому числi бiла дрiбнонасiнна квасоля (Phaseolus vulgaris) 260,0 % 2,51 Вiльно Вiльно
07.13.39 0 0 - - Iнше 260,0 % 2,51 Вiльно Вiльно
07.13.40 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
07.13.50 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
07.13.90 0 0 - Iнше 260,0 % 2,51 Вiльно Вiльно
07.14.10 9 0 - - Iнше   0,04 Вiльно Вiльно
07.14.20 9 0 - - Iнше   0,03 Вiльно Вiльно
07.14.90 0 0 - Iнше 318,0 % 1,74 1,74 1,56
08.01.11 0 0 - - Сушена Вiльно   Вiльно Вiльно
08.01.19 0 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
08.01.21 0 0 - - У стручках Вiльно   Вiльно Вiльно
08.01.22 0 0 - - Лущена Вiльно   Вiльно Вiльно
08.01.31 0 0 - - У стручках Вiльно   Вiльно Вiльно
08.01.32 0 0 - - Лущена Вiльно   Вiльно Вiльно
08.02.11 0 0 - - У стручках   0,01 Вiльно Вiльно
08.02.12 0 0 - - Лущена   0,01 Вiльно Вiльно
08.02.21 0 0 - - У стручках   0,01 Вiльно Вiльно
08.02.22 0 0 - - Лущена   0,01 Вiльно Вiльно
08.02.31 0 0 - - У стручках   0,05 Вiльно Вiльно
08.02.32 0 0 - - Лущена   0,05 Вiльно Вiльно
08.02.40 0 0 - Каштани (Castanea spp.)   2,00 H Вiльно Вiльно
08.02.50 0 0 - Фiсташки   0,24 Вiльно Вiльно
08.02.60 0 0 - Горiхи макадамiя   0,24 Вiльно Вiльно
08.02.90 1 0 - - Горiхи-пекан   0,03 Вiльно Вiльно
08.02.90 9 1 - - - Кедровi горiшки   0,24 Вiльно Вiльно
08.02.90 9 9 - - - Iнше   0,24 Вiльно Вiльно
08.03.00 0 0 Банани, у тому числi плантани, свiжi або висушенi. Вiльно   Вiльно Вiльно
08.04.10 0 0 - Фiнiки   0,03 Вiльно Вiльно
08.04.20 1 0 - - Свiжi   0,09 Вiльно Вiльно
08.04.20 9 0 - - Iнше   0,01 Вiльно Вiльно
08.04.30 0 0 - Ананаси Вiльно   Вiльно Вiльно
08.04.40 0 0 - Авокадо   0,04 Вiльно Вiльно
08.04.50 0 1 - - Гуава   0,04 Вiльно Вiльно
08.04.50 0 2 - - Манго   0,04 Вiльно Вiльно
08.04.50 0 3 - - Мангустан   0,04 Вiльно Вiльно
08.05.10 9 0 - - Iнше   0,40 H Вiльно Вiльно
08.05.20 9 0 - - Iнше   0,40 H Вiльно Вiльно
08.05.40 9 0 - - Iнше   0,40 H Вiльно Вiльно
08.05.50 2 0 - - - Лимони Вiльно   Вiльно Вiльно
08.05.50 3 0 - - - Лайм   0,40 H Вiльно Вiльно
08.05.90 9 0 - - Iнше   0,40 H Вiльно Вiльно
08.06.10 1 1 - - - Столовi сорти винограду   0,40 H Вiльно Вiльно
08.06.10 1 9 - - - Iнше   0,40 H Вiльно Вiльно
08.06.10 9 1 - - - Столовi сорти винограду   0,20 H Вiльно Вiльно
08.06.10 9 9 - - - Iнше   0,20 H Вiльно Вiльно
08.06.20 0 0 - Сушений Вiльно   Вiльно Вiльно
08.07.11 0 0 - - Кавуни Вiльно   Вiльно Вiльно
08.07.19 0 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
08.07.20 0 0 - Папайя   0,12 Вiльно Вiльно
08.08.10 1 1 - - З 1 травня до 30 листопада 188,0 % 4,83 4,83 4,20
08.08.10 2 2 - - З 1 грудня до 30 квiтня   0,03 0,03 Вiльно
08.08.20 1 2 - - - З 1 грудня до 10 серпня   0,02 0,02 Вiльно
08.08.20 2 1 - - - З 11 серпня до 30 листопада 121,0 % 4,41 4,41 4,00
08.08.20 6 0 - - Айва   0,09 Вiльно Вiльно
08.09.10 1 0 - - З 16 травня до 15 серпня   0,06 0,06 Вiльно
08.09.10 9 0 - - З 16 серпня до 15 травня   0,24 0,24 Вiльно
08.09.20 0 1 - - Вишня звичайна (Prunus cerasus) 38,0 % 5,57 5,57 4,73
08.09.20 0 9 - - Iнше 38,0 % 5,57 5,57 3,50
08.09.30 1 0 - - - З 16 травня до 15 серпня   0,12 0,12 Вiльно
08.09.30 2 0 - - - З 16 серпня до 15 травня   0,24 0,24 Вiльно
08.09.30 3 0 - - - З 16 травня до 15 серпня   0,12 0,12 Вiльно
08.09.30 9 0 - - - З 16 серпня до 15 травня   0,24 0,24 Вiльно
08.09.40 1 0 - - - З 15 квiтня до 30 червня   0,15 0,15 Вiльно
08.09.40 2 1 - - - З 1 липня до 20 серпня   0,36 0,36 Вiльно
08.09.40 3 1 - - - З 21 серпня до 10 жовтня 124,0 % 5,44 5,44 4,24
08.09.40 4 1 - - - З 11 жовтня до 31 жовтня   0,72 0,72 Вiльно
08.09.40 5 1 - - - З 1 листопада до 14 квiтня   0,36 0,36 Вiльно
08.09.40 6 0 - - Терен   0,18 Вiльно Вiльно
08.10.10 1 1 - - З 15 квiтня до 8 червня   0,18 0,18 Вiльно
08.10.10 2 3 - - - З 9 червня до 30 червня 80,0 % 7,21 7,21 6,49
08.10.10 2 4 - - - З 1 липня до 9 вересня 80,0 % 7,21 7,21 6,01
08.10.10 2 5 - - - З 10 вересня до 31 жовтня 80,0 % 7,21 1,92 1,63
08.10.10 3 0 - - З 1 листопада до 31 березня 100,0 % 13,29 0,36 Вiльно
08.10.10 4 0 - - З 1 квiтня до 14 квiтня   0,36 0,36 Вiльно
08.10.20 1 0 - - Малина 100,0 % 13,29 13,29 11,96
08.10.20 9 1 - - - Ожина   0,09 Вiльно Вiльно
08.10.20 9 9 - - - Iнше   0,09 Вiльно Вiльно
08.10.40 1 0 - - Брусницi Вiльно   Вiльно Вiльно
08.10.40 9 0 - - Iнше   0,09 Вiльно Вiльно
08.10.50 0 0 - Кiвi   0,06 Вiльно Вiльно
08.10.60 0 0 - Дуриан   0,06 Вiльно Вiльно
08.10.90 1 0 - - Морошка Вiльно   Вiльно Вiльно
08.10.90 3 0 - - Бiла та червона смородина 37,0 % 2,99 2,99 2,39
08.10.90 4 0 - - Аґрус 36,0 % 2,88 2,88 2,50
08.10.90 9 0 - - Iнше   0,06 Вiльно Вiльно
08.11.10 0 1 - - З вмiстом домiшок цукру або iнших пiдсолоджувачiв 128,0 % 8,59 8,59 7,30
08.11.10 0 9 - - Iнше 128,0 % 8,59 8,59 7,30
08.11.90 0 1 - - Брусницi 128,0 % 8,59 8,59 6,99
08.11.90 0 2 - - Морошка 128,0 % 8,59 8,59 6,99
08.11.90 0 3 - - Черешня 128,0 % 8,59 8,59 7,54
08.11.90 0 4 - - Чорницi 128,0 % 8,59 8,59 7,54
08.11.90 0 8 - - Iнше 128,0 % 8,59 8,59 7,54
08.12.10 0 0 - Черешня 128,0 % 8,59 8,59 7,73
08.12.90 1 0 - - Цитрусовi Вiльно   Вiльно Вiльно
08.12.90 2 0 - - Абрикоси та персики Вiльно   Вiльно Вiльно
08.12.90 3 0 - - Полуниця 128,0 % 8,59 8,59 7,73
08.12.90 9 0 - - Iнше 128,0 % 8,59 8,59 7,73
08.13.10 0 0 - Абрикоси   0,12 0,12 Вiльно
08.13.20 0 0 - Чорнослив Вiльно   Вiльно Вiльно
08.13.30 0 0 - Яблука 188,0 % 4,83 2,00 Вiльно
08.13.40 0 1 - - Чорницi 188,0 % 4,83 3,20 Вiльно
08.13.40 0 2 - - Iншi фрукти 188,0 % 4,83 0,39 Вiльно
08.13.50 1 0 - - Що складаються бiльшою мiрою з горiхiв, зазначених у рядку 08.02   0,02 Вiльно Вiльно
08.13.50 9 1 - - - Сумiш виключно горiхiв, зазначених у рядку 08.01, або горiхiв, зазначених у рядках 08.01 та 08.02 188,0 % 4,83 0,36 Вiльно
08.13.50 9 2 - - - Сумiш фруктiв з рядкiв 08.01 - 08.06 188,0 % 4,83 0,36 Вiльно
08.13.50 9 9 - - - Iншi сумiшi 188,0 % 4,83 0,36 Вiльно
08.14.00 0 0 Шкiрка цитрусових або баштанових (у тому числi кавунiв), свiжа, заморожена, висушена або попередньо збережена у розсолi, у природнiй мiнеральнiй водi з вмiстом сiрководню або в iнших консервованих розчинах. Вiльно   Вiльно Вiльно
09.01.11 0 0 - - Не декофенованi Вiльно   Вiльно Вiльно
09.01.12 0 0 - - Декофенованi Вiльно   Вiльно Вiльно
09.01.21 0 0 - - Не декофенованi   0,43 Вiльно Вiльно
09.01.22 0 0 - - Декофенованi   0,43 Вiльно Вiльно
09.01.90 0 0 - Iнше   0,15 Вiльно Вiльно
09.02.10 0 0 - Зелений чай (не ферментований) в окремих упаковках, вмiст яких не перевищує 3 кг Вiльно   Вiльно Вiльно
09.02.20 0 0 - Iнший тип зеленого чаю (не ферментованого) Вiльно   Вiльно Вiльно
09.02.30 0 0 - Чорний чай (ферментований) та частково ферментований чай, в окремих упаковках, вмiст яких не перевищує 3 кг Вiльно   Вiльно Вiльно
09.02.40 0 0 - Iнший тип чорного чаю (ферментованого) та iншi типи частково ферментованого чаю Вiльно   Вiльно Вiльно
09.03.00 0 0 Парагвайський чай 4,5 %   Вiльно Вiльно
09.04.11 0 0 - - Неподрiбнений, не мелений Вiльно   Вiльно Вiльно
09.04.12 0 0 - - Подрiбнений або мелений Вiльно   Вiльно Вiльно
09.04.20 0 0 - плоди роду Capsicum або роду Pimenta, сухi або подрiбненi, або меленi Вiльно   Вiльно Вiльно
09.05.00 0 0 Ванiль. Вiльно   Вiльно Вiльно
09.06.11 0 0 - - Кориця (Cinnamomum zeylanicum Blume) Вiльно   Вiльно Вiльно
09.06.19 0 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
09.06.20 0 0 - - Подрiбнена або мелена Вiльно   Вiльно Вiльно
09.07.00 0 0 Гвоздика (цiлий фрукт, частки та стебла). Вiльно   Вiльно Вiльно
09.08.10 0 0 - Мускатний горiх Вiльно   Вiльно Вiльно
09.08.20 0 0 - Мускатний цвiт Вiльно   Вiльно Вiльно
09.08.30 0 0 - Кардамон Вiльно   Вiльно Вiльно
09.09.10 0 0 - Насiння анiсу або бадьяну   0,10 Вiльно Вiльно
09.09.20 0 0 - Насiння кориандру   0,10 Вiльно Вiльно
09.09.30 0 0 - Насiння римського тмину   0,10 Вiльно Вiльно
09.09.40 0 0 - Насiння тмину   0,10 Вiльно Вiльно
09.09.50 1 0 - - Фенхель   0,10 Вiльно Вiльно
09.09.50 2 0 - - Ягоди ялiвцю   0,04 Вiльно Вiльно
09.10.10 0 0 - Iмбир Вiльно   Вiльно Вiльно
09.10.20 0 0 - Шафран Вiльно   Вiльно Вiльно
09.10.30 0 0 - Куркума   0,15 Вiльно Вiльно
09.10.91 0 0 - - Сумiшi, зазначенi в примiтцi 1 до цiєї глави   0,15 Вiльно Вiльно
09.10.99 2 0 - - - Каррi Вiльно   Вiльно Вiльно
09.10.99 3 0 - - - Ягоди лавру, листя лавру, насiння селери та чебрець Вiльно   Вiльно Вiльно
09.10.99 9 0 - - - Iнше   0,15 Вiльно Вiльно
ex' 0 0
10.01.10
- Тверда пшениця для приготування макаронних виробiв 347,0 % 2,13 2,13 Мито вiдсутнє в межах квоти двосторонньої тарифної ставки, що стано-вить 10000 тон. Ця квота тарифної ставки може бути вiдкрита в нових перего-ворах з партне-рами у вiльнiй торгiвлi або у СОТ.
10.05.10 0 0 - Насiння Вiльно   Вiльно Вiльно
10.05.90 1 0 - - Кормове 343,0 % 1,78 1,78 333 % або 1,60
10.05.90 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
10.06.10 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
10.06.20 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
10.06.30 1 0 - - Для вживання людиною   0,12 Вiльно Вiльно
10.06.30 9 9 - - Iнше   0,04 Вiльно Вiльно
10.06.40 1 0 - - Для вживання людиною   0,12 Вiльно Вiльно
10.06.40 9 9 - - Iнше   0,04 Вiльно Вiльно
10.07.00 9 0 - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
10.08.10 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
10.08.20 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
10.08.30 9 0 - - Iнше   0,09 Вiльно Вiльно
11.02.20 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
11.02.90 0 2 - - - Iнше 370,0 % 3,30 Вiльно Вiльно
11.03.13 9 0 - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
11.03.19 2 0 - - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
11.04.23 9 0 - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
11.04.29 0 2 - - - - Iнше 338,0 % 3,50 Вiльно Вiльно
11.04.29 0 4 - - - - Iнше 338,0 % 3,50 Вiльно Вiльно
11.06.10 9 0 - - Iнше   0,06 Вiльно Вiльно
11.06.30 9 0 - - Iнше   0,04 Вiльно Вiльно
11.07.10 1 0 - - Кормове 339,0 % 3,31 3,31 300 % або 3, 00
11.07.10 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
11.07.20 1 0 - - Кормове 339,0 % 3,31 3,31 300 % або 3, 00
11.07.20 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
11.08.11 9 0 - - - - Iнше   0,54 0,54 Вiльно
11.08.12 9 0 - - - - Iнше   0,54 0,54 Вiльно
11.08.14 9 0 - - - - Iнше   0,13 0,13 Вiльно
11.08.19 1 0 - - - Крохмаль для прання   0,10 0,10 Вiльно
11.08.19 9 0 - - - - - Iнше   0,54 0,54 Вiльно
11.08.20 9 0 - - Iнше   0,19 0,19 Вiльно
11.09.00 1 0 - - Кормове 347,0 % 8,51 8,51 7,66
11.09.00 9 0 - Iнше 1,5 %   Вiльно Вiльно
12.01.00 9 0 - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
12.02.10 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
12.02.20 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
12.03.00 9 0 - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
12.04.00 9 0 - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
12.05.10 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
12.05.90 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
12.06.00 9 0 - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
12.07.20 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
12.07.40 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
12.07.50 9 0 - - Iнше   0,08 Вiльно Вiльно
12.07.91 9 0 - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
12.07.99 9 0 - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
12.08.10 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
12.08.90 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
12.09.10 0 0 - Насiння цукрового буряка   0,72 Вiльно Вiльно
12.09.30 0 0 - Насiння трав'янистих рослин, культивованих, головним чином, заради їхнiх квiтiв Вiльно   Вiльно Вiльно
12.09.91 1 0 - - - Насiння огiрку, цвiтної капусти, моркви, цибулi, цибулi-шалот, цибулi-порей, петрушки, цикорного салату та салату-латук   0,18 Вiльно Вiльно
12.09.91 9 1 - - - - Насiння капусти   0,72 Вiльно Вiльно
12.09.91 9 9 - - - - Iнше   0,72 Вiльно Вiльно
12.09.99 0 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
12.10.10 0 0 - Шишки хмелю, немеленi, неперетертi, не у гранулах   0,08 0,08 Вiльно
12.10.20 0 1 - - Шишки хмелю, меленi, перетертi або у гранулах 4,5 %   4,5 % Вiльно
12.10.20 0 2 - - Хмелеве борошно 4,5 %   4,5 % Вiльно
12.11.20 0 0 - Коренi женьшеню Вiльно   Вiльно Вiльно
12.11.30 0 0 - Листя кокаїнового куща Вiльно   Вiльно Вiльно
12.11.40 0 0 - Макова соломка Вiльно   Вiльно Вiльно
12.11.90 0 0 - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
12.12.20 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
12.12.91 9 0 - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
12.12.99 9 0 - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
13.01.20 0 0 - Аравiйська камедь Вiльно   Вiльно Вiльно
13.01.90 0 0 - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
13.02.11 0 0 - - Опiум 4,5 %   Вiльно Вiльно
13.02.12 0 0 - - З лакрицi Вiльно   Вiльно Вiльно
13.02.13 0 0 - - З шишок 4,5 %   Вiльно Вiльно
13.02.19 0 0 - - - Сумiшi рослинних екстрактiв для виготовлення напоїв або приготування їжi 3,0 %   3,0 % Вiльно
13.02.19 0 5 - - - З алое, касiї гiркої, мани, пiретруму або кореню рослин, що мiстять ротенон; екстрактне ефiрне масло ванiлi 3,0 %   Вiльно Вiльно
13.02.19 0 9 - - - Iнше 3,0 %   3,0 % Вiльно
13.02.20 0 0 - Пективнi речовини, пектинати та пектати Вiльно   Вiльно Вiльно
13.02.31 0 0 - - Агар-агар 4,5 %   Вiльно Вiльно
13.02.32 0 0 - - Клейкi речовини та згущувач, змiненi чи нi, що походять з плодiв рожкового дерева, насiння рожкового дерева або насiння гуару Вiльно   Вiльно Вiльно
13.02.39 0 1 - - - Змiненi 3,0 %   Вiльно Вiльно
13.02.39 0 9 - - - Iнше 3,0 %   Вiльно Вiльно
14.01.10 0 0 - Бамбук Вiльно   Вiльно Вiльно
14.01.20 0 0 - Ротанг Вiльно   Вiльно Вiльно
14.01.90 0 0 - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
14.04.20 0 0 - Бавовнянi лiнтери Вiльно   Вiльно Вiльно
14.04.90 0 0 - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
15.02.00 9 0 - Iнше   0,05 Вiльно Вiльно
15.03.00 0 0 Лярд-стеарин, смалець, олеостеарин, олеомаргарин та талове масло, без отримання емульсiї, не змiшанi та не приготовленi iншим чином.   0,01 Вiльно Вiльно
15.05.00 0 0 Вовняний жир та жирнi речовини, одержанi з них (у тому числi ланолiн).   0,02 Вiльно Вiльно
15.06.00 2 1 - - Кiстковий жир, кiсткова олiя та копитна олiя   0,05 Вiльно Вiльно
15.06.00 9 9 - - - Iнше   0,02 Вiльно Вiльно
15.07.10 9 0 - - Iнше   0,03 Вiльно Вiльно
15.07.90 9 0 - - Iнше 14,4 %   14,4 % 7,2 %
15.08.10 9 0 - - Iнше   0,03 Вiльно Вiльно
15.09.10 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
15.09.90 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
15.10.00 9 0 - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
15.11.10 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
15.11.90 9 9 - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
15.12.11 1 0 - - - Кормове 176,0 % 4,88 4,88 160 % або 4,40
15.12.11 9 0 - - - Iнше   0,05 Вiльно Вiльно
15.12.19 1 0 - - - Кормове 176,0 % 4,88 4,88 160 % або 4,40
15.12.19 9 0 - - - Iнше 14,4 %   14,4 % Вiльно
15.12.21 9 0 - - - Iнше   0,05 Вiльно Вiльно
15.12.29 2 0 - - - - Твердi фракцiї 14,4 %   14,4 % Вiльно
15.12.29 9 9 - - - - Iнше 12,7 %   12,7 % Вiльно
15.13.11 9 0 - - - Iнше   0,03 Вiльно Вiльно
15.13.19 2 0 - - - - Твердi фракцiї 14,4 %   14,4 % 7,2 %
15.13.19 9 9 - - - - Iнше 12,7 %   12,7 % 7,2 %
15.13.21 9 0 - - - Iнше   0,03 Вiльно Вiльно
15.13.29 2 0 - - - - Твердi фракцiї 14,4 %   14,4 % 7,2 %
15.13.29 9 9 - - - - Iнше 12,7 %   12,7 % 7,2 %
15.14.11 9 0 - - - Iнше   0,05 Вiльно Вiльно
15.14.19 9 0 - - - Iнше   0,05 Вiльно Вiльно
15.15.11 9 0 - - - Iнше   0,05 Вiльно Вiльно
15.15.21 9 0 - - - Iнше   0,05 Вiльно Вiльно
15.15.30 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
15.15.50 2 0 - - - Нерафiнована олiя   0,05 Вiльно Вiльно
15.15.90 2 1 - - Олiя зi шкаралупи горiха кешью, деревна олiя (у тому числi тунгова олiя та її фракцiї) або ойтикова олiя, не харчова Вiльно   Вiльно Вiльно
15.15.90 3 2 - - Олiя жожоба та її фракцiї, не харчова Вiльно   Вiльно Вiльно
15.15.90 7 0 - - - Нерафiнована олiя   0,03 Вiльно Вiльно
15.16.10 2 0 - - - Видобута повнiстю з риби або морських ссавцiв 5,1 %   Вiльно Вiльно
15.16.20 2 0 - - - Гiдрогенiзована касторова олiя Вiльно   Вiльно Вiльно
15.17.90 9 1 - - - - З вмiстом молочних жирiв бiльше, нiж 10 %, але не бiльше, нiж 15 % за вагою   0,02 Вiльно Вiльно
15.17.90 9 7 - - - - Їстiвнi сумiшi або препарати типу, якi використовуються як препарати, що покращують виймання з форми, не зазначенi в iнших групах   0,02 Вiльно Вiльно
15.17.90 9 8 - - - - Iнше   0,02 Вiльно Вiльно
15.18.00 2 1 - - Тунгова олiя та iнша аналогiчна деревна олiя; ойтикова олiя Вiльно   Вiльно Вiльно
15.18.00 3 1 - - Сикативна олiя   0,08 Вiльно Вiльно
15.18.00 4 1 - - Лляна олiя, варена   0,07 Вiльно Вiльно
15.18.00 5 1 - - Лiноксин 12,7 %   12,7 % Вiльно
15.20.00 9 0 - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
15.21.10 0 0 - Рослинний воск Вiльно   Вiльно Вiльно
15.21.90 0 0 - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
15.22.00 2 0 - - Дегра Вiльно   Вiльно Вiльно
15.22.00 9 9 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
16.02.20 0 1 - - З гусиної або качиної печiнки 363,0 % 43,67 12,5 % 7,2 %
16.03.00 1 0 - Екстракти китового м'яса   0,07 Вiльно Вiльно
17.01.11 9 0 - - - Iнше   0,03 Вiльно Вiльно
17.01.12 9 0 - - - Iнше   0,03 Вiльно Вiльно
17.01.91 9 0 - - - Iнше   0,03 Вiльно Вiльно
17.01.99 9 1 - - - - Грудками або у порошку   0,03 Вiльно Вiльно
17.01.99 95 - - - - - У пакетах для роздрiбної торгiвлi вагою не бiльше, нiж 24 кг   0,03 Вiльно Вiльно
17.01.99 9 9 - - - - - Iнше (в об'ємних або гуртових упаковках)   0,03 Вiльно Вiльно
17.02.11 9 0 - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
17.02.19 9 0 - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
17.02.20 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
17.02.50 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
17.02.60 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
17.02.90 4 0 - - - Карамель, у тому числi "карамель для фарбування"   0,27 0,27 Вiльно
17.02.90 9 9 - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
17.03.10 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
17.03.90 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
18.01.00 0 0 Какао-боби, цiлi або подрiбненi, сирi чи пiдсмаженi. Вiльно   Вiльно Вiльно
18.02.00 0 0 Шкаралупа, лушпиння, шкiрка какао, а також iншi вiдходи какао. Вiльно   Вiльно Вiльно
18.03.10 0 0 - Не знежиренi Вiльно   Вiльно Вiльно
18.03.20 0 0 - Повнiстю або частково знежиренi Вiльно   Вiльно Вiльно
18.04.00 0 0 Какао-масло, жир та олiя. Вiльно   Вiльно Вiльно
18.05.00 0 0 Какао-порошок, що не мiстить домiшкiв цукру або iнших пiдсолоджувачiв.   0,08 Вiльно Вiльно
18.06.10 0 0 - Какао порошок, що мiстить домiшкiв цукру або iнших пiдсолоджувачiв 17,0 % 2,72 2,72 Вiльно
19.01.90 1 0 - - Екстракт солоду 412,0 % 4,02 0,40 Вiльно
19.04.10 1 0 - - "Кукурудзянi пластiвцi"   0,12 0,12 Вiльно
19.04.90 2 0 - - - Iнше 9,0 %   9,0 % Вiльно
20.01.10 0 1 - - У герметичних упаковках 223,0 % 12,92 12,92 11,50
20.01.90 1 0 - - - Каперси   0,60 0,60 Вiльно
20.01.90 2 0 - - - Оливки   0,30 0,30 Вiльно
20.01.90 4 1 - - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
20.01.90 6 1 - - - - Солодкий перець (Capsicum annuum var. annuum) 223,0 % 12,92 0,18 Вiльно
20.02.10 0 1 - - У герметичних упаковках 151,0 % 12,97 1,50 1,00
20.02.10 0 9 - - Iнше 151,0 % 12,97 2,00 Вiльно
20.02.90 1 0 - - Томатне пюре або томатна маса, сухий вмiст помiдорiв якої становить не менше 25 % за вагою, що складається виключно з помiдорiв i води та може мiстити або не мiстити сiль чи iншi консерванти або приправи, у герметичних упаковках   0,21 Вiльно Вiльно
20.02.90 9 1 - - - У герметичних упаковках 151,0 % 12,97 Вiльно Вiльно
20.02.90 9 9 - - - Iнше 151,0 % 12,97 Вiльно Вiльно
20.03.10 0 2 - - Культивованi   0,60 0,60 Вiльно
20.03.10 0 8 - - Iнше   0,60 0,60 Вiльно
20.03.20 0 0 - Трюфелi   0,06 Вiльно Вiльно
20.03.90 0 1 - - Культивованi   0,60 0,60 Вiльно
20.03.90 0 9 - - Iнше   0,60 0,60 Вiльно
20.04.90 2 0 - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
20.04.90 9 1 - - - Артишок 288,0 % 34,92 0,20 Вiльно
20.05.40 0 3 - - - Iнше 181,0 % 11,77 0,20 Вiльно
20.05.51 0 0 - - Боби, очищенi вiд шкаралупи 606,0 % 38,01 1,50 Вiльно
20.05.59 0 1 - - - Зелена квасоля, спаржевi боби, воскова квасоля та волокниста квасоля 249,0 % 15,64 15,64 13,29
20.05.59 0 9 - - - Iнше 249,0 % 15,64 1,50 Вiльно
20.05.60 0 0 - Спаржа   0,06 0,06 Вiльно
20.05.70 0 0 - Оливки   0,60 0,60 Вiльно
20.05.80 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
20.05.91 0 0 - - Молодi пагони бамбуку 288,0 % 34,92 Вiльно Вiльно
20.05.99 0 1 - - - Каперси; артишок; солодкий перець (Capsicum annuum var. annuum) 288,0 % 34,92 0,20 Вiльно
20.05.99 0 9 - - - Iнше, у тому числi сумiшi овочiв 288,0 % 34,92 34,92 29,68
20.06.00 1 0 - Iмбир 102,0 % 14,96 Вiльно Вiльно
20.07.91 1 0 - - - З вмiстом домiшок цукру або пiдсолоджувачiв   0,48 0,48 Вiльно
20.07.91 9 0 - - - Iнше   0,18 0,18 Вiльно
20.07.99 0 2 - - - - З абрикос, манго, кiвi, персикiв або їх сумiшей 86,0 % 8,34 0,34 Вiльно
20.07.99 0 7 - - - - З абрикос, манго, кiвi, персикiв або їх сумiшей 86,0 % 8,34 0,34 Вiльно
20.08.11 1 0 - - - Арахiсове масло 6,0 %   6,0 % Вiльно
20.08.19 0 0 - - Iнше, у тому числi сумiшi 386,0 % 2,11 0,50 0,30
20.08.20 0 0 - Ананаси Вiльно   Вiльно Вiльно
20.08.30 9 1 - - - Мандарини   0,18 0,18 Вiльно
20.08.30 9 9 - - - Iнше   0,18 0,18 Вiльно
20.08.40 0 0 - Грушi 86,0 % 8,34 0,30 Вiльно
20.08.50 0 0 - Абрикоси   0,05 0,05 Вiльно
20.08.70 0 0 - Персики, у тому числi нектарини   0,05 0,05 Вiльно
20.08.91 9 0 - - - Iнше 6,0 %   Вiльно Вiльно
20.08.92 0 1 - - - Повнiстю тi, що мiстять фрукти з рядкiв 08.03 - 08.10 288,0 % 34,92 1,00 Вiльно
20.08.92 0 9 - - - Iншi сумiшi 288,0 % 34,92 34,92 29,68
20.08.99 0 2 - - - Сливи 288,0 % 34,92 0,64 Вiльно
20.09.11 1 1 - - - - З градусом Брiкса не бiльше 67   0,23 0,23 Вiльно
20.09.11 1 9 - - - - Iнше   0,23 0,23 Вiльно
20.09.11 2 0 - - - - В упаковках з вагою брутто 3 кг чи бiльше Вiльно   Вiльно Вiльно
20.09.11 3 0 - - - - - Концентрованi Вiльно   Вiльно Вiльно
20.09.11 9 1 - - - - З градусом Брiкса не бiльше 67   0,08 0,08 Вiльно
20.09.11 9 9 - - - - - - Iнше   0,08 0,08 Вiльно
20.09.12 1 0 - - - З вмiстом домiшок цукру або пiдсолоджувачiв   0,23 0,23 0,10
20.09.12 2 0 - - - Iншi, в упаковках з вагою брутто 3 кг чи бiльше Вiльно   Вiльно Вiльно
20.09.12 9 0 - - - Iнше   0,08 0,08 Вiльно
20.09.19 1 2 - - - - З градусом Брiкса не бiльше 67   0,23 0,23 0,10
20.09.19 1 9 - - - - Iнше   0,23 0,23 0,10
20.09.19 2 0 - - - - В упаковках з вагою брутто 3 кг чи бiльше Вiльно   Вiльно Вiльно
20.09.19 9 2 - - - - З градусом Брiкса не бiльше 67   0,08 0,08 Вiльно
20.09.19 9 9 - - - - - Iнше   0,08 0,08 Вiльно
20.09.21 0 0 - - З градусом Брiкса не бiльше 20 Вiльно   Вiльно Вiльно
20.09.29 0 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
20.09.31 1 0 - - - В упаковках з вагою брутто 3 кг чи бiльше Вiльно   Вiльно Вiльно
20.09.31 9 1 - - - - З вмiстом домiшок цукру   0,15 0,15 0,l0
20.09.31 9 9 - - - - Iнше   0,15 0,15 0,l0
20.09.39 1 0 - - - В упаковках з вагою брутто 3 кг чи бiльше Вiльно   Вiльно Вiльно
20.09.39 9 1 - - - - З вмiстом домiшок цукру   0,15 0,15 0,l0
20.09.39 9 9 - - - - Iнше   0,15 0,15 0,l0
20.09.41 1 0 - - - В упаковках з вагою брутто 3 кг чи бiльше Вiльно   Вiльно Вiльно
20.09.41 9 0 - - - Iнше   0,10 0,10 Вiльно
20.09.49 1 0 - - - В упаковках з вагою брутто 3 кг чи бiльше Вiльно   Вiльно Вiльно
20.09.49 9 0 - - - Iнше   0,10 0,10 Вiльно
20.09.50 0 0 - Томатний сiк   0,15 0,15 0,l0
20.09.61 0 0 - - З градусом Брiкса не бiльше 30   0,15 0,15 0,l0
20.09.69 0 0 - - Iнше   0,15 0,15 0,10
21.01.11 0 0 - - Екстрати, есенцiї та концентрати Вiльно   Вiльно Вiльно
21.01.12 0 1 - - - Без вмiсту молочних жирiв, молочного протеїну, цукру або крохмалю або з вмiстом менше, нiж 1,5 % молочного жиру за вагою, 2,5 % молочного протеїну за вагою, 5 % цукру за вагою або 5 % крохмалю за вагою 3,0 %   Вiльно Вiльно
21.01.12 0 2 - - - Iншi препарати на основi кави 3,0 %   Вiльно Вiльно
21.01.12 0 9 - - - Iнше 3,0 %   Вiльно Вiльно
21.01.20 1 0 - - Екстрати, есенцiї та концентрати чаю Вiльно   Вiльно Вiльно
21.01.20 9 1 - - - Препарати на основi чаю або парагвайського чаю 3,0 %   Вiльно Вiльно
21.01.20 9 4 - - - Iнше, без вмiсту молочних жирiв, молочного протеїну, цукру або крохмалю або з вмiстом менше, нiж 1,5 % молочного жиру за вагою, 2,5 % молочного протеїну за вагою, 5 % цукру за вагою або 5 % крохмалю за вагою 3,0 %   Вiльно Вiльно
21.01.20 9 9 - - - Iнше 3,0 %   Вiльно Вiльно
21.01.30 0 0 - Смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави та їхнi екстракти, есенцiї та концентрати Вiльно   Вiльно Вiльно
21.02.10 1 0 - - Виннi дрiжджi   0,36 0,36 Вiльно
21.02.10 2 0 - - Пекарськi дрiжджi - рiдкi, пресованi або сухi 21,0 %   21,0 % Вiльно
21.02.10 9 0 - - Iнше 21,0 %   21,0 % Вiльно
21.02.20 2 0 - - Iншi неактивнi дрiжджi 21,0 %   21,0 % Вiльно
21.02.20 4 0 - - Iншi одноклiтиннi мiкроорганiзми, мертвi, не харчова Вiльно   Вiльно Вiльно
21.02.30 0 0 - Готовi розрихлювачi тiста   0,36 0,36 Вiльно
21.03.10 0 0 - Соєвий соус Вiльно   Вiльно Вiльно
21.03.20 1 0 - - Томатний кетчуп 4,0 % 0,37 0,37 Вiльно
21.03.30 0 1 - - Гiрчичний порошок та борошно   0,15 Вiльно Вiльно
21.03.30 0 2 - - - З вмiстом менше, нiж 5 % домiшкiв цукру за вагою   0,15 Вiльно Вiльно
21.03.30 0 9 - - - Iнше   0,15 Вiльно Вiльно
21.04.10 1 1 - - - - Сухi 99,0 % 15,27 6,42 Вiльно
21.05.00 9 0 - - Iнше 28,0 % 2,82 28 % Вiльно
21.06.90 1 0 - - Безалкогольнi складовi (вiдомi як "концентрованi екстракти") на основi товарiв з рядка 13.02 для виготовлення напоїв 4,5 %   4,5 % Вiльно
21.06.90 4 1 - - - Драже та пастилки   0,30 Вiльно Вiльно
21.06.90 4 3 - - - - Жувальна гумка з вмiстом нiкотину   0,30 Вiльно Вiльно
21.06.90 4 4 - - - - Iнше   0,30 Вiльно Вiльно
22.01.10 0 0 - Мiнеральна вода та газована вода   0,06 L Вiльно Вiльно
22.01.90 0 1 - - Питна вода, виставлена на роздрiбний продаж Вiльно   Вiльно Вiльно
22.01.90 0 9 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
22.02.10 0 0 - Вода, у тому числi мiнеральна вода та газована вода, з вмiстом домiшок цукру або iнших пiдсолоджувачiв чи ароматизаторiв   0,30 Вiльно Вiльно
22.02.90 1 0 - - Безалкогольнi вина   0,30 Вiльно Вiльно
22.02.90 2 0 - - Безалкогольне пиво (пиво мiцнiстю не бiльше 0,5 % об'єму)   0,30 Вiльно Вiльно
22.02.90 9 1 - - - Замiнники молока на основi зернових або сої 365,0 % 22,44 2,50 Вiльно
22.02.90 9 9 - - - Iнше 365,0 % 22,44 2,50 Вiльно
22.03.00 1 0 - Мiцнiстю з об'ємом не бiльше 0,5 %, але не бiльше 0,7 % за об'ємом   1,28 L 1,28 L Вiльно
22.03.00 2 0 - Мiцнiстю з об'ємом бiльше 0,7 %, але не бiльше 2,75 % за об'ємом   1,28 L 1,28 L Вiльно
22.03.00 3 0 - Мiцнiстю з об'ємом бiльше 2,75 %, але не бiльше 3,75 % за об'ємом   1,28 L 1,28 L Вiльно
22.03.00 4 0 - Мiцнiстю з об'ємом бiльше 3,75 %, але не бiльше 4,75 % за об'ємом   1,28 L 1,28 L Вiльно
22.03.00 9 0 - Iнше   1,28 L 1,28 L Вiльно
22.04.10 0 1 - - Мiцнiстю з об'ємом не бiльше 2,5 % Вiльно   Вiльно Вiльно
22.04.10 0 9 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
22.04.21 0 1 - - - Мiцнiстю з об'ємом не бiльше 2,5 % Вiльно   Вiльно Вiльно
22.04.21 0 9 - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
22.04.29 0 1 - - - Мiцнiстю з об'ємом не бiльше 2,5 % Вiльно   Вiльно Вiльно
22.04.29 0 9 - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
22.04.30 0 2 - - - У бродiннi або з бродiнням, припиненим iншим чином, нiж за допомогою додавання спирту Вiльно   Вiльно Вiльно
22.04.30 0 3 - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
22.04.30 0 4 - - - У бродiннi або з бродiнням, припиненим iншим чином, нiж за допомогою додавання спирту Вiльно   Вiльно Вiльно
22.04.30 0 9 - - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
22.05.10 0 1 - - Мiцнiстю з об'ємом не бiльше 2,5 % Вiльно   Вiльно Вiльно
22.05.10 0 9 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
22.05.90 0 1 - - Мiцнiстю з об'ємом не бiльше 2,5 % Вiльно   Вiльно Вiльно
22.05.90 0 9 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
22.06.00 0 2 - Мiцнiстю з об'ємом бiльше 0,5 %, але не бiльше 0,7 % за об'ємом Вiльно   Вiльно Вiльно
22.06.00 0 3 - Мiцнiстю з об'ємом бiльше 0,7 %, але не бiльше 2,5 % за об'ємом Вiльно   Вiльно Вiльно
22.06.00 0 9 - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
22.07.10 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
22.07.20 0 0 - Етиловий спирт та iншi алкогольнi напої, денатурованi, будь-якої мiцностi Вiльно   Вiльно Вiльно
22.08.20 0 0 - Алкогольнi напої, одержанi шляхом дистилювання виноградного вина або виноградного жиму Вiльно   Вiльно Вiльно
22.08.30 0 0 - Вiскi Вiльно   Вiльно Вiльно
22.08.40 0 0 - Ром та iншi алкогольнi напої, одержанi шляхом дистилювання зброджувального соку цукрової тростини Вiльно   Вiльно Вiльно
22.08.50 0 0 - Джин та ялiвцева настоянка Вiльно   Вiльно Вiльно
22.08.60 0 0 - Горiлка Вiльно   Вiльно Вiльно
22.08.70 0 0 - Лiкери та наливки Вiльно   Вiльно Вiльно
22.08.90 0 3 - - Аквавiт (дистильованi алкогольнi напої з ароматизаторами тминового насiння) Вiльно   Вiльно Вiльно
22.08.90 0 9 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
22.09.00 0 0 Оцет та замiнники оцту, одержанi з оцтової кислоти.   0,08 0,08 Вiльно
23.01.20 1 0 - - Для годування 156,0 % 3,57 Вiльно Вiльно
23.01.20 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
23.02.10 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
23.02.40 1 0 - - З рису, в iнших цiлях, нiж для годування Вiльно   Вiльно Вiльно
23.02.50 9 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
23.03.10 1 1 - - - З кукурудзи (зерна) 159,0 % 2,96 2,96 Вiльно
23.03.10 9 0 - - Iнше Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
23.03.20 9 0 - - Iнше Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
23.03.30 9 0 - - Iнше Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
23.04.00 9 0 - Iнше Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
23.05.00 9 0 - Iнше Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
23.06.10 9 0 - - Iнше Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
23.06.20 9 0 - - Iнше Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
23.06.30 9 0 - - Iнше Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
23.06.41 9 0 - - - Iнше Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
23.06.49 9 0 - - - Iнше Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
23.06.50 9 0 - - Iнше Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
23.06.60 9 0 - - Iнше Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
23.06.90 9 0 - - Iнше Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
23.07.00 9 0 - Iнше Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
23.09.10 9 1 - - - Їжа для собак Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
23.09.10 9 2 - - - Їжа для котiв Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
23.09.90 3 0 - - - - Для декоративних риб Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
23.09.90 5 0 - - - - Для домашнiх тварин Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
23.09.90 8 0 - - - - Для домашнiх тварин Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
24.01.10 0 0 - Тютюн, нестебельчастий (з незламаним листям) Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
24.01.20 0 0 - Тютюн, частково або повнiстю стебельчастий (зi зламаним листям) Вiльно Вiльно Вiльно Вiльно
24.01.30 0 0 - Тютюновi вiдходи Вiльно   Вiльно Вiльно
24.02.10 0 1 - - Сигари   12,75 Вiльно Вiльно
24.02.10 0 9 - - Iнше   12,75 Вiльно Вiльно
24.02.20 0 0 - Цигарки з вмiстом тютюну   14,45 Вiльно Вiльно
24.02.90 0 0 - Iнше   12,75 Вiльно Вiльно
24.03.10 0 0 - Тютюн для курiння з вмiстом або без вмiсту замiнникiв тютюну у будь-яких пропорцiях   7,65 Вiльно Вiльно
24.03.91 0 0 - - "Гомогенизований" або "вiдновлений" тютюн   7,65 Вiльно Вiльно
24.03.99 1 0 - - - Екстракти та есенцiї тютюну Вiльно   Вiльно Вiльно
24.03.99 9 1 - - - - Жувальний тютюн та нюхальний тютюн   7,65 Вiльно Вiльно
24.03.99 9 9 - - - - Iнше   7,65 Вiльно Вiльно
29.05.43 0 0 - - Манiтол 2,3 %   Вiльно Вiльно
29.05.44 0 0 - - Д-глюцитол (сорбiтол) 2,3 %   Вiльно Вiльно
35.03.00 1 0 - Клей 2,1 %   Вiльно Вiльно
35.03.00 9 0 - Iнше 0,9 %   Вiльно Вiльно
35.04.00 0 0 Пептони та їхнi похiднi сполуки; iншi протеїновi речовини та їхнi похiднi сполуки, що не зазначенi та не включенi в iнших мiсцях; гольєвий порошок, хромований чи нi. 2,3 %   Вiльно Вiльно
35.05.20 0 0 - Клей 3,0 %   Вiльно Вiльно
41.01.20 0 0 - Цiлi шкури та шкiра вагою не бiльше 8 кг для однiєї шкiри при простому висушуваннi, 10 кг при в'яленнi або 16 кг для свiжої, мокросоленої та iншим чином збереженої шкiри Вiльно   Вiльно Вiльно
41.01.50 0 0 - Цiлi шкури та шкiра вагою бiльше 16 кг Вiльно   Вiльно Вiльно
41.01.90 0 0 - Iнша, у тому числi задня частина, вигини та черево Вiльно   Вiльно Вiльно
41.02.10 0 0 - Iз шерстю Вiльно   Вiльно Вiльно
41.02.21 0 0 - - Засолена Вiльно   Вiльно Вiльно
41.02.29 0 0 - - Iнша Вiльно   Вiльно Вiльно
41.03.20 00 - Рептилiй Вiльно   Вiльно Вiльно
41.03.30 0 0 - Свиней Вiльно   Вiльно Вiльно
41.03.90 0 1 - - Лося або пiвнiчного оленя Вiльно   Вiльно Вiльно
41.03.90 0 9 - - Iнша Вiльно   Вiльно Вiльно
43.01.10 0 0 - Норки, цiла, з головою, хвостом чи лапками або без них Вiльно   Вiльно Вiльно
43.01.30 0 0 - Вiвцi наступних порiд: астраханська, каракульча, каракуль, персидська або аналогiчна вiвця, китайська, монгольська або тiбетська вiвця, цiла, з головою, хвостом чи нiжками або без них Вiльно   Вiльно Вiльно
43.01.60 0 1 - - Голубого песця Вiльно   Вiльно Вiльно
43.01.60 0 2 - - Чорнобурки Вiльно   Вiльно Вiльно
43.01.60 0 9 - - Iнших видiв лисиць Вiльно   Вiльно Вiльно
43.01.80 0 0 - Iнше хутро, цiле, з головою, хвостом чи лапками або без них Вiльно   Вiльно Вiльно
43.01.90 0 0 - Голови, хвости, лапки або iншi шматки чи вiдрiзки, що є придатними для хутряної iндустрiї Вiльно   Вiльно Вiльно
50.01.00 0 0 Кокони шовкопрядiв, придатнi для намотування. 0,6 %   Вiльно Вiльно
50.02.00 0 0 Шовк-сирець (не кручений). Вiльно   Вiльно Вiльно
50.03.00 0 0 Вiдходи шовку (у тому числi кокони, що є непридатними для намотування, сплутана пряжа та розпушений запас). 0,6 %   Вiльно Вiльно
51.01.11 0 0 - - Стрижена вовна Вiльно   Вiльно Вiльно
51.01.19 0 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
51.01.21 0 0 - - Стрижена вовна Вiльно   Вiльно Вiльно
51.01.29 0 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
51.01.30 0 0 - Обвуглена Вiльно   Вiльно Вiльно
51.02.11 0 0 - - З кашемiрських кiз Вiльно   Вiльно Вiльно
51.02.19 0 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
51.02.20 0 0 - Грубе тваринне волосся Вiльно   Вiльно Вiльно
51.03.10 0 0 - Чесана вовна або чесане високоякiсне тваринне волосся   0,05 Вiльно Вiльно
51.03.20 0 0 - Iншi вiдходи вовни або високоякiсного тваринного волосся   0,05 Вiльно Вiльно
51.03.30 0 0 - Вiдходи грубого тваринного волосся   0,05 Вiльно Вiльно
52.01.00 0 0 Бавовна, нечесана. Вiльно   Вiльно Вiльно
52.02.10 0 0 - Порванi вiдходи (у тому числi вiдходи ниток) Вiльно   Вiльно Вiльно
52.02.91 0 0 - - Розпушений запас Вiльно   Вiльно Вiльно
52.02.99 0 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
52.03.00 0 0 Бавовна, чесана. Вiльно   Вiльно Вiльно
53.01.10 0 0 - Лляний котонин, бавовна-сирець або вимочена бавовна Вiльно   Вiльно Вiльно
53.01.21 0 0 - - Рвана або така, що пройшла обробку у тiпальнiй машинi Вiльно   Вiльно Вiльно
53.01.29 0 0 - - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
53.01.30 0 0 - Лляна пакля та вiдходи Вiльно   Вiльно Вiльно
53.02.10 0 0 - Справжня конопля, сира або вимочена Вiльно   Вiльно Вiльно
53.02.90 0 0 - Iнше Вiльно   Вiльно Вiльно
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.