УГОДА

про сiльське господарство мiж Україною та Iсландiєю

Офiцiйний переклад.

Стаття 1
Сфера дiї

     Ця Угода, яка стосується торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю мiж Україною та Iсландiєю (далi - Сторони), укладається на додаток до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та державами ЄАВТ (далi - Угода про вiльну торгiвлю), яку пiдписано 24 червня 2010 року, i, зокрема, вiдповiдно до статтi 2.1 Угоди про вiльну торгiвлю. Ця Угода є частиною документiв, якими створюється зона вiльної торгiвлi мiж Україною та державами ЄАВТ.

Стаття 2
Сфера застосування

     Ця Угода застосовується до заходiв, якi прийнятi чи пiдтримуються Сторонами стосовно сiльськогосподарської продукцiї, що:

     a) класифiкується в главах 1 - 24 Гармонiзованої системи опису та кодування (далi - ГС) i не включається до додаткiв II або III до Угоди про вiльну торгiвлю, а також

     b) охоплюється додатком I до Угоди про вiльну торгiвлю.

Стаття 3
Тарифнi поступки

     Україна повинна надавати тарифнi поступки на сiльськогосподарську продукцiю, яка походить з Iсландiї та яку зазначено в додатку I до цiєї Угоди. Iсландiя повинна надавати тарифнi поступки на сiльськогосподарську продукцiю, яка походить з України та яку зазначено в додатку II до цiєї Угоди.

Стаття 4
Правила визначення походження товарiв та порядок митного проходження

     1. Правила визначення походження товарiв та положення про спiвробiтництво в митних справах, якi мiстяться в Протоколi про правила визначення походження до Угоди про вiльну торгiвлю, повиннi застосовуватися до цiєї Угоди, крiм випадкiв, передбачених у пунктi 2. Будь-якi посилання на "держави ЄАВТ" у цьому Протоколi повиннi розумiтись як такi, що стосуються Iсландiї.

     2. Для цiлей цiєї Угоди застосовуються mutatis mutandis статтi 3 й 4 Протоколу про правила визначення походження до Угоди про вiльну торгiвлю з визнанням лише двосторонньої кумуляцiї мiж Сторонами.

Стаття 5
Переговори

     Сторони розглядають будь-якi труднощi, якi можуть виникнути в їхнiй торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю, а також докладають зусиль для пошуку вiдповiдних рiшень.

Стаття 6
Дальша лiбералiзацiя

     Сторони зобов'язуються продовжувати докладати зусиль для досягнення дальшої лiбералiзацiї їхньої торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю, беручи до уваги структуру такої торгiвлi мiж ними, особливу чутливiсть такої продукцiї та розвиток сiльськогосподарської полiтики з кожного боку. На вимогу кожної Сторони Сторони повиннi проводити консультацiї для досягнення цiєї цiлi, у тому числi через полiпшення доступу до ринку шляхом скорочення або скасування мита на сiльськогосподарську продукцiю й через розширення перелiку сiльськогосподарської продукцiї, яку охоплює ця Угода.

Стаття 7
Положення Угоди про вiльну торгiвлю

     Такi положення Угоди про вiльну торгiвлю повиннi застосовуватися мiж Сторонами Угоди: статтi 1.4 (Територiальне застосування), 1.5 (Центральнi, регiональнi й мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування), 1.6 (Прозорiсть), 2.6 (Обмеження iмпорту й експорту), 2.8 (Санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи), 2.9 (Технiчне регулювання), 2.12 (Державнi торговельнi пiдприємства), 2.16 (Двостороннi захиснi заходи), 2.17 (Загальнi винятки), 2.18 (Винятки безпеки), а також глава 9 (Вирiшення спорiв). Цим вони вводяться до змiсту та є частиною цiєї Угоди, mutatis mutandis.

Стаття 8
Захиснi заходи у сферi сiльського господарства

     1. Захиснi заходи стосовно сiльськогосподарської продукцiї, повиннi вживатися вiдповiдно до умов, викладених у пунктi 1 статтi 2.16 Угоди про вiльну торгiвлю.

     2. Захисний захiд не повинен уживатися на перiод, що перевищує один рiк, i може складатися з такого:

     a) збiльшення iмпортного мита на вiдповiдну продукцiю до рiвня, який не перевищує застосовної на момент ужиття захисного заходу ставки мита, що застосовується згiдно з режимом найбiльшого сприяння на таку продукцiю, або

     b) уведення тарифної квоти для преференцiйної торгiвлi, яка ґрунтується на iсторичних обсягах торгiвлi за п'ять попереднiх рокiв, за винятком значно збiльшених обсягiв iмпорту, якi спричинили введення захисного заходу.

     3. До вжиття захисного заходу Сторона повинна письмово повiдомити iншiй Сторонi про захисний захiд, який повинно бути вжито. У межах 60 днiв пiсля повiдомлення Сторона, яка повiдомила про захисний захiд, повинна надати всю необхiдну iнформацiю про такий захисний засiб. На вимогу така Сторона проводить консультацiї зi Стороною, яка пiдпадає пiд дiю такого заходу, стосовно умов застосування заходу.

Стаття 9
Набрання чинностi та зв'язок мiж цiєю Угодою та Угодою про вiльну торгiвлю

     1. Ця Угода набирає чинностi в той самий день, коли Угода про вiльну торгiвлю набирає чинностi мiж Україною та Iсландiєю. Вона залишається чинною доти, доки Сторони залишаються Сторонами Угоди про вiльну торгiвлю.

     2. З iнформацiйною метою депозитарiй Угоди про вiльну торгiвлю повинен отримати копiю цiєї Угоди та ратифiкацiйну грамоту або документ про прийняття чи затвердження цiєї Угоди.

     На посвiдчення чого тi, що пiдписалися нижче, належним чином не те вповноваженi, пiдписали цю Угоду.

     Учинено в м. Рейк'явiк 24 червня 2010 року у двох оригiнальних примiрниках англiйською мовою.

За Україну За Iсландiю

 

Додаток I
Вiдповiдно до статтi 3

Тарифнi поступки України

     1. Мито на iмпорт в Україну товарiв, що походять з Iсландiї та позначенi в таблицi позначкою "0", повиннi бути скасованi з 1 сiчня 2012 року.

     2. Мито на iмпорт в Україну товарiв, що походять з Iсландiї та позначенi в таблицi позначкою "3", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiку:

     • з 1 сiчня 2012 року до 75 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2013 року до 50 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2014 року до 25 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2015 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.

     3. Мито на iмпорт в Україну товарiв, що походять з Iсландiї та позначенi в таблицi позначкою "5", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiку:

     • з 1 сiчня 2012 року до 83 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2013 року до 67 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2014 року до 50 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2015 року до 34 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2016 року до 17 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2017 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.

     4. Мито на iмпорт в Україну товарiв, що походять з Iсландiї та позначенi в таблицi позначкою "7", повиннi бути поетапно скасованi вiдповiдно до такого графiку:

     • з 1 сiчня 2012 року до 87 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2013 року до 75 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2014 року до 62 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2015 року до 50 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2016 року до 37 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2017 року до 25 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2018 року до 12 % розмiру базового мита,

     • з 1 сiчня 2019 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.

HS 2007
KN 2002
Опис товарiв Iмпортнi мита, % або €/од. Перехiдний перiод
101101000 - - конi 0 0
101109000 - - iншi 0 0
101901100 - - - для забою 5 5
101901900 - - - iншi 5 5
101903000 - - вiслюки 5 5
101909000 - - мули та лошаки 5 5
102101000 - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) 0 0
102103000 - - корови 0 0
102109000 - - iншi 0 0
102900500 - - - масою не бiльше 80 кг 5 7
102902100 - - - - для забою 5 7
102902900 - - - - iншi 5 7
102904100 - - - - для забою 5 7
102904900 - - - - iншi 15 7
102905100 - - - - - для забою 5 7
102905900 - - - - - iншi 5 7
102906100 - - - - - для забою 5 7
102906900 - - - - - iншi 5 7
102907100 - - - - - для забою 5 7
102907900 - - - - - iншi 5 7
102909000 - - iншi 5 7
103100000 - чистопороднi племiннi тварини 0 0
103911000 - - - свiйськi види 5 7
103919000 - - - iншi 5 7
103921100 - - - - свиноматки, масою не менше 160 кг, що опоросилися принаймнi один раз 8 7
103921900 - - - - iншi 8 7
103929000 - - - iншi 8 7
104101000 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0
104103000 - - - ягнята (вiком до одного року) 2 5
104108000 - - - iншi 2 5
104201000 - - чистопороднi племiннi тварини 2 5
104209000 - - iншi 2 5
105111100 - - - - яєчнi породи 0 0
105111900 - - - - iншi 0 0
105119100 - - - - яєчнi породи 0 0
105119900 - - - - iншi 0 0
105120000 - - iндики 2 5
105192000 - - - гуси 2 5
105199000 - - - качки та цесарки 2 5
105940010 - - - курчата племiннi 90 - 120-деннi 0 0
105940090 - - - iншi 10 7
105991000 - - - качки 10 7
105992000 - - - гуси 10 7
105993000 - - - iндики 10 7
105995000 - - - цесарки 10 7
106110010 - - - для зоопаркiв 0 0
106110090 - - - iншi 10 5
106120010 - - - для зоопаркiв 0 0
106120090 - - - iншi 10 5
106191000 - - - кролi свiйськi 10 5
106199010 - - - - для зоопаркiв 0 0
106199090 - - - - iншi 10 5
106200010 - - для зоопаркiв 0 0
106200090 - - iншi 10 5
106310010 - - - для зоопаркiв 0 0
106310090 - - - iншi 10 5
106320010 - - - для зоопаркiв 0 0
106320090 - - - iншi 10 5
106391010 - - - - для зоопаркiв 0 0
106391090 - - - - iншi 10 5
106399010 - - - - для зоопаркiв 0 0
106399090 - - - - iншi 10 5
106900010 - - для зоопаркiв 0 0
106900090 - - iншi 10 5
204100000 - тушi та половини туш ягнят, свiжi або охолодженi 10 7
204210000 - - тушi та половини туш 10 7
204221000 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 7
204223000 - - - хребтовi краї спинної частини та (або) нирковi частини 10 7
204225000 - - - ноги 10 7
204230000 - - безкiсткове 10 7
204300000 - тушi та половини туш ягнят, мороженi 10 7
204410000 - - тушi та половини туш 10 7
204421000 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 7
204423000 - - - хребтовi краї спинної частини та (або) нирковi частини 10 7
204425000 - - - ноги та половинки нiг 10 7
204429000 - - - iншi 10 7
204431000 - - - ягнят 10 7
204439000 - - - iншi 10 7
204501100 - - - тушi та половини туш 10 7
204501300 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 7
204501500 - - - хребтовi краї спинної частини та (або) нирковi частини 10 7
204501900 - - - ноги та половинки нiг 10 7
204503100 - - - - вiдруби з кiсткою 10 7
204503900 - - - - вiдруби без кiстки 10 7
204505100 - - - тушi та половини туш 10 7
204505300 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 7
204505500 - - - хребтовi краї спинної частини та (або) нирковi частини 10 7
204505900 - - - ноги та половинки нiг 10 7
204507100 - - - - вiдруби з кiсткою 10 7
204507900 - - - - вiдруби без кiстки 10 7
206101000 - - для виробництва фармацевтичної продукцiї 15 7
206109100 - - - печiнки 15 7
206210000 - - язики 12 7
206220000 - - печiнки 15 7
206291000 - - - для виробництва фармацевтичної продукцiї 12 7
206300000 - зi свинини, свiжої чи охолодженої 15 7
206410000 - - печiнки 10 7
206492000 - - - з домашньої свинини 10 7
206498000 - - - iншi 10 7
206801000 - - для виробництва фармацевтичної продукцiї 15 7
206901000 - - для виробництва фармацевтичної продукцiї 15 7
206909100 - - - з коней, вiслюкiв, мулiв та лошакiв 15 7
206909900 - - - з овець та кiз 15 7
207365100 - - - - - - гусей 15 7
207365300 - - - - - - качок i цесарок 15 7
207368100 - - - - - гусяча жирна печiнка 15 7
207368500 - - - - - качина жирна печiнка 15 7
208101100 - - - свiжi або охолодженi 10 7
208101900 - - - мороженi 10 7
208300000 - приматiв 10 7
208409000 - - iншi 10 5
208500000 - рептилiй (у тому числi змiй i черепах) 10 5
208901000 - - свiйських голубiв 10 5
208902000 - - - перепiлок 10 5
208904000 - - - iншi 10 5
208905500 - - м'ясо тюленiв 10 5
208906000 - - пiвнiчних оленiв 10 7
208907000 - - жаб'ячi лапки 10 7
208909500 - - iншi 10 7
209001100 - - свiже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолi 15 7
209003000 - жир свинячий 15 7
210111100 - - - - - окости та їхнi вiдруби 20 7
210111900 - - - - - лопатки та їхнi вiдруби 20 7
210113100 - - - - - окости та їхнi вiдруби 20 7
210113900 - - - - - лопатки та їхнi вiдруби 20 7
210119000 - - - iншi 20 7
210121100 - - - - солонi або в розсолi 10 7
210121900 - - - - сушенi або копченi 10 7
210191000 - - - - - беконнi половини або спенсери 10 7
210192000 - - - - - три четвертини бокiв або серединок 10 7
210193000 - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю 10 7
210194000 - - - - - корейки та їхнi вiдруби 10 7
210196000 - - - - - переднiй край i вiдруби попереднього краю 10 7
210197000 - - - - - корейки та їхнi вiдруби 10 7
210198100 - - - - - - без кiсток 10 7
210201000 - - з кiсткою 15 7
210209000 - - без кiсток 15 7
210910000 - - приматiв 20 7
210920000 - - китiв, дельфiнiв i морських свиней (ссавцiв ряду Cetacea); ламантинiв i дюгонiв (ссавцiв ряду Sirenia) 20 7
210930000 - - рептилiй (у тому числi змiй i черепах) 20 7
210991000 - - - - конина, солона або в розсолi чи висушена 20 7
210992100 - - - - - з кiсткою 20 7
210992900 - - - - - без кiсток 20 7
210993100 - - - - пiвнiчного оленя 20 7
210993900 - - - - iнших 20 7
210994100 - - - - - печiнка 20 7
210995100 - - - - - товста дiафрагма й тонка дiафрагма 20 7
210996000 - - - - овець i кiз 20 7
210997100 - - - - - - жирна печiнка гусей чи качок, солона або в розсолi 20 7
401101000 - - у первинних упаковках, об'ємом нетто, не бiльше, нiж 2 л 10 7
401109000 - - iншi 10 7
401201100 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто, не бiльше, нiж 2 л 10 7
401201900 - - - iншi 10 7
401209100 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто, не бiльше, нiж 2 л 10 7
401209900 - - - iншi 10 7
401301100 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто, не бiльше, нiж 2 л 10 7
401309100 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто, не бiльше, нiж 2 л 10 7
401309900 - - - iншi 10 7
402291100 - - - - молоко спецiального призначення, для немовлят, у герметичнiй упаковцi, масою нетто, не бiльше, нiж 500 г, з вмiстом жирiв понад 10 % за масою 10 7
402291500 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльше, нiж 2,5 кг 10 7
402291900 - - - - - iншi 10 7
402299100 - - - - у первинних упаковках, масою нетто, не бiльше, нiж 2,5 кг 10 7
402299900 - - - - iншi 10 7
402911100 - - - - у первинних упаковках, масою нетто, не бiльше, нiж 2,5 кг 10 7
402911900 - - - - iншi 10 7
402913100 - - - - у первинних упаковках, масою нетто, не бiльше, нiж 2,5 кг 10 7
402913900 - - - - iншi 10 7
402991100 - - - - у первинних упаковках, масою нетто, не бiльше, нiж 2,5 кг 10 7
402991900 - - - - iншi 10 7
402993100 - - - - у первинних упаковках, масою нетто, не бiльше, нiж 2,5 кг 10 7
402993900 - - - - iншi 10 7
402999100 - - - - у первинних упаковках, масою нетто, не бiльше, нiж 2,5 кг 10 7
402999900 - - - - iншi 10 7
403101100 - - - - не бiльше, нiж 3 % 10 7
403101300 - - - - понад 3 %, але не бiльше, нiж 6 % 10 7
403101900 - - - - понад 6 % 10 7
403103100 - - - - не бiльше, нiж 3 % 10 7
403103300 - - - - понад 3 %, але не бiльше, нiж 6 % 10 7
403103900 - - - - понад 6 % 10 7
403901100 - - - - - не бiльше, нiж 1,5 % 10 7
403901300 - - - - - понад 1,5 %, але не бiльше, нiж 27 % 10 7
403901900 - - - - - понад 27 % 10 7
403903100 - - - - - не бiльше, нiж 1,5 % 10 7
403903300 - - - - - понад 1,5 %, але не бiльше, нiж 27 % 10 7
403903900 - - - - - понад 27 % 10 7
403905100 - - - - - не бiльше, нiж 3 % 10 7
403905300 - - - - - понад 3 %, але не бiльше, нiж 6 % 10 7
403905900 - - - - - понад 6 % 10 7
403906100 - - - - - не бiльше, нiж 3 % 10 7
403906300 - - - - - понад 3 %, але не бiльше, нiж 6 % 10 7
403906900 - - - - - понад 6 % 10 7
404100200 - - - - - не бiльше, нiж 1,5 % 10 7
404100400 - - - - - понад 1,5 %, але не бiльше, нiж 27 % 10 7
404100600 - - - - - понад 27 % 10 7
404101200 - - - - - не бiльше, нiж 1,5 % 10 7
404101400 - - - - - понад 1,5 %, але не бiльше, нiж 27 % 10 7
404101600 - - - - - понад 27 % 10 7
404102600 - - - - - не бiльше, нiж 1,5 % 10 7
404102800 - - - - - понад 1,5 %, але не бiльше, нiж 27 % 10 7
404103200 - - - - - понад 27 % 10 7
404103400 - - - - - не бiльше, нiж 1,5 % 10 7
404103600 - - - - - понад 1,5 %, але не бiльше, нiж 27 % 10 7
404103800 - - - - - понад 27 % 10 7
404104800 - - - - - не бiльше, нiж 1,5 % 10 7
404105200 - - - - - понад 1,5 %, але не бiльше, нiж 27 % 10 7
404105400 - - - - - понад 27 % 10 7
404105600 - - - - - не бiльше, нiж 1,5 % 10 7
404105800 - - - - - понад 1,5 %, але не бiльше, нiж 27 % 10 7
404106200 - - - - - понад 27 % 10 7
404107200 - - - - - не бiльше, нiж 1,5 % 10 7
404107400 - - - - - понад 1,5 %, але не бiльше, нiж 27 % 10 7
404107600 - - - - - понад 27 % 10 7
404107800 - - - - - не бiльше, нiж 1,5 % 10 7
404108200 - - - - - понад 1,5 %, але не бiльше, нiж 27 % 10 7
404108400 - - - - - понад 27 % 10 7
404902100 - - - не бiльше, нiж 1,5 % 10 7
404902300 - - - понад 1,5 %, але не бiльше, нiж 27 % 10 7
404902900 - - - понад 27 % 10 7
404908100 - - - не бiльше, нiж 1,5 % 10 7
404908300 - - - понад 1,5 %, але не бiльше, нiж 27 % 10 7
404908900 - - - понад 27 % 10 7
405101900 - - - - iншi 10 7
405103000 - - - вершкове масло рекомбiноване 10 7
405105000 - - - вершкове масло пiдсирне 10 7
405109000 - - iншi 10 7
405201000 - - з вмiстом жиру понад 39 % чи бiльше, але не бiльше, нiж 60 % 10 7
405203000 - - з вмiстом жиру понад 60 % чи бiльше, але не бiльше, нiж 75 % 10 7
405209000 - - з вмiстом жиру понад 75 %, але не бiльше, нiж 80 % 10 7
405901000 - - з вмiстом жиру понад 99,3 % чи бiльше й з вмiстом води не бiльше, нiж 0,5 % 10 7
405909000 - - iншi 10 7
406201000 - - гларський сир з травами, так званий "шабцигер" ("Schabziger"), вироблений зi збираного молока з доданням дрiбно розтертих запашних трав 10 7
406209000 - - iншi 10 7
406301000 - - пiд час виготовлення яких використовувалися тiльки сири ементальський, грюєр та апензель i якi можуть бути з доданням гларського сиру з травами, (так званого "шабцигеру"); упакованi для роздрiбної торгiвлi, з вмiстом жиру не бiльше, нiж 56 % у перерахунку на суху речовину 10 7
406309000 - - - з вмiстом жирiв понад 36 % 10 7
407001100 - - - iндикiв чи гусей 0 0
407001900 - - - iншi 5 7
407003000 - - iншi 12 7
407009000 - iншi 12 7
408112000 - - - не придатнi для людського споживання 10 7
408118000 - - - iншi 10 7
408192000 - - - не придатнi для людського споживання 10 7
408198100 - - - - рiдкi 10 7
408198900 - - - - iншi, у тому числi мороженi 10 7
408912000 - - - не придатнi для людського споживання 10 7
408918000 - - - iншi 10 7
408992000 - - - не придатнi для людського споживання 10 7
408998000 - - - iншi 10 7
409000000 Мед натуральний 13 7
410000000 Їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi чи включенi 20 7
504000000 Кишки, сечовi мiхурi та шлунки тварин (iншi, нiж риб'ячi), цiлi та шматками, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або в розсолi, сушенi або копченi 5 7
506100000 - осеїн та кiстки, обробленi кислотою 20 7
506900000 - iншi 20 7
511100000 - сперма бикiв 0 0
511991010 - - - - сухожилля та жили (для медичних цiлей) 0 0
511991090 - - - - iншi 5 0
511993100 - - - - необробленi 5 5
511993900 - - - - iншi 5 5
511998510 - - - - ембрiони великої рогатої худоби 0 0
511998590 - - - - iншi 0 0
601101000 - - гiацинти 5 5
601102000 - - нарциси 5 5
601103000 - - тюльпани 5 5
601104000 - - гладiолуси 5 5
601109000 - - iншi 5 5
601201000 - - рослини та коренi цикорiю 5 5
601203000 - - орхiдеї, гiацинти, нарциси й тюльпани 5 5
601209000 - - iншi 5 5
602101000 - - винограду 5 5
602109000 - - iншi 5 5
602201000 - - живцi винограду, щепленi чи укорiненi 5 5
602209000 - - iншi 5 5
602300000 - рододендрони та азалiї, щепленi чи нещепленi 20 5
602401000 - - нещепленi 5 5
602409000 - - щепленi 5 5
602901000 - - мiцелiй грибiв 10 5
602902000 - - рослини ананасу 10 5
602903000 - - рослини овочевих культур, суницi та полуницi 10 5
602904100 - - - - - дерева лiсовi 15 5
602904500 - - - - - - живцi укорiненi та молодi рослини 15 5
602904900 - - - - - - iншi 15 5
602905100 - - - - - багаторiчнi рослини 15 5
602905900 - - - - - iншi 15 5
602907000 - - - - живцi укорiненi та молодi рослини, за винятком кактусiв 15 5
602909100 - - - - - квiтковi рослини з пуп'янками чи квiтучi, за винятком кактусiв 15 5
602909900 - - - - - iншi 15 5
603110010 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5
603110090 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5
603120010 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5
603120090 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5
603130010 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5
603130090 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5
603140010 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5
603140090 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5
603191010 - - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5
603191090 - - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5
603199010 - - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5
603199090 - - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5
603900000 - iншi 5 5
604101000 - - ягель 10 5
604109000 - - iншi 10 5
604912000 - - - рiздвянi дерева 10 5
604914000 - - - гiлки хвойних дерев 10 5
604919000 - - - iншi 10 5
604991010 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня 5 5
604991090 - - - - з 1 травня до 31 жовтня 10 5
604999010 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня 5 5
604999090 - - - - з 1 травня до 31 жовтня 10 5
701100000 - насiннєва 2 5
701901000 - - для виробництва крохмалю 10 5
701905000 - - - молода, з 1 сiчня до 30 червня 10 5
701909000 - - - iнша 10 5
703101100 - - - насiннєва 10 5
703101900 - - - iнша 10 5
703109000 - - цибуля-шалот 10 5
703200000 - часник 10 5
703900000 - цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi 20 5
704100000 - капуста цвiтна та капуста броколi 10 5
704200000 - капуста брюссельська 20 5
704901000 - - капуста бiлоголова та червоноголова 20 5
704909000 - - iнша 20 5
705110000 - - головчастi сорти 20 5
705190000 - - iншi 20 5
705210000 - - цикорiй звичайний (Cichorium intybus var. foliosum) 20 5
705290000 - - iнший 20 5
706100000 - морква та рiпа 20 5
706901000 - - селера коренева 20 5
706903000 - - хрiн звичайний (Cochlearia armoracia) 20 5
706909000 - - iншi 20 5
707009000 - корнiшони 10 5
708100000 - горох (Pisum sativum) 20 5
708200000 - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 20 5
708900000 - iншi бобовi овочi 20 5
709200000 - спаржа 20 5
709300000 - баклажани 20 5
709400000 - селера, iнша, нiж селера коренева 20 5
709510000 - - гриби роду Agaricus, свiжi чи охолодженi 20 5
709591000 - - - лисички 20 5
709593000 - - - бiлi гриби 20 5
709595000 - - - трюфелi 20 5
709599000 - - - iншi 10 5
709601000 - - солодкий перець 20 5
709609100 - - - роду Capsicum для виробництва капсицину чи олiйно-смолистих барвникiв 17 5
709609500 - - - для промислового виробництва ефiрних олiй чи резиноїдiв 20 5
709609900 - - - iнший 15 5
709700000 - шпинат, шпинат новозеландський i лобода 15 5
709901000 - - салатнi овочi, iншi, нiж салат-латук (Lactuca sativa) i цикорiй (Cichorium spp.) 10 5
709902000 - - буряк листовий (або буряк цукровий) i артишок iспанський 10 5
709903100 - - - призначенi для використання, iншого, нiж виробництво олiї 10 5
709903900 - - - iншi 10 5
709904000 - - каперси 10 5
709905000 - - фенхель 20 5
709906000 - - цукрова кукурудза 20 5
709907000 - - кабачки 20 5
709908000 - - артишоки 20 5
709909000 - - iншi 20 5
710100000 - картопля 15 5
710210000 - - горох (Pisum sativum) 10 5
710220000 - - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 10 5
710290000 - - iншi 10 5
710300000 - шпинат, шпинат новозеландський i лобода 20 5
710801000 - - маслини 10 5
710805100 - - - перець солодкий 15 5
710805900 - - - iнший 15 5
710806100 - - - роду Agaricus 15 5
710806900 - - - iншi 15 5
710807000 - - помiдори 15 5
710808000 - - артишоки 15 5
710808500 - - спаржа 7 5
710809500 - - iншi 15 5
710900000 - овочевi сумiшi 10 5
711201000 - - призначенi для використання, iншого, нiж виробництво олiї 5 5
711209000 - - iншi 5 5
711400000 - огiрки та корнiшони 20 5
711590000 - - iншi 20 5
711901000 - - - плоди роду Capsicum або роду Pimenta, крiм солодкого перцю 20 5
711905000 - - - цибуля рiпчаста 20 5
711907000 - - - каперси 5 5
711908000 - - - iншi 20 5
711909000 - - овочевi сумiшi 20 5
712200000 - цибуля рiпчаста 15 5
712310000 - - гриби роду Agaricus 5 5
712320000 - - аурикулярiї (Auricularia spp.) 5 5
712330000 - - тремеловi гриби (Tremella spp.) 5 5
712390000 - - iншi 5 5
712900500 - - картопля, у тому числi нарiзана шматками чи скибками, але без будь-якої дальшої обробки 20 5
712901100 - - - гiбриди для сiвби 20 5
712901900 - - - iнша 10 5
712903000 - - помiдори 20 5
712905000 - - морква 20 5
712909000 - - iншi 20 5
713101000 - - для сiвби 0 0
713109000 - - iнший 5 5
713200000 - турецький горох 10 5
713310000 - - квасоля видiв Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczek 15 5
713320000 - - квасоля дрiбна червона (адзукi) (Phaseolus або Vigna angularis) 20 5
713331000 - - - для сiвби 5 5
713339000 - - - iнша 5 5
713390000 - - iншi 10 5
713400000 - сочевиця 10 5
713500000 - боби кормовi, або кiнськi, великонасiннєвi (Vicia faba var. Major) i боби кормовi, або кiнськi, дрiбнонасiннєвi (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor) 20 5
713900000 - iншi 20 5
714101000 - - гранули з муки чи крупiв 0 0
714109100 - - - якi призначаються для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльше, нiж 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки й мороженi, порiзанi чи непорiзанi 0 0
714109900 - - - iншi 0 0
714201000 - - свiжа, цiла, призначена для їжi 20 5
714209000 - - iнша 0 0
714901100 - - - якi призначаються для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльше, нiж 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки мороженi, порiзанi чи непорiзанi 20 5
714901900 - - - iншi 20 5
714909000 - - iншi 0 0
801110000 - - висушенi 0 0
801190000 - - iншi 0 0
801210000 - - у шкаралупi 10 7
801220000 - - без шкаралупи 10 7
801310010 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
801310090 - - - iншi 10 7
801320010 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
801320090 - - - iншi 5 5
802111010 - - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
802111090 - - - - iнший 5 5
802119010 - - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
802119090 - - - - iнший 5 5
802121010 - - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
802121090 - - - - iнший 5 5
802129010 - - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
802129090 - - - - iнший 5 5
802210010 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
802210090 - - - iншi 5 5
802220010 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
802220090 - - - iншi 0 0
802310000 - - у шкаралупi 10 7
802320000 - - без шкаралупи 10 7
802400000 - їстiвнi каштани (Castanea spp.) 5 5
802500000 - фiсташки 5 5
802600000 - горiхи макадамiї 15 7
802902000 - - горiхи ареки (чи бетель), горiхи коли та пекан 15 7
802905000 - - горiшки кедровi 15 7
802908510 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
802908590 - - - iншi 15 7
803001100 - - плантайни 0 0
803001900 - - iншi 0 0
803009000 - сушенi 0 0
804100000 - фiнiки 3 3
804201000 - - свiжий 3 3
804209000 - - сушений 3 3
804300000 - ананаси 3 3
804400000 - авокадо 3 3
804500000 - гуаява, манго та мангостан 0 0
805102000 - - апельсини солодкi, свiжi 0 0
805108000 - - iншi 0 0
805201000 - - клементини 0 0
805203000 - - монреаль i сатсума 0 0
805205000 - - мандарини та вiлкiнги 0 0
805207000 - - танжерини 0 0
805209000 - - iншi 0 0
805400000 - грейпфрути рiзних видiв 0 0
805501000 - - лимони (Cirus limon, Cirus limonum) 0 0
805509000 - - лайми (Cirus aurantifolia, Cirus latifolia) 0 0
805900000 - iншi 0 0
806109000 - - iнший 10 7
806201000 - - коринка 0 0
806203000 - - султана 0 0
806209000 - - iнший 0 0
807110010 - - - з 1 грудня до 31 березня 0 0
807110090 - - - з 1 квiтня до 30 листопада 20 7
807190010 - - - з 1 грудня до 31 березня 0 0
807190090 - - - з 1 квiтня до 30 листопада 20 7
807200000 - папая 0 0
808101000 - - яблука для сидру, насипом, з 16 вересня до 15 грудня 10 7
808108010 - - - з 1 грудня до 31 березня 0 0
808201000 - - - груши для сидру, насипом, з 1 серпня до 31 грудня 10 7
808205010 - - - - з 1 грудня до 31 березня 5 7
808205090 - - - - з 1 квiтня до 30 листопада 10 7
808209000 - - айва 10 5
809301000 - - нектарини 5 5
809309000 - - iншi 5 5
809400500 - - сливи 5 5
809409000 - - терен 5 5
810100000 - суницi та полуницi 17 7
810201000 - - малина 20 7
810209000 - - iншi 20 7
810401000 - - брусниця (плоди рослини виду Vaccinium vitis-idaea) 20 7
810403000 - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 20 7
810405000 - - плоди рослин видiв Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum 20 7
810409000 - - iншi 20 7
810500000 - кiвi 0 0
810600000 - дурiан 10 0
810903000 - - тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут та саподила 10 0
810904000 - - пасифлора карамбола та пiтая 10 0
810905000 - - - чорна смородина 20 7
810906000 - - - червона смородина 20 7
810907000 - - - iншi 20 7
810909500 - - iншi 10 5
811101100 - - - з вмiстом цукру понад 13 % 10 5
811101900 - - - iншi 10 5
811109000 - - iншi 10 5
811201100 - - - з вмiстом цукру понад 13 % 10 5
811201900 - - - iншi 10 5
811203100 - - - малина 10 5
811203900 - - - чорна смородина 10 5
811205100 - - - червона смородина 10 5
811205900 - - - шовковиця й ожина, логановi ягоди 10 5
811209000 - - - iншi 10 5
811901100 - - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10 5
811901900 - - - - iншi 10 5
811903100 - - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10 5
811903900 - - - - iншi 10 5
811905000 - - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 10 5
811907000 - - - плоди рослин видiв Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium 10 5
811907500 - - - - вишня кисла (Prunus cerasus) 10 5
811908000 - - - - iншi 10 5
811908500 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10 5
811909500 - - - iншi 10 5
812902000 - - апельсини 20 7
812903000 - - папая 20 7
812904000 - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 20 7
812907000 - - гуаява, манго, мангостан, тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, саподила, пасифлора, карамбола, пiтая та тропiчнi горiхи 20 7
812909800 - - iншi 20 7
813100000 - абрикоси 0 0
813200000 - чорнослив 0 0
813401000 - - персики, у тому числi нектарини 12 5
813403000 - - грушi 12 5
813405000 - - папая 12 5
813406000 - - тамаринд 12 5
813407000 - - анакардiя, личi, джекфрут, саподила, пасифлора, карамбола та пiтая 12 5
813409500 - - iншi 12 5
813501200 - - - - з папаї, тамаринду, анакардiї, личi, джекфрута, саподили, пасифлори, карамболи та пiтаї 5 5
813501500 - - - - iншi 5 5
813501900 - - - з чорносливом 5 5
813503100 - - - з тропiчних горiхiв 5 5
813503900 - - - iншi 5 5
813509100 - - - без чорносливу та iнжиру 5 5
813509900 - - - iншi 5 5
814000000 Шкiрки цитрусових або динь (у тому числi кавунiв), свiжi, мороженi, сушенi або консервованi для тимчасового зберiгання в розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їхню тимчасову консервацiю 20 5
903000000 Мате 5 5
904110000 - - неподрiбнений i немелений 0 0
904120000 - - подрiбнений або мелений 0 0
904201000 - - - стручковий перець солодкий 0 0
904203000 - - - iнший 0 0
904209000 - - подрiбненi або меленi 0 0
905000000 Ванiль 0 0
906110000 - - кориця (Cinnamomum zeylanicum Blume) 0 0
906190000 - - iнше 0 0
906200000 - подрiбненi або меленi 0 0
907000000 Гвоздика (цiлi плоди, квiтки та квiтконiжки) 0 0
908100000 - горiх мускатний 0 0
908200000 - мацiс 0 0
908300000 - кардамон 0 0
909100000 - насiння анiсу чи бодяну 0 0
909200000 - насiння корiандру 0 0
909300000 - насiння кумiну 0 0
909400000 - насiння кмину 0 0
909500000 - насiння фенхелю; ягоди ялiвцю 0 0
910100000 - iмбир 0 0
910201000 - - неподрiбнений i немелений 0 0
910209000 - - подрiбнений або мелений 0 0
910300000 - турмерик (куркума) 0 0
910911000 - - - неподрiбненi та немеленi 0 0
910919000 - - - подрiбненi або меленi 0 0
910991000 - - - насiння пажитника сiнного 0 0
910993100 - - - - - чебрець повзучий (Thymus serpyllum) 0 0
910993300 - - - - - iншi 0 0
910993900 - - - - подрiбнений або мелений 0 0
910995000 - - - лаврове листя 0 0
910996000 - - - каррi 0 0
910999100 - - - - неподрiбненi та немеленi 0 0
910999900 - - - - подрiбненi або меленi 0 0
1001100010 - - насiннєва 0 0
1001100090 - - iнша 10 5
1001901000 - - полба для сiвби 10 5
1001909100 - - - насiннєвi пшениця м'яка та меслин 0 0
1001909900 - - - iншi 10 5
1002000000 Жито 20 5
1003001000 - насiннєвий 5 5
1003009000 - iнший 5 5
1004000000 Овес 5 5
1005101100 - - - гiбриди подвiйнi та гiбриди топ-крос 0 0
1005101300 - - - гiбриди потрiйнi 0 0
1005101500 - - - гiбриди простi 0 0
1005101900 - - - iншi 0 0
1005109000 - - iнша 0 0
1005900000 - iнша 10 5
1006101000 - - для сiвби 5 5
1006102100 - - - - короткозерний 5 5
1006102300 - - - - середньозерний 5 5
1006102500 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006102700 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006109200 - - - - короткозерний 5 5
1006109400 - - - - середньозерний 5 5
1006109600 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006109800 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006201100 - - - короткозерний 5 5
1006201300 - - - середньозерний 5 5
1006201500 - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006201700 - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006209200 - - - короткозерний лущений рис (виключно пропарений) 5 5
1006209400 - - - середньозерний 5 5
1006209600 - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006209800 - - - - iз спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006302100 - - - - короткозерний 5 5
1006302300 - - - - середньозерний 5 5
1006302500 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006302700 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006304200 - - - - короткозерний 5 5
1006304400 - - - - середньозерний 5 5
1006304600 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006304800 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006306100 - - - - короткозерний 5 5
1006306300 - - - - середньозерний 5 5
1006306500 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006306700 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006309200 - - - - короткозерний 5 5
1006309400 - - - - середньозерний 5 5
1006309600 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини понад 2, але менше, нiж 3 5 5
1006309800 - - - - - зi спiввiдношенням довжини й ширини 3 чи бiльше 5 5
1006400000 - рис битий 5 5
1007001000 - гiбрид для сiвби 2 3
1007009000 - iншi 2 3
1008100000 - гречка 20 7
1008200000 - просо 20 7
1008300000 - насiння канаркової трави 5 3
1008901000 - - тритикале 20 7
1008909010 - - - насiння цицанiї водяної (Zizania aquatica) для iжi 1 0
1008909090 - - - iншi 20 7
1101001100 - - з твердої пшеницi 15 7
1101001500 - - з м'якої пшеницi та полби 15 7
1101009000 - борошно з меслину 15 7
1102100000 - борошно житнє 20 7
1102201000 - - з вмiстом жиру не бiльше, нiж 1,5 % 20 7
1102209000 - - iнше 20 7
1102901000 - - борошно ячмiнне 20 7
1102903000 - - борошно вiвсяне 20 7
1102905000 - - борошно рисове 20 7
1102909000 - - iнше 20 7
1103111000 - - - з твердої пшеницi 20 7
1103119000 - - - м'якої пшеницi та полби 20 7
1103131000 - - - з вмiстом жиру не бiльше, нiж 1,5 % 20 7
1103139000 - - - iнша 20 7
1103191000 - - - жита 20 7
1103193000 - - - ячменю 20 7
1103194000 - - - вiвса 20 7
1103195000 - - - рису 20 7
1103199000 - - - iнших 20 7
1103201000 - - з жита 20 7
1103202000 - - з ячменю 20 7
1103203000 - - з вiвса 20 7
1103204000 - - з кукурудзи 20 7
1103205000 - - з рису 20 7
1103206000 - - з пшеницi 20 7
1103209000 - - з iнших зернових культур 20 7
1104121000 - - - плющене 20 7
1104129000 - - - у виглядi пластiвцiв 10 7
1104191000 - - - пшеницi 20 7
1104193000 - - - жита 20 7
1104195000 - - - кукурудзи 20 7
1104196100 - - - - плющене 20 7
1104196900 - - - - у виглядi пластiвцiв 20 7
1104199100 - - - - пластiвцi з рису 20 7
1104199900 - - - - iншi 10 7
1104222000 - - - лущене 20 7
1104223000 - - - лущене та рiзане або подрiбнене ("Grutze" або "grutten") 20 7
1104225000 - - - обрушене 20 7
1104229000 - - - тiльки подрiбнене 20 7
1104229800 - - - iнше 20 7
1104231000 - - - лущене, рiзане або нерiзане, подрiбнене чи неподрiбнене 20 7
1104233000 - - - обрушене 20 7
1104239000 - - - тiльки подрiбнене 20 7
1104239900 - - - iнше 20 7
1104290100 - - - - лущене 20 7
1104290300 - - - - лущене та рiзане або подрiбнене ("Grutze" або "grutten") 20 7
1104290500 - - - - обрушене 20 7
1104290700 - - - - тiльки подрiбнене 20 7
1104290900 - - - - iнше 20 7
1104291100 - - - - - пшеницi 20 7
1104291800 - - - - - iнше 20 7
1104293000 - - - - обрушене 20 7
1104295100 - - - - - пшеницi 20 7
1104295500 - - - - - жита 20 7
1104295900 - - - - - iнше 20 7
1104298100 - - - - - пшеницi 20 7
1104298500 - - - - - жита 20 7
1104298900 - - - - - iнше 20 7
1104301000 - - пшеницi 20 7
1104309000 - - iнших зернових культур 20 7
1106100000 - iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713 20 7
1106201000 - - денатурованi 20 7
1106209000 - - iншi 20 7
1106301000 - - з бананiв 10 5
1106309000 - - iншi 10 5
1107101100 - - - у виглядi борошна 10 5
1107101900 - - - iнший 10 5
1107109100 - - - у виглядi борошна 10 5
1107109900 - - - iнший 10 5
1107200000 - обсмажений 10 5
1108120000 - - кукурудзяний 10 5
1108199000 - - - iнший 15 5
1108200000 - iнулiн 20 5
1109000000 Клейковина пшенична, суха чи сира 15 5
1201001000 - для сiвби 0 0
1201009000 - iншi 0 0
1202101010 - - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше 0 0
1202101090 - - - iнший 5 3
1202109010 - - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше 0 0
1202109090 - - - iнший 5 3
1202200010 - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше 0 0
1202200090 - - iнший 5 3
1203000000 Копра 5 3
1204001000 - для сiвби 0 0
1204009000 - iнше 5 5
1205101000 - - для сiвби 0 0
1205109000 - - iнше 0 0
1205900010 - - для сiвби 0 0
1205900090 - - iнше 0 0
1206001000 - для сiвби 0 0
1206009100 - - лущене; у лушпиннi сiрого кольору та з бiлими смугами 10 5
1207201000 - - для сiвби 5 3
1207209000 - - iнше 5 3
1207401000 - - для сiвби 5 3
1207409000 - - iнше 5 3
1207501000 - - для сiвби 5 3
1207509000 - - iнше 5 3
1207911000 - - - для сiвби 5 3
1207919000 - - - iнше 5 3
1207991500 - - - для сiвби 5 3
1207999100 - - - - насiння конопель 5 3
1207999700 - - - - iншi 5 3
1208900000 - iнше 5 5
1209100000 - насiння цукрових бурякiв 5 5
1209210000 - - насiння люцерни 0 0
1209221000 - - - конюшини лучної (Trifolium pratense L.) 0 0
1209228000 - - - iнше 0 0
1209231100 - - - насiння кострицi лучної (Festuca pratensis Hunds.) 0 0
1209231500 - - - насiння кострицi червоної (Festuca rubra L.) 0 0
1209238000 - - - iншi 0 0
1209240000 - - насiння тонконогу лучного (Poa pratensis L.) 0 0
1209251000 - - - пажитницi багатоквiткової (Lolium multiflorum Lam.) 0 0
1209259000 - - пажитницi багаторiчної (Lolium perenne L.) 0 0
1209291000 - - - насiння вики; насiння рослин видiв Poa palutris L., Poa trivialis L.; грястицi збiрної (Dactylis glomerata L.); мiтлицi (Agrostis) 0 0
1209293500 - - - насiння тимофiївки лучної 0 0
1209295000 - - - насiння люпину 0 0
1209296000 - - - насiння бурякiв кормових (Beta vulgaris var. alba) 0 0
1209298000 - - - iнше 0 0
1209300000 - насiння трав'яних рослин, якi вирощують переважно для одержання квiток 0 0
1209911000 - - - насiння кольрабi (Brassica oleracea, var. caulorapa i gongylodes L.) 0 0
1209913000 - - - насiння бурякiв столових (Beta vulgaris var. conditiva) 0 0
1209919000 - - - iншi 0 0
1209991000 - - - насiння лiсових дерев 0 0
1209999100 - - - - насiння рослин, якi вирощуються в основному для одержання квiток, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 1209300000 0 0
1209999900 - - - - iнше 0 0
1210100000 - шишки хмелю, неподрiбненi, не розмеленi i не у виглядi гранул 20 7
1210201000 - - шишки хмелю подрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул, з високим умiстом лупулiну; лупулiн 20 7
1210209000 - - iншi 20 7
1211200000 - коренi женьшеню 0 0
1211300000 - листя коки 0 0
1211400000 - макова соломка 0 0
1211903000 - - боби тонку 0 0
1211908500 - - iншi 0 0
1212200000 - морськi та iншi водоростi 15 5
1212993000 - - - плоди рiжкового дерева 15 5
1212994100 - - - - нелущене, неподрiбнене або немелене 15 5
1212994900 - - - - iншi 15 5
1212997000 - - - iншi 15 5
1213000000 Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi, пресованi або у виглядi гранул 20 5
1214100000 - борошно та гранули з люцерни 5 5
1214901000 - - буряк кормовий (мангольд), бруква та iншi кормовi коренеплоди 5 5
1214909000 - - iншi 5 5
1301200000 - гумiарабiк 0 0
1301900000 - iншi 0 0
1302110000 - - опiум 0 0
1501001900 - - iншi 20 7
1501009000 - жир свiйської птицi 20 7
1502001010 - - топленi, екстрагованi або пресованi для виробництва мила 0 0
1502001090 - - iншi 12 7
1502009000 - iншi 12 7
1503001100 - - для промислового використання 20 7
1503001900 - - iншi 20 7
1503003000 - масло тваринне, для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 7
1503009000 - iншi 20 7
1505001000 - вовняний жир (жиропiт), сирий 10 5
1505009000 - iншi 10 5
1506000000 Iншi твариннi жири й масла та їхнi фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їхнього хiмiчного складу 10 5
1508101000 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1508109000 - - iншi 10 5
1508901000 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1508909000 - - iншi 10 5
1509101000 - - очищена оливкова олiя першого (холодного) пресування 10 5
1509109000 - - iнша 10 5
1509900000 - iншi 10 5
1510001000 - олiї сирi 10 5
1510009000 - iншi 20 5
1511101000 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0
1511109000 - - iншi 0 0
1511901100 - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0
1511901900 - - - iншi 0 0
1511909100 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0
1511909900 - - - iншi 0 0
1512119100 - - - - соняшникова 20 7
1512119900 - - - - сафлорова 20 7
1512191000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 10 7
1512199010 - - - - соняшникова 30 7
1512199090 - - - - сафлорова 20 7
1512211000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 10 7
1512219000 - - - iншi 10 7
1512291000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 10 7
1512299000 - - - iншi 10 7
1513111000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0
1513119100 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0
1513119900 - - - - iншi 0 0
1513191100 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0
1513191900 - - - - iншi 0 0
1513193000 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0
1513199100 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0
1513199900 - - - - - iншi 0 0
1513211000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0
1513213000 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0
1513219000 - - - - iншi 0 0
1513291100 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0
1513291900 - - - - iншi 0 0
1513293000 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0
1513295000 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0
1513299000 - - - - - iншi 0 0
1514111000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1514119000 - - - iншi 5 5
1514191000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1514199000 - - - iншi 5 5
1514911000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1514919000 - - - iнша 5 5
1514991000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1514999000 - - - iншi 5 5
1515110000 - - олiя сира 20 7
1515191000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 7
1515199000 - - - iншi 20 7
1515211000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 7
1515219000 - - - iнша 20 7
1515291000 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 7
1515299000 - - - iншi 15 7
1515301000 - - для виробництва амiноундеканової кислоти, яка використовується для виробництва синтетичних волокон або полiмерних матерiалiв 0 0
1515309000 - - iншi 0 0
1515501100 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1515501900 - - - iнша 10 5
1515509100 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1515509900 - - - iншi 5 5
1515901110 - - - олiя тунгова та її фракцiї 10 5
1515901190 - - - iншi 5 5
1515902100 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1515902900 - - - - iнша 5 5
1515903100 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1515903900 - - - - iншi 5 5
1515904000 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1515905100 - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 5
1515905900 - - - - - твердi, iншi; рiдкi 5 5
1515906000 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5
1515909100 - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 5
1515909900 - - - - - твердi, iншi; рiдкi 5 5
1516101090 - - - iншi 20 7
1516109090 - - - iншi 20 7
1516209110 - - - - олiя оливкова 10 7
1516209120 - - - - олiя пальмова 5 7
1516209131 - - - - - олiя пальмоядрова 5 7
1516209132 - - - - - олеїн пальмоядровий 5 7
1516209133 - - - - - стеарин пальмоядровий гiдрогенiзований 5 7
1516209190 - - - - iншi 20 7
1516209500 - - - - олiї iз свирiпи, рiпаку, льону, соняшнику, брасiї, сального дерева, макоре, стрункої макорекарапи або бабасу, для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 7
1516209611 - - - - - - - в упаковцi масою нетто не бiльше, нiж 20 кг 5 7
1516209615 - - - - - - - iншi 5 7
1516209690 - - - - - - iншi 20 7
1516209811 - - - - - - - олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована 0 0
1516209812 - - - - - - - олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований 0 0
1516209813 - - - - - - - стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований 0 0
1516209819 - - - - - - - iншi 0 0
1516209821 - - - - - - - олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована для технiчного та промислового використання 5 7
1516209822 - - - - - - - олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання 5 7
1516209823 - - - - - - - стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання 5 7
1516209890 - - - - - - iншi 10 7
1517909911 - - - - - для додання в тiсто (шортенiнги), замiнники какао-масла, еквiваленти какао-масла, аналоги какао-масла 0 0
1517909919 - - - - - iншi 0 0
1518003100 - - сира 10 5
1518003900 - - iнша 10 5
1518009100 - - жири, масла i олiї твариннi або рослиннi та їхнi фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi або в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, за винятком включених до товарної позицiї 1516 10 5
1518009500 - - - нехарчовi сумiшi та продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел i олiй та їхнiх фракцiй 20 5
1518009900 - - - iншi 20 5
1603001000 - у первинних упаковках, масою нетто не бiльше, нiж 1 кг 0 0
1603008000 - iншi 0 0
1702110000 - - з вмiстом лактози 99 % чи бiльше, визначеної як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину 5 5
1702201000 - - кленовий цукор у твердому станi з доданням ароматичних добавок або барвникiв 5 5
1702209000 - - iншi 5 5
1702301000 - - iзоглюкоза 5 5
1702305100 - - - - у виглядi бiлого кристалiчного порошку, агломерованого або неагломерованого 5 5
1702309100 - - - - у виглядi бiлого кристалiчного порошку, агломерованого або неагломерованого 5 5
1702401000 - - iзоглюкоза 5 5
1702601000 - - iзоглюкоза 5 5
1702608000 - - сироп iнулiновий 5 5
1702903000 - - iзоглюкоза 5 5
1702905000 - - мальтодекстрин i мальтодекстриновий сироп 5 5
1702906000 - - мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом 5 5
1702907500 - - - - у виглядi порошку, агломерованого або неагломерованого 5 5
1702908000 - - сироп iнулiновий 5 5
1703100000 - меляса 10 5
1703900000 - iнша 10 5
1801000000 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi 0 0
1802000000 Шкаралупи, шкiрки та iншi вiдходи какао 5 5
1902203000 - - з вмiстом понад 20 % ковбас i аналогiчних продуктiв з м'яса та м'ясних субпродуктiв усiх видiв, у тому числi жирiв будь-якого виду або походження 20 7
2001100000 - огiрки, корнiшони 10 5
2001901000 - - мангове чутнi 17 5
2001902000 - - плоди роду Capsicum, крiм солодких стручкових або пахучих перцiв 17 5
2001905000 - - гриби 17 5
2001906500 - - маслини, або оливки 17 5
2001907000 - - перець солодкий стручковий 17 5
2001909100 - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 17 5
2001909300 - - цибуля рiпчаста 17 5
2001909900 - - iншi 17 5
2003103000 - - iншi 10 5
2003200000 - трюфелi 10 5
2003900000 - iншi 10 5
2004101010 - - - в упаковцi 1 кг чи бiльше, не призначена для роздрiбної торгiвлi 5 5
2004101090 - - - iнша 15 5
2004109910 - - - в упаковцi 1 кг чи бiльше, не призначена для роздрiбної торгiвлi 5 5
2004109990 - - - iнша 15 5
2004903000 - - капуста квашена, каперси та маслини, або оливки 15 5
2004905000 - - горох Pisum sativum i незрiла квасоля Phaseolus spp., у стручках 15 5
2004909100 - - - цибуля рiпчаста, пiддана лише тепловiй обробцi 15 5
2004909800 - - - iншi 15 5
2005100000 - овочi гомогенiзованi 15 5
2005202000 - - - нарiзана тонкими шматочками, обсмажена або пiдсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживання 12 5
2005208000 - - - iнша 12 5
2005400000 - горох (Pisum sativum) 12 5
2005510000 - - квасоля лущена 15 5
2005590000 - - iнша 15 5
2005600000 - спаржа 15 5
2005701000 - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльше, нiж 5 кг 10 5
2005709000 - - iншi 10 5
2005910000 - - бамбуковi паростки 10 5
2005991000 - - - плоди роду Capsicum, крiм солодких стручкових або пахучих перцiв 7 5
2005992000 - - - каперси 10 5
2005993000 - - - артишоки 7 5
2005994000 - - - морква 10 5
2005995000 - - - овочевi сумiшi 7 5
2005996000 - - - капуста квашена 10 5
2005999000 - - - iншi 10 5
2006001000 - iмбир 20 7
2006003100 - - - вишня та черешня 20 7
2006003500 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 20 7
2006009100 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 20 7
2008119400 - - - - - iншi 10 5
2008119600 - - - - - обсмаженi 10 5
2008119800 - - - - - iншi 10 5
2008191100 - - - - тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв 10 5
2008191300 - - - - - мигдаль i фiсташки, обсмаженi 0 0
2008191900 - - - - - iншi 0 0
2008199100 - - - - тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв 10 5
2008199300 - - - - - - мигдаль i фiсташки 10 5
2008199500 - - - - - - iншi 10 5
2008199900 - - - - - iншi 10 5
2008201100 - - - - з вмiстом цукру понад 17 % 10 5
2008201900 - - - - iншi 10 5
2008203100 - - - - з вмiстом цукру понад 19 % 10 5
2008203900 - - - - iншi 10 5
2008205100 - - - - з вмiстом цукру понад 17 % 10 5
2008205900 - - - - iншi 10 5
2008207100 - - - - з вмiстом цукру понад 19 % 10 5
2008207900 - - - - iншi 10 5
2008209010 - - - - у первинних упаковках масою нетто 4,5 кг чи бiльше 2 0
2008209090 - - - - iншi 10 5
2008301100 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 15 5
2008301900 - - - - iншi 15 5
2008303100 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 15 5
2008303900 - - - - iншi 15 5
2008305100 - - - - дольки грейпфрута 15 5
2008305500 - - - - мандарини, у тому числi танжерини та сатсуми; клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових 15 5
2008305900 - - - - iншi 15 5
2008307100 - - - - дольки грейпфрута 15 5
2008307500 - - - - мандарини, у тому числi танжерини та сатсуми; клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових 15 5
2008307900 - - - - iншi 15 5
2008309010 - - - - у первинних упаковках масою нетто 4,5 кг чи бiльше 2 0
2008309090 - - - - iншi 15 5
2008401100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 15 5
2008401900 - - - - - iншi 15 5
2008402100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 15 5
2008402900 - - - - - iншi 15 5
2008403100 - - - - з вмiстом цукру понад 15 % 15 5
2008403900 - - - - iншi 15 5
2008405100 - - - - з вмiстом цукру понад 13 % 15 5
2008405900 - - - - iншi 15 5
2008407100 - - - - з вмiстом цукру понад 15 % 15 5
2008407900 - - - - iншi 15 5
2008409000 - - - без додання цукру 15 5
2008501100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 15 5
2008501900 - - - - - iншi 15 5
2008503100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 15 5
2008503900 - - - - - iншi 15 5
2008505100 - - - - з вмiстом цукру понад 15 % 15 5
2008505900 - - - - iншi 15 5
2008506100 - - - - з вмiстом цукру понад 13 % 15 5
2008506900 - - - - iншi 15 5
2008507100 - - - - з вмiстом цукру понад 15 % 15 5
2008507900 - - - - iншi 15 5
2008509200 - - - - 5 кг або бiльше 15 5
2008509400 - - - - 4,5 кг або бiльше, але менше, нiж 5 кг 15 5
2008509900 - - - - менше, нiж 4,5 кг 15 5
2008601100 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 10 5
2008601900 - - - - iншi 10 5
2008603100 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 10 5
2008603900 - - - - iншi 0 0
2008605000 - - - - понад 1 кг 10 5
2008606000 - - - - не бiльше, нiж 1 кг 10 5
2008607000 - - - - 4,5 кг або бiльше 10 5
2008609000 - - - - менше, нiж 4,5 кг 10 5
2008701100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 15 5
2008701900 - - - - - iншi 15 5
2008703100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 15 5
2008703900 - - - - - iншi 15 5
2008705100 - - - - з вмiстом цукру понад 15 % 15 5
2008705900 - - - - iншi 15 5
2008706100 - - - - з вмiстом цукру понад 13 % 15 5
2008706900 - - - - iншi 15 5
2008707100 - - - - з вмiстом цукру понад 15 % 15 5
2008707900 - - - - iншi 15 5
2008709200 - - - - 5 кг або бiльше 15 5
2008709800 - - - - менше, нiж 5 кг 15 5
2008801100 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 10 5
2008801900 - - - - iншi 10 5
2008803100 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 10 5
2008803900 - - - - iншi 10 5
2008805000 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 10 5
2008807000 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто, не бiльше, нiж 1 кг 10 5
2008809000 - - - без додання цукру 10 5
2008921200 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008921400 - - - - - - iншi 15 5
2008921600 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008921800 - - - - - - iншi 15 5
2008923200 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008923400 - - - - - - iншi 15 5
2008923600 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008923800 - - - - - - iншi 15 5
2008925100 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008925900 - - - - - - iншi 15 5
2008927200 - - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008927400 - - - - - - - iншi 15 5
2008927600 - - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008927800 - - - - - - - iншi 15 5
2008929210 - - - - - - - пюре, концентроване пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 0
2008929290 - - - - - - - iншi 15 5
2008929300 - - - - - - iншi 15 5
2008929400 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008929600 - - - - - - iншi 15 5
2008929700 - - - - - - з тропiчних плодiв (у тому числi сумiшi з вмiстом 50 % чи бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 5
2008929800 - - - - - - iншi 15 5
2008991100 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 11,85 % 15 5
2008991900 - - - - - iншi 15 5
2008992100 - - - - - з вмiстом цукру понад 13 % 15 5
2008992300 - - - - - iншi 15 5
2008992400 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 5
2008992800 - - - - - - - iншi 15 5
2008993100 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 5
2008993400 - - - - - - - iншi 15 5
2008993600 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 5
2008993700 - - - - - - - iншi 15 5
2008993800 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 5
2008994000 - - - - - - - iншi 15 5
2008994100 - - - - - iмбир 15 5
2008994300 - - - - - виноград 15 5
2008994500 - - - - - сливи та чорнослив 15 5
2008994600 - - - - - плоди пасифлори, гуаяви й тамаринду 15 5
2008994700 - - - - - плоди манго, мангостана, папаї, тамаринду, анакардiї, личi, джекфрута, плоди саподили, карамболи та пiтаї 15 5
2008994900 - - - - - iншi 15 5
2008995100 - - - - - iмбир 15 5
2008996100 - - - - - плоди пасифлори й гуаяви 15 5
2008996200 - - - - - плоди манго, мангостана, папаї, тамаринду, анакардiї, личi, джекфрута, плоди саподили, карамболи та пiтаї 15 5
2008996700 - - - - - iншi 15 5
2008997200 - - - - - - 5 кг чи бiльше 15 5
2008997800 - - - - - - менше, нiж 5 кг 15 5
2008999100 - - - - - ямс, батат й аналогiчнi їстiвнi частини рослин з вмiстом крохмалю 5 % чи бiльше 15 5
2008999910 - - - - - - пюре, концентроване пюре, з тропiчних плодiв, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 0
2008999920 - - - - - - пюре, концентроване пюре, з банана, кiвi, кактуса, ацероли, рамбутана, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 0
2008999990 - - - - - - iншi 15 5
2009111100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто 2 3
2009111900 - - - - iнший 2 3
2009119100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто, та з вмiстом доданого цукру понад 30 % 2 3
2009119910 - - - - - концентрований 2 3
2009119920 - - - - - натуральний (невiдновлений), без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 3
2009119990 - - - - - iнший 2 3
2009120010 - - - натуральний (невiдновлений), консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 3
2009120090 - - - iнший 2 3
2009191100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто 5 5
2009191900 - - - - iнший 2 3
2009199100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 % 5 5
2009199810 - - - - - концентрований 2 3
2009199890 - - - - - iнший 5 5
2009210010 - - - натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 3
2009210090 - - - iнший 5 5
2009291100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто 5 5
2009291900 - - - - iнший 2 3
2009299100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 % 5 5
2009299910 - - - - - концентрований 2 3
2009299990 - - - - - iнший 5 5
2009311100 - - - - якi мiстять доданий цукор 5 5
2009311910 - - - - - натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 3
2009311990 - - - - - iншi 5 5
2009315100 - - - - - який мiстить доданий цукор 5 5
2009315900 - - - - - який не мiстить доданого цукру 5 5
2009319100 - - - - - якi мiстять доданий цукор 5 5
2009319900 - - - - - якi не мiстять доданого цукру 5 5
2009391100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто 5 5
2009391900 - - - - iншi 2 3
2009393100 - - - - - якi мiстять доданий цукор 5 5
2009393910 - - - - - - концентрованi 2 3
2009393990 - - - - - - iншi 5 5
2009395100 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 % 5 5
2009395500 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльше, нiж 30 % 5 5
2009395900 - - - - - - якi не мiстять доданого цукру 5 5
2009399100 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 % 5 5
2009399500 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльше, нiж 30 % 5 5
2009399900 - - - - - - якi не мiстять доданого цукру 5 5
2009411000 - - - вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 5
2009419100 - - - - який мiстить доданий цукор 10 5
2009419910 - - - - - натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 3
2009419990 - - - - - iнший 10 5
2009491100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009491900 - - - - iнший 2 3
2009493000 - - - - вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 5
2009499100 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 % 10 5
2009499300 - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльше, нiж 30 % 10 5
2009499910 - - - - - - концентрований 2 3
2009499990 - - - - - - iнший 10 5
2009501000 - - який мiстить доданий цукор 10 5
2009509000 - - iнший 10 5
2009611000 - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009619000 - - - вартiстю не бiльше, нiж 18 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009691100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 22 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009691900 - - - - iнший 2 3
2009695100 - - - - - концентрований 2 3
2009695900 - - - - - iнший 10 5
2009697100 - - - - - - концентрований 2 3
2009697900 - - - - - - iнший 10 5
2009699000 - - - - - iнший 10 5
2009711000 - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 5
2009719100 - - - - який мiстить доданий цукор 10 5
2009719900 - - - - який не мiстить доданого цукру 10 5
2009791100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 22 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009791900 - - - - iнший 10 5
2009793000 - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 5
2009799100 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 % 10 5
2009799300 - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльше, нiж 30 % 10 5
2009799900 - - - - - який не мiстить доданого цукру 10 5
2009801100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 22 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009801900 - - - - iнший 10 5
2009803410 - - - - - - сiк плодiв пасифлори 2 0
2009803420 - - - - - - сiк плодiв гуаяви 0 0
2009803490 - - - - - - iншi 8 5
2009803500 - - - - - iншi 2 0
2009803600 - - - - - соки з тропiчних плодiв 8 5
2009803800 - - - - - iншi 2 0
2009805000 - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 5
2009806100 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 % 10 5
2009806300 - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльше, нiж 30 % 10 5
2009806900 - - - - - який не мiстить доданого цукру 10 5
2009807100 - - - - - сiк з вишень або черешень 10 5
2009807300 - - - - - соки з тропiчних плодiв 10 5
2009807900 - - - - - iншi 10 5
2009808510 - - - - - - - сiк плодiв пасифлори i гуаяви 8 5
2009808590 - - - - - - - iншi 10 5
2009808600 - - - - - - iншi 10 5
2009808800 - - - - - - соки з тропiчних плодiв 10 5
2009808900 - - - - - - iншi 10 5
2009809510 - - - - - - - концентрований 2 0
2009809590 - - - - - - - iнший 10 5
2009809600 - - - - - - сiк з вишень або черешень 10 5
2009809710 - - - - - - - концентрованi 2 0
2009809720 - - - - - - - натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 0
2009809790 - - - - - - - iншi 10 5
2009809910 - - - - - - - концентрованi 2 0
2009809920 - - - - - - - сiк банановий, натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 0
2009809990 - - - - - - - iншi 10 5
2009901100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 22 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009901900 - - - - iншi 10 5
2009902100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 30 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009902900 - - - - iншi 2 3
2009903100 - - - - вартiстю не бiльше, нiж 18 євро за 100 кг маси нетто, з вмiстом доданого цукру понад 30 % 10 5
2009903900 - - - - iншi 10 5
2009904100 - - - - - - якi мiстять доданий цукор 10 5
2009904910 - - - - - - - концентрованi 2 3
2009904920 - - - - - - - натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 3
2009904990 - - - - - - - iншi 10 5
2009905100 - - - - - - якi мiстять доданий цукор 10 5
2009905910 - - - - - - - концентрованi 2 3
2009905920 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв, натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 3
2009905930 - - - - - - - сумiшi сокiв з цитрусових, натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 3
2009905990 - - - - - - - iншi 10 5
2009907100 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 % 10 5
2009907300 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльше, нiж 30 % 10 5
2009907910 - - - - - - - концентрованi 2 3
2009907990 - - - - - - - iншi 10 5
2009909200 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв 10 5
2009909400 - - - - - - - iншi 10 5
2009909500 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв 10 5
2009909600 - - - - - - - iншi 10 5
2009909710 - - - - - - - - концентрованi 2 3
2009909790 - - - - - - - - iншi 10 5
2009909810 - - - - - - - - концентрованi 2 3
2009909890 - - - - - - - - iншi 10 5
2106903000 - - - сироп з iзоглюкози 5 7
2106905100 - - - - сироп з лактози 5 7
2106905500 - - - - сироп з глюкози або з мальтодекстрину 5 7
2204101100 - - - шампанське 1,5 €/л 7
2204101900 - - - iншi 1,5 €/л 7
2204109100 - - - Asti spumante 1,5 €/л 7
2204109900 - - - iншi 1,5 €/л 7
2204211000 - - - вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менше, нiж 1 бар, але менше, нiж 3 бар при температурi 20° C, який обумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю 0,3 €/л 7
2204211100 - - - - - - - ельзаське 0,3 €/л 7
2204211200 - - - - - - - бордо 0,3 €/л 7
2204211300 - - - - - - - бургундське 0,3 €/л 7
2204211700 - - - - - - - долина Луари 0,3 €/л 7
2204211800 - - - - - - - мозель-саар-рувер 0,3 €/л 7
2204211900 - - - - - - - пфальц 0,3 €/л 7
2204212200 - - - - - - - рейнхесен 0,3 €/л 7
2204212300 - - - - - - - токайське 0,3 €/л 7
2204212400 - - - - - - - лацiо 0,3 €/л 7
2204212600 - - - - - - - тосканське 0,3 €/л 7
2204212700 - - - - - - - трентiно, альто адiдже й фрiулi 0,3 €/л 7
2204212800 - - - - - - - венето 0,3 €/л 7
2204213200 - - - - - - - вино верде 0,3 €/л 7
2204213400 - - - - - - - пенедес 0,3 €/л 7
2204213600 - - - - - - - рiоя 0,3 €/л 7
2204213700 - - - - - - - валенсiя 0,3 €/л 7
2204213800 - - - - - - - iншi 0,3 €/л 7
2204214200 - - - - - - - бордо 0,3 €/л 7
2204214300 - - - - - - - бургундське 0,3 €/л 7
2204214400 - - - - - - - божоле 0,3 €/л 7
2204214600 - - - - - - - кот дю рон 0,3 €/л 7
2204214700 - - - - - - - лангедок-русiльйон 0,3 €/л 7
2204214800 - - - - - - - долина Луари 0,3 €/л 7
2204216200 - - - - - - - П'ємонт 0,3 €/л 7
2204216600 - - - - - - - тосканське 0,3 €/л 7
2204216700 - - - - - - - трентiно й альто адiдже 0,3 €/л 7
2204216800 - - - - - - - венето 0,3 €/л 7
2204216900 - - - - - - - дао, берада й дуро 0,3 €/л 7
2204217100 - - - - - - - Навара 0,3 €/л 7
2204217400 - - - - - - - пенедес 0,3 €/л 7
2204217600 - - - - - - - рiоя 0,3 €/л 7
2204217700 - - - - - - - вальдепенiас 0,3 €/л 7
2204217800 - - - - - - - iншi 0,3 €/л 7
2204217900 - - - - - - бiлi 0,3 €/л 7
2204218000 - - - - - - iншi 0,3 €/л 7
2204218100 - - - - - - - токайське 0,3 €/л 7
2204218200 - - - - - - - iншi 0,3 €/л 7
2204218300 - - - - - - iншi 0,3 €/л 7
2204218400 - - - - - - бiлi 0,3 €/л 7
2204218500 - - - - - - iншi 0,3 €/л 7
2204218700 - - - - - марсала 0,3 €/л 7
2204218800 - - - - - самос i мускат лемнос 0,3 €/л 7
2204218900 - - - - - портвейн 0,3 €/л 7
2204219100 - - - - - мадера й мускатель сетюбаль 0,3 €/л 7
2204219200 - - - - - херес 0,3 €/л 7
2204219400 - - - - - iншi 0,3 €/л 7
2204219500 - - - - - портвейн 0,3 €/л 7
2204219600 - - - - - мадера, херес та мускатель сетюбаль 0,3 €/л 7
2204219800 - - - - - iншi 0,3 €/л 7
2204219900 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльше, нiж 22 % об. 0,3 €/л 7
2204291000 - - - вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менше, нiж 1 бар, але менше, нiж 3 бар при температурi 20° C, який обумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю 0,4 €/л 7
2204291100 - - - - - - - токайське 0,4 €/л 7
2204291200 - - - - - - - бордо 0,4 €/л 7
2204291300 - - - - - - - бургундське 0,4 €/л 7
2204291700 - - - - - - - долина Луари 0,4 €/л 7
2204291800 - - - - - - - iншi 0,4 €/л 7
2204294200 - - - - - - - бордо 0,4 €/л 7
2204294300 - - - - - - - бургундське 0,4 €/л 7
2204294400 - - - - - - - божоле 0,4 €/л 7
2204294600 - - - - - - - кот дю рон 0,4 €/л 7
2204294700 - - - - - - - лангедок-русiльйон 0,4 €/л 7
2204294800 - - - - - - - долина Луари 0,4 €/л 7
2204295800 - - - - - - - iншi 0,4 €/л 7
2204296200 - - - - - - - Сицилiя 0,4 €/л 7
2204296400 - - - - - - - венето 0,4 €/л 7
2204296500 - - - - - - - iншi 0,4 €/л 7
2204297100 - - - - - - - пуглiя 0,4 €/л 7
2204297200 - - - - - - - Сицилiя 0,4 €/л 7
2204297500 - - - - - - - iншi 0,4 €/л 7
2204297700 - - - - - - - токайське 0,4 €/л 7
2204297800 - - - - - - - iншi 0,4 €/л 7
2204298200 - - - - - - iншi 0,4 €/л 7
2204298300 - - - - - - бiлi 0,4 €/л 7
2204298400 - - - - - - iншi 0,4 €/л 7
2204298700 - - - - - марсала 0,4 €/л 7
2204298800 - - - - - самос i мускат лемнос 0,4 €/л 7
2204298900 - - - - - портвейн 0,4 €/л 7
2204299100 - - - - - мадера й мускатель сетюбаль 0,4 €/л 7
2204299200 - - - - - херес 0,4 €/л 7
2204299400 - - - - - iншi 0,4 €/л 7
2204299500 - - - - - портвейн 0,4 €/л 7
2204299600 - - - - - мадера, херес та мускатель сетюбаль 0,4 €/л 7
2204299800 - - - - - iншi 0,4 €/л 7
2204299900 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльше, нiж 22 % об. 0,4 €/л 7
2204301000 - - в процесi бродiння чи бродiння якого зупинено по-iншому, нiж доданням спирту 10 5
2204309200 - - - - концентроване 10 5
2204309400 - - - - iнше 10 5
2204309600 - - - - концентроване 10 5
2204309800 - - - - iнше 10 5
2206001000 - пiкет 0,1 €/л 3
2206003100 - - - сидр i перрi 0,1 €/л 3
2206003900 - - - iншi 0,1 €/л 3
2206005100 - - - - сидр i перрi 0,1 €/л 3
2206005900 - - - - iншi 0,1 €/л 3
2206008100 - - - - сидр i перрi 0,1 €/л 3
2206008900 - - - - iншi 0,1 €/л 3
2301100000 - борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв; шкварки 0 0
2302101000 - - з вмiстом крохмалю не бiльше, нiж 35 % 20 7
2302109000 - - iншi 20 7
2302301000 - - з вмiстом крохмалю не бiльше, нiж 28 %, i в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито з дiаметром вiчка 0,2 мм, не перевищує 10 % або в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 % чи бiльше 20 7
2302309000 - - iншi 20 7
2302400200 - - - з вмiстом крохмалю не бiльше, нiж 35 % 20 7
2302400800 - - - iншi 20 7
2302401000 - - - з вмiстом крохмалю не бiльше, нiж 28 %, i в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито з дiаметром вiчка 0,2 мм, не превищує 10 % або в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 % чи бiльше 20 7
2302409000 - - - iншi 20 7
2302500000 - бобових 20 7
2303101100 - - - понад 40 % 20 7
2303101900 - - - не бiльше, нiж 40 % 20 7
2303109000 - - iншi 20 7
2303201000 - - буряковий жом 20 7
2303209000 - - iншi 20 7
2303300000 - барда та iншi вiдходи i залишки вiд пивоварiння та винокурiння 20 7
2304000000 Макуха та iншi твердi вiдходи й залишки, одержанi пiд час вилучення соєвої олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi 0 0
2306900500 - - iз зародкiв зерен кукурудзи (корну) 20 7
2306901100 - - - - з вмiстом 3 % або менше оливкової олiї 20 7
2306901900 - - - - з вмiстом понад 3 % оливкової олiї 20 7
2306909000 - - - iншi 20 7
2307001100 - - iз загальною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 7,9 %, з вмiстом сухої речовини не менше, нiж 25 % 20 7
2307001900 - - iншi 20 7
2307009000 - винний камiнь 20 7
2308001100 - - iз загальною концентрацiєю спирту не бiльше, нiж 4,3 %, з вмiстом сухої речовини не менше, нiж 40 % 20 7
2308001900 - - iншi 20 7
2308004000 - жолудi та кiнськi каштани; вичавки з яблук i вичавки з iнших плодiв, крiм виноградних 20 7
2308009000 - iншi 20 7
2309101100 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом молочних продуктiв менше, нiж 10 % 5 5
2309101300 - - - - - з вмiстом 10 % чи бiльше, але менше, нiж 50 % молочних продуктiв 5 5
2309101500 - - - - - з вмiстом 50 % або бiльше, але менше, нiж 75 % молочних продуктiв 5 5
2309101900 - - - - - з вмiстом 75 % чи бiльше молочних продуктiв 5 5
2309103100 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менше, нiж 10 % цих продуктiв 5 5
2309103300 - - - - - з вмiстом 10 % чи бiльше, але менше, нiж 50 % молочних продуктiв 5 5
2309103900 - - - - - з вмiстом 50 % чи бiльше молочних продуктiв 5 5
2309105100 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менше, нiж 10 % цих продуктiв 5 5
2309105300 - - - - - з вмiстом 10 % чи бiльше, але менше, нiж 50 % молочних продуктiв 5 5
2309105900 - - - - - з вмiстом 50 % чи бiльше молочних продуктiв 5 5
2309107000 - - - без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв 5 5
2309109000 - - iншi 5 5
2309902000 - - продукти, зазначенi в додатковiй примiтцi 5 до цiєї групи 10 5
2309903100 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менше, нiж 10 % цих продуктiв 10 5
2309903300 - - - - - - з вмiстом 10 % чи бiльше, але менше, нiж 50 % молочних продуктiв 10 5
2309903500 - - - - - - з вмiстом 50 % чи бiльше, але менше, нiж 75 % молочних продуктiв 10 5
2309903900 - - - - - - з вмiстом 75 % чи бiльше молочних продуктiв 10 5
2309904100 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менше, нiж 10 % цих продуктiв 10 5
2309904300 - - - - - - з вмiстом 10 % чи бiльше, але менше, нiж 50 % молочних продуктiв 10 5
2309904900 - - - - - - з вмiстом 50 % чи бiльше молочних продуктiв 10 5
2309905100 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менше, нiж 10 % цих продуктiв 10 5
2309905300 - - - - - - з вмiстом 10 % чи бiльше, але менше, нiж 50 % молочних продуктiв 10 5
2309905900 - - - - - - з вмiстом 50 % чи бiльше молочних продуктiв 10 5
2309907000 - - - - без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв 10 5
2309909100 - - - - буряковий жом з добавкою меляси 10 5
2309909500 - - - - - з вмiстом 49 % чи бiльше хлориду холiну на органiчнiй або неорганiчнiй основi 10 5
2309909910 - - - - - - попереднi сумiшi 2 5
2309909990 - - - - - - iншi 10 5
2401101000 - - - типу Вiрджинiя теплового сушiння 1 0
2401102000 - - - свiтлий типу Берлей (у тому числi гiбриди) тiньового сушiння 1 0
2401103000 - - - свiтлий типу Мериленд тiньового сушiння 1 0
2401104100 - - - - типу Кентуккi 1 0
2401104900 - - - - iнший 1 0
2401105000 - - - тютюн свiтлий тiньового сушiння 1 0
2401106000 - - - тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння 1 0
2401107000 - - - тютюн темний тiньового сушiння 1 0
2401108000 - - - тютюн теплового сушiння 1 0
2401109000 - - - iнший тютюн 1 0
2401201000 - - - типу Вiрджинiя теплового сушiння 1 0
2401202000 - - - свiтлий типу Берлей (включаючи гiбриди) тiньового сушiння 1 0
2401203000 - - - свiтлий типу Мериленд тiньового сушiння 1 0
2401204100 - - - - типу Кентуккi 1 0
2401204900 - - - - iнший 1 0
2401205000 - - - тютюн свiтлий тiньового сушiння 1 0
2401206000 - - - тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння 1 0
2401207000 - - - тютюн темний тiньового сушiння 1 0
2401208000 - - - тютюн теплового сушiння 1 0
2401209000 - - - iнший тютюн 1 0
2401300000 - тютюновi вiдходи 1 0
2402100000 - сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями та сигарили, з вмiстом тютюну 10 7
2402201000 - - з вмiстом гвоздики 1,5 €/1000ps 7
2402209010 - - - сигарети без фiльтра, цигарки 1,5 €/1000ps 7
2402209020 - - - сигарети з фiльтром 1,5 €/1000ps 7
2402900000 - iншi 20 7
2403101000 - - у первинних упаковках масою нетто не бiльше, нiж 500 г 20 5
2403109000 - - iнший 20 5
2403910000 - - "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн 1,8 €/кг 5
2403991000 - - - жувальний i нюхальний тютюн 1,8 €/кг 5
2403999000 - - - iнший 1,8 €/кг 5
2905441100 - - - - з вмiстом D-манiтолу 2 % або менше в перерахунку на вмiст D-глюцитолу 5,5 5
2905441900 - - - - iнший 5,5 5
2905449900 - - - - iнший 5,5 5
2905450000 - - глiцерин (1,2,3-триоксипропан) 5,5 5
3301131000 - - - недетерпенiзована 6,5 7
3301139000 - - - детерпенiзована 6,5 7
3301192010 - - - - з лайму та бергамоту 6,5 7
3301198010 - - - - з лайму та бергамоту 6,5 7
3301241000 - - - недетерпенiзована 6,5 7
3301249000 - - - детерпенiзована 6,5 7
3301251000 - - - недетерпенiзованi 6,5 7
3301259000 - - - детерпенiзованi 6,5 7
3301291100 - - - - недетерпенiзованi 6,5 7
3301293100 - - - - детерпенiзованi 6,5 7
3301294100 - - - - недетерпенiзованi 6,5 7
3301297100 - - - - - геранi, ветиверiї, жасмiну 6,5 7
3301297900 - - - - - лаванди або лавандину 6,5 7
3301299100 - - - - - iншi 6,5 7
3301300000 - резиноїди 6,5 7
3301901000 - - терпеновi побiчнi продукти детерпенiзацiї ефiрних олiй 6,5 7
3301902100 - - - з локрицi та хмелю 6,5 7
3301903000 - - - iншi 6,5 7
3301909000 - - iншi 6,5 7
3302101000 - - - - з вмiстом бiльше, нiж 0,5 % об. спирту 5 7
3302102100 - - - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози або крохмалю, або з вмiстом менше, нiж 1,5 % молочних жирiв, менше, нiж 5 % цукрози або iзоглюкози, менше, нiж 5 % глюкози або крохмалю 5 7
3302102900 - - - - - iншi 5 7
3302104000 - - - iншi 5 7
3501101000 - - для виробництва регенерованих текстильних волокон 5 5
3501105000 - - для промислових цiлей, крiм виробництва харчових продуктiв або корму для тварин 5 5
3501109000 - - iншi 5 5
3501901000 - - клеї казеїновi 5 5
3501909000 - - iншi 5 5
3502111000 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях, крiм харчових 2 3
3502119000 - - - iнший 2 3
3502191000 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях 5 5
3502199000 - - - iнший 5 5
3502201000 - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях 5 5
3502209100 - - - висушений (наприклад у пластинах, лусочках, пластiвцях, порошку) 5 5
3502209900 - - - iнший 5 5
3502902000 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях 5 5
3502907000 - - - iншi 5 5
3502909000 - - альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв 5 5
3503001000 - желатин та його похiднi 10 5
3503008010 - - клей кiстковий гранульований та лускоподiбний 6,5 5
3503008090 - - iншi 5 5
3504000000 Пептони та їхнi похiднi; iншi бiлковi речовини та їхнi похiднi, не включенi до iнших товарних позицiй; порошок зi шкiри, хромований або не хромований 5 0
3505101000 - - декстрини 5 5
3505105000 - - - крохмалi, перетворенi в складнi або простi ефiри (естерифiкованi або етерифiкованi) 5 5
3505109000 - - - iншi 5 5
3505201000 - - з вмiстом менше, нiж 25 % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 5 5
3505203000 - - з вмiстом 25 % чи бiльше, але менше, нiж 55 % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 5 5
3505205000 - - з вмiстом 55 % чи бiльше, але менше, нiж 80 % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 5 5
3505209000 - - з вмiстом 80 % чи бiльше крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 5 5
3809101000 - - з вмiстом цих речовин менше, нiж 55 % 5 5
3809103000 - - з вмiстом цих речовин 55 % чи бiльше, але менше, нiж 70 % 5 5
3809105000 - - з вмiстом цих речовин 70 % чи бiльше, але менше, нiж 83 % 5 5
3809109000 - - з вмiстом цих речовин 83 % чи бiльше 5 5
3823110000 - - стеаринова кислота 1 0
3823120000 - - олеїнова кислота 1 0
3823130000 - - жирнi кислоти талової олiї 5 5
3823191000 - - - дистильованi жирнi кислоти 5 5
3823193000 - - - жирнокислотний дистилят 5 5
3823199000 - - - iншi 5 5
3823700000 - промисловi жирнi спирти 5 5
3824601100 - - - з вмiстом 2 % або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 5 7
3824601900 - - - iнший 5 7
3824609100 - - - з вмiстом 2 % або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 5 7
3824609900 - - - iнший 5 7
4103200000 - рептилiй 3 3
4103300000 - свиней 3 3
4103901000 - - кiз або козенят 3 3
4103909000 - - iншi 3 3
4301300000 - ягнята таких порiд: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогiчних порiд, а також iндiйської, китайської, монгольської або тибетської, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них 1 3
4301600000 - лисицi, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них 5 5
4301807010 - - - тюленi, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них 5 5
4301900000 - голови, хвости, лапи та iншi частини або обрiзки шкурок, придатнi для використання у виробництвi хутрових виробiв 5 5
5001000000 Кокони шовкопряда, придатнi для розмотування 2 0
5002000000 Шовк-сирець (некручений) 2 0
5003000000 Вiдходи шовковi (включаючи кокони, не придатнi для розмотування, вiдходи коконних ниток та розпушенi вiдходи) 1 0
5202100000 - вiдходи вiд прядiння (включаючи путанку) 1 0
5202990000 - - iншi 1 0
5203000000 Бавовна, пiддана кардо- чи гребенечесанню 5 7
5301210000 - - м'яте або тiпане 1 0
5301290000 - - iнше 1 0
5301301000 - - пачоси 1 0
5302100000 - волокно конопляне необроблене або вимочене 1 0
5302900000 - iнше 2 0

 

Додаток II
Вiдповiдно до статтi 3

Тарифнi поступки Iсландiї

Митний тариф Iсландiї 2010 Опис продукцiї MFN - адвалерна митна ставка MFN - специфiчна митна ставка Тарифна пропозицiя Українi
0409.0000 Натуральний мед 0   Вiльно
0410.0000 Їстiвнi продукти тваринного походження, нiде не зазначенi або включенi 0   Вiльно
0504.0001 - Кишки, засоленi та випатранi 0   Вiльно
0504.0002 - Кишки, засоленi, але не випатранi 0   Вiльно
0504.0009 - Iнше 0   Вiльно
0506.1000 - Осеїн та кiстки, обробленi кислотою 0   Вiльно
0506.9000 - Iнше 0   Вiльно
0511.1000 - Сперма великої рогатої худоби 0   Вiльно
0601.1010 - - Гiацинти 0   Вiльно
0601.1020 - - Нарциси 0   Вiльно
0601.1030 - - Тюльпани 0   Вiльно
0601.1040 - - Гладiолуси 0   Вiльно
0601.1090 - - Iнше 0   Вiльно
0601.2012 - - Коренi цикорiю 0   Вiльно
0602.9010 - - Грибницi (Mycelium) 0   Вiльно
0604.1010 - - Ягель (Cladonia rangiferina) та iншi мохи, сушенi, забарвленi, просоченi чи iншим чином пiдготовленi до використання 0   Вiльно
0604.1090 - - Iнше 0   Вiльно
0702.0001 - Iмпортованi в перiод з 1-го листопада до 15-го березня 30 198 Вiльно
0702.0002 - Iмпортованi в iнший перiод 30 198 Вiльно
0703.1001 - - Цибуля 30   Вiльно
0703.1009 - - Шалот 30   Вiльно
0703.2000 - Часник 30   Вiльно
0703.9001 - - Порей (Alliun porrum) 30 227 Вiльно
0703.9009 - - Iнше 30   Вiльно
0704.2000 - Брюссельська капуста 30 215 Вiльно
0704.9005 - - Кучерява кормова капуста (brassica oleracea acepjala) 30 196 Вiльно
0704.9009 - - Iнше 30 196 Вiльно
0705.1111 - - - - Iмпортований в перiод з 1-го листопада до 15-го березня 30 194 Вiльно
0705.1112 - - - - Iмпортований в iнший перiод 30 194 Вiльно
0705.1191 - - - - Iмпортований в перiод з 1-го листопада до 15-го березня 30 194 Вiльно
0705.1199 - - - - Iмпортований в iнший перiод 30 194 Вiльно
0705.1900 - - Iнше 30 194 Вiльно
0705.2100 - - Цикорiй звичайний (Cichorium intybus var. foliosum) 30 194 Вiльно
0705.2900 - - Iнше 30 194 Вiльно
0707.0011 - - Огiрки 30 197 Вiльно
0707.0012 - - Корнiшони 30 197 Вiльно
0707.0021 - - Огiрки 30 197 Вiльно
0707.0022 - - Корнiшони 30 197 Вiльно
0708.1000 - Горошок (Pisum sativum) 25   Вiльно
0708.2000 - Квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 25   Вiльно
0708.9000 - Iншi бобовi овочi 25   Вiльно
0709.2000 - Спаржа 30   Вiльно
0709.5901 - - - Трюфелi 30   Вiльно
0709.7000 - Шпинат, новозеландський шпинат та лебеда (садовий шпинат) 20   Вiльно
0709.9001 - - Солодка кукурудза 30   Вiльно
0709.9002 - - Кабачки 30 397 Вiльно
0709.9003 - - Оливки 30   Вiльно
0709.9005 - Артишоки посiвнi 30   Вiльно
0710.2100 - - Горошок (Pisum sativum) 30   Вiльно
0710.2200 - - Квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 30   Вiльно
0710.2900 - - Iнше 30   Вiльно
0711.2000 - Оливки 30   Вiльно
0711.4000 - Огiрки та корнiшони 30   Вiльно
0711.5900 - - Iнше 30   Вiльно
0711.9001 - - Картопля 30   Вiльно
0711.9003 - - Цибуля 30   Вiльно
0713.1000 - Горошок (Pisum sativum) 0   Вiльно
0713.2000 - Турецький горох (garbanzos) 0   Вiльно
0713.3100 - - Квасоля сорту Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczek 0   Вiльно
0713.3200 - - Мала червона квасоля (Adzuki) (Phaseolus or Vigna angularis) 0   Вiльно
0713.3300 - - Квасоля звичайна, у тому числi бiла квасоля (Phaseolus vulgaris) 0   Вiльно
0713.3900 - - Iнше 0   Вiльно
0713.4000 - Чечевиця 0   Вiльно
0713.5000 - Кормовi боби (Vicia faba var. major) та кiнськi боби (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) 0   Вiльно
0713.9000 - Iнше 0   Вiльно
0801.1100 - - Сушенi 0   Вiльно
0801.1900 - - Iнше 0   Вiльно
0801.2100 - - У шкаралупi 0   Вiльно
0801.2200 - - В оболонцi 0   Вiльно
0801.3100 - - У шкаралупi 0   Вiльно
0801.3200 - - В оболонцi 0   Вiльно
0802.1100 - - У шкаралупi 0   Вiльно
0802.1200 - - В оболонцi 0   Вiльно
0802.2100 - - У шкаралупi 0   Вiльно
0802.2200 - - В оболонцi 0   Вiльно
0802.3100 - - У шкаралупi 0   Вiльно
0802.3200 - - В оболонцi 0   Вiльно
0802.4000 - Каштани (Castanea spp.) 0   Вiльно
0802.5000 - Фiсташки 0   Вiльно
0802.6000 - Горiхи макадамiя 0   Вiльно
0802.9000 - Iнше 0   Вiльно
0803.0000 Банани, у тому числi банани для смаження, свiжi або сушенi 0   Вiльно
0804.1001 - - Свiжi 0   Вiльно
0804.1009 - - Iншi 0   Вiльно
0804.2000 - Фiги 0   Вiльно
0804.3000 - Ананаси 0   Вiльно
0804.4000 - Авокадо 0   Вiльно
0804.5000 - Гуави, манго та мангустани 0   Вiльно
0805.1000 - Апельсини 0   Вiльно
0805.2000 - Мандарини (у тому числi тангерини та мандарини уншиу); клементини та iншi подiбнi цитрусовi гiбриди 0   Вiльно
0805.4000 - Грейпфрути, у тому числi помелло 0   Вiльно
0805.5001 - - Лимони 0   Вiльно
0805.5009 - - Iнше 0   Вiльно
0805.9000 - Iнше 0   Вiльно
0806.1000 - Свiжий 0   Вiльно
0806.2001 - - Родзинки 0   Вiльно
0806.2009 - - Iнше 0   Вiльно
0807.1100 - - Кавуни 0   Вiльно
0807.1900 - - Iнше 0   Вiльно
0807.2000 - Папайя 0   Вiльно
0808.1000 - Яблука 0   Вiльно
0808.2000 - Грушi та айва 0   Вiльно
0809.1000 - Абрикоси 0   Вiльно
0809.2000 - Вишнi 0   Вiльно
0809.3000 - Персики, включаючи нектарини 0   Вiльно
0809.4000 - Сливи та терновi ягоди 0   Вiльно
0810.1000 - Полуницi 0   Вiльно
0810.2000 - Малина, смородина, шовковиця та логановi ягоди 0   Вiльно
0810.4000 - Журавлина, чорницi та iншi фрукти роду Vaccinium 0   Вiльно
0810.5000 - Кiвi 0   Вiльно
0810.6000 - Дурiо 0   Вiльно
0810.9000 - Iнше 0   Вiльно
0811.1001 - - З вмiстом цукру чи iнших пiдсолоджувачiв 0   Вiльно
0811.1009 - - Iнше 0   Вiльно
0811.2001 - - З вмiстом цукру чи iнших пiдсолоджувачiв 0   Вiльно
0811.2009 - - Iнше 0   Вiльно
0811.9001 - - З вмiстом цукру чи iнших пiдсолоджувачiв 0   Вiльно
0811.9009 - - Iнше 0   Вiльно
0812.1000 - Вишня 0   Вiльно
0812.9000 - Iнше 0   Вiльно
0813.1000 - Абрикоси 0   Вiльно
0813.2000 - Чорнослив 0   Вiльно
0813.3000 - Яблука 0   Вiльно
0813.4001 - - Для створення бульонiв 0   Вiльно
0813.4009 - - Iнше 0   Вiльно
0813.5001 - - Для створення бульонiв 0   Вiльно
0813.5009 - - Iнше 0   Вiльно
0814.0000 Шкiрка цитрусових або динь (у тому числi кавунiв), свiжа, заморожена, сушена або попередньо законсервована в розсолi, сiрчанiй водi чи iнших розчинах 0   Вiльно
0903.000 Мате 0   Вiльно
0904.1100 - - Нетовчений та немелений 0   Вiльно
0904.1200 - - Товчений або мелений 0   Вiльно
0904.2001 - - Солодкий перець, немелений 0   Вiльно
0904.2009 - - Iнше 0   Вiльно
0905.0000 Ванiль 0   Вiльно
0906.1100 - - Кориця (Cinnamomum zeylanicum Blume) 0   Вiльно
0906.1900 - - Iнше 0   Вiльно
0906.2000 - Товчена та мелена 0   Вiльно
0907.0000 Гвоздика (цiлi плоди, квiтки та стебла) 0   Вiльно
0908.1000 - Мускатний горiх 0   Вiльно
0908.2000 - Приправа зi шкiрки мускатного горiха 0   Вiльно
0908.3000 - Кардамон 0   Вiльно
0909.1001 - - Для створення супiв 0   Вiльно
0909.1009 - - Iнше 0   Вiльно
0909.2000 - Насiння корiандру 0   Вiльно
0909.3000 - Насiння тмину духмяного 0   Вiльно
0909.4000 - Насiння тмину польового 0   Вiльно
0909.5001 - - Для створення бульйонiв 0   Вiльно
0909.5009 - - Iнше 0   Вiльно
0910.1000 - Iмбир 0   Вiльно
0910.2000 - Шафран 0   Вiльно
0910.3000 - Куркума 0   Вiльно
0910.9100 - - Сумiшi, зазначенi в примiтцi 1 (b) до цiєї глави 0   Вiльно
0910.9900 - - Iнше 0   Вiльно
1001.1009 - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1001.9009 - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1102.0009 - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1103.0009 - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1104.0009 - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1005.1000 - Зерна 0   Вiльно
1105.9009 - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1006.1001 - - У роздрiбних упаковках по 5 кг або менше 0   Вiльно
1006.1009 - - Iнше 0   Вiльно
1006.2001 - - У роздрiбних упаковках по 5 кг або менше 0   Вiльно
1006.2009 - - Iнше 0   Вiльно
1006.3001 - - У роздрiбних упаковках по 5 кг або менше 0   Вiльно
1006.3009 - - Iнше 0   Вiльно
1006.4001 - - У роздрiбних упаковках по 5 кг або менше 0   Вiльно
1006.4009 - - Iнше 0   Вiльно
1007.0009 - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1008.1009 - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1008.2009 - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1008.3009 - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1008.9009 - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1101.0010 - У роздрiбних упаковках по 5 кг або менше 0   Вiльно
1101.1029 - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1102.1001 - - У роздрiбних упаковках по 5 кг або менше 0   Вiльно
1102.1009 - - Iнше 0   Вiльно
1102.2009 - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1102.9019 - - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1102.9021 - - - У роздрiбних упаковках по 5 кг або менше 0   Вiльно
1102.9029 - - - Iнше 0   Вiльно
1102.9039 - - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1103.1109 - - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1103.1319 - - - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1103.1329 - - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1103.1909 - - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1103.2009 - - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1104.1210 - - - У роздрiбних упаковках по 5 кг або менше 0   Вiльно
1104.1229 - - - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1104.1909 - - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1104.2210 - - - У роздрiбних упаковках по 5 кг або менше 0   Вiльно
1104.2229 - - - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1104.2309 - - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1104.2909 - - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1104.3009 - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1105.1001 - - У роздрiбних упаковках по 5 кг або менше 0   Вiльно
1105.1009 - - Iнше 0   Вiльно
1105.2001 - - Для харчових цiлей 12   Вiльно
1105.2009 - - Iнше 12   Вiльно
1106.1000 - Iз сушених бобових з пункту 0713 0   Вiльно
1106.2009 - - Iнше 0   Вiльно
1106.3000 - З продуктiв глави 8 0   Вiльно
1107.1000 - Несмажений 0   Вiльно
1107.2000 - Смажений 0   Вiльно
1108.1101 - - - У роздрiбних упаковках по 5 кг або менше 0   Вiльно
1108.1109 - - - Iнше 0   Вiльно
1108.1201 - - - У роздрiбних упаковках по 5 кг або менше 0   Вiльно
1108.1209 - - - Iнше 0   Вiльно
1108.1301 - - - Для харчових цiлей 5   Вiльно
1108.1309 - - - Iнше 5   Вiльно
1108.1401 - - - У роздрiбних упаковках по 5 кг або менше 0   Вiльно
1108.1409 - - - Iнше 0   Вiльно
1108.1901 - - - У роздрiбних упаковках по 5 кг або менше 0   Вiльно
1108.1909 - - - Iнше 0   Вiльно
1108.2001 - - - У роздрiбних упаковках по 5 кг або менше 0   Вiльно
1108.2009 - - - Iнше 0   Вiльно
1109.0000 Пшенична клейковина, сушена або нi 0   Вiльно
1201.0000 Соєвi боби, подрiбненi або нi 0   Вiльно
1202.1000 - У шкаралупi 0   Вiльно
1202.2000 - В оболонцi, подрiбненi або нi 0   Вiльно
1203.0000 Копра 0   Вiльно
1204.0000 Насiння льону, подрiбнене або нi 0   Вiльно
1205.1000 - Насiння рапсу або сурепицi з низьким вмiстом ерукової кислоти 0   Вiльно
1205.9000 - Iнше 0   Вiльно
1206.0000 Насiння соняшника, подрiбнене або нi 0   Вiльно
1207.2000 - Насiння бавовни 0   Вiльно
1207.4000 - Насiння кунжуту 0   Вiльно
1207.5000 - Насiння гiрчицi 0   Вiльно
1207.9100 - - Макове насiння 0   Вiльно
1207.9900 - - Iнше 0   Вiльно
1208.1000 - З соєвих бобiв 0   Вiльно
1208.9000 - Iнше 0   Вiльно
1209.1001 - - В упаковках по 10 кг чи бiльше 0   Вiльно
1209.1009 - - Iнше 0   Вiльно
1209.2101 - - - В упаковках по 10 кг чи бiльше 0   Вiльно
1209.2109 - - - Iнше 0   Вiльно
1209.2201 - - - В упаковках по 10 кг чи бiльше 0   Вiльно
1209.2209 - - - Iнше 0   Вiльно
1209.2301 - - - В упаковках по 10 кг чи бiльше 0   Вiльно
1209.2309 - - - Iнше 0   Вiльно
1209.2401 - - - В упаковках по 10 кг чи бiльше 0   Вiльно
1209.2409 - - - Iнше 0   Вiльно
1209.2501 - - - В упаковках по 10 кг чи бiльше 0   Вiльно
1209.2509 - - - Iнше 0   Вiльно
1209.2901 - - - Насiння iнших видiв трави в упаковках по 10 кг чи бiльше 0   Вiльно
1209.2909 - - - Iнше 0   Вiльно
1209.3000 - Насiння трав'янистих рослин, якi розводять в основному заради квiтiв 0   Вiльно
1209.9100 - - Насiння овочiв 0   Вiльно
1209.9901 - - - Грибнi спори 0   Вiльно
1209.9909 - - - Iнше 0   Вiльно
1210.1000 - Шишки хмелю, не товченi та не меленi, не у формi кульок 0   Вiльно
1210.2000 - Шишки хмелю, товченi, меленi або у формi кульок; лупулiн 0   Вiльно
1211.2000 - Корiння женьшеню 0   Вiльно
1211.3000 - Листя коки 0   Вiльно
1211.4000 - Макова соломка 0   Вiльно
1211.9001 - - Для приготування бульонiв 0   Вiльно
1211.9002 - - Базилiк, огiрочник аптечний, усi сорти м'яти, розмарин, рута духмяна, шалфей та полин 0   Вiльно
1211.9009 - - Iнше 0   Вiльно
1212.2001 - - Використанi в основному у фармацевтицi або для iнсектицидних, фунгiцидних та iнших подiбних цiлей, свiжi або сушенi, рiзанi, меленi або товченi 0   Вiльно
1212.2009 - - Iнше 0   Вiльно
1212.9100 - - Цукровий буряк 0   Вiльно
1212.9900 - - Iнше 0   Вiльно
1213.0019 - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1213.0029 - - Iнше, вiдповiдно до подальшого визначення Мiнiстерства фiнансiв 0   Вiльно
1214.1000 - Борошно крупного помолу та кульки люцерни (альфальфи) 0   Вiльно
1214.9000 - Iнше 0   Вiльно
1301.2000 - Гумiарабiк 0   Вiльно
1301.9001 - - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1301.9009 - - - Iнше 0   Вiльно
1302.1100 - - Опiум 0   Вiльно
1501.0011 - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1501.0019 - - Iнше 0   Вiльно
1501.0021 - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1501.0029 - - Iнше 0   Вiльно
1502.0011 - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1502.0019 - - Iнше 0   Вiльно
1502.0021 - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1502.0029 - - Iнше 0   Вiльно
1503.0001 - Для приготування їжi 0   Вiльно
1503.0009 - Iнше 0   Вiльно
1505.0000 Шерстний жир та жирнi речовини, якi з нього походять (у тому числi ланолiн) 0   Вiльно
1506.0001 - Твариннi олiї (масла) та їхнi фракцiї 0   Вiльно
1506.0009 - Iнше 0   Вiльно
1507.1001 - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1507.1009 - - Iнше 0   Вiльно
1507.9001 - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1507.9009 - - Iнше 0   Вiльно
1508.1001 - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1508.1009 - - Iнше 0   Вiльно
1508.9001 - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1508.9009 - - Iнше 0   Вiльно
1509.1001 - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1509.1009 - - Iнше 0   Вiльно
1509.9001 - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1509.9009 - - Iнше 0   Вiльно
1510.0001 - Для приготування їжi 0   Вiльно
1510.0009 - Iнше 0   Вiльно
1511.1001 - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1511.1009 - - Iнше 0   Вiльно
1511.9001 - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1511.9009 - - Iнше 0   Вiльно
1512.1101 - - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1512.1109 - - - Iнше 0   Вiльно
1512.1901 - - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1512.1909 - - - Iнше 0   Вiльно
1512.2101 - - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1512.2109 - - - Iнше 0   Вiльно
1512.2901 - - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1512.2909 - - - Iнше 0   Вiльно
1513.1101 - - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1513.1109 - - - Iнше 0   Вiльно
1513.1901 - - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1513.1909 - - - Iнше 0   Вiльно
1513.2101 - - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1513.2109 - - - Iнше 0   Вiльно
1513.2901 - - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1513.2909 - - - Iнше 0   Вiльно
1514.1101 - - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1514.1109 - - - Iнше 0   Вiльно
1514.1901 - - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1514.1909 - - - Iнше 0   Вiльно
1514.9101 - - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1514.9109 - - - Iнше 0   Вiльно
1514.9901 - - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1514.9909 - - - Iнше 0   Вiльно
1515.1100 - - Неочищена олiя 0   Вiльно
1515.1900 - - Iнше 0   Вiльно
1515.2101 - - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1515.2109 - - - Iнше 0   Вiльно
1515.2901 - - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1515.2909 - - - Iнше 0   Вiльно
1515.3000 - Касторова олiя та її фракцiї 0   Вiльно
1515.5001 - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1515.5009 - - Iнше 0   Вiльно
1515.9001 - - Для приготування їжi 0   Вiльно
1515.9009 - - Iнше 0   Вiльно
1516.1002 - - Iншi твариннi жири та олiї, повторно етерифiкованi 0   Вiльно
1516.1009 - - Iнше 0   Вiльно
1516.2001 - - Соєва олiя 0   Вiльно
1516.2002 - - Олiя з бавовняного насiння 0   Вiльно
1516.2009 - - Iнше 0   Вiльно
1701.1100 - - Тростинний цукор 0   Вiльно
1701.1200 - - Буряковий цукор 0   Вiльно
1701.9101 - - - Пресований цукор у роздрiбних упаковках по 5 кг або менше 0   Вiльно
1701.9102 - - - Пресований цукор в iнших упаковках 0   Вiльно
1701.9103 - - - Цукор-пiсок у роздрiбних упаковках по 5 кг або менше 0   Вiльно
1701.9104 - - - Цукор-пiсок в iнших упаковках 0   Вiльно
1701.9105 - - - М'який жовтий цукор 0   Вiльно
1701.9106 - - - Цукрова пудра 0   Вiльно
1701.9107 - - - Льодяниковий цукор 0   Вiльно
1701.9109 - - - Iнше 0   Вiльно
1701.9901 - - - Пресований цукор у роздрiбних упаковках по 5 кг або менше 0   Вiльно
1701.9902 - - - Пресований цукор в iнших упаковках 0   Вiльно
1701.9903 - - - Цукор-пiсок у роздрiбних упаковках по 5 кг або менше 0   Вiльно
1701.9904 - - - Цукор-пiсок в iнших упаковках 0   Вiльно
1701.9905 - - - М'який жовтий цукор 0   Вiльно
1701.9906 - - - Цукрова пудра 0   Вiльно
1701.9907 - - - Льодяниковий цукор 0   Вiльно
1701.9909 - - - Iнше 0   Вiльно
1702.1100 - - З вмiстом 99 % чи бiльше лактози за масою, у виглядi безводної лактози, у розрахунку на суху масу 0   Вiльно
1702.1900 - - Iнше 0   Вiльно
1702.2000 - Кленовий цукор та кленовий сироп 0   Вiльно
1702.3001 - - Глюкоза без вмiсту барвникiв або смакових добавок 0   Вiльно
1702.3002 - - Сироп 0   Вiльно
1702.3009 - - Iнше 0   Вiльно
1702.4001 - - Глюкоза, без вмiсту барвникiв або смакових добавок 0   Вiльно
1702.4002 - - Сироп 0   Вiльно
1702.4009 - - Iнше 0   Вiльно
1702.6000 - Iншi види фруктози та фруктозного сиропу, з вмiстом понад 50 % фруктози за масою на суху масу, за винятком iнвертного цукру 0   Вiльно
1702.9001 - - Штучний мед, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом 0   Вiльно
1702.9002 - - Сироп 0   Вiльно
1702.9003 - - Карамель 0   Вiльно
1702.9009 - - Iнше 0   Вiльно
1703.1002 - - З барвниками або смаковими добавками 0   Вiльно
1703.1009 - - Iнше 0   Вiльно
1703.9009 - - Iнше 0   Вiльно
1801.0000 Боби какао, цiлi або подрiбненi, сирi або смаженi 0   Вiльно
1802.0000 Шкаралупа, оболонка, шкiрка бобiв какао та iншi вiдходи какао 0   Вiльно
2001.1000 - Огiрки та корнiшони 0   Вiльно
2001.9002 - - Ямс, батат та iншi подiбнi їстiвнi частини рослин з вмiстом крохмалю 5 % чи бiльше за масою 0   Вiльно
2001.9005 - - Цибуля 0   Вiльно
2001.9009 - - Iнше 0   Вiльно
2002.1000 - Помiдори, цiлi або рiзанi 0   Вiльно
2003.1000 - Гриби роду Agaricus 0   Вiльно
2003.2000 - Трюфелi 0   Вiльно
2003.9000 - Iнше 0   Вiльно
2004.9002 - - Круглi артишоки 0   Вiльно
2004.9003 - - Зеленi або чорнi оливки 0   Вiльно
2004.9004 - - Зелений горошок та боби 0   Вiльно
2004.9005 - - Продукти з основою з борошна бобових 0   Вiльно
2004.9009 - - Iнше 0   Вiльно
2005.1000 - Гомогенiзованi овочi 0   Вiльно
2005.4000 - Горошок (Pisum sativum) 0   Вiльно
2005.5100 - - Боби в оболонцi 0   Вiльно
2005.5900 - - Iнше 0   Вiльно
2005.6000 - Спаржа 0   Вiльно
2005.7000 - Оливки 0   Вiльно
2005.9100 - - Бамбуковi паростки 0   Вiльно
2005.9909 - - - Iнше 0   Вiльно
2006.0012 - - Спаржа 0   Вiльно
2006.0019 - - Iнше 0   Вiльно
2006.0022 - - Спаржа 0   Вiльно
2006.0023 - - Стручковий червоний перець 0   Вiльно
2006.0029 - - Iнше 0   Вiльно
2006.0030 - Iнше 0   Вiльно
2008.1900 - - Iнше, у тому числi сумiшi 0   Вiльно
2008.2001 - - Супи та кашi з ананасiв 0   Вiльно
2008.2009 - - Iнше 0   Вiльно
2008.3001 - - Супи та кашi iз цитрусових 0   Вiльно
2008.3009 - - Iнше 0   Вiльно
2008.4001 - - Супи та кашi з груш 0   Вiльно
2008.4009 - - Iнше 0   Вiльно
2008.5001 - - Супи та кашi з абрикос 0   Вiльно
2008.5009 - - Iнше 0   Вiльно
2008.6001 - - Супи та кашi з вишнi 0   Вiльно
2008.6009 - - Iнше 0   Вiльно
2008.7001 - - Супи та кашi з персикiв 0   Вiльно
2008.7009 - - Iнше 0   Вiльно
2008.8001 - - Супи та кашi з полуницi 0   Вiльно
2008.8009 - - Iнше 0   Вiльно
2008.9201 - - - Фруктовi супи та кашi 0   Вiльно
2008.9209 - - - Iнше 0   Вiльно
2008.9901 - - - Фруктовi супи та кашi 0   Вiльно
2008.9909 - - - Iнше 0   Вiльно
2009.1110 - - - Неферментований, без вмiсту цукру, в контейнерах по 50 кг чи бiльше 0   Вiльно
2009.1121 - - - - В одноразових сталевих упаковках 20   Вiльно
2009.1122 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 20   Вiльно
2009.1123 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 20   Вiльно
2009.1124 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 20   Вiльно
2009.1125 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 20   Вiльно
2009.1126 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 20   Вiльно
2009.1129 - - - - Iнше 20   Вiльно
2009.1190 - - - Iнше 20   Вiльно
2009.1210 - - - Неферментований, без вмiсту цукру, в контейнерах по 50 кг чи бiльше 0   Вiльно
2009.1221 - - - - В одноразових сталевих упаковках 20   Вiльно
2009.1222 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 20   Вiльно
2009.1223 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 20   Вiльно
2009.1224 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 20   Вiльно
2009.1225 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 20   Вiльно
2009.1226 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 20   Вiльно
2009.1229 - - - - Iнше 20   Вiльно
2009.1290 - - - Iнше 20   Вiльно
2009.1910 - - - Неферментований та без вмiсту цукру, у контейнерах по 50 кг чи бiльше 0   Вiльно
2009.1921 - - - - В одноразових сталевих упаковках 20   Вiльно
2009.1922 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 20   Вiльно
2009.1923 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 20   Вiльно
2009.1924 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 20   Вiльно
2009.1925 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 20   Вiльно
2009.1926 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 20   Вiльно
2009.1929 - - - - Iнше 20   Вiльно
2009.1990 - - - Iнше 20   Вiльно
2009.2110 - - - Неферментований та без вмiсту цукру, в контейнерах по 50 кг чи бiльше 0   Вiльно
2009.2121 - - - - В одноразових сталевих упаковках 20   Вiльно
2009.2122 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 20   Вiльно
2009.2123 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 20   Вiльно
2009.2124 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 20   Вiльно
2009.2125 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 20   Вiльно
2009.2126 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 20   Вiльно
2009.2129 - - - - Iнше 20   Вiльно
2009.2190 - - - Iнше 20   Вiльно
2009.2910 - - - Неферментований, без вмiсту цукру, в контейнерах по 50 кг чи бiльше 0   Вiльно
2009.2921 - - - - В одноразових сталевих упаковках 20   Вiльно
2009.2922 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 20   Вiльно
2009.2923 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 20   Вiльно
2009.2924 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 20   Вiльно
2009.2925 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 20   Вiльно
2009.2926 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 20   Вiльно
2009.2929 - - - - Iнше 20   Вiльно
2009.2990 - - - Iнше 20   Вiльно
2009.3110 - - - Неферментований та без вмiсту цукру, в контейнерах по 50 кг чи бiльше 0   Вiльно
2009.3121 - - - - В одноразових сталевих упаковках 20   Вiльно
2009.3122 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 20   Вiльно
2009.3123 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 20   Вiльно
2009.3124 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 20   Вiльно
2009.3125 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 20   Вiльно
2009.3126 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 20   Вiльно
2009.3129 - - - - Iнше 20   Вiльно
2009.3190 - - - Iнше 20   Вiльно
2009.3910 - - - Неферментований та без вмiсту цукру, в контейнерах по 50 кг чи бiльше 0   Вiльно
2009.3921 - - - - В одноразових сталевих упаковках 20   Вiльно
2009.3922 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 20   Вiльно
2009.3923 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 20   Вiльно
2009.3924 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 20   Вiльно
2009.3925 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 20   Вiльно
2009.3926 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 20   Вiльно
2009.3929 - - - - Iнше 20   Вiльно
2009.3990 - - - Iнше 20   Вiльно
2009.4110 - - - Неферментований та без вмiсту цукру, в контейнерах по 50 кг чи бiльше 0   Вiльно
2009.4121 - - - - В одноразових сталевих упаковках 20   Вiльно
2009.4122 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 20   Вiльно
2009.4123 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 20   Вiльно
2009.4124 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 20   Вiльно
2009.4125 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 20   Вiльно
2009.4126 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 20   Вiльно
2009.4129 - - - - Iнше 20   Вiльно
2009.4190 - - - Iнше 20   Вiльно
2009.4910 - - - Неферментований та без вмiсту цукру, в контейнерах по 50 кг чи бiльше 0   Вiльно
2009.4921 - - - - В одноразових сталевих упаковках 20   Вiльно
2009.4922 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 20   Вiльно
2009.4923 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 20   Вiльно
2009.4924 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 20   Вiльно
2009.4925 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 20   Вiльно
2009.4926 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 20   Вiльно
2009.4929 - - - - Iнше 20   Вiльно
2009.4990 - - - Iнше 20   Вiльно
2009.5010 - - - Неферментований та без вмiсту цукру, в контейнерах по 50 кг чи бiльше 0   Вiльно
2009.5021 - - - - В одноразових сталевих упаковках 20   Вiльно
2009.5022 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 20   Вiльно
2009.5023 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 20   Вiльно
2009.5024 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 20   Вiльно
2009.5025 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 20   Вiльно
2009.5026 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 20   Вiльно
2009.5029 - - - Iнше 20   Вiльно
2009.5090 - - - Iнше 20   Вiльно
2009.6110 - - - Неферментований та без вмiсту цукру, в контейнерах по 50 кг чи бiльше 0   Вiльно
2009.6121 - - - - В одноразових сталевих упаковках 20   Вiльно
2009.6122 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 20   Вiльно
2009.6123 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 20   Вiльно
2009.6124 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 20   Вiльно
2009.6125 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 20   Вiльно
2009.6126 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 20   Вiльно
2009.6129 - - - - Iнше 20   Вiльно
2009.6190 - - - Iнше 20   Вiльно
2009.6910 - - - Неферментований та без вмiсту цукру, у контейнерах по 50 кг чи бiльше 0   Вiльно
2009.6921 - - - - В одноразових сталевих упаковках 20   Вiльно
2009.6922 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 20   Вiльно
2009.6923 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 20   Вiльно
2009.6924 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 20   Вiльно
2009.6925 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 20   Вiльно
2009.6926 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 20   Вiльно
2009.6929 - - - - Iнше 20   Вiльно
2009.6990 - - - Iнше 20   Вiльно
2009.7110 - - - Неферментований та без вмiсту цукру, у контейнерах по 50 кг чи бiльше 0   Вiльно
2009.7121 - - - - В одноразових сталевих упаковках 20   Вiльно
2009.7122 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 20   Вiльно
2009.7123 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 20   Вiльно
2009.7124 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 20   Вiльно
2009.7125 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 20   Вiльно
2009.7126 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 20   Вiльно
2009.7129 - - - - Iнше 20   Вiльно
2009.7190 - - - Iнше 20   Вiльно
2009.7910 - - - Неферментований та без вмiсту цукру, у контейнерах по 50 кг чи бiльше 0   Вiльно
2009.7921 - - - - В одноразових сталевих упаковках 20   Вiльно
2009.7922 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 20   Вiльно
2009.7923 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 20   Вiльно
2009.7924 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 20   Вiльно
2009.7925 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 20   Вiльно
2009.7926 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 20   Вiльно
2009.7929 - - - - Iнше 20   Вiльно
2009.7990 - - - Iнше 20   Вiльно
2009.8010 - - - Неферментований та без вмiсту цукру, у контейнерах по 50 кг чи бiльше 0   Вiльно
2009.8021 - - - - В одноразових сталевих упаковках 20   Вiльно
2009.8022 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 20   Вiльно
2009.8023 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 20   Вiльно
2009.8024 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 20   Вiльно
2009.8025 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 20   Вiльно
2009.8026 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 20   Вiльно
2009.8029 - - - Iнше 20   Вiльно
2009.8090 - - - Iнше 20   Вiльно
2009.9010 - - - Неферментованi та без вмiсту цукру, у контейнерах по 50 кг чи бiльше 0   Вiльно
2009.9021 - - - - В одноразових сталевих упаковках 20   Вiльно
2009.9022 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 20   Вiльно
2009.9023 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 20   Вiльно
2009.9024 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 20   Вiльно
2009.9025 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 20   Вiльно
2009.9026 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 20   Вiльно
2009.9029 - - - Iнше 20   Вiльно
2009.9090 - - - Iнше 20   Вiльно
2106.9022 - - - Сироп з барвниками або смаковими добавками 20   Вiльно
2204.1011 - - - В одноразових сталевих упаковках 0   Вiльно
2204.1012 - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 0   Вiльно
2204.1013 - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 0   Вiльно
2204.1014 - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 0   Вiльно
2204.1015 - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 0   Вiльно
2204.1016 - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 0   Вiльно
2204.1019 - - - Iнше 0   Вiльно
2204.1021 - - - В одноразових сталевих упаковках 0   Вiльно
2204.1022 - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 0   Вiльно
2204.1023 - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 0   Вiльно
2204.1024 - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 0   Вiльно
2204.1025 - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 0   Вiльно
2204.1026 - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 0   Вiльно
2204.1029 - - - Iнше 0   Вiльно
2204.1031 - - - В одноразових сталевих упаковках 0   Вiльно
2204.1032 - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 0   Вiльно
2204.1033 - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 0   Вiльно
2204.1034 - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 0   Вiльно
2204.1035 - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 0   Вiльно
2204.1036 - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 0   Вiльно
2204.1039 - - - Iнше 0   Вiльно
2204.2121 - - - - В одноразових сталевих упаковках 0   Вiльно
2204.2122 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 0   Вiльно
2204.2123 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 0   Вiльно
2204.2124 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 0   Вiльно
2204.2125 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 0   Вiльно
2204.2126 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 0   Вiльно
2204.2129 - - - - Iнше 0   Вiльно
2204.2131 - - - - В одноразових сталевих упаковках 0   Вiльно
2204.2132 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 0   Вiльно
2204.2133 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 0   Вiльно
2204.2134 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 0   Вiльно
2204.2135 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 0   Вiльно
2204.2136 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 0   Вiльно
2204.2139 - - - - Iнше 0   Вiльно
2204.2141 - - - - - В одноразових сталевих упаковках 0   Вiльно
2204.2142 - - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 0   Вiльно
2204.2143 - - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 0   Вiльно
2204.2144 - - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 0   Вiльно
2204.2145 - - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 0   Вiльно
2204.2146 - - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 0   Вiльно
2204.2149 - - - - - Iнше 0   Вiльно
2204.2151 - - - - - В одноразових сталевих упаковках 0   Вiльно
2204.2152 - - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 0   Вiльно
2204.2153 - - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 0   Вiльно
2204.2154 - - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 0   Вiльно
2204.2155 - - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 0   Вiльно
2204.2156 - - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 0   Вiльно
2204.2159 - - - - - Iнше 0   Вiльно
2204.2161 - - - - - В одноразових сталевих упаковках 0   Вiльно
2204.2162 - - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 0   Вiльно
2204.2163 - - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 0   Вiльно
2204.2164 - - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 0   Вiльно
2204.2165 - - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 0   Вiльно
2204.2166 - - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 0   Вiльно
2204.2169 - - - - - Iнше 0   Вiльно
2204.2191 - - - - В одноразових сталевих упаковках 0   Вiльно
2204.2192 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 0   Вiльно
2204.2193 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 0   Вiльно
2204.2194 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 0   Вiльно
2204.2195 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 0   Вiльно
2204.2196 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 0   Вiльно
2204.2199 - - - - Iнше 0   Вiльно
2204.2921 - - - - В одноразових сталевих упаковках 0   Вiльно
2204.2922 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 0   Вiльно
2204.2923 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 0   Вiльно
2204.2925 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 0   Вiльно
2204.2926 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 0   Вiльно
2204.2929 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 0   Вiльно
2204.2931 - - - - В одноразових сталевих упаковках 0   Вiльно
2204.2932 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 0   Вiльно
2204.2933 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 0   Вiльно
2204.2935 - - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю не бiльше 500 мл 0   Вiльно
2204.2936 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 0   Вiльно
2204.2939 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 0   Вiльно
2204.2941 - - - - - В одноразових сталевих упаковках 0   Вiльно
2204.2942 - - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 0   Вiльно
2204.2943 - - - - - В одноразових скляних упаковках 0   Вiльно
2204.2945 - - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 0   Вiльно
2204.2946 - - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 0   Вiльно
2204.2949 - - - - - Iнше 0   Вiльно
2204.2951 - - - - - В одноразових сталевих упаковках 0   Вiльно
2204.2952 - - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 0   Вiльно
2204.2953 - - - - - В одноразових скляних упаковках 0   Вiльно
2204.2955 - - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 0   Вiльно
2204.2956 - - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 0   Вiльно
2204.2959 - - - - - Iнше 0   Вiльно
2204.2961 - - - - - В одноразових сталевих упаковках 0   Вiльно
2204.2962 - - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 0   Вiльно
2204.2963 - - - - - В одноразових скляних упаковках 0   Вiльно
2204.2965 - - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 0   Вiльно
2204.2966 - - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 0   Вiльно
2204.2969 - - - - - Iнше 0   Вiльно
2204.2991 - - - - В одноразових сталевих упаковках 0   Вiльно
2204.2992 - - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 0   Вiльно
2204.2993 - - - - В одноразових скляних упаковках 0   Вiльно
2204.2995 - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 0   Вiльно
2204.2996 - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 0   Вiльно
2204.2999 - - - - Iнше 0   Вiльно
2204.3021 - - - В одноразових сталевих упаковках 0   Вiльно
2204.3022 - - - В одноразових алюмiнiєвих упаковках 0   Вiльно
2204.3023 - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю понад 500 мл 0   Вiльно
2204.3024 - - - В одноразових скляних упаковках ємнiстю 500 мл або менше 0   Вiльно
2204.3025 - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих 0   Вiльно
2204.3026 - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих 0   Вiльно
2204.3029 - - - Iнше 0   Вiльно
2301.1002 - - М'ясний порошок, не зазначений в iнших групах 0   Вiльно
2301.1009 - - Iнше 0   Вiльно
2307.0000 Винний осад; аргол 0   Вiльно
2309.1000 - Харчування для собак або котiв, у роздрiбнiй торгiвлi 0   Вiльно
2309.9003 - - Попереднi сумiшi для годування тварин 0   Вiльно
2401.1001 - - Завезений до країни подорожуючими, членами екiпажiв та iншими для особистого вжитку або надiсланий до країни за межами професiйного iмпорту 0   Вiльно
2401.1009 - - Iнше 0   Вiльно
2401.2001 - - Завезений до країни подорожуючими, членами екiпажiв та iншими для особистого вжитку або надiсланий до країни за межами професiйного iмпорту 0   Вiльно
2401.2009 - - Iнше 0   Вiльно
2401.3001 - - Завезенi до країни подорожуючими, членами екiпажiв та iншими для особистого вжитку або надiсланi до країни за межами професiйного iмпорту 0   Вiльно
2401.3009 - - Iнше 0   Вiльно
2402.1001 - - Завезенi до країни подорожуючими, членами екiпажiв та iншими для особистого вжитку або надiсланi до країни за межами професiйного iмпорту 0   Вiльно
2402.1009 - - Iнше 0   Вiльно
2402.2001 - - Завезенi до країни подорожуючими, членами екiпажiв та iншими для особистого вжитку або надiсланi до країни за межами професiйного iмпорту 0   Вiльно
2402.2009 - - Iнше 0   Вiльно
2402.9011 - - Завезенi до країни подорожуючими, членами екiпажiв та iншими для особистого вжитку або надiсланi до країни за межами професiйного iмпорту 0   Вiльно
2402.9019 - - - Iнше 0   Вiльно
2402.9091 - - Завезенi до країни подорожуючими, членами екiпажiв та iншими для особистого вжитку або надiсланi до країни за межами професiйного iмпорту 0   Вiльно
2402.9099 - - - Iнше 0   Вiльно
2403.1001 - - Завезений до країни подорожуючими, членами екiпажiв та iншими для особистого вжитку або надiсланий до країни за межами професiйного iмпорту 0   Вiльно
2403.1009 - - Iнше 0   Вiльно
2403.9101 - - Завезений до країни подорожуючими, членами екiпажiв та iншими для особистого вжитку або надiсланий до країни за межами професiйного iмпорту 0   Вiльно
2403.9109 - - - Iнше 0   Вiльно
2403.9911 - - Завезений до країни подорожуючими, членами екiпажiв та iншими для особистого вжитку або надiсланий до країни за межами професiйного iмпорту 0   Вiльно
2403.9919 - - - - Iнше 0   Вiльно
2403.9921 - - Завезенi до країни подорожуючими, членами екiпажiв та iншими для особистого вжитку або надiсланi до країни за межами професiйного iмпорту 0   Вiльно
2403.9929 - - - - Iнше 0   Вiльно
2403.9991 - - Завезенi до країни подорожуючими, членами екiпажiв та iншими для особистого вжитку або надiсланi до країни за межами професiйного iмпорту 0   Вiльно
2403.9999 - - - - Iнше 0   Вiльно
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.