ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНIЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛIТИКИ

НАКАЗ

28.10.2010 N 487


Про затвердження Технiчного регламенту щодо правил маркування харчових продуктiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
11 лютого 2011 р. за N 183/18921

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
вiд 23 листопада 2011 року N 243,
вiд 28 травня 2012 року N 639

     Вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" наказую:

     1. Затвердити Технiчний регламент щодо правил маркування харчових продуктiв, що додається.

     2. Управлiнню технiчного регулювання забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України в установленому законодавством порядку.

     3. Дозволити суб'єктам господарювання використовувати пакувальнi матерiали та етикетки, виконанi без урахування вимог Технiчного регламенту, протягом 18 мiсяцiв з дня набрання ним чинностi.

(абзац перший пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 23.11.2011р. N 243)

     Продукти харчування, пакувальнi матерiали та етикетки яких виконанi без урахування вимог Технiчного регламенту, виготовленi та/або введенi в обiг не пiзнiше нiж через 18 мiсяцiв з дня набрання чинностi Технiчним регламентом, залишаються в обiгу на ринку України до закiнчення строку придатностi таких продуктiв.

(абзац другий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 23.11.2011р. N 243, вiд 28.05.2012р. N 639)

     4. Державному пiдприємству "Український науково-дослiдний i навчальний центр проблем стандартизацiї, сертифiкацiї та якостi":

     4.1. Переглянути нацiональний стандарт ДСТУ 4518:2008 "Продукти харчовi. Маркування для споживачiв. Загальнi правила".

     4.2. Забезпечити опублiкування цього наказу в черговому виданнi щомiсячного iнформацiйного покажчика "Стандарти".

     4.3. Довести цей наказ до технiчних комiтетiв стандартизацiї та органiзацiй-розробникiв нацiональних стандартiв на харчову продукцiю.

     5. Технiчним комiтетам стандартизацiї та органiзацiям-розробникам нацiональних стандартiв на харчову продукцiю привести свої нормативнi документи у вiдповiднiсть з вимогами Технiчного регламенту.

     6. Вiдповiдальнiсть за виконання цього наказу покласти на заступника Голови Гончаренка В. В.

     7. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. Матвiйчук
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва М. Бродський
Перший заступник Мiнiстра, головний державний санiтарний лiкар України С. А. Риженко
Заступник Мiнiстра, Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства аграрної полiтики України I. В. Якубович
Перший заступник Мiнiстра економiки України А. А. Максюта

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики
28.10.2010 N 487
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
11 лютого 2011 р. за N 183/18921

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
щодо правил маркування харчових продуктiв

     1. Цей Технiчний регламент, розроблений вiдповiдно до вимог Законiв України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв", "Про захист прав споживачiв", а також положень Директиви Європейського Парламенту та Ради вiд 20 березня 2000 року N 2000/13/ЄС про наближення законодавства держав-членiв про етикетування, оформлення та рекламування продуктiв харчування i Директиви Комiсiї вiд 30 сiчня 2008 року N 2008/5/ЄС щодо обов'язкового зазначення на етикетцi певних продуктiв харчування деякої докладної iнформацiї, окрiм тiєї, що передбачена у Директивi 2000/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради, визначає загальнi вимоги до маркування (етикетування) розфасованих харчових продуктiв, якi вводяться в обiг в Українi.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     2. Вимоги цього Технiчного регламенту поширюються на маркування (етикетування) (далi - маркування) розфасованих продуктiв харчування, що реалiзуються кiнцевому споживачу через оптову або роздрiбну торговельну мережу, а також закладам ресторанного господарства (ресторанам, їдальням, лiкарням та iншим аналогiчним закладам).

     Для окремих видiв розфасованих харчових продуктiв вiдповiдними актами законодавства, а в разi їх вiдсутностi - нормативними документами можуть установлюватися додатковi вимоги до їх маркування, крiм тих, що передбаченi цим Технiчним регламентом.

(абзац другий пункту 2 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     Вимоги цього Технiчного регламенту не поширюються на маркування алкогольних напоїв, яке здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

(пункт 2 доповнено абзацом третiм згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     3. У цьому Технiчному регламентi термiни вживаються у такому значеннi:

     iнгредiєнт (складник) - будь-яка речовина, у тому числi харчова добавка i фермент, якi використовуються пiд час виробництва чи приготування харчового продукту i залишається в остаточному харчовому продуктi навiть у змiненiй формi;

(абзац другий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     маркування - усi слова, описи, знаки для товарiв i послуг, назва марки, зображення чи символи, що стосуються харчових продуктiв i розмiщенi на будь-якiй упаковцi, етикетцi (стiкерi), споживчiй тарi, контретикетцi, кольєретцi, ярлику, пробцi, листку-вкладишi, документi, повiдомленнi, iнших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до цього виду харчових продуктiв;

     розфасований харчовий продукт - окрема одиниця харчового продукту, що реалiзується кiнцевому споживачу та закладам ресторанного господарства в окремому споживчому пакованнi у такий спосiб, що її вмiст неможливо змiнити, не вiдкривши або не пошкодивши упаковки (далi - харчовий продукт).

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законах України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв", "Про захист прав споживачiв", "Про молоко та молочнi продукти".

(абзац п'ятий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     4. Маркування харчових продуктiв виконується українською мовою, а у разi необхiдностi додатково може бути нанесене також iншими мовами.

     5. Маркування харчових продуктiв та спосiб, яким його виконують, не повиннi:

     а) вводити в оману споживача стосовно:

     характеристик харчового продукту, зокрема його природи, iдентичностi, властивостей, стану, складу, кiлькостi, часових характеристик придатностi (зберiгання), походження, способу виробництва чи одержання;

     необґрунтованого зазначення iнформацiї про властивостi харчового продукту, яких у нього немає;

     повiдомлення щодо особливих властивостей харчового продукту, хоча всi подiбнi продукти мають такi самi властивостi;

     б) мiстити iнформацiю щодо наявностi у харчовому продуктi (крiм природних мiнеральних вод та харчових продуктiв, призначених для спецiального дiєтичного споживання, функцiональних харчових продуктiв, дiєтичних добавок) властивостей, якi сприяють профiлактицi, загоюванню та лiкуванню будь-якого захворювання або посилатися на такi властивостi.

(пiдпункт "б" пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     Зазначенi обмеження поширюються також на рекламу харчових продуктiв, оформлення харчових продуктiв, зокрема на їх форму, зовнiшнiй вигляд або упаковку, використаний пакувальний матерiал та мiсце їх розмiщення для продажу.

     6. Вимоги до маркування харчових продуктiв повиннi забезпечувати надання споживачу необхiдної, доступної, достовiрної та своєчасної iнформацiї про харчовий продукт.

     У маркуваннi, оформленнi, рекламуваннi харчових продуктiв забороняється використання будь-якої iнформацiї, яка вводить в оману споживача або мiстить iнформацiю щодо властивостей харчового продукту, яких у нього немає.

     Маркування харчових продуктiв повинно мiстити таку обов'язкову iнформацiю:

     1) назву харчового продукту;

     2) склад харчового продукту;

(пiдпункт 2 пункту 6 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     3) кiлькiсть окремих iнгредiєнтiв (класу iнгредiєнтiв) для випадкiв, що визначенi в пунктi 18 цього Технiчного регламенту;

(пункт 6 доповнено новим пiдпунктом 3 згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639, у зв'язку з цим пiдпункти 3 - 14 уважати вiдповiдно пунктами 4 - 15)

     4) кiлькiсть харчового продукту у встановлених одиницях вимiру;

     5) часовi характеристики придатностi харчового продукту;

     6) умови зберiгання, якщо харчовий продукт потребує особливих умов зберiгання;

(пiдпункт 6 пункту 6 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     7) умови та рекомендацiї використання, якщо харчовий продукт потребує особливих умов використання;

     8) найменування та мiсцезнаходження i номер телефону виробника або гарячої лiнiї, фактичну адресу потужностей (об'єкта) виробництва, а для iмпортованих харчових продуктiв - найменування та мiсцезнаходження i номер телефону iмпортера;

(пiдпункт 8 пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     9) найменування та мiсцезнаходження i номер телефону пiдприємства, яке здiйснює функцiї щодо прийняття претензiй вiд споживача, у разi якщо цим пiдприємством не є виробник;

     10) номер партiї виробництва;

     11) iнформацiю про генетично модифiкованi органiзми в складi харчового продукту (вiдповiдно до чинного законодавства);

(пiдпункт 11 пункту 6 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     12) iнформацiю щодо мiсця походження для харчових продуктiв, якi лише упакованi або розфасованi в Українi, якщо вiдсутнiсть такої iнформацiї може ввести в оману споживача;

(пiдпункт 12 пункту 6 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     13) поживну (харчову) цiннiсть iз позначенням кiлькостi бiлкiв, вуглеводiв та жирiв у встановлених одиницях вимiру на 100 г (100 мл) харчового продукту та енергетичну цiннiсть (калорiйнiсть), виражену в кДж та/або ккал на 100 г (100 мл) харчового продукту;

(пiдпункт 12 пункту 6 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     14) застереження щодо споживання харчового продукту певними категорiями споживачiв (дiтьми, вагiтними жiнками, лiтнiми людьми, спортсменами та алергiками), якщо такий продукт може негативно впливати на їх здоров'я при його споживаннi;

     15) позначення знака для товарiв i послуг, за яким харчовий продукт реалiзується (за наявностi).

     Крiм того, маркування може мiстити рекомендацiї до застосування, якщо за їх вiдсутностi споживач не зможе вiдповiдним чином використовувати продукт харчування.

     7. Назва харчового продукту повинна бути зрозумiлою для споживача, конкретно та точно характеризувати продукт, розкривати його природу, походження, надавати можливiсть вiдрiзняти певний вид харчового продукту вiд iнших аналогiчних видiв харчових продуктiв.

     Назва харчового продукту повинна вiдповiдати назвi, установленiй нормативно-правовими актами, а в разi їх вiдсутностi - установленiй нормативними документами, або вiдповiдати усталеним назвам харчових продуктiв, що застосовуються в країнi, а в разi їх вiдсутностi - як назва харчового продукту застосовується опису продукту, а в разi потреби - i опис його застосування, що є досить точним для того, щоб надати покупцевi можливiсть визначити вид продукту харчування i вiдрiзнити його вiд iнших аналогiчних продуктiв.

     Назву продукту встановлює виробник з урахуванням вимог цього Технiчного регламенту.

     Назва харчового продукту може бути доповнена комерцiйною (фiрмовою) назвою, яка може бути зазначена лiтерами латинської абетки та/або знаком для товарiв i послуг.

     Комерцiйна (фiрмова) назва продукту не характеризує продукт, його властивостi, проте дає змогу вiдрiзняти його вiд iнших аналогiчних продуктiв, близьких за складом i органолептичними показниками.

     Комерцiйна (фiрмова) назва та знак для товарiв i послуг не можуть замiняти назву харчового продукту.

     До назви продукту необхiдно долучати iнформацiю щодо характерних властивостей, фiзичного стану продукту або спецiального оброблення, якому пiддавався харчовий продукт (наприклад, порошкоподiбний, сухий, концентрований, заморожений, копчений, пастеризований, охолоджений, стерилiзований тощо), якщо вiдсутнiсть такої iнформацiї може ввести в оману споживача.

     Для харчових продуктiв, якi безпосередньо або їх iнгредiєнти (складники) пiддавались обробцi iонiзувальним опромiнюванням, поряд з назвою обов'язково зазначають "опромiнено" або "оброблено iонiзувальним опромiненням".

     Для риби та морепродуктiв, вирощених у штучних умовах, поряд з їх назвою обов'язково зазначають "вирощено в умовах аквакультури".

     Поряд з назвою харчового продукту або в кiнцi перелiку його iнгредiєнтiв повинна бути зазначена вiдповiдна додаткова iнформацiя, передбачена додатком 5 до цього Технiчного регламенту.

(пункт 7 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     8. Назва iмпортованого харчового продукту, пiд якою його виробляють та реалiзують на територiї країни-виробника i яка не є традицiйною для України (наприклад тортоллiнi, каппеллеттi, равiолi, мате, лечо тощо), повинна супроводжуватись пiд час реалiзацiї цього харчового продукту на територiї України описовою iнформацiєю з рекомендацiями щодо вживання або приготування цього харчового продукту.

     У разi якщо назва iмпортованого харчового продукту дуже вiдрiзняється з огляду на свiй склад чи умови виробництва вiд харчового продукту, вiдомого пiд такою самою назвою в Українi, вона не повинна зазначатись у маркуваннi цього харчового продукту.

     9. Склад харчового продукту - це перелiк всiх iнгредiєнтiв цього продукту, який зазначається в маркуваннi харчового продукту з урахуванням вимог цього пункту та згiдно з додатками 1 - 5 до цього Технiчного регламенту.

     Перелiк усiх iнгредiєнтiв зазначають у порядку зменшення їх масової частки, яка була використана в процесi виробництва або приготування харчового продукту. Перед перелiком iнгредiєнтiв наводиться заголовок "Склад:".

     Зазначений перелiк наводять для всiх харчових продуктiв.

     У разi якщо iнгредiєнт харчового продукту в свою чергу складається з кiлькох iнгредiєнтiв, вони також вважаються iнгредiєнтами цього харчового продукту.

     10. Зазначення складу харчового продукту в маркуваннi є необов'язковим для:

     свiжих фруктiв, ягiд i овочiв (включаючи картоплю), якi не очищенi, не нарiзанi або не обробленi жодним способом;

     бутильованих мiнеральних та питних вод з додаванням дiоксиду вуглецю, якщо назва харчового продукту мiстить iнформацiю щодо стану води за ступенем насичення дiоксидом вуглецю ("слабогазована", "середньогазована" чи "сильногазована") або дiоксид вуглецю є невiд'ємною складовою води;

     оцту, отриманого з одного виду сировини без використання iнших iнгредiєнтiв, iз зазначенням природи походження сировини;

     сиру кисломолочного, кисломолочних продуктiв, молока i вершкiв за умови, що в процесi їх виробництва не використовували нiякий iнший iнгредiєнт, крiм ферментiв i мiкроорганiзмiв, необхiдних для ферментацiї, або солi, необхiдної для вироблення кисломолочного сиру;

     харчових продуктiв, що складаються виключно з одного iнгредiєнта, у разi якщо назва продукту збiгається з назвою iнгредiєнта або дозволяє однозначно визначити цей iнгредiєнт.

     11. Iнгредiєнтами харчового продукту не вважають:

     а) речовини, якi в процесi виробництва тимчасово видаляли з харчового продукту, а потiм знову в нього вводили, не перевищуючи його первiсну частку в кiлькiсному вiдношеннi;

     б) харчовi добавки i ферменти, якi входили до складу одного або декiлькох iнгредiєнтiв цього харчового продукту, якщо вони не виконують технологiчної функцiї у кiнцевому продуктi або використовувались як допомiжний матерiал для виробництва або переробки харчового продукту;

(пiдпункт "б" пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     в) речовини, якi не є харчовими добавками, але були використанi пiд час виробництва або приготування харчового продукту як допомiжний матерiал для виробництва, навiть якщо вони залишаються у кiнцевому продуктi у змiненiй формi;

     г) речовини, якi використовуються в необхiдних обов'язкових кiлькостях як розчинники або носiї для харчових добавок i для харчових добавок або ферментiв чи ароматизаторiв;

(пiдпункт "г" пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     ґ) консервуючi гази, що використовуються пiд час пакування харчових продуктiв. Однак споживачi обов'язково повиннi бути поiнформованi про використання таких газiв, щоб зрозумiти, чому придбанi ними продукти харчування мають довший строк придатностi, нiж аналогiчнi продукти, упакованi iншим способом. Маркування харчових продуктiв, пакування яких виконувалось iз застосуванням консервуючих газiв, повинно мiстити вiдповiдну iнформацiю згiдно з додатком 5 до цього Технiчного регламенту.

(пiдпункт "г" пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     12. Вiдхилення вiд правил зазначення iнгредiєнтiв у порядку зменшення їх масової частки, яка була використана в процесi виробництва або приготування харчового продукту, у перелiку iнгредiєнтiв допускаються в таких випадках:

     а) доданi воду та леткi iнгредiєнти зазначають у перелiку iнгредiєнтiв залежно вiд їх масової частки у кiнцевому (виготовленому) харчовому продуктi.

     Зазначення доданої води у перелiку iнгредiєнтiв не обов'язкове у разi, якщо:

     її вмiст становить не бiльше 5 % вiд кiлькостi кiнцевого (виготовленого) харчового продукту;

     воду використовують у процесi виробництва або приготування харчового продукту виключно для вiдновлення концентрованого або зневодненого iнгредiєнта;

     вода входить до складу рiдких iнгредiєнтiв (наприклад, розсiл, маринад, тузлук тощо), якi зазвичай не використовуються для споживання;

     б) iнгредiєнти, використанi в концентрованiй або зневодненiй формi i повернутi в процесi виготовлення продукту у свiй первiсний стан, допускається зазначати в перелiку iнгредiєнтiв вiдповiдно до їх масової частки до того, як їх сконцентрували або висушили;

     в) сумiшi фруктiв, ягiд, овочiв, грибiв, масова частка жодної з яких суттєво не домiнує в кiлькостi харчового продукту i якi використовуються у пропорцiях, що можуть змiнюватися, зазначають у перелiку iнгредiєнтiв цього харчового продукту словами "фрукти", "ягоди", "овочi" або "гриби" iз зазначенням слiв "у змiннiй пропорцiї", пiсля яких у дужках наводяться назви видiв фруктiв, ягiд, овочiв, грибiв, що використанi у сумiшi.

     У цьому випадку сама сумiш фруктiв, ягiд, овочiв, грибiв зазначається у перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту залежно вiд масової частки всiєї сумiшi у кiлькостi цього харчового продукту;

     г) у перелiку iнгредiєнтiв сумiшей прянощiв та сумiшей пряних трав назви видiв прянощiв та видiв пряних трав, масова частка жодної з яких суттєво не домiнує в кiлькостi нетто всiєї сумiшi, перераховуються в будь-якiй послiдовностi в дужках пiсля слiв "у змiннiй пропорцiї";

     ґ) iнгредiєнти харчових продуктiв, що реалiзують у концентрованiй або зневодненiй формi i якi необхiдно готувати з додаванням води, зазначають у перелiку iнгредiєнтiв вiдповiдно до вмiсту їх масової частки у кiлькостi нетто приготованого харчового продукту за умови, що перелiк цих iнгредiєнтiв супроводжується iнформацiєю "iнгредiєнти приготованого продукту" або "iнгредiєнти готового до вживання продукту";

     д) iнгредiєнти, масова частка яких становить менше 2 % вiд кiлькостi кiнцевого (виготовленого) харчового продукту, перераховуються в перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту пiсля всiх iнших його iнгредiєнтiв у будь-якiй послiдовностi;

     е) взаємозамiннi та подiбнi iнгредiєнти, хоча б один з яких може бути використаним пiд час виробництва чи приготування харчового продукту, не змiнюючи складу, виду або вартостi кiнцевого (виготовленого) харчового продукту, i масова частка яких становить менше 2 % вiд кiлькостi нетто цього кiнцевого (виготовленого) харчового продукту, можуть зазначатись у перелiку його iнгредiєнтiв словами "мiстить ... та/або ...". Це не поширюється на харчовi добавки або iнгредiєнти, що наведенi в додатку 4 до цього Технiчного регламенту.

     13. Iнгредiєнти харчового продукту зазначають у перелiку iнгредiєнтiв пiд своїми назвами.

     Включенi до додатка 1 до цього Технiчного регламенту iнгредiєнти, якi є складовими iншого харчового продукту, зазначають у перелiку iнгредiєнтiв цього харчового продукту пiд назвою класу iнгредiєнтiв, до якого вони належать. Позначення iнгредiєнта з назвою класу iнгредiєнтiв "крохмаль" у перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту треба завжди доповнювати зазначенням назви конкретної рослинної сировини, з якої вiн отриманий, якщо цей iнгредiєнт може мiстити клейковину.

(абзац другий пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     Iнгредiєнти, якi включенi до додатка 2 до цього Технiчного регламенту, зазначають у перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту пiд назвою класу iнгредiєнтiв, за якою йде їх спецiальна назва (хiмiчна чи торговельна), або iндекс вiдповiдно до Європейської цифрової системи (Е), або INS-номер. У разi якщо iнгредiєнт належить до декiлькох класiв iнгредiєнтiв, то в перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту зазначають назву того класу iнгредiєнтiв, який вiдповiдає основнiй функцiї цього iнгредiєнта у цьому продуктi. Позначення iнгредiєнта пiд назвою класу iнгредiєнтiв "модифiкований крохмаль" у перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту завжди доповнюють зазначенням назви конкретної рослинної сировини, з якої вiн отриманий, якщо цей iнгредiєнт може мiстити клейковину.

(абзац третiй пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     Ароматизатори зазначаються в перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту згiдно з додатком 3 до цього Технiчного регламенту.

     Ферменти, крiм зазначених у пiдпунктi "б" пункту 11 цього Технiчного регламенту, зазначають у перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту пiд назвою класу, за якою йде їх спецiальна назва.

(пункт 13 доповнено абзацом п'ятим згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     14. Iнгредiєнт харчового продукту, який складається з двох чи бiльше складникiв, може бути зазначений у перелiку iнгредiєнтiв цього харчового продукту пiд своєю спецiальною назвою. У цьому випадку безпосередньо пiсля назви такого iнгредiєнта наводять (у дужках) перелiк його складникiв у порядку зменшення їх масової частки.

     Допускається не зазначати перелiк iнгредiєнтiв складного iнгредiєнта в разi, якщо:

     загальна кiлькiсть складного iнгредiєнта не перевищує 2 % кiлькостi кiнцевого (виготовленого) харчового продукту. Однак це положення не поширюється на харчовi добавки (крiм харчових добавок, зазначених у пiдпунктi "б" пункту 11 цього Технiчного регламенту) та iнгредiєнти, наведенi в додатку 4 до цього Технiчного регламенту;

     загальна кiлькiсть складного iнгредiєнта, що складається iз сумiшей прянощiв та/або сумiшей пряних трав, не перевищує 2 % кiлькостi кiнцевого (виготовленого) харчового продукту. Однак це положення не поширюється на харчовi добавки (крiм харчових добавок, зазначених у пiдпунктi "б" пункту 11 цього Технiчного регламенту) та iнгредiєнти, наведенi в додатку 4 до цього Технiчного регламенту;

     складний iнгредiєнт є продуктом харчування, для якого згiдно iз законодавством не вимагається зазначати перелiк його iнгредiєнтiв.

(пункт 14 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     15. Iнгредiєнти, якi включенi до додатка 4 до цього Технiчного регламенту, у тому числi тi, якi були отриманi з цих iнгредiєнтiв та були використанi пiд час виробництва або виготовлення харчового продукту, навiть якщо вони мiстяться в кiнцевому (виготовленому) харчовому продуктi в змiненiй формi, повиннi обов'язково зазначатись у маркуваннi цього харчового продукту пiд своєю назвою одним з таких способiв:

     у перелiку його iнгредiєнтiв;

     безпосередньо поряд з назвою харчового продукту.

     Будь-яка речовина, що була використана пiд час виробництва або виготовлення харчового продукту, навiть якщо вона мiститься в кiнцевому (виготовленому) харчовому продуктi у змiненiй формi, яка отримана з iнгредiєнтiв, наведених у додатку 4 до цього Технiчного регламенту, у тому числi та, яка була отримана з цих iнгредiєнтiв, вважається iнгредiєнтом цього харчового продукту i повинна обов'язково зазначатись у маркуваннi цього харчового продукту пiд назвою iнгредiєнта, з якого вона отримана. Зазначена вимога поширюється також на iнгредiєнти, якi зазначенi у пiдпунктах "б", "в" та "г" пункту 11 цього Технiчного регламенту.

     16. Маркування харчових продуктiв має мiстити детальну iнформацiю про наявнiсть у складi пiдсолоджувачiв.

     Маркування кондитерських виробiв та напоїв, до складу яких входять глiциризинова кислота (сапонiн) або солi хлористого амонiю, має мiстити детальну iнформацiю про наявнiсть у складi цих харчових продуктiв таких речовин.

     Спосiб зазначення такої детальної iнформацiї наведений у додатку 5 до цього Технiчного регламенту.

     17. Порядок зазначення в складi харчового продукту iнформацiї про генетично модифiкованi органiзми визначається чинним законодавством.

(пункт 17 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     18. Кiлькiсть окремого iнгредiєнта (класу iнгредiєнтiв), використану пiд час виробництва або приготування харчового продукту, обов'язково зазначають у маркуваннi цього харчового продукту у разi, якщо:

     цей iнгредiєнт (клас iнгредiєнтiв), зазначений у назвi харчового продукту, або зазвичай пов'язується споживачем iз цим продуктом, або

(абзац другий пункту 18 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     цей iнгредiєнт (клас iнгредiєнтiв) видiляється на маркуваннi харчового продукту словами, малюнками, графiчним зображенням, або

(абзац третiй пункту 18 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     кiлькiсть цього iнгредiєнта (класу iнгредiєнтiв) є суттєвою для смакових якостей певного харчового продукту та для того, щоб вiдрiзнити його вiд iнших харчових продуктiв, з якими його можна переплутати через назву або вигляд.

     Кiлькiсть окремого iнгредiєнта (класу iнгредiєнтiв), виражена у вiдсотках, має вiдповiдати його кiлькостi, яка використана пiд час виробництва або приготування харчового продукту, i повинна зазначатись одним iз таких способiв:

(абзац п'ятий пункту 18 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     у назвi харчового продукту;

     безпосередньо поряд з назвою харчового продукту;

     у перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту поряд iз позначенням назви цього iнгредiєнта або категорiї iнгредiєнтiв.

     Зазначення кiлькостi iнгредiєнта (класу iнгредiєнтiв) у перерахованих вище випадках не обов'язкове, якщо:

     кiлькiсть у сухому виглядi цього iнгредiєнта (класу iнгредiєнтiв) зазначена вiдповiдно до пункту 22 цього Технiчного регламенту;

     абзац одинадцятий пункту 18 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639, у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий уважати вiдповiдно абзацами одинадцятим - тринадцятим)

     кiлькiсть зазначеного у назвi харчового продукту iнгредiєнта iстотно не впливає на характеристики продукту i не вiдрiзняє його вiд подiбних продуктiв;

     це випадки, згаданi у пiдпунктах "в" та "г" пункту 12 цього Технiчного регламенту;

     цей iнгредiєнт (клас iнгредiєнтiв) додається в невеликих кiлькостях з метою надання смаку та/або аромату.

     19. Кiлькiсть харчового продукту зазначається у його маркуваннi словами:

     "Об'єм ..." - в одиницях об'єму для рiдких харчових продуктiв (окрiм олiй, маргаринiв м'яких, майонезiв, молока питного, сметани, кефiру, меду);

     "Маса нетто ..." - в одиницях маси для iнших харчових продуктiв, у тому числi для олiй, маргаринiв м'яких, майонезiв, молока питного, сметани, кефiру, морозива, меду;

(абзац третiй пункту 19 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     "Кiлькiсть ..." для продукту, який реалiзується поштучно.

     Кiлькiсть харчового продукту в його маркуваннi зазначається позначенням номiнальної кiлькостi харчового продукту iз зазначенням граничнодопустимих вiдхилень вiд номiнальної кiлькостi, або зазначається нормативний документ, за яким їх установлено, або зазначається знак вiдповiдностi "е" згiдно з чинним законодавством.

(абзац п'ятий пункту 19 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     Одиницi вимiру кiлькостi харчового продукту у його маркуваннi вказуються в метричнiй системi мiр i встановлюються чинними в Українi нормативно-правовими актами.

     20. Маса нетто (об'єм) однiєї упаковки харчового продукту, яка складається з двох i бiльше однакових упаковок окремо розфасованих харчових продуктiв, кожна з яких однакової кiлькостi, зазначається разом iз позначенням кiлькостi кожної окремої упаковки харчового продукту i загальної кiлькостi таких упаковок.

     Масу нетто упаковки допускається не зазначати, якщо загальне число окремих упаковок можна чiтко розрiзнити i легко пiдрахувати ззовнi через пакування, за умови, що масу нетто однiєї окремої упаковки харчового продукту чiтко видно ззовнi.

     21. Маса нетто (об'єм) однiєї упаковки харчового продукту, яка складається з двох i бiльше однакових упаковок окремо розфасованих харчових продуктiв, кожна з яких не призначена для окремої реалiзацiї, зазначається разом iз позначенням загальної кiлькостi таких окремих упаковок.

     22. У разi реалiзацiї твердого харчового продукту, який знаходиться в рiдкому середовищi, в його маркуваннi, окрiм загальної кiлькостi цього харчового продукту, необхiдно зазначати кiлькiсть основного харчового продукту.

     Рiдким середовищем у такому випадку вважаються рiдини та харчовi продукти (замороженi або свiжомороженi, а також їхнi сумiшi) за умови, якщо вони стосовно основного харчового продукту вiдiграють другорядну роль для його виробництва або приготування (наприклад вода, воднi сольовi розчини, розсол, харчовi (фруктовi) кислоти у водному розчинi, оцет, воднi розчини цукру, воднi розчини iнших пiдсолоджувачiв, фруктовi або овочевi соки для консервування фруктiв або овочiв).

     23. Iнформацiю про часовi характеристики придатностi харчового продукту у його маркуваннi зазначають одним iз таких способiв:

     кiнцева дата споживання;

     дата виробництва та строк придатностi.

     Дата виробництва складається з позначення години, дня, мiсяця i року (дня, мiсяця i року або мiсяця i року) у хронологiчнiй послiдовностi, мiж якими проставляються роздiловi знаки (крапка, коса риска тощо) або робиться iнтервал.

     Кiнцеву дату споживання позначають словами "Вжити до (дата)" або "Придатний до (дата)". При цьому зазначається або безпосередньо дата, або посилання на мiсце в маркуваннi, де вона зазначена.

     Дата складається з позначення дня, мiсяця i в разi потреби року у хронологiчнiй послiдовностi, мiж якими проставляються роздiловi знаки (крапка, коса риска тощо) або робиться iнтервал.

     Для позначення дати досить зазначення:

     дня, якщо строк придатностi не перевищує 72 години;

(абзац восьмий пункту 23 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     дня i мiсяця, якщо строк придатностi харчового продукту не перевищує три мiсяцi;

     мiсяця та року, якщо строк придатностi харчового продукту становить понад три мiсяцi.

(абзац десятий пункту 23 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     абзац одинадцятий пункту 23 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639, у зв'язку з цим абзаци дванадцятий та тринадцятий уважати вiдповiдно абзацами одинадцятим та дванадцятим)

     Строк придатностi харчового продукту позначають словами "строк придатностi (годин, дiб, мiсяцiв або рокiв)" або "придатний (годин, дiб, мiсяцiв або рокiв)".

     У харчових продуктах, що з погляду мiкробiологiї є швидкопсувними, мiнiмальний строк придатностi замiняється кiнцевою датою споживання.

     24. Зазначення iнформацiї про часовi характеристики придатностi харчового продукту у його маркуваннi не обов'язкове для:

     свiжих фруктiв, ягiд i овочiв, картоплi, якi не очищенi вiд шкiрки, не нарiзанi або не обробленi жодним способом (за винятком зародкiв насiння i стручкових плодiв (наприклад, пагонiв бобових));

     оцту;

     кухонної солi, окрiм йодованої;

     цукру у твердiй формi;

     безалкогольних напоїв, фруктових сокiв, фруктових нектарiв в окремих мiсткостях ємнiстю бiльше нiж 5 л, якi постачаються виключно закладам ресторанного господарства;

     хлiбобулочних або кондитерських виробiв, якi виходячи з характеру їхньої начинки звичайно споживаються протягом 24-х годин пiсля виготовлення;

     кондитерських виробiв, що складаються майже цiлком з ароматизованого цукру та цукру, обробленого за допомогою барвникiв, якi постачаються виключно закладам ресторанного господарства;

     жувальних гумок;

     м'якого морозива, яке виготовляється в закладах ресторанного господарства i одразу ж реалiзується.

     25. Умови зберiгання харчового продукту, що зазначаються в його маркуваннi, повиннi мiстити iнформацiю щодо умов, яких необхiдно дотримуватись для того, щоб цей харчовий продукт зберiгав свої властивостi протягом зазначеного в його маркуваннi строку придатностi. Зазначенi в маркуваннi умови зберiгання харчового продукту повиннi враховувати особливостi пакувальних матерiалiв, зберiгання i реалiзацiї продукту.

     Абзац другий пункту 25 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     26. У маркуваннi iмпортованих харчових продуктiв назва або позначення торгової марки, що зареєстрованi вiдповiдно до законодавства, адреса (крiм назви країни-виробника) можуть бути нанесенi мовою країни-виробника.

     27. Iнформацiя щодо походження харчового продукту зазначається у його маркуваннi позначенням назви мiсця його походження.

     Назвою мiсця походження харчового продукту є назва країни, населеного пункту, географiчної мiсцевостi (об'єкта).

     Для зазначення назви мiсця походження харчового продукту допускається використання iсторичної назви географiчної мiсцевостi (об'єкта).

     У разi якщо харчовий продукт пiддавався переробцi, в результатi якої змiнено властивостi продукту, країною походження продукту вважається та країна, у якiй здiйснювалась переробка.

     28. Рекомендацiї з вживання або приготування харчових продуктiв повиннi мiстити iнформацiю щодо правильного застосування цього продукту так, щоб цей харчовий продукт був використаний його споживачем за призначенням.

     29. Iнформацiю про поживну (харчову) цiннiсть зазначають у маркуваннi харчового продукту як кiлькiснi вiдомостi, призначенi для iнформування споживача про поживнi властивостi продукту та енергетичну цiннiсть (калорiйнiсть).

     Iнформацiя про поживну (харчову) цiннiсть та енергетичну цiннiсть (калорiйнiсть) повинна мiстити:

     iнформацiю про енергетичну цiннiсть (калорiйнiсть) в кiлоджоулях (кДж) та/або кiлокалорiях (ккал) на 100 грамiв або 100 мл продукту;

     iнформацiю про поживну (харчову) цiннiсть, а саме: кiлькiсть бiлкiв, жирiв, вуглеводiв у грамах (г) на 100 грамiв або 100 мл продукту.

     Iнформацiю про вмiст бiлкiв, вуглеводiв, жирiв i енергетичну цiннiсть (калорiйнiсть) можна не наводити, якщо їхня кiлькiсть в одноразовiй порцiї або в 100 г (100 мл) харчового продукту становить менше 2 % вiд добової норми.

     У маркуваннi харчового продукту його поживну (харчову) цiннiсть зазначають поруч з енергетичною цiннiстю (калорiйнiстю) харчового продукту.

     Поживну (харчову) цiннiсть та енергетичну цiннiсть (калорiйнiсть) не обов'язково зазначати для чаю, кави, оцту, мiнеральної та питної води, кухонної солi, харчових добавок, ароматизаторiв, спецiй, прянощiв.

     30. Вимоги щодо порядку зазначення в маркуваннi харчового продукту iнформацiї стосовно застереження щодо споживання харчового продукту певними категорiями населення визначаються чинним законодавством.

     31. Назву харчового продукту необхiдно зазначати на упаковцi або етикетцi (контретикетцi, кольєретцi, стiкерi, ярлику), доданiй до нього, шрифтом не меншим нiж 2 мм, а всю iншу обов'язкову iнформацiю в маркуваннi розфасованого харчового продукту, перераховану в пунктi 6 цього Технiчного регламенту, шрифтом не меншим нiж 0,8 мм.

     Обов'язкову iнформацiю в маркуваннi, передбачену пунктом 6 цього Технiчного регламенту, треба розташовувати в помiтному мiсцi так, щоб вона була видимою i незмивною. У жодному разi ця iнформацiя не повинна розмiщуватись у прихованому, недоступному мiсцi або затiнюватись чи перекриватись iншими написами або графiчними зображеннями.

     Назву, кiлькiсть харчового продукту у його маркуваннi розташовують в однаковiй зонi видимостi.

     32. Назва, кiлькiсть та часовi характеристики придатностi харчового продукту є обов'язковою iнформацiєю маркування харчових продуктiв, якi реалiзуються в скляних ємностях, що призначенi для повторного використання, маркування яких виконане незмивними фарбами безпосередньо на цiй ємностi i якi внаслiдок цього не мають етикетки, кiльцеподiбних елементiв пакування, а також якщо цi ємностi мають площу поверхнi менше 10 кв. см. Iнша iнформацiя, передбачена пунктом 6 цього Технiчного регламенту, повинна бути доступна споживачам у мiсцях реалiзацiї такої продукцiї.

     Якщо на пакованнi харчових продуктiв невеликих розмiрiв (площа одного боку не перевищує 10 кв. см) неможливо нанести повнiстю необхiдний текст iнформацiї щодо продукту, тодi на пакованнi продукту обов'язково зазначають назву, кiлькiсть та часовi характеристики придатностi цього харчового продукту, а всю iншу iнформацiю, передбачену пунктом 6 цього Технiчного регламенту, необхiдно розташовувати на аркушi-вкладцi, який додають до кожної iндивiдуальної або групової одиницi паковання.

(пункт 32 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

     33. Нормативно-правовими актами визначаються детальнi правила щодо способу, у який зазначається вся або окрема обов'язкова iнформацiя в маркуваннi, перерахована в пунктi 6 цього Технiчного регламенту, за умови iнформування споживача у мiсцях реалiзацiї харчових продуктiв, якi:

     реалiзуються кiнцевому споживачу або в закладах ресторанного господарства без розфасовки;

     розфасовуються в торговельних примiщеннях на вимогу споживача на мiсцi їх реалiзацiї;

     розфасовуються безпосередньо перед їх реалiзацiєю.

     34. Вимоги цього Технiчного регламенту не застосовуються до харчових продуктiв, якi реалiзуються в рекламному (сувенiрному) пакуваннi, такому як фiгурки, статуетки або подарунки, якщо вимоги до їх маркування встановленi чинним законодавством.

     35. Контроль за дотриманням вiдповiдностi маркування харчових продуктiв вимогам цього Технiчного регламенту здiйснюється у встановленому законодавством порядку.

Начальник Управлiння технiчного регулювання В. Гордiєнко

 

Додаток 1
до Технiчного регламенту щодо правил маркування харчових продуктiв

Iнгредiєнти, якi в перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту можуть бути позначенi назвою класу замiсть їх спецiальної назви

Iнгредiєнти Назва класу
Рафiнованi олiї, крiм оливкової олiї "Олiя" або "Олiя" iз зазначенням конкретного рослинного (у рiдкому або твердому станi) походження; "гiдрогенiзована" для гiдрогенiзованої олiї
Рафiнованi жири "Жир" з позначенням:
"рослинний" або "тваринний"
або iз зазначенням його спецiфiчного рослинного або тваринного походження;
"гiдрогенiзований" - для гiдрогенiзованих жирiв
Масло вершкове, виготовлене виключно з вершкiв, з вмiстом молочного жиру вiд 61,5 % до 88,8 % "Масло"
Сумiшi жировi з вмiстом молочного жиру не менше 25 %, але загального жиру вiд 50 до 85 % "Спред"
Сумiшi жировi з вмiстом молочного жиру не менше нiж 25 %, але загального жиру не менше нiж 99 % "Сумiшi жировi"
Жироводний продукт "Маргарин"
Сумiш натуральних олiй i модифiкованих жирiв та/або тваринних жирiв "Жир кондитерський", або "Жир кулiнарний", або "Жир хлiбопекарський"
Сумiш олiй та/або модифiкованих жирiв або сумiш рiзних жирiв, якi за показниками якостi та жирнокислотним складом наближенi до молочного "Замiнник молочного жиру"
Борошнянi сумiшi iз двох i бiльше видiв зернових "Борошно", за яким iде перелiк видiв зернових, з яких воно вироблено, у порядку зменшення їхнiх масових часток у сумiшi
Натуральний крохмаль i крохмаль, модифiкований фiзичним, хiмiчним або ферментативним способом "Крохмаль", за яким iде зазначення виду сировини, з якої вiн виготовлений
Риба будь-яких видiв, якщо ця риба є iнгредiєнтом iншого харчового продукту i якщо назва та оформлення цього харчового продукту не пов'язанi з певним видом риби "Риба"
Сир будь-яких видiв, якщо цей сир або сирнi сумiшi є iнгредiєнтом iншого харчового продукту i якщо назва та оформлення цього харчового продукту не пов'язанi з певним видом сиру "Сир"
Прянощi будь-якого виду, якi становлять не бiльше 2 % маси в харчовому продуктi "Прянощi" або "Пряна сумiш"
Прянi трави будь-якого виду, якi становлять не бiльше 2 % маси в харчовому продуктi "Трави" або "Сумiш трав"
Основнi матерiали будь-якого виду, використовуванi для виробництва гумової основи для жувальної гумки "Гумова основа"
Усi типи кришених печених зернових "Панiровка" або "Панiрувальнi сухарi"
Сахароза будь-якого виду "Цукор"
Зневоднена декстроза i моногiдратна декстроза "Декстроза"
Сироп глюкози або зневоднений сироп глюкози "Сироп глюкози" або "Патока"
Молочний бiлок будь-якого виду (казеїни, казеїнати i сироватковий бiлок) i його сумiшi "Молочний бiлок"
Пресоване какао-масло "Какао-масло"
Концентрованi соки, пюре та концентрованi пюре, якi є основною сировиною для виготовлення сокiв з м'якоттю, нектарiв, морсiв "Плодова/фруктова/овочева частина"
Скелетнi м'язи, у тому числi дiафрагма та жувальнi м'язи (крiм серця, язика, м'язiв голови (крiм жувальних м'язiв), м'язiв зап'ястка, передплiччя та хвоста) тварин видiв "ссавцi" та "птиця", що вважаються придатними для споживання людиною разом iз тканиною, що природно входить чи прилягає до них, де загальний вмiст жиру та сполучної тканини не перевищує значень, наведених нижче у таблицi, i якщо вони є iнгредiєнтом iншого харчового продукту, крiм iнгредiєнтiв харчового продукту, що пiдпадають пiд визначення "м'ясо, отримане шляхом механiчного обвалювання" "М'ясо..." з позначенням назви/назв виду тварини (*), якiй/яким воно належить

     Максимальний вмiст жиру та сполучної тканини в iнгредiєнтах, що в перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту позначаються назвою класу "М'ясо ..."

Види тварин Жир (%) Сполучна тканина (%)
Ссавцi (окрiм кролiв та свиней) i змiшанi види з переважанням ссавцiв 25 25
Свинi 30 25
Птиця та кролi 15 10

     Вмiст сполучної тканини обчислюється на основi спiввiдношення мiж вмiстом колагену та вмiстом тваринного бiлка. Вмiстом колагену вважається вмiст гiдроксипролiну, помножений на фактор 8.

     Якщо наведенi в таблицi максимальнi значення вмiсту жиру та сполучної тканини перевищенi, але всi iншi критерiї визначення класу iнгредiєнтiв "М'ясо ..." дотриманi, то в перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту цей iнгредiєнт позначається назвою класу iнгредiєнтiв "М'ясо ...", пiсля чого в дужках має бути зазначено фактичний вмiст в iнгредiєнтi м'яса, жиру та сполучної тканини у вiдсотках щодо загальної кiлькостi нетто цього iнгредiєнта у такiй послiдовностi: "вмiст м'яса ..., жиру ..., сполучної тканини ..."

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

 

Додаток 2
до Технiчного регламенту щодо правил маркування харчових продуктiв

Iнгредiєнти,
якi в перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту обов'язково позначаються поряд з назвою класу iнгредiєнтiв їх спецiальною назвою (хiмiчною або торговельною назвою) або мiжнародним символом (iндекс E, INS-номер)

     Барвник

     Консервант

     Антиоксидант

     Емульгатор

     Загущувач

     Желюючий агент або драглеутворювач

     Стабiлiзатор

     Пiдсилювач смаку та аромату

     Кислота

     Регулятор кислотностi

     Антиспiкаючий агент

     Модифiкований крохмаль (зазначення специфiчної назви або INS-номера чи iндексу E не вимагається)

     Пiдсолоджувач

     Розпушувач тiста

     Пiногасник

     Глазуруючий агент

     Емульгуюча сiль (для плавлених сирiв та продуктiв на основi плавленого сиру)

     Агент для обробки борошна

     Закрiплювач

     Стабiлiзатор вологостi

     Стабiлiзатор кольору

     Наповнювач

     Пропелент

     Пiноутворювач

     Комплексоутворювач.

(додаток 2 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

 

Додаток 3
до Технiчного регламенту щодо правил маркування харчових продуктiв

Позначення
ароматизаторiв у перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту

     1. Ароматизатори в перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту з урахуванням вимог пункту 2 цього додатка повиннi позначатися:

     словом "ароматизатор(и)" або спецiальною назвою чи описом ароматизатора;

     словами "коптильний(i) ароматизатор(и)" або словами "коптильний(i) ароматизатор(и), видiлений(i) з ... (назва харчового(их) продукту(iв), або категорiї харчового продукту, або джерела, з яких видiлений цей ароматизатор)" для коптильних ароматизаторiв.

     2. Слово "натуральний" у позначеннi ароматизатора в перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту використовується з урахуванням таких вимог:

     слово "натуральний" може використовуватися для опису лише тих ароматизаторiв, ароматичний компонент яких мiстять виключно ароматичнi препарати та/або натуральнi ароматичнi речовини;

     слова "натуральна(i) ароматична(i) речовина(и)" можуть використовуватися лише для тих ароматизаторiв, ароматичний компонент яких мiстить виключно натуральну(i) ароматичну(i) речовину(и);

     слово "натуральний" може використовуватися разом iз вказiвкою на харчовий продукт, категорiю харчових продуктiв або рослинне чи тваринне джерело, з яких видiлено ароматизатор, тiльки тодi, коли його ароматичний компонент був видiлений винятково або як мiнiмум на 95 % (за масою) iз вказаного вихiдного матерiалу. У цьому разi ароматизатор позначається словами "натуральний ароматизатор ... (назва харчового(их) продукту(iв), категорiї харчового продукту або джерела, з яких видiлений цей ароматизатор)";

     слова "натуральний ароматизатор ... (назва харчового(их) продукту(iв), категорiї харчового продукту або джерела, з яких видiлений цей ароматизатор) разом з iншими натуральними ароматизаторами" можуть використовуватися тiльки тодi, коли його ароматичний компонент був частково видiлений iз вказаного вихiдного матерiалу, аромат якого може бути легко розпiзнаним;

     слова "натуральний ароматизатор" можуть використовуватися без указування харчового(их) продукту(iв), категорiї продукту або джерела, з яких видiлений цей ароматизатор, лише тодi, коли його ароматичний компонент був видiлений з декiлькох вихiдних матерiалiв, зазначення яких не вказуватиме на їх аромат або смак.

(додаток 3 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)

 

Додаток 4
до Технiчного регламенту щодо правил маркування харчових продуктiв

Iнгредiєнти, якi згаданi у пунктi 15 цього Технiчного регламенту

     1. Злаки, що мiстять глютен (клейковину) (пшениця, жито, ячмiнь, овес, спельта, камут або їх гiбриднi штами), та вироби з них, за винятком:

     крохмальної патоки на основi пшеницi, включаючи глюкозу, та виробiв з них;

     мальтодекстринiв на основi пшеницi;

     крохмальної патоки на основi ячменю;

     злакiв, що використовуються для виробництва дистилятiв чи етилових спиртiв сiльськогосподарського походження для алкогольних напоїв.

     2. Ракоподiбнi та вироби з них.

     3. Яйця та вироби з них.

     4. Риба та вироби з риби, за винятком:

     риб'ячого желатину, що використовується як переносник вiтамiнiв чи каротиноїдних препаратiв;

     риб'ячого желатину або клею, що використовуються як освiтлюючi речовини у пивi та винi.

     5. Земляний горiх (арахiс) та вироби з нього.

     6. Соєвi боби та вироби з них, за винятком:

     повнiстю очищеної соєвої олiї та жиру, а також виробiв з них;

     натуральних змiшаних токоферолiв (Е 306), натурального Д-альфа токоферолу, натурального Д-альфа токоферолацетату, натурального Д-альфа токоферолсукценату, що походять iз соєвих бобiв;

     отриманих з рослинних олiй фiтостеролiв та ефiрiв фiтостеролiв, що походять з соєвих бобiв;

     рослинного ефiру станолiв, виробленого зi стеролiв рослинної олiї, що походять iз соєвих бобiв.

     7. Молоко та молочнi вироби (зокрема лактоза), за винятком:

     молочної сироватки, що використовується для виробництва дистилятiв чи етилових спиртiв сiльськогосподарського походження для алкогольних напоїв;

     лактитолу.

     8. Горiхи, тобто мигдаль (Amygdalus communis L.), лiсовi горiхи (Corylus avellana), волоськi горiхи (Juglans regia), горiхи кеш'ю (Anacardium occidentale), горiхи пекан (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), пiвденно-американський горiх (Berthdlletia excelsa), фiсташки (Pistacia vera), горiхи макадамiя та австралiйськi горiхи (Macadamia ternifolia), а також вироби з них, за винятком:

     горiхiв, що використовуються для виробництва дистилятiв чи етилових спиртiв сiльськогосподарського походження для алкогольних напоїв.

     9. Селера та вироби з неї.

     10. Гiрчиця та вироби з неї.

     11. Насiння кунжуту та вироби з нього.

     12. Двоокис сiрки та сульфiти в концентрацiях, що перевищують 10 мг/кг або 10 мг/дм3, вираженi як SO2.

     13. Люпин та вироби з нього.

     14. Молюски та вироби з них.

 

Додаток 5
до Технiчного регламенту щодо правил маркування харчових продуктiв

Харчовi продукти, в маркуваннi яких має бути зазначена додаткова iнформацiя

Вид харчових продуктiв Додаткова iнформацiя
Харчовi продукти, пакування яких виконувалось iз застосуванням консервуючих газiв з метою продовження їх строку придатностi "Упакованi в захисному середовищi"
Харчовi продукти, якi мiстять пiдсолоджуючi речовини "Мiстить пiдсолоджувач(i)".
Ця iнформацiя має зазначатись поряд з назвою харчового продукту, пiд якою вiн реалiзується
Харчовi продукти, що мiстять одночасно цукор (цукри) та пiдсолоджуючу(i) речовину(и) "З цукром(ами) та пiдсолоджувачем(ами)".
Ця iнформацiя має зазначатись поряд з назвою харчового продукту, пiд якою вiн реалiзується
Харчовi продукти, що мiстять аспартам "Мiстить джерело фенiлаланiну"
Харчовi продукти, що мiстять бiльше нiж 10 % доданих полiолiв "Надмiрне вживання може спричинити розлад шлунка"
Кондитерськi вироби або напої, що мiстять глiциризинову кислоту (сапонiн), або сiль хлористого амонiю внаслiдок їх додавання, або корiння солодки Glycyrrhiza glabra iз концентрацiєю 100 мг/кг чи 10 мг/дм3 або вище "Мiстить солодку".
Ця iнформацiя має зазначатись у кiнцi перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту, окрiм випадкiв, якщо термiн "солодка" вже зазначений у перелiку iнгредiєнтiв або поряд з назвою харчового продукту, пiд якою вiн реалiзується.
Якщо в маркуваннi харчового продукту вiдсутнiй перелiк його iнгредiєнтiв, ця iнформацiя має бути наведена поряд з назвою харчового продукту, пiд якою вiн реалiзується
Кондитерськi вироби, що мiстять глiциризинову кислоту (сапонiн), або сiль хлористого амонiю внаслiдок їх додавання, або корiння солодки Glycyrrhiza glabra iз концентрацiєю 4 г/кг або вище "Мiстить солодку - люди, якi хворiють на гiпертонiю, повиннi уникати надмiрного споживання".
Ця iнформацiя має зазначатись у кiнцi перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту.
Якщо в маркуваннi харчового продукту вiдсутнiй перелiк його iнгредiєнтiв, ця iнформацiя має бути наведена поряд iз назвою харчового продукту, пiд якою вiн реалiзується
Напої, якi реалiзуються готовими до споживання або швидкого приготування вiдповiдно до iнструкцiї виробника, що мiстять глiциризинову кислоту (сапонiн), або сiль хлористого амонiю внаслiдок їх додавання, або корiння солодки Glycyrrhiza glabra iз концентрацiєю 50 мг/дм3 або вище "Мiстить солодку - люди, якi хворiють на гiпертонiю, повиннi уникати надмiрного споживання".
Ця iнформацiя має зазначатись в кiнцi перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту.
Якщо в маркуваннi харчового продукту вiдсутнiй перелiк його iнгредiєнтiв, ця iнформацiя має бути наведена поряд iз назвою харчового продукту, пiд якою вiн реалiзується
Напої (крiм напоїв, що виготовленi з кави, чаю чи екстрактiв кави або чаю, назва яких включає слово "кава" або "чай"), якi призначаються для споживання без змiни складу та мiстять кофеїн у концентрацiї бiльше нiж 150 мг/л або знаходяться у концентрованiй чи сухiй формi та пiсля вiдновлення мiстять кофеїн у концентрацiї бiльше нiж 150 мг/л "Високий вмiст кофеїну. Не рекомендований для дiтей, вагiтних та жiнок, що годують груддю".
Пiсля цiєї iнформацiї в дужках указується вмiст кофеїну, виражений у мг на 100 мл напою.
Ця iнформацiя розмiщується в тому самому полi зору, що i назва напою
Харчовi продукти, якi мiстять барвник(и)
жовтий "сонячний захiд" FCF (E 110);
хiнолiновий жовтий (E 104); азорубiн (E 122); спецiальний червоний AC (E 129); тартразин (E 102); понсо 4R (E 124), за винятком харчових продуктiв, у яких зазначений(i) барвник(и), використовуваний(i) з метою санiтарного чи iншого маркування м'ясних продуктiв або для штампування чи фарбування яєчної шкаралупи
"Мiстить барвник(и) ... (назва барвника(iв) або його iндекс E), який (якi) може(уть) мати шкiдливий вплив на активнiсть та увагу дiтей". Ця iнформацiя вказується в кiнцi перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту
 
(додаток 5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.05.2012р. N 639)
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.