ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

18.01.11 N 11/3-10.18/813-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
(крiм Енергетичної регiональної)
Начальникам митниць


Про перевiрку маркування харчової продукцiї

     Для використання в роботi надсилаємо лист Мiнiстерства юстицiї України вiд 28.10.2010 N 13334-0-4-10-20 з роз'ясненнями щодо перевiрки маркування харчової продукцiї при її ввезеннi на митну територiю України.

     Вiдповiдно до наданих роз'яснень, товари, що перемiщуються через митний кордон України, згiдно iз статтею 27 Митного кодексу України крiм митного контролю можуть пiдлягати санiтарно-епiдемiологiчному, ветеринарному, фiтосанiтарному, радiологiчному, екологiчному контролю та контролю за перемiщенням культурних цiнностей. Митне оформлення товарiв завершується тiльки пiсля здiйснення встановлених законодавством України необхiдних для цього товару видiв контролю.

     Митне оформлення згiдно iз статтею Митного кодексу України - це виконання митним органом дiй (процедур), якi пов'язанi iз закрiпленням результатiв митного контролю товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, i мають юридичне значення для подальшого використання цих товарiв i транспортних засобiв.

     Статтею 4 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" встановлено, що продукти, призначенi для продажу населенню, що пiдпадають пiд визначення другої - двадцять першої груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, можуть бути випущенi з-пiд митного контролю на територiю України з країн, вiльних вiд карантину, за умови наявностi на тарi (коробах, упаковках, розфасовках), а у випадках, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, безпосередньо на продуктi, вiдомостей про назву продукту, масу (об'єм), склад, iз зазначенням перелiку використаних у процесi виготовлення iнших продуктiв харчування, харчових добавок (консервантiв), барвникiв тощо, вмiсту хiмiчних речовин або сполук, а також сертифiката походження таких продуктiв

     Згiдно iз статтею 47 Закону України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" стандартний прикордонний ветеринарний або санiтарний контроль, який здiйснюється вiдповiдним прикордонним iнспектором, передбачає, серед iншого, вибiркову перевiрку правильностi маркування харчових продуктiв.

     Якщо харчовий продукт у вантажi не має етикетки вiдповiднодо технiчних регламентiв чи санiтарних заходiв або є пiдозра, що вiн iншим чином неправильно маркований, вантаж пiдпадає пiд дiю положень статтi 49 згаданого Закону.

     Статтею 49 Закону визначено, що вантаж з харчовими продуктами, що iмпортуються та якi етикетованi з порушенням вимог цього Закону, може за погодженням вiдповiдного прикордонного iнспектора транспортуватися до митницi, визначеної митним органом, з метою виправлення етикетування для приведення його у вiдповiднiсть iз цим Законом. Пiсля завершення виправлення вантаж з харчовими продуктами пiдлягає розширеному ветеринарному або санiтарному контролю згiдно з положеннями статтi 50 цього Закону.

     Якщо вiдповiдний прикордонний iнспектор встановить, що виправлення етикетування харчового продукту з вантажу є неможливим або недоцiльним, цей вантаж пiдпадає пiд дiю положень статтi 51 цього Закону.

     Враховуючи вищевикладене, Мiнiстерством юстицiї зроблено висновок про те, що поряд iз митним контролем, що здiйснюється митними органами в межах своєї компетенцiї, iмпортованi харчовi продукти (у тому числi сiльськогосподарська продукцiя) пiдлягають, серед iншого, санiтарному та ветеринарному прикордонному контролю, якi здiйснюються вiдповiдно до законодавства та включають в себе контроль за правильнiстю маркування.

     Додаток: на 3 арк.

Перший заступник Голови Служби А.Є.Гутник
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.