Наказ Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України

вiд 16 жовтня 2000 року N 165


Про затвердження Перелiку небезпечних властивостей та iнструкцiй щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
2 листопада 2000 р. за N 770/4991


     У зв'язку з уведенням у дiю з 1 вересня 2000 року постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 року N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням i Жовтого та Зеленого перелiкiв вiдходiв" НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити:

     Перелiк небезпечних властивостей (додається);

     Iнструкцiю щодо заповнення повiдомлення (додається);

     Iнструкцiю щодо заповнення документа про перевезення (додається);

     Iнструкцiю з отримання Мiжнародного коду iдентифiкацiї вiдходiв (додається).

     2. Управлiнню вiдходiв Департаменту екологiчної безпеки (Толстiков О.) разом з Нормативно-правовим управлiнням Департаменту планування, координацiї та розвитку (Максимчук С.) забезпечити державну реєстрацiю зазначених Перелiку та iнструкцiй у Мiн'юстi України.

     3. Управлiнню вiдходiв Департаменту екологiчної безпеки (Толстiков О.) забезпечити необхiдну кiлькiсть примiрникiв зазначених документiв та разом з Управлiнням дiловодства i контролю виконання Адмiнiстративного департаменту (Анiкiна Н.) у двотижневий термiн пiсля державної реєстрацiї в Мiн'юстi України довести затвердженi Перелiк та iнструкцiї до установ i органiзацiй, що належать до сфери управлiння Мiнiстерства, заiнтересованих мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади.

     4. Управлiнню європейської iнтеграцiї та мiжнародного спiвробiтництва Департаменту планування, координацiї та розвитку (Водоласков В.) у мiсячний термiн пiсля державної реєстрацiї у в Мiн'юстi України органiзувати розсилання в установленому порядку затверджених Перелiку та iнструкцiй разом iз зазначеною постановою за межi України.

     5. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України вiд 10.10.97 N 164 "Про затвердження перелiкiв вiдходiв та їх небезпечних властивостей та iнструкцiй щодо контролю за транскордонним перевезенням вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 27.10.97 за N 502/2306.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Мiнiстра М. Стеценка.

Мiнiстр I. Заєць

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України
вiд 16 жовтня 2000 р. N 165
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
2 листопада 2000 р. N 770/4991

ПЕРЕЛIК НЕБЕЗПЕЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ(1)

     Розроблений вiдповiдно до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120.

Клас
ООН(2)
Кодовий
номер
Властивiсть
1 H1 Вибуховi речовини
Вибуховi речовини чи вiдходи - це твердi або рiдкi речовини чи вiдходи (або сумiш речовин чи вiдходiв), якi самi по собi здатнi до хiмiчної реакцiї з видiленням газiв такої температури i тиску i з такою швидкiстю, що призводить до пошкодження оточуючих предметiв.
3 H3 Вогненебезпечнi рiдини
Термiн "вогненебезпечнi" рiвнозначний термiну "легкозаймистi"
Вогненебезпечними є рiдини, сумiшi рiдин або рiдини, що мiстять твердi речовини в розчинi чи суспензiї (наприклад: фарби, полiтури, лаки тощо, крiм речовин чи вiдходiв, класифiкованих iнакше, згiдно з їх небезпечними властивостями), якi видiляють вогненебезпечнi пари при температурi не вище 60,5° C при випробуваннi в замкнутiй посудинi або не вище 65,6° C при випробуваннi у вiдкритiй посудинi. (Результати, одержанi при випробуваннях у закритiй чи вiдкритiй посудинi, не можуть бути точно спiвставленi i навiть окремi результати, отриманi одним i тим же методом, часто вiдрiзняються один вiд одного, отже норми, у яких цифри не збiгаються з наведеними вище, залишаються в контекстi даного визначення).
4.1 H4.1 Вогненебезпечнi твердi речовини
Твердi речовини або твердi вiдходи, окрiм класифiкованих як вибуховi, якi в умовах, що виникають при транспортуваннi, здатнi легко займатися або можуть при тертi викликати чи посилювати пожежу.
4.2 H4.2 Речовини або вiдходи, здатнi самозайматися
Речовини або вiдходи, якi здатнi спонтанно розiгрiватися за нормальних умов перевезення чи нагрiватися при контактi з повiтрям, а потiм займатися.
4.3 H4.3 Речовини або вiдходи, що видiляють вогненебезпечнi гази при взаємодiї з водою
Речовини або вiдходи, якi при взаємодiї з водою здатнi самозайматися чи видiляти легкозаймистi гази в небезпечних кiлькостях.
5.1 H5.1 Окислювальнi речовини
Речовини чи вiдходи, якi самi по собi не обов'язково горючi, але якi за рахунок видiлення кисню можуть спричинити загоряння iнших матерiалiв.
5.2 H5.2 Органiчнi пероксиди
Органiчнi речовини чи вiдходи, що мiстять бiвалентну групу -O-O-, є термiчно нестiйкими речовинами, якi схильнi до екзотермiчного самоприскорювального розкладу.
6.1 H6.1 Отруйнi (сильнодiючi) речовини
Речовини чи вiдходи, якi, потрапляючи в середину органiзму через органи дихання, травлення або через шкiру, здатнi викликати смерть людини чи справляти на неї сильний негативний вплив.
6.2 H6.2 Речовини, що iнфiкують
Речовини чи вiдходи, що мiстять життєздатнi мiкроорганiзми чи їх токсини, якi можуть викликати захворювання у тварин чи людей.
8 H8 Корозiйнi речовини
Речовини чи вiдходи, якi шляхом хiмiчного впливу можуть при безпосередньому контактi спричинити серйознi пошкодження живої тканини, чи у разi витiкання можуть викликати пошкодження i навiть руйнування iнших вантажiв чи транспортних засобiв; вони також можуть спричинити iншi види небезпеки.
9 H10 Видiлення токсичних газiв при контактi з повiтрям чи водою
Речовини чи вiдходи, якi при взаємодiї з повiтрям чи водою можуть видiляти токсичнi гази в небезпечних об'ємах.
9 H11 Токсичнi речовини (що викликають затяжнi чи хронiчнi захворювання)
Речовини чи вiдходи, якi при проникненнi в середину органiзму через органи дихання, травлення або через шкiру можуть викликати затяжнi чи хронiчнi захворювання, включаючи раковi захворювання.
9 H12 Екотоксичнi речовини
Речовини чи вiдходи, якi в разi попадання в навколишнє середовище справляють (одразу чи згодом) шкiдливий вплив на навколишнє середовище в результатi бiоакумулювання i/або мають токсичний вплив на бiотичнi системи.
9 Н13 Речовини, здатнi якимось чином пiсля видалення утворювати iншi матерiали, наприклад шляхом вилуговування, причому цi матерiали мають будь-якi iз зазначених вище властивостей.

____________
(1) Вiдповiдає перелiку, наведеному у додатку III до Базельської конвенцiї.

(2) Вiдповiдає системi класифiкацiї небезпечних властивостей, що наведена в Рекомендацiях ООН з перевезення небезпечних вантажiв (ST/SG/AC.10/1/Rev.5, OOH, Нью-Йорк, 1998 р.)

Начальник Управлiння вiдходiв Департаменту екологiчної безпеки О. Толстiков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України
вiд 16 жовтня 2000 р. N 165
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
2 листопада 2000 р. N 771/4992

IНСТРУКЦIЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ПОВIДОМЛЕННЯ

     Iнструкцiя розроблена вiдповiдно до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120. Вона визначає порядок заповнення повiдомлення про транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв, форма якого наведена в додатку 3 до зазначеного Положення.

     1. Блоки з 1 до 23 заповнюються експортером чи iншим органом, який бере на себе зобов'язання представляти повiдомлення (виробник/компетентний орган країни експорту).

     2. Блок 24 заповнюється компетентними органами країн iмпорту i транзиту.

     3. Блоки 25 i 26 заповнюються компетентними органами країн експорту, iмпорту i транзиту в разi прийняття рiшення щодо запропонованого транскордонного перевезення вiдходiв.

     4. Для забезпечення належного виконання положень Базельської конвенцiї доцiльно застосовувати таку послiдовнiсть щодо заповнення i розсилання повiдомлення:

     Повiдомлення, як правило, готується експортером за участю компетентного органу країни експорту.

     Пiсля заповнення блокiв з 1 до 23 експортер робить потрiбну кiлькiсть копiй повiдомлення, кожна з яких пiдписується окремо:

     два пiдписанi примiрники для компетентного органу країни експорту;

     два пiдписанi примiрники для компетентного органу країни iмпорту;

     три пiдписанi примiрники для компетентного органу кожної iз країн транзиту, якщо транзит передбачається.

     Експортер направляє всi пiдписанi примiрники повiдомлення компетентному органу країни експорту, який пересилає або доручає експортеру надiслати цi повiдомлення компетентним органам заiнтересованих держав.

     Номер повiдомлення у правому верхньому кутку форми проставляється компетентним органом при пiдготовцi повiдомлення згiдно iз системою, яка застосовується. Цей номер заздалегiдь друкується в формi.

     Повiдомлення має заповнюватися мовою, прийнятною для країни iмпорту.

     Блок 1. Експортер/повiдомник указує повну назву, адресу i адресу компанiї, що експортує вiдходи, а також номери телефону i телефаксу особи, з якою можна встановити зв'язок у будь-який час у разi виникнення будь-якої непередбаченої ситуацiї в ходi перевезення вантажу. У цьому блоцi потрiбно також зазначити причини експорту вiдходiв.

     Блок 2. Експортер/повiдомник указує повну назву, адресу компанiї, що iмпортує вiдходи, а також прiзвище, номери телефону i телефаксу особи, з якою можна встановити зв'язок в будь-який час у разi виникнення будь-якої непередбаченої ситуацiї в ходi перевезення вантажу. Звичайно iмпортером є особа, яка вiдповiдає за утилiзацiю/видалення i зазначена в блоцi 8. У цьому разi вкажiть "той самий, що й у блоцi 8". Якщо iмпортер i особа, вiдповiдальна за утилiзацiю/видалення, рiзнi особи, то потрiбно заповнити як блок 2, так i блок 8.

     Блок 3. У цьому блоцi вказується, про який вид повiдомлення iдеться. Укажiть: чи призначене це повiдомлення для однiєї партiї вантажу [(i) разове перевезення] чи для кiлькох партiй [(ii) загальне повiдомлення)] i чи призначається даний вантаж для операцiї видалення без утилiзацiї (iii) (додаток 1 А до Положення) чи для операцiї з утилiзацiї (iv) (додаток 1 Б до Положення).

     Блок 4. Укажiть загальну кiлькiсть запланованих поставок (вiдвантажень) за перiод, протягом якого намiчено експортувати вiдходи.

     Блок 5. Укажiть загальну кiлькiсть вiдходiв i передбачувану кiлькiсть у кожнiй окремiй партiї вiдходiв, бажано в кiлограмах чи, якщо це неможливо, у лiтрах.

     Блок 6. Укажiть передбачувану(i) дату(и) кожного вiдвантаження або, якщо це невiдомо, перiод часу, протягом якого вiдходи будуть експортуватися.

     Блок 7. Укажiть повну назву, адресу, номер телефону i телефаксу перевiзника, а також iм'я, адресу, номер телефону i телефаксу особи, з якою можна встановити зв'язок у будь-який час у разi виникнення будь-якої непередбаченої ситуацiї в ходi перевезення вантажу. Якщо в перевезеннi бере участь бiльше нiж один перевiзник, укажiть "див. перелiк, що додається" i долучiть перелiк, що мiстить потрiбну iнформацiю щодо кожного перевiзника.

     Блок 8. Укажiть повну назву, адресу, номер телефону i телефаксу особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю/видалення, а також iм'я, адресу, номер телефону i телефаксу особи, до якої слiд звертатися. Наведiть iнформацiю про фактичне мiсце утилiзацiї/видалення, якщо воно не збiгається з мiцезнаходженням особи, що вiдповiдає за утилiзацiю/видалення.

     Блок 9. Укажiть метод(и) утилiзацiї/видалення (коди див. на зворотному боцi форми), а також опишiть технологiю, яка застосовується, i надiйнiсть, з екологiчної точки зору, методу(iв), що застосовується. У разi потреби наведiть додаткову iнформацiю.

     Блок 10. Укажiть повну назву, адресу, номер телефону i телефаксу виробника вiдходiв, а також iм'я, адресу, номер телефону i телефаксу особи, з якою можна встановити зв'язок у будь-який час у разi виникнення будь-якої непередбаченої ситуацiї в ходi перевезення вантажу. Крiм того, наведiть iнформацiю про процес, у ходi якого утворюються вiдходи, i про мiсце утворення вiдходiв. Якщо виробником є експортер, то вкажiть "той самий, що й у блоцi 1". Якщо вiдходи утворюються в результатi дiяльностi бiльш нiж одного виробника, то вкажiть "див. перелiк, що додається" i прикладiть перелiк, що мiстить потрiбну iнформацiю стосовно кожного окремого виробника.

     Блок 11. Укажiть запропонований(i) вид(и) перевезення (коди див. на зворотному боцi форми).

     Блок 12. Укажiть запропонований(i) вид(и) упаковки (коди див. на зворотному боцi форми).

     Блок 13. Укажiть назву, яку звичайно мають данi вiдходи, хiмiчнi назви та концентрацiї компонентiв, що входять до складу вiдходiв (i).

     Укажiть застережнi заходи, якi необхiдно вжити при поводженнi з вiдходами (ii), наприклад iнструкцiю виробника щодо поводження з вiдходами - для робiтникiв, iнформацiю з охорони здоров'я та технiки безпеки, а також, серед iншого, iнформацiю про заходи, яких слiд ужити у випадку розливу, транспортнi аварiйнi картки. У разi потреби використовують додатки.

     Блок 14. Укажiть фiзичнi характеристики вiдходiв за нормальних температури i тиску (коди див. на зворотному боцi форми).

     Блок 15. Укажiть кодове позначення вiдходiв, пiд яким даний матерiал вiдомий у країнi експорту i, якщо можливо, у країнi iмпорту. У вiдповiдних випадках зазначте позначення вiдходiв згiдно з визнаними кодами єдиних класифiкацiй, таких як Мiжнароднi коди iдентифiкацiї вiдходiв (МКIВ), коди Європейського каталогу вiдходiв (ЄКВ), коди Гармонiзованої системи (ГС) або будь-який iнший код (бажано вказати). Методи класифiкацiї МКIВ наведенi в Iнструкцiї з отримання мiжнародного коду iдентифiкацiї вiдходiв.

     Блок 16. Стосується вiдходiв, призначених для утилiзацiї. Робиться посилання на класифiкацiйний перелiк ОЕСР.

     Блок 17. Укажiть вiдповiдний(i) номер(и) Y з перелiкiв Категорiй вiдходiв, якi пiдлягають регулюванню (додаток 2 до Положення), i Категорiй вiдходiв, якi потребують особливого розгляду, якi наведенi в роздiлi Б Жовтого перелiку вiдходiв.

     Блок 18. Укажiть для вiдходiв, зазначених у додатку 1 до Положення, вiдповiдний(i) кодовий(i) номер(и) H (коди див. на зворотному боцi форми) з Перелiку небезпечних властивостей, який затверджено цим наказом.

     Блок 19. Укажiть iдентифiкацiйний номер ООН (складається з 4 цифр), у тому числi правильне вантажне найменування, а для вiдходiв, зазначених у додатку 1 до Положення, клас ООН (коди див. на зворотному боцi форми). Цi кодовi номери наведенi в Рекомендацiях ООН з перевезення небезпечних вантажiв (восьме переглянуте видання, STSGAC.101Rev.8. United Nations, New York, 1993). У Рекомендацiях ООН зазначенi умови, у разi виконання яких дозволяються мiжнароднi перевезення вiдходiв.

     Блок 20. У лiвiй частинi цього блока укажiть назву країни експорту чи кодове позначення цiєї країни (коди див. на зворотному боцi форми) вiдповiдно до стандарту ISO 3166. Укажiть також назву, адресу, номери телефонiв i телефаксу компетентного органу країни експорту, назву прикордонного пункту чи порту i митної служби як пункту пропуску через державний кордон для ввезення в певну країну чи вивезення з неї.

     У трьох середнiх частинах цього блока вкажiть вiдповiдну iнформацiю про країни транзиту в тому порядку, у якому здiйснюватиметься перевезення. Якщо в перевезеннi беруть участь бiльше нiж три країни транзиту, то зазначте потрiбну iнформацiю про цi країни в додатках до повiдомлення.

     У правiй частинi цього блока наводиться вiдповiдна iнформацiя про країну iмпорту.

     Блок 21. Цей блок обов'язково заповнюється у разi, коли вантажi ввозяться, вивозяться i проходять транзитом через країни ЄС.

     Блок 22. Укажiть кiлькiсть наявних додаткiв. У додатках може мiститися iнформацiя, наприклад стосовно декiлькох перевiзникiв (блок 7) або кiлькох виробникiв вiдходiв (блок 10), а також iнформацiя про метод утилiзацiї/видалення вiдходiв, контракт мiж експортером i особою, яка вiдповiдає за утилiзацiю/видалення, а також про фiнансовi гарантiї чи страхування, якi передбаченi для транскордонного перевезення вiдходiв.

     Блок 23. Експортер/виробник пiдписує кожний примiрник повiдомлення i ставить на ньому дату, перед тим як направляти повiдомлення компетентному органу країни експорту. Прiзвище уповноваженого представника, як виробника, так i експортера, має бути надруковано великими лiтерами поруч з пiдписом.

     Слiд зазначити, що своїм пiдписом у повiдомленнi (заявi), експортер i/чи виробник засвiдчує тим самим, що iнформацiя є повною i достовiрною i що дiють письмовi контрактнi зобов'язання мiж експортером i особою, яка вiдповiдає за утилiзацiю/видалення, i що є документи про страхування чи iншi фiнансовi гарантiї, якi охоплюють транскордонне перевезення. До повiдомлення мають долучатися довiдка про страхування та iнформацiя стосовно контракту мiж експортером i особою, яка вiдповiдає за утилiзацiю/видалення, i, якщо це вимагається компетентними органами, то пiдтвердження iнших фiнансових гарантiй.

     Блок 24. Заповнюється компетентними органами країн iмпорту i транзиту, якi мають пiдтвердити дату отримання повiдомлення i зазначити дату вiдправлення пiдтвердження.

     Блок 25. Заповнюється компетентним органом будь-якої вiдповiдної країни в разi видачi письмової згоди на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв. Указується назва країни, дата видачi згоди i кiнцева дата, коли закiнчується термiн дiї згоди. Якщо перевезення має будь-якi особливi умови, то потрiбно поставити хрестик у вiдповiдному квадратi i заповнити блок 26 на зворотному боцi форми чи використати окремий аркуш паперу.

     Якщо компетентний орган заперечує проти запропонованого перевезення, тодi слiд написати "ЗАПЕРЕЧЕННЯ" у блоцi 25. Для викладення причин заперечення можна використати блок 26 чи окремий аркуш паперу.

     Блок 26. (Зворотний бiк форми)

     Використовується компетентним органом замiсть окремого аркуша паперу для викладення особливих умов його письмової згоди на перевезення чи для пояснення його заперечення проти перевезення.

Начальник Управлiння вiдходiв Департаменту екологiчної безпеки О. Толстiков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України
вiд 16 жовтня 2000 р. N 165
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
2 листопада 2000 р. N 772/4993

IНСТРУКЦIЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ДОКУМЕНТА ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ

     Iнструкцiя розроблена вiдповiдно до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120. Вона визначає порядок заповнення документа про перевезення, форма якого наведена в додатку 4 до зазначеного Положення.

     1. Експортер/повiдомник заповнює блоки з 1 до 22.

     2. Iмпортер (якщо це не особа, вiдповiдальна за утилiзацiю/видалення) заповнює блок 23.

     3. Особа, яка вiдповiдає за утилiзацiю/видалення, заповнює блоки 24 та 25.

     4. Блоки з 26 до 28 призначаються для заповнення митними службами в пунктах пропуску через державний кордон.

     5. Для забезпечення належного виконання положень Базельської конвенцiї доцiльно застосовувати таку послiдовнiсть щодо заповнення i розсилання документа про перевезення:

     Документ про перевезення має супроводжувати кожну партiю вантажу. У разi загального повiдомлення для кожної партiї вантажу вимагається окремий документ про перевезення, до якого потрiбно прикласти копiю повiдомлення з усiма вiзами.

     Експортер/виробник заповнює документ про перевезення пiд час вiдвантаження. Перший перевiзник заповнює блок 10 i проставляє у ньому свiй пiдпис. Один примiрник залишається в експортера/виробника для долучення до справи.

     Кожний наступний перевiзник робить те саме, що й перший перевiзник, заповнюючи блок 11 чи блок 12 пiд час передачi вантажу. Один примiрник пiдписаного документа залишається у попереднього перевiзника для долучення до справи.

     Якщо в конкретному перевезеннi вiдходiв бере участь бiльше трьох перевiзникiв, то до документа про перевезення слiд зробити додаток, який мiститиме вiдповiдну iнформацiю.

     Якщо особа, вiдповiдальна за утилiзацiю/видалення, отримує вiдходи, то уповноважений представник особи, вiдповiдальної за утилiзацiю/видалення, заповнює блок 24 i передає один примiрник останньому перевiзнику. Особа, вiдповiдальна за утилiзацiю/видалення, повинна направити пiдписаний примiрник документа про перевезення експортеру i компетентному органу держави експорту.

     Пiсля завершення утилiзацiї/видалення вiдходiв особа, вiдповiдальна за утилiзацiю/видалення, заповнює блок 25 документа про перевезення i направляє його пiдписанi примiрники експортеру i компетентному органу країни експорту.

     Блок 1. Укажiть ту саму iнформацiю, що й у блоках 1 та 10 повiдомлення.

     Блок 2. Укажiть ту саму iнформацiю, що й у блоцi 2 повiдомлення.

     Блок 3. Укажiть номер повiдомлення, до якого вiдноситься зазначена партiя вантажу. Цей номер копiюється з верхнього правого кута повiдомлення. Укажiть також, чи застосовується до даного конкретного перевезення одне повiдомлення чи загальне повiдомлення для кiлькох перевезень.

     Блок 4. У разi кiлькох перевезень укажiть порядковий номер вiдвантаження iз загального числа перевезень, зазначених у блоцi 4 повiдомлення, наприклад у разi четвертого вiдвантаження iз загальної кiлькостi намiчених одинадцяти вiдвантажень згiдно iз загальним повiдомленням, укажiть "4 з 11".

     Блоки 5, 6, 7. Укажiть повну назву, адресу, номери телефону i телефаксу кожного фактичного перевiзника, а також iм'я, адресу, номери телефону i телефаксу особи, з якою можна встановити зв'язок у будь-який час у разi виникнення будь-якої непередбаченої ситуацiї у ходi перевезення вантажу. Зазначте iнформацiю щодо першого перевiзника в блоцi 5, щодо другого - у блоцi 6 i щодо останнього - у блоцi 7. Якщо в перевезеннi бере участь бiльше трьох перевiзникiв, то вiдповiдну iнформацiю щодо кожного з них потрiбно викласти в додатку до документа про перевезення.

     Блоки 8, 9. Укажiть ту саму iнформацiю, що наводиться в блоках 8 та 9 повiдомлення.

     Блоки 10, 11, 12. Укажiть транспортнi засоби, що застосовуються, i, у вiдповiдних випадках, лiцензiйний чи реєстрацiйний номер транспортного засобу. Кожний наступний перевiзник (чи його представник) повинен пiдписати документ про перевезення при отриманнi вантажу. Перший перевiзник заповнює блок 10, другий - блок 11 i останнiй - блок 12. Якщо в перевезеннi бере участь бiльше трьох перевiзникiв, то вiдповiдну iнформацiю щодо кожного з них слiд викласти в додатку до документа про перевезення.

     Один примiрник пiдписаної форми залишається в експортера. З кожною наступною передачею вантажу iншому перевiзнику один примiрник пiдписаної форми залишається у попереднього перевiзника. Перша дата передачi має вiдповiдати датi фактичного початку транскордонного перевезення.

     Блоки 13, 14, 15, 16. Укажiть ту саму iнформацiю, що наведена у вiдповiдних блоках повiдомлення.

     Блок 17. Укажiть фактичну вагу (у кiлограмах) чи фактичний об'єм (у лiтрах) вантажу, що перевозиться, i, у разi можливостi, прикладiть копiї квитанцiй про зважування.

     Блок 18. Укажiть тип упаковки (коди див. на зворотному боцi форми) i число упаковок, з яких складається вантаж.

     Блок 19. Укажiть ту саму iнформацiю, яка наводиться у блоках 17, 18 i 19 повiдомлення.

     Блок 20. Укажiть застережнi заходи, якi потрiбно застосовувати при поводженнi з вантажем, наприклад iнструкцiю виробника з технiки безпеки щодо поводження з вiдходами для робiтникiв, включно з дiями у разi розливу, транспортнi аварiйнi картки. У разi потреби, слiд користуватися додатками.

     Блок 21. Укажiть фактичну дату початку перевезення. Ця дата має вiдповiдати першiй датi передачi вантажу, указанiй у блоцi 10.

     Блок 22. Пiд час вiдвантаження уповноважений представник експортера/виробника пiдписує документ про перевезення i проставляє в ньому дату. Прiзвище уповноваженого представника експортера/виробника також потрiбно зазначити великими лiтерами поруч з пiдписом.

     Слiд вiдзначити, що своїм пiдписом у заявi експортер i/чи виробник засвiдчує, що iнформацiя є повною i достовiрною, i що дiють письмовi контрактнi зобов'язання i необхiднi страховi чи iншi фiнансовi гарантiї. Вiн також засвiдчує, що вiд вiдповiдних компетентних органiв отримано письмову згоду.

     Блок 23. Заповнюється iмпортером чи особою, вiдповiдальною за утилiзацiю/видалення. Укажiть кiлькiсть отриманих вiдходiв у кiлограмах чи лiтрах, дату їх отримання, назву iмпортера i поставте пiдпис його уповноваженого представника. Прiзвище уповноваженого представника iмпортера також потрiбно зазначити великими лiтерами поруч з пiдписом. Укажiть також, прийнято чи не прийнято зазначений вантаж, вiдзначивши хрестиком вiдповiдний квадрат. Якщо вантаж з якоїсь причини не прийнято, то iмпортер повинен термiново зв'язатися iз своїм(и) компетентним(и) органом(ами).

     В iншому разi iмпортер чи особа, вiдповiдальна за утилiзацiю/видалення, (бажано протягом трьох робочих днiв) повинна направити пiдписанi копiї документа про перевезення експортеру i компетентному(им) органу(ам) країни експорту та iнших заiнтересованих країн. Оригiнал документа про перевезення повинен супроводжувати вантаж вiд початку перевезення до моменту отримання вiдходiв на об'єктi з утилiзацiї/видалення i має бути заповнений i пiдписаний перевiзником(ами), коли вiн передається вiд iмпортера особi, вiдповiдальнiй за утилiзацiю/видалення.

     Блок 24. Заповнюється уповноваженим представником особи, вiдповiдальної за утилiзацiю/видалення, пiсля отримання транскордонного вантажу вiдходiв. У цьому блоцi слiд зазначити кiлькiсть отриманих вiдходiв у кiлограмах чи лiтрах, дату отримання, назву особи, вiдповiдальної за утилiзацiю/видалення, i поставити пiдпис та зазначити поруч великими лiтерами прiзвище її уповноваженого представника. Укажiть також, прийнято чи не прийнято вантаж, вiдзначивши хрестиком вiдповiдний квадрат. Якщо вантаж з якоїсь причини не прийнято, то особа, вiдповiдальна за утилiзацiю/видалення, повинна термiново зв'язатися зi своїм(и) компетентним(и) органом(ами). Зазначте також дату завершення операцiї з утилiзацiї/видалення вiдходiв i метод утилiзацiї/видалення.

     Пiсля отримання вiдходiв особа, вiдповiдальна за утилiзацiю/видалення, повинна вручити пiдписаний примiрник документа про перевезення перевiзнику. Особа, вiдповiдальна за утилiзацiю/видалення, повинна також направити пiдписанi копiї документа про перевезення експортеру i компетентному органу країни експорту. Деякi країни вимагають, щоб це пiдтвердження видавалося протягом трьох робочих днiв i направлялося також iншим вiдповiдним компетентним органам. Оригiнал документа про перевезення, як правило, залишається в особи, вiдповiдальної за утилiзацiю/видалення.

     Блок 25. Заповнюється уповноваженим представником особи, вiдповiдальної за утилiзацiю/видалення, для пiдтвердження факту завершення операцiї з утилiзацiї/видалення вiдходiв. У цьому блоцi слiд зазначити дату завершення операцiї з утилiзацiї/видалення, назву особи, вiдповiдальної за утилiзацiю/видалення, i поставити пiдпис уповноваженого представника особи, вiдповiдальної за утилiзацiю/видалення. Прiзвище уповноваженого представника особи, вiдповiдальної за утилiзацiю/видалення, також має бути вказано великими лiтерами поруч з пiдписом.

     Пiдписанi примiрники форми iз заповненим блоком 25 повиннi направлятися експортеру i компетентному органу країни експорту. Деякi країни вимагають, щоб пiдтвердження факту утилiзацiї/видалення вiдходiв було дано протягом 180 днiв пiсля отримання вiдходiв i було направлено також iншим вiдповiдним компетентним органам. Оригiнал документа про перевезення, як правило, залишається в особи, вiдповiдальної за утилiзацiю/видалення.

     Блоки 26, 27, 28. (Зворотний бiк форми)

     Призначенi для митних служб у пунктах пропуску через державний кордон країн експорту, iмпорту i транзиту. Деякi країни вимагають, щоб митний пункт на дiлянцi кордону, де вiдходи залишають територiю країни, надсилав копiю документа про перевезення компетентному(им) органу(ам), який(i) видали згоду на експорт.

Начальник Управлiння вiдходiв Департаменту екологiчної безпеки О. Толстiков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України
вiд 16 жовтня 2000 р. N 165
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
2 листопада 2000 р. N 773/4994

IНСТРУКЦIЯ З ОТРИМАННЯ МIЖНАРОДНОГО КОДУ IДЕНТИФIКАЦIЇ ВIДХОДIВ(1)

     Iнструкцiя розроблена вiдповiдно до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120. Мiжнародний код iдентифiкацiї вiдходiв отримує експортер/повiдомник(2) при заповненнi блока 15 повiдомлення, форма якого наведена в додатку 3 до зазначеного Положення.

____________
(1) Вiдповiдає методам класифiкацiї, що наведенi в Резолюцiї Ради ОЕСР С(88)90-остаточна вiд 27 травня 1998 р.

(2) Згiдно з п. 6 зазначеного Положення повiдомником може бути: виробник вiдходiв, експортер, компетентний орган країни експорту (особа, призначена компетентним органом).

     Згiдно з п. 30 зазначеного Положення, для визначення i класифiкацiї небезпечних вiдходiв при їх транскордонному перевезеннi служить серiя iз шести таблиць:

     Таблиця 1. Причини, унаслiдок яких речовини, матерiали та предмети пiдлягають утилiзацiї/видаленню.

     Таблиця 2. Операцiї з видалення та утилiзацiї вiдходiв.

     Таблиця 3. Категорiї потенцiйно небезпечних вiдходiв.

     Таблиця 4. Складовi (елементи) потенцiйно небезпечних вiдходiв.

     Таблиця 5. Перелiк небезпечних властивостей.

     Таблиця 6. Види дiяльностi, якi призводять до утворення потенцiйно небезпечних вiдходiв.

     У таблицях 1 - 6 додатка до Iнструкцiї вказанi кодовi номери ОЕСР, якi у сукупностi забезпечують можливiсть надання повної характеристики небезпечних вiдходiв за допомогою Мiжнародного коду iдентифiкацiї вiдходiв (далi - МКIВ).

     Мiжнародний код iдентифiкацiї вiдходiв отримують таким чином:

     1. Виберiть з таблицi 1 одну або двi головнi причини в крайньому разi, унаслiдок яких вiдходи призначенi для утилiзацiї/видалення. Позначте цю причину (причини) символом Q... плюс кодовий номер (номери).

     2. Укажiть спосiб, обраний для утилiзацiї/видалення вiдходiв, узявши з таблицi 2 одну операцiю, яка найбiльш точно описуватиме подальшi змiни, якi вiдбуватимуться з вiдходами. Позначте її символом D... або R... плюс кодовий номер iз таблицi 2A або таблицi 2B (у залежностi вiд конкретного випадку).

     3. Визначте, чи є вiдходи рiдиною (L), шламом (P) або твердим тiлом (S). Порошки розглядаються як рiзновид твердих тiл.

     4. Iз таблицi 3 виберiть одну характерну ознаку-iдентифiкатор, яка найбiльш точно описує категорiю вiдходiв. Позначте цю ознаку символом L..., P..., або S... плюс кодовий номер.

     5. Вивчiть таблицю 4. Вiдходи чи мiстять, чи не мiстять один або бiльше з перелiчених у таблицi складових (елементiв). Якщо не мiстять, то поставте код CO. Якщо мiстять один елемент, то позначте вiдповiдний кодовий номер. Якщо вiдходи мiстять бiльше нiж один елемент, то потрiбно якомога точнiше видiлити групу з не бiльш як трьох елементiв у порядку зменшення ступеня небезпечностi.

     Вiдбiр у цю групу потрiбно зробити за якiсними ознаками i вiн має ґрунтуватися на квалiфiкованiй думцi того, хто виробляє цi вiдходи, проведення фiзичних вимiрiв при цьому не передбачається.

     6. Iз таблицi 5 виберiть одну або двi головнi в крайньому разi небезпечнi властивостi, якi характеризують вiдходи. Позначте їх символом H... плюс кодовий номер.

     7. Iз таблицi 6 виберiть один найбiльш характерний вид дiяльностi, у результатi якого виробляються данi вiдходи. Позначте символом A...плюс кодовий номер.

     8. Порядок Мiжнародного коду iдентифiкацiї вiдходiв такий самий, як i порядок таблиць 1 - 6. Основнi заголовки системи кодування вiдокремлюються подвiйними скiсними лiнiями. У тих випадках, коли для даного виду вiдходiв можна застосувати декiлька пунктiв вiдповiдної таблицi, для роздiлення кодiв кожного такого пункту використовується знак +.

Q_+_//D,R_L,P,S_C_+_+_//H_+_//A_

Додаток
до Iнструкцiї з отримання мiжнародного коду iдентифiкацiї вiдходiв

Таблиця 1

ПРИЧИНИ, УНАСЛIДОК ЯКИХ РЕЧОВИНИ, МАТЕРIАЛИ ТА ПРЕДМЕТИ ПIДЛЯГАЮТЬ УТИЛIЗАЦIЇ/ВИДАЛЕННЮ

     Речовини, матерiали та предмети пiдлягають утилiзацiї/видаленню, якщо вони є:

     Q1 Виробничими залишками, iншим чином не визначенi нижче.

     Q2 Продуктами, що не вiдповiдають технiчним умовам.

     Q3 Продуктами, у яких закiнчився термiн придатностi.

     Q4 Матерiалами, якi були пролитi, загубленi та iн., у тому числi забрудненi матерiали, обладнання тощо.

     Q5 Матерiалами, забрудненими внаслiдок запланованих чи навмисних дiй (наприклад, залишки пiсля операцiй очищення, пакувальнi матерiали тощо).

     Q6 Виробами, не придатними до використання (наприклад, вiдбракованi акумуляторнi батареї, вiдпрацьований каталiзатор тощо).

     Q7 Речовинами, що вже не виконують свого призначення належним чином (наприклад, забрудненi кислоти, забрудненi розчинники, вiдпрацьованi солi пiсля гартування тощо).

     Q8 Залишками вiд технологiчних процесiв (наприклад, шлаки, кубовi залишки тощо).

     Q9 Залишками вiд процесiв зниження рiвня забруднення (наприклад, шлами скрубберiв, пил вiд пиловловлювачiв, вiдпрацьованi фiльтри тощо).

     Q10 Залишками вiд операцiй металообробки/оздоблення (наприклад, токарна стружка, окалина тощо).

     Q11 Залишками вiд переробки сировини (наприклад, залишки видобутку корисних копалин, некондицiйнi нафтопродукти).

     Q12 Розбавленими (змiшаними) матерiалами (наприклад, масла, забрудненi полiхлорованими бiфенiлами (далi - ПХБ) тощо).

     Q13 Будь-якими матерiалами, речовинами чи продуктами, використання яких заборонено законом в країнi експорту.

     Q14 Продуктами, що не мають подальшого застосування (наприклад, сiльськогосподарськi, побутовi, канцелярськi, торговi вiдходи, покидьки тощо).

     Q15 Матерiалами, речовинами чи продуктами, що утворюються в результатi заходiв по оздоровленню забруднених земель.

     Q16 Будь-якими матерiалами, речовинами чи продуктами, якi їх виробник чи експортер оголошує вiдходами i якi не входять до вищенаведених категорiй.

Таблиця 2

ОПЕРАЦIЇ
з видалення та утилiзацiї вiдходiв(1)

____________
(1) Затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120 (додаток 1 до Положення).

А. Операцiї, якi не призводять до можливої рекуперацiї, рециркуляцiї, утилiзацiї, прямого повторного чи альтернативного використання вiдходiв

     Роздiл А охоплює всi подiбнi операцiї з видалення, якi здiйснюються на практицi, а саме:

     D1 Поховання в землi чи скидання на землю (наприклад, на звалище тощо).

     D2 Обробка ґрунту (наприклад, бiохiмiчне розкладення рiдких чи мулових вiдходiв у ґрунтi тощо).

     D3 Закачування на глибину (наприклад, уприскування вiдходiв вiдповiдної консистенцiї у свердловини, солянi куполи природних резервуарiв тощо).

     D4 Скидання у поверхневi водойми (наприклад, скидання рiдких або мулистих вiдходiв у котловани, ставки чи вiдстiйнi басейни тощо).

     D5 Скидання на спецiально обладнанi звалища (наприклад, скидання в окремi вiдсiки з прокладкою i поверхневим покриттям, якi iзолюють їх один вiд одного i вiд навколишнього середовища тощо).

     D6 Скидання у водойми, крiм морiв/океанiв.

     D7 Скидання у моря/океани, у тому числi поховання на морському днi.

     D8 Бiологiчне оброблення, не обумовлене в iнших роздiлах цього додатка, яке призводить до утворення кiнцевих сполук чи сумiшей, якi потiм видаляються будь-яким способом, зазначеним у роздiлi А.

     D9 Фiзико-хiмiчне оброблення, не обумовлене в iнших роздiлах цього додатка, яке призводить до утворення кiнцевих сполук чи сумiшей, якi потiм видаляються будь-яким способом, зазначеним у роздiлi А (наприклад, випарювання, сушiння, прожарювання, нейтралiзацiя, осаджування тощо).

     D10 Спалювання на сушi.

     D11 Спалювання в морi.

     D12 Постiйне зберiгання (наприклад у спецiальних контейнерах у шахтi тощо).

     D13 Змiшування чи перемiшування до початку будь-якої з операцiй, зазначених у роздiлi А.

     D14 Перепакування до початку будь-якої з операцiй, зазначених у роздiлi А.

     D15 Зберiгання до початку будь-якої з операцiй, зазначених у роздiлi А.

Б. Операцiї, якi можуть призвести до рекуперацiї, рециркуляцiї, утилiзацiї, прямого повторного чи альтернативного використання

     Роздiл Б охоплює всi подiбнi операцiї з матерiалами, якi визначенi як небезпечнi вiдходи чи вважаються такими i якi в iншому разi повиннi призначатися для операцiй, передбачених у роздiлi А:

     R1 Використання у виглядi палива (крiм безпосереднього спалювання) чи iншим чином для отримання енергiї.

     R2 Утилiзацiя/регенерацiя розчинникiв.

     R3 Рециркуляцiя/утилiзацiя органiчних речовин, що не застосовуються як розчинники.

     R4 Рециркуляцiя/утилiзацiя металiв та їх сполук.

     R5 Рециркуляцiя/утилiзацiя iнших неорганiчних матерiалiв.

     R6 Регенерацiя кислот та основ.

     R7 Рекуперацiя компонентiв, що використовуються для зменшення забруднення.

     R8 Рекуперацiя компонентiв каталiзаторiв.

     R9 Повторна перегонка використаних нафтопродуктiв чи iнше повторне їх використання.

     R10 Обробка ґрунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи полiпшує екологiчну обстановку.

     R11 Використання вiдходiв будь-яких операцiй пiд номерами R1 - R10.

     R12 Обмiн вiдходами для здiйснення операцiй пiд номерами R1 - R11.

     R13 Акумулювання матерiалу для здiйснення будь-якої операцiї, зазначеної у роздiлi Б.

Таблиця 3

Категорiї потенцiйно небезпечних вiдходiв (у залежностi вiд їх природи чи активностi вiдходи можуть бути рiдкими, густими чи твердими)

     Вiдходи, якi включають:

     1. Речовини пiсля анатомiчних дослiджень, вiдходи клiнiк чи лiкарень.

     2. Фармацевтичнi, медичнi та ветеринарнi препарати.

     3. Консерванти деревини.

     4. Бiоциди та фiтофармацевтичнi речовини.

     5. Залишки речовин, якi використовувалися як розчинники.

     6. Галогеноорганiчнi речовини, що не застосовуються як розчинники, крiм iнертних полiмерних матерiалiв.

     7. Солi, що мiстять цiанiди i застосовуються в термiчному процесi вiдпускання.

     8. Мiнеральнi мастила та мастильнi речовини (наприклад, шлами, якi утворюються унаслiдок рiзання тощо).

     9. Сумiшi масла/вода та вуглеводнi/вода, емульсiї.

     10. Речовини, що мiстять полiхлорованi бiфенiли (далi - ПХБ) та/чи полiхлорованi терфенiли (далi - ПХТ) (наприклад, дiелектрики тощо).

     11. Смолистi матерiали, якi утворюються унаслiдок очищення, перегонки чи будь-якого пiролiзного оброблення (наприклад, кубовi залишки пiсля перегонки тощо).

     12. Чорнила, барвники, пiгменти, фарби, лаки, полiтури.

     13. Смоли, латекси, пластифiкатори, клеї/в'яжучi речовини.

     14. Неiдентифiкованi та/або новi хiмiчнi речовини, якi утворюються в результатi дослiджень, пошуку чи навчання i вплив яких на людину чи довкiлля невiдомий (наприклад, лабораторнi залишки тощо).

     15. Пiротехнiчнi та iншi вибуховi речовини.

     16. Фотохiмiкати та матерiали фотооброблення.

     17. Будь-який матерiал, забруднений будь-яким аналогом полiхлордибензофурану.

     18. Будь-який матерiал, забруднений будь-яким аналогом полiхлордибензо-п-дiоксину.

     Нижченаведенi вiдходи, якi мiстять будь-який iз складових елементiв з таблицi 4:

     19. Твариннi чи рослиннi мила, жири, вiск.

     20. Негалогенованi органiчнi речовини, що не використовуються як розчинники.

     21. Неорганiчнi речовини без металiв чи сполук металiв.

     22. Зола та/чи шлак.

     23. Ґрунт, пiсок та глина, включно з вийнятим ґрунтом.

     24. Нецiанiднi солi термiчного процесу вiдпускання.

     25. Металевий пил, порошок.

     26. Вiдпрацьованi каталiтичнi матерiали.

     27. Рiдини чи шлами, якi мiстять метали чи сполуки металiв.

     28. Залишки вiд операцiй з контролю над забрудненням (наприклад, пил з пиловлювачiв тощо), за винятком пунктiв 29, 30, 33.

     29. Скрубберний шлам.

     30. Шлами з установок з очищення води.

     31. Залишки пiсля декарбонiзацiї.

     32. Залишки пiсля iонообмiнних процесiв.

     33. Водоочиснi шлами, необробленi або непридатнi для застосування у сiльському господарствi.

     34. Залишки пiсля очищення резервуарiв та/чи апаратури.

     35. Забруднена апаратура.

     36. Забрудненi упаковки (наприклад, використанi газовi балончики тощо), що мiстять один чи декiлька складових (елементiв), зазначених у таблицi 4.

     37. Батареї та iншi електричнi елементи.

     38. Олiї рослинного походження.

     39. Матерiали, що утворюються при роздiльному збираннi побутових вiдходiв.

     40. Будь-якi iншi вiдходи, що мiстять будь-який iз складових (елементiв), зазначених у таблицi 4.

Таблиця 4

СКЛАДОВI (ЕЛЕМЕНТИ) ПОТЕНЦIЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ВIДХОДIВ

Кодовий
номер
Складовi (елементи)(1)
C1 Берилiй, сполуки берилiю [Y20].
C2 Сполуки ванадiю.
C3 Сполуки шестивалентного хрому [Y21].
C4 Сполуки кобальту.
C5 Сполуки нiкелю.
C6 Сполуки мiдi [Y22].
C7 Сполуки цинку [Y23].
C8 Арсен, сполуки арсену [Y24].
C9 Селен, сполуки селену [Y25].
C10 Сполуки срiбла.
C11 Кадмiй, сполуки кадмiю [Y26].
C12 Сполуки олова.
C13 Сурма, сполуки сурми [Y27].
C14 Телур, сполуки телуру [Y28].
C15 Барiй, сполуки барiю, за винятком сульфату барiю.
C16 Ртуть, сполуки ртутi [Y29].
C17 Талiй, сполуки талiю [Y30].
C18 Свинець, сполуки свинцю [Y31].
C19 Неорганiчнi сульфiди.
C20 Неорганiчнi сполуки фтору, за винятком фториду кальцiю [Y32].
C21 Неорганiчнi цiанiди [Y33].
C22 Такi лужнi або лужноземельнi метали: лiтiй, натрiй, калiй, кальцiй, магнiй у незв'язанiй формi.
C23 Розчини кислот або кислоти у твердому станi [Y34].
C24 Основнi розчини або основи у твердому станi [Y35].
C25 Азбест (пил i волокна) [Y36].
C26 Органiчнi сполуки фосфору [Y37].
C27 Карбонiли металiв [Y19].
C28 Пероксиди.
C29 Солi хлорнуватої кислоти.
C30 Солi хлорної кислоти.
C31 Солi азотної кислоти.
C32 Вiдпрацьованi речовини i вироби, якi мiстять ПХБ та/або ПХТ та/або полiбромованi бiфенiли (далi - ПББ) чи їх домiшки [Y10].
C33 Фармацевтичнi або ветеринарнi препарати.
C34 Бiоциди i фiтофармацевтичнi речовини.
C35 Речовини, що iнфiкують.
C36 Креозоти.
C37 Iзоцiанати.
C38 Органiчнi цiанiди [Y38].
C39 Феноли, фенольнi сполуки, включно з хлорфенолом [Y39].
C40 Ефiри [Y40].
C41 Галогенованi органiчнi розчинники [Y41]
C42 Органiчнi розчинники, за винятком галогенованих розчинникiв [Y42].
C43 Галогеноорганiчнi сполуки, за винятком речовин, згаданих у цiй таблицi [Y45].
C44 Ароматичнi сполуки, полiциклiчнi i гетероциклiчнi органiчнi сполуки.
C45 Органiчнi азотнi сполуки, на зразок алiфатичних амiнiв.
C46 Органiчнi азотнi сполуки, на зразок ароматичних амiнiв.
C47 Речовини вибухового характеру.
C48 Органiчнi сполуки сiрки.
C49 Будь-який матерiал, забруднений будь-якою сполукою, на зразок полiхлорованого дибензофурану [Y43].
C50 Будь-який матерiал, забруднений будь-якою сполукою, на зразок полiхлорованого дибензо-п-дiоксину [Y44].
C51 Вуглеводнi та їх кисневi, азотнi i/або сiрчанi сполуки, якнебудь iнакше не врахованi у таблицi 4.

___________
(1) У дужках зазначається номер Y згiдно з додатком I до Базельської конвенцiї.

Таблиця 5

ПЕРЕЛIК НЕБЕЗПЕЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ(1)

Клас
ООН(2)
Кодовий
номер
Властивiсть
1 H1 Вибуховi речовини
Вибуховi речовини чи вiдходи - це твердi або рiдкi речовини чи вiдходи (або сумiш речовин чи вiдходiв), якi самi по собi здатнi до хiмiчної реакцiї з видiленням газiв такої температури i тиску, i з такою швидкiстю, що призводить до пошкодження оточуючих предметiв.
3 H3 Вогненебезпечнi рiдини
Термiн "вогненебезпечнi" рiвнозначний термiну "легкозаймистi"
Вогненебезпечними є рiдини, сумiшi рiдин або рiдини, що мiстять твердi речовини в розчинi чи суспензiї (наприклад: фарби, полiтури, лаки тощо, крiм речовин чи вiдходiв, класифiкованих iнакше, згiдно з їх небезпечними властивостями), якi видiляють вогненебезпечнi пари, при температурi не вище 60,5° C при випробуваннi в замкнутiй посудинi або не вище 65,6” C при випробуваннi у вiдкритiй посудинi. (Результати, одержанi при випробуваннях у закритiй чи вiдкритiй посудинi, не можуть бути точно спiвставленi i навiть окремi результати, отриманi одним i тим же методом, часто вiдрiзняються один вiд одного, отже норми, у яких цифри не збiгаються з наведеними вище, залишаються в контекстi даного визначення).
4.1 H4.1 Вогненебезпечнi твердi речовини
Твердi речовини або твердi вiдходи, окрiм класифiкованих як вибуховi, якi в умовах, що виникають при транспортуваннi, здатнi легко займатися, або можуть при тертi викликати чи посилювати пожежу.
4.2 H4.2 Речовини або вiдходи, здатнi самозайматися
Речовини або вiдходи, якi здатнi спонтанно розiгрiватися за нормальних умов перевезення чи нагрiватися при контактi з повiтрям, а потiм займатися.
4.3 H4.3 Речовини або вiдходи, що видiляють вогненебезпечнi гази при взаємодiї з водою
Речовини або вiдходи, якi при взаємодiї з водою здатнi самозайматися чи видiляти легкозаймистi гази в небезпечних кiлькостях.
5.1 H5.1 Окислювальнi речовини
Речовини чи вiдходи, якi самi по собi не обов'язково горючi, але якi за рахунок видiлення кисню можуть спричинити загоряння iнших матерiалiв.
5.2 H5.2 Органiчнi пероксиди
Органiчнi речовини чи вiдходи, що мiстять бiвалентну групу -O-O-, є термiчно нестiйкими речовинами, якi схильнi до екзотермiчного самоприскорювального розкладу.
6.1 H6.1 Отруйнi (сильнодiючi) речовини
Речовини чи вiдходи, якi, потрапляючи в середину органiзму через органи дихання, травлення або через шкiру, здатнi викликати смерть людини чи справляти на неї сильний негативний вплив.
6.2 H6.2 Речовини, що iнфiкують
Речовини чи вiдходи, що мiстять життєздатнi мiкроорганiзми чи їх токсини, якi можуть викликати захворювання у тварин чи людей.
8 H8 Корозiйнi речовини
Речовини чи вiдходи, якi шляхом хiмiчного впливу можуть при безпосередньому контактi спричинити серйознi пошкодження живої тканини, чи у разi витiкання можуть призвести до пошкодження i навiть руйнування iнших вантажiв чи транспортних засобiв; вони також можуть спричинити iншi види небезпеки.
9 H10 Видiлення токсичних газiв при контактi з повiтрям чи водою
Речовини чи вiдходи, якi при взаємодiї з повiтрям чи водою можуть видiляти токсичнi гази в небезпечних об'ємах.
9 H11 Токсичнi речовини (що викликають затяжнi чи хронiчнi захворювання)
Речовини чи вiдходи, якi при проникненнi в середину органiзму через органи дихання, травлення або через шкiру можуть викликати затяжнi чи хронiчнi захворювання, включаючи раковi захворювання.
9 H12 Екотоксичнi речовини
Речовини чи вiдходи, якi в разi попадання в навколишнє середовище справляють (одразу чи згодом) шкiдливий вплив на навколишнє середовище в результатi бiоакумулювання i/або мають токсичний вплив на бiотичнi системи.
9 H13 Речовини, здатнi якимось чином пiсля видалення утворювати iншi матерiали, наприклад, шляхом вилуговування, причому цi матерiали мають будь-якi iз зазначених вище властивостей.

____________
(1) Вiдповiдає перелiку, наведеному у додатку III до Базельської конвенцiї.

(2) Вiдповiдає системi класифiкацiї небезпечних властивостей, що наведена в Рекомендацiях ООН з перевезення небезпечних вантажiв (ST/SG/AC.10/1/Rev.5, OOH, Нью Йорк, 1998 р.).

Таблиця 6

ВИДИ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI ПРИЗВОДЯТЬ ДО УТВОРЕННЯ ПОТЕНЦIЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ВIДХОДIВ

     Сiльське господарство - сiльськогосподарське виробництво

Сiльське господарство - сiльськогосподарське виробництво

  A100 Сiльське господарство, лiсове господарство.

     A101 Землеробство.

     A102 Тваринництво.

     A103 Благоустрiй лiсових територiй та експлуатацiя лiсових ресурсiв (лiсозаготiвля).

  A110 Продукти тваринного та рослинного походження з продовольчого сектора.

     A111 М'ясопереробна промисловiсть, бойнi, скотобiйний сектор.

     A112 Молочна промисловiсть.

     A113 Виробництво тваринних та рослинних масел та жирiв.

     A114 Виробництво цукру.

     A115 Iншi види виробництва.

  A120 Виробництво напоїв.

     A121 Перегiн питного та iнших спиртiв.

     A122 Виготовлення пива.

     A123 Виробництво iнших напоїв.

  A130 Виробництво кормiв для тварин.

Енергетика

  A150 Вугiльна промисловiсть.

     A151 Збагачення вугiлля та виробництво похiдних продуктiв.

     A152 Операцiї коксування.

  A160 Нафтова промисловiсть.

     A161 Видобування нафти та природного газу.

     A162 Переробка нафти.

     A163 Зберiгання нафти i продуктiв, що отримують при переробцi природного газу.

  A170 Виробництво електроенергiї.

     A171 Теплоелектроцентралi.

     A172 Гiдроелектростанцiї.

     A173 Атомнi електростанцiї.

     A174 Iншi електростанцiї.

  A180 Водопостачання.

Металургiя, машинобудування i електротехнiка

  A200 Видобування руди.

  A210 Чорна металургiя.

     A211 Виробництво чавуну (коксовi печi).

     A212 Виробництво нерафiнованої сталi (у зливках).

     A213 Первинне перетворення сталi (прокатнi стани).

  A220 Кольорова металургiя.

     A221 Виробництво глинозему.

     A222 Металургiйне виробництво алюмiнiю.

     A223 Металургiйне виробництво свинцю i цинку.

     A224 Металургiйне виробництво дорогоцiнних металiв.

     A225 Металургiйне виробництво iнших кольорових металiв.

     A226 Промисловiсть феросплавiв.

     A227 Виробництво електродiв.

  A230 Ливарне виробництво та металообробка.

     A231 Ливарне виробництво чорних металiв.

     A232 Ливарне виробництво кольорових металiв.

     A233 Металообробка (не включаючи механiчну обробку).

  A240 Машинобудiвне, електротехнiчне та електронне виробництво.

     A241 Механiчна обробка.

     A242 Термообробка.

     A243 Обробка поверхонь.

     A244 Нанесення фарби.

     A245 Збирання, монтаж проводки.

     A246 Виробництво батарей та сухих елементiв.

     A247 Виробництво електричних проводiв та кабелiв (лакування, нанесення гальванiчних покриттiв, iзоляцiї).

     A248 Виробництво електронних комплектуючих елементiв.

Неруднi мiнерали - матерiали, керамiка, скло

  A260 Видобування нерудних мiнералiв пiдземним i вiдкритим способами.

  A270 Будiвельнi матерiали, керамiка, скло.

     A271 Виробництво вапна, цементу та будiвельного гiпсу.

     A272 Виготовлення керамiчних виробiв.

     A273 Виготовлення виробiв, що мiстять азбестоцемент.

     A274 Виробництво iнших будiвельних матерiалiв.

     A275 Виробництво скла.

  A280 Будiвництво, будiвельнi майданчики, благоустрiй територiй.

Виробництво первинних хiмiчних речовин

  A300 Виробництво первинних хiмiчних речовин i вихiдних хiмiчних матерiалiв.

     A301 Виробництво хлору.

     A351 Виробництво добрив.

     A401 Iншi виробництва первинних неорганiчних промислових хiмiчних речовин.

     A451 Нафтова та вугiльна промисловiсть.

     A501 Виробництво вихiдних пластмас.

     A551 Iншi виробництва первинних органiчних хiмiчних речовин.

     A601 Хiмiчна обробка жирiв; виробництво вихiдних речовин для мийних засобiв.

     A651 Виробництво фармацевтичних препаратiв, пестицидiв, бiоцидiв, гербiцидiв.

     A669 Iншi виробництва кiнцевих хiмiчних продуктiв.

Виробництво виробiв на основi первинних хiмiчних речовин

  A700 Виробництво чорнил, лакiв, фарб, клею.

     A701 Виробництво чорнил.

     A702 Виробництво фарб.

     A703 Виробництво лакiв.

     A704 Виробництво клею.

  A710 Виготовлення фотоматерiалiв.

     A711 Виробництво фоточутливих пластин.

     A712 Виробництво продуктiв для фотообробки.

  A720 Парфумерне виробництво i виробництво мила та мийних засобiв.

     A721 Виробництво мила.

     A722 Виробництво мийних засобiв.

     A723 Виробництво парфумерної продукцiї.

  A730 Гумовi i пластмасовi вироби.

     A731 Гумотехнiчне виробництво.

     A732 Кiнцевi пластмасовi матерiали.

  A740 Виготовлення виробiв на основi азбесту.

  A750 Виробництво пороху та вибухових речовин.

Текстильне та шкiряне виробництво, деревообробне та меблеве виробництво

  A760 Текстильне та швацьке виробництво.

     A761 Розчiсування гребенем та прочiсування текстильних волокон

     A762 Сукання ниток, прядiння, ткацтво.

     A763 Вибiлювання, фарбування, набивка.

     A764 Швацьке виробництво.

  A770 Шкiряне виробництво, вичинка шкури.

     A771 Дубильне виробництво.

     A772 Кушнiрське виробництво.

     A773 Виробництво взуття та iнших виробiв iз шкiри.

  A780 Деревооброблення та виробництво меблiв.

     A781 Лiсопильня, виробництво дерев'яних панелей.

     A782 Виробництво продукцiї з дерева, меблi.

  A790 Рiзноманiтнi спорiдненi виробництва.

Папiр, картон, полiграфiя

  A800 Виробництво паперу, картону.

     A801 Виробництво целюлози.

     A802 Виробництво паперу, картону.

     A803 Готовi вироби з паперу i картону.

  A810 Друкована продукцiя, видавнича справа, фотолабораторiї.

     A811 Друкована продукцiя, видавнича справа.

     A812 Фотолабораторiї.

Комерцiйнi послуги

  A820 Пральнi та з вибiлювання i фарбування.

  A830 Пiдприємництво.

  A840 Транспорт, продаж автомобiлiв i ремонтнi послуги.

     A841 Продаж автомобiлiв, ремонт автомобiлiв.

     A842 Перевезення.

  A850 Готелi, кафе, ресторани.

Послуги загального типу

  A860 Охорона здоров'я.

     A861 Охорона здоров'я (лiкарнi, полiклiнiки, диспансери, лабораторiї).

  A870 Науковi дослiдження.

     A871 Науковi дослiдження (у тому числi науково-дослiднi лабораторiї).

  A880 Адмiнiстративна дiяльнiсть, заклади.

Побутовий сектор

  A890 Побутовий сектор.

Боротьба iз забрудненням навколишнього середовища (довкiлля). Лiквiдацiя вiдходiв

  A900 Прибирання та утримання мiсць громадського користування.

     A910 Мiськi водоочиснi споруди.

  A920 Оброблення мiських побутових вiдходiв.

  A930 Оброблення промислових стокiв та вiдходiв.

     A931 Спалювання.

     A932 Фiзико-хiмiчне оброблення.

     A933 Бiологiчне оброблення.

     A934 Тверднення вiдходiв.

     A935 Збiр та/чи попереднє оброблення вiдходiв.

     A936 Видалення на поверхнi або пiд землею.

Вiдновлення - утилiзацiя

  A940 Роботи з вiдновлення.

     A941 Регенерацiя мастил.

     A942 Регенерацiя розчинникiв.

     A943 Регенерацiя iонообмiнних смол.

  A950 Роботи з утилiзацiї.

Начальник Управлiння вiдходiв Департаменту екологiчної безпеки О. Толстiков
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.