КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 13 липня 2000 р. N 1120


Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням i Жовтого та Зеленого перелiкiв вiдходiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 вересня 2000 року N 1481,
вiд 11 жовтня 2002 року N 1518,
вiд 7 серпня 2013 року N 544,
вiд 16 грудня 2015 року N 1173,
вiд 21 листопада 2018 року N 1212,
вiд 4 грудня 2019 року N 1065,
вiд 9 вересня 2020 року N 826

     На виконання мiжнародних зобов'язань України, що випливають з її участi у Базельськiй конвенцiї про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх видаленням (1989 р.) та з метою забезпечення дотримання вимог екологiчної безпеки пiд час транскордонних перевезень небезпечних вiдходiв Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням;

     Жовтий перелiк вiдходiв;

     Зелений перелiк вiдходiв.

     2. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 1997 р. N 1016 "Про впорядкування контролю за транскордонним перевезенням вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 38, с. 16).

     Дозволи на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв, отриманi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 1997 р. N 1016, є чинними в межах термiнiв, на якi вони були виданi.

     3. Ця постанова набирає чинностi з 1 вересня 2000 року.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЮЩЕНКО

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 липня 2000 р. N 1120

ПОЛОЖЕННЯ
про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням

(У текстi Положення слово "Мiнекоресурсiв" замiнено словом "Мiнприроди" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 року N 544)

(У текстi Положення слово "Мiнприроди" замiнено словом "Мiнекоенерго" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 року N 1065)

(У текстi Положення слово "Мiнекоенерго" замiнено словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 вересня 2020 року N 826)

Загальна частина

     1. Це Положення визначає порядок здiйснення державного контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням пiд час їх експорту з України, iмпорту в Україну чи транзиту через територiю України.

     2. Термiни, що вживаються в цьому Положеннi, мають таке значення:

вiдходи - будь-якi речовини, матерiали i предмети, що утворюються у процесi людської дiяльностi i не мають подальшого використання за мiсцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилiзацiї чи видалення;
небезпечнi вiдходи - вiдходи, включенi до роздiлу А Жовтого перелiку вiдходiв, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, i мають одну чи бiльше небезпечних властивостей, наведених у перелiку небезпечних властивостей, що затверджується Мiндовкiллям, та до Зеленого перелiку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, у разi, коли вони мiстять матерiали, наведенi у додатку 2 до цього Положення, в таких кiлькостях, що можуть виявляти небезпечнi властивостi, наведенi у зазначеному вище перелiку небезпечних властивостей;
транскордонне перевезення - будь-яке перемiщення вiдходiв з району, який перебуває пiд нацiональною юрисдикцiєю однiєї держави, у район чи через район, який перебуває пiд нацiональною юрисдикцiєю iншої держави, або у район чи через район, який не перебуває пiд юрисдикцiєю будь-якої держави, за умови, що таке перевезення стосується,принаймнi, двох держав;
компетентний орган - спецiально уповноважений державний орган, який забезпечує виконання положень Базельської конвенцiї про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх видаленням (далi - Базельська конвенцiя);
поводження з вiдходами - збирання, перевезення, зберiгання, оброблення, утилiзацiя i видалення вiдходiв, включаючи контроль за цими операцiями та нагляд за мiсцями утилiзацiї/видалення;
видалення - будь-яка операцiя, зазначена у роздiлi А додатка 1 до цього Положення;
утилiзацiя - будь-яка операцiя, зазначена у роздiлi Б додатка 1 до цього Положення;
екологiчно обгрунтоване поводження - вжиття всiх практично можливих заходiв для забезпечення захисту довкiлля та здоров'я людини вiд можливого негативного впливу пiд час поводження з вiдходами;
санкцiонованi об'єкти для утилiзацiї/ видалення - об'єкти для утилiзацiї або видалення вiдходiв, на експлуатацiю яких з цiєю метою отримано письмовий дозвiл або лiцензiю спецiально уповноважених органiв;
виробник вiдходiв - будь-яка особа, дiяльнiсть якої призводить до утворення вiдходiв, або, якщо ця особа невiдома, то особа, яка володiє цими вiдходами та/або здiйснює над ними контроль;
особа - будь-яка фiзична чи юридична особа;
iмпорт вiдходiв - будь-яке ввезення вiдходiв на нацiональну територiю з iнших причин, нiж транзит;
транзит вiдходiв - безперервне перевезення вiдходiв вiд одного кордону нацiональної територiї до iншого без зберiгання, за винятком зберiгання, обумовленого технологiчним процесом перевезення вiдходiв;
експорт вiдходiв - будь-яке вивезення вiдходiв за межi нацiональної територiї з iнших причин, нiж транзит;
реiмпорт вiдходiв - ввезення на нацiональну територiю ранiше експортованих за її межi вiдходiв;
особа, що вiдповiдає за утилiзацiю/ видалення - будь-яка особа, якiй вiдвантажуються вiдходи i яка здiйснює їх утилiзацiю/видалення;
iмпортер - будь-яка особа, яка перебуває пiд юрисдикцiєю держави iмпорту та здiйснює iмпорт вiдходiв;
експортер - будь-яка особа, яка перебуває пiд юрисдикцiєю держави експорту та здiйснює експорт вiдходiв;
перевiзник - будь-яка особа, яка здiйснює транспортування вiдходiв;
заiнтересована держава - будь-яка держава експорту, iмпорту чи транзиту вiдходiв.
(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.10.2002р. N 1518)

     3. Функцiї компетентного органу з питань контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням в Українi виконує Мiндовкiлля.

     Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката) письмової згоди (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

(пункт 3 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     4. Дiя пунктiв 6 - 33 цього Положення поширюється на такi вiдходи, що є об'єктом транскордонного перевезення:

     а) небезпечнi вiдходи, що включенi до роздiлу А Жовтого перелiку вiдходiв;

     б) вiдходи, якi потребують окремого розгляду, що включенi до роздiлу Б Жовтого перелiку вiдходiв;

     в) вiдходи, що включенi до Зеленого перелiку вiдходiв i є об'єктом транскордонного перевезення, у разi, коли вони мiстять матерiали, наведенi у додатку 2 до цього Положення, в таких кiлькостях, що можуть виявляти небезпечнi властивостi, наведенi у перелiку небезпечних властивостей (затверджується Мiндовкiллям), а також якщо транскордоннi перевезення таких вiдходiв пiдпадають пiд державне регулювання у заiнтересованих державах.

     В iнших випадках вiдходи, що включенi до Зеленого перелiку вiдходiв, не пiдпадають пiд дiю пунктiв 6 - 33 цього Положення.

     Висновок щодо того, чи пiдпадають вiдходи Зеленого перелiку вiдходiв, якi є об'єктом експорту або iмпорту, пiд дiю пунктiв 6 - 33 цього Положення, чи не пiдпадають, надає Мiндовкiлля.

     Транскордоннi перевезення вiдходiв, що включенi до Зеленого перелiку вiдходiв i вiдповiдно не пiдпадають пiд дiю пунктiв 6 - 33 цього Положення, пiд час їх транзиту через територiю України, здiйснюються вiдповiдно до iснуючих заходiв контролю, якi звичайно застосовуються пiд час торговельних операцiй. Вiдсутнiсть у вiдходах небезпечних складникiв має пiдтверджуватися вiдповiдним документом, що супроводжує транскордоннi перевезення вiдходiв.

     Транскордонне перевезення вiдходiв як вторинної сировини, для яких Кабiнетом Мiнiстрiв України встановлено квоти на ввезення в Україну для утилiзацiї, допускається тiльки в межах таких квот та за умови вiдповiдного пiдтвердження.

(пункт 4 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.10.2002р. N 1518)

     5. Дiя пунктiв 6 - 33 цього Положення не поширюється також на небезпечнi вiдходи, що iмпортуються з метою проведення дослiджень у кiлькостях, якi не можуть вплинути на стан здоров'я людини та навколишнього природного середовища.

     6. Контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням (додаток 1 до цього Положення) базується на процедурi письмового повiдомлення компетентних органiв заiнтересованих держав про будь-яке транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв i отримання вiд них письмової згоди на здiйснення перевезення.

     Повiдомником може бути:

     виробник вiдходiв;

     експортер;

     компетентний орган держави експорту (особа, призначена компетентним органом).

     Основними документами, що застосовуються у процедурi повiдомлення та для отримання письмової згоди на перевезення, а також для супроводження транскордонних перевезень небезпечних вiдходiв, є повiдомлення, у якому засвiдчується згода на транскордонне перевезення (додаток 3 до цього Положення), i документ про перевезення, у якому засвiдчується факт вiдвантаження, проходження пунктiв пропуску через державний кордон, отримання одержувачем i завершення утилiзацiї/видалення вiдходiв (додаток 4 до цього Положення).

     Iнструкцiю щодо заповнення цих документiв затверджує Мiндовкiлля.

Експорт небезпечних вiдходiв

     7. Експортер, який має намiр експортувати небезпечнi вiдходи, звертається до Мiндовкiлля з офiцiйним листом щонайменше за 70 днiв до запланованої дати їх першого перевезення i подає необхiдну кiлькiсть заповнених бланкiв повiдомлення (примiрники, призначенi для компетентних органiв держав iмпорту i транзиту заповнюються мовою, прийнятною для цих держав) та додатково:

     а) пiдтвердження наявностi в експортера лiцензiї на здiйснення вiдповiдних операцiй поводження з небезпечними вiдходами, запропонованими для експорту, та на їх транскордонне перевезення;

     б) вiдомостi про походження i склад вiдходiв, а у разi потреби (на запит Мiндовкiлля) протокол аналiзу;

     в) вiдомостi про особу, що вiдповiдає за утилiзацiю/видалення (опис способу утилiзацiї/видалення, потужнiсть i мiсцезнаходження санкцiонованого об'єкта, термiн дiї дозволу на його експлуатацiю);

     г) нотарiально засвiдчену копiю контракту мiж експортером та особою, що вiдповiдає за утилiзацiю/видалення, в якому зазначено методи екологiчно обгрунтованого поводження з вiдходами i який має мiстити такi вiдомостi:

     зобов'язання сторiн щодо вiдповiдальностi за будь-якi несприятливi наслiдки в результатi подання неправильних вiдомостей, неправильного поводження з вiдходами, аварiй або iнших непередбачених подiй, у тому числi за здiйснення альтернативних заходiв з утилiзацiї/видалення вiдходiв екологiчно обгрунтованим способом або реiмпорту вiдходiв у разi неможливостi виконання первiсних умов контракту;

     зобов'язання особи, що вiдповiдає за утилiзацiю/видалення, про пiдтвердження отримання вiдходiв протягом трьох робочих днiв (тобто надсилання експортеру та компетентним органам заiнтересованих держав копiї вiдповiдно заповненого документа про перевезення);

     зобов'язання особи, що вiдповiдає за утилiзацiю/видалення, про пiдтвердження закiнчення операцiй з утилiзацiї/видалення вiдходiв протягом 180 днiв пiсля отримання вiдходiв (тобто надсилання експортеру та компетентним органам заiнтересованих держав копiї вiдповiдно заповненого документа про перевезення);

     ґ) опис шляху транспортування вiдходiв;

     д) вiдомостi про страхування вiдповiдальностi експортера щодо вiдшкодування шкоди, якої може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi i навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення небезпечних вiдходiв;

     8. Пункт 8 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     9. Мiндовкiлля надсилає або доручає експортеру надiслати повiдомлення компетентним органам заiнтересованих держав.

     10. Експорт небезпечних вiдходiв не дозволяється:

     а) у будь-який пункт на пiвдень вiд 60 град. пiвденної широти;

     б) до будь-якої держави, яка заборонила iмпорт таких вiдходiв i повiдомила про це Україну;

     в) до будь-якої держави, яка не є Стороною Базельської конвенцiї, якщо з нею не укладено вiдповiдну мiжнародну угоду щодо транскордонних перевезень небезпечних вiдходiв;

     г) до будь-якої держави, якщо є пiдстави вважати, що утилiзацiя/видалення таких вiдходiв не буде здiйснюватися екологiчно обгрунтованим способом;

     ґ) до будь-якої держави, яка не дала письмової згоди на iмпорт таких вiдходiв.

     11. Експорт небезпечних вiдходiв дозволяється у разi, коли в Українi немає технiчних можливостей i необхiдних потужностей для видалення таких вiдходiв екологiчно обґрунтованим способом (у разi, коли небезпечнi вiдходи експортуються з метою видалення) або такi вiдходи використовуються як вторинна сировина у державi iмпорту.

     Наявнiсть в Українi потужностей для утилiзацiї небезпечних вiдходiв (операцiї R1 - R13 роздiлу Б додатка 1 до цього Положення) не може бути перешкодою для прийняття рiшення про експорт небезпечних вiдходiв з метою їх видалення (операцiї D1 - D15 роздiлу А додатка 1 до цього Положення).

(пункт 11 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.11.2018р. N 1212)

     Наявнiсть в Українi потужностей для видалення небезпечних вiдходiв (операцiї D1 - D15 роздiлу А додатка 1 до цього Положення) не може бути перешкодою для прийняття рiшення про експорт небезпечних вiдходiв з метою їх утилiзацiї (операцiї R1 - R13 роздiлу Б додатка 1 до цього Положення).

(пункт 11 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.11.2018р. N 1212)

     12. У разi коли експорт дозволяється вiдповiдно до пункту 11, Мiндовкiлля може дати згоду на експорт вiдходiв за таких умов:

     а) контракт мiж експортером та особою, вiдповiдальною за утилiзацiю/видалення, вiдповiдає вимогам екологiчно обгрунтованого поводження з вiдходами i мiстить необхiднi зобов'язання сторiн;

     б) тара, маркування та транспортування вiдповiдають вимогам визнаних мiжнародних норм, стандартiв i практики;

     в) оформлено (заповнено пункти 1, 2, 5 - 9, 13 - 16, 19, 20) документ про перевезення;

     г) пiдтверджено забезпеченiсть страхуванням вiдповiдальностi експортера щодо вiдшкодування шкоди, якої може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi i навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення небезпечних вiдходiв;

     ґ) експортер отримав письмову згоду на транскордонне перевезення вiдходiв вiд компетентних органiв заiнтересованих держав (якщо держава транзиту не має практики надання письмової згоди за таких обставин або зняла вимогу про надання письмової згоди, через 60 днiв пiсля пiдтвердження отримання державою транзиту запиту з боку експортера чи Мiндовкiлля допускається перевезення за "мовчазної згоди", якщо вiдповiдна держава транзиту в цей 60-денний перiод не встановить будь-яких iнших умов або не висловить заперечення).

     13. Письмова згода на багаторазовий експорт небезпечних вiдходiв може надаватися у разi наявностi письмової згоди на це заiнтересованих держав термiном щонайбiльше на один рiк, якщо вiдходи:

     а) мають однаковi фiзичнi та хiмiчнi властивостi;

     б) регулярно поставляються однiй i тiй же особi, вiдповiдальнiй за утилiзацiю, через однi й тi ж пункти пропуску через державний кордон на виїздi з України i на в'їздi у державу iмпорту;

     в) перевозяться транзитом через однi й тi ж пункти пропуску через державний кордон на в'їздi в державу та виїздi з держави (держав) транзиту.

     14. Експортер/повiдомник за три днi до кожного вiдправлення небезпечних вiдходiв надсилає копiї документа про перевезення компетентним органам заiнтересованих держав.

     Абзац другий пункту 14 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 544)

     15. Якщо транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв, на яке заiнтересованi держави дали згоду, не може бути закiнчене вiдповiдно до умов контракту, експортер зобов'язаний вивезти вiдходи назад, якщо iншi можливостi для їх утилiзацiї/видалення екологiчно обґрунтованим способом не буде знайдено протягом 90 днiв вiд того моменту, коли компетентний орган держави iмпорту поiнформував про це Мiндовкiлля або виробника, чи в будь-який iнший термiн, погоджений заiнтересованими сторонами.

Iмпорт небезпечних вiдходiв

     16. Небезпечнi вiдходи можуть iмпортуватися тiльки за умови наявностi письмової згоди Мiндовкiлля.

     Забороняється ввезення в Україну небезпечних вiдходiв з метою їх зберiгання чи захоронення.

     17. Для розгляду питання про надання згоди на iмпорт небезпечних вiдходiв до Мiндовкiлля подаються оригiнал повiдомлення держави експорту (якщо транскордонне перевезення вiдходiв, що iмпортуються, не пiдлягає такому контролю в державi експорту, зобов'язання повiдомника бере на себе особа, що вiдповiдає за утилiзацiю/видалення), а також додатково iмпортером/особою, що вiдповiдає за утилiзацiю/видалення:

     а) офiцiйне письмове звернення з проханням про надання згоди на iмпорт небезпечних вiдходiв згiдно з поданим повiдомленням;

     б) пiдтвердження наявностi в iмпортера та в особи, що вiдповiдає за утилiзацiю/видалення, лiцензiй на здiйснення вiдповiдних операцiй поводження з небезпечними вiдходами, запропонованими для iмпорту, та на їх транскордонне перевезення;

     в) нотарiально засвiдчена копiя контракту, який повинен вiдповiдати вимогам пiдпункту "г" пункту 7 цього Положення;

     г) вiдомостi про походження i склад вiдходiв, а у разi потреби (на запит Мiндовкiлля) протокол аналiзу;

     ґ) опис способу утилiзацiї/видалення;

     д) потужнiсть i мiсце знаходження об'єкта для утилiзацiї/видалення;

     е) пiдпункт "е" пункту 17 виключено

(пiдпункт "е" пункту 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 544, згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     є) висновки державної санiтарно-гiгiєнiчної експертизи на вiдходи як вторинну сировину i на продукцiю, що одержуватиметься в результатi утилiзацiї, у разi, коли вiдходи iмпортуються з метою утилiзацiї;

     ж) заява компетентного органу держави експорту про те, що держава не має технiчних можливостей i необхiдних потужностей для видалення таких вiдходiв екологiчно обгрунтованим способом у разi, коли вiдходи iмпортуються з метою видалення;

     з) вiдомостi про забезпеченiсть страхуванням вiдповiдальностi експортера та особи, що вiдповiдає за утилiзацiю/видалення, щодо вiдшкодування шкоди, якої може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi i навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї/видалення небезпечних вiдходiв;

     и) опис шляху транспортування вiдходiв.

     18. У разi потреби Мiндовкiлля може зажадати подання додаткової iнформацiї.

     19. Пункт 19 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     20. Мiндовкiлля може дати письмову згоду на iмпорт небезпечних вiдходiв у разi дотримання таких умов:

     а) держава експорту є Стороною Базельської конвенцiї про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх видаленням або з нею укладено вiдповiдну мiжнародну угоду щодо транскордонних перевезень небезпечних вiдходiв;

     б) держава експорту не має технiчних можливостей i необхiдних потужностей для видалення таких вiдходiв екологiчно обгрунтованим способом (у разi, коли вiдходи iмпортуються з метою видалення) або такi вiдходи використовуються як вторинна сировина в Українi;

     в) iмпортер має можливiсть утилiзувати/видаляти такi вiдходи екологiчно обгрунтованим способом на санкцiонованому об'єктi;

     г) контракт мiж експортером та особою, вiдповiдальною за утилiзацiю/видалення, мiстить необхiднi зобов'язання сторiн i вiдповiдає вимогам екологiчно обгрунтованого поводження з вiдходами;

     ґ) тара, маркування i транспортування вiдповiдають вимогам визнаних мiжнародних норм, стандартiв i практики;

     д) пiдтверджено забезпеченiсть страхуванням вiдповiдальностi експортера та особи, що вiдповiдає за утилiзацiю/видалення щодо вiдшкодування шкоди, якої може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi i навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї/видалення небезпечних вiдходiв;

     е) iмпортер або iнший агент, який дiє вiд його iменi, є резидентом або має вiддiлення в Українi.

     21. Письмова згода на багаторазовий iмпорт небезпечних вiдходiв може надаватися однiй i тiй же особi, вiдповiдальнiй за утилiзацiю/видалення, щонайбiльше на один рiк, якщо вiдходи:

     а) мають однаковi фiзичнi та хiмiчнi властивостi;

     б) регулярно поставляються однiй i тiй же особi, вiдповiдальнiй за утилiзацiю/видалення, через однi й тi ж пункти пропуску через державний кордон на виїздi з держави (держав) експорту i на в'їздi в Україну;

     в) перевозяться транзитом через однi й тi ж пункти пропуску через державний кордон на в'їздi в державу та виїздi з держави (держав) транзиту.

     22. Письмова згода на iмпорт вiдходiв може бути анульована з пiдстав, у порядку та строки, визначенi Законом України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

(пункт 22 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     23. Особа, вiдповiдальна за утилiзацiю/видалення, повинна iнформувати Мiндовкiлля, компетентний орган держави експорту та експортера пiсля отримання кожної поставки про факт отримання i про вiдповiднiсть поставлених вiдходiв iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi (протягом трьох робочих днiв пiсля отримання вiдходiв пересилає названим адресатам копiї документа про перевезення iз заповненим пунктом 24) та про завершення їх утилiзацiї/видалення (протягом 180 днiв пiсля отримання вiдходiв пересилає названим адресатам копiї документа про перевезення iз заповненим пунктом 25).

(пункт 23 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 544)

Транзит небезпечних вiдходiв

     24. Транзит небезпечних вiдходiв через територiю України не може здiйснюватися без попередньої письмової згоди Мiндовкiлля.

     Мiндовкiлля має право вiдмовити в будь-якому транзитi небезпечних вiдходiв через територiю України з обґрунтуванням причин такої вiдмови.

     25. Мiндовкiлля має бути письмово повiдомлене українською або росiйською мовою про будь-якi можливi транскордоннi перевезення небезпечних вiдходiв через територiю України.

     У повiдомленнi повиннi мiститися такi детальнi вiдомостi:

     а) про вiдходи, їх походження, склад i кiлькiсть;

     б) початковий i кiнцевий пункти транспортування пiдходiв;

     в) зазначення можливих дат транзиту та опис шляху транспортування вiдходiв через територiю України;

     г) документи, якi пiдтверджують, що держава iмпорту прийме небезпечнi вiдходи, а експортер, перевiзник та особа, вiдповiдальна за утилiзацiю/видалення, уповноваженi здiйснювати операцiї, пов'язанi з транскордонним перевезенням та утилiзацiєю/видаленням небезпечних вiдходiв;

     ґ) гарантiї повної компенсацiї будь-яких збиткiв, якi можуть бути заподiянi здоров'ю людини та навколишньому природному середовищу пiд час перевезення вiдходiв через територiю України.

     26. Пункт 26 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     27. Тара, маркування i транспортування повиннi вiдповiдати вимогам мiжнародних норм, стандартiв i практики.

     28. Пункт 28 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     29. Митнi органи забезпечують у разi потреби пломбування контейнера з небезпечними вiдходами в пунктi пропуску через державний кордон на в'їздi в Україну, а також перевiряють схороннiсть пломби в пунктi пропуску через державний кордон на виїздi з України.

(пункт 29 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1065, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.09.2020р. N 826)

Класифiкацiя небезпечних вiдходiв

     30. Небезпечнi вiдходи у разi їх транскордонного перевезення пiдлягають класифiкацiї згiдно з Мiжнародним кодом iдентифiкацiї вiдходiв (далi - МКIВ), крiм випадкiв, коли транскордонне перевезення здiйснюється на пiдставi вiдповiдного мiжнародного договору, у якому зазначається iнший метод класифiкацiї.

     Iнструкцiя з отримання МКIВ затверджується Мiндовкiллям.

Незаконний обiг небезпечних вiдходiв

     31. Будь-яке транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв вважається незаконним обiгом, якщо воно здiйснюється:

     а) без повiдомлення всiх заiнтересованих держав, як це передбачено цим Положенням;

     б) без згоди, всiх заiнтересованих держав, як це передбачено цим Положенням;

     в) iз згодою, яка була отримана вiд заiнтересованих держав шляхом фальсифiкацiї, перекручення чи обману;

     г) як таке, що не вiдповiдає зазначеному у документах, якi регламентують це перевезення;

     ґ) способом, який призводить до навмисного видалення (наприклад, скиду) небезпечних вiдходiв на порушення цього Положення i вiдповiдних норм мiжнародного права.

     32. Особа вчиняє правопорушення вiдповiдно до цього Положення, якщо вона:

     а) здiйснює транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв способом, про який згадується в пунктi 31 цього Положення;

     б) сприяє будь-якiй iншiй особi, пiдбурює її або входить у змову з нею для здiйснення транскордонного перевезення небезпечних вiдходiв способом, про який згадується в пунктi 31 цього Положення;

     в) намагається здiйснити транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв способом, про який згадується в пунктi 31 цього Положення.

     33. Особа, винна у вчиненнi правопорушення вiдповiдно до цього Положення, несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

 

Додаток 1
до Положення

ОПЕРАЦIЇ
з видалення та утилiзацiї вiдходiв *

_______________
* Вiдповiдає додатку IV до Базельської конвенцiї.

     А. Операцiї, якi не призводять до можливої рекуперацiї, рециркуляцiї, утилiзацiї, прямого повторного чи альтернативного використання вiдходiв

     Роздiл А охоплює всi подiбнi операцiї з видалення, якi здiйснюються на практицi:

     D1 Поховання в землi чи скидання на землю (наприклад на звалище тощо)

     D2 Обробка грунту (наприклад бiохiмiчний розклад рiдких чи мулових вiдходiв у грунтi тощо)

     D3 Закачування на глибину (наприклад вприскування вiдходiв вiдповiдної консистенцiї у свердловини, солянi куполи природних резервуарiв тощо)

     D4 Скидання у поверхневi водойми (наприклад скидання рiдких або мулистих вiдходiв у котловани, ставки чи вiдстiйнi басейни тощо)

     D5 Скидання на спецiально обладнанi звалища (наприклад скидання в окремi вiдсiки з прокладкою i поверхневим покриттям, якi iзолюють їх один вiд одного i вiд навколишнього середовища, тощо)

     D6 Скидання у водойми, крiм морiв/океанiв

     D7 Скидання у моря/океани, в тому числi поховання на морському днi

     D8 Бiологiчна обробка, не обумовлена в iнших роздiлах цього додатка, яка призводить до утворення кiнцевих сполук чи сумiшей, якi потiм видаляються будь-яким способом, зазначеним у роздiлi

     D9 Фiзико-хiмiчна обробка, не обумовлена в iнших роздiлах цього додатка, яка призводить до утворення кiнцевих сполук чи сумiшей, якi потiм видаляються будь-яким способом, зазначеним у роздiлi А (наприклад випарювання, сушiння, прожарювання, нейтралiзацiя, осаджування тощо)

     D10 Спалювання на сушi

     D11 Спалювання в морi

     D12 Постiйне зберiгання (наприклад у спецiальних контейнерах у шахтi тощо)

     D13 Змiшування чи перемiшування до початку будь-якої з операцiй, зазначених у роздiлi

     D14 Переупаковування до початку будь-якої з операцiй, зазначених у роздiлi

     D15 Зберiгання до будь-якої з операцiй, зазначених у роздiлi А.

     Б. Операцiї, якi можуть призвести до рекуперацiї, рециркуляцiї, утилiзацiї, прямого повторного чи альтернативного використання

     Роздiл Б охоплює всi подiбнi операцiї з матерiалами, якi визначенi як небезпечнi вiдходи чи вважаються такими i якi в iншому разi повиннi призначатися для операцiй, передбачених у роздiлi А:

     R1 Використання у виглядi палива (крiм безпосереднього спалювання) чи iншим чином для отримання енергiї

     R2 Утилiзацiя/регенерацiя розчинникiв

     RЗ Рециркуляцiя/утилiзацiя органiчних речовин, що не застосовуються як розчинники

     R4 Рециркуляцiя/утилiзацiя металiв та їх сполук

     R5 Рециркуляцiя/утилiзацiя iнших неорганiчних матерiалiв

     R6 Регенерацiя кислот та основ

     R7 Рекуперацiя компонентiв, що використовуються для зменшення забруднення

     R8 Рекуперацiя компонентiв каталiзаторiв

     R9 Повторна перегонка використаних нафтопродуктiв чи iнше повторне їх використання

     R10 Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи полiпшує екологiчну обстановку

     R11 Використання вiдходiв будь-яких операцiй пiд номерами R1-R10

     R12 Обмiн вiдходами для здiйснення операцiй пiд номерами R1-R11

     R13 Акумулювання матерiалу для здiйснення будь-якої операцiї, зазначеної у роздiлi

 

Додаток 2
до Положення

КАТЕГОРIЇ ВIДХОДIВ,
якi пiдлягають регулюванню *

______________
     * Вiдповiдає додатку I до Базельської конвенцiї.

     Групи вiдходiв:

     Y1 Медичнi вiдходи, отриманi в результатi лiкувального догляду за пацiєнтами в лiкарнях, полiклiнiках та клiнiках

     Y2 Вiдходи виробництва та переробки фармацевтичної продукцiї

     Y3 Непотрiбнi фармацевтичнi товари, лiки та препарати

     Y4 Вiдходи виробництва, одержання i застосування бiоцидiв i фiтофармацевтичних препаратiв

     Y5 Вiдходи виробництва, одержання i застосування хiмiчних речовин для просочування деревини

     Y6 Вiдходи виробництва, одержання i застосування органiчних розчинникiв

     Y7 Вiдходи термiчної обробки та карбiдизацiї, якi мiстять цiанiди

     Y8 Непотрiбнi мiнеральнi масла, що не придатнi для використання за призначенням

     Y9 Вiдходи у виглядi сумiшей та емульсiй масла/вода, вуглеводнi/вода

     Y10 Вiдходи, речовини та вироби, що мiстять полiхлорованi бiфенiли (ПХБ) та/або полiхлорованi терфенiли (ПХТ) та/або полiбромованi бiфенiли (ПББ) або забрудненi ними

     Y11 Вiдходи у виглядi смолистих залишкiв очистки, дистиляцiї або будь-якої пiролiтичної обробки

     Y12 Вiдходи виробництва, одержання i застосування чорнил, барвникiв, пiгментiв, фарб, лакiв, олiфи

     Y13 Вiдходи виробництва, одержання i застосування смол, латексiв, пластифiкаторiв, клеїв/зв'язуючих матерiалiв

     Y14 Непотрiбнi хiмiчнi речовини, отриманi в ходi науково-дослiдних робiт чи учбового процесу, природа яких ще не виявлена, та/або якi є новими, i чий вплив на людину та/або навколишнє середовище невiдомий

     Y15 Вiдходи вибухонебезпечного характеру, що не пiдпадають пiд iнше законодавство

     Y16 Вiдходи виробництва, одержання i застосування фотохiмiкатiв чи матерiалiв для обробки фотоматерiалiв

     Y17 Вiдходи поверхневої обробки металiв i пластмас

     Y18 Залишки вiд операцiй по видаленню промислових вiдходiв

     Вiдходи, що мiстять:

     Y19 Карбонiли металiв

     Y20 Берилiй; сполуки берилiю

     Y21 Сполуки шестивалентного хрому

     Y22 Сполуки мiдi

     Y23 Сполуки цинку

     Y24 Миш'як; сполуки миш'яку

     Y25 Селен; сполуки селену

     Y26 Кадмiй; сполуки кадмiю

     Y27 Сурма; сполуки сурми

     Y28 Телур; сполуки телуру

     Y29 Ртуть; сполуки ртутi

     Y30 Талiй; сполуки талiю

     Y31 Свинець; сполуки свинцю

     Y32 Неорганiчнi сполуки фтору, за винятком фториду кальцiю

     Y33 Неорганiчнi цiанiди

     Y34 Розчини кислот чи кислоти у твердому станi

     Y35 Розчини основ чи основи у твердому станi

     Y36 Азбест (пил та волокна)

     Y37 Органiчнi сполуки фосфору

     Y38 Органiчнi цiанiди

     Y39 Феноли; фенольнi сполуки, включаючи хлорфеноли

     Y40 Ефiри

     Y41 Галогенованi органiчнi розчинники

     Y42 Органiчнi розчинники, за винятком галогенованих розчинникiв

     Y43 Будь-якi матерiали типу полiхлорованого дибензофурану

     Y44 Будь-якi матерiали типу полiхлорованого дибензо-п-дiоксину

     Y45 Галогенорганiчнi сполуки, крiм речовин, зазначених у цьому додатку.

 

Додаток 3
до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 липня 2000 р. N 1120
(у редакцiї постанови
Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 вересня 2000 р. N 1481)
ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДХОДIВ - Повiдомлення

БАЗЕЛЬСЬКА КОНВЕНЦIЯ 

К
о
п
i
я

д
л
я
1. Експортер (назва, адреса)
Телефон
Контактна особа
Факс
3. Повiдомлення
стосується (1):
N
i) разового перевезення ˜ iii) видалення без утилiзацiї ˜
ii) загального повiдомлення ˜ iv) операцiї з утилiзацiї ˜
Об'єкт для утилiзацiї/видалення, на який ранiше отримано
дозвiл (1) так ˜ нi ˜
2. Iмпортер (назва, адреса)
Телефон
Контактна особа
Факс
4. Загальна кiлькiсть поставок, що передбачається 5. Орiєнтовна кiлькiсть вiдходiв (3)
_____________ кг
_____________ л
7. Передбачуванi перевiзники (назва, адреса) (2)
Телефон
Контактна особа
Факс
6. Передбачуванi дати чи термiни вiдвантаження
10. Виробники вiдходiв (назва, адреса) (2)
Телефон
Контактна особа
Факс

Iнформацiя про виробничий процес

8. Особа, що вiдповiдає за видалення/утилiзацiю (назва, адреса)
Телефон
Контактна особа
Факс
9. Методи видалення/утилiзацiї (4)
Код D     Код R
Спосiб видалення
11. Вид(и) перевезення (4) 12. Упаковка (4)
Вид
Кiлькiсть
13. i) Визначення i хiмiчний склад вiдходiв
     ii) спецiальнi вимоги до поводження
14. Фiзичнi властивостi (4)
15. Iдентифiкацiйний код вiдходiв
у країнi експорту МКIВ
у країнi iмпорту ЄКО
ГС iнше (зазначити)
17. Номер Y
18. Номер H (4)
16. Класифiкацiя ОЕСР (1): жовти領 червони領 но
iнше
(додати детальний опис)
ii) Номер БК (згiдно з перелiками A, B)
19. Iдентифiкацiйний номер ООН
Клас ООН (4)
Вантажне найменування
20. Заiнтересованi держави, кодовi номери компетентних органiв, пункти ввезення i вивезення:
Держава експорту Держави транзиту Держава iмпорту
         
21. Митнi пункти ввезення та/чи вивезення
Ввезення
Вивезення
22. Додатки
кiлькiстю
23. Заява експортера/виробника: Я засвiдчую, що iнформацiя є повною i достовiрною, наскiльки менi вiдомо. Я також засвiдчую, що дiють письмовi контрактнi зобов'язання, якi мають юридичну та позовну силу, i що є документи про вiдповiдне страхування чи iншi фiнансовi гарантiї, якi охоплюють транскордонне перевезення
Прiзвище
Дата
Пiдпис
Для використання компетентними органами
24. Заповнюється компетентним органом
Дата отримання повiдомлення
Дата вiдправки пiдтвердження
Назва компетентного органу
Печатка та пiдпис
25. Згода компетентного органу на перевезення
(якої держави)
Згоду дано (дата) Термiн дiї згоди до
Чи передбаченi конкретнi умови згоди (1)
26
˜ так Див. пункт
˜ нi на зворотi
Назва компетентного органу
Печатка та/чи пiдпис
(i) Поставити хрестик у вiдповiдному квадратi (2). Якщо їх бiльше одного, додати перелiк (3). Якщо здiйснюються багаторазовi перевезення, додати докладний перелiк (4). Див. коди на зворотi.

 

Продовження додатка 3

Перелiк скорочень, використаних у повiдомленнi

Видалення (без утилiзацiї) (пункт 9)
D1 Поховання в землi чи скидання на землю (наприклад на звалище тощо)
D2 Обробка грунту (наприклад бiохiмiчний розклад рiдких чи мулових вiдходiв у грунтi тощо)
D3 Закачування на глибину (наприклад вприскування вiдходiв вiдповiдної консистенцiї у свердловини, солянi куполи чи природнi резервуари тощо)
D4 Скидання у поверхневi водойми (наприклад скидання рiдких або мулових вiдходiв у котловани, ставки чи вiдстiйнi басейни тощо)
D5 Скидання на спецiально обладнанi звалища (наприклад скидання в окремi вiдсiки з прокладкою i поверхневим покриттям, якi iзолюють їх один вiд одного i навколишнього середовища, тощо)
D6 Скидання у водойми, крiм морiв/океанiв
D7 Скидання у моря/океани, в тому числi поховання на морському днi
D8 Бiологiчна обробка, не зазначена в iнших роздiлах цього додатка, яка призводить до утворення кiнцевих сполук чи сумiшей, якi потiм видаляються здiйсненням будь-якої з операцiй пiд номерами D1 - D12
D9 Фiзико-хiмiчна обробка, не зазначена в iнших роздiлах цього додатка, яка призводить до утворення кiнцевих сполук чи сумiшей, якi потiм видаляються здiйсненням будь-якої з операцiй пiд номерами D1 - D12 (наприклад випарювання, сушiння, прожарювання, нейтралiзацiя, осадження тощо)
D10 Спалювання на сушi
D11 Спалювання в морi
D12 Постiйне зберiгання (наприклад у спецiальних контейнерах у шахтi тощо)
D13 Змiшування чи перемiшування до початку будь-якої з операцiй пiд номерами D1 - D12
D14 Переупаковування до початку будь-якої з операцiй пiд номерами D1 - D12
D15 Зберiгання до початку будь-якої з операцiй пiд номерами D1 - D12
Операцiї з утилiзацiї (пункт 9)
R1 Використання у виглядi палива (крiм безпосереднього спалювання) чи iншим чином для отримання енергiї
R2 Утилiзацiя/регенерацiя розчинникiв
R3 Рециркуляцiя/утилiзацiя органiчних речовин, що не застосовуються як розчинники
R4 Рециркуляцiя/утилiзацiя металiв та їх сполук
R5 Рециркуляцiя/утилiзацiя iнших неорганiчних матерiалiв
R6 Регенерацiя кислот та основ
R7 Рекуперацiя компонентiв, що використовуються для зменшення забруднення
R8 Рекуперацiя компонентiв каталiзаторiв
R9 Повторна перегонка нафтопродуктiв чи iнше повторне їх використання
R10 Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи полiпшує екологiчну обстановку
R11 Використання вiдходiв будь-яких операцiй пiд номерами R1 - R10
R12 Обмiн вiдходами для здiйснення операцiй пiд номерами R1 - R11
R13 Акумулювання матерiалу для здiйснення будь-якої з операцiй пiд номерами R1 - R12
Клас ООН i номер H (пункт 19)
клас номер
ООН H Характеристики
1 H1 Вибуховi речовини
3 H3 Вогненебезпечнi рiдини
4.1 H4.1 Вогненебезпечнi твердi речовини
4.2 H4.2 Речовини чи вiдходи, здатнi самозайматися
4.3 H4.3 Речовини чи вiдходи, якi видiляють вогненебезпечнi гази пiд час взаємодiї з водою
5.1 H5.1 Окислюючi речовини
5.2 H5.2 Органiчнi пероксиди
6.1 H6.1 Отруйнi (сильнодiючi) речовини
6.2 H6.2 Iнфiкуючi речовини
8. H8 Корозiйнi речовини
9 H10 Видiлення токсичних газiв пiд час контакту з повiтрям чи водою
9 H11 Токсичнi речовини (що викликають затяжнi чи хронiчнi захворювання)
9 H12 Екотоксичнi речовини
9 H13 Речовини, здатнi якимось чином пiсля видалення утворювати iншi матерiали, наприклад шляхом вилуговування, причому цi матерiали мають будь-якi iз зазначених вище властивостей
Фiзичнi характеристики (пункт 14)
1. Порошок 5. Рiдкий стан
2. Твердий стан 6. Газоподiбний стан
3. Паста/в'язкий стан 7. Iнше (зазначити)
4. Грязеподiбний стан
Вид упаковки (п. 18)

5.

Мiшок
1. Бочка

6.

Комбiнована тара
2. Дерев'яна бочка

7.

Резервуар пiд тиском
3. Металiчна канiстра

8.

Навалом
4. Ящик

9.

Iнше (зазначити)
Вид перевезення (пункти 10 - 12)

R - автомобiльне
T - залiзничне
S - морське
A - повiтряне
W - внутрiшнiми водними шляхами

Коди країн: Данiя: DK Молдова: MD Росiя: RU Україна: UA
Австрiя: AT Iспанiя: ES Нiдерланди: NL Румунiя: RO Францiя: FR
Бельгiя: BE Iталiя: IT Нiмеччина: DE Великобританiя: GB Фiнляндiя: FI
Бiлорусь: BY Казахстан: KZ Норвегiя: NO США: US Швейцарiя: CH
Болгарiя: BG Латвiя: LV Польща: PL Туреччина: TR Швецiя: SE
Грецiя: GP Литва: LT Португалiя: PT Угорщина: HU
Коди iнших країн див. ISO3166
26. Конкретнi умови, що передбаченi пiд час надання згоди на перевезення

 

 

Додаток 4
до Положення

ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДХОДIВ -
Документ про перевезення

К
О
П
I
Я
 
Д
Л
Я
1i) Експортер (назва, адреса) 
Телефон Факс

 

Контактна особа

3i) Згiдно з повiдомленням
N
4. Серiйний номер
поставки
3ii) Перевезення згiдно з (2)
разовим повiдомленням ˜
загальним повiдомленням ˜
1ii) Виробник вiдходiв (назва, адреса) (1) 

Мiсце виробництва

Телефон Факс

Контактна особа

8. Об'єкт для видалення/утилiзацiї (назва, адреса) 
Телефон Факс

Контактна особа

2. Iмпортер (назва, адреса)
Телефон Факс

Контактна особа

9. Метод(и) видалення/утилiзацiї Код D (3)
Код R
5. Перший перевiзник (назва, адреса)

Реєстрацiйний номер

Телефон Факс
6. Другий перевiзник (назва, адреса) (4)

Реєстрацiйний номер

Телефон Факс
7. Останнiй перевiзник (назва, адреса)

Реєстрацiйний номер

Телефон Факс
10. Вид перевезення (3)

Дата/мiсце передачi

Пiдпис представника перевiзника

11. Вид перевезення (3)

Дата/мiсце передачi

Пiдпис представника перевiзника

12. Вид перевезення (3)

Дата/мiсце передачi

Пiдпис представника перевiзника

13. Назва та хiмiчний склад вiдходiв 14. Фiзичнi властивостi (3)

15. Iдентифiкацiйний код вiдходiв

у країнi експорту ЄКВ
у країнi iмпорту ГС
МКIВ iнше (зазначити)
17. Фактична кiлькiсть

_________________ кг

_________________ л

18. Упаковка
Тип (3) кiлькiсть
  16. i) Класифiкацiя ОЕСР (2):
жовти領 червони領 iнш堘 номер
ii) Номер БК (згiдно з перелiками А, В)
19. Iдентифiкацiйний номер ООН

Клас ООН (3)

Вантажне найменування

номер H (3) номер Y
20. Спецiальнi вимоги до поводження з вантажем (у тому числi при аварiях) 22. Заява експортера/виробника: Я засвiдчую, що iнформацiя в пунктах 1- 9 та 13 - 21, наведених вище, є повною i точною, наскiльки менi вiдомо. Я також засвiдчую, що дiють письмовi контрактнi зобов'язання, якi мають юридичну силу, що необхiднi страховi чи iншi фiнансовi гарантiї набрали чинностi, включаючи транскордонне перевезення, а також, що отримано письмову згоду з боку компетентних органiв усiх заiнтересованих держав
Дата Пiдпис i прiзвище
21. Фактична дата вiдвантаження

Пiдпис

Заповнюється iмпортером/особою, що вiдповiдає за видалення/утилiзацiю
23. Поставка отримана iмпортером (якщо це не особа, що вiдповiдає за видалення/утилiзацiю):
Отримана кiлькiсть кг/л прийнято ˜

вiдмовлено ˜ (5)

Дата
Прiзвище
Пiдпис
25. Я засвiдчую, що видалення/ утилiзацiю зазначених вище вiдходiв закiнчено

Дата
Прiзвище

Пiдпис i печатка

24. Поставка отримана особою, що вiдповiдає за видалення/утилiзацiю:
Отримана кiлькiсть кг/л прийнято ˜

вiдмовлено ˜ (5)

Дата
Прiзвище
Пiдпис

Дата видалення/утилiзацiї, що передбачається
Метод видалення/утилiзацiї

_____________
     (1) Якщо виробникiв декiлька, додається їх перелiк.

     (2) Поставити хрестик у вiдповiдному квадратi.

     (3) Див. коди на зворотi

     (4) Якщо перевiзникiв бiльше трьох, додається iнформацiя, зазначена у пунктах 6 i 11.

     (5) Негайно зв'яжiться з компетентними органами.

Перелiк скорочень, використаних у документi про перевезення

Видалення (без утилiзацiї) (пункт 9)

D1 Поховання в землi чи скидання на землю (наприклад, на звалище тощо)

D2 Обробка грунту (наприклад бiохiмiчний розклад рiдких чи мулових вiдходiв у грунтi тощо)

D3 Закачування на глибину (наприклад вприскування вiдходiв вiдповiдної консистенцiї у свердловини, солянi куполи чи природнi резервуари тощо)

D4 Скидання у поверхневi водойми (наприклад скидання рiдких або мулових вiдходiв у котловани, ставки чи вiдстiйнi басейни тощо)

D5 Скидання на спецiально обладнанi звалища (наприклад скидання в окремi вiдсiки з прокладкою i поверхневим покриттям, якi iзолюють їх один вiд одного i навколишнього середовища, тощо)

D6 Скидання у водойми, крiм морiв/океанiв

D7 Скидання у моря/океани, в тому числi поховання на морському днi

D8 Бiологiчна обробка, не зазначена в iнших роздiлах цього додатка, яка призводить до утворення кiнцевих сполук чи сумiшей, якi потiм видаляються здiйсненням будь-якої з операцiй пiд номерами D1 - D12

D9 Фiзико-хiмiчна обробка, не зазначена в iнших роздiлах цього додатка, яка призводить до утворення кiнцевих сполук чи сумiшей, якi потiм видаляються здiйсненням будь-якої з операцiй пiд номерами D1 - D12 (наприклад випарювання, сушiння, прожарювання, нейтралiзацiя, осадження тощо)

D10 Спалювання на сушi

D11 Спалювання в морi

D12 Постiйне зберiгання (наприклад у спецiальних контейнерах у шахтi тощо)

D13 Змiшування чи перемiшування до початку будь-якої з операцiй пiд номерами D1 - D12

D14 Переупаковування до початку будь-якої з операцiй пiд номерами D1 - D12

D15 Зберiгання до початку будь-якої з операцiй пiд номерами D1 - D12

Операцiї з утилiзацiї (пункт 9)

R1 Використання у виглядi палива (крiм безпосереднього спалювання) чи iншим чином для отримання енергiї

R2 Утилiзацiя/регенерацiя розчинникiв

R3 Рециркуляцiя/утилiзацiя органiчних речовин, що не застосовуються як розчинники

R4 Рециркуляцiя/утилiзацiя металiв та їх сполук

R5 Рециркуляцiя/утилiзацiя iнших неорганiчних матерiалiв

R6 Регенерацiя кислот та основ

R7 Рекуперацiя компонентiв, що використовуються для зменшення забруднення

R8 Рекуперацiя компонентiв каталiзаторiв

R9 Повторна перегонка нафтопродуктiв чи iнше повторне їх використання

R10 Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи полiпшує екологiчну обстановку

R11 Використання вiдходiв будь-яких операцiй пiд номерами R1 - R10

R12 Обмiн вiдходами для здiйснення операцiй пiд номерами R1 - R11

R13 Акумулювання матерiалу для здiйснення будь-якої з операцiй пiд номерами R1 - R12

Клас ООН i номер H (пункт 19)
Клас номер
ООН H Характеристики
1 H1 Вибуховi речовини
3 H3 Вогненебезпечнi рiдини
4.1 H4.1 Вогненебезпечнi твердi речовини
4.2 H4.2 Речовини чи вiдходи, здатнi самозайматися
4.3 H4.3 Речовини чи вiдходи, якi видiляють вогненебезпечнi гази пiд час взаємодiї з водою
5.1 H5.1 Окислюючi речовини
5.2 H5.2 Органiчнi пероксиди
6.1 H6.1 Отруйнi (сильнодiючi) речовини
6.2 H6.2 Iнфiкуючi речовини
8 H8 Корозiйнi речовини
9 H10 Видiлення токсичних газiв пiд час контакту з повiтрям чи водою
9 H11 Токсичнi речовини (що викликають затяжнi чи хронiчнi захворювання)
9 H12 Екотоксичнi речовини
9 H13 Речовини, здатнi якимось чином пiсля видалення утворювати iншi матерiали, наприклад шляхом вилуговування, причому цi матерiали мають будь-якi iз зазначених вище властивостей
Фiзичнi характеристики (пункт 14)
1. Порошок 5. Рiдкий стан
2. Твердий стан 6. Газоподiбний стан
3. Паста/в'язкий стан 7. Iнше (зазначити)
4. Грязеподiбний стан
Вид упаковки (пункт 18) 5. Мiшок
1. Бочка 6. Комбiнована тара
2. Дерев'яна бочка 7. Резервуар пiд тиском
3. Металiчна канiстра 8. Навалом
4. Ящик 9. Iнше (зазначити)
Вид перевезення (пункти 10 - 12)

R - автомобiльне
T - залiзничне
S - морське
A - повiтряне
W - внутрiшнiми водними шляхами

Заповнюється компетентними органами, що здiйснюють контроль за транскордонним перевезенням вiдходiв
26. Країна вiдправлення/експорту чи митний пункт на виїздi

Вищезазначенi вiдходи вивезено з країни

Печатка

Пiдпис

27. Вiдбитки печаток компетентних органiв, що здiйснюють контроль за транскордонними перевезеннями вiдходiв країн транзиту
Назва країни: Назва країни:
Ввезення Вивезення Ввезення Вивезення
28. Країна призначення/iмпорту

Вищезазначенi вiдходи ввезено в країну:

Печатка
Пiдпис

Назва країни: Назва країни:
Ввезення Вивезення Ввезення Вивезення
 
(додаток 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 544)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 липня 2000 р. N 1120

ЖОВТИЙ ПЕРЕЛIК ВIДХОДIВ

    Номер згiдно з перелiком A Базельської конвенцiї Номер Y Код ОЕСР Код ГС
А. Вiдходи, визначенi як небезпечнi1        
  Вiдходи металiв та металовмiснi вiдходи A1      
Вiдходи металiв та вiдходи, що складаються iз сплавiв будь-яких з нижченаведених речовин (за винятком вiдходiв, включених до Зеленого перелiку вiдходiв): A1010      
1. Сурма   Y27    
2. Арсен   Y24 AA090 280480
3. Берилiй   Y20    
4. Кадмiй   Y26    
5. Свинець   Y31 AA030 262020
6. Ртуть   Y29 AA100 280540
7. Селен   Y25   280490
8. Телур   Y28   280450
9. Талiй   Y30 AA080  
  Вiдходи, що мiстять як складовi або забруднювачi будь-якi з нижченаведених речовин, за винятком вiдходiв металiв у кусковiй (масивнiй) формi: A1020      
10. Сурма; сполуки сурми   Y27    
11. Берилiй; сполуки берилiю   Y20    
12. Кадмiй; сполуки кадмiю   Y26    
13. Свинець; сполуки свинцю   Y31    
14. Селен; сполуки селену   Y25    
15. Телур; сполуки телуру   Y28    
  Вiдходи, що мiстять як складовi або забруднювачi будь-якi з нижченаведених речовин: A1030      
16. Арсен; сполуки арсену   Y24    
17. Ртуть; сполуки ртутi   Y29    
18. Талiй; сполуки талiю   Y30    
  Вiдходи, що мiстять як складовi будь-якi з нижченаведених речовин: A1040      
19. Карбонiли металiв   Y19    
20. Сполуки шестивалентного хрому   Y21    
21. Гальванiчний шлам A1050 Y17 AA120  
22. Розчини пiсля травлення металiв A1060 Y17 AA130  
23. Залишки вилуговування пiсля обробки цинку у виглядi пилу, шламу (ярозит, гематит i т. iн.) A1070   AA140  
24. Цинковi залишки, не включенi до Зеленого перелiку вiдходiв, що мiстять свинець i кадмiй в кiлькостi, достатнiй для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у Перелiку2 A1080 Y23    
  Y31    
  Y26    
       
25. Зола вiд спалювання iзольованого мiдного дроту A1090 Y22    
26. Зола та залишки вiд газоочисних систем мiдеплавильних установок A1100 Y22 AA040 262030
27. Вiдпрацьованi розчини електролiтiв процесiв електролiтичного очищення та видiлення мiдi A1110 Y22    
  Y34 AD110  
28. Шламовi вiдходи, за винятком анодних шламiв, iз систем електролiтичного очищення та видiлення мiдi A1120 Y22    
29. Вiдпрацьованi травильнi розчини, що мiстять розчинну мiдь A1130 Y22 AA130  
30. Вiдходи каталiзаторiв, що мiстять хлорид або цiанiд мiдi A1140 Y22    
Y33    
31. Зола, яка мiстить дорогоцiннi метали, що утворюється пiсля спалювання печатних плат i мiстить сполуки, наведенi у додатку 2 до Положення3, в кiлькостi, що перетворює її у небезпечну A1150   AA161  
32. Вiдпрацьованi батареї свинцевих акумуляторiв, цiлi чи розламанi A1160 Y31 AA170  
33. Несортованi вiдпрацьованi батареї за винятком сумiшей батарей, наведених у Зеленому перелiку вiдходiв. Вiдходи батарей, не визначенi у Зеленому перелiку вiдходiв, якi мiстять сполуки, наведенi у додатку 2 до Положення3, в кiлькостi, що перетворює їх у небезпечнi A1170   AA180  
34. Вiдходи i брухт електричних та електронних вузлiв4, що мiстять компоненти такi як акумуляторнi батареї або iншi батареї, включенi до Жовтого перелiку вiдходiв, ртутнi вмикачi, скло вiд електронно-променевих трубок або iнше активоване скло та полiхлорованi бiфенiли (далi - ПХБ) - конденсатори, або забрудненi компонентами, наведеними у додатку 2 до Положення3 (наприклад, кадмiй, ртуть, свинець, ПХБ), до такого ступеня, коли вони можуть мати небезпечнi властивостi, наведенi у перелiку2, 5 (див. вiдповiдну позицiю Зеленого перелiку вiдходiв [43]) A1180      
  Вiдходи, що мiстять переважно неорганiчнi компоненти, до складу яких можуть входити метали та органiчнi матерiали A2      
35. Вiдходи скла вiд електронно-променевих трубок та iншого активованого скла A2010   AB040 700100
36. Вiдходи, що мiстять неорганiчнi сполуки фтору у виглядi рiдини або шламу, за винятком вiдходiв, зазначених у Зеленому перелiку вiдходiв A2020 Y32 AB060  
37. Вiдпрацьованi каталiзатори, за винятком зазначених у Зеленому перелiку вiдходiв A2030   AB080
AC140
 
38. Вiдходи гiпсу, що утворюється у процесi хiмiчного виробництва, у разi, якщо вони забрудненi компонентами, зазначеними у додатку 2 до Положення3, до такого ступеня, коли виявляються небезпечнi властивостi, наведенi у Перелiку2 (див. вiдповiдну позицiю Зеленого перелiку вiдходiв [79]) A2040   AB140  
39. Вiдходи азбесту (пил та волокна) A2050 Y36 RB010  
40. Летюча зола вiд енергоустановок, що працюють на вугiллi, яка мiстить сполуки, наведенi у додатку 2 до Положення3, в кiлькостi, достатнiй для того щоб виявлялися небезпечнi властивостi, наведенi у Перелiку2 (див. вiдповiдну позицiю Зеленого перелiку вiдходiв [76]) A2060     2621
  Вiдходи, що мiстять переважно органiчнi компоненти, до складу яких можуть входити метали i неорганiчнi матерiали A3      
41. Вiдходи виробництва або переробки нафтового коксу i бiтуму A3010   AC010 271390
42. Вiдпрацьованi нафтопродукти, не придатнi для використання за призначенням (у тому числi вiдпрацьованi моторнi, iндустрiальнi масла та їх сумiшi) A3020 Y8 AC030  
43. Вiдходи, якi мiстять, складаються або забрудненi шламами антидетонацiйних сполук з доданням свинцю A3030   RC030  
44. Вiдходи рiдких теплоносiїв A3040   AC050  
45. Вiдходи виробництва, виготовлення i застосування смол, латексiв, пластифiкаторiв, клеїв/зв'язуючих матерiалiв, за винятком вiдходiв, зазначених у Зеленому перелiку вiдходiв (див. вiдповiдну позицiю Зеленого перелiку вiдходiв [127]) A3050 Y13 AC090  
46. Вiдходи нiтроцелюлози A3060   AC100 391590
47. Вiдходи фенолiв, фенольних сполук, включаючи хлорфенол, у виглядi рiдин або шламiв A3070 Y39 AC110  
48. Вiдходи ефiрiв, якi не включенi до Зеленого перелiку вiдходiв A3030 Y40 AC130  
49. Шкiрянi пил, зола, шлами, порошок, якi мiстять сполуки шестивалентного хрому чи бiоциди (див. вiдповiдну позицiю Зеленого перелiку вiдходiв [121]) A3090 Y21
Y4
AC180 411000
50. Обрiзки та iншi вiдходи шкiри або композицiйної шкiри, непридатнi для виробництва шкiряних виробiв, якi мiстять сполуки шестивалентного хрому чи бiоциди (див. вiдповiдну позицiю Зеленого перелiку вiдходiв [120]) A3100 Y21
Y4
  411000
51. Вiдходи хутра, якi мiстять сполуки шестивалентного хрому чи бiоциди, або збудникiв iнфекцiй (див. вiдповiдну позицiю Зеленого перелiку вiдходiв [122]) A3110 Y21
Y4
   
52. Пух - легка фракцiя пiсля подрiбнення A3120      
53. Вiдходи фосфорорганiчних сполук A3130 Y37 AC200  
54. Вiдходи негалогенованих органiчних розчинникiв, за винятком вiдходiв, зазначених у Зеленому перелiку вiдходiв A3140 Y42
Y6
AC210  
55. Вiдходи галогенованих органiчних розчинникiв A3150 Y41
Y6
AC220  
56. Вiдходи галогенованих або негалогенованих залишкiв пiсля операцiй вiдновлення органiчних розчинникiв методом дистиляцiї A3160 Y45 AC230  
57. Вiдходи, якi утворюються в процесi виробництва алiфатичних галогенованих вуглеводнiв (таких, як хлорметан, дихлоретан, вiнiлхлорид, вiнiлiденхлорид алiлхлорид, епiхлоргiдрин) A3170 Y45 AC240  
58. Вiдходи, речовини або вироби, якi мiстять, складаються або забрудненi ПХБ, полiхлорованими терфенiлами (ПХТ), полiхлорованими нафталiнами (ПХН) або полiбромованими бiфенiлами (ПББ), або будь-якими iншими полiбромованими аналогами цих сполук, на рiвнi концентрацiй 50 мг/кг або бiльше6 A3180 Y10 RA010  
59. Вiдходи у виглядi смолистих залишкiв (крiм асфальтових в'яжучих), що утворюються пiд час рафiнування, перегонки чи будь-якої пiролiтичної обробки органiчних матерiалiв A3190 Y11 RA020  
60. Шлами бензину, що мiстять свинець   Y31 AC040  
  Вiдходи, якi можуть мiстити або неорганiчнi, або органiчнi компоненти A4      
61. Вiдходи виробництва, одержання i застосування фармацевтичних препаратiв, за винятком вiдходiв, зазначених у Зеленому перелiку вiдходiв A4010 Y2

Y3

AD010  
62. Клiнiчнi та подiбнi їм вiдходи, а саме - вiдходи, що виникають у результатi медичного догляду, ветеринарної чи подiбної практики, i вiдходи, що утворюються у лiкарнях або iнших закладах пiд час дослiджень, догляду за пацiєнтами або при виконаннi дослiдницьких робiт A4020 Y1    
63. Вiдходи виробництва, одержання i застосування бiоцидiв та фiтофармацевтичних препаратiв, включно з вiдходами пестицидiв та гербiцидiв, якi не вiдповiдають стандартам, мають прострочений термiн придатностi7 чи не придатнi для використання за призначенням A4030 Y4 AD020  
64. Вiдходи виробництва, одержання i застосування хiмiчних речовин для просочування деревини8 A4040 Y5 AD030  
Вiдходи, що мiстять, складаються або забрудненi будь-якою з нижченаведених речовин: A4050      
65. Неорганiчнi цiанiди, за винятком залишкiв у твердiй формi, що мiстять дорогоцiннi метали i слiди неорганiчних цiанiдiв   Y33
Y7
AD040  
66. Органiчнi цiанiди   Y38

Y7

AD050  
67. Вiдходи сумiшей масло/вода, вуглеводнi/вода, емульсiї A4060 Y9 AD060  
68. Вiдходи виробництва, одержання i застосування чорнила, барвникiв, пiгментiв, фарб, лакiв, олiфи, за винятком вiдходiв, зазначених у Зеленому перелiку вiдходiв (див. вiдповiдну позицiю Зеленого перелiку [126]) A4070 Y12 AD070  
69. Вiдходи вибухонебезпечного характеру (за винятком вiдходiв, зазначених у Зеленому перелiку вiдходiв) A4080 Y15 AD080  
70. Вiдходи розчинiв кислот чи основ, iншим чином не зазначенi у Зеленому перелiку вiдходiв (див. вiдповiдну позицiю Зеленого перелiку [83]) A4090 Y34

Y35

AD110

AD110

 
71. Вiдходи промислових установок з очищення вихiдних газiв, за винятком вiдходiв, зазначених у Зеленому перелiку вiдходiв A4100   AD140  
Вiдходи, що мiстять, складаються або забрудненi будь-якою з нижченаведених речовин: A4110      
72. Будь-яка речовина спорiднена полiхлорованому дибензофурану   Y43 RC010  
73. Будь-яка речовина спорiднена полiхлорованому дибензодiоксину   Y44 RC020  
74. Вiдходи, що мiстять, складаються або забрудненi пероксидами A4120   RC040  
75. Вiдходи упаковок та контейнерiв, якi мiстять сполуки, наведенi у додатку 2 до Положення3, в кiлькостi, достатнiй для виявлення небезпечних властивостей, наведених у перелiку2 A4130      
76. Вiдходи, якi складаються або мiстять хiмiчнi речовини, що не вiдповiдають специфiкацiї або мають прострочений термiн придатностi7, i якi вiдносяться до категорiй, зазначених у додатку 2 до Положення3, та виявляють небезпечнi властивостi, наведенi у перелiку2 A4140      
77. Вiдходи хiмiчних речовин, отриманi пiд час проведення науково-дослiдних робiт чи навчального процесу, якi ще не iдентифiкованi, та/або якi є новими, а їх вплив на людину та/або довкiлля невiдомий A4150 Y14    
78. Вiдпрацьоване активоване вугiлля, крiм включеного до Зеленого перелiку вiдходiв (див. вiдповiдну позицiю Зеленого перелiку вiдходiв [77]) A4160     2803
79. Залишки вiд операцiй з видалення промислових вiдходiв   Y18    
80. Вiдходи виробництва, одержання i застосування фотохiмiкатiв чи матерiалiв для обробки фотоматерiалiв   Y16 AD090  
Б. Вiдходи, якi потребують окремого розгляду9
81. Залишки в результатi спалювання побутових вiдходiв   Y47 AB020  
82. Побутовi вiдходи   Y46 AD160  
83. Каналiзацiйний мул     AC270  
84. Вiдходи пневматичних шин B3140   GK020 401220

_____________
     1 В основу роздiлу А покладено перелiк А Базельської конвенцiї (додаток VIII до Базельської конвенцiї). Згiдно з пiдпунктом "а" пункту 1 статтi 1 Базельської конвенцiї вiдходи, перелiченi у цьому роздiлi, є небезпечними. Додатково до нього включено три позицiї (порядковi номери 60, 79, 80).

     Там, де це можливо, подається кодовий номер Гармонiзованої системи опису i кодування товарiв, прийнятої згiдно з Брюссельською конвенцiєю вiд 14 червня 1983 р. пiд егiдою Ради митного спiвробiтництва (код ГС).

     2 Перелiк небезпечних властивостей, який затверджує Мiнекоресурсiв.

     3 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням.

     4 Ця позицiя не включає брухт агрегатiв електрогенераторiв.

     5 Концентрацiя ПХБ на рiвнi 50 мг/кг чи бiльше.

     6 Рiвень концентрацiї 50 мг/кг розглядається як мiжнародно визнаний рiвень для всiх видiв вiдходiв. Однак для деяких видiв вiдходiв окремi країни встановлюють нижчi нормативи (наприклад 20 мг/кг).

     7 Прострочений термiн придатностi означає, що речовину не використано протягом перiоду, визначеного виробником.

     8 Ця позицiя не включає вiдходи деревини, обробленi хiмiчними консервантами деревини.

     9 До роздiлу Б включенi вiдходи, зазначенi у додатку II до Базельської конвенцiї, якi вважаються для цiлей Конвенцiї "iншими вiдходами", i додатково ще двi позицiї (83 i 84).

(перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.10.2002р. N 1518)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 липня 2000 р. N 1120

ЗЕЛЕНИЙ ПЕРЕЛIК ВIДХОДIВ (1)

    Номер згiдно з перелiком B Базельської конвенцiї Код ОЕСР Код ГС
  Вiдходи металiв i металовмiснi вiдходи B1    
Вiдходи металiв та їх сплавiв у металiчнiй недиспергованiй формi: B1010    
1. Брухт дорогоцiнних металiв та їх сплавiв:      
золота   GA010 711210
срiбла   GA030 711290
металiв платинової групи, крiм ртутi   GA020 711220
2. Брухт залiза та сталi:      
брухт чавуну   GA040 720410
брухт нержавiючої сталi   GA050 720421
брухт iнших легованих сталей   GA060 720429
брухт лудженого залiза i сталi   GA070 720430
стружка токарна, обрiзки, вiдходи фрезерування, ошурки, знятi задирки, вiдходи штампування (в пакетах чи не в пакетах)   GA080 720441
iншi вiдходи i брухт чорних металiв   GA090 720449
зливки переплавлення бракованi   GA100 720450
старi залiзнi i стальнi рейки   GA110 730210
3. Брухт мiдi   GA120 740740
4. Брухт нiкелю   GA130 750300
5. Брухт алюмiнiю   GA140 760200
6. Брухт цинку   GA160 790200
7. Брухт олова   GA170 800200
8. Брухт вольфраму   GA180 810191
9. Брухт молiбдену   GA190 810291
10. Брухт танталу   GA200 810310
11. Брухт магнiю   GA210 810420
12. Брухт кобальту   GA220 810510
13. Брухт вiсмуту   GA230 810600
14. Брухт титану   GA250 810810
15. Брухт цирконiю   GA260 810910
16. Брухт марганцю   GA280 811100
17. Брухт германiю   GA310 811230
18. Брухт ванадiю   GA320 811240
19. Брухт:      
гафнiю   GA330,  
iндiю   GA340,  
нiобiю   GA350,  
ренiю   GA360,  
галiю   GA370  
20. Брухт торiю   GA390 284430
21. Брухт рiдкiсноземельних металiв   GA420 280530
Брухт чистого незабрудненого металу, включаючи сплави в об'ємнiй формi (листи, плити, балки, прутки та iн.): B1020    
22. Брухт сурми   GA270 811000
23. Брухт берилiю   GA290 811211
24. Брухт кадмiю   GA240 810710
25. Брухт свинцю (за винятком свинцевих акумуляторiв)   GA150 780200
26. Брухт селену   GA400 280490
27. Брухт телуру   GA410 280450
28. Тугоплавкi метали, що мiстять залишки B1030    
29. Брухт вузлiв електрообладнання, не забруднений мастилами, полiхлорованими бiфенiлами (ПХБ) та полiхлорованими терфенiлами (ПХТ) до такого ступеня, коли вiн стає небезпечним B1040 GC010  
30. Брухт важких фракцiй змiшаних кольорових металiв, що не мiстить матерiали, наведенi у додатку 2 до Положення2, в кiлькостi, достатнiй для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у перелiку3, 4 B1050    
31. Вiдходи селену i телуру в металiчнiй формi, включаючи порошок B1060 GA400 280490
  GA410 280450
32. Вiдходи мiдi та її сплавiв у диспергованiй формi, якщо вони не мiстять матерiалiв, наведених у додатку 2 до Положення2, в кiлькостi, достатнiй для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у перелiку3 B1070    
33. Зола та залишки цинку, включаючи залишки цинкових сплавiв у дисперснiй формi, якщо вони не мiстять матерiалiв, наведених у додатку 2 до Положення2, в кiлькостi, достатнiй для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у перелiку3, або ж не викликають прояву небезпечної властивостi H4.35 B1080    
34. Вiдходи гальванiчних елементiв (батарей), якi вiдповiдають специфiкацiї, за винятком тих, до складу яких входять свинець, кадмiй або ртуть B1090    
Металовмiснi вiдходи, якi утворюються в результатi розплавлення, виплавлення i рафiнування металiв: B1100    
35. Чушковий гартцинк   GB010 262011
36. Цинковi дроси:   GB020  
залишки цинкової пластинчастої заготовки, верхнi (> 90 % Zn)   GB021  
  GB022  
залишки цинкової пластинчастої заготовки, нижнi (> 92 % Zn)   GB023  
  GB024  
залишки цинкового лиття у форму (> 85 % Zn)   GB025  
залишки цинкової пластинчатої заготовки у ваннах гарячого цинкування зануренням (партiями)
(> 92 % Zn)
     
згар цинку      
37. Шлак алюмiнiю, за винятком сольового шлаку   GB030  
38. Шлак пiсля обробки мiдi для подальшої переробки чи очищення, що не мiстить арсену, свинцю або кадмiю в кiлькостi, достатнiй для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у перелiку3   GB040 262090
39. Вiдходи вогнетривких футерiвок, що включають тиглi вiд плавлення мiдi      
40. Шлак пiсля обробки дорогоцiнних металiв для подальшого очищення   GB040 262090
41. Шлак танталово-олов'яний iз вмiстом олова менш як 0,5 %   GB050 262090
Електричнi та електроннi вузли: B1110    
42. Електроннi вузли, що складаються тiльки з металiв або їх сплавiв   GC010  
43. Вiдходи i брухт електричних та електронних вузлiв6 (печатнi плати включно), якi не мiстять таких компонентiв, як акумулятори та iншi батареї, включенi до Жовтого перелiку вiдходiв, ртутнi перемикачi, скло вiд електронно-променевих трубок та iнше активоване скло та ПХБ-конденсатори, або не забрудненi складовими, зазначеними у додатку 2 до Положення2 (наприклад кадмiй, ртуть, свинець, полiхлорованi бiфенiли) в кiлькостi, достатнiй для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у перелiку3 (див. вiдповiдну позицiю Жовтого перелiку вiдходiв [34])   GC020  
44. Електричнi та електроннi вузли (печатнi плати, електроннi елементи i провiд включно), придатнi для безпосереднього повторного використання7, а не для переробки чи кiнцевого видалення8      
45. Вiдпрацьованi каталiзатори (за винятком рiдин, якi використовуються як каталiзатори), що мiстять будь-яку з нижченаведених складових: B1120    
Перехiднi метали, за винятком вiдходiв каталiзаторiв (вiдпрацьованих каталiзаторiв, рiдин, використаних як каталiзатори або iнших каталiзаторiв), зазначених у Жовтому перелiку вiдходiв:   GC053  
скандiй, титан, ванадiй, хром, марганець, залiзо, кобальт, нiкель, мiдь, цинк, iтрiй, цирконiй, нiобiй, молiбден, гафнiй, тантал, вольфрам, ренiй      
Лантаноїди (рiдкiсноземельнi метали):      
лантан, церiй, празеодим, неодим, самарiй, європiй, гадолiнiй, тербiй, диспрозiй, гольмiй, ербiй, тулiй, iтербiй, лютецiй      
46. Очищенi вiдпрацьованi каталiзатори, якi мiстять дорогоцiннi метали B1130 GC052  
47. Вiдходи дорогоцiнних металiв та їх сплавiв (золото, срiбло, метали платинової групи, але без вмiсту ртутi) у диспергованiй не рiдкiй формi з вiдповiдними пакуванням i маркуванням B1150    
48. Зола, що утворюється пiсля спалювання печатних плат (див. вiдповiдну позицiю Жовтого перелiку вiдходiв [31]) i мiстить дорогоцiннi метали B1160    
49. Зола, що утворюється пiсля спалювання фотоплiвки i мiстить дорогоцiннi метали B1170    
50. Вiдходи фотоплiвки, що мiстять галоїди срiбла i металiчне срiбло B1180    
51. Вiдходи фотопаперу, що мiстять галоїди срiбла i металiчне срiбло B1190    
52. Гранульований шлак, що утворюється у процесi виробництва залiза та сталi B1200 GC060 261800
53. Шлак, що утворюється у процесi виробництва залiза та сталi, включно iз шлаками, якi використовуються як джерела дiоксиду титану i ванадiю B1210 GC070 261900
54. Шлак, що утворюється згiдно з технiчними умовами у процесi виробництва цинку, хiмiчно стабiлiзований, з високим (понад 20 %) вмiстом залiза (наприклад DIN 4301) i використовується переважно у будiвництвi B1220    
55. Окалина, що утворюється у процесi виробництва залiза та сталi B1230    
56. Оксид мiдi як окалина B1240    
  Вiдходи, що мiстять переважно неорганiчнi компоненти, якi можуть мiстити метали та органiчнi матерiали B2    
  Вiдходи гiрничодобувної промисловостi у недиспергованiй формi: B2010    
57. Вiдходи природного графiту   GD010  
58. Вiдходи сланцiв, грубо зачищенi чи просто обрiзанi пилкою або iншим способом   GD020 251400
59. Вiдходи слюди   GD030 252530
60. Вiдходи лейциту, нефелiну або нефелiнового сiєнiту   GD040 252930
61. Вiдходи польового шпату   GD050 252910
62. Вiдходи плавкового шпату   GD060 25292
63. Вiдходи кремнезему у твердiй формi, за винятком тих, що використовуються у ливарному виробництвi   GD070 281122
  Вiдходи скла в недиспергованiй формi: В2020 GE010 700100
64. Склобiй та iншi вiдходи i бiй скла, за винятком скла електронно-променевих трубок та iнших видiв активованого скла      
  Керамiчнi вiдходи в недиспергованiй формi: B2030    
65. Вiдходи i брухт металокерамiки (композицiйнi металокерамiчнi матерiали)   GF020 811300
66. Волокна на керамiчнiй основi, не специфiкованi або не включенi до iнших категорiй   GF030  
Iншi вiдходи, що мiстять переважно неорганiчнi компоненти: B2040    
67. Частково очищений сульфат кальцiю, який отримують у процесi знесiрчення паливного газу (FGD)   GG010  
68. Вiдходи гiпсових обшивних плит чи листiв сухої штукатурки, що утворюються в результатi знесення будiвель   GG020  
69. Шлак, що утворюється згiдно з технiчними умовами у процесi виробництва мiдi, хiмiчно стабiлiзований, з високим (понад 20 %) вмiстом залiза (наприклад DIN 4301 i DIN 8201), i використовується переважно у будiвництвi та для виробництва абразивiв   GG080 262100
70. Сiрка у твердiй формi   GG090  
71. Вапняк, що утворюється у процесi виробництва цiанамiду кальцiю (pH менше 9)   GG100  
72. Хлориди натрiю, калiю i кальцiю   GG120  
73. Карборунд (карбiд кремнiю)   GG130  
74. Уламки бетону   GG140  
75. Бiй скла, що мiстить лiтiй-тантал i лiтiй-нiобiй   GG150 262090
76. Летюча зола з енергоустановок, якi працюють на вугiллi, не включена до Жовтого перелiку вiдходiв (див. вiдповiдну позицiю Жовтого перелiку вiдходiв [40]) B2050 GG040 2621
77. Вiдпрацьоване активоване вугiлля, що утворюється у процесi пiдготовки питної води, у харчовiй промисловостi i у виробництвi вiтамiнiв (див. вiдповiдну позицiю Жовтого перелiку вiдходiв [78]) B2060 GG060 2803
78. Шлам фториду кальцiю B2070 AB050 252921
79. Вiдходи гiпсу, що утворюється в хiмiчних технологiчних процесах, не включенi до Жовтого перелiку вiдходiв (див. вiдповiдну позицiю Жовтого перелiку вiдходiв [38]) B2080    
80. Вiдходи анодних блокiв вiд виробництва сталi або алюмiнiю, виготовленi з нафтового коксу чи бiтуму i очищенi до стандартних технiчних вимог (за винятком анодних блокiв вiд виробництва хлору методом лужного електролiзу та вiд металургiйного виробництва) B2090 GG050  
81. Вiдходи гiдроксиду алюмiнiю, глинозему та залишки виробництва глинозему (за винятком тих матерiалiв, якi використовуються для очищення газiв, як флокулянти та в процесах фiльтрування) B2100    
82. Залишки бокситiв ("червонi шлами") (з pH менш як 11,5) B2110 GG110 262100
83. Вiдходи розчинiв кислот чи основ iз значенням рН бiльш як 2 i менш як 11,5, якi не мають корозiйних чи iнших небезпечних властивостей (див. вiдповiдну позицiю Жовтого перелiку вiдходiв [70]) B2120    
Вiдходи, що мiстять переважно органiчнi складовi, якi можуть мiстити метали i неорганiчнi матерiали B3    
Твердi пластмасовi вiдходи: B3010    
Нижченаведенi полiмернi матерiали чи сумiшi полiмерних матерiалiв, якщо вони не змiшанi з iншими вiдходами i вiдповiдають технiчним умовам:      
84. Уламки пластмас iз негалогенованих полiмерiв i сополiмерiв, включно з нижченаведеними, але не тiльки9:      
етилен   GH011 391510
стирол   GH012 391520
полiпропiлен   GH014 391590
полiетилентерефталат   - " - - " -
акрилонiтрил   - " - - " -
бутадiєн   - " - - " -
полiацеталi   - " - - " -
полiамiди   - " - - " -
полiбутилентерефталат   GH014 391590
полiкарбонати   - " - - " -
полiефiри   - " - - " -
полiфенiлсульфiди   - " - - " -
полiакрилати   - " - - " -
алкани з C10 - C13 (пластифiкатори)   - " - - " -
полiуретан (що не мiстить CIFC5)   - " - - " -
полiсилоксани   - " - - " -
полiметилметакрилат   - " - - " -
полiвiнiловий спирт   - " - - " -
полiвiнiлбутираль   - " - - " -
полiвiнiлацетат   - " - - " -
85. Вiдходи вулканiзованих смол чи продуктiв конденсацiї, що мiстять нижченаведенi сполуки:

карбамiдформальдегiднi смоли

фенолформальдегiднi смоли

меламiнформальдегiднi смоли

епоксиднi смоли

алкiднi смоли

полiамiди

  GH015 391590
86. Нижченаведенi вiдходи полiмерiв, що мiстять фтор10:

перфторетилен/пропiлен (FEP)

перфторалкоксiалкан (PFA)

перфторалкоксiалкан (MFA)

полiвiнiлфторид (PVF)

полiвiнiлiденфторид (PVDF)

     
Вiдходи паперу, картону i паперових виробiв B3020    
Нижченаведенi матерiали, якщо вони не змiшанi з небезпечними вiдходами:      
87. Вiдходи i макулатура паперова та картонна:   GI010 4707
88. Небiлений папiр чи картон або гофрований папiр чи картон   GI011 470710
89. Iншi вiдходи паперу чи картону, виготовлених переважно з бiленої хiмiчної пульпи, не фарбованої в масi   GI012 470720
90. Папiр чи картон, виготовленi переважно з механiчної пульпи (наприклад газети, журнали та iнша аналогiчна друкована продукцiя)   GI-13 470730
91. Iншi, в тому числi, але не тiльки:   GI014 470740
  ламiнований картон      
  несортованi вiдходи i макулатура      
  Текстильнi вiдходи B3030    
  Нижченаведенi матерiали, не змiшанi з iншими вiдходами i виготовленi згiдно з технiчними умовами:      
92. Шовковi вiдходи (в тому числi кокони, непридатнi для мотання, вiдходи пряжi та розволокнена сировина):   GJ010 5003
непрочесанi   GJ011 500310
iншi   GJ012 500390
93. Вiдходи вовни або тонкого чи грубого тваринного волосу, в тому числi вiдходи пряжi, за винятком розволокненої сировини:     5103
гребiннi пачоси вовни чи тонкого тваринного волосу   GJ021 510310
iншi вiдходи вовни чи тонкого тваринного волосу   GJ022 510320
вiдходи грубого тваринного волосу   GJ023 510330
94. Вiдходи бавовни (в тому числi вiдходи пряжi, розволокнена сировина):   GJ030 5202
вiдходи пряжi (в тому числi вiдходи ниток)   GJ031 520210
розволокнена сировина   GJ032 520291
iншi вiдходи   GJ033 520299
95. Льняна кужiль i вiдходи   GJ040 530130
96. Кужiль i вiдходи (в тому числi вiдходи пряжi i розволокнена сировина коноплi справжньої (Cannabis sativa L.)   GJ050 530290
97. Кужiль i вiдходи (в тому числi вiдходи пряжi i розволокнена сировина) джуту та iнших текстильних луб'яних волокон (за винятком льону, коноплi справжньої i рамi)   GJO60 530390
98. Кужiль i вiдходи (в тому числi вiдходи пряжi i розволокнена сировина) сизалю та iншi текстильнi вiдходи роду Agave   GJ070 530490
99. Кужiль i вiдходи (в тому числi вiдходи пряжi i розволокнена сировина) кокосового горiха   GJ080 530519
100. Кужiль i вiдходи (в тому числi вiдходи пряжi i розволокнена сировина) абаки (манiльська конопля або Musa textilis Nee)   GJ090 530529
101. Кужiль i вiдходи (в тому числi вiдходи пряжi i розволокнена сировина) рамi та iнших рослинних текстильних волокон, не зазначенi i не включенi до iнших перелiкiв   GJ100 530599
102. Вiдходи синтетичних i штучних волокон (у тому числi гребiннi вичiски, вiдходи пряжi i розволокнена сировина):     5505
синтетичних волокон   GJ111 550510
штучних волокон   GJ112 550520
103. Зношений одяг та iншi зношенi текстильнi вироби   GJ120 630900
104. Уживанi килими, бракований шпагат, канатно-мотузковi вироби, мотузки чи канати з текстильних матерiалiв:   GJ130 6310
розсортованi   GJ131 631010
iншi   GJ132 631090
Ґумовi вiдходи B3040    
Нижченаведенi матерiали, якщо вони не змiшанi з iншими вiдходами:      
105. Вiдходи i уламки твердої ґуми (наприклад ебонiту)   GK030 401700
106. Iншi ґумовi вiдходи (за винятком тих, що наведенi в iншому мiсцi)      
  Необробленi вiдходи пробкової та iншої деревини: B3050    
107. Вiдходи та уламки деревини агломерованi чи неагломерованi у колоди, брикети, гранули чи iншi подiбнi форми   GL010 440130
108. Пробковi вiдходи i подрiбнена, гранульована чи перетерта пробка   GL020 450190
Вiдходи сiльськогосподарського i харчового виробництв, якщо вони не iнфiкованi: B3060    
109. Виннi осади   GM070 2307
110. Висушенi i стерилiзованi рослиннi вiдходи, залишки i побiчнi продукти у виглядi гранул чи в iншому виглядi, що використовуються як твариннi корми, не зазначенi в iншому мiсцi i не включенi до iнших позицiй   GM080 2308
111. Дегра: залишки, що утворюються в процесi обробки жирних речовин або тваринного чи рослинного воску   GM090 152200
112. Вiдходи кiсток i серцевини рогiв, механiчно не обробленi, знежиренi, пiдданi найпростiшiй пiдготовцi (але не рiзанi для надання певної форми), обробленi кислотою чи дежелатинованi   GM100 050690
113. Рибнi вiдходи   GM110 051191
114. Шкаралупа какао-бобiв, лушпайки, шкурки та iншi вiдходи переробки какао-бобiв   GM120 180200
115. Iншi вiдходи сiльськогосподарського i харчового виробництв, за винятком побiчних продуктiв, що вiдповiдають нацiональним та мiжнародним вимогам i нормативам, встановленим для продуктiв харчування людей i тварин      
Нижченаведенi вiдходи: B3070    
116. Вiдходи волосся людини   GO010 050100
117. Вiдходи соломи   GO020  
118. Дезактивований грибний мiцелiй вiд виробництва пенiцилiну, який можна використовувати як корм тваринам   GO030  
119. Ґумовi вiдходи у виглядi обрiзкiв i залишкiв B3080 GK010 400400
120. Обрiзки та iншi вiдходи вичиненої шкiри або композицiйної шкiри, непридатнi для виробництва шкiряних виробiв, за винятком шкiряних шламiв, що не мiстять сполук шестивалентного хрому чи бiоцидiв (див. вiдповiдну позицiю Жовтого перелiку вiдходiв [50]) B3090   411000
121. Пил, зола, шлами, порошки, що утворюються у процесi виробництва шкiри i не мiстять сполук шестивалентного хрому чи бiоцидiв (див. вiдповiдну позицiю Жовтого перелiку вiдходiв [49]) B3100    
122. Вiдходи хутра, що не мiстять сполук шестивалентного хрому, бiоцидiв чи збудникiв iнфекцiйних хвороб (див. вiдповiдну позицiю Жовтого перелiку вiдходiв [51]) B3110    
123. Вiдходи, що мiстять харчовi барвники B3120    
124. Вiдходи полiмерних ефiрiв i вiдходи безпечних мономерних ефiрiв, не здатних утворювати пероксиди B3130    
Вiдходи, якi можуть мiстити або неорганiчнi, або органiчнi компоненти B4    
125. Вiдходи, що складаються переважно з латексних водорозчинних фарб, чорнила i затвердiлих лакiв, якi не мiстять органiчних розчинникiв, важких металiв чи бiоцидiв у кiлькостi, достатнiй для виявлення ними їх небезпечних властивостей (див. вiдповiдну позицiю Жовтого перелiку вiдходiв [68]) B4010    
126. Вiдходи виробництва, виготовлення i застосування смол, латексiв, пластифiкаторiв, клеїв/адгезивiв, не зазначених у Жовтому перелiку вiдходiв, що не мiстять розчинникiв та iнших забруднювачiв у кiлькостi, достатнiй для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у перелiку3, наприклад, на воднiй основi або клеї на основi казеїну, крохмалю, декстрину, ефiрiв целюлози, полiвiнiлових спиртiв (див. вiдповiдну позицiю Жовтого перелiку вiдходiв [45]) B4020    
127. Використанi одноразовi фотокамери з батарейками, що не включенi до Жовтого перелiку вiдходiв B4030   АD130

_____________
     1 До Зеленого перелiку вiдходiв включено вiдходи, зазначенi у перелiку В Базельської конвенцiї (додаток IX до Базельської конвенцiї), за винятком позицiї В3140, яка включена у змiненiй редакцiї до Жовтого перелiку вiдходiв (порядковий номер 84).

     Там, де це можливо, подається кодовий номер Гармонiзованої системи опису i кодування товарiв, прийнятої згiдно з Брюссельською конвенцiєю вiд 14 червня 1983 р. пiд егiдою Ради митного спiвробiтництва (код ГС).

     2 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням.

     3 Перелiк небезпечних властивостей.

     4 Слiд зазначити, що навiть якщо первiсно iснують низькi рiвнi забруднення речовинами, зазначеними у додатку 2 до Положення, наступнi процеси, у тому числi процеси рециклювання, можуть призвести до появи окремих фракцiй, що мiстять значно вищi концентрацiї речовин, наведених у додатку 2 до Положення.

     5 Статус золи цинку у даний час ще розглядається, хоча є рекомендацiя Конференцiї ООН з торгiвлi i розвитку (UNCTAD) щодо вiднесення золи цинку до безпечних товарiв.

     6 Ця позицiя не включає брухт електрогенераторiв.

     7 Повторне використання може включати ремонт, оновлення чи удосконалення, без значного повторного складання.

     8 У деяких країнах матерiали, призначенi для безпосереднього повторного використання, не розглядаються як вiдходи.

     9 Слiд розумiти, що такi уламки є повнiстю полiмеризованими.

     10 Вiдходи споживання виключено з цiєї позицiї.

     Вiдходи не повиннi змiшуватися.

     Слiд розглянути проблеми, пов'язанi з вiдкритим спалюванням.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.