КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 11 сiчня 2018 р. N 1


Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 квiтня 2018 року N 276

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 4, ст. 167, N 44, ст. 2881; 2005 р., N 51, ст. 3197; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 23, ст. 1727; 2007 р., N 33, ст. 1338; 2008 р., N 36, ст. 1207, N 76, ст. 2566; 2010 р., N 1, ст. 21; 2012 р., N 5, ст. 174, N 40, ст. 1548, N 85, ст. 3463; 2014 р., N 74, ст. 2091; 2017 р., N 28, ст. 814, N 50, ст. 1555, N 94, ст. 2856), змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi через дев'ять мiсяцiв з дня її опублiкування.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.04.2018р. N 276)

Прем'єр-мiнiстр України
В. ГРОЙСМАН

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 сiчня 2018 р. N 1

ЗМIНИ,
що вносяться до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

     1. Пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Товари, контроль за мiжнародними передачами яких здiйснюється вiдповiдно до цього Порядку, зазначенi в Єдиному списку товарiв подвiйного використання, згiдно з додатком.".

     2. Виключити додатки 1 - 5.

     3. Доповнити Порядок додатком такого змiсту:

"Додаток
до Порядку

ЄДИНИЙ СПИСОК
товарiв подвiйного використання

Загальнi примiтки

     1. Термiн "товари подвiйного використання" у цьому Списку вживається у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання".

     Товари, що призначенi або модифiкованi для вiйськового використання, наведенi у Списку товарiв вiйськового призначення, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному контролю, що є додатком до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807 (далi - Список товарiв вiйськового призначення).

     2. Контроль за товарами, наведеними у цьому Списку, також поширюється на будь-якi товари, не внесенi до нього (включаючи установки), якi мiстять один контрольований компонент або бiльше, що є основним елементом таких товарiв i може бути вилученим або використаним в iнших цiлях.

     Особлива примiтка.

     Для прийняття рiшення про те, чи є контрольований компонент або компоненти основним елементом товару розглядаються показники кiлькостi, вартостi та технологiчного ноу-хау, а також iншi особливi обставини, якi можуть вiднести контрольований компонент або компоненти до основного елементу товару.

     3. Товари, наведенi у цьому Списку, включають як новi, так i тi, що були у використаннi.

     4. У деяких випадках для зручностi iдентифiкацiї хiмiчних сполук або їх сумiшей у цьому Списку зазначаються найменування хiмiчної сполуки та її реєстрацiйний номер Хiмiчної реферативної служби (CAS-номер, Chemical Abstracts Service). Хiмiчнi сполуки, якi мають однакову структурну формулу (включаючи гiдрати), пiдлягають контролю незалежно вiд найменування та CAS-номеру. CAS-номери не можуть бути використанi як однозначнi iдентифiкатори, оскiльки деякi форми хiмiчних сполук, наведених у цьому Списку, мають рiзнi CAS-номери, як i сумiшi, до складу яких вони входять.

     5. Мiжнароднi передачi "послуг та робiт", пов'язаних з "розробкою", "виробництвом", "використанням", складанням, випробуванням, "модифiкацiєю" та модернiзацiєю виробiв, обладнання, матерiалiв, "програмного забезпечення" i "технологiй", наведених у цьому Списку, пiдлягають контролю у тому самому обсязi.

Примiтка з ядерних технологiй (ПЯТ)
(слiд читати разом з частиною "E" роздiлу 0)

     "Технологiя", безпосередньо пов'язана з будь-якими товарами, якi пiдлягають контролю згiдно з роздiлом 0 цього Списку, контролюється вiдповiдно до положень цього роздiлу.

     "Технологiя" для "розроблення", "виробництва" або "використання" товарiв, наведених у цьому Списку, залишається пiд контролем навiть у разi, коли вона застосовується щодо товарiв, не внесених до нього.

     Дозвiльний документ на мiжнародну передачу товару, зазначеного у цьому Списку, також надає право на експорт тому самому кiнцевому споживачевi мiнiмуму "технологiї", необхiдної для встановлення, експлуатацiї, технiчного обслуговування та ремонту цього товару. Кiлькiсть та обсяги такого мiнiмуму обмежуються iнформацiєю, наведеною у технiчнiй документацiї (паспортi, формулярi тощо), яка спецiально розроблена для кiнцевого споживача та постачається з виробом.

     Контроль не застосовується до "технологiї", що є "суспiльним надбанням" або "фундаментальними науковими дослiдженнями".

Загальна примiтка з технологiй (ЗПТ)
(слiд читати разом з частиною "Е" роздiлiв 1 - 9)

     "Технологiя", "необхiдна" для "розроблення", "виробництва" або "використання" товарiв, що пiдлягають контролю згiдно з роздiлами 1 - 9 цього Списку, контролюється вiдповiдно до положень цих роздiлiв. "Технологiя" пiдлягає контролю навiть у разi, коли вона використовується щодо товарiв, не внесених до цього Списку. Контроль не застосовується до "технологiї", яка є мiнiмально необхiдною для встановлення, експлуатацiї, технiчного обслуговування (перевiрки) та ремонту товарiв, не внесених до цього Списку, або мiжнародну передачу яких було дозволено. Кiлькiсть та обсяги такого мiнiмуму обмежуються iнформацiєю, наведеною у технiчнiй документацiї (паспортi, формулярi тощо), яка спецiально розроблена для кiнцевого споживача та постачається з виробом.

     Особлива примiтка.

     Зазначене положення не звiльняє вiд контролю "технологiї", зазначенi у позицiях 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a та 8E002.b.

     Контроль не застосовується до "технологiї", що є "суспiльним надбанням", "фундаментальними науковими дослiдженнями" або iнформацiєю, мiнiмально необхiдною для подання заявки на патент.

Загальна примiтка з програмного забезпечення (ЗППЗ)
(ця примiтка має вищу юридичну силу щодо контролю, встановленого у частинi "D" роздiлiв 0 - 9)

     Згiдно з роздiлами 0 - 9 цього Списку контролю не пiдлягає "програмне забезпечення", що є:

     а) загальнодоступним для громадськостi шляхом:

     1) продажу без обмежень iз складу у пунктах роздрiбної торгiвлi шляхом здiйснення торговельних операцiй:

     a) напряму;

     b) за поштовим замовленням;

     c) за електронним замовленням; або

     d) за замовленням по телефону; та

     2) призначеним для iнсталяцiї користувачем без подальшої iстотної допомоги з боку постачальника; або

     Особлива примiтка.

     Пункт "a" загальної примiтки з програмного забезпечення не звiльняє вiд контролю "програмне забезпечення", зазначене у частинi другiй роздiлу 5 цього Списку ("Захист iнформацiї").

     b) "суспiльним надбанням".

     c) "об'єктним кодом", мiнiмально необхiдним для встановлення, експлуатацiї, технiчного обслуговування (перевiрки) або ремонту виробiв, мiжнародну передачу яких було дозволено.

     Особлива примiтка.

     Пункт "c" загальної примiтки з програмного забезпечення не звiльняє вiд контролю "програмне забезпечення", зазначене у частинi другiй роздiлу 5 ("Захист iнформацiї") цього Списку.

Загальна примiтка iз "захисту iнформацiї" (ЗПЗI)

     Вироби або функцiї, якi забезпечують "захист iнформацiї", повиннi розглядатися в рамках положень частини другої роздiлу 5, навiть якщо вони є компонентами, "програмним забезпеченням" або функцiями iнших виробiв.

Визначення термiнiв, що використовуються у цьому Списку

     Термiни, що використовуються у лапках та видiленi курсивом, мають значення, наведенi у примiтках до позицiй, в яких вони вживаються.

     Термiни, що використовуються у лапках та надрукованi прямим шрифтом, мають наведенi нижче значення та мiстять посилання на роздiли, в яких вони вживаються.

     В iнших випадках термiни мають загальноприйняте словникове значення.

     "Автоматичне супроводження цiлi" [Automatic target tracking] (роздiл 6) - метод оброблення, в якому автоматично визначається i формується як вихiдний сигнал екстрапольоване значення найiмовiрнiшого положення цiлi в реальному масштабi часу.

     "Аеродинамiчнi профiлi iз змiнюваною геометрiєю" [Variable geometry airfoils] (роздiл 7) - застосування закрилкiв, або тримерiв, передкрилкiв або шарнiрного регулювання кута носової частини, положенням яких можна керувати пiд час польоту.

     "Аеростатичнi повiтрянi судна" [Lighter-than-air vehicles] (роздiл 9) - повiтрянi кулi та "дирижаблi", для пiдйому яких використовуються гаряче повiтря або iншi легшi за повiтря гази, такi як гелiй або водень.

     "Активний пiксель" [Active pixel] (роздiл 6) - мiнiмальний (одиничний) елемент твердотiлої матрицi, який має фотоелектричну передавальну функцiю пiд час дiї на нього свiтлового (електромагнiтного) випромiнювання.

     "Активнi системи керування польотом" [Active flight control systems] (роздiл 7) - системи, що функцiонують для запобiгання небажаним рухам або небажаному навантаженню на конструкцiю "лiтального апарата" або ракети шляхом автономного оброблення вихiдних сигналiв датчикiв та подальшого подання необхiдних запобiжних команд для здiйснення автоматичного керування.

     "Аналiзатори сигналiв" [Signal analysers] (роздiл 3) - апаратура, здатна вимiрювати i вiдображати основнi властивостi одночастотних компонентiв багаточастотних сигналiв.

     "Асиметричний алгоритм" [Asymmetric algorithm] (роздiл 5) - криптографiчний алгоритм, що використовує рiзнi математично зв'язанi ключi для шифрування та розшифрування.

     Особлива примiтка.

     "Асиметричний алгоритм" зазвичай використовується для управлiння ключами.

     "Аутентифiкацiя" [Authentication] (роздiл 5) - перевiрка автентичностi користувача, процесу або пристрою, часто як попередня умова для надання доступу до ресурсiв в iнформацiйнiй системi. Ця процедура включає в себе перевiрку походження або змiсту повiдомлення або iншої iнформацiї, а також всi аспекти контролю доступу, де немає шифрування файлiв або тексту, за винятком шифрування, що безпосередньо пов'язане iз захистом паролiв, персональних iдентифiкацiйних номерiв (PIN-кодiв) або аналогiчних даних для запобiгання несанкцiонованому доступу.

     "Багатокристалiчна iнтегральна схема" [Multichip integrated circuit] (роздiл 3) - двi або бiльше "монолiтнi iнтегральнi схеми", приєднанi до спiльної "пiдкладки".

     "Багатоспектральнi датчики формування зображення" [Multispectral imaging sensors] (роздiл 6) - датчики, здатнi здiйснювати одночасний або послiдовний збiр iнформацiї про зображення вiд двох або бiльше дискретних спектральних дiапазонiв. Датчики, якi мають бiльше двадцяти дискретних спектральних дiапазонiв, iнодi називають гiперспектральними датчиками формування зображення.

     "Бандаж лопатки" [Tip shroud] (роздiл 9) - компонент стацiонарного кiльця (суцiльний або сегментований), прикрiплений до внутрiшньої поверхнi корпусу турбiни двигуна, або деталь на зовнiшньому кiнцi лопатки турбiни, яка насамперед забезпечує газонепроникне ущiльнення мiж нерухомими та обертовими компонентами.

     "Безперервний лазер" [CW laser] (роздiл 6) - "лазер", що генерує номiнально постiйну вихiдну енергiю протягом бiльше нiж 0,25 секунди.

     "Безпiлотний лiтальний апарат" ("БПЛА") [Unmanned Aerial Vehicle (UAV)] (роздiл 9) - будь-який "лiтальний апарат", здатний злiтати i пiдтримувати керований полiт та навiгацiю без присутностi людини на борту.

     "Бiологiчнi агенти" [Biological agents] (роздiл 1) - це патогени або токсини, видiленi або модифiкованi (такi як змiненi чистота, строк придатностi пiд час зберiгання, вiрулентнiсть, характеристики поширення або стiйкiсть до УФ-випромiнювання) з метою спричинення жертв серед людей чи тварин, пошкодження обладнання або нанесення шкоди сiльськогосподарським культурам або навколишньому природному середовищу.

     "Биття шпинделя" (обертання з биттям) [Run-out (out-of-true running)] (роздiл 2) - радiальне змiщення за один оберт основного шпинделя, вимiряне в площинi, перпендикулярнiй до осi шпинделя в точцi вимiрювання на зовнiшнiй або внутрiшнiй поверхнi обертання (джерело: ISO 230/1-1986, параграф 5.61).

     "Бiблiотека" [Library] (роздiл 1) (параметрична технiчна база даних) - зiбрання технiчної iнформацiї, використання якої може покращити технiчнi характеристики вiдповiдних систем, обладнання або компонентiв.

     "Вакуумне розпилення" [Vacuum atomisation] (роздiл 1) - процес перетворення струменя розплавленого металу на краплi дiаметром 500 мкм або менше шляхом швидкого видiлення розчиненого газу пiд дiєю вакууму.

     "Вакцина" [Vaccine] (роздiл 1) - медичний препарат у фармацевтичнiй формi, який є лiцензованим чи має дозвiл на продаж або використання у клiнiчних випробуваннях, виданий уповноваженим органом країни-виробника або використання, призначений для стимулювання захисного iмунного вiдгуку органiзму у людей або тварин з метою запобiгання виникненню хвороб серед тих, кому було зроблено щеплення.

     "Вибуховi речовини" [Explosives] (роздiл 1) - твердi, рiдкi чи газоподiбнi речовини або сумiшi таких речовин, якi повиннi детонувати пiд час використання їх як запального заряду, промiжного детонатору або основного заряду в бойових частинах ракет, пiдривних роботах та iнших застосуваннях.

     "Видiлений Мiжнародним союзом електрозв'язку (МСЕ)" [Allocated by the ITU] (роздiли 3, 5) - видiлення смуг частот вiдповiдно до чинної редакцiї Регламенту радiозв'язку МСЕ для первинних, дозволених i вторинних служб.

     Особлива примiтка.

     Додатковi та альтернативнi видiленi смуги частот не включаються.

     "Виконавчi механiзми" [End-effectors] (роздiл 2) - захоплювачi, "активнi iнструментальнi вузли" та будь-якi iншi iнструменти, прикрiпленi до опорної плити на кiнцi консолi манiпулятора "робота".

     Особлива примiтка.

     "Активний iнструментальний вузол" - це пристрiй для прикладення до заготовки рушiйної сили, енергiї технологiчного процесу або здiйснення контролю.

     "Використання" [Use] (ЗПТ, ПЯТ, усi роздiли) - експлуатацiя, монтажнi роботи (у тому числi установлення на мiсцi), технiчне обслуговування (перевiрка), ремонт, капiтальний ремонт та вiдновлення.

     "Випромiнювальна чутливiсть" [Radiant sensitivity] (роздiл 6) - випромiнювальна чутливiсть (мА/Вт) = 0,807 х (довжина хвилi у нм) х квантова ефективнiсть (КЕ).

     Технiчна примiтка.

     КЕ зазвичай виражається у вiдсотках, але для цiлей цiєї формули КЕ записується у виглядi десяткового дробу меншого за одиницю, наприклад, 0,78 вiдповiдає 78 %.

     "Виробництво" [Production] (ЗПТ, ПЯТ, усi роздiли) - усi стадiї виробництва, такi як конструювання, технологiчна пiдготовка виробництва, виготовлення, установка, складання (монтаж), контроль, випробування, забезпечення якостi товару.

     "Виробниче обладнання" [Production equipment] (роздiли 1, 7, 9) - iнструменти, шаблони, пристрої, оправки, форми, штампи, крiплення, юстирувальнi механiзми, випробувальне обладнання, iншi механiзми та їх компоненти, обмеженi тими, що спецiально призначенi або модифiкованi для "розроблення" або для однiєї чи декiлькох стадiй виробництва.

     "Виробничi установки" [Production facilities] (роздiли 7, 9) - "виробниче обладнання" та спецiально призначене для нього програмне забезпечення, що входять до складу об'єктiв для "розроблення" або для однiєї чи бiльше стадiй "виробництва".

     "Вiдносна ширина смуги частот" [Fractional bandwidth] (роздiли 3, 5) - "миттєва ширина смуги частот", подiлена на середню частоту несучої, виражена у вiдсотках.

     "Вiдхилення кутового положення" [Angular position deviation] (роздiл 2) - максимальна рiзниця мiж кутовим положенням та фактичним кутовим положенням, вимiряним з дуже високою точнiстю пiсля того, як тримач заготовки на столi було повернуто вiдносно початкового положення.

     "Вiдцентрове розпилення" [Rotary atomisation] (роздiл 1) - процес перетворення струменя розплавленого металу або розплавленого металу, що перебуває у ваннi, на краплi дiаметром 500 мкм або менше за допомогою вiдцентрової сили.

     "Внутрiшнє облицювання" [Interior lining] (роздiл 9) призначене для утворення прошарку мiж твердим ракетним паливом i корпусом двигуна або теплоiзоляцiйною прокладкою. Зазвичай сумiш з вогнестiйких або теплоiзоляцiйних матерiалiв на рiдиннiй полiмернiй основi (наприклад, наповнений вуглецем полiбутадiєн з кiнцевими гiдроксильними групами (НТРВ) або iнший полiмер з доданими отверджувачами) розпилюється або рiвномiрно наноситься на внутрiшню поверхню корпусу.

     "Внутрiшнiй магнiтний градiєнтомiр" [Intrinsic Magnetic Gradiometer] (роздiл 6) - окремий чутливий елемент, який вимiрює градiєнт магнiтного поля, i пов'язаний з ним електронний блок, вихiдний сигнал якого є мiрою градiєнта магнiтного поля.

     Особлива примiтка.

     Див. також "магнiтний градiєнтомiр".

     "Волокнистi або ниткоподiбнi матерiали" [Fibrous or filamentary materials] (роздiли 0, 1, 8, 9) включають:

     a) безперервнi "мононитки";

     b) безперервнi "пряжу" та "рiвницю";

     c) "стрiчки", тканини, волоконнi мати та об'ємнi плетiння;

     d) подрiбненi волокна, штапельнi волокна та зв'язанi (когерентнi) волоконнi шари;

     e) моно- або полiкристалiчнi ниткоподiбнi кристали будь-якої довжини;

     f) волоконну масу ароматичного полiамiду.

     "Волоконно-оптична система управлiння польотом" [Fly-by-light system] (роздiл 7) - основна цифрова система управлiння польотом, яка пiд час польоту для управлiння "лiтальним апаратом" застосовує зворотний зв'язок, в якому команди для виконавчого агрегату/механiзму є оптичними сигналами.

     "Вуглецевi волоконнi преформи" [Carbon fibre preforms] (роздiл 1) - упорядковано розмiщенi, непокритi або покритi волокна, призначенi для утворення каркасу виробу, який потiм заповнюється "матрицею" для формування "композицiйного матерiалу".

     "Газове розпилення" [Gas Atomisation] (роздiл 1) - процес перетворення струменя розплавленого металевого сплаву на краплини дiаметром 500 мкм або менше за допомогою газового струменя високого тиску.

     "Гаряче iзостатичне ущiльнення" [Hot isostatic densification] (роздiл 2) - процес пресування вiдливок за температур понад 375 К (102° C) у замкнутiй порожнинi за допомогою рiзноманiтних середовищ (газ, рiдина, твердi частинки тощо) для створення однакового зусилля в усiх напрямах з метою зменшення або усунення внутрiшнiх пустот у вiдливцi.

     "Географiчно рознесенi" [Geographically dispersed] (роздiл 6) - коли кожний пункт розташований вiд будь-якого iншого на вiдстанi понад 1500 м у будь-якому напрямку. Мобiльнi чутливi елементи завжди вважаються "географiчно рознесеними".

     "Гiбридна iнтегральна схема" [Hybrid integrated circuit] (роздiл 3) - будь-яка комбiнацiя iнтегральних схем або iнтегральної схеми з "елементами схеми" або "дискретними компонентами", з'єднаними разом для виконання певної функцiї або функцiй, яка має усi наведенi нижче характеристики:

     a) мiстить принаймнi один безкорпусний пристрiй;

     b) компоненти з'єднуються один з одним з використанням типових методiв виробництва iнтегральних схем;

     c) може замiнюватися як єдине цiле; та

     d) у нормальному станi не може бути розiбрана.

     Особливi примiтки.

     1. "Елемент схеми" - одиничний активний або пасивний функцiональний компонент електронної схеми, такий як дiод, транзистор, резистор, конденсатор тощо.

     2. "Дискретний компонент" - розмiщений в окремому корпусi "елемент схеми" з власними зовнiшнiми виводами.

     "Гiдравлiчне пресування прямої дiї" [Direct-acting hydraulic pressing] (роздiл 2) - процес деформацiї, в якому застосовується наповнена рiдиною гнучка камера, що перебуває у безпосередньому контактi iз заготовкою.

     "Гiроскоп з ротором, що обертається" [Spinning mass gyros] (роздiл 7) - гiроскоп, в якому для вимiрювання кутового перемiщення використовується маса, що постiйно обертається.

     "Ґратка фокальної площини" [Focal plane array] (роздiли 6, 8) - лiнiйний або двовимiрний планарний шар або комбiнацiя планарних шарiв окремих чутливих елементiв з електронiкою зчитування або без неї, що працюють у фокальнiй площинi.

     Особлива примiтка.

     Цей термiн не включає сукупнiсть окремих чутливих елементiв чи будь-яких дво-, три- або чотириелементних детекторiв за умови, що часова затримка та iнтегрування не здiйснюються всерединi елементiв.

     "Група оптичних датчикiв системи керування польотом" [Flight control optical sensor array] (роздiл 7) - мережа розподiлених оптичних датчикiв, що використовує променi "лазера" для забезпечення бортової системи керування польотом даними в реальному масштабi часу.

     "Дальнiсть" [Range] (роздiл "Категорiя I товарiв, що можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї") - максимальна вiдстань, яку конкретна ракетна система чи система атмосферного БПЛА здатнi подолати в режимi усталеного польоту, вимiрювана як проекцiя її траєкторiї на поверхню землi.

     Технiчнi примiтки.

     1. Пiд час визначення "дальностi" враховуватиметься максимальна здатнiсть, яка базується на проектних характеристиках системи при повному заправленнi пальним чи паливом.

     2. "Дальнiсть" для ракетних систем та систем атмосферних БПЛА визначатиметься незалежно вiд будь-яких зовнiшнiх обмежувальних факторiв, наприклад, пов'язаних з умовами застосування (експлуатацiї), характеристиками телеметрiї та лiнiями передачi даних чи iнших зовнiшнiх факторiв.

     3. Для ракетних систем "дальнiсть" визначатиметься з використанням траєкторiї польоту, яка дає максимальну "дальнiсть", припускаючи наявнiсть стандартної атмосфери IКАО з нульовим вiтром.

     4. Для атмосферних БПЛА "дальнiсть" визначатиметься вiдстанню в одному напрямку з використанням найефективнiшого профiлю польоту з точки зору використання палива (наприклад, крейсерська швидкiсть i висота), припускаючи наявнiсть стандартної атмосфери IКАО з нульовим вiтром.

     "Держава-учасниця" [Participating state] (роздiли 7, 9) - держава - учасниця мiжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленiсть".

     "Держави - учасницi (не учасницi) Конвенцiї iз заборони хiмiчної зброї" [States (not) Party to the Chemical Weapon Convention] (роздiл 1) - це держави, для яких Конвенцiя про заборону розроблення, виробництва i накопичення хiмiчної зброї та її знищення набрала (не набрала) чинностi.

     "Джгут" [Tow] (роздiл 1) - зв'язка "монониток", як правило, приблизно паралельних.

     "Дзеркала, що деформуються" [Deformable mirrors] (роздiл 6) (вiдомi також як дзеркала адаптивної оптики) - дзеркала, що мають:

     a) одну суцiльну оптичну поверхню вiдбиття, яка динамiчно деформується шляхом прикладення окремих скручувальних моментiв або сил для компенсацiї викривлень оптичного сигналу, що падає на дзеркало; або

     b) множина оптичних вiдбиваючих елементiв, положення яких може бути iндивiдуально та динамiчно змiнено шляхом прикладення окремих скручувальних моментiв або сил з метою компенсацiї спотворень оптичного сигналу, що падає на дзеркало.

     "Дирижабль" [Airship] (роздiл 9) - повiтряне судно, яке приводиться до руху силовою установкою, здатне триматися у повiтрi завдяки наповненню корпусу газом (зазвичай це гелiй, ранiше - водень), який легший за повiтря.

     "Дифузiйне зварювання" [Diffusion bonding] (роздiли 1, 2, 9) - твердофазне з'єднання принаймнi двох окремих металiв в одне цiле з мiцнiстю шва, еквiвалентною мiцностi найслабшого матерiалу, головним механiзмом якого є взаємна дифузiя атомiв через мiсце контакту.

     "Доступна користувачу можливiсть програмування" [User accessible programmability] (роздiл 6) - наявнiсть засобiв, що дають змогу користувачевi вводити, модифiкувати або замiнювати "програми" способами, крiм наведених нижче:

     a) фiзична змiна у проводцi або з'єднаннях; або

     b) установлення функцiонального контролю, в тому числi введення параметрiв.

     "Еквiвалентна густина" [Equivalent Density] (роздiл 6) - вiдношення маси оптичного елемента до одиницi оптичної площини, спроектованої на оптичну поверхню.

     "Експлуатацiя, адмiнiстрування або обслуговування" ("EAO") [Operations, Administration or Maintenance (OAM)] (роздiл 5) - виконання одного або бiльше iз завдань, наведених нижче:

     a) створення будь-чого або керування будь-чим з того, що наведено нижче:

     1) облiковi записи чи права користувачiв або адмiнiстраторiв;

     2) установки виробу; або

     3) данi автентифiкацiї для пiдтримки виконання завдань, зазначених у пiдпунктах 1 або 2 пункту "а";

     b) монiторинг робочого стану виробу або управлiння таким станом чи характеристиками виробу; або

     c) управлiння журналами або даними аудиту для пiдтримки виконання будь-яких завдань, зазначених у пунктах "a" або "b".

     Примiтка.

     "ЕАО" не включає жодного з наведених нижче завдань або пов'язаних з ними ключових функцiй керування:

     a) пiдготовку або оновлення будь-якої криптографiчної функцiональностi, яка безпосередньо не пов'язана iз створенням даних автентифiкацiї або з управлiнням такими даними для пiдтримки виконання завдань, наведених вище у пiдпунктах 1 або 2 пункту "а"; або

     b) забезпечення будь-якої криптографiчної функцiональностi щодо площини комутацiї даних або площини даних виробу.

     "Екстракцiя розплаву" [Melt Extraction] (роздiл 1) - процес "швидкого твердiння" та екстракцiї продукту сплаву у виглядi стрiчки шляхом введення короткого сегмента обертального охолодженого диска у ванну з розплавленим металевим сплавом.

     Особлива примiтка.

     "Швидке твердiння" - затвердiння розплавленого матерiалу iз швидкiстю понад 1000 К/с.

     "Електродистанцiйна система управлiння польотом" [Fly-by-wire system] (роздiл 7) - основна цифрова система управлiння польотом, яка пiд час польоту для управлiння "лiтальним апаратом" використовує зворотний зв'язок, в якому команди для виконавчого агрегату/механiзму є електричними сигналами.

     "Електронний блок" [Electronic assembly] (роздiли 2, 3, 4) - сукупнiсть електронних компонентiв (тобто "елементiв схеми", "дискретних компонентiв", iнтегральних схем тощо), з'єднаних разом для виконання конкретної функцiї або функцiй, що може замiнюватися як єдине цiле та у нормальному станi демонтуватися.

     Особливi примiтки.

     1. "Елемент схеми" - одиничний активний або пасивний функцiональний компонент електронної схеми, такий як дiод, транзистор, резистор, конденсатор тощо.

     2. "Дискретний компонент" - розмiщений в окремому корпусi "елемент схеми" з власними зовнiшнiми виводами.

     "Енергетичнi матерiали" [Energetic materials] (роздiл 1) - речовини або сумiшi, що вступають у хiмiчну реакцiю, вивiльняючи енергiю, необхiдну для їх застосування за призначенням. "Вибуховi речовини", "пiротехнiка" та "ракетне паливо" є пiдкласами енергетичних матерiалiв.

     "Ефективний грам" [Effective gramme] (роздiли 0, 1) "спецiального розщеплюваного матерiалу" означає:

     a) вагу iзотопа в грамах для iзотопiв плутонiю та урану-233;

     b) вагу елемента в грамах, помножену на квадрат його збагачення, вираженого як десяткова вагова частка для урану, збагаченого до 1 вiдсотка або бiльше iзотопом урану-235;

     c) вагу елемента в грамах, помножену на 0,0001 для урану, збагаченого нижче 1 вiдсотка iзотопом урану-235;

     "Загальна швидкiсть цифрової передачi" [Total digital transfer rate] (роздiл 5) - кiлькiсть бiтiв, у тому числi кодування каналу, службовi (протокольнi) сигнали тощо, за одиницю часу, якi проходять мiж вiдповiдним обладнанням у системi цифрової передачi.

     Особлива примiтка.

     Див. також "швидкiсть цифрової передачi".

     "Загальне керування польотом" [Total control of flight] (роздiл 7) - автоматизоване керування змiнними параметрами "лiтального апарата" та траєкторiєю його польоту з метою виконання встановленого завдання вiдповiдно до змiни даних про задачi, небезпечнi ситуацiї або iншi "лiтальнi апарати" у реальному масштабi часу.

     "Запуск за частотною маскою" [Frequency mask trigger] (роздiл 3) для "аналiзаторiв сигналiв" - механiзм, у якому функцiя запуску дає можливiсть вибору iнтервалу частот спрацьовування як пiдмножини смуги захвату, iгноруючи при цьому iншi сигнали, якi також можуть бути присутнiми у тiй самiй смузi захвату. Механiзм "запуск за частотною маскою" може включати бiльше нiж один незалежний набiр обмежень.

     "Захист iнформацiї" [Information security] (ЗППЗ, ЗПЗI, роздiл 5) - усi засоби i функцiї, якi забезпечують доступнiсть, конфiденцiйнiсть або цiлiснiсть iнформацiї або зв'язку, за винятком засобiв i функцiй захисту вiд несправностей. Це включає "криптографiю", "криптографiчну активацiю", "криптоаналiз", захист вiд демаскуючого випромiнювання та захист комп'ютера (вiд несанкцiонованого доступу).

     Технiчна примiтка.

     "Криптоаналiз" - аналiз криптографiчної системи або її вхiдних та вихiдних даних для одержання конфiденцiйних параметрiв або чутливої iнформацiї, включаючи вiдкритий текст (ISO 7498-2-1988 (E), пункт 3.3.18).

     "Збiднений уран" [Depleted uranium] (роздiл 0) - уран iз вмiстом iзотопу 235 нижче, нiж це зустрiчається в природi.

     "Здрiбнювання" [Comminution] (роздiл 1) - процес перетворення матерiалу на частинки шляхом дроблення або розмелювання.

     "Змiщення" (акселерометра) [Bias (accelerometer)] (роздiл 7) - середня величина вихiдного сигналу акселерометра, вимiряна протягом заданого промiжку часу у визначених режимах роботи, не пов'язана з вхiдним прискоренням або обертанням. "Змiщення" вимiрюється в g або в метрах на секунду в квадратi (g або м/с2). (IEEE Std 528-2001) (Мiкро g дорiвнює 1 х 10-6 g).

     "Змiщення" (гiроскопа) [Bias (gyro)] (роздiл 7) - середня величина вихiдного сигналу гiроскопа, вимiряна протягом заданого промiжку часу у визначених режимах роботи, не пов'язана з вхiдним прискоренням або обертанням. "Змiщення", як правило, вимiрюється у градусах за годину [град./год] (IEEE Std 528-2001).

     "Iзольованi живi культури" [Isolated live cultures] (роздiл 1) включають живi культури у неактивнiй формi та у виглядi сухих препаратiв.

     "Iзоляцiя" [Insulation] (роздiл 9) наноситься на компоненти ракетного двигуна, наприклад корпус, сопло, вхiднi отвори, кришки корпуса, та включає листовий матерiал з вулканiзованої або напiввулканiзованої гумової сумiшi, що мiстить iзоляцiйний або вогнетривкий матерiал. Iзоляцiя також може входити до протиударних елементiв або щиткiв.

     "Iзостатичнi преси" [Isostatic presses] (роздiл 2) - обладнання, здатне здiйснювати пiдвищення тиску в замкнутiй порожнинi через рiзнi середовища (газ, рiдину, твердi частинки тощо) для створення всерединi замкнутої порожнини однакового в усiх напрямках тиску на заготовку або матерiал.

     "Iмпульсний лазер" [Pulsed laser] (роздiл 6) - "лазер", який має "тривалiсть iмпульсу", що менше або дорiвнює 0,25 секунди.

     "Iмунотоксин" [Immunotoxin] (роздiл 1) - це кон'югат одноклiтинного моноклонального антитiла та "токсину" або "субтоксину", який вибiрково впливає на хворi клiтини.

     "Iнструментальна дальнiсть" [Instrumented range] (роздiл 6) - задана дальнiсть дiї РЛС, що визначається однозначним розрiзненням цiлей на дисплеї.

     "Квантова криптографiя" [Quantum cryptography] (роздiл 5) - сукупнiсть методiв створення ключа спiльного використання для "криптографiї" шляхом вимiрювання квантомеханiчних властивостей фiзичної системи (у тому числi фiзичних властивостей, якi чiтко визначаються квантовою оптикою, квантовою теорiєю поля або квантовою електродинамiкою).

     "Керування потужнiстю" [Power management] (роздiл 7) - змiнювання потужностi сигналу, що передається альтиметром, в такий спосiб, що потужнiсть прийнятого сигналу на висотi "лiтального апарату" завжди пiдтримується на мiнiмальному рiвнi, необхiдному для визначення висоти.

     "Компенсацiйнi системи" [Compensation systems] (роздiл 6) - системи, що складаються з первинного скалярного датчика, одного або бiльше базових датчикiв (наприклад, векторних магнiтометрiв) разом з програмним забезпеченням, якi дають змогу зменшити шум вiд обертання твердого тiла платформи.

     "Композицiйний матерiал" [Composite] (роздiли 1, 2, 6, 8, 9) - "матриця" i додаткова фаза або додатковi фази, якi складаються з часток, ниткоподiбних кристалiв, волокон або будь-якої їх комбiнацiї, призначенi для конкретної цiлi або цiлей.

     "Комп'ютер iз систолiчною матрицею" [Systolic array computer] (роздiл 4) - комп'ютер, в якому потiк та модифiкацiя даних можуть динамiчно контролюватися на рiвнi логiчних елементiв користувачем.

     "Контролер доступу до мережi" [Network access controller] (роздiл 4) - фiзичний iнтерфейс розподiленої комутацiйної мережi. Використовує спiльне середовище, яке функцiонує в усiй мережi з однаковою "швидкiстю цифрової передачi", з керуванням (наприклад, маркер або контроль носiя) передачею. Незалежно вiд будь-яких iнших контролер доступу до мережi вiдбирає пакети даних або групи даних (наприклад, стандарту IEEE 802), адресованi йому. Цей блок може бути вмонтованим в комп'ютер або телекомунiкацiйне обладнання для забезпечення доступу до середовища передачi зв'язку.

     Особливi примiтки.

     1. "Швидкiсть цифрової передачi" - загальна швидкiсть передачi iнформацiї у бiтах за секунду, яка передається безпосередньо на будь-якому типi носiя.

     2. Див. також термiн "загальна швидкiсть цифрової передачi".

     "Контролер каналу зв'язку" [Communications channel controller] (роздiл 4) - фiзичний iнтерфейс, який контролює потiк синхронної або асинхронної цифрової iнформацiї. Це блок, який можна вмонтувати в комп'ютер або телекомунiкацiйне обладнання для забезпечення доступу до системи зв'язку.

     "Контурне керування" [Contouring control] (роздiл 2) - рух з "числовим керуванням" за двома або бiльше осями згiдно з командами, що визначають наступну необхiдну позицiю та необхiднi швидкостi подачi до цiєї позицiї. Цi швидкостi подачi змiнюються одна щодо одної так, що створюється бажаний контур (див. ISO 2806 - 1980).

     "Корисне навантаження" [Payload] (роздiл "Категорiя I товарiв, що можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї") - повна маса, яка може переноситися чи доставлятися ракетною системою або системою атмосферного БПЛА, що не використовується для пiдтримання польоту.

     Технiчнi примiтки.

     1. Вiднесення конкретного обладнання, пiдсистем або компонентiв до "корисного навантаження" залежать вiд типу i конфiгурацiї даного лiтального апарата.

     2. Космiчнi ракетоносiї [Space Launch Vehicles].

     "Корисне навантаження" космiчних ракетоносiїв включає:

     а) космiчнi апарати (один або кiлька), включаючи супутники;

     b) платформи для космiчних апаратiв, якщо в них застосовуються для змiни (збереження) орбiти або орiєнтацiї апогейнi або перигейнi двигуни чи iншi подiбнi за функцiональним призначенням системи.

     3. Метеорологiчнi ракети [Sounding Rocket].

     "Корисне навантаження" метеорологiчних ракет включає:

     а) обладнання, необхiдне для виконання задачi, таке як прилади збору даних, запису чи передачi специфiчних даних за цiєю задачею;

     b) обладнання для повернення (наприклад, парашути), яке може видалятися без порушення структурної цiлiсностi ракети.

     4. Iншi атмосфернi БПЛА [Other UAVs ].

     "Корисне навантаження" iнших атмосферних БПЛА включає:

     а) спорядження будь-якого типу (наприклад, вибухове чи невибухове);

     b) механiзми i пристрої для запобiгання, взведення, iнiцiювання пiдриву або вибуху;

     c) обладнання для протидiї (наприклад, хибнi цiлi, постановники активних завад чи пристрої розсiювання дипольних вiдбивачiв), яке може видалятися без порушення структурної цiлiсностi лiтального апарата;

     d) обладнання, призначене для змiни характеристик помiтностi, яке може бути видалене без порушення структурної цiлiсностi лiтального апарата;

     e) обладнання, необхiдне для виконання завдання, таке як прилади збору даних, запису чи передачi специфiчних даних за цим завданням, та опорнi конструкцiї, якi можуть видалятися без порушення структурної цiлiсностi лiтального апарата;

     f) обладнання для повернення (наприклад, парашути), яке може бути видалено без порушення структурної цiлiсностi лiтального апарата;

     g) опорнi конструкцiї та механiзми розвертання бойового спорядження, якi можуть видалятися без порушення структурної цiлiсностi лiтального апарата.

     "Корисне навантаження космiчного апарата" [Spacecraft payload] (роздiл 9) означає обладнання, яке встановлюється на "космiчнiй платформi" для виконання певного завдання у космiчному просторi (наприклад, для забезпечення зв'язку, спостережень, наукових дослiджень).

     "Корозiйностiйкi до UF6 матерiали" [Materials resistant to corrosion by UF6] (роздiл 0) - такi матерiали включають мiдь, сплави мiдi, нержавiючу сталь, алюмiнiй, оксид алюмiнiю, сплави алюмiнiю, нiкель або сплави, що мiстять нiкелю 60 % або бiльше за вагою, а також фторованi вуглеводневi полiмери.

     "Космiчна платформа" [Spacecraft bus] (роздiл 9) - обладнання, яке виконує роль допомiжної iнфраструктури "космiчного апарату" i на якому розмiщується "корисне навантаження космiчного апарату".

     "Космiчнi апарати" [Spacecraft] (роздiл 9) - активнi та пасивнi супутники та космiчнi зонди.

     "Криптографiчна активацiя" [Cryptographic activation] (роздiл 5) - будь-який технiчний засiб, який активує або уможливлює криптографiчну функцiю шляхом реалiзованого виробником виробу механiзму захисту, який є унiкально пов'язаним з одним з перелiчених нижче випадкiв:

     1) виробом, виготовленим у єдиничному екземплярi; або

     2) єдиним користувачем, який використовує декiлька екземплярiв виробу.

     Технiчнi примiтки.

     1. Технiчнi засоби або механiзми "криптографiчної активацiї" можуть бути виконанi у виглядi апаратних засобiв, "програмного забезпечення" або "технологiї".

     2. Механiзми для "криптографiчної активацiї" можуть являти собою, наприклад, серiйний числовий лiцензiйний ключ або iнструменти автентифiкацiї, такi як сертифiкат з цифровим пiдписом.

     "Криптографiя" [Cryptography] (роздiл 5) - галузь знань, яка включає принципи, засоби та методи перетворення iнформацiї з метою приховування її змiсту, запобiгання її невиявленiй модифiкацiї або несанкцiонованому використанню. "Криптографiя" обмежується перетворенням iнформацiї з використанням одного або бiльше "таємних параметрiв" (наприклад криптографiчних змiнних) або пов'язаного з ними керування ключем.

     Примiтка.

     "Криптографiя" не включає методи "фiксованої" компресiї даних або кодування.

     Технiчнi примiтки.

     1. "Таємний параметр" - константа або ключ, що не пiдлягають розголошенню або повiдомляються лише в межах певної групи.

     2. "Фiксований" означає, що алгоритм кодування або компресiї не може приймати зовнiшнi параметри (наприклад, криптографiчнi змiннi або ключ) та не може бути модифiкований користувачем.

     "Критична температура" [Critical temperature] (роздiли 1, 3, 5) (вiдома також як температура переходу) конкретного "надпровiдного" матерiалу - температура, за якої цей матерiал повнiстю втрачає опiр проходженню постiйного електричного струму.

     "Кругове iмовiрне вiдхилення" ("КIВ") [Circular Error Probable (CEP)] (роздiл 7) - радiус круга в круговому нормальному розподiлi, що включає 50 % результатiв окремих вимiрювань, або радiус круга, в якому розподiляється 50 % iмовiрностi знахождення у ньому.

     "Кулачковий ефект" [Camming] (роздiл 2) - осьове змiщення за один оберт шпинделя верстата, вимiряне в площинi, перпендикулярнiй до валу планшайби, у точцi, що межує з окружнiстю вала планшайби (джерело: ISO 230/1 1986, параграф 5.63).

     "Кутовий випадковий дрейф" [Angle random walk] (роздiл 7) - кутове вiдхилення, що накопичується з часом, викликане впливом бiлого шуму на кутову швидкiсть (IEEE STD 528-2001).

     "Лазер" [Laser] (роздiли 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) - пристрiй, що генерує когерентне та монохроматичне свiтло шляхом пiдсилення за рахунок вимушеного випромiнювання.

     Особлива примiтка.

     Див. також "хiмiчний лазер", "безперервний лазер", "iмпульсний лазер", "лазер надвисокої потужностi", "перехiдний лазер".

     "Лазер надвисокої потужностi" ("ЛНВП") [Super High Power Laser (SHPL)] (роздiл 6) - "лазер", здатний випромiнювати енергiю на виходi (всю або частину) бiльше 1 кДж протягом 50 мс, або такий, що має середню або безперервну потужнiсть понад 20 кВт.

     "Лiнiйнiсть" [Linearity] (роздiл 2) (як правило, вимiрюється через параметри нелiнiйностi) - максимальне позитивне або негативне вiдхилення фактичної характеристики (середнє за показаннями верхньої i нижньої шкали) вiд прямої лiнiї, розташованої таким чином, щоб вирiвнювати та мiнiмiзувати максимальнi вiдхилення.

     "Лiтальнi апарати" [Aircraft] (роздiли 1, 6, 7, 9) - лiтальнi апарати з нерухомими крилом, поворотним крилом, обертовим крилом (вертолiт) або крилом змiнної стрiлоподiбностi.

     Особлива примiтка.

     Див. також "цивiльне повiтряне судно".

     "Локальна мережа" [Local area network] (роздiли 4, 5) - система передачi даних, яка має всi наведенi нижче характеристики:

     a) дозволяє довiльнiй кiлькостi незалежних "iнформацiйних пристроїв" пiдтримувати безпосереднiй зв'язок один з одним; та

     b) обмежена географiчною зоною середнього розмiру (наприклад, адмiнiстративна будiвля, завод, територiя унiверситету, склад).

     Особлива примiтка.

     "Iнформацiйний пристрiй" - обладнання, здатне передавати або приймати послiдовностi цифрових даних.

     "Магнiтнi градiєнтомiри" [Magnetic Gradiometers] (роздiл 6) - пристрої, призначенi для вимiрювання просторових коливань магнiтних полiв джерел, що є зовнiшнiми у вiдношеннi до цих пристроїв. Вони складаються з сукупностi "магнiтометрiв" i пов'язаного з ними електронного блоку, вихiдний сигнал якого є мiрою градiєнта магнiтного поля.

     Особлива примiтка.

     Див. також "внутрiшнiй магнiтний градiєнтомiр".

     "Магнiтометри" [Magnetometers] (роздiл 6) - пристрої, призначенi для вимiрювання магнiтних полiв зовнiшнiх у вiдношеннi до цих пристроїв джерел. Вони складаються з окремого датчика магнiтного поля та зв'язаного з ним електронного блоку, вихiдний сигнал якого є мiрою магнiтного поля.

     "Масштабний коефiцiєнт" (гiроскопа або акселерометра) [Scale factor (gyro or accelerometer)] (роздiл 7) - вiдношення змiни вихiдного сигналу до змiни вхiдного вимiрюваного сигналу. Масштабний коефiцiєнт, як правило, оцiнюється як нахил прямої лiнiї, яку можна побудувати методом найменших квадратiв вiдповiдно до вхiдних-вихiдних даних, одержаних шляхом циклiчної змiни вхiдного сигналу в межах заданого дiапазону.

     "Матриця" [Matrix] (роздiли 1, 2, 8, 9) - в основному суцiльна фаза, яка заповнює простiр мiж частками, ниткоподiбними монокристалами або волокнами.

     "Механiчне легування" [Mechanical Alloying] (роздiл 1) - процес легування, який виникає внаслiдок з'єднання, подрiбнення i нового з'єднання порошкiв чистих металiв i лiгатури в результатi механiчних зiткнень. У сплав можна вводити неметалевi частинки шляхом додавання вiдповiдних порошкiв.

     "Миттєва ширина смуги частот" [Instantaneous bandwidth] (роздiли 3, 5) - смуга частот, у якiй рiвень потужностi вихiдного сигналу залишається постiйним у межах 3 дБ без налаштування iнших робочих параметрiв.

     "Мiкроорганiзми" [Microorganisms] (роздiли 1, 2) - бактерiї, вiруси, мiкоплазма, рiккетсiї, хламiдiї або грибки, природнi, вдосконаленi чи модифiкованi, у формi "iзольованих живих культур" або як матерiал, який мiстить живий матерiал, навмисно iнокульований або забруднений такими культурами.

     "Мiкросхема мiкрокомп'ютера" [Microcomputer microcircuit] (роздiл 3) - "монолiтна iнтегральна схема" або "багатокристалiчна iнтегральна схема", яка мiстить арифметично-логiчний пристрiй (АЛП), здатний обробляти данi, що мiстяться у внутрiшнiй пам'ятi, виконуючи команди загального призначення, що надходять iз внутрiшньої пам'ятi.

     Особлива примiтка.

     Внутрiшня пам'ять може бути розширена за рахунок зовнiшньої пам'ятi.

     "Мiкросхема мiкропроцесора" [Microprocessor microcircuit] (роздiл 3) - "монолiтна iнтегральна схема" або "багатокристалiчна iнтегральна схема", яка мiстить арифметично-логiчний пристрiй (АЛП), здатний виконувати команди загального призначення, що надходять iз зовнiшньої пам'ятi.

     Особливi примiтки.

     1. "Мiкросхема мiкропроцесора", як правило, не мiстить оперативної пам'ятi, доступної користувачевi, хоча пам'ять iнтегральної схеми може бути використана для виконання її логiчної функцiї.

     2. Це включає комплекти iнтегральних мiкросхем, призначених для спiльного виконання функцiї "мiкросхеми мiкропроцесора".

     "Мiкрохвильовi монолiтнi iнтегральнi схеми" ("НВЧ МIС") [Monolithic Microwave Integrated Circuit (MMIC)] (роздiли 3, 5) - "монолiтна iнтегральна схема", що працює у мiкрохвильовому або мiлiметровому дiапазонi хвиль.

     "Монолiтна iнтегральна схема" [Monolithic integrated circuit] (роздiл 3) - комбiнацiя пасивних або активних "елементiв схеми", що:

     a) створена шляхом здiйснення процесiв дифузiї, iмплантацiї або осадження всерединi або на поверхнi окремого шматка напiвпровiдникового матерiалу, так званого "чiпа";

     b) може вважатися нерозривно сполученою; та

     c) виконує функцiю (функцiї) схеми.

     Особлива примiтка.

     "Елемент схеми" - одиничний активний або пасивний функцiональний компонент електронної схеми, такий як дiод, транзистор, резистор, конденсатор тощо.

     "Мононитка" [Monofilament] (роздiл 1) або нитка - найменша складова волокна, як правило, дiаметром кiлька мiкрометрiв.

     "Моноспектральнi датчики формування зображення" [Monospectral imaging sensors] (роздiл 6) - датчики, здатнi одержувати iнформацiю щодо зображення з одного дискретного спектрального дiапазону.

     "Навiгацiйнi системи на основi еталонних баз даних" [Data-Based Referenced Navigation (DBRN)] (роздiл 7) - системи, у яких використовуються рiзнi джерела апрiорних картографiчних даних, що комплексно забезпечують точну навiгацiйну iнформацiю за динамiчних умов. Зазначенi джерела включають батиметричнi карти, карти зоряного неба, гравiтацiйнi карти, магнiтнi карти або тривимiрнi цифровi карти мiсцевостi.

     "Надпластичне формування" [Superplastic forming] (роздiли 1, 2) - процес високотемпературної деформацiї металiв, якi як правило характеризуються низькими значеннями межi видовження при розтягуваннi (менше нiж 20 %), визначеної за кiмнатної температури стандартними методами випробувань на мiцнiсть при розтягуваннi, з метою досягнення в процесi оброблення видовжень, що принаймнi вдвiчi перевищують вказанi значення.

     "Надпровiднi" [Superconductive] (роздiли 1, 3, 5, 6, 8) - матерiали, тобто метали, сплави або сполуки, якi можуть повнiстю втрачати електричний опiр, тобто можуть досягати нескiнченно високої електропровiдностi та пропускати дуже великi електричнi струми без джоулевого нагрiвання.

     Особлива примiтка.

     "Надпровiдний" стан кожного матерiалу характеризується "критичною температурою" та критичним магнiтним полем, що є функцiєю температури, а також критичною густиною струму, яка є функцiєю як магнiтного поля, так i температури.

     "Нейронний комп'ютер" [Neural computer] (роздiл 4) - обчислювальний пристрiй, призначений або модифiкований для iмiтацiї поведiнки нейрона або сукупностi нейронiв, тобто обчислювальний пристрiй, який вiдрiзняється за здатнiстю його апаратних засобiв модулювати вагу i кiлькiсть мiжкомпонентних з'єднань множини обчислювальних компонентiв на основi попередньої iнформацiї.

     "Необробленi пiдкладки" [Substrate blanks] (роздiли 3, 6) - монолiтнi маси, що мають розмiри, придатнi для виробництва оптичних елементiв, таких як дзеркала або оптичнi вiкна прозоростi.

     "Необхiдна" [Required] (ЗПТ, роздiли 5, 6, 7, 9) - у вiдношеннi "технологiї" означає тiльки ту частини "технологiї", яка безпосередньо вiдповiдає за досягнення чи перевищення контрольованих рiвнiв продуктивностi, характеристик або функцiй. Така "необхiдна" "технологiя" може використовуватися у рiзних виробах.

     "Оброблення в реальному масштабi часу" [Real-time processing] (роздiл 6) - оброблення даних комп'ютерною системою при забезпеченнi необхiдного рiвня обслуговування як функцiя наявних ресурсiв у межах гарантованого часу вiдгуку системи, незалежно вiд завантаження системи, коли вона отримує сигнал ззовнi.

     "Оброблення сигналiв" [Signal processing] (роздiли 3, 4, 5, 6) - оброблення одержаних ззовнi iнформацiйних сигналiв за допомогою таких алгоритмiв, як часове стиснення, фiльтрацiя, видiлення, селекцiя, кореляцiя, згортання або перетворення з одної областi представлення в iншу (наприклад, швидке перетворення Фур'є або перетворення Уолша).

     "Об'єктний код" [Object code] (ЗППЗ) - прийнятна для виконання обладнанням форма зручного виразу одного або бiльше процесiв (початкового коду (вхiдної мови), зкомпiльована програмуючою системою.

     "Оперативна пам'ять" [Main storage] (роздiл 4) - первинний запам'ятовувальний пристрiй для даних або команд для швидкого доступу iз центрального процесора. Складається з внутрiшнього запам'ятовувального пристрою "цифрового комп'ютера" та будь-якого iєрархiчного розширення до нього, такого як кеш-пам'ять або розширена пам'ять без послiдовного доступу.

     "Оптимiзацiя траєкторiї польоту" [Flight path optimisation] (роздiл 7) - процедура, яка мiнiмiзує вiдхилення вiд чотиривимiрної (у просторi та часi) бажаної траєкторiї на основi максимiзацiї характеристик або ефективностi виконання завдань.

     "Оптична iнтегральна схема" [Optical integrated circuit] (роздiл 3) - "монолiтна iнтегральна схема" або "гiбридна iнтегральна схема", що мiстить один або бiльше елементiв, призначених для функцiонування як фотоприймач або фотокатод або для виконання оптичної чи електрооптичної функцiї (функцiй).

     "Оптичний комп'ютер" [Optical computer] (роздiл 4) - комп'ютер, призначений або модифiкований для використання свiтла з метою представлення даних i обчислювальнi логiчнi елементи якого ґрунтуються на безпосередньо сполучених оптичних пристроях.

     "Оптична комутацiя" [Optical switching] (роздiл 5) - маршрутизацiя або комутацiя сигналiв в оптичнiй формi без перетворення на електричнi сигнали.

     "Основне керування польотом" [Primary flight control] (роздiл 7) - керування прямолiнiйним польотом або маневруванням "лiтального апарата" з використанням генераторiв сили/моменту, тобто аеродинамiчних поверхонь керування, або змiни вектору тяги двигуна.

     "Основний елемент" [Principal element] (роздiл 4) - елемент, вартiсть замiни якого становить бiльш як 35 % загальної вартостi системи, елементом якої вiн є. Вартiстю елемента вважається цiна, сплачена за нього виробником або складальником цiєї системи. Загальна вартiсть є нормальною мiжнародною продажною цiною для незв'язаних сторiн в мiсцi виготовлення або комплектацiї поставки.

     "Паливний елемент" [Fuel cell] (роздiл 8) - електрохiмiчний пристрiй, який перетворює хiмiчну енергiю безпосередньо у постiйний електричний струм шляхом споживання палива iз зовнiшнього джерела.

     "Перестроюваний" [Tunable] (роздiл 6) - здатнiсть "лазера" генерувати безперервне випромiнювання на всiх довжинах хвиль у дiапазонi кiлькох "лазерних" переходiв. "Лазер" з можливiстю селекцiї лiнiї генерує випромiнювання дискретних довжин хвиль у межах одного "лазерного" переходу i не вважається "перестроюваним".

     "Перехiдний лазер" [Transfer laser] (роздiл 6) - "лазер", в якому середовище генерацiї збуджується шляхом переходу енергiї пiд час зiткнення незбудженого атому або молекули iз збудженими атомами або молекулами.

     "Персональна мережа" [Personal area network] (роздiл 5) - система передачi даних, що має усi наведенi нижче характеристики:

     a) дозволяє довiльнiй кiлькостi незалежних або взаємозв'язаних "iнформацiйних пристроїв" здiйснювати зв'язок безпосередньо один з одним; та

     b) обмежена зв'язком мiж пристроями, що розмiщенi у безпосереднiй близькостi до окремої особи або контролера пристрою (наприклад, в однiй кiмнатi, офiсi або автомобiлi та у прилеглому до них просторi).

     Технiчна примiтка.

     "Iнформацiйний пристрiй" - обладнання, здатне передавати або приймати послiдовностi цифрових даних.

     "Питома мiцнiсть при розтягуваннi" [Specific tensile strength] (роздiли 0, 1, 9) - це межа мiцностi при розтягуваннi у паскалях (Н/м2), подiлена на питому вагу у Н/м3, вимiрянi за температури (296 ± 2) K ((23 ± 2)° C) та вiдносної вологостi (50 ± 5) %.

     "Питомий модуль пружностi" [Specific modulus] (роздiли 0, 1, 9) - модуль Юнга у паскалях (Н/м2), подiлений на питому вагу у Н/м3, вимiряний за температури (296 ± 2)K ((23 ± 2)° C) та вiдносної вологостi (50 ± 5) %.

     "Пiдкладка" [Substrate] (роздiл 3) - пластина основного матерiалу з малюнком розводки або без нього i на якiй або всерединi якої можуть розмiщуватися "дискретнi компоненти" або iнтегральнi схеми, або тi та iншi разом.

     Особливi примiтки.

     1. "Дискретний компонент" - розмiщений в окремому корпусi "елемент схеми" з власними зовнiшнiми виводами.

     2. "Елемент схеми" - одиничний активний або пасивний функцiональний компонент електронної схеми, такий як дiод, транзистор, резистор, конденсатор тощо.

     "Пiкова потужнiсть" [Peak power] (роздiл 6) - максимальний рiвень потужностi, який досягається пiд час "тривалостi iмпульсу".

     "Плавкий" [Fusible] (роздiл 1) - здатний створювати поперечнi зв'язки або надалi полiмеризуватись (твердiти) пiд впливом теплоти, випромiнювання, каталiзаторiв тощо, або такий, що може плавитися без пiролiзу (карбонiзацiї).

     "Плазмене розпилення" [Plasma atomisation] (роздiл 1) - процес перетворення розплавленого потоку або твердого металу в краплини дiаметром у 500 мкм або менше за допомогою плазмених пальникiв у атмосферi iнертного газу.

     "Плiвкова iнтегральна схема" [Film type integrated circuit] (роздiл 3) - сукупнiсть "елементiв схеми" i металевих з'єднань, сформованих шляхом нанесення товстої або тонкої плiвки на iзолюючу "пiдкладку".

     Особлива примiтка.

     "Елемент схеми" - одиничний активний або пасивний функцiональний компонент електронної схеми, такий як дiод, транзистор, резистор, конденсатор тощо.

     "Повторюванiсть" [Repeatability] (роздiл 7) - близький збiг мiж повторюваними вимiрюваннями однiєї i тiєї ж змiнної за однакових робочих умов, коли змiна умов або неробочi перiоди мають мiсце мiж вимiрюваннями (джерело: IEEE STD 528-2001 (стандартне вiдхилення 1 сигма).

     "Повторюванiсть однонаправленого позицiонування" [Unidirectional positioning repeatability] (роздiл 2) означає меншу з величин R­ та RЇ (у прямому i зворотному напрямках), як вони визначенi пунктом 3.21 стандарту ISO 230-2:2014 або його нацiональними еквiвалентами для окремої координатної осi верстату.

     "Полiпшення якостi зображення" [Image enhancement] (роздiл 4) - оброблення отриманих ззовнi iнформацiйних зображень шляхом застосування алгоритмiв, таких як часове ущiльнення, фiльтрацiя, видiлення, селекцiя, кореляцiя, згортання або перетворення мiж доменами (наприклад, швидке перетворення Фур'є або перетворення Уолша). Це не включає алгоритми, якi використовують лише лiнiйне або обертове перетворення окремого зображення, такi як зсув, видiлення ознак, реєстрацiя або некоректне забарвлення.

     "Попередньо видiлений" [Previously separated] (роздiл 1) означає застосування будь-якого процесу, призначеного для збiльшення концентрацiї iзотопу, що пiдлягає контролю.

     "Послуги та роботи" [Services and works] (роздiли 1 - 9) - надання послуг у сферi розроблення, виробництва, використання, складання, випробування, модифiкацiї, модернiзацiї, пiдтримки у робочому станi (у тому числi "авторському" та "гарантiйному наглядi") систем, обладнання та їх компонентiв, матерiалiв, програмного забезпечення та технологiй, якi визначенi у цьому Списку.

     "Похибка вимiрювання" [Measurement uncertainty] (роздiл 2) - характерний параметр, що визначає, в якому дiапазонi бiля вихiдного значення перебуває коректне значення вимiрюваної змiнної з рiвнем достовiрностi 95 %. Вона включає нескомпенсоване систематичне вiдхилення, нескомпенсований люфт та випадкове вiдхилення (джерело: ISO 10360-2).

     "Початковий код" (або вхiдна мова) [Source code (or source language)] (роздiли 6, 7, 9) - вiдповiдне представлення одного або бiльше процесiв, яке може бути перетворене програмуючою системою у форму, виконувану обладнанням ("об'єктний код" (або об'єктну мову).

     "Придатнi для використання в космосi" [Space qualified] (роздiли 3, 6, 7) - все, що розроблене, виготовлене або шляхом проведення успiшних випробувань допущене до використання на висотах вищих за 100 км вiд поверхнi Землi.

     Особлива примiтка.

     Визначення шляхом проведення випробувань факту "придатностi для використання в космосi" певного товару не означає, що iншi товари у тiй самiй партiї або того самого модельного ряду належать до категорiї "придатних для використання в космосi", якщо вони не пройшли iндивiдуального випробування.

     "Природний уран" [Natural uranium] (роздiл 0) - уран, що мiстить сумiшi iзотопiв, якi зустрiчаються у природi.

     "Програма" [Programme] (роздiли 2, 6) - послiдовнiсть команд для виконання процесу у формi або перетворювання у форму, виконувану електронним комп'ютером.

     "Програмне забезпечення" [Software] (ЗППЗ, усi роздiли) - набiр з однiєї або бiльше "програм" або "мiкропрограм", записаних на будь-якому матерiальному носiї.

     Особлива примiтка.

     "Мiкропрограма" - послiдовнiсть елементарних команд, що зберiгаються в спецiальнiй пам'ятi, виконання яких iнiцiюється введенням команди звернення до реєстру команд.

     "Програмне забезпечення несанкцiонованого доступу у комп'ютернi мережi" [Intrusion software] (роздiл 4) - "програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для запобiгання виявлення "засобами контролю" або для обходу "захисних контрзаходiв" комп'ютера або iнших мережевих пристроїв, що здiйснює будь-якi з таких функцiй:

     a) зняття даних або iнформацiї з комп'ютера або мережевих пристроїв, або внесення змiн до системи або даних користувача; або

     b) змiна стандартного режиму роботи програми або процесу обробки даних, що дозволяє виконувати iнструкцiї, надiсланi ззовнi.

     Примiтки.

     1. "Програмне забезпечення несанкцiонованого доступу у комп'ютернi мережi" не включає будь-яке програмне забезпечення з наведеного нижче:

     a) гiпервiзори (програми керування операцiйними системами), програми налагоджування або програмнi засоби зворотного iнжинiрингу;

     b) "програмне забезпечення" технiчних засобiв захисту авторських прав; або

     c) "програмне забезпечення", призначене для установлення виробниками, мережевими адмiнiстраторами або користувачами з метою вiдстежування ресурсiв або вiдновлення системи.

     2. Мережевi пристрої включають мобiльнi пристрої та чутливi вимiрювальнi прилади.

     Технiчнi примiтки.

     1. "Засоби контролю": "програмне забезпечення" або апаратнi засоби, що контролюють поведiнку системи або процеси, що вiдбуваються у приладi. Вони включають антивiруснi продукти, кiнцевi продукти забезпечення безпеки, продукти забезпечення персональної безпеки, системи виявлення втручання, системи запобiгання втручанню або апаратнi чи програмнi засоби мiжмережевого захисту.

     2. "Захиснi контрзаходи": методи, призначенi для забезпечення безпечного використання коду, такi як запобiгання використанню даних (DEP), довiльна змiна схеми адресного простору (технологiя ASLR) або запуск програм у "пiсочницi" (механiзм забезпечення безпеки завантажених з мережi або одержаних електронною поштою програм, що передбачає iзоляцiю на час виконання завантажуваного коду в обмежене середовище - "пiсочницю").

     "Пряжа" [Yarn] (роздiл 1) - зв'язка скручених "пасм".

     Особлива примiтка.

     "Пасмо" - це пучок "монониток" (як правило, бiльше 200), розмiщених приблизно паралельно.

     "Ракети" [Missiles] (роздiли 1, 3, 6, 7, 9) - закiнченi ракетнi системи та безпiлотнi лiтальнi апарати, здатнi доставляти не менше нiж 500 кг корисного навантаження на дальнiсть 300 км або бiльше.

     "Рiвниця" [Roving] (роздiл 1) - це пучок (як правило, 12 - 120) "пасм", розмiщених приблизно паралельно.

     Особлива примiтка.

     "Пасмо" - це пучок "монониток" (як правило, бiльше 200), розмiщених приблизно паралельно.

     "Робот" [Robot] (роздiли 2, 8) - манiпуляцiйний механiзм, який може мати контурний або позицiйний тип системи керування, може використовувати "чутливi елементи" та має всi такi характеристики:

     a) є багатофункцiональним;

     b) здатний установлювати або орiєнтувати матерiал, деталi, iнструменти або спецiальнi пристрої за допомогою змiнних рухiв у тривимiрному просторi;

     c) оснащений трьома або бiльшою кiлькiстю сервоприводiв iз замкненим або розiмкненим контуром, якi можуть включати кроковi електродвигуни; та

     d) має "можливiсть програмування користувачем" за допомогою методу навчання iз запам'ятовуванням або за допомогою електронного комп'ютера, що може бути програмованим логiчним контролером, тобто без механiчного втручання.

     Особливi примiтки.

     1. "Чутливi елементи" - це детектори фiзичних явищ, вихiдний сигнал яких (пiсля перетворення у сигнал, який може бути iнтерпретований блоком керування) може генерувати "програми" або змiнювати запрограмованi iнструкцiї, або числовi "програмнi" данi. Вони включають "чутливi елементи" з можливостями машинного зору, iнфрачервоного бачення, акустичного бачення, тактильного вiдчуття, iнерцiйного вимiрювання положення, оптичного або акустичного вимiрювання вiдстанi, або вимiрювання сили чи обертального моменту.

     2. Термiн "робот" не включає такi пристрої:

     1) манiпуляцiйнi механiзми, що передбачають лише ручне керування або керування телеоператором;

     2) манiпуляцiйнi механiзми з фiксованою послiдовнiстю операцiй, якi є автоматизованими рухомими пристроями, що дiють вiдповiдно до механiчно зафiксованих запрограмованих рухiв. Програма механiчно обмежена упорами, такими як штифти або кулачки. Послiдовнiсть рухiв i вибiр траєкторiй або кутiв не можуть варiюватися чи змiнюватися за допомогою механiчних, електронних чи електричних засобiв;

     3) механiчно керованi манiпуляцiйнi механiзми iз змiнною послiдовнiстю операцiй, якi є автоматизованими рухомими пристроями, що дiють вiдповiдно до механiчно зафiксованих запрограмованих рухiв. Програма механiчно обмежена зафiксованими, але регульованими упорами, такими як штифти або кулачки. Послiдовнiсть рухiв та вибiр траєкторiй або кутiв змiнюються в межах зафiксованого програмного шаблону. Змiна або модифiкацiя структури програми (наприклад, змiна штифтiв або замiна кулачкiв) за однiєю або бiльше координатами здiйснюється лише шляхом механiчних операцiй;

     4) манiпуляцiйнi механiзми без сервокерування iз змiнною послiдовнiстю операцiй, якi є автоматизованими рухомими пристроями, що дiють вiдповiдно до механiчно зафiксованих запрограмованих рухiв. Програма може змiнюватись, але послiдовнiсть операцiй може змiнюватися лише за двiйковим сигналом вiд механiчно зафiксованих електричних бiнарних пристроїв або регульованих упорiв;

     5) крани-штабелери, визначенi як системи манiпуляторiв iз застосуванням декартової системи координат, виготовленi як невiд'ємна частина вертикально розташованої групи накопичувальних бункерiв i призначенi для забезпечення доступу до вмiсту цих бункерiв для завантаження або розвантаження.

     "Роздiльна здатнiсть" [Resolution] (роздiл 2) - найменший прирiст показникiв вимiрювального приладу; у цифрових приладах - найменший значущий бiт (джерело: ANSI B-89.1.12).

     "Розроблення" [Development] (ЗПТ, ПЯТ, усi роздiли) - усi стадiї робiт, що проводяться до серiйного виробництва, такi як: проектування, проектнi дослiдження, аналiз проектних варiантiв, ескiзне проектування, складання та випробування дослiдних зразкiв, створення схеми дослiдного виробництва, технiчної документацiї, процес перетворення технiчної документацiї у вирiб, проектування конфiгурацiї, проектування компонувальної схеми, макетування.

     "Розширення спектра" [Spread spectrum] (роздiл 5) - метод, за допомогою якого енергiя у вiдносно вузькосмуговому каналi зв'язку розподiляється за значно ширшим енергетичним спектром.

     РЛС з "розширенням спектра" [Spread spectrum radar] (роздiл 6) - див. "розширення спектра РЛС".

     "Розширення спектра РЛС" [Radar spread spectrum] (роздiл 6) - будь-який метод модуляцiї для розподiлення енергiї сигналу з вiдносно вузькою смугою частот, на набагато ширшiй смузi частот за допомогою застосування методiв випадкового або псевдовипадкового кодування.

     "Середня вихiдна потужнiсть" [Average output power] (роздiл 6) - повна вихiдна енергiя "лазера" в джоулях, подiлена на тривалiсть перiоду часу, протягом якого випромiнюється серiя послiдовних iмпульсiв, у секундах. Для серiї iмпульсiв з постiйним перiодом повторення вона дорiвнює повнiй енергiї, що випромiнюється в одному iмпульсi, у джоулях, помножену на частоту iмпульсiв "лазера", у герцах (Гц).

     "Симетричний алгоритм" [Symmetric algorithm] (роздiл 5) - криптографiчний алгоритм, що використовує однаковий ключ як для шифрування, так i для розшифрування.

     Особлива примiтка.

     "Симетричний алгоритм", як правило, використовується для забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї.

     "Синтезатор частот" [Frequency synthesiser] (роздiл 3) - будь-який тип джерела частот, що забезпечує незалежно вiд методу генерацiї множину одночасних або резервних вихiдних частот з одного або бiльше виходiв, якi контролюються меншою кiлькiстю стандартних (або задавальних) частот, є похiдними вiд них або органiзовуються ними.

     "Системи FADEC" [FADEC Systems] (роздiл 9) - електронно-цифровi системи керування газотурбiнними двигунами, здатнi здiйснювати автономне керування двигуном у повному дiапазонi робочих режимiв двигуна, починаючи iз запуску двигуна та закiнчуючи його зупинкою, як у режимi нормальної експлуатацiї, так i в аварiйних умовах.

     "Системи контролю напрямку або протиобертання з контрольованою циркуляцiєю" [Circulation-controlled anti-torque or circulation controlled direction control systems] (роздiл 7) - системи контролю, що використовують повiтрянi потоки вздовж аеродинамiчних поверхонь для збiльшення або контролю сил, що створюються цими поверхнями.

     "Системи наведення" [Guidance set] (роздiл 7) - системи, в яких об'єднано процес вимiрювання та розрахунку положення i швидкостi лiтального апарату (тобто навiгацiю) з обчисленням i надсиланням команд системам керування польотом лiтальних апаратiв для коригування траєкторiї.

     "Складений обертовий стiл" [Compound rotary table] (роздiл 2) - стiл, який забезпечує можливiсть обертання i нахилу заготовок навколо двох непаралельних осей, якi можуть бути одночасно скоординованi для "контурного керування".

     "Смуга пропускання у реальному масштабi часу" [Real-time bandwidth] (роздiл 3) для "аналiзаторiв сигналiв" - це найширший дiапазон частот сигналу, для якого аналiзатор може безперервно перетворювати часовi данi у частотнi результати, використовуючи метод Фур'є або iншi дискретнi часовi перетворення, якi обробляють усi вхiднi часовi сигнали без прогалин або без ефектiв кадрування, що призводять до зниження вимiрюваної амплiтуди бiльше нiж на 3 дБ порiвняно з реальною амплiтудою сигналу, i подавати перетворенi данi на вихiд або вiдображати на дисплеї.

     "Спецiальний матерiал, що розщеплюється" [Special fissile material] (роздiл 0) - плутонiй-239, уран-233, "уран, збагачений iзотопами 235 або 233", або будь-який iнший матерiал, що мiстить зазначене вище.

     "Спiнiнгування розплаву" [Melt Spinning] (роздiл 1) - процес "швидкого твердiння" потоку розплавленого металу, який падає на охолоджуваний диск, що обертається, внаслiдок чого формується вирiб у виглядi лусок, стрiчки або дроту.

     Особлива примiтка.

     "Швидке твердiння" - затвердiння розплавленого матерiалу iз швидкiстю охолодження понад 1000 К/с.

     "Сплутанi" [Commingled] (роздiл 1) - сплутання волокон термопластичних матерiалiв з волокнами iз змiцнювальних матерiалiв з метою створення сумiшi змiцнювальних волокон з "матрицею", яка у цiлому має волоконну форму.

     "Сполуки III/V" [III/V compounds] (роздiли 3, 6) - полiкристалiчнi, бiнарнi або комплекснi монокристалiчнi продукти, що складаються з елементiв груп IIIA та VA перiодичної системи хiмiчних елементiв Менделєєва (наприклад, арсенiд галiю, галiй-алюмiнiєвий арсенiд, фосфiд iндiю).

     "Стабiльнiсть" [Stability] (роздiл 7) - стандартне вiдхилення (одна сигма) коливань певного параметра вiд його калiброваного значення, вимiряного за стабiльних температурних умов. Може виражатися як функцiя часу.

     "Стала часу" [Time constant] (роздiл 6) - час, необхiдний для того, щоб вiд моменту прикладення свiтлового стимулу струм досяг значення (1-1/е) вiд кiнцевої величини (тобто 63 % кiнцевої величини).

     "Стискання iмпульсу" [Pulse compression] (роздiл 6) - кодування та оброблення iмпульсу сигналу РЛС довгої тривалостi шляхом перетворення його на сигнал короткої тривалостi iз збереженням переваг високої енергiї iмпульсу.

     "Стрибкоподiбне переналагодження частоти" [Frequency hopping] (роздiли 5, 6) - форма "розширення спектра", у якiй частота передачi окремого каналу зв'язку змiнюється випадковою або псевдовипадковою послiдовнiстю дискретних крокiв.

     "Стрiчка" [Tape] (роздiл 1) - матерiал iз переплетених або зорiєнтованих в одному напрямку "ниток", "пасм", "рiвницi", "джгута? або "пряжi" тощо, як правило, попередньо просочених смолою.

     Особлива примiтка.

     "Пасмо" - пучок "монониток" (типово бiльше нiж 200), розташованих приблизно паралельно.

     "Субодиниця токсину" [Sub-unit of toxin] (роздiл 1) - структурно та функцiонально дискретний компонент цiлого "токсину".

     "Сумарна густина струму" [Overall current density] (роздiл 3) - загальна кiлькiсть ампер-виткiв у котушцi (тобто сума кiлькостi виткiв, помножена на максимальний струм, що проходить у кожному витку), подiлена на загальну площу поперечного перерiзу котушки (включаючи надпровiднi витки, металеву матрицю, у яку вмонтованi надпровiднi витки, матерiал оболонки, канали охолодження тощо).

     "Суперсплави" [Superalloys] (роздiли 2, 9) - сплави на основi нiкелю, кобальту або залiза, мiцнiсть яких перевищує мiцнiсть будь-яких сплавiв у серiї AISI 300 за температури понад 922 К (649° C) у складних умовах навколишнього середовища та експлуатацiї.

     "Суспiльне надбання" [In the public domain] (ЗПТ, ПЯТ, ЗПП) - "технологiя" або "програмне забезпечення", доступ до яких надано без обмежень на їх подальше розповсюдження.

     Примiтка.

     Обмеження, якi випливають з авторського права не виключають "технологiю" або "програмне забезпечення" iз "суспiльного надбання".

     "Технологiя" [Technology] (ЗПТ, ПЯТ, усi роздiли) - спецiальна iнформацiя, необхiдна для "розроблення", "виробництва" або "використання" виробiв. Ця iнформацiя може набувати форми "технiчних даних" або "технiчної допомоги".

     Особливi примiтки.

     1. "Технiчна допомога" може набувати таких форм, як iнструктаж, пiдвищення квалiфiкацiї, навчання, практичне освоєння методiв роботи, консультацiйнi послуги. Технiчна допомога може включати передачу "технiчних даних".

     2. "Технiчнi данi" можуть набувати таких форм, як свiтлокопiї, плани, дiаграми, моделi, формули, таблицi, креслення, технiчнi проекти та специфiкацiї, керiвнi документи для користувача та iнструкцiї, викладенi на паперi або записанi на iнших носiях або пристроях, таких як диск, стрiчка, постiйний запам'ятовувальний пристрiй.

     "Токсини" [Toxins] (роздiли 1, 2) - токсини у формi навмисно iзольованих препаратiв або сумiшей, незалежно вiд того, як вони були виробленi, що вiдрiзняються вiд токсинiв, присутнiх як контамiнанти iнших матерiалiв, таких як патологiчнi зразки, зерновi культури, харчовi продукти або насiнний фонд "мiкроорганiзмiв".

     "Точнiсть" [Accuracy] (роздiли 2, 3, 6, 7, 8) - максимальне додатне або вiд'ємне вiдхилення показання вiд встановленої норми або iстинного значення, яке зазвичай вимiрюється на основi похибки.

     "Тривалiсть iмпульсу" [Pulse duration] (роздiл 6) - тривалiсть iмпульсу випромiнювання "лазера", що визначається як iнтервал часу мiж точками половинної потужностi на передньому та задньому фронтах окремого iмпульсу.

     "Тривимiрна iнтегральна схема" [Three dimensional integrated circuit] (роздiл 3) - конструкцiя iз iнтегрованих напiвпровiдникових кристалiв, яка має наскрiзнi отвори, якi проходять щонайменше через один кристал, для забезпечення з'єднання мiж кристалами.

     "Уран, збагачений iзотопами 235 або 233" [Uranium enriched in the isotopes 235 or 233] (роздiл 0) - уран, що мiстить iзотопи 235 або 233, або обидва у такiй кiлькостi, щоб вiдношення суми цих iзотопiв до iзотопу 238 було бiльшим, нiж вiдношення iзотопу 235 до iзотопу 238 у природному уранi (iзотопне вiдношення 0,71 %).

     "Усi доступнi компенсацiї" [All compensations available] (роздiл 2) - здiйснення усiх доступних для виробника заходiв з метою мiнiмiзацiї усiх систематичних похибок позицiонування для конкретної моделi верстата або похибок вимiрювання для конкретної координатно-вимiрювальної машини.

     "Фазована антенна ґратка з електронним керуванням дiаграми направленостi" [Electronically steerable phased array antenna] (роздiли 5, 6) - антена, яка формує промiнь за рахунок зв'язку фаз, тобто напрямок променю керується комплексними коефiцiєнтами збудження випромiнювальних елементiв, i цей напрямок може шляхом прикладання електричного сигналу змiнюватися (як пiд час передачi, так i пiд час приймання) за азимутом або кутом нахилу чи за обома координатами одночасно.

     "Фундаментальнi науковi дослiдження" [Basic scientific research] (ЗПТ, ПЯТ) - експериментальнi або теоретичнi роботи, що проводяться головним чином з метою набуття нових знань про фундаментальнi закони явищ або фактiв, що спостерiгаються, не спрямованi на досягнення конкретної практичної мети чи розв'язання конкретної задачi.

     "Хiмiчна сумiш" [Chemical mixture] (роздiл 1) - це твердий, рiдкий або газоподiбний продукт, що складається з двох або бiльше компонентiв, якi не вступають в реакцiю мiж собою за умов, при яких зберiгається сумiш.

     "Хiмiчний лазер" [Chemical laser] (роздiл 6) - "лазер", в якому збуджене середовище формується за рахунок вихiдної енергiї хiмiчної реакцiї.

     "Хiмiчнi засоби припинення масових заворушень" [Riot control agent] (роздiл 1) - речовини, якi за очiкуваних умов застосування з метою боротьби з масовими заворушеннями швидко викликають в органiзмi людини подразнення органiв вiдчуття або фiзичнi розлади, якi зникають протягом короткого часу пiсля припинення впливу цих речовин.

     Технiчна примiтка.

     Сльозогiннi гази є пiдгрупою "засобiв припинення масових заворушень".

     "Цивiльнi повiтрянi судна" [Civil aircraft] (роздiли 1, 3, 4, 7) - "лiтальнi апарати", перелiченi за призначенням органом цивiльної авiацiї однiєї або бiльше "держав-учасниць" в опублiкованих сертифiкацiйних списках льотної придатностi для польотiв на комерцiйних цивiльних внутрiшнiх i мiжнародних авiалiнiях або для законного цивiльного, приватного або комерцiйного використання, що пiдтверджується вiдповiдним сертифiкатом льотної придатностi, виданим уповноваженим органом цивiльної авiацiї "держави-учасницi"; та

     занесенi до державного реєстру цивiльних повiтряних суден, що пiдтверджується вiдповiдним реєстрацiйним посвiдченням, виданим уповноваженим органом цивiльної авiацiї "держави-учасницi"

     Особлива примiтка.

     Див. також "лiтальнi апарати".

     "Цифровий комп'ютер" [Digital computer] (роздiли 4, 5) - обладнання, яке може у формi однiєї або бiльше дискретних змiнних виконувати усi такi функцiї:

     a) приймати данi;

     b) зберiгати данi або команди в постiйних або змiнних (таких, на якi можна записувати) запам'ятовувальних пристроях;

     c) обробляти данi за допомогою збереженої послiдовностi команд, що може змiнюватися; та

     d) забезпечувати виведення даних.

     Особлива примiтка.

     Змiни збереженої послiдовностi команд включають замiну постiйних запам'ятовувальних пристроїв, а не фiзичну замiну електричної проводки або схеми з'єднань.

     "Час встановлення" [Settling time] (роздiл 3) - час, необхiдний вихiдному сигналу для того, щоб вiн досяг величини в межах половини бiта вiд його кiнцевого значення пiд час перемикання мiж будь-якими двома рiвнями перетворювача.

     "Час затримки основного логiчного елемента" [Basic gate propagation delay time] (роздiл 3) - величина часу затримки проходження сигналу через основний логiчний елемент, який використовується в "монолiтнiй iнтегральнiй схемi". Для "серiї" "монолiтних iнтегральних схем" цей час може бути визначений як час затримки проходження сигналу для типового в межах даної "серiї" логiчного елемента або як типовий час затримки проходження сигналу в основному елементi в межах конкретної "серiї".

     Особливi примiтки.

     1. "Час затримки основного логiчного елемента" не слiд плутати з часом затримки вхiд/вихiд комплексної "монолiтної iнтегральної схеми".

     2. "Серiя" складається з усiх iнтегральних схем, до яких застосовуються усi наведенi нижче характеристики, що стосуються технологiї виготовлення та технiчних умов, за винятком їх вiдповiдних функцiй:

     a) однакова архiтектура iнтегральних схем та програмного забезпечення;

     b) однакова конструкцiя i технологiя процесу виготовлення; та

     c) однаковi основнi характеристики.

     "Час перемикання частоти" [Frequency switching time] (роздiл 3) - час (тобто затримка в часi), необхiдний сигналу для перемикання з початкової визначеної вихiдної частоти на кiнцеву визначену вихiдну частоту для досягнення будь-якого з таких дiапазонiв частот:

     a) у межах ±100 Гц вiд значення кiнцевої визначеної вихiдної частоти, меншої 1 ГГц; або

     b) у межах ±0,1 мiльйонних частин (ppm) вiд значення кiнцевої визначеної вихiдної частоти, рiвної 1 ГГц або бiльше.

     "Числове програмне керування" [Numerical control] (роздiл 2) - автоматичне керування процесом, що здiйснюється пристроєм, який використовує числовi данi, що, як правило, вводяться пiд час виконання операцiї (джерело: ISO 2382).

     "Швидке переналагодження частоти РЛС" [Radar frequency agility] (роздiл 6) - будь-який метод, який змiнює у псевдовипадковiй послiдовностi несучу частоту передавача iмпульсної РЛС мiж iмпульсами або групами iмпульсiв на величину, рiвну або бiльшу, нiж ширина смуги частот iмпульсу.

     "Швидкiсне гартування краплi" [Splat Quenching] (роздiл 1) - процес "швидкого твердiння" потоку розплавленого металу, який зiштовхується з охолодженою перепоною з утворенням лускоподiбного продукту.

     Особлива примiтка.

     "Швидке твердiння" - затвердiння розплавленого матерiалу iз швидкiстю охолодження понад 1000 К/с.

     "Швидкiсть дрейфу" (гiроскопа) [Drift rate (gyro)] (роздiл 7) - складова вихiдного сигналу гiроскопа, функцiонально незалежна вiд кута повороту на входi. Вимiрюється в одиницях кутової швидкостi (джерело: IEEE STD 528-2001).

     "Шпиндель, що нахиляється" [Tilting spindle] (роздiл 2) - iнструментальний шпиндель, який у процесi механiчного оброблення змiнює кутове положення своєї центральної осi вiдносно будь-якої iншої осi.

     "Ядерний реактор" [Nuclear reactor] (роздiл 0) - укомплектований реактор, здатний працювати в режимi керованої самопiдтримної ланцюгової ядерної реакцiї подiлу. "Ядерний реактор" включає всi вироби, що знаходяться всерединi або безпосередньо приєднанi до корпусу реактора, обладнання, що регулює рiвень потужностi в активнiй зонi, а також компоненти, що звичайно мiстять теплоносiй першого контуру активної зони реактора, знаходяться у безпосередньому контактi з ним або регулюють його.

Акронiми та абревiатури, що використовуються у цьому Списку

     Акронiми або абревiатури, що використовуються як визначенi термiни, наведенi у роздiлi "Визначення термiнiв, що використовуються у цьому Списку".

Акронiм або абревiатура Значення
ABEC Комiтет з розробки кiльцевих пiдшипникiв
AGMA Американська асоцiацiя виробникiв зубчастих колiс
AHRS Курсовертикаль
AISI Американський iнститут залiза та сталi
ALU Арифметично-логiчний пристрiй
ANSI Американський нацiональний iнститут стандартизацiї
ASTM Американське товариство з випробування матерiалiв
ATC Управлiння повiтряним рухом (УПР)
AVLIS Лазерне роздiлення iзотопiв за методом атомарних парiв
CAD Система автоматизованого проектування (САПР)
CAS Хiмiчна реферативна служба
CDU Блок керування та вiдображення (БКВ)
CEP Кругове iмовiрне вiдхилення (КIВ)
CNTD Термiчне осадження з керованим зародкоутворенням (ТОКЗ)
CPU Центральний процесор (ЦП)
CVD Хiмiчне осадження з парової фази (ХОП)
CW (для лазерiв) Безперервний режим
CW Хiмiчна зброя (ХЗ)
DME Радiомаяк далекомiрний (РМД)
DS Спрямоване тверднення (СТ)
EB-PVD Фiзичне осадження з парової фази електронним променем
EBU Європейський союз радiомовлення (ЄСР)
ECM Електрохiмiчне оброблення (ЕХО)
ECR Електронний циклотронний резонанс (ЕЦР)
EDM Електроерозiйнi верстати (ЕЕВ)
EEPROMS Програмований постiйний запам'ятовувальний пристрiй з електричним стиранням (ППЗПЕС)
EIA Асоцiацiя електронної промисловостi (AЕП)
EMC Електромагнiтна сумiснiсть (ЕМС)
ETSI Європейський iнститут телекомунiкацiйних стандартiв (ЄIТС)
FADEC Повнiстю автономне електронно-цифрове керування двигуном
FFT Швидке перетворення Фур'є (ШПФ)
GLONASS Глобальна навiгацiйна супутникова система (ГЛОНАСС)
GPS Система глобального позицiонування (ГСМ)
HBT Гетеробiполярнi транзистори (ГБТ)
HDDR Цифровий запис високої щiльностi (ЦЗВЩ)
HEMT Транзистор з високою рухливiстю електронiв (ТВРЕ)
ICAO Мiжнародна органiзацiя цивiльної авiацiї (IКАО)
IEC Мiжнародна електротехнiчна комiсiя (МЕК)
IEEE Iнститут iнженерiв з електротехнiки та радiоелектронiки (IEEE)
IFOV Миттєве поле зору (МПЗ)
ILS Курсо-глiсадна система посадки (КГСП)
IRIG Мiжполiгонна група з вимiрювальної апаратури (МГВА)
ISA Мiжнародна стандартна атмосфера (МСА)
ISAR РЛС з iнверсною синтезованою апертурою (РIСА)
ISO Мiжнародна органiзацiя зi стандартизацiї (IСО)
ITU Мiжнародний союз електрозв'язку (МСЕ)
JIS Промисловий стандарт Японiї (ДжIС)
JT Джоуль-Томсон (Дж-Т)
LIDAR Лазерний далекомiр (ЛIДАР)
LRU Конструктивно-змiнний блок (КЗБ)
MAC Код перевiрки автентичностi повiдомлення
Mach Число Маха - вiдношення швидкостi руху об'єкта до швидкостi звуку (названо iм'ям Ернста Маха)
MLIS Лазерне роздiлення iзотопiв за молекулярним методом
MLS Мiкрохвильова система посадки
MOCVD Хiмiчне осадження парiв металоорганiчних сполук
MRI Магнiтно-резонансна томографiя
MTBF Середнiй час напрацювання мiж вiдмовами
Mtops Мiльйон теоретичних операцiй за секунду
MTTF Середнiй час напрацювання до вiдмови
NBC Ядерний, бiологiчний та хiмiчний
NDT Неруйнiвний контроль
PAR РЛС точного заходу на посадку (РТП)
PIN Персональний iдентифiкацiйний номер
ppm Частин на мiльйон
PSD Спектральна густина потужностi
QAM Квадратурно-амплiтудна модуляцiя
RF Радiочастота
SACMA Асоцiацiя постачальникiв перспективних композицiйних матерiалiв
SAR РЛС iз синтезованою апертурою
SC Монокристал
SLAR Бортова РЛС бокового огляду
SMPTE Спiлка iнженерiв кiно та телебачення
SRA Модуль пристрою, що замiнюється в заводських умовах
SRAM Статичний запам'ятовувальний пристрiй з довiльною вибiркою
SRM Методи, рекомендованi Асоцiацiєю постачальникiв перспективних композицiйних матерiалiв
SSB Одна бокова смуга
SSR Оглядова РЛС з активним вiдгуком
TCSEC Критерiї оцiнки надiйностi комп'ютерних систем
TIR Максимальне показання приладу
UTS Межа мiцностi при розтягуваннi
UV Ультрафiолетовий
VOR Всенаправлений азимутальний радiомаяк УКХ-дiапазону
YAG Алюмоiтрiєвий гранат

Роздiл 0. Ядернi установки, матерiали та обладнання

Номер позицiї Найменування та опис товарiв
0A Системи, обладнання i компоненти.
0A001 "Ядернi реактори" i спецiально призначенi або пiдготовленi для них обладнання та компоненти, а саме:
  Технiчна примiтка.
Рiзнi типи ядерних реакторiв можуть вiдрiзнятися сповiльнювачем, що використовується (наприклад, графiт, важка вода, легка вода, без сповiльнювача), спектром нейтронiв у реакторi (наприклад, тепловi нейтрони, швидкi нейтрони), типом теплоносiя, що використовується (наприклад, вода, рiдкий метал, розплав солей, газ), або призначенням чи модифiкацiєю реактора (наприклад, енергетичнi реактори, дослiдницькi реактори, випробувальнi реактори). Передбачається, що на всi цi типи ядерних реакторiв розповсюджується дiя цiєї позицiї, а також усiх її пiдпозицiй, що мають вiдношення до конкретного типу реактора.
За цiєю позицiєю контролю не пiдлягають термоядернi реактори.
0A001.a a) "ядернi реактори";
  Примiтка.
Експорт повного комплекту основних виробiв, з яких складається "ядерний реактор", буде вiдбуватися тiльки вiдповiдно до процедур Керiвних принципiв мiжнародного режиму експортного контролю "Групи ядерних постачальникiв" (ГЯП), iмплементованих у нацiональне законодавство. Окремi вироби в рамках визначення термiна "ядерний реактор", якi експортуватимуться вiдповiдно до процедур Керiвних принципiв ГЯП, визначено в позицiях 0A001.b - 0A001.k. Процедури Керiвних принципiв ГЯП можуть бути застосованi i до iнших товарiв у рамках визначення термiна "ядерний реактор".
0A001.b b) металевi корпуси "ядерних реакторiв" або їх основнi частини заводського виготовлення, включаючи кришку корпусу реактора високого тиску, спецiально призначенi або пiдготовленi для розмiщення в них активної зони "ядерного реактора", а також вiдповiдних "внутрiшньокорпусних пристроїв ядерного реактора";
  Технiчна примiтка.
Згiдно з позицiєю 0A001.b контролю пiдлягають корпуси ядерних реакторiв незалежно вiд значень тиску, на якi вони розрахованi, включаючи реакторнi корпуси високого тиску i каландри.
0A001.c c) машини для завантаження i вивантаження палива ядерних реакторiв, тобто манiпуляторне обладнання, спецiально призначене або пiдготовлене для завантаження або вивантаження палива з "ядерного реактора";
  Технiчна примiтка.
Предмети, зазначенi в позицiї 0A001.c, здатнi здiйснювати операцiї з перевантаження на потужностi або мають технiчнi можливостi для точного позицiонування або орiєнтування, що дає змогу проводити на зупиненому реакторi складнi роботи з перевантаження палива, пiд час яких, як правило, неможливi безпосереднє спостереження або прямий доступ до палива.
0A001.d d) керуючi стержнi ядерних реакторiв, спецiально призначенi або пiдготовленi для керування процесом подiлу в "ядерних реакторах", опорнi або пiдвiснi конструкцiї для них, повiднi механiзми стержнiв або напрямнi труби стержнiв;
0A001.e e) труби високого тиску, спецiально призначенi або пiдготовленi для розмiщення в них паливних елементiв i теплоносiя першого контуру в "ядерних реакторах";
  Технiчна примiтка.
Труби високого тиску є частинами паливних каналiв, розрахованих працювати при пiдвищеному тиску, що iнодi перевищує 5 МПа.
0A001.f f) труби (або збiрки труб) з металевого цирконiю або його сплавiв, спецiально призначенi або пiдготовленi для використання як оболонки для ядерного палива в "ядерних реакторах", у кiлькостях, що перевищують 10 кг;
  Технiчна примiтка.
Труби з металевого цирконiю або його сплавiв, що використовуються у ядерних реакторах, мiстять цирконiй, в якому вiдношення за вагою гафнiю до цирконiю, як правило, менше нiж 1:500.
  Особлива примiтка.
Щодо цирконiєвих труб високого тиску див. позицiю 0A001.e. Щодо труб каландру див. позицiю 0A001.h.
0A001.g g) насоси або газодувки для теплоносiя, спецiально призначенi або пiдготовленi для пiдтримання циркуляцiї теплоносiя першого контуру "ядерних реакторiв".
  Технiчна примiтка.
Спецiально призначенi або пiдготовленi насоси або газодувки включають насоси для реакторiв з водяним охолодженням, газодувки для реакторiв з газовим охолодженням i електромагнiтнi та механiчнi насоси для реакторiв з рiдиннометалевим охолодженням. Це обладнання може включати насоси з системами, ретельно ущiльненими або багаторазово ущiльненими для запобiгання витоку теплоносiя першого контуру, герметичнi насоси та насоси iз системами iнерцiальної маси. Це визначення охоплює, зокрема, насоси, атестованi на вiдповiднiсть стандартам Кодексу Американського товариства iнженерiв-механiкiв (ASME), частина III, роздiл I, пiдроздiл NB (компоненти класу 1) або еквiвалентним стандартам.
0A001.h h) "внутрiшньокорпуснi пристрої ядерних реакторiв", спецiально призначенi або пiдготовленi для використання в "ядерних реакторах", включаючи, наприклад, опорнi колони активної зони, паливнi канали, труби каландру, тепловi екрани, вiдбивачi, опорнi решiтки активної зони та пластини дифузора;
  Технiчна примiтка.
У позицiї 0A001.h термiн "внутрiшньокорпуснi пристрої ядерних реакторiв" означає основнi конструкцiї всерединi корпуса реактора, якi виконують одну або кiлька функцiй, таких як пiдтримування активної зони, збереження правильного розмiщення палива, спрямовування потоку теплоносiя першого контуру, забезпечення радiацiйного захисту корпусу реактора, та керування внутрiшньореакторними приладами.
0A001.i i) Теплообмiнники, а саме:
0A001.i.1 1) парогенератори, спецiально призначенi або пiдготовленi для першого або промiжного контуру охолодження "ядерних реакторiв".
0A001.i.2 2) iншi теплообмiнники, спецiально призначенi або пiдготовленi для використання в першому контурi охолодження "ядерних реакторiв".
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 0A001.i контролю не пiдлягають теплообмiнники для допомiжних систем реактора, наприклад систем аварiйного охолодження або систем вiдводу залишкового тепловидiлення.
  Технiчна примiтка.
Парогенератори, спецiально призначенi або пiдготовленi для перенесення тепла, виробленого в реакторi, до живильної води для виробництва пари. У випадку реакторiв на швидких нейтронах, в яких також присутнiй промiжний контур теплоносiя, парогенератор розташований у промiжному контурi. У реакторi з газовим охолодженням теплообмiнник може використовуватись для передачi тепла вторинному газовому контуру, який приводить у рух газову турбiну.
0A001.j j) детектори нейтронiв, спецiально призначенi або пiдготовленi для визначення рiвнiв нейтронного потоку всерединi активної зони "ядерного реактора";
  Технiчна примiтка.
Позицiя 0A001.j охоплює детектори, що розташовуються як всереденi, так i за межами активної зони, i є придатними для вимiрювання рiвнiв потоку в широкому дiапазонi, як правило, вiд 104 нейтронiв на 1 см2 за секунду або бiльше. До обладнання, яке розмiщується за межами активної зони "ядерного реактора", належить обладнання, розташоване в межах бiологiчного захисту.
0A001.k k) "зовнiшнi тепловi екрани", спецiально призначенi або пiдготовленi для використання в "ядерному реакторi" для зменшення теплових втрат, а також для захисту захисної оболонки реактора.
  Технiчна примiтка.
У позицiї 0A001.k термiн "зовнiшнi тепловi екрани" означає основнi конструкцiї, розмiщенi навкруги корпуса реактора, якi зменшують втрати тепла з реактора i зменшують температуру всерединi захисної оболонки реактора.
0B Обладнання для випробування, контролю та виробництва.
0B001 Установки для роздiлення iзотопiв "природного урану", "збiдненого урану" або "спецiальних матерiалiв, що розщеплюються" i спецiально призначене або пiдготовлене для них обладнання та компоненти, а саме:
  Технiчна примiтка.
Установки, обладнання та технологiя для роздiлення iзотопiв урану має здебiльшого близьку спорiдненiсть з установками, обладнанням та технологiєю для роздiлення iзотопiв "iнших елементiв". В окремих випадках, заходи контролю, передбаченi позицiєю 0B001, також поширюються на установки i обладнання, призначенi для роздiлення iзотопiв "iнших елементiв". Цi заходи контролю за установками i обладнанням для роздiлення iзотопiв "iнших елементiв" є додатковими до заходiв контролю за установками i обладнанням, спецiально призначеними або пiдготовленими для оброблення, використання або виробництва спецiальних матерiалiв, що розщеплюються, охоплених позицiєю 0C002. Цi додатковi до передбачених позицiєю 0B001 заходи контролю стосовно застосувань, пов'язаних з iзотопами "iнших елементiв", не поширюються на процес електромагнiтного роздiлення iзотопiв, який розглядається в iнших роздiлах цього списку.
Заходи контролю, передбаченi позицiєю 0B001, однаково поширюються незалежно вiд того, чи є призначеним використанням роздiлення iзотопiв урану, чи роздiлення iзотопiв "iнших елементiв" на такi процеси: газоцентрифугальний процес, газодифузiйний процес, процес плазмового роздiлення i аеродинамiчнi процеси.
Стосовно деяких процесiв, спорiдненiсть з роздiленням iзотопiв урану залежить вiд елементу, що вiддiляється. Такими процесами є: процеси на основi лазера (наприклад, молекулярний метод лазерного роздiлення iзотопiв i лазерне роздiлення iзотопiв за методом атомарних парiв), хiмiчний обмiн та iонний обмiн. Отже, цi процеси в кожному конкретному випадку будуть оцiнюватись для вiдповiдного поширення заходiв контролю, передбачених позицiєю 0B001, на застосування, пов'язанi з iзотопами "iнших елементiв".
0B001.a a) установки, спецiально призначенi для роздiлення iзотопiв "природного урану", "збiдненого урану" або "спецiальних матерiалiв, що розщеплюються", а саме:
0B001.a.1 1) установка газоцентрифугального роздiлення;
0B001.a.2 2) установка газодифузiйного роздiлення;
0B001.a.3 3) установка аеродинамiчного роздiлення;
0B001.a.4 4) установка роздiлення шляхом хiмiчного обмiну;
0B001.a.5 5) установка iонно-обмiнного роздiлення;
0B001.a.6 6) установка "лазерного" роздiлення за методом атомарних парiв;
0B001.a.7 7) установка молекулярного "лазерного" роздiлення;
0B001.a.8 8) установка плазмового роздiлення;
0B001.a.9 9) установка електромагнiтного роздiлення;
0B001.b b) газовi центрифуги та вузли i компоненти, спецiально призначенi або пiдготовленi для процесу газоцентрифугального роздiлення, а саме:
  Технiчна примiтка.
Газова центрифуга звичайно складається з тонкостiнного цилiндра (або декiлькох цилiндрiв) дiаметром вiд 75 мм до 650 мм з вертикальною центральною вiссю, який перебуває у вакуумi i обертається з високою окружною швидкiстю порядку 300 м/с або бiльше. Для досягнення великої швидкостi конструкцiйнi матерiали обертових компонентiв повиннi мати високе значення вiдношення мiцностi до густини, а роторна збiрка i, як наслiдок, окремi її компоненти повиннi виготовлятися з високим ступенем точностi, щоб розбаланс був мiнiмальним. На вiдмiну вiд iнших центрифуг газова центрифуга для збагачення урану має всерединi роторної камери обертову перегородку (або декiлька перегородок) у формi диска i нерухому систему подачi та вiдводу газу UF6, що складається щонайменше з трьох окремих каналiв, два з яких з'єднанi з уловлювачами, що вiдходять вiд осi ротора до периферiйної частини роторної камери. У вакуумi перебуває також ряд важливих нерухомих елементiв, якi, хоча i мають особливу конструкцiю, не складнi у виготовленнi та не виготовляються з унiкальних матерiалiв. Центрифугальна установка, однак, потребує великої кiлькостi таких компонентiв, тому їх кiлькiсть може служити важливою ознакою кiнцевого використання.
  Технiчна примiтка.
У позицiї 0B001.b термiн "матерiал з високим значенням вiдношення мiцностi до густини" означає будь-який з таких матерiалiв:
  1) мартенситностарiюча сталь, здатна мати межу мiцностi при розтягуваннi 1,95 ГПа або бiльше;
  2) сплави алюмiнiю, здатнi мати межу мiцностi при розтягуваннi 0,46 ГПа або бiльше; або
  3) "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали" з "питомим модулем пружностi" 3,18 х 106 м або бiльше та "питомою мiцнiстю при розтягуваннi" 7,62 х 104 м або бiльше.
0B001.b.1 1) газовi центрифуги;
0B001.b.2 2) комплектнi роторнi збiрки, тобто тонкостiннi цилiндри або ряд з'єднаних мiж собою тонкостiнних цилiндрiв, виготовлених з одного або бiльше "матерiалiв з високим значенням вiдношення мiцностi до густини";
  Технiчна примiтка.
З'єднання цилiндрiв мiж собою здiйснюється за допомогою гнучких сильфонiв або кiлець, визначених у позицiї 0B001.b.4. Складений ротор має внутрiшню (внутрiшнi) перегородку (перегородки) i торцевi кришки, визначенi у позицiях 0B001.b.5. та 0B001.b.6. Однак комплектна роторна збiрка може бути поставлена замовниковi i у частково складеному виглядi.
0B001.b.3 3) роторнi труби, тобто спецiально призначенi або пiдготовленi тонкостiннi цилiндри з товщиною стiнки 12 мм або менше, дiаметром вiд 75 мм до 650 мм, виготовленi з одного або бiльше "матерiалiв з високим значенням вiдношення мiцностi до густини";
0B001.b.4 4) кiльця або сильфони з товщиною стiнки 3 мм або менше, дiаметром вiд 75 мм до 650 мм, спецiально призначенi або пiдготовленi для створення мiсцевої опори для роторної труби або з'єднання ряду роторних труб, виготовленi з одного з "матерiалiв з високим значенням вiдношення мiцностi до густини";
  Технiчна примiтка.
Сильфони у позицiї 0B001.b.4 - це короткi цилiндри, що мають один гофр.
0B001.b.5 5) перегородки (компоненти у формi диска) дiаметром вiд 75 мм до 650 мм, спецiально призначенi або пiдготовленi для установки всерединi роторної труби центрифуги для того, щоб iзолювати випускну камеру вiд головної роздiлювальної камери та, в деяких випадках, сприяти циркуляцiї газу UF6 всерединi головної роздiлювальної камери роторної труби, та виготовленi з одного з "матерiалiв з високим значенням вiдношення мiцностi до густини".
0B001.b.6 6) верхнi/нижнi кришки (компоненти у формi диска) дiаметром вiд 75 мм до 650 мм, спецiально призначенi або пiдготовленi так, щоб точно вiдповiдати дiаметру кiнцiв роторної труби i завдяки цьому утримувати UF6 всерединi неї, а також, щоб, у деяких випадках, пiдтримувати, утримувати або мiстити в собi як складову частину елементи верхнього пiдшипника (верхня кришка) або служити в якостi несучої частини обертових елементiв електродвигуна та нижнього пiдшипника (нижня кришка), i виготовляються з одного з "матерiалiв з високим значенням вiдношення мiцностi до густини".
0B001.b.7 7) пiдшипники з магнiтною пiдвiскою, а саме:
0B001.b.7.a a) спецiально призначенi або пiдготовленi пiдшипниковi вузли, що складаються з кiльцевого магнiту, пiдвiшеного в обоймi, виготовленiй з "корозiйностiйких до UF6 матерiалiв", що мiстить демпфiрувальне середовище, причому магнiт взаємодiє з полюсним наконечником або другим магнiтом, встановленим на верхнiй кришцi ротору;
  Технiчна примiтка.
Магнiт може мати форму кiльця iз спiввiдношенням мiж зовнiшнiм i внутрiшнiм дiаметрами, меншим або рiвним 1,6:1. Магнiт може мати форму, що забезпечує початкову проникнiсть 0,15 Гн/м або бiльше, чи залишкову намагнiченiсть 98,5 % або бiльше, чи добуток iндукцiї на максимальну напруженiсть поля бiльше 80 кДж/м3. Крiм звичайних властивостей матерiалу, необхiдною попередньою умовою є обмеження дуже малими допусками (менше 0,1 мм) вiдхилення магнiтних осей вiд геометричних або забезпечення особливої гомогенностi матерiалу магнiту.
0B001.b.7.b b) активнi магнiтнi пiдшипники спецiально призначенi або пiдготовленi для використання у газових центрифугах;
  Технiчна примiтка.
Пiдшипники у позицiї 0B001.b.7.b звичайно мають такi характеристики:
- призначенi для утримування у центральному положеннi ротору, що обертається з частотою 600 Гц або бiльше, та
- приєднанi до надiйного джерела електроживлення та/або джерела безперебiйного живлення (UPS) для функцiонування протягом однiєї години або бiльше.
0B001.b.8 8) спецiально призначенi або пiдготовленi пiдшипники, що мiстять вузол типу вiсь-ущiльнювальне кiльце, змонтований на демпферi;
  Технiчна примiтка.
Вiсь - це, як правило, вал, виготовлений iз загартованої сталi, з одним кiнцем у формi напiвсфери та iз засобами пiд'єднання до нижньої кришки, визначеної в позицiї 0B001.b.6, на другому кiнцi. Вал, однак, може бути з'єднаний з гiдродинамiчним пiдшипником. Кiльце має форму таблетки з напiвсферичною заглибиною на однiй поверхнi. Цi компоненти часто поставляються окремо вiд демпфера.
0B001.b.9 9) молекулярнi насоси, що складаються iз спецiально призначених або пiдготовлених цилiндрiв з виточеними або витисненими всерединi спiральними канавками та висвердленими всерединi отворами;
  Технiчна примiтка.
Типовими розмiрами цилiндрiв є такi: внутрiшнiй дiаметр вiд 75 мм до 650 мм, товщина стiнки 10 мм або бiльше, довжина дорiвнює або перевищує дiаметр. Канавки, як правило, мають прямокутний поперечний перерiз i глибину 2 мм або бiльше.
0B001.b.10 10) спецiально призначенi або пiдготовленi статори кiльцевої форми для високошвидкiсних багатофазних гiстерезисних (або реактивних) електродвигунiв змiнного струму для синхронної роботи в умовах вакууму при частотi 600 Гц або бiльше та потужностi 40 ВА або бiльше;
  Технiчна примiтка.
Статори можуть складатися з багатофазних обмоток на багатошаровому залiзному осердi з низькими втратами, яке складається з тонких пластин, як правило, завтовшки 2 мм або менше.
0B001.b.11 11) корпуси/приймачi центрифуг,
спецiально призначенi або пiдготовленi для розмiщення в них збiрки роторної труби газової центрифуги, що складаються з жорсткого цилiндра iз стiнкою завтовшки до 30 мм з прецизiйно обробленими кiнцями (для установки пiдшипникiв з одним або кiлькома фланцями для монтажу), що є паралельними один одному i перпендикулярними до поздовжньої осi цилiндра в межах 0,05 градуса або менше;
  Технiчна примiтка.
Корпус може мати також комiрчасту конструкцiю, яка дає змогу встановлювати кiлька роторних збiрок.
0B001.b.12 12) уловлювачi, що складаються iз спецiально призначених або пiдготовлених трубок для вiдведення газоподiбного UF6 з роторної труби центрифуги за принципом дiї трубки Пiто (тобто з отвором, спрямованим на круговий потiк газу всерединi роторної труби, що досягається, наприклад, через згин кiнця радiально розташованої трубки), якi можна з'єднати з центральною системою вiдведення газу;
0B001.b.13 13) перетворювачi частоти (також вiдомi як конвертери або iнвертери), спецiально призначенi або пiдготовленi для живлення статорiв двигунiв, визначених у позицiї 0B001.b.10, а також частини, компоненти та пiдзбiрки, спецiально призначенi для них, що мають усi такi характеристики:
0B001.b.13.a a) багатофазний вихiд з частотою 600 Гц або бiльше; та
0B001.b.13.b b) висока стабiльнiсть (iз стабiлiзацiєю частоти краще нiж 0,2 %);
0B001.b.14 14) спецiальнi стопорнi та регулюючi клапани, а саме:
0B001.b.14.a a) стопорнi клапани, спецiально призначенi або пiдготовленi дiяти на живильний потiк або потоки "продукту" або "хвостiв" газоподiбного UF6 окремої газової центрифуги;
0B001.b.14.b b) ручнi чи автоматичнi стопорнi чи регулюючi клапани з сильфонним ущiльненням, виготовленi з "корозiйностiйких до UF6 матерiалiв" або захищенi покриттям з таких матерiалiв, внутрiшнiм дiаметром вiд 10 мм до 160 мм, спецiально призначенi або пiдготовленi для використання в головних або допомiжних системах газоцентрифугальних збагачувальних установок;
0B001.c c) обладнання та компоненти, спецiально призначенi або пiдготовленi для процесу газодифузiйного роздiлення, а саме:
  Технiчна примiтка.
При газодифузiйному методi роздiлення iзотопiв урану основною технологiчною збiркою є спецiальний пористий газодифузiйний бар'єр, теплообмiнник для охолодження газу (який нагрiвається в процесi стискання), ущiльнювальнi клапани i регулювальнi клапани, а також трубопроводи. Оскiльки в газодифузiйнiй технологiї використовується гексафторид урану (UF6), все обладнання, трубопроводи i поверхнi вимiрювальних приладiв (якi вступають у контакт з газом) повиннi виготовлятися з матерiалiв, що зберiгають стабiльнiсть при контактi з UF6. Газодифузiйна установка складається з ряду таких збiрок, їх кiлькiсть може бути важливою ознакою кiнцевого використання.
0B001.c.1 1) газодифузiйнi бар'єри, тобто спецiально призначенi або пiдготовленi тонкi пористi фiльтри, виготовленi з металевих, полiмерних або керамiчних "корозiйностiйких до UF6 матерiалiв" з розмiром пор 10 - 100 нм, завтовшки 5 мм або менше, а для трубчастих форм - дiаметром 25 мм або менше;
0B001.c.2 2) камери дифузорiв, тобто спецiально призначенi або пiдготовленi герметичнi посудини для розмiщення в них газодифузiйних бар'єрiв, виготовленi з "корозiйностiйких до UF6 матерiалiв" або захищенi покриттям з таких матерiалiв;
0B001.c.3 3) компресори та газодувки, спецiально призначенi або пiдготовленi для довготривалої експлуатацiї в середовищi UF6, з об'ємною продуктивнiстю на входi 1 м3/хв або бiльше UF6 та з тиском на виходi до 500 кПа, що мають перепад тиску 10:1 або менше i виготовленi з "корозiйностiйких до UF6 матерiалiв" або захищенi покриттям з таких матерiалiв, а також окремi вузли таких компресорiв та газодувок;
0B001.c.4 4) спецiально призначенi або пiдготовленi ущiльнення обертових валiв компресорiв або газодувок, визначених у позицiї 0B001.c.3, i спроектованi для швидкостi натiкання буферного газу менше нiж 1000 см3/хв;
  Технiчна примiтка.
Ущiльнення обертових валiв - це вакуумнi ущiльнення, встановленi на сторонi подачi та на сторонi виходу для ущiльнення вала, що з'єднує ротор компресора або газодувки з привiдним двигуном таким чином, щоб забезпечити надiйну герметизацiю вiд натiкання повiтря до внутрiшньої камери компресора або газодувки, заповненої UF6.
0B001.c.5 5) спецiально призначенi або пiдготовленi теплообмiнники для охолодження UF6, виготовленi з "корозiйностiйких до UF6 матерiалiв" або захищенi покриттям з таких матерiалiв, i розрахованi на швидкiсть змiни тиску, зумовлену натiканням, меншу нiж 10 Па за годину при перепадi тиску 100 кПа;
0B001.c.6 6) спецiально призначенi або пiдготовленi ручнi чи автоматичнi стопорнi чи регулюючi клапани сильфонного типу, виготовленi з "корозiйностiйких до UF6 матерiалiв" або захищенi покриттям з таких матерiалiв, для встановлення в основних та допомiжних системах газодифузiйних установок iз збагачення;
0B001.d d) обладнання та компоненти, спецiально призначенi або пiдготовленi для аеродинамiчного процесу роздiлення, а саме:
  Технiчна примiтка.
У процесах аеродинамiчного збагачення сумiш газоподiбного UF6 i легкого газу (водень або гелiй) стискається i потiм пропускається через роздiлювальнi елементи, у яких роздiлення iзотопiв завершується за допомогою одержання великих вiдцентрових сил по геометрiї криволiнiйної стiнки. Успiшно розроблено два процеси цього типу: процес соплового роздiлення та процес вихрової трубки. Для обох процесiв основними компонентами каскаду роздiлення є цилiндричнi корпуси, в яких розмiщенi спецiальнi роздiлювальнi елементи (сопла або вихровi трубки), газовi компресори i теплообмiнники для вiдведення тепла, що утворюється при стисканнi. Для аеродинамiчних установок потрiбен цiлий ряд таких каскадiв, так що їх кiлькiсть може бути важливою ознакою кiнцевого використання. Оскiльки в аеродинамiчному процесi використовується UF6, поверхнi всього обладнання, трубопроводiв i вимiрювальних приладiв (якi вступають у контакт iз газом) повиннi бути виготовленi з матерiалiв, що зберiгають стабiльнiсть при контактi з UF6, або захищенi покриттям з таких матерiалiв.
0B001.d.1 1) спецiально призначенi або пiдготовленi роздiлювальнi сопла (та їх збiрки), що складаються iз шпаруватих вигнутих каналiв з радiусом кривизни менше 1 мм, корозiйностiйких до UF6, якi мають усерединi рiзальну кромку, яка роздiляє потiк газу через сопло на два потоки (двi фракцiї);
0B001.d.2 2) спецiально призначенi або пiдготовленi цилiндричнi або конiчнi вихровi трубки (та їх збiрки), виготовленi з "корозiйностiйких до UF6 матерiалiв", або захищенi покриттям з таких матерiалiв, з одним чи кiлькома тангенцiальними вхiдними отворами;
  Технiчна примiтка.
Трубки можуть бути оснащенi вiдводами соплового типу на одному або на обох кiнцях. Живильний газ надходить до вихрової трубки по дотичнiй з одного кiнця або через закручувальнi лопатки чи крiзь численнi тангенцiальнi вхiднi отвори вздовж трубки.
0B001.d.3 3) спецiально призначенi або пiдготовленi компресори чи газодувки, виготовленi з "корозiйностiйких до UF6 матерiалiв" або захищенi покриттям з таких матерiалiв, а також ущiльнення обертових валiв для них;
  Технiчна примiтка.
Ущiльнення обертових валiв, встановленi на сторонi подачi та на сторонi виходу, є спецiально призначеними або пiдготовленими для ущiльнювання вала, що з'єднує ротор компресора або газодувки з привiдним двигуном таким чином, щоб забезпечити надiйну герметизацiю вiд витоку робочого газу або напливання повiтря чи ущiльнювального газу до внутрiшньої камери компресора або газодувки, заповнених сумiшшю UF6 та газу-носiя (водню чи гелiю).
0B001.d.4 4) спецiально призначенi або пiдготовленi теплообмiнники для охолодження газу, виготовленi з "корозiйностiйких до UF6 матерiалiв", або захищенi покриттям з таких матерiалiв;
0B001.d.5 5) спецiально призначенi або пiдготовленi корпуси роздiлювальних елементiв, виготовленi з "корозiйностiйких до UF6 матерiалiв", або захищенi покриттям з таких матерiалiв, для розмiщення в них вихрових трубок чи сепарацiйних сопел;
0B001.d.6 6) спецiально призначенi або пiдготовленi ручнi чи автоматичнi стопорнi чи регулюючi клапани сильфонного типу, виготовленi з "корозiйностiйких до UF6 матерiалiв", або захищенi покриттям з таких матерiалiв, дiаметром 40 мм або бiльше, для встановлення в основних та допомiжних системах аеродинамiчних збагачувальних установок;
0B001.d.7 7) спецiально призначенi або пiдготовленi технологiчнi системи вiдокремлення UF6 вiд газу-носiя (водню чи гелiю) для зменшення вмiсту UF6 у газi-носiї до однiєї частини на мiльйон або менше, що можуть включати таке обладнання:
0B001.d.7.a a) крiогеннi теплообмiнники та крiосепаратори, здатнi створювати температури 153 K (-120° C) або нижче;
0B001.d.7.b b) блоки крiогенного охолодження, здатнi створювати температури 153 K (-120° C) або нижче;
0B001.d.7.c c) блоки роздiлювальних сопел або вихрових трубок для вiддiлення UF6 вiд газу-носiя; або
0B001.d.7.d d) охолоджуванi вловлювачi UF6, здатнi виморожувати UF6;
0B001.e e) обладнання та компоненти, спецiально призначенi або пiдготовленi для процесу роздiлення шляхом хiмiчного обмiну, а саме:
  Технiчна примiтка.
Незначна вiдмiннiсть iзотопiв урану за масою приводить до невеликих змiн у рiвновазi хiмiчних реакцiй, якi можуть використовуватися як основа для роздiлення iзотопiв. Успiшно розроблено два процеси: рiдинно-рiдинний хiмiчний обмiн i твердо-рiдинний iонний обмiн. У процесi рiдинно-рiдинного хiмiчного обмiну в протитечiї вiдбувається взаємодiя рiдких фаз, що не змiшуються (водних та органiчних), що приводить до ефекту каскадування тисяч стадiй роздiлення. Водна фаза складається з хлориду урану в розчинi соляної кислоти; органiчна фаза складається з екстрагента, що мiстить хлорид урану в органiчному розчиннику. Контактними фiльтрами в роздiлювальному каскадi можуть бути рiдинно-рiдиннi обмiннi колони (такi, як iмпульснi колони iз сiтчастими тарiлками) або рiдиннi центрифугальнi контактнi фiльтри. На обох кiнцях роздiлювального каскаду з метою забезпечення рефлюкса на кожному кiнцi необхiднi хiмiчнi перетворення (окислювання i вiдновлення). Головне завдання конструкцiї полягає в тому, щоб не допустити забруднення технологiчних потокiв iонами деяких металiв. У зв'язку з цим використовуються пластиковi, покритi пластиком (включаючи застосування фторованих вуглеводневих полiмерiв) та/або покритi склом колони i трубопроводи.
0B001.e.1 1) спецiально призначенi або пiдготовленi протитечiйнi рiдинно-рiдиннi обмiннi колони з пiдведенням зовнiшньої механiчної енергiї, спроектованi так, щоб час проходження ступеня був 30 с або менше, корозiйностiйкi до концентрованих розчинiв соляної кислоти (як правило, цi колони та їх внутрiшнi компоненти виготовляють iз скла або придатних для цього пластикових матерiалiв, таких як фторованi вуглеводневi полiмери, або захищають покриттям з таких матерiалiв);
0B001.e.2 2) спецiально призначенi або пiдготовленi центрифугальнi рiдинно-рiдиннi контактнi фiльтри, що використовують обертання для диспергування органiчних та водних потокiв, а потiм вiдцентрову силу для роздiлення фаз, спроектованi так, щоб час проходження ступеня був 30 с або менше, та корозiйностiйкi до концентрованих розчинiв соляної кислоти (як правило, виготовляються iз скла або придатних для цього пластикових матерiалiв, таких як фторованi вуглеводневi полiмери, або захищенi покриттям з таких матерiалiв);
0B001.e.3 3) електрохiмiчнi вiдновлювальнi камери (електролiзери), корозiйностiйкi до концентрованих розчинiв соляної кислоти, спецiально призначенi або пiдготовленi для вiдновлення урану з одного валентного стану в iнший;
  Технiчна примiтка.
Катодний вiдсiк камер повинен бути спроектований так, щоб запобiгати повторному окисленню урану до стану з бiльш високою валентнiстю. Для утримання урану в катодному вiдсiку камера може мати непроникну дiафрагмову мембрану, виготовлену iз спецiального катiонообмiнного матерiалу. Катод складається з пiдходящого твердого провiдника, такого як графiт.
0B001.e.4 4) спецiально призначенi або пiдготовленi системи, розташованi на виходi "продукту" з каскаду, для вилучення U+4 з органiчного потоку, регулювання концентрацiї кислоти та для живлення електрохiмiчних вiдновлювальних камер, причому тi частини обладнання системи, якi перебувають в контактi з технологiчним потоком, виготовляються з придатних для цього матерiалiв (таких, як скло, фторвуглецевi полiмери, полiфенiлсульфат, сульфон полiефiру i графiт, просочений смолою) або захищенi покриттям з таких матерiалiв.
  Технiчна примiтка.
Цi системи складаються з обладнання екстракцiї розчинником для вiдгонки U+4 з органiчного потоку в водний розчин, обладнання випарювання та/або iншого обладнання для досягнення регулювання та контролю водневого показника, а також насосiв та iнших пристроїв передачi для живлення електрохiмiчних вiдновлювальних камер. Основне завдання конструкцiї полягає в тому, щоб уникнути забруднення водного потоку iонами певних металiв.
0B001.e.5 5) спецiально призначенi або пiдготовленi системи для виробництва живильних розчинiв хлориду урану високої чистоти, що складаються з обладнання для розчинення, екстракцiї розчинником та/або iонообмiнного обладнання для очистки, а також електролiтичних камер для вiдновлення U+6 або U+4 до U+3.
  Технiчна примiтка.
У цих системах виробляються розчини хлориду урану, якi мають лише кiлька частин на мiльйон металевих включень, таких як хром, залiзо, ванадiй, молiбден, та iнших двовалентних катiонiв або катiонiв з бiльшою валентнiстю. Конструкцiйнi матерiали для частин системи, у яких обробляється U+3 високої чистоти, включають скло, фторованi вуглеводневi полiмери, графiт, покритий полiвiнiлсульфатним або полiефiрсульфоновим пластиком та просочений смолою.
0B001.e.6 6) системи окислення урану, спецiально призначенi або пiдготовленi для окислення U+3 до U+4 для повернення до каскаду роздiлення iзотопiв урану;
  Технiчна примiтка.
До складу цих систем може входити таке обладнання:
  a) обладнання для контактування хлору i кисню з водним потоком, який витiкає з обладнання для роздiлення iзотопiв, та екстракцiї утвореного урану U+4 у збiднений органiчний потiк, що повертається з виробничого виходу каскаду;
  b) обладнання для вiдокремлення води вiд соляної кислоти таким чином, що вода та концентрована соляна кислота знову можуть бути введенi до процесу в необхiдних мiсцях.
0B001.f f) обладнання та компоненти, спецiально призначенi або пiдготовленi для iонообмiнного процесу роздiлення, а саме:
  Технiчна примiтка.
Незначна вiдмiннiсть iзотопiв урану за масою приводить до невеликих змiн у рiвновазi хiмiчних реакцiй, якi можуть використовуватися як основа для роздiлення iзотопiв. Успiшно розроблено два процеси: рiдинно-рiдинний хiмiчний обмiн i твердо-рiдинний iонний обмiн.
У твердо-рiдинному iонообмiнному процесi збагачення досягається за допомогою адсорбцiї/десорбцiї урану на спецiальнiй iонообмiннiй смолi або адсорбентi, що дуже швидко вступає у реакцiю. Розчин урану в солянiй кислотi та iншi хiмiчнi реагенти пропускаються через цилiндричнi збагачувальнi колони, що мiстять ущiльненi шари адсорбенту. Для пiдтримки безперервностi процесу необхiдна система рефлюкса з метою вивiльнення урану з адсорбенту назад у рiдкий потiк для того, щоб можна було збирати "продукт" i "хвости". Це досягається шляхом використання пiдходящих хiмiчних реагентiв вiдновлення/окислювання, якi повнiстю регенеруються в окремих зовнiшнiх петлях i якi можуть частково регенеруватися в самих iзотопних роздiлювальних колонах. Присутнiсть у процесi гарячих концентрованих розчинiв соляної кислоти вимагає, щоб обладнання було виготовлене iз спецiальних корозiйностiйких матерiалiв або захищене покриттям з таких матерiалiв.
0B001.f.1 1) спецiально призначенi або пiдготовленi iонообмiннi смоли або адсорбенти, що швидко вступають у реакцiю, включаючи пористi смоли макросiтчастої структури i (або) мембраннi структури, в яких активнi групи хiмiчного обмiну обмеженi покриттям на поверхнi неактивної пористої допомiжної структури, та iншi композицiйнi структури в будь-якiй придатнiй формi, включаючи частинки або волокна, причому цi iонообмiннi смоли/адсорбенти мають дiаметр 0,2 мм або менше i повиннi бути хiмiчно стiйкими до концентрованих розчинiв соляної кислоти i достатньо мiцними фiзично, щоб їх властивостi не погiршувалися в обмiнних колонах, а також вони спецiально розробленi для досягнення високої кiнетики обмiну iзотопiв урану (тривалiсть напiвобмiну менше 10 с) i здатнi працювати в дiапазонi температур вiд 373 K (100° C) до 473 K (200° C);
0B001.f.2 2) спецiально призначенi або пiдготовленi iонообмiннi колони (цилiндричнi) дiаметром бiльше 1000 мм для утримання i пiдтримки заповнених шарiв iонообмiнних смол/адсорбентiв, виготовленi з матерiалiв (таких як титан або фторвуглецевi полiмери), корозiйностiйких до концентрованих розчинiв соляної кислоти, або захищенi покриттям з таких матерiалiв, здатнi працювати в дiапазонi температур вiд 373 K (100° C) до 473 K (200° C) i при тиску бiльше 0,7 МПа;
0B001.f.3 3) iонообмiннi системи рефлюксу, тобто спецiально призначенi або пiдготовленi системи хiмiчного чи електрохiмiчного вiдновлення або окислення для регенерацiї реагентiв хiмiчного вiдновлення або окислення вiдповiдно, що використовуються в каскадах iонообмiнного збагачення урану;
  Технiчна примiтка.
У процесi iонообмiнного збагачення як вiдновлюючий катiон може використовуватися, наприклад, тривалентний титан (Ti+3). У цьому випадку вiдновлювальна система буде виробляти Ti+3 шляхом вiдновлення Ti+4. У процесi як окисник може використовуватися, наприклад, тривалентне залiзо (Fe+3). У цьому випадку система окислення вироблятиме залiзо Fe+3 шляхом окислення Fe+2.
0B001.g g) обладнання i компоненти, спецiально призначенi або пiдготовленi для процесiв лазерного роздiлення за методом атомарних парiв, а саме:
  Технiчнi примiтки.
1. У першiй категорiї iснуючих систем для процесiв збагачення з використанням лазерiв - лазерного роздiлення iзотопiв за методом атомарних парiв (наприклад, AVLIS або SILVA), - робочим середовищем є пари атомарного урану.
Системи, обладнання та компоненти для цiєї категорiї установок лазерного збагачення включають: a) пристрої для подачi парiв металевого урану (для вибiркової фотоiонiзацiї); b) пристрої для збирання збагаченого та збiдненого металевого урану як "продукту" i "хвостiв"; c) технологiчнi лазернi системи для вибiркового збудження зразкiв урану-235; та d) обладнання для пiдготовки подачi та обладнання для конверсiї "продукту". Внаслiдок складностi спектроскопiї атомiв урану може знадобитися використання будь-якої з ряду наявних технологiй, пов'язаних з лазерами i лазерною оптикою.
  2. Усi поверхнi, що вступають у безпосереднiй контакт з парами або рiдиною металевого урану, повнiстю виготовленi з корозiйностiйких матерiалiв або захищенi покриттям з таких матерiалiв. Для цiлей позицiї 0B001.g матерiали, корозiйностiйкi до парiв або рiдини, що мiстять металевий уран або урановi сполуки, включають покритий оксидом iтрiю графiт i тантал.
0B001.g.1 1) спецiально призначенi або пiдготовленi системи для випаровування металевого урану, що можуть мiстити електронно-променевi гармати та сконструйованi для досягнення потужностi, що передається до мiшенi, 1 кВт або бiльше, достатньої для утворення парiв металевого урану iз швидкiстю, необхiдною для функцiонування лазерного збагачення;
0B001.g.2 2) системи для обробки розплавленого урану, розплавлених сплавiв урану або парiв металевого урану, спецiально призначенi або пiдготовленi для використання у лазерному збагаченнi або спецiально призначенi або пiдготовленi компоненти до них;
  Технiчна примiтка.
Системи для обробки рiдкого металевого урану можуть складатися з тиглiв та охолоджуючого обладнання для тиглiв. Тиглi та iншi частини системи, якi вступають в контакт з розплавленим ураном або розплавленими сплавами урану, або парами металевого урану, виготовленi з пiдходящих корозiйностiйких i термостiйких матерiалiв або захищенi покриттям з таких матерiалiв. Пiдходящi матерiали можуть включати тантал, графiт, покритий оксидом iтрiю, графiт, покритий оксидами iнших рiдкiсноземельних елементiв (див. також позицiю 2A225), або їх сумiшами.
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 2A225.
0B001.g.3 3) cпецiально призначенi або пiдготовленi системи для збору "продукту" i "хвостiв" металевого урану в рiдкому або твердому станi, виготовленi з матерiалiв, стiйких до теплового та корозiйного впливу парiв або рiдини металевого урану, таких як покритий оксидом iтрiю графiт або тантал, або захищенi покриттям з таких матерiалiв;
  Технiчна примiтка.
Компоненти цих систем можуть включати труби, клапани, штуцери, "жолоби", пристрої для наскрiзної подачi (живлення), теплообмiнники i колекторнi пластини для сепарацiї магнiтними, електростатичними та iншими методами.
0B001.g.4 4) корпуси сепараторних модулiв (цилiндричнi чи прямокутнi сосуди), спецiально призначенi або пiдготовленi для розмiщення в них джерела парiв металевого урану, електронно-променевої гармати та збiрникiв "продукту" i "хвостiв";
  Технiчна примiтка.
Цi корпуси мають багато вхiдних отворiв для подачi електроживлення i води, вiкна для лазерних пучкiв, з'єднання для вакуумних насосiв, а також засоби для здiйснення дiагностики та контролю приладiв. Корпуси мають пристосування для вiдкривання i закривання, що дає можливiсть проводити обслуговування внутрiшнiх компонентiв.
0B001.g.5 5) "лазери" або "лазернi" системи, спецiально призначенi або пiдготовленi для роздiлення iзотопiв урану, що мають стабiлiзацiю спектральної частоти для роботи протягом тривалих промiжкiв часу;
  Технiчна примiтка.
Лазерна система звичайно мiстить як оптичнi, так i електроннi компоненти для керування лазерним променем (або променями), а також для транспортування його до камери роздiлення iзотопiв. Лазерна система для методiв, що використовують атомарнi пари, звичайно складається з лазера на барвниках, що перенастроюється, накачка якого виконується лазером iншого типу (наприклад, лазером на парах мiдi або певними типами твердотiлих лазерiв).
  Особлива примiтка.
Див. також 6A005 та 6A205.
0B001.h h) обладнання i компоненти, cпецiально призначенi або пiдготовленi для процесiв молекулярного лазерного роздiлення iзотопiв, а саме:
  Технiчнi примiтки.
1. У другiй категорiї iснуючих систем для процесiв збагачення з використанням лазерiв - молекулярного лазерного роздiлення iзотопiв (наприклад, MLIS, MOLIS або CRISLA), - робочим середовищем є пари уранової сполуки, iнодi змiшанi з iншим газом або газами.
Системи, обладнання та компоненти для цiєї категорiї установок лазерного збагачення включають:
a) пристрої для подачi парiв уранової сполуки (для вибiркової фотодисоцiацiї або вибiркового збудження/активацiї);
b) пристрої для збирання сполук збагаченого та збiдненого урану як "продукту" та "хвостiв";
c) технологiчнi лазернi системи для вибiркового збудження зразкiв урану-235; та
d) обладнання для пiдготовки подачi та обладнання для конверсiї "продукту". Через складнiсть спектроскопiї сполук урану може знадобитися використання будь-якої з ряду наявних технологiй, пов'язаних з лазерами i лазерною оптикою.
  2. Усi поверхнi, якi вступають у безпосереднiй контакт з UF6, повнiстю виготовленi з "корозiйностiйких до UF6 матерiалiв" або захищенi покриттям з таких матерiалiв.
0B001.h.1 1) спецiально призначенi або пiдготовленi надзвуковi розширювальнi сопла для охолодження сумiшей UF6 та газу-носiя до 150 К (-123° C) або нижче, виготовленi з "корозiйностiйких до UF6 матерiалiв";
0B001.h.2 2) компоненти або пристрої колекторiв "продукту" або "хвостiв", спецiально призначенi або пiдготовленi для збирання речовини уранового "продукту" або уранових "хвостiв" пiсля опромiнення лазерним свiтлом, виготовленi з "корозiйностiйких до UF6 матерiалiв";
  Технiчна примiтка.
В одному з прикладiв роздiлення iзотопiв за молекулярним методом колектори продукту призначенi для збирання речовини твердого пентафториду урану (UF5). Колектори продукту можуть складатися з фiльтрiв, колекторiв ударного або циклонного типiв або їх комбiнацiй i повиннi бути корозiйностiйкими до середовища UF5/UF6.
0B001.h.3 3) спецiально призначенi або пiдготовленi компресори для сумiшей UF6 та газу-носiя, призначенi для тривалої експлуатацiї в середовищi UF6, чиї компоненти, що вступають в контакт з технологiчним газом, виготовленi з "корозiйностiйких до UF6 матерiалiв", або захищенi покриттям з таких матерiалiв, а також ущiльнення обертових валiв для таких компресорiв;
  Технiчна примiтка.
Ущiльнення обертових валiв, що мають з'єднання для подачi i вiдведення ущiльнювального газу, спецiально призначенi або пiдготовленi для ущiльнення вала, який з'єднує ротор компресора з привiдним мотором, таким чином, щоб забезпечити надiйну герметизацiю вiд витiкання технологiчного газу назовнi або натiкання повiтря чи ущiльнюючого газу до внутрiшньої камери компресора, заповненого сумiшшю UF6 i газу-носiя.
0B001.h.4 4) спецiально призначенi або пiдготовленi системи для фторування UF5 (твердий стан) в UF6 (газ);
  Технiчна примiтка.
Цi системи призначенi для фторування зiбраного порошку UF5 у UF6 з метою подальшого збирання у контейнерах продукту або подачi для додаткового збагачення. В рамках одного пiдходу реакцiя фторування може бути завершена в межах системи роздiлення iзотопiв, де проходить реакцiя та безпосереднє вилучення з колекторiв "продукту". В рамках iншого пiдходу порошок UF5 може бути вилученим/перемiщеним з колекторiв "продукту" до пiдходящого сосуду (наприклад, до реактора iз псевдозрiдженим шаром каталiзатора, гелiкоїдального реактора або до жарової башти) для фторування. В обох пiдходах використовують обладнання для зберiгання та передачi фтору (або iнших пiдходящих фторуючих реагентiв) i обладнання для збирання та передачi UF6.
0B001.h.5 5) спецiально призначенi або пiдготовленi технологiчнi системи для вiдокремлення UF6 вiд газу-носiя (наприклад, азоту, аргону або iншого газу), до складу яких може входити таке обладнання:
0B001.h.5.a a) крiогеннi теплообмiнники або крiосепаратори, здатнi створювати температури 153 K (- 120° C) або менше; або
0B001.h.5.b b) блоки крiогенного охолодження, здатнi створювати температури 153 K (- 120° C) або менше; або
0B001.h.5.c c) охолоджуванi вловлювачi UF6, здатнi виморожувати UF6;
0B001.h.6 6) "лазери" або "лазернi" системи, спецiально призначенi або пiдготовленi для роздiлення iзотопiв урану, що мають стабiлiзацiю спектральної частоти для роботи протягом тривалих промiжкiв часу;
  Технiчна примiтка.
Лазерна система звичайно мiстить як оптичнi, так i електроннi компоненти для керування лазерним променем (або променями), а також для транспортування його до камери роздiлення iзотопiв. Лазернi системи для методiв, що використовують молекулярнi сполуки, може складатися з CO2-лазера або ексимерного лазера i багатопрохiдної оптичної комiрки.
  Особлива примiтка.
Див. також позицiї 6A005 та 6A205.
0B001.i i) обладнання i компоненти, спецiально призначенi або пiдготовленi для процесу плазмового роздiлення, а саме:
  Технiчна примiтка.
У процесi плазмового роздiлення плазма, що складається з iонiв урану, проходить через електричне поле, настроєне на резонансну частоту iонiв 235U, що призводить до переважного поглинання ними енергiї i збiльшення дiаметру їх спiральних орбiт. Iони, чиї траєкторiї мають великий дiаметр, захоплюються i утворюють продукт, збагачений 235U. Плазма, утворена за допомогою iонiзацiї уранової пари, утримується у вакуумнiй камерi з магнiтним полем високої напруженостi, що утворюється за допомогою надпровiдного магнiту. Основнi технологiчнi системи процесу включають систему генерацiї уранової плазми, сепараторний модуль з надпровiдним магнiтом (див. позицiю 3A201.b) i системи витягання металу для збору "продукту" i "хвостiв".
0B001.i.1 1) спецiально призначенi або пiдготовленi мiкрохвильовi джерела енергiї та антени для генерацiї або прискорення iонiв, що мають усi такi характеристики: частота бiльше 30 ГГц i середня вихiдна потужнiсть для генерацiї iонiв бiльше 50 кВт;
0B001.i.2 2) спецiально призначенi або пiдготовленi соленоїди для радiочастотного збудження iонiв у дiапазонi частот бiльше 100 кГц i здатнi працювати при середнiй потужностi бiльше 40 кВт;
0B001.i.3 3) спецiально призначенi або пiдготовленi системи створення уранової плазми;
0B001.i.4 4) не використовується;
0B001.i.5 5) спецiально призначенi або пiдготовленi системи для збору "продукту" i "хвостiв" металевого урану в твердому станi, виготовленi з матерiалiв, стiйких до теплового та корозiйного впливу парiв металевого урану, таких як графiт, покритий оксидом iтрiю, або тантал, або захищенi покриттям з таких матерiалiв;
0B001.i.6 6) спецiально призначенi або пiдготовленi корпуси сепараторних модулiв (цилiндричнi сосуди) для розмiщення в них джерела уранової плазми, соленоїду радiочастотного збудження та систем для збору "продукту" i "хвостiв", виготовленi з пiдходящих немагнiтних матерiалiв (наприклад, нержавiючої сталi);
  Технiчна примiтка.
Цi корпуси мають багато вхiдних отворiв для подачi електроживлення, пiдключення дифузiйних насосiв, а також здiйснення дiагностики та контролю приладiв. Корпуси мають пристосування для вiдкривання i закривання, що дає можливiсть проводити обслуговування внутрiшнiх компонентiв.
0B001.j j) обладнання i компоненти, спецiально призначенi або пiдготовленi для процесу електромагнiтного роздiлення, а саме:
  Технiчна примiтка.
В електромагнiтному процесi iони металевого урану, отриманi за допомогою iонiзацiї солей у живильному матерiалi (як правило, UCl4), прискорюються та проходять через магнiтне поле, що змушує iони рiзних iзотопiв проходити рiзними траєкторiями. Основними компонентами електромагнiтного сепаратора iзотопiв є: магнiтне поле для вiдхилення/роздiлення iзотопiв iонного пучка, джерело iонiв з його системою прискорення i системи збирання роздiлених iонiв. Допомiжнi системи для цього процесу включають систему електроживлення магнiту, системи високовольтного електроживлення джерела iонiв, вакуумну систему та великi системи хiмiчної обробки для вiдновлення продукту та очищення/регенерацiї компонентiв.
0B001.j.1 1) спецiально призначенi або пiдготовленi поодинокi чи численнi джерела iонiв урану, що складаються з джерела пари, iонiзатора та прискорювача iонного пучка, виготовленi з пiдходящих немагнiтних матерiалiв (таких, як графiт, нержавiюча сталь або мiдь) та здатнi забезпечити повний струм iонного пучка 50 мА або бiльше;
0B001.j.2 2) спецiально призначенi або пiдготовленi колекторнi пластини, якi мають двi або бiльше щiлини i пази, для збирання iонних пучкiв збагаченого та збiдненого урану i виготовленi з пiдходящих немагнiтних матерiалiв (таких, як графiт або нержавiюча сталь);
0B001.j.3 3) спецiально призначенi або пiдготовленi вакуумнi корпуси для уранових електромагнiтних сепараторiв, виготовленi з пiдходящих немагнiтних матерiалiв (таких, як нержавiюча сталь), i призначенi для експлуатацiї при тиску 0,1 Па або менше;
  Технiчна примiтка.
Корпуси спецiально призначенi для розмiщення джерел iонiв, колекторних пластин та вкладок, що охолоджуються водою, мають пристосування для приєднання дифузiйних насосiв, а також для вiдкривання та закривання, що дає змогу виймати i замiнювати цi компоненти.
0B001.j.4 4) спецiально призначенi або пiдготовленi магнiтнi полюснi наконечники дiаметром бiльше 2 м;
  Технiчна примiтка.
Магнiтнi полюснi наконечники використовуються для пiдтримання постiйного магнiтного поля всерединi електромагнiтного сепаратора iзотопiв i для передачi магнiтного поля мiж сусiднiми сепараторами.
0B001.j.5 5) спецiально призначенi або пiдготовленi високовольтнi джерела живлення для джерел iонiв, що мають обидвi такi характеристики:
0B001.j.5.a a) можуть працювати в безперервному режимi з вихiдною напругою 20 000 В або бiльше i вихiдним струмом 1 А або бiльше; та
0B001.j.5.b b) стабiлiзацiя напруги вище нiж 0,01 % протягом 8 годин;
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 3A227.
0B001.j.6 6) спецiально призначенi або пiдготовленi високопотужнi джерела живлення постiйного струму для електромагнiтiв, що мають обидвi такi характеристики:
0B001.j.6.a a) можуть працювати в безперервному режимi, забезпечуючи вихiдний струм 500 А або бiльше при напрузi 100 В або бiльше; та
0B001.j.6.b b) стабiлiзацiя струму або напруги вище нiж 0,01 % протягом 8 годин.
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 3A226.
0B002 Спецiально призначенi або пiдготовленi допомiжнi системи, обладнання та компоненти установок з роздiлення iзотопiв, визначених у позицiї 0B001, виготовленi з "корозiйностiйких до UF6 матерiалiв":
  Технiчнi примiтки.
1. Допомiжнi системи, обладнання i компоненти газоцентрифугальної установки для збагачення є системами установки, необхiдними для подачi UF6 у центрифуги, для зв'язку окремих центрифуг мiж собою з метою утворення каскадiв (або ступенiв), щоб досягти бiльш високого збагачення i вiдвести "продукт" i "хвости" UF6 iз центрифуг, а також обладнання, необхiдне для приведення в дiю центрифуг або для керування установкою. Звичайно UF6 випаровується з твердої фази всерединi автоклавiв, що пiдiгрiваються, i подається в газоподiбнiй формi до центрифуг через систему колекторних трубопроводiв каскаду. "Продукт" i "хвости" UF6, що надходять з центрифуг у виглядi газоподiбних потокiв, також проходять через систему колекторних трубопроводiв каскаду до охолоджуваних вловлювачiв (що працюють за температури близько 203° К (- 70° C), де вони конденсуються i потiм перемiщуються у вiдповiднi контейнери для транспортування або зберiгання. Оскiльки установка для збагачення складається з багатьох тисяч центрифуг, зiбраних у каскади, створюються багатокiлометровi колекторнi трубопроводи каскадiв з тисячами зварних швiв, причому схема основної частини їх з'єднань багаторазово повторюється. Обладнання, компоненти та системи трубопроводiв виготовляються з дотриманням високих вимог до вакуум-щiльностi та вiдсутностi забруднень.
  2. Допомiжнi системи, обладнання та компоненти для газодифузiйних установок для збагачення є системами установки, необхiдними для подачi UF6 у газодифузiйну збiрку, для з'єднання окремих збiрок мiж собою та утворення каскадiв (або ступенiв) з метою поступового досягнення бiльш високого збагачення та вiдведення "продукту" i "хвостiв" UF6 з дифузiйних каскадiв. Через високоiнерцiйнi характеристики дифузiйних каскадiв будь-яке переривання їх роботи, особливо їх зупинка, приводять до серйозних наслiдкiв. Отже, на газодифузiйнiй установцi важливе значення мають чiтке i постiйне пiдтримування вакууму у всiх технологiчних системах, автоматичний захист вiд аварiй i точне автоматичне регулювання потоку газу. Все це приводить до необхiдностi оснащення установки великою кiлькiстю спецiальних вимiрювальних, регулюючих i керуючих систем. Як правило, UF6 випаровується з цилiндрiв, помiщених всерединi автоклавiв, i подається в газоподiбнiй формi до вхiдних точок через систему колекторних трубопроводiв каскаду. "Продукт" i "хвости" UF6, що надходять iз вихiдних точок у виглядi газоподiбних потокiв, проходять через систему колекторних трубопроводiв каскаду або до охолоджуваних вловлювачiв, або до компресорних станцiй, де газоподiбний потiк UF6 скраплюється та потiм помiщається у вiдповiднi контейнери для транспортування або зберiгання. Оскiльки газодифузiйна установка для збагачення має велику кiлькiсть газодифузiйних збiрок, зiбраних у каскади, створюються багатокiлометровi колекторнi трубопроводи каскадiв з тисячами зварних швiв, причому схема основної частини їх з'єднань багаторазово повторюється. Обладнання, компоненти та системи трубопроводiв виготовляються з дотриманням високих вимог до вакуум-щiльностi та вiдсутностi забруднень.
0B002.a a) живильнi автоклави, печi або станцiї, що використовуються для подачi UF6 до процесу збагачення;
0B002.b b) десублiматори, охолоджуванi вловлювачi або насоси, що використовуються для виведення UF6 з процесу збагачення для подальшого перемiщення пiсля нагрiвання;
0B002.c c) станцiї "продукту" i "хвостiв", що використовуються для вiдведення UF6 до контейнерiв;
0B002.d d) станцiї стверднення або зрiдження, що використовуються для виведення UF6 з процесу збагачення шляхом стискання, охолодження i переведення UF6 у рiдкий чи твердий стан;
0B002.e e) системи трубопроводiв i колекторiв, спецiально призначенi або пiдготовленi для передачi UF6 всерединi газодифузiйних, центрифугальних або аеродинамiчних каскадiв;
  Технiчна примiтка.
Ця мережа трубопроводiв, як правило, є системою з "потрiйним" або "подвiйним" колектором. Вона повнiстю виготовлена з "корозiйностiйких до UF6 матерiалiв" або захищена покриттям з таких матерiалiв з дотриманням високих вимог до вакуум-щiльностi та вiдсутностi забруднень.
0B002.f f) вакуумнi системи та насоси, а саме:
0B002.f.1 1) спецiально призначенi або пiдготовленi вакуумнi магiстралi, вакуумнi колектори та вакуумнi насоси, що мають продуктивнiсть на входi 5 м3/хв або бiльше;
0B002.f.2 2) вакуумнi насоси, спецiально призначенi або пiдготовленi для роботи в газовому середовищi, що мiстить UF6, виготовленi з "корозiйностiйких до UF6 матерiалiв", або захищенi покриттям з таких метерiалiв; або
  Технiчна примiтка.
Цi насоси можуть бути як ротацiйними, так i поршневими, можуть мати витискуючi та фторвуглецевi ущiльнення, а також спецiальнi робочi рiдини.
0B002.f.3 3) спецiально призначенi або пiдготовленi вакуумсистеми, що складаються з вакуумних магiстралей, вакуумних колекторiв та вакуумних насосiв, призначених для роботи в газових середовищах, що мiстять UF6;
0B002.g g) спецiально призначенi або пiдготовленi мас-спектрометри та джерела iонiв UF6 для них, здатнi в оперативному режимi здiйснювати вiдбiр проб маси з газових потокiв UF6 i мають усi такi характеристики:
0B002.g.1 1) здатнi вимiрювати маси iонiв, що дорiвнюють 320 атомних одиниць маси або бiльше, та мають роздiльну здатнiсть кращу нiж 1 частина вiд 320;
0B002.g.2 2) джерела iонiв, виготовленi з нiкелю, нiкель-мiдних сплавiв, що мiстять 60 % нiкелю за вагою або бiльше, або нiкель-хромових сплавiв, або захищенi покриттям з таких матерiалiв;
0B002.g.3 3) мiстять iонiзацiйнi джерела з бомбардуванням електронами; та
0B002.g.4 4) мiстять колекторну систему, придатну для iзотопного аналiзу.
0B003 Установки для конверсiї урану та обладнання, спецiально призначене або пiдготовлене для цього, а саме:
  Технiчна примiтка.
В установках i системах для конверсiї урану можуть здiйснюватися одне або декiлька перетворень урану вiд одного хiмiчного рiзновиду до iншого, зокрема концентратiв уранової руди - в UO3, UO3 - в UO2, окислiв урану - в UF4, UF6 або UCl4, UF4 - в UF6, UF6 - в UF4, UF4 - у металевий уран та фторидiв урану - в UO2. Багато ключових компонентiв обладнання установок для конверсiї урану є типовими для деяких секторiв хiмiчної промисловостi. Наприклад, види обладнання, що використовуються в цих процесах, можуть включати: печi, карусельнi печi, реактори iз псевдозрiдженим шаром каталiзатора, жаровi реакторнi башти, рiдиннi центрифуги, дистиляцiйнi колони i рiдинно-рiдиннi екстракцiйнi колони. Однак не багато компонентiв обладанння є доступним в "готовому видi"; бiльшiсть iз них повиннi бути пiдготовленi вiдповiдно до вимог i специфiкацiй замовника. У деяких випадках необхiдно враховувати спецiальнi проектнi та конструкторськi особливостi для захисту вiд агресивних властивостей деяких з хiмiчних речовин (HF, F2, ClF3 i фториди урану), що обробляються, а також особливостi, пов'язанi з ядерною критичнiстю. Нарештi слiд зауважити, що в усiх процесах конверсiї урану компоненти обладнання, якi спецiально не призначенi або не пiдготовленi для конверсiї урану, можуть бути об'єднанi в системи, якi спецiально призначенi або пiдготовленi для використання з метою конверсiї урану.
0B003.a a) системи, спецiально призначенi або пiдготовленi для конверсiї концентрату уранової руди в UO3;
  Технiчна примiтка.
Конверсiя концентрату уранової руди в UO3 може здiйснюватися спочатку шляхом розчинення руди в азотнiй кислотi з вилученням очищеного гексагiдрату уранiлдинiтрату за допомогою такого розчинника, як трибутил фосфат, пiсля чого гексагiдрат уранiлдинiтрату конвертується в UO3 або методом концентрування та денiтрування, або методом нейтралiзацiї газоподiбним амiаком з метою одержання дiуранату амонiю з подальшою фiльтрацiєю, сушiнням i кальцинуванням.
0B003.b b) системи, спецiально призначенi або пiдготовленi для конверсiї UO3 в UF6;
  Технiчна примiтка.
Конверсiя UO3 в UF6 може здiйснюватися безпосередньо шляхом фторування. Для цього процесу необхiдне джерело газоподiбного фтору (F2) або трифтористого хлору (ClF2).
0B003.c c) системи, спецiально призначенi або пiдготовленi для конверсiї UO3 в UO2;
  Технiчна примiтка.
Конверсiя UO3 в UO2 може здiйснюватися шляхом вiдновлення UO3 газоподiбним крекiнг-амiаком (NH3) або воднем.
0B003.d d) системи, спецiально призначенi або пiдготовленi для конверсiї UO2 в UF4;
  Технiчна примiтка.
Конверсiя UO2 в UF4 може здiйснюватися шляхом реакцiї UO2 з газоподiбним фтористим воднем (HF) за температури 300 - 500° C.
0B003.e e) системи, спецiально призначенi або пiдготовленi для конверсiї UF4 в UF6;
  Технiчна примiтка.
Конверсiя UF4 в UF6 здiйснюється шляхом екзотермiчної реакцiї з фтором у реакторнiй колонi. UF6 конденсується з гарячих летючих газiв шляхом пропускання їх потоку через уловлювач, який охолоджується до 263 K (- 10° C). Для цього процесу необхiдне джерело газоподiбного фтору (F2).
0B003.f f) системи, cпецiально призначенi або пiдготовленi для конверсiї UF4 у металевий уран;
  Технiчна примiтка.
Конверсiя UF4 у металевий уран здiйснюється за допомогою його вiдновлення магнiєм (великих порцiй) або кальцiєм (маленьких порцiй). Реакцiя здiйснюється при температурах вище точки плавлення урану (1130° C).
0B003.g g) системи, спецiально призначенi або пiдготовленi для конверсiї UF6 в UO2;
  Технiчна примiтка.
Конверсiя UF6 в UO2 може здiйснюватися за допомогою одного з трьох процесiв. У першому - UF6 вiдновлюється i гiдролiзується в UO2 з використанням водню i водяної пари. У другому - UF6 гiдролiзується шляхом розчинення у водi, для осаджування дiуранату амонiю додається амiак, а дiуранат амонiю вiдновлюється в UO2 воднем за температури 820° C. У третьому - газоподiбнi UF6, CO2 i NH3 змiшуються у водi, при цьому в осад випадає уранiлкарбонат амонiю. Уранiлкарбонат амонiю змiшується з водяною парою i воднем за температури 500 - 600° C для виробництва UO2. Конверсiя UF6 в UО2 часто здiйснюється в першому ступенi установки для виготовлення палива.
0B003.h h) системи, спецiально призначенi або пiдготовленi для конверсiї UF6 в UF4;
  Технiчна примiтка.
Конверсiя UF6 в UF4 здiйснюється шляхом вiдновлення воднем.
0B003.i i) системи, спецiально призначенi або пiдготовленi для конверсiї UO2 в UCl4.
  Технiчна примiтка.
Конверсiя UO2 в UCl4 може здiйснюватися за допомогою одного з двох процесiв. У першому - UO2 реагує з тетрахлоридом вуглецю (CCl4) за температури приблизно 400° C. У другому - UO2 реагує за температури приблизно 700° C у присутностi вуглецевої сажi (CAS 1333-86-4), монооксиду вуглецю i хлору для виробництва UCl4.
0B004 Установки для виробництва або концентрування важкої води, дейтерiю i дейтерiєвих сполук та спецiально призначене або пiдготовлене для цього обладнання i компоненти, а саме:
0B004.a a) установки для виробництва важкої води, дейтерiю або дейтерiєвих сполук, а саме:
  Технiчна примiтка.
Важку воду можна виробляти, використовуючи рiзнi процеси. Однак комерцiйно вигiдними є два процеси: процес iзотопного обмiну води i сiрководню (процес GS) i процес iзотопного обмiну амiаку та водню.
Процес GS грунтується на обмiнi водню i дейтерiю мiж водою та сiрководнем у системi колон, якi експлуатуються з холодною верхньою секцiєю та гарячою нижньою секцiєю. Вода тече вниз по колонах, у той час як сiрководневий газ циркулює вiд дна до вершини колон. Для сприяння змiшуванню газу i води використовується ряд дiрчастих тарiлок. Дейтерiй перемiщується у воду при низьких температурах i в сiрководень при високих температурах. Збагаченi дейтерiєм газ або вода вiддаляються з колон першого ступеня на стику гарячих i холодних секцiй, i процес повторюється в колонах наступного ступеня. Продукт останньої фази - вода, збагачена дейтерiєм до 30 %, направляється в дистиляцiйну установку для виробництва реакторно-чистої важкої води, тобто 99,75 % оксиду дейтерiю.
У процесi обмiну мiж амiаком i воднем можна здобувати дейтерiй iз синтез-газу за допомогою контакту з рiдким амiаком у присутностi каталiзатора. Синтез-газ подається в обмiннi колони i потiм в амiачний конвертер. Усерединi колон газ пiднiмається вiд дна до вершини, у той час як рiдкий амiак тече вiд вершини до дна. Дейтерiй у синтез-газi вiдривається вiд водню та концентрується в амiаку. Амiак надходить потiм в установку для крекiнгу амiаку на днi колони, тодi як газ збирається в амiачному конвертерi на вершинi. На наступних ступенях вiдбувається подальше збагачення i шляхом остаточної дистиляцiї виробляється реакторно-чиста важка вода. Подача синтез-газу може бути забезпечена амiачною установкою, що у свою чергу може бути споруджена разом з установкою для виробництва важкої води шляхом iзотопного обмiну амiаку i водню. У процесi амiачно-водневого обмiну як джерело вихiдного дейтерiю може також використовуватися звичайна вода.
Багато одиниць ключового обладнання для установок з виробництва важкої води, що використовують процеси GS або амiачно-водневого обмiну, широко поширенi в деяких галузях нафтохiмiчної промисловостi. Особливо це стосується невеликих установок, що використовують процес GS. Однак дуже мало одиниць обладнання доступнi "в готовому видi". Процеси GS i амiачно-водневого обмiну потребують поводження з великою кiлькiстю займистих, корозiйних i токсичних рiдин при пiдвищеному тиску. Вiдповiдно пiд час розробки стандартiв з проектування та експлуатацiї для установок i обладнання, що використовують цi процеси, варто придiляти велику увагу пiдбору матерiалiв та їх характеристик для того, щоб забезпечити тривалий строк служби при збереженнi високої безпеки i надiйностi. Визначення масштабiв зумовлюється, головним чином, мiркуваннями економiки та необхiдностi. Таким чином, бiльша частина одиниць обладнання виготовляється вiдповiдно до вимог замовника.
Нарештi слiд зазначити, що як у процесi GS, так i в процесi амiачно-водневого обмiну одиницi обладнання, якi окремо не призначенi або пiдготовленi спецiально для виробництва важкої води, можуть збиратися в системи, спецiально призначенi або пiдготовленi для виробництва важкої води. Прикладами таких систем, що застосовуються в обох процесах, є система каталiтичного крекiнгу, яка використовується в процесi обмiну амiаку та водню, i дистиляцiйнi системи, якi використовуються в процесi остаточного концентрування важкої води, що доводить її до рiвня реакторної якостi.
0B004.a.1 1) установки для виробництва або концентрування важкої води шляхом використання процесу iзотопного обмiну води та сiрководню;
0B004.a.2 2) установки для виробництва або концентрування важкої води шляхом використання процесу амiачно-водневого обмiну;
0B004.b b) спецiально призначене або пiдготовлене обладнання та компоненти, а саме:
  Примiтки.
  1. Товари, визначенi у позицiях 0B004.b.1 та 0B004.b.2, є спецiально призначеними або пiдготовленими для виробництва важкої води шляхом використання процесу iзотопного обмiну води та сiрководню.
  2. Товари, визначенi у позицiях 0B004.b.3 - 0B004.b.9, є спецiально призначеними або пiдготовленими для виробництва важкої води шляхом використання процесу амiачно-водневого обмiну.
0B004.b.1 1) водо-сiрководневi обмiннi колони дiаметром вiд 1,5 м або бiльше, якi можуть експлуатуватися пiд тиском 2 МПа або бiльше;
0B004.b.2 2) одноступеневi, малонапiрнi (тобто, мають тиск 0,2 МПа) вiдцентровi газодувки або компресори для циркуляцiї сiрководневого газу (тобто газу, що мiстить сiрководень, Н2S, понад 70 % за вагою), що мають продуктивнiсть 56 м3/с або бiльше пiд час експлуатацiї пiд тиском на входi 1,8 МПа або бiльше, i мають ущiльнення, стiйкi до впливу H2S;
0B004.b.3 3) амiачно-водневi обмiннi колони заввишки 35 м i бiльше, дiаметром вiд 1,5 м до 2,5 м, якi можуть експлуатуватися пiд тиском, що перевищує 15 МПа;
  Технiчна примiтка.
Колони, визначенi у позицiї 0B004.b.3, мають також щонайменше один вiдбортований осьовий отвiр такого ж дiаметра, як i цилiндрична частина, через яку можуть вставлятися або вийматися внутрiшнi деталi колони.
0B004.b.4 4) внутрiшнi деталi колони, включаючи спецiально призначенi контактори мiж ступенями, якi сприяють тiсному контакту газу та рiдини, та ступiнчастi насоси, включаючи спецiально призначенi заглибнi насоси для циркуляцiї рiдкого амiаку (NH3) в межах об'єму контакторiв, що розташованi всерединi ступенiв колон;
0B004.b.5 5) установки для крекiнгу амiаку, що експлуатуються пiд тиском 3 МПа або бiльше;
0B004.b.6 6) iнфрачервонi аналiзатори поглинання, здатнi здiйснювати оперативний аналiз вiдношення концентрацiї водню до концентрацiї дейтерiю, коли концентрацiя дейтерiю дорiвнює 90 % за вагою або бiльше;
0B004.b.7 7) каталiтичнi печi для перетворення збагаченого дейтерiєвого газу у важку воду;
0B004.b.8 8) комплектнi системи для вiдновлення важкої води до концентрацiї дейтерiю реакторної якостi або колони для цього;
  Технiчна примiтка.
Цi системи, у яких для вiдокремлення важкої води вiд легкої, як правило, застосовується процес водної дистиляцiї, спецiально призначенi або пiдготовленi для виробництва важкої води реакторної якостi (як правило, 99,75 % за вагою оксиду дейтерiю) iз запасiв важкої води меншої концентрацiї.
0B004.b.9 9) амiачнi синтезуючi конвертори або амiачнi синтезуючi секцiї.
  Технiчна примiтка.
До цих конвертерiв або секцiй синтез-газ (азот та водень) надходить з амiачно-водневої обмiнної колони (або колон) високого тиску, а синтезований амiак повертається до обмiнної колони (або колон).
0B005 Установки, спецiально призначенi для виготовлення паливних елементiв "ядерних реакторiв", i спецiально призначене або пiдготовлене для цього обладнання.
  Технiчнi примiтки.
  1. Паливнi елементи ядерних реакторiв виготовляються з одного або бiльше вихiдних або спецiальних матерiалiв, що розщеплюються, визначених у позицiях 0C001 та 0C002. Для виготовлення оксидного палива, найпоширенiшого типу палива, є обладнання для пресування таблеток, спiкання, шлiфування i сортування. Операцiї iз змiшаним оксидним паливом проводяться в рукавичних боксах (або еквiвалентних камерах) до моменту їх герметизацiї в оболонку. В усiх випадках паливо герметизується всерединi вiдповiдної оболонки, що призначена виконувати роль первинного бар'єра, для того щоб пiд час експлуатацiї реактора забезпечувалися прийнятнi робочi характеристики та безпека палива. Також у всiх випадках з метою забезпечення передбачуваного i безпечного функцiонування палива необхiдний точний, до винятково високих стандартiв, контроль технологiчних процесiв, операцiй i обладнання.
  2. Спецiально призначене або пiдготовлене обладнання для виготовлення паливних елементiв "ядерних реактороiв" включає обладнання, яке:
  1) звичайно перебуває у безпосередньому контактi з технологiчним потоком ядерного матерiалу або безпосередньо обробляє його чи керує ним;
  2) герметизує ядерний матерiал усерединi оболонки;
  3) проводить перевiрку герметичностi оболонки або цiлiсностi зварювального шва;
  4) здiйснює перевiрку остаточної обробки герметизованого палива; або
  5) використовується для складання паливних елементiв ядерного реактора.
  Таке обладнання або системи обладнання можуть включати, наприклад:
  1) повнiстю автоматизованi пости контролю паливних таблеток, спецiально призначенi або пiдготовленi для перевiрки остаточних розмiрiв та поверхневих дефектiв паливних таблеток;
  2) автоматичнi зварювальнi апарати, спецiально призначенi або пiдготовленi для приварювання кiнцевих заглушок до паливних елементiв;
  3) пости автоматичного випробування та контролю, спецiально призначенi або пiдготовленi для перевiрки герметичностi готових паливних елементiв;
  4) системи, спецiально призначенi або пiдготовленi для виробництва оболонок ядерного палива.
  Пiдпункт 3, як правило, включає обладнання для:
  a) рентгенiвського контролю зварювальних швiв кiнцевих заглушок паливних елементiв;
  b) виявлення витокiв гелiю з паливних елементiв, заповнених пiд тиском;
  c) гамма-сканування паливних елементiв для перевiрки правильностi завантаження паливних таблеток усередину.
0B006 Установки для переробки опромiнених паливних елементiв "ядерних реактороiв" та спецiально призначене або пiдготовлене обладнання i компоненти для цього, а саме:
  Технiчна примiтка.
Пiд час переробки опромiненого ядерного палива плутонiй i уран вiддiляються вiд високоактивних продуктiв подiлу та iнших трансуранових елементiв. Для такого роздiлення можуть використовуватися рiзнi технологiчнi процеси. Однак, згодом процес "Пурекс" став найбiльш розповсюдженим i прийнятним. Цей процес включає розчинення опромiненого ядерного палива в азотнiй кислотi з подальшим видiленням урану, плутонiю i продуктiв подiлу екстракцiєю розчинником за допомогою трибутилфосфату в органiчному розчиннику.
Технологiчнi процеси на рiзних установках типу "Пурекс" аналогiчнi i включають: подрiбнення опромiнених паливних елементiв, розчинення палива, екстракцiю розчинником i зберiгання технологiчної рiдини. Також може бути обладнання для теплової денiтрацiї нiтрату урану, конверсiї нiтрату плутонiю в оксид або метал, а також для обробки рiдких вiдходiв, що мiстять продукти подiлу, до одержання форми, придатної для тривалого зберiгання або захоронення. Однак конкретнi типи i конфiгурацiя обладнання, що виконує цi функцiї, можуть бути рiзними на рiзних установках типу "Пурекс" з декiлькох причин, серед яких тип i кiлькiсть опромiненого ядерного палива, що пiдлягає переробцi, та намiчене розмiщення одержаних матерiалiв, а також принципи забезпечення безпеки i технiчного обслуговування, закладенi в конструкцiю установки.
Цi процеси, що включають комплектнi системи для конверсiї плутонiю та виробництва металiчного плутонiю, можуть бути iдентифiкованi за заходами, що вживаються для запобiгання небезпецi, пов'язанiй з критичнiстю (наприклад, заходи, пов'язанi з геометрiєю), опромiненням (наприклад, шляхом захисту вiд опромiнення екрануванням) i токсичнiстю (наприклад, заходи з утримання в оболонцi).
0B006.a a) установки для переробки опромiнених паливних елементiв "ядерних реакторiв", що включають обладнання i компоненти, якi, як правило, перебувають у безпосередньому контактi з опромiненим паливом та основними технологiчними потоками ядерного матерiалу i продуктiв подiлу та безпосередньо керують ними;
0B006.b b) машини для подрiбнення опромiнених паливних елементiв, тобто дистанцiйно кероване обладнання для рiзання, рубання чи нарiзки збiрок, пучкiв або стержнiв опромiненого палива "ядерних реакторiв";
  Технiчна примiтка.
Це обладнання використовується для розкривання оболонки ядерного палива з метою подальшого розчинення опромiненого ядерного матерiалу. Як правило, використовуються спецiально призначенi ножицi для рiзання металу, хоча може використовуватись i бiльш досконале обладнання, таке як лазери.
0B006.c c) дисольвери, тобто безпечнi з точки зору критичностi резервуари (наприклад, малого дiаметра резервуари кiльцевої або прямокутної форми), спецiально призначенi або пiдготовленi для використання в установках з переробки, визначених у позицiї 0B006.a, для розчинення опромiненого палива "ядерних реакторiв", що здатнi витримувати гарячi, висококорозiйнi рiдини i якi можуть дистанцiйно завантажуватися та технiчно обслуговуватися;
  Технiчна примiтка.
В дисольвери, як правило, надходить подрiбнене вiдпрацьоване паливо. У цих безпечних з точки зору критичностi резервуарах опромiнений ядерний матерiал розчиняється в азотнiй кислотi, i обрiзки оболонок, що залишаються, виводяться з технологiчного потоку.
0B006.d d) екстрактори з розчинником, такi як насадковi або пульсацiйнi колони, змiшувально-вiдстiйнi апарати чи вiдцентровi контактнi апарати, стiйкi до корозiйного впливу азотної кислоти, та спецiально призначенi або пiдготовленi для використання в установках з переробки опромiненого "природного урану", "збiдненого урану" або "спецiальних матерiалiв, що розщеплюються";
  Примiтка.
Екстрактори з розчинником звичайно виготовляються iз дотриманням надзвичайно високих вимог (включаючи застосування спецiальних методiв зварювання, iнспектування, забезпечення i контролю якостi) з маловуглецевих нержавiючих сталей, титану, цирконiю або iнших високоякiсних матерiалiв.
  Технiчна примiтка.
До екстракторiв з розчинником надходить як розчин опромiненого палива з дисольверiв, так i органiчний розчин, за допомогою якого роздiляються уран, плутонiй i продукти подiлу. Обладнання для екстракцiї розчинником, як правило, конструюють так, щоб воно вiдповiдало жорстким експлуатацiйним вимогам, таким як тривалий строк служби без технiчного обслуговування або легка замiннiсть, простота в експлуатацiї та керуваннi, а також гнучкiсть щодо змiни параметрiв процесу.
0B006.e e) хiмiчнi резервуари для витримування або зберiгання, стiйкi до корозiйного впливу азотної кислоти, та спецiально призначенi або пiдготовленi для використання на установках з переробки опромiненого палива "ядерних реакторiв";
  Примiтка.
Резервуари для витримування або зберiгання звичайно виготовляються з маловуглецевих нержавiючих сталей, титану, цирконiю або iнших високоякiсних матерiалiв.
  Технiчнi примiтки.
  1. Резервуари для витримування або зберiгання можуть бути сконструйованi так, щоб їх експлуатацiя i технiчне обслуговування проводилися дистанцiйно, i можуть мати такi особливостi з точки зору контролю за ядерною критичнiстю:
  1) борний еквiвалент стiнок або внутрiшнiх конструкцiй (розрахований для всiх складових елементiв згiдно з примiткою до позицiї 0C004) не менше 2 %;
  2) максимальний дiаметр цилiндричних резервуарiв 175 мм; або
  3) максимальна ширина прямокутних чи кiльцевих резервуарiв 75 мм.
  2. На етапi екстракцiї розчинником утворюються три основнi технологiчнi потоки рiдини. Резервуари для витримування або зберiгання використовуються в подальшiй обробцi всiх трьох потокiв у такий спосiб:
  a) розчин чистого азотнокислого урану концентрується випарюванням i вiдбувається процес денiтрацiї, де вiн перетворюється в оксид урану. Цей оксид повторно використовується в ядерному паливному циклi;
  b) розчин високоактивних продуктiв подiлу звичайно концентрується випарюванням i зберiгається у виглядi концентрованої рiдини. Цей концентрат може згодом пройти випарювання та бути перетворений у форму, придатну для зберiгання або захоронення;
  c) розчин чистого нiтрату плутонiю концентрується i зберiгається до надходження на подальшi етапи технологiчного процесу. Зокрема, резервуари для витримування або зберiгання розчинiв плутонiю конструюються таким чином, щоб уникнути пов'язаних iз критичнiстю проблем, що виникають у результатi змiн у концентрацiї або формi даного потоку.
0B006.f f) системи вимiрювання нейтронних потокiв, спецiально призначенi або пiдготовленi для iнтеграцiї i використання у складi автоматизованих систем контролю за технологiчним процесом на установцi з переробки опромiнених паливних елементiв "ядерних реакторiв" (що мiстять "природний уран", "збiднений уран" або "спецiальнi матерiали, що розщеплюються").
  Технiчна примiтка.
Цi системи мають можливiсть активного чи пасивного вимiрювання i аналiзу нейтронних потокiв для визначення кiлькостi i складу матерiалу, що дiлиться. Комплектна система складається з нейтронного генератора, детектора нейтронiв, пiдсилювачiв та електронного обладнання для обробки сигналiв.
Дiя цiєї позицiї не поширюється на прилади для детектування нейтронiв та вимiрювання нейтронних потокiв, що призначенi для облiку i забезпечення безпеки ядерного матерiалу або будь-якого iншого застосування, не пов'язаного з iнтеграцiєю i використанням у складi автоматизованих систем контролю за технологiчним процесом на установцi з переробки опромiнених паливних елементiв.
0B007 Установки для конверсiї плутонiю та спецiально призначене або пiдготовлене для цього обладнання, а саме:
  Технiчна примiтка.
В установках i системах для конверсiї плутонiю здiйснюються одне або декiлька перетворень плутонiю вiд одного хiмiчного рiзновиду до iншого: нiтрату плутонiю - в PuO2, PuO2 - в PuF4, PuF4 - у металевий плутонiй. Установки для конверсiї плутонiю, як правило, об'єднують з переробними установками, але вони можуть також об'єднуватись з установками для виготовлення плутонiєвого палива. Багато ключових компонентiв обладнання установок для конверсiї плутонiю є типовими для деяких секторiв хiмiчної промисловостi. Наприклад, види обладнання, що використовуються в цих процесах, можуть включати: печi, карусельнi печi, реактори iз псевдозрiдженим шаром каталiзатора, жаровi реакторнi башти, рiдиннi центрифуги, дистиляцiйнi колони i рiдинно-рiдиннi екстракцiйнi колони. Можуть знадобитися також "гарячi камери", рукавичнi бокси та дистанцiйнi манiпулятори. Однак, не багато компонентiв обладнання є доступним в "готовому видi"; бiльшiсть iз них повиннi бути пiдготовленi вiдповiдно до вимог i специфiкацiй замовника. Пiд час проектування необхiдно придiляти пильну увагу особливим небезпекам радiацiйного впливу, токсичностi та критичностi, що пов'язанi з плутонiєм. У деяких випадках слiд враховувати спецiальнi проектнi та конструкторськi особливостi для захисту вiд агресивних властивостей деяких з хiмiчних речовин (наприклад, HF), що обробляються. Нарештi, слiд зауважити, що для всiх процесiв конверсiї плутонiю компоненти обладнання, якi спецiально не призначенi або не пiдготовленi для конверсiї плутонiю, можуть бути об'єднанi в системи, якi спецiально призначенi або пiдготовленi для використання з метою конверсiї плутонiю.
0B007.a a) системи, спецiально призначенi або пiдготовленi для конверсiї нiтрату плутонiю в оксид плутонiю;
  Технiчна примiтка.
До основних операцiй цього процесу входять: зберiгання вихiдного технологiчного матерiалу та регулювання його подачi, осадження та сепарацiя твердої та рiдкої фаз, кальцiювання, поводження з продуктом, вентиляцiя, поводження з вiдходами та керування процесом. Технологiчнi системи спецiально пристосованi таким чином, щоб уникати досягнення критичностi та радiацiйних ефектiв, а також звести до мiнiмуму ризик отруєння. У бiльшостi установок для переробки цей процес включає конверсiю нiтрату плутонiю в дiоксид плутонiю. В iнших процесах може використовуватися осадження оксалату плутонiю або пероксиду плутонiю.
0B007.b b) системи, спецiально призначенi або пiдготовленi для виробництва металевого плутонiю.
  Технiчна примiтка.
Цей процес, як правило, включає фторування дiоксиду плутонiю з використанням висококорозiйного фтористого водню для виробництва фториду плутонiю, який далi вiдновлюється за допомогою металевого кальцiю високої чистоти для виробництва металевого плутонiю та фториду кальцiю у виглядi шлаку. До основних операцiй цього процесу належать: фторування (наприклад, з використанням обладнання, виготовленого з благородних металiв, або захищених покриттям з них), вiдновлення металу (наприклад, з використанням керамiчних тиглiв), регенерацiя шлаку, поводження з продуктом, вентиляцiя, поводження з вiдходами та керування процесом. Технологiчнi системи спецiально пристосованi таким чином, щоб уникати досягнення критичностi та радiацiйних ефектiв, а також звести до мiнiмуму ризик отруєння. Iншi процеси включають фторування оксалату плутонiю або пероксиду плутонiю з подальшим вiдновленням до металу.
0C Матерiали.
0C001 Вихiднi матерiали, тобто "природний уран", "збiднений уран" або торiй у формi металу, сплаву, хiмiчної сполуки або концентрату, та будь-який iнший матерiал, що мiстить одну або декiлька iз зазначених речовин.
  Примiтки.
1. Згiдно з позицiєю 0C001 контролю не пiдлягають експортнi поставки 500 кг або менше "природного урану", або 1000 кг або менше "збiдненого урану", або 1000 кг або менше торiю до однiєї певної країни-одержувача протягом одного календарного року (з 1 сiчня по 31 грудня).
  2. Згiдно з позицiєю 0C001 контролю не пiдлягає вихiдний матерiал, щодо якого країна-одержувач надала переконливi гарантiї кiнцевого використання виключно у неядернiй дiяльностi, наприклад у виробництвi сплавiв або керамiки.
  Особлива примiтка.
Щодо контролю за плутонiєм з iзотопною концентрацiєю плутонiю-238 (238Pu) понад 50 % див. позицiю 1C012.
  3. Контроль щодо товарiв, наведених у позицiї 0C001, поширюється на iмпорт, транзит i тимчасове ввезення, якi здiйснюються за дозволом (висновком) Держекспортконтролю.
0C002 "Спецiальнi матерiали, що розщеплюються".
  Примiтки.
1. Згiдно з позицiєю 0C002 контролю не пiдлягають експортнi поставки 50 "ефективних грамiв" або менше "спецiальних матерiалiв, що розщеплюються" до однiєї певної країни-одержувача протягом одного календарного року (з 1 сiчня по 31 грудня).
  2. Згiдно з позицiєю 0C002 контролю не пiдлягають "спецiальнi матерiали, що розщеплюються" у разi їх використання в грамових кiлькостях або менше як чутливого компоненту в приладах.
  3. Контроль щодо товарiв, наведених у позицiї 0C002, поширюється на iмпорт, транзит i тимчасове ввезення, якi здiйснюються за дозволом (висновком) Держекспортконтролю.
0C003 Дейтерiй, важка вода (оксид дейтерiю) та будь-яка iнша сполука дейтерiю, в якiй вiдношення кiлькостi атомiв дейтерiю до кiлькостi атомiв водню перевищує 1:5000, призначенi для використання в "ядерних реакторах", у кiлькостях, що перевищують 200 кг атомiв дейтерiю для будь-якої однiєї країни-одержувача протягом одного календарного року (з 1 сiчня по 31 грудня).
0C004 Графiт, що має ступiнь чистоти вище 5 мiльйонних долей "борного еквiваленту", густину бiльше нiж 1,50 г/см3, призначений для використання в "ядерних реакторах", у кiлькостi, що перевищує 1 кг.
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 1C107.
  Примiтки.
1. Для цiлей експортного контролю компетентнi державнi органи повиннi визначати, чи будуть експортнi партiї графiту, що за своїми характеристиками вiдповiдає наведеному вище опису, використовуватися в "ядерному реакторi".
  2. У позицiї 0C004 значення "борного еквiваленту" (БЕ) в мiльйонних долях може бути визначено експериментально або розраховано як сума значень борних еквiвалентiв домiшок БЕZ (виключаючи БЕ вуглецю, оскiльки вуглець не розглядається як домiшка), включаючи бор, при цьому:
  БЕZ (у мiльйонних долях) = КК х С (концентрацiя елемента Z у мiльйонних долях),
  де КК - коефiцiєнт конверсiї: (sz х AB) / (sB х AZ),
  а sB i sZ - значення перерiзiв захвату теплових нейтронiв (в барнах) природного бора i елемента Z вiдповiдно;
AB i AZ - значення атомних мас природного бора та елемента Z вiдповiдно.
0C005 Спецiально пiдготовленi сполуки або порошки для виготовлення газодифузiйних бар'єрiв, корозiйностiйких до UF6 (наприклад, нiкель або сплави, що мiстять 60 % нiкелю за вагою або бiльше, оксид алюмiнiю або стiйкi до UF6 повнiстю фторованi вуглеводневi полiмери), з чистотою 99,9 % за вагою або бiльше, з розмiром частинок менше нiж 10 мкм, вимiряним згiдно iз стандартом B330 Американського товариства з тестування матерiалiв (ASTM), та з високою ступiнню однорiдностi частинок за розмiром.
0D Програмне забезпечення.
0D001 "Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "розроблення", "виробництва" або "використання" товарiв, визначених у роздiлi 0.
0E Технологiя.
0E001 "Технологiя" вiдповiдно до примiтки з ядерних технологiй для "розроблення", "виробництва" або "використання" товарiв, визначених у роздiлi 0.

Роздiл 1. Спецiальнi матерiали та пов'язане з ними обладнання

Номер позицiї Найменування та опис товарiв
1A Системи, обладнання i компоненти.
1A001 Компоненти, виготовленi з фторованих сполук, а саме:
1A001.a a) ущiльнення, прокладки, ущiльнювальнi матерiали або дiафрагми паливних бакiв, спецiально призначенi для використання в "лiтальних апаратах" або аерокосмiчнiй технiцi, виготовленi бiльше нiж на 50 % за вагою з будь-якого матерiалу, визначеного в позицiї 1C009.b або 1C009.c;
1A001.b b) не використовується;
1A001.c c) не використовується.
1A002 Структури або ламiнати з "композицiйних матерiалiв", що мають будь-яку з таких характеристик:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiї 1A202, 9A010 та 9A110.
1A002.a a) складаються з органiчної "матрицi" та матерiалiв, визначених у позицiї 1C010.c, 1C010.d або 1C010.e; або
1A002.b b) складаються з металевої або вуглецевої "матрицi" та будь-якого з таких матерiалiв:
1A002.b.1 1) вуглецевi "волокнистi та ниткоподiбнi матерiали", що мають всi такi характеристики:
1A002.b.1.a a) "питомий модуль пружностi" понад 10,15 х 106 м; та
1A002.b.1.b b) "питому мiцнiсть при розтягуваннi" понад 17,7 х 104 м; або
1A002.b.2 2) матерiали, визначенi у позицiї 1C010.c.
  Примiтки.
  1. Згiдно з позицiєю 1A002 контролю не пiдлягають "композицiйнi" структури або ламiнати, виготовленi з "волокнистих або ниткоподiбних матерiалiв", просочених епоксидною смолою, для ремонту структур або ламiнатiв "цивiльних повiтряних суден", що мають всi такi характеристики:
  a) площа не перевищує 1 м2;
  b) довжина не перевищує 2,5 м; та
  c) ширина перевищує 15 мм.
  2. Згiдно з позицiєю 1A002 контролю не пiдлягають напiвфабрикати, спецiально призначенi для таких суто цивiльних застосувань:
  a) спортивнi товари;
  b) автомобiльна промисловiсть;
  c) верстатобудiвна промисловiсть;
  d) медичнi застосування.
  3. Згiдно з позицiєю 1A002.b.1 контролю не пiдлягають напiвфабрикати, що мiстять максимум два вимiри переплетених ниток та спецiально призначенi для таких застосувань:
  a) металевi термiчнi печi для загартування металiв;
  b) обладнання для виробництва кремнiєвих зливкiв.
  4. Згiдно з позицiєю 1A002 контролю не пiдлягають завершенi товари, спецiально призначенi для певного застосування.
1A003 Вироби з ароматичних полiiмiдiв, що не належать до "плавких", у формi плiвки, листа, стрiчки або смужки, якi мають будь-яку з таких характеристик:
1A003.a a) товщину понад 0,254 мм; або
1A003.b b) покритi або ламiнованi вуглецем, графiтом, металами або магнiтними речовинами.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1A003 контролю не пiдлягають вироби, покритi або ламiнованi мiддю i призначенi для виробництва електронних друкованих плат.
  Особлива примiтка.
Щодо "плавких" ароматичних полiiмiдiв в будь-якiй формi див. позицiю 1C008.a.3.
1A004 Обладнання для захисту i виявлення та їх частини, спецiально не призначенi для вiйськового використання, а саме:
  Особлива примiтка.
Див. також вiдповiднi позицiї Списку товарiв вiйськового призначення та позицiї 2B351 i 2B352 цього списку.
1A004.a a) повнолицевi маски, фiльтрувально-поглинальнi коробки та обладнання для їх знезараження, призначенi або модифiкованi для захисту вiд будь-якого з наведених нижче вражаючих факторiв, а також спецiально призначенi для них компоненти:
  Примiтка.
Позицiя 1A004.a включає електропривiднi повiтроочиснi респiратори (PAPR), призначенi або модифiкованi для захисту вiд агентiв або матерiалiв, наведених у позицiї 1A004.a.
  Технiчна примiтка.
Для цiлей позицiї 1A004.a:
  1) повнолицевi маски також вiдомi як протигази;
  2) фiльтрувально-поглинальнi коробки включають фiльтрувальнi картриджi.
1A004.a.1 1) "бiологiчнi агенти";
1A004.a.2 2) "радiоактивнi матерiали";
1A004.a.3 3) токсичнi хiмiкати, що використовуються у хiмiчнiй зброї; або
1A004.a.4 4) "хiмiчнi засоби для боротьби з масовими заворушеннями", що включають:
1A004.a.4.a a) a-бромбензолацетонiтрил, (бромобензилцiанiд), (СА) (CAS 5798-79-8);
1A004.a.4.b b) [(2-хлорофенiл) метилен] пропанедiнiтрил, (o-хлоробензилiденемалононiтрил), (CS) (CAS 2698-41-1);
1A004.a.4.c c) 2-хлор-1-фенiлетанон, фенiлацил хлорид (w-хлороацетофенон), (CN) (CAS 532-27-4);
1A004.a.4.d d) дiбенз-(b, f)-1,4-оксацефiн, (CR) (CAS 257-07-8);
1A004.a.4.e e) 10-хлор-5,10-дiхiдрофенарсазин, (фенарсацин хлориду), (адамсит), (DM) (CAS 578-94-9);
1A004.a.4.f f) N-нонаноiлморфолiн, (MPA) (CAS 5299-64-9);
1A004.b b) захиснi костюми, рукавицi та взуття, спецiально призначенi або модифiкованi для захисту вiд будь-якого з таких вражаючих факторiв:
1A004.b.1 1) "бiологiчнi агенти";
1A004.b.2 2) "радiоактивнi матерiали"; або
1A004.b.3 3) токсичнi хiмiкати, що використовуються у хiмiчнiй зброї;
1A004.c c) системи виявлення, спецiально призначенi або модифiкованi для виявлення або iдентифiкацiї будь-чого з наведеного нижче, а також спецiально призначенi для них компоненти:
1A004.c.1 1) "бiологiчнi агенти";
1A004.c.2 2) "радiоактивнi матерiали"; або
1A004.c.3 3) токсичнi хiмiкати, що використовуються у хiмiчнiй зброї.
1A004.d d) електронне обладнання, призначене для автоматичного виявлення або iдентифiкацiї наявностi залишкiв "вибухових речовин" з використанням методiв "виявлення слiдiв" (наприклад, поверхнева акустична хвиля, спектрометрiя рухливостi iонiв, диференцiальна спектрометрiя рухливостi, мас-спектрометрiя).
  Технiчна примiтка.
"Виявлення слiдiв" - здатнiсть виявляти речовину при концентрацiї менше нiж 1 частина на мiльйон у пароподiбному станi або при кiлькостi 1 мг - у твердому або рiдкому станi.
  Примiтки.
  1. Згiдно з позицiєю 1A004.d контролю не пiдлягає обладнання, спецiально призначене для лабораторного використання.
  2. Згiдно з позицiєю 1A004.d контролю не пiдлягають безконтактнi прохiднi арочнi пристрої безпеки.
  3. Згiдно з позицiєю 1A004 контролю не пiдлягають:
  a) персональнi дозиметри iонiзуючого випромiнювання;
  b) обладнання для забезпечення стандартiв виробничої гiгiєни або стандартiв безпеки, яке за конструкцiєю або функцiями призначене тiльки для захисту вiд небезпечних факторiв, типових для забезпечення побутової безпеки або промислової безпеки, включаючи такi цивiльнi галузi:
  1) гiрнича справа;
  2) вiдкрита розробка родовищ;
  3) сiльське господарство;
  4) фармацевтика;
  5) медицина;
  6) ветеринарiя;
  7) охорона навколишнього природного середовища;
  8) збiр та утилiзацiя вiдходiв;
  9) харчова промисловiсть.
  Технiчнi примiтки.
  1. Позицiя 1A004 включає обладнання i компоненти, що були визначенi та успiшно випробуванi на вiдповiднiсть нацiональним стандартам, або iншим шляхом було пiдтверджено їх ефективнiсть для виявлення або захисту вiд "радiоактивних матерiалiв", "бiологiчних агентiв", токсичних хiмiкатiв, що використовуються у хiмiчнiй зброї, "iмiтацiйних засобiв" або "хiмiчних засобiв для боротьби з масовими заворушеннями", навiть якщо таке обладнання або компоненти використовуються у цивiльних галузях, таких як гiрнича справа, вiдкрита розробка родовищ, сiльське господарство, фармацевтика, медицина, ветеринарiя, охорона навколишнього природного середовища, збiр та утилiзацiя вiдходiв або харчова промисловiсть.
  2. "Iмiтацiйний засiб" - речовина або матерiал, який використовується замiсть токсичних агентiв (хiмiчних або бiологiчних) для навчання, дослiдження, тестування або аналiзу.
  3. Для цiлей позицiї 1A004 "радiоактивнi матерiали" - це матерiали, якi були видiленi або модифiкованi з метою спричинення жертв серед людей чи тварин, пошкодження обладнання або нанесення шкоди сiльськогосподарським культурам або навколишньому природному середовищу.
1A005 Бронежилети i компоненти для них, а саме:
  Особлива примiтка.
Див. також вiдповiднi позицiї Списку товарiв вiйськового призначення.
1A005.a a) м'якi бронежилети, виготовленi не за вiйськовими стандартами або технiчними умовами або за їх еквiвалентами, i спецiально призначенi для них компоненти;
1A005.b b) жорсткi пластини для бронежилетiв, якi забезпечують балiстичний захист, що вiдповiдає рiвню IIIА або менше згiдно iз стандартом Нацiонального iнституту юстицiї США NIJ 0101.06 (липень 2008 р.) або з його нацiональним еквiвалентом.
  Особлива примiтка.
Щодо "волокнистих або ниткоподiбних матерiалiв", що використовуються у виготовленнi бронежилетiв, див. позицiю 1C010.
  Примiтки.
  1. Згiдно з позицiєю 1A005 контролю не пiдлягають бронежилети, якщо вони перевозяться користувачами з метою їх власного персонального захисту.
  2. Згiдно з позицiєю 1A005 контролю не пiдлягають бронежилети, призначенi тiльки для забезпечення фронтального захисту як вiд уламкiв, так i вiд вибуху невiйськових вибухових пристроїв.
  3. Згiдно з позицiєю 1A005 контролю не пiдлягають бронежилети, призначенi тiльки для захисту вiд травм, якi спричиняють ножi, пiки, голки або тупi предмети.
1A006 Обладнання, спецiально призначене або модифiковане для знищення саморобних вибухових пристроїв, а також спецiально призначенi для нього компоненти та аксесуари, а саме:
  Особлива примiтка.
Див. також вiдповiднi позицiї Списку товарiв вiйськового призначення.
1A006.a a) транспортнi засоби з дистанцiйним керуванням;
1A006.b b) "руйнiвники".
  Технiчна примiтка.
"Руйнiвники" - пристрої, спецiально призначенi для унеможливлення пiдриву вибухового пристрою шляхом його обстрiлу рiдиною або твердими чи крихкими снарядами.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1A006 контролю не пiдлягає обладнання, що супроводжується та перевозиться його оператором.
1A007 Обладнання та пристрої, спецiально призначенi для iнiцiювання зарядiв i пристроїв, що мiстять енергетичнi матерiали, за допомогою електричних засобiв, а саме:
  Примiтка.
Iмпорт (тимчасове ввезення) товарiв, наведених у позицiї 1А007, здiйснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю.
  Особлива примiтка.
Див. також вiдповiднi позицiї Списку товарiв вiйськового призначення, та позицiї 3A229 i 3A232 цього Списку.
1A007.a a) пусковi пристрої детонаторiв вибухових речовин, призначенi для приведення в дiю детонаторiв вибухових пристроїв, визначених у позицiї 1A007.b;
1A007.b b) електродетонатори вибухових пристроїв, а саме:
1A007.b.1 1) детонатори з мiстком, що вибухає (iскровi детонатори);
1A007.b.2 2) детонатори з дротовою перемичкою, що вибухає (струмовi детонатори);
1A007.b.3 3) детонатори з ударником (детонатори ударної дiї);
1A007.b.4 4) детонатори з фольгою, що вибухає.
  Технiчнi примiтки.
  1. Iнодi замiсть слова "детонатор" використовують слова "iнiцiатор" або "запал".
  2. Для цiлей позицiї 1A007.b усi детонатори, про якi йде мова, використовують невеликий електричний провiдник (мiсток, дротову перемичку або фольгу), який вибухоподiбно випаровується, коли через нього пропускається короткий сильнострумовий електричний iмпульс. У детонаторах безударної дiї провiдник, що вибухає, починає хiмiчну детонацiю в контактi з бризантною вибуховою речовиною, такою як ПЕТН (пентаеритрит тетранiтрат). У детонаторах ударної дiї вибухоподiбне випаровування електричного провiдника перемiщає бiйчик або ударник через зазор, а удар бiйчика по вибуховiй речовинi викликає хiмiчну детонацiю. У деяких конструкцiях ударник приводиться в дiю силою магнiтного поля. Термiн "детонатор з фольгою, що вибухає" може означати як детонатор з мiстком, що вибухає, так i детонатор ударного типу.
1A008 Заряди, пристрої та компоненти, а саме:
  Примiтка.
Iмпорт (тимчасове ввезення) товарiв, наведених у позицiї 1А008, здiйснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю.
1A008.a a) "кумулятивнi заряди", що мають усi такi характеристики:
1A008.a.1 1) чисту масу вибухової речовини (NEQ) бiльше нiж 90 г; та
1A008.a.2 2) дiаметр зовнiшньої оболонки 75 мм або бiльше;
1A008.b b) кумулятивнi лiнiйнi заряди для рiзання, а також спецiально призначенi для них компоненти, що мають усi такi характеристики:
1A008.b.1 1) вмiст вибухової речовини бiльше нiж 40 г/м;
1A008.b.2 2) ширину 10 мм або бiльше;
1A008.c c) детонуючий шнур з вмiстом вибухової речовини у серцевинi бiльше нiж 64 г/м;
1A008.d d) рiзаки, крiм тих, що визначенi у позицiї 1A008.b, та розрiзувальнi iнструменти, що мають чисту масу вибухової речовини (NEQ) бiльше нiж 3,5 кг.
  Примiтка.
До зарядiв i пристроїв, визначених у позицiї 1A008, належать тiльки тi, що мiстять "вибуховi речовини" та їх сумiшi, зазначенi в додатку до роздiлу 1.
  Технiчна примiтка.
"Кумулятивнi заряди" - це вибуховi заряди, що мають таку форму, яка спрямовує силу вибуху.
1A102 Донасиченi пiролiзованi вуглець-вуглецевi компоненти, призначенi для космiчних ракет-носiїв, визначених в позицiї 9A004, або метеорологiчних ракет, визначених в позицiї 9A104.
1A202 Композицiйнi структури, крiм тих, що визначенi у позицiї 1A002, у формi труб, що мають обидвi такi характеристики:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiї 9A010 та 9A110.
1A202.a a) внутрiшнiй дiаметр вiд 75 мм до 400 мм; та
1A202.b b) виготовленi з будь-яких "волокнистих або ниткоподiбних матерiалiв", визначених у позицiї 1C010.a, 1C010.b або 1C210.a, або з попередньо просочених (iмпрегнованих) вуглецевих матерiалiв (препрегiв), визначених у позицiї 1C210.c.
1A225 Платинованi каталiзатори, спецiально призначенi або пiдготовленi для прискорення реакцiї обмiну iзотопами водню мiж воднем та водою з метою вилучення тритiю з важкої води або для виробництва важкої води.
1A226 Спецiалiзованi збiрки, що можуть бути використанi для вiдокремлення важкої води вiд звичайної i мають обидвi такi характеристики:
1A226.a a) виготовленi з фосфористо-бронзової сiтки, хiмiчно обробленої з метою покращення змочуваностi; та
1A226.b b) призначенi для використання у вакуумних дистиляцiйних колонах.
1A227 Вiкна радiацiйного захисту, виготовленi з матерiалiв високої густини (свинцеве скло або iншi), а також спецiально призначенi для них рами, що мають усi такi характеристики:
1A227.a a) площу "холодної поверхнi" понад 0,09 м2;
1A227.b b) густину понад 3 г/см3; та
1A227.c c) товщину 100 мм або бiльше.
  Технiчна примiтка.
У позицiї 1A227 термiн "холодна поверхня" означає ту оглядову поверхню вiкна, яка зазнає найнижчого рiвня опромiнення у призначеному використаннi.
1A906 Спецiальнi засоби та вироби, якi за своїми властивостями можуть бути використанi у терористичних цiлях:
  Примiтка.
Iмпорт (тимчасове ввезення) товарiв, наведених у позицiї 1А906, здiйснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю.
1A906.a a) пiротехнiчнi вироби у зборi.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1А906.a контролю не пiдлягають:
1A906.a.1 1) пiротехнiчнi вироби (вiзуальнi сигнальнi засоби), якi в обов'язковому порядку повиннi розташовуватись на морському суднi вiдповiдно до пункту 3 правила 6 роздiлу I глави III, правила 18 роздiлу I частини В глави III Конвенцiї з охорони людського життя на морi 1974 року iз змiнами i доповненнями (International Convention for the Safety of the Life at Sea, 1974 as amended), глави III, пункту 4.4.8 глави IV, пункту 7.1 глави VII Мiжнародного кодексу по рятувальним засобам 1996 року (International Life-saving Appliance Code 1996) та частини D Мiжнародної Конвенцiї про Мiжнароднi правила запобiгання зiткненню суден на морi 1972 року iз змiнами i доповненнями (Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs) as amended);
1A906.a.2 2) пiротехнiчнi вироби побутового призначення (I, II, III класiв небезпеки згiдно з ДСТУ 4105-2002), загальнодоступнi для громадськостi шляхом продажу без обмежень у пунктах роздрiбної торгiвлi.
1B Обладнання для випробування, контролю та виробництва.
1B001 Обладнання для виробництва та контролю "композицiйних матерiалiв" або матерiалiв з шаруватою структурою (ламiнатiв), визначених у позицiї 1A002, або "волокнистих чи ниткоподiбних матерiалiв", визначених у позицiї 1C010, а також спецiально призначенi для нього компоненти та аксесуари, а саме:
  Особлива примiтка.
Див. позицiї 1B101 та 1B201.
1B001.a a) машини для намотування волокон, у яких перемiщення, пов'язанi з позицiонуванням, скручуванням i намотуванням волокон, координуються та програмуються за трьома або бiльше осями "основного сервопозицiонування", спецiально призначенi для виробництва "композицiйних матерiалiв" або шаруватих структур (ламiнатiв) з "волокнистих або ниткоподiбних матерiалiв";
1B001.b b) "машини для укладання стрiчки", в яких перемiщення, пов'язанi з позицiонуванням i укладанням стрiчки або листiв, координуються та програмуються за п'ятьма або бiльше осями "основного сервопозицiонування", спецiально призначенi для виробництва каркасiв лiтальних апаратiв або конструкцiй ракет з "композицiйних матерiалiв";
  Технiчна примiтка.
Для цiлей позицiї 1B001.b "машини для укладання стрiчки" мають можливiсть укладання однiєї "ниткоподiбної стрiчки" або бiльше, завширшки вiд бiльше нiж 25,4 мм до 304,8 мм включно, а також рiзання "ниткоподiбної стрiчки" та вiдновлення окремих операцiй пiд час процесу укладання.
1B001.c c) багатокоординатнi ткацькi машини або машини для плетiння, включаючи пристосування та пристрої, спецiально призначенi або модифiкованi для ткацтва, плетiння або скручування волокон для "композицiйних матерiалiв";
  Технiчна примiтка.
Зазначена в позицiї 1B001.c технiка плетiння включає також в'язання.
1B001.d d) обладнання, спецiально призначене або пристосоване для виробництва армуючих волокон, а саме:
1B001.d.1 1) обладнання для перетворення полiмерних волокон (таких, як полiакрилонiтрил, вiскоза, пек або полiкарбоксилан) у вуглецевi або карбiдокремнiєвi волокна, включаючи спецiальне обладнання для розтягу волокон у процесi нагрiвання;
1B001.d.2 2) обладнання для осадження парiв хiмiчних елементiв або складних речовин на нагрiту ниткоподiбну пiдкладку з метою виробництва карбiдокремнiєвих волокон;
1B001.d.3 3) обладнання для виробництва термостiйкої керамiки (такої, як оксид алюмiнiю) методом вологого намотування;
1B001.d.4 4) обладнання для перетворення шляхом термообробки волокон алюмiнiємiстких прекурсорiв у волокна, що мiстять оксид алюмiнiю (глинозем).
1B001.e e) обладнання для виробництва препрегiв, визначених у позицiї 1C010.e, методом гарячого плавлення;
1B001.f f) обладнання для неруйнiвного контролю, спецiально призначене для "композицiйних матерiалiв", а саме:
1B001.f.1 1) системи рентгенiвської томографiї для тривимiрної дефектоскопiї;
1B001.f.2 2) ультразвуковi випробувальнi машини з числовим програмним керуванням, в яких перемiщення для позицiонування випромiнювачiв або приймачiв одночасно координується та програмується по чотирьох або бiльше осях для забезпечення вiдслiдковування тривимiрних контурiв компоненту, що випробовується;
1B001.g g) "машини для укладання джгута" з волокон, в яких перемiщення для позицiонування i укладання джгутiв координується та програмується за двома або бiльше осями "основного сервопозицiонування", спецiально призначенi для виробництва корпусiв лiтальних апаратiв або ракет з "композицiйних матерiалiв";
  Технiчна примiтка.
Для цiлей позицiї 1B001.g "машини для укладання джгута" можуть укладати одну "ниткоподiбну стрiчку" або бiльше завширшки 25,4 мм або менше, а також рiзати "ниткоподiбну стрiчку" та вiдновлювати виконання окремих операцiй у процесi укладання.
  Технiчнi примiтки.
1. Для цiлей позицiї 1B001 осi "основного сервопозицiонування" контролюють пiд керуванням комп'ютерної програми положення манiпулятора (наприклад, головки) у просторi вiдносно заготовки, надаючи йому належну орiєнтацiю та напрямок з метою досягнення бажаного результату.
  2. Для цiлей позицiї 1B001 "ниткоподiбною стрiчкою" є єдина суцiльна смуга повнiстю або частково просоченої смолою стрiчки, джгута або волокна. Повнiстю або частково просоченi смолою "ниткоподiбнi стрiчки" включають стрiчки, що мають порошкове покриття, яке з'єднує їх при нагрiваннi.
1B002 Обладнання для виробництва металевих сплавiв, порошкiв з металевих сплавiв або матерiалiв на основi сплавiв, спецiально призначене для уникнення забруднення та для використання в одному з процесiв, визначених у позицiї 1C002.c.2.
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 1B102.
1B003 Iнструменти, матрицi, прес-форми або оснастка спецiальної конструкцiї "надпластичного формування" або "дифузiйного зварювання" титану, алюмiнiю або їх сплавiв, спецiально призначенi для виробництва будь-якого з таких виробiв:
1B003.a a) планерiв лiтальних апаратiв або аерокосмiчних конструкцiй;
1B003.b b) двигунiв "лiтальних апаратiв" або аерокосмiчних апаратiв; або
1B003.c c) компонентiв, спецiально призначених для конструкцiй, визначених в позицiї 1B003.a, або для двигунiв, визначених у позицiї 1B003.b.
1B101 Обладнання, крiм того, що визначене у позицiї 1B001, для "виробництва" конструкцiйних композицiйних матерiалiв, а також спецiально призначенi для нього компоненти i аксесуари, а саме:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 1B201.
  Примiтка.
Компоненти та аксесуари, визначенi в позицiї 1B101, включають прес-форми, оправки, матрицi, крiплення та iнструменти для попереднього пресування, вулканiзацiї, лиття, спiкання або з'єднання композитних матерiалiв, ламiнатiв та виробiв iз них.
1B101.a a) нитконамотувальнi машини або верстати для укладання волокон (нитковстановлюючi), в яких рухи для позицiонування, скручування i намотування волокон можуть бути скоординованi i запрограмованi по трьох або бiльше осях, призначенi для виготовлення конструкцiй з композицiйних матерiалiв або ламiнатiв з волокнистих або ниткоподiбних матерiалiв, а також засоби позицiонування та програмування;
1B101.b b) стрiчконамотувальнi машини, в яких рух для позицiонування та намотування стрiчки або рулонiв може бути скоординований i запрограмований за двома або бiльше осями i якi призначенi для виробництва корпусiв лiтальних апаратiв або "ракет" з "композицiйних матерiалiв";
1B101.c c) обладнання, призначене або модифiковане для "виробництва" "волокнистих або ниткоподiбних матерiалiв", а саме:
1B101.c.1 1) обладнання для перетворення полiмерних волокон (таких, як полiакринiтрил, вiскоза або полiкарбоксилан), включаючи спецiальнi пристрої для розтягування волокна в процесi нагрiвання;
1B101.c.2 2) обладнання для осадження хiмiчних елементiв або їх сполук з парової фази на пiдiгрiтi волокнистi пiдкладки;
1B101.c.3 3) обладнання для виготовлення вогнестiйких керамiчних матерiалiв (таких, як окис алюмiнiю) методом мокрого прядiння;
1B101.d d) обладнання, що призначене або модифiковане для спецiальної обробки поверхнi волокон або для виробництва препрегiв або заготовок, визначених в позицiї 9C110.
  Примiтка.
Позицiя 1B101.d включає валики, пристрої для розтягування волокон, обладнання для нанесення покриття, рiзальне обладнання та фасоннi штампи.
1B102 "Виробниче обладнання" для виготовлення металевого порошку, крiм того, що визначене в позицiї 1B002, та компоненти, а саме:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 1B115.b.
1B102.a a) "виробниче обладнання" для металевого порошку, придатне для "виробництва" в контрольованому середовищi сферичних, сфероїдальних або розпилених матерiалiв, визначених у позицiях 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 або у Списку товарiв вiйськового призначення;
1B102.b b) компоненти, спецiально призначенi для "виробничого обладнання", визначеного в позицiї 1B002 або 1B102.a.
  Примiтка.
Позицiя 1B102 включає:
  a) плазмовi (високочастотнi електродуговi) генератори, придатнi для отримання розпилених або сферичних металевих порошкiв з органiзацiєю процесу в аргоноводному середовищi;
  b) електровибухове обладнання, придатне для отримання розпилених або сферичних металевих порошкiв з органiзацiєю процесу в аргоноводному середовищi;
  c) обладнання, придатне для використання у "виробництвi" сферичних алюмiнiєвих порошкiв розпилом розплаву в iнертному середовищi (наприклад, азотному).
1B115 Обладнання, крiм того, що визначене в позицiї 1B002 або 1B102, для виробництва ракетного палива та складових ракетного палива, а також спецiально призначенi для нього компоненти, а саме:
1B115.a a) "виробниче обладнання" для "виробництва", виконання робiт або приймальних випробувань рiдкого ракетного палива або компонентiв ракетного палива, визначених у позицiях 1C011.a, 1C011.b, 1C111 або у Списку товарiв вiйськового призначення;
1B115.b b) "виробниче обладнання" для "виробництва", виконання робiт, змiшування, вулканiзацiї, лиття, пресування, механiчної обробки, штамповки видавлюванням або приймальних випробувань твердого ракетного палива або компонентiв ракетного палива, визначених у позицiях 1C011.a, 1C011.b, 1C111 або у Списку товарiв вiйськового призначення.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1B115.b не контролюються змiшувачi перiодичної дiї, змiшувачi безперервної дiї або млини, що використовують енергiю рiдини. Щодо контролю змiшувачiв перiодичної дiї, змiшувачiв безперервної дiї та млинiв, що використовують енергiю рiдини, див. позицiї 1B117, 1B118 та 1B119.
  Примiтки.
  1. Щодо контролю за обладнанням, спецiально призначеним для виробництва вiйськових виробiв, див. Список товарiв вiйськового призначення.
  2. Згiдно з позицiєю 1B115 контролю не пiдлягає обладнання для "виробництва", виконання робiт та приймальних випробувань карбiду бору.
1B116 Форсунки, спецiально призначенi для виробництва матерiалiв пiролiтичного походження, сформованих у матрицях, на оправках або iнших пiдкладках iз газiв-прекурсорiв, що розкладаються за температури вiд 1573 К (1300° C) до 3173 К (2900° C) i тиску вiд 130 Па до 20 кПа.
1B117 Змiшувачi перiодичної дiї, а також спецiально призначенi компоненти для них, що передбачають можливiсть змiшування у вакуумi в дiапазонi вiд 0 до 13,326 кПа, обладнанi апаратурою регулювання температури у змiшувальнiй камерi та мають усi такi характеристики:
1B117.a a) повний об'єм камери 110 лiтрiв або бiльше; та
1B117.b b) принаймнi один нецентрально розташований "змiшувальний/ перемiшувальний вал".
  Примiтка.
У позицiї 1B117.b термiн "змiшувальний/перемiшувальний вал" не стосується деагломераторiв або ножових шпинделiв.
1B118 Змiшувачi безперервної дiї, а також спецiально призначенi компоненти для них, що мають здатнiсть змiшувати у вакуумi в дiапазонi вiд 0 до 13,326 кПа, обладнанi апаратурою регулювання температури в змiшувальнiй камерi та мають будь-яку з таких характеристик:
1B118.a a) два або бiльше змiшувальних/перемiшувальних вали; або
1B118.b b) єдиний обертовий вал, що коливається i має змiшувальнi зубцi (штирi) такi самi, як всерединi корпусу змiшувальної камери.
1B119 Млини, в яких використовується енергiя рiдини, придатнi для подрiбнення або розмелювання речовин, визначених у позицiях 1C011.a, 1C011.b, 1C111 або в Списку товарiв вiйськового призначення, та спецiально призначенi компоненти для них.
1B201 Нитконамотувальнi машини, крiм тих, що визначенi у позицiї 1B001 або 1B101, а також пов'язане з ними обладнання, а саме:
1B201.a a) нитконамотувальнi машини, що мають усi такi характеристики:
1B201.a.1 1) рух, пов'язаний з розмiщенням, обгортанням та намотуванням волокон, координується та програмується за двома або бiльше осями;
1B201.a.2 2) спецiально призначенi для виготовлення виробiв з композицiйних матерiалiв або шаруватих структур (ламiнатiв) з "волокнистих або ниткоподiбних матерiалiв"; та
1B201.a.3 3) здатнi намотувати цилiндричнi труби дiаметром вiд 75 до 650 мм та завдовжки 300 мм або бiльше;
1B201.b b) координацiйнi та програмувальнi пристрої керування для нитконамотувальних машин, визначених у позицiї 1B201.a;
1B201.c c) прецизiйнi оправки для нитконамотувальних машин, визначених у позицiї 1B201.a.
1B225 Електролiзери для виробництва фтору з продуктивнiстю понад 250 г фтору за годину.
1B226 Електромагнiтнi сепаратори iзотопiв, призначенi для роботи з одним або кiлькома джерелами iонiв, здатними забезпечувати сумарний струм пучка iонiв 50 мА чи бiльше, або обладнанi ними.
  Примiтка.
Позицiя 1B226 включає сепаратори:
  a) здатнi збагачувати як стабiльними iзотопами, так i iзотопами урану;
  Примiтка.
Сепаратор, здатний роздiляти iзотопи свинцю, що вiдрiзняються на одну одиницю маси, по сутi здатний роздiляти iзотопи урану з рiзницею у три одиницi маси.
  b) з джерелами iонiв i колекторами, розташованими як у магнiтному полi, так i поза полем.
  Технiчна примiтка.
Одне джерело iонiв iз струмом 50 мА не дозволяє забезпечити виробництво бiльше нiж 3 г високозбагаченого урану на рiк з сировинного природного урану.
  Особлива примiтка.
Щодо сепараторiв, спецiально призначених або пiдготовлених для роздiлення iзотопiв урану, див. позицiї 0B001.a.9 та 0B001.j.
1B228 Водневi крiогеннi дистиляцiйнi колони, що мають усi такi характеристики:
1B228.a a) спроектованi для роботи при внутрiшнiх температурах 35 K (- 238° C) або нижче;
1B228.b b) призначенi для роботи при внутрiшньому тиску вiд 0,5 до 5 МПа;
1B228.c c) виготовленi з:
1B228.c.1 1) нержавiючих сталей серiї 300 Мiжнародної асоцiацiї iнженерiв автомобiлебудування (SAE) з низьким вмiстом сiрки та розмiром аустенiтного зерна номер 5 або бiльше за стандартом ASTM (або еквiвалентним стандартом); або
1B228.c.2 2) iнших еквiвалентних крiогенних матерiалiв, сумiсних з воднем (H2); та
1B228.d d) мають внутрiшнiй дiаметр 30 см або бiльше та "ефективну довжину" 4 м або бiльше.
  Технiчна примiтка.
У позицiї 1B228 "ефективна довжина" означає активну висоту насадкового матерiалу в колонi насадкового типу або активну висоту пластин внутрiшнiх контакторiв у колонi тарiлчастого типу.
1B229 Водно-сiрководневi тарiлчастi обмiннi колони та "внутрiшнi контактори" для них, а саме:
  Особлива примiтка.
Щодо колон, спецiально призначених або пiдготовлених для виробництва важкої води, див. позицiю 0B004.
1B229.a a) водо-сiрководневi тарiлчастi обмiннi колони, що мають усi такi характеристики:
1B229.a.1 1) здатнi функцiонувати за тиску 2 МПа або бiльше;
1B229.a.2 2) виготовленi з вуглецевої сталi з розмiром аустенiтного зерна номер 5 або бiльше за стандартом ASTM (або еквiвалентним стандартом); та
1B229.a.3 3) дiаметр 1,8 м або бiльше;
1B229.b b) "внутрiшнi контактори" для водо-сiрководневих тарiлчастих обмiнних колон, визначених у позицiї 1B229.a.
  Технiчна примiтка.
"Внутрiшнi контактори" колон - це сегментованi тарiлки, що мають ефективний дiаметр у складеному виглядi 1,8 м або бiльше, призначенi для того, щоб сприяти протиструмному контакту, та виготовленi з нержавiючих сталей з вмiстом вуглецю 0,03 % або менше. Це можуть бути сiтчастi, клапаннi чи ковпачковi тарiлки або спiральнi насадки.
1B230 Насоси, здатнi перекачувати концентрованi або розбавленi розчини каталiзатора амiду калiю в рiдкому амiаку (KNH2/NH3), що мають усi такi характеристики:
1B230.a a) герметичнi (тобто, герметично запаянi);
1B230.b b) продуктивнiсть понад 8,5 м3/год; та
1B230.c c) мають будь-яку з таких характеристик:
1B230.c.1 1) робочий тиск в дiапазонi 1,5 - 60 МПа для концентрованих (1 % або бiльше) розчинiв амiду калiю; або
1B230.c.2 2) робочий тиск в дiапазонi 20 - 60 МПа для розбавлених (менше 1 %) розчинiв амiду калiю.
1B231 Виробничi потужностi, установки та обладнання для виробництва тритiю, а саме:
1B231.a a) виробничi потужностi або установки для виробництва, регенерацiї, видiлення, концентрування тритiю або поводження з ним;
1B231.b b) обладнання для виробничих потужностей або установок для виробництва тритiю, а саме:
1B231.b.1 1) установки для охолодження водню або гелiю, здатнi охолоджувати їх до 23 K (-250° C) або нижче, з потужнiстю тепловiдведення понад 150 Вт;
1B231.b.2 2) системи для зберiгання та очищення iзотопiв водню, якi використовують гiдриди металiв як середовище для зберiгання або очищення.
1B232 Турборозширювачi або агрегати типу турборозширювач-компресор, що мають усi такi характеристики:
1B232.a a) призначенi для експлуатацiї за температури на виходi 35 К
(-238° C) або нижче; та
1B232.b b) призначенi для роботи з пропускною спроможнiстю по газоподiбному водню 1000 кг/год або бiльше.
1B233 Виробничi установки або заводи для роздiлення iзотопiв лiтiю, а також системи та обладнання для них, а саме:
  Особлива примiтка.
Деяке обладнання для роздiлення iзотопiв лiтiю та компоненти для процесу плазмового роздiлення iзотопiв також є безпосередньо придатними для використання у роздiленнi iзотопiв урану i пiдлягають контролю згiдно з позицiями 0B001 та 0B002.
1B233.a a) установки або заводи для роздiлення iзотопiв лiтiю;
1B233.b b) обладнання для роздiлення iзотопiв лiтiю на основi процесу змiшування лiтiю i ртутi, а саме:
1B233.b.1 1) рiдинно-рiдиннi обмiннi насадковi колони, спецiально призначенi для амальгам лiтiю;
1B233.b.2 2) насоси для ртутi та/або амальгами лiтiю;
1B233.b.3 3) електролiзери для виробництва амальгами лiтiю;
1B233.b.4 4) випарники для концентрованого розчину гiдроксиду лiтiю;
1B233.c c) iонно-обмiннi системи, спецiально призначенi для роздiлення iзотопiв лiтiю, а також спецiально призначенi для них компоненти;
1B233.d d) системи хiмiчного обмiну (використовують краун-етери, криптанди або ларiат-етери), спецiально призначенi для роздiлення iзотопiв лiтiю, а також спецiально призначенi для них компоненти.
1B234 Корпуси захисних оболонок, камери, контейнери та iншi подiбнi захиснi пристрої, якi призначенi для випробувань бризантних вибухових речовин або вибухових пристроїв i мають обидвi такi характеристики:
  Особлива примiтка.
Див. також Список товарiв вiйськового призначення.
1B234.a a) призначенi для повного захисту вiд вибуху з енерговидiленням 2 кг у тротиловому еквiвалентi або бiльше; та
1B234.b b) мають конструктивнi елементи або властивостi, якi дозволяють передачу дiагностичної iнформацiї або даних вимiрювань у режимi реального часу або iз затримкою.
1B904 Обладнання, спецiально призначене для виробництва товарiв, визначених у позицiї 1А007, 1А008 або 1A906, а також промислових вибухових речовин та їх компонентiв, визначених у позицiї 1C913.a.
  Примiтки.
  1. Iмпорт (тимчасове ввезення) товарiв, наведених у позицiї 1B904, здiйснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю.
  2. Компоненти промислової вибухової речовини - хiмiчнi сполуки, їх сумiшi, якi входять до складу рецептури промислової вибухової речовини, а також хiмiчнi сполуки, їх сумiшi, з яких утворюється промислова вибухова речовина на останньому етапi виготовлення (синтезу), в тому числi безпосередньо перед її використанням.
1C Матерiали.
  Технiчна примiтка.
  Метали та сплави:
  Якщо не зроблено застереження щодо протилежного, слова "метали" та "сплави" у позицiях з 1C001 по 1C012 охоплюють такi необробленi та напiвфабрикатнi форми:
  Необробленi форми:
  Аноди, кулi, прутки (включаючи надрубленi та заготовки для дроту), металевi заготовки, болванки, блюми, брикети, бруски, катоди, кристали, куби, стакани, спеки, гранули, зливки, брили, котуни, чушки, порошки, кiльця, дрiб, сляби, заготовки металу неправильної форми, губка, рейки;
  Напiвфабрикатнi форми (незалежно вiд того, облицьованi, анодованi, просвердленi або перфорованi вони чи нi):
  a) кованi форми або обробленi матерiали, виготовленi шляхом прокату, волочiння, гарячого штампування, кування, iмпульсного штампування, пресування, дроблення, розпилення та розмелювання, а саме: кутники, швелери, круги, диски, пил, пластiвцi, фольга та лист, поковки, плити, порошок, вироби, обробленi пресуванням або штампуванням, стрiчки, фланцi, прути (включаючи зварнi брусковi прутки, дротянi прути та прокатаний дрiт), профiлi, форми, листи, смужки, труби i трубки (включаючи трубнi кiльця, трубнi прямокутники та пустотiлi трубки), витягнений або екструдований дрiт;
  b) вiдливки, виготовленi шляхом лиття в пiщанi форми, прес-форми для лиття пiд тиском, металевi, гiпсовi або iншi види прес-форм, включаючи лиття пiд високим тиском, спеченi форми та форми, виготовленi методом порошкової металургiї.
  Контролю також пiдлягають мiжнароднi передачi форм, що не зазначенi вище, якi нiбито є закiнченими виробами, але насправдi є необробленими або напiвфабрикатами.
1C001 Матерiали, спецiально призначенi для поглинання електромагнiтних хвиль, або полiмери з власною електропровiднiстю, а саме:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 1C101.
1C001.a a) матерiали для поглинання хвиль з частотою понад 2 х 108 Гц, але менше нiж 3 х 1012 Гц;
  Примiтки.
  1. Згiдно з позицiєю 1C001.a контролю не пiдлягають:
  a) абсорбери волосяного типу, виготовленi з натуральних або синтетичних волокон, з немагнiтним наповненням для абсорбцiї;
  b) абсорбери, що не мають магнiтних втрат, робоча поверхня яких не є плоскою, включаючи пiрамiди, конуси, клини та спiралеподiбнi поверхнi;
  c) пласкi абсорбери, що мають усi такi характеристики:
  1) виготовленi з будь-яких таких матерiалiв:
  a) пiнопластичних матерiалiв (гнучких або негнучких) з вуглецевим наповненням або органiчних матерiалiв, включаючи в'язкi домiшки, якi забезпечують понад 5 % вiдбиття порiвняно з металом уздовж ширини смуги, що перевищує ±15 % середньої частоти падаючої енергiї, та не здатнi протистояти температурам понад 450 K (177° C); або
  b) керамiчних матерiалiв, якi забезпечують понад 20 % вiдбиття порiвняно з металом уздовж ширини смуги, що перевищує ±15 % середньої частоти падаючої енергiї, та не здатних протистояти температурам понад 800 K (527° C);
  Технiчна примiтка.
Зразки для проведення випробувань на поглинання у примiтцi 1.c.1 до позицiї 1C001.a повиннi мати форму квадрата iз стороною не менше нiж п'ять довжин хвиль середньої частоти i розмiщуватися в дальнiй зонi випромiнювального елемента.
  2) мiцнiсть при розтягуваннi менше нiж 7 х 106 Н/м2; та
  3) мiцнiсть при стискуваннi менше нiж 14 х 106 Н/м2;
  d) пласкi абсорбери, виробленi iз спеченого фериту, що мають усi такi характеристики:
  1) питому густину понад 4,4; та
  2) максимальну робочу температуру 548 K (275° C).
  2. Примiтка 1 до позицiї 1C001.a не звiльняє вiд контролю магнiтнi матерiали, що забезпечують поглинання хвиль, коли вони мiстяться у фарбах.
1C001.b b) матерiали для поглинання хвиль з частотами понад 1,5 х 1014 Гц, але менше нiж 3,7 х 1014 Гц i непрозорi для видимого свiтла;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C001.b контролю не пiдлягають матерiали, спецiально призначенi або розробленi для будь-якого з таких застосувань:
  a) "лазерного" маркування полiмерiв; або
  b) "лазерного" зварювання полiмерiв.
1C001.c c) полiмернi матерiали з власною електропровiднiстю, що мають "об'ємну електропровiднiсть" понад 10 000 С/м (сiменс/м) або з "питомим поверхневим опором" менше нiж 100 Ом/м2, виробленi на основi одного з таких полiмерiв:
1C001.c.1 1) полiанiлiн;
1C001.c.2 2) полiпiрол;
1C001.c.3 3) полiтiофен;
1C001.c.4 4) полiфенiлен-вiнiлен; або
1C001.c.5 5) полiтiенiлен-вiнiлен.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C001.c контролю не пiдлягають матерiали у рiдкому станi.
  Технiчна примiтка.
"Об'ємна електропровiднiсть" та "питомий поверхневий опiр" визначаються вiдповiдно до стандарту ASTM D-257 або його нацiонального еквiвалента.
1C002 Металевi сплави, порошки металевих сплавiв та сплавленi матерiали, а саме:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 1C202.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C002 контролю не пiдлягають металевi сплави, порошки металевих сплавiв або сплавленi матерiали, призначенi для ґрунтових покриттiв.
  Технiчнi примiтки.
  1. До металевих сплавiв, зазначених у позицiї 1C002, належать також тi, що мають ваговий вiдсоток зазначеного металу бiльший, нiж будь-якого iншого елементу.
  2. "Ресурс довготривалої мiцностi" необхiдно вимiрювати вiдповiдно до стандарту ASTM E-139 або його нацiонального еквiвалента.
  3. "Малоциклiчну втому" необхiдно визначати вiдповiдно до стандарту ASTM E-606 "Рекомендацiї з тестування на циклову втому при постiйнiй амплiтудi" або його нацiонального еквiвалента. Тестування необхiдно проводити за напрямком осi при середньому значеннi коефiцiєнта асиметрiї циклу, що дорiвнює одиницi, та коефiцiєнтi концентрацiї напружень (Kt), що дорiвнює одиницi. Середнє напруження дорiвнює рiзницi максимального та мiнiмального напруження, подiленiй на максимальне напруження.
1C002.a a) алюмiнiди, а саме:
1C002.a.1 1) нiкелевi алюмiнiди, що мiстять мiнiмально 15 % за вагою алюмiнiю, максимально 38 % за вагою алюмiнiю та принаймнi один додатковий легуючий елемент;
1C002.a.2 2) титановi алюмiнiди, що мiстять 10 % або бiльше за вагою алюмiнiю та принаймнi один додатковий легуючий елемент;
1C002.b b) металевi сплави, виробленi з порошкiв або частинок матерiалу, визначених у позицiї 1C002.c, а саме:
1C002.b.1 1) нiкелевi сплави, що мають будь-яку з таких характеристик:
1C002.b.1.a a) "ресурс довготривалої мiцностi" 10000 годин або бiльше за температури 923 K (650° C) та напруження 676 МПа; або
1C002.b.1.b b) "малоциклiчну втому" 10 000 циклiв або бiльше за температури 823 K (550° C) та максимального напруження 1095 МПа;
1C002.b.2 2) нiобiєвi сплави, що мають будь-яку з таких характеристик:
1C002.b.2.a a) "ресурс довготривалої мiцностi" 10000 годин або бiльше за температури 1073 K (800° C) та напруження 400 МПа; або
1C002.b.2.b b) "малоциклiчну втому" 10 000 циклiв або бiльше за температури 973 K (700° C) та максимального напруження 700 МПа;
1C002.b.3 3) титановi сплави, що мають будь-яку з таких характеристик:
1C002.b.3.a a) "ресурс довготривалої мiцностi" 10000 годин або бiльше за температури 723 K (450° C) та напруження 200 МПа; або
1C002.b.3.b b) "малоциклiчну втому" 10000 циклiв або бiльше за температури 723 K (450° C) та максимального напруження 400 МПа;
1C002.b.4 4) алюмiнiєвi сплави, що мають будь-яку з таких характеристик:
1C002.b.4.a a) мiцнiсть при розтягуваннi 240 МПа або бiльше за температури 473 K (200° C); або
1C002.b.4.b b) мiцнiсть при розтягуваннi 415 МПа або бiльше за температури 298 K (25° C);
1C002.b.5 5) магнiєвi сплави, що мають усi такi характеристики:
1C002.b.5.a a) мiцнiсть при розтягуваннi 345 МПа або бiльше; та
1C002.b.5.b b) швидкiсть корозiї менше нiж 1 мм на рiк у 3 % водному розчинi хлориду натрiю, вимiряну вiдповiдно до стандарту ASTM G-31 або його нацiонального еквiвалента;
1C002.c c) порошки металевих сплавiв або частинки матерiалу, що мають усi такi характеристики:
1C002.c.1 1) виготовленi з будь-яких систем, що мають такий склад:
  Технiчна примiтка.
Далi "X" означає один або бiльшу кiлькiсть легуючих елементiв, що входять до складу сплаву.
1C002.c.1.a a) нiкелевi сплави (Ni-Al-X, Ni-X-Al), призначенi для використання у складi частин чи компонентiв газотурбiнних двигунiв, тобто менше, нiж iз трьома неметалевими частками (введеними у процесi виготовлення), бiльшими нiж 100 мкм у 109 частках сплаву;
1C002.c.1.b b) нiобiєвi сплави (Nb-Al-X або Nb-X-Al, Nb-Si-X або Nb-X-Si, Nb-Ti-X або Nb-X-Ti);
1C002.c.1.c c) титановi сплави (Ti-Al-X або Ti-X-Al);
1C002.c.1.d d) алюмiнiєвi сплави (Al-Mg-X або Al-X-Mg, Al-Zn-X або Al-X-Zn, Al-Fe-X або Al-X-Fe); або
1C002.c.1.e e) магнiєвi сплави (Mg-Al-X або Mg-X-Al);
1C002.c.2 2) виготовленi у контрольованому середовищi за допомогою будь-якого з наведених нижче процесiв:
1C002.c.2.a a) "вакуумне розпилення";
1C002.c.2.b b) "газове розпилення";
1C002.c.2.c c) "вiдцентрове розпилення";
1C002.c.2.d d) "швидкiсне гартування краплi";
1C002.c.2.e e) "спiнiнгування розплаву" та "здрiбнювання";
1C002.c.2.f f) "екстракцiя розплаву" та "здрiбнювання"; або
1C002.c.2.g g) "механiчне легування"; або
1C002.c.2.h h) "плазмове розпилення"; та
1C002.c.3 3) придатнi до створення матерiалiв, визначених у позицiї 1C002.a або 1C002.b;
1C002.d d) сплавленi матерiали, якi мають усi наведенi нижче характеристики:
1C002.d.1 1) виготовленi з будь-яких матерiалiв, що мають склад, визначений у позицiї 1C002.c.1;
1C002.d.2 2) у виглядi неподрiбненої луски, стружки або тонких стрижнiв; та
1C002.d.3 3) виготовленi у контрольованому середовищi одним iз наведених нижче методiв:
1C002.d.3.a a) "швидке гартування краплi";
1C002.d.3.b b) "спiнiнгування розплаву"; або
1C002.d.3.c c) "екстракцiя розплаву".
1C003 Магнiтнi метали всiх типiв та будь-якої форми, що мають будь-яку з наведених нижче характеристик:
1C003.a a) початкова вiдносна магнiтна проникнiсть 120000 або бiльше i завтовшки 0,05 мм або менше;
  Технiчна примiтка.
Вимiрювання початкової вiдносної магнiтної проникностi повинне здiйснюватися на повнiстю вiдпалених матерiалах.
1C003.b b) магнiтострикцiйнi сплави, якi мають будь-яку з наведених нижче характеристик:
1C003.b.1 1) магнiтострикцiя насичення бiльше нiж 5 х 10-4; або
1C003.b.2 2) коефiцiєнт магнiтомеханiчного зчеплення (k) бiльше нiж 0,8; або
1C003.c c) аморфна або "нанокристалiчна" стрiчка сплаву, яка має усi наведенi нижче характеристики:
1C003.c.1 1) склад мiнiмум 75 % за вагою залiза, кобальту або нiкелю;
1C003.c.2 2) магнiтну iндукцiю насичення (Bs) 1,6 Т або бiльше; та
1C003.c.3 3) будь-що з наведеного нижче:
1C003.c.3.a a) товщину стрiчки 0,02 мм або менше; або
1C003.c.3.b b) питомий електричний опiр 2 х 10-4 Ом см або бiльше.
  Технiчна примiтка.
"Нанокристалiчнi матерiали", зазначенi у позицiї 1C003.c, - це матерiали, що мають кристалiчнi зерна розмiром 50 нм або менше, який визначений методом рентгенiвської дифракцiї.
1C004 Ураново-титановi сплави або вольфрамовi сплави з "матрицею" на основi залiза, нiкелю або мiдi, що мають усi такi характеристики:
1C004.a a) густину бiльше нiж 17,5 г/см3;
1C004.b b) межу пружностi бiльше нiж 880 МПа;
1C004.c c) межу мiцностi при розтягуваннi бiльше нiж 1270 МПа; та
1C004.d d) вiдносне видовження понад 8 %.
1C005 Провiдники з "надпровiдних" "композицiйних матерiалiв" завдовжки понад 100 м або масою бiльше нiж 100 г, наведенi нижче:
1C005.a a) провiдники з "надпровiдних" "композицiйних матерiалiв", що мiстять одну або бiльше нiобiєво-титанових "ниток", якi мають обидвi наведенi нижче характеристики:
1C005.a.1 1) укладенi в "матрицю", крiм мiдної "матрицi" або комбiнованої "матрицi" на основi мiдi; та
1C005.a.2 2) мають площу поперечного перерiзу меншу нiж
0,28 х 10-4 мм2 (6 мкм у дiаметрi з круглим перерiзом "нитки");
1C005.b b) провiдники з "надпровiдних" "композицiйних матерiалiв", якi мiстять одну або бiльше "надпровiдних" "ниток", крiм нiобiй-титанових, та мають усi наведенi нижче характеристики:
1C005.b.1 1) "критична температура" при нульовiй магнiтнiй iндукцiї понад 9,85 K (-263,31° C); та
1C005.b.2 2) залишаються у "надпровiдному" станi за температури 4,2 К (-268,96° C) у разi перебування в магнiтному полi, яке зорiєнтовано у будь-якому напрямку, перпендикулярному до поздовжньої осi провiдника, та вiдповiдає магнiтнiй iндукцiї 12 Т, з критичною щiльнiстю струму у найбiльшому поперечному перерiзi провiдника понад 1750 А/мм2;
1C005.c c) провiдники з "надпровiдних" "композицiйних матерiалiв", що складаються з одного або бiльше "надпровiдних волокон", якi залишаються у "надпровiдному" станi за температури вище 115 К (-158,16° C).
  Технiчна примiтка.
"Нитки", зазначенi у позицiї 1C005, можуть мати форму дроту, цилiндра, плiвки, стрiчки або смужки.
1C006 Рiдини та мастильнi матерiали, наведенi нижче:
1C006.a a) не використовується;
1C006.b b) мастильнi матерiали, що мiстять як основнi складовi будь-що з наведеного нижче:
1C006.b.1 1) фенiленовi або алкiлфенiленовi ефiри, тiоефiри або їх сумiшi, якi мiстять бiльше нiж двi функцiональнi групи ефiру або тiоефiру, або їх сумiшi; або
1C006.b.2 2) фторованi кремнiйорганiчнi рiдини, що мають кiнематичну в'язкiсть меншу, нiж 5000 мм2/с (5000 сантистоксiв), вимiряну за температури 298 K (25° C);
1C006.c c) демпфiрувальнi або флотувальнi рiдини, що мають усi наведенi нижче характеристики:
1C006.c.1 1) чистота понад 99,8 %;
1C006.c.2 2) мiстять менше нiж 25 частинок розмiром 200 мкм або бiльшого розмiру на 100 мл; та
1C006.c.3 3) виготовленi щонайменше на 85 % з будь-чого наведеного нижче:
1C006.c.3.a a) дiбромтетрафторетану (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
1C006.c.3.b b) полiхлортрифторетилену (лише маслянистi та воскоподiбнi модифiкацiї); або
1C006.c.3.c c) полiбромтрифторетилену;
1C006.d d) фторвуглецевi охолоджувальнi рiдини для електронiки, що мають усi наведенi нижче характеристики:
1C006.d.1 1) мiстять 85 % за вагою або бiльше однiєї з наведених нижче речовин чи сумiшi з них:
1C006.d.1.a a) мономернi форми перфторполiалкiлефiртриазинiв або перфторалiфатичних ефiрiв;
1C006.d.1.b b) перфторалкiламiни;
1C006.d.1.c c) перфторциклоалкани; або
1C006.d.1.d d) перфторалкани;
1C006.d.2 2) густина 1,5 г/мл або бiльше за температури 298 K (25° C);
1C006.d.3 3) рiдкий стан за температури 273 K (0° C); та
1C006.d.4 4) мiстять 60 % (за масою) або бiльше фтору.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C006.d контролю не пiдлягають матерiали, визначенi i запакованi як медичнi вироби.
1C007 Керамiчнi порошки, "композицiйнi матерiали" з керамiчною "матрицею" та "матерiали-прекурсори", а саме:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 1C107.
1C007.a a) керамiчнi порошки з дибориду титану (TiB2) (CAS 12045-63-5), що мiстять сумарну кiлькiсть металевих домiшок, за винятком спецiальних домiшок, на рiвнi менше нiж 5000 частинок на мiльйон за середнього розмiру частинки 5 мкм або менше i при цьому не бiльше нiж 10 % частинок мають розмiр понад 10 мкм;
1C007.b b) не використовується;
1C007.c c) "композицiйнi матерiали" з керамiчною "матрицею", а саме:
1C007.c.1 1) "композицiйнi матерiали" типу керамiка-керамiка iз скляною або оксидною "матрицею", армованi будь-якими з таких волокон:
1C007.c.1.a a) неперервнi волокна, виготовленi з будь-якого з таких матерiалiв:
1C007.c.1.a.1 1) Al2O3 (CAS 1344-28-1); або
1C007.c.1.a.2 2) Si-C-N; або
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C007.f контролю не пiдлягають "композицiйнi матерiали", що мiстять волокна з мiцнiстю при розтягуваннi менше нiж 700 МПа за температури 1273 K (1000° C) або з опором повзучостi при розтягуваннi понад 1 % деформацiї повзучостi при навантаженнi 100 МПа та температурi 1273 K (1000° C) протягом 100 годин.
1C007.c.1.b b) волокна, що мають усi такi характеристики:
1C007.c.1.b.1 1) виготовленi з будь-якого з таких матерiалiв:
1C007.c.1.b.1.a a) Si-N;
1C007.c.1.b.1.b b) Si-C;
1C007.c.1.b.1.c c) Si-Al-O-N; або
1C007.c.1.b.1.d d) Si-O-N; та
1C007.c.1.b.2 2) мають "питому мiцнiсть при розтягуваннi" понад 12,7 х 103 м;
1C007.c.2 2) "композицiйнi матерiали" з керамiчною "матрицею", у яких "матриця" сформована з карбiдiв або нiтридiв кремнiю, цирконiю або бору;
1C007.d d) не використовується;
1C007.e e) "матерiали-прекурсори", спецiально призначенi для "виробництва" матерiалiв, визначених у позицiї 1C007.c, а саме:
1C007.e.1 1) полiдiорганосилани (для виробництва карбiду кремнiю);
1C007.e.2 2) полiсилазани (для виробництва нiтриду кремнiю);
1C007.e.3 3) полiкарбосилазани (для виробництва керамiки з кремнiєвими, вуглецевими та азотними компонентами);
1C007.f f) не використовується;
  Технiчна примiтка.
Для цiлей позицiї 1C007 "матерiали-прекурсори" - це полiмернi або металоорганiчнi матерiали спецiального призначення, що використовуються для "виробництва" карбiду кремнiю, нiтриду кремнiю або керамiки з кремнiєм, вуглецем або азотом.
1C008 Нефторованi полiмернi речовини, а саме:
1C008.a a) iмiди, а саме:
1C008.a.1 1) бiсмалеiмiди;
1C008.a.2 2) ароматичнi полiамiдiмiди, що мають "температуру склування (Tg)" понад 563 K (290° C);
1C008.a.3 3) ароматичнi полiiмiди, що мають "температуру cклування (Tg)" понад 505 K (232° C);
1C008.a.4 4) ароматичнi полiефiрiмiди, що мають "температуру склування (Tg)" понад 563 K (290° C);
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C008.a контролю пiдлягають речовини у рiдкiй або твердiй "плавкiй" формi, у тому числi у формi смоли, порошку, гранул, плiвки, листа, стрiчки або смужки.
  Особлива примiтка.
Щодо "неплавких" ароматичних полiiмiдiв у формi смоли, порошку, гранул, плiвки, листа, стрiчки або смужки див. позицiю 1A003.
1C008.b b) не використовується;
1C008.c c) не використовується;
1C008.d d) полiариленовi кетони;
1C008.e e) полiариленовi сульфiди, у яких ариленова група є бiфенiленом, трифенiленом або їх комбiнацiєю;
1C008.f f) полiбiфенiленефiрсульфон, який має "температуру склування (Tg)" понад 563 K (290° C).
  Технiчнi примiтки.
  1. "Температура склування (Tg)" для термопластичних матерiалiв, зазначених у позицiї 1C008.a.2, i матерiалiв, зазначених у позицiї 1C008.a.4, визначається за методом, описаним у стандартi ISO 11357-2(1999) або його нацiональних еквiвалентах.
  2. "Температура склування (Tg)" для термореактивних матерiалiв, зазначених у позицiї 1C008.a.2, i матерiалiв, зазначених у позицiї 1C008.a.3, визначається методом триточкового згину, описаним у мiжнародному стандартi ASTM D 7028-07 або його нацiональному еквiвалентi. Випробування повинно здiйснюватися на сухому зразку, що досяг мiнiмум 90 % отвердiння, яке вiдбувалося в результатi використання комбiнацiї стандартного та додаткового термореактивних процесiв отвердiння, в результатi яких отримана найвища температура Tg, як це визначено у мiжнародному стандартi ASTM E 2160-04 або його нацiональному еквiвалентi.
1C009 Необробленi фторованi сполуки, а саме:
1C009.a a) не використовується;
1C009.b b) фтористi полiамiди, якi мiстять 10 % за вагою або бiльше зв'язаного фтору;
1C009.c c) фтористi фосфазиновi еластомери, якi мiстять 30 % за вагою або бiльше зв'язаного фтору.
1C010 "Волокнистi або ниткоподiбнi матерiали", а саме:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiї 1C210 та 9C110.
  Технiчнi примiтки.
  1. З метою розрахунку "питомої мiцностi при розтягуваннi", "питомого модулю пружностi" або питомої ваги "волокнистих або ниткоподiбних матерiалiв", зазначених у позицiї 1C010.a, 1C010.b, 1C010.c, або 1C010.e.1.b, мiцнiсть при розтягуваннi або модуль пружностi повиннi визначатися з використанням методу А, описаного у мiжнародному стандартi ISO 10618 (2004) або в його нацiональному еквiвалентi.
  2. Оцiнка "питомої мiцностi при розтягуваннi", "питомого модуля пружностi" або питомої ваги "волокнистих або ниткоподiбних матерiалiв", що не є однонаправленими (наприклад, тканин, килимових покриттiв з випадковим розташуванням волокон або тасьм), зазначених у позицiї 1C010, повинна виконуватися на основi механiчних властивостей складових однонаправлених моноволокон (наприклад, моновоолокон, ниток або джгутiв) до їх переробки у "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали", що не є однонаправленими.
1C010.a a) органiчнi "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали", що мають обидвi такi характеристики:
1C010.a.1 1) "питомий модуль пружностi" понад 12,7 х 106 м; та
1C010.a.2 2) "питому мiцнiсть при розтягуваннi" понад 23,5 х 104 м;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C010.a контролю не пiдлягає полiетилен.
1C010.b b) вуглецевi "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали", якi мають обидвi такi характеристики:
1C010.b.1 1) "питомий модуль пружностi" понад 14,65 х 106 м; та
1C010.b.2 2) "питому мiцнiсть при розтягуваннi" понад 26,82 х 104 м;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C010.b контролю не пiдлягають:
  a) "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали" для ремонту структур або ламiнатiв "цивiльних повiтряних суден", що мають усi такi характеристики:
  1) площу не бiльше 1 м2;
  2) довжину не бiльше 2,5 м; та
  3) товщину бiльше 15 мм;
  b) рубленi, розмеленi або нарiзанi у механiчний спосiб "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали" довжиною 25 мм або менше.
1C010.c c) неорганiчнi "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали", якi мають обидвi наведенi нижче характеристики:
1C010.c.1 1) "питомий модуль пружностi" понад 2,54 х 106 м; та
1C010.c.2 2) температура плавлення, розм'якшування, розкладу або сублiмацiї в iнертному середовищi понад 1922 K (1649° C);
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C010.c контролю не пiдлягають:
  a) дискретнi, багатофазнi, полiкристалiчнi волокна оксиду алюмiнiю у виглядi рублених волокон або матiв, що мiстять 3 % за вагою або бiльше дiоксиду кремнiю з "питомим модулем пружностi" менше нiж 10 х 106 м;
  b) молiбденовi волокна або волокна з молiбденових сплавiв;
  c) волокна бору;
  d) дискретнi керамiчнi волокна з температурами плавлення, розм'якшення, розкладу та сублiмацiї в iнертному середовищi нижче 2043 K (1770° C).
1C010.d d) "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали", що мають будь-яку з таких характеристик:
1C010.d.1 1) складаються з будь-якого з таких матерiалiв:
1C010.d.1.a a) полiетерiмiди, визначенi у позицiї 1C008.a; або
1C010.d.1.b b) матерiали, визначенi у позицiях 1C008.d - 1C008.f; або
1C010.d.2 2) складаються з матерiалiв, визначених у позицiї 1C010.d.1.a або 1C010.d.1.b та "сплутанi" з iншими волокнами, визначеними у позицiї 1C010.a, 1C010.b або 1C010.c;
1C010.e e) "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали", повнiстю або частково просоченi смолою або пеком (препреги), "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали", покритi металом або вуглецем (преформи), або "вуглецевi волоконнi преформи", що мають усi наведенi нижче характеристики:
1C010.e.1 1) мають будь-яку з таких характеристик:
1C010.e.1.a a) неорганiчнi "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали", визначенi у позицiї 1C010.c; або
1C010.e.1.b b) органiчнi або вуглецевi "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали", що мають усi такi характеристики:
1C010.e.1.b.1 1) "питомий модуль пружностi" понад 10,15 х 106 м;
1C010.e.1.b.2 2) "питому мiцнiсть при розтягуваннi" понад 17,7 х 104 м; та
1C010.e.2 2) мають будь-що з наведеного нижче:
1C010.e.2.a a) смолу або пек, визначенi у позицiї 1C008 або 1C009.b;
1C010.e.2.b b) має "вимiряну методом динамiчного механiчного аналiзу температуру склування (DMA Tg)", яка дорiвнює або бiльше 453 K (180° C) та мiстить фенольну смолу; або
1C010.e.2.c c) має "вимiряну методом динамiчного механiчного аналiзу температуру склування (DMA Tg)", яка дорiвнює або бiльше 505 K (232° C), та мiстить смолу або пек, якi не визначенi у позицiї 1C008 або 1C009.b i не є фенольною смолою; або
  Примiтки.
  1. Покритi вуглецем або металом "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали", (преформи) або "вуглецевi волоконнi преформи", не просоченi смолою або пеком, вiднесенi в позицiї 1C010.a, 1C010.b або 1C010.c до "волокнистих або ниткоподiбних матерiалiв".
  2. Згiдно з позицiєю 1C010.e контролю не пiдлягають:
  a) просоченi епоксидною смолою "матрицi" з вуглецевих "волокнистих або ниткоподiбних матерiалiв" (препреги) для ремонту конструкцiй або ламiнатiв "цивiльних повiтряних суден", що мають усi наведенi нижче характеристики:
  1) площу не бiльше 1 м2;
  2) довжину не бiльше 2,5 м; та
  3) товщину бiльше 15 мм;
  b) повнiстю або частково просоченi смолою або пеком рубленi, розмеленi або нарiзанi у механiчний спосiб вуглецевi "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали" довжиною 25 мм або менше, для виготовлення яких використано смоли або пек, крiм тих, що визначенi у позицiї 1C008 або 1C009.b.
  Технiчна примiтка.
"Вимiряна методом динамiчного механiчного аналiзу температура склування (DMA Tg)" для матерiалiв, визначених у позицiї 1C010.e, визначається з використанням методу, описаного в ASTM D 7028-07 або в еквiвалентному нацiональному стандартi, iз застосуванням сухого зразка. У випадку термореактивних матерiалiв мiнiмальний ступiнь тверднення сухого дослiдного зразка повинен становити 90 %, як визначено ASTM E 2160-04 або еквiвалентним нацiональним стандартом.
1C011 Метали та сполуки, наведенi нижче:
  Особлива примiтка.
Див. також Список товарiв вiйськового призначення та позицiю 1C111.
1C011.a a) метали з розмiром частинок менше нiж 60 мкм, якi мають сферичну, розпилену, сфероїдальну, розшаровану або молоту форму, виготовленi з матерiалу, що на 99 % або бiльше складається з цирконiю, магнiю або сплавiв з них;
  Технiчна примiтка.
Природний вмiст гафнiю в цирконiї (типово вiд 2 % до 7 %) враховується разом з цирконiєм.
  Примiтка.
Метали або сплави, визначенi в позицiї 1C011.a, пiдлягають контролю незалежно вiд того, iнкапсульованi вони чи нi в алюмiнiй, магнiй, цирконiй або берилiй.
1C011.b b) бор або сплави бору з розмiром частинок 60 мкм або менше, як наведено нижче:
1C011.b.1 1) бор з чистотою 85 % за вагою або бiльше;
1C011.b.2 2) сплави бору з вмiстом бору 85 % за вагою або бiльше;
  Примiтка.
Метали або сплави, визначенi в позицiї 1C011.b, пiдлягають контролю незалежно вiд того, iнкапсульованi вони чи нi в алюмiнiй, магнiй, цирконiй або берилiй.
1C011.c c) нiтрат гуанiдину (CAS 506-93-4);
1C011.d d) нiтрогуанiдин (NQ) (CAS 556-88-7).
  Особлива примiтка.
Щодо металевого порошку, змiшаного з iншими речовинами з метою створення сумiшi, створеної для воєнних цiлей, див. Список товарiв вiйськового призначення.
1C012 Матерiали, наведенi нижче:
  Примiтка.
Iмпорт (тимчасове ввезення) товарiв, наведених у позицiї 1C012, здiйснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю.
  Технiчна примiтка.
Цi матерiали типово використовуються для ядерних джерел теплоти.
1C012.a a) плутонiй у будь-якому виглядi iз вмiстом iзотопу плутонiю-238 бiльшим нiж 50 % за вагою;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C012.a контролю не пiдлягають:
  a) поставки, що мiстять 1 грам або менше плутонiю;
  b) поставки, що мiстять 3 або менше "ефективних грами", що використовуються як чутливий елемент приладу.
1C012.b b) "попередньо видiлений" нептунiй-237 у будь-якому виглядi.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C012.b контролю не пiдлягають поставки, що мiстять 1 грам або менше нептунiю-237.
1C101 Матерiали та пристрої для зменшення таких характеристик помiтностi, як вiдбивна здатнiсть цiлi, характернi ознаки в ультрафiолетовому та iнфрачервоному дiапазонi випромiнювань та акустична сигнатура, крiм тих, що визначенi у позицiї 1C001, що можуть застосовуватися у "ракетах", пiдсистемах "ракет" або безпiлотних лiтальних апаратах, визначених у позицiї 9A012 або 9A012.a.
  Примiтки.
  1. Позицiя 1C101 включає:
  a) конструкцiйнi матерiали та покриття, спецiально призначенi для зменшення радiолокацiйної вiдбивної здатностi;
  b) покриття, включаючи фарби, спецiально призначенi для зниження або обмеження вiдбивної здатностi або випромiнювання в мiкрохвильовому, iнфрачервоному або ультрафiолетовому дiапазонах електромагнiтного спектра.
  2. Позицiя 1C101 не включає покриття, якщо вони спецiально використовуються для забезпечення теплового режиму супутникiв.
  Технiчна примiтка.
У позицiї 1C101 "ракета" означає закiнченi ракетнi системи та безпiлотнi лiтальнi апарати, здатнi досягати дальностi понад 300 км.
1C102 Перенасиченi пiролiзованi вуглець-вуглецевi матерiали, призначенi для космiчних ракет-носiїв, визначених у позицiї 9A004, або метеорологiчних ракет, визначених в позицiї 9A104.
1C107 Графiтовi та керамiчнi матерiали, крiм тих, що визначенi у позицiї 1C007, а саме:
1C107.a a) дрiбнозернистi графiти з насипною щiльнiстю 1,72 г/см3 або бiльше, вимiряною за температури 288 K (15° C), якi мають розмiр частинок 100 мкм або менше, придатнi для використання в ракетних соплах i в носових частинах космiчних апаратiв, що повертаються, з яких можуть бути виготовленi наведенi нижче вироби:
1C107.a.1 1) цилiндри дiаметром 120 мм або бiльше i довжиною 50 мм або бiльше;
1C107.a.2 2) труби з внутрiшнiм дiаметром 65 мм або бiльше, товщиною стiнки 25 мм або бiльше i довжиною 50 мм або бiльше; або
1C107.a.3 3) блоки розмiром 120 х 120 х 50 мм або бiльше;
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 0C004.
1C107.b b) пiролiтичнi або армованi волокнами графiти, придатнi для використання у соплах ракет i в носових частинах космiчних апаратiв, що повертаються, придатнi для застосування в "ракетах", космiчних ракетах-носiях, визначених у позицiї 9A004, або метеорологiчних ракетах, визначених у позицiї 9A104;
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 0C004.
1C107.c c) керамiчнi композицiйнi матерiали (дiелектрична проникнiсть яких менше нiж 6 одиниць на будь-якiй частотi в дiапазонi вiд 100 МГц до 100 ГГц) для використання в обтiчниках антен у "ракетах", космiчних ракетах-носiях, визначених у позицiї 9A004, або метеорологiчних ракетах, визначених у позицiї 9A104;
1C107.d d) монолiтний механiчно оброблюваний необпечений керамiчний матерiал, армований карбiдом кремнiю, придатний для використання у носових обтiчниках, придатних для використання в "ракетах", космiчних ракетах-носiях, визначених у позицiї 9A004, або метеорологiчних ракетах, визначених у позицiї 9A104;
1C107.e e) керамiчнi композицiйнi матерiали, армованi карбiдом кремнiю, придатнi для використання в носових обтiчниках, спускних космiчних апаратах та стулках сопел, придатних для застосування в "ракетах", космiчних ракетах-носiях, визначених у позицiї 9A004, або метеорологiчних ракетах, визначених у позицiї 9A104;
1C107.f f) об'ємнi керамiчнi композицiйнi матерiали, придатнi для механiчної обробки, що складаються з матрицi з "надвисокотемпературної керамiки (UHTC)", що має температуру плавлення 3000° C, та армованої волокнами або нитками, придатними для компонентiв ракет (таких, як наконечники головних частин, головнi частини, переднi кромки, реактивнi лопатки, керiвнi поверхнi або вставки сопел ракетних двигунiв) у "ракетах" або атмосферних безпiлотних лiтальних апаратах, визначених у 9A012 або 9A112.a.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C107.f не пiдлягають контролю матерiали з "надвисокотемпературної керамiки (UHTC)" не у формi композиту.
  Технiчна примiтка.
  "Надвисокотемпературна керамiка (UHTC)" включає:
  1) диборiд титану (TiB2);
  2) диборiд цирконiю (ZrB2);
  3) диборiд нiобiю (NbB2);
  4) диборiд гафнiю (HfB2);
  5) диборiд танталу (TaB2);
  6) карбiд титану (TiC);
  7) карбiд цирконiю (ZrC);
  8) карбiд нiобiю (NbC);
  9) карбiд гафнiю (HfC);
  10) карбiд танталу (TaC).
1C111 Ракетне паливо та складовi для ракетного палива, крiм тих, що визначенi у позицiї 1C011, як наведено нижче:
1C111.a a) складовi для ракетного палива:
1C111.a.1 1) алюмiнiєвий порошок, крiм того, що визначений у Списку товарiв вiйськового призначення, у формi або сферичних або сфероїдних часток, розмiром менше нiж 200 мкм, та вмiстом алюмiнiю 97 % (за вагою) або бiльше, якщо щонайменше 10 % загальної ваги становлять частки розмiром менше нiж 63 мкм згiдно iз стандартом ISO 2591-1:1988 або його нацiональними еквiвалентами;
  Технiчна примiтка.
Розмiр частинок у 63 мкм (ISO R-565) вiдповiдає 250 меш (метод Тайлера) або 230 меш (стандарт Е-11 ASTM).
1C111.a.2 2) металевi порошки, крiм тих, що визначенi у Списку товарiв вiйськового призначення, а саме:
1C111.a.2.a a) металевi порошки з цирконiю, берилiю або магнiю або iз сплавiв цих металiв, якщо щонайменше 90 % загальної кiлькостi часток (за об'ємом або вагою) складається з часток розмiром менше нiж 60 мкм (визначається за допомогою таких методiв вимiрювання, як використання сита, лазерна дифракцiя або оптичне сканування), якi мають сферичну, дрiбнодисперсну, сфероїдальну, лускувату або мелену форму i складаються на 97 % за вагою або бiльше з будь-чого наведеного нижче:
1C111.a.2.a.1 1) цирконiю;
1C111.a.2.a.2 2) берилiю; або
1C111.a.2.a.3 3) магнiю;
  Технiчна примiтка.
Природний вмiст гафнiю в цирконiї зазвичай вiд 2 % до 7 % ураховується разом з цирконiєм.
1C111.a.2.b b) металевi порошки iз бору або iз сплавiв бору з вмiстом бору 85 % або вище за вагою, якщо щонайменше 90 % загальної кiлькостi часток (за об'ємом або вагою) складається з часток розмiром менше нiж 60 мкм (визначається за допомогою таких методiв вимiрювання, як використання сита, лазерна дифракцiя або оптичне сканування), якi мають сферичну, дрiбнодисперсну, сфероїдальну, лускувату або мелену форму;
  Примiтка.
Згiдно з позицiями 1C111.a.2.a та 1C111.a.2.b у разi багатомодального розподiлу часток (наприклад, сумiшi з рiзним розмiром зерна) контролю пiдлягають усi порошковi сумiш, в яких контролюється одна або бiльше мод.
1C111.a.3 3) окислювачi, придатнi для використання у рiдкопаливних ракетних двигунах, наведенi нижче:
1C111.a.3.a a) динiтротриоксид (CAS 10544-73-7);
1C111.a.3.b b) азотний дiоксид (CAS 10102-44-0)/динiтротетроксид (CAS 10544-72-6);
1C111.a.3.c c) динiтропентоксид; (CAS 10102-03-1);
1C111.a.3.d d) сумiшi оксидiв азоту (MON);
  Технiчна примiтка.
Сумiшi оксидiв азоту (MON) - це розчини оксиду азоту (NO) у тетроксидi дiазоту (дiоксидi азоту) (N2O4/NO2), що можуть використовуватися в ракетних системах. Iснує ряд сполук, що можуть позначатися як MONi або MONij, де i та j є цiлими числами, що показують вiдсотковий вмiст оксиду азоту в сумiшi (наприклад, MON 3 мiстить 3 % оксиду азоту, MON 25 - 25 % оксиду азоту. Верхньою межею є MON 40, 40 % за вагою).
1C111.a.3.e e) щодо iнгiбованої червоної димлячої азотної кислоти (IRFNA) див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C111.a.3.f f) щодо сполук, що мiстять у собi фтор та один або бiльше iнших галогенiв, кисень або азот див. Список товарiв вiйськового призначення та позицiю 1C238;
1C111.a.4 4) похiднi гiдразину, а саме:
  Особлива примiтка.
Див. також Список товарiв вiйськового призначення.
1C111.a.4.a a) триметилгiдразин (CAS 1741-01-1);
1C111.a.4.b b) тетраметилгiдразин (CAS 6415-12-9);
1C111.a.4.c c) N,N-дiалiлгiдразин (CAS 5164-11-4);
1C111.a.4.d d) алiлгiдразин (CAS 7422-78-8);
1C111.a.4.e e) етилендiгiдразин (CAS 6068-98-0);
1C111.a.4.f f) монометилгiдразиндiнiтрат;
1C111.a.4.g g) несиметричний диметiлгiдразиннiтрат;
1C111.a.4.h h) гiдразиназид (CAS 14546-44-2);
1C111.a.4.i i) 1,1-диметилгiдразиназид (CAS 227955-52-4), 1,2-диметилгiдразиназид (CAS 299177-50-7);
1C111.a.4.j j) гiдразиндинiтрат (CAS 13464-98-7);
1C111.a.4.k k) дiгiдразиндiiмiдооксалат (CAS 3457-37-2);
1C111.a.4.l l) 2-гiдроксiетилгiдразиннiтрат (HEHN);
1C111.a.4.m m) щодо гiдразинперхлорату див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C111.a.4.n n) гiдразиндiперхлорат (CAS 13812-39-0);
1C111.a.4.o o) метилгiдразиннiтрат (MHN) (CAS 29674-96-2);
1C111.a.4.p p) дiетилгiдразиннiтрат (DEHN);
1C111.a.4.q q) 3,6-дiгiдразинтетразин нiтрат (1,4-дiгiдразин нiтрат) (DHTN);
1C111.a.4.r r) гiдразинмононiтрат (CAS 13464-97-6);
1C111.a.5 5) матерiали з високою густиною енергiї, крiм тих, що визначенi у Списку товарiв вiйськового призначення, придатнi до використання у "ракетах" або безпiлотних лiтальних апаратах, визначених у позицiї 9A012 або 9A112.a;
1C111.a.5.a a) змiшане паливо, до складу якого входить як тверде, так i рiдке паливо, таке як бороводневе паливо з густиною енергiї на одиницю маси 40 х 106 Дж/кг або бiльше;
1C111.a.5.b b) iншi палива з високою густиною енергiї та паливнi добавки (наприклад, кубан, iоннi розчини, JP-10), якi мають енергетичну щiльнiсть на одиницю об'єму 37,5 х 109 Дж/м3 або бiльше, вимiряну за температури 20° C та тиску в одну атмосферу (101,325 кПа);
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C111.a.5.b контролю не пiдлягають очищенi викопнi палива i бiопалива, виробленi з рослинної сировини, у тому числi палива для двигунiв, сертифiкованих для використання у цивiльнiй авiацiї, якщо окремо не зазначено, що вони спецiально призначенi для "ракет" або безпiлотних лiтальних апаратiв, визначених у позицiї 9A012 або 9A112.a.
  Технiчна примiтка.
У позицiї 1C111.a.5 "ракета" означає закiнченi ракетнi системи та безпiлотнi лiтальнi апарати, здатнi досягати дальностi понад 300 км.
1C111.a.6 6) палива-замiнювачi гiдразину, а саме:
1C111.a.6.a a) 2-дiметiламiноетiлазiд (DMAZ) (CAS 86147-04-8);
1C111.b b) полiмернi речовини:
1C111.b.1 1) полiбутадiєн з карбоксильними кiнцевими групами (мiстить карбоксилкiнцевий полiбутадiєн) (CTPB);
1C111.b.2 2) полiбутадiєн з гiдроксильними кiнцевими групами (мiстить гiдроксилкiнцевий полiбутадiєн) (HTPB), крiм того, що визначений у Списку товарiв вiйськового призначення;
1C111.b.3 3) полiбутадiєнакрилова кислота (PBAA);
1C111.b.4 4) полiбутадiєннiтрилакрилова кислота (PBAN);
1C111.b.5 5) сополiмер полiтетрагiдрофурану i полiетиленгликолю (TPEG);
  Технiчна примiтка.
Сополiмер полiтетрагiдрофурану та полiетиленгликолю (TPEG) є продуктом блоксополiмеризацiї полi-1,4-бутандiола (CAS 110-63-4) та полiетиленгликолю (PEG) (CAS 25322-68-3).
1C111.b.6 6) нiтрат полiглицидiлу (PGN або полi-GLYN) (CAS 27814-48-8).
1C111.c c) iншi добавки та агенти для ракетного палива:
1C111.c.1 1) щодо карборанiв, декарборанiв, пентаборанiв та їх похiдних див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C111.c.2 2) динiтраттриетиленглiколь (TEGDN); (CAS 111-22-8);
1C111.c.3 3) 2-нiтродифенiламiн (CAS 119-75-5);
1C111.c.4 4) триметилолетантринiтрат (TMETN) (CAS 3032-55-1);
1C111.c.5 5) динiтратдiетиленглiколь (DEGDN); (CAS 693-21-0);
1C111.c.6 6) похiднi фероцену, наведенi нижче:
1C111.c.6.a a) щодо катоцену див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C111.c.6.b b) щодо етил-фероцену див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C111.c.6.c c) щодо пропiл-фероцену див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C111.c.6.d d) щодо N-бутилфероцену див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C111.c.6.e e) щодо пентил-фероцену (CAS 1274-00-6) див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C111.c.6.f f) щодо дициклопентил-фероцену див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C111.c.6.g g) щодо дициклогексил-фероцену див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C111.c.6.h h) щодо диетил-фероцену див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C111.c.6.i i) щодо дипропiл-фероцену див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C111.c.6.j j) щодо дибутил-фероцену див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C111.c.6.k k) щодо дигексил-фероцену див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C111.c.6.l l) щодо ацетил-фероцену (CAS 1271-55-2) /1,1'-диацетил-фероцену див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C111.c.6.m m) щодо фероценкарбонових кислот див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C111.c.6.n n)щодо бутацену див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C111.c.6.o o) iншi похiднi фероцену, придатнi для використання як модифiкатори швидкостi горiння ракетного палива, крiм тих, що визначенi у Списку товарiв вiйськового призначення;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C111.c.6.o контролю не пiдлягають похiднi фероцену, що мiстять ароматичну функцiональну групу з шiстьма атомами вуглецю, з'єднану з молекулою фероцену.
1C111.c.7 7) 4,5-дiазiдометiл-2-метил-1,2,3-триазол (iso-DAMTR), крiм того, що визначений у Списку товарiв вiйськового призначення;
1C111.d d) "гелеподiбнi ракетнi палива", крiм тих, що визначенi у Списку товарiв вiйськового призначення, спецiально призначенi для використання у "ракетах" або безпiлотних лiтальних апаратах, визначених у позицiї 9A012 або 9A112.a.
  Технiчнi примiтки.
  1. "Гелеподiбне ракетне паливо" - це пальне або окислювач, до складу яких входять такi гелеутворювачi, як силiкати, каолiн (глина), вуглець або будь-якi полiмернi гелеутворювачi.
  2. У позицiї 1C111.d "ракета" означає закiнченi ракетнi системи та безпiлотнi лiтальнi апарати, здатнi досягати дальностi понад 300 км.
  Примiтка.
Щодо ракетних палив та хiмiчних складових ракетних палив, не зазначених в позицiї 1C111, див. Список товарiв вiйськового призначення.
1C116 Мартенситностарiючi сталi, що можуть бути використанi в "ракетах" i мають усi такi характеристики:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 1C216.
1C116.a a) межу мiцностi при розтягуваннi, вимiряну при 293 К (20° C), що дорiвнює або перевищує:
1C116.a.1 1) 0,9 ГПа на стадiї вiдпаленого твердого розчину; або
1C116.a.2 2) 1,5 ГПа на стадiї дисперсiйного затвердiння; та
1C116.b b) будь-яку iз зазначених форм:
1C116.b.1 1) листiв, пластин чи труб з товщиною стiнки або пластини 5 мм або менше;
1C116.b.2 2) трубкоподiбнi форми з товщиною стiнки, що дорiвнює або менше 50 мм i мають внутрiшнiй дiаметр, що дорiвнює або бiльше 270 мм.
  Технiчнi примiтки.
  1. Мартенситностарiючi сталi - це сплави на основi залiза, якi:
  1) у загальному виглядi характеризуються високим вмiстом нiкелю, дуже низьким вмiстом вуглецю, а також використанням елементiв замiщення або преципiтатiв для змiцнення та дисперсного твердiння сплаву; та
  2) пройшли цикли термообробки з метою сприяння процесу мартенсiтної трансформацiї (стадiя аустенiзуючого вiдпалу) з подальшим твердiнням (стадiя дисперсного твердiння).
  2. У позицiї 1C116 "ракета" означає закiнченi ракетнi системи та безпiлотнi лiтальнi апарати, здатнi досягати дальностi понад 300 км.
1C117 Матерiали для виготовлення компонентiв "ракет", наведенi нижче:
1C117.a a) вольфрам i сплави у виглядi частинок iз вмiстом вольфраму 97 % за вагою або бiльше та розмiром частинок 50 х 10-6 м (50 мкм) або менше;
1C117.b b) молiбден i сплави у виглядi частинок iз вмiстом молiбдену 97 % за вагою або бiльше та розмiром частинок 50 х 10-6 м (50 мкм) або менше;
1C117.c c) матерiали у твердiй формi, що мiстять вольфрам i мають усi такi характеристики:
1C117.c.1 1) склад матерiалу є одним з таких:
1C117.c.1.a a) вольфрам i сплави, що мiстять 97 % за вагою або бiльше вольфраму;
1C117.c.1.b b) просочений мiддю вольфрам, що мiстить 80 % за вагою або бiльше вольфраму, або
1C117.c.1.c c) просочений срiблом вольфрам, що мiстить 80 % за вагою або бiльше вольфраму; та
1C117.c.2 2) придатнi до механiчного оброблення для виготовлення будь-якого з таких виробiв:
1C117.c.2.a a) цилiндри з дiаметром 120 мм або бiльше та довжиною 50 мм або бiльше;
1C117.c.2.b b) труби з внутрiшнiм дiаметром 65 мм або бiльше та товщиною стiнки 25 мм або бiльше i довжиною 50 мм або бiльше; або
1C117.c.2.c c) блоки з розмiрами 120 мм х 120 мм х 50 мм або бiльше.
  Технiчна примiтка.
У позицiї 1C117 "ракета" означає закiнченi ракетнi системи та безпiлотнi лiтальнi апарати, здатнi досягати дальностi понад 300 км.
1C118 Легована титаном дуплексна нержавiюча сталь (Ti-DSS), яка має усе з наведеного нижче:
1C118.a a) має усi наведенi нижче характеристики:
1C118.a.1 1) вмiст 17 - 23 % хрому за вагою та 4,5-7 % нiкелю за вагою;
1C118.a.2 2) вмiст титану бiльше нiж 0,1 % за вагою; та
1C118.a.3 3) феритно-аустенiтну мiкроструктуру (також вiдому як двофазна мiкроструктура), в якiй щонайменше 10 об'ємних вiдсоткiв є аустенiт (згiдно з ASTM E-1181-87 або його нацiональними еквiвалентами); та
1C118.b b) має будь-яку з наведених нижче форм:
1C118.b.1 1) зливкiв або болванок, якi мають розмiр 100 мм або бiльше в кожному вимiрi;
1C118.b.2 2) листiв завширшки 600 мм або бiльше та завтовшки 3 мм або менше; або
1C118.b.3 3) труб iз зовнiшнiм дiаметром 600 мм або бiльше i товщиною стiнки 3 мм або менше.
1C202 Сплави, крiм тих, що визначенi у позицiї 1C002.b.3 або 1C002.b.4, а саме:
1C202.a a) алюмiнiєвi сплави, що мають обидвi такi характеристики:
1C202.a.1 1) "здатнi мати" межу мiцностi при розтягуваннi 460 МПа або бiльше за температури 293 К (20° C); та
1C202.a.2 2) виготовленi у формi труб або цилiндричних твердих форм (включаючи поковки) iз зовнiшнiм дiаметром понад 75 мм;
1C202.b b) титановi сплави, що мають обидвi такi характеристики:
1C202.b.1 1) "здатнi мати" межу мiцностi при розтягуваннi 900 МПа або бiльше за температури 293 К (20° C); та
1C202.b.2 2) мають форму труб або цилiндричних твердих форм (включаючи поковки) iз зовнiшнiм дiаметром понад 75 мм;
  Технiчна примiтка.
Вираз "здатнi мати" стосовно сплавiв охоплює їх властивостi до або пiсля термiчної обробки.
1C210 "Волокнистi або ниткоподiбнi матерiали" або препреги, крiм тих, що визначенi у позицiї 1C010.a, 1C010.b або 1C010.e, а саме:
1C210.a a) вуглецевi чи арамiднi "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали", що мають будь-яку з таких характеристик:
1C210.a.1 1) "питомий модуль пружностi" 12,7 х 106 м або бiльше; або
1C210.a.2 2) "питому мiцнiсть при розтягуваннi" 23,5 х 104 м або бiльше;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C210.a контролю не пiдлягають арамiднi "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали", що мiстять 0,25 % за вагою або бiльше поверхневого модифiкатора волокон на основi складного ефiру;
1C210.b b) склянi "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали", що мають обидвi такi характеристики:
1C210.b.1 1) "питомий модуль пружностi" 3,18 х 106 м або бiльше; та
1C210.b.2 2) "питому мiцнiсть при розтягуваннi" 7,62 х 104 м або бiльше;
1C210.c c) просоченi термореактивною смолою безперервнi "пряжi", "ровiнги", "джгути" або "стрiчки" завширшки 1 м або менше (препреги), виготовленi з вуглецевих або скляних "волокнистих або ниткоподiбних матерiалiв", визначених у позицiї 1C210.a або 1C210.b.
  Технiчна примiтка.
Смола утворює матрицю композиту.
  Примiтка.
У позицiї 1C210 термiн "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали" обмежено до безперервних "моноволокон", "пряж", "ровiнгiв", "джгутiв" або "стрiчок".
1C216 Мартенситностарiюча сталь, крiм тiєї, що визначена в позицiї 1C116, "здатна мати" межу мiцностi при розтягуваннi 1950 МПа або бiльше за температури 293 K (20° C).
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C216 контролю не пiдлягають вироби, жоден лiнiйний розмiр яких не перевищує 75 мм.
  Технiчна примiтка.
Вираз "здатна мати" стосовно мартенситностарiючої сталi охоплює її властивостi до або пiсля термiчної обробки.
1C225 Бор, збагачений iзотопом бор-10 (10B) вiдносно вмiсту цього iзотопу у природному борi, а саме: елементарний бор, сполуки, сумiшi, що мiстять бор, вироби з них, вiдходи або металобрухт з будь-чого зазначеного вище.
  Примiтка.
У позицiї 1C225 сумiшi, що мiстять бор, включають матерiали, насиченi бором.
  Технiчна примiтка.
Вмiст iзотопу бор-10 у природному борi становить приблизно 18,5 % за вагою (20 атомних вiдсоткiв).
1C226 Вольфрам, карбiд вольфраму та сплави вольфраму, що мiстять понад 90 % вольфраму за вагою, крiм тих, що визначенi у позицiї 1C117, i мають обидвi наведенi нижче характеристики:
1C226.a a) форму пустотiлого симетричного цилiндра (включаючи сегменти цилiндра) з внутрiшнiм дiаметром в iнтервалi вiд 100 мм до 300 мм; та
1C226.b b) масу понад 20 кг.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C226 контролю не пiдлягають вироби, спецiально спроектованi як гирi або колiматори гамма-випромiнювання.
1C227 Кальцiй, що має обидвi такi характеристики:
1C227.a a) вмiст металевих домiшок, крiм магнiю, менше 1000 частин на млн. за вагою; та
1C227.b b) вмiст бору менше 10 частин на млн. за вагою.
1C228 Магнiй, що має усi такi характеристики:
1C228.a a) вмiст металевих домiшок, крiм кальцiю, менше 200 частин на млн. за вагою; та
1C228.b b) вмiст бору менше 10 частин на млн. за вагою.
1C229 Вiсмут, що має обидвi такi характеристики:
1C229.a a) чистоту 99,99 % або бiльше за вагою; та
1C229.b b) мiстить срiбла менше 10 частин на млн. за вагою.
1C230 Берилiй металевий, сплави, що мiстять бiльше 50 % берилiю за вагою, сполуки берилiю та вироби з них, вiдходи або брухт з будь-чого, зазначеного у цiй позицiї, крiм тих, що визначенi у Списку товарiв вiйськового призначення.
  Особлива примiтка.
Див. також Список товарiв вiйськового призначення.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C230 контролю не пiдлягають:
  a) металевi вiкна для рентгенiвських апаратiв або для пристроїв для каротажу свердловин;
  b) профiлi з оксиду берилiю у готовому виглядi або у виглядi напiвфабрикатiв, спецiально призначенi для електронних блокiв або як пiдкладки для електронних схем;
  c) берили (силiкат берилiю i алюмiнiю) у виглядi смарагдiв або аквамаринiв.
1C231 Гафнiй як метал, сплави та сполуки гафнiю, що мiстять понад 60 % гафнiю за вагою, вироби з них, вiдходи або металобрухт з будь-чого зазначеного у цiй позицiї.
1C232 Гелiй-3 (3He), сумiшi, якi мiстять гелiй-3, та вироби або прилади, якi мiстять будь-що згадане вище.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C232 контролю не пiдлягають вироби або прилади, якi мiстять менше 1 г гелiю-3.
1C233 Лiтiй, збагачений iзотопом лiтiй-6 (6Li) вiдносно вмiсту цього iзотопу в природному лiтiї, та вироби або пристрої, що мiстять збагачений лiтiй, а саме: елементарний лiтiй, сплави, сполуки, сумiшi, що мiстять лiтiй, вироби з них, вiдходи або металобрухт з будь-чого зазначеного у цiй позицiї.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C233 контролю не пiдлягають термолюмiнiсцентнi дозиметри.
  Технiчна примiтка.
Вмiст iзотопу лiтiй-6 у природному лiтiї становить приблизно 6,5 % за вагою (7,5 атомного вiдсотка).
1C234 Цирконiй iз вмiстом гафнiю менше 1 частини гафнiю до 500 частин цирконiю за вагою, а саме: у виглядi металу, сплавiв, що мiстять понад 50 % цирконiю за вагою, та сполуки i вироби з них, вiдходи та металобрухт з будь-чого зазначеного вище у цiй позицiї, крiм тих, що визначенi у позицiї 0A001.f.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C234 контролю не пiдлягає цирконiй у виглядi фольги завтовшки 0,10 мм або менше.
1C235 Тритiй, тритiєвi сполуки, сумiшi, що мiстять тритiй, у яких його частка у загальнiй кiлькостi атомiв водню перевищує 1 на 1000, та вироби або пристрої, що мiстять будь-що iз зазначеного у цiй позицiї.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C235 контролю не пiдлягають вироби або пристрої, що мiстять менше 1,48 х 103 ГБк (40 Кюрi) тритiю.
1C236 "Радiонуклiди", придатнi до виготовлення джерел нейтронiв на основi альфа-нейтронної реакцiї, крiм тих, що визначенi у позицiях 0C001 та 1C012.a, у таких формах:
1C236.a a) елементарна;
1C236.b b) сполуки iз сумарною альфа-активнiстю 37 ГБк/кг (1 Кюрi/кг) або бiльше;
1C236.c c) сумiшi iз сумарною альфа-активнiстю 37 ГБк/кг (1 Кюрi/кг) або бiльше;
1C236.d d) вироби або пристрої, що мiстять будь-що iз зазначеного у цiй позицiї.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C236 контролю не пiдлягають вироби або пристрої, що мiстять радiонуклiди з альфа-активнiстю менше 3,7 ГБк (100 мiлiкюрi).
  Технiчна примiтка.
У позицiї 1C236 пiд "радiонуклiдами" маються на увазi такi iзотопи:
  актинiй-225 (Ac-225);
  актинiй-227 (Ac-227);
  калiфорнiй-253 (Cf-253);
  кюрiй-240 (Cm-240);
  кюрiй-241 (Cm-241);
  кюрiй-242 (Cm-242);
  кюрiй-243 (Cm-243);
  кюрiй-244 (Cm-244);
  ейнштейнiй-253 (Es-253);
  ейнштейнiй-254 (Es-254);
  гадолiнiй-148 (Gd-148);
  плутонiй-236 (Pu-236);
  плутонiй-238 (Pu-238);
  полонiй-208 (Po-208);
  полонiй-209 (Po-209);
  полонiй-210 (Po-210);
  радiй-223 (Ra-223);
  торiй-227 (Th-227);
  торiй-228 (Th-228);
  уран-230 (U-230);
  уран-232 (U-232).
1C237 Радiй-226 (226Ra), сплави радiю-226, сполуки радiю-226, сумiшi, що мiстять радiй-226, вироби з них, а також продукти або пристрої, що мiстять будь-що iз зазначеного у цiй позицiї.
  Примiтка.
  Згiдно з позицiєю 1C237 контролю не пiдлягають:
  a) медичнi аплiкатори;
  b) вироби або прилади, якi мiстять не бiльше 0,37 ГБк (10 мiлiкюрi) радiю-226.
1C238 Трифторид хлору (ClF3).
1C239 Потужнi вибуховi речовини, крiм тих, що визначенi у Списку товарiв вiйськового призначення, або сумiшi, що мiстять понад 2 % за вагою таких речовин, з кристалiчною густиною бiльше 1,8 г/см3, якi мають швидкiсть детонацiї понад 8000 м/с.
1C240 Порошок нiкелю та пористий металевий нiкель, крiм тих, що визначенi в позицiї 0C005, а саме:
1C240.a a) порошок нiкелю, що має обидвi наведенi нижче характеристики:
1C240.a.1 1) чистота нiкелю 99 % за вагою або бiльше; та
1C240.a.2 2) середнiй розмiр частинок, вимiряний за стандартом ASTM B330, менше 10 мкм;
1C240.b b) пористий металевий нiкель, виготовлений з матерiалiв, визначених у позицiї 1C240.a.
  Примiтка.
  Згiдно з позицiєю 1C240 контролю не пiдлягають:
  a) волокнистi нiкелевi порошки;
  b) окремi листи пористого металевого нiкелю, що мають площу 1000 см2 на лист або менше.
  Технiчна примiтка.
Позицiя 1C240.b стосується пористого металу, виготовленого пресуванням i спiканням матерiалiв, зазначених у позицiї 1C240.a, для утворення металевого матерiалу з тонкими порами, внутрiшньо зв'язаними по всiй структурi.
1C241 Ренiй та сплави ренiю, якi мiстять ренiю 90 % або бiльше; а також сплави ренiю та вольфраму, якi мiстять 90 % або бiльше будь-якої комбiнацiї ренiю i вольфраму, крiм тих, що визначенi у позицiї 1C226, i мають обидвi такi характеристики:
1C241.a a) у формi порожнього симетричного цилiндра (включаючи сегменти цилiндра) з внутрiшнiм дiаметром вiд 100 до 300 мм; та
1C241.b b) масою бiльше 20 кг.
1C350 Хiмiкати, що можуть бути використанi як прекурсори для токсичних хiмiчних речовин, наведенi нижче, та "хiмiчнi сумiшi", що мiстять один або бiльше таких хiмiкатiв:
  Особлива примiтка.
Див. також Список товарiв вiйськового призначення та позицiю 1C450.
1C350.1 1) тiодиглiколь (CAS 111-48-8, A1);
1C350.2 2) хлорокис фосфору (CAS 10025-87-3, A2);
1C350.3 3) диметил метилфосфонат (CAS 756-79-6, A56);
1C350.4 4) щодо метил дифтор фосфонiл (CAS 676-99-3, A4) див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C350.5 5) метилфосфонiл дихлорид (CAS 676-97-1, A5);
1C350.6 6) диметилфосфiт (CAS 868-85-9, A6);
1C350.7 7) фосфор трихлорид (CAS 7719-12-2, A7);
1C350.8 8) триметилфосфiт (CAS 121-45-9, A8);
1C350.9 9) тiонiл хлорид (CAS 7719-09-7, A9);
1C350.10 10) 3-гiдрокси-1-метилпiперiдин (CAS 3554-74-3, A10);
1C350.11 11) 2-дiiзопропiламiноетилхлорид (CAS 96-79-7, A11);
1C350.12 12) 2-дiiзопропiламiноетантiол (CAS 5842-07-9, A12);
1C350.13 13) 3-хiнуклiдинол (CAS 1619-34-7, A13);
1C350.14 14) фторид калiю (CAS 7789-23-3, A14);
1C350.15 15) етиленхлоргiдрин: 2-хлоретанол (CAS 107-07-3, A15);
1C350.16 16) диметиламiн (CAS 124-40-3, A16);
1C350.17 17) дiетил етилфосфонат (CAS 78-38-6, A17);
1C350.18 18) дiетил-N,N-дiметиламiдофосфат (CAS 2404-03-7, A18);
1C350.19 19) дiетилфосфiт (CAS 762-04-9, A19);
1C350.20 20) диметиламiн гiдрохлорид (CAS 506-59-2, A20);
1C350.21 21) етилдихлорфосфонiт (CAS 1498-40-4, A21);
1C350.22 22) етилдихлорфосфонат (CAS 1066-50-8, A22);
1C350.23 23) щодо етилдифторфосфонат (CAS 753-98-0, A23) див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C350.24 24) фторид водню (CAS 7664-39-3, A24);
1C350.25 25) метилбензилат (CAS 76-89-1, A25);
1C350.26 26) метилдихлорфосфонiт (CAS 676-83-5, A26);
1C350.27 27) 2-дiiзопропiламiноетанол (CAS 96-80-0, A27);
1C350.28 28) пiнаколiловий спирт: (CAS 464-07-3, A28);
1C350.29 29) щодо О-етил-О-(2 дiiзопропiламiноетил) метилфосфонiт (CAS 57856-11-8, A29) див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C350.30 30) триетилфосфiт (CAS 122-52-1, A30);
1C350.31 31) трихлористий миш'як (арсен(III) хлорид) (CAS 7784-34-1, A31);
1C350.32 32) бензилова кислота (CAS 76-93-7, A32);
1C350.33 33) дiетил метилфосфонiт (CAS 15715-41-0, A33);
1C350.34 34) диметил етил фосфонат (CAS 6163-75-3, A34);
1C350.35 35) етилдифторфосфонiт (CAS 430-78-4, A35);
1C350.36 36) метилдифторфосфонiт (CAS 753-59-3, A36);
1C350.37 37) 3-хiнуклiдинон (CAS 3731-38-2, A37);
1C350.38 38) п'ятихлористий фосфор (CAS 10026-13-8, A38);
1C350.39 39) пiнаколiн (CAS 75-97-8, A39);
1C350.40 40) цiанiд калiю (CAS 151-50-8, A40);
1C350.41 41) бiфторид калiю (CAS 7789-29-9, A41);
1C350.42 42) бiфторид амонiю (CAS 1341-49-7, A42);
1C350.43 43) фторид натрiю (CAS 7681-49-4, A44);
1C350.44 44) бiфторид натрiю (CAS 1333-83-1, A43);
1C350.45 45) цiанiд натрiю (CAS 143-33-9, A45);
1C350.46 46) триетаноламiн (CAS 102-71-6, A46);
1C350.47 47) пентасульфiд фосфору (CAS 1314-80-3, A47);
1C350.48 48) дiiзопропiламiн (CAS 108-18-9, A48);
1C350.49 49) дiетиламiноетанол (CAS 100-37-8, A49);
1C350.50 50) сульфiд натрiю (CAS 1313-82-2, A50);
1C350.51 51) однохлориста сiрка (CAS 10025-67-9, A51);
1C350.52 52) двохлориста сiрка (CAS 10545-99-0, A52);
1C350.53 53) триетаноламiн гiдрохлорид (CAS 637-39-8, A53);
1C350.54 54) N,N-дiiзопропiл-(бета)-амiноетилхлорид хлоргiдрат (CAS 4261-68-1, A54);
1C350.55 55) метилфосфонова кислота (CAS 993-13-5, A55);
1C350.56 56) диетилметилфосфонат (CAS 683-08-9, A56);
1C350.57 57) дихлорид N,N-диметиламiнофосфорилу (CAS 677-43-0, A57);
1C350.58 58) фосфiт триiзопропiлу (CAS 116-17-6, A58);
1C350.59 59) етилдiетаноламiн (CAS 139-87-7, A59);
1C350.60 60) О,О-дiетил фосфоротiонат (CAS 2465-65-8, A60);
1C350.61 61) О,О-дiетил, фосфородитiонат (CAS 298-06-6, A61);
1C350.62 62) гексафторсилiкат натрiю (CAS 16893-85-9, A62);
1C350.63 63) дихлорид метилфосфонотiону (CAS 676-98-2, A63);
1C350.64 64) дiетиламiн (CAS 109-89-7).
  Примiтки.
  1. Згiдно з позицiєю 1C350 контролю не пiдлягають мiжнароднi передачi до "держав, якi не є учасницями Конвенцiї про заборону хiмiчної зброї", "хiмiчних сумiшей", що мiстять одну або бiльше хiмiчних речовин, визначених у позицiях 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 та .63, в яких жоден з окремо зазначених хiмiкатiв не становить бiльше 10 % сумiшi за вагою.
  2. Згiдно з позицiєю 1C350 контролю не пiдлягають мiжнароднi передачi до "держав - учасниць Конвенцiї про заборону хiмiчної зброї", "хiмiчних сумiшей", що мiстять одну або бiльше хiмiчних речовин, визначених у позицiях 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 та .63, в яких жоден з окремо зазначених хiмiкатiв не становить бiльше 30 % сумiшi за вагою.
  3. Згiдно з позицiєю 1C350 контролю не пiдлягають "хiмiчнi сумiшi", що мiстять одну або бiльше хiмiчних речовин, визначених у позицiях 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61, .62 та .64, в яких жоден з окремо зазначених хiмiкатiв не становить бiльше 30 % сумiшi за вагою.
  4. Згiдно з позицiєю 1C350 контролю не пiдлягають товари, iдентифiкованi як споживчi товари, упакованi для продажу в роздрiб для особистого користування, або упакованi для iндивiдуального використання.
1C351 Патогени i "токсини", небезпечнi для людей i тварин, а саме:
1C351.a a) природнi, удосконаленi або модифiкованi вiруси у формi iзольованих живих культур, а також матерiали, включаючи живi матерiали, iнфiкованi культурами, а саме:
1C351.a.1 1) вiрус африканської чуми коней (African horse sickness virus);
1C351.a.2 2) вiрус африканської чуми свиней (African swine fever virus);
1C351.a.3 3) вiрус Андес (Andes virus);
1C351.a.4 4) вiрус пташиного грипу та його пiдтипи, якi є:
1C351.a.4.a a) некласифiкованими; або
1C351.a.4.b b) визначеними у Додатку I (2) Директиви ЄС 2005/94/ЕС (OJ L 10, 14.01.2006, p.16) як високопатогеннi, а саме:
1C351.a.4.b.1 1) вiруси типу A з IIВП (iндекс iнтравенозної патогенностi) для шеститижневих курчат бiльше нiж 1,2; або
1C351.a.4.b.2 2) вiруси типу A, пiдтипу H5 або H7 з кодуючими геномними послiдовностями множинних основних амiнокислот у сайтi розщеплення молекули гемаглютинiну убiквiтин специфiчними протеазами хазяїна, подiбнi до iнших високопатогенних штамiв вiрусу пташиного грипу (HPAI);
1C351.a.5 5) вiрус блютангу (Bluetongue virus);
1C351.a.6 6) вiрус Чапаре (Chapare virus);
1C351.a.7 7) вiрус Чикунгунiя (Chikungunya virus);
1C351.a.8 8) вiрус Чокло (Choclo virus);
1C351.a.9 9) вiрус конго-кримської геморагiчної лихоманки (Crimean-Congo haemorrhagic fever virus);
1C351.a.10 10) вiрус тропiчної лихоманки Денге (Denge virus);
1C351.a.11 11) вiрус Добрава-Бєлград (Dobrava-Belgrade virus);
1C351.a.12 12) вiрус схiдно-американського енцефалiту коней (Eastern eguine encephalitis virus);
1C351.a.13 13) вiрус геморагiчної лихоманки Ебола (Ebola virus);
1C351.a.14 14) вiрус ящуру;
1C351.a.15 15) вiрус вiспи кiз;
1C351.a.16 16) вiрус пiвденно-американської геморагiчної лихоманки Гуанарiто (Guanarito virus);
1C351.a.17 17) вiрус геморагiчної лихоманки з нирковим синдромом Хантаан (Hantaan virus);
1C351.a.18 18) вiрус кiнського кору Хендра (Hendra virus);
1C351.a.19 19) вiрус герпесу (збудник хвороби Ауєскi) (Pseudorabies virus);
1C351.a.20 20) вiрус класичної чуми свиней (Hog cholera virus, Swine fever virus);
1C351.a.21 21) вiрус японського енцефалiту (Japanese encephalitis virus);
1C351.a.22 22) вiрус аргентинської геморагiчної лихоманки Джунiн (Junin virus);
1C351.a.23 23) вiрус хвороби К'ясанурського лiсу (Kyasanur forest disease virus);
1C351.a.24 24) вiрус Чорної лагуни (Laguna Negra virus);
1C351.a.25 25) вiрус геморагiчної гарячки Ласса (Lassa virus);
1C351.a.26 26) вiрус шотландського енцефалiту овець (Louping ill virus);
1C351.a.27 27) вiрус Луйо (Lujo virus);
1C351.a.28 28) збудник нодулярного дерматиту;
1C351.a.29 29) вiрус лiмфоцитарного хорiоменiнгiту (Lymphocytic choriomeningitis virus);
1C351.a.30 30) вiрус Мачупо болiвiйської геморагiчної лихоманки (Machupo virus);
1C351.a.31 31) вiрус Марбурга (Marburg virus);
1C351.a.32 32) вiрус вiспи мавп (Monkey pox virus);
1C351.a.33 33) вiрус енцефалiту долини Муррей (Murrey Valley encephalitis virus);
1C351.a.34 34) вiрус хвороби Ньюкасла (Avian avulavirus 1);
1C351.a.35 35) вiрус Нiпах (Nipah virus);
1C351.a.36 36) вiрус омської геморагiчної лихоманки (Omsk haemorrhagic fever virus);
1C351.a.37 37) вiрус Оропуч (Oropuche virus);
1C351.a.38 38) вiрус чуми дрiбних жуйних (Peste-des-petits-ruminants virus);
1C351.a.39 39) збудник ентеровiрусної везикулярної iнфекцiї свиней, серотип 9 (Swine vesicular disease virus);
1C351.a.40 40) вiрус Повассан (Powassan virus);
1C351.a.41 41) збудник сказу (Neuroryctes rabiei) та усi iншi представники роду Lissavirus;
1C351.a.42 42) вiрус лихоманки долини Рiфт (Rift Valley fever virus);
1C351.a.43 43) збудник чуми великої рогатої худоби (Rinderpest virus);
1C351.a.44 44) вiрус Росiо (Rocio virus);
1C351.a.45 45) вiрус Сабiа (Sabia virus);
1C351.a.46 46) вiрус Сеул (Seoul virus);
1C351.a.47 47) збудник вiспи овець (Capripoxvirus);
1C351.a.48 48) вiрус Сiн Номбре (Sin Nombre virus);
1C351.a.49 49) вiрус енцефалiту Сент-Луїс (St Louis encephalitis virus);
1C351.a.50 50) збудник хвороби Тешена (ензоотичного енцефаломiєлiту) свиней (Porcine teschovirus);
1C351.a.51 51) вiрус клiщового енцефалiту (вiрус весняно-лiтнього енцефалiту, далекосхiдний пiдтип, Tick-borne encephalitis virus);
1C351.a.52 52) вiрус натуральної вiспи (Variola virus);
1C351.a.53 53) вiрус венесуельського енцефалiту коней (Venezuelan equine encephalitis virus);
1C351.a.54 54) збудник везикулярного стоматиту (Vesicular stomatitis Indiana virus);
1C351.a.55 55) вiрус захiдного енцефалiту коней (Western equine encephalitis virus);
1C351.a.56 56) вiрус жовтої лихоманки (Yellow fever virus);
1C351.a.57 57) коронавiрус тяжкого гострого респiраторного синдрому (SARS coronavirus);
1C351.a.58 58) реконструйований вiрус iспанського грипу 1918 року;
1C351.b b) не використовується;
1C351.c c) природнi, удосконаленi або модифiкованi бактерiї у формi "iзольованих живих культур" або як матерiали, включаючи живi матерiали, навмисне зараженi або забрудненi такими культурами, а саме:
1C351.c.1 1) збудник сибiрської виразки (Bacillus anthracis);
1C351.c.2 2) збудник бруцельозу (спонтанного викидню) тварин i людини (Brucella abortus);
1C351.c.3 3) збудник мальтiйської лихоманки (Brucella melitensis);
1C351.c.4 4) збудник бруцельозу свиней (Brucella suis);
1C351.c.5 5) збудник сапу (Burkholderia mallei, Pseudomonas mallei);
1C351.c.6 6) збудник мелiоiдозу (Burkholderia Pseudomallei, Pseudomonas pseudomallei);
1C351.c.7 7) збудник орнiтозу (Chlamydophila psittaci, ранiше вiдома як Chlamydia psittaci);
1C351.c.8 8) збудник ботулiзму Clostridium argentinense (ранiше вiдомий як Clostridium botulinum, тип G) та його штами-продуценти ботулiнiчного нейротоксину;
1C351.c.9 9) збудник ботулiзму Clostridium baratii та його штами-продуценти ботулiнiчного нейротоксину;
1C351.c.10 10) збудник ботулiзму Clostridium botulinum;
1C351.c.11 11) збудник ботулiзму Clostridium butyricum та його штами-продуценти ботулiнiчного нейротоксину;
1C351.c.12 12) штами Clostridium perfringens, якi продукують епсiлон-токсини, збудники газової гангрени;
1C351.c.13 13) збудник Ку-лихоманки Coxiella burnetii;
1C351.c.14 14) збудник туляремiї Francisella tularensis;
1C351.c.15 15) збудник плевропневмонiї кiз та овець Mycoplasma capricolum пiдвид capripneumoniae (штам F38);
1C351.c.16 16) збудник контагiозної плевропневмонiї великої рогатої худоби Mycoplasma mycoides пiдвид mycoides SC (дрiбний);
1C351.c.17 17) збудник висипного тифу Rickettsia prowasecki;
1C351.c.18 18) збудник черевного тифу Salmonella typhi;
1C351.c.19 19) кишкова паличка Escherichia coli (STEC) серологiчних груп O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 та iнших серологiчних груп, що продукують токсин Шига;
  Технiчна примiтка.
  Кишкова паличка Escherichia coli (STEC), яка продукує токсин Шига, також вiдома як ентерогеморагiчна кишкова паличка E. coli (EHEC) або E. coli (VTEC), що продукує веротоксин.
1C351.c.20 20) збудник дизентерiї Shigella dysenteriae;
1C351.c.21 21) збудник холери Vibrio cholerae;
1C351.c.22 22) збудник чуми Yersinia pestis;
1C351.d d) "токсини" та "компоненти токсинiв", а саме:
1C351.d.1 1) ботулiнiчнi токсини;
1C351.d.2 2) альфа, бета-1, бета-2, епсiлон та йота токсини Clostridium perfringens;
1C351.d.3 3) конотоксин;
1C351.d.4 4) рицин;
1C351.d.5 5) сакситоксин;
1C351.d.6 6) токсин Шига;
1C351.d.7 7) ентеротоксини золотистого стафiлококу Staphylococcus aureus, альфа-гемолiзин, токсин синдрому токсичного шоку (ранiше вiдомий як стафiлококовий ентеротоксин F);
1C351.d.8 8) тетродотоксин;
1C351.d.9 9) веротоксин i шигаподiбнi токсини iнактиватори рибосом;
1C351.d.10 10) мiкроцистин (циангiнозин)
1C351.d.11 11) афлатоксин;
1C351.d.12 12) абрiн;
1C351.d.13 13) токсини холери;
1C351.d.14 14) дiацетоксiцирпеноловий токсин
1C351.d.15 15) токсин Т-2;
1C351.d.16 16) токсин НТ-2;
1C351.d.17 17) модецин;
1C351.d.18 18) волкенсин;
1C351.d.19 19) лектин 1 омели бiлої (вiскумiн);
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C351.d контролю не пiдлягають ботулiчнi токсини або конотоксини у виглядi продуктiв, якi вiдповiдають усiм таким умовам:
  1) є фармацевтичними препаратами, призначеними для використання в медицинi;
  2) розфасованi для розповсюдження як медичнi засоби;
  3) схваленi державними органами для продажу як медичнi товари.
1C351.e e) природнi, удосконаленi або модифiкованi гриби у формi "iзольованих живих культур" або як матерiали, у тому числi живi матерiали, навмисно зараженi або забрудненi такими культурами, а саме:
1C351.e.1 1) паразитичний грибок Coccidioides immitis, збудник кокцидiоiлозу;
1C351.e.2 2) паразитичний грибок Coccidioides posadasii, збудник кокцидiоiдомiкозу.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C351.d контролю не пiдлягають "вакцини" або "iмунотоксини".
1C352 Не використовується.
1C353 Генетичнi елементи та генетично модифiкованi органiзми, а саме:
1C353.a a) генетично модифiкованi органiзми або генетичнi елементи, якi мiстять послiдовностi нуклеїнових кислот, пов'язанi iз патогеннiстю мiкроорганiзмiв, визначених у позицiї 1C351.a, 1C351.c, 1C351.e або 1C354;
1C353.b b) генетично модифiкованi органiзми або генетичнi елементи, якi мiстять послiдовностi нуклеїнових кислот, що кодують будь-який з "токсинiв" або "компонентiв токсинiв", визначених у позицiї 1C351.d.
  Технiчнi примiтки.
  1. Генетично модифiкованi органiзми включають органiзми, в яких генетичний матерiал (послiдовностi нуклеїнових кислот) змiнено таким шляхом, який не зустрiчається у природi при схрещуваннi та/або природному мутагенезi, та охоплюють такi мiкроорганiзми, якi повнiстю або частково одержанi штучним шляхом.
  2. До генетичних елементiв належать, зокрема, хромосоми, геноми, плазмiди, транспозони та вектори як генетично модифiкованi, так i немодифiкованi, а також повнiстю або частково синтезованi хiмiчними методами.
  3. Вираз "послiдовностi нуклеїнових кислот, пов'язанi з патогеннiстю будь-яких мiкроорганiзмiв, визначених у позицiї 1C351.a, 1C351.c, 1C351.e або 1C354", означає будь-яку послiдовнiсть, специфiчну для вiдповiдного мiкроорганiзму, яка:
  a) сама по собi або через продукти, одержанi в результатi її транскрипцiї або трансляцiї, становить значну загрозу для здоров'я людини, тварин або рослин; або
  b) вiдома тим, що пiдсилює здатнiсть зазначеного мiкроорганiзму або будь-якого iншого органiзму, до якого вона може бути введена або iншим чином iнтегрована, завдати серйозної шкоди здоров'ю людини, тварин або рослин.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C353 контролю не пiдлягають послiдовностi нуклеїнових кислот, пов'язанi з патогеннiстю ентерогеморагiчної кишкової палички (enterohaemorrhagic Escherichia coli) серотипу О157, iнших веротоксин-продукуючих штамiв, вiдмiнних вiд тих, що кодують веротоксин або його компоненти.
1C354 Патогени, небезпечнi для рослин, а саме:
1C354.a a) природнi, удосконаленi або модифiкованi вiруси у формi "iзольованих живих культур" або як матерiали, у тому числi живi матерiали, навмисне зараженi або забрудненi культурами, а саме:
1C354.a.1 1) андiйський латентний тимовiрус картоплi;
1C354.a.2 2) вiроїд веретеноподiбностi бульб картоплi;
1C354.b b) природнi, удосконаленi або модифiкованi бактерiї у формi "iзольованих живих культур" або як матерiали, у тому числi живi матерiали, навмисне зараженi або забрудненi культурами, а саме:
1C354.b.1 1) збудник бактерiозу цукрової тростини Xanthomonas albilineans;
1C354.b.2 2) збудники бактерiального раку цитрусових Xanthomonas campestris pv. citri, в тому числi штами A, B, C, D, E або iнакше класифiкованi як Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia або Xanthomonas campestris pv. citrumelo;
1C354.b.3 3) збудник бактерiального опiку рису Xanthomonas pryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. pryzae);
1C354.b.4 4) збудник кiльцевої гнилi картоплi Clavibacter michiganensis, пiдвид sepedonicus (Corynebacterium michiganens subsp. sepedonicum або Corynebacterium sepedonicum);
1C354.b.5 5) збудник бурої бактерiальної гнилi Ralstonia solanacearum, раса 2 бiотип 3 (Pseudomonas solanacearum, раса 2 бiотип 3 або Burkholeria solanacearum, раса 2 бiотип 3);
1C354.c c) природнi, удосконаленi або модифiкованi гриби у формi "iзольованих живих культур" або як матерiали, у тому числi живi матерiали, навмисне зараженi або забрудненi культурами, а саме:
1C354.c.1 1) збудник антракнозу кавових дерев Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);
1C354.c.2 2) збудник гельмiнтоспорiозу рису Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
1C354.c.3 3) збудник грибкового опiку листя гевеї Microcyclus ulei (син. Dothidella ulei);
1C354.c.4 4) збудник стеблової iржi пшеницi Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis/Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii;
1C354.c.5 5) збудник жовтої iржi пшеницi Puccinia striiformis (син. Puccinia glumarum);
1C354.c.6 6) збудник пiрикуляриозу рису Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae).
1C354.c.7 7) збудник несправжньої борошнистої роси Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);
1C354.c.8 8) збудник несправжньої борошнистої роси пшеницi Sclerophthora rayssiae var. zeae
1C354.c.9 9) збудник раку картоплi Synchytrium endobioticium
1C354.c.10 10) збудник твердої головнi пшеницi Tilletia indica
1C354.c.11 11) збудник головнi картоплi Thecaphora solani
1C450 Токсичнi хiмiкати та прекурсори токсичних хiмiкатiв, а також "хiмiчнi сумiшi", що мiстять один або бiльше таких хiмiкатiв або прекурсорiв, а саме:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiї 1C350, 1C351.d та Список товарiв вiйськового призначення.
1C450.a a) токсичнi хiмiкати, а саме:
1C450.a.1 1) амiтон: O,O-дiетил-S-[2-дiетиламiноетил] тiолфосфат i (CAS 78-53-5) вiдповiднi алкiлованi та протонованi солi;
1C450.a.2 2) PFIB: 1,1,3,3,3-пентафтор-2-(трифторметил)-1-пропен (CAS 382-21-8);
1C450.a.3 3) щодо BZ: 3-хiнуклiдинiлбензилат (CAS 6581-06-2) див. Список товарiв вiйськового призначення;
1C450.a.4 4) фосген: дихлорангiдрид вугiльної кислоти (CAS 75-44-5);
1C450.a.5 5) хлорцiан (CAS 506-77-4);
1C450.a.6 6) цiанистий водень (CAS 74-90-8);
1C450.a.7 7) хлорпiкрин: трихлорнiтрометан (CAS 76-06-2);
  Примiтки.
  1. Згiдно з позицiєю 1C450 контролю не пiдлягають мiжнароднi передачi до "держав, якi не є учасницями Конвенцiї про заборону хiмiчної зброї", "хiмiчних сумiшей", що мiстять одну або бiльше хiмiчних речовин, визначених у позицiях 1C450.a.1 та a.2, в яких жоден з окремо зазначених хiмiкатiв не становить бiльше 1 % сумiшi за вагою.
  2. Згiдно з позицiєю 1C450 контролю не пiдлягають мiжнароднi передачi до "держав - учасниць Конвенцiї про заборону хiмiчної зброї", "хiмiчних сумiшей", що мiстять одну або бiльше хiмiчних речовин, визначених у позицiях 1C450.a.1 та a.2, в яких жоден з окремо зазначених хiмiкатiв не становить бiльше 30 % сумiшi за вагою.
  3. Згiдно з позицiєю 1C450 контролю не пiдлягають "хiмiчнi сумiшi", що мiстять одну або бiльше хiмiчних речовин, визначених у позицiях 1C450.a.1, a.5, a.6 та a.7, в яких жоден з окремо зазначених хiмiкатiв не становить бiльше 30 % сумiшi за вагою.
  4. Згiдно з позицiєю 1C450 контролю не пiдлягають товари, iдентифiкованi як споживчi товари, упакованi для продажу в роздрiб для особистого користування, або упакованi для iндивiдуального використання.
1C450.b b) речовини, якi можуть використовуватися для створення токсинiв, а саме:
1C450.b.1 1) хiмiкати, крiм тих, що визначенi у Списку товарiв вiйськового призначення або в позицiї 1C350, що мiстять атом фосфору, з яким пов'язана метилова, етилова, пропилова або iзопропилова група, але не iншi атоми вуглецю;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C450.b.1 контролю не пiдлягає фонофос: O-етил-S-фенiл(етил)дитiофосфонат (CAS 944-22-9);
1C450.b.2 2) N,N-дiалкiл [метил, етил, пропил або iзопропил] амiдодигалогенофосфати, крiм дихлорид
N,N-диметиламiнофосфорилу;
  Особлива примiтка.
Щодо дихлорид N,N-диметиламiнофосфорилу див. позицiю 1C350.57.
1C450.b.3 3) дiалкiл [метил, етил, пропил або iзопропил]-N,N-дiалкiл (метил, етил, пропил або iзопропил) амiдофосфати, крiм дiетил-N, N-диметиламiдофосфату, визначеного у позицiї 1C350;
1C450.b.4 4) 2-[N,N-дiалкiл (метил, етил, пропил або iзопропил) амiно] етилхлориди i вiдповiднi протонованi солi, крiм
N,N-дiiзопропiл-(2)-амiноетилхлориду або N,N-дiiзопропил-(2)-амiноетилхлоридгiдрохлориду, визначених в позицiї 1C350;
1C450.b.5 5) N,N-дiалкiл [метил, етил, пропил або iзопропил]-2-амiдоетаноли i вiдповiднi протонованi солi, крiм N,N-дiiзопропiл-2-амiноетанолу (CAS 96-80-0) та N,N-дiетиламiноетанолу (CAS 100-37-8), визначених у позицiї 1C350;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1C450.b.5 контролю не пiдлягають:
  a) N,N-диметиламiноетанол (CAS 108-01-0) i вiдповiднi протонованi солi;
  b) протонованi солi N,N-диетиламiноетанолу (CAS 100-37-8);
1C450.b.6 6) N,N-дiалкiл [метил, етил, пропил або iзопропил] амiноетан-2-тiоли i вiдповiднi протонованi солi, крiм N,N-дiiзопропiл-2-амiноетантiолу, визначеного в позицiї 1C350;
1C450.b.7 7) щодо етилдiетаноламiну (CAS 139-87-7) див. позицiю 1C350;
1C450.b.8 8) метилдiетаноламiн (CAS 105-59-9).
  Примiтки.
  1. Згiдно з позицiєю 1C450 контролю не пiдлягають мiжнароднi передачi до "держав, якi не є учасницями Конвенцiї про заборону хiмiчної зброї","хiмiчних сумiшей", що мiстять одну або бiльше хiмiчних речовин, визначених у позицiях 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 та .b.6, в яких жоден з окремо зазначених хiмiкатiв не становить бiльше 10 % сумiшi за вагою.
  2. Згiдно з позицiєю 1C450 контролю не пiдлягають мiжнароднi передачi до "держав - учасниць Конвенцiї про заборону хiмiчної зброї","хiмiчних сумiшей", що мiстять одну або бiльше хiмiчних речовин, визначених у позицiях 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 та .b.6, в яких жоден з окремо зазначених хiмiкатiв не становить бiльше 30 % сумiшi за вагою.
  3. Згiдно з позицiєю 1C450 контролю не пiдлягають "хiмiчнi сумiшi", що мiстять одну або бiльше хiмiчних речовин, визначених у позицiї 1C450.b.8, в яких жоден з окремо зазначених хiмiкатiв не становить бiльше 30 % сумiшi за вагою.
  4. Згiдно з позицiєю 1C450 контролю не пiдлягають товари, iдентифiкованi як споживчi товари, упакованi для продажу в роздрiб для особистого користування, або упакованi для iндивiдуального використання.
1C913 Матерiали, якi за своїми властивостями можуть бути використанi у терористичних цiлях:
  Примiтка.
Iмпорт (тимчасове ввезення) товарiв, наведених у позицiї 1C913, здiйснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю.
1C913.a a) промисловi вибуховi речовини та їх компоненти, у тому числi:
1C913.a.1 1) азиди металiв, а також вибуховi речовини або капсульнi композицiї, що мiстять азиди чи комплекси азидiв;
1C913.a.2 2) азотна кислота з концентрацiєю бiльше нiж 95 %;
1C913.a.3 3) гексанiтродифенiламiн;
1C913.a.4 4) дiетилдифенiлсечовина, диметилдифенiлсечовина, метилетилдифенiлсечовина (централiти);
1C913.a.5 5) дiоктилмалеат;
1C913.a.6 6) димний (чорний) порох;
1C913.a.7 7) динiтропропанол;
1C913.a.8 8) дифторамiн;
1C913.a.9 9) етилендiамiндинiтрат (EDDN);
1C913.a.10 10) етил-N,N-дифенiлсечовина (несиметрична етилдифенiлсечовина);
1C913.a.11 11) емульсiйнi вибуховi речовини, виготовленi з водних розчинiв нiтратiв лужних металiв, емульсованих у мiнеральних олiях;
1C913.a.12 12) мисливськi та iншi порохи, що мають сталу швидкiсть горiння понад 38 мм/с за нормальних умов (тиск 6,89 МПа, температура 294 K (21° C), включаючи нiтроцелюлознi порохи, в тому числi двоосновнi;
1C913.a.13 13) метил-N,N-дифенiлсечовина (несиметрична етилдифенiлсечовина);
1C913.a.14 14) нiтрат калiю;
1C913.a.15 15) нiтроглiцерин (або глiцеринтринiтрат, тринiтроглiцерин);
1C913.a.16 16) нiтрокрохмаль;
1C913.a.17 17) нiтроцелюлоза;
1C913.a.18 18) пентаеритриттетранiтрат (PETN);
1C913.a.19 19) пероксид водню з концентрацiєю бiльше нiж 85 %;
1C913.a.20 20) перхлорати та хлорати металiв (без амонiю);
1C913.a.21 21) пiкрат амонiю;
1C913.a.22 22) пiкрат калiю;
1C913.a.23 23) N-пiролiдинон; 1-метил-2-пiролiдинон;
1C913.a.24 24) N,N-дифенiлсечовина (несиметрична метилдифенiлсечовина);
1C913.a.25 25) стифнати металiв;
1C913.a.26 26) тетранiтронафталiн;
1C913.a.27 27) триетилалюмiнiй (ТЕА), триметилалюмiнiй (ТМА) та iншi пiрофорнi алкiловi та ариловi похiднi лiтiю, натрiю, магнiю, цинку i бору;
1C913.a.28 28) триетиленглiкольдинiтрат (TEGDN);
1C913.a.29 29) тринiтроанiзол;
1C913.a.30 30) тринiтроксилол;
1C913.a.31 31) тринiтронафталiн;
1C913.a.32 32) тринiтрофенол (пiкринова кислота);
1C913.a.33 33) 2,4,6-тринiтрорезорцин (стифнiнова кислота);
1C913.a.34 34) 2,4,6-тринiтротолуол (TNT);
1C913.a.35 35) 2-нiтродифенiламiн (2-NDPA);
1C913.a.36 36) 4-нiтродифенiламiн (4-NDPA);
1C913.a.37 37) хлортрифторид;
1C913.b b) токсичнi хiмiчнi речовини та сполуки, а саме:
1C913.b.1 1) акролеїн (альдегiд акрилової кислоти) (CAS 107-02-8);
1C913.b.2 2) арсин (миш'яковистий водень) (CAS 7784-42-1);
1C913.b.3 3) бромацетофенон (CAS 70-11-1);
1C913.b.4 4) бромацетон (CAS 598-31-2);
1C913.b.5 5) бромцiан (CAS 506-68-3);
1C913.b.6 6) бензилбромiд (CAS 100-39-0);
1C913.b.7 7) бензилйодид (CAS 620-05-3);
1C913.b.8 8) брометилетилкетон (CAS 816-40-0);
1C913.b.9 9) бутилтрифторсилан;
1C913.b.10 10) дигiдрофенарсазинхлорид (адамсит) (CAS 578-94-8);
1C913.b.11 11) дифенiлхлорарсин (CAS 712-48-1);
1C913.b.12 12) дифенiлцiанарсин;
1C913.b.13 13) етилбромацетат (CAS 105-36-2);
1C913.b.14 14) етилйодацетат (CAS 623-48-3);
1C913.b.15 15) йодацетон (CAS 3019-04-3);
1C913.b.16 16) ксилiлбромiд (CAS 89-92-9; 620-13-3; 104-81-4);
1C913.b.17 17) кротоновий альдегiд (CAS 123-73-9);
1C913.b.18 18) пропiлтрифторсилан;
1C913.b.19 19) трихлортриетиламiн (CAS 817-09-4);
1C913.b.20 20)трихлорметилхлорформiат (дифосген) (CAS 503-38-8);
1C913.b.21 21) хлор (CAS 7782-50-5);
1C913.b.22 22) хлорангiдрид метан сульфокислоти (CAS 124-63-0);
1C913.b.23 23) хлорангiдрид бензойної кислоти (CAS 98-88-4);
1C913.b.24 24) хлорангiдрид 2-фуранової кислоти (CAS 527-69-5);
1C913.b.25 25) хлорацетон (CAS 78-95-5);
1C913.b.26 26) хлорацетофенон (CAS 532-27-4);
1C913.b.27 27) фосфiн (фосфористий водень) (CAS 7803-51-2);
1C913.b.28 28) 2-бромбензилцiанiд (CAS 19472-74-3);
1C913.b.29 29) 3-бромбензилцiанiд (CAS 31938-07-5);
1C913.b.30 30) 4-бромбензилцiанiд (CAS 16532-79-9);
1C913.b.31 31) 8-метил-N-ванiлiн-6-ноненамiд (капсацин) (CAS 404-86-4);
1C913.c c) будь-якi окремi чи у складi iнших виробiв джерела iонiзуючого випромiнювання з перiодом напiврозпаду бiльше нiж п'ять рокiв, якi мають активнiсть бiльше нiж 3,7 х 1012 Бк.
  Примiтка.
Iмпорт (тимчасове ввезення) товарiв, наведених у позицiї 1C913.c, здiйснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю, для одержання якого iмпортер разом iз заявою подає Держекспортконтролю позитивний висновок Держатомрегулювання щодо дотримання iмпортером вимог, передбачених для ввезення заявлених товарiв на територiю України. Вiдповiднi вимоги визначаються Держатомрегулювання в установленому порядку.
1D Програмне забезпечення.
1D001 "Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання, визначеного у позицiях 1B001 - 1B003.
1D002 "Програмне забезпечення" для "розроблення" "композицiйних матерiалiв" або ламiнатiв з органiчною "матрицею", металевою "матрицею" або вуглецевою "матрицею".
1D003 "Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для забезпечення виконання обладнанням функцiй обладнання, визначеного у позицiї 1A004.c або 1A004.d.
1D101 "Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" товарiв, визначених у позицiї 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 або 1B119.
1D103 "Програмне забезпечення", спецiально призначене для аналiзу зменшення характеристик помiтностi об'єкта, таких як вiдбивна здатнiсть цiлi, характернi ознаки в ультрафiолетовому та iнфрачервоному дiапазонi випромiнювань та акустична сигнатура.
1D201 "Програмне забезпечення", спецiально призначене для використання в товарах, визначених у позицiї 1B201.
1D913 "Програмне забезпечення", спецiально призначене для розроблення, виробництва або використання промислових вибухових речовин та їх компонентiв, визначених у позицiї 1C913.a.
1E Технологiя, "послуги та роботи".
1E001 "Технологiя" вiдповiдно до загальної примiтки з технологiї для "розроблення" або "виробництва" обладнання або матерiалiв, визначених у позицiї 1A002-1A005, 1A006.b, 1A007, 1B або 1C.
  Особлива примiтка.
Iмпорт "технологiї" вiдповiдно до загальної примiтки з технологiї для "розроблення" або "виробництва" матерiалiв, що пiдлягають контролю згiдно з позицiєю 1C012, здiйснюється за дозволом Держекспортконтролю.
1E002 Iнша "технологiя", а саме:
1E002.a a) "технологiя" для "розроблення" або "виробництва" полiбензотiазолiв або полiбензоксазолiв;
1E002.b b) "технологiя" для "розроблення" або "виробництва" сполук фтореластомерiв, що мiстять принаймнi один мономер вiнiлового етеру;
1E002.c c) "технологiя" для проектування або "виробництва" наведених нижче керамiчних порошкiв або керамiчних матерiалiв, що не є "композицiйними":
1E002.c.1 1) керамiчнi порошки, що мають усi такi характеристики:
1E002.c.1.a a) мають будь-яку з таких композицiй:
1E002.c.1.a.1 1) простi або складнi оксиди цирконiю i складнi оксиди кремнiю або алюмiнiю;
1E002.c.1.a.2 2) простi нiтриди бору (у виглядi кристалiв кубiчної форми);
1E002.c.1.a.3 3) простi або складнi карбiди кремнiю або бору; або
1E002.c.1.a.4 4) простi або складнi нiтриди кремнiю;
1E002.c.1.b b) мають сумарний вмiст металевих домiшок (за винятком тих, якi вносяться навмисно), що вiдповiдає однiй з таких умов:
1E002.c.1.b.1 1) менше нiж 1000 частинок на мiльйон для простих оксидiв або карбiдiв; або
1E002.c.1.b.2 2) менше нiж 5000 частинок на мiльйон для складних сполук або простих нiтридiв; та
1E002.c.1.c c) є одним з таких матерiалiв:
1E002.c.1.c.1 1) дiоксидом цирконiю (CAS 1314-23-4) iз середнiм розмiром частинок 1 мкм або менше, разом з тим не бiльше нiж 10 % частинок мають розмiри бiльше нiж 5 мкм; або
1E002.c.1.c.2 2) iншими керамiчними порошками iз середнiм розмiром частинок 5 мкм або менше, разом з тим не бiльше нiж 10 % частинок мають розмiри бiльше нiж 10 мкм;
1E002.c.2 2) керамiчнi матерiали, що не є "композицiйними" i складаються з матерiалiв, визначених у позицiї 1E002.c.1;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1E002.c.1 контролю не пiдлягають "технологiї" для розробки або виробництва абразивних матерiалiв.
1E002.d d) не використовується;
1E002.e e) "технологiя" для монтажу, технiчного обслуговування або ремонту/вiдновлення матерiалiв, визначених у позицiї 1C001;
1E002.f f) "технологiя" для ремонту конструкцiй з "композицiйних матерiалiв", ламiнатiв або матерiалiв, визначених у позицiї 1A002 або 1C007.с;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 1E002.f контролю не пiдлягає "технологiя" ремонту конструкцiй "цивiльних повiтряних суден" з використанням вуглецевих "волокнистих або ниткоподiбних матерiалiв" та епоксидних смол, що мiститься в керiвництвах виробникiв "лiтальних апаратiв".
1E002.g g) "бiблiотеки", спецiально призначенi або модифiкованi для забезпечення виконання функцiй обладнання, зазначеного в позицiї 1A004.c або 1A004.d.
1E101 "Технологiя" вiдповiдно до загальної примiтки з технологiї для "використання" товарiв, зазначених у позицiї 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 - 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 - 1C118, 1D101 або 1D103.
1E102 "Технологiя" вiдповiдно до загальної примiтки з технологiї для "розроблення" "програмного забезпечення", зазначеного в позицiї 1D001, 1D101 або 1D103.
1E103 "Технологiя" для регулювання температури, тиску та складу атмосфери в автоклавах або гiдроклавах пiд час "виробництва" "композицiйних матерiалiв" або частково оброблених "композицiйних матерiалiв".
1E104 "Технологiя", пов'язана з "виготовленням" матерiалiв методом пiролiтичного газофазного осадження, при цьому матерiали формуються в матрицi, оправцi або на iншiй пiдкладцi з газоподiбного прекурсору, який мiстить речовини, що розкладаються в дiапазонi температури вiд 1573 K (1300° C) до 3173 K (2900° C) при тиску вiд 130 Па до 20 кПа.
  Примiтка.
Позицiя 1E104 включає технологiю, що стосується складу газоподiбних прекурсорiв, витрат газу, а також графiка контролю та параметрiв виробничого процесу.
1E201 "Технологiя" вiдповiдно до загальної примiтки з технологiї для "використання" товарiв, зазначених в позицiї 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 - 1A227, 1B201, 1B225 - 1B233, 1C002.b.3 або 1C002.b.4, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 - 1C240 або 1D201.
1E202 "Технологiя" вiдповiдно до загальної примiтки з технологiї для "розроблення" або "виробництва" товарiв, зазначених у позицiї 1A007, 1A202 або 1A225 - 1A227.
1E203 "Технологiя" вiдповiдно до загальної примiтки з технологiї для "розроблення" "програмного забезпечення", зазначеного в позицiї 1D201.
1E901 "Послуги та роботи" (вiдповiдно до пункту 5 загальних примiток до цього Списку) стосовно товарiв, зазначених у позицiї 1A, 1B, 1C, 1D або 1E.

Роздiл 1. Спецiальнi матерiали та пов'язане з ними обладнання

Додаток до позицiї 1A008 роздiлу 1

Список вибухових речовин

     1) амiнодинiтробензофуроксан (ADNBF) або 7-амiно-4,6-динiтробензофуразан-1-оксид (CAS 97096-78-1);

     2) цис-бiс (5-нiтротетразолато) тетраамiн-кобальт (III) перхлорат (BNCP) (CAS 117412-28-9);

     3) дiамiнодинiтробензофуроксан або 5,7-дiамiно-4,6-динiтробензофуразан-1-оксид (CL-14) (CAS 117907-74-1);

     4) гексанiтрогексаазаiзовюрцитан (CAS 135285-90-4) (CL-20 або HNIW); клатрати CL-20;

     5) 2-(5-цiанотетразолато) пентаамiн-кобальт (III) перхлорат (CP) (CAS 70247-32-4);

     6) 1,1-дiамiно-2,2-дiнiтроетилен, FOX7 (DADE) (CAS 145250-81-3);

     7) дiамiнотринiтробензол (DATB) (CAS 1630-08-6);

     8) 1,4-динiтродифуразанопiперазин (DDFP);

     9) 2,6-дiамiно-3,5-динiтропiразин-1-оксид, PZO (DDPO) (CAS 194486-77-6);

     10) 3,3'-дiамiно-2,2',4,4',6,6'-гексанiтродифенiл або дипiкрамiд (DIPAM) (CAS 17215-44-0);

     11) динiтроглiколурил (DNGU, DINGU) (CAS 55510-04-8);

     12) фуразани:

     a) дiамiноазоксифуразан (DAAOF);

     b) дiамiноазофуразан (DAAzF) (CAS 78644-90-3);

     13) октоген (HMX) та його похiднi:

     a) циклотетраметилентетранiтрамiн (CAS 2691-41-0) (HMX); октагiдро-1,3,5,7-тетранiтро-1,3,5,7-тетразин, 1,3,5,7-тетранiтро-1,3,5,7-тетразациклооктан (октоген);

     b) дифторамiнованi аналоги HMX;

     c) 2,4,6,8-тетранiтро-2,4,6,8-тетраазабiцикло-[3,3,0]-октанон-3, тетранiтросемиглiколурил або кетобiциклiчний НМХ (K-55) CAS 130256-72-3);

     14) гексанiтроадамантан (HNAD) CAS 143850-71-9);

     15) гексанiтростильбен (HNS) CAS 20062-22-0);

     16) iмiдазоли:

     a) октагiдро-2,5-бiс (нiтроамiно) iмiдазо [4,5-d] iмiдазол (BNNII);

     b) 2,4-динiтроiмiдазол (DNI) (CAS 5213-49-0);

     c) 1-фторо-2,4-динiтроiмiдазол (FDIA);

     d) N-(2-нiтротриазол)-2,4- динiтроiмiдазол (NTDNIA);

     e) 1-пiкрил-2,4,5-тринiтроiмiдазол PTIA);

     17) 1-(2 нiтротриазол)-2- динiтрометиленгiдразин (NTNMH);

     18) 3-нiтро-1,2,4-триазол-5-он (NTO або (ONTA) (CAS 932-64-9);

     19) полiнiтрокубани з бiльш як чотирма нiтрогрупами;

     20) 2,6-бiс (пiкриламiно)-3,5-динiтропiридин (PYX) (CAS 38082-89-2);

     21) циклотриметилентринiтрамiн (RDX) та його похiднi:

     a) циклотриметилентринiтрамiн (RDX) циклонiт; T4; гексагiдро-1,3,5-тринiтро-1,3,5-триазин; 1,3,5-тринiтро-1,3,5-триазациклогексан (гексоген) (CAS 121-82-4);

     b) 2,4,6-тринiтро-2,4,6- триазациклогексанон (K-6 або кето-RDX) (CAS 115029-35-1);

     22) триамiногуанiдиннiтрат (TAGN) (CAS 4000-16-2);

     23) триамiнотринiтробензол (TATB) (CAS 3058-38-6);

     24) 3,3,7,7-тетрабiс(дифторамiн)октагiдро-1,5-динiтро-1,5-дiазоцин (TEDDZ)

     25) тетразоли:

     a) нiтротриазоламiнотетразол NTAT);

     b) 1-N-(2-нiтротриазоло)-4- нiтротетразол (NTNT);

     26) тринiтрофенiлметилнiтрамiн (тетрил)(CAS 479-45-8);

     27) 1,4,5,8-тетранiтро-1,4,5,8-тетраазадекалiн (TNAD) (CAS 135877-16-6);

     28) 1,1,3-тринiтроазетидин (TNAZ) (CAS 97645-24-4);

     29) тетранiтроглiколурил (TNGU, SORGUYL) (CAS 55510-03-7);

     30) 1,4,5,8-тетранiтро-пирiдазино [4,5-d] пирiдазин (TNP) (CAS 229176-04-9);

     31) триазини:

     a) 2-оксi-4,6-дiнiтроамiно-s-триазин (DNAM) (CAS 19899-80-0);

     b) 2-нiтроiмiно-5-нiтро-гексагiдро-1,3,5-триазин (NNHT) (CAS 130400-13-4);

     32) триазоли:

     a) 5-азидо-2-нiтротриазол;

     b) 4-амiно-3,5-дигiдрозино-1,2,4-триазолдинiтрамiд (ADHTDN) (CAS 1614-08-0);

     c) 1-амiно-3,5-динiтро-1,2,4-триазол (ADNT);

     d) [бiс-динiтротриазол]амiн (BDNTA);

     e) 3,3'-динiтро-5,5-бiс-1,2,4-триазол (DBT) (CAS 30003-46-4);

     f) динiтробiстриазол (DNBT) (CAS 70890-46-9);

     g) не використовується;

     h) 1-N-(2-нiтротриазол) 3,5-динiтротриазол (NTDNT);

     i) 1-пiкрил-3,5-динiтротриазол (PDNT);

     j) тетранiтробензотриазолобензотриазол (TACOT) (CAS 25243-36-1);

     33) не зазначенi у цьому списку вибуховi речовини iз швидкiстю детонацiї понад 8700 м/с при максимальнiй щiльностi або детонацiйному тиску понад 34 ГПа 340 кбар);

     34) не використовується;

     35) нiтроцелюлоза (що мiстить бiльше нiж 12,5 % азоту);

     36) нiтроглiколь;

     37) пентаеритриттетранiтрат (PETN);

     38) пiкрилхлорид;

     39) 2,4,6-тринiтротолуол (TNT);

     40) нiтроглiцерин (NG);

     41) триперекис триацетона (TATP);

     42) нiтрат гуанiдина;

     43) нiтрогуанiдин (NQ) (CAS 556-88-7);

     44) 2,4-динiтроанiзол (DNAN) (CAS 119-27-7);

     45) 4,10-динiтро-2,6,8,12-тетраоксид-4,10-диазаiсовуртзiтан (TEX);

     46) гуанiлсечовина динiтрамiд (GUDN, FOX-12) (CAS 217464-38-5);

     47) тетразини, а саме:

     a) бiс(2,2,2-тринiтроетил)-3,6-диамiнотетразин (BTAT);

     b) 3,6-диамiно-1,2,4,5-тетразин-1,4-диоксид (LAX-112);

     48) енергетичнi iоннi матерiали, дiапазон плавлення яких становить вiд 343 К (70° C) до 373 К (100° C), iз швидкiстю детонацiї понад 6800 м/с або детонацiйним тиском понад 18 ГПа (180 кбар);

     49) бiс(2,2,2-тринiтроетил)-нiтрамiн (BTNEN) (CAS 19836-28-3);

     50) 5,6-(3',4'-фуразано)-1,2,3,4-тетразин-1,3-диоксид (FTDO).

Роздiл 2. Оброблення матерiалiв

Номер позицiї Найменування та опис товарiв
2A Системи, обладнання i компоненти.
  Особлива примiтка.
Щодо малошумних пiдшипникiв див. Список товарiв вiйськового призначення.
2A001 Антифрикцiйнi пiдшипники, системи пiдшипникiв та їх компоненти, а саме:
  Особлива примiтка.
Див. також 2A101.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2A001 контролю не пiдлягають кульковi пiдшипники з допусками, встановленими виробниками вiдповiдно до мiжнародного стандарту ISO 3290 за класом 5 або нижче.
2A001.a a) кульковi та нерознiмнi роликовi пiдшипники, якi мають усi допуски, зазначенi виробником, вiдповiдно до мiжнародного стандарту ISO 492, за 4 класом точностi (або нацiональними еквiвалентами), або краще, в яких як "кiльця", так i "тiла кочення" виготовленi з монелю або берилiю;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2A001.a контролю не пiдлягають конiчнi роликовi пiдшипники.
  Технiчнi примiтки.
  1. "Кiльце" - це кiльцева частина радiального пiдшипника кочення, що мiстить одну або бiльше дорiжку кочення (ISO 5593:1997).
  2. "Елемент кочення" - це кулька або ролик, який котиться мiж дорiжками кочення (ISO 5593:1997).
2A001.b b) не використовується;
2A001.c c) активнi магнiтнi пiдшипниковi системи, в яких використовується будь-що з наведеного нижче:
2A001.c.1 1) матерiали з магнiтною iндукцiєю 2,0 Тл або бiльше i межею плинностi понад 414 МПа;
2A001.c.2 2) повнiстю електромагнiтнi тривимiрнi з унiполярним високочастотним пiдмагнiчуванням приводи; або
2A001.c.3 3) високотемпературнi (450 K (177° C) i вище) позицiйнi датчики.
2A101 Радiальнi кульковi пiдшипники, крiм тих, що визначенi у позицiї 2A001, усi допуски яких вiдповiдають класу точностi 2 мiжнародного стандарту ISO 492 (або класу точностi ABEC-9 стандарту ANSI/ABMA Std 20, або еквiвалентному класу iнших нацiональних стандартiв) або краще, i якi мають усi такi характеристики:
2A101.a a) внутрiшнiй дiаметр отвору пiдшипника вiд 12 мм до 50 мм;
2A101.b b) зовнiшнiй дiаметр зовнiшнього кiльця пiдшипника вiд 25 мм до 100 мм; та
2A101.c c) ширину вiд 10 мм до 20 мм.
2A225 Тиглi, виготовленi з матерiалiв, стiйких до впливу рiдких актинiдних металiв, а саме:
2A225.a a) тиглi, що мають обидвi такi характеристики:
2A225.a.1 1) об'єм вiд 150 см3 до 8000 см3; та
2A225.a.2 2) виготовленi з будь-якого наведеного нижче матерiалу, який має загальний рiвень забруднення 2 % за вагою або менше, або мають покриття з таких матерiалiв:
2A225.a.2.a a) фторид кальцiю (CaF2);
2A225.a.2.b b) цирконат кальцiю (метацирконат) (CaZrO3);
2A225.a.2.c c) сульфiд церiю (Ce2S3);
2A225.a.2.d d) оксид ербiю (Er2O3);
2A225.a.2.e e) оксид гафнiю (HfO2);
2A225.a.2.f f) оксид магнiю (MgO);
2A225.a.2.g g) азотований сплав нiобiю, титану та вольфраму (приблизно 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);
2A225.a.2.h h) оксид iтрiю (Y2O3); або
2A225.a.2.i i) оксид цирконiю (ZrO2);
2A225.b b) тиглi, що мають обидвi такi характеристики:
2A225.b.1 1) об'єм вiд 50 см3 до 2000 см3; та
2A225.b.2 2) виготовленi з танталу, що має чистоту 99,9 % за вагою або вище, або облицьованi ним;
2A225.c c) тиглi, що мають усi такi характеристики:
2A225.c.1 1) об'єм вiд 50 см3 до 2000 см3;
2A225.c.2 2) виготовленi з танталу, що має чистоту 98 % за вагою або вище, або облицьованi ним; та
2A225.c.3 3) мають покриття з карбiду, нiтриду або бориду танталу, або будь-якої їх комбiнацiї.
2A226 Клапани, що мають усi такi характеристики:
2A226.a a) "номiнальний розмiр" (умовний прохiд) 5 мм або бiльше;
2A226.b b) мають сильфонне ущiльнення; та
2A226.c c) повнiстю виготовленi з алюмiнiю, сплаву алюмiнiю, нiкелю або сплаву нiкелю, що мiстить бiльше 60 % нiкелю за вагою, або захищенi покриттям з таких матерiалiв.
  Технiчна примiтка.
Для клапанiв з рiзними вхiдним та вихiдним дiаметрами "номiнальний розмiр" (умовний прохiд), зазначений у позицiї 2A226, вiдповiдає найменшому дiаметру.
2B Обладнання для випробування, контролю та виробництва.
  Технiчнi примiтки.
  1. Вториннi (додатковi) паралельнi осi для контурного оброблення (наприклад, вiсь W на горизонтально-розточувальних верстатах або вторинна вiсь обертання, центрова лiнiя якої паралельна головнiй осi обертання) не зараховуються до загальної кiлькостi контурних осей. Осi обертання не обов'язково передбачають поворот на кут бiльш як 360°. Вiсь обертання може мати привiд лiнiйного перемiщення (наприклад, гвинтом або зубчастою шестiрнею).
  2. Для цiлей позицiї 2B кiлькiсть осей, якi можуть бути одночасно скоординованi для "контурного керування", означає кiлькiсть осей, уздовж або навколо яких пiд час оброблення заготовки здiйснюється одночасний та взаємозв'язаний вiдносний рух заготовки та iнструменту. Така кiлькiсть не включає будь-якi додатковi осi, вздовж або навколо яких здiйснюється iнший вiдносний рух у верстатi, такi як:
  a) осi систем правки шлiфувального круга у шлiфувальних верстатах;
  b) паралельнi осi обертання, призначенi для крiплення окремих заготовок;
  c) колiнеарнi осi обертання, призначенi для манiпулювання тiєю ж заготовкою шляхом утримання її в патронi з рiзних бокiв.
  3. Номенклатура осi визначається вiдповiдно до мiжнародного стандарту ISO 841:2001 "Промисловi автоматизованi системи та комплексування - числове керування верстатами - номенклатура координатних осей i рiзновидiв руху".
  4. Для цiлей позицiй з 2B001 по 2B009.a "шпиндель, що нахиляється" розглядається як вiсь обертання.
  5. "Заявлена "повторюванiсть однонаправленого позицiонування" може бути використана для всiх верстатiв кожної моделi як альтернатива випробуванням окремих верстатiв, i визначається, як зазначено нижче:
  a) виберiть п'ять верстатiв моделi, що повинна бути оцiнена;
  b) проведiть вимiрювання повторюваностi позицiонування по лiнiйних осях (R­, RЇ) вiдповiдно до мiжнародного стандарту ISO 230-2:2014 i зробiть оцiнку "повторюваностi однонаправленого позицiонування" для кожної осi кожного з п'яти верстатiв;
  c) визначте середньоарифметичнi значення "повторюваностi однонаправленого позицiонування" для усiх осей для всiх п'яти верстатiв разом. Цi середньоарифметичнi значення "повторюваностi однонаправленого позицiонування" (UPR) i будуть заявленими величинами для кожної осi моделi (UPRx, UPRy,...);
  d) оскiльки в роздiлi 2 цього Списку зроблено посилання на кожну лiнiйну вiсь, повинно бути стiльки "заявлених "повторюваностей однонаправленого позицiонування", скiльки є лiнiйних осей;
  e) якщо будь-яка з осей моделi верстата, що не пiдлягає контролю згiдно з позицiями 2B001.a - 2B001.c, має "заявлену "повторюванiсть однонаправленого позицiонування", що дорiвнює або менше, нiж зазначена "повторюванiсть однонаправленого позицiонування" кожної моделi верстату плюс 0,7 мкм, то виробник кожнi вiсiмнадцять мiсяцiв повинен заново пiдтверджувати величину точностi.
  6. Для цiлей позицiй 2B001.a - 2B001.c похибка вимiрювання "повторюваностi однонаправленого позицiонування" верстатiв, визначена у Мiжнародному стандартi ISO 230-2:2014 або еквiвалентних нацiональних стандартах, не повинна враховуватись.
  7. Для цiлей позицiй 2B001.a - 2B001.c вимiрювання параметрiв осей повинно здiйснюватися вiдповiдно до процедур випробувань, викладених у пунктi 5.3.2. Мiжнародного стандарту ISO 230-2:2014. Випробування для осей завдовжки бiльше 2 м необхiдно проводити на вiдрiзках завдовжки 2 м. Осi завдовжки бiльше 4 м потребують кiлькох випробувань (наприклад, двох випробувань для осей, довжина яких становить вiд 4 м до 8 м включно; трьох випробувань для осей, довжина яких становить вiд 8 м до 12 м включно), якi проводяться на вiдрiзках завдовжки 2 м, рiвномiрно розподiлених за довжиною осi. Випробувальнi вiдрiзки розташованi на однаковiй вiдстанi вздовж усiєї довжини осi таким чином, що будь-яка надлишкова довжина рiвномiрно розподiляється до, помiж та пiсля випробувальних вiдрiзкiв. До протоколу заносять найменше значення "повторюваностi однонаправленого позицiонування" серед усiх значень, вимiряних для всiх випробувальних вiдрiзкiв.
2B001 Верстати та будь-якi їх комбiнацiї для видалення (або рiзання) металiв, керамiки i "композицiйних матерiалiв", якi вiдповiдно до технiчних специфiкацiй виробника можуть бути оснащенi електронними пристроями "числового програмного керування", а саме:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 2B201.
  Примiтки.
  1. Згiдно з позицiєю 2B001 контролю не пiдлягають верстати спецiального призначення, застосування яких обмежено виготовленням зубчастих колiс. Щодо таких верстатiв див. позицiю 2B003.
  2. Згiдно з позицiєю 2B001 контролю не пiдлягають верстати спецiального призначення, застосування яких обмежено виготовленням будь-чого з наведеного нижче:
  a) колiнчастi вали або кулачковi вали;
  b) рiзальнi iнструменти або рiзцi;
  c) черв'яки екструдерiв;
  d) гравiйованi або огранованi частини ювелiрних виробiв; або
  e) зубнi протези.
  3. Верстати, що мають щонайменше двi з трьох функцiональних можливостей, - токарна обробка, фрезерування або шлiфування (наприклад, токарний верстат з функцiєю фрезерування), повиннi оцiнюватися за кожною застосовною позицiєю 2B001.a, 2B001.b або 2B001.c вiдповiдно.
  Особлива примiтка.
Щодо верстатiв, якi використовуються для фiнiшного оброблення оптичних поверхонь, див. позицiю 2B002.
2B001.a a) токарнi верстати, що мають двi або бiльше осi, якi можуть бути одночасно скоординованi для "контурного керування", та будь-яку з таких характеристик:
2B001.a.1 1) "повторюванiсть однонаправленого позицiонування" дорiвнює або менше (краще) нiж 0,9 мкм вздовж однiєї або бiльше лiнiйних осей при ходi вiдповiдних осей менше нiж 1 м; або
2B001.a.2 2) "повторюванiсть однонаправленого позицiонування" дорiвнює або менше (краще) нiж 1,1 мкм вздовж однiєї або бiльше лiнiйних осей при ходi вiдповiдних осей 1 м або бiльше;
  Примiтки.
  1. Згiдно з позицiєю 2B001.a контролю не пiдлягають токарнi верстати, спецiально призначенi для виробництва контактних лiнз, що мають усi такi характеристики:
  a) пристрiй керування верстатом, обмежений використанням офтальмологiчного програмного забезпечення для введення даних для програм оброблення деталей, та
  b) вiдсутнi вакуумнi затискнi патрони.
  2. Згiдно з позицiєю 2B001.a контролю не пiдлягають верстати (Swissturn), призначенi лише для поздовжньої обробки пруткових заготовок, якщо максимальний дiаметр прутка становить 42 мм або менше та вiдсутнi будь-якi можливостi для встановлення затискних патронiв. Верстати можуть мати технологiчнi можливостi для обробки свердлiнням та/або фрезеруванням деталей дiаметром менше нiж 42 мм.
2B001.b b) фрезерувальнi верстати, що мають будь-яку з таких характеристик:
2B001.b.1 1) три лiнiйнi осi плюс одна вiсь обертання, якi можуть бути одночасно скоординованi для "контурного керування" та мають будь-яку з таких характеристик:
2B001.b.1.a a) "повторюванiсть однонаправленого позицiонування" дорiвнює або менше (краще) нiж 0,9 мкм вздовж однiєї або бiльше лiнiйних осей при ходi вiдповiдних осей менше нiж 1 м; або
2B001.b.1.b b) "повторюванiсть однонаправленого позицiонування" дорiвнює або менше (краще) нiж 1,1 мкм вздовж однiєї або бiльше лiнiйних осей при ходi вiдповiдних осей 1 м або бiльше;
2B001.b.2 2) п'ять або бiльше осей, якi можуть бути одночасно скоординованi для "контурного керування" та мають будь-яку з таких характеристик:
2B001.b.2.a a) "повторюванiсть однонаправленого позицiонування" дорiвнює або менше (краще) нiж 0,9 мкм вздовж однiєї або бiльше лiнiйних осей при ходi вiдповiдних осей менше нiж 1 м;
2B001.b.2.b b) "повторюванiсть однонаправленого позицiонування" дорiвнює або менше (краще) нiж 1,4 мкм вздовж однiєї або бiльше лiнiйних осей при ходi вiдповiдних осей 1 м або бiльше, але менше нiж 4 м; або
2B001.b.2.c c) "повторюванiсть однонаправленого позицiонування" дорiвнює або менше (краще) нiж 6,0 мкм вздовж однiєї або бiльше лiнiйних осей при ходi вiдповiдних осей 4 м або бiльше;
2B001.b.3 3) "повторюванiсть однонаправленого позицiонування" для координатно-розточувальних верстатiв 1,1 мкм або менше (краще) уздовж однiєї або бiльше лiнiйних осей; або
2B001.b.4 4) верстати з летючими фрезами, що мають усi такi характеристики:
2B001.b.4.a a) "биття шпинделя" i "радiальне биття" шпинделя менше (краще) нiж 0,0004 мм TIR; та
2B001.b.4.b b) кутове вiдхилення перемiщення супорту (поворот вiдносно вертикальної осi, крок та поворот вiдносно горизонтальної осi) менше (краще) нiж 2 секунди дуги, TIR на дiлянцi робочого ходу завдовжки 300 мм;
2B001.c c) шлiфувальнi верстати, що мають будь-яку з таких характеристик:
2B001.c.1 1) мають усi такi характеристики:
2B001.c.1.a a) "повторюванiсть однонаправленого позицiонування" дорiвнює або менше (краще) нiж 1,1 мкм вздовж однiєї або бiльше лiнiйних осей; та
2B001.c.1.b b) три або бiльше осi, якi можуть бути одночасно скоординованi для "контурного керування"; або
2B001.c.2 2) п'ять або бiльше осей, якi можуть бути одночасно скоординованi для "контурного керування" та мають будь-яку з таких характеристик:
2B001.c.2.a a) "повторюванiсть однонаправленого позицiонування" дорiвнює або менше (краще) нiж 1,1 мкм вздовж однiєї або бiльше лiнiйних осей при ходi вiдповiдних осей менше нiж 1 м;
2B001.c.2.b b) "повторюванiсть однонаправленого позицiонування" дорiвнює або менше (краще) нiж 1,4 мкм вздовж однiєї або бiльше лiнiйних осей при ходi вiдповiдних осей 1 м або бiльше, але менше нiж 4 м; або
2B001.c.2.c c) "повторюванiсть однонаправленого позицiонування" дорiвнює або менше (краще) нiж 6,0 мкм вздовж однiєї або бiльше лiнiйних осей при ходi вiдповiдних осей 4 м або бiльше;
  Примiтка.
  Згiдно з позицiєю 2B001.c контролю не пiдлягають такi шлiфувальнi верстати:
  a) круглошлiфувальнi, внутрiшньошлiфувальнi та для зовнiшнього i внутрiшнього шлiфування, що мають усi такi характеристики:
  1) обмеженi круглим шлiфуванням; та
  2) обмеженi максимально можливою довжиною або зовнiшнiм дiаметром заготовки 150 мм;
  b) верстати, спецiально спроектованi як координатно-шлiфувальнi, якi не мають z-осi або w-осi та забезпечують "повторюванiсть однонаправленого позицiонування" меншу (кращу) нiж 1,1 мкм;
  c) плоскошлiфувальнi верстати.
2B001.d d) верстати для електроiскрового оброблення (EDM) без подачi дроту, що мають двi або бiльше осей обертання, якi можуть одночасно бути скоординованi для "контурного керування";
2B001.e e) верстати для видалення металiв, керамiки або "композицiйних матерiалiв", що мають усi такi характеристики:
2B001.e.1 1) видалення матерiалу за допомогою будь-чого з наведеного нижче:
2B001.e.1.a a) струменiв води або iнших рiдин, включаючи струменi з абразивними добавками;
2B001.e.1.b b) електронного променя; або
2B001.e.1.c c) променя "лазера"; та
2B001.e.2 2) щонайменше двi осi обертання, якi мають усi такi характеристики:
2B001.e.2.a a) можуть бути одночасно скоординованi для "контурного керування"; та
2B001.e.2.b b) мають "точнiсть" позицiонування менше (краще) нiж 0,003°;
2B001.f f) верстати для свердлiння глибоких отворiв i токарнi верстати, якi модифiкованi для свердлiння глибоких отворiв, якi мають максимальну глибину свердлiння понад 5 м.
2B002 Верстати з числовим програмним керуванням для оптичного полiрування, обладнанi для вибiркового видалення матерiалу з метою створення несферичних оптичних поверхонь, що мають усi такi характеристики:
2B002.a a) чистове оброблення з допуском менше (краще) 1 мкм;
2B002.b b) забезпечувати чистове оброблення до шорсткостi менше (краще) 100 нм (середньоквадратичне значення);
2B002.c c) чотири або бiльше осей, якi можуть бути одночасно скоординованi для "контурного керування"; та
2B002.d d) використовують будь-який з таких процесiв:
2B002.d.1 1) магнiтореологiчне чистове оброблення ("MRF");
2B002.d.2 2) електрореологiчне чистове оброблення ("ERF");
2B002.d.3 3) "чистове оброблення пучками високоенергетичних частинок";
2B002.d.4 4) "чистове оброблення за допомогою iнструмента у виглядi надувної мембрани"; або
2B002.d.5 5) "рiдинно-струменеве чистове оброблення".
  Технiчна примiтка.
  Для цiлей позицiї 2B002:
  1) "MRF" - процес видалення матерiалу за допомогою абразивної магнiтної рiдини, в'язкiсть якої регулюється магнiтним полем;
  2) "ERF" - процес видалення матерiалу з використанням абразивної рiдини, в'язкiсть якої регулюється електричним полем;
  3) "чистове оброблення пучками високоенергетичних
частинок" - процес, у якому використовується плазма атомiв хiмiчно активних елементiв або пучки iонiв для вибiркового видалення матерiалу;
  4) "чистове оброблення за допомогою iнструмента у виглядi надувної мембрани" - процес, у якому використовується мембрана пiд тиском, яка деформує вирiб пiд час контакту з ним на невеликiй дiлянцi;
  5) "рiдинно-струменеве чистове оброблення" - процес, у якому використовується потiк рiдини для видалення матерiалу.
2B003 Верстати з "числовим програмним керуванням" або ручним керуванням i спецiально призначенi для них компоненти, обладнання для контролю та оснащення, спецiально призначенi для шевiнгування, чистового оброблення, шлiфування або хонiнгування загартованих (Rc = 40 або бiльше) прямозубих цилiндричних, одно- або двозахiдних черв'ячних (гвинтових) шестерень з дiаметром понад 1250 мм та шириною поверхнi зуба, що дорiвнює 15 % дiаметра або бiльше, з якiстю чистового оброблення AGMA 14 або краще (вiдповiдно до мiжнародного стандарту ISO 1328 за класом 3).
2B004 Гарячi "iзостатичнi преси", що мають усi такi характеристики, та спецiально призначенi для них компоненти та аксесуари:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiї 2B104 та 2B204.
2B004.a a) регульованi тепловi умови всерединi замкненої порожнини та внутрiшнiй дiаметр робочої камери дорiвнює 406 мм або бiльше; та
2B004.b b) мають будь-яку з таких характеристик:
2B004.b.1 1) максимальний робочий тиск понад 207 МПа;
2B004.b.2 2) регульованi температури понад 1773 K (1500° C); або
2B004.b.3 3) обладнання для насичення вуглеводнем i виведення газоподiбних продуктiв розкладу.
  Технiчна примiтка.
Внутрiшнiй розмiр камери - розмiр камери, в якiй досягаються як робоча температура, так i робочий тиск, i вiн не включає внутрiшню арматуру. Цей розмiр буде визначатися меншим з двох внутрiшнiх дiаметрiв: прес-камери або iзольованої пiчної камери залежно вiд того, яка iз зазначених камер мiститься в iншiй.
  Особлива примiтка.
Щодо спецiально призначених штампiв, форм та iнструментiв див. позицiї 1B003, 9B009 та Список товарiв вiйськового призначення.
2B005 Обладнання, спецiально спроектоване для осадження, оброблення та автоматичного керування у процесi нанесення неорганiчних покриттiв, шарiв та модифiкацiї властивостей поверхнi, наведене нижче, для пiдкладок, визначених у колонцi 2 за допомогою процесiв, наведених у колонцi 1 таблицi, наведеної пiсля позицiї 2E003.f, а також компоненти, спецiально призначенi для автоматизованого регулювання, позицiонування, манiпулювання та керування:
2B005.a a) виробниче обладнання для хiмiчного осадження з парової фази (CVD), що має усе з наведеного нижче:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 2B105.
2B005.a.1 1) процес, модифiкований для будь-якого зазначеного нижче методу:
2B005.a.1.a a) пульсуючого хiмiчного осадження з парової фази (CVD);
2B005.a.1.b b) термiчного осадження з керованим зародкоутворенням (CNTD); або
2B005.a.1.c c) CVD, посилене або пiдтримуване плазмою; та
2B005.a.2 2) використовує будь-що наведене нижче:
2B005.a.2.a a) високовакуумнi (тиск менше або дорiвнює 0,01 Па) обертовi ущiльнення; або
2B005.a.2.b b) засоби регулювання товщини шару покриття безпосередньо у процесi осадження;
2B005.b b) виробниче обладнання iонної iмплантацiї iз силою струму iонного пучка 5 мА або бiльше;
2B005.c c) виробниче обладнання для фiзичного осадження з парової фази електронним променем (EB-PVD), до складу якого входять системи електроживлення з розрахунковою потужнiстю понад 80 кВт та будь-що з наведеного нижче:
2B005.c.1 1) "лазерна" система керування за рiвнем випаровувальної ванни, яка точно регулює швидкiсть подачi злиткiв; або
2B005.c.2 2) керована комп'ютером система регулювання продуктивностi, що дiє за принципом фотолюмiнесценцiї iонiзованих атомiв у потоцi речовини, що випаровується, яка регулює швидкiсть осадження покриття i мiстить два або бiльше елементiв;
2B005.d d) виробниче обладнання для плазмового напилення, яке має будь-яку з таких характеристик:
2B005.d.1 1) можливiсть роботи в атмосферi iз регульованим низьким тиском (дорiвнює або менше 10 кПа, вимiрюваним вище або в межах 300 мм вiд вихiдного перерiзу сопла плазмового пальника) у вакуумнiй камерi, здатнiй забезпечити зниження тиску до 0,01 Па перед процесом напилення; або
2B005.d.2 2) має вбудованi засоби контролю товщини шару покриття у процесi нанесення;
2B005.e e) виробниче обладнання для iонного напилення, здатне забезпечити густоту струму 0,1 мА/мм2 або бiльше з продуктивнiстю напилення 15 мкм/год або бiльше;
2B005.f f) виробниче обладнання для катодно-дугового напилення iз системою електромагнiтiв для керування плямою дуги на катодi;
2B005.g g) виробниче обладнання для iонного осадження, здатне вимiрювати безпосередньо пiд час технологiчного процесу будь-якi з таких характеристик:
2B005.g.1 1) товщину покриття на пiдкладцi та величину продуктивностi; або
2B005.g.2 2) оптичнi характеристики.
  Примiтка.
Згiдно з позицiями 2B005.a, 2B005.b, 2B005.e, 2B005.f та 2B005.g контролю не пiдлягає обладнання для нанесення покриття методом хiмiчного осадження з парової фази, катодно-дугового напилення та осадження методом розпилення, iонного осадження або iонної iмплантацiї, спецiально призначене для рiзальних або обробних iнструментiв.
2B006 Системи або обладнання для вимiрювання або контролю розмiрiв та "електроннi блоки", а саме:
2B006.a a) координатно-вимiрювальнi машини (CMM), керованi комп'ютером або блоком "числового програмного керування", що мають тривимiрну (об'ємну) максимально допустиму похибку вимiрювання довжини (E0,MPE) в будь-якiй точцi в межах робочого дiапазону машини (тобто в межах довжини осi), що дорiвнює або менше (краще) нiж (1,7 + L/1000) мкм (де L - довжина, що вимiрюється, в мiлiметрах), вiдповiдно до мiжнародного стандарту ISO 10360-2 (2009);
  Технiчна примiтка.
Максимально допустиму похибку вимiрювання довжини E0,МРЕ для найбiльш точної конфiгурацiї координатно-вимiрювальної машини (CMM), зазначену виробником (наприклад, найкраще з наведеного далi: датчик, довжина пера, параметри руху, умови експлуатацiї) та з "усiма доступними компенсацiями" слiд порiвнювати з пороговою величиною (1,7 + L/1000) мкм.
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 2B206.
2B006.b b) прилади для вимiрювання лiнiйних або кутових перемiщень, а саме:
2B006.b.1 1) прилади для вимiрювання "лiнiйних перемiщень", що мають будь-яку з таких систем:
  Примiтка.
Системи для вимiрювання перемiщень на основi iнтерферометричних та оптичних кодуючих пристроїв, що мiстять "лазер", пiдлягають контролю лише згiдно з позицiями 2B006.b.1.c та 2B206.c.
  Технiчна примiтка.
Для цiлей позицiї 2B006.b.1 "лiнiйне перемiщення" означає змiну вiдстанi мiж контактною вимiрювальною головкою та об'єктом вимiрювання.
2B006.b.1.a a) вимiрювальнi системи безконтактного типу з "роздiльною здатнiстю", що дорiвнює або менше (краще) нiж 0,2 мкм у дiапазонi вимiрювань до 0,2 мм;
2B006.b.1.b b) системи диференцiйних перетворювачiв для вимiрювання лiнiйних перемiщень (LVDT), що мають усе наведене нижче:
2B006.b.1.b.1 1) мають будь-що з наведеного нижче:
2B006.b.1.b.1.a a) "лiнiйнiсть", що дорiвнює або менше (краще) нiж 0,1 %, вимiряну вiд 0 до "границi робочого дiапазону" для систем LVDT з "границею робочого дiапазону" до ±5 мм або менше; або
2B006.b.1.b.1.b b) "лiнiйнiсть", що дорiвнює або менше (краще) нiж 0,1 %, вимiряну вiд 0 до 5 мм для систем LVDT з "границею робочого дiапазону" бiльше нiж ±5 мм; та
2B006.b.1.b.2 2) боковим вiдхиленням, що дорiвнює або менше (краще) нiж 0,1 % на добу за стандартної температури примiщення, де проводяться випробування щодо впливу навколишнього середовища, ±1 K;
  Технiчна примiтка.
Для цiлей 2B006.b.1.b "границею робочого дiапазону" вважається половина можливого лiнiйного перемiщення LVDT. Наприклад, LVDT з "границею робочого дiапазону" ±5 мм або менше здатнi вимiрювати можливе лiнiйне перемiщення у 10 мм.
2B006.b.1.c c) вимiрювальнi системи, що мають усе з наведеного нижче:
2B006.b.1.c.1 1) мiстять "лазер"; та
2B006.b.1.c.2 2) "роздiльну здатнiсть" на повнiй шкалi 0,200 нм або менше (краще); та
2B006.b.1.c.3 3) здатнiсть досягати "похибки вимiрювання" (1,6 + L/2000) нм або менше (краще) (де L - вимiряна довжина в мiлiметрах) у будь-якiй точцi дiапазону вимiрювання за умови врахування поправки на показник заломлення повiтря та проведення вимiрiв протягом перiоду 30 секунд за температури 20 ± 0,01° C; або
2B006.b.1.d d) "електроннi блоки", спецiально призначенi для забезпечення функцiй зворотного зв'язку в системах, визначених у позицiї 2B006.b.1.c;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2B006.b.1 контролю не пiдлягають вимiрювальнi iнтерферометричнi системи iз системою автоматичного керування, в якiй не передбачено використання зворотного зв'язку, що мiстять "лазер" для вимiрювання похибок перемiщення рухомих частин верстатiв, засобiв контролю розмiрiв або подiбного обладнання.
2B006.b.2 2) прилади для вимiрювання кутових перемiщень з "точнiстю" кутового позицiонування, що дорiвнює або менше (краще) нiж 0,00025°;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2B006.b.2 контролю не пiдлягають такi оптичнi прилади, як автоколiматори, що використовують колiмоване свiтло (наприклад, промiнь "лазера") для фiксацiї кутового вiдхилення дзеркала.
2B006.c c) обладнання для вимiрювання нерiвностi поверхнi (включаючи поверхневi дефекти) шляхом вимiрювання оптичного розсiювання з чутливiстю 0,5 нм або менше (краще);
  Примiтка.
Позицiя 2B006 включає верстати, крiм тих, що визначенi у позицiї 2B001, що можуть бути використанi як вимiрювальнi машини, якщо їх параметри вiдповiдають або перевищують критерiї, встановленi для функцiй вимiрювальних машин.
2B007 "Роботи", а також спецiально призначенi для них пристрої керування та "виконавчi механiзми", що мають будь-яку з таких характеристик:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 2B207.
2B007.a a) здатнi в реальному масштабi часу здiйснювати повне оброблення тривимiрного зображення або "аналiз сцен" для генерацiї чи модифiкацiї "програм", або для генерацiї чи модифiкацiї цифрових даних програми;
  Технiчна примiтка.
Обмеження, що стосується "аналiзу сцен", не включає нi апроксимацiю третього вимiру за результатами спостереження пiд заданим кутом, нi обмежену сiрою шкалою iнтерпретацiю сприйняття глибини або текстури для затверджених завдань (2 1/2 D).
2B007.b b) спецiально сконструйованi вiдповiдно до нацiональних стандартiв безпеки, що застосовуються до умов роботи з потенцiйно вибухонебезпечними боєприпасами;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2B007.b контролю не пiдлягають "роботи", спецiально призначенi для використання в камерах для фарбування шляхом розпилення.
2B007.c c) спецiально призначенi або класифiкованi як радiацiйностiйкi, що витримують бiльше нiж 5 х 103 Гр (кремнiй) без погiршення робочих характеристик; або
  Технiчна примiтка.
Термiн Гр (кремнiй) означає енергiю в Дж, поглинену неекранованим кремнiєвим зразком пiд дiєю iонiзуючого випромiнювання, в розрахунку на один кiлограм маси i вимiрюється в одиницях Дж/кг.
2B007.d d) спецiально призначенi для операцiй на висотi понад 30 тис. м.
2B008 Вузли або блоки, спецiально призначенi для верстатiв, або системи та обладнання для вимiрювання i контролю розмiрiв, а саме:
2B008.a a) блоки лiнiйного положення iз зворотним зв'язком, якi мають повну "точнiсть" менше (краще) нiж (800 + (600 x L/1000)) нм (L дорiвнює ефективнiй довжинi в мiлiметрах);
  Особлива примiтка.
Щодо "лазерних" систем див. також позицiї 2B006.b.1.c, 2B006.b.1.d та 2B206.c.
2B008.b b) блоки кута повороту iз зворотним зв'язком, якi мають "точнiсть" менше (краще) нiж 0,00025°;
  Особлива примiтка.
Щодо "лазерних" систем див. також примiтку до позицiї 2B006.b.2.
  Примiтка.
Згiдно з позицiями 2B008.a та 2B008.b контролю пiдлягають блоки, призначенi для визначення iнформацiї про позицiю для забезпечення зворотного зв'язку, такi як пристрої iндуктивного типу, калiброванi шкали, iнфрачервонi системи або "лазернi" системи.
2B008.c c) "комбiнованi поворотнi столи" або "iнструментальнi шпинделi, що нахиляються", використання яких за специфiкацiєю виробника може модифiкувати верстати до рiвня, визначеного у позицiї 2B.
2B009 Обкатнi вальцювальнi та згинальнi верстати, якi вiдповiдно до технiчної специфiкацiї виробника можуть бути обладнанi блоками "числового програмного керування" або комп'ютерним керуванням, та мають усе з наведеного нижче:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiї 2B109 та 2B209.
2B009.a a) три або бiльше осi, що можуть бути одночасно скоординованi для "контурного керування"; та
2B009.b b) зусилля прижиму ролика понад 60 кН.
  Технiчна примiтка.
Для цiлей позицiї 2B009 верстати, в яких поєднанi функцiї обкатних вальцювальних та згинальних верстатiв, розглядаються як згинальнi верстати.
2B104 "Iзостатичнi преси", крiм тих, що визначенi у позицiї 2B004, що мають усi такi характеристики:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 2B204.
2B104.a a) максимальний робочий тиск 69 МПа або бiльше;
2B104.b b) призначенi для досягнення i пiдтримання контрольованого температурного середовища 873 K (600° C) або вище; та
2B104.c c) мають робочу камеру iз внутрiшнiм дiаметром 254 мм або бiльше.
2B105 Печi для хiмiчного осадження з парової фази (CVD), крiм тих, що визначенi в позицiї 2B005.a, що призначенi або модифiкованi для ущiльнення вуглець-вуглецевих композицiйних матерiалiв.
2B109 Обкатнi вальцювальнi верстати, крiм тих, що визначенi у позицiї 2B009, i спецiально призначенi компоненти, а саме:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 2B209.
2B109.a a) обкатнi вальцювальнi верстати, що мають усе з наведеного нижче:
2B109.a.1 1) згiдно з технiчною специфiкацiєю виробника можуть комплектуватися блоками "числового програмного керування" або комп'ютерного керування, навiть якщо вони не укомплектованi такими блоками; та
2B109.a.2 2) мають бiльше нiж двi осi, якi можуть бути одночасно скоординованi для "контурного керування".
2B109.b b) спецiально призначенi компоненти для обкатних вальцювальних верстатiв, визначених у позицiї 2B009 або 2B109.a.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2B109 контролю не пiдлягають верстати, не придатнi для виробництва компонентiв ракетних двигунiв та обладнання (наприклад, корпусiв двигунiв та вiдсiкiв мiж ступенями) для систем, визначених у позицiї 9A005, 9A007.a або 9A105.a.
  Технiчна примiтка.
Верстати, в яких поєднанi функцiї обкатних вальцювальних та згинальних верстатiв, розглядаються як згинальнi верстати.
2B116 Вiбрацiйнi випробувальнi системи, обладнання i компоненти до них, а саме:
2B116.a a) вiбрацiйнi випробувальнi системи, в яких використовується повний зворотний зв'язок або метод замкненого контуру i якi мiстять цифровий контролер та здатнi утворювати вiбрацiйнi перевантаження у 10 g (середньоквадратичне значення) або бiльше в усьому дiапазонi частот вiд 20 Гц до 2 кГц при штовхальних зусиллях 50 кН або бiльше, вимiряних у режимi "чистого столу";
2B116.b b) цифровi контролери, якi працюють разом iз спецiально призначеним для вiбрацiйних випробувань програмним забезпеченням, з "шириною смуги регулювання у реальному масштабi часу", бiльше нiж 5 кГц, призначенi для використання у вiбрацiйних випробувальних системах, визначених у позицiї 2B116.a;
  Технiчна примiтка.
У позицiї 2B116.b "ширина смуги регулювання у реальному масштабi часу" означає максимальну швидкiсть, на якiй контролер може виконувати повнi цикли вибiрки, оброблення даних та передачi керуючих сигналiв.
2B116.c c) вiбрацiйнi штовхачi (шейкери), оснащенi або не оснащенi пiдсилювачами, якi можуть створювати зусилля 50 кН або бiльше, замiрянi у режимi "чистого столу", та придатнi для використання у вiбрацiйних випробувальних системах, визначених у позицiї 2B116.a;
2B116.d d) конструкцiї для закрiплення зразка, що випробовується, та електроннi вузли, призначенi для об'єднання багатьох вiбрацiйних штовхачiв у систему, яка може забезпечити сумарне зусилля 50 кН або бiльше, вимiряне в режимi "чистого столу", та придатнi до використання у вiбрацiйних системах, визначених у позицiї 2B116.a.
  Технiчна примiтка.
У позицiї 2B116 "чистий стiл" означає пласку платформу або поверхню без елементiв крiплення або монтажу.
2B117 Засоби керування обладнанням та технологiчним процесом, крiм тих, що визначенi у позицiї 2B004, 2B005.a, 2B104 або 2B105, призначенi або модифiкованi для ущiльнення i пiролiзу композицiйних матерiалiв у ракетних соплах та наконечниках спускних апаратiв.
2B119 Балансувальнi машини та пов'язане з ними обладнання, а саме:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 2B219.
2B119.a a) балансувальнi машини, що мають усi такi характеристики:
2B119.a.1 1) не здатнi до балансування роторiв (збiрок), що мають масу бiльше нiж 3 кг;
2B119.a.2 2) здатнi до балансування роторiв (збiрок) iз швидкiстю бiльше нiж 12500 об/хв;
2B119.a.3 3) здатнi коригувати дисбаланс у двох або бiльше площинах; та
2B119.a.4 4) здатнi до балансування до рiвня залишкового питомого розбалансування 0,2 г на мм на 1 кг маси ротора;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2B119.a контролю не пiдлягають балансувальнi машини, призначенi або модифiкованi для стоматологiчного або iншого медичного обладнання.
2B119.b b) iндикаторнi головки, призначенi або модифiкованi для використання з машинами, визначеними у позицiї 2B119.a.
  Технiчна примiтка.
Iндикаторнi головки також вiдомi як балансувальне контрольно-вимiрювальне обладнання.
2B120 Iмiтатори руху або столи обертання, що мають усi такi характеристики:
2B120.a a) мають двi осi або бiльше;
2B120.b b) призначенi або модифiкованi для оснащення контактними кiльцями або вбудованими безконтактними пристроями, здатними передавати електричну енергiю та/або iнформацiйнi сигнали; та
2B120.c c) мають будь-яку з таких характеристик:
2B120.c.1 1) для будь-якої одиночної осi мають усi такi характеристики:
2B120.c.1.a a) здатнi забезпечити швидкiсть 400 градусiв за секунду чи бiльше; або 30 градусiв за секунду або менше; та
2B120.c.1.b b) роздiльна здатнiсть за швидкiстю, що становить 6 градусiв за секунду чи менше, та точнiсть, що становить 0,6 градуса за секунду або менше;
2B120.c.2 2) мають у найгiршому разi стабiльнiсть, що дорiвнює ±0,05 % або краще, усереднену в дiапазонi 10 градусiв або бiльше; або
2B120.c.3 3) "точнiсть" позицiонування дорiвнює або менше (краще) нiж 5 кутових секунд.
  Примiтки.
  1. Згiдно з позицiєю 2B120 контролю не пiдлягають столи обертання, призначенi або модифiкованi для верстатiв або для медичного обладнання. Щодо контролю столiв обертання для верстатiв див. позицiю 2B008.
  2. Iмiтатори руху або столи обертання, визначенi у позицiї 2B120, залишаються пiд контролем незалежно вiд того, встановленi на час здiйснення експорту контактнi кiльця або вбудованi безконтактнi пристрої чи нi.
2B121 Столи для позицiонування (обладнання, що забезпечує точне визначення кутового положення за будь-якою вiссю), крiм тих, що визначенi у позицiї 2B120, якi мають усi такi характеристики:
2B121.a a) мають двi осi або бiльше; та
2B121.b b) "точнiсть" позицiонування, що дорiвнює або менше (краще) нiж 5 кутових секунд.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2B121 контролю не пiдлягають столи обертання, призначенi або модифiкованi для верстатiв або для медичного обладнання. Щодо контролю столiв обертання для верстатiв див. позицiю 2B008.
2B122 Центрифуги, здатнi утворювати прискорення бiльше нiж 100 g, спроектованi або модифiкованi для розмiщення контактних кiлець або вбудованих безконтактних пристроїв, здатних передавати електричну енергiю та/або iнформацiйнi сигнали.
  Примiтка.
Центрифуги, визначенi у позицiї 2B122, залишаються пiд контролем незалежно вiд того, встановленi на час здiйснення експорту контактнi кiльця або вбудованi безконтактнi пристрої чи нi.
2B201 Верстати та будь-яка їх комбiнацiя, крiм тих, що визначенi у позицiї 2B001, призначенi для видалення або рiзання металiв, керамiки чи "композицiйних матерiалiв", якi вiдповiдно до технiчних специфiкацiй виробника можуть бути обладнанi електронними пристроями для одночасного "контурного керування" за двома або бiльше осями, а саме:
  Особлива примiтка.
Щодо блокiв "числового програмного керування", що пiдлягають контролю за пов'язаним з ними "програмним забезпеченням", див. позицiю 2D202.
  Технiчна примiтка.
Для кожної моделi верстата замiсть iндивiдуальних випробувань верстатiв можуть використовуватися паспортнi (гарантованi) рiвнi точностi позицiонування, визначенi згiдно з наведеними нижче процедурами на основi вимiрiв, виконаних вiдповiдно до стандарту ISO 230-2:1988 (1) або його нацiональних еквiвалентiв, якщо цi рiвнi представленi нацiональному компетентному органу i затвердженi ним. Паспортнi рiвнi точностi позицiонування повиннi визначатися так:
  a) вибрати п'ять верстатiв тiєї моделi, що пiдлягає оцiнюванню;
  b) вимiряти точностi вздовж лiнiйних осей вiдповiдно до стандарту ISO 230-2:1988 (1);
  c) визначити значення точностi (А) для кожної осi кожного верстата. Метод розрахунку значень точностi наведено в стандартi ISO 230-2:1988 (1);
  d) визначити середнє значення точностi по кожнiй осi. Це середнє значення стає паспортною точнiстю позицiонування по кожнiй осi для даної моделi (Ax, Ay...);
  e) оскiльки позицiя 2B201 стосується кожної з лiнiйних осей, повинно бути визначено стiльки значень паспортної точностi позицiонування, скiльки є лiнiйних осей;
  f) якщо якась вiсь верстата, який не пiдпадає пiд контроль за позицiями 2B201.a, 2B201.b або 2B201.c, має паспортну точнiсть позицiонування 6 мкм або краще (менше) для шлiфувальних верстатiв, або 8 мкм або краще (менше) для фрезерних i токарних верстатiв (обидва значення вiдповiдно до стандарту ISO 230-2:1988(1)), виробник повинен пiдтверджувати рiвень точностi кожнi 18 мiсяцiв.
____________
(1) Виробники, розраховуючи точнiсть позицiонування вiдповiдно до стандарту ISO 230-2:1977 або ISO 230-2:2006, повиннi проконсультуватися з компетентним державним органом.
2B201.a a) фрезернi верстати, що мають будь-яку з таких характеристик:
2B201.a.1 1) точнiсть позицiонування з "усiма доступними компенсацiями" дорiвнює 6 мкм або менше (краще) вiдповiдно до стандарту ISO 230-2:1988 (1) або його нацiональних еквiвалентiв уздовж будь-якої лiнiйної осi (при повному робочому ходi);
(1) Виробники, розраховуючи точнiсть позицiонування вiдповiдно до стандарту ISO 230-2:1977 або ISO 230-2:2006, повиннi проконсультуватися з компетентним державним органом.
2B201.a.2 2) мають двi або бiльше поворотнi осi для контурної обробки; або
2B201.a.3 3) мають п'ять або бiльше осей, якi можуть бути одночасно скоординованi для "контурного керування";
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2B201.a контролю не пiдлягають фрезернi верстати, що мають усi такi характеристики:
  a) хiд осi X бiльше 2 м; та
  b) точнiсть позицiонування при повному робочому ходi вздовж осi X бiльше (гiрше) нiж 30 мкм вiдповiдно до стандарту ISO 230-2:1988.
2B201.b b) шлiфувальнi верстати, що мають будь-яку з таких характеристик:
2B201.b.1 1) точнiсть позицiонування з "усiма доступними компенсацiями" дорiвнює 4 мкм або менше (краще) вiдповiдно до стандарту ISO 230-2:1988 (1) або його нацiональних еквiвалентiв вздовж будь-якої лiнiйної осi (при повному робочому ходi);
(1) Виробники, розраховуючи точнiсть позицiонування вiдповiдно до стандарту ISO 230-2:1977 або ISO 230-2:2006, повиннi проконсультуватися з компетентним державним органом.
2B201.b.2 2) мають двi або бiльше осi обертання для контурної обробки; або
2B201.b.3 3) мають п'ять або бiльше осей, якi можуть бути одночасно скоординованi для "контурного керування";
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2B201.b контролю не пiдлягають такi шлiфувальнi верстати:
  a) верстати для зовнiшнього, внутрiшнього та зовнiшньо-внутрiшнього цилiндричного шлiфування, що мають усi такi характеристики:
  1) максимальний зовнiшнiй дiаметр або довжина деталi, що обробляється, обмеженi 150 мм; та
  2) мають тiльки осi X, Z та C;
  b) координатно-шлiфувальнi верстати, що не мають осi Z або W, для яких точнiсть позицiонування при повному робочому ходi була б менша (краща) нiж 4 мкм вiдповiдно до стандарту ISO 230-2:1988 (1) або його нацiональних еквiвалентiв.
(1) Виробники, розраховуючи точнiсть позицiонування вiдповiдно до стандарту ISO 230-2:1977 або ISO 230-2:2006, повиннi проконсультуватися з компетентним державним органом.
2B201.c c) токарнi верстати, що мають точнiсть позицiонування з "усiма наявними компенсацiями" кращу (меншу) нiж 6 мкм вiдповiдно до стандарту ISO 230-2:1988 (1) або його нацiональних еквiвалентiв уздовж будь-якої лiнiйної осi (при повному робочому ходi) i здатнi обробляти деталi дiаметром бiльше нiж 35 мм.
(1) Виробники, розраховуючи точнiсть позицiонування вiдповiдно до стандарту ISO 230-2:1977 або ISO 230-2:2006, повиннi проконсультуватися з компетентним державним органом.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2B201.c контролю не пiдлягають верстати (Swissturn), призначенi лише для поздовжньої обробки пруткових заготiвок, якщо максимальний дiаметр прутка 42 мм або менше та вiдсутнi будь-якi можливостi для встановлення затискних патронiв. Верстати можуть мати технологiчнi можливостi для обробки свердлiнням та/або фрезеруванням деталей дiаметром менше 42 мм.
  Примiтки.
  1. Згiдно з позицiєю 2B201 контролю не пiдлягають спецiалiзованi верстати, функцiональнiсть яких обмежена виготовленням однiєї з таких деталей:
  a) шестернi;
  b) колiнчастi або кулачковi вали;
  c) iнструменти або рiзцi;
  d) шнеки екструдерiв.
  2. Верстат, що має щонайменше двi з таких трьох властивостей як точiння, фрезерування або шлiфування (наприклад, токарний верстат з можливiстю фрезерування), повинен розглядатися стосовно кожної з позицiй 2B201.a, 2B201.b та 2B201.c, якi мають вiдношення до його властивостей.
  3. Позицiї 2B201.a.3 та 2B201.b.3 включають верстати, заснованi на конструкцiї паралельної лiнiйної кiнематики (наприклад, верстати-гексаподи), якi мають п'ять або бiльше осей, з яких жодна не є вiссю обертання.
2B204 "Iзостатичнi преси", крiм тих, що визначенi у позицiї 2B004 або 2B104, та пов'язане з ними обладнання, а саме:
2B204.a a) "iзостатичнi преси", що мають обидвi такi характеристики:
2B204.a.1 1) здатнi досягати максимального робочого тиску 69 МПа або бiльше; та
2B204.a.2 2) внутрiшнiй дiаметр робочої камери бiльше 152 мм;
2B204.b b) пуансони, прес-форми та системи керування, спецiально призначенi для "iзостатичних пресiв", визначених у позицiї 2B204.a.
  Технiчна примiтка.
У позицiї 2B204 внутрiшнiй розмiр камери - це розмiр камери, в якiй досягаються як робоча температура, так i робочий тиск, i вiн не включає внутрiшню арматуру. Такий розмiр визначатиметься меншим iз двох внутрiшнiх дiаметрiв: прес-камери або iзольованої пiчної камери залежно вiд того, яка з двох камер розташована всерединi iншої.
2B206 Машини, прилади або системи контролю розмiрiв, крiм тих, що визначенi у позицiї 2B006, а саме:
2B206.a a) координатно-вимiрювальнi машини (КВМ), керованi комп'ютером або блоком числового програмного керування, що мають одну з таких характеристик:
2B206.a.1 1) мають лише двi осi та одновимiрну максимально припустиму похибку вимiрювання довжини (E0,MPE) вздовж будь-якої осi (визначається як будь-яка комбiнацiя E0x,MPE, E0y,MPE або E0z,MPE), що дорiвнює або менше нiж (1,25 + L/1000) мкм (де L - вимiрювана довжина у мм) у будь-якiй точцi робочого дiапазону пристрою (тобто у межах довжини осей) згiдно iз стандартом ISO 10360-2(2009); або
2B206.a.2 2) мають три або бiльше осей i тривимiрну (об'ємну) максимально припустиму похибку вимiрювання довжини (E0,MPE), що дорiвнює або менше (краще) нiж (1,7 + L/800) мкм (де L - вимiрювана довжина у мм) у будь-якiй точцi в межах робочого дiапазону машини (тобто в межах довжини осей) згiдно iз стандартом ISO 10360-2(2009);
  Технiчна примiтка.
Похибку E0,MPE для найбiльш точної конфiгурацiї КВМ (наприклад, з найкращими вимiрювальним датчиком, довжиною щупа, параметрами перемiщення, умовами експлуатацiї), визначену виробником згiдно iз стандартом ISO 10360-2(2009) з урахуванням усiх доступних компенсацiй, слiд порiвнювати з пороговим значенням (1,7 + L/800) мкм.
2B206.b b) системи для одночасного контролю лiнiйних та кутових розмiрiв пiвсфер, якi мають обидвi такi характеристики:
2B206.b.1 1) "похибка вимiрювання" вздовж будь-якої лiнiйної осi дорiвнює 3,5 мкм на 5 мм або менше (краще); та
2B206.b.2 2) "похибка вимiрювання кутового положення" дорiвнює 0,02° або менше;
2B206.c c) системи вимiрювання "лiнiйних перемiщень", що мають усi такi характеристики:
  Технiчна примiтка.
Для цiлей позицiї 2B206.c термiн "лiнiйне перемiщення" означає змiну вiдстанi мiж контактною вимiрювальною головкою та об'єктом вимiрювання.
2B206.c.1 1) мiстять "лазер"; та
2B206.c.2 2) пiдтримують протягом щонайменше 12 годин при стандартнiй температурi ±1 K та стандартному тиску усi такi параметри:
2B206.c.2.a a) "роздiльна здатнiсть" на повнiй шкалi 0,1 мкм або краще; та
2B206.c.2.b b) "похибка вимiрювання" дорiвнює або краще (менше) нiж (0,2 + L/2000) мкм (L - довжина, що вимiрюється, у мм).
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2B206.c контролю не пiдлягають вимiрювальнi iнтерферометричнi системи, в яких не передбачено використання зворотного зв'язку, що мiстять лазер для вимiрювання похибок перемiщення робочих органiв верстатiв, машин контролю розмiрiв або подiбного обладнання.
  Примiтки.
  1. Верстати, що можуть використовуватися як вимiрювальнi машини, пiдлягають контролю, якщо вони вiдповiдають критерiям, встановленим для верстатiв або вимiрювальних машин, або перевищують їх.
  2. Машини, визначенi у позицiї 2B206, пiдлягають контролю, якщо їх технiчнi характеристики перевищують зазначенi пороговi контрольнi значення у будь-якiй точцi їх робочого дiапазону.
  Технiчна примiтка.
Усi значення параметрiв вимiрювання у позицiї 2B206 наводяться у розумiннi плюс-мiнус, а не як повний дiапазон.
2B207 "Роботи", "виконуючi органи" та блоки керування, крiм тих, що визначенi у позицiї 2B007, як наведено нижче
2B207.a a) "роботи" або "виконуючi органи", спецiально сконструйованi вiдповiдно до нацiональних стандартiв безпеки для робiт з бризантними вибуховими речовинами (наприклад, такi, що вiдповiдають обмеженням за параметрами електрообладнання, призначеного для роботи з бризантними вибуховими речовинами);
2B207.b b) блоки керування, спецiально призначенi для будь-яких "роботiв" або "виконуючих органiв", визначених у позицiї 2B207.a.
2B209 Обкатнi вальцювальнi верстати та згинальнi верстати, здатнi виконувати обкатнi вальцювальнi функцiї, крiм тих, що визначенi у позицiях 2B009 та 2B109, а також оправки, а саме:
2B209.a a) верстати, що мають обидвi такi характеристики:
2B209.a.1 1) мають три або бiльше валки (активнi або напрямнi); та
2B209.a.2 2) вiдповiдно до технiчної специфiкацiї виробника можуть бути обладнанi блоками "числового програмного керування" або комп'ютерного керування;
2B209.b b) роторно-обкатнi оправки, призначенi для формування цилiндричних роторiв з внутрiшнiм дiаметром вiд 75 до 400 мм.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2B209.a контролю також пiдлягають верстати, якi мають лише один валок, призначений для деформацiї металу, плюс два допомiжнi валки, що пiдтримують оправку, але не беруть безпосередньої участi в процесi деформацiї.
2B219 Центрифугальнi багатоплощиннi балансувальнi машини, стацiонарнi або пересувнi, горизонтальнi або вертикальнi, а саме:
2B219.a a) центрифугальнi балансувальнi машини, призначенi для балансування гнучких роторiв довжиною 600 мм або бiльше, якi мають усi такi характеристики:
2B219.a.1 1) дiаметр шарнiра або валу бiльше 75 мм;
2B219.a.2 2) здатнi балансувати вироби масою вiд 0,9 до 23 кг; та
2B219.a.3 3) здатнi балансувати iз швидкiстю обертання бiльше 5000 об/хв;
2B219.b b) центрифугальнi балансувальнi машини, призначенi для балансування порожнистих цилiндричних частин ротора, якi мають усi такi характеристики:
2B219.b.1 1) дiаметр валу бiльше 75 мм;
2B219.b.2 2) здатнi балансувати вироби масою вiд 0,9 до 23 кг;
2B219.b.3 3) здатнi балансувати до рiвня залишкового дисбалансу у площинi 0,01 кг х мм/кг або менше; та
2B219.b.4 4) мають ремiнний тип приводу.
2B225 Дистанцiйнi манiпулятори, якi можуть бути використанi для здiйснення дiй на вiдстанi пiд час проведення операцiй радiохiмiчного роздiлення або в гарячих камерах i мають одну з таких характеристик:
2B225.a a) здатнiсть передавати дiї оператора крiзь стiну гарячої камери товщиною 0,6 м або бiльше (робота крiзь стiну); або
2B225.b b) здатнiсть передавати дiї оператора через кришку гарячої камери товщиною 0,6 м або бiльше (робота через кришку).
  Технiчна примiтка.
Дистанцiйнi манiпулятори забезпечують передачу керуючих дiй оператора дистанцiйному робочому органу та кiнцевому захвату. Це можуть бути системи типу керуючий/виконавець (тобто манiпулятори, що копiюють рухи оператора) або манiпулятори, якi управляються джойстиком чи клавiатурою.
2B226 Iндукцiйнi печi з контрольованим середовищем (вакуум або iнертний газ) та джерела живлення для них, а саме:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 3B.
2B226.a a) печi, що мають усi такi характеристики:
2B226.a.1 1) здатнi працювати за температури вище 1123 K (850° C);
2B226.a.2 2) дiаметр iндукцiйних котушок 600 мм або менше; та
2B226.a.3 3) призначенi для вхiдної потужностi 5 кВт або бiльше;
2B226.b b) джерела електроживлення з номiнальною вихiдною потужнiстю 5 кВт або бiльше, спецiально призначенi для печей, визначених у позицiї 2B226.a.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2B226.a контролю не пiдлягають печi, сконструйованi для обробки напiвпровiдникових пластин.
2B227 Вакуумнi або iншi металургiйнi плавильнi i ливарнi печi з контрольованим середовищем та пов'язане з ними обладнання, а саме:
2B227.a a) печi електродугової переплавки, електродуговi плавильнi печi та печi електродугової плавки та лиття, що мають обидвi такi характеристики:
2B227.a.1 1) об'єм витратних електродiв вiд 1000 см3 до 20 000 см3; та
2B227.a.2 2) здатнi працювати за температури плавлення понад 1973 K (1700° C);
2B227.b b) електронно-променевi плавильнi печi, плавильнi печi з розпиленням плазмою та плазмовi плавильнi печi, що мають обидвi такi характеристики:
2B227.b.1 1) потужнiсть 50 кВт або бiльше; та
2B227.b.2 2) здатнi працювати за температури плавлення понад 1473 K (1200° C);
2B227.c c) системи комп'ютерного керування та контролю, спецiально сконфiгурованi для будь-якої з печей, визначених у позицiї 2B227.a або 2B227.b;
2B227.d d) плазмовi пальники, спецiально призначенi для печей, визначених у позицiї 2B227.b, що мають обидвi такi характеристики:
2B227.d.1 1) працюють при потужностi понад 50 кВт; та
2B227.d.2 2) здатнi працювати за температури понад 1473 K (1200° C);
2B227.e e) електронно-променевi гармати, спецiально сконструйованi для печей, визначених у позицiї 2B227.b, що працюють при потужностi понад 50 кВт.
2B228 Обладнання для виготовлення або складання роторiв, обладнання для юстирування роторiв, а також оправки та фасоннi штампи для сильфонiв, а саме:
2B228.a a) монтажне обладнання для складання трубних секцiй ротора, перегородок та торцевих кришок газової центрифуги;
  Примiтка.
Позицiя 2B228.a включає прецизiйнi оправки, фiксатори та пристрої для гарячої посадки.
2B228.b b) юстирувальне обладнання для центрування трубних секцiй ротора газової центрифуги вздовж загальної осi;
  Технiчна примiтка.
Обладнання, визначене у позицiї 2B228.b, як правило, складається з прецизiйних вимiрювальних датчикiв, пiдключених до комп'ютера, який керує роботою, наприклад, пневматичних силових цилiндрiв, що використовуються для центрування трубних секцiй ротора.
2B228.c c) оправки та штампи для виготовлення одновиткових сильфонiв.
  Технiчна примiтка.
Сильфони, визначенi у позицiї 2B228.c, мають усi такi характеристики:
  1) внутрiшнiй дiаметр вiд 75 мм до 400 мм;
  2) довжина 12,7 мм або бiльше;
  3) глибина витка бiльше 2 мм; та
  4) виготовленi з високомiцних сплавiв алюмiнiю, мартенситностарiючої сталi або високомiцних "волокнистих або ниткоподiбних матерiалiв".
2B230 "Датчики тиску" всiх типiв, здатнi вимiрювати абсолютний тиск i мають усi такi характеристики:
2B230.a a) чутливi до тиску елементи, виготовленi або захищенi покриттям з таких матерiалiв: алюмiнiю, сплаву алюмiнiю, оксиду алюмiнiю (глинозему або сапфiру), нiкелю, сплаву нiкелю з вмiстом нiкелю понад 60 % за вагою або повнiстю фторованих вуглеводневих полiмерiв;
2B230.b b) ущiльнення (у разi наявностi), необхiднi для ущiльнення чутливих до тиску елементiв та для безпосереднього контакту з технологiчним середовищем, виготовленi або захищенi покриттями iз таких матерiалiв: алюмiнiю, сплаву алюмiнiю, оксиду алюмiнiю (корунду або сапфiру), нiкелю, сплаву нiкелю з вмiстом нiкелю понад 60 % за вагою, або повнiстю фторованих вуглеводневих полiмерiв; та
2B230.c c) мають будь-яку з наведених нижче характеристик:
2B230.c.1 1) повна шкала менше 13 кПа i "точнiсть" краща ± 1 % повної шкали; або
2B230.c.2 2) повна шкала 13 кПа або бiльше i "точнiсть" краща ± 130 Па, вимiряна при 13 кПа.
  Технiчнi примiтки.
  1. У позицiї 2B230 термiн "датчик тиску" означає прилад, який перетворює результат вимiрювання тиску в сигнал.
  2. Для цiлей позицiї 2B230 термiн "точнiсть" включає нелiнiйнiсть, гiстерезис та вiдтворюванiсть за температури навколишнього середовища.
2B231 Вакуумнi насоси, що мають усi такi характеристики:
2B231.a a) дiаметр входу 380 мм або бiльше;
2B231.b b) швидкiсть вiдкачування 15 м3/с або бiльше; та
2B231.c c) здатнi створювати граничний вакуум, кращий 13,3 мПа.
  Технiчнi примiтки.
  1. Швидкiсть вiдкачування визначається в точцi вимiрювання з використанням азоту або повiтря.
  2. Граничний вакуум - це величина вакууму, яка визначається на входi насоса пiд час його закриття.
2B232 Високошвидкiснi системи метання (пороховi, газовi, котушковi, електромагнiтнi та електротермiчнi, а також iншi перспективнi системи), здатнi прискорювати вироби до швидкостi 1,5 км/с або бiльше.
  Особлива примiтка.
Див. також Список товарiв вiйськового призначення.
2B233 Спiральнi компресори та вакуумнi насоси iз сильфонним ущiльненням, що мають усi такi характеристики:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 2B350.i.
2B233.a a) здатнi мати об'ємну продуктивнiсть на входi 50 м3/год або бiльше;
2B233.b b) здатнi мати перепад тиску 2:1 або бiльше; та
2B233.c c) усi поверхнi, що вступають у контакт з технологiчним газом, виготовленi з будь-якого з таких матерiалiв:
2B233.c.1 1) алюмiнiю або сплаву алюмiнiю;
2B233.c.2 2) оксиду алюмiнiю;
2B233.c.3 3) нержавiючої сталi;
2B233.c.4 4) нiкелю або сплаву нiкелю;
2B233.c.5 5) фосфористої бронзи; або
2B233.c.6 6) фторполiмерiв.
  Технiчнi примiтки.
  1. У спiральних компресорах або вакуумних насосах, серпоподiбнi порожнини з газом, захваченi мiж однiєю або бiльше пар зацеплених спiральних лопаток або спiралей, одна з яких рухається, а iнша залишається нерухомою. Рухома спiраль здiйснює орбiтальний рух всерединi нерухомої спiралi i при цьому не обертається навколо власної осi. Пiд час орбiтального руху рухомої спiралi всерединi нерухомої порожнини з газом зменшуються за розмiрами (тобто вони стискаються) пiд час їх руху до випускного отвору пристрою.
  2. У спiральному компресорi або вакуумному насосi iз сильфонним ущiльненням технологiчний газ повностю iзольований вiд змащених частин насосу та зовнiшнього середовища металевим сильфоном. Один кiнець сильфона крiпиться до рухомої спiралi, а iнший кiнець - до нерухомого корпусу насосу.
  3. Фторополiмери включають, але не обмежуються такими матерiалами:
  a) полiтетрафторетилен (ПТФЕ);
  b) фторований етилен пропилен (ФЕП);
  c) перфторалкоксил (ПФА);
  d) полiтрифторхлоретилен (ПТФХЕ); та
  e) сополiмер вiнiлiден фториду i гексафторопропiлену.
2B350 Хiмiчнi виробничi потужностi, обладнання та компоненти, а саме:
2B350.a a) реакцiйнi посудини або реактори, iз змiшувачами або без них, що мають загальний внутрiшнiй об'єм бiльше нiж 0,1 м3 (100 л), але менше нiж 20 м3 (20 000 л), в яких усi поверхнi, що перебувають у безпосередньому контактi з хiмiчними речовинами (що перероблюються або зберiгаються), виготовленi з одного або кiлькох таких матерiалiв:
2B350.a.1 1) "сплавiв", що мiстять бiльше нiж 25 % нiкелю та 20 % хрому за вагою;
2B350.a.2 2) фторполiмерiв (полiмерних або еластомерних матерiалiв з вмiстом фтору бiльше нiж 35 % за вагою);
2B350.a.3 3) скла (включаючи склоподiбне чи емалеве покриття або скляне облицювання);
2B350.a.4 4) нiкелю або "сплавiв", що мiстять бiльше нiж 40 % нiкелю за вагою;
2B350.a.5 5) танталу або танталових "сплавiв";
2B350.a.6 6) титану або титанових "сплавiв";
2B350.a.7 7) цирконiю або "сплавiв" цирконiю;
2B350.a.8 8) нiобiю або "сплавiв" нiобiю;
2B350.b b) змiшувачi, призначенi для використання в реакцiйних посудинах або реакторах, визначених у позицiї 2B350.a, а також лопатевi колеса, лопатi та вали, призначенi для таких змiшувачiв, у яких усi поверхнi, що перебувають у безпосередньому контактi з хiмiчними речовинами (що перероблюються або зберiгаються), виготовленi з одного або кiлькох таких матерiалiв:
2B350.b.1 1) "сплавiв", що мiстять бiльше нiж 25 % нiкелю та 20 % хрому за вагою;
2B350.b.2 2) фторполiмерiв (полiмерних або еластомерних матерiалiв з вмiстом фтору бiльше нiж 35 % за вагою);
2B350.b.3 3) скла (включаючи склоподiбне чи емалеве покриття або скляне облицювання);
2B350.b.4 4) нiкелю або "сплавiв", що мiстять бiльше нiж 40 % нiкелю за вагою;
2B350.b.5 5) танталу або танталових "сплавiв";
2B350.b.6 6) титану або титанових "сплавiв";
2B350.b.7 7) цирконiю або "сплавiв" цирконiю;
2B350.b.8 8) нiобiю або "сплавiв" нiобiю;
2B350.c c) ємностi для зберiгання, контейнери або приймальнi резервуари, що мають загальний внутрiшнiй об'єм бiльше нiж 0,1 м3 (100 л), в яких усi поверхнi, що перебувають у безпосередньому контактi з хiмiчними речовинами (що перероблюються або зберiгаються), виготовленi з одного або кiлькох таких матерiалiв:
2B350.c.1 1) "сплавiв", що мiстять бiльше нiж 25 % нiкелю та 20 % хрому за вагою;
2B350.c.2 2) фторполiмерiв (полiмерних або еластомерних матерiалiв з вмiстом фтору бiльше нiж 35 % за вагою);
2B350.c.3 3) скла (включаючи склоподiбне чи емалеве покриття або скляне облицювання);
2B350.c.4 4) нiкелю або "сплавiв", що мiстять бiльше нiж 40 % нiкелю за вагою;
2B350.c.5 5) танталу або танталових "сплавiв";
2B350.c.6 6) титану або титанових "сплавiв";
2B350.c.7 7) цирконiю або "сплавiв" цирконiю;
2B350.c.8 8) нiобiю або "сплавiв" нiобiю;
2B350.d d) теплообмiнники або конденсатори, що мають площу поверхнi теплообмiну бiльше нiж 0,15 м2, але менше нiж 20 м2, а також труби, пластини, змiйовики та блоки (сердечники), призначенi для таких теплообмiнникiв або конденсаторiв, у яких усi поверхнi, що перебувають у безпосередньому контактi з хiмiчними речовинами (що перероблюються), виготовленi з одного або кiлькох таких матерiалiв:
2B350.d.1 1) "сплавiв", що мiстять бiльше нiж 25 % нiкелю та 20 % хрому за вагою;
2B350.d.2 2) фторполiмерiв (полiмерних або еластомерних матерiалiв з вмiстом фтору бiльше нiж 35 % за вагою);
2B350.d.3 3) скла (включаючи склоподiбне чи емалеве покриття або скляне облицювання);
2B350.d.4 4) графiту або "вуглеграфiту";
2B350.d.5 5) нiкелю або "сплавiв", що мiстять бiльше нiж 40 % нiкелю за вагою;
2B350.d.6 6) танталу або танталових "сплавiв";
2B350.d.7 7) титану або титанових "сплавiв";
2B350.d.8 8) цирконiю або "сплавiв" цирконiю;
2B350.d.9 9) карбiду кремнiю;
2B350.d.10 10) карбiду титану; або
2B350.d.11 11) нiобiю або "сплавiв" нiобiю;
2B350.e e) дистиляцiйнi або абсорбцiйнi колони, що мають внутрiшнiй дiаметр бiльше нiж 0,1 м, а також розподiлювачi рiдини, розподiлювачi пару та колектори рiдини, сконструйованi для таких дистиляцiйних або абсорбцiйних колон, у яких усi поверхнi, що перебувають у безпосередньому контактi з хiмiчними речовинами (що перероблюються), виготовленi з одного або кiлькох таких матерiалiв:
2B350.e.1 1) "сплавiв", що мiстять бiльше нiж 25 % нiкелю та 20 % хрому за вагою;
2B350.e.2 2) фторполiмерiв (полiмерних або еластомерних матерiалiв з вмiстом фтору бiльше нiж 35 % за вагою);
2B350.e.3 3) скла (включаючи склоподiбне чи емалеве покриття або скляне облицювання);
2B350.e.4 4) графiту або "вуглеграфiту";
2B350.e.5 5) нiкелю або "сплавiв", що мiстять бiльше нiж 40 % нiкелю за вагою;
2B350.e.6 6) танталу або танталових "сплавiв";
2B350.e.7 7) титану або титанових "сплавiв";
2B350.e.8 8) цирконiю або "сплавiв" цирконiю; або
2B350.e.9 9) нiобiю або "сплавiв" нiобiю;
2B350.f f) дистанцiйно кероване наповнювально-розливне обладнання, в якого всi поверхнi, що перебувають у безпосередньому контактi з хiмiчними речовинами (що перероблюються), виготовленi з одного або кiлькох таких матерiалiв:
2B350.f.1 1) "сплавiв", що мiстять бiльше нiж 25 % нiкелю та 20 % хрому за вагою;
2B350.f.2 2) нiкелю або "сплавiв", що мiстять бiльше нiж 40 % нiкелю за вагою;
2B350.g g) клапани та компоненти, а саме:
2B350.g.1 1) клапани, що вiдповiдають обом таким умовам:
2B350.g.1.a a) "номiнальний розмiр" бiльше нiж 10 мм (3/8 дюйма); та
2B350.g.1.b b) усi поверхнi, що перебувають у безпосередньому контактi з хiмiчними речовинами (що виробляються, перероблюються або зберiгаються), виготовленi з "корозiйностiйких матерiалiв";
2B350.g.2 2) клапани, крiм тих, що визначенi у позицiї 2B350.g.1, що вiдповiдають усiм таким умовам:
2B350.g.2.a a) "номiнальний розмiр" бiльше або дорiвнює 25,4 мм (1 дюйм), але менше або дорiвнює 101,6 мм (4 дюйми);
2B350.g.2.b b) мають корпуси або вiдформованi вкладки корпусiв;
2B350.g.2.c c) мають запiрний елемент, сконструйований замiнним; та
2B350.g.2.d d) усi поверхнi корпусу або вiдформованих вкладок корпусiв, що перебувають у безпосередньому контактi з хiмiчними речовинами (що виробляються, перероблюються або зберiгаються), виготовленi з "корозiйностiйких матерiалiв";
2B350.g.3 3) компоненти, сконструйованi для клапанiв, визначених у позицiї 2B350.g.1 або 2B350.g.2, в яких усi поверхнi, що перебувають у безпосередньому контактi з хiмiчними речовинами (що виробляються, перероблюються або зберiгаються), виготовленi з "корозiйностiйких матерiалiв", а саме:
2B350.g.3.a a) корпуси клапанiв;
2B350.g.3.b b) вiдформованi вкладки корпусiв;
  Технiчнi примiтки.
  1. Для цiлей позицiї 2B350.g термiн "корозiйностiйкий матерiал" означає один з таких матерiалiв:
  a) нiкель або сплави, що мiстять бiльше нiж 40 % нiкелю за вагою;
  b) сплави, що мiстять бiльше нiж 25 % нiкелю та бiльше 20 % хрому за вагою;
  c) фторполiмери (полiмернi або еластомернi матерiали з вмiстом фтору бiльше нiж 35 % за вагою);
  d) скло (включаючи склоподiбне чи емалеве покриття або скляне облицювання);
  e) тантал або танталовi сплави;
  f) титан або титановi сплави;
  g) цирконiй або сплави цирконiю;
  h) нiобiй або сплави нiобiю; або
  i) керамiчнi матерiали, а саме:
  1) карбiд кремнiю, що має ступiнь чистоти 80 % або бiльше за вагою;
  2) оксид алюмiнiю, що має ступiнь чистоти 99,9 % або бiльше за вагою;
  3) оксид цирконiю.
  2. "Номiнальний розмiр" визначається як менший з дiаметрiв впускного та випускного отворiв.
2B350.h h) багатостiннi трубопроводи, що мають отвiр для виявлення течi, в яких усi поверхнi, що перебувають у безпосередньому контактi з хiмiчними речовинами (що перероблюються або зберiгаються), виготовленi з одного або кiлькох таких матерiалiв:
2B350.h.1 1) "сплавiв", що мiстять бiльше нiж 25 % нiкелю та 20 % хрому за вагою;
2B350.h.2 2) фторполiмерiв (полiмерних або еластомерних матерiалiв з вмiстом фтору бiльше нiж 35 % за вагою);
2B350.h.3 3) скла (включаючи склоподiбне чи емалеве покриття або скляне облицювання);
2B350.h.4 4) графiту або "вуглеграфiту";
2B350.h.5 5) нiкелю або "сплавiв", що мiстять бiльше нiж 40 % нiкелю за вагою;
2B350.h.6 6) танталу або танталових "сплавiв";
2B350.h.7 7) титану або титанових "сплавiв";
2B350.h.8 8) цирконiю або "сплавiв" цирконiю; або
2B350.h.9 9) нiобiю або "сплавiв" нiобiю;
2B350.i i) насоси з багаторазовим ущiльненням та герметичнi насоси (без ущiльнень), в яких вказана виробником максимальна продуктивнiсть бiльше нiж 0,6 м3/год, або вакуумнi насоси, в яких вказана виробником максимальна продуктивнiсть бiльше нiж 5 м3/год (за стандартних умов: температурi 273 K (0° C) та тиску 101,30 кПа), крiм тих, що визначенi у позицiї 2B233; а також корпуси насосiв, сопла струминних насосiв, вiдформованi вкладки корпусiв, лопатевi колеса та ротори, призначенi для зазначених насосiв, в яких усi поверхнi, що перебувають у безпосередньому контактi з хiмiчними речовинами (що переробляються), виготовленi з одного або кiлькох таких матерiалiв:
2B350.i.1 1) "сплавiв", що мiстять бiльше нiж 25 % нiкелю та 20 % хрому за вагою;
2B350.i.2 2) керамiки;
2B350.i.3 3) феросилiцiю (сплавiв залiза з високим вмiстом кремнiю);
2B350.i.4 4) фторполiмерiв (полiмерних або еластомерних матерiалiв з вмiстом фтору бiльше нiж 35 % за вагою);
2B350.i.5 5) скла (включаючи склоподiбне чи емалеве покриття або скляне облицювання);
2B350.i.6 6) графiту або "вуглеграфiту";
2B350.i.7 7) нiкелю або "сплавiв", що мiстять бiльше нiж 40 % нiкелю за вагою;
2B350.i.8 8) танталу або танталових "сплавiв";
2B350.i.9 9) титану або титанових "сплавiв";
2B350.i.10 10) цирконiю або "сплавiв" цирконiю; або
2B350.i.11 11) нiобiю або "сплавiв" нiобiю;
  Технiчна примiтка.
У позицiї 2B350.i термiн "ущiльнення" вiдноситься тiльки до тих ущiльнень, що вступають у безпосереднiй контакт з хiмiчними речовинами, що переробляються (або призначенi для цього), та забезпечують герметичнiсть у мiсцi, де приводний вал, що обертається або здiйснює зворотно-поступальний рух, проходить крiзь корпус насосу.
2B350.j j) печi для спалювання, що призначенi для знищення хiмiчних речовин, визначених у позицiї 1C350, обладнанi спецiально сконструйованими системами подачi знищуваних продуктiв i спецiальними системами проведення процесу та мають середню температуру в камерi згоряння бiльше нiж 1273 K (1000° C), в яких усi поверхнi системи подачi продуктiв, що вступають у безпосереднiй контакт iз знищуваними продуктами, виготовленi з одного або кiлькох наведених нижче матерiалiв або облицьованi ними:
2B350.j.1 1) "сплавiв", що мiстять бiльше нiж 25 % нiкелю та 20 % хрому за вагою;
2B350.j.2 2) керамiки; або
2B350.j.3 3) нiкелю або "сплавiв", що мiстять бiльше нiж 40 % нiкелю за вагою;
  Примiтка.
Для цiлей позицiї 2B350 матерiали, що використовуються для прокладок, набивок, ущiльнень, гвинтiв, шайб, або iншi матерiали, що виконують герметизуючу функцiю, не визначають статус контролю за умови, що такi компоненти спроектованi як змiннi.
  Технiчнi примiтки.
  1. "Вуглеграфiт" - це композицiйний матерiал, що складається з аморфного вуглецю i графiту, в якому вмiст графiту становить 8 % або бiльше за вагою.
  2. По вiдношенню до матерiалiв, визначених у наведених вище позицiях, термiн "сплав", якщо не зазначено точну елементну концентрацiю, слiд розумiти як сплав, в якому вмiст визначального металу становить бiльш високий вiдсоток за вагою, нiж будь-який iнший елемент.
2B351 Системи контролю токсичних газiв та їх спецiалiзованi компоненти виявлення, крiм тих, що визначенi у позицiї 1A004, наведенi нижче, а також датчики, сенсорнi пристрої та змiннi сенсорнi картриджi для них:
2B351.a a) спроектованi для безперервного функцiонування та придатнi для виявлення бойових отруйних речовин або хiмiчних речових, визначених у позицiї 1C350, при їх концентрацiях менше нiж 0,3 мг/м3; або
2B351.b b) спроектованi для виявлення ефекту iнгiбування (пригнiчення) холiнестерази.
2B352 Обладнання, придатне для поводження з бiологiчними матерiалами, а саме:
2B352.a a) об'єкти з повним бiологiчним захистом та вiдповiдне обладнання, а саме:
2B352.a.1 1) комплектнi об'єкти з повним бiологiчним захистом, що вiдповiдають рiвню безпеки Р3 або Р4 (BL3, BL4, L3, L4);
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2B352.a.1 контролю пiдлягають типовi модулi або модулi з турбулентним потоком повiтря, а також автономнi модулi, оснащенi НЕРА-фiльтрами, якi можуть бути використанi для лабораторiй з рiвнем бiологiчного захисту P3 або P4 (BL3, BL4, L3, L4).
2B352.a.2 2) обладнання, призначене для стацiонарного встановлення на об'єктах з повним бiологiчним захистом, визначених у позицiї 2B352.a.1, а саме:
2B352.a.2.a a) пропускнi знезаражувальнi автоклави з двома дверями;
2B352.a.2.b b) знезаражувальнi душi для костюмiв з автономною системою дихання;
2B352.a.2.c c) пропускнi дверi з механiчними або надувними ущiльненнями;
  Технiчна примiтка.
Рiвнi безпеки P3 або P4 (BL3, BL4, L3, L4) визначенi у посiбнику ВООЗ з бiологiчної безпеки лабораторiй (третє видання, Женева, 2004 рiк).
2B352.b b) ферментери та їх компоненти, а саме:
2B352.b.1 1) ферментери, придатнi для культивування "мiкроорганiзмiв" або живих клiтин для виробництва патогенних вiрусiв або токсинiв без розповсюдження аерозолiв, що мають ємнiсть 20 лiтрiв або бiльше;
2B352.b.2 2) компоненти, сконструйованi для ферментерiв, визначених у позицiї 2B352.b.1, а саме:
2B352.b.2.a a) культивацiйнi камери, призначенi для стерилiзацiї або дизiнфекцiї на мiсцi;
2B352.b.2.b b) тримачi для культивацiйних камер;
2B352.b.2.c c) блоки керування технологiчним процесом, здатнi одночасно керувати двома або бiльше параметрами ферментацiйних систем (наприклад, температурою, pH, поживними речовинами, перемiшуванням, розчиненим киснем, потоком повiтря, пiноутворенням) та здiйснювати контроль за ними;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2B352.b.1 контролю пiдлягають ферментери об'ємом менше нiж 20 лiтрiв, конструкцiя яких допускає використання ферментерiв у комбiнованих системах. При цьому слiд звертати увагу на сумарне замовлення.
  Технiчна примiтка.
Для цiлей позицiї 2B352.b. ферментери включають бiореактори (в тому числi одноразового використання), хемостати та проточнi системи.
2B352.c c) вiдцентровi сепаратори, здатнi здiйснювати безперервне вiдокремлення патогенних мiкроорганiзмiв без розповсюдження аерозолiв, що мають усi такi характеристики:
2B352.c.1 1) продуктивнiсть понад 100 лiтрiв на годину;
2B352.c.2 2) компоненти, виготовленi з полiрованої нержавiючої сталi або титану;
2B352.c.3 3) наявнiсть одного або бiльше ущiльнюючих з'єднань у зонi, що обробляється паром; та
2B352.c.4 4) можливiсть стерилiзацiї паром на мiсцi у зiбраному станi;
  Технiчна примiтка.
Термiн "вiдцентровi сепаратори" включає декантери.
2B352.d d) обладнання для поперечної (тангенцiйної) фiльтрацiї, призначене для вiдокремлення мiкроорганiзмiв, вiрусiв, токсинiв або клiткових культур, а саме:
2B352.d.1 1) обладнання для поперечної (тангенцiйної) фiльтрацiї, призначене для вiдокремлення мiкроорганiзмiв, вiрусiв, токсинiв або клiткових культур, що має усi такi характеристики:
2B352.d.1.a a) загальну площу фiльтрацiї 1 м2 або бiльше; та
2B352.d.1.b b) має одну з таких характеристик:
2B352.d.1.b.1 1) може бути стерилiзоване або дезiнфiковане на мiсцi; або
2B352.d.1.b.2 2) використовує одноразовi фiльтрувальнi компоненти;
  Технiчна примiтка.
У позицiї 2B352.d.1.b стерилiзацiя означає знищення всiх життєздатних мiкробiв в обладнаннi за допомогою фiзичних методiв (наприклад, паром) або хiмiчних агентiв.
Дезiнфекцiя означає знищення потенцiйної мiкробної iнфекцiї в обладнаннi шляхом використання бактерицидних хiмiчних агентiв.
Дезiнфекцiя та стерилiзацiя вiдрiзняються вiд санiтарної обробки.
Санiтарна обробка стосується процедур очищення, призначених для зменшення вмiсту мiкробiв в обладнаннi та не вимагає повного усунення iнфекцiї або життєздатностi мiкробiв.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2B352.d контролю не пiдлягає обладнання для фiльтрацiї, засноване згiдно iз специфiкацiєю виробника на процесi зворотного осмосу.
2B352.d.2 2) компоненти обладнання поперечної (тангенцiйної) фiльтрацiї (наприклад, модулi, елементи, касети, картриджi, вузли або пластини) з площею фiльтрацiї кожного компонента 0,2 м2 або бiльше, що призначенi для використання в обладнаннi поперечної (тангенцiйної) фiльтрацiї, визначеному в позицiї 2B352.d;
2B352.e e) обладнання для лiофiльного сушiння, яке стерилiзується паром, газом або парами та має продуктивнiсть конденсатора 10 кг льоду або бiльше за 24 години, але менше нiж 1000 кг льоду за 24 години;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2B352.e контролю пiдлягає обладнання для мiкрокапсулювання живих мiкроорганiзмiв i токсинiв з розмiром частинок вiд 1 мкм до 10 мкм, а саме:
  a) мiжфазнi полiконденсатори;
  b) фазнi сепаратори.
2B352.f f) захисне обладнання та обладнання бiобезпеки, а саме:
2B352.f.1 1) захиснi костюми, куртки або шоломи, залежнi вiд прив'язного зовнiшнього джерела повiтря, що працюють при надлишковому тиску (вiдносно атмосферного);
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2B352.f.1 контролю не пiдлягають захиснi костюми, призначенi для експлуатацiї з автономними дихальними апаратами.
2B352.f.2 2) бокси, iзолятори з повним бiологiчним захистом або шафи бiологiчної безпеки, що мають усi такi характеристики, для нормальних умов експлуатацiї:
2B352.f.2.a a) повнiстю закрита робоча зона, в якiй оператор вiддiлений вiд субстанцiї фiзичним бар'єром;
2B352.f.2.b b) здатнi працювати при вiд'ємному тиску;
2B352.f.2.c c) засоби для безпечного манiпулювання з об'єктами у робочiй зонi;
2B352.f.2.d d) приточно-витяжна вентиляцiя у робочiй зонi з фiльтром високої ефективностi;
  Примiтки.
  1. Позицiя 2B352.f.2 включає шафи бiологiчної безпеки
III класу, визначенi в останнiй редакцiї посiбника ВОЗ з лабораторної бiологiчної безпеки або виготовленi вiдповiдно до нацiональних стандартiв, нормативiв або методичних вказiвок.
  2. Позицiя 2B352.f.2 не включає iзолятори, спецiально призначенi для здiйснення догляду за iнфiкованими пацiєнтами з використанням бар'єрного захисту або для транспортування iнфiкованих осiб.
2B352.g g) обладнання для аерозольної iнгаляцiї, призначене для дослiдження впливу аерозолiв "мiкроорганiзмiв", "вiрусiв" або "токсинiв", а саме:
2B352.g.1 1) камери для впливу на весь органiзм у цiлому, що мають мiсткiсть 1 м3 або бiльше;
2B352.g.2 2) прилади для впливу лише на нiс (морду) iз застосуванням направленого аерозольного потоку, що мають мiсткiсть для обробки однiєї або кiлькох таких груп тварин:
2B352.g.2.a a) 12 або бiльше гризунiв; або
2B352.g.2.b b) 2 або бiльше iнших тварин (не гризунiв);
2B352.g.3 3) капсули-труби закритого типу для утримання тварини, призначенi для використання з приладами для впливу лише на нiс (морду) iз застосуванням направленого аерозольного потоку;
2B352.h h) обладнання для розпилювального сушiння, що забезпечує висушування токсинiв або патогенних мiкроорганiзмiв i має усi такi характеристики:
2B352.h.1 1) продуктивнiсть випарювання води бiльше або дорiвнює 0,4 кг/год, але менше або дорiвнює 400 кг/год;
2B352.h.2 2) здатнiсть виробляти частинки продукту з типовим середнiм розмiром 10 мкм або менше у штатному оснащеннi або при мiнiмальнiй модифiкацiї сушилки розпилювальними насадками, що дають змогу виробляти частинки необхiдного розмiру; або
2B352.h.3 3) можливiсть стерилiзацiї або дезiнфекцiї на мiсцi.
2C Матерiали.
  Вiдсутнi.
2D Програмне забезпечення.
2D001 "Програмне забезпечення", крiм того, що визначене в позицiї 2D002, а саме:
2D001.a a) "програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "розроблення" або "виробництва" обладнання, визначеного в позицiї 2A001 або 2B001;
2D001.b b) "програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" обладнання, визначеного в позицiї 2A001.c, 2B001 або 2B003-2B009.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2D001 контролю не пiдлягає "програмне забезпечення" для розроблення програм оброблення деталей, яке генерує коди "числового програмного керування", необхiднi для оброблення рiзноманiтних деталей на верстатах.
2D002 "Програмне забезпечення" для електронних пристроїв навiть у разi, коли воно вмонтоване в електронний пристрiй або систему, яке надає можливiсть таким пристроям або системам функцiонувати як блок "числового програмного керування", здатний одночасно скоординувати бiльше нiж чотири осi для "контурного керування".
  Примiтки.
  1. Згiдно з позицiєю 2D002 контролю не пiдлягає "програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для роботи виробiв, не визначених у роздiлi 2.
  2. Згiдно з позицiєю 2D002 контролю не пiдлягає "програмне забезпечення" для виробiв, визначених у позицiї 2B002. Щодо "програмного забезпечення" для виробiв, визначених у
позицiї 2B002, див. позицiї 2D001 та 2D003.
  3. Згiдно з позицiєю 2D002 контролю не пiдлягає "програмне забезпечення", що експортується разом з виробами, не визначеними у роздiлi 2, i є мiнiмально необхiдним для їх функцiонування.
2D003 "Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для роботи обладнання, визначеного у позицiї 2B002, яке перетворює функцiї оптичного проектування, контролю розмiрiв заготовки та видалення матерiалу у команди "числового програмного керування" для досягнення необхiдної форми заготовки.
2D101 "Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" обладнання, визначеного у позицiї 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 або 2B119-2B122.
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 9D004.
2D201 "Програмне забезпечення", спецiально призначене для "використання" обладнання, визначеного у позицiї 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 або 2B227.
2D202 "Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання, визначеного в позицiї 2B201.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 2D202 контролю не пiдлягає "програмне забезпечення" для розроблення програм оброблення деталей, яке генерує команднi коди "числового програмного керування", але не дає змоги прямо використовувати обладнання для оброблення рiзноманiтних деталей.
2D351 "Програмне забезпечення", крiм того, що визначене у позицiї 1D003, спецiально призначене для "використання" обладнання, визначеного у позицiї 2B351.
2E Технологiя, "послуги та роботи".
2E001 "Технологiя" вiдповiдно до загальної примiтки з технологiї для "розроблення" обладнання або "програмного забезпечення", визначеного в позицiї 2A, 2B або 2D.
  Примiтка.
Позицiя 2E001 включає "технологiю" для сполучення систем датчикiв та координатно-вимiрювальних машин, визначених у позицiї 2B006.a.
2E002 "Технологiя" вiдповiдно до загальної примiтки з технологiї для "виробництва" обладнання або "програмного забезпечення", визначеного у позицiї 2A, 2B або 2D.
2E003 Iнша "технологiя", а саме:
2E003.a a) "технологiя" для "розроблення" iнтерактивної графiки як вбудованої частини блокiв "числового програмного керування" для пiдготовки або модифiкацiї програм оброблення деталей;
2E003.b b) "технологiя" виробничих процесiв металообробки, а саме:
2E003.b.1 1) "технологiя" проектування iнструментiв, прес-форм або затискних пристроїв, спецiально призначених для будь-якого з таких процесiв:
2E003.b.1.a a) "надпластичне формування";
2E003.b.1.b b) "дифузiйне зварювання";
2E003.b.1.c c) "гiдравлiчне пресування прямої дiї";
2E003.b.2 2) технiчнi данi, що включають опис технологiчного процесу або параметри, що використовуються для керування ним, а саме:
2E003.b.2.a a) для "надпластичного формування" алюмiнiєвих сплавiв, титанових сплавiв або "суперсплавiв":
2E003.b.2.a.1 1) пiдготовка поверхнi;
2E003.b.2.a.2 2) швидкiсть деформацiї;
2E003.b.2.a.3 3) температура;
2E003.b.2.a.4 4) тиск;
2E003.b.2.b b) для "дифузiйного зварювання" "суперсплавiв" або титанових сплавiв:
2E003.b.2.b.1 1) пiдготовка поверхнi;
2E003.b.2.b.2 2) температура;
2E003.b.2.b.3 3) тиск;
2E003.b.2.c c) для "гiдравлiчного пресування прямої дiї" алюмiнiєвих сплавiв або титанових сплавiв:
2E003.b.2.c.1 1) тиск;
2E003.b.2.c.2 2) час циклу;
2E003.b.2.d d) для "гарячого iзостатичного ущiльнення" титанових сплавiв, алюмiнiєвих сплавiв або "суперсплавiв":
2E003.b.2.d.1 1) температура;
2E003.b.2.d.2 2) тиск;
2E003.b.2.d.3 3) час циклу;
2E003.c c) "технологiя" для "розроблення" або "виробництва" гiдравлiчних пресiв для штамповки з витягуванням i вiдповiдних матриць для виготовлення конструкцiй корпусiв лiтальних апаратiв;
2E003.d d) "технологiя" для "розроблення" генераторiв машинних команд (наприклад, програм оброблення деталей) з проектних даних, що зберiгаються всерединi блокiв "числового програмного керування";
2E003.e e) "технологiя" для "розроблення" iнтеграцiйного "програмного забезпечення" для сполучення експертних систем комплексного прийняття рiшень для пiдтримки процесiв у цехових умовах з блоками "числового програмного керування";
2E003.f f) "технологiя" нанесення зовнiшнiх шарiв неорганiчних покриттiв або неорганiчних покриттiв з модифiкацiєю поверхнi (зазначених у графi 3 наведеної нижче таблицi) на пiдкладки для неелектронних приладiв/компонентiв (зазначенi у графi 2 тiєї ж таблицi) з використанням технологiчних процесiв, зазначених у графi 1 тiєї ж таблицi та визначених у технiчнiй примiтцi.
  Примiтка.
Таблиця та технiчна примiтка до неї наведенi пiсля
позицiї 2E901.
  Особлива примiтка.
Таблиця до позицiї 2E003.f визначає "технологiю" певного "процесу нанесення покриття" лише для тих "результуючих покриттiв", що зазначенi у графi 3 в абзацi, розташованому безпосередньо навпроти вiдповiдної "пiдкладки", зазначеної у графi 2. Наприклад, технiчнi данi для процесу нанесення покриття методом "хiмiчного осадження з парової фази (CVD)" пiдлягають контролю у разi нанесення силiцидiв на пiдкладки з "композицiйних матерiалiв" з вуглець-вуглецевою, керамiчною або металевою "матрицею", але не пiдлягають контролю у разi нанесення силiцидiв на пiдкладки з "цементованого карбiду вольфраму" (16) чи "карбiду кремнiю" (18). У другому випадку результуюче покриття не входить в перелiк покриттiв, наведених у графi 3 в абзацi, розташованому безпосередньо напроти абзацу, в якому перерахованi "цементований карбiд вольфраму" (16) та "карбiд кремнiю" (18) у графi 2.
2E101 "Технологiя" вiдповiдно до загальної примiтки з технологiї для "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", визначених у позицiї 2B004, 2B009, 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117, 2B119-2B122 або 2D101.
2E201 "Технологiя" вiдповiдно до загальної примiтки з технологiї для "використання" обладнання або "програмного забезпечення", визначеного в позицiї 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225-2B233, 2D201 або 2D202.
2E301 "Технологiя" вiдповiдно до загальної примiтки з технологiї для "використання" товарiв, визначених у позицiях 2B350-2B352.
2E901 "Послуги та роботи" (вiдповiдно до пункту 5 загальних примiток до цього Списку) стосовно товарiв, визначених у позицiї 2A, 2B, 2D або 2E.

Роздiл 2. Оброблення матерiалiв

Таблиця до позицiї 2E003.f. Технiка нанесення покриття

1. Процес нанесення покриття (1)1 2. Пiдкладка 3. Результуюче покриття
____________
1 Номер у дужках вiдповiдає номеру примiтки до таблицi "Технiка нанесення покриття".
A. Хiмiчне осадження з парової фази (CVD) "суперсплави" алюмiнiди для внутрiшнiх каналiв
  керамiка (19) та скло з малим коефiцiєнтом термiчного розширення (14) силiциди
карбiди
шари дiелектрикiв (15) алмази
алмазоподiбний вуглець (17)
  вуглець-вуглецевi "композицiйнi матерiали" та "композицiйнi матерiали" з керамiчною i металевою "матрицею" силiциди
карбiди
тугоплавкi метали
сумiшi зазначених матерiалiв (4) шари дiелектрикiв (15) алюмiнiди
легованi алюмiнiди (2) нiтрид бору
  цементований карбiд вольфраму (16), карбiд кремнiю (18) карбiди
вольфрам
сумiшi зазначених матерiалiв (4) шари дiелектрикiв (15)
  молiбден та його сплави шари дiелектрикiв (15)
  берилiй та його сплави шари дiелектрикiв (15) алмази
алмазоподiбний вуглець (17)
  матерiали вiкон датчикiв (9) шари дiелектрикiв (15) алмази
алмазоподiбний вуглець (17)
B. Фiзичне осадження з парової фази, що утворюється нагрiванням (TE-PVD)    
B.1. Фiзичне осадження з парової фази (PVD), що утворюється нагрiванням електронним пучком (EB-PVD) "суперсплави" легованi силiциди
легованi алюмiнiди (2) MCrAlX (5) модифiкованй дiоксид цирконiю (12) силiциди
алюмiнiди
сумiшi зазначених матерiалiв (4)
  керамiка (19) та скло з малим коефiцiєнтом термiчного розширення (14) шари дiелектрикiв (15)
  корозiйностiйка сталь (7) MCrAlX (5) модифiкований дiоксид цирконiю (12) сумiшi зазначених матерiалiв (4)
  вуглець-вуглецевi "композицiйнi матерiали" та "композицiйнi матерiали" з керамiчною i металевою "матрицею" силiциди
карбiди
тугоплавкi метали
сумiшi зазначених матерiалiв (4) шари дiелектрикiв (15) нiтрид бору
  цементований карбiд вольфраму (16), карбiд кремнiю (18) карбiди
вольфрам
сумiшi зазначених матерiалiв (4) шари дiелектрикiв (15)
  молiбден та його сплави шари дiелектрикiв (15)
  берилiй та його сплави шари дiелектрикiв (15) бориди
берилiй
  матерiали вiкон датчикiв (9) шари дiелектрикiв (15)
  титановi сплави (13) бориди
нiтриди
B.2. Фiзичне осадження з бомбардуванням iонами з парової фази, утвореної шляхом резистивного нагрiвання (iонне осадження) керамiка (19) та скло з малим коефiцiєнтом термiчного розширення (14) шари дiелектрикiв (15) алмазоподiбний вуглець (17)
вуглець-вуглецевi "композицiйнi матерiали" та "композицiйнi матерiали" з керамiчною i металевою "матрицею" шари дiелектрикiв (15)
  цементований карбiд вольфраму (16), карбiд кремнiю шари дiелектрикiв (15)
  молiбден та його сплави шари дiелектрикiв (15)
  берилiй та його сплави шари дiелектрикiв (15)
  матерiали вiкон датчикiв (9) шари дiелектрикiв (15) алмазоподiбний вуглець (17)
B.3. Фiзичне осадження з парової фази: "лазерне" випаровування керамiка (19) та скло з малим коефiцiєнтом термiчного розширення (14) силiциди
шари дiелектрикiв (15) алмазоподiбний вуглець (17)
  вуглець-вуглецевi "композицiйнi матерiали" та "композицiйнi матерiали" з керамiчною i металевою "матрицею" шари дiелектрикiв (15)
  цементований карбiд вольфраму (16), карбiд кремнiю шари дiелектрикiв (15)
  молiбден та його сплави шари дiелектрикiв (15)
  берилiй та його сплави шари дiелектрикiв (15)
  матерiали вiкон датчикiв (9) шари дiелектрикiв (15) алмазоподiбний вуглець (17)
B.4. Фiзичне осадження
з парової фази (PVD): катодний дуговий розряд
"суперсплави" легованi силiциди
легованi алюмiнiди (2) MCrAlX (5)
  полiмери (11) та "композицiйнi матерiали" з органiчною "матрицею" бориди
карбiди
нiтриди
алмазоподiбний вуглець (17)
C. Твердофазне дифузiйне насичення (див. А вище щодо iншої технiки нанесення покриття) (10) вуглець-вуглецевi "композицiйнi матерiали" та "композицiйнi матерiали" з керамiчною i металевою "матрицею" силiциди
карбiди
сумiшi зазначених матерiалiв (4)
  сплави титану (13) силiциди
алюмiнiди
легованi алюмiнiди (2)
  тугоплавкi метали та сплави (8) силiциди
оксиди
D. Плазмове напилення "суперсплави" MCrAlX (5) модифiкований дiоксид цирконiю (12) сумiшi зазначених матерiалiв (4) нiкель-графiт, що стирається
матерiали, що стираються, якi мiстять Ni-Cr-Al
Al-Si-полiефiр, що стирається
легованi алюмiнiди (2)
  сплави алюмiнiю (6) MCrAlX (5) модифiкований дiоксид цирконiю (12) силiциди
сумiшi зазначених матерiалiв (4)
  тугоплавкi метали та сплави (8) алюмiнiди
силiциди
карбiди
  корозiйностiйкi сталi (7) MCrAlX (5) модифiкований дiоксид цирконiю (12) сумiшi зазначених матерiалiв (4)
  титановi сплави (13) карбiди
алюмiнiди
силiциди
легованi алюмiнiди (2) нiкель-графiт, що стирається
матерiали, що стираються, якi мiстять Ni-Cr-Al
Al-Si-полiефiр, що стирається
E. Нанесення шлiкеру тугоплавкi метали та сплави (8) плавленi силiциди
плавленi алюмiнiди (крiм матерiалiв для резистивних нагрiвних елементiв)
  вуглець-вуглецевi "композицiйнi матерiали" та "композицiйнi матерiали" з керамiчною i металевою "матрицею" силiциди
карбiди
сумiшi зазначених матерiалiв (4)
F. Осадження розпиленням "суперсплави" легованi силiциди
легованi алюмiнiди (2) алюмiнiди, модифiкованi благородними металами (3) MCrAlX (5) модифiкований дiоксид цирконiю (12) платина
сумiшi зазначених матерiалiв (4)
  керамiка та скло з малим коефiцiєнтом розширення (14) силiциди
платина
сумiшi зазначених матерiалiв (4) шари дiелектрикiв (15) алмазоподiбний вуглець (17)
  титановi сплави (13) бориди
нiтриди
оксиди
силiциди
алюмiнiди
легованi алюмiнiди (2) карбiди
  вуглець-вуглецевi "композицiйнi матерiали" та "композицiйнi матерiали" з керамiчною i металевою "матрицею" силiциди
карбiди
тугоплавкi метали
сумiшi зазначених матерiалiв (4) шари дiелектрикiв (15) нiтрид бору
  цементований карбiд
вольфраму (16),
карбiд кремнiю (18)
карбiди
вольфрам
сумiшi зазначених матерiалiв (4) шари дiелектрикiв (15) нiтрид бору
  молiбден та його сплави шари дiелектрикiв (15)
  берилiй та його сплави бориди
шари дiелектрикiв (15) берилiй
  матерiали вiкон датчикiв (9) шари дiелектрикiв (15) алмазоподiбний вуглець (17)
  тугоплавкi метали та сплави (8) алюмiнiди
силiциди
оксиди
карбiди
G. Iонна iмплантацiя термостiйкi шарикопiдшипниковi сталi добавки хрому, танталу або нiобiю
  титановi сплави (13) бориди
нiтриди
  берилiй та його сплави бориди
  цементований карбiд вольфраму (16) карбiди
нiтриди

Роздiл 2. Оброблення матерiалiв

     Примiтки до таблицi "Технiка нанесення покриття".

     1. Термiн "процес нанесення покриття" включає як первiсне нанесення покриття, так i роботи з виправлення та поновлення iснуючого покриття.

     2. Термiн "покриття легованими алюмiнiдами" включає одно- або багатоступеневе нанесення покриття, пiд час якого елемент або елементи осаджуються до або пiд час нанесення алюмiнiдного покриття, навiть у разi, коли такi елементи осадженi за допомогою iншого процесу нанесення покриття. Однак цей термiн не включає багатократне використання одноступеневого процесу твердофазного дифузiйного насичення для отримання покриття на основi легованих алюмiнiдiв.

     3. Термiн "покриття алюмiнiдами, модифiкованими благородними металами" включає багатоступеневе нанесення покриття, в якому благородний метал або благороднi метали нанесенi ранiше у будь-який iнший спосiб до застосування покриття легованими алюмiнiдами.

     4. Термiн "сумiшi зазначених матерiалiв" включають iнфiльтрований матерiал покриття, композицiї промiжнi компоненти, присадки та багатошаровi матерiали, якi одержують пiд час одного або кiлькох процесiв нанесення покриттiв, зазначених у таблицi.

     5. MCrAlX вiдповiдає складному сплаву покриття, де "М" означає кобальт, залiзо, нiкель або їх комбiнацiї, а X - гафнiй, iтрiй, кремнiй, тантал у будь-якiй кiлькостi або iншi спецiальнi домiшки у кiлькостi понад 0,01 % за вагою у рiзних пропорцiях та комбiнацiях, крiм:

     a) CoCrAlY - покриття, яке має менше нiж 22 % за вагою хрому, менше нiж 7 % за вагою алюмiнiю та менше нiж 2 % за вагою iтрiю;

     b) CoCrAlY - покриття, яке має 22 - 24 % за вагою хрому, 10 - 12 % за вагою алюмiнiю та 0,5 - 0,7 % за вагою iтрiю; або

     c) NiCrAlY - покриття, яке має 21 - 23 % за вагою хрому, 10 - 12 % за вагою алюмiнiю та 0,9 - 1,1 % за вагою iтрiю.

     6. Термiн "сплави алюмiнiю" вiдноситься до сплавiв з межею мiцностi при розтягуваннi 190 МПа або бiльше, вимiряною за температури 293 К (20° C).

     7. Термiн "корозiйностiйка сталь" стосується сталi, яка вiдповiдає вимогам стандарту серiї 300 (AISI) Американського iнституту залiза та сталi або вимогам вiдповiдних нацiональних стандартiв.

     8. До "тугоплавких металiв та сплавiв" належать такi метали та їх сплави: нiобiй, молiбден, вольфрам i тантал.

     9. "Матерiали вiкон датчикiв" - це оксид алюмiнiю, кремнiй, германiй, сульфiд цинку, селенiд цинку, арсенiд галiю, алмаз, фосфiд галiю, сапфiр та такi галогенiди металiв: фторид цирконiю i фторид гафнiю - для вiкон датчикiв, якi мають дiаметр понад 40 мм.

     10. Згiдно з роздiлом 2 не пiдлягають контролю "технологiї" для одноступеневих процесiв твердофазного дифузiйного насичення суцiльних аеродинамiчних профiлiв.

     11. "Полiмери" включають полiiмiд, полiефiр, полiсульфiд, полiкарбонати та полiуретани.

     12. "Модифiкований дiоксид цирконiю" - це дiоксид цирконiю iз внесеними до нього добавками оксидiв iнших металiв (таких, як оксиди кальцiю, магнiю, iтрiю, гафнiю, рiдкоземельних металiв) для стабiлiзацiї певних кристалографiчних фаз та фазового складу. Теплозахиснi покриття, виготовленi з дiоксиду цирконiю, модифiкованого оксидом кальцiю або оксидом магнiю шляхом змiшування або сплавлення, контролю не пiдлягають.

     13. "Титановi сплави" - це аерокосмiчнi сплави, що мають межу мiцностi при розтягуваннi 900 МПа або бiльше, вимiряну за температури 293 К (20° C).

     14. "Скло з малим коефiцiєнтом термiчного розширення" визначається як скло, що має коефiцiєнт температурного розширення 1 х 10-7 К-1 або менше, вимiряний за температури 293 К (20° C).

     15. "Багатошаровi дiелектричнi покриття" - це покриття, що складаються з кiлькох шарiв iзоляцiйних матерiалiв, у яких iнтерференцiйнi властивостi структури, що складається з матерiалiв з рiзними показниками заломлення, використовуються для вiдбиття, пропускання або поглинання у рiзних дiапазонах довжини хвиль. До багатошарових дiелектричних покриттiв належать тi, що складаються з бiльше нiж чотирьох шарiв дiелектрика або "композицiйних матерiалiв" типу дiелектрик-метал.

     16. "Цементований карбiд вольфраму" не включає матерiали, що застосовуються для рiжучих та формоутворювальних iнструментiв, якi складаються з карбiду вольфраму/кобальт-нiкель, карбiду титану/кобальт-нiкель, карбiду хрому/нiкель-хром i карбiду хрому/нiкель.

     17. Не пiдлягає контролю "технологiя", спецiально призначена для нанесення алмазоподiбного вуглецю на будь-що з наведеного нижче: накопичувачi на магнiтних дисках i магнiтнi головки, обладнання для виробництва тари витратних матерiалiв, клапани для вентилiв, дифузори гучномовцiв, деталi автомобiльних двигунiв, рiзальнi iнструменти, вирубнi штампи та прес-форми для штамповки, офiсне автоматизоване обладнання, мiкрофони, медичнi пристрої, форми для литва або формування пластмас, виготовленi iз сплавiв з вмiстом берилiю менше 5 %.

     18. "Карбiд кремнiю" не включає матерiали для виготовлення рiзального або формувального iнструменту.

     19. Керамiчнi пiдкладки в цiй позицiї не включають керамiчнi матерiали, що мiстять 5 % за вагою або бiльше глинозему чи цементу, як самостiйнi складовi частини або в комбiнацiї.

Роздiл 2. Оброблення матерiалiв

     Технiчна примiтка до таблицi "Технiка нанесення покриття".

     Процеси, зазначенi у графi 1 таблицi, визначаються так:

     a) хiмiчне осадження з парової фази (CVD) - це процес нанесення зовнiшнього покриття або покриття з модифiкацiєю поверхнi пiдкладки, коли метал, сплав, "композицiйний матерiал", дiелектрик або керамiка осаджуються на нагрiту пiдкладку. Газоподiбнi реагенти розпадаються або сполучаються поблизу пiдкладки, в результатi чого на нiй осаджуються потрiбнi елементи, сплави або хiмiчнi сполуки. Енергiя для процесу розпаду або хiмiчної реакцiї може надаватися шляхом нагрiвання пiдкладки, плазмою жеврiючого розряду або променем "лазера";

     Особливi примiтки.

     1. Хiмiчне осадження з парової фази (CVD) включає такi процеси: осадження в газовому потоцi без прямого контакту засипки з пiдкладкою, пульсуюче хiмiчне осадження з парової фази, термiчне осадження з керованим зародкоутворенням, хiмiчне осадження з парової фази, посилене або пiдтримуване плазмою.

     2. Засипка означає занурення пiдкладки у порошкову сумiш.

     3. Газоподiбнi реагенти, що використовуються у процесi без прямого контакту засипки з пiдкладкою, виробляються iз застосуванням таких самих основних реакцiй та компонентiв, як i пiд час твердофазного дифузного насичення, за винятком того, що пiдкладка, на яку наноситься покриття, не має контакту iз порошковою сумiшшю.

     b) фiзичне осадження з парової фази, що утворюється шляхом нагрiвання (TE-PVD) - це процес нанесення зовнiшнього покриття у вакуумi пiд тиском менше нiж 0,1 Па з використанням будь-якого джерела теплової енергiї для випаровування матерiалу покриття. Зазначений процес призводить до конденсацiї або осадження матерiалу, що випаровується, на вiдповiдно розташовану пiдкладку.

     Додавання газiв у вакуумну камеру в процесi нанесення покриття для створення складного покриття є звичайною модифiкацiєю цього процесу.

     Використання iонних або електронних пучкiв або плазми для активацiї нанесення покриття або участi в цьому процесi є також звичайною його модифiкацiєю. Використання контрольно-вимiрювальних приладiв для забезпечення вимiрювання оптичних характеристик або товщини покриття пiд час процесу може бути його особливiстю.

     Специфiчнi процеси фiзичного осадження з парової фази, що утворюється нагрiванням (TE-PVD):

     1) пiд час фiзичного осадження з парової фази (PVD), що утворюється шляхом нагрiвання електронним пучком (EB-PVD), для нагрiвання та випаровування матерiалу, який формує покриття на поверхнi виробу, використовується пучок електронiв;

     2) пiд час фiзичного осадження з бомбардуванням iонами з парової фази, утвореної шляхом резистивного нагрiвання (iонне осадження), використовують резистивнi нагрiвачi у комбiнацiї з падаючим пучком (пучками) iонiв для забезпечення контрольованого та рiвномiрного (однорiдного) потоку пари матерiалу, що наноситься;

     3) пiд час випаровування "лазером" матерiалу використовується iмпульсний або безперервний промiнь "лазеру" для випаровування матерiалу, що формує покриття;

     4) у процесi покриття за допомогою катодної дуги використовується витратний катод з матерiалу, що формує покриття, та дуговий розряд на поверхнi катода, що створюється за допомогою миттєвого iнiцiюючого контакту. Контрольований рух дуги призводить до ерозiї поверхнi катода та утворення високоiонiзованої плазми. Анодом може бути конус, розташований по периферiї катода через iзолятор, або сама камера. Електричне змiщення пiдкладки використовується для нанесення покриття поза лiнiєю прямої видимостi;

     Особлива примiтка.

     Це визначення не застосовується до покриттiв некерованою катодною дугою та без подачi змiщення на пiдкладку.

     5) iонне покриття - це спецiальна модифiкацiя загального TE-PVD процесу, в якому плазмове або iонне джерело використовується для iонiзацiї частинок, що наносяться як покриття, а негативне змiщення напруги прикладається до пiдкладки, що сприяє осадженню складових матерiалiв покриття з плазми. Введення активних реагентiв, випаровування твердих матерiалiв у камерi, а також використання монiторiв, якi забезпечують вимiрювання (у процесi нанесення покриття) оптичних характеристик та товщини покриття, є звичайними модифiкацiями процесу;

     с) твердофазне дифузiйне насичення - це процес нанесення покриття, який модифiкує поверхневий шар або процес нанесення зовнiшнього покриття, в якому пiдкладка занурюється у сумiш порошкiв (пакет), що складається з:

     1) металевих порошкiв, якi повиннi бути нанесенi (звичайно це алюмiнiй, хром, кремнiй або їх комбiнацiя);

     2) активатора (здебiльшого галоїдна сiль); та

     3) iнертного порошку (найчастiше оксиду алюмiнiю).

     Пiдкладка та сумiш порошкiв утримуються всерединi реторти, яка нагрiвається вiд 1030 К (757° C) до 1375 К (1102° C) на час, достатнiй для нанесення покриття;

     d) плазмове напилення - це процес нанесення зовнiшнього покриття, в якому до пальника-розпилювача, що генерує та контролює плазму, подається порошок або дрiт з матерiалу покриття, який потiм розплавляється та спрямовується на пiдкладку, де формується як невiд'ємна частина виробу. Плазмове напилення може здiйснюватися в режимi низького тиску або в режимi високої швидкостi;

     Особливi примiтки.

     1. Низький тиск означає тиск нижче атмосферного.

     2. Висока швидкiсть вiдноситься до швидкостi газу на зрiзi пальника, що перевищує 750 м/с, розрахованої за температури 293 К (20° C) i тиску 0,1 МПа.

     e) нанесення шлiкеру - це процес нанесення покриття з модифiкацiєю поверхнi, коли металевий або керамiчний порошок з органiчною зв'язувальною речовиною, суспендований у рiдинi, наноситься на пiдкладку за допомогою напилення, занурення або фарбування з наступним повiтряним або пiчним сушiнням та термiчною обробкою для отримання бажаного покриття;

     f) осадження розпиленням - це процес нанесення зовнiшнього покриття, який ґрунтується на передачi iмпульса, коли позитивнi iони прискорюються в електричному полi в напрямку до поверхнi мiшенi (матерiал покриття). Кiнетична енергiя ударiв iонiв є достатньою для визволення атомiв на поверхнi мiшенi та їх осадження на вiдповiдно розташовану пiдкладку;

     Особливi примiтки.

     1. У таблицi наведенi вiдомостi тiльки щодо трiодного, магнетронного або реактивного осадження розпиленням, якi застосовуються для збiльшення адгезiї матерiалу покриття та швидкостi його нанесення, а також щодо радiочастотного пiдсилення напилення, яке дає змогу випаровувати неметалевi матерiали.

     2. Низькоенергетичнi iоннi пучки (менше нiж 5 кеВ) можуть бути використанi для активацiї процесу нанесення покриття.

     g) iонна iмплантацiя - це процес нанесення покриття з модифiкацiєю поверхнi виробу, в якому легуючий елемент iонiзується, прискорюється в електричному полi та iмплантується у поверхневу область пiдкладки. Це визначення включає процеси, в яких iонна iмплантацiя здiйснюється одночасно з фiзичним осадженням з парової фази, отриманої нагрiванням електронним пучком, або одночасно з осадженням розпиленням.

Роздiл 3. Електронiка

Номер позицiї Найменування та опис товарiв
3A Системи, обладнання i компоненти.
  Примiтки.
1. Контрольний статус обладнання та компонентiв, визначених у позицiї 3A001 або 3A002, крiм тих, що визначенi у позицiях 3A001.a.3 - 3A001.a.10, 3A001.a.12 або 3A001.a.14, якi спецiально призначенi для iншого обладнання або мають такi самi функцiональнi характеристики, як i iнше обладнання, визначається контрольним статусом iншого обладнання.
  2. Контрольний статус iнтегральних схем, описаних у позицiях 3A001.a.3-3A001.a.9, 3A001.a.12 або 3A001.a.14, якi не можуть бути перепрограмованi або якi призначенi для виконання конкретних функцiй у складi iншого обладнання, визначається контрольним статусом iншого обладнання.
  Особлива примiтка.
Якщо виробник або заявник не може визначити контрольний статус iншого обладнання, статус контролю iнтегральних схем визначається згiдно з позицiями 3A001.a.3 - 3A001.a.9, 3A001.a.12 та 3A001.a.14.
3A001 Електроннi компоненти, а саме:
3A001.a a) iнтегральнi мiкросхеми загального призначення, а саме:
  Примiтки.
  1. Контрольний статус пластин (готових або напiвфабрикатiв), на яких вiдтворена конкретна функцiя, визначається параметрами, зазначеними у позицiї 3А001.a.
  2. Iнтегральнi схеми включають такi типи:
  "монолiтнi iнтегральнi схеми";
  "гiбриднi iнтегральнi схеми";
  "багатокристалiчнi iнтегральнi схеми";
  "плiвковi iнтегральнi схеми", включаючи iнтегральнi схеми типу кремнiй на сапфiрi;
  "оптичнi iнтегральнi схеми";
  "тривимiрнi iнтегральнi схеми";
  "мiкрохвильовi монолiтнi iнтегральнi схеми" ("НВЧ МIС").
3A001.a.1 1) iнтегральнi схеми, спроектованi або класифiкованi як радiацiйно стiйкi, що витримують будь-який з таких впливiв:
3A001.a.1.a a) сумарну дозу опромiнення 5 х 103 Гр (кремнiй) або вище;
3A001.a.1.b b) потужнiсть дози опромiнення, що призводить до збою схеми, 5 х 106 Гр (кремнiй)/с або вище; або
3A001.a.1.c c) флюенс (iнтегральну густину потоку) нейтронiв (що вiдповiдає енергiї 1 МеВ) 5 х 1013 нейтронiв/см2 або вище на кремнiї, або його еквiвалент для iнших матерiалiв;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3A001.a.1.c контролю не пiдлягають структури метал-дiелектрик-напiвпровiдник (МДН-структури).
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3A001.a.1 контролю пiдлягають радiацiйно стiйкi мiкросхеми, спецiально призначенi або модифiкованi для захисту вiд факторiв ядерного вибуху (наприклад, електромагнiтного iмпульсу (ЕМI), рентгенiвського випромiнювання, комбiнованого ударного i теплового впливу) i придатнi для використання у "ракетах".
3A001.a.2 2) "мiкросхеми мiкропроцесора"; "мiкросхеми мiкрокомп'ютера"; мiкросхеми мiкроконтролера; iнтегральнi схеми пам'ятi, виготовленi з напiвпровiдникових сполук; аналого-цифровi перетворювачi; iнтегральнi схеми, що мiстять аналого-цифровi перетворювачi та зберiгають або обробляють оцифрованi данi; цифро-аналоговi перетворювачi; електрооптичнi або "оптичнi iнтегральнi схеми", призначенi для "оброблення сигналiв"; програмованi користувачем логiчнi пристрої; iнтегральнi схеми на замовлення, стосовно яких невiдомi або їх функцiї, або контрольний статус обладнання, в якому вони будуть використанi; процесори швидкого перетворення Фур'є (FFT); постiйнi запам'ятовувальнi пристрої, що програмуються та очищуються за допомогою електрики (EEPROMs); флеш-пам'ять; статична пам'ять з довiльною вибiркою (SRAMs) або магнiторезистивна пам'ять з довiльною вибiркою (MRAMs), що мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.a.2.a a) розрахованi на роботу за температури навколишнього середовища понад 398 К (+125° C);
3A001.a.2.b b) розрахованi на роботу за температури навколишнього середовища нижче 218 К (-55° C);
3A001.a.2.c c) розрахованi на роботу в усьому дiапазонi температур навколишнього середовища вiд 218 К (-55° C) до 398 К (+125° C);
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3A001.a.2 контролю не пiдлягають iнтегральнi схеми, що використовуються в цивiльних автомобiлях або залiзничних поїздах.
3A001.a.3 3) "мiкросхеми мiкропроцесора", "мiкросхеми мiкрокомп'ютера" i мiкросхеми мiкроконтролера, якi виготовленi з напiвпровiдникових з'єднань та працюють з тактовою частотою понад 40 МГц;
  Примiтка.
Позицiя 3A001.a.3 включає процесори цифрових сигналiв, цифровi матричнi процесори i цифровi спiвпроцесори.
3A001.a.4 4) не використовується;
3A001.a.5 5) iнтегральнi схеми аналого-цифрових перетворювачiв (АЦП) та цифро-аналогових перетворювачiв (ЦАП), а саме:
3A001.a.5.a a) АЦП, що мають будь-яку з таких характеристик:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 3A101.
3A001.a.5.a.1 1) роздiльну здатнiсть 8 бiт або бiльше, але менше нiж 10 бiт, за швидкостi виведення даних бiльше нiж 1300 мегавибiрок за секунду (MSPS, mega samples per second);
3A001.a.5.a.2 2) роздiльну здатнiсть 10 бiт або бiльше, але менше нiж 12 бiт, за швидкостi виведення даних бiльше нiж 600 мегавибiрок за секунду;
3A001.a.5.a.3 3) роздiльну здатнiсть 12 бiт або бiльше, але менше нiж 14 бiт, за швидкостi виведення даних бiльше нiж 400 мегавибiрок за секунду;
3A001.a.5.a.4 4) роздiльну здатнiсть 14 бiт або бiльше, але менше нiж 16 бiт, за швидкостi виведення даних бiльше нiж 250 мегавибiрок за секунду; або
3A001.a.5.a.5 5) роздiльну здатнiсть 16 бiт або бiльше за швидкостi виведення даних бiльше нiж 65 мегавибiрок за секунду;
  Особлива примiтка.
Щодо iнтегральних схем, якi мiстять аналого-цифровi перетворювачi та зберiгають або обробляють оцифрованi данi, див. позицiю 3A001.a.14.
  Технiчнi примiтки.
  1. Роздiльна здатнiсть n бiт вiдповiдає 2n рiвням квантування.
  2. Кiлькiсть бiт у виведеному словi дорiвнює роздiльнiй здатностi аналого-цифрового перетворювача.
  3. Швидкiсть виведення даних є максимальною швидкiстю виведення даних перетворювача незалежно вiд архiтектури або надлишкової дискретизацiї (вибiрки).
  4. Для "багатоканальних АЦП" вихiднi сигнали не об'єднуються, i швидкiсть виведення даних є максимальною швидкiстю виведення даних будь-якого каналу.
  5. Для "АЦП з перемеженням" або для "багатоканальних АЦП", технiчнi специфiкацiї яких передбачають режим роботи з перемеженням, величини вихiдних сигналiв об'єднуються, а швидкiсть виведення даних є максимальною об'єднаною загальною швидкiстю виведення даних усiх каналiв.
  6. Постачальники можуть також вказувати швидкiсть виведення даних як швидкiсть дискретизацiї (вибiрки), швидкiсть перетворення або пропускну здатнiсть. Цей параметр часто зазначається у мегагерцах (МГц), мегасловах за секунду або мегавибiрках за секунду (MSPS).
  7. Для цiлей вимiрювання швидкостi виведення даних одна вибiрка за секунду є еквiвалентною одному герцу або одному вихiдному слову за секунду.
  8. "Багатоканальнi АЦП" визначаються як пристрої, до складу яких входить бiльше одного АЦП, спроектованi таким чином, що кожний АЦП має окремий аналоговий вхiд.
  9. "АЦП з чергуванням каналiв" визначаються як пристрої, якi мають багато блокiв АЦП, що здiйснюють вибiрку одного i того ж вхiдного аналогового сигналу у рiзнi моменти часу, таким чином, щоб пiд час об'єднання вихiдних сигналiв здiйснювалася ефективна вибiрка вхiдного аналогового сигналу та його перетворення з бiльш високою швидкiстю вибiрки.
3A001.a.5.b b) цифро-аналоговi перетворювачi (ЦАП), що мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.a.5.b.1 1) роздiльну здатнiсть 10 бiт або бiльше за "вiдкоригованої швидкостi оновлення" бiльше нiж 3500 мегавибiрок за секунду; або
3A001.a.5.b.2 2) роздiльну здатнiсть 12 бiт або бiльше за "вiдкоригованої швидкостi оновлення" бiльше нiж 1250 мегавибiрок за секунду та будь-яку з таких характеристик:
3A001.a.5.b.2.a a) час установлення сигналу вiд шагу повної шкали до 0,024 % повної шкали менше нiж 9 нс; або
3A001.a.5.b.2.b b) "динамiчний дiапазон без паразитних складових" (SFDR) бiльше нiж 68 дБн (на частотi несучої), якщо здiйснюється синтез максимального аналогового сигналу з частотою 100 МГц або з найвищою частотою максимального аналогового сигналу нижче 100 МГц.
  Технiчнi примiтки.
  1. "Динамiчний дiапазон без паразитних складових" (SFDR) - це вiдношення середньоквадратичного значення частоти несучої (максимальна складова сигналу) на входi ЦАП до середньоквадратичного значення найбiльшої складової шуму (NEXT) або складової нелiнiйного спотворення на його виходi.
  2. SFDR визначається безпосередньо iз специфiкацiйної таблицi або з графiкiв, що представляють характеристики SFDR як функцiю частоти.
  3. Сигнал вважається максимальним, якщо його амплiтуда бiльше нiж -3дБпш (повна шкала).
  4. "Вiдкоригована швидкiсть оновлення" для ЦАП:
  a) для звичайних (неiнтерполювальних) ЦАП "вiдкоригована швидкiсть оновлення" визначається як швидкiсть, з якою цифровий сигнал перетворюється на аналоговий сигнал, а вихiднi аналоговi величини змiнюються цифро-аналоговим перетворювачем. Для ЦАП, в яких режим iнтерполяцiї можна не брати до уваги (коефiцiєнт iнтерполяцiї дорiвнює 1), ЦАП розглядається як звичайний (неiнтерполювальний) ЦАП;
  b) для iнтерполювальних ЦАП (ЦАП передискретизацiї) "вiдкоригована швидкiсть оновлення" визначається як швидкiсть оновлення ЦАП, подiлена на найменший коефiцiєнт iнтерполяцiї. Для iнтерполювальних ЦАП для "вiдкоригованої швидкостi оновлення" можуть вживатися рiзнi термiни, у тому числi:
  швидкiсть передачi даних на входi;
  швидкiсть пересилки слiв на входi;
  частота вибiрки на входi;
  максимальна загальна швидкiсть вхiдної шини;
  максимальна синхронiзуюча частота ЦАП для синхронiзуючого входу ЦАП.
3A001.a.6 6) електрооптичнi та "оптичнi iнтегральнi схеми", призначенi для "обробки сигналiв", що мають усi такi характеристики:
3A001.a.6.a a) один внутрiшнiй "лазерний" дiод або бiльше;
3A001.a.6.b b) один внутрiшнiй свiтлочутливий елемент або бiльше; та
3A001.a.6.c c) оптичнi хвилеводи;
3A001.a.7 7) програмованi користувачем логiчнi пристрої, що мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.a.7.a a) максимальну кiлькiсть несиметричних цифрових входiв/виходiв понад 700; або
3A001.a.7.b b) "сукупну односторонню пiкову швидкiсть передачi даних послiдовного трансивера" 500 Гбiт/с або бiльше;
  Примiтка.
Позицiя 3A001.a.7 включає:
  простi програмованi логiчнi пристрої (SPLD);
  складнi програмованi логiчнi пристрої (CPLD);
  програмованi користувачем вентильнi матрицi (FPGA);
  програмованi користувачем логiчнi матрицi (FPLA);
  програмованi користувачем схеми з'єднань (FPIC).
  Особлива примiтка.
Щодо iнтегральних схем, що мiстять програмованi користувачем логiчнi пристрої у комбiнацiї з аналого-цифровим перетворювачем, див. позицiю 3A001.a.14.
  Технiчнi примiтки.
  1. Максимальну кiлькiсть цифрових входiв/виходiв у позицiї 3A001.a.7.a називають також максимальною кiлькiстю входiв/виходiв користувача або максимально доступною кiлькiстю входiв/виходiв, незалежно вiд того, чи є iнтегральна схема корпусною або безкорпусною.
  2. "Сукупна одностороння пiкова швидкiсть передачi даних послiдовного трансивера" є результатом множення пiкової швидкостi передачi даних одностороннього трансивера на кiлькiсть трансиверiв на програмованiй користувачем вентильнiй матрицi (FPGA).
3A001.a.8 8) не використовується;
3A001.a.9 9) iнтегральнi схеми для нейронних мереж;
3A001.a.10 10) iнтегральнi схеми на замовлення, функцiя яких не вiдома або контрольний статус обладнання, в якому використовуватимуться зазначенi iнтегральнi схеми, не вiдомий виробнику, що мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.a.10.a a) кiлькiсть виводiв понад 1500;
3A001.a.10.b b) типовий "час затримки основного логiчного елемента" менше нiж 0,02 нс; або
3A001.a.10.c c) робоча частота понад 3 ГГц;
3A001.a.11 11) цифровi iнтегральнi схеми, крiм тих, що визначенi у позицiях 3A001.a.3 - 3A001.a.10 та 3A001.a.12, створенi на основi будь-якої напiвпровiдникової сполуки i мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.a.11.a a) еквiвалентну кiлькiсть вентилiв понад 3000 (у перерахунку на двовходовi); або
3A001.a.11.b b) частоту перемикання понад 1,2 ГГц;
3A001.a.12 12) процесори швидкого перетворення Фур'є (FFT), якi мають номiнальний час виконання для N-точкового складного швидкого перетворення Фур'є менше нiж (N log2N)/20480 мс, де N - кiлькiсть точок;
  Технiчна примiтка.
Якщо N дорiвнює 1024 точкам, формула у позицiї 3A001.a.12 дає час виконання 500 мкс.
3A001.a.13 13) iнтегральнi схеми цифрових синтезаторiв з прямим синтезом частот (DDS), що мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.a.13.a a) тактову частоту цифро-аналогового перетворювача (ЦАП) 3,5 ГГц або бiльше та роздiльну здатнiсть 10 бiт або бiльше, але менше нiж 12 бiт; аб
3A001.a.13.b b) тактову частоту ЦАП 1,25 ГГц або бiльше та роздiльну здатнiсть ЦАП у 12 бiт або бiльше;
  Технiчна примiтка.
Тактова частота ЦАП може бути зазначена як задавальна тактова частота або тактова частота вхiдного сигналу.
3A001.a.14 14) iнтегральнi схеми, що виконують усi такi операцiї:
3A001.a.14.a a) аналого-цифровi перетворення, що вiдповiдають будь-якому з таких наборiв параметрiв:
3A001.a.14.a.1 1) роздiльна здатнiсть бiльше або дорiвнює 8 бiт, але менше нiж 10 бiт, за швидкостi введення даних бiльше нiж 1300 мегавибiрок за секунду;
3A001.a.14.a.2 2) роздiльна здатнiсть бiльше або дорiвнює 10 бiт, але менше нiж 12 бiт, за швидкостi введення даних бiльше нiж 1000 мегавибiрок за секунду;
3A001.a.14.a.3 3) роздiльна здатнiсть бiльше або дорiвнює 12 бiт, але менше нiж 14 бiт, за швидкостi введення даних бiльше нiж 1000 мегавибiрок за секунду;
3A001.a.14.a.4 4) роздiльна здатнiсть бiльше або дорiвнює 14 бiт, але менше нiж 16 бiт, за швидкостi введення даних бiльше нiж 400 мегавибiрок за секунду; або
3A001.a.14.a.5 5) роздiльна здатнiсть бiльше або дорiвнює 16 бiт за швидкостi введення даних бiльше нiж 180 мегавибiрок за секунду; та
3A001.a.14.b b) будь-яку з таких операцiй:
3A001.a.14.b.1 1) зберiгання оцифрованих даних; або
3A001.a.14.b.2 2) обробку оцифрованих даних;
  Особливi примiтки.
  1. Щодо iнтегральних схем аналого-цифрових перетворювачiв див. позицiю 3A001.a.5.a.
  2. Щодо програмованих користувачем логiчних пристроїв див. позицiю 3A001.a.7.
3A001.b b) компоненти мiкрохвильового або мiлiметрового дiапазону, а саме:
  Технiчнi примiтки.
  1. Для цiлей позицiї 3A001.b параметр "пiкова вихiдна потужнiсть у режимi насичення" може також називатися у специфiкацiї на вирiб як "вихiдна потужнiсть", "вихiдна потужнiсть у режимi насичення", "максимальна вихiдна потужнiсть", "пiкова вихiдна потужнiсть" або "пiкова вихiдна потужнiсть обвiдної".
  2. Для цiлей позицiї 3A001.b.1 "вакуумнi електроннi прилади" - це електроннi пристрої, робота яких заснована на взаємодiї пучка електронiв з електромагнiтною хвилею, що поширюється у вакуумному трактi або взаємодiє з високочастотними об'ємними резонаторами. "Вакуумнi електроннi прилади" включають клiстрони, трубки рухомої хвилi та їх похiднi.
3A001.b.1 1) "вакуумнi електроннi прилади" та катоди, а саме:
  Примiтки.
  1. Згiдно з позицiєю 3A001.b.1 контролю не пiдлягають "вакуумнi електроннi прилади", спроектованi або розрахованi для роботи у будь-якому дiапазонi частот, що має усi такi характеристики:
  a) не перевищує 31,8 ГГц; та
  b) "видiлений Мiжнародним союзом електрозв'язку (ITU)" для надання послуг радiозв'язку, але не для радiовизначення.
  2. Згiдно з позицiєю 3A001.b.1 контролю не пiдлягають "вакуумнi електроннi прилади", що не є "придатними для використання в космосi" та мають усi такi характеристики:
  a) середню вихiдну потужнiсть 50 Вт або менше; та
  b) спроектованi або розрахованi для роботи в будь-якому дiапазонi частот, що має усi такi характеристики:
  1) перевищує 31,8 ГГц, але не перевищує 43,5 ГГц; та
  2) "видiлений Мiжнародним союзом електрозв'язку (ITU)" для надання послуг радiозв'язку, але не для радiовизначення.
3A001.b.1.a a) "вакуумнi електроннi прилади" рухомої хвилi, iмпульсної або безперервної дiї, а саме:
3A001.b.1.a.1 1) прилади, що працюють на частотах понад 31,8 ГГц;
3A001.b.1.a.2 2) прилади, що мають елемент пiдiгрiвання катода з часом вiд моменту включення до виходу лампи на номiнальну радiочастотну потужнiсть менше нiж 3 с;
3A001.b.1.a.3 3) прилади iз сполученими резонаторами або їх модифiкацiї з "вiдносною шириною смуги частот" понад 7 % або з пiковою потужнiстю понад 2,5 кBт;
3A001.b.1.a.4 4) прилади на основi схем iз спiралями, згорнутими хвилеводами або змiйковими хвилеводами, або їх модифiкацiї, що мають будь-який з таких наборiв характеристик:
3A001.b.1.a.4.a a) "миттєву ширину смуги частот" понад одну октаву i добуток середньої потужностi (вираженої у кВт) на робочу частоту (виражену у ГГц) понад 0,5;
3A001.b.1.a.4.b b) "миттєву ширину смуги частот" в одну октаву або менше i добуток середньої потужностi (вираженої у кВт) на робочу частоту (виражену у ГГц) понад 1;
3A001.b.1.a.4.c c) "придатнi для використання в космосi"; або
3A001.b.1.a.4.d d) мають електронну гармату з сiтковою структурою;
3A001.b.1.a.5 5) прилади з "вiдносною шириною смуги частот" 10 % або бiльше, що мають будь-яку з таких властивостей:
3A001.b.1.a.5.a a) кiльцевий електронний пучок;
3A001.b.1.a.5.b b) неосесиметричний електронний пучок;
3A001.b.1.a.5.c c) кiлька електронних пучкiв;
3A001.b.1.b b) "вакуумнi електроннi прилади" пiдсилювачiв iз схрещеними полями з коефiцiєнтом пiдсилення понад 17 дБ;
3A001.b.1.c c) термоелектроннi катоди, призначенi для "вакуумних електронних приладiв", що забезпечують густину струму емiсiї у безперервному режимi за номiнальних робочих умов понад 5 A/см2, або в iмпульсному режимi за номiнальних робочих умов понад 10 А/см2;
3A001.b.1.d d) "вакуумнi електроннi прилади" з можливiстю роботи у "подвiйному режимi".
  Технiчна примiтка.
"Подвiйний режим" означає, що струм пучка "вакуумного електронного приладу" може бути керовано змiнений за допомогою сiтки з безперервного режиму на iмпульсний, що дає пiкову вихiдну потужнiсть в iмпульсi бiльше нiж вихiдна потужнiсть у режимi безперервної хвилi.
3A001.b.2 2) пiдсилювачi на "монолiтних iнтегральних схемах мiкрохвильового дiапазону" ("НВЧ МIС"), що мають будь-яку з таких характеристик:
  Особлива примiтка.
Щодо пiдсилювачiв на "НВЧ МIС", що мають вбудований фазообертач, див. позицiю 3A001.b.12.
3A001.b.2.a a) розрахованi для роботи на частотах, що перевищують 2,7 ГГц, але не перевищують 6,8 ГГц, за "вiдносної ширини смуги частот" бiльше нiж 15 % та мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.b.2.a.1 1) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 75 Вт (48,75 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 2,7 ГГц, але не перевищує 2,9 ГГц;
3A001.b.2.a.2 2) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 55 Вт (47,4 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 2,9 ГГц, але не перевищує 3,2 ГГц;
3A001.b.2.a.3 3) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 40 Вт (46 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 3,2 ГГц, але не перевищує 3,7 ГГц; або
3A001.b.2.a.4 4) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 20 Вт (43 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 3,7 ГГц, але не перевищує 6,8 ГГц;
3A001.b.2.b b) розрахованi для роботи на частотах, що перевищують 6,8 ГГц, але не перевищують 16 ГГц, за "вiдносної ширини смуги частот" бiльше нiж 10 % та мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.b.2.b.1 1) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 10 Вт (40 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 6,8 ГГц, але не перевищує 8,5 ГГц; або
3A001.b.2.b.2 2) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 5 Вт (37 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 8,5 ГГц, але не перевищує 16 ГГц;
3A001.b.2.c c) розрахованi для роботи з пiковою вихiдною потужнiстю у режимi насичення понад 3 Вт (34,77 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 16 ГГц, але не перевищує 31,8 ГГц, за "вiдносної ширини смуги частот" бiльше нiж 10 %;
3A001.b.2.d d) розрахованi для роботи з пiковою вихiдною потужнiстю у режимi насичення понад 0,1 нВт (- 70 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 31,8 ГГц, але не перевищує 37 ГГц;
3A001.b.2.e e) розрахованi для роботи з пiковою вихiдною потужнiстю у режимi насичення понад 1 Вт (30 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 37 ГГц, але не перевищує 43,5 ГГц, за "вiдносної ширини смуги частот" бiльше нiж 10 %;
3A001.b.2.f f) розрахованi для роботи з пiковою вихiдною потужнiстю у режимi насичення понад 31,62 мВт (15 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 43,5 ГГц, але не перевищує 75 ГГц, за "вiдносної ширини смуги частот" бiльше нiж 10 %;
3A001.b.2.g g) розрахованi для роботи з пiковою вихiдною потужнiстю у режимi насичення понад 10 мВт (10 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 75 ГГц, але не перевищує 90 ГГц, за "вiдносної ширини смуги частот" бiльше нiж 5 %; або
3A001.b.2.h h) розрахованi для роботи з пiковою вихiдною потужнiстю у режимi насичення понад 0,1 нВт (- 70 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 90 ГГц;
  Примiтки.
  1. Не використовується.
  2. Контрольний статус НВЧ МIС, номiнальнi робочi частоти якої вiдносяться до бiльш нiж одного дiапазону частот, зазначеного у позицiях 3A001.b.2.a - 3A001.b.2.h, визначається найнижчим пороговим значенням для пiкової вихiдної потужностi у режимi насичення.
  3. Примiтки 1 i 2 до позицiї 3А означають, що згiдно з позицiєю 3A001.b.2 контролю не пiдлягають НВЧ МIС, якщо вони спецiально призначенi для iнших застосувань, наприклад, у телекомунiкацiйному зв'язку, РЛС, автомобiлях.
3A001.b.3 3) дискретнi мiкрохвильовi транзистори, що мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.b.3.a a) розрахованi для роботи на частотах, що перевищують 2,7 ГГц, але не перевищують 6,8 ГГц, та мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.b.3.a.1 1) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 400 Вт (56 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 2,7 ГГц, але не перевищує 2,9 ГГц;
3A001.b.3.a.2 2) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 205 Вт (53,12 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 2,9 ГГц, але не перевищує 3,2 ГГц;
3A001.b.3.a.3 3) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 115 Вт (50,61 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 3,2 ГГц, але не перевищує 3,7 ГГц; або
3A001.b.3.a.4 4) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 60 Вт (47,78 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 3,7 ГГц, але не перевищує 6,8 ГГц;
3A001.b.3.b b) розрахованi для роботи на частотах, що перевищують 6,8 ГГц, але не перевищують 31,8 ГГц, та мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.b.3.b.1 1) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 50 Вт (47 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 6,8 ГГц, але не перевищує 8,5 ГГц;
3A001.b.3.b.2 2) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 15 Вт (41,76 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 8,5 ГГц, але не перевищує 12 ГГц;
3A001.b.3.b.3 3) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 40 Вт (46 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 12 ГГц, але не перевищує 16 ГГц; або
3A001.b.3.b.4 4) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 7 Вт (38,45 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 16 ГГц, але не перевищує 31,8 ГГц;
3A001.b.3.c c) розрахованi для роботи з пiковою вихiдною потужнiстю у режимi насичення понад 0,5 Вт (27 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 31,8 ГГц, але не перевищує 37 ГГц;
3A001.b.3.d d) розрахованi для роботи з пiковою вихiдною потужнiстю у режимi насичення понад 1 Вт (30 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 37 ГГц, але не перевищує 43,5 ГГц; або
3A001.b.3.e e) розрахованi для роботи з пiковою вихiдною потужнiстю у режимi насичення понад 0,1 нВт (- 70 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 43,5 ГГц;
  Примiтки.
  1. Контрольний статус транзистора, номiнальнi робочi частоти якого вiдносяться до бiльше нiж одного дiапазону частот, зазначеного у позицiях 3A001.b.3.a - 3A001.b.3.e, визначається найнижчим пороговим значенням для пiкової вихiдної потужностi у режимi насичення.
  2. Позицiя 3A001.b.3 включає безкорпуснi iнтегральнi схеми, а також iнтегральнi схеми, змонтованi на платi або у корпусi. Деякi дискретнi транзистори можуть також називатися пiдсилювачами потужностi, але контрольний статус таких дискретних транзисторiв визначається згiдно з позицiєю 3A001.b.3.
3A001.b.4 4) мiкрохвильовi твердотiлi пiдсилювачi та мiкрохвильовi блоки/модулi, що мiстять мiкрохвильовi твердотiлi пiдсилювачi, що мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.b.4.a a) розрахованi для роботи на частотах, що перевищують 2,7 ГГц, але не перевищують 6,8 ГГц, за "вiдносної ширини смуги частот" бiльше нiж 15 % та мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.b.4.a.1 1) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 500 Вт (57 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 2,7 ГГц, але не перевищує 2,9 ГГц;
3A001.b.4.a.2 2) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 270 Вт (54,3 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 2,9 ГГц, але не перевищує 3,2 ГГц;
3A001.b.4.a.3 3) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 200 Вт (53 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 3,2 ГГц, але не перевищує 3,7 ГГц; або
3A001.b.4.a.4 4) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення бiльшу нiж 90 Вт (49,54 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 3,7 ГГц, але не перевищує 6,8 ГГц;
3A001.b.4.b b) розрахованi для роботи на частотах, що перевищують 6,8 ГГц, але не перевищують 31,8 ГГц, за "вiдносної ширини смуги частот" бiльше нiж 10 % та мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.b.4.b.1 1) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 70 Вт (48,54 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 6,8 ГГц, але не перевищує 8,5 ГГц;
3A001.b.4.b.2 2) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 50 Вт (47 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 8,5 ГГц, але не перевищує 12 ГГц;
3A001.b.4.b.3 3) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 30 Вт (44,77 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 12 ГГц, але не перевищує 16 ГГц; або
3A001.b.4.b.4 4) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 20 Вт (43 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 16 ГГц, але не перевищує 31,8 ГГц;
3A001.b.4.c c) розрахованi для роботи з пiковою вихiдною потужнiстю у режимi насичення понад 0,5 Вт (27 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 31,8 ГГц, але не перевищує 37 ГГц;
3A001.b.4.d d) розрахованi для роботи з пiковою вихiдною потужнiстю у режимi насичення понад 2 Вт (33 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 37 ГГц, але не перевищує 43,5 ГГц, за "вiдносної ширини смуги частот" бiльше нiж 10 %;
3A001.b.4.e e) розрахованi для роботи на частотах, що перевищують 43,5 ГГц, та мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.b.4.e.1 1) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 0,2 Вт (23 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 43,5 ГГц, але не перевищує 75 ГГц, за "вiдносної ширини смуги частот" бiльше нiж 10 %;
3A001.b.4.e.2 2) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 20 мВт (13 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 75 ГГц, але не перевищує 90 ГГц, за "вiдносної ширини смуги частот" бiльше нiж 5 %; або
3A001.b.4.e.3 3) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення понад 0,1 нВт (- 70 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 90 ГГц;
3A001.b.4.f f) не використовується;
  Особливi примiтки.
  1. Щодо пiдсилювачiв "НВЧ МIС" див. позицiю 3A001.b.2.
  2. Щодо "прийомопередавальних модулiв" та "передавальних модулiв" див. позицiю 3A001.b.12.
  Примiтки.
  1. Не використовується.
  2. Контрольний статус виробу, номiнальнi робочi частоти якого вiдносяться до бiльш нiж одного дiапазону частот, зазначеного у позицiях 3A001.b.4.a - 3A001.b.4.e, визначається найнижчим пороговим значенням для пiкової вихiдної потужностi у режимi насичення.
3A001.b.5 5) смуговi або загороджувальнi фiльтри з електронною або магнiтною перестройкою, що мiстять понад 5 настроюваних резонаторiв, що забезпечують настройку в смузi частот з вiдношенням максимальної та мiнiмальної частот (fmax/fmin) 1,5:1 менше нiж за 10 мкс i мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.b.5.a a) ширина смуги частот пропускання становить понад 0,5 % центральної частоти; або
3A001.b.5.b b) ширина смуги частот заглушення становить менше нiж 0,5 % центральної частоти;
3A001.b.6 6) не використовується;
3A001.b.7 7) перетворювачi та змiшувачi на гармонiках, що мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.b.7.a a) призначенi для розширення дiапазону частот "аналiзаторiв сигналiв" вище 90 ГГц;
3A001.b.7.b b) призначенi для розширення робочого дiапазону генераторiв сигналiв, а саме:
3A001.b.7.b.1 1) вище 90 ГГц;
3A001.b.7.b.2 2) до потужностi на виходi понад 100 мВт (20 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 43,5 ГГц, але не перевищує 90 ГГц;
3A001.b.7.c c) призначенi для розширення робочого дiапазону мережевих аналiзаторiв, а саме:
3A001.b.7.c.1 1) вище 110 ГГц;
3A001.b.7.c.2 2) до потужностi на виходi понад 31,62 мВт (15 дБм) на будь-якiй частотi, що перевищує 43,5 ГГц, але не перевищує 90 ГГц;
3A001.b.7.c.3 3) до потужностi на виходi понад 1 мВт (0 дБм) на будь-якiй частотi у межах, що перевищує 90 ГГц, але не перевищує 110 ГГц; або
3A001.b.7.d d) призначенi для розширення частотного дiапазону мiкрохвильових тестових приймачiв вище 110 ГГц.
3A001.b.8 8) мiкрохвильовi пiдсилювачi потужностi, що мiстять "вакуумнi електроннi прилади", визначенi у позицiї 3A001.b.1, i мають усi такi характеристики:
3A001.b.8.a a) робочi частоти понад 3 ГГц;
3A001.b.8.b b) вiдношення середньої густини вихiдної потужностi понад 80 Вт/кг; та
3A001.b.8.c c) об'єм менше нiж 400 см3;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3A001.b.8 контролю не пiдлягає обладнання, спроектоване або розраховане для роботи у будь-якому дiапазонi частот, "видiленому Мiжнародним союзом електрозв'язку (ITU)" для надання послуг радiозв'язку, але не для радiовизначення.
3A001.b.9 9) мiкрохвильовi силовi модулi (МСМ), що складаються, принаймнi, з "вакуумного електронного пристрою" рухомої хвилi, "мiкрохвильової монолiтної iнтегральної схеми" ("НВЧ МIС") та вбудованого електронного стабiлiзатора напруги, та мають усi такi характеристики:
3A001.b.9.a a) "час вмикання" вiд вимкненого до повнiстю робочого стану менше нiж 10 секунд;
3A001.b.9.b b) об'єм менше максимальної номiнальної потужностi у Вт, помноженої на 10 см3/Вт; та
3A001.b.9.c c) "миттєву ширину смуги частот" бiльше 1 октави (fmax > 2fmin) та мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.b.9.c.1 1) для частот 18 ГГц i менше вихiдну потужнiсть РЧ-сигналу понад 100 Вт; або
3A001.b.9.c.2 2) частоту понад 18 ГГц.
  Технiчнi примiтки.
  1. Наступний приклад пояснює обчислення об'єму в позицiї 3A001.b.9.b: для максимальної номiнальної потужностi 20 Вт об'єм дорiвнюватиме 20 Вт x 10 см3/Вт = 200 см3.
  2. "Час вмикання" у позицiї 3A001.b.9.a означає час вiд повнiстю вимкненого до повнiстю робочого стану, тобто вiн включає час прогрiвання МСМ.
3A001.b.10 10) осцилятори або блоки осциляторiв, призначенi для роботи при фазовому шумi в однiй боковiй смузi (SSB), в одиницях дБн/Гц, менше (краще) нiж - (126 + 20 log10F - 20 log10f) у будь-якiй точцi дiапазону 10 Гц Ј F Ј 10 кГц;
  Технiчна примiтка.
У позицiї 3A001.b.10 F позначає змiщення вiд робочої частоти у Гц, а f - робочу частоту у МГц.
3A001.b.11 11) "електроннi блоки" "синтезаторiв частоти", для яких "час перемикання частоти" вiдповiдає будь-якiй з таких умов:
3A001.b.11.a a) менше нiж 143 пс;
3A001.b.11.b b) менше нiж 100 мкс для будь-якої змiни частоти понад 2,2 ГГц в межах дiапазону синтезованих частот, що перевищує 4,8 ГГц, але не перевищує 31,8 ГГц;
3A001.b.11.c c) не використовується;
3A001.b.11.d d) менше нiж 500 мкс для будь-якої змiни частоти понад 550 МГц в межах дiапазону синтезованих частот, що перевищує 31,8 ГГц, але не перевищує 37 ГГц;
3A001.b.11.e e) менше нiж 100 мкс для будь-якої змiни частоти понад 2,2 ГГц в межах дiапазону синтезованих частот, що перевищує 37 ГГц, але не перевищує 90 ГГц; або
3A001.b.11.f f) не використовується;
3A001.b.11.g g) менше нiж 1 мс в межах дiапазону синтезованих частот, що перевищує 90 ГГц;
  Особлива примiтка.
Щодо "аналiзаторiв сигналiв", генераторiв сигналiв, мережевих аналiзаторiв та мiкрохвильових вимiрювальних приймачiв загального призначення див. позицiї 3A002.c, 3A002.d, 3A002.e та 3A002.f вiдповiдно.
3A001.b.12 12) "приймально-передавальнi модулi", "приймально-передавальнi НВЧ МIС", "передавальнi модулi" та "передавальнi НВЧ МIС", що розрахованi для роботи на частотах понад 2,7 ГГц i мають усi такi характеристики:
3A001.b.12.a a) пiкову вихiдну потужнiсть у режимi насичення, Psat, що перевищує частку вiд дiлення 505,62 Вт на квадрат максимальної робочої частоти, вираженої у ГГц, для будь-якого каналу (тобто Psat > 505,62 Вт х ГГц2/fГГц2);
3A001.b.12.b b) "вiдносну ширину смуги частот" 5 % або бiльше для будь-якого каналу;
3A001.b.12.c c) довжину d будь-якої сторони планарного модуля, що менше або дорiвнює частцi вiд дiлення 15 см на найнижчу робочу частоту, виражену у ГГц (тобто
d Ј 15 см х ГГц х N/fГГц, де N - це кiлькiсть передавальних або приймально-передавальних каналiв); та
3A001.b.12.d d) фазообертач з електронним керуванням на канал.
  Технiчнi примiтки.
  1. "Приймально-передавальний модуль" - це багатофункцiональний "електронний блок", що забезпечує двоспрямоване керування амплiтудою i фазою для приймання та передавання сигналiв.
  2. "Передавальний модуль" - це "електронний блок", що забезпечує керування амплiтудою i фазою для передавання сигналiв.
  3. "Приймально-передавальна НВЧ МIС" - це багатофункцiональна "НВЧ МIС", що забезпечує двоспрямоване керування амплiтудою i фазою для приймання та передавання сигналiв.
  4. "Передавальна НВЧ МIС" - це "НВЧ МIС", що забезпечує керування амплiтудою i фазою для передавання сигналiв.
  5. У формулi, наведенiй у позицiї 3A001.b.12.c, для приймально-передавальних або передавальних модулiв, номiнальний робочий дiапазон яких простягається до 2,7 ГГц i нижче, слiд використовувати як найнижчу робочу частоту (fГГц) значення 2,7 ГГц (тобто d Ј 15 см х ГГц х N/2,7 ГГц).
  6. Згiдно з позицiєю 3A001.b.12 контролю пiдлягають "приймально-передавальнi модулi" або "передавальнi модулi" незалежно вiд наявностi чи вiдсутностi системи тепловiдведення. Значення d у позицiї 3A001.b.12.c не включає частини "приймально-передавальних модулiв" або "передавальних модулiв", що виконують функцiї системи тепловiдведення.
  7. "Приймально-передавальнi модулi", "передавальнi модулi", "приймально-передавальнi НВЧ МIС" або "передавальнi НВЧ МIС" можуть мати чи не мати N вбудованих випромiнювальних елементiв антени, де N - це кiлькiсть передавальних або приймально-передавальних каналiв.
3A001.c c) прилади на акустичних хвилях та спецiально призначенi компоненти для них, а саме:
3A001.c.1 1) прилади на поверхневих акустичних хвилях i приповерхневих об'ємних акустичних хвилях, що мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.c.1.a a) несучу частоту понад 6 ГГц;
3A001.c.1.b b) несучу частоту, що перевищує 1 ГГц, але не перевищує 6 ГГц, i мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.c.1.b.1 1) "частотне заглушення бокових пелюсткiв дiаграми направленостi" понад 65 дБ;
3A001.c.1.b.2 2) добуток максимального часу затримки (у мкс) i ширини смуги частот (у МГц) понад 100;
3A001.c.1.b.3 3) ширину смуги частот понад 250 МГц; або
3A001.c.1.b.4 4) дисперсiйну затримку понад 10 мкс; або
3A001.c.1.c c) несучу частоту, що не перевищує 1 ГГц, i мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.c.1.c.1 1) добуток максимального часу затримки (у мкс) i ширини смуги частот (у МГц) понад 100;
3A001.c.1.c.2 2) дисперсiйну затримку понад 10 мкс; або
3A001.c.1.c.3 3) "частотне заглушення бокових пелюсткiв дiаграми направленостi" понад 65 дБ та ширину смуги частот понад 100 МГц;
  Технiчна примiтка.
"Частотне заглушення бокових пелюсткiв дiаграми направленостi" - це максимальна величина заглушення, зазначена у технiчних умовах (формулярi) виробу.
3A001.c.2 2) прилади на об'ємних акустичних хвилях, що дають змогу здiйснювати безпосереднє оброблення сигналiв на частотах понад 6 ГГц;
3A001.c.3 3) акустооптичнi прилади "оброблення сигналiв", якi використовують взаємодiю мiж акустичними хвилями (об'ємними чи поверхневими) i свiтловими хвилями, що забезпечує безпосереднє оброблення сигналiв або зображень, включаючи аналiз спектра, кореляцiю або згортку;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3A001.c контролю не пiдлягають прилади на акустичних хвилях, використання яких обмежене фiльтруванням простої смуги, низькочастотним фiльтруванням, високочастотним фiльтруванням, вузькосмуговим режекторним фiльтруванням або резонансною функцiєю.
3A001.d d) електроннi прилади або схеми, якi мiстять елементи, виготовленi з "надпровiдних" матерiалiв, спецiально призначенi для роботи за температур, нижчих "критичної температури" хоча б для однiєї з "надпровiдних" складових, i мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.d.1 1) перемикання струму для цифрових схем, якi використовують "надпровiднi" вентилi з добутком часу затримки на вентиль (у секундах) i розсiювання потужностi на вентиль (у ватах) менше нiж 10-14 Дж; або
3A001.d.2 2) селекцiя частоти на всiх дiапазонах частот з використанням резонансних контурiв з добротнiстю понад 10000;
3A001.e e) потужнi енергетичнi прилади, а саме:
3A001.e.1 1) "елементи", а саме:
3A001.e.1.a a) "первиннi елементи" з "густиною енергiї" понад 550 Вт x год/кг при 20° C;
3A001.e.1.b b) "вториннi елементи" з "густиною енергiї" понад 300 Вт x год/кг при 20° C;
  Технiчнi примiтки.
  1. Для цiлей позицiї 3A001.e.1 "густина енергiї" (Вт x год/кг) обчислюється множенням номiнальної напруги на номiнальну ємнiсть в ампер-годинах (А хгод) i дiленням добутку на масу в кiлограмах. Якщо номiнальну ємнiсть не зазначено, густина енергiї обчислюється як добуток квадрата номiнальної напруги на тривалiсть розрядки в годинах, подiлений на добуток опору навантаження розрядки в омах на масу в кiлограмах.
  2. Для цiлей позицiї 3A001.e.1 "елемент" визначається як електрохiмiчний пристрiй, що має позитивний та негативний електроди i електролiт, та є джерелом електричної енергiї. Вiн є основним структурним елементом батареї.
  3. Для цiлей позицiї 3A001.e1.a "первинний елемент" є "елементом", який не призначений для заряджання будь-яким iншим джерелом енергiї.
  4. Для цiлей позицiї 3A001.e.1.b "вторинний елемент" є "елементом", який призначений для заряджання зовнiшнiм джерелом електроживлення.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3A001.e.1 контролю не пiдлягають батареї, в тому числi одноелементнi батареї.
3A001.e.2 2) високоенергетичнi накопичувальнi конденсатори, а саме:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 3A201.a та Список товарiв вiйськового призначення.
3A001.e.2.a a) конденсатори з частотою повторення менше нiж 10 Гц (однорозряднi конденсатори), що мають усi такi характеристики:
3A001.e.2.a.1 1) номiнальну напругу 5 кВ або бiльше;
3A001.e.2.a.2 2) густину енергiї 250 Дж/кг або бiльше; та
3A001.e.2.a.3 3) повну енергiю 25 кДж або бiльше;
3A001.e.2.b b) конденсатори з частотою повторення 10 Гц або бiльше (багаторозряднi конденсатори), що мають усi такi характеристики:
3A001.e.2.b.1 1) номiнальну напругу 5 кВ або бiльше;
3A001.e.2.b.2 2) густину енергiї 50 Дж/кг або бiльше;
3A001.e.2.b.3 3) повну енергiю 100 Дж або бiльше; та
3A001.e.2.b.4 4) кiлькiсть циклiв заряду-розряду 10000 або бiльше;
3A001.e.3 3) "надпровiднi" електромагнiти та соленоїди, спецiально призначенi бути повнiстю зарядженими або розрядженими за менше нiж 1 секунду, що мають усi такi характеристики:
  Особлива примiтка.
Див. також позицiю 3A201.b.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3A001.e.3 контролю не пiдлягають "надпровiднi" електромагнiти або соленоїди, спецiально призначенi для медичної апаратури магнiтно-резонансної томографiї (МРТ).
3A001.e.3.a a) енергiя, що передається пiд час розряджання, понад 10 кДж за першу секунду;
3A001.e.3.b b) внутрiшнiй дiаметр струмопровiдних обмоток понад 250 мм; та
3A001.e.3.c c) розрахованi на магнiтну iндукцiю понад 8 Тл або "сумарну густину струму" в обмотцi понад 300 А/мм2;
3A001.e.4 4) сонячнi елементи, збiрки електрично з'єднаних сонячних елементiв пiд захисним склом (CIC-збiрки), сонячнi панелi та сонячнi батареї, "придатнi для використання в космосi", що мають мiнiмальний середнiй коефiцiєнт корисної дiї понад 20 % за робочої температури 301 К (28° C) та освiтленнi з густиною потоку випромiнювання 1367 Вт/м2 при iмiтацiї умов "AM0";
  Технiчна примiтка.
"AM0", або "нульова повiтряна маса", означає спектральну густину потоку сонячного свiтла за межами атмосфери Землi за вiдстанi мiж Землею та Сонцем, що дорiвнює однiй астрономiчнiй одиницi (АО).
3A001.f f) перетворювачi абсолютного кутового положення обертового валу, що мають "точнiсть" 1 кутова секунда або менше (краще), а також спецiально призначенi для них кодувальнi кiльця, диски або шкали;
3A001.g g) твердотiлi iмпульснi силовi перемикальнi тиристорнi пристрої та "тиристорнi модулi", в яких застосовуються методи електричного, оптичного або електронно-емiсiйного керування перемиканням, що мають будь-яку з таких характеристик:
3A001.g.1 1) максимальну швидкiсть наростання вiдмикаючого струму (di/dt) понад 30 000 А/мкс та напругу у закритому станi понад 1100 В; або
3A001.g.2 2) максимальну швидкiсть наростання вiдмикаючого струму (di/dt) понад 2000 А/мкс та усi такi характеристики:
3A001.g.2.a a) iмпульсну напругу у закритому станi 3000 В або бiльше; та
3A001.g.2.b b) максимальний струм в iмпульсi (ударний струм) 3000 А або бiльше.
  Примiтки.
  1. Позицiя 3A001.g включає:
  кремнiєвi керованi вентилi (ККВ);
  електричнi пусковi тиристори (ЕПТ);
  пусковi фототиристори (ОПТ);
  iнтегральнi вентильнi комутованi тиристори (IВКТ);
  тиристори з вентилями, що запираються (ТВЗ);
  керованi тиристори на МОН-структурi;
  солiдтрони.
  2. Згiдно з позицiєю 3A001.g контролю не пiдлягають тиристорнi пристрої та "тиристорнi модулi", що входять до складу обладнання, призначеного для використання на залiзничному транспортi або у "цивiльних повiтряних суднах".
  Технiчна примiтка.
Для цiлей позицiї 3A001.g "тиристорний модуль" мiстить один або кiлька тиристорних пристроїв.
3A001.h h) твердотiлi силовi напiвпровiдниковi перемикачi, дiоди або "модулi", що мають усi такi характеристики:
3A001.h.1 1) розрахованi для максимальної робочої температури p-n-переходу понад 488 К (215° C);
3A001.h.2 2) повторну iмпульсну напругу в закритому станi (блокувальну напругу) понад 300 В; та
3A001.h.3 3) постiйний струм понад 1 А.
  Примiтки.
  1. Повторна iмпульсна напруга в закритому станi, зазначена в позицiї 3A001.h, включає напругу стiк-витiк, вихiдну залишкову напругу, повторну iмпульсну зворотну напругу та блокувальну iмпульсну напругу в закритому станi.
  2. Позицiя 3A001.h включає:
  польовi транзистори з управляючим p-n-переходом (JFET);
  польовi транзистори з вертикальним управляючим p-n-переходом (VJFET);
  польовi транзистори iз структурою метал-оксид-напiвпровiдник (MOSFET);
  польовi транзистори iз структурою метал-оксид-напiвпровiдник, виготовленi методом подвiйної дифузiї (DMOSFET);
  бiполярнi транзистори з iзольованим затвором (IGBT);
  транзистори з високою рухомiстю електронiв (HMET);
  бiполярнi площиннi транзистори (BJT);
  тиристори та кремнiєвi керованi вентилi (SCR);
  запiрнi тиристори (GTO);
  тиристори з вимкненням емiтера (ETO);
  PiN-дiоди;
  дiоди Шотткi.
  3. Згiдно з позицiєю 3A001.h контролю не пiдлягають перемикачi, дiоди або "модулi", що входять до складу обладнання, призначеного для використання на залiзничному транспортi, у цивiльних автомобiлях або у "цивiльних повiтряних суднах".
  Технiчна примiтка.
Для цiлей позицiї 3A001.h "модуль" мiстить один або кiлька твердотiлих силових напiвпровiдникових перемикачiв або дiодiв.
3A002 "Електроннi блоки", модулi та обладнання загального призначення, а саме:
3A002.a a) записувальна апаратура та осцилографи, а саме:
3A002.a.1 1) не використовується;
3A002.a.2 2) не використовується;
3A002.a.3 3) не використовується;
3A002.a.4 4) не використовується;
3A002.a.5 5) не використовується;
3A002.a.6 6) пристрої запису цифрових даних, що мають усi такi характеристики:
3A002.a.6.a a) стабiльну "безперервну пропускну здатнiсть" понад 6,4 Гбiт/с пiд час записування на запам'ятовувальний пристрiй на магнiтних або твердотiлих (SSD) дисках; та
3A002.a.6.b b) процесор, що виконує аналiз даних радiочастотного сигналу пiд час його записування;
  Технiчнi примiтки.
  1. Для пристроїв запису з архiтектурою паралельних шин величина "безперервної пропускної здатностi" є добутком найбiльшої швидкостi передачi слiв на кiлькiсть бiт у словi.
  2. "Безперервна пропускна здатнiсть" - це найвища швидкiсть передачi даних, з якою прилад може записувати данi на запам'ятовувальний пристрiй на магнiтних або твердотiлих дисках без втрати iнформацiї, пiдтримуючи при цьому швидкiсть введення цифрових даних або швидкiсть аналого-цифрового перетворення.
3A002.a.7 7) осцилографи, здатнi працювати у реальному масштабi часу, що мають вертикальну середньоквадратичну напругу шуму менше нiж 2 % повної шкали за вертикального налаштування шкали, яке забезпечує найнижче значення шуму 3 дБ для будь-якого вхiдного сигналу за смуги пропускання 60 ГГц на канал або бiльше;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3A002.a.7 контролю не пiдлягають стробоскопiчнi осцилографи еквiвалентного часу.
3A002.b b) не використовується;
3A002.c c) "аналiзатори сигналiв", а саме:
3A002.c.1 1) "аналiзатори сигналiв", що мають роздiльну здатнiсть 3 дБ для ширини смуги пропускання понад 10 МГц у будь-якiй точцi частотного дiапазону, що перевищує 31,8 ГГц, але не перевищує 37 ГГц;
3A002.c.2 2) "аналiзатори сигналiв", що мають середнiй рiвень шуму, що вiдображається на дисплеї (DANL) менше (краще) нiж - 150 дБм/Гц у будь-якiй точцi частотного дiапазону, що перевищує 43,5 ГГц, але не перевищує 90 ГГц;
3A002.c.3 3) "аналiзатори сигналiв", здатнi аналiзувати сигнали з частотою понад 90 ГГц;
3A002.c.4 4) "аналiзатори сигналiв", що мають усi такi характеристики:
3A002.c.4.a a) "ширину смуги частот у реальному масштабi часу" понад 170 МГц; та
3A002.c.4.b b) мають будь-яку з таких характеристик:
3A002.c.4.b.1 1) стовiдсоткову ймовiрнiсть виявлення сигналiв тривалiстю 15 мкс або менше iз зниженням менше нiж 3 дБ вiд повної амплiтуди внаслiдок промiжкiв або ефекту вiкон; або
3A002.c.4.b.2 2) функцiю "запуску за частотною маскою" iз стовiдсотковою ймовiрнiстю спрацьовування (захоплення) для сигналiв тривалiстю 15 мкс або менше;
  Технiчнi примiтки.
  1. Ймовiрнiсть виявлення у позицiї 3A002.c.4.b.1 також може називатися ймовiрнiстю перехоплення або ймовiрнiстю захоплення сигналу.
  2. Для цiлей позицiї 3A002.c.4.b.1 тривалiсть виявлення iз стовiдсотковою iмовiрнiстю еквiвалентна мiнiмальнiй тривалостi сигналу, необхiднiй для заданого рiвня похибки вимiрювання.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3A002.c.4 контролю не пiдлягають "аналiзатори сигналiв", що використовують лише фiльтри з фiксованою вiдносною шириною смуги частот (вiдомi також пiд назвою октавних або дробово-октавних фiльтрiв).
3A002.c.5 5) не використовується;
3A002.d d) генератори сигналiв, що мають будь-яку з таких характеристик:
3A002.d.1 1) призначенi генерувати iмпульсно-модульованi сигнали, якi у будь-якiй точцi частотного дiапазону, що перевищує 31,8 ГГц, але не перевищує 37 ГГц, мають усi такi характеристики:
3A002.d.1.a a) "тривалiсть iмпульсу" менше нiж 25 нс; та
3A002.d.1.b b) вiдношення рiвня генерованого iмпульсу до рiвня сигналу, який проникає у паузi, 65 дБ або бiльше;
3A002.d.2 2) вихiдну потужнiсть понад 100 мВт (20 дБм) в будь-якiй точцi частотного дiапазону, що перевищує 43,5 ГГц, але не перевищує 90 ГГц;
3A002.d.3 3) "час перемикання частоти" згiдно з будь-яким з таких визначень:
3A002.d.3.a a) не використовується;
3A002.d.3.b b) менше нiж 100 мкс для будь-якої змiни частоти понад 2,2 ГГц в частотному дiапазонi, що перевищує 4,8 ГГц, але не перевищує 31,8 ГГц;
3A002.d.3.c c) не використовується;
3A002.d.3.d d) менше нiж 500 мкс для будь-якої змiни частоти понад 550 МГц в частотному дiапазонi, що перевищує 31,8 ГГц, але не перевищує 37 ГГц; або
3A002.d.3.e e) менше нiж 100 мкс для будь-якої змiни частоти понад 2,2 ГГц в частотному дiапазонi, що перевищує 37 ГГц, але не перевищує 90 ГГц;
3A002.d.3.f f) не використовується;
3A002.d.4 4) фазовий шум в однiй боковiй смузi (SSB), в одиницях дБн/Гц, згiдно з будь-яким з таких визначень:
3A002.d.4.a a) менше (краще) нiж - (126 + 20 log10F - 20 log10f) у будь-якiй точцi дiапазону значень F: вiд 10 Гц включно до 10 кГц включно, та у будь-якiй точцi дiапазону робочих частот, що перевищує 3,2 ГГц, але не перевищує 90 ГГц; або
3A002.d.4.b b) менше (краще) нiж - (206 - 20 log10f) у будь-якiй точцi дiапазону значень F: вiд 10 кГц до 100 кГц включно, та у будь-якiй точцi дiапазону робочих частот, що перевищує 3,2 ГГц, але не перевищує 90 ГГц; або
  Технiчна примiтка.
У позицiї 3A002.d.4 F позначає змiщення вiд робочої частоти у Гц, а f - робочу частоту у МГц.
3A002.d.5 5) максимальну частоту понад 90 ГГц;
  Примiтки.
  1. Для цiлей позицiї 3A002.d генератори сигналiв включають генератори iмпульсiв довiльної форми та генератори функцiй.
  2. Згiдно з позицiєю 3А002.d контролю не пiдлягає обладнання, в якому вихiдна частота створюється або шляхом додавання чи вiднiмання частот двох або бiльше кварцових генераторiв, або шляхом додавання чи вiднiмання з подальшим множенням результуючої частоти.
  Технiчнi примiтки.
  1. Максимальна частота генератора iмпульсiв довiльної форми або генератора функцiй визначається шляхом дiлення частоти вибiрки (вибiрка/с) на коефiцiєнт 2,5.
  2. Для цiлей позицiї 3A002.d.1.a "тривалiсть iмпульсу" визначається як промiжок часу мiж моментами, коли, спочатку переднiй, а потiм заднiй фронт iмпульсу досягає 50 % максимального значення амплiтуди iмпульсу.
3A002.e e) схемнi аналiзатори, що мають будь-яку з таких характеристик:
3A002.e.1 1) вихiдну потужнiсть понад 31,62 мВт (15 дБм) у будь-якiй точцi дiапазону робочих частот, що перевищує 43,5 ГГц, але не перевищує 90 ГГц;
3A002.e.2 2) вихiдну потужнiсть понад 1 мВт (0 дБм) у будь-якiй точцi дiапазону робочих частот, що перевищує 90 ГГц, але не перевищує 110 ГГц;
3A002.e.3 3) "функцiональнiсть, необхiдну для проведення нелiнiйних векторних вимiрювань" на частотах, що перевищують 50 ГГц, але не перевищують 110 ГГц; або
  Технiчна примiтка.
"Функцiональнiсть, необхiдна для проведення нелiнiйних векторних вимiрювань" - це здатнiсть вимiрювального приладу аналiзувати результати випробувань пристроїв, проведених в областi великих сигналiв або у дiапазонi нелiнiйних викривлень.
3A002.e.4 4) максимальну робочу частоту понад 110 ГГц;
3A002.f f) мiкрохвильовi приймачi-тестери, що мають усi такi характеристики:
3A002.f.1 1) максимальну робочу частоту понад 110 ГГц; та
3A002.f.2 2) здатнi одночасно вимiрювати амплiтуду та фазу;
3A002.g g) атомнi еталони частоти, що мають будь-яку з таких характеристик:
3A002.g.1 1) "придатнi для використання в космосi";
3A002.g.2 2) не є рубiдiєвими та мають довготривалу стабiльнiсть менше (краще) нiж 1 х 10-11 на мiсяць; або
3A002.g.3 3) "непридатнi для використання в космосi" та мають усi такi характеристики:
3A002.g.3.a a) є рубiдiєвими еталонами частоти;
3A002.g.3.b b) довготривалу стабiльнiсть менше (краще) 1 х 10-11 на мiсяць; та
3A002.g.3.c c) сумарну споживану потужнiсть менше нiж 1 Вт;
3A002.h h) "електроннi блоки", модулi або обладнання, придатнi до виконання усiх таких операцiй:
3A002.h.1 1) аналого-цифрових перетворень, що вiдповiдають будь-якому з таких наборiв параметрiв:
3A002.h.1.a a) роздiльна здатнiсть бiльше або дорiвнює 8 бiт, але менше нiж 10 бiт, за швидкостi введення даних бiльше нiж 1300 мегавибiрок за секунду;
3A002.h.1.b b) роздiльна здатнiсть бiльше або дорiвнює 10 бiт, але менше нiж 12 бiт, за швидкостi введення даних бiльше нiж 1000 мегавибiрок за секунду;
3A002.h.1.c c) роздiльна здатнiсть бiльше або дорiвнює 12 бiт, але менше нiж 14 бiт, за швидкостi введення даних бiльше нiж 1000 мегавибiрок за секунду;
3A002.h.1.d d) роздiльна здатнiсть бiльше або дорiвнює 14 бiт, але менше нiж 16 бiт, за швидкостi введення даних бiльше нiж 400 мегавибiрок за секунду; або
3A002.h.1.e e) роздiльна здатнiсть бiльше або дорiвнює 16 бiт за швидкостi виведення даних бiльше нiж 180 мегавибiрок за секунду; та
3A002.h.2 2) будь-якої з таких операцiй:
3A002.h.2.a a) виведення оцифрованих даних;
3A002.h.2.b b) зберiгання оцифрованих даних; або
3A002.h.2.c c) обробку оцифрованих даних;
  Особлива примiтка.
Пристрої запису цифрових даних, осцилографи, аналiзатори сигналiв, генератори сигналiв, схемнi аналiзатори та мiкрохвильовi приймачi-тестери визначенi у позицiях 3A002.a.6, 3A002.a.7, 3A002.c, 3A002.d, 3A002.e та 3A002.f вiдповiдно.
  Технiчна примiтка.
Контрольний статус багатоканальних "електронних зборок" або модулiв визначається найкращими одноканальними номiнальними технiчними характеристиками.
  Примiтка.
Позицiя 3A002.h включає плати АЦП, дискретизатори сигналiв, плати збирання даних, плати захвату сигналiв та реєстратори перехiдних процесiв.
3A003 Системи терморегулювання з охолодженням диспергованою рiдиною, що використовують обладнання з замкненим контуром для перемiщення та регенерацiї рiдини у герметичнiй камерi, в якiй рiдкий дiелектрик розпилюється на електроннi компоненти за допомогою спецiально розроблених розпилювальних сопел, призначенi для пiдтримування температури електронних компонентiв в межах їх робочого дiапазону, а також спецiально призначенi для них компоненти.
3A101 Електронне обладнання, прилади i компоненти, крiм тих, що визначенi в позицiї 3A001, а саме:
3A101.a a) аналого-цифровi перетворювачi, придатнi для використання в "ракетах", сконструйованi згiдно з вiйськовими специфiкацiями для обладнання, пристосованого для важких умов експлуатацiї;
3A101.b b) прискорювачi, здатнi генерувати електромагнiтне випромiнювання шляхом гальмiвного випромiнювання прискорених електронiв з енергiєю 2 МеВ або вище, та обладнання, що включає такi прискорювачi.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3A101.b контролю не пiдлягає обладнання, спецiально призначене для медичних цiлей.
3A102 "Термобатареї", призначенi або модифiкованi для "ракет".
  Технiчнi примiтки.
  1. У позицiї 3A102 "термобатареї" - це батареї одноразової дiї, в яких як електролiт використовується тверда неелектропровiдна неорганiчна сiль. Цi батареї мiстять пiролiтичнi матерiали, якi пiд час займання розплавляють електролiт та активiзують батарею.
  2. У позицiї 3A102 "ракета" означає закiнченi ракетнi системи та безпiлотнi лiтальнi апарати, здатнi досягати дальностi понад 300 км;
3A201 Електроннi компоненти, крiм тих, що визначенi в позицiї 3A001, а саме:
3A201.a a) iмпульснi розряднi конденсатори, що мають будь-який з таких наборiв характеристик:
3A201.a.1.a 1) a) номiнальна напруга бiльше нiж 1,4 кВ;
3A201.a.1.b b) запас енергiї бiльше нiж 10 Дж;
3A201.a.1.c c) ємнiсть бiльше нiж 0,5 мкФ; та
3A201.a.1.d d) послiдовна iндуктивнiсть менше нiж 50 нГн; або
3A201.a.2.a 2) a) номiнальна напруга бiльше нiж 750 В;
3A201.a.2.b b) ємнiсть бiльше нiж 0,25 мкФ; та
3A201.a.2.c c) послiдовна iндуктивнiсть менше нiж 10 нГн;
3A201.b b) надпровiднi соленоїдальнi електромагнiти, що мають усi такi характеристики:
3A201.b.1 1) здатнi утворювати магнiтнi поля бiльше нiж 2 Тл;
3A201.b.2 2) вiдношення довжини до внутрiшнього дiаметра бiльше нiж 2;
3A201.b.3 3) внутрiшнiй дiаметр бiльше нiж 300 мм; та
3A201.b.4 4) однорiднiсть магнiтного поля краще нiж 1 % у межах 50 % внутрiшнього об'єму по центру.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3A201.b контролю не пiдлягають магнiти, спецiально призначенi для медичних ядерних магнiтно-резонансних (ЯМР) систем формування зображення та експортуються як їх "складова частина". Словосполучення "складова частина" не обов'язково означає фiзичну частину однiєї i тiєї ж поставки; дозволяються окремi вiдвантаження з рiзних джерел за умови, що у вiдповiдних експортних документах чiтко вказано, що поставки вiдправляються як "складова частина" систем формування зображення.
3A201.c c) iмпульснi рентгенiвськi генератори або iмпульснi електроннi прискорювачi, що мають будь-який з таких наборiв характеристик:
3A201.c.1.a 1) a) пiкова енергiя електронiв прискорювача 500 кеВ або бiльше, але менше нiж 25 МеВ; та
3A201.c.1.b b) "коефiцiєнт добротностi" (K) дорiвнює 0,25 або бiльше; або
3A201.c.2.a 2) a) пiкова енергiя електронiв прискорювача 25 МеВ або бiльше; та
3A201.c.2.b b) "пiкова потужнiсть" бiльше нiж 50 МВт.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3A201.c контролю не пiдлягають прискорювачi, що є складовими частинами пристроїв, призначених для цiлей, вiдмiнних вiд отримання електронних пучкiв або рентгенiвського випромiнювання (наприклад, електронна мiкроскопiя), а також прискорювачi, призначенi для медичних цiлей.
  Технiчнi примiтки.
  1. "Коефiцiєнт добротностi" K визначається за такою формулою:
  K = 1,7 х 103V2,65Q,
  де V - пiкова енергiя електронiв у мiльйонах електрон-вольтiв.
  Якщо тривалiсть iмпульсу пучка прискорювача 1 мкс або менше, то Q - це сумарний прискорений заряд у кулонах. Якщо тривалiсть iмпульсу пучка прискорювача бiльше 1 мкс, то Q - це максимальний прискорений заряд за 1 мкс.
  Q дорiвнює iнтегралу вiд i за t (Q = т idt), обчисленому на меншому з iнтервалiв: 1 мкс або тривалiсть iмпульсу пучка, де i - струм пучка в амперах, а t - час у секундах.
  2. "Пiкова потужнiсть" = (пiковий потенцiал у вольтах) x (пiковий струм пучка в амперах).
  3. В установках, що базуються на мiкрохвильових прискорювальних резонаторах, тривалiсть iмпульсу пучка менша за 1 мкс або тривалiсть згрупованого пакета iмпульсiв пучка, утвореного внаслiдок одного iмпульсу мiкрохвильового модулятора.
  4. В установках, що базуються на мiкрохвильових прискорювальних резонаторах, пiковий струм пучка - це середня величина струму протягом тривалостi згрупованого пакета iмпульсiв пучка.
3A225 Перетворювачi частоти або генератори, крiм тих, що визначенi у позицiї 0B001.b.13, що використовуються як електроприводи змiнної або постiйної частоти i мають усi такi характеристики:
  Особливi примiтки.
  1. "Програмне забезпечення", спецiально призначене для покращення або розблокування робочих характеристик перетворювача частоти або генератора так, щоб вони вiдповiдали характеристикам, наведеним у позицiї 3A225, визначене у позицiї 3D225.
  2. "Технологiя" у формi кодiв або ключiв для покращення або розблокування робочих характеристик перетворювача частоти або генератора так, щоб вони вiдповiдали характеристикам, наведеним у позицiї 3A225, визначена у позицiї 3E225.
3A225.a a) багатофазний вихiд потужнiстю 40 ВА або бiльше;
3A225.b b) працюють на частотi 600 Гц або бiльше; та
3A225.c c) стабiлiзацiя частоти краще (менше) нiж 0,2 %.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3A225 контролю не пiдлягають перетворювачi частоти або генератори, що мають обмеження, пов'язанi з апаратним забезпеченням, "програмним забезпеченням" або "технологiєю", якi не дають їх робочим характеристикам перевищувати пороговi значення, визначенi у позицiях 3A225.a - 3A225.c, якщо цi перетворювачi частоти або генератори вiдповiдають будь-якiй з таких умов:
  1) вони повиннi бути повернутi оригiнальному виробнику для покращення характеристик або зняття обмежень;
  2) вони потребують "програмне забезпечення", визначене у позицiї 3D225, для покращення або розблокування робочих характеристик так, щоб вони вiдповiдали характеристикам, наведеним у позицiї 3A225; або
  3) вони потребують "технологiю" у виглядi ключiв або кодiв, визначену у позицiї 3E225, для покращення або розблокування робочих характеристик так, щоб вони вiдповiдали характеристикам, наведеним у позицiї 3A225.
  Технiчнi примiтки.
  1. Перетворювачi частоти у позицiї 3A225 також вiдомi як конвертори або iнвертори.
  2. Перетворювачi частоти у позицiї 3A225 можуть також зустрiчатися на ринку пiд такими назвами: генератори, електронне тестове обладнання, джерела живлення змiнного струму, приводи електродвигунiв iз змiнною швидкiстю, електроприводи з частотним регулюванням, частотно-регульованi електроприводи, або приводи з регульованою швидкiстю.
3A226 Потужнi джерела живлення постiйного струму, крiм тих, що визначенi в позицiї 0B001.j.6, що мають обидвi такi характеристики:
3A226.a a) здатнi безперервно, протягом восьми годин, створювати напругу 100 В або бiльше за вихiдного струму 500 А або бiльше; та
3A226.b b) мають стабiльнiсть струму або напруги краще нiж 0,1 % протягом восьми годин.
3A227 Високовольтнi джерела постiйного струму, крiм тих, що визначенi в позицiї 0B001.j.5, що мають обидвi такi характеристики:
3A227.a a) здатнi безперервно, протягом восьми годин, створювати напругу 20 кВ або бiльше за вихiдного струму 1 А або бiльше; та
3A227.b b) мають стабiльнiсть струму чи напруги краще 0,1 % протягом восьми годин.
3A228 Перемикаючi пристрої, а саме:
3A228.a a) трубки з холодним катодом, заповненi або не заповненi газом, що дiють як iскровий розрядник та мають усi такi характеристики:
3A228.a.1 1) мiстять три або бiльше електроди;
3A228.a.2 2) пiкова анодна напруга 2,5 кВ або бiльше;
3A228.a.3 3) пiковий анодний струм 100 А або бiльше; та
3A228.a.4 4) анодне запiзнювання 10 мкс або менше;
  Примiтка.
Позицiя 3A228 включає газонаповненi критроновi трубки та вакуумнi спритроновi трубки.
3A228.b b) керованi iскровi розрядники, що мають обидвi такi характеристики:
3A228.b.1 1) анодне запiзнювання 15 мкс або менше; та
3A228.b.2 2) розрахованi на пiковий струм 500 А або бiльше;
3A228.c c) модулi або збiрки з функцiєю швидкого перемикання, крiм тих, що визначенi у позицiї 3A001.g або 3A001.h, що мають усi такi характеристики:
3A228.c.1 1) пiкова анодна напруга бiльше нiж 2 кВ;
3A228.c.2 2) пiковий анодний струм 500 А або бiльше; та
3A228.c.3 3) час включення 1 мкс або менше.
3A229 Iмпульснi генератори великої сили струму, а саме:
  Особлива примiтка.
Див. також Список товарiв вiйськового призначення.
3A229.a a) пусковi пристрої детонаторiв (системи iнiцiювання, запальнi пристрої), включаючи пусковi пристрої з електронною зарядкою, iнiцiацiєю вибухом та оптичною iнiцiацiєю, крiм тих, що визначенi у позицiї 1A007.a, призначенi для запуску паралельно керованих детонаторiв, визначених у позицiї 1A007.b;
3A229.b b) модульнi електричнi iмпульснi генератори, що мають усi такi характеристики:
3A229.b.1 1) спроектованi для портативного, мобiльного або жорсткого режиму використання;
3A229.b.2 2) здатнi до вивiльнення накопиченої енергiї за менше нiж 15 мкс за опору навантаження менше нiж 40 Ом;
3A229.b.3 3) дають на виходi струм бiльше нiж 100 А;
3A229.b.4 4) жоден з розмiрiв не перевищує 30 см;
3A229.b.5 5) вага менше нiж 30 кг; та
3A229.b.6 6) розрахованi на використання у розширеному температурному дiапазонi вiд 223 K (- 50° C) до 373 K (100° C) або визначенi як придатнi для авiакосмiчних застосувань.
  Примiтка.
Позицiя 3A229.b включає драйвери з ксеноновою лампою-спалахом.
3A229.c c) мiкророзмiрнi пусковi блоки, що мають усi такi характеристики:
3A229.c.1 1) жоден з розмiрiв не перевищує 35 мм;
3A229.c.2 2) номiнальна напруга бiльше або дорiвнює 1 кВ; та
3A229.c.3 3) ємнiсть бiльше або дорiвнює 100 нФ.
  Примiтка.
Пусковi пристрої з оптичною iнiцiацiєю включають пристрої, що використовують як лазерну iнiцiацiю, так i лазерну зарядку. Пусковi пристрої з iнiцiацiєю вибухом включають пусковi пристрої як вибухового фероелектричного, так i вибухового феромагнiтного типiв.
3A230 Високошвидкiснi iмпульснi генератори та "iмпульснi головки" для них, що мають обидвi такi характеристики:
3A230.a a) напруга на виходi бiльше нiж 6 В за резистивного навантаження менше нiж 55 Ом; та
3A230.b b) "час наростання iмпульсу" менше нiж 500 пс.
  Технiчнi примiтки.
  1. У позицiї 3A230 "час наростання iмпульсу" визначається як часовий iнтервал мiж 10 % та 90 % амплiтуди напруги;
  2. "Iмпульснi головки" є схемами формування iмпульсiв, призначеними для перетворення вхiдного сигналу, напруга якого змiнюється за ступiнчатою функцiєю, у цiлий ряд форм iмпульсу, що можуть включати прямокутнi, трикутнi, ступiнчатi, iмпульснi, експонентнi або моноциклiчнi типи. "Iмпульснi головки" можуть бути складовими частинами iмпульсного генератора, або вставними модулями, або пiд'єднаними зовнiшнiми пристроями.
3A231 Системи нейтронних генераторiв, включаючи нейтроннi трубки, що мають обидвi такi характеристики:
3A231.a a) призначенi для роботи без зовнiшньої вакуумної системи; та
3A231.b b) використовують один з таких методiв:
3A231.b.1 1) електростатичне прискорення для iндукування тритiєво-дейтерiєвої ядерної реакцiї; або
3A231.b.2 2) електростатичне прискорення для iндукування дейтерiєво-дейтерiєвої ядерної реакцiї i здатнi забезпечити вихiд нейтронiв (потiк нейтронiв) 3 х 109 нейтронiв/с або бiльше.
3A232 Багатоточковi системи iнiцiювання, крiм тих, що визначенi у позицiї 1A007, а саме:
  Особливi примiтки.
  1. Див. також Список товарiв вiйськового призначення.
  2. Щодо детонаторiв див. також позицiю 1A007.b.
3A232.a a) не використовується;
3A232.b b) пристрої, що використовують один або кiлька детонаторiв, призначених для майже одночасного iнiцiювання вибухової речовини на поверхнi площею бiльше нiж 5000 мм2 за єдиним сигналом пiдриву з рiзночаснiстю по всiй площi менше нiж 2,5 мкс.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3A232 контролю не пiдлягають детонатори, що використовують тiльки первиннi вибуховi речовини, зокрема такi, як азид свинцю.
3A233 Мас-спектрометри, крiм тих, що визначенi у позицiї 0B002.g, здатнi вимiрювати маси iонiв, що дорiвнюють 230 атомних одиниць маси або бiльше, i мають роздiлення краще нiж 2 одиницi вiд 230, та джерела iонiв для них:
3A233.a a) мас-спектрометри з iндуктивно зв'язаною плазмою (ICP/MS);
3A233.b b) мас-спектрометри тлiючого розряду (GDMS);
3A233.c c) термоiонiзацiйнi мас-спектрометри (TIMS);
3A233.d d) мас-спектрометри з електронним бомбардуванням, що мають обидвi такi властивостi:
3A233.d.1 1) систему введення молекулярного пучка, яка iнжектує колiмований пучок молекул речовини, що аналiзується, в область джерела iонiв, де молекули iонiзуються пучком електронiв; та
3A233.d.2 2) один або бiльше "охолоджуваних уловлювачiв", якi можуть бути охолодженi до температури 193 K (-80° C) або менше для захоплення молекул речовини, що аналiзується, якi не були iонiзованi пучком електронiв;
3A233.e e) не використовується;
3A233.f f) мас-спектрометри, обладнанi джерелом iонiв з мiкрофторуванням, призначенi для використання з актиноїдами або фторидами актиноїдiв.
  Технiчнi примiтки.
  1. Мас-спектрометри з електронним бомбардуванням, визначенi у позицiї 3A223.d, також вiдомi як мас-спектрометри з електронним ударом або мас-спектрометри з електронною iонiзацiєю. Позицiя 3A233.d описує мас-спектрометри, що звичайно використовуються для iзотопного аналiзу зразкiв газоподiбного UF6.
  2. У позицiї 3A233.d.2 "охолоджуваний уловлювач" - це пристрiй, що захоплює молекули газу шляхом їх конденсацiї або заморожування на холодних поверхнях. Для цiлей позицiї 3A233.d.2 крiогенний вакуумний насос iз замкнутим контуром, що працює на газоподiбному гелiї, не є "охолоджуваним уловлювачем".
3A234 Смужковi лiнiї, що забезпечують низькоiндуктивне з'єднання з детонаторами i мають усi такi характеристики:
3A234.a a) номiнальну напругу понад 2 кВ; та
  b) iндуктивнiсть менше нiж 20 нГн.
3B Обладнання для випробування, контролю та виробництва.
3B001 Обладнання для виробництва напiвпровiдникових приладiв або матерiалiв i спецiально призначенi компоненти та аксесуари для нього, а саме:
3B001.a a) обладнання для епiтаксiального вирощування, а саме:
3B001.a.1 1) обладнання, призначене або модифiковане для виробництва шару будь-якого матерiалу, крiм кремнiю, з вiдхиленням товщини менше нiж ±2,5 % на довжинi 75 мм або бiльше;
  Примiтка.
Позицiя 3B001.a.1 включає обладнання для епiтаксiї атомних шарiв (ALE).
3B001.a.2 2) установки (реактори) для хiмiчного осадження з парової фази металоорганiчних сполук (MOCVD), призначенi для епiтаксiального вирощування напiвпровiдникових сполук з матерiалу, що мiстить два або бiльше з таких елементiв: алюмiнiй, галiй, iндiй, миш'як, фосфор, сурма або азот;
3B001.a.3 3) обладнання для молекулярно-епiтаксiального вирощування з використанням газоподiбних або твердих джерел;
3B001.b b) обладнання, призначене для iонної iмплантацiї, що має будь-яку з таких характеристик:
3B001.b.1 1) не використовується;
3B001.b.2 2) призначене та оптимiзоване для функцiонування за енергiї пучка 20 кеВ або бiльше та сили струму пучка 10 мА або бiльше для водневих, дейтерiєвих або гелiєвих iмплантiв;
3B001.b.3 3) можливiсть безпосереднього формування рисунка;
3B001.b.4 4) енергiю пучка 65 кеВ або бiльше та силу струму пучка 45 мА або бiльше для високоенергетичної iмплантацiї кисню у нагрiту "пiдкладку" з напiвпровiдникового матерiалу; або
3B001.b.5 5) призначене та оптимiзоване для функцiонування при енергiї пучка 20 кеВ або бiльше та силi струму пучка 10 мА або бiльше для iмплантацiї кремнiю у "пiдкладку" з напiвпровiдникового матерiалу, нагрiту до температури 600° C або бiльше;
3B001.c c) не використовується;
3B001.d d) не використовується;
3B001.e e) автоматично завантажуванi багатокамернi системи з центральним транспортно-завантажувальним пристроєм для пластин, що мають усi такi характеристики:
3B001.e.1 1) засоби сполучення для завантаження та вивантаження пластин, до яких передбачено приєднання бiльше двох рiзнофункцiональних "iнструментiв для оброблення напiвпровiдникiв", визначених у позицiї 3B001.a.1, 3B001.a.2, 3B001.a.3 або 3B001.b; та
3B001.e.2 2) призначенi для створення iнтегрованої системи "послiдовного багатопозицiйного оброблення пластин" у вакуумi;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3B001.e контролю не пiдлягають автоматичнi роботизованi системи для завантаження-розвантаження пластин, спецiально призначенi для паралельного оброблення пластин.
  Технiчнi примiтки.
  1. Для цiлей позицiї 3B001.e "iнструменти для оброблення напiвпровiдникiв" означають iнструменти модульної конструкцiї, що забезпечують такi, рiзнi за функцiональнiстю, фiзичнi процеси виробництва напiвпровiдникiв, як осадження, iмплантацiя або термообробка.
  2. Для цiлей позицiї 3B001.e "послiдовне багатопозицiйне оброблення пластин" означає здатнiсть обробляти кожну пластину за допомогою рiзних "iнструментiв для оброблення напiвпровiдникiв", наприклад, шляхом передачi кожної пластини вiд одного iнструмента до другого i далi до третього за допомогою автоматично завантажуваних багатокамерних систем з центральним транспортно-завантажувальним пристроєм.
3B001.f f) обладнання для лiтографiї, а саме:
3B001.f.1 1) обладнання для оброблення пластин iз використанням методiв фотооптичної або рентгенiвської лiтографiї з покроковим сумiщенням та експонуванням (безпосередньо на пластинi) або скануванням (сканер), що має будь-яку з таких характеристик:
3B001.f.1.a a) джерело свiтла з довжиною хвилi менше нiж 193 нм; або
3B001.f.1.b b) спроможнiсть формування рисунка з "мiнiмальним роздiлюваним розмiром елементу" (MRF) 45 нм або менше;
  Технiчна примiтка.
"Мiнiмальний роздiлюваний розмiр елементу" (MRF) розраховується за такою формулою:
MRF = (довжина хвилi експонуючого джерела свiтла у нанометрах) х (К фактор)/(числова апертура),
  де К фактор = 0,35
3B001.f.2 2) лiтографiчне обладнання для друку, здатне створювати елементи розмiром 45 нм або менше;
  Примiтка.
Позицiя 3B001.f.2 включає:
  iнструментальнi засоби для мiкроконтактної лiтографiї;
  iнструментальнi засоби для гарячого тиснення;
  лiтографiчнi iнструментальнi засоби для нанодруку;
  лiтографiчнi iнструментальнi засоби для нанодруку з фотополiмеризацiєю мономера (S-FIL).
3B001.f.3 3) обладнання, спецiально призначене для виробництва фотошаблонiв, що має усi такi характеристики:
3B001.f.3.a a) використовує вiдхилюваний сфокусований електронний, iонний або "лазерний" пучок; та
3B001.f.3.b b) має будь-яку з таких характеристик:
3B001.f.3.b.1 1) розмiр плями, розрахованої як повна ширина пучка на рiвнi половини максимальної iнтенсивностi (FWHM), менше нiж 65 нм та розмiщення рисунку менше нiж 17 нм (середнє значення + 3 сигма);
3B001.f.3.b.2 2) не використовується;
3B001.f.3.b.3 3) похибка сумiщення другого шару на фотошаблонi менше нiж 23 нм (середнє значення + 3 сигма);
3B001.f.4 4) обладнання, призначене для виготовлення напiвпровiдникових приладiв з використанням методiв безпосереднього формування рисунка, що має усi такi характеристики:
3B001.f.4.a a) використовує вiдхилюваний сфокусований електронний пучок; та
3B001.f.4.b b) має будь-яку з таких характеристик:
3B001.f.4.b.1 1) мiнiмальний розмiр пучка 15 нм або менше; або
3B001.f.4.b.2 2) похибку сумiщення менше нiж 27 нм (середнє значення + 3 сигма);
3B001.g g) фотошаблони (маски) або промiжнi фотошаблони, призначенi для iнтегральних схем, визначених у позицiї 3A001;
3B001.h h) багатошаровi фотошаблони (маски) з фазозсувним шаром, не визначенi у 3B001.g, що мають будь-якi з таких характеристик:
3B001.h.1 1) виконанi на "заготовцi пiдкладки" фотошаблону iз скла, визначеного як таке, що має подвiйне променезаломлення менше нiж 7 нм/см; або
3B001.h.2 2) призначенi для використання у лiтографiчному обладнаннi, що має джерело свiтла з довжиною хвилi менше нiж 245 нм;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3B001.h контролю не пiдлягають багатошаровi фотошаблони (маски) з фазозсувним шаром, призначенi для виробництва запам'ятовувальних пристроїв, не визначених у позицiї 3А001.
3B001.i i) лiтографiчнi шаблони для друку, призначенi для iнтегральних схем, визначених у позицiї 3A001.
3B002 Випробувальне обладнання, спецiально призначене для випробувань завершених або незавершених напiвпровiдникових приладiв, та спецiально призначенi компоненти та приладдя до нього, а саме:
3B002.a a) для вимiрювання S-параметрiв транзисторних приладiв на частотах понад 31,8 ГГц;
3B002.b b) не використовується;
3B002.c c) для випробувань мiкрохвильових iнтегральних схем, визначених у позицiї 3A001.b.2.
3C Матерiали.
3C001 Гетероепiтаксiальнi матерiали, що складаються з "пiдкладки" з кiлькома послiдовно нарощеними епiтаксiальними шарами будь-якого з таких матерiалiв:
3C001.a a) кремнiй (Si);
3C001.b b) германiй (Ge);
3C001.c c) карбiд кремнiю (SiC); або
3C001.d d) "сполуки III/V" на основi галiю або iндiю.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3C001.d контролю не пiдлягають "пiдкладки", що мають один епiтаксiальний шар Р-типу або бiльше на основi сполук GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP або InGaAlP, незалежно вiд послiдовностi елементiв, за винятком випадкiв, коли епiтаксiальний шар Р-типу мiститься мiж шарами N-типу.
3C002 Матерiали для резистiв, а також "пiдкладки", покритi ними, а саме:
3C002.a a) резисти, призначенi для напiвпровiдникової лiтографiї, а саме:
3C002.a.1 1) позитивнi резисти, пристосованi (оптимiзованi) для використання за довжини хвиль менше нiж 245 нм, але не менше нiж 15 нм;
3C002.a.2 2) резисти, пристосованi (оптимiзованi) для використання за довжини хвиль менше нiж 15 нм, але бiльше нiж 1 нм;
3C002.b b) усi резисти, призначенi для використання пiд час експонування електронними та iонними пучками, з чутливiстю 0,01 мкКл/мм2 або краще;
3C002.c c) не використовується;
3C002.d d) усi резисти, оптимiзованi для технологiй формування поверхневого рисунка;
3C002.e e) усi резисти, призначенi або оптимiзованi для використання з обладнанням для лiтографiчного друку, визначеним у позицiї 3B001.f.2, в якому використовується процес термообробки або процес свiтлотверднення.
3C003 Органо-неорганiчнi сполуки, а саме:
3C003.a a) металоорганiчнi сполуки на основi алюмiнiю, галiю або iндiю, що мають чистоту металевої основи понад 99,999 %;
3C003.b b) органiчнi сполуки миш'яку, сурми та фосфорорганiчнi сполуки, що мають чистоту основи з неорганiчного елементу понад 99,999 %.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3C003 контролю пiдлягають тiльки тi сполуки, в яких металевий, частково металевий або неметалевий елемент безпосередньо зв'язаний з вуглецем органiчної частини молекули.
3C004 Гiдриди фосфору, миш'яку або сурми, що мають чистоту понад 99,999 % навiть пiсля розведення в iнертних газах або у воднi.
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3C004 контролю не пiдлягають гiдриди, що мiстять 20 молярних вiдсоткiв або бiльше iнертних газiв чи водню.
3C005 Напiвпровiдниковi "пiдкладки" з карбiду кремнiю (SiC), нiтриду галiю (GaN), нiтриду алюмiнiю (AlN) або нiтриду галiю-алюмiнiю (AlGaN), або злитки, булi або iншi преформи з цих матерiалiв, що мають питомий опiр понад 10 000 Ом x см за температури 20° C.
3C006 "Пiдкладки", визначенi в позицiї 3C005, що мiстять щонайменше один епiтаксiальний шар з карбiду кремнiю, нiтриду галiю, нiтриду алюмiнiю або нiтриду галiю-алюмiнiю.
3D Програмне забезпечення.
3D001 "Програмне забезпечення", спецiально призначене для "розроблення" або "виробництва" обладнання, визначеного в позицiях 3A001.b - 3A002.h або 3B.
3D002 "Програмне забезпечення", спецiально призначене для "використання" обладнання, визначеного у позицiях 3B001.a - 3B001.f, 3B002 або 3A225.
3D003 "Засноване на законах фiзики" "програмне забезпечення" для моделювання, спецiально призначене для "розроблення" процесiв лiтографiї, травлення або осадження з метою переведення шаблонних рисункiв у конкретнi топографiчнi рисунки на провiдниках, дiелектриках або напiвпровiдниках.
  Технiчна примiтка.
Термiн "засноване на законах фiзики" в позицiї 3D003 означає, що використовуються розрахунки для визначення послiдовностi фiзичних факторiв та результатiв впливу, що ґрунтуються на фiзичних властивостях (наприклад, температурi, тиску, коефiцiєнтах дифузiї, а також властивостях напiвпровiдникових матерiалiв).
  Примiтка.
Бiблiотеки, проектнi атрибути або супутнi данi для конструювання напiвпровiдникових приладiв або iнтегральних схем розглядаються як "технологiя".
3D004 "Програмне забезпечення", спецiально призначене для "розроблення" обладнання, визначеного у позицiї 3A003.
3D101 "Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" обладнання, визначеного у позицiї 3A101.b.
3D225 "Програмне забезпечення", спецiально призначене для покращення або розблокування робочих характеристик перетворювачiв частоти або генераторiв так, щоб вони вiдповiдали характеристикам, наведеним у позицiї 3A225.
3E Технологiя, "послуги та роботи".
3E001 "Технологiя" вiдповiдно до загальної примiтки з технологiї для "розроблення" або "виробництва" обладнання, матерiалiв або "програмного забезпечення", визначених у позицiї 3A, 3B, 3C або 3D101;
  Примiтки.
  1. Згiдно з позицiєю 3E001 контролю не пiдлягає "технологiя" для обладнання або компонентiв, визначених у позицiї 3A003.
  2. Згiдно з позицiєю 3E001 контролю не пiдлягає "технологiя" для iнтегральних схем, визначених у позицiях 3A001.a.3, 3A001.a.5 - 3A001.a.12, що мають усi такi характеристики:
  a) використовують "технологiю" при роздiленнi 0,130 мкм або бiльше (гiрше); та
  b) мiстять багатошаровi структури з трьома або менше металевими шарами.
3E002 "Технологiя" вiдповiдно до загальної примiтки з технологiї, крiм тiєї, що визначена у позицiї 3E001, для "розроблення" або "виробництва" "мiкросхем мiкропроцесорiв", "мiкросхем мiкрокомп'ютерiв" або ядер мiкросхем мiкроконтролерiв, що мають арифметично-логiчний пристрiй з довжиною вибiрки 32 бiта або бiльше та будь-яку з таких властивостей або характеристик:
3E002.a a) "блок векторного процесора", призначений виконувати бiльше нiж два обчислення з векторами з рухомою комою (одномiрними масивами чисел розряднiстю 32 або бiльше бiт) одночасно;
  Технiчна примiтка.
"Блок векторного процесора" - це елемент процесора з вбудованими командами, якi виконують кiлька розрахункiв з векторами з рухомою комою (одномiрними масивами чисел розряднiстю 32 або бiльше бiт) одночасно, що має щонайменше один векторний арифметично-логiчний пристрiй та векторнi регiстри з щонайменше 32 елементами в кожному.
3E002.b b) призначенi для виконання за один цикл бiльше чотирьох операцiй з рухомою комою розряднiстю 64 або бiльше бiт; або
3E002.c c) призначенi для виконання за один цикл бiльше восьми 16-розрядних операцiй множення з накопиченням з фiксованою комою (наприклад, цифрова обробка аналогової iнформацiї, яку було попередньо перетворено у цифрову форму, вiдома також як цифрове "оброблення сигналiв").
  Примiтки.
  1. Згiдно з позицiєю 3E002 контролю не пiдлягає "технологiя" для мультимедiйних розширень.
  2. Згiдно з позицiєю 3E002 контролю не пiдлягає "технологiя" для ядер мiкропроцесорiв, що мають усi такi характеристики:
  a) використовують "технологiю" при роздiленнi 0,130 мкм або бiльше (гiрше); та
  b) мiстять багатошаровi структури з п'ятьма або менше металевими шарами.
  3. Позицiя 3E002 включає "технологiю" для "розроблення" або "виробництва" процесорiв цифрової обробки сигналiв та цифрових матричних процесорiв.
3E003 Iнша "технологiя" для "розроблення" або "виробництва" таких приладiв:
3E003.a a) вакуумних мiкроелектронних приладiв;
3E003.b b) напiвпровiдникових електронних приладiв на гетероструктурах, таких як транзистори з високою рухливiстю електронiв (HEMT), бiполярнi транзистори на гетероструктурi (HBT), приладiв з квантовими ямами та приладiв на надрешiтках;
  Примiтка.
Згiдно з позицiєю 3E003.b контролю не пiдлягає "технологiя" для транзисторiв з високою рухливiстю електронiв (HEMT), що працюють на частотах менше нiж 31,8 ГГц, та бiполярних транзисторiв на гетероструктурi (HBT), що працюють на частотах менше нiж 31,8 ГГц.
3E003.c c) "надпровiдних" електронних приладiв;
3E003.d d) пiдкладок з алмазних плiвок для електронних компонентiв;
3E003.e e) пiдкладок з структур кремнiю на дiелектрику (SOI) для iнтегральних схем, у яких iзолятором є двоокис кремнiю;
3E003.f f) пiдкладок з карбiду кремнiю для електронних компонентiв;
3E003.g g) "вакуумних електронних приладiв", що пр