МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

02.12.2016 N 1058


Про затвердження Порядку взаємодiї структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв Державної фiскальної служби України iз Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень ДФС пiд час проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз), Нормативiв взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення дослiдження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразкiв) товарiв та висновку

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
26 грудня 2016 р. за N 1693/29823


     Вiдповiдно до статей 347, 356, 357, 502, 515 - 517 Митного кодексу України, статтi 84 Податкового кодексу України, пiдпункту 5 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 375, та з метою органiзацiї взаємодiї структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв Державної фiскальної служби України пiд час проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз) наказую:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Порядок взаємодiї структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв Державної фiскальної служби України iз Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень ДФС пiд час проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз);

     Нормативи взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення дослiдження (експертизи);

     форму акта про взяття проб (зразкiв) товарiв;

     форму висновку.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 травня 2012 року N 654 "Про затвердження Порядку взаємодiї митних органiв iз Центральним митним управлiнням лабораторних дослiджень та експертної роботи при проведеннi митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, Нормативiв взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) та форми акта про взяття проб (зразкiв) товарiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 26 червня 2012 року за N 1071/21383.

     3. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     4. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     5. Державнiй фiскальнiй службi України (Насiров Р. М.) забезпечити розмiщення цього наказу на офiцiйному веб-порталi ДФС.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра фiнансiв України - керiвника апарату Капiнуса Є. В. та Голову Державної фiскальної служби України Насiрова Р. М.

Мiнiстр О. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної регуляторної служби України К. М. Ляпiна
Голова Державної фiскальної служби України Р. М. Насiров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
02 грудня 2016 року N 1058
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
26 грудня 2016 р. за N 1693/29823

ПОРЯДОК
взаємодiї структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв Державної фiскальної служби України iз Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень ДФС пiд час проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз)

I. Загальнi положення

     1. Цей Порядок визначає послiдовнiсть та порядок виконання дiй посадовими особами структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв Державної фiскальної служби України (далi - органи ДФС) при направленнi запитiв про проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз), постанов про призначення експертиз у справах про порушення митних правил до Спецiалiзованої лабораторiї з питань експертизи та дослiджень ДФС (далi - СЛЕД ДФС), а також проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз) експертами СЛЕД ДФС.

     2. Дослiдження (аналiзи, експертизи) проводяться експертами СЛЕД ДФС за територiальним розподiлом, установленим ДФС.

     3. За письмовим зверненням керiвника органу ДФС експерти СЛЕД ДФС можуть залучатися до взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення дослiджень (експертиз).

     4. Призначення дослiджень (аналiзiв, експертиз) органами ДФС в iнших експертних установах (органiзацiях) здiйснюється у порядку, визначеному законодавством.

II. Пiдстави для призначення дослiджень (аналiзiв, експертиз)

     1. Дослiдження (аналiзи, експертизи) пiд час здiйснення податкового контролю, митного контролю та митного оформлення, у справах про порушення митних правил призначаються, якщо виникла потреба у послугах фахiвцiв, якi володiють спецiальними знаннями у галузях науки, мистецтва, технiки, економiки тощо.

     Експертиза призначається у випадках, передбачених Податковим та Митним кодексами України.

     2. Рiшення про призначення експертизи у межах податкового контролю, проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) пiд час здiйснення митного контролю та митного оформлення оформлюється уповноваженою посадовою особою органу ДФС у виглядi запиту.

     3. Рiшення про призначення експертизи у справi про порушення митних правил оформлюється посадовою особою органу ДФС, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, у виглядi постанови.

     4. Проведення експертизи iз визначення вартостi товарiв здiйснюється на пiдставi постанови про призначення експертизи у справi про порушення митних правил або запиту у межах здiйснення податкового контролю.

III. Формування документацiї для проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз)

     1. Запит про проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) готується посадовою особою органу ДФС за формою, визначеною в додатку 1 до цього Порядку.

     У запитi в обов'язковому порядку зазначаються пiдстава та мета направлення запиту, визначаються завдання для дослiдження (аналiзу, експертизи), а саме якi характеристики товару (склад, фiзичнi, фiзико-хiмiчнi властивостi тощо) необхiдно перевiрити або встановити.

     Визначенi у запитi завдання для дослiдження (аналiзу, експертизи) повиннi вiдповiдати метi направлення запиту.

     2. До запиту додаються:

     оригiнал акта про взяття проб (зразкiв) товарiв (у разi взяття проб (зразкiв) товарiв);

     копiя акта про проведення огляду (переогляду) товарiв, транспортних засобiв, ручної поклажi та багажу (у разi проведення);

     копiї iнших супровiдних документiв, якi подаються при здiйсненнi податкового або митного контролю (митна декларацiя, зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), iнвойси, рахунки-фактури, накладнi, сертифiкати (висновки, реєстрацiйнi посвiдчення уповноважених державних органiв, якщо такi видавались);

     технiко-технологiчна документацiя про склад, фiзико-хiмiчнi властивостi товарiв, iнформацiя про основнi технологiчнi стадiї їх виробництва та призначення.

     Достовiрною технiко-технологiчною документацiєю вважаються офiцiйно виданi книги, стандарти, технiчнi умови, специфiкацiї, каталоги, креслення, паспортнi данi на вирiб виробника.

     3. До постанови про призначення експертизи у справi про порушення митних правил додаються завiренi копiї матерiалiв справи, якi стосуються предмета експертизи, та протокол про одержання проб i зразкiв для проведення експертизи у справi про порушення митних правил.

     4. Питання, поставленi перед експертом у запитi про проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) або постановi про призначення експертизи у справi про порушення митних правил, не повиннi виходити за межi компетенцiї та спецiальних знань експерта.

     5. Запит про проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) або постанова про призначення експертизи у справi про порушення митних правил органу ДФС разом iз супровiдною документацiєю (матерiалами, що передаються у розпорядження експерта), пробами (зразками) товарiв доставляються до СЛЕД ДФС посадовою особою органу ДФС або поштою.

     Уповноважена посадова особа органу ДФС доставляє до СЛЕД ДФС проби (зразки) товарiв, якi забороненi до пересилання у поштових вiдправленнях.

IV. Взяття проб (зразкiв) товарiв

     1. Взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) проводиться уповноваженими посадовими особами органу ДФС на пiдставi вмотивованого рiшення керiвника цього органу або особи, яка виконує його обов'язки, або постанови про взяття проб i зразкiв у справi про порушення митних правил.

     2. Для проведення аналiзу великогабаритних i технiчно складних товарiв (машини, технологiчнi лiнiї, промисловi конструкцiї тощо) може надаватись тiльки технiко-технологiчна документацiя.

     У випадках фактичної вiдсутностi товару пiд час проведення податкового контролю, документальної виїзної перевiрки для проведення аналiзу може надаватися наявна супровiдна та технiко-технологiчна документацiя.

     3. Проби (зразки) товарiв, крiм великогабаритних i технiчно складних, беруться в мiнiмальнiй кiлькостi у двох примiрниках (дослiджуваний та контрольний), кiлькiсть кожного з яких у одиницях вимiру є достатньою для проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) згiдно з Нормативами взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення дослiдження (експертизи), наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02 грудня 2016 року N 1058 "Про затвердження Порядку взаємодiї структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв Державної фiскальної служби України iз Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень ДФС пiд час проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз), Нормативiв взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення дослiдження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразкiв) товарiв та висновку".

     4. Кожен iз примiрникiв (дослiджуваний та контрольний) проби (зразка) товару упаковується та опломбовується (опечатується) окремо, обов'язково маркується маркувальною етикеткою, форму якої наведено в додатку 2 до цього Порядку.

     У випадках взяття проб (зразкiв) одного найменування товару, але рiзних номерiв артикулiв, партiй, серiй, цi номери обов'язково зазначаються на маркувальних етикетках вiдiбраних проб (зразкiв) товарiв.

     5. Якщо взяття контрольних проб (зразкiв) товарiв з об'єктивних причин не можливе (одиничний товар, обмежена кiлькiсть, вмiст поштового вiдправлення, об'єкт експертизи у справi про порушення митних правил тощо), проби (зразки) товарiв беруться в одному примiрнику (дослiджуваному).

     6. Взяття проб (зразкiв) товарiв здiйснюється з обов'язковим додержанням вимог мiжнародних та нацiональних стандартiв, iншої нормативно-технiчної документацiї, правил технiки безпеки та пожежної безпеки.

     7. Посадова особа органу ДФС, яка вповноважена проводити взяття проб (зразкiв) товарiв, повинна бути ознайомлена iз вимогами мiжнародних та нацiональних стандартiв, iншої нормативно-технiчної документацiї щодо здiйснення взяття проб (зразкiв) товарiв.

     8. Про взяття проб (зразкiв) товарiв складається акт у трьох примiрниках, форму якого затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02 грудня 2016 року N 1058 "Про затвердження Порядку взаємодiї структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв Державної фiскальної служби України iз Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень ДФС пiд час проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз), Нормативiв взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення дослiдження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразкiв) товарiв та висновку".

     Вiдомостi про проби (зразки) товарiв кожного вiдiбраного найменування або виду, артикулу, серiї товару наводяться в актi пiд окремим порядковим номером.

     Мета взяття проб (зразкiв) товарiв в актi повинна вiдповiдати метi подання запиту.

     Один примiрник акта передається разом з вiдiбраними пробами (зразками) товарiв до СЛЕД ДФС, другий - залишається у справах органу ДФС, третiй - у декларанта, платника податкiв або уповноваженої ними особи, стосовно якого здiйснюється податковий або митний контроль.

     9. У разi взяття проб (зразкiв) товарiв згiдно зi статтею 517 Митного кодексу України складається протокол про одержання проб i зразкiв, копiя якого надається до СЛЕД ДФС разом iз постановою про призначення експертизи у справi про порушення митних правил.

     10. Вiдiбранi проби (зразки) товарiв повиннi зберiгатися та транспортуватися в умовах, що унеможливлюють доступ до них, забезпечують їх цiлiснiсть (збереження герметичностi) та незмiннiсть характеристик, за якими буде проводитися їх дослiдження (експертиза).

     11. У разi потреби посадовi особи органу ДФС забезпечують експертам СЛЕД ДФС доступ до товарiв, транспортних засобiв та можливiсть їх огляду за мiсцем їх зберiгання.

V. Приймання запитiв (постанов) та проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз) в СЛЕД ДФС

     1. Запит про проведення дослiдження (аналiзу, експертизи), постанова про призначення експертизи у справi про порушення митних правил разом iз супровiдними документами приймаються уповноваженими посадовими особами СЛЕД ДФС i реєструються в установленому порядку.

     2. При виявленнi порушень вимог роздiлiв III, IV цього Порядку СЛЕД ДФС протягом 3 робочих днiв пiсля реєстрацiї запиту про проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) або постанови про призначення експертизи у справi про порушення митних правил письмово iнформує орган ДФС про виявленi порушення.

     Орган ДФС усуває виявленi порушення у строк, що не перевищує 3 робочих днiв з дня реєстрацiї листа СЛЕД ДФС, та повторно подає до СЛЕД ДФС необхiднi матерiали (супровiдну документацiю, проби (зразки) товару).

     3. Iнформацiя про виявленi порушення вимог роздiлiв III, IV цього Порядку заноситься до вiдповiдного журналу облiку невiдповiдностей при реєстрацiї запитiв про проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз) або постанов про призначення експертизи у справi про порушення митних правил органiв ДФС, форма якого затверджується наказом СЛЕД ДФС.

     Журнал облiку невiдповiдностей при реєстрацiї запитiв про проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз) або постанов про призначення експертизи у справi про порушення митних правил органiв ДФС ведеться уповноваженими посадовими особами СЛЕД ДФС, i до нього заносяться iнформацiя про виявленi порушення, пропозицiї щодо їх усунення, строки, прийняте за результатами дослiджень (аналiзiв, експертиз) рiшення.

     4. Дослiдження (аналiзи, експертизи) проводяться експертом (експертами) СЛЕД ДФС на пiдставi письмового доручення керiвництва СЛЕД ДФС або керiвника її вiдокремленого пiдроздiлу.

     5. Експерт користується правами, визначеними статтею 84 Податкового кодексу України та статтею 502 Митного кодексу України, iншими актами законодавства, зокрема має право:

     ознайомлюватися з матерiалами, якi стосуються предмета експертизи;

     заявляти клопотання перед органом ДФС про надання йому додаткових матерiалiв, необхiдних для виконання завдань, поставлених у запитi про проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) або постановi про призначення експертизи у справi про порушення митних правил;

     вiдмовитися вiд надання висновку або вiдповiдi на окреме (окремi) питання, якщо поданих матерiалiв недостатньо або вiн не володiє необхiдними знаннями для проведення дослiдження (аналiзу, експертизи).

     6. При проведеннi експертизи з метою визначення вартостi товару, транспортного засобу у межах податкового контролю або у справi про порушення митних правил експерт за потреби проводить огляд товару, транспортного засобу за мiсцем їх зберiгання.

     Надання вiльного доступу та забезпечення належних умов огляду таких товарiв, транспортних засобiв покладається на орган ДФС, який призначив проведення експертизи.

     Виїзд експерта до мiсця зберiгання таких товарiв, транспортних засобiв забезпечується органом ДФС, який призначив проведення експертизи, протягом 3 робочих днiв з дня надходження до СЛЕД ДФС запиту або постанови.

     Пiсля огляду товарiв, транспортних засобiв за мiсцем їх зберiгання орган ДФС, який призначив проведення експертизи, в той самий день забезпечує прибуття експерта на своє робоче мiсце.

     Якщо при проведеннi експертизи виникає потреба у визначеннi характеристик товару (склад, фiзичнi, фiзико-хiмiчнi властивостi тощо) шляхом проведення дослiджень, орган ДФС, який здiйснює податковий контроль, або посадова особа органу ДФС, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, забезпечує взяття проб (зразкiв) товарiв, необхiдних для проведення дослiджень.

     7. У разi виявлення експертом пiд час огляду проб (зразкiв) товарiв порушень у частинi цiлiсностi (збереження герметичностi) упакування, неправильного оформлення супровiдної документацiї, СЛЕД ДФС протягом 3 робочих днiв повiдомляє орган ДФС про виявленi порушення.

     Орган ДФС усуває виявленi порушення у строк, що не перевищує 3 робочих днiв з дня реєстрацiї листа СЛЕД ДФС, та повторно подає до СЛЕД ДФС необхiднi матерiали (супровiдну документацiю, проби (зразки) товару).

     У разi невжиття заходiв щодо усунення виявлених порушень, у зазначений строк СЛЕД ДФС протягом 3 робочих днiв повiдомляє орган ДФС про проведення часткового дослiдження (аналiзу, експертизи) або про вiдмову у його проведеннi.

     8. Дослiдження (аналiз, експертиза) проб (зразкiв) товарiв пiд час здiйснення митного контролю та митного оформлення проводиться протягом 10 днiв з дня їх надходження до СЛЕД ДФС. У разi потреби цей строк може бути продовжено за рiшенням керiвника СЛЕД ДФС, але не бiльше нiж на 20 днiв.

     Для продовження строку проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) керiвник самостiйного структурного пiдроздiлу з питань експертизи та дослiджень готує клопотання на iм'я керiвника СЛЕД ДФС, в якому обґрунтовує причину необхiдностi продовження строку проведення дослiдження (аналiзу, експертизи).

     Рiшення керiвника СЛЕД ДФС за результатами розгляду клопотання керiвника самостiйного структурного пiдроздiлу з питань експертизи та дослiджень оформлюється шляхом проставлення на клопотаннi резолюцiї "погоджено" або "не погоджено".

     Про продовження строку проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) СЛЕД ДФС повiдомляється орган ДФС, який призначив таке дослiдження (аналiз, експертизу) не пiзнiше наступного робочого дня пiсля прийняття вiдповiдного рiшення керiвником СЛЕД ДФС.

     9. Експертиза у справi про порушення митних правил або у межах податкового контролю проводиться протягом 10 робочих днiв з дня надходження до СЛЕД ДФС постанови про призначення експертизи у справi про порушення митних правил або запиту про проведення дослiдження (аналiзу, експертизи).

     До цього строку не включається час проведення дослiджень фiзико-хiмiчних властивостей або iнших характеристик проб (зразкiв) товарiв та надання органом ДФС додаткових матерiалiв (проб (зразкiв) товарiв, супровiдної документацiї).

     Дослiдження фiзико-хiмiчних властивостей або iнших характеристик проб (зразкiв) товарiв проводиться протягом 10 днiв з дня їх надходження до СЛЕД ДФС.

     10. Дослiдження (аналiз, експертиза) товарiв, якi швидко псуються або мають обмежений строк зберiгання, проводяться невiдкладно.

     11. Строк проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз) проб (зразкiв) призупиняється у разi наявностi клопотання експерта перед органом ДФС, який призначив дослiдження (аналiз, експертизу), про надання йому додаткових матерiалiв.

     Додатковi матерiали повиннi бути наданi у строк, що не перевищує 10 днiв з дня отримання такого клопотання.

     У разi ненадання додаткових матерiалiв у зазначений строк керiвник СЛЕД ДФС або особа, яка виконує його обов'язки, приймає рiшення про проведення часткового дослiдження (аналiзу, експертизи) або про вiдмову у його проведеннi.

     Рiшення керiвника СЛЕД ДФС або особи, яка виконує його обов'язки, про вiдмову у проведеннi дослiдження (аналiзу, експертизи) оформлюється шляхом направлення вiдповiдного повiдомлення органу ДФС, який призначив таке дослiдження (аналiз, експертизу).

     12. У разi наявностi об'єктивних обставин, що унеможливлюють проведення дослiдження (аналiзу, експертизи), СЛЕД ДФС протягом 3 робочих днiв з дня надходження запиту про проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) або постанови про призначення експертизи у справi про порушення митних правил повiдомляє орган ДФС iз зазначенням причини вiдмови у проведеннi дослiдження (аналiзу, експертизи).

     13. У разi прийняття рiшення про призначення додаткового або повторного дослiдження (аналiзу, експертизи) в iншiй експертнiй установi (органiзацiї) орган ДФС повiдомляє про це СЛЕД ДФС, зазначивши при цьому причини, що зумовлюють необхiднiсть проведення такого дослiдження (аналiзу, експертизи), та найменування експертної установи (органiзацiї), яка буде його проводити.

     Орган ДФС, який призначив проведення додаткового або повторного дослiдження (аналiзу, експертизи), iнформує СЛЕД ДФС про результати такого дослiдження (аналiзу, експертизи) шляхом надання примiрника копiї висновку.

     14. Пiд час проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз) експертами застосовуються методи дослiджень та методики проведення експертиз, якi визначенi в нормативно-правових актах та нормативно-технiчних документах (мiжнароднi та нацiональнi стандарти, технiчнi умови, правила, норми, положення, iнструкцiї, рекомендацiї, перелiки, науково-технiчна та довiдкова лiтература, програмнi продукти тощо).

     Обрання методу (методики) проведення дослiджень (експертиз) належить до компетенцiї експерта.

VI. Надання СЛЕД ДФС висновкiв за результатами проведених дослiджень (аналiзiв, експертиз)

     1. Проект висновку експерта (повiдомлення про неможливiсть надання висновку) розглядається керiвником самостiйного структурного пiдроздiлу з питань експертизи та дослiджень i керiвником СЛЕД ДФС (або його заступником).

     Якщо при розглядi проекту висновку експерта буде встановлено, що дослiдження (аналiз, експертиза) проведенi з недотриманням методики проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) або допущенi технiчнi помилки, керiвник самостiйного структурного пiдроздiлу з питань експертизи та дослiджень, керiвник СЛЕД ДФС (або його заступник) повертає проект висновку на доопрацювання.

     2. За результатами дослiдження (аналiзу, експертизи) експерт готує письмовий висновок, форму якого затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02 грудня 2016 року N 1058 "Про затвердження Порядку взаємодiї структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв Державної фiскальної служби України iз Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень ДФС пiд час проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз), Нормативiв взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення дослiдження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразкiв) товарiв та висновку". Термiн "висновок", що вживається у цьому Порядку, тотожний термiну "протокол випробовування" у значеннi, наведеному в пунктi 10 роздiлу V нацiонального стандарту ДСТУ ISO IEC 17025:2006 "Загальнi вимоги до компетентностi випробувальних та калiбрувальних лабораторiй".

     У разi проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) пiд час здiйснення податкового контролю, митного контролю та митного оформлення висновок складається у двох примiрниках.

     3. За результатами експертизи з метою визначення вартостi товару, транспортного засобу, огляд яких проводився експертом за мiсцем їх зберiгання, експерт готує письмовий висновок вiд свого iменi за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

     4. Результати дослiдження (експертизи) чиннi для наданих проб (зразкiв) товарiв.

     5. Якщо експерт пiд час дослiдження (аналiзу, експертизи) виявить обставини, що мають значення для податкового контролю, митного контролю та митного оформлення, справи про порушення митних правил, з приводу яких йому не було поставлено запитань, вiн має право включити їх до висновку.

     6. Неврахування висновку, оформленого за запитом про проведення дослiдження (аналiзу, експертизи), або незгода з висновком, оформленим за постановою про призначення експертизи у справi про порушення митних правил, повиннi бути обґрунтованi посадовою особою органу ДФС при прийняттi рiшення.

     7. Якщо при розглядi висновку експерта виникла потреба в отриманнi додаткових вiдомостей щодо дослiджуваної проби (зразка) товару, може бути призначено додаткове дослiдження (аналiз, експертиза), яке доручається тому самому або iншому експерту.

     8. У разi наявностi пiдстав вважати висновок необґрунтованим або виникнення сумнiвiв у його правильностi може бути призначено повторне дослiдження (аналiз, експертиза), проведення якого доручається iншому експерту.

     9. Рiшення про призначення додаткового або повторного дослiдження (аналiзу, експертизи) пiд час здiйснення податкового контролю, митного контролю та митного оформлення оформлюється уповноваженою посадовою особою органу ДФС у виглядi запиту про проведення дослiдження (аналiзу, експертизи).

     10. Рiшення про призначення повторної експертизи у справi про порушення митних правил оформлюється посадовою особою органу ДФС, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, у виглядi постанови про призначення експертизи у справi про порушення митних правил.

     11. Для проведення додаткових або повторних дослiджень (експертиз) використовуються залишки дослiджених проб (зразкiв) товарiв, якi надавались для первинного дослiдження (експертизи) (за наявностi та достатньої для цього кiлькостi).

     12. У висновку, пiдготовленому за результатами повторного дослiдження (аналiзу, експертизи), зазначаються вiдомостi про результати первинного дослiдження (аналiзу, експертизи), вказуються причини розбiжностей iз висновками первинного дослiдження (аналiзу, експертизи), якщо такi розбiжностi мали мiсце.

     13. Висновок експерта СЛЕД ДФС доставляється до органу ДФС посадовою особою органу ДФС, яка отримує його в СЛЕД ДФС, з обов'язковою вiдмiткою в реєстрi висновкiв, виданих за запитами про проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) / постановами про призначення експертизи у справi про порушення митних правил органiв ДФС, поштою або iншими засобами iнформацiйних технологiй.

     Форму реєстру висновкiв, виданих за запитами про проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) / постановами про призначення експертизи у справi про порушення митних правил органiв ДФС, наведено в додатку 4 до цього Порядку.

     14. Орган ДФС, який призначив проведення дослiдження (аналiзу, експертизи), зобов'язаний повiдомити декларанта, платника податкiв, стосовно якого здiйснюється податковий контроль, митний контроль та митне оформлення, або уповноважену ними особу про результати дослiдження (аналiзу, експертизи) шляхом надання примiрника висновку.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю. П. Романюк

 

Додаток 1
до Порядку взаємодiї структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв Державної фiскальної служби України iз Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень ДФС пiд час проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз)
(пункт 1 роздiлу III)
Начальнику СЛЕД ДФС
(її вiдокремленого пiдроздiлу)
 

ЗАПИТ
про проведення дослiдження (аналiзу, експертизи)

вiд "___" ____________ 20__ року N ________

Найменування товару(iв)  
 
(заявлене в митнiй декларацiї або документi, поданому для податкового контролю або митного контролю)
Найменування юридичної особи та/або прiзвище та iнiцiали фiзичної особи, стосовно якої здiйснюється контроль
 
Кiлькiсть проб (зразкiв) товару(iв)
в одиницях вимiру  
Проби (зразки) упакованi в  
Упаковки опломбованi (опечатанi)  
Проби (зразки) взятi на пiдставi
акта про взяття проб (зразкiв) товарiв вiд "___" ____________ 20__ року N _____
Пiдстава для направлення запиту  
Мета подання запиту  
Завдання для дослiдження (аналiзу, експертизи)  
Документи, що подаються, на ___ арк., у тому числi
1.  
2.  
Начальник (заступник начальника) органу ДФС    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

 

Додаток 2
до Порядку взаємодiї структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв Державної фiскальної служби України iз Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень ДФС пiд час проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз)
(пункт 4 роздiлу IV)

МАРКУВАЛЬНА ЕТИКЕТКА

1. Найменування товару  
2. Кiлькiсть взятої проби (зразка)  
3. Проби (зразки) взятi на пiдставi акта про взяття проб (зразкiв) товарiв/ протоколу про одержання проб i зразкiв для проведення експертизи у справi про порушення митних правил вiд "___" ____________ 20__ року N _________________
4. Iншi iдентифiкацiйнi ознаки товару (номер партiї (серiї), вiдправник, одержувач, номер митної декларацiї тощо)
 
5. Дата, час вiдбору  
Посадова особа, яка вiдiбрала та опломбувала (опечатала) пробу (проби)/зразок (зразки)    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

М. П.

 

Додаток 3
до Порядку взаємодiї структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв Державної фiскальної служби України iз Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень ДФС пiд час проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз)
(пункт 3 роздiлу VI)

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СПЕЦIАЛIЗОВАНА ЛАБОРАТОРIЯ З ПИТАНЬ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ДОСЛIДЖЕНЬ ДФС

 
(найменування та мiсцезнаходження самостiйного структурного пiдроздiлу СЛЕД ДФС)

ВИСНОВОК N _____________

Складено ____________ 20__ року
Експерт   Спецiалiзованої лабораторiї з питань
(прiзвище та iнiцiали особи)
експертизи та дослiджень ДФС на пiдставi постанови про призначення експертизи у справi про порушення митних правил / запиту про проведення дослiдження (аналiзу, експертизи)
  провiв(ла) експертизу.
1. Об'єкт(и) експертизи  
2. Мiсце проведення огляду об'єкта(iв) експертизи  
3. Дата та час проведення огляду об'єкта(iв) експертизи  
4. Супровiднi документи (копiї)  
5. Завдання для експертизи  
6. Експертиза  
1). Опис об'єкта(iв) експертизи  
2). Методи експертизи  
3). Результати експертизи  
7. Висновки  
8. Список використаних джерел  
Експерт    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

 

Додаток 4
до Порядку взаємодiї структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв Державної фiскальної служби України iз Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень ДФС пiд час проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз)
(пункт 13 роздiлу VI)

РЕЄСТР
висновкiв, виданих за запитами про проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) / постановами про призначення експертизи у справi про порушення митних правил органiв ДФС

__________________________________________
(назва пiдроздiлу СЛЕД ДФС)

N
з/п
Номер i дата висновку П. I. Б., пiдпис посадової особи органу ДФС, яка отримала висновок, номер посвiдчення, дата отримання Примiтки
1 2 3 4
       
       
       
Реєстр пiдготував      
(посада) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

"___" ____________ 20__ року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
02 грудня 2016 року N 1058
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
26 грудня 2016 р. за N 1694/29824

НОРМАТИВИ
взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення дослiдження (експертизи)

 

N
з/п
Найменування товару й товарна група, позицiя згiдно з УКТЗЕД Одиниця вимiру Мiнiмальна норма, потрiбна для проведення дослiджень / контрольний зразок
I. Харчовi продукти та компоненти для їх виготовлення
1 М'ясо та харчовi нутрощi (субпродукти)
(товарна група 02)
кг 1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп.
для роздрiбної торгiвлi
2 Риба й ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
(товарна група 03)
кг 1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
3 Молоко та молочнi продукти, натуральний мед, iншi харчовi продукти тваринного походження, яйця птицi
(товарна група 04)
л/кг 0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп.
для роздрiбної торгiвлi
шт. 10/10
4 Продукти тваринного походження
(товарна група 05)
кг/л 1,0/1,0
5 Овочi, рослини, коренi та харчовi коренеплоди
(товарна група 07)
кг 1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп.
для роздрiбної торгiвлi
6 Їстiвнi плоди та горiхи; цедра цитрусових або шкiрки динь
(товарна група 08)
кг 0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
7 Кава, чай, мате та прянощi
(товарна група 09)
кг 0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
8 Зерновi культури
(товарна група 10)
кг 1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
9 Продукцiя борошномельно-круп'яної промисловостi; солод; крохмаль; iнулiн; пшенична клейковина
(товарна група 11)
кг 1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
10 Насiння i плоди олiйних культур; насiння iнше, плоди i зерна; технiчнi рослини; солома i корми
(товарна група 12)
кг 1,0/1,0
11 Лiкарськi рослини (товарна група 12) кг 0,1/0,1
12 Камедi, смоли та iншi рослиннi соки та екстракти
(товарна група 13)
кг 0,2/0,2
13 Олiї та жири рослиннi i твариннi, сумiшi жирiв, продукти з рослинних та тваринних жирiв
(товарна група 15)
кг 0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
14 Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних
(товарна група 16)
кг 1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
15 Цукор та продукти його переробки; кондитерськi вироби з цукру; вiдходи виробництва цукру; iншi цукри
(товарна група 17)
кг 1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
16 Какао та продукти з нього, шоколад та iншi готовi харчовi продукти iз вмiстом какао
(товарна група 18)
кг 0,3/0,3,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
17 Готовi продукти iз зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошнянi кондитерськi вироби
(товарна група 19)
кг 1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп.
для роздрiбної торгiвлi
18 Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин
(товарна група 20)
кг 1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп.
для роздрiбної торгiвлi
19 Рiзнi харчовi продукти
(товарна група 21)
кг 0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
20 Складенi спиртнi продукти, що використовуються у виробництвi напоїв
(товарна позицiя 2106)
л 1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
21 Алкогольнi й безалкогольнi напої та оцет
(товарна група 22)
л 2,0/2,0,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
22 Залишки й вiдходи харчової промисловостi; готовi корми для тварин, кормовi добавки та премiкси
(товарна група 23)
кг 0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
23 Тютюн та промисловi замiнники тютюну
(товарна група 24)
кг 0,2/0,2,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
24 Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; ферменти
(товарна група 35)
кг 0,3/0,3,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
II. Мiнеральнi продукти та нафтопродукти
25 Сiль; сiрка; землi та камiння; штукатурнi матерiали, вапно та цемент
(товарна група 25)
кг/л 2,0/2,0
26 Руди, шлаки, зола
(товарна група 26)
кг 3,0/3,0
усередненої проби
27 Енергетичнi матерiали; нафта та продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини, воски мiнеральнi
(товарна група 27):
   
вугiлля (концентрат) кг 3,0/3,0
вугiлля (рядове) кг 2,0/2,0
гази м3 1,0/1,0
рiдини л 1,0/1,0
бензини л 3,0/3,0
дизельне паливо л 3,0/3,0
твердi речовини кг 0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп.
для роздрiбної торгiвлi
III. Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
28 Продукти неорганiчної хiмiї; сполуки неорганiчнi або органiчнi дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв
(товарна група 28):
   
гази м3 1,0/1,0
рiдини л 0,5/0,5
твердi речовини кг 1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
29 Органiчнi хiмiчнi сполуки
(товарна група 29):
   
гази м3 1,0/1,0
рiдини л 0,5/0,5
твердi речовини кг 0,2/0,2, але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
Субстанцiї фармацевтичнi та ветеринарнi
(товарна група 29)
кг/ л 0,01/0,01
Дiючi речовини засобiв захисту рослин
(товарна група 29)
кг/л 0,01/0,01
30 Лiкарськi засоби, що складаються зi змiшаних продуктiв для
терапевтичного або профiлактичного застосування, але не у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi
(товарна позицiя 3003)
кг 0,01/0,01
31 Лiкарськi засоби, що складаються зi змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi або розфасованi для роздрiбної торгiвлi
(товарна позицiя 3004):
   
таблетки, гранули, капсули, супозиторiї, порошки шт. 20/20,
але не менше 1/1 первинної упаковки (контурна, чарункова, флакон тощо)
iн'єкцiйнi розчини (в ампулах або флаконах) л 0,01/0,01,
але не менше 1/1 флакона або 5/5 ампул
краплi вушнi, очнi та назальнi у флаконах л 1/1 флакон, але не менше 0,02/0,02 л
розчини, екстракти, настоянки, сиропи, суспензiї, емульсiї (у флаконах) уп. 1/1 флакон, але не менше 0,05/0,05 л
мазi, креми, гелi (у тубах) уп. 1/1 туба, але не менше 0,005/0,005 кг
аерозолi (у балонах з розпилювачем) уп. 1/1 балон
32 Засоби захисту рослин у виглядi готових препаратiв, дезiнфекцiйнi засоби
(товарна позицiя 3808)
кг/л 0,01/0,01
33 Добрива
(товарна група 31)
кг/л 1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
34 Екстракти дубильнi або фарбувальнi, танiни та їх похiднi, пiгменти, барвники, чорнило
(товарна група 32)
кг/л 0,2/0,2,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
35 Фарби, лаки, шпаклiвки, замазки, мастики, клеї
(товарнi групи 32, 35)
кг/л 0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
36 Ефiрнi олiї та резиноїди, сумiшi запашних речовин
(товарна група 33)
кг 0,15/0,15,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
37 Косметичнi, парфумернi та туалетнi засоби
(товарна група 33)
кг/л 0,3/0,3,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
38 Мило, мийнi та чистячi засоби, поверхневоактивнi речовини, мастильнi матерiали, воски, пасти для лiплення, пластилiн та сумiшi на основi гiпсу
(товарна група 34)
кг 0,2/0,2
л 0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
39 Фотографiчнi або кiнематографiчнi товари
(товарна група 37)
кг/л 0,2/0,2,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
40 Текстильно-допомiжнi речовини та iншi продукти i готовi препарати, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах
(товарна позицiя 3809)
кг/л 0,2/0,2,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
41 Iншi продукти хiмiчної промисловостi
(товарна група 38)
кг/л 0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрiбної торгiвлi
IV. Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них, каучук, гума та вироби з них
42 Первиннi форми полiмерiв
(товарнi позицiї 3901 - 3914),
вiдходи, обрiзки та скрап
(товарна позицiя 3915)
л/кг 0,5/0,5
43 Каучук, гума в первиннiй формi
(товарна група 40)
л/кг 0,5/0,5
44 Плити, листи, смуги, стрiчки, плiвки
(товарнi групи 39, 40)
м пог. 0,5/0,5
45 Готовi вироби з полiмерiв, пластмас, гуми, каучуку
(товарнi групи 39, 40)
шт. 1,0/1,0
V. Шкури та шкiра необробленi i шкiра, натуральне та штучне хутро i вироби з них
46 Шкура та шкiра
(товарна група 41)
шт. 1,0/1,0
47 Хутро натуральне, штучне
(товарна група 43)
шт. 3/3
м пог. 0,5/0,5, але не менше
1,0 м2/1,0 м2
48 Готовi вироби з шкiри та хутра
(товарнi групи 42, 43)
шт. 1,0/1,0
VI. Деревина та вироби з деревини; деревне вугiлля; пробка та вироби з неї; вироби з соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетення; кошиковi та плетенi вироби
49 Деревина та вироби з деревини, пробка та вироби з неї
(товарнi групи 44, 45)
кг 0,5/0,5, але не менше
0,5 м2/0,5 м2
шт. 1,0/1,0
50 Вироби з деревини, пробки, соломи та iнших матерiалiв, якi використовуються для плетiння; плетенi вироби
(товарнi групи 44 - 46)
шт. 1,0/1,0, але не бiльше
1,0 м2/1,0 м2
VII. Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури; папiр, картон та вироби з них
51 Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв
(товарна група 47)
кг 0,1/0,1
52 Папiр та картон
(товарнi групи 47, 48)
м пог. 1,0/1,0,
але не менше 1,0/1,0 м2
аркуш 1,0/1,0,
але не менше 1,0/1,0 м2
53 Вироби з паперової маси, паперу або картону; друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти та плани
(товарнi групи 48, 49)
шт. 1,0/1,0,
але для листових не менше 1 м2/1 м2
VIII. Текстиль та вироби з текстилю
54 Волокна, нитки, пряжа
(товарнi групи 50 - 55)
кг 0,1/0,1
м 500/500
55 Нетканi матерiали, тканини, спецiальнi тканини, дубльованi текстильнi матерiали, трикотажнi полотна
(товарнi групи 50 - 56, 58 - 60)
м пог. 1,0/1,0,
але не менше 1 м2/1 м2
56 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги
(товарна група 57)
м пог. 0,5/0,5,
але не менше 1/1 шт.
IX. Готовi текстильнi та трикотажнi вироби
57 Одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi та текстильнi; iншi готовi текстильнi вироби; комплекти; мотлох та ганчiр'я
(товарнi групи 61 - 63)
шт. 1,0/1,0
X. Iншi непродовольчi товари
58 Взуття, гетри та аналогiчнi вироби, їх частини, головнi убори та їх частини, парасольки, парасольки вiд сонця, палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти та їх частини
(товарнi групи 64 - 66)
пара
шт.
1,0/1,0
1,0/1,0
XI. Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби зi скла
59 Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби зi скла
(товарнi групи 68 - 70)
шт. 1,0/1,0, але
не менше 0,1 м2/0,1 м2
блок 1,0/1,0
лист 1,0/1,0
м пог. 1,0/1,0
м2 0,5/0,5
XII. Недорогоцiннi та дорогоцiннi метали, сплави та вироби з них
60 Порошкоподiбнi метали
(товарнi групи 72 - 81)
кг 1,0/1,0
61 Метали i сплави у зливках, iнших первинних формах, напiвфабрикати
(товарнi групи 72 - 81)
кг 1,0/1,0
або
плаский вiдрiзок 6 см, вiд кожної плавки з середньої частини виробу
62 Металевi вироби (профiлi, решiтки, iнструменти, iншi вироби); дорогоцiннi метали, метали, плакованi чи дубльованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети (товарнi групи 71 - 83) шт. 1,0/1,0
або
плаский вiдрiзок 6 см, вiд кожної плавки з середньої частини виробу
63 Вiдходи та брухт металiв
(товарнi групи 72 - 81)
кг 3,0/3,0
усередненої проби
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
02 грудня 2016 року N 1058

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 
(найменування структурного пiдроздiлу, органу ДФС)

АКТ
про взяття проб (зразкiв) товарiв

вiд "___" ____________ 20__ року

На територiї  
(мiсце взяття проб (зразкiв) товарiв, найменування органiзацiї, установи, пiдприємства, мiсцезнаходження)
мною,   ,
(посада, орган ДФС, прiзвище, iм'я та по батьковi особи, яка склала акт)
у присутностi  
(мiсце роботи, посада, прiзвище та iнiцiали декларанта, платника податкiв або уповноваженої ними особи)
 
взято такi проби (зразки) товарiв:
N
з/п
Найменування товару Виробник Номер вагона, державний номер автомобiля, реквiзити накладної тощо (непотрiбне закреслити) Одиниця вимiру товару Обсяг партiї товару Кiлькiсть (об'єм/ маса) взятої проби (зразка) товару
1 2 3 4 5 6 7
Мета взяття проб (зразкiв) товарiв  
 
Вiдiбранi проби (зразки) товарiв упаковано в  
 
(вид упаковки, тари, кiлькiсть упаковок)
Упаковка опломбована (опечатана)  
(тип засобу iдентифiкацiї, його номер)
Посадова особа органу ДФС    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
Присутнi:    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
   
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
   
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
Проби (зразки) вiдправлено за адресою:  
 
(найменування та поштова адреса СЛЕД ДФС або її вiдокремленого пiдроздiлу/установи)

М. П.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
02 грудня 2016 року N 1058

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СПЕЦIАЛIЗОВАНА ЛАБОРАТОРIЯ З ПИТАНЬ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ДОСЛIДЖЕНЬ ДФС

 
(найменування, мiсцезнаходження самостiйного структурного пiдроздiлу СЛЕД ДФС)

ВИСНОВОК N _____________

Складено ____________ 20__ року
1. Замовник  
2. Запит про проведення дослiдження (аналiзу, експертизи)  / постанова про призначення експертизи у справi про порушення митних правил
 
3. Об'єкт(и) дослiдження (експертизи) та реєстрацiйний(i) номер(и)
 
4. Пiдприємство/громадянин  
5. Виробник  
6. Акт про взяття проб (зразкiв) товарiв / протокол про одержання проб i зразкiв для проведення експертизи у справi про порушення митних правил
 
7. Супровiднi документи (копiї)  
 
8. Пiдстава для направлення запиту/постанови  
9. Мета подання запиту/постанови  
10. Завдання для дослiдження (аналiзу, експертизи)  
11. Дослiдження (аналiз, експертиза)  
1) опис проб (зразкiв) товару  
2) методи дослiдження (аналiзу, експертизи)  
3) результати дослiдження (аналiзу, експертизи)  
12. Висновки  
13. Список використаних джерел  
Примiтки:
1. Результати дослiдження (експертизи) є чинними для наданої(го, их) проби (проб)/зразка(iв) товару(iв).
2.  
Експерт(и)    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
Начальник самостiйного структурного пiдроздiлу з питань експертизи та дослiджень    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

М. П.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю. П. Романюк
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.