УГОДА

мiж Урядом України та Урядом Республiки Казахстан про вiльну торгiвлю

   ДАТА ПIДПИСАННЯ: 17.09.94 р.
ДАТА РАТИФIКАЦIЇ: 02.10.98 р., Закон України N 155-XIV

     Уряд України та Уряд Республiки Казахстан, що надалi iменуються Сторони,

     керуючись положеннями Договору про дружбу та спiвробiтництво мiж Республiкою Казахстан та Україною вiд 20 сiчня 1994 року,

     прагнучи до розвитку торгово-економiчного спiвробiтництва мiж Республiкою Казахстан та Україною на основi рiвностi i взаємної вигоди,

     керуючись Угодою Ради глав Держав СНД вiд 15 квiтня 1994 року про створення зони вiльної торгiвлi,

     висловлюючи рiшучiсть розвивати двостороннi вiдносини в галузi торгово-економiчних зв'язкiв з урахуванням принципiв Генеральної Угоди з тарифiв i торгiвлi (ГАТТ),

     домовились про нижчевикладене:

Стаття 1

     1. Сторони не застосовують мито, податки та збори, що мають еквiвалентний вплив на експорт або iмпорт товарiв, що походять з митної територiї однiєї iз Сторiн i призначенi для митної територiї iншої Сторони. Вилучення з даного торгового режиму за погодженою номенклатурою товарiв можуть оформлятися окремим Протоколом, якщо Сторони визнають це за необхiдне.

     2. Для мети цiєї Угоди i на перiод її дiї пiд товарами, що походять з митних територiй Сторiн, розумiються товари:

     а) повнiстю виробленi на територiї Сторiн або

     б) такi, що пiдданi обробцi на територiї Сторiн з використанням сировини, матерiалiв та комплектуючих виробiв походженням iз третiх країн та змiнили у зв'язку з цим приналежнiсть щодо класифiкацiї Гармонiзованої Системи опису та кодування товарiв хоча б за одним з чотирьох перших знакiв;

     в) виробленi з використанням вказаних у пiдпунктi "б" сировини, матерiалiв та комплектуючих виробiв.

     Детальнi правила походження товарiв будуть погодженi Сторонами в окремому документi, який буде невiд'ємною частиною цiєї Угоди.

Стаття 2

     Сторони не будуть:

     - прямо або побiчно обкладати товари, якi пiдпадають пiд дiю цiєї Угоди, внутрiшнiми податками або зборами, що перевищують вiдповiднi податки та збори, якими обкладаються аналогiчнi товари внутрiшнього виробництва або товари, що походять з третiх країн;

     - застосовувати щодо iмпорту або експорту товарiв, якi пiдпадають пiд дiю цiєї Угоди, якiсь спецiальнi обмеження i вимоги, якi в аналогiчнiй ситуацiї не застосовуються до аналогiчних товарiв внутрiшнього виробництва або товарiв, що походять з третiх країн;

     - застосовувати щодо складування, перевантаження, зберiгання, перевезення товарiв походженням з iншої Сторони, а також платежiв та переказу платежiв правила iншi, нiж тi, що застосовуються в аналогiчних випадках щодо власних товарiв або товарiв походженням з третiх країн.

Стаття 3

     1. Ця Угода не перешкоджає праву будь-якої з Договiрних Сторiн приймати загальновизнанi у мiжнароднiй практицi заходи державного регулювання в галузi зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, якi вона вважає необхiдними для виконання мiжнародних договорiв, учасником яких вона є або має намiр стати, якщо цi заходи стосуються:

     захисту суспiльної моралi та громадського порядку;

     захисту життя та здоров'я людей;

     охорони тварин та рослин;

     захисту зовнiшнього середовища;

     охорони художнiх, археологiчних та iсторичних цiнностей, що є нацiональним багатством;

     захисту промислової та iнтелектуальної власностi;

     торгiвлi золотом, срiблом або iншими дорогоцiнними металами та камiнням;

     збереження невiдновлюваних природних ресурсiв;

     обмеження експорту продукцiї, коли внутрiшня цiна на цю продукцiю нижче свiтової в результатi здiйснення державних програм пiдтримки;

     порушення платiжного балансу.

     2. Нiщо в цiй Угодi не перешкоджає праву будь-якої iз Договiрних Сторiн застосовувати будь-якi заходи державного регулювання, якi вона вважає необхiдними, якщо цi заходи стосуються:

     забезпечення нацiональної безпеки, включаючи запобiгання витоку конфiденцiйної iнформацiї, що належить до державної таємницi;

     торгiвлi зброєю, вiйськовою технiкою, боєприпасами, надання послуг вiйськового характеру, передачi технологiй та надання послуг для виробництва озброєння i вiйськової технiки та в iнших вiйськових цiлях;

     поставки матерiалiв, що розщеплюються, та джерел радiоактивних речовин, утилiзацiї радiоактивних вiдходiв;

     заходiв, що застосовуються у вiйськовий час або в iнших надзвичайних обставинах у мiжнародних вiдносинах;

     дiй щодо виконання нею зобов'язань на основi Статуту ООН для збереження мiжнародного миру та безпеки.

Стаття 4

     За взаємною домовленiстю Сторiн може бути обмежений реекспорт окремих товарiв, за обсягами та номенклатурою, якi щороку визначаються в Угодах про торгово-економiчне спiвробiтництво.

     Реекспорт таких товарiв у третi країни може здiйснюватися тiльки за письмовою згодою й на умовах, що визначаються уповноваженою установою країни походження даних товарiв. У разi недотримання цього положення зацiкавлена Сторона має право пiсля попереднiх консультацiй з iншою Стороною в односторонньому порядку вживати заходiв щодо регулювання вивезення таких товарiв на територiю iншої Сторони, яка допустила непогоджений реекспорт.

     Пiд реекспортом розумiється вивезення товару, що походить з митної територiї однiєї Сторони, iншою Стороною за межi її митної територiї, з метою експорту до третьої країни.

Стаття 5

     Сторони будуть обмiнюватися на регулярнiй основi iнформацiєю з митних питань, у тому числi наявною митною статистикою, яка належить до предмету цiєї Угоди, у повному обсязi. Вiдповiднi уповноваженi органи Сторiн узгоджують порядок обмiну такою iнформацiєю.

Стаття 6

     1. Сторони обмiнюватимуться iнформацiєю про Угоди Сторiн "Про вiльну торгiвлю" з третiми країнами.

     2. Сторони будуть iнформувати одна одну про всi змiни у дiючих в їх державах митних тарифах.

Стаття 7

     Сторони, вiдповiдно до законодавства Сторiн, визнають несумiснiсть з метою цiєї Угоди недобросовiсну дiлову практику, що виражається, зокрема, в наступному:

     - в укладаннi договору мiж пiдприємствами, їх об'єднаннями, що мають своєю метою перешкодити або обмежити конкуренцiю або порушити умови для неї на територiях Сторiн;

     - у здiйсненнi дiй, за допомогою яких одне чи декiлька пiдприємств використовують своє домiнуюче становище, обмежуючи конкуренцiю на всiй або на значнiй частинi територiї Сторiн.

Стаття 8

     При здiйсненнi заходiв тарифного i нетарифного регулювання двостороннiх економiчних вiдносин, для обмiну статистичною iнформацiєю, проведення митних процедур Сторони погодились використовувати Єдину дев'ятизначну Товарну номенклатуру зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ТН ЗЕД), засновану на гармонiзованiй системi опису i кодування товарiв та комбiнованiй тарифно-статистичнiй номенклатурi Європейського Економiчного Спiвтовариства. При цьому для власних потреб своїх держав Сторони при необхiдностi здiйснюють розвиток товарної номенклатури за межами дев'яти знакiв.

     Введення еталонного примiрника товарної номенклатури здiйснюється на взаємопогодженiй основi через наявне представництво у вiдповiдних мiжнародних органiзацiях.

Стаття 9

     Кожна Сторона у вiдповiдностi з дiючим внутрiшнiм законодавством забезпечить вiльний транзит через її територiю товарiв, що походять з митної територiї iншої Сторони або третiх країн i призначенi для митної територiї iншої Сторони або третьої країни, та буде надавати експортерам, що здiйснюють такий транзит, iмпортерам чи перевiзникам наявнi та необхiднi для забезпечення транзиту заходи та послуги, у тому числi фiнансових, не гiрших, нiж тi, на яких тi ж заходи та послуги надаються експортерам, iмпортерам, нацiональним перевiзникам будь-якої третьої держави. Кожна Сторона гарантує вивiльнення транзитних товарiв, що походять з митної територiї iншої Сторони, вiд обкладання митом та транзитними зборами, i це оформлюється окремою Угодою.

Стаття 10

     Нiщо у цiй Угодi не перешкоджає здiйсненню Сторонами вiдносин (що не суперечать цiлям та умовам цiєї Угоди) з державами, що не є сторонами цiєї Угоди, а також з їх об'єднаннями та мiжнародними органiзацiями.

Стаття 11

     Спори мiж Сторонами щодо тлумачення або застосування положень цiєї Угоди розв'язуватимуться шляхом переговорiв.

Стаття 12

     Виходячи з мети цiєї Угоди i для вироблення рекомендацiй щодо вдосконалення торгово-економiчного спiвробiтництва мiж двома державами Сторони погодились заснувати двосторонню Комiсiю.

     Основними завданнями вказаної Комiсiї є:

     - розгляд питань, що належать до тлумачення та застосування цiєї Угоди, а також вирiшення спорiв мiж Сторонами;

     - аналiз розвитку двостороннiх торгово-економiчних зв'язкiв;

     - розробка пропозицiй щодо полiпшення умов торгово-економiчного спiвробiтництва мiж двома державами i за перспективами його подальшого розвитку;

     - розгляд питань експортного контролю, включаючи перелiки товарiв, що пiдлягають контролю, методи i форми контролю їх експорту, фактiв порушення вимог експортного контролю, пiдготовка пропозицiй щодо введення i вiдмiни санкцiй;

     - розгляд реалiзацiї цiєї Угоди i розробка вiдповiдних рекомендацiй.

     Засiдання Комiсiї проводяться за пропозицiєю однiєї iз Сторiн, але не рiдше одного разу на рiк, по черзi в Республiцi Казахстан i в Українi.

Стаття 13

     Ця Угода набуває чинностi пiсля обмiну нотами, в яких Договiрнi Сторони повiдомлять одна одну про виконання внутрiдержавних процедур, необхiдних для набрання її чинностi, i залишатиметься чинною до того часу, поки одна з Договiрних Сторiн письмово за 6 мiсяцiв не повiдомить iншу Договiрну Сторону про свiй намiр припинити її дiю.

     Вчинено в м. Алмати 17 вересня 1994 року в двох дiйсних примiрниках, кожний українською, казахською та росiйською мовами, причому всi тексти мають однакову чиннiсть.

     В разi виникнення розбiжностей Договiрних Сторiн щодо тлумачення, застосування чи виконання цiєї Угоди, Договiрнi Сторони керуватимуться текстом Угоди росiйською мовою.

За Уряд України За Уряд Республiки Казахстан

 

ПРОТОКОЛ

об изъятиях из режима свободной торговли к Соглашению между Правительством Украины и Правительством Республики Казахстан о свободной торговле от 17 сентября 1994 года

     Полномочные представители Украины и Республики Казахстан, согласно Статьи 1 Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Казахстан о свободной торговле от 17 сентября 1994, далее "Соглашение", подписали этот Протокол о нижеследующем:

Статья 1

     Изъятия из режима свободной торговли, предусмотренные Статьей 1 Соглашения по номенклатуре товаров, приведены в Приложениях N 1 и 2 к этому Протоколу.

Статья 2

     Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Соглашения.

     Совершено в г. Киеве 29 декабря 1997 года в двух подлинных экземплярах, каждый на украинском, казахском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

За Правительство
Украины
За Правительство
Республики Казахстан

 

Приложение 1
к Протоколу об изъятиях из режима свободной торговли между Правительством Украины и Правительством Республики Казахстан о свободной торговле от 17 сентября 1994 года

Номенклатура товаров,
которые подлежат изъятию Украиной из режима свободной торговли с Республикой Казахстан при экспорте из Украины в Республику Казахстан

  Код ТН ВЭД Наименование товаров
I.* 01.02.90100 Крупный рогатый скот живой:
молодняк крупного рогатого скота
  01.02.90310-01.02.90900 Телки, коровы, быки, волы и другие
  01.04.10 Овцы живые
  41.01
41.02
41.03.90000
Шкуры:
крупного рогатого скота овец или ягнят только свиней
II.** 26.16, 28.43 Руды и концентраты драгоценных металлов, металлы драгоценные в коллоидном состоянии, соединения неорганические и органические драгоценных металлов
  25.30 90000 (янтарь),
71.02, 71.03, 71.06,
71.08, 71.10, 71.18
Драгоценные камни, драгоценные металлы в необработанных и полуобработанных формах
  71.12 Отходы и лом драгоценных металлов и металлов, оплакованных драгоценными металлами
Примечание: * - Закон Украины от 07.05.96 N 180/96-ВР;
** - проект постановления Кабинета Министров Украины "Перечень товаров, экспорт которых подлежит квотированию и лицензированию в 1997 году".

     Так как вышеуказанный перечень товарных позиций, экспорт которых подпадает под квотирование и лицензирование в 1997 году, пока не утвержден, эти товарные позиции будут внесены в изъятия из режима свободной торговли с Украинской Стороны в случае принятия вышеуказанного постановления.

Приложение 2
к Протоколу об изъятиях из режима свободной торговли между Правительством Республики Казахстан и Правительством Украины о свободной торговле от 17 сентября 1994 года

Номенклатура товаров,
которые подлежат изъятию Республикой Казахстан из режима свободной торговли при импорте из Украины в Республику Казахстан

     Код ТН ВЭД Наименование товаров
1. 22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
2. 24 Табак и промышленные заменители табака
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.