КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 18 травня 1994 р. N 323


Про затвердження Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав-учасниць СНД

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 жовтня 1994 року N 740,
вiд 8 грудня 1995 року N 989,
вiд 11 червня 1996 року N 634,
вiд 3 листопада 1997 року N 1214,
вiд 8 жовтня 1998 року N 1625,
вiд 8 лютого 1999 року N 164,
вiд 6 грудня 1999 року N 2204,
вiд 26 жовтня 2001 року N 1427,
вiд 13 грудня 2001 року N 1648,
вiд 18 травня 2005 року N 365,
вiд 5 вересня 2012 року N 820,
вiд 28 листопада 2012 року N 1081,
вiд 21 серпня 2013 року N 623,
вiд 23 жовтня 2013 року N 780

     З метою реалiзацiї Угоди про загальнi умови i механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав-учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав вiд 23 грудня 1993 р., Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу кооперацiю вiд 24 квiтня 1998 р. та мiжурядових угод про виробничу кооперацiю, укладених Україною з iншими державами - учасницями СНД, якi набрали чинностi, Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.10.2001р. N 1427)

     1. Затвердити положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД (додається).

     2. Мiнiстерствам, вiдомствам, Урядовi Криму, обласним, Київськiй та Севастопольськiй Мiським державним адмiнiстрацiям довести зазначене положення до пiдприємств, органiзацiй, установ, якi належать до сфери їх управлiння, та органiзувати пiдготовку до укладення мiжурядових, галузевих i мiжвiдомчих угод про виробничу кооперацiю з вiдповiдними мiнiстерствами i вiдомствами держав-учасниць СНД.

(абзац перший пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.10.2001р. N 1427)

     Координацiю роботи, пов'язаної з укладенням цих угод, покласти: з Росiйською Федерацiєю - на Мiнiстерство промислової полiтики, з iншими державами - учасницями СНД - на вiдповiднi галузевi мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади.

(абзац другий пункту 2 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.10.2001р. N 1427, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.09.2012р. N 820, вiд 23.10.2013р. N 780)

     3. Державнiй митнiй службi щокварталу подавати Мiнiстерству промислової полiтики зведену iнформацiю щодо проведеного митного оформлення поставок товарiв за мiжурядовими та мiжвiдомчими угодами з виробничої кооперацiї з державами - учасницями СНД.

(постанову доповнено пунктом 3 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.10.2001р. N 1427, пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.2005р. N 365, вiд 05.09.2012р. N 820, вiд 23.10.2013р. N 780)
 
Виконуючий обов'язки Прем'єр-мiнiстра України
Ю.ЗВЯГIЛЬСЬКИЙ
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України I.ДОЦЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 травня 1994 р. N 323

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД

(У текстi Положення слово "Мiнекономрозвитку" замiнено словом "Мiнпромполiтики" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 жовтня 2013 року N 780)

     1. Це положення розроблено вiдповiдно до Угоди про загальнi умови i механiзми пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав вiд 23 грудня 1993 р. (далi - Угода) та протоколу про механiзм реалiзацiї цiєї Угоди вiд 15 квiтня 1994 року, Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу кооперацiю вiд 24 квiтня 1998 р.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.10.2001р. N 1427)

     2. Положення визначає порядок поставок продукцiї (надання послуг) за виробничою кооперацiєю на основi мiжурядових угод про виробничу кооперацiю, укладених Україною з iншими державами - учасницями СНД, якi набрали чинностi, та угод про виробничу кооперацiю мiж мiнiстерствами i вiдомствами держав - учасниць СНД, а також умови митного оформлення та пропуску цiєї продукцiї через державний кордон.

(абзац перший пункту 2 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.10.2001р. N 1427)

     Положення не поширюється на експорт (iмпорт) спецiальних комплектуючих виробiв, призначених для виробництва озброєння та вiйськової технiки, iнших специфiчних товарiв, якi пiдлягають нетарифним засобам регулювання з метою дотримання встановлених мiжнародних гарантiй, на iмпорт пiдакцизних товарiв, крiм товарiв за кодами згiдно з УКТ ЗЕД 2204 29 12 00 - 2204 29 99 00, 2204 30 96 00, 2204 30 98 00, 2106 90 20 00, 2208 20 40 00, 2208 20 62 00, 2208 20 64 00, 2208 20 86 00, 2208 20 87 00, 2208 20 89 00, якi використовуються як сировина для виробництва винно-коньячної продукцiї i не призначенi для реалiзацiї споживачам, та товарiв за кодами згiдно з УКТЗЕД 2710 11 11 00, 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30, 2711 13 10 00, 2711 19 00 00, якi використовуються як сировина для виробництва етилену та не призначенi для реалiзацiї споживачам, а також на експорт товарiв, зазначених у додатку N 1, та на iмпорт товарiв, зазначених у додатку N 2 до цього Положення.

(абзац другий пункту 2 Положення в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.11.97р. N 1214)
(дiя абзацу другого пункту 2 не поширюється на експорт брухту та вiдходiв чорних металiв, що здiйснюється до Республiки Молдова згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.10.98р. N 1625)
(дiя абзацу другого пункту 2 не поширюється на поставку цукру-сирцю тростинного, що здiйснюється згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.99р. N 164)
(абзац другий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.12.99р. N 2204, вiд 13.12.2001р. N 1648, вiд 21.08.2013р. N 623)

     3. Поставка продукцiї за виробничою кооперацiю - це поставка сировини, матерiалiв, вузлiв, деталей, запасних частин, заготовок, напiвфабрикатiв, комплектуючих та iнших виробiв галузевого i мiжгалузевого призначення, що технологiчно взаємопов'язанi i необхiднi для спiльного виготовлення кiнцевої продукцiї.

     Надання послуг за виробничою кооперацiєю - це виконання проектних i ремонтних робiт, технiчне обслуговування та здiйснення технологiчних операцiй.

     Поставка в рамках митного режиму переробки товарiв - це поставка продукцiї згiдно з умовами, встановленими митним законодавством Договiрних Сторiн.

(абзац третiй пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     4. Галузевi та мiжгалузевi угоди про виробничу кооперацiю укладаються вiдповiдними центральними органами виконавчої влади з уповноваженими органами держав - учасниць СНД за погодженням з Мiнпромполiтики.

     Протоколи, передбаченi Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу кооперацiю вiд 24 квiтня 1998 р., готуються щороку Мiнпромполiтики разом з МЗС, Мiн'юстом, Мiнфiном та iншими центральними органами виконавчої влади вiдповiдно до компетенцiї.

     Проекти додаткiв до щорiчного Протоколу готуються Мiнпромполiтики з урахуванням пропозицiй Торгово-промислової палати, сформованих на основi заявок суб'єктiв господарювання рiзних форм власностi, попередньо узгоджених з вiдповiдними центральними органами виконавчої влади. Мiнпромполiтики погоджує узагальненi проекти додаткiв з Мiнфiном, уповноваженим органом Росiйської Федерацiї та готує їх до пiдписання вiдповiдно до щорiчного Протоколу.

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.94р. N 740, вiд 08.12.95р. N 989, вiд 11.06.96р. N 634, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.10.2001р. N 1427, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.2005р. N 365, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.09.2012р. N 820)

     5. У галузевих, мiжвiдомчих угодах про виробничу кооперацiю, додатках до щорiчного Протоколу визначаються перелiки пiдприємств та органiзацiй, якi беруть участь у кооперацiї i зберiгають спецiалiзацiю виробництва продукцiї (надання послуг), номенклатура та обсяги кооперованих поставок продукцiї (надання послуг).

(абзац перший пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.10.2001р. N 1427)

     У разi технологiчної необхiдностi до перелiкiв кооперованих поставок продукцiї може включатися продукцiя iнших галузей. При цьому вiдповiдальнiсть за обгрунтованiсть її включення до перелiкiв несе мiнiстерство або вiдомство, що пiдписало угоду.

(пункт 5 доповнено абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.95р. N 989)

     Зазначенi угоди пiсля їх пiдписання пiдлягають реєстрацiї у вiдповiдних мiнiстерствах та iнших центральних органах виконавчої влади. Копiї зареєстрованих примiрникiв угод надсилаються до Держмитслужби.

(абзац третiй пункту 5 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.10.2001р. N 1427)

     6. Обсяг продукцiї, що поставляється за виробничою кооперацiєю у рамках галузевих i мiжвiдомчих угод i пiдлягає квотуванню, визначається вiдповiдними мiнiстерствами i вiдомствами у межах експортних квот, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     7. Реалiзацiя галузевих i мiжвiдомчих угод, щорiчних протоколiв, якi пiдписуються з Урядом Росiйської Федерацiї, здiйснюється шляхом укладення на їхнiй основi договорiв (контрактiв) мiж пiдприємствами держав - учасниць Угоди, якi є пiдставою для митного оформлення та пропуску продукцiї через митний кордон України з урахуванням умов, визначених пунктом 9 цього Положення.

(абзац перший пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.10.2001р. N 1427)

     Пiдприємства - учасники кооперованих поставок подають до митницi за мiсцем державної реєстрацiї договори (контракти), укладенi з вiдповiдними партнерами держав - учасниць СНД у рамках мiжвiдомчих угод, Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Росiйської Федерацiї вiд 24 квiтня 1998р. та мiжурядових угод з державами - учасницями СНД, якi набрали чинностi. Договори, укладенi в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Росiйської Федерацiї вiд 24 квiтня 1998р., завiряються Мiнпромполiтики. Договори, укладенi в рамках мiжурядових та мiжвiдомчих угод з iншими державами - учасницями СНД, якi набрали чинностi, завiряються галузевими мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управлiння яких належать пiдприємства - учасники кооперованих поставок. Зразки вiдбиткiв печаток вiдповiдальних мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади i зразки пiдписiв посадових осiб, якi завiряють договори (контракти) суб'єктiв - учасникiв мiжурядових та мiжвiдомчих угод, надсилаються до Держмитслужби.

(абзац другий пункту 7 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.10.2001р. N 1427, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.09.2012р. N 820)

     8. Пункт 8 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     9. Продукцiя (послуги), що поставляються за виробничою кооперацiєю згiдно з перелiками до мiжурядових, мiжвiдомчих i галузевих угод, якi набрали чинностi, додаткiв до щорiчних протоколiв, якi пiдписуються з Урядом Росiйської Федерацiї, укладених вiдповiдно до цього Положення, а також продукцiя, яка пiдпадає пiд митний режим переробки, звiльняється вiд обкладення ввiзним, експортним митом, акцизним збором та iншими податками, якщо iнше не передбачено укладеними угодами.

(абзац перший пункту 9 в редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.95р. N 989, вiд 26.10.2001р. N 1427)

     Абзац другий пункту 9 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     10. Продукцiя, що поставляється за виробничою кооперацiєю, не пiдлягає реекспорту до третiх країн, у тому числi iноземним фiзичним i юридичним особам або мiжнародним органiзацiям, без письмової згоди на те уповноваженого органу держави - постачальника.

     11. Пункт 11 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

 

Додаток 1
до Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 травня 1994р. N 323
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 грудня 2001р. N 1648)

ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на експорт яких не поширюється дiя Положення

     1. Вiдходи та брухт чорних металiв - товарнi позицiї 7204 10 00 00, 7204 21, 7204 29 00 00, 7204 30 00 00, 7204 41, 7204 49 згiдно з УКТ ЗЕД.

     2. Вiдходи та брухт кольорових металiв, iнших недорогоцiнних металiв та виробiв з них - товарнi позицiї 7404 00, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8101 91 90 00, 8102 91 90 00, 8103 10 90 00, 8104 20 00 00, 8105 10 90 00, 8106 00 10 00 (тiльки вiдходи та брухт вiсмуту), 8107 10 10 00, 8107 10 90 00 (тiльки вiдходи та брухт кадмiю), 8108 10 90 00 (тiльки вiдходи та брухт титану), 8109 10 90 00, 8110 00 19 00, 8111 00 19 00, 8112 11 (тiльки вiдходи та брухт берилiю), 8112 20 39 00, 8112 30 20 00, 8112 30 40 00 (тiльки вiдходи та брухт германiю), 8112 40 19 00, 8112 91 39 00, 8113 00 20 00, 8113 00 40 00 (тiльки вiдходи та брухт металокерамiки та виробiв з неї) згiдно з УКТ ЗЕД.

(Положення доповнено додатком N 1 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.11.97р. N 1214)

 

Додаток 2
до Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994р. N 323
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001р. N 1648)

ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на iмпорт яких не поширюється дiя Положення

     1. Товари сiльського господарства та харчової промисловостi 1 - 24 груп за кодами згiдно з УКТ ЗЕД, крiм товарiв за кодами 2204 29 12 00 - 2204 29 99 00, 2204 30 96 00, 2204 30 98 00, 2106 90 20 00, 2208 20 40 00, 2208 20 62 00, 2208 20 64 00, 2208 20 86 00, 2208 20 87 00, 2208 20 89 00, якi використовуються як сировина для виробництва винно-коньячної продукцiї i не призначенi для реалiзацiї споживачам.

     2. Товари легкої промисловостi:

Код товару згiдно з
УКТ ЗЕД
Опис товару згiдно з УКТ ЗЕД
4304 00 00 00 Хутро штучне i вироби з нього
5701 Вузликовi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi чи необробленi
5702 Тканi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, неголкопрошивнi i нефлокованi, обробленi чи необробленi, включаючи "килим", "сумах", "кермани" й аналогiчнi килими ручної роботи
5703 Тафтинговi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi чи необробленi
6001 Полотно ворсове (в тому числi з довгим ворсом) i махрове полотно, трикотажне машинного та ручного в'язання
  Iнше трикотажне полотно машинного та ручного в'язання:
  iнше полотно основов'язане (включаючи полотно, виготовлене на галуннов'язальних верстатах):
6002 41 00 00 з вовни або тонкого волосу тварин
  з бавовняної пряжi:
6002 42 10 00 сурове або вiдбiлене
6002 42 30 00 фарбоване
6002 42 90 00 надруковане
  Костюми, комплекти, жакети, плаття, спiдницi, спiдницi-брюки, брюки, комбiнезони з нагрудниками i лямками, бриджi та шорти (крiм купальникiв) трикотажнi для жiнок i дiвчаток:
  костюми:
6104 11 00 00 з вовни або тонкого волосу тварин
6104 12 00 00 з бавовни
  комплекти:
6104 21 00 00 з вовни або тонкого волосу тварин
6104 22 00 00 з бавовни
  жакети та блейзери:
6104 31 00 00 з вовни або тонкого волосу тварин
6104 32 00 00 з бавовни
  плаття:
6104 41 00 00 з вовни або тонкого волосу тварин
6104 42 00 00 з бавовни
  спiдницi та спiдницi-брюки:
6104 51 00 00 з вовни або тонкого волосу тварин
6104 52 00 00 з бавовни
  брюки, комбiнезони з нагрудниками i лямками, бриджi та шорти:
  з вовни або тонкого волосу тварин:
6104 61 10 00 брюки та бриджi
  з бавовни:
6104 62 10 00 брюки та бриджi
  Сорочки трикотажнi для чоловiкiв i хлопчикiв:
6105 10 00 00 з бавовни
  Блузки, сорочки та батники трикотажнi для жiнок i дiвчаток:
6106 10 00 00 з бавовни
  Бiлизна нижня для чоловiкiв i хлопчикiв, трикотажна, включаючи пiжами, купальнi та домашнi халати i подiбнi вироби:
  труси та кальсони
6107 11 00 00 з бавовни
  нiчнi сорочки та пiжами:
6107 22 00 00 з хiмiчних ниток
  iншi:
6107 91 10 00
6107 91 90 00
з бавовни
  Бiлизна нижня для жiнок i дiвчаток трикотажна, включаючи пiжами, пеньюари, купальнi та домашнi халати i подiбнi вироби:
  комбiнацiї та нижнi спiдницi:
  з iнших текстильних матерiалiв
6108 19 10 00 з бавовни
  труси та панталони:
6108 21 00 00 з бавовни
  нiчнi сорочки та пiжами:
  з бавовни:
6108 31 10 00 нiчнi сорочки
6108 31 90 00 пiжами
  iншi:
6108 91 10 00
6108 91 90 00
з бавовни
  Майки, фуфайки та аналогiчнi вироби трикотажнi:
6109 10 00 00 з бавовни
  з iнших текстильних матерiалiв:
6109 90 10 00 з вовни або тонкого волосу тварин
  Светри, пуловери, джемпери, жилети та аналогiчнi вироби трикотажнi:
  з вовни або тонкого волосу тварин:
  iншi
  для чоловiкiв i хлопчикiв:
6110 10 31 00 з вовни
6110 10 35 00
6110 10 38 00
з тонкого волосу тварин
  для жiнок i дiвчаток:
6110 10 91 00 з вовни
6110 10 95 00
6110 10 98 00
з тонкого волосу тварин
  з бавовни:
6110 20 10 00 легкi джемпери i пуловери тонкi з м'яким або високим комiром
  Костюми спортивнi, лижнi та купальнi трикотажнi:
  костюми спортивнi:
6112 11 00 00 з бавовни
6201 Пальта, включаючи плащi з капюшоном, куртки теплi (включаючи лижнi), вiтрiвки, штормiвки та iнший верхнiй одяг для чоловiкiв i хлопчикiв, крiм виробiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 6203
6202 Пальта, включаючи плащi з капюшоном, куртки теплi (включаючи лижнi), вiтрiвки, штормiвки та iнший верхнiй одяг для жiнок i дiвчаток, крiм виробiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 6204
6205 Сорочки для чоловiкiв i хлопчикiв
6206 Блузки, сорочки та батники для жiнок i дiвчаток
6209 Дитячий одяг та речi до нього
6302 Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна
6403
(крiм
6403 20 00 00
6403 59 50 00
6403 99 50 00)
Взуття на пiдошвi з гуми, полiмерного матерiалу, натуральної або штучної шкiри iз шкiряним верхом
6404
(крiм
6404 20 10 00)
Взуття на пiдошвi з гуми, полiмерного матерiалу, натуральної або штучної шкiри з верхом iз текстильних матерiалiв
6405
(крiм
6405 20 91 00)
Iнше взуття
6503 00 Капелюхи та iншi головнi убори фетровi, виготовленi з капелюхових напiвфабрикатiв або плоских заготовок, класифiкованих у товарнiй позицiї 65.01, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення
6504 00 00 00 Капелюхи та iншi головнi убори, плетенi або виготовленi шляхом з'єднання смужок з рiзних матерiалiв, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення
6505 Капелюхи та iншi головнi убори трикотажнi, з мереживного полотна, фетру та iнших текстильних матерiалiв, виготовлених з одного куска (але не iз смужок), з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення; сiтки для волосся з будь-якого матерiалу з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення".
 
(Положення доповнено додатком N 2 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.11.97р. N 1214, додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.12.99р. N 2204)
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.