ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України

(назва iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 12 липня 2001 року N 2659-III
Законом України вiд 12 липня 2001 року N 2659-III
цей Закон викладено у новiй редакцiї,
вiд 26 грудня 2002 року N 387-IV,
вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
вiд 13 березня 2012 року N 4496-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 28 грудня 2014 року N 71-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 7 грудня 2017 року N 2245-VIII,
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 17 листопада 2021 року N 1887-IX

     Стаття 1. Єдиний збiр встановлюється щодо транспортних засобiв вiтчизняних та iноземних власникiв, визначених статтею 5 цього Закону, якi перетинають державний кордон України, i справляється за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України, за проїзд автомобiльних транспортних засобiв з перевищенням встановлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв, а також за проведення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України вiдповiдно до Митного кодексу України та iнших законiв України заходiв офiцiйного контролю (у тому числi у формi попереднього документального контролю) пiд час ввезення товарiв на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту).

(частина перша статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 13.03.2012р. N 4496-VI, вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Єдиний збiр справляється одноразово залежно вiд режиму перемiщення (ввезення, транзит) за єдиним платiжним документом в залежностi вiд виду, мiсткостi або загальної маси транспортних засобiв.

     Стаття 2. Ставки єдиного збору встановлюються цим Законом у євро та не можуть змiнюватися протягом бюджетного року.

     Єдиний збiр справляється у нацiональнiй валютi України за офiцiйним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України на день сплати цього збору.

     Порядок справляння єдиного збору визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Забороняється справляти у пунктах пропуску через державний кордон України збори, не передбаченi цим Законом.

     Єдиний збiр включає вартiсть витрат, пов'язаних iз:

     вiдновленням автомобiльних дорiг;

     здiйсненням уповноваженими органами в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України фiтосанiтарного, ветеринарно-санiтарного та державного контролю за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, в розмiрi, що не перевищує розмiру плати за проведення перевiрки документiв на товар i транспортний засiб (контейнер);

     проведенням митними органами у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України заходiв офiцiйного контролю вiдповiдно до статтi 319 Митного кодексу України у формi попереднього документального контролю.

(абзац четвертий частини п'ятої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)
(частина п'ята статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Контроль у частинi вiдповiдностi ставок зборiв фактичним витратам на здiйснення усiх видiв контролю вантажiв i транспортних засобiв, зазначених у цьому Законi, здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 3. Єдиний збiр перераховується до Державного бюджету України у повному обсязi.

     Стаття 4. Координацiя дiяльностi органiв державної влади, пов'язаної iз забезпеченням справляння єдиного збору, здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику.

(частина перша статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Координацiя дiяльностi державних контролюючих органiв iз справляння єдиного збору безпосередньо у пунктах пропуску через державний кордон України здiйснюється вiдповiдними митними органами.

(частина друга статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 5. Ставки єдиного збору за здiйснення у пунктах пропуску через державний кордон України контролю вантажiв i транспортних засобiв, плата за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України (за кожен кiлометр проїзду) та додаткова плата за кожен кiлометр проїзду автомобiльних транспортних засобiв з перевищенням встановлених розмiрiв, загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв встановлюються у таких розмiрах:

Вид транспортного засобу Мiсткiсть або загальна маса транспортного засобу з вантажем Ставка єдиного збору за одиницю транспортного засобу в євро
за проведення контролю за проїзд автомобiльними дорогами (за кожен кiлометр проїзду)
1. Автобуси Вiд 10 до 30 мiсць включно 4 0,04
Понад 30 мiсць 10 0,04
2. Вантажнi автомобiлi з/або без причепiв та тягачi з/абот без напiвпричепiв До 20 тонн включно 10 0,04
Понад 20 до 40 тонн включно 20 0,04
3. Великоваговi автотранспортнi засоби Понад 40 до 44 тонн включно 20 0,2
Понад 44 до 52 тонн включно 20 0,4
Вiд 52 до 60 тонн включно 20 0,54
Понад 60 тонн (за кожнi наступнi 10 тонн) 20 1,56
4. Великоваговi автотранспортнi засоби з перевищенням осьових навантажень До 5 % включно - 0,1
Понад 5 % до 10 % включно - 0,2
Понад 10 % до 20 % включно - 0,54
Понад 20 % за кожнi наступнi 5 % - 0,30
5. Великогабаритнi автотранспортнi засоби з перевищенням встановлених параметрiв ширини, висоти, довжини За кожний параметр - 0,06
6. Залiзничний вагон, контейнер   4 -
 
(стаття 5 у редакцiї Закону України вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII)

     Стаття 6. Для автомобiльних транспортних засобiв та контейнерiв, якi перетинають державний кордон України без вантажiв, єдиний збiр за здiйснення заходiв офiцiйного контролю (у тому числi у формi попереднього документального контролю) не справляється. При цьому плата за проїзд автомобiльними дорогами України (за кожен кiлометр проїзду), у тому числi за перевищення встановлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв, справляється повнiстю.

(частина перша статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 17.11.2021р. N 1887-IX)

     У разi перетинання державного кордону України залiзничними вагонами без вантажiв єдиний збiр не справляється. Для автомобiльних транспортних засобiв без автомобiля або без тягача, якi при мультимодальних перевезеннях перетинають державний кордон України залiзничним транспортом, ставка єдиного збору за здiйснення визначеного цим Законом контролю встановлюється за кожну одиницю автомобiльних транспортних засобiв у розмiрi ставки, визначеної статтею 5 цього Закону для контейнера.

(частина друга статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 17.11.2021р. N 1887-IX)

     Єдиний збiр з автомобiльних транспортних засобiв не справляється в разi транзитних мультимодальних перевезень залiзничним транспортом без їх проїзду автомобiльними шляхами загального користування.

(статтю 6 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 17.11.2021р. N 1887-IX, у зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою)

     Єдиний збiр з транспортних засобiв не справляється у випадку транзиту вантажу, що не пiдлягає пропуску через митний кордон України та перевантажується на iнший транспортний засiб у зонi митного контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом в'їзду та виїзду цього вантажу.

     Єдиний збiр не справляється з транспортних засобiв, якими перевозяться вантажi гуманiтарної допомоги, якщо товаросупровiднi документи оформленi на отримувачiв гуманiтарної допомоги в Українi, що внесенi до Єдиного реєстру отримувачiв гуманiтарної допомоги.

(статтю 6 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002р. N 387-IV)

     Єдиний збiр за здiйснення визначеного цим Законом контролю не справляється у разi перевантаження у пунктi пропуску через державний кордон України вантажу з водних та авiацiйних транспортних засобiв i з трубопровiдного транспорту на засоби iнших видiв транспорту (автомобiльний, залiзничний).

(статтю 6 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4496-VI)

     Єдиний збiр за проведення заходiв офiцiйного контролю товарiв (зокрема у формi попереднього документального контролю) у разi перевезення автомобiльних транспортних засобiв залiзничним транспортом справляється з кожної одиницi таких транспортних засобiв, який мiстить товари, що пiдлягають заходам офiцiйного контролю товарiв, за ставкою, визначеною для контейнера.

(статтю 6 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 17.11.2021р. N 1887-IX)

     При виконаннi мiжнародних мультимодальних перевезень залiзничним транспортом єдиний збiр справляється у мультимодальних термiналах, де вiдбувається розвантаження транспортного засобу для подальшого слiдування власним ходом.

(статтю 6 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 17.11.2021р. N 1887-IX)

     Стаття 7. З перевiзникiв-нерезидентiв, дiяльнiсть яких здiйснюється на пiдставi мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, єдиний збiр справляється вiдповiдно до цих договорiв.

     Стаття 8. З перевiзникiв-резидентiв, транспортнi засоби яких зареєстровано територiальними органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, плата за проїзд автомобiльними дорогами України справляється лише у разi перевищення встановлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв.

(стаття 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI, вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Стаття 9. Допустимi розмiри осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв автомобiльних транспортних засобiв, за перевищення яких встановлюється додаткова плата, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 10. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 45 днiв з дня його опублiкування.

     2. До приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом 45 днiв з дня опублiкування цього Закону:

     внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть з цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
4 листопада 1999 року
N 1212-XIV

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.