КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 8 червня 1998 р. N 838


Про затвердження Положення про порядок надання суб'єктам господарювання повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 червня 1999 року N 1042,
вiд 14 березня 2001 року N 244,
вiд 13 червня 2002 року N 816,
вiд 11 жовтня 2002 року N 1511,
вiд 26 квiтня 2003 року N 628,
вiд 3 травня 2007 року N 692,
вiд 21 серпня 2003 року N 1313,
вiд 25 травня 2006 року N 726,
вiд 8 серпня 2007 року N 1028,
вiд 14 травня 2008 року N 464,
вiд 18 сiчня 2012 року N 24,
вiд 25 липня 2012 року N 675,
вiд 18 грудня 2013 року N 933,
вiд 10 вересня 2014 року N 423,
вiд 8 серпня 2016 року N 543,
вiд 21 лютого 2018 року N 99,
вiд 20 червня 2018 року N 501,
вiд 29 серпня 2018 року N 805,
вiд 6 листопада 2019 року N 916

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Положення про порядок надання суб'єктам господарювання повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю (додається).

(постановляюча частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 30

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 червня 1998 р. N 838

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання суб'єктам господарювання повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю

(У текстi Положення слово "МЗЕЗторг" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Державна комiсiя з питань вiйськово-промислового комплексу" у вiдповiдному вiдмiнку, а слово "Мiнпромполiтики" в усiх вiдмiнках замiнено словом "Держпромполiтики" у вiдповiдному вiдмiнку, слова "Комiсiя з полiтики експортного контролю та вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iноземними державами" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Комiтет з полiтики вiйськово-технiчного спiвробiтництва та експортного контролю при Президентовi України" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 березня 2001 року N 244)

(У текстi Положення слова "Держпромполiтики" i "Держкомсекретiв" замiнено вiдповiдно словами "Мiнпромполiтики" i "СБУ" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 червня 2002 року N 816)

(У текстi Положення слово "Мiнпромполiтики," виключено, а слова "Мiнекономiки" i "Державною компанiєю "Укрспецекспорт" замiнено вiдповiдно словами "Мiнекономрозвитку" i "Державним концерном "Укроборонпром" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2012 року N 675)

(У текстi Положення слово "МОН" замiнено словом "Мiнекономрозвитку" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 2013 року N 933)

(У назвi та текстi Положення слова "суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi" в усiх вiдмiнках i формах числа замiнено словами "суб'єкт господарювання" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 серпня 2018 року N 805)

(У текстi Положення слово "Мiнекономрозвитку" замiнено словом "Мiнекономiки" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 листопада 2019 року N 916)

Загальна частина

     1. Це Положення визначає порядок надання суб'єктам господарювання повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю (далi - товари).

     2. У цьому Положеннi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання".

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99р. N 1042, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2003р. N 1313)

     3. Суб'єкти господарювання, якi одержали повноваження вiдповiдно до цього Положення, можуть здiйснювати експорт та iмпорт товарiв за наявностi у них вiдповiдного дозволу Держекспортконтролю.

(пункт 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     4. Без надання суб'єктам господарювання повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв (далi - повноваження) здiйснюються:

     перемiщення товарiв у зв'язку iз заходами, що проводять Збройнi Сили та iншi вiйськовi формування України за межами її територiї або вiйськовi формування iноземних держав на територiї України в рамках мiжнародних договорiв;

     тимчасове вивезення, ввезення товарiв з метою демонстрацiї (реклами) на виставках, ярмарках, а також проведення їх сертифiкацiї, випробувань чи гарантiйного ремонту пiдприємствами (установами, органiзацiями), яким належать цi товари;

     iмпорт та тимчасове ввезення, вивезення запасних частин i технологiй для ремонту (продовження термiну експлуатацiї) чи модернiзацiї виробiв вiйськового призначення пiдприємствами (установами, органiзацiями), якi є розробниками або виробниками таких товарiв, а також iмпорт запасних частин i технологiй для виробництва товарiв вiйськового призначення пiдприємствами (установами, органiзацiями), якi є виробниками таких товарiв.

(абзац четвертий пункту 4 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99р. N 1042, вiд 08.08.2007р. N 1028)

     Суб'єкти господарювання використовують ранiше наданi повноваження у разi:

     експорту пiдприємствами-виробниками спецiально призначених комплектуючих до виробiв вiйськового призначення для забезпечення виробництва товарiв в iноземних державах за українськими лiцензiями;

     експорту навчального i допомiжного спецiалiзованого обладнання та приладдя, запасних частин i технологiй до виробiв вiйськового призначення, ранiше поставлених у встановленому порядку iноземному споживачу, а також послуг, пов'язаних iз здiйсненням авторського, технiчного (гарантiйного) нагляду, з їх технiчним обслуговуванням, ремонтом (продовженням термiну експлуатацiї), випробуваннями тощо, якщо вони здiйснюються суб'єктом господарювання, який був розробником, виробником або постачальником таких виробiв.

(абзац сьомий пункту 4 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99р. N 1042, вiд 08.08.2007р. N 1028, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     5. Висновок стосовно необхiдностi отримання суб'єктом господарювання повноважень видається пiд час реєстрацiї цього суб'єкта в Держекспортконтролi як суб'єкта здiйснення мiжнародних передач товарiв.

(пункт 5 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

Порядок надання повноважень

(назва роздiлу iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.10.2002р. N 1511, вiд 08.08.2007р. N 1028)

     6. Для визначення можливостi одержання повноважень, крiм випадкiв, зазначених у пунктi 13 цього Положення, суб'єкт господарювання надсилає до Держекспортконтролю лист, оформлений на бланку такого суб'єкта, iз зазначенням мети звернення, до якого додає заяву про отримання повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю (далi - заява), форма якої та вимоги до заповнення встановлюються Мiнекономiки.

     У разi коли суб'єкт господарювання передбачає здiйснення iмпорту товарiв вiйськового призначення за окремими позицiями списку товарiв вiйськового призначення, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному експортному контролю, не для потреб власного виробництва, до зазначених документiв додається засвiдчена в установленому порядку копiя дилерського договору з iноземним виробником товарiв за вiдповiдними позицiями, iмпорт яких передбачається здiйснити.

(пункт 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.10.2002р. N 1511, вiд 26.04.2003р. N 628, вiд 21.08.2003р. N 1313, вiд 25.05.2006р. N 726, вiд 03.05.2007р. N 692, вiд 08.08.2007р. N 1028, вiд 18.01.2012р. N 24, вiд 25.07.2012р. N 675, вiд 10.09.2014р. N 423, вiд 21.02.2018р. N 99, вiд 20.06.2018р. N 501, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     7. Заяви та документи, поданi для одержання повноважень, розглядаються Держекспортконтролем та надсилаються на розгляд до Мiнекономiки, Мiноборони, МЗС, СБУ, розвiдувальних органiв України та у разi потреби iнших центральних органiв виконавчої влади.

     Пiд час розгляду заяви суб'єкта господарювання враховуються:

     його дiяльнiсть на мiжнародному ринку за попереднi три роки (у разi провадження такої дiяльностi);

     вiдсутнiсть даних про порушення ним або його посадовими особами законодавства, в тому числi законодавства з питань експортного контролю, а також у сферi захисту державної таємницi пiд час провадження зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     участь у виконаннi державного оборонного замовлення (у разi наявностi);

     доцiльнiсть надання повноважень за визначеною номенклатурою товарiв, виходячи з iнтересiв держави;

     наявнiсть на пiдприємствi (в установi, органiзацiї) системи внутрiшньофiрмового експортного контролю та посадових осiб, якi забезпечують функцiонування цiєї системи;

     кредиторська та дебiторська заборгованiсть;

     наявнiсть виробничих потужностей та науково-технiчного потенцiалу.

(пункт 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.09.99р. N 1782, вiд 14.03.2001р. N 244, вiд 11.10.2002р. N 1511, вiд 26.04.2003р. N 628, вiд 25.05.2006р. N 726, вiд 08.08.2007р. N 1028, вiд 25.07.2012р. N 675, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     8. Пункт 8 виключено

(пункт 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.10.2002р. N 1511, вiд 08.08.2007р. N 1028, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     9. Строк розгляду Держекспортконтролем заяви не може перевищувати 40 днiв вiд дня подання суб'єктом господарювання належним чином оформленої заяви.

     Якщо заява мiстить неповнi вiдомостi або заповнена з порушенням установлених вимог, Держекспортконтроль протягом п'яти робочих днiв iнформує суб'єкта господарювання про необхiднiсть приведення її у вiдповiднiсть з такими вимогами. Заява, не приведена у вiдповiднiсть з установленими вимогами протягом одного мiсяця, розгляду не пiдлягає.

     Заява суб'єкта господарювання також не пiдлягає розгляду Держекспортконтролем у разi:

     коли вона мiстить недостовiрнi вiдомостi;

     наявностi в Держекспортконтролi iнформацiї про факти порушення суб'єктом господарювання законодавства у сферi державного експортного контролю;

     коли строк дiї посвiдчення про реєстрацiю суб'єкта господарювання як суб'єкта здiйснення мiжнародних передач товарiв або свiдоцтва про державну атестацiю системи внутрiшньофiрмового експортного контролю, створеної цим суб'єктом, закiнчується менше нiж через 30 днiв з дня надходження заяви i при цьому суб'єктом господарювання не подано в установленому порядку до Держекспортконтролю документiв, необхiдних для отримання нових зазначених посвiдчення та свiдоцтва.

     Держекспортконтроль протягом п'яти робочих днiв iнформує суб'єкта господарювання про те, що його заява розгляду не пiдлягає.

     Мiнекономiки, Мiноборони, МЗС, СБУ та розвiдувальнi органи України у 20-денний строк з моменту одержання вiд Держекспортконтролю запиту подають в межах їх компетенцiї iнформацiю про вiдсутнiсть (наявнiсть) заперечень щодо надання такому суб'єкту повноважень.

(пункт 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99р. N 1042, вiд 11.10.2002р. N 1511, вiд 08.08.2007р. N 1028, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     10. Держекспортконтроль на пiдставi поданої заяви про одержання суб'єктом господарювання повноважень з урахуванням iнформацiї Мiнекономiки, Мiноборони, МЗС, iнших центральних органiв виконавчої влади, залучених до її розгляду, а також СБУ i розвiдувальних органiв України готує проект вiдповiдної постанови Кабiнету Мiнiстрiв України щодо надання/скасування такому суб'єкту повноважень або висновок про недоцiльнiсть надання йому повноважень.

(пункт 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99р. N 1042, вiд 11.10.2002р. N 1511, вiд 08.08.2007р. N 1028, вiд 25.07.2012р. N 675,у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     11. Проект вiдповiдної постанови узгоджується в установленому порядку Держекспортконтролем з Мiнекономiки, Мiнфiном, Мiноборони, МЗС, СБУ, Службою зовнiшньої розвiдки, iншими центральними органами виконавчої влади в межах їх компетенцiї та надсилається на розгляд Мiжвiдомчої комiсiї з полiтики вiйськово-технiчного спiвробiтництва та експортного контролю.

(абзац перший пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     Узгоджений проект постанови надсилається в установленому порядку Держекспортконтролем Кабiнетовi Мiнiстрiв України.

(абзац другий пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     Абзац третiй пункту 11 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)
(абзац перший пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99р. N 1042, вiд 11.10.2002р. N 1511, вiд 26.04.2003р. N 628, вiд 25.05.2006р. N 726, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2007р. N 1028)

     12. Абзац перший пункту 12 виключено

(абзац перший пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99р. N 1042, вiд 11.10.2002р. N 1511, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2007р. N 1028)

     У разi видання Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдної постанови Держекспортконтроль надсилає iнформацiю про суб'єктiв господарювання, яким надано повноваження, до заiнтересованих центральних органiв виконавчої влади.

(абзац другий пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.10.2002р. N 1511, вiд 08.08.2007р. N 1028)

     Облiк суб'єктiв господарювання, яким Кабiнетом Мiнiстрiв України надано повноваження, та видача їм документального пiдтвердження про це здiйснюється Держекспортконтролем.

     Документи, поданi суб'єктами господарювання для одержання повноважень, зберiгаються Держекспортконтролем, iншими центральними органами виконавчої влади протягом трьох рокiв пiсля закiнчення термiну дiї наданих повноважень або прийняття рiшення про недоцiльнiсть їх надання.

(абзац четвертий пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.10.2002р. N 1511, вiд 08.08.2007р. N 1028)

     13. Вимоги пунктiв 6 - 11 та абзацiв другого - четвертого пункту 12 цього Положення не поширюються на випадки надання суб'єктам господарювання повноважень на право здiйснення експорту продукцiї власного виробництва та iмпорту продукцiї для власного виробництва у рамках виконання мiжнародних договорiв про вiйськово-технiчне спiвробiтництво, виробничу або науково-технiчну кооперацiю в галузi вiйськово-технiчного спiвробiтництва, а також державного оборонного замовлення.

     Надання суб'єкту господарювання повноважень на право здiйснення експорту продукцiї власного виробництва та iмпорту продукцiї для власного виробництва у рамках виконання мiжнародних договорiв про вiйськово-технiчне спiвробiтництво, виробничу або науково-технiчну кооперацiю в галузi вiйськово-технiчного спiвробiтництва, а також в рамках виконання державного оборонного замовлення здiйснюється за умови реєстрацiї такого суб'єкта в Держекспортконтролi як суб'єкта здiйснення мiжнародних передач товарiв та за наявностi у нього атестованої системи внутрiшньофiрмового експортного контролю, створеної суб'єктом здiйснення мiжнародних передач товарiв.

     Мiнiстерство, iнший центральний орган виконавчої влади, вiдповiдальний за виконання конкретного мiжнародного договору чи державного оборонного замовлення, з метою надання суб'єкту господарювання вiдповiдних повноважень готує проект акта Кабiнету Мiнiстрiв України, до якого додаються перелiк категорiй товарiв i список суб'єктiв господарювання - виконавцiв робiт у рамках мiжнародного договору чи виконавцiв державного оборонного замовлення, який узгоджується в установленому порядку з Мiнекономiки, Мiноборони, Держекспортконтролем, МЗС, СБУ, Службою зовнiшньої розвiдки, ДКА, iншими центральними органами виконавчої влади, розглядається в установленому порядку на засiданнi Мiжвiдомчої комiсiї з полiтики вiйськово-технiчного спiвробiтництва та експортного контролю i подається на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України.

(абзац третiй пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     Для пiдтвердження факту реєстрацiї суб'єкта господарювання в Держекспортконтролi як суб'єкта здiйснення мiжнародних передач товарiв (за вiдповiдними товарами вiйськового призначення) та наявностi у нього атестованої системи внутрiшньофiрмового експортного контролю, створеної суб'єктом здiйснення мiжнародних передач товарiв (за вiдповiдними товарами вiйськового призначення), такий суб'єкт подає мiнiстерству, iншому центральному органу виконавчої влади, вiдповiдальному за виконання конкретного мiжнародного договору чи державного оборонного замовлення, завiренi в установленому порядку копiї посвiдчення про реєстрацiю в Держекспортконтролi як суб'єкта здiйснення мiжнародних передач товарiв (за вiдповiдними товарами вiйськового призначення) та свiдоцтва про державну атестацiю системи внутрiшньофiрмового експортного контролю, створеної суб'єктом здiйснення мiжнародних передач товарiв (за вiдповiдними товарами вiйськового призначення).

(абзац четвертий пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)
(абзац другий пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.04.2003р. N 628, вiд 25.05.2006р. N 726)
(пункт 13 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99р. N 1042)
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2007р. N 1028)

Термiн дiї повноважень та умови їх скасування

(назва роздiлу iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     14. Строк дiї повноважень, крiм випадкiв, передбачених пунктом 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 жовтня 1996р. N 1247 "Питання Державної компанiї з експорту та iмпорту продукцiї i послуг вiйськового та спецiального призначення" (Офiцiйний вiсник України, 2008р., N 59, ст. 2013) та пунктом 13 цього Положення, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України на перiод до п'яти рокiв. Строк дiї повноважень, наданих Кабiнетом Мiнiстрiв України, продовжується автоматично на кожнi наступнi п'ять рокiв у разi неподання Держекспортконтролем чи iншими центральними органами виконавчої влади Кабiнетовi Мiнiстрiв України мотивованого клопотання про припинення таких повноважень.

(абзац перший пункту 14 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     Термiн дiї повноважень у випадках, передбачених пунктом 13 цього Положення, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до мiжнародних договорiв України або на перiод виконання державного оборонного замовлення.

(пункт 14 в редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.10.2002р. N 1511, вiд 08.08.2007р. N 1028)

     15. Контроль за використанням суб'єктом господарювання повноважень забезпечується Держекспортконтролем та iншими центральними органами виконавчої влади в межах їх компетенцiї.

     16. Дiя повноважень за поданням Держекспортконтролю, iнших центральних органiв виконавчої влади, опрацьованим Мiжвiдомчою комiсiєю з полiтики вiйськово-технiчного спiвробiтництва та експортного контролю, може бути скасована Кабiнетом Мiнiстрiв України у разi:

(абзац перший пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99р. N 1042, вiд 14.05.2008р. N 464, вiд 29.08.2018р. N 805)

     - встановлення факту порушення суб'єктом господарювання законодавства України або iнших держав, яке стосується мiжнародних передач товарiв;

(абзац другий пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     - виникнення обставин, що можуть призвести до заподiяння шкоди нацiональнiй безпецi України;

     абзац четвертий пункту 16 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     - визнання суб'єкта господарювання банкрутом;

     - встановлення фактiв, якi свiдчать, що повноваження надано на пiдставi недостовiрних або неповних даних;

     скасування рiшення про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi України як суб'єкта здiйснення мiжнародних передач товарiв;

(пункт 16 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2007р. N 1028)

     скасування рiшення про державну атестацiю системи внутрiшньофiрмового експортного контролю, створеної суб'єктом здiйснення мiжнародних передач товарiв;

(пункт 16 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2007р. N 1028)

     закiнчення строку дiї посвiдчення про реєстрацiю суб'єкта господарювання як суб'єкта здiйснення мiжнародних передач товарiв або свiдоцтва про державну атестацiю системи внутрiшньофiрмового експортного контролю, створеної таким суб'єктом, якщо при цьому суб'єкт господарювання не подав до Держекспортконтролю документи, необхiднi для отримання нових зазначених посвiдчення або свiдоцтва;

(пункт 16 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     припинення в установленому законодавством порядку суб'єкта господарювання.

(пункт 16 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     17. Суб'єкти господарювання, повноваження яких скасовано Кабiнетом Мiнiстрiв України, можуть звернутися з заявою про повторне отримання повноважень тiльки у разi усунення причин, через якi такi повноваження було скасовано.

(пункт 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

Права та обов'язки суб'єктiв господарювання, яким наданi повноваження

     18. Суб'єкти господарювання, яким у встановленому порядку наданi повноваження, в частинi проведення операцiй з товарами вiйськового призначення мають право:

     здiйснювати в установленому порядку попереднє узгодження умов поставок власних виробiв iноземним замовникам у державах, щодо яких Держекспортконтролем наданi вiдповiднi висновки про можливiсть експорту товарiв вiйськового призначення, проводити переговори iз замовниками цих держав та надавати їм iнформацiю про орiєнтовну цiну таких товарiв;

(абзац другий пункту 18 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     провадити в установленому порядку рекламну та iншу маркетингову дiяльнiсть, брати участь у виставках та здiйснювати демонстрацiю iноземним замовникам товарiв вiйськового призначення, що передбачаються для експорту;

     надавати iноземним суб'єктам господарської дiяльностi пiд час проведення з ними переговорiв iнформацiю про тактико-технiчнi характеристики зразкiв озброєння та вiйськової технiки, а також основнi данi щодо науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт iз створення (модернiзацiї) зразкiв озброєння та вiйськової технiки в межах, погоджених з Мiноборони, СБУ, Службою зовнiшньої розвiдки та iншими центральними органами виконавчої влади, у разi, коли вони виступають замовниками науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт оборонного призначення, та вiдповiдно до законодавства про захист iнформацiї, що становить державну таємницю, або конфiденцiйної iнформацiї, яка є власнiстю держави;

(абзац четвертий пункту 18 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006р. N 726)

     укладати в установленому порядку зовнiшньоекономiчнi договори (контракти) з iноземними замовниками та здiйснювати мiжнароднi передачi товарiв вiйськового призначення на виконання цих договорiв (контрактiв) у межах, передбачених вiдповiдними дозволами (висновками) Держекспортконтролю;

     абзац шостий пункту 18 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     залучати у рамках вiйськово-технiчного спiвробiтництва до спiвпрацi iноземних суб'єктiв господарювання (зокрема, посередникiв, агентiв, консультантiв), укладати з ними договори про надання послуг з представництва iнтересiв суб'єктiв господарювання, яким у встановленому порядку наданi повноваження, у спецiалiзованих тендерах i на мiжнародних виставках, iз сприяння укладенню та (чи) виконанню зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про мiжнароднi передачi товарiв вiйськового призначення з метою просування зазначених товарiв на зовнiшньому ринку.

(абзац сьомий пункту 18 у редакцiї постановиКабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 543)

     абзац восьмий пункту 18 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     19. Суб'єкти господарювання, яким у встановленому порядку наданi повноваження, зобов'язанi:

     подавати СБУ та Службi зовнiшньої розвiдки не пiзнiше нiж у 15-денний термiн звiти про пiдсумки переговорiв з iноземними партнерами з питань вiйськово-технiчного спiвробiтництва незалежно вiд того, чи завершилися такi переговори укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), чи нi, а також iнформувати СБУ про будь-якi iншi контакти з iноземними юридичними або фiзичними особами з питань передач товарiв вiйськового призначення;

(абзац другий пункту 19 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006р. N 726)

     не допускати порушень мiжнародних зобов'язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та засобiв її доставки, а також щодо мiжнародних передач звичайних озброєнь та товарiв подвiйного використання;

     не допускати дiй, внаслiдок яких може бути заподiяна шкода полiтичним або економiчним iнтересам України, її нацiональнiй безпецi або оборонi;

     координувати свою дiяльнiсть в iноземних державах з дипломатичними представництвами України в цих державах у порядку, визначеному МЗС;

(абзац п'ятий пункту 19 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     вживати заходiв до недопущення реекспорту або передачi до третiх держав товарiв вiйськового призначення, якi були експортованi з України, без згоди на це експортера та Держекспортконтролю, а у разi виявлення таких фактiв - негайно iнформувати про них Держекспортконтроль, СБУ та Службою зовнiшньої розвiдки;

(абзац шостий пункту 19 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006р. N 726)

     абзац сьомий пункту 19 виключено

(абзац сьомий пункту 19 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006р. N 726, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     здiйснювати маркетинг ринку збуту i встановлювати зовнiшнi цiни на товари вiйськового призначення за погодженням з уповноваженим суб'єктом господарювання з управлiння об'єктами державної власностi в оборонно-промисловому комплексi з метою уникнення недобросовiсної конкуренцiї;

(абзац восьмий пункту 19 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     погоджувати з Мiнекономiки, СБУ, Службою зовнiшньої розвiдки укладення договорiв, зазначених в абзацi сьомому пункту 18 цього Положення (далi - договори), у разi, коли вартiсть послуг (винагорода) iноземних суб'єктiв господарювання за такими договорами перевищує 25 вiдсоткiв суми вiдповiдного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) про мiжнароднi передачi товарiв вiйськового призначення, щодо рацiонального використання коштiв суб'єктiв господарювання, яким у встановленому порядку наданi повноваження.

(пункт 19 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно зпостановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 543, абзац дев'ятий пункту 19 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     Для погодження укладення договору суб'єкт господарювання, якому у встановленому порядку наданi повноваження, надає проект договору, кошторис вiдповiдного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) про мiжнароднi передачi товарiв вiйськового призначення, установчi документи iноземного суб'єкта господарювання, з яким укладається такий договiр.

(пункт 19 доповнено новим абзацом десятим згiдно зпостановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 543)

     Абзац одинадцятий пункту 19 виключено

(пункт 19 доповнено новим абзацом одинадцятим згiдно зпостановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 543, абзац одинадцятий пункту 19 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     Строк погодження укладення договору встановлюється з дня надходження всiх необхiдних документiв та становить до 10 робочих днiв.

(пункт 19 доповнено новим абзацом дванадцятим згiдно зпостановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 543)

     Абзац тринадцятий пункту 19 виключено

(пункт 19 доповнено новим абзацом тринадцятим згiдно зпостановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 543, у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятийвважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - сiмнадцятим, абзац тринадцятий пункту 19 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)

     надавати Держекспортконтролю документи для отримання висновкiв та дозволiв на право здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення;

     забезпечувати виконання визначених Держекспортконтролем умов контролю та пiдтвердження доставки товарiв вiйськового призначення кiнцевому споживачевi;

     подавати не пiзнiше нiж у мiсячний термiн Держекспортконтролю вiдомостi про змiни органiзацiйно-правової форми пiдприємства (установи, органiзацiї), складу засновникiв та кадровi змiни в його керiвництвi, а також подавати йому звiти про здiйсненi мiжнароднi передачi товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання у термiни i за формою, що встановлюються Держекспортконтролем.

     Абзац сiмнадцятий пункту 19 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2003р. N 1313)

     сприяти органам державної влади та розвiдувальним органам у провадження ними передбаченої законодавством дiяльностi у сферi державного експортного контролю.

(пункт 19 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 805)
(Положення доповнено роздiлом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.10.2002р. N 1511)
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.